You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 138 4882 - Poz.

888

888
ZAŁĄCZNIKI A-2, A-3, E-2, F-' i F-3 do MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI
dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego,
sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 18 maja 1973 r. została sporządzona w Kyoto Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i har-
monizacji postępowania celnego.

Następujące załączniki do powyższej konwencji 3) E-2 dotyczący przeładunku,


wymagają przystąpienia:
4) F-l dotyczący wolnych obszarów celnych,
1) A-2 dotyczący czasowego przechowywania towa-
5) F-3 dotyczący ułatwień celnych dla podróżnych.
rów,
2) A-3 dotyczący formalności celnych stosowanych
wobec handlowych środków transportu,

Po zaznajomieniu się z powyższymi załącznikami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:


- załączniki powyższe zostały uznane za słuszne,

- Rzeczpospolita Polska zdecydowała się przystąpić do powyższych załączników,

- Rzeczpospolita Polska zgłasza zastrzeżenia do załączników A-2, F-l i F-3, których treść zawarta jest w za-
łączeniu,

- postanowienia załączników będą niezmiennie zachowywane.


Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej .
Dano w Warszawie dnia 27 lipca 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa


L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski
Załącznik

Treść zastrzeżeń do załączn i ków do M i ędzyna rodowej ko nwe ncj i dotyczącej u proszczen i a
i harmonizacji postępowania celnego , sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

Załącznik A-2 ne z przestrzeganiem przepisów o ochronie środowi­


ska."
"Zalecenie praktyczne 10
Załącznik F-3
Polskie władzecelne mogą wymagać od osoby
przechowującej towary złożenia zabezpieczenia w celu Zalecenie praktyczne 18
zapewnienia płatności należności celnych i podatko-
wych . "Nie stosuje się opłat ryczałtowych w odniesieniu
do podatku."
Zalecenia praktyczne 13
Norma 21
Towary złożone w magazynie celnym będą podle-
gać tylko takim operacjom, które zapewnią ich zacho- "Polskie przepisy przewidują zwolnienia celne i po-
wanie w nie zmienionym stanie, bez modyfikacj i ich datkowe dla podróżnego przywożącego rzeczy zwycza -
wyglądu lub właściwości technicznych." jowo traktowane jako upominki, których łączna war-
tość nie przekracza 100 USD."
Załącznik F-'
Zalecenie praktyczne 31
"Norma 10
"W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że obo-
Podstawę odmowy dopuszczenia towarów przy- wiązek powrotnego wywozu środka przewozowego
wożonych z zagranicy do wolnego obszaru celnego nie zostanie dopełniony, organ celny może uzależnić
mogą również stanowić ograniczenia i zakazy związa- udzielenie pozwolenia na czasowy przywóz tego środ-

Related Interests