You are on page 1of 2

,POLSKIEJ .

RZECZV:POSPOL1TEJ LUDOW'E J
Warszawa, dnia S października 1984 r. ' ,N r 46
-,
TR ESC:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROWI
. ,
24.4- - z dnia 10 września 1984 r. w sprawie uzgadniania' rozwiązań techni~znych w zakresie inwestycji
1 modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej. ' S69
245 - z dnia 10 wrzE<śnia 1984 r. w sprawie . szczegółowego zakresu L trybu działania Głównego rnlpekto- .,J.

fa Gosp&darki Energetycznej oraz oorenowych ln,pektoratów gospodarki energetycznej 111


246 - z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzehie . w sprawia właściwości miejscowej organów
podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań pódatkowych · .. 576 /

244 '- -

ROZPORZĄDZENI! RADY MINISTRÓW

;t dnia 10 września 1984 r. .1·'1 '"

. , w sprawie uzgadniania rf?związań technicznych w zakresie Inw.estycjl I. -modernizacji w diledzlnle gospodarki,


energetycznej.

Na podstawie art 16 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia b) głtzyfik~cjl rejonów o rocznym ' z~życiu (gazu po-
, -
, . 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, ,poz. 96) wyżej 100 TJ,
", Rada Ministrów uchwala, co, następuje: . e) rozwoju, sieci elektroener~'etycznej o napięciu od
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mówa o: 110 k V wzwyf.,
>
l)i,}lwesty'cjacn - rozumie się pIZa. to , inwestycj. 2) w założeniach techniczno-ekonomicznych dotycz,,-
dotyczące instalacji energetycznych i obiektów bu- cych:
dowlanych majątych wpływ , na przetwarzanie, prze- ..... t
a) obiektów ' produkcyjnych, u~ługowy~h ' l uż,ytecz­
syłanie i użytkowanie paliw i energii, polegające n. '-'
ności publicznej, 'dla których przewidywane rO'czn~
budowie. rozbudowie lub modernizacji, podejmowane zużycie ,Paliw i energii przekracza :
przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspo-
łecznionej oraz przez in~e osoby prawne i fizyczne, I
20 T J wszystkich paliw t energii albo
10 TJ energii zawartej w parze i w wod'z ie go-
"-2) założeniach techniczno-ękononiicznych - rozumie sią rącej. albo
':prze,? to założenia techniczno-ekonomiczne lub doku- 1000/ MWIh energii elektrycznej. albo .
mentację' Jednostadiową. 4 f J energii zawartej w paliwach gazowych
"3' koncepcji
koncepcję
programowej. rpzumie się przez to'
prograqlOwo/ inwestycji lub inną dokumen-
i cie~łych.
b) osiedli mieszkaniowych i ich części. dla których
tację opracowaną na etapie' koncepcji programowej przewidywane rQczne zużycie energii zawartej w
inwestycji albo ' poprzedzającą założenia . te'thniczno- wodzie gorącej przekracza 5 TJ al bo 2 T J energit
-ekonomiczne. zawartej Vi paliwach gazowych i ciekłych.
4) inweśtorze - rozumie się przez to inwestora lub c) węzłów ciepln>:ch o mocy /powyżej 0.5 MJ/s,
' upoważnioną przez inwestora. jednostkę sporządzającl\ d) przetwórni paliw.
' iaJożeniatechnicZjU)",e k@tlOmiczn~ lub , k.6ncepcję ,pro-
e) ,e lektrowni i elektr~ciepłowni.
qramową· !
, , < f) ciep/ownC o mocy powyżej 0.5 MJ/s.
§ 2 L[zg-odnieniu z Głównym Inspektorem Góspo-
l.
g) sieci cieplnych o ,przes.yle . powyżej 0.5 MJ/s •
. darki Ener getycznej podlegają rozwiązania techniczne w
z,akresie inwestycji określonych: 3) w założeniach techniczno-ekonomicznych dotyczących
, . 1') ~ koncepcjach programowych dotyczących:
instalacji energetycznych i ·· obiektów budowlanych
przewidzianych do realizacji na podstawie przykłada­
a~ l:lriepłownienia miast i ,icp 'Części powyżej , ~ .tys. WyctI' projektów i pr.ojektó,w, ,:zalecanych do pO,wta- .
' 'mieszkariców lub ' ozapotrzebow.8.n iu ciep,ła po:- rzania. ~- !<.ti>r~Th będzie występować zużycie paliw
, w YAej 20 MJ/s, i energii •
. ' '

.',

,. l'
-.
4j 'W kOD.cepcjach programowych lub założeniach tech- 4. Szczeyółowy tLyb postępowania uzg,aclmają.t:e:ge.....
nfcmo-elt0ł'Iomi'cmy'ch atotyczącycilr fmIDiIan:]t en:el'{Ie- omt-neS't eIlliu do zakres1!l1 fJł.reślmrego , w§:1: ust. 1 pkt· , :
tycznyd1 ' oraz obiektów bnd owPanycl:P r ' ich częs-cP Główny ln-spektor Ciosl'ooarki Energetyczne} u5rl.ll~ai w po-
innych niż oJueś1oRe w pk~2., je-ae1i. p.l;zewidl!l.je. si't:. I4OWlm.i.e.Iil,j,l!l. ~ Mi,n,bba,m.io G~n,i.d.wa. i E.rnergetwki or..
Admililistracji i G06.podarki Przestrzennej .
. a) zużyoe paliw gazowych. tci~chl.
§ 5. 1. In westor. j,est zobowi ązany uzyskać potwi&l'\i
bJ zużycie energii elelttryc7;nej p~ej ' TeJ\}' MWl'r
rocznie lub zapotrzebowanie mocy pówyżej 50 kW,
dzenie ważności dokonanego uzgodnienia rozwiązań tech- ·
.r __ ,. .
nicznych na podstawie koncepcji programowej. jeżeli na.- , ......,.-j.
~~:~:.
c) łączneiużycie energii żawartej w ' pa rze i w wo-
dzie gorąc~j powyżej 40 .U Ls lub. 400, GJ roli: zni.e ,
stąpiła zmiana uzgodnionych rozwiązań albo w ciągli .
dwó91 lat od dokonania uzgodnienia: nie sporządzono za" :ą
-
d) zużycie: paliw sti!.łyclJi powyż.e.} 5Q. U /s. lubi, 5.OQ; Gl
łożeń techniozno-ek onomicznych lub ni e przystąpiono do "*~
,\·.<:li
realfzacji inwestycji, gdy załozenia tedmrczno-eK(')Domicz.. -~
Focznie, t- ·4'
ne nie' są wymagane.
",.;
5) w koncepcjach progliam~wvch d.otyOl.ą~ych sl-oStlwa-
2. Uzgódni'en ie rozwiązan' techn.i.cznych na podstawie _:.~
nia paliw g,a,z()wyli:n 'Q(i), cel;óM1; CgliZICWi.l!Iil.i.a. pom.iesz,-
założeń tecnnkzno-ekonomi'czn y-c-h traci" wa.żnos·Ć', jeżell . ~ .;·i~
czeń ora:.! energii. elektryczne.j dQ ce.lów o.g.FZ'e'wania
tracą ważnosć te z ałożenfa. ,,;j;\:
..""
(A.

t:. pomieszczen i przygotowania ciepłej w ody _uż:ytkowej,


.§ 6. 1. Przedstawiane do uzgodnienia załozehia tech- ';, -",,~
6). w koncepcjach progIamowych lub tech-
założ.enia ch
mczIto-ekonomiczne. p.oW!Wny z·a wie.rac w s:zcm-g:ćilnośdL " ~~
niczno-ekonomicznych dotyczących instaracji energe- ~'~f~'

'.
.
,f
tycznych oraz obiektów budowlanych i ich części, l)czę~ć ogólną oraz części
zawierajClce rozwiązania ,.l~
. niezależnie od wielkości przewidY1"'anego z użycia techniczne · dotyczące przetwarzania, przesyłania " ::~
paliw i energii. jeżeli przewiduje się zas,t os6wanre i użytkowania paliw i :energii wraz z uzasadnieniem , ~~J
hllPortowanych .technologii w zakresie pf7etwarzania, tych rozw i-ązań oraz wielkości zużycia paliw. i energii. '3~
przesyłania i użytkowania pali w f' ene.~ ~ ' al!bo mzą;-· ",,~
'~J
2) za pewni enia dostawy paliw, ' wydane przez właściwe
dzeń energetycznych z Importu. ' _.J,'I"ł~

jednostKi 0wan!zacyjne" ./,:,;,~


2. Nfe podl egaj ą
uzgodnieniu - w trybie priepis~w . . ,,;,~,
rozporz ądzenia - ' rozwiązania techniczne w zakresie sto-
3) ogólne! techniczne warunki przyłączęma urządzeA : fd
sow ania paliw i energi,j w silnik.a ch poJazdów , i sta.tków energetycznych do wspólnej sieci. ustalone przes . ..::~~
jednostkę za rządzającą wspólną siecią, , ~: ?~
r;:;" ( , •. oraz do przygotowania 'Posiłk ów w gospodarstwach. do-
mowych, z wyj.ątk tem rozwi ązań dotyczących zdoTności 4) opinię właściwego organu koordynującego stopni, ': ~
przesyłowej sieci elektroenergetyqnych I gazo~ych, wy- wojewódzkiego, w yd aną stc-sQwniec;lo, pnepisów ob,o- . ~;~
mienionych w ust. 1 pł t 1 lit. b) f c)'. wiązując.ych w tej so/awie. " ~
. \ '. 'tł~
L Prz.e d spor ządzeniem założeń techl}lczno-eko-
§ 3. 2. Przedstawiana do l!lzg0dnien.ra kOlJ:c'epcjJa' pr'egFa- ' <'.
, nomicznych lub w trakcie ich sp orządzania, dla rozwią­ mowa powinn a zawierać w_ szczeg,ótńości~ ~
"

, • -:-/f.,
zań techniczn yc h w zakresie okre ślonym w § 2 ust. ' 1
1) określenie ]?rżedmiotu uzg;o.dn'ienia oraz .charaktery- ',,1~
~.
pkt 2. na doda:tkowy WI!li,ose-k: Mlwestora.. m;o:źe byĆ' prze-
prowadzone uzgodnienie koncepcji programowe'j w; zif- stykę rozwiązań tecb.nicznych dotycząc.ych pr z,e twa- .: ~4,~
besie. doboru paliw . i energii maz podstawowych urzą­ rzania. przesyłania i uzyt,kowani'a paliw i en e:r gj.i , '.,
"
•.,t"'r" dzeń. Uzgodnienie to nie zwalni.a inwestora z obowiązku
- przeprowadzenia ~zgodni.eni a ~ał ożeń .~echnlczno-ekono­
2) wskaza·nra, lokafi~a€jf. " ,~ ':~1fJ
określenie rod.zaiu ~aliw> Oi'az.wi.eLko.śc.i icti ' ""'--':1
:~~~
.~ !
micznych. 3), t elle.Fg-ii
zużycia ..
. 2. Uzgodnienie. rozwiązań . tech~canyc b. w zakresie " ~
. <'F..t.-!
określonym w § . 2 ust. 1 pkt 6 należy przepFó.wa dzić przed "-) uzaS:adnie.nie propru10.w:anych\ FQzwiązań. --- ;~
zawarciem kontraktl!1 z ~ostawcą ' zagramc:arul'm. -
3. Orgąn uzgadnraj"ący może
domag:ac w się dągu ,' :,,:~
3. Uzgodnienie ; ro~wiązań ' technicznych w zakresie . 7 dni ·od dnia otrzymania dokumentacji p-roj'e kfuwej na- . :'.~
inwestycji, w których przewiduje się :Lastosowanie ur.zą­ d es ła,nia , danych uzup.ełnia.jących. ieie.1i Qkaż.e s~oę; to ·m.e- ' .~;:,
dzeńenergetycznyc.h .z impmrtu. jest równoznaczne zb.ęd~e do ' pa.djęcia dee:yz.jJ,. \ ';'~~'
I,;' '~
:I uzgodnieniem importu tych. uuą.ciz.eń. wymaganym sto-
§ 1. Trac ą moc: . ~.....
....
aownie do art. 22. ustawy z dnia:. 6 kwietnia 1984 r. ",1

o gospodim:e energetycz.lilej (Dz. U. Nr 21. p0Z. 96). 1) uchwała nr 33 Rady Mini strów z clma; t.1' st)t€znia ; ;~~
1,963 r. w sprawie uzgadn'i ania z Ministrem Gór'uictwa ·-:.\,::r~
f ł. L Dok umenta'cję projektową dPtt I rozwiązar'l> . tech~
nicznych o zasi ęgu. ogólnokrajowym ltlb mr-ęd z.)"w,ejewódz­ f En~rgetyki. po~z~ań -iN sprav:ach ?otyczą:cycl'l fnwe- I ,~,~
kim w zakresie określónym w § 2 ust. ~ 1 pkt 1 lit. b) i 'c)
stycJI ' w dzIedZInIe gospocfdrkl pa Plwowo-energetycz- " ~"
nej (Monitor Polski Nr ra, poz. 49), .-:, ,
oraz w § 2 ust. 1 pkt 3 , naFeży kierować oezPQśredpio
',~
"90 Głównego Inspektora·tu Gospodarki Enerfre tycznej .. 2) zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia
, ~
12 npca. 19.73 r. w spra'Yie uzgadniania poczynań w
~. Dokumentację projektową d ra rozwiązań tecbnicz-
zakresie inwestycji w dzredzinIe gospodar.ki' paliwO'"
nyc.Q w zakresie. ni.e wymieni.onym w ust... 1. należy ' kie-
wo*energetycznej (Monitor Polski Nr '32; . poz. 197)'.
rować · d'Q właści.wego ' terenowo ok.ręgowe.g{) inspektaratu
. gaapod~ki eI)erg,ety.cznej. § _ 8. RozporZłldzerue wchodzi w żyde z .dniem
l ,atyczai-a 1985 r.
· 3, Szczegółowy tryb- ' postępowania uzgadniającegi:>;
.. z Z'lłł:h'm,a.niem przep·i sów rozporządzenia, ust~ta GlGwny
,. '''" .Ins.p.ektor -Guspodarki Energetycznej. . Prez.es .Rady Ministrów: W '1J; ,Z.

"