MEDICINSKI LEKSIKON

V, preštampano izdanje

MEDICINSKA KNJIGA
BEOGRAD - ZAGREB

a. (anat), skrać. za arteria, arterija; (fiz.) akceleracija; (fiziol), akomodacija, prilagoñavanje. A (elektr.), amper, anoda. A, maseni broj, zbir protona (Z) i neutrona (N) u atomskoj jezgri. A - Z + N. Sin. atomska težina. Po nekim autorima, maseni. broj imaju izotopi, a elementi, kao smeše izotopa, imaju atomsku težinu. Po novom internacionalnom (SI) sistemu atomske težine se nazivaju relativne atomske mase. a, oznaka za akceleraciju ili ubrzanje, fizičku veličinu koja predstavlja promenu brzine u jedinici vremena. Izvedena jedinica SI (Meñunarodnog sistema mera) za akceleraciju je metar u sekundi na kvadrat - m/s2. aa.,(anat.) skrać. za arteriae, arterije. aa(čita se ana), skrać. za ana partes aequales, u podjednakim delovima. Oznaka u receptu da se dva ili više sastojaka stave u Iek u podjednakim količinama. Ova oznaka stavlja se posle poslednjeg od tih sastojaka. ac.,acid.,v. acidum. Ac, hem. simbol za radioaktivni element actinium (aktinijum). A.C.E., smeša jednog dela alkohola (A), dva dela hloroforma (C) i tri dela etra (E), koja se upotrebljavala za izazivanje opšte anestezije (narkoze) udisanjem. ADH, antidiurezni hormon (v. hormon), adiuretin, vazopresin (v. vasopressin), hormon koji nastaje u hipotalamusnim jedrima (verovatno prvenstveno u supraoptičkim i paraventrikularnim), a de-

ponovan je u zadnjem režnju hipofize, iz koje se, prema potrebi, izlučuje omogućujući reapsorpciju slobodne vode iz distalnih tubula bubrega; nedostatak ADH izaziva diabetes insipidus. ad 1., ad lib., ad libitum, po volji, oznaka na receptu da se sastojak leka uz koji idu te reci dodaje leku u proizvoljnoj (ne tačno odreñenoj) količini. Ag, hem. simbol za metal argentum, srebro. a.m.u., skrać. za atomsku masenu jedinicu (atomic mass unit). aq., skrać. za aqua, voda. Aq. dest., skrać. za Aqua destillata, destilovana voda. Ar, hem. simbol za inertni (plemeniti) gas argon. As, hem. simbol za metaloid arsen. A.T. 10, skrać. od reci antitetanična supstancija br. 10., dihidrotahisterol. Ima slično dejstvo kao i hormon paratireoidnih žlezda, ali deluje i kada se daje oralno. Upotrebljava se, u tečenju hipokalciemičkih tetanija. Au, hem. simbol za aurum, zlato. abarthrosis, abartroza, v. diarthrosis. . abasia, abazija, nemogućnost hodanja pri očuvanoj svesti, mišićnoj snazi i osetljivosti. V. astasia. Abbéova operacija, v. operacija. abdomen, trbuh, trbušna duplja, deo trupa izmeñu grudnog koša i karike; a. acutum, iznenadno akutno stanje trbuha, obično praćeno bolovima, izazvanim zapaljenjem, perforacijom, začepljenjem, rupturom ili infarktom nekog tr-

abdominalis bušnog organa. Obično zahteva hitnu hirušku intervenciju. Primeri su: akutni apendicitis, holecistitis, perforacija ulkusa, ukleštena kila, ruptura nekog od šupljih organa, tromboza i ruptura slezine; a. penñulosum, viseći abdomen, posledica labavosti trbušnog zida, tako da prednji trbušni zid visi nad stidnjačom. Sin. venter propendens. abdominalis, abdominalan, trbušni, koji pripada trbuhu. abdominalna trudnoća, v. graviditas. abdominalni tifus, v. typhus abdominalis. abñominalni tip disanja, d. uslovljeno kontrakcijom prečage i trbušnih mišića. V. disanje. abdominotorakalni, trbušno-grudni, ono što pripada abdomenu i toraksu ili je u vezi s njima. abducens, koji odmiče, odvodi, odvodni. abductio, abdukcija, odmicanje, pokret u nekom zglobu, pri čemu se ekstremitet ili izvesni deo ekstremiteta udaljuje u polje od srednje linije tela ili od srednje linije šake ili stopala. abductor, abduktor, koji odmiče, mišić odmicač. abdukcija, v. abductio. abduktor, v. abductor. aberacija, v. aberratio. aberratio, aberacija, (1) skretanje, odstupanje od normalnog; (2) duševno poremećenje; (3) nepravilna refrakcija nekog sočiva ili nepravilno stvaranje žiže nekim sočivom; a. loci, v. heterotopia. abetaglobulinaemia, abetaglobulinemija, nasledna bolest koja se prenosi autosomno recesivno, u koje postoji nedostatak betaglobulinske frakcije u serumu, plazmi bolesnika. abetalipoproteinaemia, abetalipoproteinemija, nasledna bolest koja se prenosi autosomno recesivno, u koje postoje deficit beta-lipoproteina u serumu, akantocitoza, hipoholesterolemija, retinitis pigmentosa i sindrom loše apsorpcije masti. Sin. Bassen-Kornzweigov sindrom. ablotrophia, abiotrofija, genski uslovljen poremećaj koji se odlikuje degeneracijom i/ili oštećenjem funkcije nekih tki-

abnormalan va. Poremećaji se razvijaju postepeno i ispoljavaju tek postnatalno. U njih se ubrajaju na primer, Huntingtonova horeja i mišićna distrofija. ablatio, ablacija, odvajanje, odlubljivanje, sljuštenje, uklanjanje jadnog dela odsecanjem; a. chorioideae, ablacija sudovnjače. Odvajanje sudovnjače od njene podloge tečnošću koja se ispod nje nakupila. Javlja se najčešće posle operacije katarakte ili glaukoma. Ima izgled mrkih, zategnutih, poluloptastih ispupčenja na očnom dnu; a. mammae, operativno uklanjanje dojke zbog tumora; a. placentae, prerano odlubljivanje normalno usañene posteljice. Posteljica se odlubljuje najčešće samo delimično pri poroñaju. Pri odlubljivanju krv se skuplja izmeñu posteljice i zida materice. Zavisno od mesta odlubljivanja, krvarenje je samo intrauterino (unutrašnje) ili krvavi istovremeno i napolje. Najčešći uzrok preranog odlubljivanja su gestoze, a i mnogi drugi činioci, kao što su oboljenja srca, poremećaji u zgrušavanju krvi i dr.; a. retinae, ablacija, odlubljenje mrežnjače. Ono se dogaña izmeñu pigmentnog i senzoreceptivnog epitela mrežnjače; primarna a.r., idiopatska a., nastaje usled degenerativnih promena retine pri miopiji i u starosti. U njenom nastanku igraju ulogu i degenerativne promene u staklastom telu. Osnovni uzrok je stvaranje ruptura, foramena (otvor, defekt) u mrežnjači kroz koje prodire tečnost staklena i odiže mrežnjaču; sekundarna a.r., odlubljivanje mrežnjače tumorom, krva^vljenjem, zapaljenjem, cisticerkusom, ili trakama staklastog tela. Bolesnik ima neodreñene smetnje pred okom, pad oštrine vida i ispade u vidnom polju. Dijagnoza se postavlja oftalmoskopom. Primarne ablacije lece se hirurški, a sekundarne zavisno od uzroka. ablepharia, ablefarija, v. ablepharon. ablepharon, ablefaron, nedostatak očnog kapka, uroñen ili stečen. A. može biti delimičan ili u celini. Sin. ablepharia. abnormalan, nenormalan, koji se razlikuje od normalnog, pravilnog, prirodnog, zdravog.

abnormitet

abscessus

se u cilju lečenja, omogućavanja goniosabnormitet, abnormalnost, nešto što odskopije ili pregleda očnog dna; a. dentupa od normalnog; deformacija. tium, abrazija zuba, progresivno trošeabortus, pobačaj, prekid trudnoće pre 28. nje čvrstih tkiva zuba; fiziološka a., nedelje odnosno pre kraja VII lunarnog umereno trošenje usled trenja zuba pri meseca, kada plod još nije sposoban za žvakanju i gutanju. Sin. atritio; nefiziovanmaterični život; a. arteficialis, vešloška a., prekomerno trošenje zuba na tački, nasilni pobačaj izveden iz meditipičnim i atipičnim delovima krunice cinskih razloga, u cilju spašavanja žene usled trenja zuba stranim telima ili usod smrti odnosno sprečavanja pogoršaled nepravilnog opterećenja zuba u manja nekog već postojećeg oboljenja. lokluzijama; a. uteri, abrazija, uzimanje Može biti izvršen i iz socijalnih indikacija komadića sluznice ili ćele sluznice mau slučajevima kad trudnoća ugrožava terice oštrom kašikom (kiretom) u cilju socijalni položaj žene i porodice. Radi postavljanja dijagnoze ili provoñenja tese u medicinskim ustanovama, a vrše ga rapije. nadležni lekari ginekolozi. Za trudnoću do 12. nedelje, ukoliko ne postoje kon- Abrodil, natrijumova so jod-metan-sumporne kiseline, služi kao kontrastno traindikacije, nadležni ginekolog odobsredstvo za urografiju (intravensku pirava prekid. Trudnoća preko 12. nedelje jelografiju), pijelografiju, arteriografiju, može se prekinuti samo po odobrenju flebografiju Hd. naročito odreñene komisije, u kojoj se nalaze lekar specijalista ginekolog i in- abscessus, apsces, zagnoj, nagomilavanje ternista, socijalni radnik i sekretar kognoja u nekom tkivu; (stom.)5 akutna misije. Komisija postavlja indikacije i dentogena infekcija lica, gnojna kolek'odobrava prekid trudnoće, a nadležna cija praćena otokom, bolovima, funkje i za prekid trudnoće u maloletnica; a. cionim poremećajima, povišenom temcompletes, potpuni pobačaj, tj. kad u peraturom; a. acutus, akutni zagnoj materici nema više delova ploda; a. erikoji nastaje za relativno kratko vreme. minalis, kriminalni pobačaj, pobačaj izPonekad je praćen povišenom telesnom vršen van medicinskih ustanova. Ovatemperaturom, lokalnim bolom i drukav prekid trudnoće smatra se krimigim simptomima; amebni a., obično nanalnim bez obzira na to da Ii je izvršen staje u jetri, a izazvan je histolitičkom od strane lekara specijaliste, lekara nesamebom; anorektalni a., apsces u ćelijpecijaliste, babice, stručnog medicinsko-masnom tfâvu okoline čmara; biloskog osoblja, nestručnih osoba ili same kularni a., gnojna dvodelna kolekcija, žene trudnice; a. habitualis, pobačaj tj. dva susedna meñu sobom vezana koji se ponavlja kod više od tri uzastopprostora u vidu bisaga; a. Brodie, blagi ne trudnoće iste žene; a. imminens, oblik hematogenog osteomijelitisa u preteći pobačaj koji se u većini slučajemoždinskom kanalu metafize loptastog va još može zaustaviti; a. incipiens, poizgleda s kondenzovanim rubom i rasbačaj koji je počeo i trudnoća se ne vetljenom sredinom; a. buccalis, gnojmože više održati; a. incompletus, nena kolekcija u predelu obraza; a. cerebpotpuni pobačaj, pri kojem zaostaju deri apsces mozga, ograničeno gnojno zalovi ploda, najčešće posteljica (placenpaljenje mozga u kome se stvara šupljita); a. spontaneus, spontani pobačaj u na ispunjena gnojem. Postaje prelasželjenoj trudnoći, koji nastupi usled obkom bakterija u mozak pri gnojnom zaoljenja majke ili usled oboljenja odnospaljenju srednjeg uha, čeonog i etmoidno nepravilnosti u razvitku ploda. nog sinusa, angini, bronhitisu, bronhiektazijama, zapaljenju pluća ili trauabrasio, abrazija, istrošenost tkiva usled matskim unošenjem klica u mozak; DeIupotrebe, skidanje epitela ili površnih pecheov a., apsces koji se brzo razvija a slojeva tkiva; a. corneae, delimično ili praćen je iznurenošću i nešto povižepotpuno skidanje epitela rožnjače. Vrši

abacessu* nom temperaturom; Douglasov a., sabiranje gnoja u Douglasovom špagu. Stvara se u gnojnim zapaljenjskim procesima trbušnih organa, naročito onih u maloj karlici (gnojno zapaljenje parametrija, prskanje zagnojenih jajovoda i jajnika i zagnojene vanmaterične trudnoće) i kao ograničeni apsces u najnižem delu trbušne duplje u koji se slio gnojni eksudat; Duboisov a., cista u timusu koja je nastala .od embrionalnog zaostatka; epiduralni a,, sin. ekstraduralni a.;ekstraduralni a., gnojna kolekcija izmeñu tvrde moždanice i lubanje; a. facial, apsces lica, praćen mnogo većim otokom, izraženijim celulitisom i znacima fluktuacije ispod kože; fiksa* cioni a., veštački stvoren apsces koji nastaje posle ubrizgavanja nadražajnih materija (npr. terpentinskog ulja) u cilju da se privuku i fiksiraju bakterije akutne infekcije u taj apsces. F. a. danas se retko primenjuje kao terapijsko sredstvo; a. fornicis inferiorls, podsluzokožni apsces donjeg svoda; a. fornicis superioris, podsluzokožni apsces gornjeg svoda; a. frlgidus, hladni apsces, kolekcija gnoja koja potiče od tuberkuloznog procesa u nekoj kosti ili zglobu ili limfnim žlezdama. Gnoj se od kosti širi u okolno rastresito vezivno tkivo, izmeñu mišića, razdvajajući ih i stvarajući na taj način šupljinu ispunjenu gnojem. Na unutrašnjoj strani ove šupljine nalazi se granulaciono tkivo, a okolina ne pokazuje znake zapaljenja (odsustvo Mperemije i toplote), zbog čega je ovaj apsces nazvan hladnim; a. gingivalis, apsces desni, zagnoj u desnima, najčešće posledica prisustva stranog tela u tkivu desni; gravitacioni a., apsces koji se pomera ili gravitira u niži ili dublji deo tela; hemoragički a., apsces koji u sebi sadrži krvi; a. hepatis, apsces jetre. Ograničen gnojni proces u tkivu jetre. Rede samo na jednom mestu (solitarni a.), češće na više mesta (multipli a.). Uzroci su gnojni procesi u trbušnoj duplji (metastaze bakterija putem portne vene ili limfnim putem), piemija (metastaze putem hepatičke arterije), amebna dizenterija i zagnojavanje ciste ehinoko-

abscessus kusa. Simptomi: septičke temperature,, uvećana i osetljiva jetra i žutica; a. infraorbitalis, podočni apsces sa jakim znacima zapaljenja. Prodor infekcije preko angularne i oftalmičke vene dovodi do tromboze kavernoznog sinusa; a. infratemporalis i a. pterygomandibularis, praćeni su znacima sepse, trizmusom, onemogućenim uzimanjem hrane i tečnosti, jakom dehidracijom; intraduralni a., apsces koji se stvara izmeñu tvrde moždanice i mozga; ishiorektalni a., zagnoj u ishiorektalnoj jami; a. linguae, javlja se posle povrede ili per continuitatem. Otežani su govor i ishrana; metastazni a., sekundarni apsces obično embolijskog porekla, koji nastaje dospevanjem bakterija iz udaljenog primarnog ognjišta putem krvotoka; multipli a., mnogobrojni i rasejani apscesi koji prate piemiju; a. palatinus, apsces ispod sluzokože nepca; paranefritički a., apsces u rastresitom tkivu oko bubrega, koji najčešće nastaje metastatski iz udaljenog primarnog gnojnog ognjišta (angina, mastitis, panaricijum itd.); a. parodontalis, zagnoj ozubIja u tkivima oko zuba, nastao usled onemogućene drenaže gnoja iz desničnih džepova u usnu duplju. Akutni p.a. praćen je pulsirajućim bolom, otokom i klaćenjem zuba. U kroničnog p.a. postoji fistula kroz koju se cedi gnoj u usnu duplju; a. periapicalis, gnojna kolekcija u predelu vrha korena zuba; a. pericoronaris, gnojna kolekcija u tkivu oko krunice zuba. Zahvata prvo meko, zatim koštano tkivo; a., perimandibularis, gnojna kolekcija pored donje vilice; peritiflitički a., apsces u predelu slepog creva, posledica akutnog zapaljenja crvuljka, s njegovom perforacijom ili bež nje; a. peritonsillaris, peritonzilarni apsces, nakupljanje gnojnog eksudata u prostoru izmeñu krajnika i zida peritonzilarne lože, kao komplikacija gnojne angine; Pottov a., hladni apsces, koji je u vezi s tuberkulozom kičme; psoasni a., apsces koji se nalazi u slabinskom mišiću (m. psoas major) ili u njegovom aponeurotičkom omotaču. Često se spušta i izbija iz karlice ispod Pouparto-

absentismus ve veze i pojavljuje se pod kožom butine. P.a. je posledica tuberkuloze pršljenova. V. spondylitis; a. pulmonum, apsces pluća, gnojno ognjište u plućnom tkivu nastalo usled zagnojavanja nekog plućnog in filtrata ili septičke metastaze iz drugog organa; a. retropharingealis, retrofaringealni apsces, a. u zidu ždrela, najćešće u odojčadi, a u odraslih kao posledica tuberkuloze vratnog kičmenog pršljena. Glavni simptomi su otežano gutanje i disanje; a. sublingualis, prisustvo gnoja u podjezičnom prostoru, jednostrano ili obostrano; a. submandibularis, podvilični apsces ispod donje vilice s pobočnim edemom vrata. Distalniji apscesi praćeni su trizmusom; a. submentalls, podbradni apsces, tvrd otok, izraziti pobočni edem podjezičnog predela; a. submucosis oris, gnojna kolekcija ispod usne sluznice; subpektoralni a., gnojna kolekcija pod pektoralnim mišićima, koja nastaje limfogenim putem iz zapaljenjskog ognjišta na ruci, naročito na podlaktici i prstima; a. subphrenicus, potprečažni (abscessus) apsces, gnojna kolekcija, slabije ili bolje učahurena u prostoru izmeñu prečage i jetre. Najčešće nastaje per continuitatem ili limfogeno polazeći iz nekog zapaljenjskog ognjišta ili usled perforacije nekog od trbušnih organa; a. tonsillaris, krajnički zagnoj, nakupljanje gnojnog eksudata u tkivo krajnika, obično u dnu neke lakune. Može da se javi u toku gnojne angine. absentismus, apsentizam, izostajanje s posla, bilo koji oblik nedolaska na posao u za to predviñeno vreme prouzrokovan različitim uzrocima. U odnosu na razlog izostajanja svi izostanci se mogu svrstati u tri osnovne grupe: (1) zbog bolesti i nesreća, (2) odobreni izostanci (odmor, trudnoća, vojna vežba) i neodobreni i neopravdani izostanci. Absinthii summites (pelen), gorko sredstvo, upotrebljavano u obliku čaja za popravljanje apetita. absorptio, apsorpcija, upijanje: (1) upijanje gasa u tečnost ili čvrstu supstanciju ili tečnosti u čvrstu supstanciju; (2) pro-

absorptio diranje neke supstancije u drugu, kojom prilikom jedna supstancija predaje energiju, a druga je prima i pretvara u neku drugu vrstu energije; (3) zadržavanje zrakova u nekoj sredini (npr. zrakova svetlosti odreñene talasne dužine u nekoj tečnosti ili gasu), v. apsorpcioni spektar (pod spektar)- (fiziol.) prelazak materija kroz sloj ćelija u krv ili limfu. Apsorpcija sastojaka hrane vrši se uglavnom u tankom crevu, difuzijom i aktivnim transportom. Složene organske materije - belančevine, ugljeni hidrati i masti - u priboru za varenje razgrañuju se do aminokiselina, monosaharida, masnih kiselina i alkohola i u tom obliku se resorbuju. V. resorpcija; (4) gašenje svetlosti ili bilo koga od njenih sastojaka koje prouzrokuju crni ili obojeni predmeti; (5) zaustavljanje toplotnih zrakova, pri čemu se temperatura tela koje ih apsorbuje polako povišava; karakteristična a., a. koja se javlja ako je foton u stanju da izbaci elektron iz unutrašnje atomske ljuske. To je moguće kad je talasna dužina apsorbovanog fotona upravo ravna'karakterističnom zračenju tog elementa. Kako je foton ispao iz snopa rendgenskih zrakova, njegova apsorpcija manifestuje se crnim linijama (Frauenhoferove linije), čiji su izgled i raspored svojstveni za svaki element. Na k. a. osniva se rendgenska spektrografska analiza; a. rendgenskih zrakova, kad zraci prodiru kroz materiju, oni gube jedan deo energije, slabe usled apsorpcije. Prilikom a. nastaje u materiji čitav niz promena: rasipanje (disperzija), fluorescencija (sekundarno zračenje), emisija elektrona (fotoelektrični efekat) i vibracija (toplota). A. može biti potpuna i delimična. Potpuna je onda kad se svi zraci utope u telu (nestanu); delimična je kad jedan deo upadnih zrakova proñe kroz telo, Npr., čovečje telo samo delimično apsorbuje rendgenske zrako ve, zbog čega je mogućna njihova primena u medicini; m. ugljen-dioksida, metoda kojom se u toku anestezije uklanja ugljenndioksid iz izdahnutog gasa vezivanjem za mesa vinu natrijum- i kalcijum-hidroksida; a.

abstinentio
zračne energije, odnos smanjenog intenziteta zračne energije Id posle prolaska kroz debljinu d, prema upadnom intenzitetu Io • Id Apsorpcija = ---- . Io abstinentio, apstinencija, uzdržavanje, lišavanje, odricanje, npr. apstinencija od alkohola.

acceptor
acarina, pregljevi, jedan od redova klase paukova (Arachnoidea). TeIo im je više-manje loptasto, trbuh bez članaka i obično srastao s glavenogrudnim delom tela; usneni delovi su u obliku rilice za bodenje i sisanje ili grizenje. Dišu trahejama ili kroz kožu. Obično su malog rasta (oko 0,5, 3, 4 i više mm). A. su poznati pod imenom pregljeva ili grinja, krlja ili krpelja, prema tome iz koga su podreda. Prvi su česte i opasne štetočine na mnogim životnim namirnicama. Neobično su maleni, jedva vidljivi, osim kad se namnože u masi. Tada se javljaju kao pokretna siva prašina. Jaja su bela, jedva vidljiva, i iz njih se posle 3-9 dana izlegu larve. Najpoznatiji je pregalj brašna Tyroglyphus farinae, koji napada žito, brašno, proizvode od brašna i druge životne namirnice, seno, pa i duvan za vreme fermentacije. Zrnastu hranu s manje od 13% vlage i brašno s 11% vlage preglji ne napadaju. Pri masovnom množenju prelaze i na čoveka i izazivaju, posle udisanja u prah raspadnutih ekskremenata i uginulih pregljeva, alergijska oboljenja, od kojih često pate i ćele porodice u zaraženim stanovima. Simptomi su: glavobolja, urtikarija, egzem, blefaritis i katari creva. U domaćih životinja izazivaju teška, pa i letalna oboljenja. V. Tyroglyphus farinae.

Abt-Letterer-Siweova bolest, v. Letterer-Siweova bolest.
abulia, abulija, nedostatak volje. Acacia Senegal, vrsta drveta iz koga se dobiva arapska guma. acalcicosis, akalcikoza, promene u organizmu usled manjka kalcijuma u ishrani. Acanthia lectularia, v. Cimex lectularius.

acanthochelionema perstans, v. Filaria.
acanthocyt, akantocit, patološki izgled eritrocita, karakterističan po trnolikim ispuscima citoplazme u vidu nepravilnih trnova. Vidi se naročito u abetalipoproteinemiji. Sin. acanthrocyt. acanthocytosis, akantocitoza, prisustvo akantocita u krvi. Karakteristična pojava za abetalipoproteinemiju. Sin. acanthrocytosis.^V. abetalipoproteinaemia. acantholysis, akantoliza, rastvaranje spojeva trnovitih ćelija, uz njihovo zgomilavanje. Jedan od načina nastajanja plikova (npr. u pemfigusu). acanthopelvis, akantopelvis, patološka karlica s manje ili više bodljastih i grebenastih izraštaja kao posledica periostoze. acanthosis, akantoza, zadebljanje spinoznog sloja epiderma patološkim umnožavanjem ćelija; a. nigricans, retko, hronično oboljenje kože s pigmentacijom, zadebljanjem, delimično bradavičastim bujanjem kože na vratu, u aksilarnim naborima, ingvinalnim i kubitalnim prevojima i anogenitalnom predelu. U juvenilnom tipu nema karcinoma, u odraslih postoji u većem procentu karcinom (želudac, jajnici, dojke). acanthrocyt, v. acanthocyt. a c arias is, akarijaza, kožno oboljenje izazvano pregljima.

Acarus scabiei, v. Sarcoptes scabiei.
acatalasaemia, akatalazemija, deficit enzima katalaze u eritrocitima bolesnika. acatalasia, akatalazija, uroñeni deficit enzima katalaze. Bolest se u homozigotnih osoba ispoljava povremenim infekcijama desni i sluznica usta. aecelerin, akcelerin, VI činilac koagulacije. acceptor, akceptor, primalac. (1) Pri oksidacionim procesima koji se vrše uz dehidrogenovanje vodonik se jedini s nekom drugom supstancijom, koja se zove akceptor (vodonični akceptor). (2) Pri stvaranju koordinativnih jedinjenja atomi koji imaju slobodne elektronske parove, upotrebljavaju ove za vezivanje drugih atoma, a atomi koji nemaju završenu elektronsku konfiguraciju iskorišćavaju ovaj elektronski par da dopune

accessorius
svoj elektronski omotač i tako dolazi do koordinativnog vezivanja dva atoma. Prvi od ovih atoma zovu se donori (davaoci), a drugi akceptori, primaoci (Luisova teorija). accessorius, akcesoran, pridodat, sporedan, uzgredan, pomoćan. accommodatio, akomodacija, prilagoñavanje; (oft.) a. oka, proces koji omogućava jasno viñenje predmeta bližih od 6 m. Refleksna kontrakcija trepavičnog mišića dovodi do olabavljivanja zonularnih vlakana pripojenih za čahure sočiva usled čega se sočivo ispupčava, odnosno povećava svoju prelomnu moć. U dece prelomna moć sočiva pri najvećoj kontrakciji trepavičnog mišića povećava se od 18 do 32 dioptrije. Sposobnost prilagoñavanja opada starenjem zbog smanjivanja elastičnosti sočiva. Nemogućnost prilagoñavanja sočiva u starih osoba naziva se prezbiopija, akomoñaciona širina, v. akomodacioni obim; paraliza a., oko ne vidi jasno predmete u blizini. Paraliza akomodacije udružena s paralizom pupile, v. ophthalmoplegia interna; spazam a., v. akomodacioni grč. accouchement force, (fr.) prisilan poroñaj, naglo veštačko otvaranje materičnog ušća i izvlačenje ploda u cilju ubrzanja poroñaja. accretio, akrecija, meñusobno srašćivanje delova koji su normalno odvojeni; a. cordis, akrecija srca, srašćenje srčane kese s okolnim vezivnim tkivom i sa srcem, zbog zapaljenja; a.pericarñii, akrecija perikarda, srašćenje spoljašnje strane perikarda s pleurom, zidom grudnog koša i prečagom. accuminatus, kupast, šiljat, zaoštren. V. papilloma. acetabuloplastika, obnova acetabuluma operativnim putem. acetabulum, čašica karlične kosti, zglobna jama za glavu butne kosti. Acetaminophen, acetaminofen, derivat paraaminofenola. U našoj farmakopeji oficinalan pod imenom paracetamol (Paracetamolum); antipiretičko i analgetičko sredstvo. acetati, soli sirćetne kiseline .

acetU-koenzim A
acetazolamidum, acetazolamid, diureticko sredstvo iz grupe inhibitora ugljene anhidraze. Acetest, tableta za odreñivanje ketonskih tela (v. tamo) u mokraći; sadrži natrijum-nitroprusid, aminosirćetnu kiselinu, dinatrijum-fosfat i laktozu. Dejstveni princip reaguje pretežno s acetosirćetnom kiselinom (a manje s acetonom i beta-hidroksibuternom kiselinom) mokraće. acetfenetidin, v. Phenacetinum. acetil-celuloza, estarski proizvod koji se dobiva dejstvom anhidrida sirćetne kiseline, rastvorenog u koncentrovanoj sirćetnoj kiselini, na celulozu. Koristi se kao sigurnosna podloga za filmove (i rendgen-filmove). acetilen, etin, nezasićeni ugljovodonik C2H2, strukturne formule CH E CH. Bezbojan gas, svojstvenog mirisa. Dobiva se dejstvom vode na kalcijum-karbid i služi za osvetljenje u karbidnim lampama, a komprimovan služi za autogeno zavarivanje i za mnogobrojne sinteze u industriji. A. sadrži tragove sumpor-vodonika, arsen-vodonika i fosfor-vodonika, koji su vrlo otrovni. S vazduhom a. gradi veoma eksplozivnu smešu. Prečišćen a. je upotrebljavan za inhalacionu narkozu. acetileni, alkini, nezasićeni ugljovodonici s jednom trostrukom vezom, čija je opšta formula CnH2^2. acetil-holin, estar sirćetne kiseline i hoiina, oslobaña se, kao medijator, na završecima holinergičkih vlakana, razgrañuje se, skoro trenutno, pod dejstvom enzima acetil-holinesteraze. acetil-koenzim A9 složeno jedmjenje koenzim A sadrži aktivnu grupu SH koja služi za aciliranje i to jedinjenje se može predstaviti skraćenom formulom KoASH. Kada se KoA acetilira sirćetnom kiselinom, nastaje acetil-koenzim A skraćene formule KoAS-. Acetil-koenzim A igra glavnu ulogu u procesima metabolizma u organizmu, specijalno u procesima sinteze i meñusobnog pretvaranja jednih organskih supstancija u druge.

acetilovanje acetilovanje, uvoñenje acetii-grupe  u neko organsko jedinjenje koje sadrži jednu ili više hidroksilnih grupa. Tada acetil-grupa stupa na mesto vodo-nika hidroksilne grupe i grade se estri sirćetne kiseline. acetil-salicilna kiselina, v. acidum. acetil-sirćetna kiselina, v. Acidum diaceticum. acetonaemia, acetonemija, povećanje koncentracije acetona u krvi, najčešće u bolesnika koji boluju od šećerne bolesti ili osoba koje dugo gladuju. acetonska koma, v. coma. acetonska reakcija, v. reakcija (Legalova). acetonska tela, hemijska jedinjenja koja spadaju u grupu ketonskih tela (v. tamo); sintetizovana služe i kao dobri rastvarači za masti, smole itd. acetonuriâ, acetonurija, izlučivanje acetona mokraćom, najčešće u šećernoj bolesti ili u dugotrajnom gladovanju. acetphenolisatinum, acetfenolizatin, laksantno sredstvo iz grupe derivata difenil-metana. Prema novijim podacima, može prouzrokovati hepatitis i žuticu, i zato neki autori smatraju da ga više ne treba upotrebljavati. Acetylcholinii chlorfdum, acetil-holinijum-hlorid, činjeni terapijski pokušaji u nekim poremećajima krvotoka. Oficinalan je prema našoj farmakopeji; v. acetil-holin. achalasia ahalazija, nedovoljno opuštanje glatkih mišićnih vlakana želudačno-crevnog trakta, na mestu spajanja jednog njegovog dela s drugim; a. cardiae, ahalazija kardije, nedovoljno opuštanje sfinktera jednjačko-želudačnog spoja pri gutanju kao posledicom degeneracije ganglijskih ćelija u zidu ovoga spoja. Grudni deo jednjaka gubi svoju normalnu peristaltičku aktivnost, te se proširuje (megaoesophagus). Sin. cardiospasmus; a. pelvirectalis, pelvirektalna ahalazija, kongenitalno odsustvo ganglijskih ćelija u distalnom segmentu debelog creva; izazivaju gubitak motorne funkcije tog segmenta, uz hipertrofijsko proširenje debelog creva iznad njega. V. Hirschprungova bolest
8

achromatopsia acheilia ahejlija, anomalija razvoja, nedostatak jedne ili obe usne. achillodynia, ahilodinija, bolno zapaljenje serozne kese izmeñu prednje strane Ahilove tetive i zadnje strane petne kosti. Ispravnije achillotenodynia. ahilloplastica, ahiloplastika, produženje Ahilove tetive plastičkom operacijom. Ispravnije achillotenoplastica. achillorrhaphia, ahilorafija, operacija zašivanja prekinute Ahilove tetive. (Nepodesan termin). achillotenotomia, ahilotenotomija, hirurško presecanje Ahilove tetive; vrši se najčešće pri kopitastom stopalu (pes equinus) i prilikom Chopartove operacije. achillotomia, ahilotomija, v. achillotenotomia. achiria, ahirija, nakaznost usled nedostatka šake. achlorhydria, ahlorhidrija, nedostatak sone kiseline u želudačnom soku posle maksimalnog draženja želudačnog lučenja. Posledica atrofije želudačne sluznice. Sin. anaciditas gastrica. acholia, aholija, potpuni prestanak lučenja žuči. acholuria, aholurija, nedostatak žučnih pigmenata u mokraći. achondroplasia, ahondroplazija, najčešći oblik patuljastog rasta. Odlikuje se veoma izraženom kratkoćom kostiju udova, dok su kosti lubanje i trupa normalno razvijene. Nastaje zbog nedovolnog enhondralnog rastenja i okoštavanja -, - kostiju. Kosti su kratke i nesrazmerno debele. Poremećaj je izražen često pri roñenju. Inteligencija nije poremećena. Sin. chondrodystrophia foetalis. Achorion Schönleini, gljivica, parazit biljnog porekla; prouzrokuje favus (zli ::.trup). achrodextrin, ahrodekstrin, vrsta niskomolekulskog dekstrina koji se ne boji jodom. achromatopsia, ahromatopsija, potpuno, uroñeno slepilo za boje. Postoji monohromatski vid i ceo spektar izgleda uniformno obojen. Centralni vid po pravilu veoma slab. A. je najčešće udružena s

achromia
nistagmusom i refrakcionim anomalijama. Na očnom dnu obično nema promena. achromia, ahromija, odsustvo normalnog pigmenta u koži. achvlia gastrica, ahilija želuca, nedostatak hlorovodonične kiseline i enzima u želudačnom soku usled atrofije sluznice; a. pancreatica, pankreatička ahilija, prestanak lučenja pankreasnog soka zbog opstrukcije pankreasnog kanala, usled atrofije pankreasa ili hroničnog pankreatitisa. acidaemia, acidemija, povećanje koncentracije jona vodonika u krvi. acid-albumini, jedinjenja tipa soli koja postaju kad se na belančevine dejstvuje nekom razblaženom kiselinom. Acidi borici unguentum, mast s bornom kiselinom (Acidi borici 3,0; Vaselini albi 97,0); oficinalna prema jugoslovenskoj farmakopeji. acidiflkacija, zakiseljavanje, stvaranje kisele reakcije. Amonijum-hlorid, npr., kad se uzme oralno, zakiseljava mokraću, te se stoga upotrebljava uz lekove koji deluju antiseptički samo u kiseloj mokraći (npr. bademova kiselina, heksametilen-tetramin). acidimetrija, kvantitativna volumetrijska analiza kojom se odreñuje koncentracija (normalitet) rastvora kiseline pomoću rastvora baze odreñenog normaliteta. aciditet, stepen kiselosti nekog rastvora. Razlikuju se dve vrste a.: aktualni i potencijalni. Aktualni a. meri se koncentracijom vodonikovih jona u rastvoru, koja se odreñuje elektrometrijski, a potencijalni a. meri se količinom kiseline koja se nalazi u rastvoru i koja se odreñuje volumetrijski; želudačni a., kiselost želudačnog soka koja potiče od hlorovodonične kiseline koju luče izvesne ćelije želudačne sluznice. Kiselost zavisi od slobodne hlorovodonične kiseline (normalno 20-40 stupnjeva aciditeta). Drugi deo hlorovodonične kiseline vezan je za belančevine u želudačnom soku (vezana hlorovodonična kiselina). Zbir ove dve kiseline daje celokupni (to-

actdum
talni) aciditet (normalno 40-60 stupnjeva aciditeta). Količina slobodne hlorovodonične kiseline povećana je pri grizlici želuca i dvanaestopalačnog creva, a smanjena ili je uopšte nema pri raku želuca. acido-bazna ravnoteža, odreñen odnos izmeñu vodonikovih (H) odnosno hidronijumovih (2) i hidroksilnih (OH) jona u organizmu u vezi sa puferskim sistemima, disajnim sistemom i bubrežnim mehanizmima. acidobutirometar, staklena kalibrovana epruveta, naročitog oblika, koja služi za odreñivanje koncentracije masti u mleku. acidosis, acidoza, povećanje koncentracije jona H u organizmu iznad normalnih vrednosti zbog nagomilavan]a kiselina ili gubljenja baza iz organizma; pH arterijske krvi čoveka niži je od 7,4 a. compensata, kompenzovana acidoza, stanje u kome regulacijski mehanizmi mogu da normalizuju koncentraciju jona H; a.diabetica, dijabetesna acidoza, oblik metaboličke acidoze prouzrokovan nagomilavanjem ketonskih supstancija u krvi u bolesnika s nekontrolisanim dijabetesom; a. hypercapnica, sin. a.respiratoria, respiratorna acidoza, nastaje zbog nagomilavanja ugljen - dioksida u organizmu; a. hyperchloremica, hiperhloremijska acidoza, nastaje zbog povećanja koncentracije hlorida u plazmi; a. metabolica, metabolička acidoza, nastaje zbog nagomilavanja neisparljivih kiselina u organizmu ili zbog gubitka bikarbonata iz organizma; renalna tubulska a., oblik metaboličke acidoze koji nastaje zbog oštećenja bubrega; a. uremica, oblik acidoze koji se javlja u bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom usled smanjenog izlučivanja neisparljivih kiselina iz organizma; a. zbog gladovanja, a. uslovljena nagomilavanjem ketonskih supstancija u osoba s nedovoljnim unošenjem energetskih hranljivih materija. acidum, kiselina, jedinjenje nekog elektronegativnog elementa s jednim ili više atoma vodonika, koji se mogu zameniti

aciñum pozitivno imelektrisanim atomima (katjonima). K. se u vodenom rastvoru razdružuje dajući hidronijum odnosno vodonikove jone. K. su kisela ukusa, boju plave lakmusove hartije menjaju u crvenu, jedine se s bazama gradeći soli, a s alkoholima gradeći estre; A. aceticum , sirćetna kiselina; A. a. con-centratum, A. a. glaciale, koncentrovana sirćetna kiselina, jetko (kaustičko) sredstvo za skidanje bradavica i žuljeva; Aa. dilutum, razblažena sirćetna kiselina (30%); za kiseljenje ljudske hrane upotrebljava se 1-3%-tna sirćetna kiselina; A. acetylsalicylicum, acetil-salicilna kiselina, --, estar salicilne kiseline (fenolna grupa) i sirćetne kiseline, komercijalni naziv aspirin, antipiretik, analgetik i antireumatik. V. Natrii salicylas; A. a-oxypropionicum, v. A. lacticum, -COOH; A. arsenicum, arsenska kiselina, , trobazna kiselina. Njen anhidrid je arsen-pentoksid As2Os- Soli arsenske kiseline zovu se arsenati. Ni kiseline ni soli se više ne upotrebljavaju u medicini; A. ascorbicum, askorbinska kiselina, hemijski je lakton nezasićene kiseline, vitamin C, izvanredno osetljiva supstancija koja se, naročito u rastvoru, brzo oksidiše (stoga ima redukcione osobine). Igra važnu ulogu u organizmu u procesima oksidacije odnosno dehidrogenacije i u stvaranju intercelularne supstancije u životinjskom organizmu. Pojačava dejstvo nekih lekova i smanjuje njihovu toksičnost. Dnevna potreba čoveka iznosi 50-100 mg. Ima ga dosta u šipcima, crnim ribizlama, paprici, kupusu, karfiolu, kelerabi, spanaću, jagodama, pomorandžama, limunovima, gloginjama, luku, peršunu i dr. Nedostatak ovog vitamina prouzrokuje skorbut. V. scorbut; A. benzoicum, benzojeva kiselina, CeHs-COOH, aromatična kiselina koja se palazi u benzojevoj smoli. Čvrsto kristalno jedinjenje, upotrebljava se u industriji kao konzervans, a u medicini, često empirijski, kao ekspektorans; A. ß-oxybutyricum, beta-oksibuterna kiselina,  CH2COOH, jedno od ketonskih tela koja se nalaze u krvi i
10

acidum mokraći obolelog od šećerne bolesti. Nastaje usled poremećaja metabolizma masti i belančevina i jedan je od uzroka acidoze. V. acidosis; A. boricum, borna kiselina, , blago antiseptičko sredstvo, koje se upotrebljava za lečenje rana u obliku masti ili praška za posipanje, u zapaljenjima sluznica oka, nosa, uva, mokraćne bešike, vagine, materice i rektuma (za ispiranje) i u nekim kožnim oboljenjima; A. butyric um, buterna kiselina, CHsCH2CH2COOH, monokarbonska zasićena (masna) k. Nalazi se u obliku estra u maslacu (buteru). Sin. maslačna kiselina; A. carbolicum, v. phenolum; A. chromicum, hromna kiselina, mrkocrveni kristali, kaustično sredstvo; A. citricum, limunska kiselina, trobazna organska kiselina. Služi za lečenje gastričke ahilije (umesto hlorovodonične kiseline); sa šećerom služi za spravljanje osvežavajućeg pića. Ulazi pored natrijum-karbonata u sastav lekova koji se penušaju u vodi zbog oslobañanja ugljen-dioksida, kao što je, npr., Magnesii citras effervescens; A. dehydrocholicum, dehidroholna kiselina (3,7,12-diketoholanska kiselina). Holeretik; A. diaceticum, acetosirćetna kiselina,  CH2COOH, ketoki-selina, nalazi se u mokraći osoba u kojih postoji acidoza, najčešće u dijabetičara; A. diaethylbarbituricum, v. Barbito-num; A. f o Hc um, folna kiselina. Po he-mijskom sastavu je pteroil-glutaminska kiselina. Spada u vitamine. Nalazi se u zelenom lišću (npr. spanaću), jetri, kvascu itd. Ovo'jedinjenje potrebno je za normalno sazrevanje eritrocita. Njegov nedostatak u organizmu jedan je od uzroka megaloblastnih anemija i upotrebljava se za njihovo lečenje. Sin. Lac-tobacillus casei factor; A. hippuricum, hipurna kiselina, hemijski je benzoil-gli-kokol. Nalazi se u mokraći biljoždera; A. hydrochloricum concentration, koncentrovana sona kiselina (25%); A. h. dilutum, razblažena sona kiselina (12,5%). Upotrebljava se pri anaciditetu ili hipoaciditetu želudačnog soka, fosfaturiji itd.; A. hydrocyanicum, cijanovodonik,

acidum HCN, lako isparljiva tečnost koja miriše na gorki badem. Ponaša se kao slaba kiselina. Njene soli se zovu cijanidi. Cijanovodonik i cijanidi su vrlo otrovni, jer smanjuju oksid acionu sposobnost dajući sa oksidacionim enzimima kompleksna jedinjenja, usled čega ovi enzimi ne deluju. HCN se upotrebljava za dezinsekciju stanova. Nalazi se u oficinalnoj vodi od gorkih badema. V. Aqua Amygdalae amarae; A. lac ti c u m, a-oksipropionska k., mlečna kiselina, -COOH, bezbojna gusta tečnost koja ima kaustično i dezinficijentno dejsto. Upotrebljava se u gingivitisu, aftoznim ulce-racijama i tuberkulozi grkljana; A.ma-lonicum malonska k. HOOC-CHa-COOH, organska dvobazna zasićena k. Ureid malonske k. je barbiturna k. V. barbiturati; A. mandelicum, fenil-glikolna k., bademska k. Ulazi u sastav homatropina. Njene soli, mandelati, upotrebljavaju se za lečenje infekcija mokraćnih puteva; A. nicotinicum, nikotinska kiselina. Nikotinska k. je ß-piridin-karbonska kiselina. V. niäcin; A. nitrb cum, azotna kiselina. Upotrebljava se spolja kao kaustičko sredstvo; A. n. /Mmans, pušljiva azotna kiselina. Upotrebljava se spolja kao kaustik; A. oxalicum, oksalna k., HOOC-COOH, dvobazna zasićena organska kiselina. Unesena u organizam, deluje kao otrov, taložeći kalcijum-jon u obliku nerastvorljivog kalcijum-oksalata; A. p-aminobenzoicum, para-aminobenzojeva k., jedan od faktora iz kompleksa vitamina B. Važan činilac u metabolizmu bakterija. V. SM/fonamidi; A. panthothenicum, pantotenska k., hemijski je a-y-dioksi-ß — ß — dimetil-butiril-ß — alanin, jedan je od sastojaka kompleksa vitamina B. Misli se da ovaj vitamin igra ulogu u metabolizmu masti i ugljenih hidrata; A. phenyl-aethylbarbituricum, v. jPhenobarbitonum; A. phenylchinolincarbonicum, Cinchophen, fenil-hinolin-karbonska k., sredstvo s antipiretičkim i antireumatičkim dejstvom koje se, zbog izvesnih otrovnih efekata, danas retko upotrebljava (uglavnom u akutnim na-

acidum padima podagre). V. Methylii pkenylcinchonas; A. phosphoric uro, fosforna k., skraćeno ime za ortofosfornu k., 4, čiji je anhidrid fosforpentoksid, PaOs; od istog anhidrida izvode se još i pifofosforna kiselina, ?, i meta-fosforna k., ; A. picric um, pikrin-ska k., trinitrofenol, ()), an-tiseptičko i adstringentno sredstvo. Lokalno ublažava bol. Upotrebljava se za lečenje opekotina, u histološkoj tehnici i za spravljanja Esbachovog reagensa; A. picronitricum, v. A. picricum; A. pyruvicum, pirogrožñana k., meñuprodukt u metabolizmu ugljenih hidrata; A. salicyUcum, salicilna kiselina,  COOH (o-oksibenzojeva k.), upotrebljava se spolja kao keratolitik, a služio je kao antiseptik za konzervisanje hrane. V. Natru salicylas; A. stearicum, stea-rinska kiselina, -()І-, prema Ph. Jug. II, smeša stearinske k. i promenljivih količina palmitinske i drugih masnih kiselina. Služi za izradu Linimentum Opodeldoch. Sin. A. stearinicum, stearin; A. siilfuricum, sumporna kiselina; A. tannicum, taninska kiselina, tanin, adstringentno sredstvo. Lokalno se primenjuje u obliku rastvora na zapaljene sluznice i opekotine. Sin. Tanninum; A. tartaricum, vinska kiselina, sastojak ranije oficinalnih preparata Pulvis aërophorus (kipeći ili šumeći prašak) i Pulvis aërophorus laxans (Pulvis aërophorus Seidlitzensis), U tim praškovima služi kao kiselina, koja, po dodatku natrijum-bikarbonata, iz ovoga oslobaña ugljenu kiselinu (ugljen-dioksid); A. trichloraceticum, trihlor-sirćetna kiselina. Ona služi za taloženje belančevina krvi pri raznim hemijskim analizama krvi. Zbog svoje higroskopnosti upotrebljava se u odontologiji pri stavljanju plombi; A. uricum, mokraćna kiselina, 2,6,8-trioksipurin, beo prašak, nerastvorljiv u vodi, nalazi se u mokraći čoveka, a u naročito velikim količinama u ekskrementima gmizavaca i ptica. Sem toga, nalazi se u tragovima u krvi. Nastaje u metabolizmu nukleina. Sačinjava velik deo nekih mokraćnih konkremenata. U krvi se nalazi u
11

aciduria većoj koncentraciji u podagri. V. diathesis urica; A. valerianicum, valerijanska kiselina, (2)-, masna k. koja se nalazi u korenu odoljena (VaIe-rianae rhizoma). Postoji u četiri izomer-na oblika. Obična valerijanska k. isto-vetna je s izovalerijanskom k. V. Valeria-nae rhizoma. aciduria, acidurija, izlučivanje kiselina mokraćom; orotska a., nasledna bolest koja se prenosi autosomno recesivno, u koje postoji deficit u metabolizmu pirimidina, koji je povod za povećano izlučivanje orotske kiseline mokraćom, megaloblastnu anemiju i usporen psihički i fizički razvoj. acidus, kiseo, v. aciditet acinus, mešak, funkciona i strukturna jedinica tubuloalveolnih žlezda. Sastoji se od specifičnih žlezdanih ćelija grupisanih u obliku meska, a oivičenih osnovnom opnom. Izmeñu meškova nalaze se tanane vezivne pregrade s krvnim sudovima, koji služe za izmenu materija. aclimatisatio, aklimatizacija, pnlagoñavanje na novu sredinu, specijalno na klimu; pod uticajem novih klimatskih uslova nastaju promene fizioloških reakcija značajnih za osposobljavanje za život u novoj sredini. Aklimatizacija na visinu, gde je zbog razredenosti vazduha delimični pritisak kiseonika niži, postiže se povećanjem broja crvenih krvnih zrnaca, količine hemoglobina, difuzijskog kapaciteta, vaskularizacije tkiva i sposobnosti ćelija da iskoriste kiseonik. A. na visoku temperaturu postiže se povećanjem kapaciteta znojnih žlezda. Količina izlučenog znoja u osobe izložene nekoliko nedelja vrućini, udvostručava se. acme, akme, vrhunsko ekstatičko stanje pred sladostrašćem. acne, akna, kožno oboljenje koje se razvija u mcskovinia dlaka u vidu crne tačke (comedo, a. punctata), papule (a. papulosa) i gnojnice (a. pustulosa); a. juvenilis, v. a. vulgaris; a. medicamentosa (halogen-akne: brom-akne, hlor-akne, jod-akne), morfološki sjtčne a. vulgaris; a.necroticans (varioJÉormis), papule 12

acrocyanosis veličine sočiva sa centralnom nekrozom pdn. ugnutim ožiljkom, lokalizovane na granici čela i vlasišta glave; a. oleosa, akneiformne promene na ekstenzornim stranama ekstremiteta i na licu izazvane natapanjem kože (folikuIa) industrijskim uljem (profesionalna dermatbza); a. picea, promene slične onima kod a. oleosa, prouzrokovane kontaktom s katranom; a. rosacea, hronično kožno oboljenje u osoba zrelijeg doba (četvrta-peta decenija života) lokalizovano na nosu, obrazima, čelu, bradi u vidu hroničnog eritema (erythrosis), teleangiektazija i povremen nalet papulopustula. Maksimalna varijanta u muškaraca kao rhinophyma u vidu kvrgavog nosa usled hipertrofije lojnih žlezda; a. varioliformis, v. a. necroticans; a. vulgaris, kožno oboljenje koje se razvija u naletima u mladih ljudi izmeñu 13. i 25. godine života u vidu polimorfnih, sukcesivnih akneiformnih promena na licu, leñima i grudima. U slučaju dublje lokalizacije u folikulima zagnojavanje je jače (a. abscedens), kada zaostaju i ožiljci (a. indurata). acné excoriée des jeunes filles (garcon), ekskorijacije nastale istiskivanjem komedona i papulopustula u slučaju a. vulgaris. acnitis, oblik tuberculosis papulonecrotica (naročito na licu) sa zalečenjem malih ožiljcima bakarne boje. Acocanthera ouabaio, afrička biljka, sadrži glikozid uabain (identičan glikozidu g-strofantinu, dobivenom iz biljke Strophanthus gratus), moćno kardiotoničko sredstvo. acratotherma, akratoterma, indiferentna lekovita voda, slabo mineralna (oligometalna), čiji suvi ostatak iznosi manje od Ig na l kg vode, a koja je toplija od 2O0C. Acriflavini chloridum (akriflavin-hlorid), smesa 2,8-diamino-10-metil-akridin-hlorida; antiseptičko, odnosno dezinficijentno sredstvo iz grupe derivata akridina. acrocyanosis, akrocijanoza, bolesno stanje koje se ispoljava izraženom simetričnom plavocrvenom bojom kože šaka

acrodermatitis chronica atrophicans i stopala, posebno prstiju, usnih školjki i nosa, s profuznim znojenjem i osećajem hladnoće u prstima. Syn. Raynaudova bolest acrodermatitis chronica atrophicans (Pick-Herxheimer), primarna atrofija kože koja nastaje posle početnog otoka i zapaljenja. Koža je veoma istanjena, plavičasta i bora se u sitnim naborima, a krvni sudovi se provide. Promene se javljaju u početku na stopalima i šakama, odakle se proširuju na potkolenice odn. podlaktice. Etiologija nije poznata; a. enteropathica, pored vezikopapuloznih, egzematoznih promena s početkom na akralnim delovima tela (šake, stopala), paronihijama, alopecije; postoje i gastrointestinalni simptomi (proli-vi). Oboljenje se uglavnom javlja u dece; a. papulosa inf antum Gianotti-Crosti, pojava crvenkastih papula na ekstenzornim stranama ekstremiteta, na licu, otoka limfnih žlezda u dečaka od 2 do 4 godine starosti; a. suppurativa continua, hronično, pustulozno zapaljenje kože, koje počinje na krajnjim falangama prstiju ruku i nogu. Dovodi do atrofije. Sin. Hallopeauova bolest. acrodynia, akrodinija, teško oboljenje u dece, nepoznatog porekla. Šake i stopala su bolni, hladni, jako se znoje, usled Čega dolazi do oštećenja kože koja se Ijušti u većim komadima. Kosa opada. Postoje i poremećaji u funkciji srca i drugih organa, naročito povišen krvni pritisak, hipotonija mišića i fotofobija, apatija i razdražljivost. Uzrok je najčešće intoksikacija živom. Sin. Feerova bolest, Selter-Swift-Feerova bolest. acroerythrosis, akroeritroza, hronični otok i crvenilo šaka i stopala kao posledica oštećenja hladnoćom. acrogeria, akrogerija, prevremeno starenje kože ekstremiteta. V. progeria. acrohyper (h)idrosis, akrohiperhidroza, pojačana sekrecija znoja ruku i nogu. acrokeratosis verruciformis (Hopf), kožno oboljenje koje se javlja porodično, a manifestuje se keratotičkim, veruciformnim papulama, lokalizovanim na leñnim stranama šakr. i stopala.

actinotherapia acrolein, akrilni aldehid, nezasićeni aidehid CH2=CH CHO, nastaje pri pirolizi glicerida. A. je oštrog i neugodnog mirisa. acromegalia, akromegalija, patološko stanje uslpvljeno pojačanim lučenjem hormona rastenja (v. HGH); a. karakteriše uvećanje isturenih delova tela (šaka, stopala, nosa, usana itd.), kao i unutrašnjih organa (pravilniji naziv je megalaacria). acroosteolysis, akroosteoliza, osteoliza distalnih falangi prstiju nogu i ruku. acroparaesthesia, akroparestezija, neurotički poremećaji senzibiliteta na šakama i prstima, rede na stopalu, u obliku napada bolova, osećaja žmaraca, napetosti i krutosti. acrotismus, akrotizam, odsustvo ili neopipljivost pulsa. ACTH, kortikotropin, hormon prednjeg režnja hipofize. Podstiče lučenje hormona kore nadbubrežnih žlezda, naročito glikokortikoida. actinium, aktinijum, Ac, radioaktivni element koji nastaje u toku radioaktivnog raspadanja urana. Actinobacillus mallei (Pseudomonas mallei), prouzrokovač maleusa, sakagije ili gunturaća, veoma zarazne bolesti kopitara. Ta bolest se lako prenosi sa bolesnih životinja na čoveka, a samo izuzetno sa čoveka na čoveka. Ova bakterija je ranije bila nazivana raznim imenima. Meñu njima su bila najčešće Malleomycës mallei, Mycobacterium mallei, Corynebacterium mallei, Pfeiffërella mallei, Actinobacillus mallei. Skorašnji naziv je Pseudomonas mallei. actinomycosis, aktinomikoza, hronično oboljenje prouzrokovano gljivicom Actinomyces. Postoje cervikofacijalna, abdominalna i torakalna (pulmonalna) a. Cervikofacijalna a. je najčešća. U predelu ugla donje vilice stvara se čvrst, bolan otok, koji se kasnije razmekšava. Iz stvorenih apscesa gnoj se probija kroz fistule na koži ispod vilice i na vratu. U gnoju se nalaze svojstvena zrnca - kolonije gljivica. actinotherapia, v. therapia.

13

activismus sexualis
activismus sexualis, naziv za sadizam. V. sadizam. acumetria, akumetrija, metodi merenja oštrine sluha raznim sredstvima, a bez audiometra. V. audiometrija. acupuncture, akupunktura, zabadanje igala u pojedine tačke na telu u cilju ukidanja bola ili lečenja. Koristi se za izazivanje bezbolnosti u toku hirurške intervencije. Poslednjih godina raste interesovanje za ovu inače staru metodu. acusticus, akustičan, slušni, koji ima veze sa sluhom. Sin. auditorius. acusticus-neurinoma, akustikus-neurinom, neoplazma nastala umnožavanjem ćelija ovojnica perifernih živaca. Najčešća lokalizacija ove vrste neoplazme na lubanjskim živcima je VIII moždani živac; slušni živac. Zadnjih godina se raspravlja o njegovu poreklu (histogenezi); naime, da Ii potiče od Schwannovih ćelija, endoneurijunia, neurileme ili dr. Od usvajanja pojedinih teorija o poreklu ovih neoplazmi zavisi i naziv koji se upotrebljava. acyl, acil, radikal neke organske kiseline. Acil je deo molekula organske kiseline kojoj je oduzeta OH-grupa. Npr., iz sirćetne kiseline  COOH oduzimanjem OH ostaje acil-ostatak sirćetne kiseline , nazvan acetil-radikal. ad colaturam, izraz u receptima kada se propisuje neki macerat, infuzum ili dekokt, da se označi količina proceñene tečnosti, v. colatura. ad usum proprium, skrać. ad us. propr., »za sopstvenu upotrebu«, oznaka na kraju recepta daje lek namenjen lekaru koji je recept napisao. adacrya, adakrija, poremećaj ili potpuno odsustvo lučenja suza. adamantin, zubna gleñ, beličasta supstancija koja pokriva površinu krune zuba. Vrlo je tvrda (ima tvrdinu kvarca) i otporna prema kiselinama i bazama, ali je krta, te puca na nagle promene temperature. Sastoji se gotovo od samih neorganskih supstancija, jer organskih ima samo 2%. Sagrañena je od dugih prizmi koje su potpuno kalcifikovane i meñusobno spojene cementnom supstancijom tako čvrsto da se ne mogu odvojiti, 14

adaptacija
već je prelom školjkaši. Prizme su grupisane u pojase*, ima i leže upravno na zubnu kost, dok su im vrhovi prevučeni vrlo otpornom kutikulom (cuticula dentis). Sin. substantia adamantina.

I-adamantanamin, v. amantadin.
adamantinoma, adamantinom, neoplazme èpitelnog porekla koje nastaju od ostataka gleñnog organa zuba. adamant in us, čeličan, tvrd kao čelik, vrlo tvrd. V. adamantinum, enamelum, šubstantia adamantina.

adamantoblastus, v. ameloblastus. Adamova jabučica, v. pomum Adami. Adamova operacija, v. operacija. Adams-Stokesov sindrom, v. syndroma.
adamsit, bojni otrov (v. tamo), plikavac koji u malim količinama izaziva kijanje, povraćanje i jaku glavobolju, a u visokim koncentracijama dovodi i do smrti; dovoljno je postojan na visokim temperaturama, te se može upotrebiti uz eksplozivna i zapaljiva sredstva u obliku aerosola; s opreme se skida pranjem ili acetonom, odelo se ispraši, a gornji sloj zatrovanih namirnica se baca. adaptacija, (1) proces prilagoñavanja (2), rezultat prilagoñavanja, tj. prilagoñenost na sadašnje odnosno na ranije promene u uslovima za život. Odnosi se na delove individue ili na individue jedne genetske grupe ili na ćelu grupu. Adaptivne promene mogu biti morfološkog ili fiziološkog reda. V. genetika, evolucija; a. bakterija, prilagoñavanje, predstavlja varijacije koje su za bakterijsku ćeliju korisne i koje dovode do sticanjâ novih osobina, koje joj omogućavaju život i razmnožavanje u datim uslovima života; a. mirisa, gubljenje osećaja posle ulaska u sredinu s jakim mirisom nastaje u CNS, jer je utvrñeno da od receptora odilaze podsticaji i do l časa; a. oka, povećanje osetljivosti u tami i smanjenje osetljivosti pri jakoj svetlosti nastaje zbog povećanja odnosno smanje* nja fotosenzitivnih materija u receptorima oka (čepićima i štapićima); u tami dolazi do sinteze ovih materija i osetljivost receptora raste; pod dejstvom svetlosti ove materije se razlazu; a. senzoričkih receptora, sastoji se od snižava-

adaptacijski period u vojsci nja učestalosti podsticaja koji odilaze od receptora u CNS u toku delovanja na njega trajnog podražaja. Receptori koji se sporo prilagoñavaju ili se ne prilagodavaju do »gašenja« zovu se »tonički« a oni koji se brzo adaptiraju »fazičkim«. adaptacijski period u vojsci, vreme potrebno da se mladi vojnici prilagode na zahteve vojnog poziva, odnosno da se prilagode ha odreñen način života u vojnoj sredini: povinovanje vojničkom redu, disciplini, životu u manjem ili većem kolektivu, naporima u savlañivanju vojne obuke itd. adaptacijski sindrom, opšti, v. stres. adaptivna vrednost, proporcija potomstva odreñenog genotipa koja, u poreñenju s prošekom iz opšte populacije, doživljava reproduktivno doba i priliku da svoje gene prenese sledećoj generaciji. V. mutacija, selekcija. Sin. fitness (engl.) adaptivni enzimi, enzimi koji se formiraju samo kada bakterija doñe u dodir s nekim, supstratom za koji ne poseduje konstitutivni enzim. adaptometar, aparat za ispitivanje adaptacije. Postoji više^ tipova. adaptor RNK, v. transportna RNK. adaptorski molekul, RNK male molekulske težine koji prenosi odabrane aminokiseline prilikom njihovog uključivanja u proces sinteze proteina, a prema informaciji sadržanoj u tRNK. V. informaciona RNK. Sin. tRNKt transfer RNK. adde, dodaj!, oznaka na receptu da u neki lek treba dodati navedeni sastojak. addenda (dodaci), dodaci farmakopeji izmeñu pojave njena dva izdanja. Ako ih ima više, obeležavaju se rimskim brojevima (Addendum I1 Addendum II itd.). Addison-Biermerova anemija, v. anaemia. Addisonova bolest, v. bolest. adductio, (1) adukcija, primicanje, privoñenje; (2) a. (oft.) adukcija oka, horizontalan pokret očne jabučice ka unutra, prema nosu. Pokret vrši m. rectus internus. adductor, aduktor, koji primiče, privodi, mišić primicač.

adenocarcinoma uteri adekvatni nadražaj, (fiziol.) prirodan nadražaj za neki receptor za koji je prag osetljivosti receptor^ najniži. Adelmannova operacija, v. operacija. adenalgia, adenalgija, bol u nekoj žlezdi. Sin. adenodynia. adenectomia, adenektomija, hirurško uklanjanje neke žlezde. adenil-ciklaza, sin. adenilat-ciklazja, ferment koji iz adenozin-trifosfata (ATP) stvara ciklični adenozin - 3',5'-monofosfat (cAMP). cAMP je ključni ćelijski medijator za delovanje mnogih hormona i drugih materija koje modifikuju funkciju ćelija. adenin, 6-aminopurin, purinska baza koja ulazi u sastav nukleinskih kiselina. adenitis, zapaljenje žlezda, naročito limfnih; a.acuta epidemica infectiosa, v. mononucleosis infectiosa; a. cervicalis, povećane i bolne limfne ^lezde vrata u raznim infektivnim bolestima i malignim limfomima; a. lacrimalis, v. dacryoadenitis. V. lymphadenitis. adenoacanthoma, adenoakantom, neoplazma epitelnog porekla materice s pločastim epitelnim ćelijama izmeñu ćelija koje se rasporeñuju u žlezdane tvorevine. adenocarcinoma uteri, adenokarcinom trupa materice. Karcinom materice je gotovo uvek tipa adenokarcinoma. Pojavljuje se znatno rede od karcinoma grlica materice. Ispoljava se u dva oblika: difuznom (površinskom) i lokalizovanom (cirkumskriptnom). Pri difuznom obliku je zahvaćena skoro ćela površina materične duplje. Pri lokalizovanom obliku zahvata manji ili veći prostor u obliku tumora ili polipa, koji klinasto prodire u muskulaturu materice. Karcinomatozno bujanje polazi od površinskog dela epitela ili od dubljih žlezdanih slojeva. Raste sporo, neki put po nekoliko godina. Dijagnoza se postavlja patološkohistološkim pregledom materijala dobivenog struganjem materične duplje. Mikroskopski se odlikuje raznoobličjem karcinomatoznih ćelija od indiferentnih do žleždano formiranih.
15

adenohypophysis adenohypophysis, adenohipofiza, zajednički naziv za prednji, srednji i tuberski deo hipofize koji se obrazuju od epitela krova ždrela embriona. V. hypophysis; prednji režanj hipofize sadrži nizove ili grupe mnogobrojnih žlezdanih ćelija izmeñu kojih je vezivno tkivo sa sinusnim kapilarima i perisinusnim prostorima. Inkreti ovih ćelija deluju na razviće organizma, na druge endokrine žlezde, na razviće i funkciju polnih žlezda (gonada), na promet materija i dr.; somatotropne ćelije izlučuju proteinski somatotropni inkret (STH) u perisinusne prostore, koji deluje na rastenje jedinke (kres-cin). Prekomernö izlučivanje izaziva pojavu džinovskog rasta (gigantizam), a nedovoljno lučenje patuljasti rast (nanosomia); laktotropne ćelije luče proteinski hormon prolaktin (LTH), koji deluje na izlučivanje mleka razvijene i za lučenje pripremljene mlečne žlezde i potpomaže lučenje progesterona žutog tela; tireotropne ćelije proizvode glikoproteinski hormon tireotropin (TSH), koji deluje na razviće i funkciju tireoideje; gonadotropne ćelije obrazuju gonadotropne hormone: folikulostimulišući ^ (FSH), glikoproteinski inkret, koji podstiče razviće meškova u jajniku i spermatogenezu u semeniku, i luteinizujući hormon (LH) koji deluje na luteinizaciju meškova jajnika (stvaranje žutih tela) i na sintezu androgenih inkreta meñuprostornih ćelija semenika (ICSH); adrenokortikotropne ćelije stvaraju polipeptid adrenokortikotropni hormon (ACTH) koji stimuliše sintezu glikokortikoida (deluje na glikolizu, sintezu proteina, metabolizam lipoida i askorbinske kiseline). Sve pomenute ćelije sadrže u citoplazmi odgovarajuće specične kapljice ili granule koje se otkrivaju naročitom tehnikom. Postoje i ćelije bez gra-nula, koje se smatraju matičnim ćelijama ili ćelijama koje su se oslobodile gra-nula; pars tuberalis, žlezdane ćelije rasporeñene pored kapilara duž hipofizne peteljke. Pretpostavlja se da luče dijabetogeni inkret; srednji režanj oblaže zadnji režanj i teško se od njega odvaja. Oko kapilara rasporeñeni su nizovi ćeli16

adenovirosis ja s glikoproteinskim zrnima, a inkret je pplipeptidne prirode, pa se pretpostavlja da je u granulama inkreta vezan za glikoprotein; proizvodi melanostimulišući hormon (MSH), koji izaziva sintezu melanina i pigmentaciju kože; zadnji režanj - u njemu se stvaraju miometrin, koji dejstvuje u toku poroñaja, kada izaziva grčenje (»bolove«), zatim vazopresin, koji izaziva grčenje kapilara, i hidropeksin, koji fiksira vodu, regulišući promet soli. añenoiñne vegetacije, v. vegetationes adenoideae. adenolymphoiditis acuta benigna, v. angina. adenoma, adenom, benigna neoplazma nastala razmnožavanjem epitela žlezda. Obično sporo raste, ograničena je i po grañi veoma slična žlezdi u kojoj je nastala; a. sebaceum (Pringle), mali, čvrsti, hemisferni tumori do veličine graška, koji se javljaju grupisani u nosno-usnenim naborima i bradi, boje normalne kože ili crvenkasti (teleangiektazije na površini). Genodermatoza koja može biti udružena i s tuberoznom sklerozom (epiloja); a. toxicum glandulae thyreoideae, toksički adenom štitaste žlezde, kompenzovani ili dekompenzovani, čvor štitaste žlezde koji je, histološki, dobroćudnog karaktera i koji se, iz nepoznatog uzroka, isključio iz fiziološkog regulacionog sistema svog tzv. »feed-back«-mehanizma (v. tamo). Bolesnici s toksičkim adenomom imaju simptome i znake hipertireoze. adenomere, dihotpmsko izdeljivanje primitivne žlezdane cevi na sekundarne cevi i meškove. adenopathya glandulae submandibularis e t sub m entails, uvećanje tkiva podviličnih i podbradnih limfnih žlezda. Najčešće je posledica patoloških procesa u predelu zuba, lica i vilica. adenotomia, adenotomija, hirurški zahvat koji se vrši u cilju odstranjenja trećeg krajnika (adenoidnih vegetacija) a uz pomoć specijalnog instrumenta koji se kroz usta uvodi u nosno zdrelo. adenovirosis, adenoviroza, adenovirusne infekcije, akutna kratkotrajna febrilna

adenovirusi oboljenja disajnih organa i vežnjača, koje izaziva grupa adenovirusa. Kapljična infekcija od koje najčešće obolevaju predškolska deca, i to preko ćele godine. adenovirusi, virusi ranije opisivani pod raznim nazivima (Ri, APC i dr.). Zajednički su im rastvorljivost antigena koji se koristi pri izvoñenju reakcije vezivanja komplementa i razvijanje tropizma prema kulturama HeLa- i KB-ćelija in vitro. Pomoću reakcije neutralizacije može se razlikovati 18 raznih tipova adenovirusa. Oni izazivaju u ljudi najčešće akutna oboljenja disajnih pute va: gripozna stanja, bronhitise, faringitise, tonzilitise, atipične pneumonije, aseptički meningitis i dr. adenovirusne infekcije, v. adenovirosis. adenozin, nukleozid sastavljen od adenina i ribofuranože. Fosforilacijom riboznog radikala u adenozinu na položaju 5 nastaje nukleotid adenilna kiselina (AMP), čiji su sinonimi adenozin-monofosfat i adenin-mononukleotid. adenozin-monofosfat (AMP), nastaje iz adenozin-trifosfata odvajanjem dva fosfatna radikala. Ciklički AMP (3',5'-adenozm-monofosfat) je unutrašnji posrednik u delovanju niza hormona. Nastaje od ATP pod dejstvom fermenta adenil-ciklaze kojeg aktiviše kompleks hormona i receptora u opni ciljne ćelije. Ciklički AMP izaziva: porast enzima u ćeliji, promenu propustljivosti ćelijske pphe, započinje sintezu specifičnih unutrašnjih hemijskih jedinjenja. V. adenozin-trifosfat. adenozin-trifosfat (ATP)1 labilno hemijsko jedinjenje, koje se nalazi u svim ćelijama a sastoji se od adenina, riboze i tri fosfatna radikala. Zadnja dva fosfatna radikala su sa ostatkom molekula povezana pomoću veza bogatih energijom. Odvajanjem jednog fosfatnog radikala ATP prelazi u adenozin-difosfat (ADP), a još jednog u adenozin-monofosfat (AMP). U standardnim uslovima pri odvajanju svakog losfatnog radikala oslobodi se po molu ATP oko 7000 malih kalorija, a u us.loVitna telesne tempe2 Medicinski leksikon

adipositas
rature i koncentracije reagujućih materija oko 8000 kalorija. Energija dobivena razgradnjom ATP predstavlja jedinu energiju za obavljanje rada. Energija osloboñena u organizmu razgradnjom drugih materija koristi se za resintezu ATP. adeps, mast; A. benzoatus, benzojeva mast, svinjska mast s dodatkom benzojeve smole. Služi kao podloga za spravIjanje ungventa; A. lanae, bezvodni Ianolin. Prečišćen vosak dobiven s vune ovce. Sastoji se pretežno od estara masnih kiselina sa holesterolom i oksiholesterolom. Sin. A. lanae hydricus, Lanolinum anhydricum. Služi za izradu raznih ungventa i pasta; A. lanae hydrosus, Ianolin, sastoji se od 75 delova bezvodnog lanolina i 25 delova vode. Služi kao podloga za ungvente. Sin. Lanolinum; A. suiilus, svinjska mast. Služi kao podloga za spravljanje ungventa. Dobro se resorbuje kroz kožu, ali se srazmerno lako razgrañuje (užegne) i tada lokalno draži. adhaesiolysis, v. adhaesiotomia. adhaesiones, adhezije, priraslice, srašćenja dve površine koje leže jedna naspram druge. Najčešća posledica organizacije zapaljenja tih površina (pleure, perikard - epikard, peritoneum). adhaesiotomia, adheziotomijä, presecanje i razdvajanje priraslica. adiadochokinesis, adijadohokineza, nemogućnost brzog izvoñenja naizmeničnih pokreta, npr. pronacije i supinacije. A. je simptom oštećenja malog mozga. Adiejev sindrom, v. syndroma. adifenin, hidrohlorid dietil-aminoetil-estra difenil-sirćetne kiseline, antispazmodičko sredstvo; deluje, pretežno, direktno na glatke mišiće. adiposis, v. adipositas. adipositas, gojaznost, suvišno nagomilavanje masti u organizmu; a. abdominalis, nagomilavanje masti u trbušnom zidu; a. cerebralis, gojaznost izazvana bolestima mozga, naročito hipotalamusa; a. dolorosa, bolno, ograničeno nagomilavanje masnog tkiva, naročito u žena; a. pituitaria, gojaznost uslovljena

17

antigenu radi povećanja imunog odgovora. pored zakržljalih genitalnih organa i izostajanja nekih drugih sekundarnih poInih odlika. prilaz. supstancije koje selektivno inhibiraju reagovanje efektornih ćelija na impulse adrenergičkih nervnih vlakana. adneksitis. Postoje dve vrste ovih receptora. npr. Podlaktica i potkolenica odudaraju svojom tananošću. Zapaljenjski proces najčešće je prouzrokovan piogenom infekcijom jajovoda posle pobačaja i poroñaja. a. mada ovaj poremećaj mogu da proizvedu i druga oboljenja vegetativnog podbrežja. na adrenalin i na srodne amine. Sin. adipozogenitalna distrofija. tj. suprarenalectomia. adolescencija. Deluju na makrofage. adolescentia. antidiurezni hormon zadnjeg režnja hipofize (drugi naziv vazopresin). kalcijum-fosfat i dr. Trbuh je povećan. adnexa uteri. Sin. otvor grkljana. materični privesci. Na ekstremitetima mast se slaže prema rizomeličkim segmentima: na zadnjoj strani nadlaktice i na prednjoj strani buta. vazokonstriktor koji se dodaje lokalnim anestetičkim rastvorima za produženje dejstva anestezije i ishemiju operativnog polja. tip mfantilizma u kome preovlañuje gojaznost u predelu kukova i gornjih ekstremiteta. opšti pojam za palpacioni nalaz na adneksima. Tumorozna tvorevina može da pripada jajovodu. Usled zapaljenjske infitracije dolazi do stvaranja otoka jajovoda i jajnika i njihovog srašćivanja. a završava se prestankom telesnog rastenja). autonomni nervni sistem. Adneksitis može biti akutan. jajnici i jajovodi. Neki adjuvansi deluju selektivno na razne tipove limfocita. adjuvantno dejstvo imaju Corynebacterium parvum. hipotalamusni infantilizam. mladost (životno doba koje počinje pojavom sekundarnih seksualnih odlika. kao i u unutrašnjim organima. Sin. adoptivni transfer. Primalac je prethodno ozračen. adneksi. adr energički kočioci (simpatolitička sredstva). otvor. Dve osnovne vrste adjuvanasa su (a) aluminijumova i kalcijumova jedinjenja (aluminijum-fosfat. adrenalectomia. bacil CaImette-Guérin (BCG). adiuretin. jajniku ili parametrima. adrenalin-hlorid. adjuvansi. kako izmeñu sebe. odreñeni odnos masnih naslaga prema mišićnoj masi. Bordetella pertussis i dr. subakutan i hroničan. koji omogućava reapsorpciju vode u bubrežnim kanalićima. pa predstavlja pokazatelj polne uobličenosti.adipozogenftalna distrofija insuficijencijom hipofize. ali mišići nisu obuhvaćeni. adiposis. Uzrok adipozogenitalnog sindroma leži u promenama podbrežja (hipotalamusa). služi za lečenje insipidnog dijabetesa.) i (b) emulzije voda-ulje (najpoznatiji su Freundov kompletni i nekompletni adjuvans). zapaljenje jajnika i jajovoda. aditus laryngis. mesto dejstva ovih supstancija je sama efektorna ćelija. . oficinalan je prema našoj farmakopeji. tako s okolinom i stvara se zapaljenjski adneksni tumor. adrenergički receptori receptori koji posreduju u dejstvima kateholamina (adrenalina i noradrenalina) raznih organa. različan u muškom i ženskom polu. universaHs9 nagomilavanje masti po ćelom telu. Babinski-Frolichova boadipozo-muskularni odnos. Po18 adrenergički receptori red ovih. pristup. i na Ti B-limfocite. izuzetno u poremećaju hipofize. Može da bude samo zapäljenjska infiltracija nekog od tih organa ili pravi tumori tih organa bilo benigne ili maligne prirode. adrenergička nervna vlakna. a pri prodoru sekreta iz jajovoda u slobodnu trbušnu duplju infekcija zahvata i jajnik (salpingooophoritis. imunološka reakcija koju pokazuju limfociti kada se ubrizgaju primaocu istog soja. Najčešće je u pitanju supraselarni kraniofaringeom. i okolno tkivo. odstranjivanje jedne ili obe nadbubrežne žlezde. adneksni tumor. v. nespecifične supstancije koje se dodaju . aditus. adnexitis. adrenalektomija. pa tako predstavlja »živu epruvetu« za ispitivanje imunih svojstava ćelija davaoca. Proces prvenstveno zahvata jajovode.

bol i eksudacija u paranazalnim šupljinama izazvani sniženjem vazdušnog pritiska u njima. adrenogenitalni sindrom. aerootitis. toksine itd. su Carbo animalis. najveća količina energije u jedinici vremena osloboñena iz izvora čije korišćenje zahteva direktno učešće kiseonika. rendgenografija mokraćne bešike. aerosinuzitis. aeroperitoneum.maksimalni utrošak kiseonika u minutu. kiseonika u minutu u fizički izvanredno izdržljivih sportista. ili aerobno disanje bakterija. S godinama se smanjuje. adsorpcija. v. Često su sastavni deo normalne flore čoveka. Bolus alba i Talcum. Osnovni fiziološki pokazatelj fizičke radne sposobnosti. Stegomya. hormon prednjeg režnja hipofize koji podstiče lučenje horm ona kore nadbubrežnih žlezda. kao i pri žučnim i bubrežnim napadima (kolika). aeroplanska udlaga. utrošenog kiseonika u minutu u fizički prosečno sposobnih. tečnosti i rastvorenih čestica na površini čvrstih tela ili koloidnih micela (ugljeni prah. adrenokortikotropni hormon. a beta-receptori u porastu učestalosti srca i pojačanju njegovih kontrakcija. Bakterije ove grupe su vrlo proširene u prirodi. Aëdes. aluminijum-oksid i dr. androgena supstancija koju proizvodi kora nadbubrežnih žlezda (Grollman-Howard-Millerova zona). naročito odojčadi i male dece. Javlja se u nervoznih osoba (psihopata).5-3 lit. pneumpcystographia. nastaje razlika u koncentraciji rastvorene supstancije u površinskom sloju i u dubljim slojevima.adrenergički živci Alfa-receptori posreduju u vazokonstrikciji. aequivalens. u koju se ubrizga vazduh. udlaga. v. Sinonim: Klebsielia aerobacter. adsorbentia. sposobnosti za dugotrajniji težak rad. vezivanje gasova. Smatra se i kao jedan od uzročnika zaraznih proliva. aerobna r aspiracija. Merilo . U žena prosečno manja nego u muškaraca. kaolin. tip disanja u kome je krajnji primalac vodonika molekulski kiseonik (Oa). pojačano gutanje vazduha. nervus. Pojavljuje se prilikom letenja u avionu. v. adrenosteron. spoIjašnja ovojnica organa. Aerobacter aerogenes. Glavni predstavnici a. tunica a. koji adsorbuje boju mokraće.). bol i eksudacija u srednjem uvu i smanjenje opsega sluha. Radi polarimetrijskog odreñivanja šećera u mokraći vrši se odbojavanje pomoću ugljenog praha. aduktor. ako Eustahijeva tuba ne dopušta slobodno izjednačenje pritiska usled katara ili zapušenosti njenog ušća. adsorbtio. pneumoperitoneum. Usled a. adukcija. 2. adductor. adventitia. aerophagia. proizvode razlaganja sekretâ. adrenergički živci. sindrom. a 19 . Kada izazivaju oboljenja. aeroheliotherapia. Ako se disanje obavlja u prisustvu kiseonika i ako bakterijska ćelija raspolaže potrebnim enzimima. Od Klebsielia se razlikuju time što su pokretni. Ima manji afinitet za kiseonik od fetalnog hemoglobina. v. v. adsorpciona sredstva. gram-negativni zdepasti bacili sa čahurom. hemoglobin odraslih osoba. disanje će biti aerobno. therapia. lekovi koji čisto fizički vezuju na svojoj površini razne supstancije (sekrete. To adsorpciono dejstvo utoliko je jače ukoliko je površina adsorbensa veća. Ako dospe u urogenitalni trakt ili u druge organe. aerocistografija. v. bakterije. može biti uzročnik zapaljenjskih promena na tim mestima. v. aerosinusitis.. koji nastaju usled sniženja vazdušnog pritiska u bubanjskoj duplji u odnosu na spoljni pritisak vazduha. aerocystographia. aerofagija. (1) propuštanje vazduha kroz neku tečnost. v. v. aeracija. ekvivalent.). adventicija. aerobna moć. adultni hemoglobin. (2) arterijalizovanje venske krvi u plućima. Sin. daju kliničku sliku sličnu oboljenju koju iz- aerosinusitis aziva Klebsielia. adductio. nešto slabijeg dejstva nego testosteron. 5-6 lit. u slučaju obole log jednjaka i želuca.

afebrilis. u vazduhu ili u kiseoniku raspršene čvrste ili tečne supstancije u čestice čije su dimenzije manje od hiljaditog dela milimetra. naročito prečišćen etar koji služi za izazivanje opšte anestezije (narkoze) inhalacijom. Ae. Etanol se upotrebljava kao dezinficijentno sredstvo za hirurške instrumente i za kožu. Sin. Terebinthinae rectificatum. koje obično nailazi naglo. spiritus. aesthesiologia. afebrilan. praćeno karakterističnim promenama telesnih funkcija.. Upotrebljava se (udisanjem vodene pare) u lečenju hroničnog bronhitisa. Ae.. etil-alkohol). chloridum (etil-hlorid). etarsko ulje dobiveno destilacijom iz svežeg lišća drveta Eucalyptus globulus. Danas postoji niz lekovitih preparata u obliku aerosola koje bolesnici inhališu (unose udisanjem). Aethanoli acetas. U obliku aerosola se primenjuju često dezodoransi i insekticidi. svaki psihički sadržaj uopšte ima svoju osećajnu pratnju (tzv. Aethanolum. febris. Sadrži eukaliptola. afektivnu komponentu). afazija. etil-alkohol. aphakia. Terebinthinae. ali zagrevanjem postaju tečna. koji je bez povišene temperature. lako pokretljive tečnosti koje isparavaju. Ae. koja sadrže razne terpene i bornil . Sin. v. sredstvo za lečenje tuberkuloze.) služi za ispitivanje vitaliteta zuba i za lokalnu anesteziju (npr. Oleum Terebinthinae crudum. etarsko ulje dobiveno destilacijom s vodenom parom iz terpentina raznih vrsta četinara. etil-biskumacetat. Aether açeticus. Aether anesthesicus. koje se sastoji poglavito od alil-izotiocijanata. afekt. slika.acetat. afakija. većinom kao posledica dogañaja u spoljnoj sredini ili u sopstvenom telu kojima osoba ne može brzo da se prilagodi. hloroformu^ etru i benzinu. pri vañenju rasklaćenih zuba). ekstrakcijom ili ceñenjem. U vodi se slabo rastvaraju. v. febrilis. reč je o dimu. ali se danas više upotrebljava u oftalmologiji. Ae. Aethanolum dilutum (razblaženi etanol). aerosoli. Oleum Eucalypti. Pini pumilionis. Svaka misao. v.. Oficinalan je prema našoj farmakopeji. ulje od slačice. alkohol. eukaliptusovo ulje. v. duševno uzbuñenje. potiskivanje a. Nastaje prilikom letenja avionom ako su prirodni otvori sinusa zapušeni sekretom ili polipima. etarska ulja. i kao rastvarač za druga sredstva za dezinfekciju kože(npr. oba su oficinalna prema našoj farmakopeji. etarsko ulje iz drveta Pinus montana. aromatične. Ae. Ae. (stom. stanje razjarenosti. Ae. koji je bez groznice. Olea aetherea. jod). Sin. psihoanalitički pojam pod kojim se podrazumeva neka vrsta zaboravljanja (potiskivarije u nesvesni deo psihe) osećajnog (afektivnog) dela neke nagonske težnje. Aethambutoli chloridum (etam-butol-hlorid). oficinalan je prema našoj farmakopeji. upotrebljava se lokalno za izazivanje lokalne anestezije smrzavanjem a. reč je o magli. v. Sinapis. i za izazivanje opšte anestezije (narkoze) inhalacijom. Lako se rastvaraju u apsolutnom alkoholu. vrlo jako osećanje. Eucalypti. V. Ae. Oleum Pini pumilionis.aerosol! afekt koji ne može da se izjednači sa spoljnim pritiskom. oralno antikoagulantno sredstvo. concentratum (koncentrovani etanol. esthesiologia. terpentinsko ulje. prečišćeno terpentinsko ulje. zbog lokalnog nadražajnog dejstva. a ako su u pitanju čvrste čestice u vazduhu. retko. Sin. težnja. Ako su u pitanju cestice tečnosti. Aethylmorphini chloridum (etil-morfin-hlorid). Neka etarska ulja su na običnoj temperaturi čvrsta. Ako je ta pratnja nepri- 20 . chloratus. Služi kao flogističko sredstvo. a dobivaju se od raznih delova biljaka destilacijom pomoću vodene pare. a služi za trljanje i inhalaciju. Aetherolea. aphasia. ima iste farmakološke osobine kao i kodein. etar za narkozu. Služi za inhalaciju vodene pare u lečenju hroničnih bronhitisa i za intramuskulne injekcije u nespecifičnoj nadražajnoj terapiji. Aethylis biscumacetas.

agitans. u stomatologiji osnovni sastojak preobratljivih hidrokoloidnih otisnih materijala. eritrocita ili drugih ćelija u gomilice pod uticajem aglutinina i nespecifičnih faktora. propraćena ekstremnom uskošću vilica. kao i zračenje na druge objekte. aglutinat. smeha ili vrištanja. s kojim inače nikakve veze nema). potiskivanje. telesna i psihička uznemirenost. gomilica bakterija ili drugih ćelija. raspoloženja. agravacija. afibrinogenaemia. vas afferens.. pražnjenje a. retka uroñena nepravilnost. nemiran. aglossia. aglutinatio agar-agar. a koja su u glikozidima vezana za ugljene hidrate. tj. Njihova konačna klasifikacija još ne postoji. način na koji osećanja prate psihička zbivanja. namerno preuveličavanje postojećih pojava oboljenja od strane obolelog. aferentan. praćeni dubokim disanjem u histeriji. Weil-Felixova reakcija). aglutinacija. cenzura ili »nad-ja«. mržnja prema roditelju). morska alga. uzbuñen. koje pravi virusi nemaju. aferentan. služi kao dodatak ( u 0. agitatus. supstancija. obuhvata. premeštanje ili projekciju. afferens. kritička sposobnost. aglutinacija. U nekim oboljenjima stvaraju 21 . sadrže DNK i RNK. naklonost prema nečemu. Sudbina a. npr. iživljavanje a. afektivnost. V. paralysis agitans. jedan aglutinin vezuje za sebe dva eritrocita. »bleñenje«. v. eritrocita prilikom transfuzije inkompatibilne krvi nastaje usled vezivanja aglutinina za aglutinogen eritrocita. (1) pogoršanje dosadašnjeg stanja (2) svesno. V. ili izaziva bolest ili ima neko drugo dejstvo.5-3%) bujonu za dobivanje hranljivih podloga koje s bujonom predstavljaju osnovnu čvrstu hranljivu podlogu za izolovanje i raspoznavanje bakterija. agiutinogeni. odakle docnije može ponovo da izbije u svest. Sila koja po Feudu vrši potiskivanje je tzv. dovodni sud (krvni). aglomerat.. V. živa a. aglosija odsustvo jezika. afinitet. aglutinatio. nosilac činilaca odreñenog dejstva. snižena a. agens.. koji se trese. dovodan. srodstvo. svaki poremećaj u organizmu zbog manjka fosfora u njemu. afosfogenijski. deficit fibrinogena u krvi. agalactia. stanje osećanja. afektni grčevi. skup raznorodnih sastojaka..afektivnost jatna svesti (npr. ispoljava se izrazitim smanjenjem zgušljivosti krvi. aferens. aggravatio. zgomilavanje. savest. nastupi grčevitog plača. uznemiren. A. agitacija. npr. afibrinogenemija. lymphogranuloma venereum. Sin hypogammaglobulinaemia. trachoma) nalaze se na prelazu od rikecija ka virusima. više ili manje burne telesne propratne pojave jakog osećanja posle kojeg se vraća stanje prethodnog »duševnog mira«. nastajale bi psihoneuroze. agammaglobulinaemia. (1) srodnost. osećajnost. Wrightova reakcija. Totalna agalaktija opaža se vrlo retko (Sheehanov sindrom). koja se prenosi autosomno recesivno. agensi grupe PLT (psittacosis. congenitališ. psihomotorni nemir. temperament. a. nedostatak imuniteta izazvan izrazitim smanjenjem koncentracija svih frakcija imunoglobulina u krvi. intelektualnu obradu. konglomerat. V. osim pražnjenja. nasledna bolest. a pošto su mnogi aglutinogeni dvovalentni. aglikoni. agalaktija. Aglutinacija je jedna od najviše korišćenih seroloških reakcija (Widalova reakcija. sila ili aktivni princip koji dejstvuje lekovito. Najčešće je to prosto slabljenje vremenom. sin. povišena a. vezivanje bakterija. jedinjenja koja nisu ugljeni hidrati. samo sada vezana za neki sasvim drugi predmet (umesto za roditelja. ona se potiskuje u nesvesno.) privlačna snaga koja dejstvuje izmeñu atoma pojedinih elemenata. imaju grupni antigen. (2) (hem. nepravilnim položajem zuba i poremećajima funkcije gutanja i govora. a usled koje nastaje vezivanje atoma elemenata ujedinjenja. moralno osećanje. agamaglobulinemija. izostajanje lučenja mleka.. Kao rezultat meñusobnog sukoba suviše aktivne cenzure i jakih afekata koje ona potiskuje.

agoraphobia. astereognosia. akustička a. agrammatismus. slepljuju u gomilice. agresivnost. pri čemu postoje promene u ždrelu i na drugim sluznicama. optička a..aglutinini se u plazmi aglutinini koji na niskim temperaturama zgomilavaju eritrocite 0krvne grupe. Opne eritrocita čoveka sadrže oko trideset antigena. pritisak). Stvaraju se posle roñenja. v. telegrafski stil. usled unošenja hranom. nekog tela može biti čvrsto. spreading-factor i dr. značajni su za proučavanje načina nasleñivanja gena. povreda parijetalnog režnja velikog mozga. (2) mišić koji ima suprotnu funkciju od svog antagonista. šake i prstiju..aparatom (v. u prisustvu odgovarajućih antitela. Schultzova bolest. Neke od ovih supstancija smanjuju fagocitnu moć leukocita. agrafija. hermafroditizam. agresivan. poremećaj govora koji se sastoji u rñavom obrazovanju rečenica. agrafija. Po prirodi su gama-globulini. agraphia.. aglutinini. agonadni Ahilov refleks agonist. koji se javljaju u prisilnoj neurozi. agonadni hermafroditizam. agregatno stanje. kao i septičke temperature. agranulocytosis. pri čemu se koriste fotoelektrični postupci prilikom izvoñenja Ahilovog refleksa »Photomotograph« . aglutinogeni. Drugi. granulocytopenia. Agnozija je posle-dica. s. v. napadanje. toksične supstancije izvesnih patogenih bakterija (leukocidini. Ovo se koristi u dijagnostici izvesnih oboljenja (primerna atipična pneumonija). stanje u kome se nalazi neko telo pod izvesnim spoljašnjim uslovima (temperatura. zbog čega se one. može biti taktilna. agorafobija.aglutinogena A i B. nemogućnost razumeva-nja primljenih vidnih utisaka. v. gubitak sposobnosti pisanja pri potpuno očuvanoj svesti. ili slušna. agravacija. ulice itd. A. opšti pojam koji označava nesposobnost prepoznavanja predmeta pomoću odreñenog čulnog modaliteta. v.. agranulocitoza. achylia gastrica. citoplazma. agnozija. agranulocitoza. merenje brzine. zgomilavaju. ahilodinija. koji navaljuje. achillodynia. aphasia. od kojih su zbog izraženih antigenskih svojstava u transfuzijskim reakcijama značajne skupine antigena koje se označavaju kao OAB i Rh-Hr-sistem. v. agranulocytosis. tečno i gasovito. izazivanje. Nastaje pri potpuno očuvanom vidu u slučajevima oštećenja konveksnog dela potiljač-ne kore leve moždane hemisfere (u dešnjaka). agripnija. uprkos tome što je senzorič-ki modalitet očuvan.lepilo. tamo): dobijaju se krivulje svojstvene za povećane ili sma- 22 . agranulisani endoplazmični retikulum. aggravatio. navaljivanje.). i to ako eritrociti deteta ne sadrže odgovarajuće aglutinogene. (I) koji se prvi pokreće. v. vidna. duševno s. odnosno za utvrñivanje očinstva. ahilija. dok druge deluju na druge odbrambene faktore organizma. taktilna a. agramatizam. antitela koja prvo imobilišu bakterije a zatim ili slepljuju u gomilice adsorbujući se na njihovoj površini. agresini. antigeni vezani za površinu ćelije. V. bakterijama ili nekim drugim načinom malih količina antigena A i B. agraphia. Stvaraju se u organizmu pod dejstvom antigena u živim ili mrtvim ćelijama. v. agnosia. duševna gluvoća. uglavnom. koji nemaju izražena antigena svojstva. koristan metod za kontrolu funkcije štitaste žlezde. kao i pokretljivosti i osetljivosti ruke. v. Sin. v. oligophrenia. A. U krvnoj plazmi ljudi prisutni aglutinini anti-A i anti-B (nazivaju se i alfa i beta) nastali su pod dejstvom specifičnih za krvne grupe antigene . tzv. insomnia. zbog čega se nazivaju aglutinini »na hladno« a fenomen se naziva aglutinacija »na hladno«. Ahilov (Achilleus) refleks. slušna itd. sindrom izazvan vrlo velikim smanjenjem ili potpunim nedostatkom granulocita u perifernoj krvi. napada. prisilan strah od širokog prostora. strah od prelaženja preko trga.

god. Akcioni potencijal nastao na mestu delovanja nadražaja širi se po opni i ima stalan oblik i amplitudu bez obzira na to da Ii je nadražaj" koji ga je izazvao bio na nivou praga ili iznad njega (zakon »sve ili ništa«). s godinama opada. Uzroci: aktiničko dejstvo ukapavanje pilokarpina ili trovanje ovim lekom. Jedan krak hromosoma je zbog toga vrlo kratak. Koristi se za izradu osnove totalne i delimične proteze. V. očnih kapaka u operacijama na očnoj jabučici. axon. izražava se u dioptrijama. dok predmete koji su udaljeni ne vidi oštro. služi za izradu individualne kašike. acratotherma. od potpunog akomodacionog mira do najjače akomodacije. sposobnost prilagodavanja oka u cilju dobivanja jasnog lika predmeta od najdalje do najbliže tačke jasnog lika. nastalo zbog povećanja propustljivosti opne za natrijum. akratoterma. akonitin. akomodacioni obim. aksonski brežuljak. accessorius. u svim razdobljima u vidu zapaljenjskog crvenila kože manje je u žene nego u muškarca. V. fibrilarna belančevina koja s miozinom igra bitnu ulogu u kontrakciji mišića. za njom sledi repolarizacija usled izlaženja kalijuma iz ćelije i uspostavljanja električnog stanja opne. v. akrocijanoza. zatim sve do duboke starosti (80. presbyopia. oficinalni su Acriflavini chloridum (akriflavin-hlorid) i Aethacridini lactas (etakridin-laktat). akcijski p. bezbolna strangulacija i autoamputacija nožnog palca u crnaca u Južnoj Americi i Africi. nepokretljivost prouzrokovana pojavom bola pri pokretima. (oft. ireparaturu totalnih i delimičnih proteza. prenošenje materija iz ćelije u akson. Akcioni potencijal nastaje ü ovom delu neurona. aktiničko dejstvo. v. v. te oko šezdesete godine praktički potpuno prestaje. paralysis. akridinske boje. praktički prestaje oko šezdesete godine. u slučaju histerije. zraci. v. v. v. akomodacioni grč. Najveće su zapaljenjske pojave u oba pola u trećoj deceniji života. akroparestezija. akcesoran. akfilatnih zuba i estetskih faseta kod fiksnih proteznih nadoknada. jačina akomodacije iskazana u dioptrijama. npr. akrocentričan. algera. akomodacijski raspon. acroparaesthesia.ainhum njene funkcije štitaste žlezde (»ahilogram«). akomodaciona uzetost. zbog čega ih bolesnik izbegava. ili ezerinom. aktinički zraci. svojstvenog za nenadraženu ćeliju. 23 . kolebanja vrednosti mirovnog membranskog potencijala nastala pod dejstvom draži. v.) opada. akridin. služe kao antiseptička i dezinficijentna sredstva. boje. Onemogućuje pokrete kapaka i očne jabučice u toku operativnog poduhvata. ainhum. v. A. aksoplazmatski transport. privremenih krunica i mostova. aktin.) prolazna pareza miši. akcioni potencijal. hromosom sa centromerom smeštenom blizu njegovog kraja. presbyopia. dovodi do njene depolarizacije a zatim do stvaranja obrnutog potencijala. Najčešće je histeričkog porekla. brzovezujući a. Zavisi od godina starosti. šum. tj. grč cilijarnog mišića oka.ća kapaka i spoljnih mišića oka izazvana injekcijom novokaina. organska materija čiji derivati (akridinske boje) služe u medicini. akson. akcidentni srčani šum. obično prolaznog karaktera. acrocyanosis. r.. da se u 9. algera). opšti naziv za estre akrilne kiseline. alkaloid iz biljke Aconitum napellus. Pri maksimalnom grču oko je podešeno za najbližu tačku oštrog vida. Označava i veštački izazvanu nepokretnost. psihičkih smetnji i dr. prema našoj farmakopeji.. akinesia akinezija. nepokretnost usled oduzetosti mišića ili usled snižene inicijative za kretanjem ili usled bolova (a. Najveći je oko desete godine života. Ulaženje natrijuma u ćeliju. v. zadebljano područje tela ćelija odakle polazi akson. a. ona je najveća u detinjstvu. izvanredno otrovan. akrilat. deceniji opet diže.

U biologiji i medicini primenjuje se za tačno odreñivanje sastava tkiva i organa. gips. alanin. alantoidni špag. aktivacija jajeta. sadizam. alantois. aktivna intimizacija. alantois. Naziva se aktivna.). v. aqueductus. po lit. metoda za prečišćavanje otpadnih voda naselja. alantois aktivni ugalj. aktivacijska analiza. akutna kaverna. alantois. alabaster-gips. Efikasnost 80-95%.aktinoidi aktinoidi. v. v. v. brazdanja. u drugom se ubacuje vazduh (12 lit. po Fryju. citotoksičko sredstvo. slušni. Carbo. tj. (stom. v. akustički nerv. aktivni kiseonik. naelektrisanih čestica ili neutrona). I u sisara se alantois vrlo rano javlja. supstancije koje svojim prisustvom pojačavaju ili olakšavaju dejstvo enzima. koji se naglavljuje visceralnim listom mezoderma. aktivizam. transport materija kroz ćelijsku opnu pomoću molekula nosača. hemijski elementi koji se u periodnom sistemu nalaze od atomskog broja 90. alantohorion. položaj ruke bolesnika u toku napada tetanije koji podseća na pršte skupljene za prodiranje u matericu. horion obložen (potpuno ili delimično) sudovnim delom alantoisa (chorion allantoideum. ala major. prozračan gips. akvedukt. skup neurona od Cortijevog organa koji prolaze belom masom mozga i prenose razdraženje do kortikalnog slušnog centra (Heschlova vijuga). npr. porodiljstvo. Talog se naknadno odnosi na polja za sušenje mulja. efikasna specifična profilaktička mera u zaraznim bolestima. aktivni pokreti. seksualni. koji sve više raste. akušerstvo. osposobljena za obavljanje normalnog poroñaja i negu porodilje u babinjama. alfa-aminopropionska kiselina. Bez njega jajašce nije sposobno da se deli. babica sa završenom babičkom školom. aktinomicin D(daktinomicin). u trećem se ostvaruje taloženje i delimično se odvodi aktivni deo u prvi bazen. akušerska šaka. kobasičasti iz vrat repnog dela primitivnog kanala. aktivna elektroda. metod aktivacije stabilnih atoma u odreñenom uzorku pomoću jonizujućih zračenja (fotona. U nekih ostaje manji 24 . v. alantoidna tečnost. aktinomiozin. alantois. krilo. naročito elemenata u tragu. nervus vestibulocochlearis (pars cochlearis). predstavljajući disajni organ. Alantois je jedini od embrionalnih privezaka koji ne iščezava potpuno. Semeglavac je aktivator deobne moći jajeta. naprava slična prethodnoj. aktivni mulj. iz područja manje u područje veće koncentracije. nego jednim delom zaostaje razvijajući se u mokraćnu bešiku. veštačka imunizacija ili vakcinacija. Postavljaju se tri bazena: u prvom se ostvaruje dodir otpadnih voda s aktivnim muljem (mikroorganizmima). veliko krilo klinaste kosti. naglavljen mezodermnim tkivom. v. v. Prema sadašnjem programu specijalizacije. aktivator po Ivyju. scintigrafija. rëaguje na deoksiribonukleinsku kiselinu inaktivišući je. caverna. aktivatori. čineći alantoidni pupoljak. kontraktilna materija u mišiću koju čine aktin i miozin. lekar specijalista za poroñaje. a. aktivni transport. akustički. sitnozrnast. akušerka. opstetricija. V. alantoidna kesa/ v. v. ala. nauka o normalnim i patološkim poroñajima. elektroda. Metod može da se primeni i uživo za fluorescentno varničenje. akustički put. Za transportni proces je potrebna energija koja se dobija razlaganjem ATP. V. akušer. prva posledica oploñenja. U pileta se već pri kraju drugog dana inkubacije javlja na trbušnom zidu repnog creva majušni izvrat. alantoidna cev. CH3CHNH2COOH. oxygenium.) naprava za sprečavanje razvoja ankiloze donjoviličnog zgloba. voljni pokreti. istovremeno je i specijalista za ginekologiju (specijalista za akušerstvo i ginekologiju). otpadnih voda). V.

alkohol. naročito Salmonella typhi. Ova bakterija je slabo patogena. albus. albino. alñehidi. albumoze. Alcohol. Aethanolum. ali ne toliko da bi nastupilo očevidno pijanstvo.. aldosteronismus. Albers-Schönbergova bolest. tamo). corpus albicans. 1. beličasta ovojnica. Spiritus. operacija. Albrightov hormon. inkret poznat još i kao inhibin. U alkaptonurije mogu postojati ohronoza i artritisne pojave. alatus. alkaptonurija. obično se naziva »alkohol«. operacija. proizvodi hidrolize belančevina. Ne razgra- aldosteronismus ñuje nijedan ugljenikov hidrat. može da bude primaran (primarni a. u krvi. A. alaran. kosi. Meñu ugljenim hidratima aid oze su aldehid-alkoholi.).000 ml krvi ne smeju sadržavati više od 0. Albumoze se mogu iz svojih rastvora staložiti solima lakih metala. v. v. Stari naziv za albumin. oksidacioni proizvodi primarnih alkohola koji sadrže svojstvenu jednovalentnu grupu -CHO. alcaptonuria. Često se nalazi u ljudskom izmetu zdravih osoba. čiji je sadržaj beličast (mlečna variola). koji postaje alkoholnim vrenjem šećera. najčešće homogentizinske kiseline. albinismus. v. beličast. enzimi pod čijim se katalitičkim dejstvom alñehidi oksidišu u kiseline. albicans. Esbachov reagens. apsolutni a. absolutus. v. koji pripada krilima. sindrom. koji se javlja u endemskim krajevima. Pri velikom broju saobraćajnih nesreća količina alkohola u krvi vozača je povećana. koji stvaraju Sertolijeve ćelije. alaris. Albrightov sindrom. komercijalni naziv za spironolakton (v. albumozurija. Po propisima važećim u nas. pa se iz visine nastalog taloga odreñuje količina belančevine u mokraći. krilat. specijalno graduisana epruveta u koju se sipaju mokraća i Esbachov reagens. v. a. beličast. Naziv koji se upotrebljavao i za belančevine u mokraći. albumoze. osteopetrosis. proteini. beo. Aldacton. beličasti omotač. dok je u nekih većih razvijeniji: megaloalantoidni sisari. V. aldehid-oksidaze. što se koristi za diferencijalnu dijagnozu od laktoza negativnih enterobakterija. aldosteronizam. albuminometar. izlučivanje albumoza mokraćom. blagi oblik variole sa povoljnom prognozom. Ospa se razvija samo do stadijuma vezikule. Alcaligenes faecalis. patološko stanje nastalo usled abnormno velike koncentracije aldosterona u krvi. albuminimetar. daljom oksidacijom prelaze u kiseline (karbonske). Danas se rede upotrebljava. nasledni poremećaj metabolizma tirozina s izlučivanjem homogentizinske kiseline mokraćom. asporogeni gram-negativni Štapić. albugineus.alaris (mikroalantoidni sisari: torbari.. a. da bi se utvrdilo da Ii je prilikom neke saobraćajne nesreće vozač bio pod uticajem alkohola. V. Imaju veliku molekulsku težinu. Sin. izlučivanje mokraćom alkaptonskih jedinjenja. beličasto telo u jajniku. aldakton. albinos. uroñeni nedostatak pigmenta u koži. albumen. syndroma Conn) ili sekundaran.5% etil-alkohola. v. albumini.5 g alkohola. spontanea. zbog 25 . alastrim. verovatno polipeptidi. Albée-Delbetova operacija. I u povreñenih pešaka često je količina alkohola u krvi povećana. npr. osoba u koje postoji albinizam. Albertova operacija. aldehid-alkoholi. a. a. albuminometar. bez čahure. glodari i dr. albuminati. nastaju dejstvom. sadrži najmanje 99. organska jedinjenja koja pored aldehidne grupe sadrže jednu ili više hidroksilnih grupa. očima i drugim organima. tunica albuginea. npr. jačih baza na belančevine. neki je smatraju za uzročnika tih oboljenja. jedinjenja koja odgovaraju solima. Mogu se izolovati iz izmeta osoba koje boluju od enterokoiitisa. belance jajeta. A. albinizam. albuminimetar. Sin. odreñuje se koncentracija alkohola u krvi. v. etil-alkohol.

aleukija. leucaemia. vaUn.aldoze smanjenja zapremine krvne plazme (srčana dekompenzacija. haloalkil-amini. prisustvo alela. slepoća za napisane reci. III tip: oštećenje tkiva delovanjem kompleksa anti-genantitelo u zidovima krvnih sudova i bazalnoj membrani. dominantan. V. slobodna jezgra helijumovog atoma. bilo u istom. Alergeni senzibilišu organizam.. Sin. d-aminoizovalerijanska kiselina. (l)-deficit leukocita u perifernoj krvi. uroñena neutropenija. hiperosetljivost. tuberkulinska reakcija) u kojima najvažniju ulogu imaju T-limfociti. a. alelsko isključenje. II tip: citotoksičke reakcije nastale usled delovanja antitela na ćelije tkiva. V. V. aleukia. V. Nazivi »preosetljivost« i »hiperergija« su sinonimi današnjeg naziva alergija. aldoze. egzem i želudačno-crevni poremećaji. operacija. komplement. I tip: anafilaktička reakcija. Alexander-Adamova operacija. Po Gellu i Coombsu postoje četiri tipa alergijskih reakcija. reakcija koja se odigrava kao posledica susreta antigena s prethodno stvorenim specifičnim antitelima. fentolamin).). Sin.) raspadni produkti tkiva žarišta koji mogu da senzibilišu organizam i da dovedu do alergije i oboljenja u udaljenim organima. a kajakteriše se nesposobnošću razumevanja napisane reci.. alexia. a. bilo u suprotnom smeru i u tome mogu da budu dominantni. glossitis venenata. disajnih puteva itd. za razliku od onih koja ga imaju mnogo (polilecitna jaja). v. supstancije najčešće belančevinske strukture koje u organizmu stvaraju specifična antitela. u ovim reakcijama mogu učestvovati i mononuklearne ćelije. Poremećaj koji nastaje pri razaranju odreñenih područja moždane kore iznad vidnog dela. peludna groznica. aleukia. alergija. tolazolin. Meñu atopijske alergije kojima su uzrok reagini ubrajaju se: urtikarija. javljaju crvenilo. aleksija. alergeni. reagine ili senzibilišuća antitela koja ne nalazimo u normalnih ljudi. v. congenitalis. recesivni ili intermedijarni. npr. helijumov atom bez dva periferna elektrona. disolvo. atopijska a. creva. što dovodi do lokalnog zapaljenja. prosti ugljeni hidrati (monosaharidi) koji u svom molekulu sadrže jednu aldehidnu grupu. v. (2) aleukemijska leukemija.. astma. aleukemijska leukemija. Masa joj je četiri puta veća od mase . alecitna jaja. (stom. Oba alelska gena regulišu isti proces. Jedan član iz para gena smeštenih na istom lokusu homolognih hromosoma. alfa-adrenergički blokatori. kontaktna (stom. alel. ima naelektrisanje od 2 elementarna kvanta elektriciteta. alelizam (alelomorfizam). oslobañanje farmakološki aktivnih supstancija. recesivan. npr. tzv. proizveden dejstvom alternativnih gena. jedan od izraza za aplastičku anemiju. aleucaemia. erozije i ulceracije. neispoljeni alel.). V. tj. posle ponovljenog lokalnog 26 Q-čestica kontakta s alergogenom materijom. alelski. dospevajući u njega preko kože. ugljeni hidrati. aleksin. stomatitis venenata. neutropenia. a. Pri reakciji antigena s ovim antitelima nastaju lokalne ozlede tkiva. učešće reagina.. d-čestica. v. cheilitis venenata. reakcija preosetljivosti organizma ili organa na ponovno unošenje antigena. ciroza jetre i dr. organske materije u prašini) stvaraju specifičan tip antitela. kontakt akrilatne proteze s sluznicom nepca. i reakcija. njihovi dihidroderivati. glukozu i galaktozu. aleukemija. haemorrhagica. Zato što se sastoji od 2 protona i 2 neutrona. sredstva koja deluju na alfa-receptore (alkaloidi ražane glavnice. smanjenje ili potpuni nedostatak leukocita u perifernoj krvi. alergija u osoba s naslednom sklonošću da na antigene koji se svakodnevno sreću (pelud biljaka. IV tip: reakcije kasne preosetljivosti (npr. mehurići. a. leucaemia. jaja koja imaju sasvim malo hranljivog vitelusa. v. alergijske reakcije. alternativni oblik gena. vrsta alergijske reakcije pri kojoj se na sluznici usta ili na rumenom delu usana. osnovna podela na ranu i kasnu preosetljivost.

otporan prema dejstvu kiseline. alhemija. Razlikuju se od gljivica koje poseduju hlorofil. U inaniciji svi se hormoni prednjeg režnja (sem ACTH) izlučuju u nedovoljnim količinama (pseudohipofizektomija). Iz nje se razvila hernija kao nauka. alimentarni miksedem. Ogledno je dokazano da je za hipofiznu auksogenu funkciju od velikog značaja ishrana. algijâ. ponikla u starom Egiptu. Najbolje je izražen u temeno-potiljačnom području. polipeptidni lanac u vidu jednolančane spirale. polusintetski penicilin. osećaj bola. kristalna crvena boja koja se upotrebljava kao indikator. Talasi imaju amplitudu od oko 50 mikrovolta i frekvencu od 8 do 12 u sekundi. jednoćelijski ili višećelijski živi organizmi. algesia. derivat fenil-piperidina. intoxicatio alimentaris. v. jedinjenje koje nastaje od glicerola kad se jedna primarna al7 koholna grupa glicerola esterifikuje fosfornom kiselinom. v. alfa-karboksibenzil-penicilin (karbenicilin). sva organska jedinjenja u kojima su ugljenikovi atomi povezani u otvorenom nizu. alizarin. lučenje alkalne mokraće. bez neke karakteristične geografske specifičnosti. alfa-fenoksipropil-penicilin(propicilin). intenzivno smanjenje štitaste žlezde izazvano osiromašenjem u belančevinama.r alfa-fenoksibenzil-penicilin vodonikova atoma ili dvanaestine C-12. pokretni ili nepokretni. polna impotencija. dioksiantrahinon. anal* getičko sredstvo. alimentarna intoksikacija. $iroko su rasprostranjene u prirodi. Bazalni metabolizam opada. alkalinuria. nazovihemija. Alibertova bolest. ne misli ni na šta i ima zatvorene oči. therapia. Sin. té se u nekih bolesnika javljaju znaci miksedema: opadanje kose. kvantitativna volumetrijska analiza kojom se odreñuje koncentracija (normalitet) rastvora baze pomoću rastvora kiseline poznatog normaliteta. alkalitherapia. algia. algoiagnija. otporan prema dejstvu kiseline. Izraz se upotrebljava većinom kao deo složenih reci. Supstituciona terapija (unošenje gonadotropina) dovodi do popravljanja sta-. alkalna rezerva. alfa-fenoksibenzil-penicilin (fenbeniciHn). nja. alimentarni infantilizam. mycosis fungoides. alfa-heliks. Iz a-glicerol-fosforne kiseline izvode se a-lecitin i a-kefalin. algolagnia. U plazmi je ugIjen-dioksid manjim delom rastvoren. V. alfa-prodin. a većim delom vezan u obliku natrijum 27 . polusintetski penicilin sa širokim antibakterijskim spektrom. âlgia. alifatiĆka jedinjenja. nastaje stvaranjem vodoničnih veza izmeñu karbonilne grupe ostatka jedne i imino-grupe ostatka sledeće četvrte aminokiseline duž peptidnog lanca. myalgia. algezija. i pored gladovanja. polusintetski penicilin. u kojeg ni najobilniji gubitak krvi ne proizvodi slično stanje. alfa-ritam. sposobnost plazme da vezuje ugljen-dioksid. v. zastoj u rastenju i u sazrevanju gonada. seksualna perverzija u kojoj se polno zadovoljavanje postiže putem nanošenja povreda i zlostavljanja erotskog objekta. jednovalentni nezasićeni radikal CHž=CH-C№. težila je preobražavanju običnih metala u skupocene (zlato). trofičke promene u nokatnoj matrici (onihodistrofija). a-glicerin-fosforna kiselina. alkalinurija. thalassaemia. Igraju značajnu ulogu u održavanju ravnoteže u površinskim vodama i količine kiseonika u vazduhu. ili seksualni aktivizam) i masohizam (pasivna a. I u tom slučaju ženski pol trpi češće nego muški. v.). d-glicerol-fosforna kiselina. alil. npr. Sekundarni miksedem može da nastane i usled delimične insuficijencije prednjeg režnja hipofize. alkalimetrija. alfa-talasemija. alge. helion. U tu vrstu perverzija svrstavaju se sadizam (aktivalkalna rezerva na a. obrazac elektroencefalograma dobijen registrovanjem s površine lubanje u odrasle osobe koja miruje. osećaj bola.

allopolyploid. U biljkama su većinom u obliku soli. alkalosis. npr. alkoholičarska ciroza. V. sredstva koja izazivaju skleroziranje (za lečenje varikoznih vena). zbog nagomilavanja baza ili gubljenja kiselina u organizmu. aloplastika. a.). alogeni. ćelije odnosno jedinke koje poseduju dve ili više garnitura hromosoma nasleñenih od roditelja koji pripadaju različitim vrstama. natrijum-tetradecil-sulfat. slonova kost ili srebro i razne veštačke plastične materije (akrilat. plastička hirurška intervencija u kojoj se kao kalem upotrebljava materijal nebiološkog porekla. hibrid. grupa jedinjenja biljnog porekla s jakim fiziološkim delovanjem. davanje emetičkih i purgativnih sredstava).. alodiploidija. kao što su delirijum tremens. poremećaj reakcije ženica). diphid. metabolička a. antigenski različite ćelije i tkiva u jedinki iste vrste. alodiploid.. alkaloid!. Korsakovljeva psihoza. alloplastica. smanjenje koncentracije jona H u organizmu ispod normalnih vrednosti. hronični a. duševni poremećaji koji se javljaju u alkoholičara. V. odavno napušten. alkoholičarska paraliza. dovodi do telesnog. ludilo u alkoholičara. Ca(OH)2 itd. v. alkalni mineralni izvori. Otrovna su jedinjenja. u stvari. poremećaj govora.] ili soli koje u vodenom rastvoru usled hidrolize reaguju bazno (NaaCOa. allogeni. zbog nagomilavanja bikarbonata u organizmu ili gubljenja kiselina iz organizma (naročito povraćanjem). metali čiji su hidroksidi jake baze. npr. metabolička a. etil -CaHs odgovara etanu CaHe itd. KOH.  itd. a. alkalna sredstva. S obzirom na to da od ukupnog CO2 iz plazme dolazi na bikarbonat oko 95%. alkalni metali. hipokaliemijska a. alkalne vode. baze [NaOH. v. alkaloza. respiratorna a. način lečenja koji se sastojao od herojskog simptomatskog lečenja (puštanje krvi. jednovalentni radikali koji postaju. allodiploid. orlon. alkili. V. alkohol. s baznim svojstvom uslovljenim azotom u molekulu alkaloida. metil - odgovara metanu . alkil-nitriti. aloploid. Po novom sistemu (SI) alkalna rezerva se izražava brojem mM CO2 u jednom litru plazme (normalna vrednost iznosi oko 28 mM u acidozi 5-10 mM. alkoholičarska pseudoparaliza. a u alkalozi 80-90 ml CO2/ml plazme). i po simptomima podseća na progresivnu paralizu (demencija. hibrid. voda. npr. alkili. Alkaloidi su obično u obliku heterociklusa s azotom. to se može praktički uzeti daje alkalna rezerva. zavisnost od alkoholnih pića ili navika na njih. ćelija odnosno jedinka čiju diploidnost sačinjavaju hromosomi koji potiču od roditelja koji pripadaju različitim vrstama. alkyl-. v. halucinoza. alopatija. posedovanje dve garniture hromosoma dobivene od roditelja različitih vrsta. vazodilatatorna sredstva (pentanol-nitrit). alkoholičarske psihoze. v. u acidozi 10-15 ml CO2/100 ml plazme.). alkoholičarska halucinoza. oboljenje koje se javlja u alkoholičara. kako se misli. alodiploid. allodiploidia. v. merilo količine bikarbonata u plazmi. v. V. zbog povećanog gubljenja ugljen-dioksida preko pluća. a u alkalozi 40-50 mM u jednom litru plazme). od zasićenih ugljovodoni* ka alkana oduzimanjem jednog atoma vodonika. voda. dakron itd. alkalije. izogenskL allopathia. sve dok simptomi bolesti ne iščeznu. psihičkog i društvenog propadanja. zbog smanjenja kalijuma u serumu.. alkoholizam. UL . alkoholičarska halucinoza. Alkalna rezerva se ranije izražavala brojem ml COa na 100 ml plazme izdvojenog dodatkom kiseline (normalno je oko 60 ml/100 ml plazme. cirrhosis hepatis. alloploid.. raniji sin. 28 Vi': alloploid alkil-sulfati. Aethanolum.alkalna sredstva -bikarbonata.

opadanje kose. nepravilan srčani ritam. prevremenim srčanim kontrakcijama u pravilnim vremenskim razmacima. trajno. belančevine čija je reaktivnost s drugim molekulima izme- 29 . a. V. totalis (maligna). areolaris. zamena obolelog ili zamućenog dela rožnjače materijalom koji nije biološkog porekla. drugog genotipa u odnosu na davaoca. V. aloritmija. liminaris frontal is. opadanje kose u žena na granici vlasišta i čela. Aloë. alopecia. alopecija. alosterični efektori. parvimaculata. osobe u telo drugog člana iste vrste. a. ubrizgana u dovoljnoj količini oglednim životinjama. atrophicans. crvenkasta kristalna materija. pityroies s. allozym. endemičko opadanje kose u malim poljima u male dece. senilis. aloksan. a. koji se ispoljava ekstrasistolama. usled trajnijeg zatezanja kose. a. a. danas napušten zbog neželjenih dejstava. <*>• marginalis mechanica. laksantno sredstvo. symptomatica diffusa. poliploidija. poliploid. diploidija. aloritmija. a. a. ovalni. prerani gubitak kose. razvijanje erotizma prema drugoj ličnosti. allotransplantatio. iz koje proističe i njihova antigenska raznovrsnost.alloploidia alloploidia. V. enzim čije je svojstvo uslovljeno specifičnim alelom. razara beta-čelije Langerhansovih ostrvaca pankreasa. mali molekuli koji se preobratljivo vezuju za alosterične proteine van područja njihovih reaktivnih zona. syphilitica (specified). a. označava različiti genetski'sastav u jedne životinjske vrste. a. bradi. allopolyploidia. sve veće opadanje kose na seboroičnom terenu. imunološka oznaka za aleIe koji u jedinki iste vrste izazivaju različitu primarnu strukturu polipeptidnih lanaca u njihovim imunoglobulinima. a. praematura. zapaljenjski infiltrati proširenim folikulima i opadanjem dlaka. osušeni sok lišća raznih vrsta biljaka Aloë. climacterics. opadanje kose u žena u vreme menopauze.). marginalis trawnatica. ćelavljenje. koje dovodi do ćelavosti (calvities Hippocratica). tamo). u prvo vreme homoseksualno orijentisano (naročito u ženskog pola). aloj. V. Aloantigeni. Sin. allotyp. alosterični proteini. alopoliploid. Sin. posedovanje diploidnog ili poliploidnog broja hromosoma koji su dobijeni od prethodnika koji pripadaju različitim vrstama. posedovanje više od dva kompleta hromosoma dobivena od roditelja različitih vrsta. alotransplantacija. seborrhoica. izoenzim. V. (hem. allopolyploid. Dishormonija? alopurinol. javlja se posle nekih febrilnih stanja (grip. v. degenerativno opadanje kose u senijumu. a. preobratljiva. zbog čega nastaje šećerna bolest (v. ćelija odnosno jedinka čiju poliploidiju sačinjavaju hromosomi nasleñeni od prethodnika koji pripadaju različitim vrstama. pretežno na vlasištu. Ovo je opadanje mahom preobratljivo. poliploidija. uroñena. antigeni u istoj životinjskoj vrsti. bigeminia i trigeminia. mucinosa (mucinosis follicularis). Sin. aloploidija. a. a tek docnije postaje jasno heteroseksualno. congenita totalis. a. a. pityroides. a. congenita circumscripta. a ne posttranskripcionim činiocima ili delovanjem okolne sredine. mezoksalil-ureja je proizvod oksidacije mokraćne kiseline. opadanje dlaka u kružnim poljima na vlasištu. presañivanje tkiva jedne. allorythmia. a. sredstvo za lečenje podagre (gihta) koje koči stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. alozim. preobratljivo opadanje kose u manjim poljima u sekundarnom stadijumu sifilisa. potpuni gubitak dlaka na čitavom telu. alosterični proteini alogeno. V. atrofijom izazvana ćelava polja na vlasištu. tifus i dr. uroñena totalna ćelavost. a. izolocus. alokeratoplastika. allorythmia.) mezoksalil-ureja. alloxan. hibrid. areata. alotip. pseudopelade Brocq. nepreobratljivo opadanje dlaka u manjim poljima u parijetalnom predelu vlasišta. aloerotizam.

u plućima ili žlezdama). processus alveolaris. Slični alotipski antigenski sistemi postoje i u nekih životinjskih vrsta. pored drugih neplemenitih legura. beli slez. alveolus. element. alveola. plućne alveole. plućni mehurići. InV/2 i InV/3. V. u obema vilicama. alveolni greben. Aloantigeni na teškim lancima su: Gm na gama-. alveolna ventilacija.alotipska specifičnost njena usled vezivanja alosteričnih efektora za ove proteine. oficinalan je prema našoj farmakopeji. legura aluminijuma i bakra. lišće (Althaeae folia) i koren (Althaeae radix) sadrže mnogo sluzi. koja. cinka. Ranije je upotrebljavana. v.0. sadrži najmanje 7. v. alveolni vazduh. legura sastavljena od žive i nekog drugog metala. Aluminii subacetatis solutio (Liquor Burowi). alpska klima. odstranjenje neravnog i podminiranog dela alveolnog grebena u cilju pripreme za proteznu nadoknadu. Aluminii hydroxydum (aluminijum-hidroksid). amalgamatio. ono što pripada alveolama. amalgamator. alveolna pregrada. Svaka zubna alveola ograničena je s prednje i zadnje strane vilica alveolriim grebenima. oficinalna smeša baznih aluminijumovih jedinjenja. amalgamacija. prema jugoslovenskoj farmakopeji. sastavljen od meškova. alveolalgija. 30 . a Am na alfa-lancima. mešak. alveolozubno vezivo. a uslovljeni su razlikama jedne ili dve aminokiseline u konstantnorn delu polipeptidnih lanaca. klima. zubne alveole ili jamice u kojima su uglavljeni koreni zuba. bakra i drugih metala. platine. Na kapa.v. bolest.0. v. Vrši se ručno. aluminoza. od korena se pravi althaeae sirupus. vazduh koji ispunjava plućne mehuriće. v. pulmonis. amalgam. aluminosis.5% monobaznog aluminijum-acetata. alveotomija. Amalgami su najčešće sastavljeni od srebra i kalaj a. pneumonokonioza u vidu silikoze izazvane dejstvom prašine od gline i ilovače. a donji je oblika parabole. v. cirkulacija vazduha u plućnim mehurićima. bolna alveolna čašica posle vañenja zuba. proces formiranja legure amalgama mešanjem žive i strugotine metala. Ove razlike su pod kontrolom gena i nasleñuju se. alveolus. 25% kalaja) a može imati i dodatke zlata. zadebljanje spoIjašnje strane zubne kesice. V. Legura pomešana sa živom i dobro izmešana daje plastičnu masu kojom se popunjava šupljina zuba pripremljena za plombu. aluminium. alveolni. alveolus. a.0 i N 573. alveolni luk. a. U uslovima mirovanja iznosi prosečno 4200 ml. CÖ2 40. Luk koji čine jamice gornjih i donjih zuba naziva se alveolnim lukom.v.lakim lancima nalazi se alotipski obeleživač InV sastavljen od InV/1. Parcijalni pritisci (u mm Hg) gasova u a. imunoglobulini. pretežno. prema našoj farmakopeji. aluminijum. izražava se zapreminom vazduha koji proñe kroz alveole za jedan minut. v. najrasprostranjeniji metal na Zemlji (ima ga 7%). v. dentales. upotrebljava se kao antacidno sredstvo. alveolotomia. Al. mehurić (npr. pod ovim nazivom je. Ovi aluminijum-silikati sadrže ponekad i do 60% slobodne silicijumove kiseline. septum. kao zamena za zlato. H20 47. Upotrebljava se za posuñe i ambalažu. amalgamatio alveolalgia. hem. Danas se upotrebljava kao materijal za vežbanje pri izučavanju protetike. u staklenom tarioniku pomoću staklenog tučka i mašinski. antigenske razlike imunoglobulina u istoj životinjskoj vrsti. su: O2 100. alotipska specifičnost imunoglobulina. Althaea officinalis. sadrže hidratisani aluminijum-oksid. Gornji alveolni luk predstavlja deo elipse. aluminijumska bronza. Veličina a. Upotrebljava se kao antiflogističko sredstvo. oficinalan rastvor koji. (50-70% srebra. Alzheimerova bolest. Alotipski obeleživači mogu se naći na lakim (L) i teškim (H) lancima. septum. alveolni nastavak. saćast.

ambliopija. ambiguiditet. oparenje. ambiseksualne osobe (nazivane još i biseksualnim). kojeg je danas zamenio klirens ureje. citoplazmično telo povuče za produžetkom. amastija. amebiasis. amber-kodon. a. Gentianae radix (koren lincure). Centauri herba (kičica). Ambarova konstanta. ambustija. amebna dizenterija. amastia. Leci se vežbanjem slabo vidnog oka. stariji izraz koji je još u upotrebi. Tinea granella. partialis fugax. vrsta specifičnih antitela koja senzibilišu ćelije. fagocito za. Mnoge ćelije puštaju citoplazmične produžetke da bi njima obuhvatile česticu i uvukle ih u citoplazmu. oboljenje prouzrokovano amebama. gorka sredstva. tamo). amaurotička idiotija. degenerate codon (engl. a označava triplet UAG koji ne reguliše sintezu nijedne aminokiseline. ambitendencija. »nonsense« mutacija. potom. istovremena težnja ka vršenju sasvim suprotnih radnji u shizofreničara. oficinalni su Absvnthii summitas (pelen). stav prema nekome ili nečemu koji u sebi sadrži istovremene sasvim suprotne sastavne delove. v. V. idiotija.amalgamator amalgamator. ranije vrlo često upotrebljavan test za ispitivanje bubrega. amanitin. pored opštih simptoma na očima postoji progresivni degenerativni proces mrežnjače. anibivalencija. dysenteria. sivkastožućkasti refleks iz predela ženice u slučaju tumora mrežnjače u dece. V. slično ambivalenciji (v. citolizini. hemolizini). Najčešće se javlja u slučaju nepravilnog položaja očne jabučice. 31 . potpuno slepilo usled oboljenja oka. sreće se kao poremećaj u uroñenoj hipotrofiji i atrofiji gonada. V. (1) infantilni oblik (Tay-Sachs). homoseksualne osobe u kojih heteroseksualni odnosi predstavljaju prigodne i podreñene odnose iz nužde. amara. V. simptom shizofrenije. retka nenormalna pojava koja se sastoji u mogućnosti sinteze više od jedne aminokiseline na jednom kodonu. pored opštih simptoma na očima se javljaju: beličasto ognjište u predelu makule s centralnom mrljom boje višnje. Sin. amauroza. Species amarae (gorki čaj) i Tinctura amara (gorka tinktura). kretanje poput kretanja amebe. »nonsense« kodoni. već služi za završetak sinteze polipeptidnog lanca. aparat za mehaničko mesanje amalgama. Kodoni UAA i UGA takoñe imaju sličnu funkciju. V. pleoptika. leukociti. nerazvijenost dojki u žene. ameboidno kretanje ambigonadni hermafroditizam. pseudopodije). ameboidno kretanje. Amoeba. Gentianae tinctura (tinktura od lincure). opekotina izazvana dejstvom vodene pare ili vrelog gasa.). toksin gljive Amanita phalloides. slabost oštrine vida pri kojoj ne postoje organske promene očne jabučice. utoliko češće ukoliko su u osobi genitalno suprotnog pola ostvareni vangenitalni karakteri pola kome taj »biseksualac« pripada. progresivna atrofija optikusa. materije biljnog porekla različitog hemijskog sastava. V. shizofrenija. »sensibitisatrice« (fr. ex anopsia. amebijaza. amaurotično mačje oko. amauroza. deluje na razne sojeve virusa azijske A2-influence (gripa). a. v. ambarski moljac. pseudopodi. combustio. v. služe kao sredstva za izazivanje odnosno podsticanje apetita. Ambardova konstanta. klirensi. koji za h vata njene centralne ili perifernije delove. (2) juvenilni oblik (Vogt-Spielmeyer). Sin. V. amaurosis. amboceptor. tako da uz dodatak komplementa nastupa liza (bakteriolizini. Takav je hermafroditizam vrlo redak (oko 45 slučajeva). gorkog ukusa. retinoblastoma. Strujanjem citoplazme ćelija ispušta produžetke (lažne nožice. kristalni amin. amantadin (1-adamantanamin).). ameba. ambustio. npr. stanje jedinke u kojoj se nalaze obe vrste gonada (semenici i jajnici). scotoma scintillans. nastaje usled neupotrebe jednog oka. oparina. pa se. očnog živca ili centralnog nervnog sistema. V. prema našoj farmakopeji. v. amblyopia. različite etiologije. V. V.

ameloblastoma. adamantinoma. derivati kiselina nastali kad se u karboksilnoj grupi kiselina hidroksilna grupa zameni amino-grupom -NH2. odontogeni tumor u predelu gornje ili donje vilice. u reakciji se stvaraju AA-AMP (v. Patološki izostanak može biti primaran. aminoaciduria. amyloidum. v. visoka cilindrična ćelija. (3) aminokiseline su takode amfoterni elektroliti blagodareći tome što sadrže amino-grupu koja reaguje s kiselinama i karboksilnu grupu koja reaguje s bazama dajući soli. ametopterin. Javlja se kao miopija. mandibulae et maxillae. v. (2) amfoterni hidroksidi daju soli i s kiselinama i s bazama. Hipomineralizovani oblik (kvalitativna deficijencija gledi): gleñ je normalne debljine ali meke konzistencije. diuretičko sredstvo. AA-tRNK) i slobodni AMP. Amfoterni su elektroliti. derivati za koje se može zamisliti da nastaju zamenom jednog ili više vodonikovih atoma u amonijaku ili amonijum-hidroksidu alkilima (radikali alifatičnih ugljovodonika) ili arilima (radikali aromatičnih ugljovodonika). amilaza. a oni u kojima su zamenjeni arili aromatični amini. nedostatak ili izostanak menstrualnog krvarenja. nasledna strukturna anomalija zuba s poremećenim stvaranjem gledi. dvojak. Sin. zahvaćeni su mlečni i stalni zubi. Hipoplastički oblik (kvantitativna deficijentnost \ gleñnog tkiva): gleñ je tvrda ali veoma tanka i brzo se troši. imperfecta. herediiarnadisplazija gledi. adamantoblasti. Ove çelije grade unutrašnji gleñni epitel u glednom organu i učestvuju u stvaranju gledi. acidaminuria. se dele na primarne. Škrobna zrnca biljaka sastoje se od dva dela. organske kiseline u kojima je vodonik u alifatičkom ostatku zamenjen amino-grupom -NH2. respiratio. adamantoblastus. A. V. ganoblastus. hipermetropija i astigmatizam. amelogenesis. amenorrhoea. sekundarne i tercijarne. jednohidroksilni alkohol koji postaje kad se u pentanu jedan vodonikov atom zameni hidroksilnom grupom. amini. razvoj i stvaranje gledi zuba. aminoacidurija. Syn. a. aminoacil-sintetaza. ameloblast. v. amforičko disanje. ametropija. povećano izlučivanje aminokiselina mokraćom. Amini u kojima su zamenjeni alkili zovu se alifatični. oko 40  duga i 7 M široka. ameloblastus. aminobenzol. a njihovu sadržinu čini amiloza. aminokiseline. anisometropia.ameloblastoma ameloblastoma. Amfoterna jedinjenja su: (1) amfotefni oksidi. a. enzim koji katalizuje reakciju aminokiseline sa ATP-om. Opna škrobnih zrnaca sastoji se od amilopektina. Zamenom četiri H-atoma iz amonijum-hidroksida nastaju jake kvaterne amonijum-baze. nepravilnost refrakcije oka. Prema broju zamenjenih vodonikovih atoma u amonijaku a. Amfoterna jedinjenja ponašaju se i kao kiseline i kao baze. dojenja i u menopauzi. glavni sastojak patoke. su važni proizvodi razlaganja belančevina i mogu se podeliti u tri grupe: (1) alifatične a. (gliko- . koji se ponašaju u kiseloj sredini kao baze. v. metotreksat. v. polisaharid čiji se molekul sastoji od mnogo ostataka d-glukoze povezanih u pravom nizu. amiloza. kada žena nije imala nikad spontane menstruacije. pripada velikoj grupi od bar 20 enzima. i sekundaran. ameloplasti. 32 aminokiseline amidi. a u baznoj sredini kao kiseline. u žene koja je dotle imala normalna menstrualna krvarenja. anilin. lako apsorbuje boje i vrlo se brzo troši i odlama. amilorid. amil-alkohol. emmetropia. amiloid. v. amelogeneza. tRNK). takode se vrši prebacivanje aktivisane aminokiseline do tRNK (v. Sin. Fiziološka pre puberteta. ametropia. i kiseo i bazan. amfoteran. za vreme trudnoće. AA-AMP) i pirofosfat. dijastaza. Od osam izomernih amil-alkohola najvažniji je izobutil-karbinol ()222 ili običan amil-alkohol. pri čemu se stvaraju AA-tRNK (v. v. amenoreja. amidi kiselina. a patološka u vreme polne zrelosti.

uljastih supstancija dobivenih destilacijom bituminoznih škriljaca. histidin i dr. U prvo vreme se nalazi na leñnoj strani embriona u vidu amnionskog nabora. V. Entamoeba histolytica . v. nesećanje. dok je drugi spoljašnji (horionski list). analgetičko i antireumatsko sredstvo. Ammonov rog. gubitak svesti. oko pripoja pupčane vrpce u preživara amnionski epitel pokazuje naročito razvijene rojte koje. v. Taj nabor je sastavljen od dva lista somatopleure (amnionski i horionski list). amonijum-hlorid. npr. protozoa. aminotiazol jedan od lekova iz grupe antitireoidnih supstancija. v. alanin. (fenil-alanin. A. Ammonii sulfogyrodalas. Ammonov bedem. smeša amonijum-soli sulfonskih kiselina. amodijahin. a sadrži i male količine amonijum-sulfata i vode. pod uticajem raznih mikroorganizama (Micrococus 33 . amonifikacija. gusta tečnost. Aminophenazonum. Kad se gleda kroz otvor ograničen amnionskim naborom (leñni umbilikalni otvor). služi i kao ekspektorantno sredstvo. nastaje. Jedan je uputrašnji (amnionski list). epilepsia. Ammonii chloridum. v. oficinalan je prema našoj farmakopeji. bedem na medijalnoj strani hemisfernih moždanih mehurova sa zadebljanjem njihova zida. u dnu te duplje vidi se embrion. unutrašnji ovoj (»bćla košuljica«) ploda. amiotericin B. amnionske rojte. ima fungicidno i fungistatičko dejstvo.). amnionska ploča. oko pripoja. Upotrebljava se u lečenju hipertireoza. amonijum-sulfogirodalat. Aminothiazol. aminopirin. amnionski nabor. amnesia. leucin i dr. antibiotik izolovan iz aktinomicete Streptomyces nodosus. cornu Ammonis. gubitak pamćenja za dogañaje koji su se desili neposredno po dolasku sebi iz stanja nesvesti. oficinalan je prema našoj farmakopeji. imaju bradavičasta zadebljanja (carunculae amnioticae). u toku stvaranja pravog amniona na leñnoj strani embriona javlja se izdizanje somatopleure. antidepresivno sredstvo. slična katranu. tirozin) i (3) heterociklične a. Aminophenazonum. antagonist pteroil-glutaminske kiseline (sprečava pretvaranje pteroil-glutaminske kiseline u citrovorum-faktor). Upotrebljava se kao antiseptičko sredstvo i sredstvo za ubrzanje resorpcije eksudata u kataru materice i eksudata u privescima. valin. commotio cerebri. antipiretičko. amitriptilin. izdvajanje azota u obliku amonijaka prilikom razlaganja belančevina..' aminopterin. derivat dibenzocikloheptadiena. v.. antimalarijsko sredstvo. Poznat još i kao vodenjak. anterogradna a. amiotrofička lateralna skleroza.). (2) aromatične a. aminofenazon.amebnu dizenteriju).. gubitak pamćenja. leñni list vanembrionskog mezoderma. skoro crna. amonijačko vrenje. ameba. (triptofan. Amoeba. vrenje pri kome se iz ureje stvaraju amonijak i ugljen-dioksid.Aminophenazonum kol. Izvesne vrste izazivaju bolesti (npr. i ograničavaju na leñima embriona amnionsku duplju. u čijoj se duplikaturi nalazi deo celomne duplje. Amnionski nabor ograničava oko embrionalnog polja amnionski oluk. Sam nabor je sastavljen od dva lista somatopleure. V. sclerosis lateralis amyotrophica. vrsta protozoa (praživotinja) koje se kreću pomoću pseudopoda. retrogradna a. gubitak pamćenja za dogañaje koji su se desili pre nekog 3 Medicinski leksikon amonijačko vrenje oboljenja. amnion. Proces amonifikacije može se zbivati u prisustvu aerobnih i anaerobnih bakterija. Predstavlja začetak posebne moždane vijuge (gyrus fornicatus). koji se uvlači izmeñu amniona i trofoblasta. amnionski nabor. amnezija. u čijoj se duplikaturi nalazi deo celomne duplje. koji se stapaju iznad amniona u amnionsku duplju. svojstvena mirisa. peptona i aminokiselina. nišador. unesen u organizam izaziva acidozu i povećava kiselost mokraće. deluje samo na eritrocitnu fazu. amnionski pupak. kesasti ovoj ispunjen tečnošću.

Ta se težnja ne poklapa u svemu s kontrektacionom. amphikaryon. Utvrñuje se rendgenskim pregledom. neuroma. synkaryon. amphiarthrosis. discus) ili prstenova (menisci). jednokanalni i višekanalni analizatori. veoma dobro rastvorljiv u vodi (156. sud s grlićem. ampicilin. Obavljaju odreñene funkcije zavisno od amplitude impulsa koji dolaze na njihov ulaz. amonijum-magnezijum-fosfat. ampula. amplitudni diskriminatori i analizatori. U ovu grupu instrumenata spadaju integralni diskriminatori. amphimixia. amplifikacija gena. ampulla. a. Sadrži diploidni broj hromosoma. polusintetski penicilin sa širokim spektrom. gde se najčešće zajedno ulivaju žučovod i izvodni kanal gušterače. a. a 5-7 g m3 vazduha smrt. amputacioni ulkus. amputacioni neurom. Može se koristiti kao dehlorant. elektronski ureñaji koji se primenjuju u nuklearnoj medicini. bela kristalna supstancija. amonijum-silikofluorid. Sin. Neki su tako mali da se mogu smestiti u krilo naočara ili u kutijicu. stepen efikasnosti. (hem. varijetet. v. Javlja se pri industrijskim procesima i truljenju organskih materija. amonijak. amorfan. vanmaterična trudnoća koja se razvija u ampuli jajovoda. koja je kao privesak smeštena iza usne školjke. jedro zigota nastalog spajanjem muškog i ženskog pronukleusa.) koji nije kristalan. gas bez boje sa oštrim osobenim neprijatnim mirisom. ne treba ga brkati sa hijatalnom hernijom. ampularna trudnoća. ammonii chloridum. koji nema odreñen oblik. nalazi se u alkalnoj mokraći. gradi kristale koji liče na poklopac mrtvačkog sanduka. kad ova duže stoji. kristalasti beli prah bez mirisa. proširenje u zidu nishodnog dela dvanaestopalačnog creva. amfiartroza. Vrlo precizno i minuciozno izrañeni tranzistorski aparati. v. trbušasto proširenje nekog cevastog organa. koji se sastoje od mikrofona. Upotrebljava se za odvajanje pojedinih frakcija belančevina krvne plazme. Molekulska težina 178. U muškarca ona nije samo težnja za prisnim telesnim dodirom (zagrljajem) nego i želja da se telo partnera 34 amputatio potpuno potčini namerama subjekta i da se slomi svaki otpor objekta. »trojni -fosfat«. amfikarion. Vrši se na tipičnim mesti- . amonijum-sulfat. v. epifrenička ampula. najčešće hirurško. so silikofluorovodonične kiseline. SoIutio ammoniae. vode na 150C). prolazno povećanje broja gena za sintezu odreñenih rRNK koje se dešava u oocitima nekih vrsta. amonijum-hlorid. Odlično se rastvara u vodi a vodeni rastvor reaguje alkalno. stabilan je u kiseloj sredini (može se davati oralno). amputatio. Sin. Izrañuju ih specijalizovane fabrike. pojačala. Bacterium ureae i dr. odstranjivanje. Služe za audiološku rehabilitaciju nagluvih osoba. amplifikatori. slušni aparati za nagluve. Izaziva nadražaj na kašalj. (NH4)2SO4. celog uda ili jednog njegovog dela. amplektaciona težnja. Visina a.) u mokraći. mešavina muškog i ženskog hromätina. amplifikacija (»korisnost«) kontrolnog sistema. U vodi može da bude neorganskog i organskog porekla. Izražava se brojem koji pokazuje koliko puta je promena neke konstante u organizmu manja od prornene koja bi u odreñenim uslovima nastala ako kontrolni sistem ne bi delovao. NÜ4MgPCU. NHa. V. epiphrenica. hepatopancreatica Vateri. bezobličan. ulcus.16. ali nije otporan prema dejstvu penicilinaze. Manji aparati daju pojačanje zvuka do 40 puta. amputacija. a veći 60-70 puta. kruškasto proširenje jednjaka iznad prečage. amonijumova so sumporne kiseline. zglobovi s prisustvom meñuprostornih koturova umesto šupljina u vidu zglobovnih koturova (v.3 g na lit. Upotrebljava se za fluorisanje vode. amfimiksija. težnja za telesnim posedovanjem odreñene ličnosti. slušalice i baterije. Pokazatelj je fekalnog zagañenja vode. slušni.amonijak ureae. odreñuje se proširenošću oboljenja ili povredom ekstremiteta.

. amygdala... Mesto čašice na povmnu preseka femura kao kalem stavlja se parče uzvišice tibije. operacija. giljotinska a. malignih tumora. traumatska a.. amiotrofija. meñulopatično-grudna a. Pirogovljeva a. Sabanejevova a. aperiostalna a. dijabetičara i pri Buergerovoj bolesti. Dieffenbachova a. Taloži se u meñućelijskim prostorima zidova najsitnijih arterija.. Chopartova a.. v." pri kojoj se koristi prednji ovalni režanj. amputacija stopala ispod petne kosti. gangreni usled arterijske embolije. v.. amputacija ekstremiteta fetusa amniotskom trakom.. v. ponekad u veoma teškim povredama ekstremiteta.. tonsilla. spontana a. Symeova a. amyotrophia.. bivaju pokrivene periostno-kostnim kalemom uzetim sa golenjače. centralna a. v. amyloidum. a. Vladimirov-Mikuliczova a. mada sadrži frakcije belančevina i polisaharida koji imaju u svojoj strukturi sumpor. osteomijelitis.. patološka a. njihovo sušenje. v pulpotomia. modifikacija Grittijeve amputacije noge... progresivna neuralna a. sekundarna a.. Bierova a. Po izboru se boji jodom metil-violet i kongo-crvenom bojom. interpelvičko-abdominalna a. amputacija jednog dela obolelog tela. v. približavanje osveženih okrajaka susednih kostiju. tuberkulozu. Jaboulayova a.. v. škrob.. osteoplastička amputacija. tonsillitis. amputacija u kojoj se ožiIjak nalazi u središtu patrljka ili u njegovoj blizini. amputacija ruke uz istovremeno uklanjanje lopatice i ključnjače. se zove još i odstranjivanje većih delova teIa (dojke. pri čemu patrljak dobiva vid šupljeg konusa.... modifikacija Pirogovljeve amputacije pri kojoj se petna kost pre- amyotrophia seca mesto vertikalno horizontalno. iz bojazni od daljeg razvoja ili ponovnog vraćanja infekcije.pulpae. u kojoj površine golenjače i lišnjače. Pirogovljeva osteoplastička amputacija. interpelvičko-abdominalna a. amputacija noge »na mestu izbora« uz primenu velikog spoljašnjeg režnja. Taloženje amiloida prati dugotrajne infekcije.. cirkularna amputacija. osteoplastička a.. osteoplastička amputacija. Chopartova a. Naziva se mediotarzalnom a. Grittijeva a.).... muškog polnog uda itd. atrofija. v. Grittijeva osteoplastička amputacija. Alansonova a. uklanjanje dela stopala izmeñu nožja i donožja. amputacija u kojoj je pokosnica uklonjena s kostnog patrljka. modifikacija Grittijeve a.i pre nastajanja infekcije. otpadanje dela uda bez hirurške intervencije u leproznih. amputacija koja se vrši posle izlečenja granulacione površine. brza cirkularna amputacija uda jednim potezom noža i pilom. lepru. Lisfrancova a. tendoplastička amputacija iznad gležnja butnjače s prišivanjem tetive četvoroglavog mišića nad okrajkom presečenog femura. Le Fortova a. A. dolazi najčešće u obzir u dijabetesnoj i staračkoj gangreni. supstancija čiji tačan hemijski sastav nije poznat. Raynaudove bolesti. amygdalitis. progresivna 35 . operacija. spajanje. pri čemu nastala rana ostaje nezašivena zbog kontraindikacije. a.. vrši se posle iščezavanja šaka. Farabeufova a. mediotarzalna a.. amiloid. primarna a.. amputacija dela tela pri nesrećnom slučaju. V. amputacija stopala u visini skočnog zgloba uz odstranjenje oba gležnja. Smatra se da je glikoprotein u kome je mukopolisaharid vezan za globulin. Amylum. neuralis progressive. gangreni usled embolije zacepljujućeg endarteritisa. nastale pri amputaciji gnjata. amniotska a. uklanjanje buta uz isecanje bočne polovine karlice.. Kirkova a.. amilum.amputatio ma.. koja osiguravaju dobar patrljak za protezu. amputacija u kojoj je patrljak obrazovan tako da može služiti motoričkim zahtevima.. koji nastaju amputacijom. suprotno od dobre uhranjenosti mišića. amputacija stopala u kojoj se ne odstranjuju petna i skočna kost i drugi delovi nožja... Gritti-Stokesova a. sin. cineplastička a. Verovatno je proizvod imunobioloških procesa precipitacije u organizmu. A. Smatra se da je rezultat poremećaja metabolizma belančevina. Malgaigneova a.. procese raspadanja tkiva.

Smanjenje broja eritrocita.. ali ako se to ne odigra. thalassaemia. godine s atrofijama malih mišića šaka. velika grupa hemoliznih anemija u kojih se u oštećenim eritrocitima nalaze Heinzova telašca: a. morbus Charcot-Marie -Tooth. koji ne može da se kompenzuje ubrzanim stvaranjem eritrocita. u kojoj postoje eliptoidni eritrociti. usled atrofije nervnih stabala s početkom na nogama. povećana hemoliza izazvana infektivnim uzročnicima. anabolni steroidi.. a. i 45. anachoresis Ascoii. Askolijeva anahoreza.. koja se javlja nezavisno od neke bolesti. količine hemoglobina ili mase eritrocita u celokupnoj zapremini krvi. prividna a.. esencijalna a. a. kada najveći deo hemoglobina u eritrocitima čini Hb-S. perniciosa. a. anaemia haemorrhagica. cameloidea. Ako bolest počne u detinjstvu na mišićima karlica i butina. grupa anemija etiologije u kojih je a. erythf oblastica. chlorotica. drepanocytosis. hemolizna a. primarna a. U heterozigotnom stanju postoje samo srpasti eritrociti bez izraženije a. kao i protozoama. a. a. može doći do aktivisanja dotada neaktivnog žarišta. nasledna hemolizna a. a. Addison-Biermerova a. koja pripada hemoglobinopatijama. aplastica. progresivna spinalna mišićna distrofija. ime za sve anemije koje nastaju usled akutnog gubljenja velike količine krvi ili akutne hemolize. a. a. drepanocitoza. uroñena hipoplastička a. megaloblastnog tipa izazvana parazitom Diphyllobothrium latumom. slični u hemijskom pogledu prirodnim androgenima. anabolizam.anabolic! primarna.. a. po pravilu je familijarna i naziva se Werdnig-Hoffmannova bolest. malokrvnost.. a koriste se kao lek za podsticanje anabolnih procesa (v. perniciosa. endogeno oboljenje prednjih rogova sive supstancije kičmene moždine. a. haemolytica mic- anaciditas gastrica.... a. a. essentialis. sinteza složenih organskih materija u organizmu uz vezivanje energije. a. Heinzovih telašaca. haemolytica congenitalis. nasledna mišićna atrofija. stari naziv za a. hloroza. spinalis progressive. Biermerova a. v.. Aran-Duchenneova bolest. Sin. a. zbog nesrazmere izmeñu veličine gubljenja (krvarenjem ili razgradnjom) i stepena obnavljanja eritrocita. uslovljena skraćenim vekom eritrocita. achrestica. Sin. u koje naglo nastaje hemoliza. a. a. anabolismus). haemolytica. achlorhydria. nasledna hemolizna a. v.. a. dilucijska a. congenitalis nonspherocytica. u kojoj se u perifernoj krvi nalaze eritrociti s jedrom (eritroblasti). Počinje većinom u muškaraca izmeñu 25. zbog kojih dolazi do deformacija (najpre »majmunska šaka«. zbog povećanja krvne plazme. Ovi mikroorganizmi zatim bivaju uništeni. a. Addisonova. svaka a.e dilutione. u koje je hemoliza izazvana prisustvom u plazmi toplih ili hladnih antitela protiv sopstvenih eritrocita. haemolytica acquisita. pojava nagomilavanja mikroorganizama iz cirkulacije u tkivima u kojima postoji zapaljenje.. a. a. Herrickova a. Postoje fibrilarni trzaji. zbog deficita gvozda u mladih devojaka. anabolic i. megaloblastna anemija.. hemolizna a. anemija. a refleksi se gase. a. hemijska jedinjenja koja potiču od testosterona (v.. tamo). Potpuno se ispoljava samo u homozigotnom stanju. anemija srpastih eritrocita. Poznata i kao aleukia 36 . haemolytica acuta. stečena hemolizna a. a. autoimuna hemolizna a. zajednički naziv za sve nasledne hemolizne a... u kojih je jače izraženo anabolno dejstvo. Sin. Cooleyeva a. zbog aplazije kostné srži^uvek postoji pancitopenija.aplastica. ahrestička a. acuta. a. pa »kandžasta« i najzad »skeletna šaka«). botriocefalusna a. eritroblastna a. elliptocytosis. a. Blackfan-Diamondova a. stečeni oblik hemolizne a. v. u kojih ne postoje sferocitoza ili nenormalni hemoglobini. koja ne odgovara na davanje vitamina І2. sintetski steroidi. haemolytica infectiosa. aregenerativa. a. cameloidea. zajedničko ime za sve hemolizne anemije u kojih postoje odreñeni poremećaji (nasledni) eritrocita koji su povod za hemolizu. anaemia.

osetljiva na piridoksin. koji u male dece mogu izazvati infekcije. megaioblastna a.. a. physiologica. zbog deficita gvozda u organizmu i u infekci jama. kome za život nije potrebno prisustvo vazduha (molekulskog kiseonika). u koje postoje megaloblasti u kostnoj srži. a. sideropenica. hypoplastica» hipoplastička a. ali se gvožñe ne iskorišćuje za sintezu hemoglobina. a. obično izraz za fetusnu eritroblastozu. a. a.. macrocytica. akutno nastala hemolizna a. aplastica. haemorrhagica. a.. splenomegalije. zbog loše apsorpcije vitamina І2 u ileumu. normocytica. a. a. sideraemica. zbog hipoplazije eritrocitne loze. sideroblastica. microangiopathica. vrsta sideroblastne a. haemolytica toxiea. zbog deficita enzima dehidrogenaze glikoza-6-fosfata (G-6-PD). a. a. hipohromna a. sulfati. perniciozne a. a. a. a. v. koja se javlja u toku od reñenih bolesti. nastala posle akutnog gubljenja većih količina krvi. a. u dece (naročito u Nemačkoj i Italiji). myelophthisiea. a. hipohrçmna a. otečenih limfnih žlezda. posthae- anaerobni kapacitet morrhagica. u koje nedostaju pojedini nutritivni činioci eritrocitopoeze. zbog deficita folne kiseline. koja ne reaguje na antianemijske lekove. a. sideroblastna a. intravaskulna hemolizna anemija u mikrocirkulaciji koja izaziva fragmentisanje eritrocita. karbonati). pseudoleucaemica infantum. se kundarna a. haemorrhagica.. Biermërova. obično u hipohromnoj a. a. a. a. a. hypochromica microcytica. a.. u kojih je smanjena količina gvozda u serumu. a. s malim eritrocitima. nepoznate etiologije.anaemia roangiopathica. a ne kiseonik. a.. sideroblastica. s malim eritrocitima.. a. eritrociti su obično smanjeni (mikrociti)... von Jakschova a. megaloblastna a. a.. Ledererova a. megaloblastna anemija. disanje pri kome su krajnji primaoci vodonika neka neorganska jedinjenja (nitrati. u koje postoji povoljno reagovanje na piridoksin. a. koja obično nastaje posle uzimanja odreñenih Iekova.. izazvana kozjim mlekom kao glavnom hranom. a. sideropenijska a.. a. refractaria.. po thranjivanje i hemoglobinopatije. haemolytica microangiopathica. a. refractaria sideroblastica. uglavnom u a. u koje postoji izraženo smanjenje hemoglobina u eritrocitima. grupa a. bez leukocitopenije ili trombocitopenije.. a. a. a. tako da se gvožñe nagomilava u će lijama retikuloendotelskog sistema i u eritroblastima.. a.. secundaria. sideremijska a. fiziološka a. sideroachrestica.. a. megaloblastica. raznovrsne etiologije u koje postoje eritrociti veći nego normalni koji sadrže veće količine hemoglobina. izazvana kozjim mlekom. leukoerythroblastoste. anaeroban. Sin. a. a. u ko jih su vrednosti gvozda u serumu nor malne ili povećane. a* neonatorum.. a. u kojih na raznim mestima sinteze hema postoje poreme ćaji. sideroakrestička a.. zajedničko ime za sve a. u koje postoji proporcionalan pad hemoglobina. sin drom anemije. najveća količina energije ili najveći intenzitet rada koji se može ostvariti korišćenjem izvora energije bez direktnog učešća kiseoni37 . perniciosa. anaerobni kapacitet. hypochromica hyposideremica. refraktarna a. a. microcytica. nutritiva.. Addison-Biermerova a. pseudoleucae mica infantum. hypochromica. česta u trudnoći.. u novoroñenčadi. nutritivna a. koja se normalno javlja u drugom ili trećem mesecu života. usled deficita unutrašnjeg činioca želudačnog soka ispoljava ginotropni karakter: češće je u žena nego u muškaraca. koja je posledica skleroze kostne srži. hipohromna anemija s istovremenim smanjenjem količine gvozda u serumu. a. osteosclerotica. a. side roblastna a. hematokrita i broja eritrocita u cmm. izazvana toksičkim činiocima. koji su tada poznati kao sideroblasti. anaerobna respiracija ili anaerobno disanje bakterija. mijeloftizna a.. jer se disanje obavlja bez prisustva kisepnika. a. normohromna i normocitna a. nasledna hemolizna a. lèukocitoze. makrocitna a. a. zbog deficita spomenutog enzima. makrocitna a. a. normocitna a. a.

Za lokalnu a. je lokalna a. ukapavanjem) lokalnog anestetika na površinu sluznica. intraosalna a. je i ubrizgavanje lokalnog anestetika u sakralni kanal kroz sakralni zjap. praćen bolovima. duboka a. privremena anestezija izazvana prolaskom električne struje. bol i temperaturu. Po načinu primene La. v. lokalna a. a. pantokain i dr. anestezija koja deluje kao osnova za dalju i dublju anesteziju.. opšta anestezija pri kojoj se u dušnik kroz usta. kompresijom nerava... anestezija. inhalacijska a. danas se najčešće koriste prokain. v. čime se postiže sakralna ili kaudalna a. je meñurebarna a. električna a. premazivanjem.. unošenje anestetičkog sredstva direktno u krvotok intravenskim putem. Jedan od oblika sprovodne . centralna anestezija usled lezije ponsa. Može se postići primenom hladnoće.regionalne anestezije je i lumbalna ili spinalna a. anestezija izazvana ubrizgavanjem lokalnog anestetika u kaudalni ili sakralni kanal... Refrigeracijska a. Može se izazvati prekid u šprovoñenju grupe nerava (blokada pleksusa brahijalnog spleta).. a. Oni nisu pravi anestetici. anestezija koja se postiže udisanjem inhalacijskih (gasnih ili isparljivih) anestetika. a izbegavajući toksičke. gubitak osetljivosti izazvan bolešću. postiže se infiltracijom tkiva lokalnim anestetikom na mestu nameravanog operativnog reza ili oko operativnog polja.. lokalna a.. epiduralna a. anestezija tela koja nastaje u histeriji. Sada postoje sredstva koja intravenskim putem izazivaju potpunu anesteziju. anaesthesia. besvesno stanje praćeno mišićnom relaksacijom i neosetljivošću na bolove.. gornjeg ekstremiteta izazvana ubrizgavanjem anestetika u neposrednu blizinu brahijalnog spleta. interkostahia a. bazalna a. koja se postiže hlañenjem ekstremiteta na koji je plasirana Esmarhova poveska. balansirana a. histerička a. v... podrazumeva unošenje lokalnog anestetika u prostor izmeñu koštanog dela kičmenog kanala i tvrde moždanice na visini grudnog ili slabinskog dela kičme.. gubitak osećaja za bol u jednom delu tela ili čitavom području tela bez gubitka svesti. bolna neosetljivost. Nedostatak osećaja u kome se položaju nalaze pojedini delovi tela. kiseonički dug.. intravenska a. a. rede kroz nos. uvlači gumena ili plastična cev kroz koju bolesnik udiše kiseonik i anestetike.. Jedan od jednostavnih oblika sprovodne ä. može biti površinska La. anestezija izazvana velikim koncentracijama anestetika u organizumu. (regionalna a. lokalna a. infiltracijska La. infiltracijska a. caudalis. kultivisanje bakterija. ali kao odlični hipnotici brzo izazivaju san.. Periduralna ili epiduralna a.anaerobno kultivisanje bakterija ka.. anemijom tkiva i primenom lokalnih anestetika.. Dodavanje adrenalina lokalnom anestetiku produžava njegovo dejstvo. Opšta a. endotrahealna a. Kompresija nervnih stabala i anemija tkiva ne koriste se više za izazivanje 1. lokalna a.. Ku- anaesthesia lenkampffovog pleksusa.. koje se koristi pri izvo- 38 . Jedan oblik periduralne a. koja se vrši nanošenjem (sprejanjem. a. V. a anestezija primenom hladnoće ograničena je na odreñene indikacije. teški bolovi posle pojave paralize koja nastaje u izvesnim oboljenjima kičitiene moždine. sprovodna La. kojom se postiže prekid u šprovoñenju meñurebarnog živca. Anestetik se uvodi u subduralni prostor lumbalnog dela kičme. ksilokain. anestezija koja koristi više anestetičkih sredstava udružujući njihove dobre osobine. Zbog ogromnog utroška energije trajanje ograničeno na 30-40 sekundi. U cilju izazivanja anestezije najviše se koriste barbiturati s ultrakratkim dejstvom. a anestezija se zatim produbljuje inhalacijskim anesteticima. bulbarna a. v. anestezija izazvana ubrizgavanjem anestetika u strukturu kosti. Pokazatelj je maksimalni kiseonički dug koji se može podneti. čime se postiže prekid u sprovodljivosti nervnih korenova i spinalnih ganglija. lokalna a. anaerobno kultivisanje bakterija. gubitak osećaja za dodir. oštećenjem nervnog sistema ili anestetičkim sredstvima. dolorosa. neosetljivost uopšte.) označava prekid u šprovoñenju nerva ili grupe nerava (spleta).

Tangierova bolest. anestezija izazvana unošenjem anestetika u rektum. davanje lekova. anafilaktogen. antigen koji izaziva anafilaksiju. oblik lokalne a. analbuminaemia. pri kojoj je sačuvan izvestan stepen senzibiliteta. traumatska a.anaesthetics ñenju hirurških intervencija. opati a. elektroforeza. Većinom je belančevinaste prirode. analfalipoproteinemija. nastala ubrizgavanjem lokalnog anestetika ispod periosta. u cilju izvoñenja hirurške intervencije. blok-anestezi-ja pri operacijama u gornjem abdomenu. anafrodizija. a. anestezija očnog živca koja ima za posledicu privremeno slepilo. etarska a. sredstva čije je anes-tetsko delovanje ograničeno na deo tela u koji je uneto. unilateralna a. 39 anafilaksijski enteritis. analfalipoproteinaemia. opstetriĆ* ka a.. Može se izvesti inhalacijskim ili intravenskinS anesteticima. segmentna a. gubitak ili oštećenje osećaja dodira. enteritis. sexualis. termička a. polna neosetljivost. izvoñenje lokalne anestezije (kaudalni blok) ili udisanje inhalacionih anestetika u cilju izazivanja bezbolnošti ili ublažavanja bolova u toku poroñaja. izaziva degranulaciju mastocita i bazofimih leukocita pri čemu se oslobañaju biološki aktivni amini (histamin). manja ili veća seksualna otupelost i neosetljivost. V. a. a. lekovi ili sredstva koja se koriste za uklanjanje osećaja bola... dejstvo koje se pri upotrebi neke mineralne vode ispoljava usporavanjem razvoja živih ćelija... sredstva za oživljavanje. anagotoksičko dejstvo. rektalna a. gubitak osetljivosti izazvan povredom živca. gubitak osećaja na jednoj strani. analeptici. Sin. paravertebralna a. anagocitičko dejstvo. stabla II i III grane trogranog živca. dejstvo nekih mineralnih voda koje se suprotstavlja potencijalnoj. splanhnikusa. neuroleptička a. kofein i dr. olphactoria. osećaja za bol i mišićnu relaksaciju. vazomotorni centar) i na koru velikog mozga. steroidna a. optica.sts. koja se postiže udisanjem etarskih para i označava gubitak svesti. seksualna a. gubitak osećaja toplote.. anaforeza.v. Priméri ovakvih lekova su pentazol. odsustvo interesa za polni odnos. subperiostna a. bolesno stanje usled deficita ili potpunog odsustva albumina u krvnoj plazmi. parcijalna. sredstva koja. anafilatoksin. nastaje u procesu aktivacije komplementnog sistema (v.. oblik intravenske anestezije. lokalni anestetici koji se primenjuju direktno na mesto koje treba anestezirati (obično sluznice). ubrizgavanjem steroida (Viadrila). tipična alergijska reakcija ranog tipa sa sistematskom reakcijom. a. ali ne i manifestnoj toksičnosti. bolest analgesia. gubitak osetljivosti koji zahvata segment tela. analgezija. anaesthetica... a nastaje usled oštećenja jednog živčanog korena. a. v. anhedonija. analgesia anafilaktički šok. anafilaktička kriza» v n. pri očuvanoj svesti. postiže se i. postiže se ubrizgavanjem lokalnog anestetika u predeo polumesečaste ganglije. koji nema hormonsko delovanje. A. lokalni a. anestetici. neosetljivost celog inervacionog područja maksilarnog ili mandibularnog živca. olfaktorna a. niketil-amid. ... Ova osobina prema nekim toksinima utvrñena je ogledno sa pojedinim mineralnim vodama. izazivaju opštu anesteziju. Anestetičko sredstvo se unosi u predeo u kome nerv napušta bazu lubanje. a... analbuminemija. Javlja se posle ponovnog unošenja iste supstancije.. medijator zapaljenjske reakcije. To dejstvo na neke toksine nejednako je i zavisi od prirode vode. gubitak osećaja mirisa.. deluju nadražajno na vitalne centre u izduženoj moždini (centar za disanje. v.a. intravensko ubrizgavanje lekova. analeptica. koji se postiže blokadom spinalnih živaca na njihovom izlasku iz kičmenog kanala. jednog neuroleptika i jednog analgetika u cilju ukidanja bolova. taktilna a.komplement). a.. gubitak osetljivosti za bol.. površinski a. Sin. hirurška a. uneta u organizam.

V.. spojnica izmeñu zjapa segmenata creva tako da peristaltički talasi segmenata imaju meñu sobom suprotan pravac. regio analis. 40 anastomosis anasarca.. portosistemska a. krvni sud koji spaja arteriju i venu i vrši ulogu santa u zaobilaženju kapilara. spojnica. anastomoza izmeñu portne i sistemske (kavne) venske cirkulacije u cilju smanjivanja portne hipertenzije. arteriovenska a. Braunova a. manji zadnji (repni) deo urorektalne pregrade. anamnezijski. anamnestička reakcija. anafrodizijaci. jednokanalni a. purin ili pirimidin čija se struktura deliniično razlikuje od strukture normalne azotne baze. anastomoza. .. njegove rodbine ili nekog iz njegove okoline o sadašnjoj bolesti. pretvaranja ćelija u primitivnije. embrionske ili nediferentovane oblike. IgE).. (2) spajanje zjapa kraja dva crevna segmenta hirurškim putem. sredstva koja suzbijaju polni prohtev. ureñaji koji klasifikuju ulazne impulse po amplitudama u veći broj kanala. U čoveka to su IgE-antitela (v. analni erotičari. analna opna. anastomoza izmeñu dve vijuge creva postale na taj način što se u oba spojena dela peristaltički talasi kreću u istom smeru. anamneza. koji daju izlazni impuls čija je amplituda u kanalu izmeñu 2 nivoa diskriminacije. V.. anastomoza izmeñu apendikularne i jajničke arterije u istoimenoj vezi. Ona se izvodi i hirurškim putem. antiperistaltička a.analgetica analgetica. imunološka memorija. analne kvrge. koji pripada anamnezi. analog azotne baze. anamnesis. anaphrodisiaca. analizatori.. v. anaplasia. anastomosis. anastomoza tankog creva u vidu slova Y koja se izvodi na taj način što se zjap presečene jedne vijuge spaja sa stranom druge vijuge. analgetici. uopšteno nagomilavanje tečnosti u tkivnim prostorima potkožnog masnog tkiva.. Cladoova a. čmarna opna. (l)komunikacija izmeñu dva krvna suda putem pobočnih grana. anafilaksija. anaphylaxis. Riolanova a. elektronski instrumenti koji se primenjuju u nuklearnoj medicini. enterostomija. izoperistaltiĆka a. stvaranje anastomoze izmeñu dovodne i odvodne crevne vijuge blizu gastroenteričke stome (gastrojejunöstomije) u cilju izbegavanja pogrešnog opticaja (circulus vitiosus) želudačnog i duodenumskog sadržaja... antigen i biološki aktivni amini (medijatori reakcije) koji se oslobañaju iz mastocita i bazofilnih granuločita za koje su vezana antitela (v. (1) hirurška anastomoza izmeñu perifernog kraja arterije s centralnim krajem odgovarajuCe vene i izmeñu centralnog kraja arterije i perifernog kraja odgovarajuće vene. traumatskim ili patološkim procesom izmeñu dva prostora ili organa normalno odvojenim jedan od drugoga. U anafilaksnoj reakciji učestvuju antitelo.. osobe koje s posebnim zadovoljstvom podvrgavaju pri defekaciji najvećim naporima čmarni predeo. Galenova a.. alergijske reakcije). sekundarni imuni odgovor. homocitotropna antitela. anastomoza izmeñu gornje i donje mezenterne arterije. podaci dobiveni od bolesnika.. analni predeo. operacija kojom se spajaju zjapovi istog uretera koji je pri povredi prekinut ili mu je jedan deo operativno odstranjen zbog patološkog procesa na njemu. (2)otvor stvoren hirurškim putem. sredstva koja ublažavaju odnosno suzbijaju osećaj bola. koji im je prvorazredna erogena zona. čmarne kvrge koje se nalaze uz čmar. anastomoza gornjeg i donjeg grkljanskog nerva. preosetljivost izazvana anafilaktičkim (homocitotropnim) antitelima.. anaplazija. neki od analoga se mogu ugrañivati u nukleinske kiseline umesto normalnih baza. bolestima koje je ranije preležao i podaci o njegovoj porodici i okolini u kojoj živi. ureñaji s dva nivoa diskriminacije. Rouxova Y-a. ureterouretelna a. anasarka. alergija. višekanalni a. terminoterminalna a. anamnesis.

androfilna homoseksualnost. glycogenoses. androstan.. U manjim dozama izaziva zgomilavanje semeglavaca stranih vrsta i sprečava hibridovanje. smanjene produkcije limfokina. manji ili veći nedostatak lubanje i mozga. anastomozni ulkus.steroidi). v. aneroidni barometar. determinacija pola. nomina an at o mica. gojaznost. može se smatrati. prekomerno razvijena dlakavost bručika u androidne žene. da se ustanovi količina vazduha koja ulazi i izlazi kroz ventilacione cevi. anergia. ono što se u isto vreme odnosi na anatomiju i hirurgiju. andrologia. anemijski infarkt. pri ispitivanju veštačke ventilacije. androtropne bolesti. androtrihija. olakšava oploñenje. koji brzinu vetra izračunava po broju okretaja jednog rotacionog ureñaja: statički a. anatomohirurški. zračenja poremećaja lizozimnog enzimskog sistema. v. anemometar. npr. anemija.anastomozni anastomozni. (2) androgamon I teži da paralizuje semeglavce. androidna gojaznost. v. v.. (4) androgamon II olakšava prodiranje semeglavaca rastapanjem zaštitnog omotača. Aparat se sastoji od motora s vetrokazom i izdubljenim poluloptama na krstu. androlog. v. pothranjenost.androstan i 5ß . andrologija. bolest. dehidroepiandrosteron itd. imunološka hiporeaktivnost. klimakterijum u muškarca.androstan. nastaje usled nedostatka limfocita. aparat za registrovanje brzine i pravca vetra. anergija. smanjene produkcije leukocita. kao i od aparata za registrovanje. anencephalia. muški uobličena žena. androglotija. aparat za merenje brzine vazdušnog strujanja (vetra). Postoje dva stereoizomerna izomera.. anatomija. androsteron. anencefalija. (3) ginogamon II izaziva zgomilavanje semeglavaca samo u velikim dozama. i to 5a . androgene supstancije. fovea radialis. nauka koja se bavi proučavanjem maskuline konstitucije i bolestima muških polnih organa. stručnjak za andrologiju. dinamički a. deo anatomije koji proučava položaje i meñusobne odnose organa po predelima tela. koji brzinu vetra izračunava po njegovom pritisku. sprava za merenje atmosferskog pritiska u kojoj se nalazi kutijica s vakuumom koja se pod uticajem spoljnog pritiska više ili manje ugiba. a te promene se prenose na kazaljku koja se kreće pp skali barometra. androspermije. androidna žena. v. Razlikuje se: diferencijalni a. privlačeći ih. Istraživanja su otkrila ove važne činjenice: (1) ginogamon I aktiviše pokrete semeglavaca i. kao. Stepen anergije zavisi od faktora koji su je uslovili. 41 . ugljovodonik iz koga su. anemograf. android na. an drologia. koji se upotrebljava za merenje vetra male brzine. homoseksualnost androgamon. a. nedostatka antitela usled poremećaja diferencijacije B-limfocita. nauka koja se bavi proučavanjem oblika i grañe tela živih bića i odnosima izmeñu pojedinih delova tela. v. v. nedostatka nekih komponenata komplementa i dr. supstancije koje u muških polno nezrelih ili kastriranih životinja prouzrokuju razvijanje muških sekundarnih seksualnih odlika (testosteron.).. ono što pripada i u vezi je s anastomozom. v. supstancija koju proizvode semeglavci i koja uzima udela u procesu oploñenja. izvedeni svi hormoni nazvani androgeni (І9 . anaemia. anatom. dubok glas muškog tipa u muški uobličene žene. Andersenova bolest. naziv se smatra neprikladnim jer se u andropauzi ne javljaju klinički znaci i simptomi koji se javljaju u menopauzi. V. Testosteron je najvažniji hormon iz grupe androgena. v. posebno muških reproduktivnih organa. anatomska nomenklatura. infarctus. aneroidni barometar andropauza. što verovatno produžuje njihovu oplodnu moć. topografska a. naročito pri ravnomernom kretanju vazduha. stručnjak koji se bavi anatomijom. anatomska burmutica. ulcus.

koji su povećani. zatim beličaste. Thiamini chloridum. a ne u smislu promene broja celih kompleta. aneurizmoplastika. lacunaris. a. tačkaste kolonije ili trošne naslage na krajnicima. Nastaje u manjim arterijama na mestu gde je lokalizovani zapaljenjski proces prouzrokovao dovoljno slabljenje zida arterije i doveo do širenja.anerotizam anerotizam» umanjen ili odsutan polni prohtev. aneurinhlorid. anetodermija (labavost kože usled gubitka elastičnih vlakana u krznu). cutanea allergica. a. Sin. (1) akutno zapaljenje krajnika i ždrela s pojavom temperature. arteriovenska a. dermatitis atrophicans maculosa. a. nastaje prodorom struje krvi izmeñu slojeva zida arterije. Kasabach-Merrittov sindrom.a . na arterijama mozga. gljivična a. v. striata. otežanog gutanja i otoka podviličnih žlezda. šok. aneuploidija. a. poliarteritis. zapaljenje -krvnog ili limfnog suda. u trbušnom delu aorte ili u drugim sifi- angina lično promenjenim arterijama.. izazvan alergijskom reakcijom. Sin. angina koja stvara bele. teži oblik gnojnog zapaljenja krajnika. aneurysmectomia.. tiouracil i sulfonamidi. difterička a. aneurizmorafija. ekstirpacija aneurizme uklanjanjem njene kese. vezikule. a često i na sluznici usta i desni. anestezijski šok. operacija prosecanja aneurizmne kese. a. Klinička slika i prognoza zavise od prirode etiološkog faktora. u početku crvenkaste. gušoboIje.. syphiliticum. v. proširenje krvnih i limfnih sudova. aneurizma.. v. a. pozna manifestacija sifilisa. anesteziolog.. ograničeno proširenje arterije koje nastaje istezanjem svih slojeva njenog zida. a. mikotička a. aneurysmoplastica. a.. a. sifi lisna a. nenormalna veza izmeñu arterije i vene. uz nekrotičke ulceracije sluznice usta i ždrela. ispoljen u vidu makule. agranulocitna angina. cavernosa multiplex fibrinopenica. v. izraz za grupu poremećaja ispoljenih u vidu naročitih promena u malim arterijama u toku oboljenja poliarteritis nodosa. a. varijacija u broju hromosoma. samo u pogledu viška ili manjka pojedinih hromosoma u njihovim kompletima (genomima). operacija sašivanja aneurizme. Angina je posledica kapljične infekcije bakterijama.ukupno 47 hromosoma (2 N +1). a. striae atrophicae. v. 42 . obično je organizovani hematom koji je u vezi sa zjapom arterije. vasculitis. aneuploidia. Obično prouzrokovana traumatskom penetracijom kraj arterije i vene. Njeno prskanje je čest uzrok moždanog krvarenja. agranulocytica. angina praćena veoma izraženim padom broja belih krvnih zrnaca u perifernoj krvi. plastika arterije u lečenju aneurizme. a. a. U većini slučajeva je prouzrokovana preosetljivošću na toksički efekat izvesnih lekova (najčešće amidopirin) ali i dinitrofenol. a. aneurysma.. arsfenamin. a. lakunarna angina.1).necroticans. aneurizmektomija. sitno naborane. aneurysmorrhaphia. arteriosclerotica. a. Aneurini chloridum. lažna a. prouzrokovana procesom arterioskleroze u zidu arterije. lekar specijalista za anesteziologiju. anestezijski tehničar. diphtheria. mycoticum. atrofyčne pege. urtike i dr. angiectasia. maculosa. Zid aneurizme u ovakvim slučajevima ne sadrži elemente zida arterije. gde N označava haploidan broj hromosoma. angiitis. allergica i lupus erythematosus disseminatus. a. npr. uroñena. angina. aneurysmotomia. a.. arietodermia. cerebralis. a. papule. medicinski tehničar obučen da pomaže lekaru anesteziologu u poslovima anestezije. congenitališ. a u Turnerovom sindromu monosomijaza -ukupno 45 hromosoma (2N. spuria. U Downovom sindromu postoji. obično nastaje u uzlaznom delu luka aorte. dissecans. visceraHs. aneurizmotomija. trisomij. arteriosklerotička a. angiektazija. virusima i gljivicama. arteriovenosum. razdružujuća a. crveni i obloženi žućkastim čepićima koji mogu da se sliju u skrame. mlečac (izazivač Candida albicans). Često se javlja na površnim krvnim sudovima velikog mozga.

Jodamid. Sin. paroksizmni bol u grudima. monocytaria. Ludovici. Krvarenje je posledica nenormalnosti krvnih sudova. jakim crvenilom guše i gnojnim čepićima ili skramama na tonzilama. koja rapidno napreduje. V. monocitna a. koje se na očnom dnu vide kao neobične linije. uslovljen anoksijom miokarda. mononukleozna a. glavoboljom i otokom podviličnih limfnih žlezda. virusno oboljenje. pectoris vasomotoria. abdominalis. angiokardiografija. mononudeosis infektiva. koji je najčešće u vezi sa aterosklerozom abdominalnih. Urovison). usnim spirohetama i vretenolikim bacilima izazvano zapaljenje koje se ne lokalizuje samo na krajnicima nego i na sluznici usne duplje i obraza. loše adhezivnosti trombocita i smanjenja VIII činioca koagulacije. arteriographia. angioblasti. a. rendgensko snimanje krvnih sudova posle ubrizgavanja nekog pozitivnog kontrastnog sredstva u njih. vratnu venu ili preko katetra neposredno u srce. status anginosus.pratnog edema grkljana. prekordijalni bol zbog vazomotornih poremećaja u venačnim arterijama. flegmona dna usne duplje. Potrebno je hirurški otvoriti flegmonu. a. angiokardiografija rendgenografija velikih krvnih sudova i srčanih šupljina posle ubrizgavanja kontrastnog sredstva (visokoprocentni rastvor organskog jodnog preparata. angiocardiographia. Katkad je zahvaćena samo loža iznad dijafragme oris ili ispod nje. a. vrsta a. Sin. angioblasti. obično u blizini papile vidnog živca. a. obično nastalo na osnovu mešovite aerobnoanaerobne infekcije. scintigrajija. cordis. a. srčani bol (pektoralna angina) koja se javlja pri ležanju. sine dolore. angiografija. a. a. praćen osećajem gušenja i neminovne sm- angiokardioscintigrafija rti. Ovi napadi praćeni su uzdizanjem ST-segmenta. angiographia. angina koja se odlikuje visokom temperaturom. a.. crevna a. anginozni napad. phlegmonosa.. Joduron. angine koje obično imaju blag tok s kataralnim ili vezikuloznim promenama. v. (2) grčevit. obično iza grudne kosti. koji se danas skoro isključivo upotrebljava da označi pektoralnu anginu. pectoris.. sifilisna angina. intestinalis. Sin.. (eng. a. decubitalis. angiohaemophilia. v. hysterica. syphilitica. a. angiohemofilija. a izazivaju ih respiratorni virusi. streptokokna a. katkad i obe. stenocardia. a. a. a.. npr. a često i izvršiti traheotomiju zbog pro. Jako zapaljenje tonzila prate duže povišenje telesne temperature i monocitna reakcija u krvi. Prinzmetalova a. bez organskih promena u njima.) javlja se u sklopu Grönblad-Strandbergovog sindroma. cordis. angorpectoris. pectoris. nije oboljenje tonzila. dok fizičke radnje nisu praćene stenokardijom.. Pukotine u Bruchovoj opni sudovnjače. mezodermne ćelije koje stvaraju krvne sudove i ćelije. a. Ubrizgava se u venu ruke (obično desne). naročito mezenterijskih arterija. ulceromembranska a. preinfarktna a. a izazvan uzbuñenjem ili fizičkim naporom. virusne a. v. flegmonska a. v. a. angiokardioscintigrafija. Willebrandova bolest angioid streaks. akutno flegmonozno zapaIjenje mekih delova ispod jezika. claudicatio intermittens. a. stenocardia. vrlo izražen bol. angiocardiographia. nego sifilisni eritem na slobodnom rubu mekog nepca u ranom drugom stadijumu bolesti. a. ulceromembranacea (Plaut-Vincenti). vrlo izražen bol u trbuhu. angioderm.. difuzno i infiltrativno zapaljenje u krajnicima i u okolnom tkivu. bol koji simulira pektoralnu anginu u histeričnih osoba. cruris. 43 . nasledni hemoragijski sindrom koji se nasleñuje autosomno dominantno i u kojeg postoji sklonost krvarenju po koži i sluznicama. v.. pectoris koja se javlja u miru. a. phlegmona baseos oris.angina Ide s visokom temperaturom. v. Promene napreduju i dovode do teških komplikacija na očnom dnu.. koronarna insuficijencija u koje ne postoji stenokardija. phlebographia. pektoralna angina. abdominalis. follicularis.

angiokeratom. s jedne strane. angioneuroma. v. Iz organskih kiselina nastaju anhidridi organskih kiselina. dejstvom 44 . Sadrži krvne sudove i moždane živce (V-XI). Hippelova. Sin. infektivno oboljenje usnog otvora (jednostrano ili obostrano): ograničeno crvenilo. angiotripsija. koji nastaju odvajanjem vode iz dve kai boksilne grupe. angiopathia retinae traumatica Purtscher. scintigrajija. angiorrhaphia. v. a.: dekapeptid). angiotenzin. stomatitis angularis. angulatio condyli mandibulae. a. bol. v. instrument služi  zarobljavanje tkiva u kome se nalazi arterija. angioneurosis. usni ugao. angloscintigraflja. One mogu biti lokalne ili opšte i ispoljavaju se na više načina: trajno proširenje krvnih sudova kože praćeno crvenilom i znojenjem (konstitucionalna a. Oslerova. Ludovici. digitorum acroasphycticum Mibelli. vidni ugao. a. jedinjenje koje nastaje kada se iz baza ili kiseoničnih kiselina odvoji voda. canthus. retina. patološke pojave koje nastaju usled poremećene inervacije krvnih sudova. angioneuroza. odnosno na mošnicama. razjedena sluznica. a. Spreda ga zatvara zadnja strana piramide slepoočne kosti. Uključena je u mehanizam regulacije temperature. bolest. pontocerebellaris. infectiosus (stomatitis angularis). Skoro uvek obole oba oka.angiokeratoma anhidrid i enina (v. spasmus. ugao na grudnoj kosti izmeñu njene drške i trupa. anomalije kapilara u vidu tumora koji zahvataju mrežnjaču. (hem. žvale. i prednja strana malog mozga. corporis diffusum Fabri. angiorafija. krvarenje. angulus. vazo konstriktorna materija u krvi. a. stvaranje abnormalno velikog ugla izmeñu disk/kovanih patrljaka prilikom prelom* kondila donje vilice. Sin. angioneurotički spazam. a iz kiselina anhidridi kiselina ili kiseli oksidi. Uzročnici su streptokoki ili gljivice (Candida albicans). Raynaudova bolest i eritromegalija. s druge strane. Ovi hemangiomi mogu se javiti i u drugim delovima tela. a. anhedonija. angiologia. v. koji grade bočne strane mosta i izdužene moždine. a. angiomatosis. angiokeratomatozne tvorevine na dorzalnim stranama prstiju šaka. Istovremeno postoje povišen krvni pritisak i hipertrofija levog srca. zašivanje krvnog suda. angioedem.). kontagiozno. angiooedema. oculi. oedema. pontocerebelarni ugao. angiokeratoma. angioma. ugao. vrlo snažna klešta sa zavrtanjem za stezanje. a. benigni tumor nastao proliferacijom krvnih (hemangiom) ili limfnih (limfangiom) sudova. v. oris. bolest. Quinckeov edem. anafrodizija. grana medicine koja se bavi izučavanjem srca i krvnih sudova. navraća se. koje se stiču u tumorsku. a. Neoplazma na staje proliferacijom ćelija koje gradi ovu anastomozu. angioneurom. arteriovenska anastomoza koja se normalno nalazi u koži. sterni. pretežno po trupu rasejani angiokeratomi. seksualna otupelost i neosetIjivost sladostrasnih osećaja (»uživanja«). angiom. angiologija. čije se krvarenje na ovaj način zaustavlja. visorius. naprsline. v. tamo) na jedan krvni globulin (angiotenzinogen) nastaje angiotenzin I. v. V. angiotrib. a. Značajnu ulogu igra i nedostatak vitamina 62 (laktoflavina ili riboflavina). koji pod dejstvom jedne peptidazo (»converting enzyme«) prelazi u aktivni oktapeptid. zaustavljanje krvavljenja primenom angiotriba. okruglastu formaciju. v. oedema. Traje više nedelja ili meseci. grupisane kavernomatozne malformacije do veličine graška s lako orožanom površinom. anhidrid. Iz baza nastaju anhidridi baza ili bazni oksidi. Na očnom dnu vide se veoma proširena i izvijugana arterija i vena. angiotenzin II (koji se pod dejstvom različitih peptidaza pretvara u neaktivne peptidne fragmente). retinae. angioneurotički edem. Rede se nañe više ovakvih angiomatskih čvorova na istom oku.

životinjski. rastenje i razmnožavanje. V. bilo različite jačine iste refrakcione anomalije. različita obojenost eritrocita zbog različite koncentracije hemoglobina u njima. poremećaj u ravnoteži mišićne napetosti mišićnih grupa suprotnog dejstva. nejednako stanje refrakcije oba oka. nejednakost ženica. Može biti kongenitalna ili stečena. anisuria. uroñena a. anisochromia. funkcije ili somatske nazivaju se funkcije primanja informacija i motorne reakcije koje se ostvaruju skeletnim mišićima. noktiju. anizohromija. seksualno spajanje gameta različite veličine i strukture. anizopojkilocitoza. anhidrosis. suznih žlezda. nastaje posle teških povreda očne jabučice. anikteričan.). prisustvo u krvi eritrocita koji imaju obojenu samo perifernu zonu. anizurija. cefaleja. anhydraemia. bezbojna tečnost svojstvenog mirisa. anizometropija. anizostenija. Podelu je uneo francuski fiziolog (Bichat) početkom XIX veka. smanjenje ili prestanak lučenja znoja. Sin. najjednostavniji aromatični amin. anizohromazija. anisochromasia. nedostatak dužice. kome i smrti. jedno oko je kratkovido. pospanost. poremećaj srčanog ritma u kojem postoji poremećaj sinhronizma u ritmu pretkomora i komora. Uzrok može biti anizometropija. javlja se u jednostranoj afakiji. anizokorija. Ćest simptom nervnog sifilisa. pa i znojnu) ili agaricina ili kamforske kiseline (koji suzbijaju samo znojnu sekreciju). anizogamija. a. aniseiconia. Može doći do kolapsa. Znojenje se može suzbijati davanjem atropina (koji suzbija mnoge sekrecije. tremor. prisustvo u krvi eritrocita čija veličina može biti veoma različita. vrtoglavicu.a. pregneninolon. 45 . anilidi. anizoritmija. npr. a u mokraći proizvodi anilina. često je udružena s drugim anomalijama očne jabučice. u kojeg nema žutice. koji je ranije upotrebljavan kao antipiretičko i analgetičko sredstvo.. anhidroza. koji mogu evoluisati maligno. anisometropia. prisustvo u krvi eritrocita različite veličine i različitog oblika. anilizam. sredstva protiv znojenja. razlika u veličini i obliku slika na mrežnjači oba oka. anisocoria. Ustanovljava se naročitom probom. aniridia. naizmenična pojava oligurije i poliurije. pored suvoće kože sa teleangiektazijama postoji poremećaj rastenja dlake. Vegeta- anizostenija tivne funkcije bi bile sve one koje osiguravaju razmenu materija u organizmu. Lokalno znojenje (ruku i nogu) može se suzbiti lokalnom primenom rastvora formaldehida (formalina). a.r anhidrooksiprogesteron anhidrooksiprogesteron. anilizam. anizeikonija. egzematozne i verukozno-hiperkeratozne promenena koži. smanjenje vode u krvnoj plazmi. Usled teškoća u spajanju slika dolazi do smetnji u binokularnom vidu. hypotrichotica. zuba. anilin (aminobenzen). anhidremija. bez ikterusa. Na sluznici mokraćne bešike mogu nastati hematurički cistitisi i papilomi. a drugo dalekovido itd. cijanoza. anemiju hemolitičkog tipa i žuticu. anhidrotica. derivat fenil-piperidina. Pri tom pokazuju sledeće tegobe i znake: u akutnom trovanju . Poremećaj čest u oboljenjima malog mozga. Uz methemoglobinemiju mogu se otkriti Heinzova telašca. anisocytosis. vertigo. aniridija. anisorhythmia. analgetičko sredstvo. anileridin. v.glavobolju. profesionalno trovanje osoba koje rade s anilinom ili njegovim jedinjenjima. irideremia. anisopoikilocytosis. V. pri čemu nastaje acetanilid. oštećenje miokarda. acetilnom grupom. jedinjenja koja postaju iz anilina zamenom vodonika u grupi NH2 nekom acil-grupom. Naročito velik stepen a. U Kroničnom trovanju: astenija. Izaziva hronična profesionalna trovanja. heterochromia iridis. bilo različitih refrakcionih anomalija (npr. . anictericus. iridis. traumatska a. animalan. anhidrotici. anizocitoza. dehydratio. v.

Javlja se uroñeno ili stečeno. negativno naelektrisani joni. penju se do grkljana. multiple a. nemogućnost pokretanja zgloba posle oboljenja. razni vidovi ljudske delatnosti i si. bolovima u trbuhu. rudarska glista. anketa. anomalija razvoja. sapet jezik. V. nepokretljivost ili 46 anomalna korespondencija mrežnjaće smanjena pokretljivost donjeviličnog zgloba. ankiloza. ankyloglossia.. anodoncija. anodni zraci. micrognathic mandibularis. kad je aktivna elektroda anoda. dolazeći u dodir s kožom nogu. Sin. skvrčavanja zglobne čahure ili kontrakture ligamenata i tetiva. ankilostoma. duodenale. neprijatno osećanje nastalo usled nekog intrapsihičkog konflikta koji izaziva doživljavanje preteče opasnosti čija priroda i poreklo pri svemu tome nisu dati svesti.. sraslost očnih kapaka. frenulum linguae breve. ruku ili drugim delovima tela. proučavanje kvaliteta. anodontio. nepokretljivost i kru tost zglobova usled srašćivanja zglobnih površina kostiju (hrskavice). kontrakcija mišića koja se javlja pri jednopolnom nadraživanju živaca.. Uncinaria duodenalis. srašćivanje zglobnih površina kostiju usled proliferacije kostnih ćelija. ankiloza koja nastaje skvrčavanjem struktura izvan čahure zgloba. progresivnom anemijom. prodiru kroz folikule dlaka u limfne sudove i kapilare. vezan jezik. ono što dovodi do ankiloze. mišljenja i shvatanja ljudi. ankyloblepharon. uroñeni nedostatak zametka zuba. koji pripada anoksiji ili je izazvan anoksijom. Necaior americanus. a. V. ispitivanje načina života. smanjena pokretljivost zgloba usled bujanja vezivnog tkiva. ankylosis. kvantiteta i načina ishrane.. parcijalna a*. I pored toga što anketa može da se koristi u raznim oblastima. ekstrakapsulna a. A. pirinčanama). bledilom. crevni parazit iz grupe crva (Nematodes) koji živi poglavito u duodenumu. najveću primenu ima u društvenim naukama (popis stanovništva. a. pa manje ili više ograničava njegove funkcije. Ankylostoma. Uzica jezika je kratka ili pripojena blizu vrha jezika. proučavanje korišćenja slobodnog . V. temporomandibularis. prelaze u jednjak želudac i u tanko crevo.. ankilostomijaza. tunelima. oboljenje koje prouzrokuje parazit Ankylostoma duodenale (Uncinaria duodenalis). Ako bi se takve mrežnjaće stavile jedna iznad druge. uncinariasis. . proveravanje inteligencije ljudi. otocima i mršavljenjem. socijalnih i mentalnih problema starih). srašćenje zuba za alveolnu čašicu. strah. ankiloglosija. kostna a. nedostatak zametaka svih zuba. fizičkih. V. zraci. Najčešće boravi u duodenumu i tankom crevu. nagriza sluznicu i usisava krv. ankilopoezni. oplode se i ponovo nose jaja. ankylosis. jedne populacije. pojava kada se lik predmeta koji se posmatra ne stvara na oba oka na identičnim (korespondirajućim) tačkama mrežnjaće. preko desnog srca dolaze u pluća. ankylostomiasis. anodni trzaj. kada se javi u prvoj godini ili u ranom detinjstvu. neidentične tačke mreznjače. v. povišenom temperaturom. totalna a. arthrodesis. Izrasle larve. anomalna korespondencija mrežnjača. intrakapsulna a. fibrozna a. Sin. dentis. Praćeno je želudačno-crevnim poremećajima. povrede ili hirurške intervencije u unutrašnjosti zglobne čahure. oligodontio. Sin. Parazit izaziva bolest ankilostomijazu. ankylopoeticus. što ima za posledicu nepokretljivost ili krutost zgloba. gde izrastu. anksioznost.. ankiloblefaron.. Može biti delimična ili potpuna. te tačke se ne bi poklopile.r anjoni anjoni.vremena. metod koji se koristi u istraživanju raznih društvenih pojava s ciljem da se upoznaju odlike jednog područja. cnoksičan. izaziva zaostajanje razvitka donje vilice. nedostatak zametaka pojedinih zuba. končast parazit dug oko l cm. nedostatak zametaka većeg broja zuba. V. Jaja se razvijaju samo u mlakoj i vlažnoj sredini (blato u rudnicima.

postojanje uroñene aplazije jajnika. v. antacidi. fulminantna a. anorektitis. anoreksija. vijuga. anorectitis. nemanje apetita. anovarija. a. a. U želucu se kiselina može hemijski neutralisati (v. Calcii hydroxydum. anosmija. a. rod komaraca u koji spadaju komarči koji prenose malariju. (stom. enzimski a. nervi ili neke hemijske supstancije). menstruatio. uroñen ili. nedostatak jednog ili oba oka. zbog smanjenih vrednosti hemoglobina. anoxia. a time se alkoholičari odvikavaju od unošenja alkohola. Uroñena ili stečena agenezija u epidermolysis bullosa dystrophica. insulina i adrenalina na koncentraciju glukoze u krvi). gubitak čula mirisa. V. v. trihofitija. Upotrebljava se za lečenje alkoholičara. Magnesii oxydum. Heniei. anonychia. Natrii hydrogencarbonas. Magnesii trisilicas) ili se u želucu povećano lučenje hlorovodonične kiseline može suzbiti (v. inapetencija.... Magnesii subcarbonas) ili fizički vezati (v. najverovatnije u neurotičnih ženskih osoba. anofeles. a. zamka. Calcii carbonas. histotoksička a. anovaria. v. naročito uživanja u jelu. smanjenje ili nedostatak kiseonika. Omogućava tačno odreñivanje tipa uroñenog poremećaja u raspoznavanju boja. anorhidija.. anorexia. oduzetosti jedne polovine tela). antimetaboliti.anomaloskop anomaloskop. a. Unošenje antabusa izaziva preosetljivost prema alkoholu. visinska a. antacida. neonatorum. vijuga tankog creva. atropin i Extractum Belladonnae). suprotno dejstvo hormona (npr. petlja. anophthalmia. anoftalmus. Sin. deo mokraćne cevčice izmeñu njenog ravnog i srednjeg dela. anophthalmus.. primarno. a.. Aqua Calais. a. antabus (anti abusus). nedostatak noktiju. Anopheles. normalan savijutak tankog creva u obliku vijuge. novoroñenčadi. egzema. mentalna a. Sin. anorchidia. anophthalmia. konkurentski a. inapetentia. sredstva protiv kiseline u želucu. 47 . Može biti posledica smanjene količine kiseonika u vazduhu. zbog usporenog krvotoka kroz telesne kapilare.. anoxaemia. v. Henleova petlja. defektni razvoj kostiju. anonihija. nesposobnost venačnog krvotoka da snabde miokard dovoljnim količinama kiseonika. stagnaciona a. anok- antagonist sična a.. anoftalmija. smanjenje količine kiseonika u tkivima ispod njegovih fizioloških vrednosti.. anosognosia. neješnost. upotrebljavaju se u prekomernom lučenju hlorovodonične kiseline u želucu (hiperaciditet) ili u oralnom trovanju nekom kiselinom. anoksemija. Pod imenom Disulfiramum (disulfiram) oficinalan je prema našoj farmakopeji. a. anostoza. nedovoljna količina kiseonika u krvi. jako izraženo krajnje mršavljenje uz povraćanje i amenoreju iz nedovoljno poznatih razloga. a. nedostatak volje za jelo. nagli pad kiseonika u krvi. v. anovularna menstruacija. men tališ. antagonist. agonist.. psihički poremećaj u kome bolesnik nije svestan svoje bolesti ili nekog telesnog defekta (npr. odsustvo muške polne žlezde (semenika) predstavlja retku pojavu. koji ima suprotno dejstvo (neki mišići. antimetaboliti. zbog nedovoljnih količina kiseonika u plućima. antacidna sredstva. anemijska a. uslovljena smanjenim pritiskom kiseonika na velikim visinama. anosmia. Treba isključiti prisustvo semenika ü trbušnoj duplji (distopija) ili krajnju zakržljalost (aplaziju). anozognozija. anophthalmus. a. Magnesii peroxydum. anostosis. ansa. intestinalis.) zub jedne vilice koji se artikuliše sa zubom druge vilice. metabolički a. aparat za ispitivanje raspoznavanja boja. stečen. zaštićeno ime za tetr aet il-tiur am-disulfid. miokardna a.. anoksija. antimetaboliti. antagonističke dejstvo hormona. zapaljenje završnog dela rektuma i anusa. smanjenja plućne ventilacije ili difuzijskog kapaciteta respiracijske membrane ili smanjenja količine hemoglobina u krvi. izazvana nesposobnošću tkiva da iskorišćavaju kiseonik.

anterogradna amnezija. nagnutost unapred. suprotnost. Izbor anthelmintičkog sredstva zavisi od vrste crevnog parazita. ante. a.) hirurško presecanje i pomeranje mišića pokretača očne jabučice od njegovog pripoja prema napred u cilju korekcije strabizma. materije koje kompetitivno blokiraju periferne receptore androgeno aktivnih receptora (v. putem savetovališta za trudnice pri domovima zdravlja. Klinička slika i prognoza zavise od ulaznih vrata antraksnih bacila. oznaka da je bolesnik u predsmrtnom stanju. antenatalna zaštita. je najčešći i javlja se na licu i vratu. kože i dr. Takav položaj je normalan položaj materice.). pulmonum. položaj materice u kome je ćela materica (telo i grlić) potisnuta napred u pravcu prednjeg zida karlice (prema simfizi). prožimanje kože česticama uglja. kao i procenat smrtnosti porodilja i novoroñene dece. povaljenost. (oft. postavljen napred. antiadrenergička sredstva. antefleksija materice. suprotno dejstvo. a. pregib unapred. ispupčenje. antepositio. uteri. ante fleksija. bretilijum. staranje o ženi od početka trudnoće do poroñaja i predstavlja skup mera koje se sprovode za zaštitu zdravlja trudnice i pravilnog razvoja ploda. antrakoza. anteflexio. savijanje unapred.p. koji se brzo širi. metil-dopa. Plućni a. podlaktica. cutis. bedrenica. nastaje upotrebom zaražene hrane i javlja se kao preteški toksički enterokolitis s krvavo-sluzavim stolicama i lošom prognozom. kao prilog ili sastavni deo drugih reci označuje da je nešto vremenski ili prostorno pre ili ispred nečeg (npr. u limfnim prostorima pluća. oprečnost. Leži ispred zavojka (helix). nastaje udisanjem prašine u kojoj su antraksne spore. deponovanje uñisanog uglja u pojedinim organima. pre smrti. antebrachium. anti-(ant-). testosteron) (»materije koje izazivaju hemijsku kastraciju«). . antraks. pneumonoconiosis. pred.). v. U savetovalištima se vrši sistematska kontrola trudnica i time i smanjuje broj patoloških trudnoća i poroñaja. anthracosis. nagib u napred). anthracis. Crevni a. anthelmintica. U jačem stepenu a. anterior. Telo materice leži skoro normalno u maloj karlici ali grlić odstupa od normalnog i upravljen je prema zadnjem zidu karlice. reljef na spoljnoj strani usne školjke. rezerpin itd. v. antiandrogeni. te jako deformiše lice. prostrel. pre. u limfnim čvorovima (antrakoza pluća. anthrax. unapred nagnuta materica. predzavojak. uteri. crni prišt. protiv crevnih parazita itd. položaj materice kada je ona svojim telom savijena napred tako da ugao savijanja izmeñu nje i njenog tela predstavlja tup ugao od oko 90 do 100 stepeni. položaj materice pri kome je ona svojim telom nagnuta napred. prednja strana. bolničkim ustanovama i klinikama. koje izazivaju pretešku hemoragičku bronhopneumoniju s kolapsom i smrtnim ishodom. amnesia. anteflexio. anteversio. anteverzija materice. facies anterior. napred. posebno testosterona (v. a. androgene supstancije). sredstva koja blokiraju adrenergičke neurone (gvanetidin. antrakoza pluća. ante mortem. uteri. prednji: npr. a. teško akutno profesionalno oboljenje iz grupe zoonoza koje izaziva B. Kožni a. V. 48 antiandrogeni anthelix.). anteversio. tako da izmeñu njenog tela i grlića postoji ugao veći od 100 stepeni.antagonizam antagonizam. anthelmintici. ante mortem. Zaštita se najbolje sprovodi organizovano. antidot. anthelmintičan. Prilikom neopreznog davanja nekih anthelmintika može doći do teškog trovanja. Karakterišu ga maligna pustula (»crni prišt«) i želatinozni otok. ante verzija. protiv (npr. sredstva protiv crevnih parazita. spada u profesionalna oboljenja. prožimanje plućnog tkiva česticama ugljene prašine ili čañi. protivotrov. deo ruke izmeñu lakta i korena šake. Antraksna sepsa se razvija prodorom bacila u krvotok i završava se smrću. a.

metoda koja služi dobivanju antibiotikograma. koja sadrži alkaloid atropin. sredstvo (lek) protiv dejstva nekog otrova (npr. prvenstveno smanjujući povišene vrednosti glikoze u krvi. antibiotici. antianemijski princip. antibiotikoterapija.. za spoljašnji Castleov činilac.antiserumi. antifebrin. antipermciozni faktor. antidotum. led koji se guta). tuberculosis). suprotno od normalnog ortodromnog sprovoñenja u živom organizmu. adiuretin. maksimuma ili barometarskog maksimuma. Umanjuju buku za 20-30 dcb. antiemetici. grupa od tri uzastopna nukleotida (triplet) transportne ribonukleinske kiseline (tRNK). a neki i sintetičkim putem. sulfaguanidin. koja prepoznaje odgovarajući kodon mRNK i komplementarno se spaja s njegovim tripletom u toku sinteze proteina. antibakterijski antiserum. cigarete spravljene. v. albumin-tanat. v.). odnosno otklanjaju inhibitorno dejstvo estrogena na lučenje gonadotropnih hormona (npr. sutuk. dao definiciju i uveo naziv antibiotik. acetanilid. antiastmatičke cigarete. antidiabetica. \. Upotrebljava se za ho mogenizovanje ispljuvka koji se pregleda radi utvrñivanja prisustva M. bizmut-subgalat i dr. antiestrogeni. antidysenterica. sredstva za suzbijanje depresije (inhibitori monojminooksidaze. sredstva protiv proliva (npr. antidiarrhoica. povoljno utiče na aktuelni tok šećerne bolesti (v.). v. antiperniciozni faktor. spirohete. koje sprečavaju razvoj izvesnih patogenih bakterija ili ih uništavaju. supstancije biološkog porekla. antibiotikoprofilaksa. chiniofon (um). Danas se zna da je to vitamin І2. Spravljaju se od kultura nekih vrsta gljivica i bakterija. emetin. lečenje antibioticima svih oboljenja koja izazivaju bakterije. serum. amitriptilin itd. antidijaroici. antidot. v. tamo). v. antibioza. anticipacija. upotreba antibiotika radi sprečavanja pojave bolesti u osoba koje su bile izložene infekciji. Tinctura Opii. antidromno sprovoñenje. anticiklonsko strujanje. pri čemu se odgovarajuća aminokiselina 4 Medicinski leksikon antiformin postavlja na svoje pravo mesto u polipeptidnom lancu. supstancije koje podstiču lučenje gonadotropnih hormona iz hipofize. antidizenterici. god. sredstva protiv povraćanja koja deluju centralno (npr.. tuberculosis (»metoda nagomilavanja«). phthalylsulfathiazol. tj. zaseban vid antagonizma izmeñu dve ili više vrsta raznih mikroorganizama. klomifen). protivotrov. od lišća biljke Datura Stramonium.. Waksman je 1941. mešavina natrijum-hidroksida i natrijum-hipohlorita. lek koji. a u obratnom smeru na južnoj. antidifterički serum.. succinylsulfathiazol. antibiotikogram. antidepressiva. antibiotica. antiemetica. skopolamin) ili periferno (npr. rezultat ispitivanja osetljivosti mikroorganizama prema antibioticima i hemioterapeuticima. antifoni. uglavnom. Upotrebljavaju se protiv bronhijalne astme. proizvodi živih bića. sprovoñenje impulsa uz akson ka telu neurona. u 49 . antiformin. koji se danas više ne upotrebljava. antidijabetici. carbarson. strujanje vazduha koje se obrazuje na prostoru visokog pritiska. antidiuretički hormon. vitamin Biz. antikodon. razblaženo sirce u trovanju kamenom sodom. rikecije i gljivice.r antianemijski činilac antianemijski činilac (princip) stari izraz. antibiotikografija.. dimerkaptopropanol u trovanju arsenom itd. čepovi za zaštitu slušnog organa koji se stavljaju u slušni hodnik i ostavljaju u njemu dogod traje izloženost industrijskoj ili drugoj jačoj buci. Vetar kruži u smeru kazaljke na časovniku na severnoj polulopti. anticodon. antidepresivi. Razara sve organske supstancije osim voštanih supstancija i lipoida (od kojih se sastoji opna M.V.). tendencija da se neke nasledne bolesti javljaju sve ranije i u sve težem obliku u svakoj sledećoj generaciji. gde impulsi putuju od sinapse ili od receptora duž aksona do njegovih završetaka.

a sintetski spravljeni preparati upotrebljavaju se za lečenje nekih alergijskih stanja. sprečavanje ili umanjenje imunog odgovora na jedan antigen ako se istovremeno ili sukcesivno unosi drugi antigen. niacin. antimalarički lekovi. V. antihijaluronidaza.SbO. malaria. sulfonamidi. antiflogistici. U francuskoj literaturi ovaj se fenomen često naziva konkurencija antigena. ili VIII činilac koagulacije. antigenska kompeticija. anthelmintica.antigeni antiphlogistica stom. vitamin Bi.Sb. jer rastvara gangrensko tkivo i deluje antiseptički. nalaze se u serumu posle infekcije mikroorganizmima koji stvaraju hijaluronidazu.. specifična antitela. i to (1) izazivaju stvaranje specifičnih antitela i (2) specifično reaguju in vitro i in vivo s odgovarajućim antitelima. v. npr. antiphlogistica. V. Danas se zna daje a. antiperniciozni faktor. antihormoni. antiparasitica. tridectomia. koren od belog sleza). antipirin).. U organizmu postoji enzim histaminaza. koja su neaktivna. antihemofilijski globulin. axerophtholum. sredstva protiv parazita. antigeni. činilac koagulacije koji nedostaje u hemofiliji B (Christmasovoj bolesti). sredstva kojima se suzbija ili ublažava zapaljenje. jedinjenja slična nekom bitno važnom metabolitu. antisyphüiüca. v. cytostatica. antihemofilijski faktor.npr. npr. antiglaukomatozna iridektomija. nekadašnji naziv za hipotetičnu materiju koja bi trebalo f?a nastane kao rezultat spajanja spohašnjeg i unutrašnjeg faktora. koji mogu. Mnoga sredstva iz te grupe spadaju i u grupu antipiretičkih sredstava (npr. antiparazitici. supstancije koje poništavaju ili uklanjaju dejstvo histamina. v. ali ga mogu zameniti.. najčešće proteini. antimalarička akcija. v.. hemijski element. antineuralgička sredstva. nedostaje u plazmi obolelih od prave hemofilije. antihemofilijski globulin B. V. ili IX činilac koagulacije (Christmasov činilac). kada se mora utvrditi takav odnos izmeñu raznih antigena u vakcini koji ne dovode do kompeticije. antiscabiosa. antikatoda. kompeticija antigena. adsorptivna sredstva (ad- . V. vitamin B^2. antihistaminici. Jedan antigen može se praktično defmisati putem dva svojstva. antineuritički vitamin. visokomolekulne supstancije. u metabolizmu nekih bakterija. sposobne da izazivaju specifičnu imunsku reakciju. antineuralgica. antimitotica. anoda u savremenoj rendgenskoj cevi koja služi kao meta katodnim zracima budući da stoji naspram njihovog izvora. coagulatio. aneurin. Ima praktički značaj u pripremi polivalentnih vakcina. intrinsic factor. malaria. antipelagra-vitamin. polumetal. belančevina plazme koja učestvuje u koagulaciji krvi i koja nedostaje u obolelih od hemofilije. vitamin І2 čiju resorpciju u terminalnom ileumu omogućava unutrašnji faktor. v. V. v. lekovi za ublažavanje neuralgičkih bolova. antimoni!-. antineuralgici. jednovalentni radikal . antihemofilijski globulin A. služi za čišćenje zubnih kanala u putridnom procesu. antiluetica. antitela stvorena ubrizgavanjem nekih hormona (npr. antihistaminica. antihemofilijski globulin. Antiflogistički deluju lokalno sluzava sredstva (mucilaginosa . konkurentski antagonisti i metabolički antagonisti. antimetaboliti. gonadotropnih hormona) u heterogenih vrsta. stibium. v. zameniti za njih neophodnu paraaminobenzojevu kiselinu. Stva50 ranjem antihormona može da se spreči dejstvo odgovarajućih hormona (npr. amifenazon. v. na koži ili u crevima. malaria. antimalarička profilaksa. Zovu se još i enzimski antagonisti. antikseroftalmični vitamin. v. antimon. gonadotropnih hormona).f. osnovna je produkcija antitela.

antipireza sorbentia . U Rh-negativne majke čije je dete od oca nasledilo Rh-faktor stvaranje anti-Rh-aglutinina može dovesti do fetusne eritroblastoze. prednizolon itd. antipyretica. povišena telesna temperatura može se sniziti i davanjem naročitih lekova antipiretika (npr. mandelati. antisepsa. acetil-salicilna kiselina. antistreptoHzinski titar antirheumatica. mokraćna a. v.. navodno. Antimikropski ili antibakterijski a. antirabička vakcina. vakcina. hidrokortizon. hladni oblozi). papaverin i dr.. antiseptičan. aseptičan. dobivaju se od aktivno imunizovanih životinja. 51 antirahitički vitamin. žučnih i mokraćnih puteva. psihičkim i hemijskim sredstvima oboleli primorava. antipirin. calciferolum. antipirin. u nas je oficinalan benzil-benzoat (Benzylis benzoas). Naročito su opasne i štetne psihijatrijske ustanove u kojima se svim mogućim fizičkim. na glatke mišiće ili na nervne elemente. ne ubijajući ih.npr. lekovi za lečenje šuge (svraba). aminofenazon. delujući na serotoninske receptore na ćelijskim opnama (metisergid. antistreptolizinski titar (AST). sredstva za dezinfekciju mokraćnih puteva (heksametilen-tetramin. v. oboljenja karakterisanog aglutinacijom i hemolizom eritrocita. antipireza. Antiflogistički putem krvi deluju. antistreptokinaza. antipsihij atrija. v. sprečavanje razmnožavanja klica koje izazivaju oboljenja. lekovi koji ublažavaju ili suzbijaju grčeve (npr. Folia Uvae ursi. nitrofurantoin. antireumatici. antiscabiosa. . Antipyrinum. bakteriostatican. Za lečenje šuge može se upotrebiti i peruanski balzam (Balsamum peruvianum). antispazmodična sredstva. snižavanje povišene telesne temperature. sredstva koja sprečavaju dejstva serotonina.). anti-Rh-aglutinin. antiskorbutni vitamin. stvara se u Rh-negativnih osoba posle unošenja Rh-faktora u crvenim krvnim zrncima Rh-pozitivnih osoba.. antispasmodica. npr. antipoluti.). anlircumatička sredstva (natrijum-salicilat.). fenil-dimetil-pirazolon. sredstva za sni žavanje povišene telesne temperature (natrijum-salicilat. socijalno-politički pokret koji smatra da psihijatrija ne pripada medicini zbog toga što psihičke bolesti ne odgovaraju modelu kojim se medicina bavi: uzrok-telesno ošteće-nje-simptomi. daje se u obliku praška i u obliku tableta. masne materije (u farmaceutskom smislu) i cvet titrice (Flos Chamomillae). V. Osim fizički (kupanje u mlakoj vodi. antipirin. prednizon. 5-nitro-8-oksihinolin). naročiti prstenovi koji sprečavaju poluciju. antiserotonini (antagonisti serotonina). kalcijumove soli. bakteriolizine i druga antitela. na pokornost i konformizam u odnosu na zajednicu. antiserumi. (2) koji sprečava rastenje klica. vrenja i truljenja. antisepsis. strepioHzinski titar. ima antipiretičko i analgetičko dejstvo. acetil-salicilna kiselina. različite loze patogenih streptokoka proizvode streptokinaze. imunski serumi. sadrže aglutinine. antispazmodici. životinjski ugalj). v. fenacetin). neki antibiotici. u prvom redu.. Streptokinaze stimulišu formiranje specifičnih antistreptokinaza u organizmu domaćina. fenacetin). (1) koji sprečava raspadanje i truljenje. antipiretici. nalidiksična kiselina. neki sulfonamidi. aminofenazon. Acidum ascorbicum. Antitoksički serumi sadrže uglavnom an ti toksine. Mogu sadržavati antitela prema različitim uzročnicima zaraznih bolesti. aminofenazon i dr. krvnih sudova). Psihički poremećaji su socijalnog porekla i treba ih lečiti socijalnim metodama. koje se izmeñu sebe imunološki razlikuju. ciproheptadin itd. I neki hormoni kore nadbubrežnih žlezda i njihove sintetske zamene mogu da se upotrebe za lečenje zapaljenja (kortizon. creva. U antispazmodična sredstva ubrajaju se alkaloidi atropin. acetilsalicilna kiselina. Sin.

lizinima. Oni sprečavaju sintezu tiroksina u tireoideji. antisifilitici. oksidacioni proizvod antracena. zbog čega se koriste u lečenju bo52 antrahinon lesti nastalih kao posledica pojačanog lučenja ovih hormona. sredstva protiv kašlja. najzad. lekovi koji služe za lečenje sifilisa. antitoksini. Sin. u Britaniji i SAD sa AU (Antitoxic Unit). . blokirajuća antitela i reagini. Glavni predstavnici ove grupe lekova su propil-tiouracil (Propylthiouracilum. Rhizoma Rhei> Cortex Frangulae. Služe za lečenje hipertireoza. v. Ona predstavlja najmanju količinu antitoksičnog seruma. u odsustvu antigena. odnosno imunoglobulini. serum. Aloe. odgovorna za alergiju. što ima za posledicu hiperplaziju tireoideje. vezujući se s njima specifično.. a. nego i meñu sobom: postoje cirkulišuća antitela. V. u našoj zemlji sa AJ. receptori za antigen na površini limfocita nastaju spontano. najčešće za gama-globuline.antisyphilitica antisyphilitica. Meñunarodna standardna jedinica predstavlja jednu antitoksičnu jedinicu. precipitinima. tiamazol (Thyamazolum. ne samo od imunskih antitela. reaginima itd. antivitamini. selekcija klona. aromatični ugljovodonik s tri kondenzovane benzolove jezgre. antitela koja neutrališu dejstvo odgovarajućih toksina. meñunarodnim sporazumom usvojena mera za ocenjivanje antitoksičke moći seruma. reakcija. anti-termination factor). salep i dr. Ima mnogo modifikacija ovih teorija. Trioksimetil-antrahinon (emodin) i dioksimetil-antrahinon (hrizofanska kiselina) aktivni su sastojci laksantnih sredstava iz grupe antrahinonskih droga. antitela. Folia Sennae. antitetanusni serum. (po Ehrlichu). (eng. zatim su uvedeni organski preparati arsena i preparati bizmuta. aglutininima. supstancije koje sprečavaju dejstvo vitamina time što ih razaraju ili što se s njima vezuju i stvaraju neaktivna jedinjenja ili.. antitusici. Antigen bira receptor koji mu odgovara i tako dovodi do proliferacije jednog specifičnog klona ćelija koje stvaraju antitela samo za odgovarajući antigen. tireosupresivne supstancije. selektivna t. belančevina koja sprečava normalni završetak sinteze (terminaciju) RNK. antitussica. a nastaju u serumu . Danas je glavni lek u lečenju sifilisa penicilin. oficinalan prema našoj farmakopeji). Bela kristalna supstancija koja se dobiva iz katrana kamenog uglja. što se u ćelijama vezuju za iste receptore za koje se vezuju i vitamini.a. kodein. ali nijedna potpuno ne objašnjava mehanizam stvaranja antitela. zatim neka sluzava sredstva (beli slez. Prema vrsti antigena i prema osobinama antitela govori se o antitoksinima. antigen se vezuje za ćeliju koja sintetiše gama-globuline i tako »instruira« ćeliju da sintetiše lanac aminokiselina koji se stvara prema prisutnom antigenu. npr. životinje imunizovane odgovarajućim toksinom ili anatoksinom. Postoje antitoksične jedinice za svaki serum. antitireoiñne materije.a. antiterminacioni faktor. antitela u alergiji razlikuju se.s. oficinalan prema našoj farmakopeji) i aminotiazol. Prvi lekovi za lečenje sifilisa bili su živa i neke njene soli. antracen. Antitela su proteini i vezani su za globulinsku frakciju proteina plazme. tj. nastaju antitela. lekovi koji suzbijaju efekte hormona tireoideje (v.. antitoksična jedinica (standardna jedinica). tamo). specifične materije koje se stvaraju u organizmu čoveka i životinja kao reakcija na uneti antigen.s. molekul antigena vezuje se za već postojeće krajeve krajnjih lanaca aminokisèlina na površini limfocita i na taj način izaziva stvaranje novih specifičnih lanaca koji se zatim pojavljuju u serumu kao antitela. instruktivna t. Pojedini simptomi sifilisa mogu se odstraniti i davanjem nekih preparata joda. u stanju da neutralise odreñenu količinu odgovarajućeg toksina. Usled ovoga dolazi do povećanog lučenja tireotropnog hormona iz prednjeg režnja hipofize. U Nemačkoj se obeležava sa AE (Antitoxineinheit). antrahinon. teorije stvaranja a. Antonova očna reakcija. v.).

r
antralin ______________________ antralin, sintetske jedinjenje, slično hrizarobinu. Služi za lečenje psorijaze i hroničnih dermatoza.
antralni gastritis, v. gastritis.

aorta anularis (annularis), prstenast. anulospiralni receptor, završeci aferentnog neurona obavljeni oko intrafuzalnih vlakana mišićnog vretena koja se nadražuju pri jednolikom i brzom istezanju mišića ili samog vretena, što je praćeno kontrakcijom mišića. Značajan u održavanju dužine mišića; ako se mišić istegne, broj impulsa se poveća; ako se skrati, odašiljanje se smanji, pa se mišić relaksira. anulus (annulus), prsten, prstenast otvor (npr. a. inguinalis); a. femoralis, butni prsten, prstenast otvor, medijalno od butne vene, iza preponske (Poupartove) veze, a ispred prednje ivice preponske kosti. Kroz a. femoralis može da proñe butna kila (hernia femoralis). anuria, anurija, prestanak lučenja mokraće. Sin. anuresis; a. angioneurotica, a. izazvana nekrozom kore bubrega; a. calculosa, a. izazvana bubrežnim kamencima; a.obstructiva, a. izazvana blokadom mokraćnih puteva; a.postrenalis, a. izazvana opstrukcijom ureter a, prostatom ili promenama u uretri; a.prerenalis, a. zb.og smanjenja krvnog pritiska ispod vrednosti potrebnih da održe odgovarajući filtracijski pritisak u glomerulima; a.renalis, a. zbog insuficijencije bubrega; supresivna a., izraz za nestvaranje mokraće u bubrezima. anus, čmar, otvor kojim se završava debelo crevo (čmarno crevo, rectum). anxiolytica, anksiolitici; sredstva za lečenje anksioznih stanja, tj. stanja straha (meprobamat, Meprobamatum, i hlor-diazepoksid, Chlordiazepoxydum - oba oficinalna prema našoj farmakopeji i dr.). aorta, glavna arterija velikog krvotoka; polazi iz leve komore srca. Delovi aorte su: proširenje (bulbus aortae), ushodni deo (aorta ascendens), luk (arcus aortae), suženje (isthmus aortae), grudna aorta (aorta thoracica) i trbušna aorta (aorta abdominalis); coarctatio • a., koarktacija aorte, uroñeno suženje aortnog zjapa; c. a., adultni tip, suženje aorte ispod arterijskog voda; infantilni tip, suženje aorte izmeñu mesta odvajanja leve potključne arterije i pripoja ar53

antrodynia, antrodinija, bol u sinusnoj šupljini. antrooralna fistula, komunikacija izmeñu sinusne i usne šupljine kao poslediča infekcije sinusa. antrooralna komunikacija dentogenog porekla, sveza komunikacija izmeñu sinusne i usne šupljine koja se dešava u toku vañenja zuba ili frakturisanih korenova. a ntr oporne trija, merenje ljudskog tela, obrada i proučavanje dobivenih mera. Široke je primene u školskoj, sportskoj i vojnoj medicini, a koristi se i u drugim granama medicine, kao i u srodnim naukama. Antropometrija treba da ustanovi stepen razvoja tela, uoči napredak, stagnaciju ili nazadovanje u razvoju i, na osnovu tih podataka, da doprinese morfološkoj karakterizaciji ljudskog tela. Osnovni instrumenti: vaga, visinomer, pelvimetar, kefalometar, klizni kaliper, vrpca za merenje i kaliper. Mere mogu biti: longitudinalne, transverzalne i cirkularne. antrostoma, hirurško otvaranje sinusa prema nosu ili prema usnoj šupljini. antrotomia, antrotomija, operativno otvaranje najveće pneumatske prostorije u mastoidnom nastavku slepoočne kosti (antrum mastoideum). Danas je to samo deo mastoidektomije, jer se uvek teži za odstranjenjem svih pneumatskih ćelija ako postoji mastoiditis. Jedino u odojčeta, u slučaju da postoji mastoiditis, može da se govori o antrotomiji, jer u njega obično druge pneumatske ćelije još nisu razvijene. antrum Highmori, Hajmorova šupljina, šupljina u telu gornje vilice iznad alveolarnog grebena, bočno od nosne šupljine, s kojom je u vezi. V. sinus maxillaris. antu, alfa-naftil-tioureja, rodenticid, beo prašak koji se dodaje mamcima. Letalna doza za pacove 1-15 mg/kg težine. Brzo ubija pacova selioca, a slabo je otrovan za domaćeg pacova. Mamci se mogu izlagati samo jedanput godišnje.

aortitis
terijskog voda; stenosis a., aortna slenoza, uroñeno suženje aortnog ušća. aortitis, zapaljenje aorte; a. acuta, najčešće se javlja u sepsi i tifusu; a. chronic a izazvan je aterosklerozom ili sifilisom (a. luetica, sin. mesaortitiš luetica). aortna insuficijencija, v. insufftcientia aortae. aortografija, rendgenografija aorte, u koju se ubrizgava pozitivno kontrastno sredstvo. Ubrizgavanje se vrši pomoću katetra uvučenog u aortu kroz butnu arteriju. A. služi za dijagnostikovanje kardiovaskularnih malformacija (npr. otvoren ductus Botalli, koarktacija aorte) ili njene prolaznosti; translumbalna a., a. koja se vrši translumbalnim ubrizgavanjem pozitivnog kontrastnog sredstva u abdominalnu aortu. Danas se rede koristi. aortographia, v. aortografija. aparat, v. apparatus. aparat za elektroforezu, naprava pomoću koje se, putem jednosmern<e struje, unose lekovi u obolela tkiva. Osnovni delovi aparata su: miliampermetar, potenciometar i menjač polova. Aparat se povezuje aktivnom i inaktivnom elektrodom. V. electrophoresis. aparat za livenje (stom.), a. koji služi za izlivanje stomatoloških nadoknada od metalnih legura. Livenje se obavlja na principu centrifugalne sile, vazdušnog pritiska ili u vakuumu. aparat za raspršivanje, »spray«-aparat, ureñaj kojim se u usnu duplju ili na kožu, u cilju lečenja, nanose lekovi (rastvori, emulzije ili suspenzije) u vidu mlaza sitno raspršenih kapi. Sin. atomizer. aparati, slušni, elektronski aparati za pojačanje zvuka konstruisani na osnovu mikrofona i slušalice malog volumena i vrlo malih bakterija. Daju pojačanje zvuka do 80 dcb. Neki se nose neprimetno iz.a usne školjke, neki su smešteni u krilu naočara. apathia, apatija, nedostatak osećanja, smanjena uzbudljivost, ravnodušnost. apatogen, koji nema sposobnost da prouzrokuje bolest. apendiks, v. appendix.
54

aphasia
apendiks semenika, privezak na gornjem delu semenika (Morgagnijev privezak); bogat krvnim sudovima. Embrionalni zaostatak koji odgovara otvoru jajovoda. apercepcija, svesno poimanje nekog zapažanja ili predstave. aperistalsis, aperistaltika, prestanak peristaltičkih talasa u šupljim organima. apertognathia, apertognatija, otvoren zagrizaj. V. occlusio aperta. apertura, otvor, npr. apertura thoracis superior, gornji otvor grudnog koša. apetit, želja za uzimanje odreñene vrste hrane, koja nije praćena osećanjem bola, kao što je to slučaj kad je posredi glad. apex, vrh, npr. apex cordis, vrh srca. aphagia, afagija, nejedenje; a.algera, nejedenje zbog bolova koje izaziva uzimanje hrane. aphakia, afakija, nedostatak očnog sočiva. Veoma retko je uroñena. Obično nastaje posle povrede ili operacija zamućenog sočiva. Popravlja se odgovarajućim staklima, a u slučaju jednostrane afakije kontaktnim staklom. aphasia, afazija, nemogućnost govora ili razumevanja govora pri potpuno očuvanosti svesti i pribora za govor i sluh; motorna a. (Broca), nemogućnost govora uz očuvan aparat za izgovaranje. Uzrok m. a. obično je razmekšanje mozga u oblasti zadnjeg dela, treće frontalne vijuge; senzorna a. (Wernicke), Wernickeova a., poremećaj razumevanja govora uz očuvan sluh. Bolesnik ne može da kontroliše'ni ono što sam izgovara, otuda su mu reci pogrešne (tzv. žargonska afazija ili parafazija). Uzrok W.a. obično je razmekšanje mozga u oblasti zadnjeg dela Silvijeve brazde (fissura cerebri lat.), koje zahvata gornji deo slepoočnog režnja, a pošteñuje precentralnu vijugu. A. u dešnjaka nastaje kada je oštećena leva moždana hemisfera, i obratno; totalna a., istovremena motorna - ekspresivna i senzorna - receptivna a.; žargonska a., nerazumljiv govor usled okolnosti da oboleli ni samog sebe ne razume usled senzorne a.

aphosphorosis

apoplexia

aphosphorosis, afosforoza, patološko sta- apoenzim, apoferment, koloidni nosilac enzima, njegov termolabilan, belančenje izazvano nedostatkom fosfora u ishvinski deo. rani. aphrodisiaca, afrodizijaci, sredstva za po- apoferitin, protein na koji se vezuje gvožñe prilikom resorpcije iz creva, pri jačavanje polnog nagona. To su, uglavčemu nastaje feritin (glavni oblik u nom, ona sredstva koja izazivaju hiperekome se gvožñe deponuje u organizmu). miju u polnim organima (npr., johimbin). Danas nemaju nikakav značaj u apofiza, v. apophysis. apokrine žlezde, v. glandula. medicini. aphtha, afta, v. stomatitis aphthosa; a. con- Apomorphini chloridum (apomorfinfluens, slivena afta, promena na sluznihlorid), sintetski dobiven alkaloid koji ci usne duplje, nepravilnog oblika, nase spravlja iz morfina oduzimanjem jedstala spajanjem dve ili više afti; a. solinog molekula vode. Dat potkožno, izazitaria, solitarna afta, jedna, izolovana afva povraćanje draženjem centra za potozna promena na sluznici usta. V. stovraćanje; oficinalan je prema našoj farmatitis aphthosa. makopeji. aphthae habhuales, habitualne afte, nep- aponeurosis, aponeuroza, opnasta tvorerekidno prisustvo afti u ustima: dok jedvina od vezivnih vlakana i spljoštenih ne promene iščezavaju, pojavljuju se ćelija (npr. aponeurosis plantaris, tanove, tako da bolest neprekidno traje. banska aponeuroza). Pljosnata tetiva na krajevima pljosnatih mišića (npr. apoapicalis, apikalan, pripada vrhu nekog orneurosis m. obliqui externi abdominis, gana. aponeuroza spoljašnjeg kosog mišića trapicotomia, apikotomija, resekcija vrha buha). korena, odsecanje inficiranog apikalnog dela korena zuba uz istovremenu aponeuroza, aponeuroza, v. aponeurosis. kiretažu i potpuno odstranjenje pato- apophysis, apofiza, koštani nastavak. Sin. loškog procesa iz periapikalnog prostoprocessus. ra. Sin. resekcija korena zuba. apoplecticus, apoplektičan, koji je u vezi apikalno, u pravcu vrha nekog organa. V. s vaskularnim poremećajem u mozgu apicalis. (tromboza, embolija, spazmi, krvavljeapireksija, v. apyrexia. nje). aplastička anemija, v. anaemia. apoplektička cista, v. apoplektičku zariste. aplazija muške gonade, primarna zakr- apoplektička koma, v. coma, apoplexia. žljalost semenika koji su funkciono iz- apoplektičko žarište, mesto u moždagubili vrednost (»prepubertetna funkcija nom tkivu u kome je nastupilo oštećekastracije«). U mošnicama mogu se opinje (apoplexia cerebri). Najčešće se u pati samo fibrozne trake (ostaci nerazmozgu stvara šupljina ispunjena razvijenog začetka semenika i ostatka mekšanim nekrotičnim tkivom i krvlju. WoIIfovog kanala). Posle resorpcije ovog sadržaja stvara se apneustički centar, skup neurona u doapoplektička cista ispunjena bistrom njim delovima mosta koji pretpostavlja tečnošću. se, tonički odašilje podsticaje koji sti- apoplexia, apopleksija, nagli prestanak muliraju inspiracijske neurone u izdufunkcionisanja izvesnih delova organa ženoj moždini. Periodična inhibicija ili celoga organa usled oštećenja krvoudisaja putem odvodnih vlakana vagutoka, najčešće začepljenja krvnih sudosa i aferentnih vlakana iz pneumotakva (tromboza ili embolija), rede usled sičnog centra deluje na apneustički cenprskanja krvnog suda (hemoragija) u tar, a ne direktno na inspiracijske neubolesnika s arteriosklerozom ili hiperrone. tenzijom; a. cerebri, apopleksija mozapnoe, apneja, kratki periodi zastoja disaga, nagli prestanak funkcije mozga usnja. led krvarenja ili tromboze u njemu. Po55

apoteka
sle tromboze retko nastupa'koma i tada je kratkotrajna; u hemoragiji koma je duboka i dugotrajna. A.c. obično prouzrokuje oduzetost jedne, i to suprotne strane tela. Sin. ictus apoplecticus, moždana kap, moždana kaplja. apoteka, zdravstvena organizacija koja izgrañuje i nabavlja Iekove i druga sredstva za predohranu i lečenje, ispituje njihovu valjanost i njima snabdeva stanovništvo, radne organizacije i druge korisnike. Posebnim propisima apoteci se može odobriti i nabavka, izrada i stavljanje u promet sredstava za ličnu higijenu; a., vojna, v. vojna apoteka. apparatus, aparat, sprava, pribor, skup raznorodnih organa koji doprinose izvršenju odreñene funkcije; a. circulatorius, pribor (organi) za krvotok i limfotok, sastoji se od srca, arterija, vena i limfnih sudova; a. digest or ius, pribor (organi) za varenje, v. tractus; a. lacrimalis, suzni aparat, sastoji se od suzne žlezde, suzne kesice i kanalića; a. locomotorius, pribor (organi) za kretanje, kojeg sačinjavaju kosti, zglobovi i mišići; a. respiratorius, pribor (organi) za disanje, v. tractus; a. urogenitalis, urogenitalni pribor, sastoji se od mokraćnih i polnih organa. appendalgia, apendalgija, bol u predelu crvuljka. Simptom apendicitisa. appendectomia, apendektomija, operacija kojom se odstranjuje zapaljeni crvuljak (appendix vermicularis). V. appendicitis, perityphlitis, typhlitis. appendicectomia, apendicektomija, v. appendectomia.

apraxia
njem. Teški oblici a.a., zbog opasnosti od opšteg peritonitisa, jesu perforantrii i gangrenozni a.; a. chronica, hronični apendicitis, primarni a., koji od početka protiče hronično, bez akutnih napada; rezidualni, sekundarni, koji se nadovezuje na akutni napad; hronični povratni, koji u svom toku ima nekoliko napada. appendicocefe, apendikocela, hernija koja sadrži crvuljak. appendicolithiasis, apendikolitijaza, prisustvo kamenčića (koprolita) u zjapu crvuljka, koji mogu da budu uzrok apendalgije i apendicitisa. appendicostomia, apendikostomija, Mrurško otvaranje zjapa crvuljka i njegovo prišivanje za površinu trbušnog zida; svrha a. je da se kroz nju ispira i drenira debelo crevo. appendix, apendiks, prilog, dodatak, privezak, nastavak; a. vermiformis, crvoliki nastavak, crvuljak, deo creva koji se slepo završava a visi o dnu slepog creva. Sadrži veliki broj limfnih čvorića i lako podleže zapaljenju (appendicitis, zapaljenje slepog creva). appendix actinomycosis, aktinomikoza koja se odlikuje zadebljanjem zida crvuljka i grizlicama na sluznici, u kojima nalazimo gljivice. appendix carcinoid, neoplazma crvuljka s infiltrativnim rastenjem i pojavom metastaza. Spore je evolucije. Veruje se da nastaje umnožavanjem Kulchiskyjevih ćelija. appendix carcinoma, epitelna neoplazma apendiksa nastala umnožavanjem ćelija žlezda sluznice apendiksa. appendix mucocoelle, mukocela apendiksa, nastaje posle potpunog začepljenja usnog dela zjapa apendiksa, posle čega se himen cistično proširi i ispuni sluzi. apraxia, apraksija, nesposobnost izvoñenja celishodnih radnji pri potpunoj očuvanosti motornog aparata, očuvanoj osetljivosti i shvatanju. Nastaje usled oštećenja funkcije izvesnih delova moždane kore ili njenih puteva (motorna i ideomotorna a.) ili difuznih oštećenja mozga (ideatorna a.); ideokinetička a.

appendices epididymidis, v. semenik.
appendicitis, apendicitis, zapaljenje crvuljka, pogrešno nazvano zapaljenje slepog creva (v. epityphlitis, perityphlitis); a.acuta, akutno zapaljenje crvuljka, obično se javlja iznenadno, s bolovima po ćelom trbuhu, ali najčešće u desnoj po lovini donjeg dela trbuha sa zatezanjem trbušnih mišića u tom predelu (defense musculaire), povećanim brojem leukocita.u krvi (l0.000-30.000), povišenom temperaturom, gañenjem i povraća56

aproksimalan
je poremećaj izvoñenja radnji pri kome se mogu izvesti samo proste radnje dok pri izvoñenju složenijih zadataka dolazi do besciljnih, tzv. amorfnih pokreta, ili do zamenjivanja jednih pokreta i radnji drugima, ili najzad do potpune motorne zbunjenosti i ponavljanja istih radnji (perseveracije). Sin. ideomotorna apraksija. aproksimalan, susedni, jedan do drugog; približan. aproksimalni prostor, v. spatium interdentalis. aprosexia, aproseksija, nesposobnost koncentracije misli, rasejanoši*

arachnodactylia morfina) u osoba s izraženom patološkom navikom. aptyalismus, aptijalizam, smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke (npr. posle teškog stomatitisa). apyrexia, apireksija, odsustvo ili prestanak povišene telesne temperature. aqua, voda; izraz koji se upotrebljava u farmakologiji; A. Amygdalae amarae, voda od gorkih badema. Dobiva se od gorkih badema. Sadrži l°/oo cijanovodonične kiseline. Danas služi, i to retko, samo kao korigens za ukus i miris u kapljicama morfina i sličnih alkaloida; A. aromaticae, aromatične vode, rastvori nekog etarskog ulja u vodi, eventualno s dodatkom etanola, služe kao korigensi za ukus i miris; A. calcis, krečna voda. Sadrži oko 0,15-0,17% kalćijum-hidroksida. Upotrebljava se kao adstringens u prolivu i kao antacidno sredstvo. Ulazi u sastav Linimentum calcis; A. Cinnamomi, voda od cimeta, služi kao korigens za ukus i m iris; A. destiilata, destilovana voda, dobiva se destilacijom čiste vode za piće, iz koje se moraju po potrebi, prethodno odstraniti amonijak i organske supstancije; A* fervida, vrela voda (izraz koji se upotrebljava u recepturi); A. foeniculi, voda od morača, voda od komorača, služi kao korigens za ukus i miris; A. fontana, obična voda (za razliku od destilova-ne vode), izraz koji se upotrebljava u recepturi; A. Menthae piperitae, voda od pitome nane, voda od paprene metvice, služi kao korigens za ukus i miris; A. redestillata (A. bidestillata), dvaput destilovana voda, sveže destilovana voda ponovo podvrgnuta destilaciji; A. regia, carska voda, smeša koncentrovane azotne i koncentrovane sone kiseline u srazmeri 1:3 ili 3:1. Upotrebljava se u zubnom lekarstvu za širenje zubnih kanala. aqueductus (aquaeductus), akvedukt, vodovod, kanal; a. cerebri SyIvii, Silvijev kanal, koji spaja treću i četvrtu moždanu komoru. arachnodactylia, arahnodaktilija, upadljivo dugački tanki vretenasti prsti ruku u Marfanovom sindromu.
57

apsolutna limfocitoza, v. lymphocy toste <
apsolutna nula, najniža teorijski moguća termodinamička temperatura. To je temperatura na kojoj je termalna energija kretanja čestica sistema u termičkoj ravnoteži ravna nuli. Prema tome, apsolutna nula označava nulu termodinamičke temperature, odnosno OK. Veza izmeñu Kelvinove i Célzijusove temperaturske skale data je relacijom: OK » 273,160C. apsolutna temperatura, v. termodinamička temperatura.

apsolutna vlažnost, v. vlažnost.
apsolutna vrednost, sin. modul, odreñena količina (neimenovani broj) neke veličine, koja ne zavisi od znaka date količine. apsolutni alkohol, v. Alcohol absolutus. apsorbancija A, sin. ekstinkcija E, optička gustina ili gustina transmisije. Predstavlja logaritamski odnos intenziteta Io upadne i Ia apsorbovane svetlosti, tj. A e log lo/Ia, odnosno A= - logT, gde T označava transparenciju svetlosti. Apsorbancija zavisi od vrste i debljine uzorka. Za dati uzorak zavisi od talasne dužine svetlosti. apsorpcija, v. absorptio.

apsorpcijski spektar, v. spektar.
apstinent; onaj koji se uzdržava i lišava nečeg svojevoljno (npr. onaj koji ne pije alkoholna pića). apstinentske pojave, telesne i psihičke pojave koje se javljaju kao posledica prestanka unošenja nekog sredstva uzimanog u svrhu uživanja (npr. alkohola,

arachnoidea arachnoidea, arahnoideja, paučinasta moždana opna odvojena vrlo uskim prostorom od tvrde moždanice, a vezana za meku moždanicu tananim gredicama. A. kičmene moždine je siromašna gredicama. Subarahnoidalni prostor (cavum subarachnoidale) ispunjenje istom tečnošću koja ispunjava moždane komore. A. služi i kao hidraulično jastuče koje štiti mozak i kičmenu moždinu od mehaničkih potresa pri kretanju tela. arahnoideja, v. arachnoidea, meninges. arachnoiditis opticochlasmatica, kompleks simptoma nastao, usled oštećenja prednjeg dela vidnog puta, u predelu hijazme. Dolazi do pada oštrine vida, neobičnih ispada u vidnom polju, bledila papile. Posledica je zapaljenja ili nastaHh ožiljaka na bazi mozga u predelu hijazme. arahnoidni prostor, meñumoždanički prostor (izmeñu paučinaste i meke moždanice) ispunjen moždanokičmenom tečnošču (liquor cerebrospinalis). Aran-Duchenneova bolest, v. bolest. Aranñelovačka Banja, v. Bukovička Banja. arapska guma, v. Gummi arabicum. arbor vitae, (1) putanje bele mase nalik na grane drveta, koje se vide na središnjom preseku malog mozga; (2) granati sluznični nabori grlića materice. arborizacijski blok, v. block. arbor-virusi, Arbor (od arthropod borne: prenosi se preko artropoda). U grupu arbor-virusa ubrajaju se virusi različite veličine (od 15 do 130 m). Postoje grupe A, B, C i virusi van tih grupa. U ljudi izazivaju različite kliničke slike: febrilna oboljenja, gripozno stanje, aseptički meningitis ili encefalitis. Identifikacija i grupisanje ovih virusa vrše se ukrštenim imunskim reakcijama, fiksacijom komplementa i reakcijom hemaglutinacije. arcuatus, lučni. arcus, luk, tvorevina nalik na luk; a. aortae, luk aorte, početni deo aorte u obliku luka, od koga polaze arterije za glavu, vrat i ruku. V. aorta; a. dentalis (su58

argentum perior et inferior), zubni luk (gornji i donji), potkovičasti luk koji grade svi zubi jedne vilice; a. juvenilis, prstenasto zamućenje periferije rožnjače usled taloženja lipida. Zahvata površinske slojeve rožnjače. Razvija se postnatalno. Kada se javi kao uroñeno zamućenje, onda nosi naziv embryotoxön; a. palatoglossus i a. palatopharyngeus, v. arcus palatini; a. palatini, nepčani luci, parni lučni nabori sluznice, koji se spuštaju od ivice mekog nepca: prednji luk (a. palatoglossus) ide do bočne ivice jezika, a zadnji luk (a. palatopharyngeus) spušta se prema bočnom zidu ždrela; a. senilis, starački luk, starački prsten, prstenasto zamućenje ivice rožnjače usled taloženja lipida. Sin. gerontoxon. area, areja, površina, polje, oblast (npr. area striata, prugasto polje, sedište kortikalnog optičkog centra). areflexia, arefleksija, nedostatak ili gubitak refleksa. aregenerativna anemija, v. anaemia. areola, okruglo polje, kolut; a. mammae, mrki kolut oko bradavice dojke. areometar, stakleni instrument s razmernikom koji služi za merenje gustine tečnosti ili odreñivanje koncentracije pojedinih supstancija u rastvoru (odreñivanje masti u mleku, odreñivanje etanola u alkoholnim pićima i dr.). V. laktometar. argentaffinoma, argentafinom, neoplazma nastala umnožavanjem Kuichitsky jevih ćelija u Lieberkühnovim žlezdama sluznice digestivnog trakta. argentum, Ag, srebro, hemijski element, metal; A. colloidale, koloidno srebro, sadrži najmanje 70-80% srebra. U vodi se rastvara koloidno. Ranije se upotrebljavao lokalno kao antiseptičko ili dezinficijentno sredstvo u okulistici i u gonoreji, cistitisu, pijelitisu; A. nitricum, srebro-nitrat, lapis, bezbojne prizme koje brzo pocrne na svetlosti. Ima adstringentno (u maloj koncentraciji) odnosno kaustičko dejstvo (u velikoj koncentraciji) ili u supstanciji. Deluje i antiseptički odnosno dezinfikujući. Upotrebljava se kao kaustičko sredstvo u obliku štapića (»pakleni kamen« Lapis in-

arginin fernalis) za skidanje bradavica i za І-nje zagañenih ulceracija. Rastvori se upotrebljavaju u akutnim i hroničnim zapaljenjima i kataru sluznica. arginin, aminokiselina (amino-gvanidinvalerijanska kiselina), hem. formula NH2C(NH) 2 (2) CHNH2 - CO2H, v. test, argininski. argiria, argirija, taloženje soli srebra u koži, u sluznicama raznih organa (bubreg). Sin. argirosis. argon, Ar, hemijski element, spada u inertne (plemenite) gasove, Argyll-Robertsonov fenomen, reflektorna ukočenost pupile; direktna ili indirektna reakcija nä svetlost je smanjena ili ugašena, dok je na akomodaciju veoma živa. Ako je praćena miozom; täbes dorsalis, progresivna paraliza; ako je bez mioze: tumori predelä corpora quadrigemina. argyria, argirija, taloženje soli srebra U organima i bojenje organa (kože, bubrega* creva) modrikastosivom bojom. Nastaje pri dugotrajnom unošenju preparata srebra u organizam. ariboflavinosis, ariboflavinoza, bolest izazvana vrlo velikim smanjenjem ili potpunim nedostatkom vitamina BZ (riboflavina) u organizmu. Znaci i keratitis, heilitis, promene na koži i na sluznicama. aril-, prefiks koji u herniji označava neki aromatični radikal. aritenoidni pupoljci« zadebljanja glavenog kraja primitivne disajrie cevi u predelu mezobranhijalnog polja u vidu dva bočna mezodermna zadebljanja sa svake strane grkljansko-dušničkog oluka. Aritenoidne hrskavice se u njima javljaju krajem 2. meseca, a završavaju svoj razvoj u 4. mesecu. aritmičan, aritmijski, svaki poremećaj srčanog ritma. aritmija^ v. arrhythmia, arkada, anastomoza, spojnica krvnih sudova u vidi! luka. Mnogobrojne arkade nastaju spajanjem grana crevnih arterija, od kojih polaze grančice za zid tankog i debelog creva.
armijski Sanitet, v. sanitetska služba (oružanih snaga).

arsenovodonik Arnethova formula, v. leukocitna formula. aromatica, aromatična sredstva. Sadrže razne lako isparljive materije (etarska ulja), uglavnom prijatnog mirisa. Obično služe u medicini kao sredstva za popravljanje mirisa.
aromatična jedinjenja, derivati benzena. V, ciklična jedinjenja, alifatična jedinjenja. aromatični amini, v. aminl

arrhenoblastoma, arenoblastom, opaki tumor heteroseksualnog karaktera u devojčica, nastao od mezenhimnih, muški determlnisanih ćelija sa znatno povećanim izlučivanjem androgena, što ima kao posledicu maskulinizaciju prevremeno polno razvijene ženske jedinke. arrhythmia, aritmija, odsustvo, nepravilnost ritma; a. absoluta, potpuno nepravilan ritam srčanih komora usled lepršanja ili treperenja pretkomora. Sin. a. completa; a. oordis, aritmičan rad srca; a. extrasystolica, povremeni nepravilan srčani ritam usled pojave ekstrasistola, prevremenih srčanih kontrakcija; a. irregularis perpetua, v. a. absoluta; a. respiratoria, promene u učestalosti srčanog rada u vezi s disanjem. Sin. sinus a. arsen, As, hem. element, metaloid, tj. nalazi se izmeñu metala i nemetala. Vrlo je otrovan (smrtonosna količina 0,2 g). arsenik, Arseni trioxydum, arsenik, sićan, anhidrid arsenaste kiseline, upotrebljava se u zubarstvu (lokalno za uništenje pulpe i nerva u karioznim zubima). Može prouzrokovati akutna i hronična trovanja. Oficinalan je prema našoj farmakopeji. Sin. Acidum arsenicosum. arsenizam, profesionalno trovanje arsenom; javlja se pri proizvodnji pariški zelenog, u industriji stakla i porculana itd. Kao posledica trovanja razvija se pone kad i rak pluća, a dolazi i do profesionalnog karcinoma kože. arsenovodonik, hidrid arsena, AsHa, kratkotrajan, nestabilan nervni i krvni bojni otrov; bezbojan gas, u čistom stanju skoro bez mirisa, a raspadanjem daje miris na beli luk. Zbog velike ispar59

arsenska pasta
ljivosti brzo se postižu smrtne koncentracije. Gas-maska potpuno štiti od a. arsenska pasta, kaša koja sadrži anhidrid arsenaste kiseline (AsaOa); upotrebljava se pri devitalizaciji zuba da bi se izazvala nekroza pulpe. arsenska trovanja, trovanja koja nastaju pri unošenju toksičnih količina arsena. Akutno trovanje nastaje pri oralnom unošenju velike količine arsena, obično belog arsenika (sićana). Smrt može nastupiti posle 1-3 dana. Hronično trovanje nastaje pri čestom unošenju manjih količina arsena (radnici u rudnicima i topionicama itd.). arsenska voda, v. voda. arterenol, v. levarterenol. arteria, arterija, odvodnica, krvni sud koji odvodi krv od srca ka organima tela. Anastomotične arterije grade spojnice s granama susednih arterija i omogućuju uspostavljanje pobočnog krvotoka. Završne arterije se ne anastomozuju granama obližnjih arterija, te začepljenje takvih arterija ima za posledicu izumiranje tkiva koje dptična a. vaskularizuje; a. axillaris, pazušna arterija; a. basilaris, bazilarna arterija, nastaje spajanjem kičmenih arterija, delimično vaskularizuje mozak; a. brachialis, nadlakatna arterija; a. carotis communis, zajednička karotidna arterija, glavna vratna arterija, svojim završnim granama (a. carotis externa et interna) vaskularizuje glavu i vrat; aa. coronariae cordis, koronarne, venačne arterije; ima ih dve (desna i leva) ishranjuju srce, terminalne su; aa. cerebri, arterije mozga, potiču od unutrašnje karotidne i od bazilarne arterije, ishranjuju mozak i terminalne su; a. femoralis, butna arterija; a. hepatica communis, zajednička jetrena arterija namenjena jetri, žučnom mehuru, dvanaestopalačnom crevu i želucu; a. iliaca communis, zajednička ilijačna arterija, parna završna grana trbušne aorte, vaskularizuje karlicu (a. iliaca interna s. hypogastrica) i donji ud (a. iliaca externa); a. lienalis, slezinska arterija; a. mesenterica superior et inferior, gornja i donja crevna arterija, vaskularizuju tanko i debelo
60

arterijski pritisak
crevo; a. poplitea, zakolenska arterija u zadnjem delu kolena (fossa poplitea); a. pulmonalis (truncus pulmonalis), plućna arterija (plućno stablo), polazi od desne komore srca, ide koso ispred početnog dela aorte i ispod luka aorte i zav'ršava se deobom na dve grane, levu i desnu, koje ulaze u odgovarajuće pluće; a. radialis, žbična arterija, u podlaktici, najčešće se koristi za pipanje pulsa; a. subclavia, potključnjačna arterija, namenjena gornjem udu, grudnom košu, vratu i mozgu; a. tibialis anterior et posterior, prednja i zadnja golenjačna arterija, vaskularizuju potkolenicu i stopalo; a. ulnaris, lakatna arterija, u podlaktici; a. vertebralis, vertebralna, kičmena arterija, grana potključnjačne arterije, gradi sa svojim parnjakom bazilarnu arteriju, namenjenu mozgu. arteriectomia, arteriektomija, isecanje začepljenog dela arterije koje se primenjuje u slučaju obliterantnog endarteritisa (jedna od Lericheovih operacija). Cilj joj je da se ukloni ožiljačno promenjena i obliterisana arterija kao polazno mesto simpatikusnog refleksa, čija je posledica grč pobočnih arterija, odnosno smanjenje pobočnog krvotoka. V. endarteritis obliterans, Buergerova bolest i th romboa ngiitis. arterijalizacija, pretvaranje venske krvi u arterijsku u plućnom krvotoku, pri čemu se venska krv zasićuje kiseonikom uz oslobañanje ugljen-dioksida; a. venačne arterije, spajanje aorte s venačnim sinusom pomoću presada, tako da se venski krvotok koristi za priliv arterijske krvi, odnosno da se postigne »obrnuti krvotok«. Da bi priliv arterijske krvi bio umeren venačni sinus se sužava podvezivanjem. Operacija se primenjuje u grudnoj angini. arterijska glavica, prednji deo srčane cevi u toku razvoja čoveka. arterijska hipertenzija, v. hypertensio arterialis. arterijski pritisak, pritisak u velikim arterijama koji za vreme svakog srčanog ciklusa u odraslog čoveka dostiže maksimum od oko 120 mm Hg (sistolički pritisak) i pada do minimuma od oko 70

arterijsko deblo
mm Hg (dijastolički pritisak). Razlika ove dve vrednosti naziva se pritiskom pulsa. arterijske deblo, arterijski lukovi ushodne aorte koji se sjedinjuju u deblo iz koga potiču plućna arterija i aorta. arteriographia, arteriografija, rendgensko snimanje arterija posle ubrizgavanja pozitivnog kontraštnog sredstva neposredno u arteriju. A. ima dijagnostički značaj, naročito u izvesnim oboljenjima i povredama arterija (endarteriitis obliterans, embolija, aneurizma, povreda, ruptura). V. phlebographia. arteriola, mala arterija, krajnji ogranak arterije koji prelazi u kapilar. arteriolonecrosis, arteriolonekroza, nekroza arteriola, koja se često viña u nefrosklerozi. arteriolosclerosis, arterioloskleroza, skleroza i zadebljanje zidova arteriola. Vidi se u malignoj hipertenziji, nefrosklerozi i u sklerodermi. V. odgovarajuće bolesti. arteriosclerosis, arterioskleroza, zajednički pojam za grupu bolesti u kojima postoji zadebljanje arterijskog zida, kao i gubljenje njegove elastičnosti. Tri glavne grupe a. čine: ateroskleroza, Mönckebergova a. i arterioloskleroza; a. cerebralis, a. cerebralnih arterija; a. coronaria, a. venačnih arterija; a. hypertensiva, a. izazvana povišenim krvnim pritiskom; a. infantilis, a. izazvana arteritisom u dečjem dobu; intimska a., a. u kojoj se najveće anatomske promene nalaze u unutrašnjem sloju arterija; medijska a., a. većih arterija u kojoj se glavne promene sastoje u razaranju mišićnih ćelija ili elastičnih vlakana u srednjem sloju i njihovom zamenjivanju vezivnim tkivom; Mönckebergova a., skleroza srednjeg sloja s taloženjem velike količine kalcijumovih soli. Normalna pojava u starosti; a. nodularis, stvaranje fibroznih čvorića ili ploča u adventiciji arterija; a. obliterans, a. manjih sudova koja, zbog proliferacije unutrašnjeg sloja i tromboze, dovodi do potpunog začepljenja zjapa arterija; periferna a., a. ekstremiteta, naročito donjih; a. presenilis, prerana pojava a.,

arthralgia
bez nekog očevidnog uzroka, fiziološke a; a. senilis, a. koja prati staračko doba. arterioluminalni sudovi, direktni spojevi venačnih arteriola sa šupljinama srca. arteriosinusoidni sudovi, sudovi slični kapilarima kojima se krv iz svih delova srca izuzev Ieve komore vraća u šupljine srca. arteriovenske anastomoze, kratki sudovi koji direktno spajaju arteriole s venulama, pa krv mimoilazi kapilare. Odlikuju se razvijenim mišićnim slojem i velikim brojem vazokonstriktornih nervnih vlakana. arteritis, zapaljenje arterija; a. brachiocephalica, bolest bez pulsa; a. cranialis, a. temporalis; a. deformans, hronični endarteritis u kojem postoji veliko taloženje soli kalcijuma u zidu arterija; a. gigantocellularis a. temporalis; Hortonov a., a. temporalis; a. hyperplastica, a. u kojem se stvara novo vezivno tkivo; a. infantilis, difuzni a. u novoroñenčadi i male dece, kojeg može da prati arterioskleroza; lokalizovani visceralni a., alergijski vaskulitis; a. nodosa, polyarteritis (periarteritis) nodosa; a. obliterans, endarteritis obliterans; a. rheumatica, opšte zapaljenje arteriola i arterijskih kapilara u reumatskoj groznici; a. syphilitica, pozno ispoljavanje sifilisa s proliferacijom unutrašnjeg sloja i degeneracijom srednjeg sloja, naročito ushodnog dela i luka aorte, i plućne arterije, koje može da dovede do stvaranja aneurizmi; a. temporalis, temporalni arteritis, hronična bolest arterija, nepoznatog uzroka, uglavnom ograničena na sistem karotidnih arterija u vidu zapaljenja s džinovskim ćelijama i stvaranjem granuloma, praćenim teškim glavoboljama, slabošću, septičkim temperaturama, otežanim žvakanjem i dr.; a. tuberculosa, endarteritis ü arterijama koje se nalaze u tuberkuloznim ognjištima; a. umbilicalis, septičko zapaljenje pupčane arterije u novoroñenčeta. arthralgia, artralgija, bol u zglobu. Sin. arthrodynia. 61

arthritis
arthritis, artritis, zapaljenje zgloba; a. acuta, akutno zapaljenje zglobova zbog reumatske groznice, gihta, gonoreje; a, articulationis temporomandibularis, bakterijsko, alergijsko, hipertrofičko, reumatsko, reumatoidno, senilno, specifično ili traumatsko zapaljenje donjoviličnog zgloba; a. Bechterew, zapaljenje zglobova kičmenog stuba, sin. rheumatoidspondylitis; a. chronica, razni oblici hroničnog artritisa, sin. rheumatoid arthritis; a. deformans, hronični oblik zapaljenja zglobova, koji dovodi do deformacija i ankiloza; sin. Recklinghausenova bolest; a. degenerativa,- degenerativni artritis, degeneracija ligamenata i hrskavice zgloba s reaktivnim pojavama hipertrofije u obližnjim delovima; dizenterički a., artritis u toku dizenterije; gonokokni (gonoroički) a., akutni artritis prouzrokovan gonokokima; a. hypertrophica, hipertrofični a., u suštini degenerativna promena hrskavica zgloba s pojavom hipertrofije koštanih delova obloženih hrskavicom; infektivni a., artritis prouzrokovan nekom infekcijom (tuberkuloza, gonoreja, sifilis itd.); klimakterički a., artritis žena u toku menopauze; neuropatsld a., artritis usled nervnih poremećaja (tabes, siringomijelija); a. rheumatica, v. febris rheumatica; a. rheumatöides, reumatoidni artritis, hronično nespecično zapaljenje praćeno atrofijom i proliferacijama. Rasprostranjeno oboljenje, naročito meñu ženama u reproduktivnom uzrastu. Vodi do teškog invaliditeta. Etiologija je nepoznata, mada ima razloga za mišljenje daje verovatno prouzrokovan streptokokima. Ligamenti sitnih zglobova šaka i nogu su najčešća lokalizacija deformacija s pojavom potkožnih čvorova i deformacijama zglobova. Prve promene se odigravaju na sinovijalnim ovojnicama zgloba na kojima se javljaju čvorovi slične histološke grañe s onim u reumatičkim čvorovima; a. senilis, starački artritis, nazvan još i osteoaortritis, u suštini je degeneracija na hrskavicama s reaktivnim promenama na kostima koje oblažu; a. suppurativa, gnojno zapaljenje zglobo62

articulatio
va (najčešće posle povreda); a. tuberculosa, tuberkulozni artritis tuberkulozno oboljenje zglobova, nastalo najčešće širenjem procesa tuberkuloze s.koštanih struktura. Zahvaćenai sinovija zgloba je zadebljala zbog prisustva granulacionog tkiva tuberkulozne prirode. IzIečenje u većini slučajeva vodi ankilozi zgloba; a. urica, artritis u podagri, gihtu, v. diathesis urica. arthritismus, artritizam, gihtna dijateza; naročita sklonost organizma za dobivanje bolesti zglobova. arthrodynia, artrodinija, bolovi u zglobu. Sin. arthralgia. arthrographia, artrografija, rendgensko snimanje zglobova posle ubrizgavanja kontrastnog sredstva (vazduh, kiseonik, ugljen-dioksid ili rastvor organske jodne soli). Najčešće se pravi a. kolena i kuka. arthroh, zglob, v. articulatio. arthropathia, artropatija, oboljenje zgloba. arthroplastica, artroplastika, stvaranje veštačkog zgloba reparaturnom operacijom. Sin. arthroplastia. Arthusov fenomen, lokalno alergičko zapaljenje s nekrozom, koje nastaje kada se antigen ubrizga u kožu životinje prethodno senzibilisane na istu antigensku belančevinu. Arthusova reakcija, v. reakcija. articulatio, zglob, prisan odnos dveju ili više kostiju, u kome se vrši pokret. Prema tome da Ii zglob grade dve kosti ili više njih, zglobovi su prosti ili složeni. Prema obliku zglobne površine dele se na poluloptaste, jajaste, sedlaste i točkaste zglobove, kao i na šarkolike zglobove (u obliku šarke). Prema pokretljivosti dele se na pokretne, polupokretne i nepokretne. Pokretni i polupokretni zglobovi imaju zglobne površine pokrivene hijalinom hrskavicom, zglobnu čahuru, čiji je spoljašnji list fibrozan, a unutrašnji sinovijalan, zglobnu bezvazdušnu šupljinu, i veze (ligamenta) koje pojačavaju zglobnu čahuru spolja. Sin. articulus; a. acromioclavicularis, zglob izmeñu ključnjače i akromiona lopatice; a. coxae, zglob kuka, tj. zglob iz-

IL

articulus
meñu butne i karlične kosti; a. cubiti, zglob lakta, tj. izmeñu ramenice i kostiju podlaktice; dentis, kontakt zuba donje i gornje vilice van centralne okluzije; a. genus, zglob kolena, tj. zglob butne kosti s golenjačom i čašicom; a. humeri, zglob ramena, tj. izmeñu lopatice i ramenice; a. mandibularis (a. temporomandibularis), viliehi zglob, tj. izmeñu donje vilice i obeju slepoočnih kostiju; a. radiocarpea, zglob izmeñu kostiju podlaktice i gornjeg dela ručja; a. sacroiliaca, sakroilijačni zglob, izmeñu krsne kosti i obeju ilijačnih kostiju; a. sternoclavicularis, zglob izmeñu ključnjače i grudne kosti; a. talocruraHs, gornji skočni zglob izmeñu kostiju potkolenice i skočne kosti (talus); a. tarsi transversa Choparti, poprečan zglob nožja, sastavljen od dva zgloba; jedan je izmeñu skočne i čunaste kosti, a drugi izmeñu petne i kockaste kosti; a. tarsometatarsea Lisfranei, sastoji se od tri zgloba koje grade kosti nožja i donožja. articulus(J.N.A.), zglob. V. articulatio.

ascites
ično višegodišnjim udisanjem prašine minerala azbesta (v. asbestos). Od nje obolevaju: rudari koji kopaju azbest, oni koji ga melju i prebiraju, osobe koje od azbesta izrañuju azbestni beton, kočnice, filtre, filtre »tekstil« i dr. Azbestne iglice se iz vazdušne struje zabadaju u sluznicu disajnih puteva, na kojoj izazivaju sitna krvavljenja, koja postaju ognjišta za zapaljenjske procese (bronhitisi, peribronhitisi, apscesi i si.), a u plućnom parenhimu azbestne čestice izazivaju difuznu fibrozu s posledičnim emfizemom i oštećenjem desnog srca. Težina oštećenja se, kao i u drugim pneumonokoniozama, odreñuje prvenstveno na osnovu funkcionog stanja disajnih organa i stanja srca. Ascaris, rod okruglih parazitskih crva; A. lumbricoides, čest crevni parazit u ljudi. Do infekcije dolazi stavljanjem zagañenih prstiju u usta (deca) ili hranom (npr. neopranom salatom, povrćem i si.). Može ponekad da uñe i u žučni kanal ili u slepo crevo. ascendens, ascendentan, ushodan, uzlazan, npr. colon ascendens, ushodni kolon. ascendentan, v. ascendens. AschheimZondekova reakcija, v. testovi trudnoće. Aschoffova telašca, specifične promene u reumatskoj groznici. Javljaju se u srčanom mišiću, arterijama, ligamentima, potkožnom tkivu i nervnom sistemu. ascijatičan, koji ne daje senku; odnosi se na ogledalo i izvor svetlosti koji onemogućuju da predmet dâ senku. ascijatična operaciona lampa, lampa ili reflektor u operacionoj sali koji osvet-Ijavaju operativno polje, onemogućujući da operator i njegovi pomoćnici, nad-neti nad operacionim poljem, stvaraju senke koje bi otežavale operaciju. ascites, prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj šupljini. Sin. hydrops abdominis; a. adiposus, a. mlečnog izgleda zbog prisustva u njemu velikog broja ćelija u kojih postoji masna degeneracija; bili-jarni a., choleperitoneum; a. chylifor-miš, prisustvo limfe u trbušnoj šupljini zbog začepljenja ili povrede a. thoraci63

artificial dentin, v. flečer.
artikulator, mehanička naprava koja sadrži veštački temporomandibularni zglob i omogućava postavljanje modela vilica na način koji imitira njihove odnose. Obezbeñuje različite pokrete donje vilice. artralgija, v. arthralgia.

artrikularni reumatizam, v. rheumatismus.
artritis, v. arthritis.

artrogena kontraktura, v. contractura.
artroscintigrafija, v. scintigrafija zglobnih šupljina i sinovi je. arythenoiditis, aritenoiditis, zapaljenje aritenoidne hrskavice i njene okoline u grkljanu, najčešće u tuberkulozi grkljana ili u prisustvu malignog tumora u blizini. asbestos, azbest, mineral vlaknaste strukture, neupaljiv, koji može da izdrži vrlo visoke temperature. Hemijski, azbest je magnezijum-silikat s primesama gvozda i kalcijuma. asbestosis, azbestoza, profesionalna pneumonokonioza izazvana dužim, ob-

ascitičan

asphyxia ze u kori, a druga u nižim predelima mozga. asocijaciona vlakna, spojna vlakna, živčana vlakna koja spajaju razne delove moždane kore na istoj polutki mozga. asocijacioni centri, centri u velikom i malom mozgu koji upravljaju združenim pokretima, tj. onim nevoljnim pokretima koji prate izvršenje hotimičnih radnji. asocijacionizam, psihološka doktrina osnovana na Aristotelovom učenju o asocijaciji ideja koje su bilo slične, bilo sa-svim suprotne odnosno prostorno ili vremenski povezane. asocijalno, nesocijalno, nedruštveno, tj. u suprotnosti s interesima zajednice. asocirani pokreti, združeni pokreti, pokreti koji neminovno idu jedan uz drugi (npr. podizanje očnih jabučica pri zatvaranju kapaka). asocirati, pridružiti, združiti, spojiti, veza ti, povezivati. asparagin-sintetaza, enzim koji učestvuje u sintezi asparagina. Ogledno je utvrñeno da ga neke maligne ćelije nemaju. aspekt, izgled, vid. asper, hrapav, npr. linea aspera, hrapava linija na butnjači. aspergillosis, aspergiloza, sekundarna infekcija saprofitnom gljivicom iz reda Aspergillus. Najčešće se javlja u plućnim apscesima (a. pulmonum) i u bolesnika podvrgnutim lečenju antibioticima ili steroidima; a. uha, v. otomycosis. aspermia, aspermija, nedostatak semeglavaca u semenu. asphyxia, asfiksija, pojava izazvana nedostatkom kiseonika u vazduhu koji se udiše, praćena neposrednom opasnošću od prestanka života; a. carbonica, a. zbog udisanja ugljen-monoksida; a. cyanotica, a. livida; a. foetalis, a. intrauterina zbog anoksije izazvane ranim odlubljivanjem posteljice, upotrebom anestetika i dr.; a. lividia, a. u koje je koža cijanotična; a. localis, m. Ravnaud; a. neonatorum, ugušenje novoroñenčadi prouzrokovano začeplje njem bronhiola sirastim mazom. Pluća su čvrsta kao tkivo jetre, a potopljena u bistru vodu tonu; a. palida, a. u koje je

cusa; a. exsudativa, a čija je tečnost eksudat; a. haemorrhagica, prisustvo krvi u ascitesu; mlečni a. a. adiposus; a. praecox, a. koji se pojavljuje pre edema u konstriktivnom perikarditisu; a.transudativa, a. čija je tečnost transudat. ascitičan, koji je u vezi s ascitesom,. Ascolijeva reakcija termoprecipitacije, v. test. asepsis, asepsa, stanje u kome nema živih mikroorganizama; (hir.) metod lečenja rana i izvoñenja operacija u kome se upotrebljavaju instrumenti, zavojni materijal, rukavice i dr. bez mikroorganizama. Mikroorganizmi su uništeni fizičkim sredstvima (ključalom vodom, vodenom parom, vrelim vazduhom, ultraIjubičastim zracima). V. autoklav. aseptičan, slobodan od mikroorganizama, koji nema mikroorganizme. aseptička traumatska groznica, neznatno povišenje telesne temperature (do 37,70C) usled apsorpcije proteina iz hematoma oko preloma kostiju lica; skoro je normalna pojava u toku prvih dana stvaranja kalusa. aseptički infarkt, v. infarctus. asfiksija, v. asphyxia. asimetričan ugljenikov atom, v. carboneum. asimilacija, u biologiji skup procesa u kome organizam izgrañuje organske supstancije iz neorganskih. asinergija, v. asynergia. asinhronija pokreta donje vilice, (stom.) neujednačenost pokreta povreñenog kondila, koji zaostaje u kretanju u odnosu na zdravi kondil. Znak je preloma ovog dela mandibule. asistolija, v. asystolia. askorbinska kiselina, v. Acidum ascorbicum. asocijacijska područja mozga, područja koja nemaju direktnu ulogu u nastajanju osećaja ili motorne radnje, ali često primaju poruke iz raznih senzoričkih ulaza, kao i iz drugih asocijacijskih područja. Različite poruke koje dolaze u jedno asocijacijsko područje deluju jedna na drugu u vidu zapreka ili olakšanja. Neka asocijacijska područja se nala64
IiL

r
Aspidium filix mas koža bleda; a. secundaria, a. koja se ponovo javlja posle prividnog prestanka zagušenja; a. traumatica, a. posle velike kompresije grudnog koša ili gornjeg dela trbuha. Aspiñium filix mas, prava paprat. Rizom paprati sadrži aktivne sastojke koji parališu glatku muskulaturu pantljičare. Ekstrakt iz rizoma (Extractum Filicis tenue) ranije je služio kao sredstvo za isterivanje pantljičara; danas napušten zbog svoje toksičnosti. aspiracija, v. aspiratio. aspiracijska pneumonija, v. pneumonia. aspiraciona drenaža, v. drainage. aspiratio, aspiracija, isisavanje nagomilanog gasa ili tečnosti (pljuvačke, gnoja, krvi) iz telesnih šupljina i šupljih organa pomoću aparata na principu pumpe ili brizgalicom. V. aspirator, suctio; a. stranog tela, usled trenutnog poremećaja refleksa može neko formirano telo iz usne duplje sa strujom vazduha ući prilikom udisaja u donje vazdušne puteve, gde igra ulogu stranog tela. U tom slučaju potrebna je hitna bronhoskopska ekstrakcija. aspirator, usisivač, sprava za evakuaciju tečnosti i gasa iz prirodnih ili patološkim procesima stvorenih šupljina u telu. Sve češće služi u toku operacija za otklanjanje krvi, eksudata i sadržine šupljih organa (želudačnog i crevnog sadržaja, mokraće, bronhijalnog sekreta itd.). Najpoznatiji su električni a., a. po Potainu, po Dieulafoyu itd. V. drainage. asthma zici, povezivanje dvaju ili više jednostavnih istih molekula u složenije grupe molekula iste supstancije [npr. molekuli vode asociraju HzO ... H2<3 daju grupe od dva molekula CH №€»2 itd.]. astasia, astazija, nemogućnost stajanja bez poremećaja aparata za stajanje; simptom histerije. asteničan toraks, v. thorax. astenični tip, v. typus. astenija, v. asthenia. astereognosia, astereognozija, gubitak sposobnosti opažanja predmeta opipavanjem uz očuvan osećaj pipanja i duboki senzibilitet. Žarišni znak oštećenja dominantne hemisfere velikoga mozga. V. agnosia. asterixis, asteriksis, specijalni tip lepršavog tremora, naročito zglobova ručja i šake, u toku insuficije jetre, najverovatnije zbog hiperamoniemije. Postoji i u nekim drugim sindromima, kap što su azotemija, alkaloza i dr. Sin. flapping tremor (eng.). asthenia, astenija, opšta slabost organizma koja nastaje zbog raznih akutnih ili hroničnih uzroka (tifus, malarija, tuberkuloza) ili je uroñena. asthenopia, astenopija, smetnje od strane očiju pri radu na blizinu. Javlja se u vidu bolova u očima, glavobolje, suženja, dip-lopije, zamagljenja slova i dr.; a. acco-modativa, a. usled naprezanja akomodacije; a. conjunctivalis, a. u slučaju hroničnog blefarokonjunktivitisa; a. muscularis, a. usled naprezanja spolj-nih mišića oka; a. nervosa, a. čiji je uzrok van oka. asthenozoospermia, astenozoospermija, pojava patološke pokretljivosti spermatozoida (v. tamo) (pri normalnoj pokretljivosti preko 60% spermatozoida pokazuje živu pokretljivost). asthma, astma, zaptivanje, zagušivanje, gušenje; a. bronchiale, oboljenje u kojem se javljaju napadi otežanog disanja usled grča bronhija; naročito je otežan izdisaj. A. je često alergijska pojava u senzibilisanih osoba; a. brusača, inters-ticijalna pneumonija koja se javlja posle udisanja finih čestica koje se oslobañaju pri brušenju čelika itd.; a. cardiale,

aspirin, v. Acidum acetylsalicyliciim.associatio, asocijacija, (1) udružena pojava dva obeležja u odreñenoj populaciji čija učestalost prevazilazi njihovu slučajnu pojavu. Asocijacija ukazuje na uzročnu povezanost ovih karakteristika, kao, npr. krvne grupe O i duodenalnog ulkusa; (2) vezivanje pojedinih neuropsihičkih procesa (osećaja, opažaja, predstava, osećanja, voljnih impulsa, misli) koje se obrazuje prethodnim istovremenim odigravanjem u svesti. Ta veza se docnije ogleda u mogućnosti da se u svesti izazove jedan od procesa kada je drugi prisutan (munja-grom; ruža-miris; knjiga-ñak); (3) u herniji i fi5 Medicinski leksikon

65

astigmatismus
srčana astma, napadi gušenja prouzrokovani insuficijencijom leve srčane komore. V. pollinosis; a. mlinara, stanje pluća u mlinara prouzrokovano udisanjem prašine brašna; usled pamučne prašine, javlja se u radnika u industriji pamuka kao posledica udisanja pamučne prašine; a. usled prašine, oblik astme izazvan udisanjem prašine u stanovima, na ulicama ili u trgovini. Dečja astma sreće se u alergične dece; takva deca su punačka, često s egzemom na koži. Dotad zdravo dete počne iznenada da kašlje, krči mu u grudima, diše teško kao da se guši. Najčešće nema povišenu temperaturu. Takvo stanje traje duže ili kraće vreme, u navratima. U akutnom napadu obratiti se lekaru. Boravak na moru za takvu decu veoma je koristan. Ako se astma javi u ranom detinjstvu, u najvećem broju slučajeva gubi se posle 6-8 dana. astigmatismus» astigmatizam, poremećaj prelomne moći oka koji nastaje usled nepravilne krivine rožnjače, rede sočiva. Zraci koji dospevaju u oko ne stiču se u jednoj tački na mrežnjači, već su u vidu crte, kruga ili elipse. Posledica toga je nejasan vid. Popravlja se cilindričnim sočivima koja se postavljaju pred oko tako da izjednače refrakciju u svim meridijanima; a. compositus, a. pri kome oba meridijana prelamaju na isti način, ali različito u pogledu intenziteta; a. irregularis, a. pri kome se prelamanje zrakova vrši bez pravila (npr. u slučaju zamućenja u rožnjači); a. mixtus, a. pri kome u jednom meridijanu postoji miopija, u drugom hipermetropija. Ispitivanje a. vrši se objektivnim metodama: Placidovim keratoskopom, oftalmometrom i skijaskopijom. Korekcija pravilnog a. vrši se cilindričnim staklima, a nepravilnog samo kontaktnim staklima; a. regularis, prelamanje zrakova odvija se po izvesnim pravilima, tako da svaki meridijan prelama pravilno, ali drugačije od ostalih meridijana rožnjače. Pri tonie meridijan koji prelama najjače stoji upravo na meridijan koji prelama najslabije; a. simplex, a. pri kome je u jednom meridijanu prelamanje normal66

atečmen
no, a u drugom miopno ili hipermetropno. astma, v. asthma. astma-cigarete, v. antiastmatičke cigarete. astmatičan, koji je u vezi s astmom, v. asthma.

astmatička kriza, v. crisis. astmatičko disanje, v. respiratio.
astomia, astomija, anomalija razvoja, potpuno srastanje donje i gornje usne, tako da otvor u$ta ne postoji. astroblastoma, astroblastom, podvrsta glioma, neoplazme nastale umnožavanjem potpornih ćelija u centralnom nervnom sistemu. Neoplazma je grañena od krupnijih ćelija sa širokim protoplazmatičnim produžecima krvnih sudova. astrocit, zvezdasta ćelija. A. imaju mnogobrojne produžetke, kraće ili duže (kratkokrake ili dugokrake zvezdaste ćelije). Sin. gliocit. astrocytoma, astrocitom; podvrsta glioma, neoplazme nastale umnožavanjem potrebnih ćelija u centralnom nervnom sistemu, Ova vrsta neoplazmi čini polovinu svih glioma ili jednu četvrtinu svih intrakranijalnih neoplazmi. Sivobeličaste su boje, dosta čvrsti i nejasno ograničeni, a mogu se pojaviti u svim delovima centralnog nervnog sistema. Sporog su rastenja, a histološki izgledaju morfološki benigni. asynergia, asinergija, poremećaj usklañenog rada izmeñu raznih mišićnih grupa, zglobova ili organa. V. ataxia. asystole, sin. asystolia. asystolia, asistolija, zaustavljanje ili prestanak rada srca, odsustvo srčanih otkucaja, sin. Beauov sindrom. ataksički, koji se odnosi na ataksiju. V. ataxia. ataractica, ataraksička sredstva, supstancije koje deluju po izboru sedativno na centralni nervni sistem, psihosedativni lekovi, npr., hlor-pronaazin, hidroksizin i dr. ataxia, ataksija, nesposobnost koordinacije voljnih pokreta, uz očuvanu mišićnu snagu. Sin. inkoordinacija. atečmen (stom.), polufabrički element iz dva precizno uzglobljena dela. Služi za

r
atenuacija
povezivanje pokretnih proteza sa fiksnim nadoknadama ili dva dela jedne fiksne zubne nadoknade. Izrañuju se od plemenitih i neplemenitih legura. atenuacija, gubitak virulencije. Atenuacija ima veliki praktički značaj za sprečavanje mnogih zaraznih bolesti. Pošto su atenuisani mikroorganizmi izgubili sposobnost da izazivaju oboljenja, a zadržali svoje imunološke osobine, od njih se spremaju sredstva koja se koriste za vakcinaciju protiv zaraznih bolesti. atenuatorski region, eng. attenuator region, region operona u kome većina RNK-polimeraza prestaje da vrši elongaciju RNK-lanaca ukoliko ne dobije specifičan molekularni signal predstavljen antiterminacionim faktorom. V. antiterminacioni faktor. atheroma, aterom u koži, retenciona cista nastala začepljenjem izvodnih kanala lojnih žlezda. Sadrži mnogobrojne orožane epitelne ćelije, mast, holesterol. atherosclerosis, ateroskleroza, najčešći oblik arterioskleroze, koji pogaña velike i srednje arterije i u kojeg se u intimi arterija nalaze ateromske ploče, koje su povod za stvaranje lokalnih tromba i obliteracije zjapa arterija; a. cerebraHs, a. moždanih arterija; a. coronaria, a. venačnih srčanih arterija, najčešći uzrok infarkta srčanog mišića; a. obliterans, a. u koje dolazi do začepljenja zjapa arterije zbog tromboze ili prolife racije intime. athétose double, (fr.) kongenitalno oboljenje ekstrapiramidnog aparata. Manifestuje se sporim crvolikim grčevima ruku, nogu, trupa i lica koji dovode do izvijanja tela u najrazličitije položaje. Sin. torzioni spazam. athetosis, atetoza, nehotimični, spori, talasasti pokreti ruku, nogu i glave. A. je posledica oboljenja centralnih moždanih ganglija.

atomska masa
drugih sportista. Najčešće se javlja izmeñu prstiju, a prouzrokovač je Epidermophyton floccosum s. interdigitale. Prenosi se preko otirača, papuča, čarapa koje se zajednički koriste. Prevencija se sastoji u održavanju čistoće rekvizita i objekata i izbegavanju upotrebe zajedničke odeće i obuće.

atletski tip, v. typus.
atmosfera, gasni omotač koji obavija našu planetu i proteže se od nivoa mora do visine od oko 1600 km. Sadašnja atmosfera je nastala pre 2,5xl09 god. i poseduje oksidaciona svojstva. Atmosfera ima više zona, koje se odlikuju svojstvenom raspodelom temperature, i to su: troposfera, stratosfera, termosfera i egzosfera, koja postepeno prelazi u meñuplanetarni prostor. Na bazi električnih osobina atmosfera deli se na region s neutralnim molekulama i s električkim česticama, jonima. Ona ima niz uloga: snabdeva žive organizme kiseonikom za disanje, obezbeñuje barometarski pritisak, štiti od kosmičkih i ultraljubičastih zraka i meteora, omogućava prenošenje zvuka i toplotne energije, kao i proces fotosinteze. atmosferske prilike, skup meteoroloških pojava koje se odigravaju u atmosferi, a zavise od atmosferskog pritiska, temperature, vetrova, oblaka, magle, vlažnosti vazduha, vodenog taloga i od svetlosnih i električnih pojava.

atmosferski pritisak, v. pritisak.
atmosferski uticaj, v. atmosferske prilike. atom, najmanji delić hemijskog elementa, koji hemijskim putem ne može da se deli. Prema kvantnoj teoriji, a. se sastoji od a. jezgra koje odreñuje svojstvo atoma i nosi gotovo njegovu ćelu masu (99,9%) i elektronskog omotača ispunjenog negativnim elektronima. Atomska jezgra sadrži protone i neutrone; broj protona je atomski broj. Atom je elektroneutralan, jer sadrži isti broj pozitivnih i negativnih naelektrisanja. atomizer, aparat kojim se tečnost u vidu spreja nanosi na sluznicu usta; atomska masa, oznaka A, masa atoma definisana relacijom: 67

atipična pneumonija, v. pneumonia.
atipični kapilari, prošireni kapilari kavernoznih tela penisa, mnogostruko meñusobno povezani i izukrštani, koji grade obilan sunñerast sistem. atletska noga (»athletic feet«), gljivično oboljenje ne samo u atletičara već i u

atomski broj A - Mn +ZMe - Be (Z), gde je Mn mas1 a nukleusa, ZM6 masa svih elektrona u atomu, a Be(Z) njihova energija veze, koja se najčešće može zanemariti. A se obično izražava u atomskim masenim jedinicama u (u = 1,6. l O"27 kg). Atomska masa je po svojoj vrednosti najbliža masenom broju, koji predstavlja ukupan broj protona i neutrona, i označava se takoñe sa A. pa je uvek ceo broj. Dok hemijska a.m. A označava atomsku masu prirodne mešavine izotopa jednog elementa čije vrednosti obično' odstupaju od celih brojeva, fizička a.m. Ap odnosi se samo na masu jednog odreñenog izotopa. atomski broj Z nekog elementa, odnosno nuklida, ukupan broj protona u nukleusu (atomskom jezgru). U nejonizovanom atomu označava i ukupan broj elektrona u atomskom omotaču. U periodnom sistemu hemijskih elemenata predstavlja mesto (redni broj) datog elementa. atomsko (nuklearno) oružje, nova vrsta oružja, koja prilikom eksplozije prouzrokuje teška razaranja i stvara masovne gubitke: veliki broj mrtvih i povreñenih. Povrede su mehaničke, termičke i radioaktivne prirode na pojedinim organima ili delovima tela, ali pored lokalnih javljaju se (naknadno) i opšti simptomi poremećaja organizma. Ovakva situacija zahteva posebnu organizaciju i napore sanitetskih i drugih organa oružanih snaga u vezi sa zbrinjavanjem gubitaka nastalih dejstvom a.o. atonia atonija, smanjen tonus mišića i drugih kontraktilnih organa; a.gastrica, atonija želuca, popuštanje tonusa želudačne muskulature. Posledica opšte mišićne slabosti ili dugotrajne stenoze pilorusa; a.materice, smanjenost tonusa mišića materice i njegove sposobnosti za kontrakciju. Po izbacivanju posteljice i ovojaka, tj. u trećem poroñajnom dobu, usled slabih mišićnih kontrakcija dolazi do krvarenja koje može biti obilno i smrtonosno. A. može biti primarna i sekundarna. Primarna a. može nastati u slučajevima: rastegnu68

atrium tosti zida materice u višestrukoj trudnoći ili hidramnionu, u hipoplastičnim, miomatoznih i metritičnih materica. Sekundarna a. nastaje usled zaostajanja delova posteljice. atopijska bolest, v. bolest atrakciona kupa» v. privlačna kupa. atransferinaemia, atransferinemija, odsustvo u krvi belančevine transferina, koji prenosi gvožñe u plazmi. atresia, atrezija, uroñeni nedostatak ili zatvaranje otvora ili lumena cevastih organa kao posledica patoloških procesa, npr. zapaljenja, tumorskih procesa itd.; a. himena, kongenitalna anomalija, pri kojoj postoji potpuna okluzija himena. Anomalija se otkriva posle puberteta a neki put posle udaje. Usled potpuno zatvorenog himena, iako je uspostavljen menstruacioni ciklus, ne može da doñe do pojave menstrualne krvi i bolesnice se obraćaju lekaru zbog izostanka menstruacije. Taj izostanak je samo prividan, jer se menstrualna krv skuplja u vagini i materici (hematokolpos, hematometra). Anomalija se otklanja operativno, uklanjanjem himena; a. hoana, uroñena neprohodnost jednog ili oba hoanalna otvora. Atrezija može da bude fibrozna ili koštana, potpuna ili nepotpuna. Operiše se s uspehom pošto dete dostigne desetu godinu ili nešto više; a. jednjaka, uroñeni nedostatak zjapa u jednom delu jednjaka. Ova je mana često kombinovana s uroñenom traheoezofagusnom fistulom. Ako se dijagnoza postavi odmah po roñenju i ako se pristupi operaciji u toku prvih dana života, prognoza je dobra; a. vagine kongenitalna anomalija pri kojoj postoji potpuna ili delimična slepljenost vaginalnih zidova. atretična tela, v. žuto telo. atrichia, atrihija, nedostatak dlaka. atrioventrikulna disocijacija, v. block. atrioventrikulni blok, v. block. atrium, predvorje, pretkomora srca; a. dextrum, desna pretkomora, u koju gornja i donja šuplja vena dovode vensku krv; a. sinistrum, leva pretkomora, u koju plućne vene dovode iz pluća oksidovanu (arterijsku) krv.

r
atrofička ciroza atrofička ciroza, v. cirrhosis hepatis. Atropa Belladonna, velebilje, sadrži alkaloide atropin i skopolamin. Od lišća ove biljke spravljaju se razni oblici lekova (Extractum belladonnae, Tinctura belladonnae itd.); oficinalna je prema našoj farmakopeji. V. atropin. atrophia, atrofija, smanjenje zapremine ćelija i organa kao izraz opšte ili lokalne slabe ishranjenosti; a., alveolarna difuzna, v. parodontosis; a., bulbi quadrata, v. bulbus quadratus; a. degenerativa, atrofija nastala usled degenerativnog procesa; a. flava hepatis, akutna žuta atrofija jetre, izraz za smežuranu i žutu jetru u osoba koje su podlegle munjevitom hepatitisu s masivnom nekrozom jetre. Sin. Rokitanskyjeva bolest V. hepatitis; a. zubne alveole, gubitak ili smanjenje alveolarne čašice; može biti posledica traume, infekcije ili nekog drugog patološkog procesa na alveolarnom grebenu. atrophie blanche Milian, bele, atrofične pege s teleangiektazijama na potkolenicama odnosno, u maleolarnim predelima. atrophoderma pigmentosum, v. xeroderma. atrophodermia idiopathica (Pasini-Pierini), poseban oblik površinske sklerodermije u vidu jasno ograničenih, plavičastomrkih, ugnutih žarišta s naboranom kožom, lokalizovanih mahom na leñima; a. vermiculata, crvolika, atrofična poljca u zigomatičnim predelirna. atropin, alkaloid koji se nalazi u velebilju (Atropa belladonna), bunici (Hyoscyamus niger) i tatuli (Datura stramonium). Deluje na centralni nervni sistem, koji najpre draži a zatim parališe, i na tkiva inervisana holinergičkim postganglijskim nervima, koja čini neosetljivim prema acetil-holinu (antiholinergičko dejstvo). Upotrebljava se u oftalmologiji kao midrijatik, kod bronhijalne astme, u nekim slučajevima bradikardije kao dijagnostičko sredstvo, kod hiperaciditeta, kolika (kao spazmolitik), kod parkinsonizma radi smanjenja salivacije, i kao antidot kod trovanja musaudiometrija karinon i pilokarpinom. Upotrebljava se u obliku sulfata (A. sulfas). Atropini sulfas, so atropina, oficinalna prema našoj farmakopeji. V. atropin. Au198, radioaktivni izotop zlata, primenju-je se u obliku koloida za scintigrafiju jetre i radioizotopsku limfografiju, a rede za lečenje karcinomskog pleuritisa i peritonitisa. V. scintigrajija. audiolog, specijalista za slušnu rehabilitaciju nagluvih osoba. Bavi se proučavanjem fiziologije i patologije govornog sporazumevanja, a naročito metodama za ispitivanje sluha. audiologija, nauka koja se bavi proučavanjem uslova koji su potrebni da bi se čovek s čovekom sporazumevao putem govora. U praksi audiologija daje osnovu za slušnu rehabilitaciju nagluvih osoba. Ona se, uz saradnju raznih stručnjaka, sprovodi u audiološkom centru. Poseban zadatak audiologije je izučavanje i primena raznih metoda ispitivanja sluha. audiološki centar, ustanova za slušnu rehabilitaciju nagluvih osoba. Pored audiologa, potrebna je i saradnja drugih stručnjaka (psihologa, surdopedagoga, logopeda, socijalnog radnika itd.). audiometrija, metod ispitivanja sluha i njegovog grafičkog predstavljanja pomoću elektronskog aparata, audiometra; objektivna a. služi se tonovima koji se proizvode u povezanosti s nekim uslovljenim refleksom. Može da se upotrebi i u dece od 2 godine; a. objektivna, na osnovu električnog odgovora (Electric Response Audiometry, ERA), zasniva se na registrovanju bioelektričnih potencijala koji se javljaju u perifernom i centralnom auditivnom sistemu kao odgovor na akustičke draži. Primenom posebnih elektronskih računara (averaging computers) omogućuje se izračunavanje srednjih vrednosti iz velikog broja bioelektričnih impulsa, čime se povećava tačnost rezultata i ujedno eliminišu artefakti koji potiču od nespecifične spontane aktivnosti centralnog nervnog sistema. U elektrokohleografiji (ECochG) regi^truju se impulsi direkt69

auñitorius no s kohleje igličastom elektrodom transtimpanalnim putem; tonska a. služi se nadraživanjem pomoću fizički čistih tonova odreñene učestalosti i jačine; vokalna a. služi se recima koje su fonetski usklañene. Obe metode su subjektivne. auñitorius, v. acusticus. auditus, sluh, slušanje, čujenje; organum auditus, čulo sluha. Auerovi štapići, štapići crvenoljubičaste boje u,citoplazmi mijeloblasta i promijelocita u akutnoj mijeloblastnoj leukemiji. V. leukaemia. auksociti, spermatociti I reda. auksogena funkcija, proces rastenja. aura, karakterističan osećaj koji u nekim slučajevima neposredno prethodi epileptičkom napadu. Postoje senzitivna, senzorna, psihička i motorna aura. aurantiasis cutis, žuto obojenje kože (naročito dlanova i tabana) posle prekomerne ingestije plodova bogatih karotinom. Sin. carotinodermia, xanthochromia. aureus, zlatan. auricula, uvce, ušica, usna školjka; a. cordis, uvasti produžetak pretkomore. auris, uvo, uho; sadrži dva čula: za sluh (organum auditus) i za održavanje ravnoteže i orijentaciju u prostoru (organum status) - zajednički naziv organum vestibulocochleare. Sastoji se od tri dela, i to: od spoljašnjeg uva (auris externa), srednjeg uva (auris media) i unutrašnjeg uva (auris interna). Spoljnje uvo sačinjavaju usna školjka (auricula) i spoljašnji slušni kanal (meatus acusticus externus), a služi za prijem zvučnih talasa. Srednje uvo sačinjavaju: bubanjska duplja (cavum tympani) sa slušnim koščicama, okolne ćelije (cellulae mastoideae i antrum mastoideum) i Eustachijeva truba (tuba auditiva). Izmeñu spoljašnjeg slušnog kanala i bubanjske duplje razapeta je bubanjska opna (membrana tympani), koja je u vezi sa slušnim koščicama, a ove su u vezi s unutrašnjim uvom. Srednje uvo služi za prenošenje zvučnih talasa prema unutrašnjem uvu, preko bubanjske opne i slušnih koščica. Unutrašnje uvo
70

autoagresivne bolesti sastoji se od koštanog (labyrinthus osseus) i opnastog labirinta (labyrinthus membranaceus). Koštani labirint sastoji se od puža (cochlea), trema (vestibulum) i polukružnih kanala (canales semicirculares). U pužu je smešten opnasti spiralni kanal s Cortijevim organom koji prima zvučne nadražaje, te on predstavlja čulo sluha. U tremu i polukružnim kanalima smeštene su opnaste tvorevine koje sačinjavaju vestibularni aparat namenjen održavanju ravnoteže i orijentaciji u prostoru. Sve ove opnaste tvorevine sačinjavaju opnast labirint ispunjen endolimfom, a smešten u koštani labirint koji sadrži tečnost perilimfu. aurum, Au, zlato, hemijski element, plemenit metal. Upotrebljava se u legurama za novac, za ukrase, za pravljenje veštačkih zuba i plombi itd. Soli zlata su vrlo otrovne. Koloidno zlato se upotrebljava za izvoñenje Langeove reakcije u cerebrospinalnom likvoru; a. foliaturn, zlatni listići koji se upotrebljavaju za pravljenje zlatnih plombi. Zubnolekarsko zlato, legura čistog zlata, srebra i bakra u naročitoj razmeri, finoće 22 karata. Količina zlata u legurama obično se izražava u karatima, koji predstavljaju težinsku količinu zlata u 24 težinska dela legure. Čisto zlato označava se kao 24-karatno, a npr. 14-karatno zlato predstavlja leguru u kojoj ima 14 delova zlata (58,3%) i 10 delova drugog metala (41,7%) auscultatio, auskultacija, osluškivanje zvukova koji nastaju u raznim organima (srcu, plućima, crevima, pleuri) a koristi se i za utvrñivanje trudnoće. auskultacija, v. auscultatio. auskultacijska perkusija, v. percussio. Auspitzov fenomen, v. »fenomen krvave rose« (pod psoriasis). Austin-Flintov šum, v. šum. autizam, bolesno povlačenje u sebe i gubljenje svake veze sa stvarnošću; simptom shizofrenije; rani dečiji a., oblik dečije shizofrenije. Sin. Kannerov sindrom. autoagresivne bolesti, v. autoimune bolesti.

sistemski eritemski lupus i dr. senzibilisani limfociti i kombinacije ovih faktora u zajednici sa spoljnim agensima. insulina i dr.autoagressio autoagressio. jedara raznih ćelija. autogeni trening. vrsta stacionarnog detektora s velikim brojem varničavih kristala. poznate kao autoimune bolesti. trombocita. poredanih u obliku mozaika i povezanih za odgovarajuće merne elektronske instrumente. autoallergia. oboljenja izazvana antigenima same životinje (autoantigeni) ili sličnim antigenima druge životinjske vrste. dermatomiozitis. zbog istezanja postane dovoljno velika. V. Tek u pubertetu dolazi do jasnog razvijanja erotizma prema autoinfekcija drugoj ličnosti (aloerotizam). Nastaje kad napetost u mišiću. timom. reumatoidni artritis. A. U nuklearnoj medicini danas se više primenjuje gama-kamera. simpatička oftalmija. autoinfekcija. reumatska groznica. v. Sin. v. zbog čega dolazi i do opuštanja miSića. multipla skleroza. autofluoroskop. samozavarivanje. thrombocytopenia. eritrocita. Autoalergijska oboljenja u ljudi su: hemolizna anemija. spajanje dva komada istog metala u jednu celinu pomoću vrlo visoke temperature. autoimunitet. pemfigus vulgaris. primarna bilijarna ciroza. v. autoantigeni. leukocita. diabetes mellitus. idiopatska trombocitopenijska purpura. U patogenezi igraju ulogu autoantitela. zove se još i obrnuti refleks na istezanje. v. ankilozni spondilitis. čak i kada je razvijen genitalni erotizam. autoimunizacija. dezoksiribonukleinske kiseline. autoimune bolesti. mikrosoma. zajedničko ime za stanja u kojima humoralni imunitet ili imunitet vezan za ćelije (T-limfocite) napada sopstvene antigene. training. autohistoradiografija. tkiva i organi) koji izazivaju pojavu autoantitela ili senzibilisanih ćelija. mitohondrija. ontogeneza polnog nagona. bolest. može izazvati kliničke pojave. hashimotov tireoiditis. kompleksi antitelo-antigen. Vlakna iz ovog organa sprovode podsticaj do inhibicijskih interneurona koji se završavaju na motoneuronima. autoagresija. stvaranje imunih antitela ili senzibilisanih limfocita protiv sopstvenih antigena. glomerulonefritis. autofetišizam. autogena inhibicija. koja se dobiva sagorevanjem kiseonika i acetilena (ili vodonika) u naročitom plameniku. Sjögrenov sindrom. autoalergijska oboljenja. antigeni sopstvenog organizma (tečnosti. proces u kome dolazi do obole van ja usled delovanja sopstvene 71 . autoimuna hemolizna anemija. bazalne membrane. Gravesovo oboljenje. perniciozna anemija. u prvo vreme homoseksualno orijetisanog (naročito u ženskog pola). ulcerozni kolitis. Postoje mnogi modeli za ogledno izučavanje autoalergijskih oboljenja u raznih životinja. autoimuna trombocitopenija. refleksno kontrahovanom. v. uveitis. sklerodermija. Primenjuje se za statička morfološka i dinamska ispitivanja uživo pomoću radioaktivnih izotopa. antitela koja se stvaraju u organizmu i reaguju sa sopstvenim (auto) antigenima. glatkih mišića. nervne ćelije. ćelije. a tek kasnije postaje jasno heteroseksualan. miastenia gravis. stanje u kome delovi sopstveriog tela izazivaju seksualno nadraženje (automonoseksualizam). anaemia. U medicini se primenjuje u zubarskoj tehnici. Uzrok pojave imunološke komponente u nekih oboljenja nije sasvim razjašnjen. autoradiografija. miksedem. autoantitela. autoerotizam. otkriva da se jedinka još nalazi u autoerotizmu. opuštanje mišića nastalo kao reakcija na snažno istezanje. retikulina. gama-kamera. autoimuna oboljenja. hronični aktivni hepatitis. Receptor za obrnut refleks na istezanje je Golgijev tetivni organ koji se nalazi izmeñu snopova tetiva. U ljudi su otkrivena antitela protiv tireoglobulina. Patogeneza se osniva na aktivnosti senzibilisanih limfocita i autoantitela. autogeno zavarivanje.

Da bi se izbegla infekcija izmeñu članova posade. polimerizacija akrilatnog materijala bez korišćenja spoIjašnje energije. makroautoradiografija). što potiče od iste jedinke. od gangliona do organa. autoregulacija. Funkciono a. pojava koja nastupa pri oboljenju srednjeg uva. autoliza. Spletovi se sastoje od gangliona. autologo. ima dva antagonistička dela. oni pre leta žive skupa u izolaciji. U adrenergička vlakna ubrajaju se postganglijska simpatička. izuzev za znojne žlezde. a živci. postganglijska parasimpatička. autolysis. dokazivanje raspodele radioaktivnih obeleživača u pojedinim organima pomoću fotografske emulzije. neka postganglijska simpatička (za znojne žlezde i vazodilataciju) i motorna vlakna za poprečnoprugaste mišiće. Fiziološki i farmakološki ova nervna vlakna dele se na holinergička i adrenergička. s dovodnim i odvodnim vlaknima. sastoji se od centara. pritisak od oko jedne atmosfere i temperaturu oko 120-1330C. simpatikus. a sastoji se od neprijatnog odzvanjanja sopstvenog glasa u obolelom uvu. što predstavlja osnovni uslov za održavanje života i vrste. a na završecima adrenergičkih vlakana oslobaña se levarterenol (noradrenalin). Apatogene bakterije mogu postati patogene usled izmene otpornosti i imunoreaktivnosti organizma kosmonauta u toku kosmičkog leta. gangliona i spletova. dovod- autosomi nih i odvodnih živaca. živaca. vazodilataciju i dr. Astronauti se podvrgavaju imunološkim i mikrobiološkim testovima 'pre leta u cilju predohrane. sistem koji upravlja radom unutrašnjih organa i njihovim metabolizmom. autofonija. U holinergička vlakna ubrajaju se sva preganglijska. autoimuna oboljenja). A. Sin. Inerviše svu glatku muskulaturu i sve žlezde u organizmu i održava tonus u poprečnoprugastim mišićima. makroskopska a. kao medijator. svi hromosomi (22 para u čoveka) sem hromosoma pola. ispitivanje raspodele radioaktivnog obeleživača u ćelijama i defovima ćelije. a oživčavaju unutrašnje organe. autohistoradiografija).s. autoklav.koji se može hermetički zatvoriti i u kome se razvija pregrejana vodena para. što doprinosi razvoju imuniteta na mikrobe koji se nalaze u njihovim organizmima. V. U imunologiji: pojava autoimunih ili aütoalergijskih oboljenja. ograničenom kretanju i. autosomi. kada se imuni aparat aktiviše pomoću sopstvenih^antigena (v. autonomni nervni sistem (systema nervosum autonomicum).autoklav bakterijske flore u nekim telesnim šupljinama. mikroautoradiografija. čeličan sud sa termometrom i manometrom. povezuju ove centre s organima. Centri se nalaze u centralnom živčanom sistemu. autopolimerizacija. na koži i sluznicama i obično je apatogena. samosvarivanje tkiva dejstvom fermenata koji nastaju posle smrti.s. Odvija se kao rezultat dodavanja ovom materijalu odreñenog aktivatora i katalizatora. Na završecima holinergičkih vlakana oslobaña se. bez uticaja volje. specijalna ishrana mogu dovesti do autoinfekcije. Sin. Nervna simpatička i parasimpatička vlakna dele se na preganglijska. parasimpatikus. promena funkcije izazvana promenama u samom tkivu odnosno organu. plexus coeliacus. acetil-holin. Služi za sterilizaciju onog bolničkog i laboratorijskog materijala koji izdržava bez oštećenja vodenu paru. (sin. . vegetativni nervni sistem.n. jonizujućim zračenjima. U odnosu na kičmeni stub ganglioni mogu biti paravertebralni i prevertebralni. autoalergijska oboljenja. plexus pelvinus. autoradiografija. i na postganglijska. V. samo vezivanje. mikroskopska a. od centara do gangliona. autophonia. Rana autoliza odlikuje se gubitkom detalja ćelijske grañe. (sin. Dugotrajan boravak u kabini i istovremeno izlaganje bestežinskom stanju.n. koji održavaju ravnotežu neophodnu za normalan rad organa. simpatikus i parasimpatikus. lokalizovanje raspodele radioaktivnog obeleživača na presecima < rgana ili više organa. Oba člana u 72 .

a. avi- axiphoidia taminoza D u prvoj godini života dovodi do deformacije vilica i zuba. a.02252 X IO23 moH. spanaću i paradajzu. npr. autotrofan. pazušni. jetri. bakterije koje za svoju ishranu koriste jednostavna neorganska jedinjenja. dovodi do usporenog razvitka zuba. axiphoidia. konstanta je broj atoma u 12 g čistog izotopa ugljenika 12. U nekim imunološkim testovima (radioimuni testovi) veoma je značajna upotreba antitela koja imaju veliku požudnost prema antigenu. skoro potpuno iščezavanje slezine zbog progresivne skleroze njenog tkiva. presañivanje zuba s jednog mesta na drugo u istog pacijenta. vakcina spravljena od mikroorganizama izolovanih iz organizma bolesnika kome je vakcina namenjena.6%). javlja se hipoplazija gleñi i dentina. prihvatanje i usvajanje neke ideje ili misli. luxatio completa. Njegova vrednost je 6. v. otkinuće. (stom. retko u muškarca (9. dok se manji. zelenoj salati. beri-beri. veći organizam u dvogubih nesimetričnih nakaza. a najviše u ribljim uljima (dobivenim iz jetre nekih oceanskih riba). pazuho. autozit. a. 73 . izvesne bakterije). tj. nervi trtgemini. dentis. Može se reći da A. priljubljen uz njega. labii oris. axillaris. autosplenektomija.) iskidanje dela tkiva ili ozublja. s gotskim nepcem.gornja vilica uska. V. metod lečenja neuralgije trigeminalnog nerva. avitaminoza. liposolubilan. (stom. autosugestija. vitamin A. dentitio tarda. V. V. hemeralopia. elektrona) u jednom molu. a. aksifoidija. malocclusio. autotransfusio. occlusio aperta. Nerv se trakcijom kida od nervnog stabla. autotransfuzija. zubi niču u teskobi. presañivanje donjeg trećeg molara u alveolu donjeg prvog molara. paprici.) avitaminoza A.b. xerophthalmia. axilla. sugestija.. bez virulencije. Axenfeldov sindrom. autovakcina. auto transplantacija' zuba. avulzija zuba. Sin. Antitela koja nastaju u ranoj fazi imunizacije imaju manju požudnost nego antitela koja se javljaju kasnije. odgovara broju molekula (ili atoma. V. organizam sposoban da sintetizuje organske supstancije iz neorganskih uz pomoć Sunčeve ili neke druge energije (sve zelene biljke. sardinama. aksilaran. čije krunice kalcffikuju u prvoj godini. v. tron* sfusio sanguinis. šargarepi. heterotrofan. avirulentan. naziva parazit. v. npr. koja se viña u drepanocitozi. premaksilarni deo isturen. pellagra. fotosinteza. nevirulentan. v. Vitamina A odnosno karotina ima dosta u maslacu. odsustvo mačolikog nastavka grudne kosti. povećava otpornost prema infekcijama (naročito infekcijama sluznica). zagrizaj je otvoren. Neophodan je za razvijanje mladih organizama. zavisi od podudarnosti antigena i antitela. 12C. mleku. masnom siru. potpuno izbacivanje zuba iz alveolarne čašice usled traume. avulsio. češće u žena (45. dysgenesis mesodermalis corneae et iridis.1%). Avogadrov broj ili A. avidnost antitela. jona. nitrifikacija. virulencija. požudnost> stepen energije vezivanja antitela za antigeaske determinante. sutura mucodermalis. dosta otporan prema zagrevanju. autosplenectomia. V. Njegov najvažniji provitamin je beta-karotin. V. antikseroftalmički vitamin. skorbut. oboljenja koja nastaju usled nedostatka pojedinih vitamina u organizmu. i regulatorno na metabolizam i učestvuje u funkcionisanju oka (u vezi sa regeneracijom vidnog purpura). pazušna arterija. otcepljenje tkiva usnice. otkidanje trogranog živca. axillaris. jajima. povrede zuba. akseroftol. koje samim tim dovodi do promena u psihičkim i telesnim funkcijama. kajsijama. âutotrofne bakterije. Autosomi su jednaki u oba pola. rachitis. vrlo osetljiv prema kiseoniku.r autosplenectomia svakom paru hromosoma su homologni. donja vilica povijena nadole: na zubima. Axerophtholum. Raspolažu veoma aktivnim enzimima i imaju vanredno razvijenu sposobnost sinteze. Deluje povoljno na izgrañivanje i zaštitu epitela.

. Axungia porci. hipohloremijska a.. vena a. Ivični deo.. A.. 8-azaguanin. hloropenijska a. 6-azauridin. služi za narkozu (opštu anesteziju). sastavljen od neuroplazme ili aksoplazme i neurofibrila u njenom središnom delu. zamišljena linija koja spaja sredine svih pravih prečnika male karike. koji ne sadrži neurofibrile. azuleni. prerenalis. a. V. antagonist (analog) pirimidina. Guaiacum officinale i dr. azoospermatoreja. deluje antikancerozno na ogledne tumore. Sin.). povećanje količine ureje ili drugih azotnih jedinjenja u krvi.p. nitrogenium oxydulatum. centralni. azurofilne granule. azur. neparan. v. v. je kriva linija s lukom otvorenim prema simfizi. azurophilia. osovinski krak. isticanje semene tečnosti bez semeglavaca. ekstrarenalna a. narcosis. azygos (grč. imaju antialergičko i antiflogističko dejstvo. 74 . azoturija. sastava N20. neurit. ali je napušten zbog svoje toksičnosti. azoospermatorrhoea. velike količine ureje ili drugih azotnih jedinjenja u mokraći. antagonist (analog) purina. Adeps suillus.) i od njih potiče plava ili zelena boja ovih ulja. a. azotni oksidul. azotemija. neparna vena koja nastaje stapanjem zadnje kardinalne vene s desnom natkardinalnom venom. anilinska boja baznog karaktera.. koja se boje plavim anilinskim bojama. Sin. neparna vena koja spaja područja gornje i donje šuplje vene. Piper Cubeba. hipohloremijska a. oficinalan je prema našoj farmokopeji. jedinjenje azota s kiseonikom. A. a. azot-protoksid. se nalazi u etarskim uljima raznih biljaka (Matricaria Chamomilla. osovinski dep nervnpg vlakna. Bezbojan gas. azygos u koje ne postoji insuficijencija bubrega. bolest. v. asbest azigosna vena. Zbog svog euforičkog dejstva poznat je i kao gas pod imenom »gas koji izaziva smeh«. azurophiUa. sladunjavog mirisa. prisustvo u perifernoj krvi leukocita koji sadrže azurofilna zrnca. V. korišćen u lečenju nekih malignih oboljenja. upotrebljava se za bojenje hromatina i azurofilnih zrna u citoplazmi. azot-suboksid. axon. Ayerzinä bolest. npr.. karlična osovina. azotaemia. ali ne sadrže benzenski prsten. a. A. prerenalis.axis pelvis axis pelvis. azurofilija. ugljovodonici koji imaju karakter aromatičnih ugljovodonika. azurofilna zrnca u citoplazmi nekih leukocita. nastala zbog deficita natrijum-hlorida u organizmu koji dovodi do hipovolemije i cirkulatorne insuficijencije bubrega. azbest. azoturia. uraemia. nazvan je Mauthnerova košuljica ili aksolema.

Be. v. a daje se i supkutano. babičiti. bacil. BOT. operacija. Babes-Ernstove granule. jer se često nalaze na polovima nekih bakterija (Corynebacterium diphtheriae). BCG (Bacille Calmette-Guérin). ðabinski-Frohlichova bolest. Babcoćkova operacija. bacillus. Baielska nomenklatura. v. Po originalnoj metodi vakcina se daje oralnim putem. npr. v. bismutum bizmut. granulacije u unutrašnjosti citoplazme mnogobrojnih bakterija koje se boje po Löffleru. v. u složenicama označava da je nešto dvostruko. npr. v. Meñu njima patogen je samo B.) u nazivu soli označava njihov kiseli karakter. anatomski nazivi usvojeni 1895. puerperium. ispomaganje lekaru pri akušerskim intervencijama i obavljanju patronažne službe posle poroñaja. atenuisan kultivisanjem 13 godina na hranljivim podlogama (od krompira. volutinske granule ili polarna zrnca. bovini varijetet bacila tuberkuloze. v. glicerina i žuči).r B1 hemijski simbol za metaloid bor. natrijum-bikarbonat. babinje pranje. koji se javljaju u lancima. Pyroplasma. hemijski simbol za metal barijum. (hem. Ba. i pod početnim slovom sledeće reci. (beta). hemijski element. za British Pharmacopoeia. ß-carotin pod carotin. bifokalno sočivo. Babesia. ß-alanin pod alanin. te se nazivaju metahromatična zrnca.P. metal. beV. gojaznost. u nas milijarda elektron-volti ili 1. simbol za elektron iz jezgra radioaktivnih elemenata. vrsta protozoa iz grupe sporozoa koja izaziva febrilna zarazna oboljenja raznih domaćih životinja. nepokretne gram-pozitivne štapiće.. u Bazelu. v. hemijski simbol za metal berilijum. skrać. bojni otrovi B. posle 250 pasaža njegova je virulencija sasvim oslabljena. U užem smilsu rod Bacillus obuhvata velike.000 MeV. v. sočivo koje ima 2 fokusa. 4V. v. Dužnost babice obuhvata sprovoñenje normalnog poroñaja. Babinski-Fröhlichov sindrom. Babcockov test. babinje. dystrophia adiposogenitalis. Sin. І. u inficiranom organizmu ima čahuru (kapsulu). Babinskijev fenomen. tj. test. god. znak. BNA. u širem smislu sve bakterije cilindričnog ili štapićastog oblika. Britanska farmakopeja. ß~. puerperium. npr. Koristi se za spremanje vakcine protiv tuberkuloze. simbol za pozitron. anthracis. babinjara. Nisu poznati slučajevi infekcije ljudi ovim protozoama. Van organizma stvara centralno položene spore. natrijum-bisulfat i dr. syndroma. skraćenica za 109eV~bilion elektron-volti u Anglosaksonaca. pokazuju svojstva metahromazije. stvaraju spore i strogo su aerobi. U ljudi 75 . lochia. ß+. koja se naziva vakcina BCG. obavljati babički posao. v. ß. Babinski-Nageotteov sindrom. bi*. relativno veliki štapić.

anaerobni bacil. B. nepokretni. čine sloj štapića i stubića. uglavnom. vrsta laktobacila. Kako sam naziv govori. gram-pozitivni. saprofiti. Mogu biti ili naročiti oblici supozitorija. Najbolje su proučeni količini (poreklom iz Escherichia coli). izazivaju paratifuse koji se klinički razlikuju od trbušnog tifusa time što su lakša i kratkotrajnija oboljenja. gram-pozitivnih. bez pratećih kliničkih znakova. U novije vreme uvedene su metode tipizacije nekih bakterija pomoću odgovarajućih bakteriocina. backcross. Uzrokuje visoku kiselost mleka. glicerina i žuči). kao posledica preležanog zapaljenja bubrežne karlice. bakteriurija. Primaju svetlosne nadražaje. laktobacili. nalaze se u želudačnom soku ljudi koji boluju od gastritisa. To su apatogene ili uslovno patogene bakterije. Razmnožavaju se neposrednom. Doñerleini. štapići. monocini (iz Listeria monocytogenes) itd. antibiotik dobiven iz soja Tracy I Bacillus subtilis. Od glikogena vaginalnog epitela i sekreta uterusa formiraju mlečnu kiselinu. vazduhu i u biljnom svetu. koja inhibiše razmnožavanje patogenih bakterija.) lekovi u obliku čvrstih štapića. bacteriophag. bacitracin. deluje uglavnom na gram-pozitivne bakterije i na neke gram-negativne. B. Koristi se za spravljanje vakcine protiv tuberkuloze.. bakteriocini imaju baktericidan efekat. vodi. U odojčadi hranjene na dojci može sačinjavati 99% fekalne flore (»bifidus-flora«).. Žive kulture upotrebljavaju se u terapiji crevnih poremećaja odojčadi. megaterium. Bacteroides. Meñu ovim bakterijama najrašireniji su: B. ima zapažanja da se C-faktor može preneti analogno R-faktoru. prisustvo bakterija u mokraći. bakterije koje čine grupu Schizomyceta. Smatra se da mleko žene sadrži izvesnu supstanciju (bifidus-faktor) koja favorizuje njegovo naseljavanje. paratifusni b. stafilokokocini (Staphylococcus). bez mitoze. retinae. gram-negativ- .). virus koji inficira bakterije. V. bifidus (Lactobacillus). koja se naziva vakcina BCG. katkad i bez znakova zapaljenja mokraćnih puteva. prisustvo bakterija u krvotoku. koricini (iz Corynebacterium diphtheriae). nalaze se u zemlji. vršni delovi čulnih (štapićastih) ćelija mrežnjače oka svojevrsne grañe (ispod pigmentnog sloja sa stubićima). bakteriemija. bacterium. B. posle 250 pasaža njegova je virulencija sasvim oslabljena. Misli se da stvaranje bakteriocina zavisi od posebnih plazmida nazvanih C-faktor. bacteriuria. (hist. Argenti nitras in bacillis (Lapis infernalis). B. bacteriaemia. bovini varijetet bacila tuberkuloze. cereus i B. zatim piocini (iz Pseudomonas pyocyanea). čest u fecesu male dece. B. anthracoides. ili štapići za tuširanje (grla. za uvlačenje u uretru. njegove se kulture upotrebljavaju u proizvodnji jogurta. npr.. B. nepokretnih štapića. veoma slični bacilu antraksa. Redi je u veštački hranjene odojčadi. a prisutan je u mnogim mlečnim proizvodima. Upotrebljava se. prostom deobom.bacillus i životinja izaziva antraks prostrel (crni prišt). bacil koji je prvobitno izolovan iz jogurta.) b. koji stvaraju mlečnu kiselinu. npr. antrakoidni bacili. posebna grupa bakterijskih antibiotika koji štetno deluju na pripadnika iste ili neke vrlo srodne bakterijske vrste. a u umerenom broju mogu se naći i u normalnom želudačnom soku. (farm. rod koji obuhvata veliki broj raznih vrsta anaerobnih. retina. Postoje DNK-fag i RNK-fag. česta je i obično prolazna pojava i u većini slučajeva ne prouzrokuje udaljene promene ili nova žarišta. Boas-Opplerovi b.) sparivanje hibrida prve generacije (Fi) i jednog od roditelja. bakteriofag. može se naći. ona obezbeñuje vagini stalnu kiselu sredinu (pH oko 4). Ima nefrotoksičko dejstvo. bacteriocini. npr. (eng. raznih gra76 Bacteroides nulacija itd. Nalaze se kao mikrosimbionti u zdravoj vagini. atenuisan kultivisanjem 13 godina na hranljivim podlogama (od krompira. karcinoma i dr. bulgaricus. subtilis. lokalno. CaImette-Guérin (skraćeno BCG)..

specifični i nazivaju se imunski opsonini ili bakteriotropini. B. balansna strana (stom. vitelinsko jedro. bakteriofag. medicamentosa (erythema fixum bullosum). refleks. bakalarevo ulje.). fragiHs. baktericiñan. balanoplastica. najčešće u dijabetičara. b. Najčešće vrste tog roda. v. antipirina. teškoće pri disanju. nešto infiltrovana. Njihova veličina iznosi 10 do 80 milimikrona. kao prethodnica stvaranja hranljivog vitelusa. Baileyova operacije. b. oko koje se nalazi proteinska ovojnica. Prema specifičnoj lizi osetljive su samo neke bakterije: Vibrio cholerae. bademova kiselina.. bakteriostatski. pri čemu bakterije ostaju žive ali se obustavlja njihova metabolička bâlizam funkcija. antitela koja senzibilišu bakterije za fagocitozu. fusiformis. v. ramosus. bakterioliza. Javljaju se i metalni ukus u ustima. Antiseptička sredstva imaju bakteriostatičko delovanje. v. bakteriofaga. Stvara zbijeni sloj albugineJe. v. Balbianijevo telo. pri čemu nastaje liza osetljivih vrsta bakterija. erosiva circinata. One se nalaze redovno u gornjim delovima respiratornog i urogenitalnog trakta. dezinfekcionim sredstvima. deo mikrobiologije koji izučava bakterije ili Schizomycetes. muka i nadražaj na povraćanje. Oni izazivaju ližu odgovarajućih bakterija samo uz prisustvo komplementa. u neposrednoj blizini jedra jajne ćelije. što sprečava množenje bakterija. Baelzeva bolest. krauroza penisa posle operacije fimoze. za razliku od normalnih opsonina. kao i pod uticajem kiselina. bakteriolizini. B. Acidum mandelicum. balanoposthitis. balanocele. zapaljenje glavića muškog poInog organa. bakteriotropini. prouzrokovane fuzospirilarnom simbiozom. strana suprotna radnoj strani zubnih nizova ili zubnih proteza.bačvasti toraks nih bakterija. kao i u debelom crevu. cheilitis. jesu: B. chronica circumscripta benigna plasmocellularis (Zoon). smrzavanja i topljenja. Oleum Jecoris Aselli.. bakteriologija. Iznenadna pojava ovih pokreta na jednoj strani tela (hemibali. beličaste naslage na eritematoznoj osnovi. groznica izazvana udisanjem fine prašine i pare bakra. Strana prema kojoj se kreće donja vilica u toku žvakanja. virus koji može da se razvije jedino u živoj bakterijskoj ćeliji. termostabilni. Oni se mogu videti samo pomoću elektronskog mikroskopa. mezenhim pod površnim epitelom mlade muške gonade. v. raznih enzima. zapaljenje glansa i unutrašnjeg lista prepucijuma. v. koje sačinjavaju deo mikroskopske flore normalnog ljudskog tela. hemijske supstancije koje izazivaju destrukciju i smrt bakterijske ćelije. B. fundiliformis. ballistocardiographia. sulfanilamida. prekomerni i nenormalni pokreti zamahivanja pri oštećenjima suptalamusnih jedara. spirohete i neki gram-negativni bacili. b. balanoplastika. b. mehanički. posle uzimanja barbiturata. bačvasti toraks.* zam) javlja se kao jedan od najdramaf^* 77 . b. v. žučnih soli. Grañeni su najvećim delom od dezoksiribonukleinske kiseline. isturenost glavića penisa kroz rupturu njegove navlake. candidamycetica. operacija. simplex. thorax. obično zapaljenje izazvano smegmom. tamnomrka pločica usled taloženja hemosiderina. koje izazivaju ulcerozne procese. Oni su. balistokarñiografija. balizam. plastička operacija na penisu. Balfourov germinativni epitel. kružne ili policiklične erozije uokvirene beličastim obodom. supstancije s dejstvom opsonina u krvi imunizovanih ljudi i životinja. bakteriolizina (Pfeifferov fenomen). balanitis. Bainbrigeov refleks. lizini koji liziraju bakterije. b. rastapanje tela bakterija pod uticajem kuvanja. Ovaj poslednji patogen je za čoveka samo u simbiozi sa spirohetama (Borrelia vincenti). balanokela. bakarna groznica. b. xerotica obliterans.

zdravstvena i socijalana organizacija. mesto na čijoj se teritoriji nalaze prirodni izvori termo-mineralnih voda. Šmarjeske Toplice. Lipik. treba da bude ostvarena administrativna. čuvanje organa. Obrenovačka. u Bosni i Hercegovini: Ilidža i Kiseljak kod Sarajeva. Sisak. te se na taj način ocenjuje kontraktilnost srčanog mišića. Bantijev sindrom. k. b. bolest banja. Vrućica kod Teslica. Balsamum peruvianum. balsami. (fr. utega kojom se sprečava ispadanje trbušnih organa u kili. »peru-balsam«. v. Rajčinovići. upotrebljava se pri mikroskopiranju. balistokardiogratija. palpacija bubrega šakom. v. Slana Banja u Tuzli. kanadski balsam. Topusko. Bangova bolest. Mladenovačka. izgrañeno i opremljeno za lečenje odreñenih bolesnika. posle njegovog potiskivanja. higijenska. V. Brestovačka. Ovčarska.). krvi«. kupanje. drugom rukom. bandaža. u b. therapia. upotrebljava se za lečenje šuge. bandaža. Laško. Pribojska. smolasti sok od Abies balsamea. Zvonačka. Neki od njih služe za lečenje. banja banka. Kuršumlijska. Mokosice. guste mirisave smeše smole i etarskih ulja dobivene iz raznog drveća. komunalno-urbanistička. osećaj udara kolenske čašice u prste šake posle potiskivanja slobodne tečnostu u kolenskom zglobu (hidrartroza). bez obzira da Ii je potrebna ili ne tom bolesniku. v. Gradačac. u Sloveniji: Rogaška Slatina. Naše b. Crni Guber kod Srebrnice. (1) zavoj. u Hrvatskoj: Varaždinske Toplice. pod odreñenim složenim uslovima. Gamzigradska. (2) zaštitni zavoj za izvesne delove tela (u boksu. bolest. Niska. Lukovska. Mikuliczeva mast). deo nauke o banjama koji se bavi opisivanjem banja. kosti«. . metoda kojom se srčane vibracije i kretanje krvi grafički registruju s površine tela. koje su liofilizovane ili se drže na veoma niskoj temperaturi i služe za njihovu transplantaciju. Bogutovačka. b. »b. Fojnica. Bantijeva bolest. b. Daruvar. Krapinske Toplice. Dolenjske i Čateške Toplice. u Srbiji: Vrnjačka. Sokobanja. (bubreg). baliotement. balneotherapia. u nedostatku dobrovoljnih davalaca krvi za transfuziju u zapadnim zemljama je uvedena b. Slatina. sperme«. Gornji Šeher. Novosadska. Katlanovska. balneographia balneografija. Kulaši. nauka koja se bavi proučavanjem dejstva i primene kupanja u termomineralnim ili u običnim vodama. V. u kojoj se čuvaju kosti uzete uglavnom iz lesa.ballistocarñiographia nijih sindroma pri krvarenjima u suptalamusnom jedru suprotne strane.) odskakanje nekog čvrstog tela. u plodovoj vodi. Od rodbine bolesnika se uzima krv. zanatlija koji izrañuje bandaže. Na taj način bolničke ustanove stvaraju rezerve konzervisane krvi. slagalište organa i tkiva u cilju njihove primene na bolesniku koji imaju potrebu za njima. Rimske Toplice. ostava semene tečnosti (odn. Slankamen. kao postupak pri palpaciji u cilju ocenjivanja osobina slobodno pokretnog organa. Radenci. medicinska hidrologija. Kočanska. Prema načelima medicinske hidrologije. Koviljača. glave ploda. mačevanju. v. V. balneologija. primenjuje se i kao blago nadražaj ^o i antiseptičko sredstvo pri torpidnim granulacijama (v. »b. jetre palpacija jetre u slobodnoj tečnosti (ascitesu): posle potiskivanja slobodne tečnosti u predelu jetre oseti se u jednom trenutku udar površine jetre u prste šake štavljenje na prednji trbušni zid. peruvianum. balsamica. bubrega. semeglavaca) za veštačko osemenjavanje. Balsamum canadense. naziv za ostavu. čašice. nogometu itd. veštačke udove. B. u Makedoniji: Debarska. baffistocarñiographia. Novopazarska. b. peruanski balsam. Laktaši. Rusanda. i u drugim kožnim oboljenjima praćenim svrabom. splenomegalia. Višegradska. b. balneum. »b. Negorička (kod Kumanova). kupališta. Stubičke i Sutinske Toplice. Vranjska. Ilidža kod Peći. Donja Badanj a. bandažist. organa«. Kosovratska. u specijalnim komorama u cilju njihovog presañivanja (transplantacije) na bolesnika npr. »b. Dobrna. Sijerinska. utege. Split.

. l mbar= 100 Pa. barijum. beo prašak. ili 1. barograf. izučavanje uticaja hipoksije. na 5000 m 417 mm 79 . ureñaj metalne konstrukcije u obliku valjka ili paralelopipeda. sulfuricum. barogram. hemijski element. anatomska ili fiziološka prepreka koja sprečava prolaz mikroorganizama. nerastvorljiv u vodi. barijera. koja se rastvara prilično teško u vodi. Barbitonum. Barii šuljaš. v. Označuje se visinom stuba žive u milimetrima ili milibarima. na 4000 m 470 mm Hg. mešavina iste količine barijum-sulfata i vode.. sprava za merenje atmosferskog pritiska. barbiturati. extensio. aparat konstruisan na bazi aneroidnog barometra. l bar= 100000 paskala= IO 5 Pa. Barokomora se koristi u vazduhoplovnoj i kosmičkoj medicini za. banjsko lečenje. metalna sprava u kojoj se atmosferski pritisak preko elastične membrane i opruge prenosi na kazaljku. b. encefalohematička b. Na morskoj površini pritisak iznosi 760 mm živinog stuba. dlake na bradi. Bardenheuerova ekstenzija. crenotherapia. barba. Služi za konstantno registrovanje toka kretanja atmosferskog pritiska. reakcija. v. ponavljano ubrizgavanje i izvlačenje tečnosti. barijum-sulfat.) barbotaža. sve dok ne bude ubrizgana ćela količina anestetskog sredstva. mešavina jednog dela barijum-sulfata i tri dela vode (ili fiziološkog rastvora). jaka baza. derivati barbiturne kiseline. fenil-etilbarbiturna kiselina (fenobarbiton) i mnogi drugi. Zato se naziva i malonil-ureja. fizičkog delovanja sniženog barometarskog pritiska na organizam čoveka i životinja. jer rastvara stablo dlake. barijum-hidroksid. therapia. nastale iz ureje i malonske kiseline. jer su joni barijuma otrovni. sin. barbitonum. Acidum diaethylbarbituricum. zemnoalkalni metal. barograf. barijumska pasta. U njima se ispituje osetljivost kandidata za kosmonaute prema hipoksiji i dekompresivnoj bolesti. barometarski pritisak barijumsko mleko. sulfuratum.000 milibara. Važni derivati barbiturne kiseline su dietil-barbiturna kiselina (barbiton). Pozitivno kontrastno sredstvo. krvnih ćelija ili hemijskih sastojaka iz jednog sistema ili dela organizma u drugi (npr. kao što je to pri ispiranju želuca. B. na 3000 m 530 mm Hg. pritisak koji vrši vazduh svojom težinom na sve predmete.banjska kura banjska kura. Baru sulfidum. barokomora. V. sa živom sastoji se od staklene cevi u kojoj se nalazi živa. Promene pritiska ucrtavaju se na milimetarskoj hartiji (barogram). pa i na naše telo. eksplozivne dekompresije. Bârânyjev znak. mućkanje. v. banjska terapija. »barbotage«. Baru sulfas. Ba. banjska reakcija. barometar. S povećanjem visine pritisak opada. a tako ñe se sprovodi treniranje kosmonauta u cilju podizanja njihove otpornosti prema sniženom barometarskom pritisku. v. izmeñu krvi i moždano-kičmenog likvora). Upotrebljava se za rendgenološki pregled jednjaka. žućkasto zelen prašak. Baru sulfidum. barijum-sulfid. tako da na 500 m iznad zemlje iznosi 716 mm Hg. B. barometarski pritisak. znak. barium. upotrebljava se za rendgenski pregled pribora za varenje. v. v. Barijumove soli rastvorljive u vodi otrovne su. Upotrebljava se u vidu kaše razmućen s vodom za rendgenski pregled pribora za varenje. Barokomora u kojoj je moguće ostvariti ne samo fiktivnu visinu već i različite temperaturne uslove naziva se klima-barokomora. v. Ba (OH)a. nekoherentna jedinica SI za pritisak. hipnotičko sredstvo koje se upotrebljava protiv staračke nesanice.1 Pa. l  = 0. v. koji služi za stvaranje veštačke visine pomoću vakuum-pumpe. na 1000 m 674 mm Hg. Lokalno primenjen na koži prouzrokuje ispadanje dlaka (depilaciju). ili ubrizgavanje anestetskog sredstva u malim količinama u subarahnoidni prostor smenjivanjem uvlačenja i izvlačenja male količine cerebrospinalne tečnosti u brizgalicu. bar. aneroidni b. u koji se unosi oralno ili rektalno. na 2000 m 598 mm Hg. (fr.

a temperatura vode 20-220C. basalis. odnosno da zahvati obe Bartholinove žlezde. ako njeni uslovi za ventilaciju srednjeg uha nisu dobri (adenoidne vegetacije. koji pripada osnovi. osnovica. Žlezda i njena okolina su pri zapaljenju veoma bolne. a letnji otvoreni. ali može da se javi i na obe strane. devijacija nosnog septuma. Javlja se u svakom životnom dobu. obično zahvata samo jednu žlezdu. B. a docnije stvara na površini kože grizlicu (ulcuß rodens). Ozleda nastaje usled nemogućnosti da se pritisak vazduha u srednjem uhu izjednači sa spoljnim pritiskom kroz Eustahijevu tubu. Ukoliko u ćelijama postoji više od dv?t X-hromosoma. v. povećan broj bazofilnih granulocita u krvi. streptokoknom i stafilokoknoin infekcijom.) v. a normalan muškarac hromatin-negativan. glandula vestibularis major. bazofilija. donja strana velikog mozga. Sin. ono što se nalazi u osnovi. basalioma. zapaljenje Bartholinovih žlezda. Tok je akutan i završava se ili spontanim provaljivanjem (najčešće u predelu malih polnih usana) ili hirurškom incizijom. hromatin pola. basen. barski gas. osnovica. Barrettov ulkus. osnovni. barr-pozitivan. Barrovo telašce. Količina rezidualnog hlora u vodi basena može da iznosi 0. bazalnoćelijski karcionom. može da se javi i u nosnim sinusima ako se zapuši njihovo usce (nosni polipi). dugačak 25-50 m. basilica. psihički labilne osobe i reumatičare. najčešće izazvano gonokoknom. šum i oslabljeni sluh. a predstavlja kondenzovani i funkciono inaktivisani X-hromosom. Voda u basenima treba da se stalno prečišćava i dezinfikuje. Postoje osećaj zapušenosti u uhu. medijalna površinska vena gornjeg uda. metan. pod lubanje.5-2. abetalipoproteinaemia. Pojava apscesa praćena je oto80 kom i crvenilom.3 do maksimalno 0. nalaze se u zidovima većine velikih arterija. Bassen-Kornzweigov sindrom. Zimski baseni su prekriveni. b. cerebri. ili u vidu malog čvrstog čvora koji polako raste. koja stvara sluzav sekret. bazilična vena. Veličine je graška. karcinom koji nastaje od matičnog ćelijskog sloja (bazalnog sloja) pokožice (sin. Dubina vode treba da bude 1. B. najbolje hlorom. basis. v. Krompecherov karcinom). Barraquer-Simonsov sindrom. v. bazalni. b. bartholiniiis. barotrauma. . barr-negativan.baroreceptori Bassen-Kornzweigov sindrom Hg. paukoliki nervni završeci.5 m. baroreceptori. tvorevina koja se nalazi uz opnu jedra somatskih ćelija žene. Barrovo telašce. kada se poveća krvni pritisak. a njen iz vodni kanal se otvara u tremu usmine.5 mg Cb na litar vode. ozleda u uhu izazvana promenom pritiska pri naglom dizanju (avionom) u visoke slojeve atmosfere. ulcus. katar tube). Značajni su u refleksnoj regulaciji arterijskog krvnog pritiska. bol. osnova. kojim su zahvaćene velike i male polne usne. v. naročito pri hodu. Zapaljenjski procesi dovode do začepljenja izvodnog kanala. sindrom. svi sem jednog biće inaktivisani i zastupljeni odgovarajućim brojem Barrovih (hromatinskih) telašaca: ukupan broj X"hromosoma minus jedan. a širok 20 m. remedium cardinale. baza. veštački omeñen prostor za kupanje. v. basilaris. Bartholinova žlezda. Barrovo telašce. Izrastaj se pojavljuje većinom u starih osoba. a još i više pri naglom spuštanju iz visine u niže slojeve vazduha. basophilia. cranii. veća od 10 do 30 mm Hg mogu nepovoljno uticati na osobe s oboljenjima kardiovaskularnog i disajnog sistema. nadražuju se i pri rastezanju arterija. na 7000 m 328 mm Hg. bartolinitis. vena basilica. parna žlezda ženskog polnog aparata. Voda se prečišćava filtracijom kroz brze peščane filtre s naknadnom hlorizacijom. Nagla kolebanja pritiska. plivanje i plivačka takmičenja. (farm. smeštena bočno od ulaza u vaginu.000 m samo 229 mm Hg. bazilaran. Normalna žena je hromatin-pozitivna. a na 10. i osetljive na dodir. što dovodi do stvaranja zagnoja (apscesa). bazaliom. v.

bataljon. basalis £. 6 Medicinski leksikon Beñsonia-organizmi bazalni metabolizam. erythema induratum. (1) rastvor koji ima veću koncentra''ciju hidrqnijumovih odnosno vodonikovih jona (H) od koncentracije hidroksilnih jona (OH) ili rastvor koji ima pH veći od 7. basophilia. atetoza. teškoćama u započinjanju voljnih pokreta. kao l za sprovoñenje osnovnih higijensko-profilaktičkih mera i primarne dekontaminacije u bataljonu. (2) jedinjenja koja se kiselinama mogu neutralisati ili koordinativno vezati vodonikove jone. radi pod vedrim nebom ili u nekom objektu. bazocelularni karcinom. V. v. bataljonsko previjalište. Beardova bolest. v. TRICagensi) koji su na prelazu izmeñu rikecija i virusa. bazalne ganglije. v. arthritis. spondylarthritis ankylopoetica. v. hernia. polje koje je pozadi ograničeno ivicom jezičnog mišića. v. bazalni torakalni prečnik (Th). batist (Billrothov). pod strejom itd. Sanitetskom službom bataljona rukovodi medicinski tehničar. merena izmeñu unutrašnjih rubova rebara. v. batmotropno. sličnog su oblika ali manjih dimenzija (oko 0. Ponekad je b. Béclardova hernija. putamen i globus palidus) i funkciono srodne strukture u meñumozgu i srednjem mozgu (nucleus subthalamicus. Beckove operacije. bazilarna impresija. bolest. ilia (os ilium). v.Bassinijeva operacija Bassinijeva operacija. spreda zadnjom tetivom dvotrbog mišića i ozdo velikim rogom jezične kosti. Bayleova bolest. bataljonski sanitet. leucaemia. v. basalioma. sanitetska služba bataljona.. širina grudnog koša u visini desnog kardiodijafragmatskog ugla. Bazinova bolest. sanitetski. Promena govori da baza lubanje nije bila u stanju da iz*drži teret glave.g. hemijskim i biološkim osobinama znatno se razlikuju od pravih virusa. bazalni. v. v. torakokardijalni indeks. amputatio. v. Sin. Služi kao mesto otkrivanja jezične arterije radi njenog povezivanja. mogu se ispoljiti postojanjem prekomernih nenormalnih pokreta (horeja. bat al jak. v. nepromočivo platno koje se upotrebljava u hirurgiji. V. hernija. Beclardov trougao. neurasthenia. fuchsin. a one koje je smanjuju negativno. v. operacije. bazni. Značajne su u održavanju pogodnog tonusa skeletnih mišića i u kontroli pokreta. bedrenjača.5-1 km od borbene linije radi pružanja neophodne opšte medicinske pomoći i primarne dekontaminacije povreñenih i obolelih. bedrena kost. v. Bazelska nomenklatura. Po svojim morfološkim. supstancije koje povećavaju nadražljivost deluju batmotropno pozitivno. utiskivanje okcipitalnih gležnjeva u zadnju lubanjsku jamu i gornjeg dela vratnog dela kičme u veliko potiljačno okno (foramen occipitale magnum). smanjenju pridruženih pokreta uz ukočenost i tremor u miru (Parkinsonova bolest). tri velike mase jedara koje leže ispod moždane kore (nucleus caudatus. bedem.. sin. Bechterewljeva bolest. v. Zbog toga u njemu strci zub obrtača glave. V. bataIjonski sanitet. patrljak. Poremećaji motorike u ljudi s oboljenjima b. Weilova zona. bazo f Ilija. Beñsonia-organizmi (Chlamydia. metabolizam. v. bataljonska sanitetska stanica (ranije bataljonsko previjalište). Srodniji su rikecijama i malim bakterijama. bataljonska sanitetska stanica. ostatak amputiranog ili dezartikulisanog uda ili organa. claustrum. bolan usled stvaranja neuroma na kraju presečenog nerva (amputacioni neurom). v. imaju ćelijski zid koji je sličan gram-pozitivnim bakterijama. Us. paralysis progressiva. v. bazni rubin. Bazedovljeva bolest.3 mikrona). BNA. 81 . bazalni Weilov sloj. v. sanitetska etapa sanitetske službe bataljona na 0. sanitetski bataljon. što je u vezi s nadražljivošću srčanog mišića. V. balizam) ili njihovom oskudnošću. supstancia nigra i nucleus ruber). bazofilna leukemija. snage i sredstva za pružanje opštemedicinske (predlekarske) pomoći i evakuaciju povreñenih i obolelih iz četa.

B-limfociti sarañuju na razne načine sa T-limfocitima u imunim procesima. bolest. vrtoglavicu. belance. Bellov fenomen. p. butanol extractable iodine131). v. Osetljiviji su prema imunosupresivnim lekovima i zračenju nego T-limfociti. albicans. belančevine. Behçetova bolest. Zrno raži prekriva se narandžastim pigmentom. a ne na misli i osećanja. v. paralysis n. anthelmintičko sredstvo protiv Necator americanus. Nalaze se u grudnom vodu. Bence-Jonesov test. timus-nezavisnim zonama koje su odvojene od onih u kojima se uglavnom nalaze T-limfociti. Hronična limfocitna leukemija u ljudi posledica je proliferacije B-limfcP čita. Ovaj metod primenjuje se za dijagnöstikovanje poremećaja u biosintezi tireoidnih hormona. albumin. Logaritamska skala koja izražava odnos merne količine i uticaja na sluh. Manje su osetljivi na fitohemaglutinin (lektine) nego T-limfociti. Bence-Jonesov test limfnim čvorićima i drugde u tzv. beli luk. v. beličast. ali u manjem broju u poreñenju sa T-limfocitima. pomeranje očne jabučice nagore i u polje prilikom zatvaranja kapaka. U čoveka B-limfociti imaju na membrani nespecifične receptore za eritrocite raznih životinjskih vrsta. natrijum-tiosulfat) i jedinjenja hlora (hlorni kreč s dodatkom jedne kapi 50%-ne sirćetne kiseline ili natrijum-perborat). albugineus. po kojima su i dobili naziv agensi PLT-grupe. be ljenje zuba. Belladonna. befenijum-hidroksinaftoat. 82 . Ascaris lumbricoides i Trichostrongylus orientalis. vrsta p. Vaselinum. v. ali u saradnji sa T-limfocitima. proteini. zakon po kome sva ushodna vlakna ulaze u kičmenu moždinu kroz zadnje korenove. Allium sativum beli slez. jedinica za merenje intenziteta buke. usmerena na ponašanje. Fusarium nivale. omamljenost i mišićnu slabost. behavioral psychotherapy. humoralna imunost). protidi. behaviorisme. test. bemegrid.. v. beli vazelin. sredstvo koje deluje stimulantno na centralni nervni sistem. Izaziva glavobolju. metoda za beljenje depulpisanih zuba promenjene boje upotrebom oksidacionih sredstava (25-30%-ni vodonik-peroksid). Odgovorni su za humoralnu imunost (v. oslanjajući se na teoriju učenja. v. Jedva čujni šum označava se sa O. Nosioci su imunološkog pamćenja. B. biheviorizam. bel. biheviorel p. Althaea officinalis. B-limfociti su heterogena populacija i postoje podvrste (subpopulacije). Bell-Mageiidiejev zakon. Od B-limfocita nastaju ćelije koje sintetišu antitela (imunoglobuline). v. a sa 13 zvučni nadražaj prelazi u bol. jedinjenja joda koja se mogu ekstrahovati pomoću butanola. Upotrebljava se kao antidot u akutnom trovanju barbituratima. Pretvaraju se u plazmocite. Svaki bel podeljen je u 13 decibela. Imaju na membrani receptore za Fc-fragment imunoglobulina (IgG) i komplement (C3). limfociti poreklom iz Fabricijusove burze (kese) u ptica i verovatno iz kostne srži u sisara. Imaju specifične antigene na površini membrane. B-limfočiti. facialis. albumin. Atropa Belladonna. a sva nishodna izlaze iz nje kroz prednje korenove.0002 dina ha cm 2. BEI131 (eng. redukcionih sredstava (sumpor-dioksid. bela buñ. B-limfociti se nalaze u slezini.' v.befen jum-hidroksinaftoat U ljudi izazivaju tri grupe oboljenja: psitakozu. zahvaljujući vezi u području jezgra facijalnog živca i očnih mišića. Poremećaj u ovom diferentovanju u ljudi praćen je agamaglobulinemijom. psihološka doktrina koja posmatranje ponašanja smatra središnim u tumačenju delovanja psihe. Posle davanja dijagnostičke doze radioaktivnog joda odreñuje se količina BEI131 u serumu. Udvostručenje pritiska povlači porast od 6 decibela. napada uglavnom raž. v. Ankylostomaduodenale. pokušava da otkloni simptome raznim uslovljavajućim tehnikama i postupcima koji otklanjaju strah. v. limfogranuloma venereum i trahom. Bellova paraliza.Osnovni pritisak 0.

benzedrin. leukocite i eritropoezno tkivo. reakcija. muku. reakcija. N'-dibenzil-etilen-diamina s dva molekula benzil-penicilina. npr.Bencë-Jonesova belančevina Bence-Jonesova belančevina/ posebna vrsta globulina sastavljena od lakih lanaca imunoglobulina. Benzen i njegovi homolozi toluol. benzatin-benzil-penicilin. Nalazi se u mokraći u izvesnim oboljenjima kostne srži. U molekulu benzena (CeHe) za svaki ugljenikov atom vezan je jedan atom vodonika. Izaziva glavobolju. benigna nefroskleroza. v. a potvrñuje se elektroforetski i imunoelektroforetski. operacija. Daljom frakcionom destilacijom iz sirovog benzina dobivaju se petroletar ili gazolin (frakcija koja de stihije izmeñu 40° i 70° C). ugao koji se grak fički registruje pri lateralnim kretnjama donje vilice. Benzoë. U organizam ulazi inhala- . aromatični ugljovodonik. v. smole. a ponekad i resorpcijom kroz kožu. v. masti. rastvor. benzin. dremljivost. Simpatikomimetički amin koji je umnogom sličan efedrinu. u mijelomu. lakove. trovanja nekim lekovima koji deluju depresivno na centralni nervni sistem itd. a verovatno i rasorpcijom kroz kožu. frakcija koja pri destilaciji nafte prolazi izmeñu 40° i 15O0C. p-p ili 4. ataraksična sredstva). izaziva aplastičku anemiji i panmijeloftizu. »hladna sonda« koja se uvlači pod anestezijom u uretru radi lečenja zapaljenjskih procesa u njoj. fractura. ali jače podstiče više centre. Benzin služi za motore s unutrašnjim sagorevanjem i kao rastvarač za masti ulja i smola. strukturna jedinica koja postoji u molekulima aromatičnih organskih jedinjenja. benzenski prsten. ksilol i mezitilen upotrebljavaju se kao rastvarači za gumu. Prema našoj farmakopeji. vrtoglavicu. masne boje. lako prolazi kroz bubrežni filtar. reakcija. benzaldehidska reakcija. v. benzidinska reakcija ili proba. jod. Bennetov prelom. postencefalitisni parkinsonizam. v. fosfor i mnoge alkaloide.4'-diammo-difenil. V. v. benzalkonijum-hlorid. kašalj. detergentno sredstvo. neki psihički poremećaji. benigni sarkoid. a pri udisanju većih količina i smrt. Sastoji se od tečnih ugljovodonika koji u molekulu sadrže 5-8 ugljenikovih atoma. Benedictov rastvor. koja služi kao sredstvo za konzervisanje svinjske masti (Adeps benzoatus). a sastoji se od šest ugljenikovih atoma povezanih u obliku prstena. upotrebljava se u industriji kao sredstvo za rastvaranje pri politiranju u fabrikaciji boja i sapuna. Benzin. Benzinum petrolei. laki benzin (izmeñu 60° i 110° C) i teški benzin . Do profesionalnog trovanja dolazi udisanjem pare. U organizam ulazi kao para kroz disajne organe. povraćanje. dok su u derivatima benzena jedan ili više atoma vodonika zamenjeni atomima drugih elemenata ili grupama atoma. a nekad i resorpcijom kroz kožu. ili gazolin. nephrosclerosis. Koristi se za odreñivanje meñuviličnih odnosa. naročito koru velikog mozga. v. preparat penicilina koji predstavlja kombinaciju jednog molekula N. sredstva za umirenje (trankilansi. Ima vrlo produženo dejstvo. slabost srca i mišićne trzaje. sarcoidosis. u industriji gume. detergentno sredstvo. smola iz raznih vrsta drveća Styrax. fenil-izopropilamin. u inustriji kaučuka a rastvaraju i sumpor. Benzen je otrov za nerve. benzodiazepini. Beniquéova sonda.). Upotrebljava se uglavnom zbog svojih centralnih dejstava (narkolepsija. Benzoi cijom pare.(izmeñu 110° i 150° C). bezbojna tečnost karakterističnog mirisa. reakcija. benzenska jezgra. amfetamin. CeHe. služi za depo-injekcije i za oralno davanje.). oficinalni su Chlordiazepoxydum (hlor-diazepoksid) i Diazepamum (diazepam). benzol. v. benzen. benzidin. benzetonijum-hlorid. Bennettov ugao (stom. 83 Bennetova operacija. Dokazuje se taloženjem globulina na 5O0C i njegovim ponovnim rastvaranjem prilikom ključanja. Teme ugla označava najdistalniji položaj donje vilice iz koga se izvode lateralne kretnje.

otvori oči i raširi ženice i na najmanji izazov napada. obično je znak teškog oboljenja. beryllium. macula corneae. nakostreši dlaku. »besmislena« mutacija (eng.. derivati benzotiadiazina. Benzylis benzoas. intermitentna b. m. naprotiv. inicijalna b. niklu ili aluminijumu. reži. oblik ponašanja u životinja pri nadraživanju moždanih centara za kaznu. Bergerova operacija. Stoga se. a na koži dermatitis i egzem. incisio. Be. Obostranim ozledama amigdaloidnih jedara postizano je u agresivnih mentalno obolelih ljudi da postanu mirni. u osoba srednjih i starijih godina s lošom cirkulacijom. prema našoj farmakopeji oficinalan je Hydrochlorothiazidum. Bergmannova operacija. benzotiazidi. ventromedijalna jedra hipotalamusa) izaziva. plava boja. Upotrebljava se za konzervisanje hrane. u besmisleni kodon. element. rede u limfnim žlezdama. berilijum.. ćelije. Nadraživanje centara za nagradu (septum. aziva kratkotrajno oboljenje slično metalnoj groznici ili dolazi do toksičke pneumonije. hem. v. v. koja menja kodon neke aminokiseline u kodon koji ne odgovara nijednoj aminokiselini. benzil-benzoat. amputatio i operacija. v. a kada se u količini od 2 do 3% doda bakru. totalna b. Fe4[Fe(CN)e]3. ili se supstancija slučajno unosi u kožu ili u potkožno tkivo pri radu ili ubodu. Acidum benzoicum.benzojeva kiselina benzojeva kiselina. Služi za lečenje šuge. (3) ukoliko je morfologija i funkcija ćelije manje ispoljena. v. moždanoj arteriosklerozi ili usled teškog premaranja preko dana s ranim uspavljivanjem uveče. Često se upotrebljava u industriji i tehnici. najčešća forma »nervozne« b. filtri Berlinovo zamućenje. oboljenje prouzrokovano delimičnim ili potpunim nedostatkom vitamina Bi (tiamina) u organizmu. a drugi bes. Odlike su mu: životinja zauzima odbrambeni stav. limbusni sistem) postoje dva usko povezana mehanizma. najčešće psihoze. dermatitis. Povremena b. thrombocytoasthenia. b. Berkefeldov filtar. berlinsko plavo. v. beriberi. V. veća grupa diuretičkih sredstava. berylliosis. ðergerove ćelije. Berilioza se obično ne razvija nekoliko godina posle toksičke pneumonijei u plućima. Bernard-Soulierov sindrom. sin. v.. commotio retinae. v. Berloqueov dermatitis. Jedan od sastojaka peruanskog babama. v. Na drugim mestima razvijaju se granulomi. znatno poja84 »besmislena« mutacija čava njihovu tvrdoću. (2) što je proces mitoze dugotrajniji. Udisanje para iz. artritisima. digne rep. od kojih jedan nadražuje mirnoću. U ljudi napadi besa. sikće. Emociono stanje verovatno zavisi od dovodnih impulsa koji podešavaju njihovu ravnotežu. srčanom insuficijencijom i edemima. Postaje kad se rastvoru kalijum-ferocijanida doda rastvor neke feri-soli. ovi kodoni vrše funkciju signala . pljuje. naročito voća i povrća u srazmeri 1:1000. sreću se u bolesnika s ozledama mozga. u blagim depresijama. estar benzojeve kiseline i benzilalkohola. terminalna b. berilioza. v. feri-ferocijanid. trovanje berilijumom. metal. i naziva «čudesnim metalom». aromatska monokarbonska kiselina  dobija se iz toluola. Bergmannova incizija. insomnia. operacija. besanica. Bergonié-Tribondeauov zakon. beona. u jetri i supkutanom tkivu. sclera.. nonsense mutation). kao reakcija na beznačajne podražaje. bes. meñulopatično-grudna amputacija. tj. poslušnost i krotkost. ne mora značiti nikakav ozbiljan poremećaj. b. Pretpostavlja se da u hipotalamusu i limbusnom sistemu (v. a naročito perifornikalnih jedara hipotalamusa.. beonjača. ispruži kandže. Dc trovanja dolazi kao posledica udisanja para soli berilijuma ili prašine fino suspendovane u vazduhu. Ispoljava se polineuritisom. zakon prema kome rendgenski zraci deluju na živu ćeliju utoliko razornije (1) ukoliko je reproduktivnost ćelije veća.

ß-oksidacija. zraci. dok on u muškarca iznosi oko 85 . jedinjenje koje nastaje od glicerola kad se sekundarna alkoholna grupa glicerola esterifikuje fosfornom kiselinom. Besnierova bolest. pankreas. a to se dogaña kada se izjednače centripetalne i centrifugalne sile koje deluju na neko telo. Tako betatron od 5 do 6 MeV proizvodi rengdenske zrake koji odgovaraju gama-zracima od 10 do 20 radijuma. ß-cestica. Bezold-Jarischov refleks. seksualna odlika žene: podlaktica. ß-talasi. Elektrone ubrzava . bezoar. ß-glicerinfosforna kiselina. stanje u kome telo prividno gubi težinu. smanjenja telesne tcžine. vesica. izvanredno brzo promenljivo magnetno polje. Raspadanjem ß-karotina na centralnoj. v. U prstenastoj staklenoj vakuum-cevi usijano vlakno emituje elektrone koji se ubzavaju po kružnoj putanji s nepromenljivim poluprečnikom. thalassaemia. v. Ima negativan električni naboj od l elementarnog kvanta elektriciteta. Ovo nefiziološke stanje dovodi do niza promena u organizmu: dekondiciranja kardiovaskularnog sistema. registruju se na parijetalnim i frontalnim područjima glave. iščezavaju pri aktivaciji pažnje i zamenjuju se asinhronim talasima niske voltaže. Iz ß-glicerol-fosforne kiseline izvode se ß-lecitin i ß-kefalin. ali zadržava masu. adrenergički receptorl ß-struktura. slično kao u električnim transformatorima*. Čine 75% ukupnog broja ćelija i proizvode hormon insulin. v. koji redukcijom »bežanje podlaktice« prelazi u retinol (vitamin A). Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su ove promene reverzibilne. besnilo. meñusobno vezana preko acikličnog ugljovodonika sa 18 C-atoma ili 11 konjugovanih dvostrukih veza. sekundarna struktura proteina koja nastaje uspostavljanjem meñulančanih vodoničnih veza izmeñu karbonilnih i iminogrupa. atrofije mišića. v. ß-glicerol-fosforna kiselina.Besnier-Boeck-Schaumannova bolest lanca. Konstrukcija aparata omogućava da elektroni velike energije budu izbačeni iz svoje stabilne putanje i da bombarduju metu za proizvoñenje rendgenskih zrako va (ili neku drugu metu). dele se u beta I i beta II talase. ostataka aminokiselina polipeptidnih lanaca. V. kosmičke bolesti. refleks. tada nema intefreakcije izmeñu tela i oslonca. pri čemu se progresivno odvajaju segmenti od dva ugljenikova atoma u obliku acetil-koenzima A. Beta II talasi javljaju se pri snažnoj aktivnosti centralnog nervnog sistema i pri emocionoj nepetosti. promena u cirkardijalnom ritmu itd. phytobezoar i trychobezoar. Ima oblik simetričnog ugljovodonika s dva jonska prstena. ß-zraci. »bežanje podlaktice«. v. v. kao i alfa-talasi. dvostrukoj vezi nastaje retinal. niskovoltažni talasi učestalosti od 14 do 50 cikla u sekundi. gubitka kalcijuma. jedna od tri vrste ćelija koje čine Langerhansova ostrvca pankreasa. na koji se . bešika. način razgradnje masnih kiza zaustavljanje sinteze polipeptidnog »bežanje podlaktice« selina koji se sastoji od oksidacije na beta-C-atomu (drugom od karboksilne grupe). Besnier-Boeck-Schaumannova bolest. pityriasis rubra pilaris. bezuslovni refleks. v. Iyssa. konkrement raznih svojstava. prstenasti ubrzač ß-cestica (elektrona) koji radi na osnovu magnetoindukcije. Axerophtholum. Težina tela ušlo vijena je Zemljinom težom. ß-karotin. Kosmonaut i predmeti oko njega su bez težine i lebde u prostoru. slobodan elektron. ß-receptori. v. sarcoidosis. bestežinsko stanje. refleks. ß-thalassaemia. Do ovakve pojave dolazi u toku svakog kosmičkog leta i zato je i odlika svakog vasionskog leta pojava bestežinskog stanja. naziva se i »želudačni kamen«. Beta I talasi. karotenoid provitamin A. Kada je sila gravitacije ravna nuli.ponekad nailazi u želucu ili u crevima čoveka i životinja. opružena u supinaciji. ß-celije pankreasa. v. s osom gornjeg uda zaklapa ugao od 15° do 30°. cubitus valgus. betatron. v. »bežanje lakta«. V. v.

bigeminus. kisele soli ugljene kiseline (npr. bifurkacija. rod bakterija koji sadrži jednu vrstu patogenu (B. koji ima dve glave (npr. ðifidobacterium.  i dr. V. staklo.25 g belančevina. Sin. Žive kulture upotrebljavaju se za lečenje crevnih poremećaja u odojčadi. perniciozna anemija. Biermerova bolest. obostrano izduben (npr. interspinalna linija. Poznato je da se l g azota prosečno dobij a pri razgradnji 6. bigeminia. bikonveksan. U odojčadi hranjene na dojci može sačinjavati do 99% fekal86 . staklo. približujući njihove ivice. poluloptasto ispupčenje na sluznici obraza ispred mišića žvakača. Ono se dozira otporom (mehaničke ili elektromagnetske prirode) koji treba savladati okretanjem pedala i tempom okretanja. Smatra se da mleko žene sadrži izvesnu supstanciju (bifidus-faktor) koja potpomaže njegovo naseljavanje. Pogodan naročito zbog toga što se izvršeni rad može precizno izraziti u vatima ili kg/min. biilijačna linija. u muškarca podlaktica u tome položaju zaklapa slovo V. bifidus je značajan u fiziologiji čoveka te zaslužuje da bude opisan. v. Bilharzia. anaemia. anemia. bicikl-ergometar.biceps 10°. značajne u održavanju acido-bazne ravnoteže u organizmu čoveka. dvolisni zalistak). najčešće se javlja u intoksikaciji digitalisom ili u teškom oštećenju srčanog mišića. bilharziosis ne flore (bifidus-flora). posledica pogrbljenog položaja u kome biciklisti ostaju po nekoliko časova. bicuspidalis. okrećući pedale a ostajući u mestu. dvoglav. v. hidrogenkarbona-ti. bidet. bicornis. v. može savladati odreñeno opterećenje. appendicitis) i pet nepatogenih vrsta. sočivo. parazitsko oboljenje koje se javlja poglavito u Africi (Egipat) i Aziji {Indija). npr.) bide. Bichatovo jastuče. obostrano ispupčen (npr. Anaeroban je i često se nalazi u izmetu male dece. bikarbonati. biceps. sočivo. Lactobacillus bifidus. bikonveksno sočivo. bikonkavno sočivo. V. hypoglycaemia) svojstvom. koji ima dva listića (npr. meñu ovim poslednjim B. dvorog. Najizraženije je u odojčadi. grupa hemijskih jedinjenja s hipoglikemijskim (v. odnosno koliki je minimum belančevina potrebno uneti s hranom. a u žene Y.). (fr. poseban oblik pravilne ekstrasistolne aritmije. bigvanidi. bilharziosis. bigeminia. mesto račvanja u dve grane. V. bigeminija. koji se ispoljava jednom ekstrasistolom posle jedne normalne sistole. raniji naziv za rod crva (Trematodes) koji se danas zove Schistosoma. bikonkavan. sočivo). V. musculus biceps brachii. Sin. kifoza. U poslednje vreme opisani su slučajevi i u Evropi. Ako muškarac i žena u stojećem stavu opruže podlaktice i stave ih u supinaciju ispred sebe. odnos izmeñu količine azota koji se unese u ogranizam i azota koji se putem mokraće izluči iz organizma za 24 časa. dok u muškarca postoji cubitus rectus. nastalo od masnog tkiva U ovoj regiji. grba (kifoza) srednjeg dela leñne kičme. samo butil-b. sočivo). biconcavus. bilharzioza. Danas je pronañeno više vrsta ovog pa- Biermerova anemija. bilans azota. specijalna kadica od emajliranog lima ili porculana (obično s napravom za vertikalan ulaz vode) koja služi za ispiranje genitalnih organa žene. aparat na principu bicikla pomoću koga se. Prouzrokovač je Bilharzia (Schistosomum). dvostruk. v. dvoglavi mišić nadlaktice). udvojen. bigeminija. v. NaHCOa. zbog čega se koriste kao antidijabetici (v. biciklistička grba. biconvexus. To se inače zove cubitus valgus. antidijabetik)\ danas su u upotrebi. uglavnom. prema količini izlučenog azota mokraćom procenjujemo koliko je belančevina u organizmu razgrañeno. pulsus bigeminus. Iinea. bifurcatio. bikuspidan. valva bicuspidalis. udvojen puls. Redi je u veštački hranjene odojčadi. Pošto u odraslih zdravih ljudi bilans azota treba da je u ravnoteži. dvolistan.

v. biološka konkurencija. binarni skaleri. akcijski potencijal biohemija. biokatalizatori. palpatio. vitamini i hormoni. Čovek. batist. bilirubin. (1) meningocoele spuria. v. v. Bolest se ispoljava zapaljenjskim promenama u mokraćnoj bešici. Bfflrothov batist.): sistematika. biliverdin. V. Totalni bilirubin u plazmi izražen u SI-jedinicama iznosi 3. ileus. potok. v. ekologija. m. jedinica. biocenoza. bilirubinaemia.2-1. Iymphogranulomatosis. reka.. a potom redukuje u bilirubin.4-17. može se podeliti na osam disciplina: morfologija.8 mg/100 ml. cirrhosis hepatis. kao živo biće. Enzimi su mnogi katalizatori u organizmima. biosociologija. (2) lymphoma malignum. jedinjenje plave boje. Ranije su u bipkatalizatore ubrajani: enzimi. binokularna diplopija. crvena žučna boja nastala od hema pri raspadanju eritrocita. što se nalazi u obema vilicama (gornjoj i donjoj). životna zajednica koju grade sva živa bića.0 mg/100 ml. v. koja biološka konkurencija naseljavaju jedan prostor (bara. kada koliformne bakterije oksidišu bilirubin u biliverdin. za inhalacionu narkozu: alkohol i etar po 30 delova. bioaeracija. čiji je član.. bilijarni ileus. a hormoni nemaju svojstvo katalizatora u pravom smislu reci. šuma itd. Billrothova bolest. biologija.). v. i teorijska b. bilo. v. v. veštačke šume s jednom vrstom biljaka). u crevima ili u koži. njiva. nauka o životu koja ispituje sve pojave u živim bićima. bimaxillaris. skalerl binoculus. pojava da pojedini receptori u organizmu mogu da se vezuju ne samo sa specifičnom fiziološkom supstancijom za koju su odreñeni nego i za neke hemijski srodne supstancije (»analogne supstancije«).Iu mol/lit. v. is87 . v. biološko oružje. bimanualna palpacija. 0-0. zavoj koji pokriva oba oka. puisus. Billrothova mešavina.2-0. u odnosima izmeñu njih i pojave koje imaju veze sa živim bićima. najpogodnijim sredinama za veliko razmnožavanje štetočina. bioelektrične struje. Ukupan bilirubin u serumu iznosi 0. koji daje žuči zelenkastu boju. a naročito u žuči u toku holangitisa. U svom molekulu sadrži pirolske prstenove u otvorenom lancu. pašnjak. diplopia. fiziologija. biljna i životinjska. biološka metoda prečišćavanja kanalskih i otpadnih voda. (sintetička b. Ako su. nastaje oksidacijom bilirubina ili biliverdina azotnom kiselinom. dosis. pomoću kojih sprečava razmnožavanje izazivača raznih bolesti ljudi i stoke. percussio. naročito u monokulturama (zasadi. prisustvo bilirubina u krvnoj plazmi u malim količinama.). binokulus. vitamini ulaze u sastav nekih enzima. Oksidacijom se stvara biliverdin. binokularno viñenje. njive. najmoćniji je činilac b. 0. bimaksilaran. biološka doza. metamorfologija. šumarstvo i sociologija. biološka jedinica. bilicyanin. Sanitetske mere koje zavodi u svom staništu u stvari su njegova intervencija u b. nauka o hemijskom sastavu i o hemijskim reakcijama u živim organizmima. biološka borbena sredstva.2 mg/100 ml.bilicyanin razita. U ove zagañene vode utiskuje se komprimovani vazduh u cilju ubrzavanja flokulacije i procesa oksidacije. v. v. rasadnici. biopsihologija. psihologija. bilirubinemija. Može se podeliti na tri velika dela (konstituante b. Može postojati u krvi. poljoprivreda. bili jar n a ciroza. a nekonjugovani b. biogeografija (horplogija) i hronologija. v. njegove biocenotičke mere u poljoprivredi i šumarstvu imaju za cilj sprečavanje razmnožavanja štetočina u kulturama. organski katalizatori. jezero. koju menja ili održava prema svojim potrebama i u koju je uveo kulturne biljke i domaće životinje. veterina. visus. hloroform 100 delova. Analitička b. cholecyamn. konjugovani b. prvi žučni pigment koji se stvara iz hemoglobina. analitička b. bimanualna perkusija. Biologiju primenjuju medicina.

disanje. foražna b. faktor specifičnosti. patogeni mikroorganizmi (bakterije. temperatura. 88 biopsia gljivice i protozoe). rastenju i slabljenju raznih procesa u organizmu. B. biopsija pomoću koje se dobija delić tkiva prinienom aspiracije kroz iglu spojenom s brizgalicom. biopsija ćele Iezije uključujući i njene ivice pa i okolnog zdravog tkiva. biosija pomoću koje se dobiva komad tkiva punkcijom tumora iglom i svrdlom u njoj. upotrebljeni u ratu. biološki sat.. (stom. (2) osmatranje i raspoznavanje patoloških promena pri hirurškom otvaranju telesnih šupljina: aspiraciona b. endoskopska b. iz faze s nižim elektrohemijskim potencijalom u fazu s višim elektrohemijskim potencijalom. V. kompleksni mehanizmi koji. virusi. iz faze niže koncentracije u fazu više koncentracije. biološke barijere. radi odreñivanja vrste i proširenosti neoplazme po površini i po dubini. Fiziološki ritam dana i noći nameće naizmenične faze aktivnosti i odmora. ako su u pitanju joni. prisutne i specifična fiziološka supstancija i analogna supstancija (npr. biološka borbena sredstva. prolazak lekpva kroz biološke opne aktivnim transportom. verovatno na osnovu dejstva faktora specifičnosti i antispecifičnosii. faktor antispecifičnosti. dobivanje tkiva incizijom. omogućuju ritmičko ispoljavanje funkcija gena.bioioška pumpa tovremeno. kao i mogućnost i metode za uspostavljanje zatisnog uravnoteženja. biološka borbena sredstva. vrsta rata u kojem se. V. hirurška b. dobivanje dela tkiva odgovarajućim instrumentima koji se uvlače kroz endoskop. ćelijske opne kroz koje < prolaze lekovi (pasivnom difuzijom. Sastoji se od dela za posmatranje (binokularni mikroskop) i dela za osvetljavanje (procepna svetiljka). biomorfoza. olakšanom difuzijom.. eksplorativna b.. one konkurišu za isti receptor. Poznato je da 40 raznih funkcija u organizmu čoveka (puls. biomikroskop. aktivnim transportom). Ova smena dovela je do jednog unutrašnjeg ritma u živih bića («biološki ili metabolički časovnik»). postupit kojim se sprovode Ie- . fiziološko slabljenje životnih funkcija. mogu se primeniti na razne načine i raznim sredstvima: iz aviona u obliku kapljica ili magle.. zatisno. ispiranjem šupljih organa. neki lek). biopsia. therapia. Upotrebljava se u oftalmologiji i omogućava veoma preciznu dijagnostiku.. Zavisnost bioloških procesa od smene dana i noći naziva se fotoperioñizam. ekscizijska b. biomehanika. promatranje praćeno b. pored ostalih sredstava. V. citološka b. v. biološki ritam. zagañivanjem vode ili hrane itd. periodičnost u nastajanju i prekidu. biopsija kojom se uklanja ceo tumor. kretanja i spavanja. čije je trajanje u vezi sa geografskim ciklusom (sezonske promene.. Omogućava posmatranje oka pod velikim uvećanjima. krvni pritisak itd. U osnovi ovog ritma nalaze se metaboličke promene. slit lamp). tj. aparat za pregled spoljnih delova oka. uravnoteženje. biološka terapija.. filtri biološki rat. v. odnosno. V. biološka pumpa. čijim se vrćenjem izvlači $kivo za ispitivanje. npr. izazivaju masovna oboljenja u ljudi i životinja i veliki broj smrtnih slučajeva. rikecije. r. kao i stereoskopsko posmatranje (Spaltlampenmikroskop. upotrebljavaju i biološka radi izazivanja oboljenja i smrti ljudi i životinja. biološki agensi. B. excisio. biološko oružje. r. postupak kojim se dobivaju ćelije za histološko ispitivanje raznim metodima. je važan faktor u procesu prilagoñavanja čoveka na spoljašnju okolinu. biološki filtri..) deo mehanike koji proučava delovanje i uticaj zatisnih i drugih sila na zube i njihov potporni aparat. koji.) ima svoj dnevni ritam.. smena dana i noći) naziva se ekološki ritam. biopsija (1) patološkohistološko ispitivanje delova tkiva i drugog materijala uzetog iz živog organizma u dijagnostičke svrhe.

buci i ubzanjima. životinje. bestežinskog stanja i mikroklime broda ha reakcije žive materije. Ta je operacija postala danas rutinska. To je osnovna metoda za ispitivanje i praćenje reakcija organizma čoveka i životinja u uslovima kosmičkog leta. Ovaj proces zasniva se na zatvorenom sistemu kruženja materije. potrebni su kanali s transmiskmim kapacitetom od 0.bioregenerativni sistem čenje i dijagnostika. na hidrogenim bakterijama i na biljkama i životinjama višeg reda. Sistem ima tri faze: sintezu. osobenost ovog odstupanja sastoji se u tome što su podjednako zahvaćeni svi delovi tela. biotelemetriia. Sistem se sastoji od izvora informacija. Ovakav ekološki sistem je preduslov za meñuplanetarna putovanja i boravak na planetarna.ili azoospermiju. Da bi se preneli fiziološki podaci. visina telesne temperature i dr. v. vasionske letelice pomoću kojih se živi organizmi (bakterije. pojačivača. koenzim R. Nedovoljna snabdevenost b. dela njene okoline. biosateliti. semenika. ćelije) izlažu dužem ili kraćem kosmičkom letu. biosenzori. sivkasto bleda koža i sluznica. učestalost disanja.) b. Za dijagnozu i prognozu oboljenja semenika biopsija je ono stoje sternalna punkcija u hematologiji. biotelernetrija. biotipska odstupanja. bioregenerativni sistem. biopsija isecanjem odabranog dela lezije i. simptoma želudačno-crevnog trakta. U toku su otkrića senzora koji će biti usañeni u organizam (endoradiosenzori). jedinicu za fotosintezu.. i to 89 . biosynthesis. prenosnika. biotin. prijemnika i korisnika.000 treptaja u sekundi. mogla bi remetiti uspešnost metaboličkih procesa u organizumu. umora. važan produkt u ciklusu trikarbonskih kiselina. Sistemi mogu biti zasnovani na zelenim algama. Biosateliti su bili i biće i ubuduće dragoceni izvori biotipska odstupanja mnogih podataka koji će služiti čoveku za njegov bezbedniji let u kosmička prostranstva. običan klinički postupak i ne predstavlja nikakvu opasnost.. Zbog unutrašnjeg napona tkivo semenika odmah »iskoči« kroz učinjen zarez i od njega se uzme koliko zrno pirinča. imidazol i tiofen. metoda koja omogućava da se putem radio-talasa prenose razni fiziološki podaci. proces putem koga se dobivaju hrana. za produkciju hrane i kontrolu kabinske atmosfere. Na bazi bioloških i fizioloških podataka utvrñeno je da je tolerancija živih organizama na razne faktore kosmičkog leta bila mnogo veća nego što se pretpostavljalo. postupak koji je neophodno primeniti čim 2-3 spermiograma pokažu oligo . a preko biljaka i životinja za potrebe posade vasionskih letelica pri dugotrajnim kosmičkim letovima. za preradu vode. biljke. sternalna b. sinteza hemijskih jedinjenja koju vrše živa bića. vitamin H (2-keto-3-4-imidazolido-2-tetrahidrotiofen-n-valerijanska kiselina). Sistem mora imati izvor energije. biosinteza. Cilj ovih izlaganja je praćenje i proučavanje uticaja kosmičkih zračenja. atrofija jezičnih papila. i najzad CO2 se troši za stvaranje purina i masnih kiselina. Uslovi koji se mogu sresti u kosmosu nisu obavezno fatalni. Ovi biosenzori moraju biti otporni prema vibracijama. biopsija kostne srži grudne kosti punkcijom ili trepanacijom. konsumpciju i regeneraciju otpadaka. (seks.1 do 40. Bioinformacije se dobivaju od biosenzora koji se direktno postavljaju na telo astronauta ili životinje. incizijska b. sa NHa i CO2 nastaje ureja. Biotin je prostetična grupa nekoliko enzima u ljudskom organizmu koji omogućavaju sjedinjavanje ugljen-dioksida s nekim organskim jedinjenjima: s pirogrožñanom kiselinom CO2 daje oksal-sirćetnu kiselinu. kao EKG. Srce ovog sistema je proces fotosinteze. sistem za održavanje otpadaka. Biotin je ciklusna jednobazna kiselina koja sadrži dva kondenzovana heterociklusa. hiperesteziju i bolove u mišića. voda i kiseonik od metaboličkih otpadaka čoveka. po mogućstvu. Nedostatak u ogledima na ljudima pokazao je nastajanje blagog dermatitisa (sitno perutanje kože).

njem viška ili manjka izopolnih odlika nerastvorljiv prašak. ali i tkiva koja normalno luče jer i one. Mnoga neorgantkiva. maklom glaukomu. Istu reakciju daju i belančevine. V.bivalenti. basicum. poseduju još i dve vrste inkretoska i organska jedinjenja bizmuta upotgenog tkiva: androgeno (meñuprostorrebljavaju se u medicini kao lekovi. Prvim mehanizmom dolazi se do 1 opekotinama. Upotreblja. respiratio. oficinalan biuretska reakcija. bisturi. Bismutum salicylicum peji. pri čemu se oslobaña nog tkiva (jajonosni meškovi).m. je prema našoj farmakopeji. bizmut-supsaliciBiotovo disanje. ženska nu rožnjače. nad i ispod žute mrlje. juće hormone. oficinalno nrema našoj farmakomuskularno). B.polni hormon (foliboju. na žlezda).bistrenje vode. daj^a razreñenim bakarduje i inkretogeno tkivo (tekalna žlez. sadrže pepmuški hormon: jedno u hilusu jajnika. Javlja se u odsubcarbonicum. par ftomolognih hromosoma u va se kroz usta za lečenje želudačne sinapsi u toku mejoze. bizmut. B. Sin. muš. ona pose. ćelije). beo nerastvorljiv prašak. skotom u vidu luka u lečenju sifilisa (intramuskularno). biotomija. crfaze nad ženskom. hemijski element. Oficinalan je prema našoj farmakopeji. cija dokazivanja ove grupe nazvana biuBismuti subcarbonas. Upotrebljava se oralno protiv proliva. Bismutum stepen b. Pored gametogenog venkastobeli krt metal. oficinalan je prema na stvaranja hiperandroidnih muškaraca i šoj farmakopeji.^-smlFatom u alkalnoj sredini ljubičastu da). proučavanje grañe Sin. lat. vidu prisustva dve frakcije albumina u oficinalan prema našoj farmakopeji. tidnu grupu -CO-NH-.Bismuti subgallas. bisalbuminaemia. subgallicum. ali i estrogeno (Sertolijeve bistouri. sub salicylicum. bizmut-subnitrat. Nastaje u okviru kseroftalgonada pokazuje u normalom stanju izmije. scalpellum. Pošto biure sa(Bergerove ćelije). postoji čak i u njihovoj potribromphenylicum.g. izvestan spolja za posipanje rana. laksantno sredrišćen kao lek za lečenje sifilisa (intrastvo. jedinjenje koje nastaje zagrevanjem interseksualnost) jer. Ta dva tkiva izlučuju odgovara.^^aiggnijak. grizlice i proliva. B. mala sivkasta ili beličasta ko . bisakodil. kulin). beo nerastvorljiv prašak.zahvaljujući ne samo svojim muškim oštro ograničena trouglasta mrlja na nego i svojim ženskim hormonima. ranije je bio važan lek Bjerrumov skotom. B. pored gametoge2 molekula ureje. iznad i ispod «čistih» (euannerastvorljiv prašak. bizmut-supkarboretska reakcija. to je bojena reakomotaču jajonosnih meškova. ranja ginoidriih muškaraca i androidnih Bismuti subnitras. v. žut nerastvorljiv prašak. tpunoj ravnoteži: s prevagom muške bismutum. biotomia. B. Bismuti subsalicvlas. v. usled nedostatka vitamina A. krvnoj plazmi. vežnjači. Bismutum gallicum hiperginoidnih žena. Upotrebljava se insa supstitucijom osobina suprotnog terno protiv proliva. bizmut-tribñeni poremećaj sinteze albumina. uz spoljnju ili unutrašnju strabiseksualnost ženskih gonada. vivisekcija. subživotinjskog tela i biljaka disekcijom. Bismutwn carbonicum basicum. a spolja na ranama pola.Bismuti tribromphenylas. žut. nat. Sin. Upotrebljava se indroidnih muškaraca i euginoidnih terno u želudačnoj grizući i u prolivima. dakle. slično kao i biure. koje luči ženski . nitricun. 90 . Muškarac je. v. u rom-fenilat. Bismutum nitricum basicum. vestan stepen biseksualnosti (fiziološka biure. Sin. tj. a biseksualnost muških gonada. uro. a drugim do stvabasicum. Ranije koBisacodylum. bisalbuminemija. voda.Bitotova mrlja. v. a drugo se nalazi u drži peptidnu grupu.biotomia Bjerrumov skotom dvojakim mehanizmom: uspostavlja. beo žena. žena) polova. bizmut-subgalat. koji polazi od slepe mrlje i pruža se izSin. biure.

faktori koji razorno deluju na mušku polnu žlezdu (alkohol. u oku još i sočivo. čmara (do kfivudave linije). blata. cite. blepharitis. lojnih i mlečnih žlezda. blastodermni listovi. dušnika. (3) mezoderm pokazuje veliku tvorbenu sposobnost u dva pravca: stvara epitelne ćelije (lizodermni epitel) i vezivne ćelije (mezenhim).). blefaroplastika. v. v. banja. zubnu kost. v. daje zrele ćelije. pojedinih ćelijskih loza. matična ćelija svake ćelijske loze. grkljana. dijafragma s otvorom kojim se reguliše širina snopa rengdenskijh ili svetlosnih zrakova. Blastomyces. deo čula ukusa. lekovita. materica i usmina. blatna banja. epitel u bočnih zidova usminskog trema i dela kavernoznog segmenta muške uretre. mijeloblast. blastem. blepharoplastica. v. slušnog. (2) na oklopu rendgenske cevi namešten je zastor za prosvetljavanje (»šlic-blenda«) ili savremeniji višestruki 91 blastocist. embrion. potencijalna vrednost. kao i epitel žlezda pridodatih tom kanalu. statičkog i vidnog ugla. V. a sposobne da se diferentuju u tkiva i organe. vezivno tkivo mišićnih i tetivnih snopova. nervne ćelije. bronha i pluća. arsen. sin. epitel crevnog kanala (izuzev pomenutih delova usta i čmara). blastokela. limfne žlezde.dlake. Treponema pallidum. u fetalno doba: epitel vitelinske kese i alantoisa. koru nadbubrežnih žlezda. histiocitoblast. Potencijalna vrednost (prospektivni značaj) blastodermnih listova sadržana je u ovoj podeli: (1) ektoderm daje: epiderm i njegove izdanke . u čijim protoplazmama možemo naći blastomicete. blastomices. v. vrsta gljivica koje najčešće napadaju kožu stvarajući grizlice hroničnog ili subakutnog toka. blastula sisara. epitel perikarda. sulfanamidi. Pored toga. poprečnoprugaste i glatke mišiće (izuzev mišića dužice). srednjeg uva. palor. epitel znojnih. Može biti u vidu pločice s otvorima razne veličine ili kao zenična dijafragma (zbir meñusobno uglavljenih srpolikih listića čijim se pokretanjem otvor proširuje ili sužava). krvne sudove i ćelije. limfne sudove i ćelije. a u biljaka meristem. blenda. blastoftorni faktori. blefaritis. od koga postaju jajovod. hrskavicu i kosti. parenhim jetre. epitel mokraćne bešike. koja. U regeneratu se naziva regeneracioni blastem ili regeneraciono tkivo. blastula. syndroma. v. jod. nervna vlakna i gliocite. epitel Mullerovog kanala. organizovano mlado tkivo u embrionalnom i regenerativnom razviću nastalo iz multipotentnih ćelija (ćelija sa zadržalim razvojnim sposobnostima). blatno kupanje. sluzne i subarahnoidne i subduralne duplje i njihove zidove. brazdanje. Oboljenje kože nosi naziv i Gilchristova bolest. V. epitel nosne duplje. segmentaciona duplja. slezinu i hemolimfne žlezde. zatim srce. v. (2) endoderm daje ove epitelne tvorevine: svitnjak. uretre u žene. adenohipofizu. Polimorfonuklearni leukociti se pojavljuju ispod epiderma. operacija. blenda no tkivo izmeñu drugih blastodermnih listova: sve vrste vezivnog tkiva. blast-sindrom. v.Blalockova operacija Blalockova operacija. olovo. blast. hladnoća i dr. ograničena po obodu trofoblastnim elementima. kupanje. Mezenhim daje potporno i postav- . epitel mirisnog. staklen i mišiće oka. u zarašćivanju rana granulaciono tkivo. štitaste i paratireoidne žlezde. (1) zastor. zglobovne. bleda spiroheta. peloidit fango. v. nokte. pleure i trbušne maramice. javljaju se džinovske ćelije. proeritroblast i dr. čulni epitel najvećeg dela čula ukusa. deobama i sazrevanjem. V. Medilo. U fetalno doba: epitel amniona i horiona. timusa. Mezodermni epitel daje: epitel bubrega i uretera. zubnu gleñ. gonadni epitel (izuzev osnovnih polnih ćelija). nervne korpuskulne tvorevine. Blalock-Taussigova operacija. u embriona embrionalni blastem. prostatni opnasti i deo kavernoznog dela uretre u muškarca. u žene: epitel dna usminskog trema.

atrioventrikulski b. istanjena i olabavljena u vidu kese. blepharochalasis. blizanci. često u vezi s greškama u refrakciji oka. atrioventrikularna b. block. lokalni uzroci su oboljenje vežnjače kapaka. Pored senilnog oblika postoji i juvenilni. spoljni uticaji (vetar. gnojno zapaljenje vežnjače kapaka i očne jabučice prouzrokovano nekim procedljivim virusom. blok. zapaljenje ivica kapaka s Ijuspicama. blenoreja novoroñenčadi. blenoreja oka. oblik lokalne anestezije (spro- 92 . Za snimanje se upotrebljavaju ovaj višestruki zastor. blokada Simptomatski b. conjunctivitis blennorrhoica. b. bakterijska infekcija. inkluziona b. blepharoplastica. ograničen na uglove kapaka. Cre~ déova predohrana. (1) istojajni blizanci su uvek istog pola i neobično liče jedan na drugog. oboljenje kože kapaka. b. b. I. nesinhrono kontrahovanje leve i desne komore usled oštećenja jedne od grana Hisovog snopa. (1) svako sprečavanje ili zaustavljanje neke akcije. blefaritis. Adams-Stockesov sindrom)] srčani b. blokada. napadima vrtoglavice. arborizacijski b. visi preko ivice kapaka. reparatorna operacija razorenog očnog kapka. b. Uzrok može biti zapaljenje kapaka. (2) sprečavanje prolaska nervnih ili mišićnih iriipulsa. Može biti gonoroičke prirode.poremećaj difuzije gasova kroz alveolokapilarnu membranu u plućima. grane. zapaljenje očiju sa gnojno-sluznim sekretom.. dim.. alveolokapilarni b. suženje i dr. blok u krajnjim granama Hisovog snopa. škrofuloza). blepharitis. prašina). neonatorum. olovne ploče s okruglim ili četvrtastim otvorima razne veličine ili cev-tubus različitog prečnika i dužine. lokalizovana atrofija kože gornjeg kapka koja. stvaranje gnoja pri zapaljenju sluznica. nerva. blefarospazam. preosetljivost. b. b. v. blepharophimosis. nesvestice sa epileptiformnim grčevima (v. potpuno odvojeni rad komora od pretkomora. Javlja se u prvim danima po roñenju.ili »tubus-šlic-blenda«). limfatička konstitucija. b. sprečavanje ili zaustavljanje neke akcije. blesavost. zbog otežanog sprovoñenja impulsa kroz Hisov snop. zapaljenje ivice očnih kapaka. v. suženost otvora kapaka u horizontalnom pravcu. b. naprezanje očiju.. nepotpuni pretkomorsko-komorski blok. zapaljenje s apscesima koji se razjedaju. blefarohalaza. ulcerosa. Uzroci b. blok izmeñu pretkomora i komora. b. usporenim radom srca. u predelu izmeñu pretkomora i komora. potpuni (kompletni) b. vežnjače ili prednjeg segmenta oka. blennorrhoea. Klinički se ispoljava izrazitim. Wenckenbachov b. stalnim ili povremenim. block. istojajni i raznojajni (pogrešno jednojajni i dvojajni).. je odraz nadražaja centara ili motornog puta facijalnog živca. b. prekid sprovoñenja izmeñu pretkomora i komora. V. angularis. b.blennorrhoea zastor (»vizir«. spoljni nadražaji. izaziva ga Diplobacillus Morax-Axenfeld. V. blok u jednoj grani Hisovog snopa. blenoreja. sprečavanje ili usporenje prolaska nervnih i mišićnih impulsa. b. Zahvaćene su žlezde i folikuli trepavica.. dementia. usled prekida sprovoñenja Hisovim snopom. u krajnjim granama Hisovog snopa. Može biti u pitanju niz promena u centralnom nervnom sistemu. grane. Najčešće se javlja u novoroñenčadi. squamosa. odlikuje se prisustvom velikih bazofilnih inkluzionih telašaca.. Može biti uroñena ili stečena. (2) raznojajni blizanci mogu biti različitog pola. arborizaciona b. blefarofimoza. tečenje gnoja. delimični. klonusni ili tonusni grč mišića koji zatvara kapke.. Bloch-Sulzbergerova bolest. jer postaju iz raznih jaja koja su oploñena semeglavcima različite hromosomne garniture (23-x i 23-y). heteroforije. incontinentia pigmenti. blok. v.. oculi.. Uzroci su: opšti (anemija. blepharospasmus. Postaju oploñenjem jednog jajeta dvama semeglavcima. blefaroplastika.: nekorigovane refrakcije anomalije. u kome je ritam komora nepravilan.

zbacuje crepove s krovova. kisele (eozin. U bakteriologiji se najviše koristi bojenje po Gramu (diferencijalno bojenje).orkan. bočni. veličma. bljuvanje. aparat koji služi za odreñivanje količnika odmora.. pustošenja najteže vrste. koje omogućuje da se bakterija svrsta u gram-pozitivne ili gram-negativne. U žene količnik odmora je u svim razdobljima niži.jak vetar. v. Značajan je. Bazne (metilensko plavo. impetigo staphylococcica. Boehlerova udlaga. bazni fuksin. vomitus. a često i jedina metoda za raspoznavanje i razlikovanje njihovih pojedinih vrsta. Bohrov efekat. v. jer olakšava oslobañanje kiseonikaiUz oksihemoglobina pri prolasku krvi kroz kapilare tkiva.. v. boje. lateralis. prekid sprovoñenja impulsa izmeñu pretkomora i komora usled promena u Hisovom snopu. smanjenje afiniteta hemoglobina prema kiseoniku pri padu pH krvi. v. Blumov sindrom.. cistični beličasti čvorići veličine čiodine glavice na alveolarnoj i nepčanoj sluznici usta odojčeta. bljuvanjak. Bohnovi noduli.) »banka krvi«. blood-bank.oluja. Kompletna b. Sin. operacija. odnosno povećanju koncentracije ugljen-dioksida u krvi. v. v. obara dimnjake. broj 6 .blokirani 5 kraj vodna ili regionalna a. Boeckova bolest. klinički se ispoljava stalnim ili povremenim izrazitim usporenjem rada srca i napadima vrtoglavice ili epileptiformnih grčeva. Adams-Stockesov sindrom (pod syndroma). angloamerički naziv za depo konzervisane čovečje krvi u svrhu pretoka (transfuzije). gvozdena šipka u obliku slova U koja služi za zaštitu gipsanog zavoja pri hodanju. lomi i obara jaka stabla. Boforova skala (Beaufort). Blumbergov znak. Boeckova sarkoidoza. a označuje se brojevima od O do 12. v. Boehlerova uzengija. supstancije koje služe za bojenje tkiva i ćelija ili u terapijske svrhe. boja tona. veštačko bojenje tkiva ili pojedinih izlučevina u cilju njihovog lakšeg izučavanja pomoću mikroskopa. operacija. nazvane prema autoru koji ih je uveo u praksu. blokirani 5. potpuna (kompletna) b. V. srčana b. (eng. bojenje. V. gencijana-violet) boje nuklearni ekvivalent bakterija. v. azotaemia. paravertebralni b. udlaga. Bojenje omogućava da se uoče oblik. raspored bakterija. vomitus. prisustvo pratećih viših tonova uz osnovni ton. sarcoidosis. meso. broj 10 jaka oluja. lomi grane i slabo drveće. V. kiseli fuksin i vazuvin) imaju afinitet za protoplazmu i strukture koje imaju sastav protoplazme. Epsteinove perle. Boarijeva operacija. v. potpuno odvajanje rada pretkomora od komora usled organskih promena u Hisovom snopu. »banka« i »banka krvi«. teorija bočnih lanaca. Boje koje se upotrebljavaju u mikroskopiji po poreklu mogu biti pirodne ili veštačke. v. hipohloremijska azotemija. Postoje jednostavne i složene metode bojenja. bobičavo meso. Bockhartova bolest.) koja se postiže ubrizgavanjem lokalnog anestetika u neposrednu blizinu nerva čiju sprovodIjivost želimo da prekinemo. što izaziva različite efekte. Postoje više teorija o 93 . Bojenje bakterija je jedna od najvažnijih metoda..kraj. bočni lanac. v. prožimanje stelarnog gangliona prokainom u cilju zaustavljanja tahikardije itd. Böhlauov aparat. broj 12 . znak. Tako. bolest Besnier-Boeck-Schaumannova-sarcoidosis. v. broj B skale 3 označuje slab povetarac: lepršanje zastavice i lišća drveća. skala kojom se jačina i brzina vetra odreñuju ocenjivanjem odoka prema celokupnom utisku u prirodi. pokreće i bojenje savija veće grane i čuje se u kućama. broj 9 . Nastaju s nicanjem mlečnih zuba. meri se utrošak kiseonika za vreme odreñenog rada i posle njega. Bobrovljeva operacija. kraj lanca većine i RNK u ćelijama eukariota koji je po završetku transkripcije blokiran zbog modifikacije nastale nadodavanjem GTP-a.

koji se napravi na taj način što se svakom kubnom milimetru destilate doda dve kapi Giemsinog rastvora). kad jednovremeno dehb ju dva ili više otrova. a druga gram-negativno. zbog čega se jedna bakterija boji gram-pozitivno. U fluorescentnoj tehnici mikroorganizmi se boje nekom fluorescentnom bojom (najčešće su to fluorohrom. Pappenheimovo b. bojni otrovi (BOT). Razlog može biti u različitoj propustljivosti ćelije. je kombinacija dveju 94 bojni otrovi (BOT) metoda (May-Grünwald i Giemsa). Ovim diferencijalnim bojenjem crveno obojeni bacili (karbol-fuk-sin) mikobakterija jasno se diferenciraju na preparatu obojenom plavo. napadajući najpre oči i respiratorne pute-ve. dalje dejstvo može biti ispoljeno naknadno posle više godina ili može biti kumulativno (kao u nekih nervnih BOT). rodamin) a zatim se posmatra pod ultraviolentnom svetlošću ili primenom intenzivnog plavog svetla i posebnih filtara. koji izazivaju plikove i opekotine na koži. ili neprolazno usled poremećaja u ćelijama i tkivima najpre u funkciji. po May-Grünwald-Giemsi. po Giemsi i Castanedi koristi se za bojenje rikecija i mikoplazme. b. po Neisseru (specijalno bojenje) služi za bojenje metahromatičnih granula kod Coryne diphtheriae. b.J. po Giemsi služi za bojenje krvnih prevlaka ili razmaza (preparat se osuši na vazduhu i fiksira metil-alkoholom. sa ciljem da se utvrde prisustvo. fluorescin. kada stalnim ili povremenim dodavanjem novih količina tih BOT (hronična ili suphronična trovanja) dolazi do nagomilavanja na mestu biohemijske lezije. mekih naslaga na zubima. b. hemijska borbena sredstva namenjena uništavanju ili neutralisanju žive sile i zagañenju zemljišta ili materijalnih sredstava s ciljem da jse likvidira ili smanji borbena spo* soonost ljudstva oružanih snaga. bojenje traje 15 do 20 min. (2) zagušljive i. Ove granule primaju boju drukčije od ostalih delova bakterijske ćelije. koji nadra-žuju oči (suzavci) ili nos i grlo (kijav-ci). tj. koristi se za bojenje razmaza. Razmaz se dobro opere vodom i osuši. u različitoj grañi spoljnih ovojnica ćelije. granule se oboje plavo. Za bojenje izvesnih mikroorganizama (spirohete) koristi se impregnacija srebrnim solima prema metodi Fontana-Tribondeau. o. mogu se upotre-biti u sva tri agregatna stanja. a zatim se raznose po čitavom organizmu. b. b. a telo bakterije žuto. b. u grampozitivnih bakterija prisutan je magnezijum ribonukleat. defolijanti). kao i za neke viruse koji se ne mogu bojiti po navedenim bakteriološkim metodama. takoñe uništavaju i životinje i biljke (herbicidi. (5) . (3) nadražljivci (onesposobljavajući BOT). najbolji metod za bojenje krvnih razmaza (osušeni preparat najpre preliti May-Grünwaldovim rastvorom u toku 3-5' min. zatim se prelije Giemsinim rastvorom.bojenje bojenju po Gramu. b. po ZiehlNeelsenu služi za bojenje uzročnika tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis) i drugih acidoalkoholorezistentnih bakterija. pa i do smrti. Podela BOT prema fiziološkom dejstvu na organizam: (1) plikavci. vrši se različitim bojama ili gotovim preparatima. Služi stomatologu i pacijentu za kontrolu uspešnosti sprovedenih mera za održavanje higijene usta. kada posle prestanka dejstva otrova dolazi do potpunog vraćanja funkcije povreñenog tkiva ili organa (ako nije došlo do smrti usled velikih doza). po Oltu koristi se za bojenje kapsule. koji izazivaju kašalj i teško gušenje i prouzrokuju teške ozlede u plućima. što može dovesti do krupnih patološkobiohemijskih povreda. (4) krvni BOT ili opšti BOT dej-stvuju neposredno na krv i na važne centre organizma i vrlo su otrovni. dejstvo može biti i kombinovano. i to u istom pravcu (sinergizam) ili u suprotnom (antagonizam).. b. po Hauseru za bojenje spora. (stom. zatim razmaz isprati destilovanom vodom i preliti Giemsinim 'rastvorom kao što je već bilo opisano). a njihovo dejstvo na čovečji organizam može biti: prolazno. b. količina i raspored mucinozne plake i drugih mekih naslaga na zubima. a zatim i u strukturi.

. bokserske povrede. malokrvnost mozga pri udaru u predeo karotidne arterije. ako doñu makar samo u talamus. Signali za bol prenose se pomoću dva tipa vlakana. Refleksne reakcije mogu biti samo refleksi uklanjanja koji se ostvaruju putem kičmene moždine ili složeniji i efikasniji refleksi iz motorne kore. žarenje i mukli bol.. parijetalni b... intermenstrualni b. plikavci). Psihičke reakcije su strah. koji se oseća u području kože koja je inervisana zahvaćenim korenom. s. ali koji nisu praćeni dilatacijom cerviksa. motornih reakcija. i to brzinom od 3 do 30 m/sec. centralni b. npr. Reakcija na bol u raznih ljudi je različita iako nema velike razlike u pragu osetljivosti. mučnina i povećana mišićna nadražljivost čitavog tela. u ugao vilice i u predeo uva.. tako i do psihičkih reakcija. Bol se uglavnom ne oseća nakon oštećenja. Zbog toga nagao bol na nadražaj izaziva »dvostruki osećaj bola«: brz osećaj bockanja za kojim posle l do 2 sec. Osećaj bola je udružen sa snažnom neugodnom emocionom komponentom. bol izazvan oboljenjem senzorskih korenova živaca..r bokserske povrede bol nervni BOT izazivaju teške nervne poremećaje (blokirajući ferment holinesterazu) i često prouzrokuju i smrt. oštar. BOT se dele na kratkotrajne (npr. ili se prilagoñuju u maloj meri. Odražen bol. jer se pri patološkim procesima u odreñenim organima bol javlja uvek u istom području površine tela. taktički. zavisno od vremena zadržavanja na odreñenoj prostoriji. radikularni bol. veoma jak bol u predelu uda koji je amputiran. potištenost. i to s. s. korenski b. (6) psihohemijski BOT izazivaju privremene psihičke promene u ljudi i time ih onesposobljavaju za akciju. šok kao posledica nervne inhibicije uz očuvanu svest. Kortikalno predstavništvo bola je somatosenzoričko područje kore. fantomski b. za razliku od drugih receptora.5 do 2 m/sec. sledi osećaj žarenja. bolovi u drugom stadijumu poroñaja. povrede koje najčešće nastaju pri boksovanju. koje ne odgovara položaju organa u kome bol nastaje. p. mada to ne znači da kora nema veze s normalnom percepcijom bola. bol koji nastaje izmeñu dve menstruacije i prati istiskivanje jajašca. simptom je želudačnog poremećaja. od površine jednog područja tela na površinu drugog. bolovi u prvom stadijumu poroñaja. Najteže su tri vrste povreda: potres mozga i poremećaj ravnoteže pri udaru u bradu. b. Smatra se da se iz oštećenih ćelija oslobañaju proteolitički fermenti koji od globulina otcepIjuju bradikinin materiju. BOT se mogu primeniti na razne načine: avionima. II u većoj meri od s. I. dilatacioni b. već dok se oštećenje zbiva. Bol se može svrstati u tri vrste: bockanje. bol koji nastaje u vreme kada se normalno oseća glad za sledećim obrokom. bol usled lezije CNS. (7) radioktivni BOT dejstvuju kao radioaktivne borbene materije (v. dovesti do svesne percepcije bola. Prijemnici za bol u koži i drugim tkivima jesu slobodni nervni završeci koji. Bol dovodi kako do refleksnih. u jednim i od 0. osećaj bola u delu tela udaljenog od oštećenog tkiva. teskoba. neefikasni bolovi koji podsećaju na poroñajne bolove. ekspulzivni b.. lažni b. a projektovaće se na površinu tela ili na neko područje u dubini tela. Bol koji se javlja u ishemiji mišića može biti posledica nagomilavanja mlečne kiseline. naštinu. tamo) i kao otrovi. u drugim.. koja razdražuje nervne završetke za bol.. bol. Smatra se da će bolni impulsi. granatama ili raznim oblicima diverzija itd. plač. osećaj pri oštećenju tkiva koji pokreće zaštitne mehanizme u cilju odstranjivanja bolnog nadražaja. lane inirajući b. pri udaru u predeo srca i ispod grudi. opštetoksični BOT) i dugotrajne (npr. Sin. sevajući bol u bolesnika s tabesom dorzalisom. p. ili može poticati iz jednog unutrašnjeg organa. bol koji nastaje kada se patološki proces s unutrašnjeg organa raširi na opne koje '95 . nemaju sposobnost prilagoñavanja. koji vremenom može da postane sve bolniji. Poznavanje odraženog bola je značajno u klinici.

praćena pancitopenijom. tip eritrocitoze.. godine. tzv.upraselarni kraniofaringeom) u kome dominira gojaznost u predelu kukova i gornjih udova. Bantijeva b.. duševni nemir i jaku želju za snom. su: ishemija. avijatičarska b.. b. Uzroci v. 96 bolest hipoandroidni tip. pacijent. infantilizam hipotalamusnog porekla (r. duševni b. Alzheimerova b. V. digestivnim poremećajima. pored izrazite zakržljalosti genitalnih organa (hipogenitalizam) i izostajanja drugih sekundarnih polnih odlika. Smatra se daje to astenički. Wa/leixove tačke bola. Ban-gova b.. osoba obolela od neke duševne bolesti.. talasasta groznica. Addisonova b. niskim arterijskim pritiskom. ali je oboljenje najčešće izmeñu 20. Sin. Svi ovi znaci prate sklerozu plućnih arterija. jer se u jasno uobličenih muškaraca retko sreće. bolesnik koji se ispituje i leci u ambulantno-polikliničkim ustanovama. znojenje. grč šupljeg unutrašnjeg organa ili njegovo prekomerno istezanje. atopijska b. hroničnim bronhitisom i brpnhiektazijom. tip visinske bolesti. pozni b. pleura i perikard). Aran-Duchenneova b. ranije opisivana kao primarna bolest slezine. zarazno oboljenje krava koje je prouzrokovano klicom Brucella abortus. U njih se ubrajaju poleriska groznica. hypoadrenocorti* cismus. nelagodnost.bolesnički dan su oživčene Oigrancima kičmenih živaca koji s površine tela prodiru unutra (parijetalni peritoneum. a ne pri lokalnom oštećenju unutrašnjeg organa.... način razvijanja i prognoza bolesti mogu biti poznati ili nepoznati. Seksualni količnik obolevanja iznosi oko 0. Sin. bolesnički dan. glavobolja. poremećaj sluha) pojavljuju se i na manjim visinama ako je penjanje naglo. Reakcije u a. hemijski nadražaji (dejstvo želudačnog soka na peritoneum posle pucanja želudačnog čira).. progresivna mišićna atrofija koja počinje na gornjim ekstremitetima. hroničnom dispnejom... što se poklapa s pojavom ovog oboljenja u hiperandroidnih žena. simptomi (teško disanje. s karakterističnom tamnom obojenošću sluznica i kože (naročito na pregibnim mestima). visceralni b. bolesnik. povećanom jetrom i slezinom i hiperplazijom kostne srži. Simptomi su remitentna. I naglo silaženje izaziva glavobolju. androtropne b. posledica kongestije slezine zbog povećanog portnog pritiska. Veća učestalost meñu muškim zapaža se u svim uzrastima. s koje se bolest prenosi na jetru. Babinski-Frölichova b. b. izazvan kontrakcijama materice u toku poroñaja. bolničko-opskrbni dan. tahikardija. tačke b. a na čoveka se prenosi mlekom ili dodirom sa zaraženim materijalom koji potiče od obolelih životinja. bolest prouzrokovana afunkcijom ili izraženom hipofunkcijom nadbubrežnih žlezda. Sin. koji nastaje nekoliko časova posle uzimanja obroka hrane. Uzroci. obolela osoba. reagini. Ayerzina b. slabost i anemija. kao i hipogenitalizmom (Bantijev . ritmički bol koji povećava intenzitet i učestalost. staračka atrofija hipotalamusa i prerane pojave starenja. mesta na koži koja su najosetljivija na bolne nadražaje i koja odgovaraju završecima senzitivnih živaca. bolest. pojasni b.5. praćen izraženom cijaqozom. pojam koji označava ukupne troškove za jedan dan lečenja nekog bolesnika u bolničkoj ustanovi.. specijalno avijatičara. astma i dr. izraženom malaksalošću. svako odstupanje od stanja zdravlja. kad se dignu na veliku visinu (sem ako se ne preduzmu naročite mere). bolest u koje postoje reakcije preosetljivosti ili alegrijske reakcije na naslednoj podlozi. izazivaju specifična IgE antitela.. Neki odreñeni patološki proces koji ima svoje karakteristične simptome i koji može zahvatiti ceo organizam ili ostati lokalizovan u pojedinim organima.. /atvor. ambulantni b. danas se smatra da je splenomegalija..Ovo oboljenje češće je u muškarca nego u žene.. postprandijalni bol. abdominalni b. poroñajni b. nastaje samo pri difuznom nadraživanju nervnih završetaka za bol. osećaj bola kao uže oko pojasa. bolesti koje češće napadaju muškarca. V.. i 40.

v... piramidnih. koje izaziva pojačan osnovni promet. Bovenova b.. v. sarcoidosis. Jako radiosenzitivna. a njen epitel je degenerisan. Corriganova b. iskolačenost očiju. ekstrapiramidnih regiona kao i ćelija kičmene moždine. tahikardiju. Brightova b. (seks. deceniji života). praćen je normalnom krvnom slikom i neznatnim opštim simptomima. Brodie-Reclusova b.. BuergerGriitzova b... Bouveretova b. rickettsiosis. Barlowljeva b. Brill-Symmersova bolest. sindrom koji se sastoji od povratljivih ulcerozno-erozivnih promena u usnoj duplji i u predelu genitalija pri istovremenom postojanju iridociklitisa. insuficijencija zalistaka aorte.. ali se on. anaemia perniciosa. ulcus rotundum ventriculi. Cooleyeva b. relativno sporog rasta. Besnier-BoeckSchaumanova b... v. Uzrok bolesti nije poznat. v.... mastopathia fibrosa cystica.. thrombangiitis obliterans. U ustima postoje isti simptomi kao u odraslih osoba obolelih od skorbuta. idiopatska hiperlipemija. Buergerova b. Bechterevvljeva b. v. Sluznica proksimalnog dela tankog creva nema resice. s vrhuncem u 4. danas dokazano da je izazvano infekcijom sporim virusima. karakteristična po defektu sluznice. bolest Calvé-Legg-Perthesova b.. Biermerova b. koje su penušave i masne (steatoreja). preterano lučenje štitaste žlezde. V. obilnim vetrovima. parapsoriasis en plaques. sclerosis tateralis amyotrophica. Bloch-Sulzbergova b. Addisonova b. v. Creutzfeldt-Jacobova bolest. a nastaje usled tumorskog bujanja bazofilnih ćelija prednjeg režnja hipofize. bronzana b. v.). v. seboreja. v. Cruveilhierova b. thyreoiditis parasitaria. celijačka b.. paralysis progressiva.. Charcotova b. syndroma Cushing) uz znake intrakramjalnog tumora. U pitanju je intradermalni epiteliom. splenomegalia congestiva. obično kružnog oblika. Zbog toga nastaju: hirzutizam. drhtanje. Pojavu bolesti ubrzava uzimanje hrane koja sadrži gluten (glutenska enteropatija). s obilnim stolicama. tachycardia paroxismalis. Ako zubi još nisu iznikli. seksualnu komponentu u ovoj bolesti predstavlja povećanje 17 ketosteroida u mokraći. Vrlo izražena loša apsorpcija u obolelom crevu... v. Bolest je poznata i kao netropski spru (sprue nostras) i glutenska enteropatija. javlja se u vidu diskoidnih ploča koje se sastoje od papulozno-keratotičnih lentikularnih promena. v. Zahvaćene limfne žlezde su uvećane. v. Bouillaudova b. Cushingova b.. koji mahom dovodi do slepila. Sin. akna. v.. gubljenjem telesne težine i manjkom mnogih vitamina. spondylarthritis ankylopoetica. v. folikulnog ili nodularnog tipa.. impetigo staphylococcica. (stom. scorbutus. v. splenomegalia..bolest sindrom).. ulceracija koja se nalazi u sluznici želuca. Sin. ulcus simplex ventriculi. BiIlrothova b. osteochondrosis coxae. Difuzni oblik limfosarkoma. obliterišući endoflebitis hepatičkih vena. Basedowljeva b. neoplazma limfnih žlezda i slezine. v. v. izgleda. colitis. Ova bolest je izrazito ginotropna. Chagasova b. Na preseku imaju izgled ribljeg mesa.8. povećanje dražice i amenoreja. Od ove bolesti mnogo češče obolevaju žene (seksualni količnik oko 17. Bayleova b. Behçetova b. febris rheumatica. opadanje težine tela. nephritis. lymphogranutoma ingui- 97 . bolest koju karakteriše Cushingov sindrom (v. Bockhartova b. pripada grupi sindroma loše apsorpcije i javlja se i u dece i u odraslih. IV venerička bolest. V. kao i elektrolita. v. ulcus ventriculi. nasleñuje... enteritis regionalis.. nesanicu. razdražljivost... javljaju se samo petehijalna krvarenja na sluznici usta. Brocqova b. dyskératosis4 lenticularis.. jedna vrsta uroñene hemolitičke anemije koja se javlja u zemljama oko Sredozemnog mora (mediteranska anemija). v. praćena prolivima. Brill-Zinsserova bolest. Crohnova bolest. kura. incontinentia pigmenti. nadutošću trbuha.) skorbut u dece. oboljenje moždanih ćelija. Chiarijeva b. lymphogranulomatosis. v. što se tumači povećanim stvaranjem androge-na u kori nadbubrežnih žlezda. ranije smatrano degenerativnim. v.

ataxia. mišljenja. i to »kesonska bolest« ili »dekompresivna bolest visokog pritiska« i »pilotska« ili subatmosferska dekompresivna bolest.bolest nale. b. acrodynia. Fiessinger-Rendujeva b. Duplayeva b. giht i acidoza. Ispoljava se epistaksisom. duševni poremećfiji u oblasti-svesti. FOU-rineroya b. Base- 98 .. dermatitis herpetiformis. Najčešće dečje bolesti su zarazne prirode. jer je ukupan parcijalni pritisak rastvorenog gasa u organizmu postao veći nego što je pritisak toga gasa u atmosferi okoline.. Fordyceove mrlje. u koje je funkciono stanje jetre potpuno normalno... idiopatska. Fanconijeva b. obično simetrične. Bolest ima porodični karakter. v. dysheratosis follicularis vegetans.. GIenardova b. I u endogenim psihozama važnu ulogu igra uticaj spoljnje sredine. munjevita gangrena muškog uda kao posledica akutnih septič-kih stanja. bolest nepoznatog uzroka koju karakterišu bolne. v. Gougerot-Blumova b. Dercumova b. encephalitis epidemica.. enteroptosis... Geisböckova b. v. pamćenja. Graves-Basedowljeva b. bolest koja nema očiglednog ili poznatog uzroka. Gaucherova b. čija je glavna karakteristika taloženje kerazina u retikuloendotelnim ćelijama slezine i drugih organa. Glanzmannova b. Sin. v. tj. esencijalna b. Sin. diskomforom i bolom iza grudne kosti. Smatra se da je osnovni uzrok Qvakve složene kliničke slike gas azot koji iz rastvorljivog stanja u krvi i tkivima prelazi u gasne mehuriće pri izlaganju organizma sniženom barometarskom pritisku. bolesti koje se sreću u dečje doba. thrombasthenia. Gierkeovu bolest. Sin.... splanchnoptosis. Forthergillova b. Duhringova b. Feerova bolest b. benigna nasledna hiperbilirubinemija.. t Forbes ova b. (dermatite lichénoide purpurique et pigmentée) papulopurpuričke promene na potkolenicama.. afekata. Etiologija je nepoznata. nagona. erythraemia. hipoglikemija. glikogenoza u kojoj postoji manjak enzima gliko-za-6fosfataze. tonzilektomija i dr... v. genuina b. a naročito posle malih hirurških intervencija (vañenje zuba. v. anemijom i mrkom obojenošću kože. kesonska b. v. vrsta dečje anemije koja liči na pernicioznu anemiju.... Dukesova b... a delom iz spoljnih (egzogenih) razloga. Pretežno endogene d. Prenosi se autosomnim dominantnim genom. von Gierkeova b. gnjuračka b. manijačko-depresivna psihoza i paranoja. tip III glikogenoze.. aeroembolizam i disbarizam. v.. duševne b.. anomalija razvoja.. otuda: hepatomegalija (nagomilavanje glikogena u jetri i bubrezima). dystrophia musculorum progressiva. v. od roñenja do puberteta. b. Sin. su: shizofrenija. Friedreichova b. često. Sin. opažanja. osećajima na koži (svrab. prisustvo slobodnih lojnih žlezda na sluznici usta ili rumenom delu usana. osjećaj toplog ili hladnog).. rubeola scarlatinosa.. Naziva se još periarthritis humeroscapularis. Darierova b. počinje u ranom detinjstvu i odlikuje se velikom slezinom. neurološkim poremećajima i kolapsom. GiIbertova b. glycogenosis I.. Klinički se ove ektopične žlezde vide kao bela ili žućkasta zrna iznad nivoa oralne sluznice. myastenia gravis. glikogenoza u koje postoji nasledni deficit enzima koji čepa linearne lance glikogena. Sin. Erb-Goldflamova b. volje i inteligencije. Erbova b. masne naslage pod kožom. sindrom koji se ispoljava bolovima u zglobovima.. depresijom.. Postoje dva tipa ove bolesti. ectodermosis erosiva pluriorificiaUs. esencijalna b. dekompresivna b. Fordyceova b. su: progresivna paraliza. neuralgia. bolna ukočenost ramenog zgloba.. v. dislipidoza. v. dečje b. v. delilijum tremens i komoçiona psihoza. U 40% bolesnika postoji umereno skraćen vek eritrocita. v. vrsta trombocitoastenije s slabom agregacijom i adhezijom trombocita. koji je potpuno kompenzovan. praćene. krvarenjima posle povreda.. Economova b.. v. genuina b. slabom retrakcijom koaguluma i produženim vremenom krvarenja. psihoze. v. Pretežno egzogene d. nastali delom iz unutrašnjih (endogenih). Klinički liči na v. Žilberova bolest.). hiperurikemija.

ima sve odlike maligne neoplazme . Hailey-Haileyjeva b... npr. a često se javlja i u srži kostiju. a u pleomorfnom tkivu koje se javlja nalazimo patognomonične Sterbergove ili Dorothy Reed-ćelije. . slezine). hronični obliP histiocitoze (infiltrativne retikuloze).. često praćeno velikim proširenjem leve srčane komore. egzoftalmus i dijabetes insipidus. Hersova b. v. Sin. purpura abdominalis. bolest koju karakterišu osteofibrozne promene usled cista koje nastaju izolovano ili multiplo. mozgu itd. nasleñuje se autosomno recesivno. Zahvaćene limfne žlezde su uvećane.» (1) osteohondritis čunaste 99 . najčešće vrata.. v. oboljenje koje zahvata limfne žlezde. Hirschprungova b. ispoljava se promenama u koži slično kao u bolesnika s pelagrom. Prenosi se zaraženim materijalom (sekreti.. Fibroza. digestivnog trakta. limfopenija i eozinofilija u početku bolesti. a tada obično jednostrano.Hoñgkinov sarkom.. tip.. Histološka slika promena odgovara difuznom granulomatoznom ili neoplastičkom procesu koji počinje s limfoidnom hiperplazijom. Heine-Medinova b.. pemphigus chronicus benignus familiaris. KahIerova b. VI glikogenoza. glycogenosis. aneurizmno proširenje proksimalnog dela aorte.. acrodermatitis suppurativa contin-џ... esencijalna b. Hartnupova b. xanthomatosis chronica idiopatkica... v. struma lymphomatosa. S napredovanjem bolesti gubi se normalna graña zahvaćenih tkiva i organa. angiomi i proširenja krvnih sudova mrežnjače s istovremenim angiomima u jetri. segmentski rasporeñene. U daljem toku bivaju zahvaćene i ostale grupe limfnih žlezda. v. kao i svi čvorovi koji se u odmaklim stadijumima bolesti mogu naći u zahvaćenim unutrašnjim organima... nervnim i psihičkim poremećajima. češće. v. neko oboljenje izazvano odreñenim patogenim mikroorganizmom. (2) virusna infekcija... a rede ćelo debelo crevo. U krvnoj slici lewkocitoza. Jedan od stadijuma H. nasledni poremećaj metabolizma aminokiseline triptofana. obično sa proširenom medulom i istanjenom korom kosti prožetom pbroznim tkivom. Hashimotova b. poliomyelitis anterior acuta. dominantno nasledno oboljenje s grupisanim. dok se anemija javlja u docnijem stadijumu bolesti. microsporia. Sin.. Ove promene pogañaju samo colon sigmoideum.. Hand-Schüller-Christianova b. (3) prava peoplazma limforetikuloendotelnog porekla. coeliakia. Smatra se da ovo oboljenje nastaje usled poremećaja ravnoteže u inervaciji debelog creva s prevagom simpatikusa. limfno tkivo ma koje lokalizacije (kao. Grubyjeva b. Jaffé-Lichtensteinova b.. kongenitalno ili. Herter-Heubnerova b. HaIlopeauova b. holesterolska tezaurizmoza. b. Nepoznate je etiologije. v. Napuštena je potpuno pretpostavka da je to atipičan oblik tuberkuloze. Hebrina b. Hodgkinova b.. Sin. sivkastobeličaste na preseku. V. sa čestom pojavom svraba na koži. koju odlikuje trojstvo: defekti u membranskim kostima. v. slezina. i u poznom stadijumu unutrašnji organi. Počinje bezbolnim otokom grupe limfnih žlezda. Gierkeove bolesti. čija je karakteristika proširenje i izduženje debelog creva i hipertrofija njegovog zida. infektivna b. posredstvom raznih insekata i dr. ekskreti. Hippel-Lindauova b. Hodgsonova b. često prstenasto rasporeñenim plikčićima lokalizovanim pretežno u intertriginoznim predelima. Blaga slika v. idiopatska b. koje predstavljaju osnovni sastavni deo oboljenja.bolest dowljeva bolest. U ćelijama retikuluma kostne srži i drugih organa nagomilava se uglavnom holesterol. v. zaraženi predmeti) ili dodirom zaraženih bolesnika ili kliconoŠa (zarazna bolest). megacolon infantile. hijälinizacija pa i nekroze zahvaćenih organa i tkiva prate ovo oboljenje. Henochova b. Guillain-Barréova b. glikogenoza u koje postoji nasledni deficit fosforilaze u jetri i leukocitima. stečeno oboljenje prvih dana ili meseci života. polyradiculoneuritis. a priroda joj je sporna te se pre- bolest tpostavlja da je u pitanju: (1) hronični infektivni granulom..

.. Miescher-Lederova b. hipertrofički gastritis s džinovskim naborima sluznice. centralnog nervnog sislema.. kao i nepunoletne osobe.. kosti nožja u dece.. u koje postoje paroksizmi mioglobinurije.. Lewandowsky-Lutzova b. otokom limfnih žlezda i anemijom. V. kada se ovi nepravilno koriste. granulomatosis disciformis chronica et progressiva. brodom ili avionom. Klinička slika. paralysis. Langdon-Downova b.. progresivna spastička paraplegija u sifilitične dece. Posledica je oštećenja mozga u najranijem detinjstvu (poroñajna trauma. može biti veoma različita. periarteritis nodosa. !Praćenje zujanjem u uvu... a naročito u mastima ili lipidima centralnog nervnog sistema. naročito posle fizičkih napora. parakeratosis. često praćena umnom zaostalošću. gastritis: Méniereova b.. v. Bolest je teža u starijih osoba sa znacima aterosklerotičkih promena. Redovno postoji i progresivna nagluvost labirintnog tipa.. Azot koji se nagomilava u tkivima iz udahnutog vazduha. hidrops u labirintu unutrašnjeg uva. bez nagomilavanja lipida u retikuloendotelnim ćelijama. ne bi smeli da rade u kesonima i kao ronioci... povraćanjem i poremećajem ravnoteže. izazivaju poremećaj u pojedinim tkivima i organima. zarazne b. bolest vožnje. prema tome gde se i u kojoj meri najviše nakupljaju. U njoj najčešće dominiraju sledeći znaci: bolovi u zglobovima. krvavIjenja.. ronilačka b. nepoznate etiologije. izazvan poremećajem u sekreciji i resorpciji endolimfe. usled oboljenja piramidnih puteva.. moždana dečja paraliza. Kiimmellova 100 . v. v. s bolpvima i ukočenošću pojedinih mišića. Sin. bolesti u čijem postanku i toku igra ulogu i konstitucija. struji u periodu dekompresije prema plućima i na tom putu formira vazdušne emboluse. Sin. kontagiozne b. abdomenu i u oblasti srca (opasnost od začepljenja koronarnih arterija). hladan znoj.. koja se može javiti i na ostalim kostima ručja. najpravilnije bolest dekompresije. erythromelalgia. a ponekad i duševna depresija glavni su znaci bolesti. smanjenja disajne površine pluća. vrsta retikuloendotelioze. konstitucione b.bolest bolest b. prema tome. diplegia spastica infantilis. Izazvana je nepravilnim ubrzanjima u raznim pravcima. v. Landryjeva b. Littleova b.. bledilo.. progresivna osteohondroza polumesečaste kosti ručja. Miescher-Lederova b. retka nasledna bolest. javlja se u većeg broja inače zdravih osoba prilikom vožnje automobilom. mongolismus. Muka. tip V glikogenoza. Klippel-Trénaunayjeva b. epidermodysplasia verruciformis.. v. Sile ubrzanja deluju na polukružne kanale unutrašnjeg uva. v. myoglobinuria idiopathica. hemoragijskim sindromom. Sin. koji su praćeni bolom u metatarzofalangealnom zglobu pri stajanju i hodanju. Mikuliczeva b. Oni. povraćanje. u onih s većom količinom masnog tkiva i u osoba koje pate od hroničnog oboljenja srca. Letterer-Siweova b. svrab kože. jer se ne javlja u kesonu i pri ronjenju nego po izlasku iz kesona odn. v. praćena hepatosplenomegalijom. Mibellijeva b. (2) bolest druge metatarzalne kosti u vidu zadebljanja njenog tela i promena zglobne glavice. v. v. erythrodermia desquamativa. gnjuračka.. vrtoglavicom. Mitchellova b. Leinerova b. u male dece. Kienböckova b. granulomatosis disciformis chronica et progressiva. v. skafandra. oduzetost jedne ili dveju polovina tela ili oduzetost samo nogu. cirrhosis hepatis. haemangiectasia osteohypertrophicans.. v. koji. kesonska b. v. McArdleova b.. Laënnecova b. Sin. pareze i paralize kad se embolusi stvore u centralnom nervnom sistemu. bolest koju neki nazivaju ronilačkom bolešću. Marfanova b... v. retikuloendotelioza infektivnog porekla pri kojoj su obostrano zahvaćene suzne i pljuvačne žlezde. Ménétrierova b.. kinetoza.. Meyer-Betzova b. Nasleñije se autosomnorecesivno. g\\kogenoza u kojoj postoji nasledni manjak enzima mišićne fosforilaze s pojavom mišićnih grčeva posle fizičkog rada. encefalitis u intrauterinom dobu ili ubrzo posle roñenja).

Osgood-Schlatterova b. koje su otečene. Pari- bolest naudova b.. Morvanova b. Opitzova b. lupanje srca i mišićna slabost.. natkolenicama. Oguchijeva b. Parrotova b.. V. planinska b. često dovodi do stvaranja grbe. To su syphilis (lues venerea).bolest Mikuliczeva b.. infektivno oboljenje praćeno opštim znacima i zapaljenjem vežnjača sa stvaranjem tipičnih čvorića i granulacija na konjunktivi tarzusa i prelaznih nabora. Pri tome dolazi do oticanja preaurikularnih i submandibularnih limfnih žlezda. Oppencheimova b. V. praćena ascitesom. pseudocirrhosis hepatis pericardiaca. dispneja. polycythaemia. osteohondroza tuberozitasa golenice. triper i četvrta polna bolest (poradenitis. myatonia congenita. Pompeova b. (2) karcinom koluta i bradavice dojke. Sin.. nasledni limfedem donjih ekstremiteta nastao zbog hronične opstrukcije limfnih sudova. Parkes-Weberova b.. pa nastaje nagomilavanje glikogena s kardiomegalijom. Pickova b. nasledna bolest u vidu izražene hepatosplenomegalije. morbus Nicolas-Favre). Nicolas-Favreova b.. MyIroyev edem. krvavIjenja iz nosa.. tromboflebitis torakoepigastrične vene. bolom pri pokretu. Poncetova b. poIne b. v. Meigeova bolest. veneričke b. plućima... prenose se najčešće polnim odnosom. glossitis Moeler. Parkinsonova b. mlečnih kanala i dubljih slojeva žlezde... mineralizacije kostiju: kosti su meke. sifilis. fibroza jetre.. lipidna histiocitoza. Po nekima. kapavac. Glavni simptomi: glavobolja u čeonom predelu. oblik siringomijelije praćen neobično teškim. artralgija.. ona je istovetna sa Sjögrenovom bolešću... parotis). koji se ispoljava ukočenošću kičmenog stuba. lymphogranulomatošis inguinalis. katkad apscesima i paralizom donjih udova. mrkožute boje kože. fosjatidna tezaurizmoza. tuberkulozni spondilitis. gonoreja. V. Sin. Ovi periodi ponavljaju se u pravilnim intervalima u toku godina. simptomi koji se javljaju kao posledica sniženog parcijalnog pritiska kiseonika na velikim visinama. haemangiectasia hypertrophicans.. pršljenovima. polycythaemia rubra vera. plava b. poremećaji vida i sluha. osteochondrosis. muka. Oslerova b. uzrok nepoznat. osteochondritis syphilitica. Mylroyeva b.. Pri101 . zbog prisustva u jetri. poremećaja nervnog sistema.4-glikozidaze. bolova u predelu želuca s povraćanjem. Moelerova b. deformišu se usled opterećenja. Sin. Sin. Uzrok bolesti je nepoznat. splenomegalija koja je izazvana tromboflebitisom vene slezine. najverovatnije autoimunog porekla. edema. v. uglavnom lecitinom i sfingomijelinom. tip II glikogenoze. coeruleuš. oboljenje kostiju izazvano poremećajem razgradnje i obnavljanja. trombozna trombocitopenijska purpura. meki šankr. gtbbus. apatija.. ispunjenih fosfolipidima. Mondorova b. Posle nekoliko dana odmora na istoj visini obično iščezavaju svi simptomi. paralysis agitans. u kojoj postoji periodična pojava visoke temperature. v. Pagetova b. Moschkowitzeva b. bez ikakvih pogoršanja zdravlja. naročito njenog perifernog dela. slezini.. Pottova b. osetljivošću na pritisak.. kardiorespiratornom insuficijencijom i smrću.. ulcus molle.. V. tuberkulozni reumatizam zglobova. trofičkim poremećajima na rukama koji ostavljaju osakaćenja i podsećaju na lepru. ali se mogu preneti i ekstragenitalnim putem. benigna prolazna infiltracija limfocitima suznih i pljuvačnih žlezda. veoma retko oboljenje udruženo s hemeralopijom u kojoj je očno dno belosivkaste boje. periodična b. limfnim žlezdama i kostnoj srži velikih penastih ćelija retikuluma ili histiocita. lokalizacija na kostima lubanje. v. v. v. Niemann-Pickova b.. povraćanje. usled konstriktivnog perikarditisa. udružen sa zapaljenjskom reakcijom. v. koja se obično javlja u srednjovečnih i starijih žena.. (1) osteitis deformans Pageti. cijanoza.. purpura. vrtoglavica. velika žeñ. ispoljenom slikom egzema. tip glikogenoze u kojoj postoji nasledni manjak enzima alfa-l. kao i zaušne žlezde (gl. syringomyelia. Ponekad su oboleli i drugi telesni predeli.

. arthritis deformans neoplastica. ponekad se viñaju tahikardija... koji su u direktnom odnosu s veličinom primljene doze (gañenje. neurofibromatosis. higijena rada. nesigurnošću u otporu leña pri pasivnim pokretima. arterijska hipotenzija.. radnog pribora. Selter-Swift-Feerova b. Raynaudova b. Obično se viña posle izvesnog vremena delovanja rendgenskih zrakova.niz opštih poremećaja nastalih usled štetnog dejstva rendgenskih ili radijumskih zrakova. bolovi u zglobovima. b. b.. atmosfere. koji su posledica spazma arterija. su: muka. udes od jakih izvora zračenja). Schönleinova b. a kasnije i na krvotvornim i pomim organima). otok žlezda. glavobolja. jedna vrsta alergijske ili anafilaktičke reakcije. b. Sheehanova b. prolivi i nesanica. v. uroñena srčana mana. akutna r. Simptomi su posledica nemogućnosti srca da snabde mozak. Simmondsova b. v. Sin. Sin. hemiatrophia facialis.. Simptomi su: edem. v. rudarska b. Uzrok oboljenja je udisanje para azot-dioksida koji se stvara usled fermentacionih procesa u žitu. lupanje srca.bolest ngleova b. bolest zračenja.. noktima. bolesti vezane za obavljanje nekog zanimanja koje su izazvane stalnim uticajem rad0e sredine. Recklinghausenova b.. može doći i do gangrena.. simptomi koji se javljaju u rudara koji naporno rade u vrlo toploj sredini.. Ako spazam duže traje.. hemijskog sastava sirovina.. v. purpura rheumatica.). v.. u koje postoje napadi obostranog Raynaudovog fenomena. simptomi zavise od veličine doze zračenja i mogu imati cerebralni. Schüller-Christianova b. proliv. i suvišnog gubljenja soli i vode znojem. v. Sin. bolest povraćanje. v.. Hand~-Schuller-Christianova b.. poremećaji se kasno ispoljavaju.. rendgenska b. nastaje kad organizam primi veću dozu zračenja za kraće vreme (nuklearna eksplozija. spina bifida itd. Rombergova bM atrofija jedne polovine lica. opšta slabost i dr. V. osteitis fibrosa cystica generalisata. koji se sastoji od povremenih napada bledila prstiju na rukama i nogama. rastvarača itd. dispneja. radijaciona b. glavobolja i potpuna sinkopa. zamor. a ponekad i ušiju i nosa. koja se javlja posle parenteralnog unošenja stranog seruma. povraćanje.) Ui zbog slabosti ligamentnog aparata. 102 . urtikarija. nastaje kad organizam za duži period primi male doze zračenja.. klinička slika koja se javlja na bazi funkcionih i morfoloških poremećaja usled dejstva jonizujučeg zračenja na organizam.zavisno od veličine doze i osetljivosti organizma. Znaci r. profesionalne b.. (SiIofillers disease). latentni period. atrophia hepatis flava. nepoznatog porekla. nesvestica.. očnom sočivu. Schottmüllerova b. bolest zračenja.. dermatitis exfoliativa.. gangraena Raynaudi. serumska b. V. Schimmelbuschova b. a posledice mogu biti teške (genetska oštećenja i maligna oboljenja). Rokitanskyjeva b. Sin. rendgenski mamurluk. s kojim se radi. v. vu adenoma sebaceum. Glavni simptomi: nesvestica. bolest zračenja. muka i povraćanje.. Simptomi: edem pluća sa sekundarnim fibroznim obliterišućim bronhiolitisom. insufficientia vertebrae. acrodynia. Rogerova b. slabost kičmenog stuba usled uroñenih nedostataka skeleta (prekobrojni pršljen. a klinički tok je vremenski podeljen u četiri faze: rani simptomi. uznemirenost. mastopathia fibrosa cystica. morbus Raynaudi. Schultzova b. ispoljava se bolovima pri pritisku na kičmeni stub. trophoneurosis. za vreme hladnoće. Schanzova b. paratyphus. v. Ritterova b. a ponekad i pri uzbuñenjima. groznica i malaksalost. Zaštita: izdašna ventilacija i zabrana ulaženja u silos prvih 10 dana.. . agranulocytosis. povišena temperatura. izraženi klinički simptomi i oporavak ili smrt . oštećenja nastaju postepeno (na koži. idiopatska vaskulna bolest. Sin. v.. mana pri kojoj postoji komunikacija izmeñu komora zbog defekta u meñukomorskoj pregradi. mišiće i kožu dovoljnom količinom krvi. kronična r. profesionalno oboljenje koje se javlja u toku prvih 7-10 dana posle stavljanja žita u silose. silosna b. želuñačnocrevni i hematološki oblik.

. učestvuje u sprovoñenju preventivnih mera u okviru svoje delatnosti. Vaquez-Oslerova b.. Sin. specijalne (namenjene Ie-čenju odreñenih bolesti koje se javljaju 103 .. zdravstvena ustanova koja obez-beñuje stacionarno lečenje obolelih i povreñenih lica. vodena b. nefrozi i cirozi jetre. tropska malarija. s otokom limfnih žlezda i slezine i s nepravilnim temperaturama. prouzrokovana anoksijom. pigmentacijom kože. koja se javlja na velikim visinama. v. gonorrhoea. Talmina b. polycythaemia vera. kontagiozne b. Whippleova b. kao i neophodnu biološku podlogu za opstanak i razvitak mnogobrojnih i raznovrsnih prenosilaca prouzrokovača nekih infektivnih bolesti. ulcus molle. Pritisak središne arterije mrežnjače veoma je nizak. idiopatska trombocitopenijska purpura. koje se prenose direktnim ili indirektnim dodirom bolesnika sa zdravim ljudima. Vaquezova b..bolest kada su tek napunjeni žitom. v. Takayasuova b.. white spot disease. v. infektivne bolesti. oboljenjem zglobova. v. Stillova b. ali se mogu preneti i ekstragenitalnim putem.. Sin.. angiohaemophilia. koja može da se javi pri dekompenzaciji srca. erythraemia. U tropske infektivne bolesti ubrajaju se tripanosomijaze. sclerodermia circumscripta (lichen sclerosus).. (Talma). Spielmeyer-Vogtova b. triper i četvrta polna bolest (poradenitis. a najčešće akutno nastupa u avijatičara kad visoko lete. U odmaklom stadijumu dolazi do pada vidnih funkcija. posebna vrsta ciroze jetre praćena degenerativnim promenama u moždanim jedrima. Sin.. juvenilna amaurotička idiopatija porodičnog karaktera. Ove klime stvaraju podesno tie za opstanak i razvitak pojedinih prouzrokovača bolesti. (eng. kao i do simptoma ishemije mozga. uzrast i vrstu oboljenja). lica i ruku. dužici... sindrom luka aorte. Svaka infektivna bolest nije zarazna. filarijaze. To su syphilis (lues venerea). v. veneričke b. zbog smanjenog napona kiseonika u atmosferi. obično zbog tumorskog procesa. Thomsenova b. sindrom loše apsorpcije. v. generalizovana tuberkuloza limfnih žlezda praćena otokom slezine. dysto-nia musculorum deformans. pseudosclerosis. b. myotonia acquisita. arteritis brachiocephalica. encephalitis lethargica. izazvana je prožimanjem sluznice creva makrofagnim ćelijama. vršeći specijalističke konsultativne preglede. Wilsonova b. purpura. najčešće na leñima i ramenima.. Simmondsova b. lajšmanijaze. myotonia congenita.. prenose se najčešće po- bolnica Inim odnosom. Urbach-Wietheova b..... v. Sternbergova b. bolnica.. sifilis. jasno ograničenih. često su zahvaćene odreñene regije hipotalamusa i postoji izražena izmršavelost (cachexia pituitaria) (v.. v. Sin. kapavac. nekoliko milimetara velikih. ankilostomijaza i dr. Prema svojoj nameni bolnice mogu biti opšte (primaju na lečenje sve one kojima je lečenje potrebno bez obzira na pol. Porculanski bele pločice. Na očnom dnu vide se kobasičasta proširenja vena i sužene arterije. učestvuje u usavršavanju zdravstvenih radnika i bavi se naučnoistraživačkim radom. trypanosomiasis.. polne bolesti. visinska b.). tropske b. lipoidproteinosis. spavaća b. vrsta hroničnog dečjeg poliartritisa. unutrašnje b.. V. meki šankr. žuta groznica. u stidnom predelu i pod pahuzom. von Willebrandova b. (interna) medicina. bolest u vidu belih pega. morbus Nicolas-Favre). progresivno začepljenje brahiocefalnog debla i leve karotidne i leve potključnjačne arterije koje dovodi do gubljenja pulsa u obe ruke i u obe karotidne arterije. Na kraju dolazi do promena u rožnjači. ispoljava se učestalim masnim stolicama. narodski izraz za anasarku. raznovrsne infektivne bolesti koje se javljaju u tropskoj i suptropskoj klimi. povećanim limfnim žlezdama u poremećajima nervnog sistema. zarazne b. Ziehen-Oppenheimova b. v. zamućenja sočica i atrofije vidnog živca. «pulseless disease». bolest koju karakteriše potpuni prestanak funkcije prednjeg režnja hipofize. bez zaštitnih sredstava.. Werlhoffova b.. tamo). očiju. pseudoleucaemia tuberculosa..

V. (2) (stom. pozadinske jedinice itd. za snabdevanje sanitetskim materijalnim sredstvima. interno i zarazno oboljenje. hemijska b. 160 podoficira i vojnika (od kojih 100 bolničara). v. homogeni zalogaj formiran pri kraju žvakanja. B. bombaža uslöd prepunjavanja limenki. zatim pomoći u prenošenju i prevoženju povreñenih i obolelih itd. ustanove za hospitalizaciju povreñenih i obolelih (p/o). g. prema načinu organizacije i stepenu stabilnosti delile su se u teritorijalne (v. Zbog glomaznosti b. opšti gubici. zamešen s glicerolom u vidu plastične mase koja se upotrebljava u protetici. namenjena prvenstveno za obavljanje higijenskoepidemiološke službe. v. Služi kao adsorptivno sredstvo i sredstvo za sušenje i pokrivanje rana (ali za ovu svrhu mora biti dobro sterilizovana. alba. 1. npr. svi gubici (u ljudstvu) koji nastaju kao posledica borbenih akcija jedinica. Povremeno bi i brigadna ambulanta imala funkciju pokretne b. divizijska prihvatna b. koji se aktom gutanja potiskuje u želudac. V. vrši asanaciju zuba i usne duplje. dok su u armiji bile uglavnom evakuacione bolnice. za većinu povreñenih  obolelih je logorski. skup sanitetskih ustanova i jedinica armije kojima rukovodi jedinstvena uprava. ovakva grupa bila je i u korpusu (BBK). naziv za grupu ustanova u armiji (BBA). koja je imala hirurško. pokretna sanitetska ustanova namenjena lečenju lakše povreñenih i obolelih (izuzev neuro-psihijatrijskih i zaraznih) koji stižu iz sanitetskih stanica. gde su uglavnom bile poljske bolnice (v. sa zadatkom da pruže opštu i specijalističku medicinsku pomoć. sanitetska formacija u diviziji jugoslovenske vojske koja je imala sledeći sastav: 2 lekara. b. a BBA preko 50 km. lakih ranjenika. b. V. r. b. bolničarska četa. koji se ne rastvara u vodi. velika pilula. hemijski element.) beli bolus.. U njenom sastavu su: poljske bolnice (v. pojava ispupčenosti dna konzervi zbog prisustva gasa stvorenog anaerobnim bakterijama. bombaža. bolnički režim. koje su bile formirane pri vojnim jedinicama. bor. tamo).bolničarska četa u odreñenojn uzrastu i polu) i kliničke (pored opštih.). jedinice za evakuaciju povreñenih i obolelih. zarazna i bolnica za lake ranjenike). a režim u b. i vodila sobom i desetine p/o kad se ovi ne bi mogli evakuisati u druge ustanove zbog teške borbene situacije. u kojima se pružala opšta i specijalistička medicinska pomoć. bolus. Poseban vid lečenja je fizikalna terapija i rehabilitacija. u narodnooslobodilačkom ratu. (3) (fiziol. oblik leka koji se upotrebljava u veterini. bolnička baza. poljske bolnice. . po svojim svojstvima sličan silicijumu. U prirodi së javlja u vidu jedinjenja. jer može sadržati spore tetanusnog bacila). režim kome bivaju podvrgnuti svi bolesnici u pogledu ishrane. prerasta u bolničku grupu (v. Borax. fizička b.. od kojih su najvažnija boraks i borna kiselina. tamo) ili stacionarne bolnice i pokretne. u JNA b. borbeni gubici. obično mekše konzistencije. privremena. biološka b. lečenja i discipline u nekoj bolničkoj ustanovi. one imaju i specijalne nastavne zadatke). bolnički brod. sanitetski brod. bolnička grupa. silikat aluminijuma s vodom. l hidrotehnički inženjer. se pretvara u saniteske odrede (v. BBK je bila udaljena od linije fronta oko 25-40 104 borbeni gubici km. tamo) za pružanje specijalističke medicinske pomoći raznih vidova.. bolovanje. bombaža zbog delovanja kiselih sastojaka konzervi na metal limenki uz stvaranje vodonika. metaloid. poljske bolnice. tamo) s različitim zadacima (uže himrške grane. zatim interna. ima higijenski značaj zbog prisustva toksina i bakterija. potpuna ili delimicrtajiesposobnost za rad. Natrii tetraboras. bolnička baza. Slična formacija bila je i u armiji. B. V. vrši i specijalne preglede očnih i otorinolaringoloških oboljenja i povreda. objedinjenih jedinstvenom upravom. (I) bela glina. tamo).

Prelazni domaćini su račići i ribe. bronchiseptica. Izražen je meteorizam. Africi. Sin. Pojava ovog otvora omogućuje saobraćaj izmeñu leve i desne pretkomore. Sredozemlju. znoja i suza. dilatatorska b. otvor koji se stvara pre srašćenja gornje pregrade srca u zadnjem i gornjem delu pregrade. On je najjači bakterijski toksin. fuziforna b. vulkanizovanog kaučuka (savitljiva b. Böttcherovi kristali. botriomikom. (fr. parapertussis i B. Obično se upotrebljava radi širenja strikture uretre. recurrentis var. Čovek se inficira jedući nedovoljno kuvano ili nedovoljno pečeno riblje meso. tzv. Borrelia. pertussis i zahteva specijalno obogaćenu hranljivu podlogu: glicerinski krvni agar s krompirovim brašnom.). bužija čiji prečnik može da se povećava pomoću zavrtnja. verovatno stafilokokne prirode. Lako krvari. ð. Zatvaranje ovalnog otvora normalno se dešava po roñenju. U težim slučajevima zahvaćeni su ždrelo i grkljan. B. borna kiselina. vrste gram-negativnih. ali nema želudačno-crevne simptome. Botryocephalus latus. bužija spravljena od gume ili nekog drugog elastičnog materijala. bužija s vretenastim proširenjem njenog srednjeg dela. otporan prema želudačnom soku. serija cevi ispu105 bor-vazelin. reakcija vezivanja komplementa izvedena suspenzijom bakterija kao antigenom. bougie. botulinski toksin. od metala (kruta b. Pošto te bakterije nisu zavisne od faktora XiV. Borñet-Gengouova podloga.) ili laminarije (b. Uvek je smanjeno lučenje pljuvačke. rod koji se razlikuje od ostalih rodova iz porodice treponema po tome što ima najmanji broj spiralnih nepravilnih i razvučenih u vojaka. pertussis izaziva veliki ili magareći kašalj (pertussis). Spada u grupu trovanja hranom. bužija veoma umanjenog kalibra. svetlucavi igličasti kristali. pa i život bolesnika. B. bürljanje koje se čuje pri brzim pokretima gasa u crevima. b. mali zapaIjenjski tumor. v* Diphyllobothrium. Može biti ugrožena funkcija disanja. obermeyeri uzročnik je povratne groznice u Evropi. v. Hurstova b. Bordetella. midrijaza. . Bornholmska bolest. Moguć je smrtni ishod. parazitna glista iz grupe pantljičara (Cestodes). Infekcija u ćoveka nastaje posredstvom zglavkara koji se hrane krvlju. a treća u životinja. već su izražene lezije lubanjskih živaca i parasimpatikusa. postoje zatvor i retencija mokraće. podloga koja služi primarnom izolovanju B. B. koja bubri). asporogenih kokobacila: Bordetella pertussis. Radi sprečavanja razvoja drugih bakterija u nosno-ždremom sekretu. bo tuliš mu s.. Acidum boricum.) ima na vrhu jajasto zadebljanje. v. Nornialno. čije se krvi mešaju.. botulinum. pleufodynia. Acidi borici unguentum. koja se koristi za pažljiv pregled stenoza i fistula veoma malog prečnika. krupni. Schreinerove baze (CzHsN) prostatnog soka. anizokorija. pričvršćen za kožu peteljkom. dvostruka monoklina piramida kiselih fosfatnih soli. jedini bakterijski egzotoksin koji izaziva trovanje kada se unese kroz usta ili parenteralno. Inkubacija traje 6-36 časova. botulizam. Bolest počinje smetnjama vida i očnim simptomima: diplopija. filiformna bé.borborygmi borborygmi. »sveca«. te bolesnik teško guta i govori. Borñet-Gengouova metoda.. do veličine lešnika.) bužija. ptoza kapka i dr. Botalov otvor. ovaj se otvor zatvara pregradnom pločom koja se spušta s tavanice primitivne pretkomore s desne strane.. podlozi se dodaje penicilin. elastična b. Uvodi se u mokraćnu cev i druge telesne šupljine radi dijagnostike i terapije. duttoni izaziva povratnu groznicu u Aziji. a boule (fr. po svom afinitetu neurotropan. granuloma pyogenicum. v. reourrentis var. Prve dve izazivaju oboljenje u ljudi. bougie botryomycoma. instrument štapićastog oblika. akutno neurotoksičko oboljenje izazvano egzotoksinom Cl. danas se ubrajaju u zaseban rod. Botryocephalus.

Braunova brizgalica.). Bradikardija se sreće i u zdravih osoba (u treniranih sportista). u kome su oni kratki i imaju jedan zglob. bradypnoea. mentum. zakon po kome su masa i temperatura gasa u nekoj komori konstantne. deo ruke izmeñu ramena i lakta. barba. snažno vazodilatatorno sredstvo koje povećava propustljivost kapilara. brahicefalija. dovodi do stvaranja edema. nodalis. kontrahuje ili opušta razne glatke mišiće organizma. bradavica. tako da dobivaju izgled palca. videlo kako žumance deluje na njenu kontraktilnu sposobnost. usporeno disanje u različitim fiziološkim i patološkofiziološkim stanjima. centralis. brachialgia. prouzrokuje bol (delujući na nervne završetke. b. bol u ruci. bradikardija. Ako se pritisak povećava ili smanjuje. ali one imaju konični kraj. nadlaktica. Bowmânova opna. v. bradavičasti ostaci rascepanog devičnjaka (himena) koji ostaju na rubu usminskog ušća posle defloracije. bužija savijena u vidu lakta ili kljunasto na svom vrhu. brachium. brahiezofagus. škržne tvorevine.. v.Bouillaudov znak njenih živom.. kongenitalno kratak jednjak. organi koji postaju od škržnih tvorevina. 2-3 sveza žumanceta. brada. v. capsula glomeruli.. znak. v. bradycardia. bradikardija zbog oboljenja srčanog mišića. b. Ako se daje obareno žumance. branhijalni lukovi. b. bužija s komadom srebrnog nitrata ili druge jetke supstancije na vrhu. caruncula. b. b. brahialgija. škržni lukovi. bradycardia. npr. medikamentna b. koja se sastoji od supstancije koja se topi i rastvara. konačna b. na koju se stavlja neki medikament. anastomosis. brizgalica. čiji je uzdužni prečnik mali i skoro dostiže njen poprečni prečnik. koje su graduisane i služe za širenje jednjačko-kardijalne oblasti: kaustička b. . često nasledni poremećaj u razvoju prstiju. Boyleov zakon. V. Boydenov obrok. sinoatrialis. izvesnim trovanjima (žutica.. bradikardija zbog usporenih podsticaja u sinusnom čvoru. sinus bradycardia. bradikardija zbog oboljenja centralnog nervnog sistema. bužija izgleda konusa. snima se posle 3 časa (a ne posle 45 min. 106 Braunova udlaga brachydactylia. krak. b. a. bradavičaste kvržice (carunculae myrtiformes). b. v. brachycephalia. brachialis. elastična i bestrukturna opna koja razdvaja prednji epitel rožnjače od njene potke. v. laktasta b. dvostruka epitelna čahura koja obavija sudovno klube u Malpighijevom telašcu bubrega. brachialis. npr. vagusna bradikardija. koji povlači proksimalni deo želuca u medij astinum. a naročito posle poroñaja. zbog povećanog tonusa vagusa. Bouillaudov znak. posoljena ili zaslañena kristalnim šećerom. bradikardija čiji se uzrok ne može utvrditi. papilla. brachium pontis. Daje se posle snimanja žučne kesice da bi se na snimku posle 45 min. zapremina gasa se menja obrnuto srazmerno promenama pritiska. v. Baumanova opna rožnjače.. cardiomuscularis. krak moždanog mosta koji ga vezuje s malim mozgom. Braunova anastomoza. corpusculum renis.. bradipneja. branhijalne tvorevine. Braunova udlaga. Bowmanova čahura. olovo). oboljenjem mozga i moždanica (povišen pritisak u mozgu). usporena srčana radnja prouzrokovana povišenim tonusom parasimpatikusa. vagalis. sličnih Hurstovim b. essentialis. mišica. noBapeptid. uroñeni. brachioesophagus. Maloneyova b. Služi kao nosač jetke supstancije. bradikardija. udlaga.. kratka okrugla lubanja. prekomernim davanjem digitalisa ili oštećenjem srčanog mišića (poremećaj ^provoñenja). v. bradikardija u kojoj podsticaji (impulsi) za kontrakciju srčanih komora potiču iz nodalnog čvora. serija b. v. brahidaktilija. branhiomerni organi. bradikinin. b. Sin. rastvorljiva b. nadlakatni. Izaziva napade migrene. nadlakatna arterija.

su se zadržavali laki i pokretni p/o do izlečenja. v. Brazdanje se završava kada plod počne da raste. Zlotske pećine i Tirnoka. na 385 m n. Ima 10 toplih izvora (36.. brigadne previjalište. sanitetska služba brigade. zbijenih (morula) ili rasporeñenih oko segmentacione duplje (blastuld). Brill-Zinserova bolest. brigadna ambulanta. čvrsta. Anelova b. energetična (akratoterma). fina brizgalica koja služi za terapiju suznih puteva. ranije brigadno previjalište. brčište. U b. Brennerov tumor. brigadna sanitetska stanica. nazivana i brigadna bolnica. zbog čega je b. ali su često teški ratni uslovi i nemogućnost evakuacije u divizijsku bolnicu zahtevali duže zadržavanje i težih p/o. anemije. bregmatični temenac. rickettsiosis. v. operacija. sanitetska služba brigade. Brennerova operacija. v.50C). Njen klimat deluje tonički i sedativno. brizgalica za ubrizgavanje u šupljinu materice. hronična reumatička oboljenja zglobova i mišića. slabo radioaktivna. naziv koji se često upotrebljava za brigadnu ambulantu (v. ograničena. tamo). niz deoba koje oploñeno jaje pretvaraju u okruglastu gomilu ćelija. brigadna sanitetska stanica. fontanele. Makroskopski je slična fibromu. banja u blizini Bora. lagane. brazdanje. flexor pollicis brevis. brevis. Jaja s vitelusom. npr. blastomere. podnosno polje (area infranasaHs).) nasilno ispravljanje ankilotičnih ili nepravilno sraslih fragmenata preloma. v. Pri kraju trudnoće postaju jače da bi u poslednjih nekoliko časova trudnoće postale toliko jake da rastegnu grlić materice i istisnu dete kroz poroñajni kanal. ali je mali broj praćen pojavom hiperestrinizma. nejednako rasporeñenim. a povremeno i hirurška pomoć (kad bi joj se dodelila hirurška ekipa). kratak.38°. a. v. Brightova bolest. brigadna bolnica. Voda s ovih izvora je slabo mineralisana. fontanska b. arterioskleroza. slabe.. Ova voda koristi se za piće i za kupanje. brigadni sanitet. slabo sulfatna. v. Brill-Symmersova bolest. brizgalica. hronične nadražajne dermatoze. U ovoj banji lece se: neuroze i neuralgije. 40. Mikroskopska graña se odlikuje grupama epitelnih ćelija koje se nalaze u gustoj fibroznoj stromi. Braunova b. bolest.r Braxton-Hicksove kontrakcije Braxton-Hicksove kontrakcije (»trudovi« u trudnoći). samo je manjeg obima.3°. brigadna sanitetska služba. Neoplazma je mala. aparat koji ubrizgava tečnost 107 .. slabo sumporna. najčešće usamljena ili u zidu pseudomucinoznog cistadenoma jajnika. Plod se ne uvećava nego se samo «celularizuje». sanitetska etapa koju sanitetska služba brigade uspostavlja na 6-8 km od borbene linije radi pružanja opštemedicinske i hirurške (uglavnom neodložne) pomoći. Jaja s podjednako rasporeñenim vitelusom (holoblastna jaja) dele se potpuno. u narodnooslobodilačkom ratu pokretna brigadna sanitetska ustanova u kojoj se povreñenim i obolelim (p/o) pružala opštemedicinska. sin. Poreklo ove neoplazme je sporno. retka benigna neoplazma jajnika žena starijih od 50 godina. urička dijateza. Neoplazma nije horffionski aktivna. dele se delimično (meroblastnajaja). v. sličnih po hemijskom sastavu. bolesti ženskih polnih organa. ali se veruje da je folikulnog porekla i slična ćelijskim neoplazmama stvorenim iz mezenhima jajnika. v.5°37. premorenost i iscrpljenost posle bolesti. a. brizgalica tireotoksikoze. (fr. Od zigota putem brazdanja nastaju sve sitnije ćelije. a u dijagnostici za usisavanje tečnosti iz tkiva i telesnih šupljina putem punkcije. ritmičke kontrakcije materice koje se periodično javljaju u gotovo svim mesecima trudnoće. brisement force. nephritis. m. Brestovačka Banja. ugljenokisela i gvožñevita. kratki pregibač palca ruke. sprava koja u terapiji služi za parenteralno davanje lekova ili ispiranje telesnih šupljina. organizacija rada je slična onoj u divizijskoj sanitetskoj stanici.

staklena brizgalica sa staklenim klipom. u mleku. mastopathia fibrosä cystica. u ratu se pomoć pruža po načelima etapnog lečenja (v. snabdevanje vodom i hranom. Na terenu je otrovan i . Brodie-Rećlusova bolest. Brockova operacija. proporcionalni brojači. Brockov sindrom.. deo sanitetske službe ratne mornarice (v. koje. vibracije motora itd. Brokin indeks. vrši nadzor nad (sprovoñenjem) odgovarajućih higijensko-profilaktičkih mera s ciljem da se očuvaju^zdravlje i radna i borbena sposobnost posade broda. brodska sanitetska služba. v. V.. bromatologija. bezbojna kristalna materija čije pare nadražuju sluznicu očiju. sanitarna tehnika. za kontrolu kontaminacije profesionalno izloženog osoblja i za ispitivanje rasorpcije i ekskrecije radionuklida u dijagnostici poremećaja resorpcije. scintilacijski brojači. higijena. v. medicinske pomoći i medicinske RBH-zaštite. Njihova dužina iznosi 2 cm. poluprovodnički brojači. Neisserova b. nauka koja se bavi izučavanjem sastava životnih namirnica. Koristi se za odreñivanje nivoa prirodne radioaktivnosti u organizmu. brojač za ćelo telo (eng. staklena hrizgalica s metalnim klipom. Brocqova bolest. aphasia. v. Brodijev apsces.. v.). a pri jačoj koncentraciji i nosa. bromatografija. sindrom srednjeg režnja. brom-benzil-cijanid čija je namena organizacija i pružanje pomoći povreñenim i obolelim (p/o) i sprovoñenje preventivnih medicinskih mera na ratnom brodu. neophodno je vršiti i kvantitativno odreñivanje broja bakterija u datom momentu u nekom materijalu: u vodi. Postavlja se u podrumskim prostorijama. tamo) i u tu svrhu uspostavljaju se stanice: prve pomoći. v. v. kad nabrekne. potkožna 1 druga ubrizgavanja. čiji su zidovi optočeni čelikom ili betonom. abscessus.briznici (ductus ejaculatorii) dejstvom teže. zatim buka.. ureteralna brizgalica koja služi za lečenje gonoroičkog uretritisa. Brodersov indeks. v. Luerova b. v. brojanje koje se vrši u mnoge praktičke svrhe. vojna apoteka. u brod p/o se prenose specijalnim nosilima. brojači. Nabrana sluz nica postavljena je venoznim šupljika vim telom. dugotrajni bojni otrov suzavac (v. Sin. može da zatisne otvore briznika. brodska apoteka. semenonosni kanalići koji postaju sticajem kratkog izvodnog kanala semenih kesica i semenovoda. ureñaj za odreñivanje radioaktivnosti celog tela. . Geiger-Mullerovi brojači. whole body counter). brom-benzil-cijanid. u četvrtom stepenu sve su ćelije neuobličene. brodska higijena. Stiču se u vidu 2 uzana razreza u semenu humčicu (colliculus seminalis) na zidu prostatne uretre.. treći stepen tri četvrtine takvih ćelija. grla i dušnika. Pravazova b. a do pristaništa ili sanitetskog broda prevoze se (motornim) čamcima. brojanje bakterija. indeks malignosti po kome je tumor utoliko opasniji ukoliko su ćelije neuobličene ili embrionske prirode. tamo). drugi stepen polovinu. indeks prema kome težina tela iznosi onoliko kilograma koliko u visini pretiče santimetara iznad 100. briznici (ductus ejaculatorii). a na većim brodovima i stacionar u kom se p/o leće do evakuacije u kopnene sanitetske ustanove ili u sanitetski brod. operacija. tamo) 108 Brokin centar. Prvi stepen sadrži četvrtinu neuobličenih ćelija. Sastoji se iz više brojača sa čvrstim ili tečnim scintilatorima. v. hranljivih supstancija itd. Obim i vrste mera zavise od veličine i klase broda. Recordova b. za intravenska. zatim u supstancijama za spremanje vakcina i dr. parapsoriasis en plaques. Brokina a fazi ja. hipodermna b. pored kvalitativnog. centar. brizgalica malog kalibra kojom se ubrizgava rastvor leka ili neke druge tečnosti kroz tanku šuplju iglu u potkožno tkivo. brizgalica malih dimenzija za po tkožna ubrizgavanja. grana pomorske medicine koja proučava uslove života i rada na brodu (smeštaj.

bronchopneumonia. smanjenje. Ćelije su sitne. čiji je tok usporen. plur. b. koja je. b. bromhidroza. postoperativna b. bronchiolitis. npr. crvenilo. okruglih podjednakih jedara i svetlije protoplazme. bronhoskopija. Muškarci češ- bronchoscopia. septičkih infekcija. tuberosum (svrab. ulceracije. bronchostenosis.. bronhopneumonija. pojačana sèkrecija sluzi u disajnom traktu. bronchoconstrictio. na nogama i u glutealnom predelu. stenoza bronha. b. ili akne (v. u pitanju je b. bronchopneumonitis. nesiguran hod. Mnogo su češća hronična trovanja pri dužoj upotrebi bromida (npr. posn^alranje sluznice i zidova bronha pomoću bronhoskopa. karakterisične grade ćelija u vidu manjih i većifi grupa. Može biti u vidu vegetantnih dermatoza. brom(h)idrosis. dušnica. Izmeñu grupa 109 . praćeno povremenim kašljem i iskašljavanjem sluzavognojnog ispljuvka. inferior. . endoskopskog preglecÇa bron ha. plikovi. Od dužine trajanja zavisi da Ii je u pitanju akutni ili hronični bronhitis. suženje lumena bronha. bubrege. bronchialis. b. bronhiektazija. Čini 10% svih primarnih neoplazmi pluća. zapaljenje pluća koje počinje u krajnjim bronhiolama. a otkriva se organoleptički (nadražaj očiju i miris na med). vegetacije).r brom(h)idrosis preko 30 dana. bronchospirometria. trovanje bromidima. zadahom. bronh. oslabljeno pamćenje.. dugotrajno zapaljenje bronha. koje se ispoljava periodima kašlja i iskašljavanja. bronchialis (bronchalis). Raste često u vidu polipa ili peteljkastog izraštaja u zidu i zjapu dušnice. metoda snimanja stanja i promena u sluznici bronha u toku bronhografije. okarakterisana kao oboljenje niskog maligniteta. chronica. V. a. bronchioli. bromidi. adenom brorihusa. bronchiolitis. hronično proširenje bronha. bronchus. Na preseku je beličast. Simptomi trovanja su: akne. bromizam. Traju više sedmica i posle prestanka upotrebe bromida. dušnični. Sin. Gas-maska potpuno štiti organizam a raskužava se alkoholnim rastvorom natrijum-hidroksida. anoreksija. naročito u abdomenu. subakutna b. bronchlolus. Sin. bromodermia. bronchiectasia. tracheoscopia. acne medicamentosa) koje se javljaju na licu. znojenje praćeno neprijatnim mirisom. sanjivost. acne. onda je u pitanju b. izazvana virusnom infekcijom. u lečenju epilepsije). zapaljenje sluznice bronhija. zadah iz usta. soli bromovodonične kiseline. b. neoplazma. dušnična arterija. endoscopia. Bolest se javlja kao sekundarna pojava u toku raznih infekcija gornjih delova organa za disanje. v. bronhospirométrija. u kojoj se rede mogu dokazati argentafina zrna. kičmeni stub. bronhiole. bronhitis. Akutna trovanja su vrlo retka. »bromna psihoza« i dr. bromodermija. bronhijalan. virusna b. bromismus. sitne grančice dušnica u plućnim režnjićima. koja se javlja posle hirurških intervencija. bronchokinematographia. zbog svoje sporosti u rastenju i slabog prodora u okolinu i izazivanja metastaza. bronhokinematografija. adenoma. Ako se bronhoskop uvlači kroz usta i grkljan. bronchus će obolevaju od bronhitisa nego žene^2-: obolela muškarca dolaze na l obolëtu ženu. m onia. V. apatija. često u velikim količinama. Odlikuje se lučenjem sluzi i prisustvom elemenata zapaljenja i bakterija u njoj. Retke su mitoze i metastaze u jetru. veći ogranak dušnika. v.  bronchopneumonitis.7 bronchopneumonia. Slično stanje je u seksodiferentnoj učestalosti bronhiektazije. u iscrpenih osoba. prouzrokovano najčešće virusnim i bakterijskim infekcijama i udisanjem raznih vrsta prašine koje draže sluznicu bronha.. akutno zapaljenje bronha. suženje. tupost. bronchopneu "^f . superior. bronchitis. a ako se uvodi kroz otvor traheostome. acuta. metoda odreñivanja zapremine i i kapaciteta posebno za svako pluće. b. koji se odnosi na dušnicu. pneumonia lobularis. skup kožnih pojava izazvanih dugom upotrebom bromida. bromodermia.

Karcinoidni sindrom je zabeležen u slučajevima kada postoje metastaze u jetri. 110 Brunsova udlaga bronhovezikulsko disanje. v. bruceloza. Služi kao kožni test za dokazivanje alergije u brucelozi. v. pa se katetar (Nélaton 15 ili 16. akutno ili hronično oboljenje iz grupe zoonoza. znak. ili brucelargen. naročito u dece (perle. b. U ljudi izaziva Bangovu bolest. bronchi lobares. v. Danas'se kao kontrastna sredstva upotrebljavaju. naročito ako je zvuk patološki. koje izazivaju tri tipa brucela. od kojih svaka ulazi u odgovarajući režanj pluća. bolest ovaca. Bruceloze ima u našoj zemlji. v. v. fistula bronha). obično su posledica aspiracije iz usne duplje. sa povišenom temperaturom. naročito jak prvi ton srca u potpunom srčanom bloku. operacija. igle). Bolest se prenosi kontaktom i preko namirnica koje potiču od zaraženih životinja. još bolje Métrasov) uvuče kroz nos ili usta u dušnik i glavni bronh. a u ženskog kosmati predeo (bručik) naglo se završava horizontalnom linijom. režanjske dušnice. b. bruit. B. bronhoplastika. principalis dexter et sinister. bronchospirometriâ. de eraquement. Najzad se kroz katetar ubrizga kontrastno sredstvo i odmah zatim snima odgovarajuće plućno krilo u raznim položajima.. Spada u grupu bioloških oružja. v. bronhokinematografija. (2) vodena suspenzija jodnih soli (Dionosil. Odstranjuje se pomoću bronhoskopije. B. udlaga. desna i leva glavna dušnica koje kroz koren pluća ulaze u odgovarajuće pluće. bronchokinematographia. . Brunschvvigova operacija. crne. zvuk koji se čuje u perikarditisu ili suvom pleuritisu. hirurško zatvaranje fistule bronha. bronhopleuralni. b. rod gram-negativnih nepokretnih kokobacila. bronchiectasia. segmentne dušnice. (3) uljani rastvor joda sa dodatkom sulfonamida (Lipiodol sulfamidé). bronchiolus. bronchi segmentales. (fr. bronhiola. za svaki segment pluća po jedna odgovarajuća dušnica. B. v. Brucele izazivaju u životinja i ljudi oboljenja koja se nazivaju bruceloze. cirrhosis hepatis. usled nepažnje ili poremećaja refleksa. (1) viskozni vodeni rastvor organske soli joda (Joduron-B). Brunsova udlaga. de pot fëlé (zvuk naprslog krčaga) zvuk koji se čuje pri perkusiji predela kaverni.bronhiektazija ćelija neoplazme nalazi se nežna vaskularna. ekstrakt nukleoproteina brucela. u vezi s bronhijama ili s pleuralnom šupljinom.) zvuk koji se čuje pri osluškivanju. bronhiektazija. ono što pripada bronhu i pleuri. bronhno disanje. plastička operacija na bronhu. v. bronhospirometrija. zrna. nešto kovrdžave dlake koje se gube iznad korena polnog uda: u muškog postepeno na prednjoj strani trbuha sve do pupka. strana tela b. bronzani dijabetes. recidivima i oštećenjem lokomotornog aparata.. v. Postoji više morfoloških vrsta adenoma dušnica. bruce (pubes). bruce. U kliničkoj slici dominira afekcija retikuloendotelnog sistema sa hepatosplenomegalijom i adenopatijom. suis izaziva zarazni pobačaj svinja i febrilna oboljenja u ljudi. Prethodno se izvrši dobra anestezija. Brucella. rendgensko snimanje bronhija koje su ispunjene mlakim jodnim kontrastnim sredstvom. košpice. jako razgranala mreža. de canon. koza i ljudi. v. Ima i endogenih s. brucellosis. brucelin. Bolest_počinje postepeno. bručik. bronhografija. respiratio. obilnim znojenjem i bolom u krstima. v. Brudzinskijev znak. t. npr. sadržaj razmekšane tuberkulozne žlezde koja je provalila u dušnicu (v. melitensis izaziva maltsku groznicu. b. Generalizovano oboljenje septičko-alergijskog tipa sa dugotrajnom talasastom temperaturom. abortus prouzrokuje zarazni pobačaj goveda i konja. ili komunikacija bronha s pleuralriom dupljom u vidu bronhopleuralne fistule. Propyliodon). filtrat tečne kulture brucela. respiratio. b.. tri desne a dve Ie ve.

spaja se s jezičkim živcem (n. budnost. bruksomanija. tubulus renalis. pod dejstvom bilo kog senzoričkog signala (s kože. Najčešće je posledica psihosomatskih stanja i traumatskog kontakta zuba. Buergerova bolest. bubašvaba. Buckyjevi zraci. Sin. s mogućnošću ispiranja peska suprotnim pravcem toka vode. V. calices renales.35 do 0. grana VII moždanog živca (n. bruxomania. Pri visokom položaju trohantera (iščašenje kuka. npr. bruchomania. v. chorda tympani. facialis). trubač. V. betonski bazeni prema količini vode. retikularnog aktivatorskog sistema srednjeg mozga. bubreg v. Cilj brušenja je da se odstrani okluzalni traumatizam i postigne maksimalni istovremeni kontakt i ravnomerno opterećenje svih zuba. terapijski postupak pri kome se vrši brušenje onih tačaka i površina na zubima (gornje i donje vilice) koje prerano dolaze u meñusobni kontakt. signali s receptora mišića. Bilo koja vrsta senzitivnih signala. v. »bufalo-hump«. cavum tympanL bubanjska vrpca. okruglasta. tanka i poluprozračna opna koja zatvara dno spoljašnjeg slušnog kanala i odvaja ga od bubanjske duplje srednjeg uva. oedema. V. v. buccinator (od lat. zatim se osovina femura produži kroz vrh trohantera i najzad se vrh trohantera spoji s prednjom gornjom bedrenom bodljom.5 do 4 mm. prelom vrata. obraz. nasledna bolest vezana za X-hromosom. u kojoj nedostaju B-limfociti i plazmociti. ren. stanje suprotno od spavanja. Sin. kao. v. bubrežna kolika. koji je u miru i ne odašilje impulse u moždanu koru.60 mm i 1. mandibularis). američki). zraci Budd-Chiarijev sindrom. bruxismus. bubrežni kanalić. membrana tympani. Snažni. v. krupnoće 0. Sin. bubanjska šupljina. bubanjska duplja. koji pripada obrazu ili se na njega odnosi. v. kao produžetak osovine butne kosti skraćuje se. obrazni. može dovesti do nagle aktivacije ovog sistema i do buñenja. bucca. Sazrevanje filtra pola časa. V. ren. bruxomania. pa čak i visceralne senzacije iz creve) uslovljava buñenje osobe koja spava. buccalis. koji je pri spavanju u miru. v. cavum tympanL bubanjska opna. »buffalo«-vrat (grba). butnjače itd. Blatta orientalis. m. Brutonova agamaglobulinemija. posle izrade neprikladnih stomatoloških nadoknada koje su u supraokluziji. bolest. nesvesno. kao i nesmetani pokreti donje vilice. v. Roser-Nélatonova linija (pod linija). mišić obraza (trubački mišić). Trougao je normalno ravnokrak i pravougli. v. Pripada ustima ili se na njih odnosi. buccina. bukalan. brzi peščani filtri (sin. škripanje zubima u budnom stanju. Broj limfocita u perifernoj krvi je normalan. ali su imunoglobulini izrazito smanjeni. truba). jastučasta naslaga masti u predelu donjih 111 . Kapacitet 125 m 3 »bufalo-hump« vode m 2 /dan. selektivno brušenje zuba. Bryantov trougao. bruksizam. nagla aktivacija retikularnog aktivacijskog sistema. Vrlo česte infekcije. auris. bruxismus. bubrežni edem. povremeno škripanje zubima van funkcije žvakanja. colica. bubrežne čašice. ponavljani pokreti vilicama pri kojima su zubi neprekidno u kontaktu. sindrom. očiju ili ušiju. naročito sinusa i organa za disanje.) kateta. npr. Dovodi do trošenja čvrstih tkiva zuba i oštećuje ozublje (parodoncijum). vidni i slušni signali. naročito noću. Buerger-Grutzova bolest. pravougli trougao koji se dobiva ako se na ležećem bolesniku od prednje-gornje bodlje povuče nadole vertikalna linija. kože. lingualis od n. buccinator. stridor dentium. v. thromboangiitis obli terans. mala. v.brušenje zuba brušenje zuba. v. Odlikuje se aktivnošću moždane kore pod dejstvom podsticaja iz tzv. ispunjeni slojem peska od 65 do 75 cm.. Prima treperenja zvučnih talasa i prenosi ih preko slušnih koščica u unutrašnje uvo. iz zglobova i mišića. buñenje.

pripomaže erakciji korena penisa i isturanju semena iz uretre u trenutku ejakulacije. krvni agar i dr. u mlinovima. lekarske kontrole. polyneuritis. učestvuje niz raznovrsnih i mnogobrojnih faktora. znaci oboljenja (oduzetosti. buhač.5° i 25. nalazi se pored Aranñelovca. a noću do 25 fonova. progresivna bulbarna paraliza. u mešovitom području preko dana 45. T 15. u gradovima. kongestija jetre. gutanja. rada srca i krvnih sudova. a noću 35 fonova i u industrijskim područjima preko dana 60. naročito u ulicama veoma opterećenim saobraćajem. periodične promene radnog mesta i tehničke zaštite. u železarama. bulbarne pojave. Naziv nastao otuda što slične naslage ima i američko goveče . paralysis. Od svih vrsta najaktivniji je dalmatinski buhač. njene vode su alkalne i zemnoalkalne. serumski bujon. Preventivne mere se sastoje od individualne zaštite radnika. a noću 45 fonova. hranljivi bujon (mesna voda. urička dijateza. nefrolitijaza. Protiv muva. bulbokavernozni mišić. Pri tome se razvijaju raznovrsne promene u srednjem uhu.buhač vratnih pršljenova. deo retikularne formacije koji obuhvata najviše i lateralne delove retikularne formacije u izduženoj moždini i ćelu retikularnu formaciju moždanog mosta. poprečnoprugasti mišić koji. kao što su poremećaj govora. rede nadražaja) bulbusa (izdužene moždine). v. disanja. bulbarni simptomi.). To su teški. industrijska b. a naročito stanje gradskih ulica. karakteristična pojava u Cushingovom sindromu (v. Aktivni insekticidni princip nalazi se najvećim delom u cvetovima (Flores Pyrethri). obično smrtonosni poremećaji u toku nekih živčanih oboljenja (poliomyelitis. a izražava se u fonima. rekonvalescencija. upotrebljava se i kao osnovni deo raznih hranljivih podloga (krvni. srednjeg mozga i meñumozga. stenica.»buffalo«. ugljenokisele i gvožñevite. syndroma Cushing). Moderno kupatilo i otvoren bazen s mineralnom vodom i klimatsko mesto. v. kao i strogim razdvajanjem ulica za stanovanje od saobraćajnih ulica. hronični holecistitis. Pyrethrum cinerarii folium Treviranus. paralize. v. Zbog toga se stvara112 bulboretikularno područje ju sve veće mogućnosti za slabije ili jače potresanje zgrada. pri radu sa pneumatičkim čekićima. agar. zbir šumova i zvukova koji nastaju usled saobraćaja i industrijskog ili zanatskog rada. anemija. Buka se meri naročitim aparatima. Postoje i specijalne organizacije za borbu protiv buke. ulična b. Podnošljive granice buke u fonovima iznose u stambenim četvrtima preko dana do 35. buva. kao što su kovačnice. Bukovička Banja (Aranñelovačka Banja). bulbi vestibuli. bulbarne pojave. na 270 m nadmorske visine. fonometrima. buka. Ova buka i potresanje zgrada ublažavaju se elastičnim popločavanjem ulica i efikasnom izolacijom temelja i zidova zgrada materijalom koji loše sprovodi buku. Glavne indikacije: dispepsija. mereno na otvorenom prozoru. oštećenje labirinta s poremećajima ravnoteže i otoskleroza. pepton sa NaCl). vašiju i bubašvaba buhač se upotrebljava kao prašak za posipanje ili u vidu tečnosti ili âerosola za raspršavanje. U stvaranju gradske b. amyotrophica. bulboretikularno područje.2° C. Ova buka izaziva obično posle 8-10 godina a ponekad i ranije ili docnije hronično oštećenje organa za sluh s postepenim slabljenjem sluha. industrijskim centrima pa i u manjim naseljima stalno se pojačava usled sve većeg saobraćaja i intenzivnijeg rada. sclerosis lat. tkačnicama. pri fabrikaciji metalnog oruña. osnovna je tečna hranljiva podloga za razmnožavanje većine bakterijskih vrsta. bujon. tremne glavice. s ishiokavernoznim mišićem. Neuroni ovog pod- . kao i broj i vrsta vozila. biljka od čijih se osušenih cvetova pravi prah koji služi kao insekticidno sredstvo. stvara se u mnogim preduzećima i radionicama. pseudobulbarna paraliza). Razlikuju se gradska i industrijska buka. bulbarna paraliza. koje može da preñe i u potpunu gluvoću.

burovljev rastvor. bulimija. limphoma. špag. Eferentni impulsi iz ovog područja imaju inhibitorno dejstvo i neprekidno se suprotstavljaju efektima b. v. olfactorius. najčešće u stanovnika centralne Afrike.) ureñaj za pokretanje rotacionih instrumenata (svrdala) u stomatologiji.). (stom. Butyrum cacao. oblik nediferentovanog malignog limfoma. Zatezanje pravih očnih mišića daje hipotonoj očnoj jabučici četvrtast izgled. v. iz kore velikog mozga i iz malog mozga. bulboretikularno inhibicijsko područje. a služe da olakšaju pokrete mišićnih tetiva. bedro. kesasta šupljina glatkih površina obloženih pljoštim ćelijama. bazalnih ganglija. refleks. deo retikularne tvorevine koji se nalazi u prednjem srednjem delu donje tri četvrtine kičmene moždine. hemocitometar. Oleum cacao.000 o/min. Uloga ovog područja se sastoji od održavanja tonusa skeletnih mišića i stanja budnosti. antidijabetik (v. ukoliko nisu kočeni signalima iz drugih delova nervnog sistema ili zamoreni. 113 . Bürkeova komora. moždane kore (naročito motoričkog područja) i hipotalamusa. stegno. bolest. vestibularnog aparata.. Kad oba područja deluju normalno. visokoturažna b. butna kost. bursae mucosae (synoviales). cynorexia. Sin. Acidum butyricum. Neuroni ovog područja nisu sposobni za samorazdraživanje. smanjena očna jabučica četvrtastog oblika.. bura.. oivičena dvanaestopalačnim i debelim crevom. »vučja glad«. v. Њ. b. malog mozga. Sin atrophia bulbi quadrata. buter. butil-bigvanid. b. Hyoscyamus niger. buphthalmus. proizvodi preko 12.bulboretikularno inhibicijsko područje ručja imaju osobinu samorazdražljivosti i stoga neprekidno šalju impulse u motorička područja kičmene moždine i nagore u veliki mozak. vetrovi. v. r. tamo). quadratus. Bunyanova kesa. fovea radialis. odnosi se na kožno oboljenje u kome je osnovna eflorescencija plik. ispod prečage.. hydrophthalmus. v. femur. sluzne kese u zglobovima ramena i kolena. femur. motorne funkcije kičmene moždine nisu ni ekscitirane ni inhibirane. V. 8 Medicinski leksikon Butyrum cacao bullosus. b. bulla. facilitacijskog područja. mirisna glavica. neizdržljivo osećanje gladi. iza želuca. obična b. atrofična. bulbus. bulozan. but. i bigvanidi). femur. v. proizvodi preko 100. v. b. oculi. koji na radiografiji izgleda kao glavica ili mitra. bunika. vrlo jak stepen hidroftalmusa. duodeni. proizvodi do 12. bulbusni refleks. ali se neprekidno razdražuju signalima koji im pristižu iz bazalnih ganglija. v. v. v. u nas registrovan pod imenom »Silubin-retard« (v. kesa od lakog nepromočivog materijala koja služi za omotavanje vlažnih zavoja. zadebljani deo olfaktivne trake.000 o/min. omentalis. obložene iznutra sinovijalnom opnom. v. v. partizansko bure. Prednji. butnjača. maslac. b. ispred gušterače. Aluminii subacetatis solutio. od ovih signala jedni deluju ekscitacijski a drugi inhibicijski. proširenje u vidu glavice luka. v. v. buterna kiselina. v. poly phagia. buformin. burmutica (anat. v. thrombangiitis obliterans. kesa. Sastoji se od električnog motora ili turbine koji pomoću prenosnog mehanizma pokreću nasadnik ili kolenjak na kojima se nalaze rotacioni instrumenti. Senzoričke poruke pristižu u retikularnu formaciju iz raznih izvora iz kičmene moždine. partizansko. buftalmus. bursa. b. Osnovna eflorescencija u mnogim (buloznim) dermatozama. v.000 o/min. Burdachov put. početni prošireni deo gornjeg segmenta dvanaestopalačnog creva. fasciculus cuneatus. bulimia. rascep izmeñu pojedinih slojeva epiderma ispunjen seroznom tečnošću. bušilica. glavica. plik. očna jabučica. bure. Burkittov limfom. Burgerova bolest. ultravisokoturažna. opornjačka kesa u trbušnoj duplji.

(eng. stavljanje vaskulne proteze izmeñu butne i zakolenske arterije da bi se zaobišao začepljeni segment. Sitna prašina od pamuka i vune nadražuje sluznice organa za disanje i time pojačava dispoziciju organizma za akutna i hronična zapalje-nja i za razvijanje emfizema. levog srca. distalno od mesta njenog suženja. oboljenje nastalo us-led oštećenja organizma dejstvom prašine od vune i pamuka. To je vid vantelesnog krvotoka koji se koristi u hirurgiji srca.. v. komad vene safene ili odgovarajućeg kalema kojim se spajaju zjap aorte i venačna arterija. a usta za bodenje i sisanje. b. aortikokoronarni b. obično oksigenatorskom pumpom. byssinosis. B. noge su podešene za skakanje. insekti iz reda Aphaniptera. Udisanjem ova prašina može alergički da senzibili-zuje organizam i da izazove bronhijalnu astmu i poznati kašalj tkalaca. pacova (Xenopsylla cheopis) prenosilac je kuge. kardiopulmonalni b. Larve žive od organskih otpadaka i gljivica. desnog srca. bužije u cevastu strukturu ili organ. bypass. skretanje samo dela krvi iz arterije. krv se odvodi direktno u plućne arterije. da bi im se proširio kalibar. Ektoparaziti toplokrvnih životinja. Telo im je bočno jako spljošteno. 114 . krv se odvodi direktno u aortu. zaobilazeći na taj način levu pretkomoru i levu komoru.. izbegavajući na taj način desnu pretkomoru i desnu komoru. shunt.. kalemljenje vaskulne proteze izmeñu aorte i butne arterije da bi se zaobišao arteriosklerotični segment. bisinoza.buve buve.. (Pulex irritans). pomoćni tok. Najpoznatija je čovečja b. butno-zakolenski b. skretanje krvotoka iz plućnih vena u aortu. skretanje toka krvi od mesta nje- byssinosis nog ulivanja u desnu pretkomoru. b. parcijalni b.. kao što je to u lečenju strikture jednjaka ili mokraćne cevi. skretanje.) bajpas. bužiranje/uvlačenje «svece». V. skretanje toka krvi od mesta njenog ulivanja u desnu pretkomoru. aortoilijačni b. pneumonoconiosis.

consperge. hemijski simbol za element kalcijum. skraćeno od reci coque (kuvaj). (engl. radioaktivni izotop ugljenika. C-peptid (»vezujući peptid«). a za vreme sekund. 14 C . koja u proinsulinu (v. radioaktivni izotop hroma. v.i B-lanac kasnijeg. CAT. Danas se upotrebljava meñunarodni sistem mernih SI-iedinica. tj. radioaktivni izotop kalcijuma. charta cerata. 51 Cr . gram. za charta (hartija). Cl. consp. biološki aktivnog insulina (v. caps. v... centimetar. tamo). v. ili conspergetur. cadmium. CO. pospi. ima odreñenu antigenu moć. v. koncentrovan. comp. povezuje A.C. compositus. Cr. molekul koji nije srodan imunoglobulinima i koji precipi* tira u prisutnosti Ca2+ sa grupno specifičnim C-polisaharidom pneumokoka. Cd. Ca.. chlorum. CAP. CGS. (3) oznaka za Celzijusove stepene. polipeptidna lančana struktura. U reumatskoj groznici smatra se specifičnim testom. za težinu gram. coq.) karcinom. Koristi se. eh. složen. conc. Piše se u receptu kojim se propisuje dekokt. catabolite activator protein). i posle ove reci se naznačuje sa čim i za koje vreme treba da se kuva propisana droga. radioaktivni izotopi kobalta. skrać. (1) simbol za Coulomb..c. primenjuje se u obliku hromata za obeležavanje eritrocita. v. chrom. Ce. kada se za njega veže cAMP. pored drugih testova. (Rp. Uobličeni elementi obeleženi radioaktivnim hromom primenjuju se za odreñivanje zapremine 115 . tamo). metoda tomografskog snimanja mekih organa rendgenskim zracima. CO2.. skraćenica za concentratuš. Co57 i Co58. v. hemijska formula* za ugljen-monoksid. neka se prospe. capsula.. ali bez sigurno dokazane fiziološke aktivnosti. leukocita i trombocita i albumina plazme. Ca47. u drugim bolestima nema specifičan značaj. cerium. kao najavljivač akutne faze bolesti. primenjuje se u obliku hlorida za ispitivanje metabolizma kalcijuma. protein koji. sistem mera u kojem je jedinica za dužinu centimetar. Ch. Meñutim. (klin. hemijska formula za ugljen-dioksid. Co. primenjuje se u obliku obeleženih organskih jedinjenja za metabolička ispitivanja.). povećava brzinu transkripcije operona osetljivih na prisustvo glukoze i tako predstavlja elemenat pozitivne kontrole. sekund. skraćenica za sistem mernih jedinica. pozitivna kontrola. (2) hemijski simbol za carboneum (ugljenik). hemijski simbol za metal kobalt. C-reaktivni protein. v. kompjuterizovana aksijalna tomografija.. C-peptid (»connecting peptide«). primenjuju se u obliku obeleženog vitamina Bi2 (cijanokobalamina) za ispitivanje poremećaja apsorpcije i dijagnostiku perniciozne anemije.

stoga se mnogo namnoži u ustajalom. žitni žižak. c. cekokolopeksija. Najčešće napadaju pšenicu. u potpunom nedostatku rada štitne žlezde. Butyrum cacao. vlažnom i upaljenom žitu. caecum mobile. 50-55% organskih materija (kolagen i mukopolisaharidi) i vode. c. c. les. acelularni. kaheksija koja postoji u teškoj bubrežnoj insuficijenciji. Cacao. cezijum. šlep. tamo). c. hem. hypophyseopriva. k. hem. kadmijum. strumipriva. u hroničnom trovanju olovom. potvrñivanje mobilnog cekuma za zadnji trbušni zid. cekofiksacija. c. Sin. c. caecocolon.CRH (= CRF) krvne plazme i vremena preživljavanja u krvotoku. kila u čijoj se kesi nalazi kao sadržaj cekum. v. v. element. malarica. sindrom koji se viña u potpunom prestanku rada hipofize. Sadrži cementocite smeštene u Iakunama (cementoplasti) i preko protoplazmatičkih nastavaka spajaju se sa susednim ćelijama. caecocele. Ne trpi premetanje. cadaver. sin. k. miksedem. c. cement. v. u malignim tumorima. tropica. Cd. caementoma. element. izjedu ćelo zrno i zatim se zakukulje. zbog nedostatka timusa. k. Caecofixatio. saturnina. . panhipopituitarizam. kaheksija. k. c. thyreoidectomica. Cs. Theobroma cacao. c. CRH (=CRF). caecus. Cs 131. Cs. Sastoji se od 45 do 50% neorganskih materija (uglavnom kalcijum-fosfat). 116 Calandra granaria caecocolopexia. telo mrtvog organizma. Cementomi se nalaze slobodni u koštanom tkivu u blizini vrha korena zuba ili su pripojeni za zub. hipertireoidizam. radioaktivni izotop cezijuma. u hroničnoj malariji. caklina zuba. c. sastavljena od cementa korena zuba. c. cekokolon. specifično podstiče izlučivanje ACTH (v. exophthalmica. hemijski simbol za alkalni metal caesium. metal. hipofizna k. Larve insekta žive u zrnu žita i neobično su proždrljive. primenjuje se u obliku hlorida za scintigrafiju srca. kalcifikovano tkivo koje ne sadrži ćelije već ugrañene završetke kolagenih vlakana desni i okolozubne opne. cachexia. c. pritvrñivanje cekuma i ushodnog kolona za trbušni zid. Oleum cacao. Množe se masovno i izazivaju prave katastrofe. celularni. c. k. naročito njihovog gubitka kroz želudačno-crevni trakt. panhipopituitarizam. cancerosa. pored žitnog moljca. Prekriva pretežno cervikalni deo korena zuba. Calandra granaria. c. caecofixatjo. mali insekt s tamnomrkom dugačkom i tvrdom surlicom. a naročito kao hirurška celina. caementum. enamelum. alkalni metal. Žižak se naseljava i u testu. U našim južnim i toplijim krajevima. c. pituitaria. provetravanje i uopšte uznemiravanje. »corticotropin releasing hormone (=factor)«. Albumin obeležen radioaktivnim hromom primenjuje se za ispitivanje prometa belančevina. vejanje. jedan od »releasing« hormona (v. najopasnija je štetočina. nenormalno dugačak i pokretljiv cekum. praćena vrlo velikom slezinom. k. cekum i kolon posmatrani kao anatomska. v. intestinum caecum. Addisonova bolest. u osoba koje borave u tropskim predelima i u koje skoro uvek postoji insuficijencija jetre. npr. razvojna anomalija ili tumorozna tvorevina. intestinum caecum. c. substantia adamantina. c. mercurialis. izuzetno i u zbijenom brašnu. pachydermica. uraemica. kalcifikovano vezivno tkivo koje pokriva anatomski koren zuba. Kadmijumove soli su otrovnije od odgovarajućih cinkovih soli. suprarenalis. adamantinum. u hroničnom trovanju živom. kalcifikovano tkivo nalik na kost. Prekriva pretežno apikalni deo korena zuba. cementoma. thymopriva. zadniven. strumipriva. Cadmium. caesium. substantia ossea dentis. Primenjuje se u lečenju cekuma i ushodnog kolona koji nisu mobilni. cekus. teški poremećaj opšte konstitucije s vrlo izraženim mršavljenjem usled hroničnog pothranjivanja ili izraženog povećanja katabolizma. tamo).

Rastvorljivi su u mastima i relativno su otporni prema kiseoniku i zagrevanju. calcaneovalgus cavus. Vitamin Da nastaje ultravioletnim zračenjem ergosterola. bezbojni kristali bez mirisa. c. kalcijum-hlorid. kalcemija. količina kalcijuma u krvnoj plazmi. klozeta. l a katnom i skočnom zglobu. talipes valgus i talipes cavus. calcaneocavus. c. prisustvo kalcijuma u žuči. u prvom redu. buteru. c. c. V. Upotrebljava se per os. ñubreta itd. poremećaj metabolizma kalcijuma u kojem dolazi do izraženog taloženja soli kalcijuma u vezivnom tkivu. metastatica. c. universalis. circumscripta. taloženje kalcijuma u meñupršljenskoj hrskavici. talipes calcaneus. krivo stopalo u kome je talipes calcaneus kombinovan s talipes cavusom. Upotrebljava se u hiperaciditetu i u trovanju kiselina kao antacidno sredstvo. masnom tkivu. kalcijum-glukonat. jako higroskopni. oficinalan je prema našoj farmakopeji. Unesen per os prouzrokuje acidozu. petna kost. patološka kalcifikacija. calcibilia. čvorovi u Calcii hypochloridum crudum koži koji sadrže kalcijum. hypercalcaemia. Osim toga. a javljaju se primarno mahom u starijih osoba. kreda. talipes valgus i talipes cavus. Calcii earbonas. obilno taloženje krečnih soli u tkivima gde ih normalno nema. najčešće u hroničnom holecistitisu. hlorni kreč. kalcijum-karbonat. poznato i kao kalcijumski giht. kalcijum-bromid. Calcii hydroxydum.dehidroholesterola. calcaneoapophysitis. afekcija zadnjeg dela petne kosti ispoljena bolom na mestu pripoja Ahilove tetive i otokom mekih delova te oblasti. V. Preparati kalcijuma imaju mnogostruku upotrebu u medicini. calcificatio. calcinosis. obično u sklerodermi i dermatomiozitisu. Upotrebljava se intravenski (u 10%-nom rastvoru) ili per os (u miksturama) u lečenju tetanije. ali ne izaziva acidozu. vitamin DZ. rasprostranjeno taloženje soli kalcijuma u koži. Calcii hypochloridum crudum. Vitamin D pojačava oksidativne procese u organizmu i reguliše metabolizam kalcijuma i fosfora u vezi sa stvaranjem kostiju i zuba. talipes calcaneus i talipes cavus. interstitialis. kalcijum-hidroksid. oficinalan je prema našoj farmakopeji. te se u ove svrhe ne može upotrebi ti. krivo stopalo u kome su udruženi talipes calcaneus. taloženje krečnih soli. calciferolum. pathologica. c. Calcii bromidum. mišićima. ognjišno taloženje kalcijuma u koži ili mišićima. calcaneus. taloženje soli kalcijuma u raznim tkivima i organima. Ova pojava je većinom vezana za poremećeni metabolizam kalcijuma koji prati pojavu povećanja količine kalcijuma u krvi. Calcii chloridum. kalcinoza. Ponekad izraz za povećane vrednosti kalcijuma u plazmi.calcaemia calcaemia. taloženje velikih količina kalcijuma u periartikulska tkiva u ramenom. u vidu čvorova i ploča. ima ga u žumancetu jajeta. intravenski ili intramuskularno u istim indikacijama kao i kalcijum-hlorid. najveća kost nožja i uopšte stopala. gašeni kreč. metastatsko taloženje krečnih soli u tkivima gde ih normalno nema. ali i u lečenju tetanije i koprivnjače. mada ima i opstipantno dejstvo. od kojih su praktično važni D2 i Ds. oštra. mleku i svinjskoj jetri. nepoznatog porekla. cutis. naročito u dece u dermatomiozitisu. upotrebljava se. a vitamin Da na isti način od 7 . Postoji nekoliko vitamina D. V. leševa. intervertebralis. Sekundarna kalcinoza se razvija ponekad u sklerodermiji i dermatomiozitisu. slana i nagorka ukusa. c. Calcii gluconas. kao sedativno sredstvo. Upotrebljava se za dezinfekciju zidova (krečenje). smesa kalcijum-hlorida i kalcijum117 . oficinalan je prema našoj farmakopeji. hroničnog trovanja olovom. oficinalan je prema našoj farmakopeji. tumorska kalcinoza. Najvažniji izvori vitamina D su riblja ulja. kalcifikacija. urtikarije serumske bolesti i drugih stanja u kojima postoji povećana propustljivost kapilara. kalcibilija.

dobivena uvoñenjem hlora u gašeni kreč. Call Exner corpuscula. ograničena hiperkeratoza. kao i kalcijum-karbonat. tvrde naslage na zubima koje nastaju taloženjem kalcijumovih soli i ostataka razorenog epitela i bakterija. kamen nastao u bubrežnoj karlici. a ulivaju se u bubrežnu karlicu. žežena sadra. kristalan prašak. renalis). a ponekad i kao kalcijum-laktat. kalus koji nastaje iz vezivnog tkiva pretvorivši se u pravu kost. kalcijum-oksid. kratke cevaste tvorevine u koje su uvučeni vrhovi Malpighijevih piramida. konkrement. Pri proizT vodnji hlornog kreča stvaraju se velike količine prašine koja na koži izaziva ekcem i hiperhidrozu. Sin. uratni k. calculosis.Calcii lactas -hipohlorita.k. koji se stvara u sržnom kanalu prelomljene kosti i potiče od ćelija koje pokrivaju endotelnu i gredičastu površinu kosti u blizini preloma. bešični k. bez mirisa i ukusa. izaziva poremećaje u prolazu mokraće usled zapušenja puteva. sin. karbonata) ili čistina i ksantina. usled umnožavanja čvrstog. Beo sitan prašak bez mirisa i ukusa. kalus. Upotrebljava se za spravljanje fiksacionog zavoja. kočeći apsorpciju kalcijuma iz kostiju. v. Beo. zubni sreš. ali mu je dejstvo kratkotrajno. Pod dejstvom ugljendioksida iz vazduha oslobaña se hlor i zato uvek miriše na njega. felleus). Upotrebljava se u iste svrhe kao i kalcijum-glukonat. oksalata. konkrement koji se sastoji od soli fosforne kiseline. fosfatni k. pečeni kalcijum-sulfat. callositas. a nalazi se u mokraćnim putevima. hormon koji smanjuje koncentraciju jona kalcijuma u krvi. . zatim krvarenja usled povrede sluznice mokraćne bešike i 118 Calomelas. plućni k. calicot. Spadaju u mokraćne puteve. callositas. Calcii lactas. Calcii sulfas usta. Nalazimo ih u neoplazmama porekla od granuloza ćelija jajnika. calcitoninum. zapaIjenje. kamen u mokraćnoj bešici. Calcii phosphas. calices renales. M. Centralni k.. Stvara se u parafolikularnim ćelijama štitaste žlezde i zato se često naziva i tireokalcitonin. u hiperaciditetu. Dodavanjem vode nastaje kalcijum-hidroksid.. pulmonum). (1) lokalna hiperplazija orožalog sloja pokožice koja nastaje trenjem. poveska (fascia) od gusto tkanog platna. kaliko. bubrežni k.. Calcium hypochlorosum. callosum. cholelithiasis. (c. gašeni kreč. c. kamen. vrlo teško rastvorljiv u vodi. provizorni k. lithiasis. koji se upotrebljava za dezinfekciju. žuIjevitost na rnestima trajnijeg mehaničkog dejstva (trenje. Calomelas. (c. nephrolithiasis.. kalcitonin. callus. kamen u žučnoj bešici. negašeni kreč. V. callosus.. definitivni k. mala okruglasta svetla telašca u granuloznom sloju. fosfata. ožiljan.. kalcifikovano. koja u vidu okovratnika (zadebljanja) omotava mesto ranijeg preloma. zubni kamenac. a na koži lica. na prstima i na leñima javljaju se najčešće hlorne akne. concrementum. i svojim prisustvom omogućava nastajanje patoloških procesa u mokraćnim putevima. kada je organizmu potreban kalcijum. Upotrebljava se kao sredstvo za beljenje i kao dezinfekciono sredstvo. c. (c. konkrement u mokraćnim putevima koji se sastoji od mokraćne kiseline ili njenih soli V. npr. vrata. žulj. Kal Eksner telašca. Calcii oxydum. kalus stvoren od pokostice. kalcijum-laktat. zubni k. komisura izmeñu polutke velikog mozga. vesicalis). dentalis. ožiljnog vezivnog tkiva. Hydrargyrosi chloridum. žuljevito telo. Deluje vrlo brzo. pritisak). žučni k. dentalis). Calcaria chlorata. (2) ožujak od vezivnog tkiva koji se razvija izmeñu okrajaka prelomljene kosti (vezivni kalus). (c. sekundarni kalcijumfosfat. kalomei mokraćnih puteva. mokraćni k. žuljevit. konkrement koji se stvara u mokraćnim putevima taloženjem soli (urata. pečeni gips. bubrežne čašice. kalomel. živi kreč. a koji kasnije biva zamenjen tvrdim koštanim tkivom (koštani kalus). (c. zakrečeno ognjište tuberkuloznog procesa u plućima. spoljašnji k. calculus. Upotrebljava se. v.

očnjak. c. noma. zatim se svija unutra. v. vidno polje. V. Gartnerov kanal dospeva sve do devičnjaka. anterior bulbi (oculi). cervicalis. da bi se zadržao u prçdelu turskog sedla krilaste kosti. Dobiva se iz drveta Cinnamomum camphora ili se spravlja sintetski. komora. c. koji potiče od njenog pločastog epitela i u kome se stvara veća količina rožastih materija. koji može i da iščezne. pruža se uz prednju stranu. canalis.. v. c. c. Wirsungov kanal. lateralne grane glavnog kanala korena zuba smeštene pretežno u apikalnoj trećini korena koje omogućavaju vezu izmeñu pulpe i okolozubnog predela. u čoveka se svitnjak (chorda dorsalis) na kratkom prostoru nalazi uz zadnju stranu bazalne ploče. umereno. Bartholini. Opšti izraz za maligne tumore (karcinome i sarkome). rak. hyaloideus. te im dao izgled i osobine oklopa. Sadrže bezazotni anahidrid kantaridin. nerastvorljiva u vodi. povija se unazad i ponovo probija u hrskavicu (prednji h. kankroid. kancer. mišićni kanal koji se nalazi u donjoj polovini buta. izvodni kanal podvilične pljuvačne žlezde. operacija. kanal. time ih zadebljao i očvrsnuo. Sin. Bube zlatnozelene boje. probija hrskavicu ozdo nagore (zadnji h. cev. cancer. caninus. c. c. a 119 Calotova operacija. ç. hordalni k. izvodni kanal podjezične pljuvačne žlezde. adductorius Hunteri. (fr. oralna kandidijaza.. glavni izvodni kanal gušterače. sporedni kanal gušterače. dens caninus. očnjačka jama.maligni karcinom kože. pasji. Cloquetov kanal. kanal zubnog korena u kome se nalaze krvni sudovi i živac zuba. spor. in- . preponski kanal u prednjem trbušnom zidu odmah iznad preponskog pregiba i spaja trbušnu duplju s mošnicama (u čoveka) ili sa sudnicom (u žene). opaki izrastaj.). canities. Bela kristalna masa jaka mirisa. odaja. mali kanal. Ako se Wolfova kvržica uopšte ne stvara. Whartonov kanal. sedenje kose nastalo zbog gubitka pigmenta i prodiranja vazduha u dlaku. v. japanski kamfor. camera. Whartoni. kanal u staklenu (staklenom telu) od papile vidnog živca do prostora iza kristalnog sočiva. vodeni rak. sočiva i cilijarnog tela. a upotrebljava se i za oznaku samo majignih tumora epitelnog tkiva carcinoma. koju ograničavaju rožnjača i dužica. indijska konoplja. koji na koži sporo izaziva nadražaj. c. posterior bulbi (oculi). aquaticus. c. ćelavost. calvaria. rak koji se pojavljuje u dve osobe koje zajedno žive. Cannabis indica.. duge 1. c.) rak udvoje. en deux.k.r Calotova operacija Cantharides guinalis. kalvarija. cancroid. camphora.5-5 mm. Kroz njega prolazi hijaloidna arterija koja po pravilu nestaje pre roñenja. kanalić. a služi za prolazak butne arterije i vene. Cantharides. c. izmeñu dužice. ljuta ukusa. istovremeno ili prvo u jedne pa onda u druge. široke 3. Hanterov kanal. tri koštana polukružna kanala u piramidi slepoočne kosti i ulaze u sastav koštanog labirinta. akcesorni kanal (i) korena zuba. c. c. Gartnerov k. (fr.) rak dojke koji se proširio na meke delove grudnog koša (koža). očnjački zub. dentis accesorius. zadnja očna komora. semicirculares. običan kamfor.k. calvities. U njima se nalaze opnasti polukružni kanali. Danas služi kao sredstvo za lokalno draženje kože u vidu raznih ligamenata. sadrži supstanciju koja se pod imenom hašiš upotrebljava kao jedno od najrasprostranjenijih sredstava za uživanje (toksikomanij a). c. Santorinijev k. poliosis. radicis dentis. Wirsungi. cervikalni kanal materice. staklastog teIa. vod. prednja očna komora. auris. koštani svod ili krov lubanje. V. fossa canina. očnjački. cc.). Cantharis (Lytta) vesicatoria. candidiasis oris. canaliculus. Obe komore su ispunjene očnom vodicom (humor aquosus). ostatak Wolfovog kanala koji se probija kroz začetak materične široke veze.5-3 cm. campus visivus. španske bube. en cuirasse.

šav zglobne čahure. dlaka. c. Vide se u cirozi jetre. canthus. za razliku pd preñašnjeg. obstipum. capsid. corpusculum renis. Išče- . hirurško zatvaranje šupljine jedne ciste zbližavanjem njenih suprotno položenih zidova šavovima. unutrašnja moždana čahura. (fr. horizontalno zasecanje spoljne spojke kapaka u cilju proširenja otvora kapaka. fibrbsa hepatis (Glissoni). renalis. os capitatum. mala glava (npr. naročito zglobne čahure i čahure sočiva. proteinski omotač u kome je smeštena nukleinska kiselina virusa. glaveni zavoj u vidu kape. succedaneum. kapsulotomija. glavica. oba obraza i bradu. isecanje čahure. art. angulus ocull čamila. glavičasta kost). npr. capsulorraphia. nabirajućim šavovima u običnoj luksaciji zgloba. zglobna čahura). capsuloplastica. capitonnage. capistrum duplex. ne pokriva obraz jedne y strane. zašivanje. dušnička kanula. c. caput pancreatis. očni ugao. incizija na čahuri bubrega. glavica ramenjače). capsulectomia. renalna kapsulektomija. oboljenja i povreda kostura vrata. Tenonova kapsula. Tenoni. kapsulektomija. (2) naziv za deo kosti ili organa ili za tvorevine koje svojim oblikom podsećaju na glavu ili loptu (npr. posle flegmone). ili na čahuri zgloba. danas napušteno u ljudskoj medicini). c. nekroze i ulceracije (flogističko sredstvo. cirsomphalos. ako je postojala prepreka za disanje prirodnim putem kroz grkljan (oteklina. caput humeri. c. posledica rahitisa u prvim mesecima života. interna. Trendelenhurgova kanula. Kroz nju prolaze motorni i 120 caput senzitivni putevi. glomeruli Bowmani. kantus. capitulum. temporomandibularis. capsula articularis. glavica ramenice. tanak omotač koji obavija očnu jabučicu od ulaska vidnog živca do ivice rožnjače. čahura. capitatus. zavoj koji obuhvata čelo. c. na delu koji prvi prolazi kroz poroñajni kanal. kapsid. vlasi glave. (stom. c. vlasište. c. meduzina glava. u potkožnom tkivu (npr. proširene vene u koži oka pupka.) kapitonaža. c. omotač nekog organa (npr. capillitium. naročito u mladih osoba i novoroñenčadi. naročito one na oku. fibrozne degeneracije mišićnih vlakana obrtača glave. (1) glava. koji se pravi od trougle i četvorougle marame. glavica gušterače). krivošijost. posle opekotina ili procesa zapaljenja). caput. capsulotomia. capitium. capistrum. capitulum humeri. quadratum. držanje glave nagnuto na jednu stranu. kantotomija. canthotomia. glavičast (npr. capillus. dušnička kanula s gumenim balonom koji se može naduvati toliko da se priljubi uz zidove dušnika i da time zatisne zjap. oblik glave nastao usled izraženih izbočina na parijetalnim kostima i na čeonoj kosti. smanjivanje zglobne čahure (obično ramenog zgloba). sastoji se od lubanje (cranium) i lica (facies). capsula. Može da bude uroñena ili da se javi brzo posle poroñaja kao posledica kontrakture ili fibrozne degeneracije obrtača glave (m. capistruma simplex. glaveni zavoj koji obuhvata glavu i bradu. kapsuloplastika.) smanjivanje široke zglobne čahure donjoviličnog zgloba šivenjem kod iščašenja i poluiščašenja ovog zgloba. kapsulorafija. incizija na jednoj čahuri. deo bele mase velikog mozga opkoljene repatim i sočivastim jedrom i vidnom humkom. mesto gde se sastaju očni kapci. izrastaj). sprečavajući aspiraciju krvi pri operacijama na grkljanu. optički i akustički put. Sin.canthotomia može da dovede i do stvaranja mehurova. c. kao i u operaciji katarakte. pri operaciji katarakte. kapicijum. vlas. četvrtasta glava. ugao. v. isecanje čahure bubrega. medusae. poroñajni otok glave deteta. kaput meduze. sternocleidomastoideus) i stečena kao posledica ožiljaka na koži (npr. cevčica od metala ili kaučuka koja se stavlja u dušnik •kroz otvor načinjen putem traheotomije. plastična operacija na zglobnoj čahuri. Sin. vezivno tkivni omotač jetre. c.

karboksihemoglobin. carboxylase. ili 0. prisustvo karboksihemoglobina u krvi. karboksilna grupa COOH. životinjski ugalj. Žestok je otrov koji oštećuje centralni nervni sistem. Sin. aktivni ugalj. carcinoiñum. maligni k. ugljik. C. v. carbamid. na vratu. srce i organe za varenje. V. hemijske supstancije koje u oglednih životinja izazivaju pojavu neoplazme. bilo per os u raznim trovanjima. Carbol. silicijum-karbid. nastale iz tromboze ili infekcije bubrega. ligni depuratus. Carbo. v. ugljen -disulfid. Crni vrlo sitan. C. C. specijalan oblik medicinskog uglja. carate. ili 25 do 43 g ureje. Sin. izaziva teško oboljenje anthrax.42 do 0. Prouzrokovao: Treponema carateum. Danas je poznato preko 600 karcinogenih hemijskih materija čiju osnovnu strukturu ' čine policiklični hidrokarboni kao što su 1:2:5:6 dibenzantracen. karbunkul. NH2-CO-NH2. karcinoid. v.73 mola ureje/dan. ureja. prečišćeni drveni ugalj. Ugljenikovi atomi se mogu meñusobno vezivati carcinoiñum dajući mnogobrojna ugljenikova jedinjenja. v. torticollis. ligni depuratus. carborundum. medicinalis. animalis. V. carbunculus. krivošijost. c. gnojno nekrotizujuće zapaljenje kože i potkožnog tkiva. lekoviti ugalj. hemijski simbol C. renalni k. vegetabilis. Kada odstranjivanje ureje iz organizma omaši. npr. carboneum. Služi kao lek u amebnoj dizenteriji. beličastim i plavičastocrvenkastim pegama. C. karborundum. C. karboksihemoglobinemija. Sin. isparljiva bezbojna tečnost. carcinogenes. CS2. sulfuratum. karcinogeni. ali se rede upotrebljava. jer mu čestice sadrže vrlo fine kapilare. ugljenik. carboxyhaemoglobin. C. C. animalis). Jedinjenja koja sadrže asimetričan ugljenikov atom mogu biti optički aktivna. tumor pretežno lokalizovan u cevastim delovima organa za varenje. nerastvorljiv. vegetabilis. u kojeg ne dolazi do oksidisanja gvozda. lak prašak bez mirisa i ukusa. C. masovno lokalizovano gnojenje u bubregu kao posledice bakterijske metastaze.r carate zava 12-18 časova po roñenju. Po broju i rasprostranjenosti svojih jedinjenja nalazi se na prvom mestu u živom i neživom svetu. carbarson. karbol. carboxyhaemoglobinaemia. koje proizvode zlatni stafilokok i koji se sastoji od većeg broja furunkula gusto zbijenih u izvesnoj ograničenoj oblasti. carboxyl-grupa. metii-holan-tren i 3:4 benz-pyren.3 mmola ureje) litar. nemetal. U mokraći se nalazi u toku dana 12 do 20 g ureičnog azota. activatus. koncentracija ureje može porasti i do 10 puta od normalne vrednosti. ugalj. karbarson. element. C. To se dešava u uremiji. sumpor-ugljenik.. ureja. mokraće vina. diamid ugljene kiseline i jedan je od krajnjih proizvoda razlaganja belančevina u organizmu. animalis. Asimetričan atom ugljenika je C-atom za čije su četiri valencije vezane četiri različite jednovalentne grupe. stvara serotonin (5-hidroksi121 . hem. Slobodan ugljenik se javlja kao dijamant i grafit. licu leñima itd. Služi u medicini kao opšte adsorptivno sredstvo. karbamid.5 do 6. odlikuje se velikom tvrdoćom (samo je dijamant tvrñi). Normalno se nalazi u krvi i mokraći. Sin. petovalentno organsko jedinjenjé arsena. spirohetoza koja se javlja u Srednjoj i Južnoj Americi i koja se odlikuje pruriginoznim. prostrel (v. Upotrebljava se u zubnoj protetici za struganje zuba i glačanje zubnih proteza. U plazmi ili serumu se nalazi 7-18 mg ureičnog azota ili 15-38 mg (100 ml ili 2. v. derivat hemoglobina koji nastaje dejstvom ugljen-monoksida na hemoglobin. Služi u medicini kao univerzalno adsorptivno sredstvo. čija je površina (a time i moć adsorpcije) vrlo velika. Phenolum. pinta. služi u iste svrhe kao i C. bilo spoIj a protiv zapaljenja (antiflogističko dejstvo). upotrebljava se kao rastvarač i za uništavanje štetočina. tamo). karboksilaza. medicinalis (C. activatus. furunculus. Česta je pojava u dijabetesu.

comedo. duodeni. histološki tip karcinoma dojke u kome se stvaraju velike pseudoacinusne šupljine ispunjene ćelijama neoplazme oivičene takoñe slojem tumorskih ćelija. Širi se na peritoneum kao i limfnim putovima u lokalne limfne žlezde. najčešća lokalizacija neoplazme u žena nastaje malignom proliferacijom žlezda dojke. Praćen je u od- . carcinoma. Histomorfološki razlikujemo tzv. c. rak jajnika je primarna maligna neoplazma. zbog čega već u ranom početku izaziva smetnje u odlivanju žuči. tako da su kliničke manifestacije tih tumora pps'lëdica nenormalno povećane proizvodnje ovog tkivnog hormona (v. iako maligna. pljuvačne žlezde. a vegetativni i ulceroinfiltrativni oblici po spoljašnjem izgledu. gelatinosum. Po makroskopskom izgledu promene mogu biti infiltrativne. karcinoma dvanaestopalačnog creva. c. endometrii. c. rak penisa je maligna neoplazma poreklom od epitelnih ćelija sa površine. karcinoma endometriji je neoplazma porekla iz epitela materične sluznice. c. penis. te prouzrokuje žuticu. c. različite veličine i čvrstoće. Histomorfološke odlike na osnovu kojih je nazvan odnose se na prisustvo sluzi i epidermoidnih ćelija. Po histološkoj grañi najčešće je adenokarcinom. sivosmeñe boje. karcinom debelog creva najčešće se razvija u završnim delovima creva. zbog čega na preseku ovakvih tumora dominira staklasti sjaj. Makroskopski je neoplazma u tkivu ili pokraj' tkiva pljuvačne žlezde dosta jasno ograničena ali bez očuvane kapsule. nastala proliferacijom epitela izvodnih kanalića ili acinusa žlezda. Najčešći je ulcerozni makroskopski oblik koji razara postepeno sve slojeve zida. ulceroznog i vegetantnog makroskopskog oblika. hormon). Neoplazma. Histomorfološka graña može govoriti za adenokarcinom ili medularni karcinom. c. oesophagi. karcinoma pankreatitis je najčešća maligna neoplazma pankreasa. c. Karcinom papile Vaterove ampule daleko je češći. glandulae sali var is. in situ. pankreas). Javlja se u vidu neravne ulceracije ili bradavičastog izraštaja na glaviću1 penisa ili na udnoj navlaci. Počinje od izvodnih kanala. mukoepidermoidni karcinom jé karcinom s najčešćom lokalizacijom u velikim pljuvačnim žlezdama. c. Ulceracije. rak jednjaka koji se javlja na fiziološkim suženjima jednjaka. colonis. c. nekroze. vrsta neoplazme čije ćelije stvaraju sluz. vlaknastog izgleda na preseku. sivobeličaste je boje. Naborana koža. »maligpi mikstni tumor« mukoepidermoidni karcinom. čvrstina u tkivu dojke uz njen povećani obim neki su od bitnih simptoma. laryngis. ponekad većih neoplazmi sa nekrozama i krvavIjenjima. infiltracija glasnih žica i okoline glavne su makroskopske odlike praćene ranom pojavom promuklosti i osećanja grebanja i bolova pri gutanju. intraepidermni karcinom potiče od 122 carcinoma epitelnih ćelija bez prodora u dublja subepitelna tkiva. tako i u pogledu metastaza. c. c. veoma retka lokalizacija koja potiče od epitelnih ćelija duodenuma i može biti infiltrativnog. c. intraepidermaHs. relativno sporo raste. adenokarcinom acinusnih ćelija. kako lokalno. c. c.carcinoma -triptamin). mukoepidermoides. c. zahvatajući ga ćelom cirkumferencijom. vegetantne i ulcerovegetantne. Histomorfološki razlikujemo adenokarcinom porekla ćelija izvodnih kanala ili manje česti adenokarcinom nastao od ćelija koje nalazimo u acinusima. čvrsta. adenokardinom. Neoplazma je u vidu čvrstog nodularnog uvećanja glave pankreasa. neoplazma nastala zloćudnim bujanjem epitela. Smeštena je u većini slučajeva u glavi pankreasa. karcinoma pljuvačnih žlezda je najčešća maligna neoplazma pljuvačnih žlezda. rak dojke. Prema histomorfološkoj grañi postoji više vrsta. Javljaju se u sluznici i žlezdama čije ćelije i u normalnom stanju stvaraju sluz (sluznica digestivnog trakta. mammae. pancreatis. karcinoma grkljana je neoplazma nastala od epitelnih ćelija koje oblažu epitel larinksa. karcinoma »in situ« intraepitelni karcinom bez prodora omotača i prelaska u dublje slojeve. ovarii.

vulvae. predmetak označava da je nešto u vezi sa srcem ili kardijalnim delom želuca. kome je bio cilj da olakša rad srca. a ponekad je odsutna. Ova je operacija danas zastareIa naročito u vidu predsrčanog uklanjanja koštanog dela grudnog zida. Sin. Neoplazma u dojci se javlja u vidu relativno dobro ograničenog čvora. kardiohalazija. Javlja se u vidu relativno ograničenog žutog izraštaja u tkivu bubrega. rak usmine. tehnika grafičkog prikazivanja nekih fizičkih i funkcionih osobina srčanog mišića.) maligna neoplazma nastala proliferacijom epitela vrata ili sluznice trupa materice. V.. vektor k. Prostata je čvrsta i uvećana zbog čega prouzrokuje smetnje u mokrenju. Čvor je obično jasno ograničen. Histomorfološki obe neoplazme imaju karcinomske i sarkomske odlike. podrivenih ivica. thyreoideae. kardija. Histomorfološki dominiraju adenokarcinomi. kardialgija. 123 . cardiolysis praecarñiaca. cardiodynia. Oba su praćena pojavom smetnji u pražnjenju debelog creva uz prisustvo krvi i sluzi u stolici. c. a ponekad i nekroza. kardijalan. U daljem razvoju širi se dajući metastaze u preponske limfne žlezde. rak materice. dok se u materici javlja u vidu grozdolikog izraštaja na sluznici. karcinom vulve je maligria neoplazma nastala usled proliferacije pločastog višeslojnog epitela vulve. Prodor u krvne sudove jedini je dokaz maligniteta. cardiectomia.carcinoma maklim . prekordijalni k. vektorkardiogram. c. karlice i dr. proširenje kardijalnog dela želuca. Grañenje od tireocita tu i tamo sposobnih da stvaraju koloid. Vrši se najčešće zbog karcinoma tog dela želuca. cardio-. najčešća vrsta maligne neoplazme prostate. cardiogram. rak rektuma je najčešća lokalizacija maligne neoplazme debelog creva koja nastaje malignom proliferacijom epitela sluznice. u kojem krivulja kardiograma pada ispod apscise. cardiologia. cardialgia.. kardio-. karcinoma štitaste žlezde je maligna neoplazma nastala u velikom broju slučajeva ranijeg adenoma. operacija oslobañanja srca i njegovog osrña od sraslina s pokosnicom grudnjače u priraslom perikarditisu (acretio cordis). ballisto stočar dio graphia. electrocardio graphia. prostatae. Atipija ćelija je veoma slabo izraže(na. kinetokardiogram. c. (lat. kardiogram. cardiolysis praecarñiaca carcinosarcoma. Počinje kao manja ulceracija čvrstog nekrotičnohemoragičnog dna. cardiodiosis. registrovanje kontrakcija leve pretkomore odreñivanjem pulsacija zida jednjaka. 0) srce. c. c. uteri. U daljem razvoju širi se limfnim i krvnim tokom i izaziva metastaze u regionalnim limfnim žlezdama i kostima kičme. c. apex k. Na preseku konstatujemo mnogobrojne krvne sudove i krvarenja. rak bubrega je maligna neoplazma bubrežnog tkiva nastala umnožavanjem ćelija kanalića nefrona.. Makroskopski razlikujemo prstenasti (anularni) i resičasti (papilarni) oblik. cardiodynia. ezofagusni k. rents. negativni k. Obično se javlja u vidu ulceracije podrivenih ivica. (2) gornji deo želuca u kome se završava jednjak. cardialgia. registrovanje srčanog rada pomoću kardiografa. kardiektomija. koji pripada srcu ili potiče od srca. cardiographia. maligna neoplazma koja se javlja u tkivu dojke ili materice devojčica. vaginae. registrovanje na srčanom vrhu. predsrčana kardioliza.. phonocardiographia i dr. c. cardiacus. v. echocardiographia. bol u predelu srca.stadijima balanitisom i fimozom. U odmaklom stadijumu probija se u vene bubrega. karcinosarkom. sivobeličast ili sivocrvenkaste boje s ognjištima hemoragija. resekcija kardijalnog dela želuca. deo medicine koji se bavi srcem i njegovim radom. kardiodioza. kardiografija. patološka relaksacija ili insuficijencija sfinktera na kardiji želuca. cardiochalasia.. maligna neoplazma nastala usled proliferacije pločastog višeslojnog epitela vagine. pa i u donju šuplju venu dalje u linitis plastika.. cardia. recti. kardiologija.

U nastajanju karijesa učestvuje veliki broj faktora. cardiosclerosis. cardiotonica. zbog bolesti bubrega. cardiomyopathia. kardiomelanoza. Sin. a rede u nekim drugim bolestima vezivnog tkiva. povećanje srčanog mišića zbog lokalnog taloženja glikogena u njegovom mišiću. koji se viña u sistemskom eritemskom lupusu. grč kardije koji. streptokokni k. acuta i c. kardiosplenopeksija.. caries dentium cardiorrhexis. cardioomentopexia. kardioskleroza. zapaljenje srca. v. melanoza srca. kardiomiotomija. prišivanje pluća za srce da bi kroz srasline prodrli krvni sudovi pluća u srčani mišić i time poboljšali arterijski krvotok miokarda u pektoralnoj angini. tireotoksička k. nefropatska k. kardiomegalija u glikogenozi tipa IL V. posle streptokokne angine. dovodi do proširenja jednjaka. V. cardiospasmus. cardioptosis. koje. skleroza miokarda. povećanje srca zbog njegove hipertrofije. cardiopathia. Kariogena hrana. Wenckebachova bolest. ako je izraženo. karditis. ruptura srca. tako i nadražujućih. zapaIjenje srčanih zalistaka. oboljenje srca u reumatskoj groznici...Y. sin. izazvana hipertireoidizmom. kako predisponirajućih. prišivanje dela lojave pregače za srce u pektoralnoj angini. cardiomelanosis. carditis. kardioomentopeksija. Glavni predstavnici ove grupe lekova su strofantini i glikozidi digitalisa. cardiomyopexia. kariogeni streptokoki stoje u uzročnoj vezi sa karijesom. kardiospazam. kardioptoza. cardiomyopexia. može stvoriti srčanu insuficijenciju. kardiomuskulopeksija.. cardiomyotomia.. kardiomegalija. kardiopneumonopeksija. prišivanje parenhima za ogolićenu površinu srca u cilju revaskularizacije miokarda. kardiomiopatija. zbog visokog krvnog pritiska. arteriosklerozna k. zubni kvar. cardiovalvulotomia. perikarditis i pojav srčanih šumova. Hellerova operacija. hipertenzivna k. zbog arterioskleroze. V. kardiotonici. cardiomusculopexia. megaoesophagus. cardiopneumonopexia. c. Proces je nepreobratljiv i sve veći s komplikacijama. achalasia. kärdiomiopeksija. kardiovalvulitis. cardiovascularis. zajedničko ime za sve bolesti miokarda. spad srca. kardiovaskulni. Srasline se izazivaju i mehanički sastrugavanjem i hemijskim sredstvima. cardiovalvulitis. s ciljem da preko sraslina prodru krvni sudovi iz pregače u srčani mišić i time poboljšaju snabdevanje miokarda arterijskom krvi. u fisurama i jamicama.. ali mnogo više zbog njegovog proširenja. uzdužno prosecanje kružnog mišićnog sloja želudačne kardije i susednog dela jednjaka i želuca. Karijes se deli prema toku i brzini širenja: c. reumatski k. chronica. naročito za one nejasne i nepoznate etiologije. sredstva za pojačavanje snage srčanog mišića. lokalni patološki proces praćen destrukcijom.. sve što je u vezi sa srcem i krvnim sudovima.cardiomegalia cardiomegalia. na aproksimalnim površinama i drugim mestima gde se zadržavaju ostaci hrane koji stvaraju adherentne plake. c. nebakterijski endokarditis. spušteno srce. Kardiospazam je posledica oštećenog oživčavanja predela kardije. florida. naročito uzimanje ugljenih hidrata l odreñeni mikroorganizmi. cardiomusculopexia. Kardiomiotomija se vrši u grču srca. glycogenosis. caries dentium. melanosis. ekstramukozna kardiomiotomija. zapaljenjem pulpe i parodoncijuma.. glycogenica diffusa. svaki poremećaj ili svaka bolest srca. Sin. razmekšavanjem i kavitacijom tvrdih zubnih tkiva. valvulotomija. zbog otežane normalne pasaže. 124 . verukozni k. glycogenica circumscripta. Akutan i brz karijes naziva se c. cardiosplenopexia. kardiopatija. Prema dubini: c. kardioreksa. prišivanje režnja velikog grudnog mišića za srce u cilju da poboljša miokardni krvotok u pektoralnoj angini. Počinje na odreñenim mestima.

sekundarni. a u domaćinstvu kao začini za ona jela koja stvaraju mnogo gasova u digestivnom traktu (npr. Spadaju u terpene. arytenoidea. karpalan. carska voda. c. prstenasta hrskavica u donjem delu grkljana. Ovakvi lekovi su: Fructus Carvi (kim) Fructus Anisi (anason) i dr. c. stečena ili konstituciona sposobnost osobe. najčešće u neizlečenoj pneumoniji. promena plućnog tkiva. povećanje obima jedne nelečene kariozne lezi- cartilago je za neko odreñeno vreme u jedne osobe ili grupe osoba. Carrel-Dakinov postupak. Dakinov rastvor. Karijes mlečnih zuba ne razlikuje se znatno od karijesa stalnih zuba. III. Za mlečne zube koristi se skraćenica . »suvi karijes«. karnifikacija pluća. oznaka za tri pigmenta: alfa-karotin. carpalis. U tom pogledu je od sva tri karotina najvažniji beta-karotin. Iz njih može u životinjskom organizmu da nastane vitamin A. pectus carinatum. c. V. E-ekstrahiran zub. koji pripada ručju. c. epig125 . skraćenica koja označava: K-karijes zuba. bilo što podstiču crevnu peristaltiku. progresija. prevalencija. delimična remineralizacija razmekšanog karijesa. vratna arterija koja pored ostalog vaskularizuje najveći deo mozga. prijemčivost. ručje. Prema načinu širenja: minirajući i penetrirajući. articularis. carotis. s lokalizacijom u vratu zuba. a prosečni karijesni indeks (KIP) pokazuje koliko prosečno KEP-a ima jedna osoba. Pplombiran zub. karminativi. v. prednji deo nosne duplje). carotinum. karijes mlečnih zuba se javlja veoma rano. arteria (a. Aqua regia. nesvestica). označava procenat osoba zahvaćenih karijesom. Carnochanova operacija. sicca. klinički. v. v. Iekovi koji olakšavaju odilazak gasova iz creva. v. služe za utvrñivanje rasprostranjenosti karijesa kod odreñene grupe osoba u neko odreñeno vreme. kariozna lezija. odontoclasia. melanodontia. predispozicija osobe ili površine zuba za karijes. v. a nalaze se u raznim proizvodima biljnog i životinjskog porekla. c. kariozni defekt. c. sutura. kariozna lezija koja nastaje na rubu plombe ranije izlečenog karioznog procesa. rasprostranjenost. indeksi. carpus. označava stanje zubnog kvara u jedne osobe izraženo zbirom lečenih i nelečenih karioznih c. karos. c. otpornost. cirkularni. kljun (npr. zaustavljeni karijes u njegovom napredovanju.kep. beta-karotin i gama-karotin. c. označava procenat zahvaćenih zuba. c. carina turn. insistans. Upotrebljavaju se u slučajevima meteorizma. karotin. carotis communis). bilo time što opuštaju spazme creva. početna ili razvijena kariozna lezija koja nije tretirana. carnificatio pulmonum. c. V). status. c. c. Pritisak na nju lišava mozak krvi. plućno tkivo makroskopski liči na meso. carminativa (remedia). korenu šake. Blackova klasifikacija se zasniva na topografiji lezija i deli karijes u pet klasa (I1 II. smanjenje aktiviteta ili usporavanje progresije karijesa zuba za neko odreñeno vreme u jedne osobe ili grupe osoba. carina naši. carina. stalno ispiranje rane Dakinovim rastvorom. Sin. incidencija. gubitak tvrdih zubnih tkiva prouzrokovan karioznim procesom koji se može utvrditi kliničkim pregledom. tj. Sin. c. broj novih karioznih lezija za neki odreñeni vremenski period u jedne osobe ili grupe osoba.caries dentium superficialis. kupus). c. zglobna hrskavica pokriva u zglobu površine kostiju koje se zglobljavaju. karotidni (od grč. cricoidea. operacija. karijesni indeks zuba (KIZ). zdelasta hrskavica u zadnjem delu grkljana. IV. nosni kljun. Carrelov šav. primarni. c. KEP. zuba ili nekih površina zuba da se odupru karijesu. c. media i profunda. hrskavica. cartilago. Carrelov rastvor. rendgenski snimak kostiju ručja služi za procenu stanja kostiju u osoba koje su još u razvitku. e. redukcija. sa zahvatanjem gotovo svih mlečnih zuba i s veoma brzim tokom. aktivitet. prosečno stanje zubnog kvara izvesne populacije utvrñeno pregledom u odreñenom vremenu. karijesni indeks osoba (KIO).

tötalis. c. kapačna hrskavica. od caro. Castleov ferment. ketgut. npr. bolest zbog ogrebotine mačke. kastracija. secundaria. Sumnja se da je uzročnik bolesti neki virus. narcolepsia. koja se koristi za rad. Terapija svih katarakti je operativna. hymenalis. Plod ove biljke (Fructus carvi) je karminativno sredstvo. svako zamućenje u sočivu bez obzira na intenzitet i obim. za stvaranje toplote i za rezervnu energiju. pyramidalis. Često ide s narkolepsijom. mukopolisaharidna supstancija koja se stvara u sluznici pilorusnog dela želuca. konac za hirurški šav. V. nuclearis. gde se otvaraju izvodni kanali podvilične i podjezične pljuvačne žlezde. pojava naglog gubitka mišićnog tonusa. complicate. benigni. katabolizam. hrskavice dušnika u obliku potkovica. cat scratch febris. halkoza). zaostali delovi sočiva posle njegovog nepotpunog uklanjanja. a potom ulceracija. carunculae myrtiformes. kašom spravljenom od grubo isitnjenog lanenog semena. Neophodan je za resorbovanje vitamina І2 u završnom delu ileuma. Na mestu ogrebotine javlja se najpre ospa u vidu papule. dijabetes. malo ispupčenje sluznice na dnu usne duplje. odstranjenje polnih žlezda. usled čega osoba pada na zemlju uz potpuno očuvanu svest. zamućeni delovi su ispod čahure. potpuno zamućenje sočiva. cataplasma. naši. Najčešća je c. hladnoća. meso). lacrimalis. congenita. neka infektivna oboljenja. toplota. casus perditus. c. kao posledica iridociklitisa. siva mrena. sublingualis. castratio. ispod jezika. ket skreč febris je granulomatozno zapaljenje limfnih žlezda verovatno prouzrokovano virusom iz grupe limfogranuloma psitakozis. bradavičaste kvržice. c. cataracta. registruje se na sfigmogramu u vidu jednog ili dva zupca na nishodnom delu. c. u kome bolesnik nema izgleda da preživi. Razni oblici: polaris. Uzroci: fizička dejstva (povreda.Carum carvi lottica. podjezična bradavica. glaukoma. u poklopcu grkljana. V. izazvan ogrebotinom ili ujedom mačke. c. oboljenje majke u toku trudnoće (rubeola. intoksikacije. naročito smehu (geloplegija). električna struja. mesnata bobica. Ponekad. v. katapleksija. c. Spravlja se od osušenog tankog creva . miotonija. zonularis. a prenosi ga mačka. bolest dovodi do meningoencefalitisa. zahvata jedno ili oba oka. Sin. senilis. a okolina nekrotičkih žarišta je oivičena širokim pojasom epite126 catgut loidnih ćelija i pojedinačnim džinovskim ćelijama. Nedostatak ovog faktora izaziva pojavu perniciozne anemije. caruncula (dem. tetanija. Dovodi do pada oštrine vida. koji se sastoji od dva ili više širenja zidova arterije pri svakom udaru. katakrotizam. c.). cat scratch disease (engl. intrinsic factor. bradavica. Zahvaćene limfne žlezde su na preseku nekrotične. lymphoreticulosis benigna. izgubljeni slučaj. kataplazma. katarakta. Castleov faktor. catgut. subakutni regionalni limfadenitis. zamućen periferni deo. oboljenja retinitis pigmentosa. zračenje rendgenom). Carum carvi. cataplexia. suzna bradavica. mnogobrojni i raznovrsni biohemijski procesi u toku kojih se vrši razlaganje organskih materija uz oslobañanje energije. c. zamućen samo centralni deo sočiva.atomska bomba). c. v. catacrotismus. hemijska dejstva (dinitrofenol. zaostaci devičnjaka posle njegovog cepanja. ablacije retine. kauzoma. carminativa. hrskavice nosa. oblog s nekom toplom kašom. catabolismus. u jakom uzbuñenju. cicvarica. opšta slabost. radioaktivna zračenja . c. kim. sideroza. Uzroci: hereditet. rendgenski zraci. štrojenje. nepravilnost pulsa. corticalis. tracheales. c. subcapsularis. Prolazna papula na koži na mestu prodora uzročnika zaceljuje brzo da bi se javio otok oblasnih limfnih žlezda praćen opštim simptomima kao što su temperatura. c. malo bradavičasto ispupčenje u unutrašnjem uglu očnih kapaka.

šupljina. a za upredanje konca ostaje submukozni sloj. kavernozan. ketgut impregnisan srebrom. paquelin. cavete! čuvajte se! izbegavajte! U receptima označava šta treba izbegavati. corpus cavernosum penis. galvanokauter. proteolitički enzim u belim krvnim zrncima i ćelijama organa koji učestvuju u autolizi ćelija i autodigestiji tkiva. zubna šupljina. 2) oblik otpora kaviteta (obezbeñenje dovoljnog prostora vodeći računa da se ne oslabe preostali delovi zuba. ketgut sterilisan u rastvoru jednog dela joda na 100 delova kalijum-jodida. zglobna čašica na lopatici). kavernostomija. Sin. repati režanj). cauda. cathepsin. fizička i hemijska sredstva kojima se u medicini vrši nagrizanje i pečenje. causalgia.). caustica (remedia). caudatus. ketgut pripreman sterilizacijom i impregnacijom hrom-trioksidom. koje mu daje jačinu i otpornost. obrañen kavitet u zubu i pripremljen za restauraciju. kaverna. nagrizanjem ili izjedanjem pomoću kaustičkih sredstava.. cavitas glenoidalis. formaldehidski c. 3) oblik retencije kaviteta (obezbeñenje stabilnosti). Javlja se naročito posle smrti životinja. nemotivisani strah pri nastupanju sna ili u toku sna. šupljina u zubu. čuvaj se! izbegavaj! caverna. 4) kaviteti na aproksimalnim površinama sekutića i očnjaka s oštećenjem incizalnog ugla. Može biti posledica organskih oboljenja srca. sprava za kauterizaciju. V. lobus caudatus. katepsin. suženi okrajak duguljastog organa. jetki lekovi. Numeričkom podelom po Blacku kaviteti po lokalizaciji mogu biti: 1) kaviteti u jamicama i fisurama svih zuba. cavernosus. pravila za obradu kaviteta u zubu pre stavljanja. cauterisatio. odnosno čega se treba čuvati.) košmar. duplja. koji se sterilise. equina. kako bi restaurisani zub izdržao pritisak žvakanja pri okluziji i artikulaciji). kauterizacija.). V. 6) atipično lokalizovani kaviteti na karijes imunim površinama zuba. šupljikavo telo polnog uda). rep. (fr. 2) kaviteti na aproksimalnim površinama pretkutnjaka i kutnjaka. (stom.. cavernostomia. kalijum-jodida i kalijum-bihromata. jodohromisani c. Njihovo dejstvo je jako i oni mogu da prodiru i u dubinu. cave! (lat. 4) oblik olakšanja (obezbeñenje pristupa kavitetu kako bi mogli biti izvršeni svi ostali principi to- 127 . razaranje tkiva sagorevanjem. snop korenova spinalnih živaca (u obliku konjskog repa) koji sadrži korenove grudnih i ostalih nižih kičmenih živaca. cauchemar. ketgut impregnisan rastvorom formaldehida kuvanjem u alkohol-formalinskom rastvoru. endoproteinaza. posrebreni c. šupljikav (npr. šupljina. mora. cavitas. kavitet. jak bol na površini kože (najčešće šake ili stopala) usled povrede ili zapaljenja živaca. koji mu daje čvrstinu pri zatezanju.) kavitet. kauzalgija. kauteri. cavitas cauterium. prepariran. principi preparacije. 5) kaviteti u gingivalnoj trećini svih zuba. cauterisatio. udubljenje (npr. elektrokauter. caudalis. elektrokauter. Ponekad se javlja u okviru hipohondričkih senzacija u depresiji i neurasteniji. cavum. operacija kojoj je cilj da drenuje šupljine apscesa pluća. repat (npr. c.cathepsin kože pošto se odstrane serozni i mukozni sloj. osećaj gušenja ili pritiska. ferrum candens. corrosio. hromirani c. iznenadno nastalo uznemirenje. upotrebljavaju se za uništenje ili odstanjenje zdravog ili obolelog tkiva (bradavice. cavitas dentis. kauter. termokauter. Sin.. caustica. repni. Ovakvi lekovi nagrizaju i izjedaju tkiva. 3) kaviteti na aproksimalnim površinama sekutića i očnjaka bez oštećenja incizalnog ugla. jod ketgut. višepovršinski kaviteti su kaviteti koji uključuju više zubnih površina. ketgut sterilisan u rastvoru joda. cauter. prekomerne granulacije itd. Po Blacku: 1) otvaranje kaviteta s preventivnom ekstenzijom (obezbeñenje pristupa karioznoj leziji i uključivanje svih predilekcionih mesta za širenje karioznog procesa).

škržnog useka. c. abdominis. podeljena glasnim žicama na tri sprata (gornji. šupljina grudnog koša. početni deo cevi za varenje. c. sredogruñe. bubanjska duplja se razvija od 1. c. cefalini. ispunjen tečnošću (liquor cerebrospinalis). trbušna duplja. sastoji se od dva dela. peritonealna duplja. a pozadi ždrelnim suženjem (isthmus faucium). c. alkaloid iz korena brazilskog drveta Uragoga Ipecacuanha. c. zadniven (npr. koji u prvo vreme predstavlja široku i spljoštenu kesu. epidurale. Spoljašnji kraj duplje je u vezi sa zastornom bubanjskom opnom. kanal ko- cefalini rena zuba ispunjen radikularnom pulpom. deo šupljine grudnog koša iznad prečage. slepo crevo). vena cava superior. šupljina u zubu ispunjena zubnom pulpom i okružena dentinom. prostor izmeñu materice i čmarnog creva.5% Sol. usna duplja u užem smislu reci. oris proprium. Kada se aminoalko- 128 . c. grkljanska duplja. c. cecus (caecus). operativno stvaranje otvora komunikacije cekuma sa sigmoidnim kolonom. mediastinale. pharyngis. c. na zadnjem zidu ima dva otvora (choanae) kojima je u vezi s dupljom ždrela.. cecosigmoidostomia. cekosigmoidosto-mija. 7) čišćenje kaviteta (temeljno ispiranje kaviteta mlazom mlake vode. v. Deo usta ograničen napred i sa strane zubnim lukovima i desnima. 6) obrada rubova kaviteta (uklanjanje svih podlivenih prizama gleñi i zakošavanje preostalih. uteri. v. c. nosna duplja. c. Douglasi. gornja šuplja vena). koja po roñenju nestaje i zamenjuje se vazduhom. cekostomija. vrši se obično radi zaobilaženja prepreke (najčešće karcinoma) na nekom segmentu kolona izmeñu cekuma i sigmoidnog kolona. excavatio rectoutenna. zglobna duplja. duplja. podeljena preča-gom na grudnu i trbušnu duplju. cecum. coronae dentis. c. c. proizvod dobiven dodavanjem različitih bočnih nizova aktivnom jezgru cefalosporina C(7-aminocefalosporanska kiselina). c. subarahnoidni prostor izmeñu paučinaste i meke moždanice. neprirodni čmar. srednji i donji). Hydrogenii peroxydati i sušenje vatom. dezinfekcija sa 0. ili mlazom mlakog vazduha). laryngis. thoracis. obložen trbušnom maramicom. medijastinum. Za sve vreme fetalnog života bubanjska duplja je. grudna duplja. peritonei. šupalj (npr. articulatio. operacija. 5) potpuno uklanjanje svih karioznih masa i kariozno promenjenih tkiva. cavum. radicis dentis.cavum kom preparacije). cekostomija služi za pražnjenje crevnog sadržaja kroz ovakav veštački. cefaleksin. c. oris. c. pleurae. pleuralna duplja koja predstavlja bezvazdušni prostor izmeñu zidnog i drobovnog lista plućne maramice. v. pelvis. operacija kojom se stvara otvor na cekumu koji se fiksira za stvoreni otvor na trbušnom zidu. prednjeg (predvorja) i zadnjeg (prave usne duplje). c. articulare. po antibakterijskom spektru. epiduralni prostor izmeñu zidova kičmenog kanala i tvrde moždanice kičmene moždine. c. šupljina u kruničnom delu zuba ispunjena koronarnom pulpom. vrlo sličan emetinu (i hemijski i po dejstvu). Zadnji zid predstavlja ždrelno suženje preko koga je usna duplja u vezi s dupljom ždrela. materič-na duplja. auris. naši. cefaelin. duplja ždrela. srednji deo grudne duplje. v. Douglasov špag. usna duplja. zavisno od lokalizacije i vrste). polusintetski antibiotik. a jedna primarna alkoholna grupa estarski vezana za fosfornu kiselinu. pectoris. c. šupljina. Chloramini i 3% Sol. ispunjena žućkastom bistrom tečnošću. šlep. cavus. karlična duplja. dentis. Fosfatidna kiselina sastoji se od glicerola u kome je jedna primarna i sekundarna alkoholna grupa estarski vezana za masne kiseline. tympani. c. glicerofosfatidi sastavljeni od fosfatidne kiseline i jednog aminoalko-hola. Cecilova operacija. sastoji se od tri sprata koji su u vezi s nosnom dupljom preko hoana i s usnom dupljom preko ždrelnog suženja: c. cecostomia. približno sličan cefalotinu. subarachnoidale.

karata itd. v. celomacija. nervnom tkivu i žumancetu jajeta. naglim i sve većim porastom amnionske duplje smanjuje. Ta reakcija antigen-antitelo dovodi do oslobañanja supstancija za organizam štetnih i do oštećenja ćelija. U daljem razvoju. polusintetski antibiotik. celularni imunitet. celer.cefaloglicin hol estarski veže za fosfatidnu kiselinu nastaje cefalin. Uloga ovih ćelija je dvojaka: fagocituju mikroorganizme i formiraju antitela. što dovodi do stvaranja spoljašnjeg (egzocelom) i unutrašnjeg celoma (intraembrionalni ćelom). Celuloza služi kao mehanička graña biljke.). jer su antitela za njih fiksirana. čvrsta masa dobivena iz nitroceluloze i kamfora. Evolucija tako postalog mezoderma čini da se on proširuje na ćelo vanembriono polje. ćelom. ćelom. Mezoderm u sisara proističe iz primitivne trake pre nego što se izdvojio svitnjak iz prvobitnog endoderma. Služi za izradu lakova. celularna ili sesilna antitela. celuloid. dobiven dodavanjem različitih bočnih nizova aktivnom jezgru cefalosporina C(7-aminocefalosporinska kiselina). cefalosporin P. Zadnji začetak (peristomni) se prvo razvija. u pogledu antibakterijskog dejstva sličan cefalotinu. U tim kljunovima se pojavljuje primitivna perikardna duplja. celijačna bolest. dolazi do reakcije antigen-antiteIo na površini raznih ćelija. filmova. Prednji začetak mezoderma je smešten u glavenom nastavku. pulsus celer. polusintetski antibiotik dobiven dodavanjem različitih bočnih nizova aktivnom jezgru cefalosporina (7aminocefalosporinska kiselina) de-luje kako na gram-pozitivne tako i na gramnegativne mikroorganizme. Cellulosum ligni depuratum. cefaloglicin. a ako sadrži serin naziva se fosfatidil-serin. postaje mezenhimula pojavom trećeg lista. cefalosporini. cefalosporin N i cefalosporin C. U sisara dvolisni stadijum se tesno vezuje za pojavu mezoderma tako da se granice gastrulacije u celomacije pretapaju jedna u drugu. mezoderma. materijal koji služi  povezivanje fiksnih zamena za prirodne zube. Cefalini se nalaze u mozgu. Ostaje samo unutrašnji ćelom čiji odnos prema organima grudne i trbušne duplje dovodi do stvaranja opornjaka. U njih se on proteže izvan vanembrionog polja. bez zagnojavanja. dvolisni stadijum. zatim. Rastvara se u acetonu. izradu privremenih zubnih plom- 9 Medicinski leksikon 129 . prostrano zapaljenje rastresitog vezivnog tkiva. bolest. stanje specifične otpornosti koje organizmu obezbeñuju razne ćelije. on se resorbuje iznad i ispod embrionog polja (idrelna opna. U sisara spoljašnji ćelom se širi ukoliko se pupačna kesa smanjuje. celuloza. u kome se javlja sekundarna cement telesna duplja. poliglukoza sastavljena od ogromnog broja molekula glukoze meñusobno vezanih beta-glikozidnom vezom (CeHioOs). cellulitis. sem iznad glavenog kraja embriona (proamnion). dok potpuno ne iščezne priljubljivanjem amniona uz horion. celulozna vata. antitela fiksirana na ćelije tkiva i organa. oficinalna prema našoj farmakopeji. cellulitis orbitae. polisaharid. ali se. u pogledu antibakterijskog dejstva slabiji od cefalotina. duplja koja nastaje cepanjem mezoderma van granica embrionog polja. cefalotin. v. cement (stom. cefaloridin. proizvod dobiven dodavanjem različitih bočnih nizova aktivnom jezgru cefalosporina C (7-aminocefalosporinska kiselina). Ako je u cefalinu etanolamin on se naziva fosfatidil-etanolamin. Ona je najrašireniji ugljeni hidrat u prirodi. njegovi kljunovi se stanjuju i rastu unapred. antibiotici izolovani iz gljivice Cephalosporium acremonium. orbita. v. Celuloza se* u digestivnom traktu ne degraduje i stoga nema hranljivu vrednost. odn. polusintetski antibiotik. čmarna opna). Kad sesilna antitela reaguju s homologim antigenom. celulitis.

prekrivanje pulpe zuba kao podloga raznim vrstama zubnih plombi i za punjenje kanala korena. priljubljen ili ugrañen u cement zuba. centar. prah kalciniranog cink-oksida i magnezijum-oksida. kalcifikovano telašce u ozublju. ćelija koja vrši razgradnju cementa. povezivanje fiksnih zamena umesto zuba pomoću cementnog materijala. razgradnja cementa cementoklastima. središna tačka nekog tela. lacuna cementi. cementociti. C.. Koristi se za zamenu oštećenog tkiva prednjih zuba zbog estetskih svojstava.). cink silico-phosphatni c. Služi za privremene plombe i cementiranje fiksnih zubnih zamena i ortodonskih prstenova. Na njegovoj površini nalaze se cementoblasti. Ranije se koristio za privremeno zatvaranje kaviteta zuba u dece. Protoplazmatički produžeci ove ćelije u većem broju pružaju se prema periodoncijumu korena zuba. tanak sloj nekalcifikovanog cementa koji prekriva cement korena zuba. cementocytus.. polycarboxylatni c.). akrilat i zlatne legure. ali ne za stomatološki porculan.) koji odgovara na psihogene nadražaje. cementoplastus. cementoclasia.). precizno lokalizovana mesta u mozgu čijim su složenim radom pokretanjem deponovanih obrazaca odreñene mnoge aktivnosti organizma. sloj stvrdnutog cementnog materijala izmeñu fiksne zamene i zubnog tkiva. skup nervnih ćelija koje upravljaju nekom odreñenom funkcijom organizma. medicinski c. cementogenesis. donji (sakralni. u gornjem delu sakralnog segmenta). cink phosphatni c. prah pulverizovanog stakla koji sadrži magnezijum. razvoj i stvaranje cementa korena zuba. cementoklazija. Po130 centar seduje sve ultrastrukturne odlike ćelija koje sintetizuju proteine i proteinsko -polisaharidne komplekse. Debljina cementnog filma treba da bude što manja. odvaja cement korena zuba od gleñi krunice zuba. Služi za cementiranje fiksnih nadoknada za zubno tkivo i za privremene plombe. nastavnih ili naučnomedicinskih ustanova koje se nalaze u jednom mestu i obično su pod jedinstvenim rukovodstvom. koji prima periferne nadražaje.. sastavljen od cink-oksida i vodenog rastvora poliakrilne kiseline. moždani c. cementoklast.. natrijum i fosfor.. Ej. ćelija ovalnog oblika sa protoplazmatičkim produžecima. ćelije zuba koje su sposobne da stvaraju cement i koje postaju cementoblasti. šupljina u celularnom cementu koja sadrži cementocit. Danas se retko koristi zbog toksičkog delovanja na pulpu zuba. kombinacija silikatnog i cink-fosfatnog cementa. služi za privremeno zatvaranje kaviteta u zubu i fiksiranje privremenih fiksnih nadoknada za prirodne zube. cementoblastus. Tečnost sadrži fosfornu kiselinu i soli aluminijuma ili cinka. Kortikalni . Citološke karakteristike su veoma slične cementoblastu. a deo apikalno od nje čini anatomski koren zuba. Dobro prianja za gleñ i dentin. cink oxid-eugenol c.. DeIe se na kortikalne i supkortikalne.. kalcijum. cementoid. Sin. cementiculus. centri u donjem kraju kičmene moždine.cementiculus bi. nervni c. Pokazuje antikariogeni efekat usled prisustva fluora. cementikul. Ima ih 2: gornji (slabinski. V. Veći procenat fluora obezbeñuje mu antikariogeno dejstvo. cementni film (stom.. cementiranje (stom. oko 20 Mm. fluor. koja učestvuje u stvaranju cementa zuba. cementoclastus. cemento-gleñna granica.. cementoblastus. ejakulacioni c. L. ovalna ćelija u lakuni cementa zuba. opšti pojam za skup bolničkih (bolnički c. Deo zuba koronarno od ove linije čini anatomsku krunicu zuba. sličan je po hemijskom sastavu cinkfosfatnom cementu. V.. sedište impulsa za ejakulaciju. Može biti slobodan. bakarni c. cementocytus. silikatni c. V. Po stvrdnjavanju ostvaruje mehaničku vezu izmeñu fiksne zamene i zubnog tkiva. Tečnost sadrži vodeni rastvor fosforne kiseline i soli aluminijuma ili cinka. cementum. središte.

c. vazomotorni c. Wernickeov c. c. c. aphasia. za govor. primarni mirisni c. grupa centra smeštenih u moždanom stablu koji regulišu rad osobito važnih organa: rad srca. Centralna bolnica Vrhovnog štaba NOVJ. a neki ga proglašavaju za diencefalnu žlezdu (Scharrer. nalazi se u kori gornje slepoočne vijuge velikog mozga. nervni c. mesto na kome se nadražajima s aferentnog kraka izazivaju impulsi koji se prenose eferentnim krakom refleksnog luka. Centauru minoris herba. refleksni c. RNK i proteina. njen kapacitet je varirao (700-4. Viši centri psihoakustički. koji se nalazi u prednjem delu vijuge zvane hippocampus (uncus gyri parahippocampalis i gyrus dentatus) kore velikog mozga. disanje i dr.). za miris. Lokalizovani su u različitim delovima centralnog nervnog sistema: kičmenoj izduženoj moždini. najveća sanitetska ustanova u NOR-u čija je namena bila zbrinjavanje povredenih i obolelih (p/o) iz jedinica pod neposrednom komandom VS-a.. za ukus. Iz ovog centra vrši se oživčavanje disajnih mišića i regulišu se disajni pokreti. Za ukus ne postoji zasebno kortikalno projekciono područje. R. nervni centar u hipotalamusu koji reguliše proizvodnju toplote u organizmu i njeno odavanje (termoregulacioni c. Hipotalamus po nekim autorima (Spatz) predstavlja seksualni centar. centralan. herba. V. nalaze se u mirisnoj kvržici u prednjoj rupičastoj supstanciji velikog mozga. za govor nalazi se u dešnjaka u levoj hemisferi u 9* centralna dogma pars opercularis čeonog režnja (tzv. prema situaciji. c.centar (svesni) c. refleksni luk. c. za disanje. za sluh. V.. c. ne reguliše samo širinu krvnih sudova (a time i krvni pritisak) nego preko simpatičkih vlakana (lateralni deo) i preko vagusa (medijalni deo) utiče na aktivnost srca. Brokin c. refleksni mirisni centri nalaze se u medumozgu (bradavičasto telo i habenularno jedro) i u srednjem mozgu. malom mozgu i supkortikalnim sivim masama (viši c. Bargman).. složene funkcione strukture. sastavljen je od ekscitacijskog (bilateralnog) dela koji može suziti krvne sudove i inhibicijskog (medijalnog) dela koji sprečava sužavanje krvnih sudova i tako dovodi do njihovog proširenja. središni. povremeno bi se i rasformirala i tada bi se p/o rasporedili u matične jedinice.. refleksni) smešteni su u kičmenoj i izduženoj moždini (prosti. naširoko razasut skup neurona obostrano smešten u području retikularne supstancije izdužene moždine i ponsa.). osnovno tumačenje meñusobnih odnosa DNK. ponsu meñumozgu i dr. kortikalni c. Vazomotorni c. već je smešten u onom delu postcentralnog girusa koji služi kožnom osećaju iz područja lica. čiji su gornji i bočni delovi stalno tonusno aktivni. vazomotorni c. kao motora seksualne funkcije. centralis. u kori slepoočnog režnja hemisfere mozga. v. vitalni c. Spatzov seksualni c. Morfološki i funkciono. na slobodnoj teritoriji je bila organizovana na konvencionalan način. c. nalaze se oko primarnog c. lokalizovani su u kori velikog mozga.000 p/o).) i u moždanom stablu. a senzorički c. smešten je u oblasti kore velikog mozga. smešten je u gornjoj slepoočnoj vijuzi (tzv. primarni ili elementarni centar. po njemu DNK služi kao kalup 131 . synapsis. a u pokretu po ešelonima na osnovu pokretljivosti p/o. niži c. Collin tvrdi da postoji dvojaki vid inkretogene funkcije: hemokrini i neurokrini. neophodan za funkciju govora. Motorni c. centralan. za toplotu. polnog nagona. a supkortikalni (nesvesni. od najvećeg je značaja odnos vegetativnog podbrežja (hypotalamusa) i hipofize. Funkcionisala je dotle dokle su stvoreni povoljniji uslovi zä evakuaciju p/o u savezničke bolnice ili na osloboñenu teritoriju naše zemlje^ centralna dogma. trofički centar u ventromedijalnom polju sivog hipotalamusnog brežuljka. nalazi se na bazi postcentralne vijuge. za g.). mehanizmom dvostrukog oscilacijskog sistema.). v. centralis. smešten obostrano u retikularnoj supstanciji donje trećine ponsa i gornje dve trećine izdužene moždine.

osovina rendgenske zračne kupe. cefalalgija. glavobolja. nastupi gla- . v. vrlo čest simptom oboljenja glave ili i drugih organa i sistema. neka instinktivna težnja. centar. u tumoru. U običnim centrifugama s oko 1000 obrtaja u minutu sedimentacija može biti oko 1000 puta brža nego pri stajanju suspenzije. ne izazivajući strah. centralni limfocitni organi. Funkcione glavobolje su cephalaea neurotica. Za centromeru se pričvršćuju vlakna deobnog vretena i u anafazi mitoze i mejoze II dolazi do njenog uzdužnog cepanja i potpunog odvajanja hromatida. onog koji diktuje »moralni stav«. cephalaea. centroterapija. V.000 obrtaja u minutu. koja sa svoje strane predstavlja kalup za sintezu proteina. rendgenski і snop. apscesu ili zbog prisustva parazita u mozgu. Organska glavobolja može biti primarna i sekundarna. Sin. jedna od dve sitne ćelijske tvorevine. tj. centri mozga. koja se u metafazi postavlja na pol ćelije i u kojoj se stiču vlakna deobnog vretena. Mogu se razlikovati: organska i funkciona glavobolja. Glavobolje u drugim oboljenjima su glavobolje u arterijskoj hipertenziji. v. centriol. v. v. v. Cenzuru vrši »nad-ja« . centrifuga. Savremene centrifuge su snabdevene barokomorom u kojoj se nalazi vibraciona platforma i generator buke. U ovakvim centrifugama moguće je simulirati skoro sve faktore kosmičkog leta. centralni nervni sistem. dopirući u svest. mogu se dobiti centrifugalne sile koje i milion puta prevazilaze zemljinu težu. Ona se koristi kako za selekciju astronauta. 132 cephalalgia centromera. centralna pneumonija. krvi i drugih organa.. mali mozak i kičmenu moždinu. U profazi i metafazi ćelijske deobe centromera povezuju dve hromatide. u traumi glave i sifilisu. u oboljenjima bubrega. histaminska c. ureñaj koji služi za izlaganje astronauta silama ubrzanja koje ga očekuju u toku lansiranja i povratka. cephalalgia.predstavnik roditelja odnosno vaspitača. u psihoanalitičkoj teoriji delatnost kontrolisanja psihičkih sadržaja koji iz podsvesnog dela psihe prodiru u svest. Rezultati su izvanredni u lečenju prevremene ejakulacije. Pomoću ultracentrifuga s preko 100. izuzev bestežinskog stanja. visus. način lečenja polne nemoći muškarca u vidu ovlašne kauterizacije »glave« donje nosne školjke. systema nervosurn centrale. primarni limfocitni organi. suženi deo hromosoma koji ga deli na dva kraka. izaziva konflikt s društvenim običajima ili strah. nervni sistem. cephalalgia. odlučuje cenzura. centrifugovanje. Cenzura može takvu nagonsku težnju i pustiti u svest. v. tako i za trening radi upoznavanja sa stresogenim delovanjem sila ubrzanja. cortex. cenzura. v. v. centralni vid. jetre. centralno gledanje. kinetochora. Primarna glavobolja su migrena i histaminska glavobolja.centralna pneumonija kako za sopstvenu replikaciju tako i za sintezu RNK. pneumonia. glavobolja. Koje će instiktivne težnje odnosno njihovi predstavnici moći da iz nesvesnog prodru u svest. centralni nadražaj. obuhvata: veliki mozak. Na centrifugi se mogu simulirati i vrsta i veličina ubrzanja koje kosmonaut doživljava u toku kosmičkog leta. vrši se pomoću centrifuga na osnovu dejstva centrifugalne sile. nervus. centrifugalni živci. V. nadražaj. centripetalni nervi. visus. stimulus. Glavobolje u oboljenjima glave su cephalaea myalgica. smešten neposredno uz jedro. cerebrum. Sekundarna glavobolja može postojati u oboljenjima glave i u drugim oboljenjima.. tome se suprotstavlja cenzura i vraća takav sadržaj natrag u podsvesno (potiskuje ga). v. ali tek pošto je tako deformiše da se više ne može poznati. nervus. deli ono što je dopušteno činiti od onog što nije dopušteno. Centrifugovanjem se odvajaju čvrste supstancije suspendovane u tečnosti. Prvenstveno se kosmonaut izlaže transverzalnim ubrzanjima i do 15 g. Ako neki predstavnik instinkta. centralni zrak (CZ). u meningitisu. Centrifuga se koristi takoñe za ispitivanje materijala u pogledu njihove izdržljivosti prema silama ubrzanja.

koji pripada glavi (npr. v. c. opšivanje. Danas se sve češće koriste razne veštačke plastične materije. u prvoj trećini gravidnosti u visini unutrašnjih materičnih usta vrši se kružno opšivanje najlonskim koncem i na taj način se otklanja slabost grlića. cerebralna kriza. ceratus.) nicanje zuba kasni. brzo dolazi do abrazije i na mlečnim i na stalnim zubima. v. dvoguba nakaza s natpupčanim spojem po celoj liniji (glavom. Littleova bolest (pod bolest). c. cerebellum. npr. cerebrozidi. koji se odnosi na mozak i kičmenu moždinu. Da se izbegne slabost grlića u kritičnim mesecirna. Metoda je novija i njome se postiže uspeh i u veoma nepovoljnim slučajevima.vrsta migrene. kojom se približuju fragmenti preloma i time omogući stvaranje kalusa. Njegovu sivu masu sačinjavaju izbrazdana kora na površini i četiri jedra u dubini bele mase. (oft. akušerska intervencija kojom se sprečava spontani pobačaj na vrlo jednostavan način. cerebrospinalni. On je centar za održavanje ravnoteže. dobiven beljenjem žutog voska na suncu. cerina (ili cerotinske kiseline) i ceroleina. cerebelaran. cerebelaran. (fr. cerebrospinalni meningitis. vakcinacija. pri kojoj se primenjuju materijali biološkog porekla. cerebellaris. cepivo. v. meningitis. koji se odnosi na mali і malomoždani. Služi u iste svrhe kao i žuti vosak. v. Služi za izradu raznih lekovitih masti i pasta. cephalica. cerclage. DeIi se na srednji mozak (mesencephalon). crva (vermis) i dve bočne hemisfere. mozak u užem smislu. c e pijenje. Cera alba.) opasivanje. koordinaciju pokreta i raspodelu mišićnog tonusa. postcommotionalis i glavobolja kod tzv. v. fukcionih duševnih bolesti i u neuralgijama V i IX moždanog creva. operacija pri prelomu patele.) cirkularna operacija protiv ablacije retine. prečišćen prirodni vosak dobiven topljenjem saća pčela radilica (Apis mellifica). koji je verovatno smesa masnih kiselina. tj. cephalothoracopagus. Sastoji se od srednjeg dela. kojima daje čvrstinu. v. scintigrafija. (hir. liquor cerebrospinalis. Cera flava. U cerebrozidu je primarna alkoholna grupa sfingozina vezana poluacetnom vezom za Ci-heksoze. cerebralni. Srednji mozak povezu133 . crisis. glaveni. iza mosta i izdužene moždine. grudima). vakcina. Sastoji se od miricina (smese miricil-palmitata i alkohola miricila). te se trudnoća dovede do kraja. cerebrum. mali mozak. ispod velikog mozga. ponekad se viñaju i nepravilnosti kostiju lubanje i lica. Cerebrozidi se nalaze u centralnom nervnom sistemu i ćelijskim membranama. v. v. beli vosak. v. cerebralna moždana oduzetost.s. cerebrospinalni pritisak. aminogrupa je vezana amidskom vezom s lignocerinskom kiselinom. Zapaženo je da vrlo veliki broj spontanih pobačaja nastupi usled insuficijencije unutrašnjeg ušća materice. spoljna vena ruke). u drugoj polovini trudnoće. Ta slabost grlića dolazi do izražaja u drugoj polovini trudnoće i uzrok je većine habitualnih pobačaja. v. cephalicus. voštan. žuti vosak.). česte su nepravilnosti zagrižaja i položaja pojedinih zuba.cephalicus vobolje praćeni crvenilom lica i lučenjem iz nosa usled lokalnog oslobañanja histamina . zubi niču neuobičajenim redosledom. cerebrospinalna scintigrafija. od glukoze ili galaktoze i od lignocerinske kiseline (viša masna zasićena kiselina sa 24C-atoma u nizu). Sastoji se u pro- cerebrum vlačenju metalne žice oko patele. moždani. pritisak. spadaju u složene lipide sastavljene od sfingozina (dvohidroksilni nezasićeni aminoalkohol). cerebralna paraliza (stom. meñumozak (diencephalon) i veliki mozak (telencephalon). sifilis. cerebrospinalna tečnost. Ovom se metodom postiže znatno smanjenje spontanih habitualnih pobačaja. glavni. nalazi se u zadnjem delu lubanjske duplje. cerebellaris.

v. v. Spada u grupu lantanoida. . cetrimonijumbromid. bočnu komoru (ventriculus lateralis) i četiri režnja: čeoni (lobus frontalis). vrat materice. cervikalni. prisustvo ketonskih tela u mokraći. cer. cetil-piridinijum-hlorid. pretežno cetil-alkohola. Veliki mozak (telencephalon) sastoji se od dve polutke. cerium. deterdžent. cervix. Nastaje kao posledica povreda u toku poroñaja i pobačaja usled čega dolazi do promene anatomskog odnosa grlića. U običnom govoru se nazivaju pantljičare. smeša podjednakih delova viših alkohola (cetanoIa i stearilnog alkohola). Svaka polutka ima centralnu šupljinu. predstavlja pravu eroziju nastalu usled zapaIjenja kada je pored razaranja pločastog epitela došlo i do razaranja tkiva koje se ispod epitela nalazi tako da to ne predstavlja samo defekt epitela. (stom. već pravu ulceraciju. Izlučuje se u nekih ljudi u većoj meri ili se pri pranju uteruje preduboko u slušni hodnik. Meñumozak sačinjavaju: III moždana komora (ventriculus III) dva brežuljka (thalamus) i podbrežje (hypothalamus). tzv. dentis. erosio portionis. vratni (npr. acetosirćetna i betaoksibuterna kiselina) sreće se u mokraći. čiji je donji deo grlić (portio vaginalis) uvučen u vaginu. vertebra cervicalis. ketonurija. Erozija nastaje na taj način što cilindrični epitel sluznice cerviksa bujanjem prelazi preko ivice spoljašnjih usana materice. okruglasta bezbolna. c. c. Cestoñes. V. prekomernom unošenju masti i dugotrajnom mišićnom radu. cestodi. klasa parazitskih crva iz kola pljosnatih crva (Plathelminthes). jasno ograničena otečenost kapka. v. vratni. cerviks. smesa viših alkohola. erozija grlića materice (erosio portionis) posledica je zapaIjenja cervikalne sluznice. potiskuje pločasti epitel grlića tako da se sad 134 chalazion mesto normalnog pločastog nalazi cilindričan epitel (erosio simplex). erosio vera. Cetrimonii bromidum. cetosuria. cervikalni katar. ali se čep može lako odstraniti ispiranjem slušnog hodnika. pri poremećaju metabolizma ugljenih hidrata (diabetes mellitus). cervikoopturatorna linija. Usled toga može da doñe do potpunog zapušenja slušnog hodnika s osećajem teške gluvoće. oficinalan prema našoj farmakopeji. prema vratu zuba. collum dent is. v. paraffinum solidum (stom. prema našoj farmakopeji jedna od oficinalnih podloga za lekovite masti. linija Menard-Shentonova. što dovodi do toga da se spoljašnje usne ne dodiruju i grlić ostaje otvoren. Ce. metal. vratni pršljen). chalazion. Gornju i bočne strane meñumozga potpuno pokrivaju polutke velikog mozga. cervicalis. deterdžent. gladovanju. deterdžent. prema našoj farmakopeji jedna od oficinalnih podloga za lekovite masti. cervicalis. vrat. Površina koju zauzima cilindrični epitel vidi se i makroskopski jer svojom jako crvenom bojom odudara od normalnog pločastog epiteta cerviksa. cervicitis. usni maz ili slih. cetanolum. cetanol. slepoočni (lobus temporalis) i potiljačni (lobus occipitalis)1. hemijski element. uteri. temeni (lobus parietalis).cerezin je meñumozak s moždanim mostom. ketozurija. halazion. Ovako obnažena sluznica grlića izložena je stalnim hemijskim i mehaničkim nadražajima i infekcijama što dovodi do zapaIjenja i kataralnog lučenja gnojnog sekreta.) pripada vratu zuba ili se na njega odnosi. cervikalan. ojañelice itd. cetostearolum (cetostearol). zapaljenje sluznice grlića (cervix) materice predstavlja jedno od najčešćih ginekoloških oboljenja. cervikalna erozija. Hronično zapaljenje Meibomovih žlezda u tarzusu oka.) služi kao dodatak pri spravljanju voskova koji se upotrebljavaju u zubnom lekarstvu. cetonuria. cetil-dimetil-benzil-amonijum-hlorid. cervikalan. cerumen. trakavice. prisustvo ketonskih tela (aceton. cerezin. spojene komisurama žuljevitog tela (corpus callosum) i svodovima (fornix). cervicitis.

Chamomillae flos. V. defekt kože ili sluznice koji se pojavljuje na mestu inokulacije prouzrokovača kao primarna promena pri veneričkim i drugim infektivnim oboljenjima (sifilis.'c. halodermija. eh. Žlezde su uvećane i intenzivno crvene boje. Charcotov zglob. nezasićena masna kiselina iz Oleum Chaulmoograe. sindrom. Ako doñe do njihovog zagnojavanja. vučje zdrelo. obično u obliku oparka. articulatio. koje se upotrebljava za lečenje lepre (gube). gnojni heilitis. c. sollaris allergica. sočivu i mrežnjači. meki šankr i dr. 135 . cvet domaće biljke Matricaria chamomilla. Ijuspanje epitela je pojačano a mogu da se stvaraju erozije i ragade praćene krvarenjem i stvaranjem hemoragičkih krusta. Charrijereov merač. climacterica. a svaki sledeći 1/3 mm više sve do l cm. chancre. cheilognathopalatoschisis kapsula od škroba. vesicantia. Postoje svi znaci infekcije. halkoza.) šankr. Sličan je eksfolijativnom heilitisu. Chaulmoogra. zapaljenjski proces rumenog dela i sluznice usana. Sifilisni šankr je u vidu okruglaste ulceracije epitela. c. posledica alergije na ultraljubičaste zrake. koja služi za uzimanje lekova neprijatnog ukusa ili onih koji mogu prouzrokovati neželjena dejstva u ustima.). u medicini se ovako naziva hartija natopljena nekom materijom ili prevučena nekim lekom.). usled prisustva intrao kularnih stranih tela koja sadrže bakar dolazi do prožimanja unutrašnjosti oka solima bakra. tuberkuloza. eh. a stvaraju se i erozije. pri konstantnom pritisku odreñene količine gasa. eh. opuštenih nabora. v. Služi za ekspedovanje malih količina lekovitih masti. titrica. ulcus mixturn. sinapisata. cheilitis. Jedan je od aktivnih sastojaka ovog ulja.). v. rubejacientia. eh. c. (fr. c. tuherculeux (fr. sindrom. cheilognathopalatoschisis. voštana hartija. na kraju. Sifilisni šankr je bezbolan. metalna ploča sa skalom u vidu otvora. cerata. na sastojke kozmetičkih preparata (ruž za usne). Koža se bora u vidu sitnih. koji se razlaze pod dejstvom tečnosti oka. Služi za odreñivanje debljine katetara. stvaraju se pustule. zapremina gasa se povećava direktno proporcionalno povišenju temperature. tuberkulozni šankr. hartija natopljena voskom. Chauffard-Stillov sindrom. hartija. posle povrede ili kao komplikacija drugih heilitisa. mixte (fr. heilitis u žena u klimakterijumu. bužija itd. Površinski slojevi epitela usana se pojačano Ijuspaju. eh. kiselina. Charcot-Leydenovi kristali. podrivenih ivica i čvrstog dna. v. hartija sa slačicom. kristali u ispljuvku bolesnika od bronhijalne astme. a na dnu se nalazi vlažna površina iz koje se minimalnim grebanjem može dobiti sadržaj s uzročnikom. eh. npr. dužici. heilitis. Pored otoka usana mogu se javiti i mehurići koji brzo prskaju pa se stvaraju kruste. glandularis. c.chalcosis chalcosis. primarna ozleda na koži zdravih osoba izazvana slučajnom inokulacijom bacila tuberkuloze. moux (fr. Sin.). v. hartija obložena brašnom od semena crne slačice. Upotrebljava se kao antiflogističko i karminativno sredstvo. odnosno. gornje vilice i nepca praćeno smetnjama pri ishrani i govoru. rascepljenost gornje usne. uroñena ili stečena mutavost kože usled nedostatka elastičnih vlakana. posledica prodora piogenih koka u tkivo usne. Dolazi do promena u rožnjači. Bezbolna je. apostematosa. ulcus molle. amylacea. anomalija razvoja. do gubitka funkcije oka. Usne su znatno uvećane. v. exfoliativa. Stvorene pustule brzo prskaju. posledica alergije kontaktnog tipa. venenata. eksfolijativni heilitis. zapaljenje malih pljuvačnih žlezda u sluznici usana. a od sasušenog gnojnog eksudata nastaju kruste. Charlesov zakon (Gay-Lussacov zakon). nepoznate etiologije. Sin. faux lupinum. dermatochdlasis. chalodermia. od kojih prvi ima prečnik od 1/3 mm. charta. solarni alergijski heilitis. Chediak-Higashijev sindrom.

heilognatouranoshiza. a negativne h. bakterija. chemosis. raskrsnica. što je u skladu i od značaja za pravilno osemenjivanje i oploñenje jajeta. Zubi su nepravilnog oblika i položaja. uroñena anomalija razvoja. ukrštanje u vidu slova X. leukocita. ukrštanje pojedinih snopova očnih živaca na bazi velikog mozga. prouzrokovano fazgradnim produktima zapaljenog tkiva (tkivni polisaharidi. chimera. therapia. cheiloplastica.) da se upravljaju prema izvoru hemijskog nadražaja (pozitivna h.). Mepacrini hydrochloridum. kada u dvojajnih blizanaca intrauterino doñe do izmene izvornih ćelija krvnih loza. heilognatoshiza. cheilognathoschisis. Cheyne-Stokesovo disanje. prema alkalnom sekretu materice i jajovoda. galactorrhoea. kompleks supstancija nazvan »komplement« ili raznim bakterijskim toksinima). iste vrste ili različitih vrsta. Chievitzov organ. osobina pokretljivih ćelija (semeglavaca. leukocita. semeglavci su pozitivne h. cheilorrhaphia. optička raskrsnica. hemotaksa. prema našoj farmakopeji. cheilognathouranoschisis. Retko porodično oboljenje meñu članovima iste generacije. napreduje do adolescentnog doba. V.. himera. opticum. alkaloid iz kore raznih vrsta Cinchona (naročito C. heruvizam. u obliku hinidin-sulfata (Chinidini sulfas). disanje. koje se udružuje sa zamrznutim presecima istih u cilju mikroskopske kontrole opsežnosti potrebnog odstranjivanja obolelog tkiva ili organa. v. chemiotherapia. heilorafija. U ljudskoj genetici najpoznatiji je himerizam krvnih grupa. Oficinalan je. razaranje tkiva hemijskim sredstvima.) ili odbijaju od tog izvora (negativna h. inficiranog i malignog tkiva. sintetski spravljen akridinski derivat koji se upotrebljava u lečenju malarije. h. koja se sastoji od rascepa gornje usne i zubnog nastavka gornje vilice. anomalija razvoja. kretanje 136 Chininum neutrofilnih leukocita prema upalnom području. Hijazma je citoxloška manifestacija crossing-overa i ima izgled slova X. chiasma. cherubismus. heiloplastika. jedinka čija tkiva sadrže ćelije koje proističu iz različitih zigota. hirurška reparacija kongenitalne heiloshize. alkaloid iz kore hibinovog drveta. chemotherapia (pod therapia). hemodektom je neoplazma nastala proliferacijom hemoreceptornih ćelija i parasimpatičkih nerava. Prema proizvodima jajne ćelije (ginogamonima) takoñe postoji pozitivan h. Daje se posle digitalizacije. otok bulbarne vežnjače pri konjunktivitisu. rascep usne (češće gornje). za popravljanje nepravilnog rada srca. Chiari-Fromelov test.cheilognathoprosoposchisis cheilognathoprosoposchisis. na kraju nešto maljičasto zadebljale u blizini podviličnog kanala. flegmoni orbite. Chininum. hemoza. keratitisu. hinidin. nehromofini paragangliom. trag pune cejularne vrpce. Njegovu pojavu omogućava rastresita graña vežnjače. chemochirurgia. Javlja se u ranom detinjstvu. prvobitno je primenjivana za hemijsko fiksiranje gangrenoznog. hemohirurgija. Sin. Sin. plastička operacija za uklanjanje heiloshize i traumatske lezije usana. Sin.. chemotherapia. prema kiselom sadržaju usmine. (1) c. chemodectoma. labium leporinum. Chinacrini hydrochloridum. Smanjuje nadražljivost i usporava sprovoñenje nadražaja kroz srčani mišić. Ch nidinum. česte su hipodoncije s ranim ispadanjem zuba. hemijskim povredama oka. hinin. operacija kojom se zašiva usna. kada stagnira ili uzmiče. heilognatoprozoposhiza. cheilognathopalatoschisis. v. v. cheiloschisis. succirub- . (2) region u kome se u toku profaze prve mejotske deobe ukrštaju hromatide homolognih hromosoma. uroñeni veliki rascep koji se pruža koso naniže po obrazu i zahvata gornju usnu i gornju vilicu. multilokularna cistična deformacija kostiju vilica sa simetričnim deformisanjem donjeg sprata lica. praživotinja i dr. Npr. v. chemotaxis. zečja usna.

a ne gori. Hemioterapijsko sredstvo protiv prouzrokovača malarije. svetlomrke pigmentne pege na licu u trudnica (eh. Yatren. achlorhydria. višečasovnim dejstvom. slično hemoglobinu. hyperchlorhydria. hiropraktika. smanjene količine sone kiseline u želudačnom soku. Izaziva kontrakcije glatkih mišiša. zavoj koji pokriva šaku i prste. teška bezbojna tečnost. biljno zelenilo. normohloremija. hipohloremija. derivat benzodiazepina. hloroplaste u biljnim ćelijama. Sin. hlorofil. prisustvo sone kiseline u želudačnom soku. agranulocitoza. antimalarijsko sredstvo (deluje shizonticidno). citostatik iz grupe azotnih plikavaca. kirurgija. chloasma. organsko jedinjenje u obliku belog praška. chlor. normochloraemia. Ima širok antibakterijski spektar. cachecticorum). pronarcosi. Retko se koristi kao antipiretik i analgetik. naročito materice. rastvorljivog u vodi. hloazma. koja lako vetri. oficinalan je kao hinin-hlorid (Chinini chloridum). Daje se protiv raznih grčeva chlorophyll (tetanus. chirurgia. hypochloraemia. chloranaemia. trankilans. uvek vezan za nosioce boja tzv. c h it in. U hlorofilu se. Chloralhydratum. upotrebljava se i kao specifično sredstvo u lečenju amebne dizenterije. a zatim smanjenje apsolutne snage i radne sposobnosti poprečnoprugastih mišića. Glavna upotreba u lečenju trbušnog tifusa.) obično u obliku klizme. v. gravidarum ili eh. Slično deluje i na srčani mišić. ali ga zbog nekih toksičkih dejstava (trombocitopenija. chiropractica. Ostale soli hininsulfat (Chinini sulfas) i hinin-tanat (Chinini tannas). iz koga se u prisustvu organskih materija polako oslobaña hlor i deluje dezinficijentno. chlorhydria. izaziva najpre prolazno povećanje.Ch. hloramin. H. a zatim i sintetski. uvek s nekim sluzavim sredstvom da bi se sprečilo lokalno nadražajno dejstvo. hypochlorhydria. chloramin. smanjenje hlorida u plazmi. Morum. nalazi prptoporfirin samo bez be137 . aplastička anemija i dr.) treba upotrebljavati vrlo oprezno. chlorophyll. Svojim gorkim ukusom pojačava sekrecije digestivnog trakta i podstiče apetit. hipnotičko sredstvo s jakim.Chiniofon (um) ra). snižava povišenu telesnu temperaturu. Chlorochini phosphas (hlorohin-fosfat). chloraemia. kao gorko sredstvo. chirarga. antibiotik dobiven najpre iz gljivice Streptomyces venezuelae. Glavna upotreba je u lečenju malarije. Chloroformium. hlorambucil. sladunjava ukusa. hitin. chlordiazepoxydum (hlordiazepoksid). hemijski srodan hemu. količina hlorida u plazmi. uterinum) i u kaheksiji (eh. nedostatak sone kiseline u želudačnom soku. hloroform. trihlor-metan. oficinalan je prema našoj farmakopeji. natrijumova so 7-jod— S-oksihinolin-S-sulfokiseline. chlorambucilum. karakteristična mirisa. hlorhidrija. Ranije je korišćen u akušerstvu za pojačavanje poroñajnih bolova. hiroteka. v. povećanje hlorida u plazmi. hirarga. hloramfenikol. chlorosis. Chloramphenicol. oficinalan je prema našoj farmakopeji. hloral-hidrat. eklampsija itd. hloremija. Chiniofon (um). ali za tu svrhu mora biti naročito prečišćen i ne srne sadržavati fozgena . Pri udisanju prouzrokuje opštu anesteziju. Ovaj poremećaj hiropraktika pokušava da ukloni manipulacijama na telu a naročito na kičmenom stubu. Ima bakteriostatičko dejstvo. u stomatologiji se upotrebljava za rastvaranje putridnih masa u kanalima. Prema našoj farmakopeji. hyperchloraémia. v. v. Spolja se upotrebljava kao sastojak nekog linimenta protiv bolova. normalne vrednosti hlorida u plazmi. metod lečenja koji se zasniva na shvatanju daje bolest izazvana nenormalnom funkcijom nervnog sistema. zajednički naziv za gihtičke promene na prstima ruku. chirotheca. povećane količine sone kiseline u želudačnom soku.

hy- cholangiojejunostomia poglycaemia) svojstvom iz grupe sulfanilurejskih derivata (v. hloroza. prema našoj farmakopeji. u hlorofilu se nalazi dvovalentan magnezijum. lenta. chlorpropamid. Hlorofil je smeša hlorofila A formule C55H72OsN4Mg i hlorofila B formule C55H7oOeN4Mg. paran otvor na zadnjem zidu nosne duplje koju vezuje s gornjim spratom ždrelne duplje. cholangiogastrostdmia. za izazivanje hipotermije pre izvesnih operacija. c. hlor-propamid. Upotrebljava se kao antiemetičko sredstvo. chlorosis. (fr. dezinficijentno sredstvo. v. anaemia. Upotrebljava se u organskoj sintezi. holangiitis. cholagoga. Javlja se u vidu žućkasto-zelenkastih okruglastih čvorova.). hronična infekcija žučnih puteva bez kalkuloze ili začepljenja tih puteva. c. chloropsia. holangiografija. Gas žutozelene boje. choc. ostatak hlora posle završene dezintekcije vode. Tumor može postojati ma u kom organu. 138 . v. istovremeno zapaljenje i žučnih puteva.. chlorum. maligna neoplazma nastala proliferacijom ćelija žučnih kanalića. holangiohepatitis. količina rezidualnog hlora može da iznosi 0. hemijsko jedinjenje s hipoglikemijskim (v.3 mg na litar vode. V. Osoba s tom anomalijom vidi predmete plavozeleno obojene. poremećaj u percepciji boja. bilo u vodenom rastvoru u obliku hlornog kreča ili kao gas. hlorom. »Adiaben«). hemijski element. odnosno stome. prisustvo žuči ili žučnih pigmenata u krvi. choana. nekadašnje ime za virusni hepatitis. levak). uglavnom mijeloblasta. koji se danas ne upotrebljava. nemetal. cholangiohepatitis. u obliku hlor-promazina-hlorida (Chlorpromazini chloridum). Oba hlorofila su zelene boje i mogu se lako hromatografski odvojiti. draži na kašalj: nadražljivi otrov. kao psihosedativ u psihomotornom nemiru. derivat fenotijazina. raniji izraz za anemiju s deficitom gvozda u mladih ženskih osoba. oštrog mirisa. cholangiitis. hloropsija. u kombinaciji sa analgetičkim sredstvima protiv bolova i u pripremi hirurške anestezije. rezidualni eh. hoana. Ranije izraz koji je označavao komu jetre. šok. (grč. Chlorpromazinum. hlor. »Meldian«. catarrhalis. chock (engl. hlor-talidon. hlor-promazin. V. holemija. Hemijski hlorofil je složen estar metil-alkohola i fitola (jednohidroksilni visokomolekulski nezasićeni alkohol) s komplikovanom dvobaznom kiselinom (hlorofilin). Poznat je i kao zeleni kancer. tamo). Chlortalidonum. cholangiocarcinoma. hirurškim putem izmeñu žučnog kanala i želuca. hloroleukemija. protiv štucanja. holagogi.chloroleucaemia lančevine. lekovi koji pojačavaju oticanje žuči u creva. uticajem sunčane svetlosti omogućava u biljkama sintezu ugljenih hidrata iz ugljen-dioksida i vode (hlorofilna asimilacija). Hlorofil se primenjuje u medicini i kozmetici. chloroma. za hlorinaciju itd. maligni tumor zelenkaste boje koji vodi poreklo od ćelija kostne srži. Kao i u hemu hemoglobina nalazi se i u hlorofilu protoporfirin s 4 pirola meñusobno vezana i.). dekolorant.. chloroleucaemia. cholaemia. diuretičko sredstvo. U gasnom stanju upotrebljavao se kao bojni otrov. tamo) zbog čega se koristi kao antidijabetik (v. holangiogastrostomija. zapaljenje jednog od žučnih kanala. za beljenje tekstila. u našoj zemlji je u širokoj upotrebi pod raznim nazivima (»Diabinese«.1 do 0. oficinalan je. holangiokarcinoma. Holangiogastrostomija se primenjuje u karcinomu ili stenozi žučnog kanala posle njegove povrede. tip akutne mijeloblastne leukemije u koje nema specifičnih tumorskih masa na autopsiji. Boja dolazi od ćelijskog enzima mijeloperoksidaze (verdoperoksidaza). Uloga hlorofila je da. stvaranje otvora. hemijski simbol Cl. cholangiographia. kao fotosenzibilizator. spada u grupu halogenskih elemenata. chromatopsia. dok se u hemu nalazi dvovalentno gvožñe. choana. a u koje su organi i telesne tečnosti zelenkasto obojeni.

holecistitis izazvan bakterijama koje stvaraju gas. choledochusa (npr. cholecystendysis. otvaranje žučne bešike u cilju vañenja njenog sadržaja. choledochitis. čemu sleduje ponovno zašivanje načinjenog otvora. koje može biti blago. holecistogastrostomija. redak vid uroñenog cističkog proširenja žučovoda u čijem se zidu nalazi proširenje. cholecystotomia. holedohoplastika. zapaljenje sitnih žučnih kanalića (holangiola) u jetrinom tkivu. plastička operacija kojom se repariše povreñeni žučovod. izazvan začepljenjem cistikusa. idealis. holedohitis. c. žuč. holecistitis. holedohocela. hirurški stvorena spojnica jednog žučnog kanala s jejunumom. otvor bešike se zašiva. idealna holecistotomija.cholangiolitis choledochotomia naročito intrahepatičkih i jetre. V. cholecystojejunostomia. cholecystogastrostomia. prišivanje ruba veštački napravljenog otvora na žučnoj bešici za trbušni zid. Sin. hronični holecistitis u kojem nastaje zadebljanje zida kesice sa stvaranjem kripti koje se mogu pretvoriti u male ciste. cholecystosis. spuštenost žučne kesice. holedohoduodenostomija. holecistojejunostomija. Za preporuku je u starijih i iznurenih bolesnika umesto radikalne operacije (holecistektomije). koji sprečavaju normalno oticanje žuči u duodenum. holecistoenterostomija. adenomioma ili generalizovane adenomiomatoze (»Sinus Rokitanski-Ašof«). idealna holecistetomija. choledochoplastica. acuta. holecistostomija. glandularis proliferans. prisustvo kamenaca u glavnom žučovodu (holedohusu). Mogu biti u vidu holesterol-polipoze. cholecystis. V. ili dovesti do teškog zapaljenja s gnojenjem i gangrenom zida žučne kesice. choledochoduodenostomia. zapaljenje žučne kesice.). V. choledochotomia. c. Primenjuje se obično u karcinomu glave pankreasa. c. spad. c. holecistektomija. follicularis. cholecystendysis. relativno blag. otvaranje žučne kese radi odstranjivanja kamenaca iz nje. holecistoza. Cilj operacije je da zaobiñe prepreku na nižem segmentu žučovoda. eh. usled raka glave gušterače). otvaranje žučovoda operacijom radi odstra139 . cholecystojejunostomia. hirurška intervencija kojom se otklanja žučna bešika. v. holecistoptoza. cholecystoptosis. holecistotomija. holedoholitijaza. u sklerozi sfinktera Oddijeve papile i hroničnog indurativnog pankreatitisa. cholangiojejunostomia. cholecystectomia. (grč. holecistopatija. rak žučovoda ili jetrinog voda). choledocholithiasis. proliferativni odnosno degenerativni proces u sluznici ili podsluznici žučne kesice koji na holecistografiji pokazuje defekte na periferiji senke žučne kesice. chronica. Obe holangiojejunostomije se primenjuju za odvoñenje žuči zaobilazno u opstrukciji vanjetrenih žučnih kanala (npr. cholecystitis. u kojem se stvaraju limfni folikuli u zidu kesice. choledochocele. vesica fellea. cholecystoenterostomia. Sin. karcinomu žučovoda (choledochusa) ili u stenozi istog posle povrede. cholecystoenterostomia. holecistendiza. holangiolitis. opšte ime za sve bolesti žučne kesice. c. žučni mehur. holangiojejunostomija. holedohotomija. hirurški stvorena anas tomoza izmeñu jednog od intrahepatičkih žučnih kanala i jejunuma. najčešće zbog kamenca u njoj i karcinoma na njoj. koji se nalazi u sadržaju kesice. Infekcija najčešće ima ushodni put. eh. chole. holecista. intrahepatica. emphysematosa. cholecvstostomia. laterolateralna anastomoza izmeñu žučovoda i duodenuma. cholecystopathia. operativno stvaranje komunikacije izmeñu žučne kese i jejunuma. dugotrajni. fel. operacijom stvorena komunikacija izmeñu žučne bešike i želuca u okluziji d. Primenjuje se najčešće posle odstranjivanja žučnih kamenaca iz žučovoda. c. posle eh. čime se veštački stvara žučna fistula. zapaljenje žučnog voda. cholangiolitis.

cholesterol. Izazivač Vibrio cholerae. ukoliko se ne sprovede urgentna rehidratacija i korekcija nastale metaboličke acidoze. peritonitis biliaris. smetnja ili potpuni' prekid oticanja žuči. c. Bolesnik svestan. cholesteroluria. choledochus (ductus). holesterolemija. holeretici. Holedohus se uliva u nishodni deo dvanaestopalačnog creva. holesteatom. spurium. cholestasis. U dece je holesterol znatno niži nego u odraslih. odnosno njegov biotip . intrahepatica. choleperitoneum. kolera. Koncentracija holesterola u odraslih izražena jedinicama SI iznosi 3. količina holesterola u plazmi.46 mmol/litar. prisustvo holesterola u mokraći. akutno crevno oboljenje s povraćanjem. Algidni stadijum karakteriše 40-50 »pirinčastih« stolica dnevno. bez glasa. Holesterol u plazimi odraslog čoveka iznosi 140-250 mg/100 ml. Znaci dehidratacije i kolapsa se pogoršavaju svakim satom. holesterol. extrahepatica. cholesterolaemia. (2) eh. zbog kalkuloze ili drugih uzroka.36-6. holelitijaza. holesterolurija. koji izvodi žuč iz jetre. žučovod. C-atoma. ali u krajnjoj prostraciji. Kolerični gastroenteritis se odlikuje povraćanjem i velikim brojem obilnih »pirinčastih« stolica. Postaje spajanjem jetrenog kanala. Od ovog ukupnog 65-75% je esterifikovan. Karantinsko oboljenje. hypocholesterolaemia. Može da se razvije i u bubanjskoj duplji srednjeg uva (eh. 140 cholesteroluria cholesteatoma. choleperitonitis. cholera. s velikim brojem vodenastih stolica. holeperitoneum. taloženje holesterola u nenormalnim količinama u tkivima. prekid oticanja žuči kroz intrahepatičke žučne puteve. bez pokreta.choledochus njivanja žučnih kamenova iz njega i žučovoda drenaže žučnih puteva. a oznaka 3ß-ol pokazuje prisustvo i orijentaciju hidroksilne (sterolne) grupe u ciklopentanoperhidrofenantrenskoj jezgri. Ovakvi alkoholi se nazivaju steroli.El Tor. hiperlipoproteinemija tipa II. povećanje holesterola u plazmi. Klinička slika može da varira od lakog enteritisa pa do smrtonosne klasične kolere. Sin. Deskriptivni naziv holesterola je A5cholesten-3ß-ol. cholesterolosis. Izraženi su najteži znaci dehidratacije i šoka. prisustvo žuči u trbušnoj šupljini usjed prskanja žučnih puteva. Inkubacija do 5 dana. a 25-35% slobodan holesterol. c. holestaza. najčešće s glavnim izvodnim kanalom gušterače. Holesterol je najbogatije zastupljen sterol u ljudskim tkivima i telesnim tečnostima. holesterin. V. hypercholesterolaemia. Nastaje kao posledi^ca poremećaja metabolizma holesterola. smanjenje holesterola u plazmi. Simbol A5 označava prisustvo i položaj dvostruke veze izmeñu 5 i 6. porodična hiperholesterolemija. prekid u oticanju žuči kroz vanhepatičke žučne kanale. lekovi koji pojačavaju stvaranje žuči u jetri. . dana bolesti. stvaranje konkremenata u žučnoj kesici. brzom dehidratacijom i hipovolemičkim šokom. cholesterinuria. verum cavi tympani). Fekal-nooralna infekcija i ima endemsko-epidemijski karakter širenja. Kolerična dijareja je najlakši oblik bolesti i liči na druga crevna oboljenja. Syn. cholesterol. i kanala žučnog mehura. bez turgora kože. Smrt nastupa 2-3. obično za vreme intrauterinog života (kongenitalni holesteatom). Nastaje od epiderma koji je iz spoljnjeg slušnog hodnika urastao u srednje uvo kroz perforaciju bubanjske opne u toku hroničnog gnojnog zapaljenja srednjeg uva. te bolesnik može da izgubi 10% svoje telesne težine. hyperlypoproteinaemia. v. glavni izvodni kanal žuči. choleretica. cholelithiasis. (1) tumor mozga koji se razvija iz ćelija epiderma. holesteroloza. nakupljanje odbačenih slojeva epiderma u vidu rožastih Ijuspica koje se stvaraju poput listića u lukovici. infekcije i staze. cholesterinum. jednohidroksilni nezasićeni sekundarni alkohol koji u svom molekulu sadrži ciklopentanoperhidrofenantrenski ciklus. Usled trajnog nakupljanja bez mogućnosti eliminacije raste progresivno i razara slepoočnu kost u svojoj okolini.

prisustvo žučnih pigmenata u mokraći. u uzrastu izmeñu 20 i 30 godina. dok čvorovi ostaju u meñupršljenskim koturima. nit. meseca svitnjak se izdeljuje na fragmente: istanjeni delovi se resorbuju u trenutku okoštavanja. uteroovarica. benigna neoplazma nastala proliferacijom ćelija hrskavice. chorioangioma. maligna neoplazma nastala umnožavanjem ćelija koje potiču iz tkiva hrskavice. benigna neoplazma placente (posteljice) nastala umnožavanjem krvnih sudova. v. Čine ga velike svetle ćelije s vakuolisanom protoplazmom. Najčešće se javlja na hrskavičnim delovima sitnih kostiju šake. benigni oblik je neoplazma nastala proliferacijom ćelija hrskavice s pojavom džinovskih ćelija. pretežno u starijih muškaraca. eh. alkohol) ili termičkim traumama (rad u hladnjačama). chordoma. struna. Javlja se u školske dece. hordom je retka neoplazma nastala iz ćelija ostatka notohorde u gornjem ili donjem kraju kičmenog stuba (trtični predeo). hondromiksoma. hronično zapaljenje samo jedne glasnice. povišenom temperaturom. nervno oboljenje koje se ispoljava nehotičnim i nepravilnim naglim pokretima u raznim grupama mišića ekstremiteta. leñna vrpca. articulatio (a. paralytica). chordotomia. chorda. naziv za okruglu materičnu vezu (ligamentum teres). Proteže se od srednjejg mozga do repnog kraja. Chopartov zglob. »kičmena vrpca«. osovinska vrpca. naročito ženskog 141 . Jetra ga koristi za sintezu lecitina. može da bude posledica tuberkuloznog infiltrata u glasnici. Makroskopski se ne razlikuje bitnije od hondroma. chorea. tympani. chondroblastoma. hondroblastoma. dorsalis. fr. hondroma. naročito u slučaju kauzalgija i fantomskih bolova. Izraštaji su kvrgasti i hrskavične konzistencije s pojavom sluzavih delova. granom donjoviljčnog živca. po napuštanju bubanjske duplje. grana živca lica koja prolazi ispod sluznice bubanjske opne i. hemichorea). holin [HOCH2CE2-N ()]. Obično su to čvorovi 2-3 cm prečnika. chondroma. uteroinguinalis. chondromyxoiiia. ili ona. horioangioma. noćnim nemirom i delirijumom. chondrodermatitis nodularis chronica helicis Winkler. Sadrži ushodna gustoreceptorna vlakna iz pečurkastih kvržica jezika i parasimpatička vlakna za podviličnu i podjezičnu pljuvačnu žlezdu. žuči i žumancetu. nalazi se u mozgu. chondrosarcoma. Primenjuje se u slučaju bolova u ekstremitetima. Horeatički pokreti mogu zahvatiti samo jednu polovinu tela (eh. v. Sin. stopala i na rebrima. svitnjak. kojima je glasovna funkcija grla preopterećena. amputatio. a koji se pojačavaju pri uzbuñenju i prestaju u snu. Naročito su osetljiva lica. Kad kičmeni stub počinje da se segmentuje. Pri kraju 3. materično-jajnička veza (ligamentum ovarii proprium). beličasto-crvenkasti u tkivu placente. choluria. eh. desarticulatio. eh. U teškim slučajevima horeja moliš protiče s bolovima.) a mogu i nedostajati (eh. Često se tragovi chorea svitnjaka održavaju i u odraslog (nuclei pulposi) usred meñupršljenskih koturova. zapaljenje glasnica u toku akutnog ili hroničnog zapaljenja grkljana. presecanje senzitivnih puteva za bol u prednjobočnoj vrpci kičmene moždine. tarsi transversa). monochorditis. izvrat endoblasta gastrule. hondroma. eh. Pokreti mogu biti neobično jaki (»folie musculaire«. na pritisak veoma bolni čvorići na gornjem polu usne školjke. holurija. eh. chorditis vocalis. dimidiata. koja su izložena hemijskim (pušenje.cholin choUn. Većinom se misli na izolovano zapaljenje glasnica u toku hroničnog Iaringitisa. bubanjska vrpca. uneta u organizam izaziva širenje krvnih sudova i pad krvnog pritiska. vrpca. hondrosarkoma. V. spaja se s jezičkim živcem. »kalcifikujujući tumor džinovskih ćelija«. horeja. Codman tumor. glave i lica. moliš. Chopartova egzartikulacija. hordotomija. organska kvaternerna amonijum-baza. svitnjak dobiva brojaničast izgled.

Bogata je u krvnim sudovima. chrom. chorionepithelioma uteri. čh. ognjišta su razbacana po očnom dnu. senilis. koji zahvata predeo zadnjeg pola očnog dna i eh. sifilis. ukočenošću vrata i prisustvom velikog broja limfocita u likvoru. hysteria. Huntingtonova horeja. gravidarum. chorioretinitis. eh. horioideremija. chorioideremia. coagulatio. horiorneningitis limfocitaria. i 45. chorea. godine i praćeno je psihičkim propadanjem. major. a koje liče na one iz srži nadbubrežne žlezde. zapaljenje sudovnjače i mrežnjače. U suštini je horeja moliš encefalitis koji ima sklonost ka recidivima. v. horioiditis. chorea. Smatra se da decidualna reakcija. horeiformni pokreti. Atrofičan mozak pokazuje promene u sivim jezgrima velikog mozga (putamen i nucl. dok su starija bogata pigmentom. choreiformis. V. Uzroci: opšta oboljenja kao što su tuberkuloza. staračka horeja. pokreti slični onima u horeji. dok prodor tumora kroz materični zid može dovesti do intraabdominalnog krvarenja. fokaloze i metastaze. naziv za male grupe ćelija prednjeg režnja hipofize koje se nalaze u zadnjem režnju i infundibulumu. sudovnjača. Obično zahvata i deo mrežnjače koji leži iznad zapaljenog dela sudovnjače. Sanctis Viti. horeiforman. eh. v. npr. eh. hromafinom. horioideja. Prema položaju ognjišta razlikujemo: eh. choriocarcinoma. često istovremeno s akutnim reumatizmom zglobova. eh. disseminata. chronica progressiva. Brzo prodire u krvotok i daje generalizovane metastaze. horeja u mladih prvorotki. Sydenhamova horeja. Christmasova bolest. nasledna progresivna degeneracija sudovnjače i susednih delova mrežnjače. Uglavnom se javlja u muškaraca. V. horioretinitis. horioepitelioma. horistoma. haemophilia. okruglastog oblika s potiskivanjem okolnog očuvanog tkiva. opna očne jabučice koja se nalazi izmeñu mrežnjače i beonjače. povraćanjem. zapaljenje mekih moždanica praćeno glavoboljom. izostaje u horionepiteliomu tako da horionske resice prodiru u zid materice i krvne sudove. Najčešće se javlja posle mole (mola hydatidosa). Razaranjem materičnog tkiva dolazi do obilnih krvarenja. c. Sveza ognjišta su sivobeličaste boje. IX činilac koagulacije. a napada organizam majke. Cr. metal. 142 chromaffinoma choriomeningitis lymphocytaria. nagonom na povraćanje. već nastaje malignom alteracijom tkiva ploda. Služe i kao naziv za delove tkiva (prebačene) prisutne u vidu neoplazme u drugim tkivima. nasledno oboljenje. chorioepithelioma. praehemiplegica et eh. v. Veoma maligna neoplazma s ognjištima nekroze i krvarenja. Prodiranje ovog malignog tumora vrši se putem krvnih sudova ili direktno kroz mišić materice i vrlo brzo dolazi do stvaranja metastaza po ćelom organizmu. zajednički naziv za neoplazme nastale razmnožavanjem zrelih ćelija. caudatus). retka. Sanctis Viti. zapaljenje sudovnjače. chorioidea. koja u normalnoj trudnoći zaustavlja prodiranje horionskih resica. horeja koja se javlja u slučajevima moždane hemiplegije. choristoma. retinitis. posthemiplegica. Mogu nastati . Sin. hemijski element. Horionepiteliom je jedini maligni tumor koji ne proizlazi iz tkiva obolele osobe. Usled aktivnosti horiona dolazi do visoke koncentracije horiogonadnih hormona što daje jako pozitivne testove na trudnoću. chorea. V. centralis. chorioiditis. maligni tumor koji se razvija iz epitela horionskih resica ploda (Langhansove ćelije i sincicijum). chorioiditis. v. sličan horeji. Horiokarcinom u tkivu semenika. Može da zahvati velike delove zadnjeg pola očnog dna. Počinje izmeñu 30. Na kraju dovodi do slepila. hrom. ali nije isključena mogućnost maligne alteracije zaostalih delova posteljice po« sle normalne trudnoće. horiokarcinoma (horioepiteliom).choreiformis pola. horionepiteliom. veoma maligna neoplazma placente u vidu tamnocrvenih čvorova. Christmasov činilac (factor). chromaffinoma. eh.

cijanovodonik je indiferentan gas. v. koji ne oštećuje predmete. cijan-kalijum (kalijunvoijanid). Bolesniku mogu predmeti izgledati plavi (cyanopsia). trajna pigmentacija kože usled taloženja soli zlata. brodovima. chromatopsia. kapljice sastavljene uglavnom iz triglicerida (86%). a s bazama cijanide (cijan-kalijum). cHylothorax. cijan. znak. chylopleura. Nastaje kao posledica dugotrajne upotrebe preparata zlata. zeleni (chloropsia). retka gljivična infekcija sa stvaranjem žutog pigmenta. relativno jasno ograničene. himozinogen. reobaza. ianthinopsia. Dicijan (CN)2. hronaksija.chromatopsia u srži nadbubrežne žlezde. hilurija. V. hrizarobin. Hormonalno aktivan daje paroksimalne hipertenzije zbog lučenja adrenalina i norepinefrina. holesterola. prisustvo izlivenog hilusa u pleurskoj šupljini. žut kristalast prašak (smeša antracenskih derivata). V. himozinogen. Hemijski. chrysiasis. ne utiče na boje i ne menja suvu hranu. naročito pacova. nekrozom ili krvarenjem. koje nadoknañuje defekte posle destruktivnih procesa. hromopsija. hiloperikard. cicatrix. chymosin. chromopsia. žuti (xanthopsia) ili crveni (erytropsia). chylothorax. stovarištima i si. gasom cijanovodonikom. stvorene u sluznici tankog creva. izopačena percepcija boja. hilurija izazvana parazitom Wuchereria bancrofti. te mu se u cilju raspoznavanja dodaju razne supstancije. okruglaste su. minimalno vreme potrebno da struja jačine dvostruke reobaze izazove prag nadraženja mišića ili živca. Cijanovodonik služi za uništavanje gamadi. therapia. Ovaj gas se stvara pri običnoj temperaturi isparavanjém cijanovodonične kiseline iz njenih rastvora ili iz čvrstih preparata u kojima je ona apsorbovana na infuzorijsku zemlju ili nastaje dejstvom sumporne kiseline na neku so cijanovodonične kiseline. v. transportnim sredstvima. hromogen. proferment iz koga aktivacijom nastaje himozin. prisustvo hilomikrona u krvi u toku 4 do 6 meseci posle uzimanja obroka koji sadrži masti. chylomicronaemia. chylomicroni. chyluria. Bez mirisa je. prisustvo hilusa u mokraći koja dobiva mlečan izgled. erytropsia. hromoblastomikozis. chloropsia. xanthopsia. atomska grupa -CN. chrysarobinum. chrysoderma. S vodonikom daje cijanovodonik HCN. žutosmeñe boje. V. v. chrysoderma. hilomikronemija. chrysiasis. fosfolipida i belančevina. Kalii cyanidum. hilotoraks. insekata i štetočina u prostorijama za stanovanje. Retki su maligni oblici. Jedino je opasan za masnu hranu. v. labferment. chronaxia. hrizoderma. cikatrektomija. U slučaju upotrebe velikih doza digitalisa mogu da se jave svi ovi poremećaji. . cicatrectomia. mlinovima. jer sa mastima stvara otrovna jedinjenja nitrile. cyanopsia. chymosinogen. chromogen. naročito u psorijazi. uništavanje insekata i raznih štetočina. ljubičasti (ianthinopsia). s ponekom cistom. tropiča. Upotrebljava se u dermatologiji. vezivno tkivo nastalo obnavljanjem (granulacionog) tkiva. hilomikroni. hrizijaza. chromopsia. V. proenzim himozina. oficinalan je prema našoj farmakopeji. v. v. prisustvo izlivenog hilusa u šupljinu perikardä. ima veliku prodornu snagu i prolazi kroz sve rupice i pukotine u nekoj prostoriji. Javlja se u poljoprivrednih radnika izazivajući bradavičasto zapaljenje kože (verukozni dermatitis). taloženje soli zlata u tkivima. cijanizacija chymosinogen. cijanizacija. koje služe za prenošenje apsorbovanih masti putem limfe i krvi. ferment koji pretvara kazein mleka u parakazein. ožiljak. U poljoprivredi se upotrebljava za uništavanje 143 chrysotherapia. isecanje (ekscizija) ožiljka. hilopleura. vrlo otrovan gas oštrog mirisa. chromoblastomycosis. Cijanovodonik je lakši od vazduha. Chvostekov znak. c. chylopericardium.

ciklohorioiditis. Spajanje receptora s hormonom ili s nekom drugom materijom aktiviše adenil-ciklazu. voštani c. cycloplegia. mačke. staklo. pa se u ćeliji oslobodi cAMP.. granulisani c. uratni c. hormon koji stimuliše folikule. v. Dejstvo mu je jače od estradiola. cilindri koji sadrže granule degenerisanih ćelija epitela. Jednostavan ureñaj.. koji sadrže leukocite. cGMP. injekcija. glukagon. diuretsko sredstvo iz grupe derivata benzotiadiazina. v.. tireotropni. cikloserin. cAMP izaziva različite reakcije: aktiviše fermente. započinje sintezu specifičnih belančevina. epitelski c. v.cijanovodonična kiselina raznih štetočina na biljkama. cyclochorioiditis. životni ciklus ćelije. Zavisno od svojstava ćelije. cikloplegija. cilindarske naočari. raznih pti- . cijanovodonična kiselina. zbog toksičnosti. ciklični guanozin-monofosfat. ureñaj za uklanjanje prašine iz izlazećih dimova i gasova. v. corona. koji sadrže hemoglobin. luteinizujući hormon. cilia. samo kod obolelih od tuberkuloze. v. Povećane čestice se talože sopstvenom težinom. v. koja se nalazi u opni ćelije i ima na sebi specifičan receptor. ciklus ćelije. cAMP). organska prstenasta jedinjenja u kojima su meñusobno povezani ugljenikovi atomi (karbociklična) ili ugljenf . cijanovodonik. ograničena efikasnost na čestice prečnika preko 20 mikrona. ciklazocin. stenica. (2) treplje koje se nalazi na slobodnom kraju nekih epitelnih ćelija ili oko celog tela nekih jednoćelijskih organizama. zeca. cilindri koji sadrže deskvamovani epitel kanalića. adrenokortikotropni. eritrocitni c.ovi atomi i atomi drugih elemenata (heterociklična). amiloidnu supstanciju. Gomilanje čestica se ostvaruje spiralnim kretanjem dima čime dolazi do izražaja 144 Cimex lectularius centrifugalna sila. Stvara se iz adenozin-trifosfata pod dejstvom fermenta adenil-ciklaze.. Acidum hydrocyanicum. pobuñuje grčenje ili opuštanje mišića. ili bogati u bakterijama. menja propustljivost ćelijske opne. v. za koji se smatra da ima ulogu intracelularnog posrednika u delovanju nekih hormona (v. poznat još i kao hekestrol (І8222). koji sadrže amforni urat. v.. upotrebljava. cilindri sastavljeni od bakterija. docnije dobiven i sintetski. npr. sekretin i oslobañajući faktori (releasing factor) hipotalamusa. nakaznost koja se sastoji od prisustva samo jednog oka. v. cilindri. v. cyclo. antibiotik dobiven iz Streptomyces orchidaceus i Streptomyces garyphalus. nukleotid sličan cAMP-u. cilindarska stakla. Danas se smatra da stvaranjem cAMP u ćelijama svoje efekte u organizmu ostvaruju: adrenalin i noradrenalin. ciklična jedinjenja.. cilijarne rojte. nabori nastali bujanjem mezodermnih elemenata u šlepom delu mrežnjače. ciklonski separator. ciklični 3. Cimex lectularius. ciklična neutropenija. ciklestrol. processus ciliares. cikrimin hidrohlorid. pobuñuje sekreciju itd. bakterijski c.5-adenozin-monofosfat. cilindri koji sadrže eritrocite. (I) trepavice. cilijarna. uglavnom. leukocitni c. cijanovodonična kiselina. neutropenia. sintetički estrogen. paratireoidni hormon. ciklo. ali i krvlju psa. antagonist opijata. v. infuzorija. sintetske antimuskarinsko (parasimpatolitičko) sredstvo. cikličan. staklo. antispazmodičko sredstvo u lečenju parkinsonizma. cilijarna kruna. ima širok spektar dejstva ali se.. ciklopija. kosmopolitski insekt koji se hrani čovečjom krvlju. . cyclicus. hemoglobins ki c. unutarćelijski posrednik u delovanju nekih hormona i drugih materija koji menjaju funkciju ćelija. ciklični AMP. cilindri koji sadrže vrlo refraktivnu.. v. cilijarna injekcija. Može da radi sa dimovima na temperaturi preko 100O0C. voću i drveću. v. cilijarna telašca. Acidum hydrocyanicum. providnu. ciklotiazid. ciklopentolat. bubrežne tvorevine nastale taloženjem belančevine u šupljini bubrežnih kanalića.

male stenice.. (3) zanošenje oduzete noge u stranu pri hodu u hemiplegiji. koronarne sudove srca. cirkulišuća antitela (humoralna). Zr. Zr. a venska krv donosi u desnu pretkomoru. opsecanje udne navlake (prepucijuma) u uroñenoj ili stečenoj fimozi. okoločmarni. Na mestima uboda stvara se koprivnjača koja svrbi. Iz jajeta. cinchophenum. zašivanje ili prikopčavanje udne navlake ili velikih usnica stidnice radi sprečavanja snošaja. cirkumdukcija. Stenica živi do godinu dana.. c.Cinchona ča. V. siv. Ženka polaže na razna mesta i do 5 jaja dnevno. cinkovo tutkalo. cirkonijum. circumcoronaris. Zinci oxydum. arterijski prsten u osnovi velikog mozga). cirkulacija kroz venačne. Ta noga. infekcija oko krunice zuba. antitela koja slobodno cirkulišu u krvi i drugim tkivnim tečnostima. hemijski element. i prenosioci zaraznih klica. c. duža zbog toga što je stopalo mlitavo. c. enterohepatica. opšti krvotok kojim se oksigenovana krv iz leve komore odnosi arterijama u razne organe. ograničen. metal. v. mala cirkulacija. v. Larva uzima oko 5. koja ide kroz sekundarne puteve. ili bar bez štete. circumflexa scapulae. kolateralna cirkulacija. gonadotropni inkreti koji se stvaraju u posteljici poznati. krvotok u fetusno doba. plućni krvotok. v. ona se vezuju s njime i rezultat te reakcije je koristan. extracorporaris. Kada cirkulišuća antitela reaguju in vivo s homologim antigenom. jer je glavni put krvotoka za taj predeo začepIjen. cirkulacija krvi van telsi u slučaju srčanih operacija. (2) aktivno ili pasivno kružno kretanje ekstremiteta ili oka. circumductio. U Jevreja. cinereus. Ima dobro razvijen aparat za bodenje. sirovi (neprečišćeni) cink-oksid. pa i pacova i miševa. cirkumcižija u žena. a. cirkulacijski šok. posle 5-22 dana. put žučnih soli i nekih drugih jedinjenja u vidu kruga: jetra-žučni putevi-tanko crevo-portni krvotok-jetra itd. trovanje hininom. circumscriptus. kompenzatorna 10 Medicinski leksikon cirkulišuća antitela (humoralna) c. polukružna arterija lopatice). a glad podnosi i 5 do 6 meseci. cirkumkoronarna infekcija. pankreasa i organa za varenje. c. izlegu se larve. zirconium. v. (1) kružni pokret. kojim se krv iz slezine. cirkumkoronarni. kretanje kroz srce i krvne sudove. cinkov oksid. zasecanje nabora kože iznad dražice. koji se odnosi na ceo dan (circa dies). shock. faraonska cirkumcižija. naročitog Iečenja leukemija i u toku hemodijalize (veštački bubreg). obrezivanje. cirkumcižija. portni krvotok. muslimana i nekih azijskih i afričkih naroda i plemena cirkumcižija je ritualna. prenosi u veliki krvotok. portalis. koji se nalazi oko krunice zuba. pepeljast. 145 . cionini. circumflexus. Cinchona» vrste drveća koje rastu u tropskim krajevima i od kojih se. naročito od Cinchona succirubra. v. a sisanje krvi traje oko 10 minuta. cinkova pasta. caput medusae. coronaria. v. vantelesna cirkulacija. cirkadijalan. cirkulacija krvi. c. Larve posle petog presvlačenja polno sazre. foetalis. plućni krvotok. kao horijalni gonadotropini. cinkova mast. kolateralna cirkulacija. inače. dobiva droga Cortex Chinae (sadrži alkaloide hinin i hinidin). krvotok u slivu portne vene. za organizam. circulus arteriosus Willisii. Zinci oxydi unguentum. Acidum phenylchinolincarbonicum. polukružan (npr. Npr. v. Služi za bojenje umesto olovnog belila. collateralis. pulmonalis. circomphalos. prsten (npr. sistemska c. c. circumcisio. Bode najčešće noću. circumanalis. zavisno od okolne temperature. Zinci oxydi pasta. preko jetre. u predelu čmara. elektrokimografija. circulus. cinchonismus. c. Stenice mogu biti. cinedenzigrafija. opisuje polukrug svojim prstima. verovatno. mali krvotok. v. gelatina Zinci. circulatio sanguinis. cinkovo belilo. a ženka oko 7 mg krvi pri jednom sisanju. krug. cirkumskriptan.. u svemu oko 200 jaja.

prouzrokovača sifilisa. CH2SH-CH-NH2-COOH. kalkulusna c. hiperholesterolemija. Obično boluju žene srednjih godina. Wilsonova b. scintigrafija. chyli Pequeti. metabolička c. Zajedno s cisternom igra važnu ulogu u oksidoreduktivnim procesima u organiz- . glavni znaci: holestaza. ciroza zbog hroničnog začepljenja žučnih puteva. postnekrozna c.. alkoholna ciroza. Morfološka slika pigmentozne ciroze jetre odlikuje se blagim stepenom portne ciroze s prisustvom velike količine pigmenta hemosiderina u tkivu jetre. nepoznate etiologije.cirkumdukcija cistin cirkumdukcija. primarna bilijarna ciroza.. s tom razlikom što postoji i prisustvo jaja parazita u tkivu jetre. syphilitica.. ciroza (seksotropija). njihovim zamenjivanjem vezivnim tkivom. sindrom loše apsorpcije. c. nutritionalis. redak oblik ciroze. cisterna.). 146 ciroza obično makronodulska. a njihovi nemutirani homologi na drugom homolognom hromosomu. postnekrozna ciroza. primarna bilijarna ciroza. zaostajanje branhijalnih useka u vidu fistula. ciroza zbog atrezije žučnih puteva. jedna od aminokiselina koja sadrži sumpor. rèn polycysticus.. proširenje ispunjeno tečnošću. kongenitalne. hronična bolest jetre s nekrozom hepatocita. posthepatitisna c. v. cisternoscintigrafija. c. trans konfiguracija. ciste. bilijarna c. Lako se oksidiše u cistin. c. V. cistička fibroza. sekundarna bilijarna ciroza zbog kamenaca u žučnim putevima. ponekad se javlja posle uzimanja odreñenih lekova (hlorpromazina npr. prema podacima iz medicinske literature ciroza jetre je češća u muškaraca nego u žene (1:3-5). čatrnja. v... Nastaje od dva molekula cisteina gubitkom dva vodonikova atoma. hronični intersticijalni nefritis.. hemohromatoza. ciroza izazvana poremećajima metabolizma. npr. c. gubljenjem normalne arhitekture jetrinog tkiva i sa stvaranjem regenerativnih ognjišta jetrinog parenhima. prouzrokovana dospevanjem jaja parazita u tkivo jetre. v. c. Sem toga u njoj možemo dokazati i prisustvo velikog broja bledih spiroheta. toksična c. bez opstrukcije ili infekcije većih žučnih puteva.. immobilisatio. dok se hipertrofična ciroza javlja u androidnih i hiperandroidnih konstitucija. svrab. sifilisna ciroza se javlja u kongenitalnom sifilisu.. circumductio. dece. alkoholna c. cirrhosis hepatis. posle akutnog virusnog hepatitisa. V. ciroza zbog pasivnog zastoja u jetri. pigmentozna ciroza prati hemahromatozu za koju se smatra da nastaje povećanom apsorpcijom gvozda i njegovim taloženjem u tkivima.. linkage. c. izazvana hroničnim alkoholizmom i istovremenim pothranjivanjem. multilobulska c. c. ciroza pluća cUfuzna intersticijalna fibroza pluća.. pojava kada se dva mutantna pseudoalelska gena nalaze na jednom. Promene su kao u ostalih ciroza. cis-konfiguracija. sekundarna bilijarna c. kongestivna c. portalis. v. cistični bubreg. v. stvaranje vezivnog tkiva oko centralne vene jetrinih režnjića zbog kongestivne srčane bolesti. cistein. Seksotropijska analiza izmeñu Laënnecove atrofičke i Hanot-Gilbertove hipertrofične ciroze otkriva da prva napada ginoidne konstitucije naročito u muškom polu s hipoandrogenijom. cisterna. atrofična c. cirkumzigomatična suspenzija.. v. renum. ciroza bubrega. ciroza posle masivne nekroze (subakutne nekroze) jetrinih ćelija u toku toksičnih ili virusnog hepatitisa. Hanotova c. postnekrozna ciroza. u kojoj je jetra smanjena zbog gubljenja parenhima i smežuravanja vezivnog tkiva (u alkoholnoj i posthepatitisnoj cirozi). Peci jetovo proširenje na početku grudnog limfnog kanala. parasitica. alfaamino-beta-tiopropionska kiselina. pulmonum. Cistein i cistin su važne aminokiseline koje zajedno čine oksidoredukcioni sistem u organizmu. c. ciroza jetre. pigmentosa. kardijalna c.. prethodi joj masna infiltracija ćelija jetre. u kome je jetra prožeta fibroznim tkivom. cistin. ksantelazme i ksantomi. Laënnec cirrhosis. fibrosis cystica. nephritis.. Laënnecova c.

pored antitumorskog dejstva. cystoscopia. organizovana živa materija koja. posle odreñenog broja generacija virusa u kulturi tkiva obično se počinju javljati patološke promene na ćelijama u kojima se virus razmnožio. antitela koja se vezuju za površinu ćelija (najčešće makrofaga) preko Fc-fragmenata. v. cisterne (250-5. ima i imunosupresivne i antivirusne osobine. spljoštene kesice sa troslojnim membranama. metalni instrument koji služi za endoskopski pregled mokraćne bešike. antagonist pirimidina. 10* citoplazma citofilnost. citomorfoza. citohromoksidaza. zajedno s jedrom. afinitet prema ćeliji. vrše sintezu belančevina ci147 . u imunologiji se najčešće odnosi na antitela. te se na osnovu njihovog izgleda može dosta sigurno zaključiti koji ih je virus izazvao. katalizuje oksidaciju redukovanog citohroma kiseonikom iz vazduha. U njoj su organčići u kojima se vrše biosinteze pojedinih specifičnih materija. aminokiselina. Varburgov enzim disanja. nauka koja se bavi ispitivanjem strukture i funkcije ćelijskih odeIjaka u kojima je smeštena nasledna supstancija: hromosomi i geni. okularom i sijalicom za osvetljavanje unutrašnjosti bešike. citofilna antitela. bezbojnim antiseptičkim rastvorom. imuno globulini. Ponekad se taloži u obliku konkremenata u bubregu i u mokraćnoj bešici. endoskopija. pregled mokraćne bešike cistoskopom pošto se iz bešike odstrani sve što daje zamućenje mokraće (krv. concrementum. čini jedinstveni životni sistem. micela i dr. Ovo se postiže ispiranjem bešike i njenim ispunjavanjem bistrim. termin koji se još uvek upotrebljava kao sinonim gena. Lizini koji liziraju bakterije nazivaju se bakteriolizini. Snabdeven je optičkim sistemom. vezikule (250-1. citofilna antitela. gen. stvorena je metoda Papanicolau (PA). Sin. naročito u mikropskoj genetici. v. cistoskop. v. Slika koju daje cistoskop uvećana je i povećana. citarabin (citozinarabinozid). plasmageni. gnoj). cistinski konkrementi. Otkako su Papanicoleau \ Traut izveli pogodan postupak kojim se po morfološkim i tinktorijalnim osobinama ćelija jasno diferencira patološka ćelija od normalne. v. citoplazma. specifično liziraju ćelije. dijagnostička metoda koja se razvila u naučnu metodu . plazmidi. a oni koji liziraju eritrocite nazivaju se hemolizini. Mnogi virusi izazivaju osobene citopatogene promerie. Sličan je kateteru. v. citopatogeni efekat. metoda PA se koristi i u citohormonalnoj dijagnostici. antitela koja. belančevina. v.000 A). cystinuria. citolizini. U matriksu i na pojedinim membranama nalaze se riboproteinske granule ili ribosomi pojedinačno ili grupisani u polisome (poliribosome). uz prisustvo komplementa. pod ovim izrazom se podrazumeva skup varijacija u toku razmnožavanja bakterije koje se odnose na morfologiju i fiziologiju bakterijske ćelije.deskvamativnu citologiju (eksfolijativna citologija). v.cistinski konkrementi mu. cistron. cistinurija.000 A). Sastoji se od osnovne citoplazmičke supstancije ili matriksa (rastvor elektrolita. citodijagnostika. cytologia. citologija. fibrilarnih i globularnih molekula. citogenetika. razmaza iz punktiranih eksudata i drugih izlučevina u dijagnozi maligniteta. pod uticajem hormona. V. cistoskopija. plazmomi. genetika. Ova metoda je danas rutinska pri ispitivanju vaginalnog razmaza. Kako ne samo patološke već i deskvamirane ćelije normalnog epitela.) i poseduje odreñenu viskoznost i pokretljivost. citogeni. sedište svih biohemij-~ skih pojava i nosilac odlika života. plazmatski činioci nasleña. pokazuju tinktorijalne ili morfološke promene. Vaginalni epitel kao vrlo osetljiv prijemnik za seksualne hormone obilno deskvamira te se ova metoda rutinski upotrebljava u dijagnostici ovarijalne disfunkcije i hormonskog poremećaja u patološkoj trudnoći. Te promene se nazivaju citopatogene promene ili citopatogeni efekat virusa.

clapotement. klapotaža. in vitro se stvaraju u mešanoj kulturi limfocita. Citotoksini se vezuju za antigen koji se nalazi u živoj ćeliji i time izaziva smrt ćelije. Tinctura Aurantii. N5 . mitohon-drija i dr. lizozoma. ekstrahromosomsko naši edivan je. He-mijska analiza otkrila je i druge elemente: Mg u obliku ribonukleata. citrati. uz sadejstvo i drugih organčića (ribozoma. c. Pomoću njega se vrši celokupan promet materija (metabolizam u ćeliji). učestvuje u sintezi purina i pirimidina. imunološko specifično razaranje ćelija od strane limfocita. in vivo nastaju u reakciji »kalem-pro-tivdomaćina« i transplantacijskim reakcijama. succusio. Sin. Citotoksini su specifični. citotoksični limfociti. clapotage. citotoksin. V. nefrotoksin . (folinska kiselina. neophodan je za sazrevanje eritrocita. 148 clapotement citotoksična antitela. a one bez granula prosti ili agranulisani endoplazmični retikulum. Predstavljaju efektorne ćelije u reakcijama ćelijske imunosti. Tipičan primer je odbacivanje kalema i tumora. najvećim je delom sastavljena od ribonukleinskih kiselina (RNK). Stanje i izgled citoplazme. npr. ćelijska imunost. T-limfociti. vanjedar-no nasleñivanje. ćelijski otrov. Na membranama.citoplazmatsko naslañivanje toplazme. Sin. limfociti »ubice« koji nastaju u reakcijama ćelijske imunosti. koncentrisana u ribosomima (partikula ribonukleoproteina). v. u izvesnim vrstama prisustvo pigmenta. antitelo koje nastaje u organizmu posle parenteralnog unošenja ćelija. v. od proteina i polipeptida. ćelije dubokog sloja horiona. informativna messenger (m-RNK). poznate još i kao Langhansove ćelije. parenteralno unesene ćelije izazivaju stvaranje citotoksina koji dejstvuju na njih (npr. klokot. a naročito endoplazmičnog retikuluma nije uvek isti. mešana limfocitna reakcija. solubilna ili transfer (t-RNK). citratna krv. vide se samo elektronskim mikroskopom. v. U bakterija proteini služe za izgradnju bakterijske ćelije i nosioci su antigenskih svojstva. clapotement. klapotman. bakterija. tj. Citotoksična antitela posle reagovanja s antigenom aktivišu komplement i rezultat toga je smrt ćelije. izdvojni ili segregacioni aparat. koji su potrebni za sintezu nukleinskih kiselina. koji stvaraju jednu sunñerastu mrežu ukrašenu mikrosomima i inkluzijama. smeštenih uglavnom u obliku DNK u mitohondrijama i hloroplastu. citrovorum-faktor. antitela protiv antigena prisutnih na ćeliji. Golgijevog aparata. krv kojoj je dodata odreñena količina neutralnog natrijum-citrata u cilju sprečavanja njenog zgrušavanja. succusio. Citrus Aurantium. sprovodi materije i impulse i služi kao intracelularni transportni sistem.) vrše se procesi biosinteza i metabolizma ćelije. enzima i paraplazme. Citotoksičnost može nastati usled delovanja nekih antitela i mitogena. Mlade i vrlo aktivne ćelije imaju dobro razvijen endoplazmični retikulum s mnogo ribosoma. komplement. v. Uloga endoplazmičnog retikuluma je višestruka.unošenjem bubrežnih ćelija).formiltetrahidrofolna kiselina). endoplazmični retikulum l g jetrenih ćelija ima površinu od 8-12 m2. Način prenošenja informacija je drugačiji nego u jedarnom modelu. . citotoksičnost. organela. clapotage. v. zvuk bućkanja pri potresu. prenošenje nekih hereditarnih svojstava posredstvom citoplazmatskih činilaca. većina enzima su smešteni u citoplazmi. Membrane s ribosomima čine zrnasti endoplazmični retikulum. citotrofoblasti. Imunološku citotoksičnost treba razlikovati od citotoksičnosti izazvane raznim lekovima i produktima mikroorganizama. Tako. soli limunske kiseline. citoplazmatsko nasleñivanje. i u matriksu citoplazme. Smatra se da u jednoj bakterijskoj vrsti ima tri različite RNK: ribosomska (r-RNK).. Membranskom strukturom je znatno uvećana dejstvu-juća površina za biohemijske procese. pri čemu se pojedini sastojci izdvajaju.

paraaminohipurne kiseline 585). kada bolesnik hoda.emotivne smetnje. k. Služi za procenjivanje funkcije bubrega. pretežno psihičke promene koje prate smanjenja funkcije polnih žlezda u muškarca. k. dražica. žulj. Što više napreduje starenje. gvozda. Menopauza ne nastupa odjednom. gljiva koja raste na cvetu raži. clavicula. v. kao i različite. precvat. claustrum. klinitest. cleidotomia. kupasto zadebljanje (hiperkeratoza) kože na mestima dugotrajnijeg pritiska (alata. ovulacije su sve rede i menstruacije izostaju po nekoliko meseci. menopauza. pruža se od lopatice do grudne kosti. plazme. climatotherapia. minimalna koncentracija glikoze koja se još može dokazati iznosi oko 0. vreme (u minutima) potrebno da se 50% datog radioaktivnog gvozda ukloni iz plazme. venosis. Secale cornutum. V. Preko klirensa različitih materija može se odrediti veličina glomerularne filtracije. ključnjača. syndroma. period kada usled starenja jajnika reakcija na stimulaciju gonadotropina opadne. k. V. uz odsustvo ovih tegoba. c. therapia. v. osećaj vrelih talasa. pojačano znojenje. izraz za sposobnost bubrega da potpuno ukloni iz plaz- clitoris me razne supstancije. climacterium.1%. mena. ureje. pojava bola. upotrebljavaju se samo sive i potpuno suve tablete. zapremina plazme koja se potpuno oslobaña ureje u jednom minutu. lučenja folikulina (estrogena) i proliferaciju endometrijuma. Opadanje jajničke funkcije je postepeno i odigrava se tokom više godina. Claudiusova jamica. ključnica. klimakterij'um. callus. veličina tubularne sekrecije itd. količina plazme koja se potpuno oslobodi od neke materije za jedan minut. ograničeno. klinodaktilija. zapremina plazme koja se potpuno oslobodi datog kreatinina (egzogeni klirens kreatinina). ključna kost. a potpuni prestanak dejstva ovarijalnih hormona dovodi do definitivnog prestanka menstruacije. Tegobe u klaudikaciji intermintens su izazvane okluzivnim promenama na arterijama donjih ekstremiteta. clitoris. climacterium. tableta s odgovarajućom reagencijom koja se stavlja u epruvetu s 10 kapi vode i 5 kapi mokraće pa se izloži ključanju i menja boju u zavisnosti od koncentracije glikoze u mokraći. sastavljen od 2 erektilna tela 149 .Claude Bernard-Hornerov sindrom Claude Bernard-Hornerov sindrom. koji sadrži više alkaloida. lokalno. clinodactylia. klirens. claudicatio. c. prilikom jednog njihovog prelaženja kroz bubreg. klinistiks. klaudikacija. clearance. (klirens inulina je 125. k. klimakterijum. traka od hartije natopljena odgovarajućim reagencijama. intermittens. odnosno do klimakterijuma. kreatinina. hramanja i utrnulost u jednom ili oba donja uda. kada bolesnik miruje. najčešće u obliteracijskom trombangitisu. obuće). hramanje. clinistix. Secale cornutum. inulina. V. c. presecanje ključnjače. va. stalno skretanje ili izvijenost jednog ili više prstiju. koja leži sa spoljne strane sočivaste jezgre velikog mozga. koja u dodiru s mokraćom (prilikom mokrenja na traku ili zaronjenja u mokraću) menja boju . Sin. supkortikalna siva masa velikog mozga. fossa ovarica.) čišćenje. ili kreatinina sintetizovanog u organizmu (endogeni klirens kreatinina). k. Charcotov sindrom i angina cruris. tako da lučenje estrogena postaje slabo i nije više u stanju da utiče na stvaranje zrelih meško-. bedem. U medicini se upotrebljava njen trajni micelijum. što dovodi do prestanka menstruacije (menopauza). intermitentna klaudikacija zbog venskog zastoja u donjim udovima. protok krvi kroz bubreg. climax. clinitest. Claviceps purpurea.poplavi ako mokraća sadrži glikozu. sposobnost bubrega da dati inulin potpuno ukloni iz krvi. Klimakterijum prati niz promena u organizmu: sklonost ka gojenju. virile. ureje 70. homologni organ muškom udu. Veličina tog klirensa približno odgovara veličini glomerulske filtracije. v. clavus. v. (eng. kleidotomija.

široko rasprostranjen merkaptan koji sadrži adenin. pokretni. s odlikama roda klostridijuma. izmeñu kojih se nalazi kružni sinus. Služi za izmenu tečnosti u oku. Co-A. clon.. aminokiseline i etanol). Stvara veoma jak egzotoksin. Blumenbachi. clonus. izazivač botulizma u ljudi. pod kojim se razvija trem u koji se otvaraju uretra i vagina. Clostridium. daju se kada bolesnik ne može da uzima hranu kroz usta (daju se glikoza. V. Sluznica koja oblaže spužvasta tela dražice je prepuna nervnih korpuskula koja izazivaju erekciju dražice. lokalne infekcije s opštom intoksikacijom izazvanom neurotropnim egzotoksinom. davanje lekova). široki žleb na bazilarnom delu potiljačne kosti. klistir. a time i normalnu ovulaciju i da dovede do trudnoće. v. v. dok je glavić poduprt dražičnom uzicom. lekovite k. ili rastvora sapuna (sapunica). ali se on zatim začepljuje ostavljajući uretralni oluk.. sve ćelije koje proističu od iste ćelije pretka i koje imaju identičan genski sastav. Plectridum (Clostridium) tetani.) klaster hedeik. strmina. a od genitalnih jastučića velike usne stidnice. Strogi anaerob. Napred se stiču u kratko telo. tetanospazminom. Redukovani Co-A (HS-Co-A) u reakciji sa sirćetnom kiselinom stvara acetilkoenzim A. kao i aerobne bakterije. (embr.) genitalna kvrga u embriona od 20 mm pokazuje glavicu i trup. oedematiens. Sve vrste patogenih klostridijuma su anaerobne bakterije. jazva. hranjenje. pri istezanju nekog mišića govori za oštećenje piramidnog puta. Cl. Donju stranu kvrge čine genitalni nabori izmeñu kojih se nalazi urogenitalni oluk. Jedan milioniti deo kubnog santimetra ovog toksina ubija zamorče teško 250 g. clysma. glicerola ili ulja. To je jedini bakterijski toksin koji ubija životinju ako se unese parenteralno ili peroralno. a razlikuje se od ostalih time što stvara kapsulu i luči toksin s najvećim brojem antigenskih faktora. klostridijum. Cl. gasne gangrene. U korenu genitalne kvrge nalazi se kružni urogenitalni sinus. Izazivač je tetanusa. sadrže pojedine Ie kove. Osnovna odlika razvoja začetka spoljnih genitalnih organa u ženskom pravcu jeste da od genitalne kvrge postaje dražica. chloramin. Postoji više tipova Cl. gram-pozitivni štapići. koenzim A. snažne kratkotrajne. botulinum. 150 Co-A clorina. histolyticum. botulinuma od kojih svaki stvara toksin različit u antigenskom pogledu. TeIo je prekriveno navlakom (praeputium clitoridis). koji ima ključni značaj u in- . Spoljni otvor urogenitalnog sinusa nalazi se u prvo vreme u dražici. ribozu. v.clivus (crura clitoridis) koja se nalaze uz preponske kosti. osim Cl. koji nema flagela. bacil podseća na maljicu. cluster headache. clunes. klivus. hranljive k. vidi se u neurotičara. cloaca. Cl. tamo). mada se u procesima gasne gangrene mogu naći i druge anaerobne. septicum. canalis hyaloideus. te je proširen i ima izgled vretena. Cloquetov kanal.iscrpljiv c. (eng. klomifen. S bokova kvrge se razvijaju genitalni jastučići. za odgovorne uzročnike gasne gangrene smatraju se Welchia (Clostridium) perfringens. koje se završava glavićem. tečnost koja se unosi u creva kroz čmar u razne svrhe (čišćenje.. trajni c. pantotensku kiselinu i tietanolamin. Hortonova glavobolja. klizma. bacil u kome se endogeno formira spora. klon. Cl. Cloquetov oluk. v. clivus. nates. na kome su smešteni moždani most i izdužena moždina. perfringens. klonus.koja (ne sasvim poznatim mehanizmom) može bitno da podstakne izlučivanje RH-LH (v. naziv za hijaloidni oluk u staklenu.. zbog čega je i dobio naziv Plectridium tetani. Klizma za čišćenje sastoji se od tople vode. hemijska supstancija . c. clomiphen. histaminska glavobolja. ritmičke kontrakcije mišića nastale usled pojačane refleksne nadražljivosti (oko 8 i l sekundi). ostatak embrionalnog kanala u staklastom telu. dok se od genitalnih nabora razvijaju male usne. . Cl.

v. faktor XIII (stabilizator fibrina). reakcija. hemijski element. usled potrošnje fibrinoge-na. zbog koje lako stvara kokainomaniju. zgrušavanje krvi.grozdove (staphylococci). Pored krvarenja. Smrtnost je visoka. Ulazna vrata su disajni putevi. koja može biti endogena i egzogena. ili virusa u cirkulaciji. v. Acetil-koenzim A. lako se spaja s rpaterija-ma u reakcijama koje bi inače zahtevale energiju spolja. hlorid kokaina. u diseminova-noj intravaskulnoj koagulaciji postoji nekroza ishemijskog tkiva. faktor XI. kokain. stvaranja aktivnog tromboplastina. k. zajedničko ime za sve bolesti koagulacije. coagulatio. DIK. faktor V (prokonvertin). po četiri zajedno (tetracocci). coagulopathia. komplikovani enzimski proces. Cocainum. sferoidnog oblika (coccus). Coatsova bolest. Nastaju zbog prelaženja tkivnog tromboplastina u krvotok. čiji je krajnji rezultat pretvaranje tečnog fibri-nogena u čvrsti fibrin. koagulacija diseminovana. koagulopatija zbog potrošnje. Ima ih koji liče na polulopte. (stom. Cocaini chloridum. obično izdužene. cobaltum. faktor VIII (antihemofilski). koagulacija. 151 . k. spljoštene. diseminovana intravaskulna koagulacija. Sin. posebno u Kaliforniji. ali se veruje da i povreñena koža može biti rnesto kroz koje prodire spora. jedan tkivra činilac (tkivni tromboplastin) i trombociti (trombocitni tromboplastin). Deluje lokalno anestetički. Javlja se naročito u jugozapadnim krajevima SAD. poznati kao činioci koagulacije. proces prelaska krvi iz tečnog u pihtijasto stanje zbog pretvaranja rastvorene u plazmi belančevine fib-rinogena u nerastvorljivi fibrin. Proces koagulacije je podeljen na tri faze: (l)f. Ukoliko u redim slučajevima doñe do diseminacije. Suvo toplo podneblje s dosta prašine posebno je pogodno za širenje infektivne hlamidospore. Danas se upotrebljava još samo za anesteziju sluznica. faktor XII (Hagemanov). po dve zajedno. (2) f. V. trombocita i još nekih činilaca koagulacije u toku razasutih intravaskulnih koagulacija u mikrocirkulaciji. V. delovanja tromboplastina na protrombin sa stvaranjem enzima trombina i (3) f. Unutrašnji put je nešto duži od spoljašnjeg. tromboplastin. V. krvi. kobalt. Postoji spoljašnji i unutrašnji put koagulacije krvi. hemoragijski sindrom zbog defibrinacije. faktor IX (Christmasov). U tom procesu učestvuju dva činioca plazme. protrombin. Sa stanovišta energetike. zbog potrošnje činilaca koagulacije. bakterije loptastog. stvaranje jednog mola bilo kojeg acetilCo-A jedinjenja ekvivalentno je stvaranju l mola ATP-a. radi uspostavljanja hemostaze. U većini slučajeva obole pluća lokalizovano. srebrnastobeo metal. retinitis exudativa externa (Coats). Posle resorpcije prouzrokuje kokainsko pijanstvo s euforijom. intravaskulne agregacije trombocita izazvane prisustvom imunih kompleksa. liče na plamen od svece (pneumokoki). u paketiće oblika kocke (sarcina) ili u sasvim nepravilne gomilice . javljaju se granulomi s gljivicama. kalcijum. trombociti.) služi za izradu zubnolekarskih instrumenata i za spravljanje silikatnih plombi. alkaloid iz biljke Erythroxylon coca. koagulopatija. faktor X (Stuartov). cocci. faktor V (proakce-lerin). Za raspoznavanje u mikroskopskim preparatima od značaja je njihovo grupisanje: po dve zajedno (diplococci). činioci koagulacije. zbog toga što sadrži više energije od sirćetne kiseline. oficinalan je prema našoj farmakopeji. intra-vaskulna. Za koagulaciju je potrebno prisustvo trinaest danas poznatih činilaca koagulacije: fibrinogen. ali ponekad i u obliku influence ili pneumonitisa. endotoksina. Cobertova reakcija. Cocainum.coagulatio coccidioidomycosis termedijarnom metabolizmu svih organskih materija. coccidioidomycosis. Co. vrlo često oštećenje bubrega i intravaskulna he-moliza. delovanja trombina na fibrinogen sa stvaranjem čvrstog fibrina. liče na dva zrna kafe (gonokoki) ili su izdužene. kokcidioidomikoza je infekcija prouzrokovana gljivicom Coccidioides immitis.

vaginalis an- 152 . kokcigodinija. V. Celioskopija se danas često primenjuje u ginekologiji jer daje objektivan nalaz položaja. coccyx.. rede zadnji svod vagine (c. renalis. niz od tri susedna nukleotida u lancu DNK ili RNK. coelioscopia. ureja). kodein. Resekcija celog kolona ili samo jednog njegovog dela. grčeviti bolovi u crevima u hroničnom trovanju olovom. obljuba. mucosa. napad grčevitih bolova u predelu žučne kesice. colistinus. otvaranje trbušne duplje kroz prednji. coccygicus. koji pripada trtičnoj kosti. deo unutrašnjeg uva. napad grčevitih bolova zbog kalkuloze bubrega ili mokraćnih puteva. var. c. triplet. kofein. sin. trtična kost. u prvom redu na gram-negativne bacile. Ima ga u kafi i kineskom čaju. colectomia. tehnika. (eng. bol u predelu trtične kosti. laparotomia. c. prema našoj farmakopeji. bez ikakvog njihovog meñusobnog uticaja. posterior). izlučivanjem pojedinih hemijskih supstancija kroz crevnu sluznicu (živa. V. colitis. biliaris). modar. purinski derivat s nadražajnim dejstvom na koru velikog mozga i vitalne centre. V. saturnina. naziv za francusku državnu farmakopeju. oficinalan je u obliku kodein-fosfata (Codeini phosphas). v. metoda pregleda unutrašnjosti trbušne duplje.A. Upotrebljava se kao analeptik. coitus. koferment. kodon. hepatica (c. cochlearis. coeruleus (caeruleus). v. colica. Sin. sraslina i oboljenja unutrašnjih polnih organa žene. potpuna fenotipska ispoljenost dejstva oba alelska gena u heterozigota. coccygeus. deluje baktericidno. v. osobito akralnih delova. v. operativno otvaranje trbušne duplje. Unguentum emolliens. zapaljenje sluznice debelog creva ili pojedinih njegovih delova prouzrokovano nadražajem sluznice nedovoljno svarenom hranom usled promena u želucu i u tankom crevu (gastroenterokolitis). pužni. coenzym. terior. os coccygis.) v. koenzim. c. vaginalis. operacija. c. Sin. Vrši se optičkim instrumentom koji se uvlači u trbušnu duplju u koju je prethodno ubrizgan sterilan vazduh. odnosno kalup za odreñenu aminokiselinu pri sintezi polipeptida i koji regulišu početak i završetak transkripcije. puž. često usled traume. Cold cream. v. Codeinum. endoskopija. v. Služi za smirenje kašlja delujući na centar za kašalj. kolika. c. cochlea. c. bakteriocini. coferment. Colistini sulfas.N. celiotomija. Sastoji se od kanala u obliku spirale i kupastog stožera (modiolus). kolika u trbuhu. pri kojoj se u stolici izbacuju pseudomembrane. koji predstavljaju šifru. dugotrajnim draženjem Codivillaova operacija. najčešće se javlja u oboljenjima cevastih organa. stercoracea. colicini. kolika koja nastaje zbog nakupljanja velikih količina fekalnih masa u crevu. kolektomija. cod. trtični. neuralgijske prirode. coccygicus (J. koji se dodaje radi povećanja rastvorljivosti kofeina. infekcijom bakterijama ili protozoama. Coffeinum. morbus c. plav. c. kodominantnost. colitis. auris. cijanoza celog tela. trtica. nepotpuna dominantnost. bolni grč. Codex medicameniarius gallicus.coccygeus colitis coccygeus. redosled nukleotida u molekulu DNK koji su nosioci genskih poruka za sintezu polipeptidnih lanaca u citoplazmi. codon. antibiotik. v. krvna grupa AB u ljudi proističe iz fenotipskog efekta oba kodominantna gena (IA i IB) koji je uslovljavaju. najčešće zbog prisustva kamenaca u žučnim putevima. coccygodinia. izolovan iz Bacillus polymyxa. coeliotomia. oficinalan je kao kofein (Coffeinum) i kao kofein-natrijum-benzoat (Coffeinum et Natru benzoas) smeša kofeina i natrijum-benzoata. koštani puž. celioskopija. koji pripada koštanom pužu. v. kolitis. Coffeyeva tehnika. ventralis. najčešće u bolesnika s uroñenim srčanim manama. codominantnost.). Prema našoj farmakopeji. kölistin-sulfat. alkaloid iz opijuma. kod. Na primer.

mrežnjača. pobočni. reumatska groznica i reumatoidni artritis. sluzave. c.. kolokolostomija. musoca. collapsus. kolitoksemija. kolofiksacija. c. koji izaziva Entamoeba histolvtica. collum dentis. kolonoskopija: (1) endoskopski pregled kolona u toku laparotomije pomoću sigmoidoskopa. cervix dentis. c. koje mogu podsećati na crevne parazite (pseudomembrane). colon. deo debelog creva. collagenum. skleroderma. kolagen. c. coionoscopia. c. dužica. kolobom. c. posle petnaest časova povisuje količinu kaićijuma u serumu za 5 mg/%. collagenoses. smlatnja. stanje izražene prostracije s teškom insuficijencijom krvotoka. v. mesto na kome se spajaju koren i krunica zuba. pluća. coloboma. v. usled stvaranja grizlica u sluznici pomenutih delova debelog creva dolazi do krvavo-gnojnih stolica. hronični k.. v. semena humčica. c. operacija. v. operacija kojom se spajaju zjapovi dva dela kolona. kao što se viña u atelektazi. v. dodate razne materije (lanolin.. c. collapsotherapia. sudovnjača. c. pseudomembranacea. grupa bolesti. collemplastra. rastvor dinitrata celuloze u smeši alkohola i etra. sočivo i dr. ulcerosa. razni lekoviti dodaci). amebni k. cirkulatorna insuficijencija bez zastojne insuficijencije srca. zatvorom ili prolivima i izbacivanjem mukoznih traka. Upotrebljavaju se za fiksaciju zavoja. ulcerosa. colocolostomia. Argentum colloidale. v. nitroceluloza. Collodium. Na tkanini namazani melemi čija je osnovna materija kaučuk. bočni.colitoxaemia sluznice klizmama i nervnim poremećajima. v. sin. colloxylin. dermatomiozitis. Služi kao konstituens za lekove koji se stavljaju na kožu kada se želi da dejstvo lekova ostane ograničeno na mestu primene. srnole. cirkulatorni k. enterocolitis. obično njegovog završnog dela (sigme i rektuma). u kojih postoje rasprostranjene promene u vezivnom tkivu. toksernija izazvana Escherichiom coli. ulcerosa i c. spastični kolon. colofixatio. kome su. kolaps celog plućnog krila koji obično nastaje posle začepljenja glavnog bronha za to krilo. Najčešće su zahvaćeni kapci. Jedna ovakva jedinica je stoti deo one količine hormona paratireoidnih žlezda koja. različite . v. pri kome postoje polipozni izraštaji sluznice. colitoxaemia. grlić. koloidni. polyposa. colitis. bezvazdušnost jednog dela pluća. kolagenoze. mucosa. ili celog režnja. Glavni znaci su prolivi. vrat zuba. Collipova jedinica. spasticum. izmeñu kojih bolesnik može imati i potpuno normalne stolice. Tok kolitisa može biti akutan ili hroničan. Kod c. kolaps. colon irritabile. U njih spadaju sistemski eritemski lupus. adhezioni melemi. vrat. masivni k. nitroceluloza. colitis. intestinum. koje mu daje elastičnost. Sin. šok. k. collateralis.kliničke slike i verovatno etiologije. ako je sklon spadu. v. hronično oboljenje koje se javlja u neurotičnih osoba/karakteristično po suvišnom lučenju sluzi u debelom crevu i po tome što je praćeno kolikama. obično. u. jedinica za izražavanje količine paratireoidnog hormona u pojedinim preparatima. uroñen ili stečen defekt tkiva oka. colliculus seminalis. ali joj nedostaje elastičnost i može da prsne pri istezanju. v. nekad krvave stolice. mucosa najverovatnije su posledica specijalne neuropatske konstitucije i autoimunskih procesa. Na koži stvara skramicu koja deluje zaštitno. C. kolateralan. i bolovi u trbuhu. zapaIjenje debelog creva. k. irritabile. therapia. colloidalis. kolodijum. kolodijum s dodatkom ricinusovog ulja. Colonnaova operacija. koji je uvučen proksimalno i kolonoskopom 153 .'V. ili pneumotoraksu. coloenteritis. nodozni poliarteritis. collum. gravis. fiksiranje ili okačivanje kolona šavovima. C. V. ubrizgana potkožno psu teškom 20 kg. coionoscopia collargol. koje se ispoljava povremenom pojavom bolova u ćelom trbuhu praćenih izbacivanjem sluznih traka. melemi od kaučuka. elasticum.

addisonicum. stanje izuzetno teškog pogoršaja Addisonove bolesti. renales. vrši posmatranje patoloških pojava na grliću materice. c. V. kolostomija. opšte slabosti i atrofije).... suva c.. v. Sama po sebi sluznica vagine je otporna na infekciju. postojećeg preloma kostiju lica. kolpitis. colopexia.). ošamućenost (stupor) koja je izazvana teškim akutnim trovanjem alkoholom. bilo povrede centralnog nervnog sistema. ili (b) na levoj polovini kolona. (stom. šav vaginalnih zidova. a vrši se u prolapsu materice i vaginalnih zidova. kičmeni stub ili kičma. najčešće u cilju sprečavanja spada rektuma. koma. fistula stercoralis. colposcopia. kolostomija (a) na desnoj polovini kolona. hepatička k. kolposkopija. krsne i trtične kosti. njene sluznice i podsluzničnog tkiva izazvanog infekcijom. Uzrok zapaljenja može biti spoljna infekcija ili zapaljenjski procesi materice i njenog grlića. columna. coloratio mucosae oralis et faciei. vertebralis. dijabetička koma. c. c. ileotransversocolostomia. dijabetička k. usled izražene atrofije. poremećaj endokrine funkcije. colosigmoidostomia. discoloratio. (2) pregled pomoću kolonoskopa. coma. nesiguran znak dejstva mehaničke sile. sastoji se od 24 slobodna pršljena. zbog nemogućnosti kore nadbubrežnih žlezda da organizmu obezbedi potrebnu količinu odgovarajućih hormona. ali se k.). operativno stvaranje otvora na kolonu. kroz koju se prazni tečni ili žitki crevni sadržaj. dolazi do staračkog kolpiti-sa. koma . ima forenzičan značaj za približno odreñivanje vremena proteklog od nanete povrede. colostomia. Posledica je bilo unošenja otrova u organizam (alkohol. Kolposkopija danas predstavlja rutinsku metodu u ranoj dijagnostici raka grlića materice. barbiturati). posledica vaskularnog cerebralnog zadesa (sloga). uzdužno ili poprečno nabiranje zida kolona šavovima da bi mu se skratio i suzio zjap u slučaju njegove dilatacije. kolopeksija. stvaranje otvora hirurškim putem izmeñu dela kolona i sigmoidnog kolona. koji predstavlja dodatni operativni poduhvat uz perineoplastiku.colopexia uvučenim distalno kroz otvor učinjene kolotomije. diabeticum. colpotomia. prebojavanje krvnih podliva sluznice usta i lica. anterior) i zadnju (c. Šupljina kičmenog stuba je u obliku kanala (kičmeni kanal) i sadrži kičmenu moždinu.. S rebrima gradi kostur trupa. ginekološka operacija pri kojoj se proseca zadnji svod vagine radi evakuacije apscesa Douglasovog špaga. Kolposkopom se postiže uvećanje od 20 do 30 puta što omogućuje uočavanje svih patoloških promena na grliću materice od prostih erozija. stub. kroz koju se prazni meka ili formirana stolica. posterior). kolostomija načinjena na levoj polovini kolona. bilo stvaranja otrova u organizmu (uremička k. najčešće onih koji otklanjaju uzrok k. hirurška anastomoza izmeñu ileuma i poprečnog kolona. U starih osoba. Razlikujemo prednju (c. kolosigmoidostomija. opijati.. colpitis. alkoholna k. coloplicatio. c. vlažna c. atipičnog epitela do malignih promena u epitelu (carcinoma in situ). apoplektička k. zapaljenje vagine. ileotransverzokolostomija. ponekad može prekinuti upotrebom lekova. pripajanje dela debelog creva šavovima za prednji trbušni zid. delovi kore bubrega koji u vidu stubića zalaze meñu Malpighijeve piramide.. metoda kojom se. kolpotomija. kolporafija. enterostomia. kada je učinjena u isto vreme anastomoza mokraćnog kanala s nishodnim ili sigmoidnim kolonom. ali do zapaljenja dolazi tamo gde je došk) do njenog povreñivanja ili oštećenja različitog porekla (povrede. stanje potpunog gubitka svesti iz kog se bolesnik ne može probuditi ni najjačim spoljnim stimulusima. 154 coma colporrhaphia. koloplikacija. obično zbog prepreke u normalnom prolazu (rak ili ožiljna stenoza kolena). apoplektička k. tako da se kroz stomu pored stolice prazni i mokraća. uz pomoć optičkog instrumenta (colposcop).

potres. hepatička k. ima trzaje i grčeve mišića. dok su refleksi potpuno ugašeni. U završnoj fazi bolesnici leže. veza. labyrinth!. u combustio II stepena nastaje još i stvaranje mehurića ispunjenih seroznom tečnošću. spinalis. valvulotomia. stanje izuzetno teškog pogoršanja bolesti (bez obzira na uzrok) prednjeg režnja hipofize koje se odlikuje smanjenom funkcijom.. hipofizna koma. (1) veza. spojna grana). kompenzacija. Kussmaulova k. communicatio. c. koji uspostavlja vezu (npr. zajednički.. gust. Duži gubitak svesti govori za kontuziju mozga.. nagomilavanje rožastih ćelija i sebuma u proširenim folikulima. c. opekotina.-U combustio I stepena postoji samo crvenilo kože usled hiperemije. izazva155 . Mpotireozna koma. Sin. labirintni simptomi koji mogu* da postoje dugo posle povrede glave (nesigurnost pri hodu. Većinom iščezava bez posledica. karcinom kanalića. ireverzibilna k. Bolesnik u u. U težim slučajevima može doći do komocione psihoze. eerebri. stanje izuzetno teškog pogoršanja miksedema (v. ona koja prati jetrinu encefalopatiju. acne vulgaris punctata.. spojnica. povremeno podriguju. posledica tupe povrede glave (uobičajen pogrešan naziv »potres mozga«).k. odnosno njenim prestankom. mogu istisnuti lako degenerisane ćelije. zbijen. commotio. a elektroericefâlogram je izoelektričan. V. iz kojih se. c. štucaJu i povraćaju. communis. hipohloremijska k. naročito pri izvoñenju naglih pokreta) svode se na molekularne promene labirintnih struktura nastalih prilikom traume. spojni deo (npr. spoj. sujedac. glasno i duboko dišu. ramus communicans. komisurotomija. razdvajanje zalistaka u mitralnoj stenozi prstom ili valvulotomom stavljenim na prst koji se kroz levu pretkomoru uvodi do zalistaka. komedokarcinom. labiorum oris. cetonuria). communicans. u polusnu. sindrom moždane smrti. uremička k. u combustio III stepena nastaje nekroza tkiva. ishemija jednog dela mrežnjače usled spastičke kontrakcije arterija mrežnjače posle tupih povreda očne jabučice. ni spontanog disanja. c. dijabetesna koma u kojoj postoji izražena hiperglikemija koja je dovela do hiperosmolnosti vanćelijske tečnosti i do dehidracije ćelija. vrtoglavica. Pri postepenom dolaženju k sebi bolesnik obično povraća i žali se na glavobolju. Mrežnjačaje sivobeličaste boje i edematozna (Berlinovo zamućenje). retinae. disanje je promenjeno (Kussmaulov© ill Cheyne-Stockesovo disanje). apatični. spojni deo usana). posledica tupe traume kičmenog stuba s prolaznim oduzetostima većih ili manjih oblasti trupa oživčenih spinalnim živcima. spojni. comedo. comedocarcinoma. nepreobratljiva koma koja traje duže od 24 časa i u kojoj nema ni spontanih pokreta. kompaktan. koma u dijabétesnöj ketoacidozi. krajnji stadijum insuficijencije bubrega koji nastupa usled njihove nesposobnosti da izluče krajnje raspadne proizvode prometa materija iz organizma (specijalno ureju i druge azotne materije). razne neuralgije i prolive. prolazan gubitak svesti (retko duže od 10 minuta) usled udarca po glavi koji nije izazvao nikakvo oštećenje mozga. commisurotomia. komocija. koje dovodi do ćelijske hiperhidracije. Sin. combustio. oštećenje kože dejstvom visoka temperature. hypophysare. kontuzija mrežnjače.combustio koja u organizmu nastaje usled nagomilavanja ketonskih tela (v. komunikacija. na preseku. hiperosmotska neketogena k. ima nesanice. a u combustio IV stepena nastaje ugljenisanje tkiva. Po težini oštećenja razlikuju se Četiri stepena. hypothyreoticum. c. guste grañe. c. (2) saopštenje. Ispoljava se crnom tačkom usled oksi- compensatio dacije masnih kiselina. slobodnim okom vidljivo. koma u toku gubljenja natrijuma iz organizma. myxoedemd) ili drugih oblika hipotireoze. spajajući. c. compensatio. commissura.. nadoknañivanje nedostatka neke funkcije. compactus..

superior i c. calculus. delića sluzi i stranih tela.). sinuum. pritisak. Treći stepen: gangrena (nekrobioza tkiva). conceptio hymine ilaeso. stecište. iz koga je odstranjen deo tečnosti. izraštaji nastali bujanjem krzna kože. parestezijom. promrzlina. condyloma. on se ispoljava različito: zavisno od mesta i stepena pritiska. povećanjem funkcije parnog organa (primer: bubreg) ili hipertrofijom tkiva (hipertrofija muskulature srca u raznim oboljenjima). v. jer su veoma infektivne. (5) c. concentratus. vlažne papule u sekundarnom sifilisu.. koje zbog toga postaje intenzivno crvene boje. prenosač. konduktorka. pritisak na kičmenu moždinu tumorom. lokalizovane u intertriginoznim (perigenitalnim) predelima. sistolno uvlačenje grudnog koša u predelu vrha srca. školjka. v. congressus. Imaju velik epidemiološki značaj. dejstvom ozleda. kompresioni. malokrvnost i dr. c. oštećenje mozga koje nastaje usled smanjenja prostora u lubanjskoj duplji (prisustvom tumora. dejstvo na neko telo silom koja mu smanjuje obim i gustinu. povećano prisustvo krvi u tkivu. Postoje tri parne nosne školjke. opšta slabost. u nevinih devojaka. oploñenje i bez rascepljivanja himena. koji pritiskuje. spinaHs. primarni kompleks. naročito izrañeni vršni delovi čulnih (stubićastih) ćelija mrežnjače oka. prelomom ili iščašenjem kičme itd. pritisak na mozak. izlivene krvi. što je posledica hroničnog perikarditisa. sraslost dva lista osrña. conductor. kamenac. konkrecija perikarda. navala krvi. kompresija krvnog suda instrumentom radi sprečavanja krvarenja (Kocherova klešta. široki kondilomi. tj. nosna školjka. (1) sažimanje pritiskom. Najbolji primer konduktorstva u ljudi je hemofilija koju prenosi zdrava žena. zapaljenjskog procesa. u genetici jedinka koja može da prenese na svoje potomstvo odreñene genske poremećaje koji se u nje ne ispoljavaju. c. Stvara se taloženjem soli (usled poremećaja stanja zaštitnih 156 coni retinae koloida) iz tečnosti koje se nalaze u šupljim organima ili prolaze kroz kanale žlezda. što se manifestuje bolom. v. Cortex Condurango. ušće. cerebri. V. Čvrsta tvorevina okruglastog. zatim cijanoza i otok. c. jajastog ili nepravilnog oblika koja se stvara u tkivima ili šupljim organima ili izvodnim kanalima žlezda (u žučnoj kesici. concrementum. konkrecija. (grč. Simptomi su: zaptivanje. koji ispod pigmentnog sloja sa štapićima čine sloj šta- . polni odnos. condylus. Drugi stepen: plikovi (fliktenizacija). n. poremećajem senzibiliteta i motorike. kanalićima pljuvačnih žlezda itd. paradoksni puls i dijastolni kolaps vena. c. koje služi za zglobljavanje. (2) c. concretio. Koštana izbočenja na spoljašnjim zidovima nosne duplje. c. n. c.. konkrement. confluens. pritisak na krvni sud prstima može se zaustaviti krvav ljenje. Péanova klešta itd. v. povećanjem količine kičmeno-moždanog likvora) i.. ispupčenje na okrajcima dugih kostiju.complexus primarius ne oboljenjem nekog organa. na svoje muško potomstvo. (3) digitalna c. congestio.). čepići ili stubići. kompresivan. congelatio. obljuba. široke. usled toga. tvorevina u obliku školjke. koncentrovan. Condurango. povreda i oštećenje kože izazvano niskom temperaturom i izvesnim fizičkim i biološkim faktorima (vlažnost vazduha. našališ. kompresija. Delimično ili potpuno srašćenje osrda i epikarda tanjim ili debljim sraslinama. kondukter. papilloma. kamen. tuberculosis. accuminata (papillomata). media pripadaju etmoidnoj kosti. torcular Herophili. lata. mokraćnoj bešici. kondilom. compressio. inferior predstavlja posebnu kost. complexus primarius. concha. zglavak). oko sljuštenog epitela. Prvo nastupa bledilo. sraslost srca. cijanoza.). (4) instrumentalna c. n. compressivus. pericardii. kondil. sagitalno položena. a c. coni retinae.

b) c. koji sužava. (spojena). mokraće). javlja se s prvim toplim danima. vijugav. vežnjača. spastična k. epidemica. eccematosa. Oblici: c. praškovi za posipanje. kao i sklop jedne osobe odreñen genskim i biohemijskim činiocima kao i činiocima okoline. c. gonoblennorrhoica adultorum. c. Uzroci su: tuberkulozno-toksička alergija. konstipacija zbog izraženog spazma jednog dela creva zbog neurastenije. blennorrhoica: (1) c. Sin. koniin. u osoba limfatične konstrukcije. alkohol ili neko ulje. c. conspergentia. javlja se izolovano ili u toku difterije ždrela i nosa. zavarivanje. konstipacija.. c. blennorrhoica non gonorrhoica. (tunica). zatim nekih medikamenata. trachoma. grčenje. constrictor. manjak u vitaminima. stari izraz za osobe koje su sklone nervnim bolestima.. V. prečnik. koja se pružaju od njenog zadnjeg zida do simfize. contractio. c. način reagovanja. linija koja spaja udaljene tačke. kvarcovanje. vernalis. vazoneurozna k. b. c. daje nežna subepitelna zamućenja rožnjače. v. conjunctiva. skraćivanje. oboljenja nosa. skupljanje. tanka sluznica koja oblaže zadnju stranu očnih kapaka i prednji deo beonjače oka. v. incontinentio. za praškove običan šećer. gonoreja odraslih. zatim refrakcione anomalije. uzdržavanje (npr. gonoblennorrhoica neonatorum. constitutio. alkaloid iz biljke Conium maculatum. zimi se ublažava ili nestaje. stezač.Coniium pića i stubića. Uzrok nepoznat (alergija. gonorrhoica. c. Kontrakcija mišića zasnovana je na klizanju kontraktilnih ele157 . v. Izazivač pneumokok. (2) c.. simplex chronica. limfatična k. odlikuje se stvaranjem čvorića u cirkumskriptno zapaljenoj vežnjači. Prati nekrozu vežnjače i stvaranje pseudomembrana. c. conjugata diagonalis i conjugata vera. aestivalis. loša ishrana. mlečni šećer. tubuli sëminiferi contorti. c. zadržavanje (npr. proktogena k.phlyctaenularis. nalaz inkluzionih telašaca. c. konstipacija zbog atonije crevne muskulature. follicularis. konjunktivitis izazvan spoljnim uzrocima (dim. lanolin itd. trachomatosa.. konstipacija zbog inhibicije gastrojejunskog i gastrokoličnog refleksa raznim bolestima. npr. folikuli u prelaznoj bori. Čvorići najčešće lokalizovani u blizini rožnjače. koja se odlikuje nestabilnošću vazomotornog mehanizma. scrophulosa. konjunktivitis. koje mogu prodreti u očnu jabučicu. konstipacija zbog nenormalnosti refleksa defekacije. contortus. ultraljubičastim zracima. conjugata. c. Javlja se u dece i traje do puberteta. prolećni katar. diphtherica. c. konjunktivitis novoroñenčadi inficiranih od obolele majke. konstitucija. constipatio. Coniium. Najčešće u dece i mladih oso- contractio ba. nizak higijenski nivo. conjunctivitis. allergica. hemijski nadražaji). streptokok. Konstituens rastvora obično je voda. V. phlyctaenularis. c. atonicna k. čvorići u vežnjači izazvani dlačicama gusenica. Njime je otrovan Sokrat. obstipatio. gastrojejunska k. i to: conjugata anatomica. v. Značaj mu je samo istorijski. vernalis. phlyctaenularis. zapaljenje vežnjače. ili trovanja olovom. talasa (električni luk. diameter. izazvan virusom. c. a) c. c. continentio.. Zaštita obojenim staklima koja zadržavaju ultraljubičaste zrake. ona u koje postoji hiperplazija limfnog sistema. konjunktivitis novoroñenčadi. c. actinica (photoelectrica) nastaje usled oštećenja vežnjače zračenjem kratkim. snežne površine u planini »snežno slepilo«). toplota). za masti vazelin. kontinencija. Moguće komplikacije na rožnjači.. Primaju svetlosne draži (fotoreceptori). retko i otežano crevno pražnjenje (defekacija). obično indiferentna materija koja glavnom (eventualno i adjuvantnom) leku daje oblik. Postoje tri sagitalna prečnika male karlice. neuropatska k. vijugavi semeni kanalići. kontrakcija. konjunktivitis usled dejstva alergena biljnog ili životinjskog porekla. prašina. nodosa. talk i dr.. refrakcione anomalije.. constituens. sunčani zraci. od polnog života).

kontuzija kičmene moždine usled udara u kičmeni stub. specijalno mišića. ozleda tkiva dejstvom udara ili energičnog pritiska.. izometrijska k.). contraextensio. contractura. Dupytrenova k. kontuzija bulbusa.. gubitak svesti usled direktne traume glave. posebna kontraktura mišića posle ubrizgrava-nja veratrina u mišić. kontuzija očne jabučice.). kontraktura. organska k. ruptura sklere. k. koje menjaju fizičko-hemijsku strukturu kontraktilnih proteina (hemijska ukočenost). neispravan položaj zgloba s ograničenom ili iščezlom funkcijom (kruti zglob). indirektna ozleda jednog dela organa koji leži na suprotnoj strani od mesta dej-' stva sile.). delovanjem hemijskih supstancija. K. k. promena položaja sociva. tip mišićne kontrakcije pri kojoj se mišić skraćuje. mišića. prosta mišićna kontrakcija. mišićima. pri nameštanju. kontraincizija. nastaje fibrozno-skle-rotičkim skvrčavanjem mišića. Cilj kontraincizije je da se potpomogne drenaža. izotonična k. brzim razvojem posle teške povrede u predelu lakta ili neispravne primene podvezivanja tog predmeta ili gipsanog zavoja. krvnim sudovima) iz kojih se nadražaj putem senzitivnih živaca u nervnih centara prenosi na motorni živac.. contrecoup. obično na niže položenom mestu. npr. Kidanje potkožnih krvnih sudova i kapilara na mestu kontuzije povod je pojavi hematoma ili ekhimoze. mišića. posledica patološkog pojačanja inervacije mišića. vučenje.. k. pri čvrstoj podve-zanosti uda. pod dejstvom više čestih uzastopnih draži.. koja je obično praćena prelomom lubanje. Stalan nadražaj ovih posled-njih daje r. denaturisanjem proteina mišića toplotom (termička ukočenost). nepovoljna zgrčenost i krutost jednog mišića ili grupe mišića izazvana nekim udaljenim patološkim promenama (na kostima. cerebri. distorzija zgloba u toku napada poliomijelitisa zbog delimične ili potpune paralize jedne grupe mišića. pod dejstvom samo jedne draži. c.. dok mu se napetost ne menja. medullae spinaHs. s gu158 contusio bitkom snage. trajno skraćenje mekih tkiva.. skraćenje.). ankvlosis. tetiva (desmogena k. odn. Takav de-formitet na prstu stopala posledica je promena u tabanskoj aponevrozi. kontuzija. repoziciji fragmenata u prelomu ili u iščašenju zgloba). polio-mijelitička k. Može se javiti pri zamoru (zbog iscrpljivanja rezervi adenozin-trifosfata ili posebnog faktora relaksacije još uvek nepoznate prirode). kontraekstenzija.. k. skraćenje mišića usled njihovog oboljenja (miopatska k.kontuzija nastaje udarom na jednu . k. npr. teglenje u suprotnom pravcu od drugog vučenja (npr. bulbi. V. k. a da pri tom ne nastane prekid kontinuiteta kože. ožiljna k. zgloba. kože (dermatogena k. spazama ili paralize mišića u oboljenju kičmene moždine (neurogena k.. složena (tetanička) k. c. posle smrti (mrtvačka ukočenost). k. zadebljavanje i fibrozira-nje dlanske aponevroze. aktivna k. koja može naneti niz ozbiljnih oštećenja (krvarenja. zgloba je posledica skraćenja mišića (miogena k. veratrinska k. pasivna k. preležanih povreda i oboljenja zglobova (artrogena k. ponekad i zgloba ručja.. Volkmannova k. contraincisio.m. refleksna k. zglobovima. dok antagonistička grupa neoštećenih mišića preovladuje izazivajući kontrak-turu.). prstiju. uboj. povrede dužice. i degeneracija mišića usled lošeg priliva krvi. koja je stalna i bez prekida. ozleda levog potiljačnog režnja mozga pri udaru u desni čeoni predeo glave. protivudar(ac).contractura menata aktina i miozina. tupa povreda očne jabučice.k.)..).. tip mišićne kontrakcije pri kojoj se mišić kontrahuje ne menjajući dužinu. praćena prolaznim ili produženim poremećajem senzitivne i motorne inervacije ispod nivoa povrede mož dine..). protivudarna c. što stvara pre-gibni deformitet prsta šake. (fr. mrežnjace i suclovnjače i dr. c. ishe-mička k. contusio. nagnječina. incizija gnojne kolekcije izvršena na izvesnoj udaljenosti od osnovne incizicije.

parenje dveju jedinki različitih polova spoljašnjim polnim organima (koji se zovu kopulatorni organi). convolutum. s. venačne arterije (a. Srčani mišić (myocardium) obložen je unutrašnjom opnom. Convallatoxin. v. pericardium. copulatio. savijutak. zadebljanje pigmentnog sloja na ivici papile u vidu polumeseca ili prstena. savijen. šuplji mišićni i središni organ koji održava krvotok u organizmu. skleralni k. ima kardiotoničko dejstvo. convolutus. Redukovana krv dospeva preko šupljih vena (v. rendgenska cev. pri čemu se dve ćelije (dva gameta) stope u jednu ćeliju. koprolit. Ova komora istiskuje krv u plućno stab- 159 . coprophagia. epileptički napad. copula dimidiata. cava superior et inferior) u desnu pretkomoru. a prednji delovi nose nazive desna i leva komora (ventruculus dexter et sinister). uopšteni tonusnoklonusni trzaji mišića koji se vide u epileptičkom ili eklamptičkom napadu. spajanje (1) akt oploñenja nekih jednoćelijskih živih bića. ñurñevak. v. Na otvorima plućnog stabla i aorte nalaze se po tri polumesečasta zaliska (valvulae semilunares). koprofagija. sadrži. nazvanu zigot ili kopuIa. klupče. a uzimajući ugljen-dioksid. rñavo negovanih duševnih bolesnika. moždana vijuga (gyrus). klupko. glikozid iz biljke Convallaria majolis. Iz komore se istiskuje u aortu i njenim granama arterijama dospeva u sve delove tela. coprolith. V. Convallaria majalis. elasticus laryngis. tehnika. kroz koje prolazi krv izpretkomora u komore. Kulidžova termoelektronska cev. tvorevina u vidu kupe.conus stranu glave. koje se može javiti kada su posredi teški slučajevi masohizma. copolymer. mitralis). beličasti polumesec ili prsten uz papilu nastao usled toga što pigmentni epitel sudovnjače ne dopire do ivice papile. Neuromišićne ćelije obrazuju u srčanom mišiću sprovodni aparat srca (KeithFlackov čvor. konvolut. Suprotno: divergens. tako da bela sklera prosijava. convulsio. jedinjenje izmeta u teških. cor copula tecta. Izmeñu pretkomora i komora nalaze se pretkomornokomorni otvori sa zaliscima. ñurñevak. Aschoff-Tavvarain čvor i Hisov snop). predajući kiseonik. srce. osrñe. Srce ishranjuju dve tzv. U levu pretkomoru dospeva oksidovana krv iz pluća kroz plućne vene (vv. Kulidžova cev je staklena vakuum-cev sa dvema elektrodama. febrilne k. coronaria dextra et sinistra) koje polaze od početnog proširenog dela aorte (bulbus aortae) i granaju se u srčanom mišiću. pigmentni k. glikozide od kojih je najvažniji Convallatoxin. Nalazi se u grudnoj duplji. v. (2) spajanje. c. Oko srca je opna koja gradi srčanu kesu. koji omogućuju ritmičke kontrakcije srca.. kupa. smotan. vijugav. Cooleyeva anemija. prekinuti polni odnos. (2) svaki izbočeni i savijeni deo mozga. Potisnula je iz upotrebe jonsku rendgensku cev. c. čiji se zadnji delovi nazivaju desna i leva pretkomora (atrium dextrum et sinistrum). Conwayjeva tehnika. kupa usled peripapilarne atrofije sudovnjače kao posledica istezanja:. a zatim ulazi u levu komoru. odakle se spušta u desnu komoru. elastična kupa grkljana. dok lezija mozga nastaje na suprotnoj strani prenošenjem sile. deo desne komore iz koje polazi plućno stablo (plućna arterija). Coolidgeova cev. myopicus. tvrd fekalni kamenac.. pulmonales).arteriosus. u ovom polnom odnosu muškarac ne izvlači sasvim svoj ud iz vaginalnog kanala žene. eclampsia. (1) klupko creva ili crevnih parazita. kopolimer. kopulacija. susticajni. polimer koji sačinjavaju više od jedne vrste monomera. a na levom otvoru se nalaze dva zaliska (valva bicuspidalis. conus. koji se sustiče u jednu tačku. c. osrñem (endocardium) a spolja je pokriven opnom nazvanom (epicardium). cor. Unutrašnja uzdužna pregrada deli potpuno šupljinu srca na desnu i levu polovinu. Na desnom otvoru su tri zaliska (valva tricuspidalis). thalassaemia. konvulzija. epileptiformni napadi koji se javljaju uvek kad oboleli dobije povišenu temperaturu. V. convergens..

Amonov rog. meseca rožnjača je uglavnom izgrañena: nedostaju joj granične opne. srce s dve pretko160 . radiata. obrub glavice muškog uda. asteničnih osoba. uroñeno malo srce slabih. sinistrum. ispupčenje u donjem rogu bočne komore mozga. stenoze pulmonalne arterije. kao na primer u emfizemu. taurinum. c. derm. cornea. mitralno srce. corium. bovinum. tuberculosis stoji u vezi sa stvaranjem cord-faktora. kor pulmonale. villosum. triloculare. aortnomitralno srce. c.cor corona more ijednom komorom zbog nedostatka komorskog septuma. 2-3 reda epitelnih ćelija. ali se početkom 3 meseca odvaja. ectopia pupil lae. koja po svojim znacima podseća na mitralnu stenozu zbog pražnjenja plućnih vena u jednu akcesornu pretkomoru. c. a unutrašnjim cilijarno telo i dužicu. Oblik srca pri rendgenskom pregledu bolesnika 1S aortnim manama. c. levo srce. Sin. Sin. Virulentnost pojedinih sojeva M. V. c. corona. mortis. c. Rožnjača u početku prisno prianja uz sudovnu čahuru sočiva. c. Nastaje usled proširenja leve pretkomore i hipertrofije desne komore. adiposum. corectopia. uroñena anomalija srca u koje ne postoje pretkomorska i1 komorska pregrada: srce se sastoji samo od jedne pretkomore i jedne komore. bol u predelu lopatice i kljunastog nastavka s atrofijom deltoidnog mišića. izraslina na koži nastala usled hiperplazije rožastog sloja u vidu roga. desno srce. c. Ammonis. c. spojnica izmeñu donje epigastrične i za- Io (truncus'pulmonalis) kojim dospeva u pluća radi oksidacije. uroñena nenormalnost srca u koje srce funkcioniše kao da ima samo tri šupljine zbog atrezije trikuspidnih zalistaka. rožnjača. c. Corijeva bolest. srce s jednom pretkomorom i dve komore zbog nedostatka pretkomorskog septuma. senka srca dobivena rendgenskim zracima koja liči na konturu boce ili trougla. korektopija. Ono je obično uvrnuto* u smeru skazaljke na satu. c. c. biloculare. mitralne stenoze. venošum. u izraženoj sklerozi plućne arterije. nastao usled hipertrofije i dilatacije Ieve komore. bovinum. c. Prednji epitel je sastavljen od reda kockastih ćelija. izgled srca pri rendgenoskopiji ili rendgenografiji bolesnika u kojih istovremeno postoje promene i na aortnim i na mitralnim zaliscima. c. V. kruna. Descemetova opna se pojavljuje tek 5. c. pendulum.triloculare biatriatum. sposobnost M. cord-faktor. (derm. rog. glandis. a nastaje u slučajevima kada je otpor prema protoku u plućima povećan. korakoiditis. sloj vezivnog tkiva ispod pokožice. srce u kojem postoji masna degeneracija. Početkom 4. glycogenosis. odlikuje se hipertrofijom desne komore srca. c. aorticum. corona dentis. coracoiditis.uže). triatriatum. kruna zuba. mezodermni omotač očne čašice izgrañuje spoljašnjim slojem beonjaču i rožnjaču. kao i u sklerozi venačnih arterija. Sastoji se od nastavaka i nabora (processus ciliares i plicae ciliares). cilijarna kruna na cilijarnom telu. c. arteriosum. c. zbog čega se umesto zaliva na levom rubu srčane senke nalaze dva luka. pulmonale. volovske srce. kapljasto srce. aortno srce. Poznat i kao c. tuberculosis da na Lowensteinovoj podlozi stvara mikrokolonije koje podsećaju na užad (»cord« . triloculare biventriculare. c. hippocampus. ime za levo srce. c. venae. venae smrti. ili srce oko kojeg postoje masne naslage na epikardu I i II. aorticomitrale. c. mitrale. c. koji se pripisuju povredi kljunastog nastavka. zrakasta kruna u velikom mozgu). srce s tri šupljine. cornu. tip III glikogenoze. c. ciliaris. trepavična. krzno. cutaneum. ispupčenje slično kruni (npr. c. zbog čega se u zalivu na levom rubu pojavljuje luk. dlakav izgled epikarda zbog eksudativnog perikarditisa. v. hirsutum.) c. uroñena nenormalnost srca. korectopia. meseca. pri rendgenskom pregledu jako uvećano i prošireno srce koje skoro dodiruje levi torakalni zid. naziv za nastavke kostiju ili šupljina koje liče na rog. pseudotriloculare.

c. pripada dužetaka ćelija vidnog dela mrežnjače. (3) masa netelašce u bubregu. Njihovo pridodaje lekovima kada je potrebno posustvo u ustima ili u disajnim putevima praviti ukus. Hassali. ciliare. extremi(npr. periora. izmeñu dužice i sukorigens. num. Cascarae . kora.corrigens. sitna koncentrično prulenkasto. c. u zadebljalo tkivo kao Highmoreodrži tanina. C.). tamo) iz (thorax). Sadrži trepljasti mišić (m. v. C. Higñurango ili kao Vinum Conñurango. corpusculum. prugasto glikokortikoida iz grupe hormona kore telo. mulj). kora velikog Ima forenzičan značaj. (stom. Malpighijevo glavni deo nekog organa. corticosteron). postaje od tananih procoronaris. ciMarsdenia Conñurango koja raste u Anliaris) koji vrši podešavanje sočiva. vidu čahure (Bovvmanova opna) u kojoj (stom. penis. malen corpus. lje. reum. C. okruglasta telašca njenu sluzavom materijom. Conñurango. v.) strano telo u ustima dospelö iz se nalazi klube krvnih kapilara (glomespoljne sredine (pesak. pregrade izmeñu režnjića semeFrangulae. kora od krkovine. sadrži mnogo da nabrekne zbog punjenja njegovih alkaloida. hmori. kortikalan. telo čoveka. alienum. srednji deo sudovne ta. c. extremitates superiores) i do. c. a spada u grupu gorkoaromatičunutrašnjoj strani pozadi nalazi se venih sredstava. striatum. telašce. cavernosum. cilijarno ili hinidin. C. kortekdelovi su: glava (caput). belančevinastog sasta. laklikog mozga. gornjim udovima (membra sutikosteron (v. glomerulus. upotrebljavana je kao nac trepljastih nastavaka (processus cimaceratodekokt. c. c. popravna supstancija koja se tova. C. ugljena prašina. živo telo. od corpusculum). (2) trup. Rhymni Purshianae. c. c.sagradae. kaže se za sudove srca.coronaris corticosteron porne arterije. c. bolest. kora Ijevito telo.Corriganova bolest. od kojih su najvažniji hinin i šupljina krvlju. (pl. ukrštaju. (I) organizam. koji pripada kori nji udovi (membra inferiora. C. tamo) i kor(pelvis). sin. callosum. koja se sastoji od rena medijalnoj strani butnog prstena i pate jezgre (nucleus caudatus) i sočivasnjena povreda prilikom operacije butne te jezgre (nucleus lentiformis). sin. spon. kora od hininovca. C. substantia corticalis renis. jedan od giosum. bubtates inferiores). rodnih ili veštačkih zuba. (4) neživo telo. telašva. krunici zuba ili se na nju odnosi. staklen. cortex.corpuscula. Na dima. V. gradeći mrežastu potku ispucorpora amylacea. npr. renis Malpighii. zrnevrulus). c. žuto telo u režna kora). velika potkožna siva masa hemisfenadbubrežnih žlezda koji uglavnom 11 Medicinski leksikon 161 . Njegovi cortexon (desoxycorticosteron). v. Chinae. bela spojnica hemisfera vebubrega. moždana kora. slatka korica. proteza. miris ili boju. jajniku. ili kada treba predstavlja opasnost od delimične ili ublažiti lokalno nadražajno dejstvo. kortikosteron. neurogliji. ili delovi pri. son (dezoksikortikosteron) hormon trup (truncus) s delovima grudnog koša kore nadbubrežnih žlezda (v. vrat (colluni). epiphysis. rede odlomci kostiju.corticalis. koji luče očnu vodicu. kao Extractum Conliares). Cinnamomi. vo telo ili medijastinum testis. kora od cimetrepavično telo. služi kao začin ili kao opne očne jabučice. venačTi produžeci se prepliću meñu sobom i ni. v. sapolu. Nalaze se u zdravoj prostati i gasta telašca u timusu. C. mala masa. hrastova kora. šljunak. mos. Ta se anastomoza nalazi re velikog mozga. obloženo opnom u kog tkiva. Jodom se mogu obojiti plavo ili zeca. renis. kavernozsantno sredstvo. a takoñe i u obolelim tkivičulna telašca. laksantno nika stiču se na njegovom gornjem sredstvo.corticosteron. čovečje telo. kora biljke dovnjače. ma. pineale. c. slojevite grañe. c. vitkile izaziva krvarenje. Cinchono ili šupljikavo telo koje ima osobinu nae. lamellosa. koronarni. cerebri. organ. žumozga. Quercus. humalaksantno sredstvo. luteum. c. trbuhom (abdomen) i karlicom kojeg nastaje aldosteron (v. c. c. c. potpune opstrukcije disajnih puteva.

Po Gramu se boji pozitivno (labilno).) 4pregnen-11-beta. Tanki štapići. lažna r. coxalgia. Postoje vrste korine-bakterija koje su patogene (C. Njegovo ime nosi praktična jedinica količine elektriciteta. Obojeni po Neisseru pokazuju Babes-Ernstova zrnca. kijavica. Coulomb (Kulon) Ch. costotomia. v. po izgledu kolonija. francuski fizičar koji je primenio Njutnov zakon gravitacije na električne i magnetne pojave. kostalni. najznačajniji hormon (v. dok manje. . kostotransverzektomija. bočno zadebljanje daje Kortijev organ (organum spirale). Po patogenosti prerna miševima sisančadi se dele u grupu AiB. vratna lepeza. costa. C. bacili difterije.). Proizvode toksin. rebro. Dosad je izolovano. Cortijev organ. nepokretnih. coxa. isecanje dela rebra zajedno s odgovarajućim poprečnim nastavkom pršljena. resekcija rebra. zadebljani na jednom ili oba kraja. duga kost lučnog oblika koja se pruža od kičmenog stuba do grudne kosti. Razni oblici mogu se videti u istoj kulturi i na istom mikroskopskom polju. kortizolu. a XI i XII par su slobodni (c. Postoji 12 pari rebara. prava rebra). bol u zglobu kuka.A. Sin. (1736-1806). (hem. costotransversectomia. stvaraju se u embriona od 27 mm iz punih epitelnih pupoljaka na boku zida urogenitalnih pupoljaka. karlična kost. Zajedničko ime za bolesti zgloba kuka. preparat hormona kore nadbubrežnih žlezda. tvorevina u opnastom pužnom kaqalu (ductus cochlearis). Cortison. kortizon. cortisoL Corynebacterium. cortin. bolesti zgloba kuka. po život izvanredno važnim efektima. kortizol. rebarni. (coryne-malj). kortin. prouzrokovači difterije u ljudi. v. verae. a donekle i po patogenosti. koji se meñusobno razlikuju morfološki. IX i X par se svojim hrskavicama spajaju s hrskavicom VIII rebra (c. biohemijski. fluctuantes. različite 162 coxarthropathia jačine. cou palme..) u zidu slušnog kanala embriona oko trećeg meseca pojavljuje se medijalno veće zadebljanje. (v. tamo) kore nadbubrežnih žlezda s mnogim. VIII. Courvoisierov sindrom. 20dion. Sin. koksartropatija. Cortisol. uglavnom. costališ. diphtheriae. kuk. Opisana su tri tipa: gravis. veliki broj loza koksaki-virusa iz obolelih osoba s različitim kliničkim manifestacijama. koja sadrži čulne slušne ćelije namenjene prenošenju akustičkih nadražaja iz unutrašnjeg uva u odgovarajuće moždane centre. u kulturi tkiva in vitro. vrsta gram-pozitivnih. ACTH. (embr. hormon. V. diphtheriae) i vrste apatogene za čoveka (pseudodifterični bacili ili difteroidi). sednjače (os ischii) i preponske ili stidne kosti (os pubis).corticotropin kontrolišu metabolizam ugljenih hidrata. v. v. Bacillus diphtheriae. 21-triol-3. corticotropin. organum spirale Cortii. koksalgija. spuriae. zapaljenje Cowperovih žlezda (glandulae bulbourethrales). presecanje rebra. u grupi koksaki-virusa ubraja se veliki broj enterovirusa. hidrokortizon. tamo) kore nadbubrežnih žlezda. upotrebljava se u lečenju Addisonove bolesti. po svom dejstvu odgovara. Coxackie-virusi. syndroma. Cowperove žlezñe. od kojih se 7 prvih pari napred zglobljavaju preko posebnih hrskavica s grudnom kosti (c. 17-alfa. cowperitis. Lo'fflerov bacil coryza. adrenokortikotropni hormon. sastavljena od bedrene kosti (os ilium). nesporogenih. coxarthropathia. to je »fiziološki polimorfizam«. kostotomija. po dva u vidu slova V ili Y (klinasta azbuka). prouzrokovano pretežno gonokokima. hormon. slobodna rebra). koje stvara unutrašnji spiralni slušni oluk. štapićastih bakterija karakterističnog izgleda. Sva rebra se pozadi zglobljavaju s 12 leñnih pršljenova. mitis i intermedijus. Druga karakteristična osobina ovog bacila je grupisanje. os coxae.

akušerska operacija za ekstrakciju perforisane glave ploda. koksartroza. banjsko Iečenje. mera za sprečavanje gonoroičke infekcije očiju novoroñenčeta. ili osteortritis u zglobu kuka. koksitis. tinktorijalnim osobinama i izgledu kultura ne razlikuje se od rikecija. burneti ne zgomilava nijednu Proteus OX-lozu. deformirajući. koje se daju supkutano u razmaku od 2 do 4 sedmice. krepitacija. a koja je izvršena zbog nesrazmere glave ploda i poroñajnog puta. ruka vrši pritisak u pravcu karličnog izlaza i istiskuje odlubljenu posteljicu. sličan onom koji se dobiva trljanjem kose izmeñu prstiju. kraniofaringiom je neoplazma poreklom od epitela iz Rathkeovog špaga ili kraniofaringealnog kanala. crepitatio. koja dovodi do iščezavanja malih stidnih usana. cephalotoYYliCL craniotopographia. palac na prednjem a ostali prsti na zadnjem zidu materice. gnojni. krauroza vulve. Javlja se u toku klimakterijuma i postklimakteričnom dobu i u žena s hipofunkcijom jajnika (bez obzira na doba starosti). kefalokranioklast). a pojava atrofije dovodi se u vezu sa nedovoljnim lučenjem folikulinskog hormona. craurosis vulvae. cranium. cranloclasio. zapaljenje zgloba kuka. Revakcinacija se obavlja posle 4 do 5 godina. udlaga. gornji (npr. Credéov postupak. Cramerova udlaga. Sastoji se od ukapavanja 1-2%-tnog rastvora srebro-nitrata neposredno posle roñenja. V. istiskivanje odlubljene posteljice kada to porodilja usled slabosti trbušne muskulature nije u stanju da izvrši. zbir svih terapijskih mera (kupke. v. dijeta. v. najčešće se čuje iznad ognjišta zapaljenjskog oboljenja pluća. krenoterapija. Serum ljudi i životinja inficiranim C. C. fizikalna terapija) koje se sprovode u toku lecenja u banji. Kasnije dolazi i do atrofije velikih stidnih usana što dovodi do stenoze vaginalnog ulaza (stenosis introitus vaginae). Za vršenje te operacije najpodesniji je Braunov kranioklast. klitorisa i celog vestibula. crepitatio craniotomla. Nastaje iz leukoplakije gde posle hiperplastičnog stanja nastupa sklerotična atrofija. kraniotomija. vrši se smanjivanje obima glave i ekstrakcije ploda. Praćeno je bolovima. art. nervi craniales). hotimičnim hramanjem. Unguentum Argenti colloidalis. Credéove kapljice. Kongenitalnog je porekla i čini 3% svih intrakranijalnih tumora. Poduhvat se izvodi na taj način što se materica obuhvata tako da dlan ruke bude na fundusu. lubanja. eksudatom u zglobu i kontrakturom. therapia (banjska terapija). Vrste c.: tuberkulozni (najčešći). pars cranialis duodeni. neuropatski (tabes i syringomyelia). gornji deo duodenuma). (engl. (1) šum pri auskultaciji pluća. Credéova mast. gonoroički. Coxova vakcina. sklerotična atrofija kože i sluznice vulve (stidnice). creeping disease. temperaturom. ograničenim pokretima. lobanja. kraniotopografija. cranialis. temporomandi163 . v. degenerativne promene. Po izvršenoj perforaciji glave (perforatio capitis) posebnim instrumentima (kranioklast. Neoplazma je obično cistična. crenotherapia. uzročnik Q-groznice. koja je u kontrakciji. Kredeov zahvat. (2) koji je bliži glavi. Vakcinacija se obavlja sa 2 do 3 doze po l ccm vakcine. U njenoj duplji je smešten mozak. (1) koji pripada glavi (npr. suspenzija ubijenih rikecija (Rickettsia prowazeki) kultivisanih u žumančanoj kesi pilećeg embriona. serozni. kranioklazija. Coxiella burneti (Rickettsia burneti). sifilisni. c. a epitel koji oblaže cistične šupljine je sličan ameloblastima pa je veoma blizak ameloblastomu (adamantinomu). V. Credéove kapi. larva migrans.). Na matericu. craniopharyngioma. proučavanje odnosa površine svoda lubanje u odnosu na razne delove mozga u njoj. Imunitet koji se postiže posle vakcinacije vrlo je solidan. burneti izaziva oboljenje bez kožne ospe. v. Po morfološkim.coxarthrosis coxarthrosis. coxitis.

crevna kost. indux. npr. nalaze se enterokinaza. (1) preobražajna tačka jedne bolesti ka boljem. v. (stom. po čijoj se površini prostire sudovno polje u splanhnopleuri.. zbog jeviinoće. bezbojna. v.) pucketanje u donjoviličnom zglobu: inter medi jar ne k.. krikotomija. nagli napad povraćanja i proliva s velikom dehidracijom u dece s ćelijačnom bolešću: cerebralna k. crevni sok. znak subluksacije ovog zgloba. aplastička k. crevna duplja. crevna hipertenzija. otkrivaju se pri kraju otvaranja ili u početku zatvaranja usta. rešetkast. drugi. posebno ugljenih hidrata i belančevina. v. c... metakrezola i parakrezola. Prema našoj farmakopeji. crevni oluk. crevni kamenac. nagla pojava teškog stanja u naslednoj sferocito- . apopleksije ili drugih moždanih poremećaja. enterocolitis. Crile-Matasova operacija. Crigler-Najjarov sindrom. operacija.Cresolum bularis. sve veće savijanje stomatopleure odguruje pred sobom splahnopleuru i izaziva na endodermu. koji ne sadrži raspadnute ćelije. crevne krize.) šum koji nastaje pri trenju neravnih hrapavih površina kao. v. deglobulinizacije k. sitasta pločica. crevo. cribrosus. nazvan viteUnska kesa. crevni gasovi. crudum) predstavlja mešavinu ortokrezola. terminale k. Cresolum. sumpor-vodonik i dr. v. Po osobinama odgovara ekstracelularnoj tečnosti. Sirovi krezol (C. metil-fenol.. lako opalescentna tečnost. Sirovi krezol podesan je. hirurško presecanje krikoidne hrskavice. i ne pokazuje enzimsku aktivnost. crevni čepići. redux. status asthrnaticus. naglo iščezavanje eritroblasta u kostnoj srži. za dezinfekciju mrtvih predmeta. cricotomia. Naglo skretanje jedne bolesti obično ka boljem. crevna duplja. U crevnom soku. v. crevni katar. syndroma. influenza intestinalis. lamina cribrosa. adisonska k. fistula. oluk (crevni oluk) ograničen bočno uzdužnim naborima splahnopleure. suppositoria analia. naročito u hemoliznim anemijama. čuju se u početku zapaljenja. duž trbušne strane embriona. v.. crevna fistula. crevna kolika. ilia (os ilium). intestinum. prolaznog karaktera. posledica su zapaljenja.. mikroorganizmi u crevima izazivaju razgradnju nesvarenih ostata164 crisis ka hrane. crevno krvarenje. (3) osećaj škripanja pri potkožnom emfizemu. metan. v. Neutralne je reakcije (pH 6. krepitacije se čuju i pri trenju neravnih površina fragmenata kostiju nastalih frakturom kosti. (2) naglo pojačanje simptoma i znakova neke bolesti. pri čemu se stvaraju razni gasovi: ugljen-dioksid. krepitacije koje se čuju pri kraju oboljenja. krezol. sitast. crisis. crevni grip.. crisis (crisis intestinalis). v. ansa intestinalis. npr. Krezol deluje antiseptično i dezinficijentno. v. Češće se misli na presecanje krikotireoidne opne kao zamene za traheotomiju. ferment koji aktiviše tripsinogen. v. pri prelomu kostiju kada se neravne površine fragmenata taru jedna o drugu. enterolith. anafilaktoidna k. celijačna k. kriza. v. simptomi i znaci koji prate naglo pogoršavanje Addisonove b. v. Ovim mehanizmom blastodermna duplja je podeljena u srednjem delu embriona na dva nejednaka dela: jedan manji (intraembrionalni) nazvan crevna duplja. kribrozan.. v. simptomi koji liče na anafilaksni šok. i male količine amilaze. v. astmatička k. oficinalan je Solutio Cresoli saponata (sapunski rastvor krezola) koja sadrži 50% trikrezola i 50% kalijumovog sapuna.. vodonik. znatno veći (vanembrionalni). crevna tuberkuloza. bronhna k.5). v. ili gorem. Creutzfeldt-Jacobova bolest. ulcus.. c. U tom slučaju predstavlja privremenu meru do izvoñenja traheotomije. tuberculosis.5-7. coprolith. (2) (hir. haemorrhagia. crevna vijuga. javljaju se u početku otvaranja usta. v. koju izlučuju žlezde sluznice tankog creva. hypertensio. crevna grizlica. colica. v. bolest.. paroksizmi gušenja u tabesu dorzalisu. ako uslovi naročite hitnosti i nepripremljenosti ne dozvoljavaju njeno pravilno izvoñenje. jak i iznenadan napad hemiplegije.

napad bolova koji se javljaju u toku tabesa i koji potpuno liče na napad bolova pri postojanju bubrežnog kamena. ne ostaje veći defekt u podlozi. iznenadni bol u oku. kolika. V. paroksizam teških bolova ma u kojem visceralnom organu u tabesu dorzalisu. croup. fotofobijom i dr. lacrimalis anterior. v. praćenog prolaznom aplazijom kostne srži.crisis croup zi. Kruksova cev.. najčešće izazvano stresom (v. c. halucinacije ukusa. tabes dor šališ. paroksizmni grč larinksa u početnoj fazi tabesa dorzalisa. petlova kresta. Viña se u anafilaksnom šoku.. hipertireozna k. principima savremene medicine). meñutrohanterni greben na zadnjoj strani gornjeg okrajka butne kosti izmeñu velikog i malog trohantera. s relativnom limfocitozom. oštro ispupčenje kosti. (engl. Kad se odstrani. posebno Bazedovvljeve bolesti (v. čiji se pritisak može sniziti na 1/1. Uz nekrozu pokrovnog epitela pojavljuje se na površini sluznice fibrin.000 milimetra živinog stuba. cross-over. crnomokraćna groznica.. greben. bedreni greben. v. npr. naglo i ozbiljno pogoršanje simptoma tireotoksikoze.). gastrička k. nitritoidna k. V. larinksna k. koštani nastavak sitaste kosti. dispneje. crossing-over. obturatoria. Staklena cev s razreñenim vazduhom. c. v. V. pseudomembransko fibrinsko zapaljenje sluznice u disajnim putevima. vrlo izražene palpitacije srca u tabesu dorzalisu. na srednjoj liniji prednjeg dela poda lubanjske duplje. paroksizmni bol duž uretera u tabesu dorzalisu. nosni greben koji čine spojene ivice nosnih kostiju. intertrochanterica. Crohnova bolest. spazama... jak bol zbog obrtanja spuštenog bubrega oko svojih krvnih sudova. Basedowljeva bolest). gastrička k. febris. nefralgička k. grčeva. glatke muskulature u raznim delovima aparata za disanje. Crotonis oleum. varenja i urogenitalnih organa koji se javljaju u toku tabesa (laringealne. c. gastričke. crista. diphtheria. bolest.. intestinalna k. hemoklazna k. 165 . grupa simptoma koji se ponekad javljaju posle injekcije arsenamina. izraz za prolaznu neutropeniju. zaporni greben. tamo).. kruks je ugradio metalni krstić da bi dokazao proizvoñenje katodnih zrakova u cevi. udruženu s padom krvnog pritiska i poremećajem koagulacije krvi zbog prisustva proizvoda razgradnje belančevina u krvi. kardijalna k. koji s nekrotičkim slojem stvara za krup karakterističnu prljavo beličastu skramu (pseudomembranu). croop.. c. Ovo zapaljenje je karakteristično za difteriju grkljana i ždrela. febrilna k. c. izmena genskog materijala izmeñu homolognih hromosoma u toku profaze prve mejotske deobe. napad bolova koji liči na pektoralnu anginu s grčem mišića toraksa i ruku u tabesu dorzalisu. krup. kašlja i prekordijalnog bola. posle koje se u svakom pojedinom hromosomu nalazi deo genskog sadržaja nasleñen od oba roditelja.. uncinatusna k.. čak i onda kada se lečenje h. v. našališ.). samostalni ili kao aura ili posle velikog epileptič- kog napada... Dietlova k.. skoro na milioniti deo atmosferskog pritiska.. oleum. napad groznice. tireoidna ili tireotoksična k. iliaca. crossing-over. visceralna k. praćen suzenjem.k. dreamy state. tj. toraksna k. paroksizam teških bolova u tabesu dorzalisu. operacijom u nelečenih ili nedovoljno lečenih bolesnika (smrtnost je i danas još znatna. V. hromospm odnosno gamet proistekao iz recipročne izmene genskog materijala izmeñu homolognih hromosoma. Ima 2 elektrode. deo preponske kosti koji gradi prednju usnu zapornog žleba. tabesne k. vrlo jak bol u predelu jetre. prednji suzni greben na spoljnoj strani čeonog nastavka gornje vilice. nastupi halucinacija mirisa i ukusa. okulska k. u vidu crvenila lica... galli. recombinatio. c. povišene temperature i znojenja. ekstremno pogoršanje hipertireoidizma. hepatička k. renalna k.. crevne i klitorisne krize).. Syn.. gornja ivica karlične kosti. Crookesova cev. sprovodi po svim. nastupi hipersekrecije i hipermotiliteta. (engl. preteča rendgenske cevi.

(oft. erysipelas. appendix. cryptophthalmus. a u miru da vrši. cryptorchidismus. dok je u muškarca ovaj ugao veličine do 10°. cryocoagulatio. Primenjuje se u nekim neurohirurškim i dermatološkim operacijama. c. pa čak i 30°. god. syndroma. je obično dopunska operacija u osnovnoj intervenciji zbog kile zeva raznog tipa. cryptococcosis. seksualna odlika žene u koje podlaktica. crush-sindrom. Označava potpuni nedostatak kapaka i njihovih nabora. Epitel. dok kožu i druge organe i sluznice samo ponekad. koji je trebalo da se uobliči u vežnjaču i rožnjaču. moždani krak). crvenka. prisustvo kriofibrinogena. Česta pojava u diseminovanoj intravaskulnoj koagulaciji. pretvoren je u kožu koja s čela prelazi na obraz. odnos podlaktice opružene u supinaciji s osom gornjeg uda u muškarca. u plazmi. cryoscopia. mrežnjače (naročito ablacije). c. crvena krvna zrnca. tumora oka i njegovih pomoćnih delova. kriptorhidija. uklanjanje zamućenog sočiva u toku operacije katarakte uz pomoć kriode koja usled niske temperature čvrsto prianja uz kataraktu. lakat. cryophak. v. cryoglobulinaemia. cryoextractio cataractae. rubeola. cubitus valgus. mlečna krasta na obrazima i temenu glave novoroñenčadi. cryoextractor. crveni vetar. Sin. krurorafija. svako bolesno stanje izazvano hladnoćom. osim za vojne zadatke. sekundarna promena na koži ili sluznici u vidu korice nastale sasušenjem sekreta. cryopathia. crusta. levčaste noge. C.crurorrhaphia crurorrhaphia. cryogamaglobulinaemia. instrument koji služi za operaciju katarakte. koji se taloži na 40C a rastvara na telesnoj temperaturi. Nezamenjiva je u lečenju komplikovane katarakte. v. krioekstraktor. cryochirurgia. kriopatija. . meñunarodna organizacija. v. Danas Crveni krst Jugoslavije predstavlja masovnu. gen u var um. Primena zamrznute kriode je efikasnija i sigurnija od pinçete. erythema. Sin. prisustvo krioglobulina. kriostat. c. suženje proširenog jednjačkog zeva šavovima krusa dijafragme koja učestvuju u stvaranju tog zeva. cubitus rectus. u cilju lečenja oboljenja rožnjače. pa i preko -70° C. osnovana 1863. socijalnom i vaspitnom polju i koja u svojim redovima ima oko pet miliona ljudi.) primena niskih temperatura. lakatni. kriptoftalmus. u krvi. cubitus. destrukcija tkiva primenom duboke hladnoće. Osim toga zahvata i pluća. cubital is. eritrociti Crveni krst. krasta. kriofibrinogenemija. a rastvara na 370C. lactea. cubitus rectus. s najčešćom lokalizacijom na mekim moždanim opnama. v. »bežanje« lakta. kriptokokoza oboljenje izazvano gljivicama (evropska blastomikoza). cerebri. v. crvuljak. metoda odreñivanja snižavanja tačke mržnjenja rastvora. humanitarnu i samoupravnu društvenu. krioglobulinemija. krioskopija ili kriometrija. čini s osom gornjeg uda ugao od 15°. sa zadatkom da u ratu bude pomoćni organ sanitetu svoje zemlje. koja se sastoji iz masnih naslaga (temenjača). veoma retka anomalija u razvitku kapaka. crus. Metodom krioskopije se odreñuje osmotski pritisak rastvora i koncentracija tkivnih tečnosti. V. v. v. v. v. cubitus valgus. v. cryoextractio cataractae. v. Cruveilhier-Baumgartenov sindrom. (2) potkolenica. organizaciju koja deluje na zdravstvenom. 20°. izvijenost potkolenice u obliku slova O. hernia. V. cryostat. cryofibrinogenaemia. varam. i niz drugih akcija na zdravstvenom i socijalnom polju. jer je snižavanje tačke mržnjenja direktno srazmerno koncentraciji rastvora (Raoultov zakon). nasuprot odnosa podlaktice pod istim okolnostima u žene. V. 166 cubitus valgus cryoextractor. opružena u supinaciji. syndroma. v. kriohirurgija. cryophak. (1) krak (npr. koji se taloži na 4° C. crvenilo kože.

cuticula dentis. cutis laxa. v. curette. v. metod za odmereno nadraživanje statokinetičkog čula u polukružnim kanalima labirinta u čoveka pomoću okretanja. v. jedinjenje ugljenika i azota (C2N2). guščija koža. kupulometrija. metalni instrument u obliku prozoraste kašike. 'sulfat bakra. deformacija lakta usled bočne angulacije zgloba skretanjem podlaktice unutra u odnosu na telo i to kada je lakat opružen. refleks. zalistak u srcu. mornari). zahvataju samo sluznicu i površni sloj submukoze. cyankalium nitet (eksplorativna kiretaža). naježena koža usled kontrakcije mišića isturača dlaka pri niskim temperaturama. diminutiv od cutis. c. cunnus. koža skitnica. Kalu -dum. zubac. kutani. čije se dejstvo sastoji u tome da parališu terminalne ploče motornih nerava („motorne pločice") u skeletnim mišićima. curettage. cuticula. oblast do koje se protežu vidna vlakna. od kojih su najčešće C. desna udubljena ivica želuca. Nasmythova membrana. čineći ih neosetljivim prema acetil-holinu koji se stvara na završecima motornih živaca. akutna grizlica na sluznici duodenuma. Sin ñerma. Vrh trbuha u ženke je zarubljen. v. Curschmannove spirale. jedan od rodova komaraca (Culicinae). cupulometria. sudnica. mlitava koža. v. rede želuca i tankog creva. Cupri sulfas. bolest cuspis. u terapijske svrhe: prekid trudnoće i odstranjivanje zaostalih delova posteljice u slučaju nepotpunog pobačaja. c. leva ispupčena ivica želuca. v. koja se javlja pod dejstvom vrele hrane. kao neuroni II reda. hyperelastica (c. i C. cuneus. velika krivina. verticis gyrata. usled hronične vašIjivosti koža je difuzno hiperpigmentovana. Postoji veliki broj vrsta. Curling ulcus. V. naročito posle astmatičkog napada. Vodeni rastvor. karling ulkus. Dobiva se iz biljke Strychnos toxifera i sličnih vrsta. fatigans u tropskim i suptropskim krajevima. kožni. v. koža. otrov za strele domorodaca u Južnoj Americi. v. kožica. a često istovremeno u obe. curvatura. romboidna reljefnost kože u potiljačnom predelu u osoba izloženih intenzivnim klimatskim uticajima (zemljoradnici. uroñeno. cutis. listić. c. ventruculi minor. neobično otrovan. čija je ugaona brzina blizu praga nadražaja. vagantium. kiretaža. plavi kamen ili modra galica. curarin. ako se unosi oralno. syndroma EHlers-Danlos. Cullenov znak. cyan. cutis. za ispiranje očnih kapaka u lečenju trahoma. kuleks. kurarin. Culex. postupak koji ima za cilj da se sastruže sluznica materice ili da se odstrani sadržaj materice metalnim instrumentom naročito podešenog oblika prozoraste kašike (curetta). pipiens u nas. krivina. Sadrži aktivni sastojak kurarin i neke srodne alkaloide. marmorata. c. cijan. v. cutaneus. livedo. Cushingova bolest. vlakna sluzi koja se nekad nalaze u ispljuvku osoba obolelih od astme. s mnogim linearnim i tačkastim razgrebotinama usled češanja. oštrih ivica. c. c. rhomboidalis nuchae. znak. pokožice (epiderma) i vezivnog dela ili krzna (corium). laxa) uroñena preterana rastegljivost kože. anserina. aktivni sastojak otrova kurare. oficinalan je prema našoj farmakopeji. 167 . c. cijankalijum. Indikacija za dijagnostičku kiretažu su i neuredna krvavljenja i sumnja na malig- Cushingov refleks. cyankalium. šiljak. Upotrebljava se kao adstringentno sredstvo. Na taj način mogu se meriti i mali otkloni kupule na ampulnom grebenu u polukružnom kanalu koji leži u ravni okretanja curare/kurara. Kiretaža se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe.cubitus varus cubitus varus. kojom se odstranjuje sadržaj materice pri kir etaži. Grizlice su male površine. nenormalno nabiranje kože vlasišta u vidu moždanih vijuga. Bezbojni gas. ulcus. v. c. prouzrokuje trovanje dejstvom na nervne završetke u želudačnoj sluznici. ventriculi major. mala krivina. koja se sastoji od epitelnog dela.

ciklusan. npr. skopolamin. cikličan. dozirane posebnim aparatom. vrsta latentne razrokosti. Najčešće lokalizacije cisticerkoze su potkožno tkivo. encefalitis itd. Usled toga nastaje gubitak akomodacije. cikloplegici. sifilis. nasledni poremećaj metabolizma aminökiselina. b) unutrašnja upotreba ili ukapavanje u oko raznih lekova (atropin. ciklo-. Najčešće je udružen sa zapaljenjem dužice (iridocyclitis) ili sudovnjače (uveitis). tj. vrši se razaranje cilijarnog mišića i na taj način smanjuje se produkcija komorne tečnosti. uzetost akomodacionog mišića oka. zapaljenje cilijarnog tela. 168 Cysticercus cycloplegia. botulizam. koji ima oblik kruga ili ima kružni tok. benzenov ciklus ili jezgra). Nema praktičnog značaja. ciklična oboljenja koja se ponavljaju u odreñenim vremenskim razmacima. cisticerkoza. larva pljosnatih crva pantljičara (Cestodes) u obliku me- . tabes. cyclodiathermia. cyclochorioiditis. cyclodialysis. srce i mozak. odnosno očna jabučica se uvrće oko uzdužne osovine. cilindrurija. hirurško uklanjanje dela cilijarnog tela obolelog od tumora. citostatičko sredstvo iz grupe azotnih plikavaca. cyclo-. pri čemu se stvara veza izmeñu prednje očne komore i prostora izmeñu beonjače i sudovnjače. cisticerkus. jezgre ili prsteni (ciklusi). cysticercosis. cilindri. Do ove infekcije može doći kada embrioni tenije prodru u krvotok. preparat u kome je cijanovodonična kiselina apsorpcijom vezana za infuzorijsku zemlju. cyanopsia. homatropin. metoda lečenja glaukoma. (I) ciklus. cylindruria. cyclothymia. cyclicus. medikamenti koji izazivaju privremenu paralizu cilijarnog mišića. bubrežni. cistationinurija. pficinalan je prema našoj farmakopeji. tzv. homatropin. ciklektomija. V. V. cikloanemizacija. mišići. ciklitis. ciklodijaliza. naizmenična stanja dobrog i lošeg raspoloženja koja se neprekidno u kratkim razmacima vremena menjaju u osoba sklonih manijačko-depresivnim psihozama. ciklohorioiditis. cyclitis. infekcija larvama i cistama izvesnih pantljičara (naročito Taenia solium). malarija. U isto vreme izazivaju i midrijazu. odnosno paralizu akomodacije. Može da se javi posle operacije katarakte.cyanocobalaminum cyanocobalaminum. cyclophoria. Npr. (2) serija dogañaja (npr. prisustvo bubrežnih cilindara u mokraći.. Najčešće. povećano izlučivanje cistationina mokraćom. belladonna). organska jefiinjenja oblika zatvorenog niza meñusobno vezanih atoma. cyclophosphamidum (ciklofosfamid). cyclitis. poremećaj u percepciji boja. Cysticercus. cyclectomia. operativno odvajanje dužice od cilijarnog tela. niz dogañaja koji se periodično vraća. Cijanovodonična \ kiselina se oslobaña pri običnoj temperaturi (16-180C) čim se otvori limena kutija u kojoj je hermetički zatvoren ovaj preparat. V. cijanopsija. Pomoću toplote. (3) ciklus u herniji je zatvoreni niz meñusobno vezanih atoma (npr. ciklotimija. vitamin £12. Najčešće su u upotrebi: atropin. cystathioninuria. ciklična jedinjenja. v. koji pripada krugu. Bolesnik vidi predmete obojene plavo. gamadi i raznih štetočina. cyclosis. strujanje citoplazme. cycloplegica. Izvodi se u glaukomu s ciljem snižavanja povišenog intraokularnog pritiska. zapaljenje cilijarnog tela sudovnjače. Upotrebljava se za uništavanje insekata. ponavlja u odreñenim vremenskim razmacima. predavanja) koji čine zaokruženu celinu. cikloplegija. Uzroci: a) oboljenja: difterija. zatvaranje dugačkih cilijarnih arterija oka hirurškim putem u cilju snižavanja intraokularnog pritiska u glaukomu. Cyklon B. Vertikalna osovina očne jabučice pomera se upolje. scopolamin. ciklodijatermija. cycloaneniisatio. naročito pacova i miševa. povratna groznica itd. cilijarnog mišića. cyclus. cikloforija. chorioiditis.

apoplectica. mehur od Brunnerovih žlezda u duodenumu. lažna cista). prava cista) ili šupljina čiji se zid sastoji od vezivnog tkiva.cystinosis hurića ispunjenog tečnošću sa samo jednom rilicom. ispunjen sluzi. čistiš apopleptika je mehur u tkivu mozga ispunjen žućkastim sadržajem. larva svinjske pantljičare (Taenia solium). c. cistinurija. Tečnost iz cista služi kao antigen za dijagnostički test. glasnim žicama. sporo rastu. ispod koga se nalazi obilno limfatično tkivo. javlja se na vratu u predelu ugla vilice. mehur u potkožnom masnom tkivu. dentogeni mehur benigne prirode u kosti vilice. Ispunjene su bistrim. žučni mehur. Ove cista su česte. U cisti se nalazi rilica buduće pantljičare. duodeni. Male su. cystinosis. ispunjen žućkastobeličastim sirastim sadržajem. dermoidni mehur ispunjen beličastožućkastim sirastim sadržajem. Najpoznatiji su C. obložen s unutrašnje strane epitelom. i obimnijeg razmekšanja njegovog tkiva. c. ali svojom lokalizacijom ne stvaraju po- cystis remećaje i ugrožavaju život bolesnika. retka promena koja se javlja kongenitalnim ili stečenim mehanizmom. Nastaje posle infarkta mozga. c. c. Nastaje u detinjstvu posle traume. koji je dobio naziv zbog boje čokolade. obložen višeslojnim pločastim epitelom (epidermom). kesica. Klinički se manifestuje potkožnim čvorom. koja se nalazi u goveñem mesu.5-1 cm. redak uroñeni poremećaj metabolizma čistina. a obložene ćelijama granuloze ili kockastim ćelijama. cystinuria. Veličine je do 4 cm. u mišićima svinje. epidermoidalis. izlučivanje velikih količina čistina mokraćom. c. (stom. cista koja se javlja na alveolarnom grebenu u toku nicanja zuba. c. Nalazi se u trećoj moždanoj komori i može da predstavlja vrstu neoplazme poreklom iz ćelija koje oblažu moždane komore. čokoladoliki mehur jajnika. Zid mehura. endometrii. Nalaze se na epiglotisu. mogu naći lojne žlezde i meškovi dlaka. Opisani su retki oblici cistinoze u odraslih. najčešće usled zapaljenja. osim toga. dentogenes. a nekad i čoveka u vidu malih cista veličine 0. hydatidosa. vodnjikavim sadržajem. U zidu mehura se. c. cistinoza. larva crva Taenia saginata. haemorrhagica traumatica mandibulae. C. čini tkivo glije. colloidalis. Nasleñuje se autosomno recesivno. na čijem se unutrašnjem sloju stvaraju nove ciste. u toku menstruacionog ciklusa. Ciste su benigne. ali u izvesnim slučajevima dostižu prečnik od nekoliko santimetara. (2) (patol. dermoidalis. mehur. c. Nastaje u endometriozi i krvavljenju u vidu mehura obloženog epitelom i stromom materične sluznice. a sadrži jedan ili više nedovoljno razvijenih zuba. fellea. koji raste sporo. follicularis. ili na lateralnim strunama grkljana. bobica. ako je cista veća. cellulosae. koji se ispoIjava taloženjem cistinskih kristala u raznim tkivima. vera. Zid im je s unutrašnje strane obložen nis169 . faza u razvoju parazita kad su jaja putem krvi dospela u neki organ (najčešće jetru) i stvorila cistu. koji oblaže unutrašnju površinu zida ciste. Stečene nastaju usled zadržavanja sadržaja u žlezdama grkljana. c. čistiš koloidalis je mehur ispunjen koloidnim sadržajem. c. ali bez ostalih promena. cista.. prisustvom rahitisa ili patuljastog rasta. koju ima njegov sadržaj. c. nastaje povećanjem Graafovog mehurića jajnika koji nije prsnuo.) bešika. eksudacije ili neurotičkog razmekšanja tkiva (c. c. laryngealis. koji s unutrašnje strane nije obložen epitelom. cystis. Unutrašnja površina rnehura obložena je pločastim višeslojnim epitelom.) hemoragična traumatska cista donje vilice s omotačem od finog končastog tkiva bez epitela.) šupljina čija je unutrašnja površina zastrvena epitelom (c. od orožalih otpalih ćelija s višeslojnog pločastog epitela. spuria. mehur porekla iz škržnih lukova. erupciona c. branchlalis. npr. bovis. â koja je postala na mestu krvavljenja. cistinosis je relativno retko oboljenje odojčadi i dece koja se odlikuje prisustvom kristala u ćelijama retikuloendotelnog sistema. c. nasledni poremećaj metabolizma aminokiselina. cystinosis. mehur. (1) (anat.

parodontalis. O. Drugim putem nastaje usled prodiranja klica u bubrežnu karlicu putem krvi (bacil tuberkuloze. a može biti poreklom i iz burza ili usled hernijacije sinovije kolena. Tačna dijagnoza utvrñuje se pregledom mokraće i cistoskopijom. cystopyelographia. c.cystitis kim kockastim epitelom. rendgensko snimanje bubrega i mokraćne bešike pomoću rastvora jodnih soli (organskih). a sadržaj ciste je staklasta sluzava masa. cystometrogram. Unutrašnja površina zida ciste obložena je epitelom sinovije. cistometrogram. zapaljenje mokraćne beši-ke koje može biti akutno ili hronično. V. pan-kreasna cista. c. prisustvo kamenaca u mokraćnoj bešici s odgovarajućim kliničkim i patološkoanatomskim znacima. uroñena cista na vratu. dele se na serozne. mukoidne ili enteroidne. cystoenterocele. cystoparalysis. kamen mokraćne bešike poreklom iz bubrežne karlice ili nastao u samoj bešici. hygroma.). mehur jednjaka. Najčešće se nalaze u zadnjem gernjem delu dušnika. cistoplegija. cystoplegia. sredogruda. zadebljala. bilo usled spuštanja infekcije iz karlice u bešiku (nishodni put). cystolithiasis. poreklom iz limfnih sudova. cystitis. cystoplegia.5 do nekoliko santimetara u prečniku. uroñena cista čiji zid sadrži delove primitivne cevi di-gestivnog trakta. najčešće be-nigne prirode. U zidu ciste raspoznaju se ostaci luteinskih ćelija. cista u potpornom aparatu zuba. tj. zid ovih cista može da sadrži hrskavicu. dok je epitel mokraćne bešike mestimično ulcerisan. lutealis. mehur u gušterači može biti uroñen (nastaje usled poremećenog razvoja pankreasa) i stečen (usled za-čepljenj^ izvodnog kanala). cystopyelitis. ali može biti i bez epitela. Veličina ciste je od 0. Epitel ovih cista može biti višeslojni cilindrični s trepljama ili višeslojni pločasti. rendgenografija mokraćne bešike ispunjene kontrastnom tečnošću (natrijum-jodid 12%). 170 . Prvim putem nastaje obično u žena i posledica je oboljenja ženskih poInih organa ili kateterizacije uz nedovoljnu asepsu. c.-Sin. s glatkim i tankim zidom i seroznim sadržajem. koje nastaje bilo usled napredovanja zapaljenja od bešike ka karlici (ushodni put). ovarialis. kila koja u svojoj kesi sadrži crevo i mokraćnu bešiku. mehur sredogruña koji nastaje usled poremećaja razvoja pluća. urografija i pijelografija. Kongenitalne ciste javljaju se na epiglotisu. nastaje proširenjem žutog tela u jajniku. cistolit. ispunjene bistrim žućkastim vodnjikavim sadržajem. istovremeno zapaljenje mokraćne bešike i bubrežne karlice. c. Osim epitela. c. tumor jajnika. mokraća mutna i krvava. ili od kalcijum-oksalata (oksalni cistolit) ili od ksantina (ksantinski cistolit). fosfata (fosfatni cistolit) itd. cistoparaliza. dermoidne. cistoenterokela.c. popliteal is. Sastoji se od mokraćne kiseline i njenih soli (uratni cistolit). i. cistitis. c. cistolitijaza. pečenje pri mokrenju i čest nagon na mokrenje. da ga čini samo fibrozno tkivo. s debelim zidom i mukoidnim sadržajem. ispunjene žućkastom masom i dlakama. c. cistografija. c. koli-bacil itd. v. cystolithum. mediastinalis. Mikroskopski nalazimo obilje leukocita. c. najzad. Ciste ove vrste su rede. cistopijelitis. suprasellaris. cystoparalysis. Od njene veličine i anatomske lokalizacije zavise i simptomi. cystopyelographia Sluznica je mnogokrvna. craniopharingioma. cystographia. pancreatis. Lokalizuje se obično u srednjoj i donjoj trećini jednjaka. paraliza mokraćne bešike. najčešća cista poreklom iz sinovijalne ovojnice kolena (Bakerova cista). bolovi u slabinama i mokraćnoj bešici. Zid ovih cista je s unutrašnje strane obložen niskim kockastim jednoslojnim epitelom. veličine do nekoliko santimetara. V. naročito u submukozi. krivulja koja predstavlja odnose izmeñu zapremina mokraće (u ml) u mokraćnoj bešici i pritiska (u cm HaO). v. glatke mišiće i žlezde bronhijalne sluznice. mehur žutog tela. oesopha-gealis. Glavni simptomi: temperatura s treskavicom. lymphangiomatosa. cistopijelografija.

dijagnoza neke bolesti postavljena na osnovu pregleda ćelija. 6-merkaptopurin i dr. naročito za vreme mitoze i stoga se upotrebljavaju u lečenju tumora i leukemija (u kojima se ćelije razmnožavaju brže nego normalno). citodijagnoza. Stroma je u malignih oblika manje ili više malignih morfoloških karakteristika. Czernyjeva sutura cytodiagnosis. a drugi zadržava mokrenje. Prvi tera na mokrenje. sutura. sluzavih. trietilen-melamin. ciklofosfamid. radi utvrñivanja malignih bolesti. cytostatica. fluorouracil. bavi se proučavanjem morfologije i fizičko-hemijskim pojavama u vezi sa funkcijom ćelije. citologija. pored maligne strome. istovremeno zapaljenje mokraćne bešike. 171 . hloram-bucil. bubrežne karlice i bubrega. grč mokraćne bešike prouzrokovan spazmom sfinktera potiskivača.. busulfan. rede bacilom tuberkuloze. koji se razlikuju po toku i po mikroskopskoj slici. cistospazam. cytophysiologia. Czernyjeva sutura. nauka o ćeliji. cistopijelonefritis. Inače oba oblika se javljaju u vidu većih čvorova. postoje i grupe epitelnih ćelija* cvstospasmus. citofiziologija. pregled ćelija dobijenih deskvamacijom kože ili sluznica. cystosarcoma phyllodes. koja se pretežno javlja i u metastazama. sočnih. v.cystopyelonephritis cystopyelonephritis. neoplazma dojke koja se javlja na bazi fibroadenoma i to u relativno benignom i malignom obliku. citostatici. grana opšte biologije. nauka o procesima koji se zbivaju u ćelijama. sredstva koja oštećuju metabolizam ćelija. eksfolijativna c. U njima. najčešće infekcijom koli-bacilima. Najpoznatiji citostatici su mehlor-etamin. metotreksat. cytologia.

čašica. v. čirakolike ćelije. četvorokvržična ploča (lamina quadrigemina). čestice energije. v. moždanog mehura u ventralnom predelu. analne kvrge. scabies. v. malleus. v. ćelije. četkica za zube. čeoni. čist izvor jonizujućeg zračenja ili izotop bez nosača. koje se montiraju na nasadnik ili kolenjak. species. zasnovana su na upotrebi čistih kultura. članak. v. četna ranjenička prihvatnica. patella. za to vreme im se pruža odgovarajuća (prva) pomoć i nega. čir. maxilla. v. čelo. ossicula auditus. tačkaste ili kupaste četkice od čvrste dlake ili čekinja. v. v. S odgovarajućim pastama služe za uklanjanje mekih naslaga sa zuba u profilaktičke ili terapijske svrhe. deo jazvene (kloakne) opne. kultura koja sadrži samo jednu vrstu mikroorganizama. Izrañuje se od prirodnih i veštačkih . a čim se ukaže prilika odmah se evakuišu u sanitetske ustanove. snopići razmaknuti i poredani u tri do četiri reda. četkice za uklanjanje mekih naslaga sa zuba. čepići. radioaktivna supstancija čiji su svi atomi radioaktivni. Sin. v. frons. ostataka hrane. čmar. čepić. neparna kost lubanje. v. capsula. češljasta pregrada. quantum. Dobrom četkicom se smatra ona čiji su vrhovi vlakana zaobljeni. koja zatvara rektalni zjap. čmarna opna. pogodno. bakterija. . v. neophodnih za raspoznavanje i razlikovanje bakterija. coni retinae. ulcus. anus. odnosno četne ranjeničke prihvatnice za kontrolu lične i kolektivne higijene u četi i za primarnu dekontaminaciju. v: čahura čekić. zaklonjeno mesto gde se zadržavaju povreñeni i oboleli kad je četa odsečena od ostalih jedinica ili kad je okružena i 172 uopšte kad ne postoji mogućnost evakuacije iz bilo kojih razloga.sintetičkih vlakana. phalanx. sem nekih izuzetaka. mandibula. kolagena i elastična vlakna koja protiču sredinom levog i desnog šupljikavog tela penisa. sadrži šupljinu (sinus frontalis). čeljust. v. čaj. v.čahura. Sva laboratorijska ispitivanja. čiste kulture. frontalis. čeona kost. snage i sredstva za pružanje pomoći (prve) i izvlačenje povreñenih i obolelih sa mesta povreñivanja ili obolevanja do zaklona. Čiste kulture potrebne su za ispitivanje morfologije i fiziologije mikroorganizama. čmarne kvrge. četvrti srčani ton. morbus NicolasFavre. Služi za uklanjanje naslaga sa zuba. v. češa. a istovremeno i za masažu desni. v. zadebljanje zidova 3. čaura. v. deo pribora za održavanje higijene usta i zuba. zglobna čašica. srčani tonovi. v. četni sanitet. četvrta venerička bolest. v. lymphogranuloma ingvinale. suppositorium.

Nalazi se u dubljim slojevima kože i dubljim tkivima tela. doprinose održavanju funkcionog jedinstva organizma kao celine. optički centar oka. predeo izmeñu uzice stidničkih usnica i ušća vagine. telašce jajolikog oblika s veoma razvijenim omotačem od spljoštenih vezivnih ćelija u čijem se centru nalazi dugo nemijelinizovano nervno vlakno. Nalazi se u dubljim slojevima kože i tetivama. Wagner-Meissnerovo t. materica) i dr. čulna telašca. svetlosne. v. U unutrašnjosti omotača je sitnozrnasta receptivna supstancija u kojoj se završavaju živčana vlakna. pokosnice. v. rectum. gde se obradom prispelih informacija stvara odgovarajući osećaj. u vrhu jezika. Ovo je tačka kroz koju prolaze neprelomljeni zraci koji dolaze od posmatranog predmeta. v. Čmarno crevo. živčanog vlakna koje se raspliće u ogranke i završava u receptivnoj supstanciji ili na senzitivnim ćelijama. čvor. zvučne. Vater-Pacinijevo t. Prijemnik su za draži koje izazivaju pritisak. Posle delovanja odgovarajuće draži u njima nastaje receptorski potencijal koji prelazi u nervne impulse koji se senzitivnim putevima prenose u mozak.. sprovodni deo (senzitivni put) i centar u moždanoj kori. Golgi-Mazzonijevo t. na oko 15 mm ispred mrežnjače. os naviculare. a primećuju i stepen napetosti tetiva. v. Vrlo su rasprostranjena: u potkožnom vezivnom tkivu i nekim dubokim tkivima tela (trbušna maramica. v. što znači da su osetljiva na gibanje lakih predmeta po površini kože. U unutrašnjosti su u spratovima rasporeñene spljoštene ćelije izmeñu kojih se nalaze zavijuci krajnjih živčanih vlakana koja nadražuju debelo mijelinizova-no nervno vlakno. Ruffinijeva t. Obavijeno je tankim vezivnim omotačem. telašce sastavljeno od snopova čvorna tačka vretenasto rasporeñenih vezivnih i elastičnih vlakana izmeñu kojih se završava živčano vlakno. Nadražuju se samo naglim pokretima tela jer se adaptiraju u delu sekunde. Adaptiraju se u toku jedne do dve sekunde. nodus. v. nalazi se na granici izmeñu srednje i zadnje trećine sočiva. Čulni organi. Svako čulo sadrži receptorni deo.. kao i u tetivama . telašce maljičastog oblika s veoma razvijenim omotačem od spljoštenih vezivnih ćelija izmeñu kojih je tečnost. Krauseova t. održavaju vezu s okolinom organizma. pankreas. čunasto proširenje uretre (fossa navicularis). i omotača koji obavija telašce.telašce kupastog oblika s tankim omotačem. pak. Nalaze se u koži.čmarni predeo čmarni predeo. u sluznicama i u vežnjači. grañe i veličine (0. liojilizacija. U unutrašnjosti telašca završavaju se živčana vlakna u receptivnoj supstanciji..mišićima i zglobnim kapsulama. regio. dok čulne ćelije (receptori). Čupar. 173 .1-3 mm) i osposobljeni za primanje specijalnih (adekvatnih) draži. čuvanje bakterija. proširenje koje je snabdeveno u svom distalnom delu naročitim zaliskom (Guérinov zalistak). toplotne. lamina metallica sec. organi ili grupe organa podešenih za primanja odreñenih nadražaja iz spoIjašnje sredine ili unutrašnjosti tela. naročito u koži. Ovih receptora ima mnogo na vrhovima prstiju. Imaju ulogu u opažanju dodira i pritiska. Sastoje se od zrnaste receptivne supstancije ili senzitivnih ćelija. čmičak. gde se nervni impulsi preobražavaju u osećaj. koji primaju nadražaj iz spoljašnje sredine (mehaničke. Čuparova metalna pločica. telašca maljičastog oblika s veoma razvijenim omotačem. Različitog su oblika. čula. chordeolum. ne adaptiraju se brzo i zato služe za obaveštavanje o trajnom dodiru i pritisku a oni u zglobnim kapsulama o stepenu rotacije zgloba. čvorna tačka. ganglion. v. čunasta uvala. vrlo složene strukture. usnama i onim delovima kože gde se osećaj dodira može prostorno precizno razlikovati. hemijske). čulni organi rasporeñeni u ćelom telu. os scaphoideum. Ruffinijevo t. Mogu biti veoma proste grañe ili. u bradavici dojke... čunasta kost. koje primaju nadražaj iz unutrašnjosti organizma.

horion. u vezi su s lučenjem sone kiseli* ne.). Odgurujući pred sobom čahurni deo izmenjene materične sluznice (decidua capsularis). što se.. auditivne ć.. dlakaste) ćelije. delomorfne ć. Deitersove ć. astrociti. postale običiio od vezivnih. (3) tip živčanih ćelija s dugim neuritom. u stvari.. To su decidualne ćelije. imaju bazofilnu citoplazmu ili granule u citoplazmi koje primaju baznu boju. osnovna strukturna i funkciona jedinica životinjskog i biljnog organizma. u semeniku.. U većini slučajeva ta se pojava zasniva na prisustvu ribonukleinske kiseline. bazofilne ć. epiteloidne ćelije u srži timusa. retikularnih ćelija.. plazmociti. ćelije prijemIj ive za bazne boje. epiteloidne ć. predstavlja ishodište maskulinizujućih tumora. predstavljaju heterogonadno poreklo muškog polnog hormona u jajniku. Ebnerove ć.. drugi naziv za spermatocite II reda ili prespermatide u spermatogenetskom talasu semenog epitela. Mogu biti s jednim produžetkom (unipolarne). cellules en chandelier). vlaknaste. Npr. elektronomikroskopski vid Sertolijevih ćelija u semenim kanalićima... stanica. decidualne ć.. srasli meñu sobom. ćelije slične epitelu. eozinofilne ćelije prednjeg režnja hipofize ili eozinofilni leukocit. ćelije s hromidijama. čirakolike ć. limfociti i dr. (2) neuroglijske ćelije zvezdastog oblika. eozinofilna ć. Taj žlezdani kompleks. (fr. Bergerove ć. a koji se pod dejstvom acidaze površnih ćelija jedine u sonu kiselinu. nervne ćelije. u sluznice gravidne materice i dr. uzimajući vid kakav će imati ako se trudnoća razvije. Luče acidogen koji na površini želu» dačne sluznice oslobaña jone H* u . glavne ćelije želudačnih žlezda.Naziv su dobile po tome što na vrhu imaju diferenciran niz trepalja u vidu dlačica. različitog oblika.. za eozin... u užem značenju te reci nervne ćelije gangliona. dlakaste. Npr.. velike ć. jer materična sluznica postaje decidua (padalica). ganglijske ć. Npr. Leydigove ili intersticijalne ć. ćelija prijemljiva za kisele boje.ćelija. jaje se potpuno priljubljuje uz zidovni deo sluznice (decidua parietalis). s dva (bipolarne) i s više produžetaka (multipolarne). razvijeniji u menopauzi... žlezdane ivične ćelije želudačnih žlezda koje su jasnih granica i jasno obojene. koje primaju zvučne nadražaje.. u intimi krvnih sudova (Langhansove ć. decidualne ć.. čahurna decidua i materični zid. (1) potporne ćelije Cortijevog organa rasporeñene u 3-5 redova na kojima leže spoljašne (auditivne. Različitog su izgleda. nervne ćelije s tigroidnom supstancijom. u čijem se hilusu nalaze krupne sekretorne argentafine ćelije.. amnion. senzitivne ćelije Cortijevog organa. džinovske ć. svodi na to što je embrion smešten u jedinstvenu čahuru koju 174 čine. oko stranog tela s mnogobrojnim jedrima koja se stvaraju oko stranog tela i učestvuju u njegovoj resorpciji. ćelije materičnog krzna u premenstruacionom periodu zaokrugljuju se. ćelijica. gustore- .

itd. koje na 175 . ependimne ć. Leydigove ć. Langerhansove ć.. U izvesnim patološkim stanjima se znatno umnože.. s pigmentom u obliku zrnaca različitih oblika. imaju veoma izraženu fagocitnu sposobnost. intersticijalne ćelije.. masnog tkiva. koje obuhvataju krvne kapilare svojim produžecima. sloj ć.ćelija ceptivne ć. Ove ćelije su fagocitovale eritrocite koji su dijapedezom dospeli iz krvnih kapilara u alveole. ćelije s granatim produžecima u dubljem sloju pokožice. systema (hromafmi). Langhansove džinovske ć. sljuštene ćelije epitela plućnih mehurića koje su pune hemosiderina. ćelije koje se hromnim solima boje svetložuto do tamnosivo. V.. ć... koje prate krvne sudove i nervne ćelije.. mezoglijalne ć. nervne ć. Male piramidne ć. Sem toga. hipertrofisane (povećane) bazofilne gonadotropne ćelije prednjeg režnja hipofize nastale posle kastracije (škopljenja) jedinke. Rougetove ć. Ovim ć. u dubokim telesnim slojevima (moždane i moždinske opne). u stvaranju žučnih boja. Ovo se dešava u venskoj hiperemiji pluća koja nastaje usled srčanih mana.. inkretogene ćelije koje se nalaze u meñuprostorima semenotvornih cevčica. piramidne ć. crne.. ć. su u piramidnom sloju. ćelija čija citoplazma ne prima boju. su rasporeñene u spoljašnjem zrnastom sloju kore. cerebrum. rasporeñene u koži.. grupa žlezdanih ćelijica smeštenih pretežno u dnu zlezda tankog creva s oksifilnim granulacijama u citoplazmi.. u metabolizmu gvozda. koje se nalaze u centralnom nervnom sistemu izmeñu nervnih ć. a krupne ili džinovske u ganglijskom sloju. epitelne ć. Npr. ćelije od kojih stapanjem postaje sincicijum. mrke. Langhansove ć. Različite su po veličini. Nalaze se u tuberkuloznom granulacionom tkivu.. Mikuliczeve ć. a mogu daljom deobom da daju glatke mišićne ćelije.. u sivoj masi ili zastiru zidove komora ili kanala u centralnom nervnom sistemu. mijeloidne ć. koja se kod mnogih vrlo brzo može da promeni. hromafine ć. malo diferentovane (mlade) vezivne ć. c... granulocitne loze. Sin. dijastematske ćelije.. specijalne ć. naročito u predelu čmara i malih stidnih usana. u potkožnom tkivu. kao i moć vezivanja bakterijskih toksina.. kore velikog mozga piramidnog oblika.. satelitne (trabantne) ć. sincicijum na površini posteljičnih resica. u placentalnoj resici ispod sincicijuma. astrociti (dugokraki ili kratkokraki). u čulnim organima.. npr.. se pripisuje potporna i trofička uloga u centralnom nervnom sistemu. koje su osetljive na razmnožavanje velikog broja humanih virusa. koje su uglavnom okrugla oblika usled nagomilavanja masti u njihovoj citoplazmi. srednje piramidne ć. sastavni deo specifičnog granulacionog tkiva rinoskleroma koje sadrže veći broj prouzrokovača ovog oboljenja (Klebsiella rhinoscleromatis). za ukus koje su čulne prirode i primaju nadražaje ukusa. cellulae vitii cordis.. Panethove ć. V. Kod životinja s energičnom promenom boje tela ove ćelije su kontraktilne i od stupnja njihove kontrakcije zavisi boja. Pretpostavlja se da njihov sekret vezuje sonu kiselinu koja iz želuca prelazi u crevo. velike ćelije koje sadrže mnogobrojna. ćelije endotelnog sincicijuma jetrinih kapilara koje imaju zvezdast oblik. sve ćelije koštane srži. neuroglijske ć. oligodendroglijske ć. trepljaste ć. Igraju ulogu u razgrañivanju hemoglobina. ć. kao. Sertolijeve ć. holesterola i dr. HeLa-ćelije. krupne ć. Kupfferove ć. Sadrže propigment.. meñuprostorna zlezda. Nalaze se u alveolama pluća i u ispljuvku bolesnika.. ćelija neuroglijske ć. većinom okrugla jedra koja su rasporeñena u perifernom delu citoplazme u vidu kruga ili potkovice. hromofobne ć. Nalaze se u gustoreceptivnim kvržicama na papilama jezika i epiglotisu. žute boje. Poseduju kontraktilnost. masne ć.. kastracione ć. neuroglijske ć. ć. tj. ćelije izolovane iz karcinoma grlića materice. srčane mane. mezodermnog porekla sa osobinama retikuloendotelnog sistema. prozračne citoplazme. pigmentna ć. neizdeIjena protoplazmatična masa s većim brojem jedara..

Smatra se da proteini čine i molekularne prekide u Hpidima membrane koji se nazivaju porama. Njihov broj je velik u trudnoći (naročito u višerotkinja i na kraju trudnoće). 176 . ćelijska imunost se vremenski javlja kasnije. pa se zato imune reakcije ove vrste nazivaju reakcije kasne hiperosetljivosti. ćelije u prednjem režnju hipofize koje liče na eozinofilne. odbacivanje kalema tkiva. Treplje imaju različitu namenu: za pokretanje. za izbacivanje pojedinih čestica. ćelijski metabolizam. trudnoće. u sekreciji i dr. a izvesni kao nosači za transport materija kroz membranu. 32% lipida i 5% polisaharida. U poreñenju sa humoralnom imunosti.. Sastoji se iz 62% belančevine. Molekularna organizacija ćelijske membrane nije tačno utvrñena ali se smatra da centralni deo membrane čine dva molekularna sloja lipida čiji je polarni (jonizovani) deo molekule elektrohemijski vezan s proteinima koji oblažu spoljnu i unutrašnju stranu membrane. Njima se pripisuju akromegaloidne promene u trudnica. Od belančevina najvažniji je nerastvorljivi strukturni protein s elastičnim svojstvima nazvan stromatin a od lipida su najznačajniji fosfolipidi.ćelijska imunost svojim vrhovima imaju treplje. U ćelijskoj imunosti glavnu ulogu imaju T-limfociti i mononuklearni fagociti. tanka (oko 75-100 A) elastična opna koja ograničava ćeliju od ćelijski metabolizam vanćelijske tečnosti. U ćelijsku imunost spadaju: kožne reakcije na tuberkulin i razne proteine. Treplje mogu biti pokretne (kinocilije) ili nepokretne (stereocilije). ćelijska membrana. autoalergijska oboljenja i dr. ali loše pritvrñuju boje. ć. hemijski procesi koji se odigravaju u ćeliji pri kojima iz prostih materija i uz vezivanje energije nastaju složena jedinjenja (anabolizam) ili se složene materije razgrañuju u prostija uz oslobañanje energije (katabolizam). ćelijska imunost jedan od dva osnovna vida imunološke reaktivnosti (drugi vid je humoralna imunost). izvesni od njih deluju kao enzimi.

D. dihlor-difenil-trihlor-etan (hlorofenptap.. a fruktoza ima D-konfiguraciju i skreće ulevo. Svi D-šećeri imaju na poslednjem asimetričnom C-atomu konfiguraciju D-glicerina-aldehida. distalis (distalan). dim.. (1) u herniji je simbol teškog vodonika.i L-šećeri. Spada meñu najefikasnija insekticidna sredstva. Kao polazna tačka za procenu konfiguracije ugljenih hidrata uzet je pretposlednji C-atom u glikozi . aequ.i L. zapaljenje suzne kesice. neškodljiv je za ljude i domaće životinje. DDT-prašak (diditi) ili Neocid-prašak..5% hlorovodonične kiseline (za razliku od Acidum hydrochloricum concentratum. skraćeno od dimidium. čija je relativna atomska masa 2. Jezgra teškog vodonika je deuteron. skraćenica za dioptriju. koja. dakriocistitis. što znači prečišćen. Dct. leukemija. Upotrebljava se prilikom pisanja recepata kada se želi da se od nekog leka. v.. dig.(D-konfiguracija). U vodi se ne rastvara. D. dacryoadenitis.r D d. skrać. sadrži 25% hlorovodonične kiseline). koji se u farmakopeji nalazi u dve različite koncen12 Medicinski leksikon 177 . DDZ-prašak je mešavina 5-10%-tnog čistog DDT-a s talkom ili pirofilitom. skrać. od dilutus. in part... za decoctum. DDT ne isparava i hemijski je postojano jedinjenje. što znači: daj (ili neka se da) takvu dozu! Oznaka da apotekar izda odreñen broj doza propisanih u receptu.. tracije. diseminovana intravaskulna koagulacija. skraćeno od Da (ili dentur) tales doses. prema farmakopeji.su oznake za konfiguraciju bez obzira na skretanje ravnine polarizovane svetlosti. Acidum hydrochloricum dilutum znači rastvor s 12. skrać. skrać. dacryocystitis. Tako. za digere ili digeratur. dil. (2) D je oznaka za D-konfiguraciju ugljenih hidrata. D. t. Dptr. Protiče akutno (infektivna oboljenja) ili hronično (tuberkuloza. razblažen. propiše slabija koncentracija. dexter (desni). Na primer. grčeve i smrt. U slabim koncentracijama. npr. dep. V. Češće se javlja ü hronič- DIK. div. neka se da. izaziva paralizu ekstremiteta. ali se dobro rastvara u mnogim organskim rastvaračima. za depuratus. 'glikoza ima D-konfiguraciju i skreće udesno. DDT je kontaktni otrov koji deluje na nervni sistem. D. U organskoj herniji označava konfiguraciju. Ovim se u receptu označuje da apotekar propisanu količinu leka podeli na odreñen broj jednakih delova.. Upotrebljava se pri pisanju recepata. zapâljenje suzne žlezde. što u recepturi znači da neku drogu treba esktrahovati vodom zagrejanöm na približno 4O0C. dakrioadenitis. u kojima se upotrebljava. što znači polovina. skrać. D-i L-šećeri. detur. dezorijentaciju. dorsalis (dorzalan). parahlorocid). za dosis (doza). da (daj).. d.. Mikuliczeva bolest). divide in partes äequales (podeli na jednake delove)'. Dobiva se elektrolizom teške vode.

neke kožne bolesti. praktično. pravac biološkog evolucionizma koji se razvio iz originalne Darvinove teorije i koji je. Po Darvinovoj teoriji. 48°. dactylogriposis. intestinum crassum. Dambolt-Clossov sindrom. daktilogripoza. retko krvav boj. znak. v. evolucija živog sveta se zasniva: (1) na tendenciji živih bića da se razmnožavaju u geometrijskoj progresiji.v. daltonizam. Voda se koristi za piće. s tim što je ta borba metafora. v. kupanje i ispiranje. chronica). poremećaj nazvan prema engleskom hemičaru Daltonu (1798). dalton. v. 178 deblo. murijatičke. 5O0C) slabo mineralisanc vode (0. koje se vrši u borbi za opstanak. na 650 m n. suženje u suzno-nosnom kanalu koje se može javiti u jednom od njegovih delova: suzne tačkice. Njime se izvodi široka komunikacija suzne kesice s nosnom dupljom. (5) na prirodnom odabiranju (u koje ulazi i polno odabiranje). acuta phlegmonosa). u selu Banjištu. rede u akutnom (d. v. zemnoalkalne (hidrokarbonatne). jedinica atomske mase. Više izvora (temperature: 37°. debilitet. operativni poduhvat u cilju lečenja hroničnog zapaljenja suzne kesice. v. debilitas mentis. lišće ove biljke (Folia stramonii) sadrži alkaloide atropin i skopolamin. Daruvarska Banja. dacryostenosis. Debarska Banja. 40°. transfusio. v. Danlosov sindrom. aktinomicin D. ima i lekovito blato. v. Dakinov rastvor. v. sumpor-vodonične (25. dyskeratosis follicularis vegetans. neraspoznavanje boja. što se ogleda u održavanju broja individua svake organske vrste u izvesnim granicama. debilitas vitae. daktinomicin. Daraprim. trovanja teškim metalima. U ovoj banji se lece hronična reumatička oboljenja zglobova i mišića. arterijsko deblo. deblo. koji je imao anomaliju u raspoznavanju boja. Banja je i odmaralište. Ima klimat koji deluje tonički. hronične bolesti ženskih polnih organa. na 156 m n. davalac krvi. dacryocystorhinostomia. na čemu se zasniva prilagoñenost organizama. v. maloumnost. smanjena sposobnost novoroñenčeta za život. . pirimetamin. klešta. syndroma Ehlers-Danlos. rastvor.5708 i 0. slabost. u kojoj se održavaju one varijante koje slučajno odgovaraju uslovima života odnosno promenama uslova u spoIjašnjoj sredini. sem ove akratoterme. kupalište koje se nalazi pored grada Daruvara. Njen klimat deluje sedativno. tatula. v. suzna kesica ili mesto gde se suzna kesica uliva u nosnu šupljinu.v. Ova voda se koristi za kupanje i za piće. U ovoj banji leće se: hronična oboljenja zglobova i mišića. Dahlgrenova klešta. Darierova bolest. arterijske darvinizam. temperature 4O0C. stalna iskrivljenost prstiju. neuralgije.451 g°/oo. slaboumnost. Upotrebljava se u obliku praška za kañenje ili u obliku cigareta protiv napada bronhijalne astme. v. na padinama planine Dešat. arterijsko. v. acrodermatitis enteropathica. banja koja se nalazi 5 km od Debra. rastvor. externa) ili pristupom iz nosne duplje (d. suzni kanalići.dacryocystorhinostomia nom obliku (d. dakriostenoza. takoñe i blato u ureñenom kupatilu. (4) na variranju organizama svih vrsta u raznim pravcima. dakriocistorinostomija. U ovoj banji postoje 5 izvora kalcijum-sulfatne. oronulost. v. neuralgije. Danas.5 mg°/oo) i ugljeno-kisele vode. Datura stramonium. oporavilište i letovalište. napušten lek. dartos. (3) na borbi za opstanak u okviru svake vrste usled prekomernog razmnožavanja. nespecifična zapaljenja puteva za disanje. debilitas. njena ukupna mineralizacija iznosi: 4. urička dijateza. pristupom ka suznoj kesici spolja (d. interna).5438 g°/oo). u dolini reke Toplice. Dalrympleov znak. Darrowljev rastvor. debelo crevo. u osnovi. npr. atomska masena jedinica. hronična oboljenja ženskih polnih organa. selekcionizam. tunica dartos. v. (2) na nemogućnosti da opstanu svi potomci.

d. uklanjanje čahure nekog organa. nesposobnost srčanog mišića da održava normalnu cirkulaciju krvi. Takva životinja može ponekad i stajati. (fr. Ona se ispoljava dispnejom. posteljice od unutrašnje površine materice. sljuštenje kore nekog organa (bubrega. Impulsi se iz njega odašilju 12* decorticatio prema kičmenoj moždini i izazivaju mišićnu ukočenost koju nazivamo decerebraciona ukrućenost. decanulement.. podrazumeva d. dekapsulacija. Dechampsova igla. denaturisani kolagen i elastin. U decerebracionoj rigidnosti najveći deo povećanog tonusa za stav tela nastaje zbog stimulacije gama-aktivacijskog sistema mišićnih vretena.. postekstrakcione rane. dćcollement. Zbog toga bulboretikularno facilitacijsko područje postaje samo po sebi vrlo aktivno. cordis. donekle i pregibači. Glava ploda se odrubljuje u predelu vrata rotirajućim pokretima kuke čime dolazi do prskanja vratnih pršljenova i mekog tkiva i tako se glava ploda odvaja od trupa. igla. dekompenzacija srca. Jači intenziteti se registruju kao bol. postupak kojim se otklanja strano telo. hir. traumatique. npr. decapsulatio. odupirući se delovanju sile Zemljine teže. uklanjanje stranog materijala i devitalizovanog ili inficiranog tkiva. decorticatio. uklanjanje fibrinskog ili gnojnog eksudata primenom enzima koji ima osobinu da rastapa fibrin. Operacija se vrši iz vitalnih indikacija po majku i pri mrtvom plodu. bubrega u anuriji. ćelije. vodeni ekstrakt droge koji se spravlja na taj način što se droga kuva pola časa ili jedan čas. postupak koji se sprovodi u toku od nekoliko dana da bi se nosilac trahejne kanule opet privikao da diše prirodnim putem na nos. Ova operacija spada u grupu embriotomija i izvodi se instrumentom u obliku kuke (Braunova kuka). decoctum. presecanjc moždanog stabla izmeñu gornjih i donjih brežuljaka. (fr. decerebratio. derecerebracija. pri čemu se njihov epitel odvoji tangencijalnim dinamičkim dejstvom mehaničkog oruña na površinu kože i sluznice. sluznice retine itd.) debridman. npr. Odstranjuju se sve do zdravog tkiva. bazalnih ganglija i moždane kore prema retikularnom facilitacijskom području. čime se izdužena moždina i deo moždanog mosta odvajaju od viših delova centralnog nervnog sistema. Jedan decibel je najslabija jačina zvuka koji se može još da čuje. granulaciono i devitalizirano tkivo iz rane posle vañenja zuba. koji su posledica traume ili infekcije. a samo izuzetno na živom plodu. a da ne oštećuje zdravo tkivo. tako da se obnaži krzno. enzimski d. v. 179 . venskim zastojem i edemima.) odlubljivanje organa ili jednog njegovog sloja.000 herca. decidualne ćelije. usled zapaljenja bubrega. To se radi kad je prestalo patološko stanje koje je dovelo do potrebe da se izvrši traheotomija. jedinica za merenje jačine zvuka. dekanulacija. d. akušerska operacija odrubIjivanja glave ploda u zanemarenom poprVčnom položaju. v. decibel (decibel). Zdravo uho čuje tonove zvuka do 120 db. iščezavanje ravnoteže u funkciji nekog obolelog organa stvorene kompenzacijom. Posle toga tečnost se procedi i dopuni prokuvanom vrelom vodom. U stanju jake toničke kontrakcije nalaze se naročito opružači. Ozleda kože i sluznice. a nekada u sublimatskom nefritisu posle trovanja sublimatom. mozga.dćbridement dćbridement. dekompenzacija. ukuvak. dekortikacija. Broj treptaja zvuka koji pogañaju naše uho u jednoj sekundi izražava se hercima. Odgovara uglavnom fonu pri frekvenciji zvuka od 1. decapitatio. traumatsko odlubljivanje. konstruisana je skala od toliko decibela da se označi jačina svakog zvuka iste visine tona. dekokt. Presecanjem se prekida dolazak inhibicijskih signala koji inače idu i/. Ona može vršiti samo grube ispravke ravnoteže.. a ne zbog direktne aktivacije alfa-motornih neurona. a za puno uspostavljanje ravnoteže bila bi potrebna očuvanost meñumozga. d. Obično se pod d. decompensatio.

V. v. sredstvo za lečenje akutnog trovanja gvožñem i različitih poremećaja deponovanja gvozda u organizmu. period bolesti u kojem povišena temperatura pada na normalne vrednosti. oksigenski d. radi- 180 .. defectus. aortni septumski d. (1) položaj tela za vreme odmaranja. arterijska d. elektronski aparat koji služi za prekidaje pretkomorskih ili komorskih treperenja primenom kratkotrajnog elektrošoka na srce. septumski d. decussatio piramidum. zapaljenje semevoda. Dekubitus može da bude leñni (dorzalan). U opštem peritonitisu d. ostium secundum d.decubitus pluća itd. (fr. decapsulatio. defibrinatio. v. nedostatak dela hromosoma. kongenitalni d. d. syndroma. hemijska d. ostium primum d. npr. stečeni d. pulsa. deferentectomia.. defekt koji postoji već na roñenju u vidu defekta u grañi ili u biohemijskim pojavama. operacije. prekidanje srčanog treperenja ili lepršanja. ventrikulski septumski d. dekubitus. d. defibrinationis syndroma. ukrštanje. defibrillatio.). uroñeni defekt u kome postoji komunikacija izmeñu pretkomora. defervescentio. novčana davanja i druge oblike društvene zaštite dece utvrñene samoupravnim sporazumima i dogovorima.. koji je posledica promena na zidu tih organa. opruženost u horizontalnoj ravni. nedostatak dela koštanog deficit tkiva donje vilice usled preloma. v. nervnog kanala. kao i planovima razvoja dečje zaštite.) odbrambena refleksna zgrčenost mišića u predelu nekog lokalizovanog zapaljenja trbušne maramice. npr.. deletio. odsustvo. hirurško uklanjanje semevoda. dečja paraliza. sympathectomia. deferentitis. fractura mandibulae comminutiva. defense musculaire. Obuhvata dnevno zbrinjavanje dece zaposlenih roditelja i druge organizovane oblike okupljanja dece prvenstveno predškolskog uzrasta. decubitus. Delormeova operacija. u akutnom apendicitisu. punjenja d. Najčešće se javlja u dorzalnom. d. dekortikacija pluća. nedostatak. bočni (lateralan). septumski defekt. uroñena nenormalnost u kojoj postoji komunikacija izmeñu ushodne aorte i plućne arterije. Imaju za cilj stvaranje povoljnih uslova za pravilan psihofizički razvoj dece u prvim godinama života. v. atrioseptumski d. defervescencija.. enzimska d. defibrinacija. uklanjanje kortikalne supstancije enzimima ili hemijskim sredstvima. tumora itd. nedostatak. razlika izmeñu broja sistola i broja pulsnih talasa na a. pluća. deferoksamin. deficit.. razvojna nenormalnost koja dovodi do anencefalije ili spine bifide. d. v. deficijencija. deo društvene brige o deci. v. hipoksija.. bubrega. uklanjanje fibrinogena iz krvne plazme. V.m. ukrštanje kortikospinalnih puteva (piramidalnih) u nivou izdužene moždine i njihovo prelaženje na suprotnu stranu. infekcije. dečja zaštita. defekt na komorskoj pregradi koji dovodi do komunikacije izmeñu srčanih komora. (2) nekroza kože stvorena brzo na mestu koje je pritisnuto u postelji (obležina). deficientio. na sedalnom i krsnom predelu. Ascaris lumbricoides. defibrilacija. d.. potrbuške (ventralan). anoksemija. vrsta defekta septuma pretkomora. uz istovremeno pružanje mogućnosti roditeljima da nesmetano obavljaju radne dužnosti. defibrinationis syndroma. periarterijska simpatektomija. poliomyelitis anterior acuta. defibrilator. dečja glista. najčešće pomoću elektrošoka. deferentektomija. mandibulae. dekusacija. zahvata sve mišiće trbušnog zida.. ustanova dečje zaštite namenjena boravku dece do tri godine života u periodu dana u kome su im majke na poslu. lokalizovani defekt na želucu ili crevu posle uzimanja barijumskog kontrasta. defekt. manjak nečega.. vrsta pretkomorskog defekta septuma.. decussatio. anoksija. v. V.. svaka nenormalnost koja se stiče posle rañanja. najčešće pomoću elektroda stavljenih na zid grudnog koša.. dečje jasle.

praćena u devojke razdiranjem devičnjaka (himena). sklerodermija. a na udovima najčešće usled oboljenja kostiju i zglobova (npr.degeneracija. Mikroskopom posmatrane ćelije su granulisane protoplazme. Pravilno odmrznute namirnice ne gube hranljivu vrednost. Proces je preobratljiv. uz manje ili veće krvarenje. Taj akt obično prati slabiji ili jači bol. v. Nastaje pri smanje- degeneratio nom prilivu kiseonika u tkivu. masna degeneracija. amyIoidea. albuminosa. U osnovi. U zavisnosti od sastojaka koji se u protoplazmi pojavljuju i gomilaju postoje različite vrste degeneracija. granule u protoplazmi su belančevinastog sastava. deformatio. zbog čega su ćelije znatno uvećane. prati većinu infektivnih toksičkih stanja. d. izobličenje. Otok je nastao zbog veće količine vode u protoplazmi. tkiva. prva obljuba. u arte^ riosklerotičkim promenama krvnih sudova. deformacija nogu. d. vrsta degeneracije koja se odlikuje gomilanjem amiloida u meñućelijskim prostorima. Radi sprečavanja gubitka hranljivih materija namirnica odmrzavanje se vrši postepeno. odlikuje se prisustvom velike količine vode u protoplazmi ćelija. koji je zbog toga (bar s gledišta na telesni integritet) dobio značaj »pečata« devičanstva (sigillum virginitatis). deformacija. u fizičkom i psihičkom pogledu. jetru. pogoršanje vrste roda. bubrege. genitosclerodermica. zatim na +12. Deformacija tela i organa nastaje kao posledica raznih oboljenja mekih delqva tela. odsutnih ili prisutnih u veoma malim količinama u protoplazmi pod normalnim uslovima. ponekad u srčanom mišiću. u izvesnim neoplazmama (fibromiomi materice). belančevinaste prirode. Napadnuti organi su otečeni. difuzno opadanje kose. adiposa. hydropica. kemijska dekontaminacija. kao i u izvesnim poremećajima metabolizma. sočno. bledo. hyalinea. parenchymatosa. u pitanju su promene hemijskih. tkivo je na preseku zamućenog izgleda. grudnog koša itd. Ćelije reaguju na te uzroke gomilanjem nevidljivih materija. u rahitisu. deformacija jetre u sifilisnom oboljenju jetre itd. d. organa i struktura u vidu smanjenja njihovih funkcionih sposobnosti i izmene njihovog normalnog morfološkog izgleda. ostrvca pankreasa. Javlja se u vezivnom tkivu ožiljaka. Najčešća je degeneracija preobratljiva. Zahvata slezinu. jetri. pojava velike količine sluzave supstancije u ćelijama i tkivima koji ih u normalnim prilikama stvaraju u manjim količinama. d. u čahuri slezine. degazacija. kičmenog stuba. Russell-Fuchsova telašca su hijaline prirode a nalazimo ih u protoplazmi plazmocita eksudata hroničnih zapaljenja. zatim u ožiljcima posle dugotrajnih zapaIjenja na pleuri. U patološko-anatomskom smislu znači izmenu ćelija. pri delovanju otrova i toksina. difuzna. deformacija noge ili ruke u tumoru koji se razvija u njima. v. defluvium capillorum. hijaline promene u poprečnoprugastoj muskulaturi koje je opisao Zenker u slučajevima trbušnog tifusa sa fatalnim završet181 . a ponekad i ribonukleinske kiseline u jedrima promenjenih ćelija. prvo na O0C. mucoides. d. v. fizičkih i morfoloških svojstava pomenutih struktura usled dejstva najrazličitijih štetnih uzroka. amyloid. degeneratio. odmrzavanje hrane konzervisane niskom temperaturom. d. d. svetle i u mikroskopskim preparatima vodenastog izgleda. d. Ovaj proces može ići do potpunog propadanja i razgrañivanja. albuminosa. Javlja se najčešće na bubrezima. nadbubrežne žlezde. a nastale su zbog promena u mitohondrijama. ukus i miris. d. defloracija.). Ti su poremećaji naročito izraženi u masnoj degeneraciji jetre. defrostacija. Histohemijska ispitivanja ukazuju da je u pitanju smanjenje količine dezoksiribonukleinske kiseline. karlice. zbog nesposobnosti nekih kontrakcija komora da izazovu periferni pulsni talas. Najteže promene pokazuju parenhimske ćelije jetre i ćelije kanalića bubrega. v.def Io racija jalis u treperenju pretkomora. pojava kapljica masti u protoplazmi ćelija. d. odlikuje se taloženjem hijaline materije. Zenkeri.

decoctum. v. déjâ veću. dekompresija faci jalnog živca. dehidroholatski test. dehydrogenatio. mikrohirurški zahvat kojim se taj živac oslobaña svoje ovojnice i eventualnih patoloških promena oko njega. shizofreničara. Sin. v. dekompresivna bolest..degenerisani kodoni kom. v.. Kao sastavni deo refleksa zaustavi se disanje i zatvori ulaz u disajne puteve. dehidroholna kiselina. (fr. male pukotine na hartijastoj pločici sitaste kosti. Acidum dehydrocholicum. déjä vu. Sin déjä-vécu. Tri puta je slabiji od testosterona. tamo) nedovoljno poznate funkcije. dehidrol-askorbinska kiselina. nastaje vitamin . v. koje se povremeno viñaju. Dehydrocholesterolum. ima dva tipa: somatsko i visceralno gutanje. a drugo jedinjenje prima vodonik (redukcija). pod uticajem zračenja ultraljubičastim zracima. tj. test. tamo). dehiscencija. gubljenje telesne vode praćeno gubljenjem elektrolita i promenom koncentracije jona vodonika. Sin. somatsko g. deglutitio. prskanje. dekarboksilaze. nalazi se i u koži čoveka. gutanje odraslog. v. identifikujuća paramnezija. degluticija. v. dehiscentia. hipernatriemijska d. dehidrogenaze. ali i u duševno zdravih osoba. dejstveni princip. dekadni skaleri. V. 182 . v. dehydroepiandrosteron (DHA). Sin. Iz ketokiselina dekarboksilacijom nastaju aldehidi. dehidracija u koje stvarno postoji smanjenje količine telesne vode. iako različitog sastava i redosleda baza u tripletu. dehidracija u koje stvarno postoji pretežno gubljenje vode. 7-dehidroholesterol. androgena supstancija dobivena iz mokraće muškarca. dejstveni sastojak neke droge. iz koga. Sastoji se od osećaja da se doživljuje nešto što se ranije apsolutno na isti način već doživelo. v. degenerisani kodoni. dekompresivna kraniektomija hiponatriemijska d. relativna d. životinjski sterol. apsolutna d. enzimi koji katalizuju reakciju dekarboksilacije. hormon (v. hemijska reakcija kojom se nekom jedinjenju oduzima voda. Sin. Javlja se u epileptičara.. infantilno gutanje. visceralno g.. déjâ-vu. trepanatio. zjapljenje. jatrogenih i Bellovih paraliza facijalnog živca. dekokt.. v. decapsulatio. dehidracija. enzimi koji dejstvuju na odreñene atome vodonika organskog jedinjenja i omogućavaju njihov prelaz na molekul drugog jedinjenja koje ihf prima. nastaju androgeni (v. jedinjenje koje nastaje prilikom oksidacije askorbinske kiseline. ocepljenje ugljen-dioksida iz karboksilnih grupa (-COOH) niza organskih kiselina. ergosterol i calciferolum. dekompresivna kraniektomija. kao motorna funkcija. decapitatio. složen refleksni čin kojim se sažvakana i skupljena gomilica hrane (bolus) prebacuje iz usta u žejudac. normalni način gutanja do nicanja mlečnih kutnjaka: donja vilica je fiksirana uz gornju preko jezika. Zuckerkandlova d. hipertonijska d.. Dekarboksilaze se sreću u životinjskim i biljnim organizmima i u mikroorganizmima. verovatno. Izraz koji se najčešće upotrebljava za spontano prskanje rane. hipotonijska dehidracija. Oralna faza gutanja. v. bolest. dehidracija. dehidracija u kojoj postoji pretežni gubitak natrijumhlorida. dehidroandrosteron. fausse reconnaissance. razdvajanje. a iz aminokiselina amini. dehidroepiandrosteron. dekapsulacija. Osim u drugim tkivima. skaleri. dehydratio. Otuda proizlazi da jedno jedinjenje otpušta vodonik (oksidacija). dehydratio.» donja vilica se fiksira uz gornju kontaktom zuba gornjeg i donjeg niza.. gutanje. predstavljaju kod za odabiranje iste aminokiseline. kodoni koji.) poremećaj percepcije vremena nastao u trenutku naglog popuštanja psihičkog napona. iz kojeg. prividna dehidracija zbog povećanja osmolarnosti telesnih tečnosti. Promene u vidu voštanih prostora najbolje se vide u mišićima trbuha. Dolazi u obzir kod traumatskih. dekapitacija.

kao i mešavina veselosti i straha . pacovi. zatim optičke halucinacije (sitne životinje. U socijalnoj psihijatriji delikventno ponašanje je nasilje nad zakonima zajednice. syndroma. Za pravnike je to ponašanje protiv zakona. praćen visokom temperaturom. ali joj u velikoj meri nedostaje svrsishodnost u kretanju. obično zbog hroničnog empijema. trovanje velebiljem ili bunikom) ili kao stadijum u toku drugih duševnih bolesti (schizophrenia. Nativni dekstran se hidrolizom može razložiti do dekstranskih lanaca. odeće itd. V.000. tremens.. psihomotornim nemirom. optički aktivno jedinjenje koje obrće ravan polarizovane svetlosti udesno. akutni psihički poremećaj obeležen promenjenom svesti. delirium. d. acutum. v. deletio. Nastaje u toku akutnih infektivnih oboljenja' (tifus. odreñeni vid ponašanja pojedinca (ili grupe osoba) koje izlazi van granica tolerantnosti odreñenih socijalnih grupa. delirium dekstrotorzija materice. kože.ž.(»humor pod vešalima«). poremećajem metabolizma belančevina (povišena ureja u krvi) i voda (teška dehidracija) nepoznate etiologije (virus?) i velike smrtnosti. dementia senilis. miševi. decubitus. odvajanje pluća od plućne maramice. v. ili potpuna. v.dekompresivna trepanacija dekompresivna trepanacija. rede pojavom nesistematizovanih sumanutih ideja. deksiotropni tip vretena. postupak kojim se uklanjaju bojni otrovi.000 do 75. koju izvode specijalne jedinice.). a očuvani su talamus i bazalne ganglije. dekstrin. pneumonija). Dekortikovana mačka je sposobna za svaki oblik kretanja. težak akutni duševni poremećaj. poremećajem čulnih opažanja (iluzije. dezorijentisanost. dezorijentacijom. postavljenog koso u pravcu kretanja kazaljke na časovniku. koji se nosi u torbi za gas-masku. delirantno izmenjenom svešću. decorticatio. te često satima sedi mirno. i izvodi se u trupnim sanitetskim etapama (u odeljenju za dekontaminaciju). ponekad strahom. polisaharid sastavljen od velikog broja molekula glikoze. rastvoren u fiziološkom rastvoru u koncentraciji oko 6%. Nastaje iz saharoze uticajem mikroorganizma Leuconostoc mesenteroides. epilepsia). delecija. noćna uznemirenost. intoksikacija (uremija. deobno vreteno blastomera. može biti delimična. fizička (mehaničko odstranjivanje agensa) ili mešovita. akutna psihoza u alkoholičara posle višegodišnje preterane upotrebe alkohola. Sposobnosti d. e ekontaminacija. dekstran. bunilo. naročito udesno. naziva se klinički dekstran i upotrebljava se kao zamena za krvnu plazmu u šoku i opekotinama. Delbetov znak. dekortikovana životinja. akutni delirijum. d. Za ličnu hemijsku dekontaminaciju vojnik koristi lični dekontaminacioni pribor (v.. U početku se javljaju nesanica. P. životinja kojoj je uklonjena kora velikog mozga. pesma). zavise od razvijenosti mozga. v. čije su molekulske težine od 50. jako znojenje. Takav dekstran. radioaktivne materije i biološki agensi s ratne rane. Delormeova operacija. Del Castillov sindrom. halucinacije). pojačanim impulsom za govor. grub tremor. delirijum tremens. dextrin. čak može zaobilaziti i prepreke na putu. dekontaminacija može biti hemijska (razlaganje otrovnih materija). psihomotornim nemirom. trepana. a za lekare simptom poremećaja u adaptaciji. P. konci) i slušne (muzika. dekubitus. alkoholizam. dekstrogiran. delinkvencija. dekortikacija pluća. Traje 3-7 183 . koje u tom trenutku razvoja imaju utvrñene vrednosti i norme. delirijum. skrenutost trupa materice bočno od svoje dužne ose. gubitak genskog materijala iz hromosoma čija veličina može da se kreće od samo jednog nukleotida do mnoštva gena. U čoveka posle dekortikovanja gube se svrsishodne ili voljne motoričke funkcije. znak. v. sugestibilnost i polineuritis.

soli teških metala i tzv.svedržitelj. demarkacioni potencijal. prae« cocissima. demekolcin (N-dezacetilkolhicin). delta-talasemija. v. delta apical is. Pri tome belančevine gube sposobnost rastvaranja u vodi. shizophrenia). senilis.) prelaz ili granica izmeñu brušenih i nebrušenih površina zuba. v. rani dečji. ubrajajući tu i talase sa svega jednim ciklom svake 2 do 3 sec. a druge očuvane. u male dece i u slučajevima teški1 h organskih oboljenja mozga. Denaturisani globularni proteini postaju jače viskozni. demencija. ekspanzivno ludilo. najsposobniji. da je visokog porekla i da raspolaže natprirodnim moćima. demineralizacija. teškoća shvatanja. zastareo naziv za dečiju shizofreniju. To je već početak karijesa. Faktori koji izazivaju denaturisanje belančevina su: povišena temperatura. thalassaemia. Glavni znaci su: poremećaj pamćenja (naročito za skoru prošlost). gubljenje mineralnih sastojaka. slaboumnost stečena usled duševnih oboljenja za razliku od uroñene (v. reaktivni zapaIjenjski proces oko patološki izmenjenog tkiva (nekroze). Niz raznih faktora utiče na belančevine menjajući njihove fizičko-hemijske osobine. Javljaju se u dubokom snu. koje ne smetaju da se prvobitna supstancija . demarkacija. globalna i lakunarna. demencija koju prate fokalni znaci vaskulne lezije mozga. zuba.se tzv. senilna demencija. oligophrenia). schizophrenia. demarche a petits pas. kada su izvesne funkcije oštećene i uništene. duševna bolest u dubokoj starosti u onih koji za to imaju familijarnu sklonost. ramiftcatio apicalis. naročito u kostima. delta-talasi. 184 denaturisanje afektivna labilnost i gubitak inicijative. (fr. demekarijum-bromid. Sastoji se u gubitku moći s hvatanja rasuñivanja. staračka ishlapelost. denaturisanje. v. alkaioidni reagensi. Delpechov apsces.) hod sitnim koracima (»sitno hodanje«) u arteriosklerozi mozga. Po prirodi može biti organska i shizofrena (v. služi za lečenje gihta. granjanje kanala korena zuba u blizini apeksâ. (1) radnja kojom se menjaju osobine neke supstancije tako da ona gubi osobine koje ima u prirodnom stanju. jake kiseline i baze. Oboleli uobražava da je najzdraviji. d. abscessus. najlepši. asocijacija. dekalcifikacija anorganskih delova zuba čije se posledice na gleñi vide kao bele mrlje. osiromašenje organizma u neorganskim solima. denaturisanje belančevine. autizam. Veličina ovog potencijala zavisi od toga koliki je deo opne oštećen. Može biti u vidu linije. duševna bolest sa sumanutim idejama veličine. d. d. (2) radnja kojom se neka supstancija čini neupotrebljivom za hranu ili piće dodatkom nekih drugih supstancija. antibiotik dobiven oduzimanjem jedne metil-grupe od hlortetraciklina (dobiven i iz jednog soja Streptomyces aureofaciens). (stom. arteriosklerozi. d. Demarkaciona linija predstavlja graničnu liniju izmeñu patološki izmenjenog i zdravog tkiva. demeklociklin (demetilhlortetraciklin).. starenju. pojačana povodljivost.Delpechov apsces dana i završava. V. Javlja se u progresivnoj paralizi. najbogatiji. da je bog . Po obliku može biti potpuna. Često je prate razdražljivost. preparacije. Dolazi do propadanja inteligencije. služi za lečenje nekih oblika glaukoma. arteriosclerotica. antiholinesterazno sredstvo. demarcatio. alkaloid iz mrazovca (Colchicum autumnaIe). labilnost raspoloženja. Sin. razlike u potencijalu izmeñu oštećenog mesta aksona. ekspanzivna d. gubitak interesa za sve drugo što nije zadovoljavanje čula i nagona. d. dementia. ranije stečenih znanja i iskustava. svi talasi u elektroencefalogramu čija je učestalost manja od l cikla// sec. epilepsiji. koje je pozitivno. terminalnim snom. polužleba ili stepenika. uviñanja bitnog i odnosa meñu stvarima. i neoštećenog mesta. npr. d.. koje postaje negativno. a fibrilarni proteini postaju manje viskozni. praeCOX. alkoholizmu.

privremeni. korenovi dva ili više zuba srasli su cementom. i zubni cement (substantia ossea). teško. zatim zubna gleñ (substantia adamantina). d. dens in dente. izbočina gleñi u vidu tuberkuluma na griznoj površini koja se nalazi najčešće u predkutnjacima. očnjak. koja pokriva koren zuba. nastaje invaginacijom gleñrog organa u dentinski organ. slobodni deo zuba (corona dentis). cilindraks. receptorska membrana neurona. a prenose komarči iz roda Aedes. nešto što se odnosi na zube. Gleñ se nalazi centralno. concresentio deplium. v. Krunica ima bifidan izgled s jasno naznačenim usekom na vestibularnoj strani koji označava mesto podele zuba. d. invaginatus. d. na čijem se vrhu nalazi otvor kroz koji prolaze krvni sudovi i nervi u unutrašnjost korena i krunice zuba (foramen apicale dentis). accesoria. geminacija zuba. Postoji zajednička pulpa. prilepčivo oboljenje tropskih zemalja. skoro polukružnog oblika. godine. dens caninus. dendritska zona neurona. mesecu prenatalno. denitrifikacija. u gornjoj vilici polukrug je veći. angularis. ne atrofišu posle denervacije. Sin. in dente. Negde ih u narodu nazivaju bacima ili vučićima. ali postaju reaktivniji na medijator koji ih normalno aktiviše. a iza umnjaka distomolar. a dentin periferno. konkrescencija zuba.dentritska zona neurona može upotrebiti u odreñene svrhe u industriji. a neke meñu njima mogu dalje da redukuju nitrite u NHs. d. Sin. dendrituin. NO. v. mlečni zubi. dens. d. geminatio dentium. pa se kao takav alkohol može upotrebiti u tehničke svrhe. koje izazivaju arbovirusi B-grupe. do 30.stečena konkrescencija. i 12. \. Resorpcija korenova počinje u 4. Broj zuba je normalan. Njihovo stvaranje počinje u 4. jezom. za razliku od skeletnih. decidui. d. a ne može se piti. Teško stanje traje 5-8 dana. zub koji ne sadrži vitalnu pulpu. Npr. meseca života. geminati. organ za žvakanje. zubni. denaturisanje alkohola se vrši ako mu se dodaju neke supstancije koje su neugodnog mirisa i škodljive za organizam. dens invaginatus. v. hyperodontia. Sin. d. d. caduci.prva konkrescencija i posle potpuno izgrañenih korenova . centralna šupljina . Deo usañen u jamicu zubnog nastavka vilice zove se koren zuba (radix dentis). dentalna fluorosa. zub u zubu. fusio 185 . pa nastane obilno preznojavanje. Karakterističan je brutalan 0početak sa skokom temperature do 41 C. dentes decidui. dendriti. v. zubi. a zatim dugotrajna fizička i psihička iscrpenost. devitalizovan zub. d. dens invaginatus. prekobrojni zubi koji se po morfološkim odlikama razlikuju od normalnih zuba. nepotpuna podela jedne zubne klice. tuberculitm occlusale. V. de- dentes vitalisatus. Sin.zubna duplja (cavum dentis) ispunjena je zubnom pulpom ili srži. Sin. Od 20 mlečnih zuba 8 su sekutići. Najveći deo zuba gradi dentin (substantia eburnea). denga. glavoboljom i mialgijom. dentalni. a pojavljuju se u ustima od 6. dentes natales. zub.p. v. citoplazmatički produžeci živčanih ćelija koji se račvaju kao grane drveta i različite su debljine. d. koja je naročito izražena u lumbalnom predelu. sve do №. dentes lactales. dendrit. evaginatus. a na njihovom mestu niču stalni zubi izmeñu 7. Anomalija je češća u mlečnoj donticiji. v. povećana osetljivost na acetil-holin skeletnog mišića posle presecanja motornog živca koji ga inerviše. Javlja se u toku razvoja korenova . koji. dentes caduci. Invaginacija gleñi može biti minimalna (formen coecum). Česta je i ospa. Posledica spoljašnjeg preklapanja epitela gleñnog organa. neurit. concreti. 4 očnjaci i 8 kutnjaci. koja pokriva krunicu zuba. d. se konstatuje i u glatkim mišićima. Sin. d. fluoroza zuba. do nivoa cementno gleñne granice ili čak do apikalnog otvora. connatales. Prekobrojni zub izmeñu centralnih sekutića naziva se meziodens. godini. denervacijska preosetljivost. dentes supernumeraria. koji učestvuje i pri pravilnoj fonaciji. dentalis. dentes. Poredani su u dva niza. sposobnost bakterija da nitrate redukuju u nitrite.

abrahovima odontoplasti i koja se slojevito zija. pulpni kamen. Može se naći komore pulpe sužene ili oblitcrisanc. d. postaje sve duže. žetke odontoblasta (Tomesova vlakna). periprirodne zube. lactales. imperfecta. zubna kost. denies accesoria. V. neonatales. koncentrično deponovanih krečnih soli d. num. hereditarni opalescentni dentin. d. difficilis. V. V. kada postoji nesu opalescentnog izgleda. meñusobno povezan veći broj kostiju gornjeg dela lica kriven je gleñu u predelu krune zuba i koji se pri prelomu odvaja u jednom kocementom u korenskom dclu. otežano nicanje zuba. d. d. supernumeraria. enSin. sin. sledna strukturna anomalija zuba s podentitio tarda. kalcifikovani magradi zid dentinskih kanalića. S vrha od on-. Formira se od vrha zuba toblasta počinje citoplazmni produžetak prema kruni. (Tomesovo vlakno) koji se uvlači u naročite kanaliće izlučenog g-dentina. dentin formiran pod uticadentin. d. dentinogenesis. kada tpuno slični normalnim zubima. priterijal u zubnoj pulpi. menta funkcionalnog opterećenja zuba. interglobularni dentin. dentinum. tubularni. i u bolestima nedovoljne ishrane.dentoalveolarni sklop. dentitio. sklerotičan dentin. intertubularni. v. a alveolarnog nastavka i si. predmlečni zubi koji izbiMezodermnog je porekla. dokrinopatija i hromozomne anomalije. pulpni modulus. je od 70% neorganskih materija (hid186 . sekundarni. kovan dentin. Sin. dentin na koji se upotrebljavaju kao zamena za zahvaćen karioznim procesom. dentin. Može biti slobomarni.denticija dentoavelarni sklop roksiapatit).ubna pulpa. nahormona rastenja i prerani pubertet. Po. dentinogeneza. predmlečni zubi prisutni prilidentin se zrakasto prostiru dentinski kom roñenja. tarda. Izgrañen je od ireguložaja zuba. šinska lokalizacija zubne klice u alveodentinogenesis. medikamenti). 30% organksih mateija (kodentis. d. prerano nicanje zuba deo. Izgrañen madu od ostalih kostiju lica. priljubljen uz dentin. dentikulus. dentin formiran od početka dan u pulpi. fabričslabije kalcifikovan. veštačka. od prve faze stvarastvaranog u njemu sve novim slaganjem nja zametka do završetka razvoja koredentinske materije oko tog vlakna koje na. Krunice usled lokalnih faktora. veštački zubi. korenovi su skraćeni i tupi. transpanaglavljuje na vrh zubne kapice kao rentni. kalcifikovano tkivo koje čini najveći deo zuba. denies connatales. ili od kontakta zuba sa svojim antagonistima. materija koju stvaraju svojim vrjem egzogenih nadražaja (karijes. d. Sin. sastav. pomerenost často mrke boje. dentičija. koji u odraslom zubu ostaje kao usled lokalnih faktora kao što je povrz. (iregularni). denies natales. zakasnelo nicaremećenim stvaranjem dentina. hyperodontia. d. Javlja se kod pojedinih zuba ćeni su svi zubi. interglojaju za vreme neonatalnog perioda. dentin formiran od mooko nekrotičkog jezgra (lažni dentikul). formiralarnoj kosti ili opštih: hipersekrecija nje i razvoj dentina. Nagomilavanjem dennajčešće donjeg umnjaka. d. Kroz natales. d. enStvara se čitavog života. skup svih pojava u toku razvitka zuba. erozija. kalkosferitnih globula. obično u prednjoj regiji kanalići koji sadrže spoljašnje produdonje vilice. sive do plavinormalno velika krunica. jako kalcifikovan dentin koji denticulus. jače kalcifidentinska kapa ili naglavak. pulpolit. Sin. lagen i mukopolisaharidi) i vode. denticija. d. ili ugstvaranja do zauzimanja funkcionog porañen u dentinu. d. praecox. prekobrojni zubi ponastala za vreme dentinogeneze. tercijarni dolit. nedoprvih 30 dana života. voljno mineralizovana mesta u dentinu. Rano se javlja abrazija ili udaljenost zubne klice od površine krunica. kariozni. denies decidui. do bularis. d. v. smešten izmeñu ki izrañeni zubi od plastike ili porculadentinskih kanalića. zahvanje zuba. denticiji. odnosno do uspostavljanja larnog dentina (pravi dentikul). Nalaze ne dolazi do spajanja neorganskih krisse češće u stalnoj nego u mlečnoj dentitala. pericorotina sve se više sužava osovinski meki nitis. mlečni i stalni. d. d.

deoxyribonucleosid. Ona može biti telesna i duševna (deple. Masovna d. frontalni nastavak vilice i njen deo oko nosnog kanala. epilatio. deo molekula DNK koga sačinjavaju jedna purinska ili pirimidinska baza. v. 2-deoksiriboze. opuštanje. iščezavanje ili odstranjivanje pigmenta.r denudatio Prema Rowe i Killeyju dentoalveolarni sklop obuhvata alveolarni nastavak i zube gornje vilice. deoxyribonucleotid. deo molekula deoksiribonukleotida. nosne kosti. jedan molekul 2-deoksiriboze i fosfatna grupa. vakuum-formaldehidskom aparatu i u improvizovanim parnim aparatima. najzad. deoxyribosa. deo molekula DNK sastavljen od jedne purinske ili pirimidinske baze i jednog molekula pentoze. deoksiribofosfat. deoksiriboza.. polni organi omlitave.. depigmentacija. delove čeone kosti i dr. bez korena (brijanje). fizičkim postupcima i hemijskim sredstvima. razmnožavanje bakterija. Postoji četiri vrste deoksiribonukleotida. genska supstancija svih ćelija. V. transferzalna membrana se formira razdvajanjem dva hromosoma blizanca. odelu. deoksiribonukleotid. nazoetmoidni s. Od hemijskih insekticidnih sredstava danas se gotovo isključivo upotrebljava DDT-prašak (10%-tna mešavina DDT-a s talkom). deoksiribonukleaze. 187 . deoksiribonukleotid. v.tio somatica i depletio psychica). Od fizičkih postupaka upotrebljava se toplota u vidu suvog vrućeg vazduha (zagrejanog na 85-9O0C) u toku 60 min. okrećući nadole. deoxyribonucleosid. DNK je polimer deoksiribonukleotida koji obrazuju dva paralelna. do poprečnog cepanja na dve bakterije. spiralno uvijena lanca. ili usled patološkog procesa. odstranjivanje dlaka s površine kože. v. uništavanje vašiju raznim metodama i sredstvima na telu. rublju i posteljini. istoimenu kost sa svim nastavcima. deoxyribophosphat. deoksiribofosfat. šećer sa 5 ugIjenikovih atoma (pentoza) koji čini deo molekula deoksiribonukleotida odnosno DNK. deoksiribonukleozid. denudacija. dëöxyribosa.. vrši se u stalnim ili improvizovanim dezinfekcionim stanicama. strabismus. Njihove meñusobne razlike uslovljene su vrstom purinske odnosno pirimidinske baze koje ulaze u njihov sastav. deoksiriboza. denudatio. Uspešno deluje impregniranje rublja 2. nucleasae. ili pare (u parnim dezinfektorima. Molekul DNK u svakoj ćeliji organizma sadrži sve gene te jedinke od kojih su aktivni samo oni koji regulišu sintezu specifičnih proizvoda (belančevina) te ćelije. deoksiribonukleinska kiselina (DNK). Ijuštenje epitelnog pokrova s površine. depilatio. depilacija. sredstvo za uklanjanje dlaka sa površine kože. nastala hromosomskom replikacijom. deplecija deoxyribonucleasae. depigmentatio. etmoidnu kost i deo sfenoidne kosti. v. kao što su srpsko bure i partizansko bure) u toku 30-40 min. deoksiribonukleozid. V. Prvo dolazi do rastenja bakterije. deorsum vergens. deoxyribonucleotid. spoj deoksiriboze i fosfatne grupe. koje nastaje hirurškim putem. ćelija se izduži i istovremeno dolazi do deobe jedra i.5-5%-tnom emulzijom DDT-a. zigomatični s. Iako u bakterija nema mitotičkog vretena. Najupadljivija je pojava: prestanak erekcije. depedikulacija. nosni predeo s nosnim kostima. nazomaksilarni s.. gornje delove maksile sa sinusom. traumom. Bakterije se obično razmnožavaju prostom deobom njihovih ćelija. Svi ostali geni su u trajnoj represiji. DNK se u neizmenjenom sastavu i sa svim naslednim porukama (sem u mutacijama) prenosi na sve ćelijske generacije. deoxyribophosphat. stanje koje nastaje odmah posle polnog odnosa i koje se sastoji od smirivanja krajnje napetosti. odnosno DNK. v. depilatorium. Deoksiribonukleotid čini deo tripleta u kodonima i antikodonima i predstavlja monomer u polimeru DNK. deoba bakterija. deplecija.

. odnosno pad krvnog pritiska. Dercumov sindrom. U mirovanju ćelijska opna je spolja ili više atoma ili atomskih grupa nekim naelektrisana pozitivno. a prouzrokovan je isključiizraženim ujutru. v.ñerma. depot) (1) skladište. hemijsko jedinjenje izvedeno iz nom potencijalu (drugo je repolarizaciosnovnog jedinjenja zamenom jednog ja). depresor. obodgovara depolarizaciji pretkomora. čestim recidivima do kraja židepresiona fraktura. reno oboljenje kože. Uzrok nije poznat. teško rastvorljivo jedinjenje krvnih sudova i smanjivanje broja udakristalnog insulina. počinje kao eritem (melanholija) ili egzogena. npr.derivat. Promena propustljivosti za hfe (izaz. neki nerastvorljivi lek vazokonstriktornog centra i stimulacije koji je ubrizgan u mišićno tkivo ili krv parasimpatičkog jedra n. cutis. a zatim izložena dejstvu sunčajala (s unutrašnje strane je pozitivna. u elektrokardiogramu P-talas listovima i postaje purpurnocrvena. rova: natrijum fluoroacetata. sa protaminom ra srca.) stanje povišed. lim plikovima. oboljenje novoroñenčadi izazvano gañaja sledi proces repolarizacije kojim stafilokokima i streptokokima..depressor. d. koža. d. kom organu ili tkivu na kome se nešto Na primer. Berloqueov d. mesto u ne. nijim slučajevima dolazi do krvavljenja. vana pragovnim razdraženjem ćelijske dermatitis. glikogen u jetri. Tom nizu dorum. v. npr. i dr. pasivne. koje obse ponovo postiže mirovni membranski ično počinje crvenilom i otokom.)-. zbog čega nastaje širenje insulin. dermatitis. jedno od stanja u akcio. a prognoQRS-kompleks odgovara depolarizaciji za ozbiljna. V. Može biti endogena vo kratkim talasima. kpja se Ijušti u velikim (npr. syndroma. koji nešto snižava. žarenjem ili depo-terapija. depresija. therapia. aktivne i hemijske metode. dermatitis koji nanim strahom. herpetiformis. tivno zbog postojanja natrijumske i kaІ je monohlorni derivat metana lijumske crpke. tura. koje se sporije deratizacija. organi (jetra. Npr. nezarazkomora. depressio.depo dermatitis depo. depolarizacija. trakasto brzu difuziju Ni u ekstraćelijski prostor mrko obojenje kože na mestima koja su (zbog velikog elektrohemijskog gradipremazana eteričnim uljima (kolonjska jenta). (2) natora koji se nalaze u krvnim sudovima gomilavanje materija na nekom mestu u čijim razdraživanjem nastaje inhibicija organizmu. 188 . a iznutra negadrugim atomima i grupama. opne različitim dražima) prouzrokuje Sin. resorbuje od običnog insulina. Duhringova b. sin. pa dovodi do obrnutog potencivoda). mere za suzbijanje glodara. na. akcioni potencijal. odakle se brzo njenog širenja je nastanak akcione struje širi po celoj koži. koje se odlikuje mapolarizacija. d.. depresornim živcima se nanagomilava. dermitis. krvi. a nog zračenja. kao reakcija praćen svrabom i žarenjem. opadanjem volje i raznim staje delovanjem jakog odbleska od pohipohondričnim senzacijama.vagusa u izdukoja je nagomilana u nekom organu. koža. snežni d. pluća) u koNajuspešnija je primena hemijskih otjima se skuplja izvesna količina krvi. krvotok. a ično je temperatura povišena. exfoliativa neonatosa spoljašnje negativna). Sin. mast u zivaju živci koji vode impulse od receppotkožnom vezivnom tkivu i dr. oboljenje kože nog afekta u smislu tuge. bolovima. veće propustljivosti jer je nastao zamenom H-atoma iz opne za kalijum u mirovanju i zbog inmetana CH4 s jednim atomom hlora tracelularnog postojanja mnogih anjoitd. npr. svrabom. v. impresiona frakvota i dobrim opštim stanjem obolelog. ženoj moždini. naročito vršine snega. (fr. d. maculosquamosa. kumarinkoja u slučaju potrebe prelazi u veliki skih i drugih spojeva. (psih. a zapotencijal.. ili protaminom i cinkom. a u izražena teške doživljaje. zapaljenje kože. Posledica depolarizacije i tim plikovima na licu. praćeno uspokoje se odlikuje pojavom makula i Ijuspi renošću mišljenja i pokreta s neodreñe(skvama). slezina.

Sin. prednje vilice. d. dermographismus. dermatochalasis. dermatoliza. retko oboljenje kože. svako kožno oboljenje prouzrokovano prašinom. dermatitis. teratom. v. oblast kože na trupu i ekstremitetima koju inerviše jedan spinalni živac. chaloderma.. desarticulatio. v. dermatofitija. dermograf. za isecanje debljih komada kože. a zatim pigmentuje.dermatochalasis edema i plikova. prvi deo potiljačne kosti. Ima sklonost fca recidivima posle hirurškog odstranjenja. ispoljava se sklerodermiformnim promenama. deo slepoočne kosti. Javlja se u vidu manjeg izraštaja u potkožnom masnom tkivu. dermatomyositis. lekar specijalista za kožne bolesti. V. dermatoma. venerolog. Chopartova egzartikulacija. dermatomycosis. dermoepidermitis. laktova i dorzalnih strana šaka. letnji prurigo. dermatoconiosis. dermatosis. dermografizam. dermne kosti. električni instrument kojim se dobivaju kožni kalemovi od 0. v. obično uzdignute pruge koja se javlja pri povlačenju preko kože nekim predmetom. mikroskopski sličnog fibrosarkomu njskog stepena maligniteta. koje sačinjavaju petna kost i skočna kost. dermatoplastika. Izmeñu susednih dermatoma ne postoji oštra granica jer su inervisani i spinalnim nervima susednih segmenata kičmene moždine. čeone kosti. parazitsko oboljenje kože (epiderma. dermatomiozitis. dermatolysis. dentis 189 . (2) instrument za isecanje tankih listića kože. v.. (1) dermatom. nepčana kost. dermotrop. dermatologija. ralo. električni d. Ponekad se u dermoidu nalaze i dlake ili zubi. dermitis.. dermatoza. a s druge strane. V. dermatograf. veoma sličan Brownovom dermatomu. Sin. dermatomikoza. Katkada trag može biti beo. odstranjenje dela ili celog ekstremiteta amputacijom u zglobu.. dermoid. v. opšti naziv za oboljenja kože izazvana gljivicama. dermatophytia. Pagettov d. kožno oboljenje izazvano larvama. u osoba obolelih od hipertireoze i u toku meningitisa. dezartikulacija. a sadrži tečnost ili lojnu materiju. Češće se desarticulatio istovremeno nalaze i maligni tumori utrobnih organa. stopala u Chopartovom zglobu. Javlja se u osoba s labilnim vazomotornim aparatom (simpatikotoničari). deo sfenoidne kosti. dermatofibrosarcoma protuberans. grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti kože. larva migrans. Postojeći miozitis se ispoljava malaksalošću i gubitkom motorne snage mišića.016 cm debljine. dermoid. uroñeno. Reeseov d. dermoidna cista. bez hrskavičnog stupnja: to su temene kosti. art. kockasta i čunasta kost. exarticulatio. dermatopathia photogenica. dlaka. javlja se pod uticajem sunčeve svetlosti na nepokrivenim delovima kože u vidu primarnih osipa u obliku čvorića koji jako svrbe. maligna neoplazma veoma niskog stepena maligniteta s izuzetno retkim pojavama metastaza. pojava jasno crvene. specifično dejstvo na kožu. dermatomvasis. dermatograf. on omogućuje hirurgu brzo dobivanje kožnih kalemova. epidermomikoze. d. Opnaste kosti su u prvo vreme razdvojene opnastim prostorima: temenicima ili fontanelama. prostrano. posle nekoliko dana koža se deskvamira. dermatosis. temporomandibularis. rastavljanje donjoviličnog zgloba. plavkastoljubičastim eritemom očnih kapaka. dermatitis. v. v. dermatokonioza. opšti naziv za svako oboljenje kože. Sin. koji služe za kalemljenje.. Strykerov d. parazitima biljnog porekla. opnaste kosti koje postaju neposredno od opnaste lubanje. kongenitalni cistički tumor čiji zidovi imaju strukturu kože. dermatolog. mlitavo boranje kože. Chopartova d. plastičko popravljanje ili popunjavanje defekata kože. V. nokata) izazvano gljivicama dermatofitima. Brownov d.004 do 0. pisaljka kojom se može pisati po koži. dermopathia. dermograf. instrument kojim se isecaju tanji ili deblji kalemovi kože različite veličine i razne debljine.

1 ccm razblažepranje ruku toplom vodom i sapunom. učionice. ili cin190 . test je dokaz da u pacijenta postoji latemeljna d. endodontsko lečenje pulpe. dezinficijentna sredstva. i stvaranje preparaciji kaviteta. D. izbočesatio.5-5%-nom temperature. transportna kola. Ova reakcija se može očigledno njem vodom i dezinfekcionim sredstvipratiti pomoću kožnog testa. Pri upotrebi l g DDTkalnom aplikacijom anestetika. Zimenata. u progresivnim parodontosa ciljem da se oni isključe iz kontakta s patijama postiže se premazivanjem njihovim antagonistima. Prema tome. descendentan. završna d. rezidualno prskanje. pozitivni kožni dezinfekcionim sredstvom. colon descendens. semenici se u muškog ma. nishodjom. pojava anafilaktičkog šoka. Postiže se primetanke naslage upotrebljenog sredstva nom ručnih ili oštrih rotacionih instruna zidu u cilju uništavanja insekata.. brušenje ko-oksid oleum kariofilorum paste. dezartikulacija zuba. descemetitis. Zato se sukcesivno ubrizgava storiju. radnja koja ima za cilj da ubije ili ukloni zarazne klice usled duboke ulceracije rožnjače (loš primenom baktericidnih sredstava (determin). nekim insekticidnim sredni. posteljine i nameštaja tentna alergija.desinficientia. najčešće DDT-jem. d. 1:2.000. nog seruma. sobe. dezinsekcija. specimaldehida. U svakodnevnom životu dovoljno je prvo ubrizga u krzno 0. te se vati 1-3%-mm rastvorom krezolne sazato na mestu uboda odigrala reakcija punice. kao no debelo crevo).desinsectio. smanjenje osetljivosti dentina pri stvom. uklanjanje patogenih klica prašoka. što su bolesničke sobe. de. desenzibilizacija. vom tretiranju u stomatologiji. lokalnom anestezijom. d. devitalidescemetocoela.. primenom izvesnih fizičdescendens.). radionica.Desaultov zavoj desinsectio (stomi. nje Descemetove membrane usled istanjenja ili nedostatka strome. d. rastvorom natrijum-fluorida ili impDesaultov zavoj. 1:1). prskanje uklanjanje osetljivosti tkiva pri njihozidova zgrada za stanovanje. radom bez pritiska i povećane dovi se obično prskaju 2. znači red pranja. železzačetka razvijaju u trbušnoj duplji u blinički vagoni itd. ili nekim drugim histamin. metoda za smanjenje ili sekata. d. ratima ili zagrevanjem pastila parafordesensibilisatio. ogolićenih vragriznih površina ili sečivnih ivica zuba tova zuba. uništavanje insenzibilizacija. zinficijencija). (stom. Tako se u pacijenta poste. poni infiltrat preko 1. Ona se najčešće vrši formaliserum u razblaženjima (1:1. osrebljavaju se za uništavanje klica prouzlobañanje velikih količina histamina i rokovača bolesti. potrebno je ruke dezinfikoda je pacijent već senzibilisan. silazni niskih postupaka ili njihovom kombinacihodni (hpr. regnacijom solima srebra. V. primiti serum bez pojave anafilaktičkog ruku. loemulzijom DDT-a. pulpae. peno neutrališu antitela te se sprečava: ubijaju razne mikroorganizme i upotmasovna reakcija antigen-antitelo. pri čemu se oslobodio (etanolom) 2-3 min. dentistaja itd. sobe u stanovidescensus testium. nom. zavoj. 70%-nim etilnim alkoholom antigen-antitelo. d. v. ali se spuštaju kroz narokoji se razvija zagrevanjem rastvora forčiti kanal u preponama i smeštaju u maldehida (formalina) u naročitim apamošnice još pre roñenja. radom u suvom polju. 1:100.5 cm u prečniku. Najčešće desinfectio. koja se ne može otkriti koja se vrši pošto bolesnik napusti proklinički. 1:10. formal ins ka d. dezinfekcija. descemetokela.. Ako se pri tom pojavi crve-" Pri radu sa zaraznim materijalom. prostorija. pseudozapaljenje Descemepostupak kojim se omogućava bezbolno tove membrane rožnjače (loš termin). gasom formaldehidom zini bubrega. formaldehidom uglavfična imunološka metoda koja ublažava nom je površinska i njom se ne mogu reakciju antigen-antitelo do te mere da ubiti bakterije koje se nalaze u dubini i osoba koja je već senzibilisana može u unutrašnjosti poroznih predmeta. Zato se ma.).

jonizacijska komora. dezinfekciona sredstva koja oštećuju bakterijsku membranu. deterdženti. postanak pola zavisi od hromosomne formule gametnih jedara odnosno naročitih seksualnih hromosoma (heterosoma ili gonosoma) koji imaju drukčiju prirodu od običnih hromosoma (autosomd). sredstva pomoću kojih se odstranjuje neprijatan miris. V. desmodont. desni. (y-heterohromosom je nešto manji od x-heterohromosoma).. da se spreči mogućno štetno dejstvo solvensa. suva d. perutanje. fibroma durum. jednostavna d. v. determinacija pola. deskvamacija. desmurgia. V. v. morbus Addisoni). d'Espineov znak. Diploidni broj hromosoma u čoveka je 46 (22 para autosoma i 2 para heterosoma). moguñna je samo ako postoje dve vrste jaja (dvoobličje jaja). brojači. deskvamativan. dezoksikortikosteron-acetat. desodorantia. dexter.. Zato se prvi broj naziva haploidni. Meñu ovim površinskim aktivnim jedinjenjima mogu se izdvojiti dva glavna tipa: katjonski i anjonski deterdženti. katran). Jaja (22+ x) oploñena semeglavcem s formulom 22+ x daće uvek plod ženskog pola (44+ 2x). u specijalnim hladnjacima. ureñaji koji služe za otkrivanje zračenja. a druge 22+ y. v. 2 determinacija pola detektori radioaktivnog zračenja. desquamativus. a ako se upotrebi 2 g na l m 2 čak do 3 meseca. Perutanje kože je najčešće posledica poremećaja keratinizacije (parakeratoze). dotle muških oplodnih ćelija (semeglavaca) ima dve vrste (heterogametija): jedne imaju 22+ x. destillatio. (2) za vreme oploñenja (singama determinacija) i (3) posle oploñenja (epigama determinacija). desni/ v. Primeri za progamo postajanje pola retki su. (1) progama d. pretvara u tečnost koja iz destilacionog aparata izlazi kao destilat. u vidu prašine. zaštitnim odelom. Iz toga izla191 . desoxycorticosteron) koji se koristi u lečenju Adisonove bolesti (v. frakciona d. desquamatio. stvaranje i bujanje vezivnog tkiva. mekinja ili Ijuspica. oblik dezoksikortikosterona (v. pola. Rad ovih otkrivačkih ureñaja zasniva se na efektu koji zračenje proizvodi prolazeći kroz sredinu koja se otkriva. jedna od supstancija s dejstvom hormona kore nadbubrežnih žlezda (spada u grupu mineralokortikoida). odvajaju se tečne supstancije različitim tačkama iz smeše. desquamatio. desmurgija. dezodorantna sredstva. v. libidinozna uretreja. u odsustvu vazduha skupljaju se proizvodi razlaganja (iz kamenog uglja se dobiva gasoviti i tečni deo. njenu selektivnu propustljivost i njene druge funkcije. trošeći energiju na jonizaciju i ekscitaciju atoma i molekula. desoxycorticosteron-acetat (DOCA). Ali dok u ženskim (jajnim) ćelijama uvek ima 22 autosoma i l heterosom (formula 22+ x) i sve su oplodne ćelije istovetne (homogametija). (1) pre oploñenja (progama determinacija). znak. odvajanje površinskih slojeva epitela. a drugi diploidni. gingiva.r deskvamacija a na Im insekticidno dejstvo traje 4-6 sedmica.. desmoid. v. desquamatio. dok će ona oploñena semeglavcem s formulom 22+ y uvek dati plod muškog pola (44+ x+y). za svaki pol po jedna vrsta. ona kojoj pripada i determinacija pola u čoveka. desoxycorticosteronum. zagrevanjem tečnost prelazi na tački ključanja u paru koja se. Svaki gamet ima u svome jedru odreñen broj hromosoma (hromosomna formula). desmoplazija. nuklearne emulzije. destilacija. oznaka za patološki proces pri kome se skida površinski sloj epitela. tečnost se odvaja od čvrstih sastojaka smeše (iz svake vode iz prirode destilacijom se dobija destilovana voda). Taj broj je za polovinu manji od broja hromosoma u telesnim ćelijama. dezoksikortikosteron. v. Osoba koja prska prostorije mora se zaštititi maskom. periodoncijum. (2) singama d. nauka o zavojima. pola. nastajanje pola može padati u tri različna vremena. kao i rukavicama.

Ulazi u sastav teške vode (deuterijum-oksida). deuterijum. devirginizacija. septi naši. neodoljiva potreba za splašnjavanjem nabreklosti erektilnih. d. čija je atomska težina 2. Ima jaja koja sadrže vrlo malo tih tela. Ako lezija leži s desne strane. skopčana s prinudnim okretanjem glave na istu stranu (d. bolesnik okreće glavu prema strani prekinutog puta. Ta težnja uvek znači i povećanje polnog prohteva (erotski nagon). semenovodne ampule). deturgescentna težnja. conjuguée. ali u mostu (znači ispod mesta ukrštanja puteva). Najčešći razlog za insuficijenciju nosnog disanja u odraslih osoba. deo molekula antigena kojim se antigen vezuje za antitelo. Prirodni antigeni imaju determinatne grupe različite specifičnosti (v. skretanje pesnice ka ulnarnoj ili radijalnoj ivici podlaktice kao znak poremećaja mišićne sinkinezije u larviranom encefalitisu. d. . DiC. deuteranopija. detumescentna težnja. iskrivljenost nosne pregrade. znak pesnice. d. d. Vrši se pod lokalnom (terminalnom ili sprovodnom) anestezijom (d. suprotno je od skretanja u subluksaciji. Preovlañuje antagonistička inervacija i 'oba oka skreću udesno. postupak umrtvljenja pulpe kojim se postiže bezbolno endodontsko lečenje. u vidu kotura: klicina pljošta. hymen. deutoplazma. prepunjeno. dekoracija. hapteri). deviatio. detrusor (musc. ako ognjište leži desno. deuteranopia. nemogući pokreti pogleda ulevo. devičnjak. devitalisatio pulpae. V. Drugu grupu čine jaja. tumoru kondila ovog zgloba itd. mandibulae. vitalna) ili posle prethodne nekrotizacije pulpe preparatima arsena ili para formaldehida (d. antigen. Broj determinatnih grupa može biti različit i označava valenciju antigena. (fr. Takva se jaja zovu oligolecitna. D. istiskivač mokraće.) spada u horizontalne paralize pogleda koje su simptom prekida frontalnog i mostovnog puta pogleda od centra za voljne pokrete očiju do iznad mesta u mostu gde se spajaju vlakna ovog puta s jezgrama očnih mišića. prenapeto semenom (semenika. V. mišićni sloj zida mokraćne bešike koji svojom kontrakcijom omogućava pražnjenje bešike. razmekšanje). Potrebno je hirurško lečenje. težnja (potreba) za ispražnjavanjem onog što je nagomilano. mortalna). v. voda (teška). u čoveka genotipski pol ploda zavisi od muških oplodnih ćelija. Znači. onda su. onda ispada pogled udesno. prema mestu lezije. bogata u vitelusu: polilecitna jaja. devijacija. pasemenika. pesnica. v. deuterium. Ponekad je d. Ako se prekid nalazi iznad mesta ukrštanja puteva. nenormalno skretanje donje vilice od središne linije na stranu preloma. izvijenost.c. izotop teški vodonik. Osoba s poremećajem ima sasvim normalnu širinu vidnog spektra. skretanje s puta ili pomeranje položaja. Pri d. determinantna grupa antigena. prednjoj luksaciji. »des yeux et de Ia tete«).. U jajima s mnogo vitelusa. on se ne mesa s formativnom citoplaz192 devitalisatio pulpae mom (anizolecitna i amiktolecitna jaja).determinantna grupa antigena zi. jer odsutni »zeleni« čepići deluju u sredini spektra u kojoj deluju i »crveni« odnosno plavi čepići. V. nemogućnost raspoznavanja zelene boje usled nedostatka čepića osetljivih na svetlost talasne dužine koja odgovara zelenoj boji. genitalnih organa i mišićnog sistema u koje ih dovodi čitav niz erektogenih činilaca. Raspored vitelusa u amiktolecitnim jajima može biti središni ili najednom kraju. pulpotomia. Jajna ćelija čoveka pripada oligolecitnim jajima. pulpectomia. Odreñuje specifičnost antigena. semenih kesica.c. hranljiva citoplazma jajne ćelije (lecitoplazma ili viteloplazmd) sastavljena od vitelinskih tela koja sadrže belančaste i masne materije. slobodnije rečeno.) urina. ima velik značaj za dijagnostiku lokalizacije akutnih intrakranijal-nih procesa (krvarenje.c. da postoje »muški« semeglavci (»androspermije«) i ženski semeglavci (»ginospermije«). Kako preovlañuju antagonisti koji nisu prekinuti. to oba oka skreću ulevo.

vati. dezamidaze. strukture ćelija. deksametazon. bilo kao sporedni deo. Stanica se strogo šaka. Inficirani ili insektima polovini grudnog koša. dekstro-. kasarnama.CONH2 + H2O -» R . Posle završene steda leži više ulevo. npr. dezinsekcija. tamo)-suzbijajućim rijala i za depedikulaciju. hemijska jedinjenja koja se koriste za uništavanje vegetativnih grudnoj duplji ili je povučeno udesno priraslicama. Mezoderm. srce položeno više u desnoj nečistoj strani. erythrodextrin. Aparati koji služe za dezinfekciju i da neko jedinjenje skreće ravan polaristerilizaciju ugrañuju se u zid. desna vašljivim predelima. izgrañuju efektom od svih hormona kore nadbubse u većim mestima i gradovima. duhu. a druga prema trocardia. ili da se neki se jedna vrata dezinfekcionog aparata organ nalazi na desnoj strani. dezmogeni organi. po čemu je dobio ovo ime. dezinfekcija gama-zracima. zemlji. obično je u zajednici čistoj strani. vrstu mikroorganizma i dezaminaze. velirežnih žlezda. kim bolnicama. u spoljnoj sredini (vodi. D. stav agensa. ili CHaCHNH2 . deli na dva dela. hyperglycaesluži za dezinfekciju raznovrsnog matemia) i ACTH. kiselina ili kiselinskih amida. odvajanje amino-grupe iz metima). ali ne i spora. organi u čijem stvaranju uzima učešće samo vezivno tkivo. Korisno se primenjuje Kao osnovni sastojak on se nalazi u za dezinfekciju knjiga. Ovaj naziv nje toplim vazduhom i za glačanje rubpogrešno se upotrebljava i za oznaku lja i odela. vazdextrosis. oblika patogenih bakterija. dexotvaraju prema čistoj. dekstrin. dakle. Delovanje dezinficijensa zavisi od dativnom dezaminacijom. Postoji veliki broj različitih aminokiselina pri njihovoj razgradnji. pri čemu naniza činjenica vezanih za hemijski sastaje ketokiselina i amonijak. Obrće ravan polarizovane svetvima.Dexamethasonum dezmogeni organi Dexamethasonum. tako da zovane svetlosti udesno. Na nečistu stranu ulazi sav matelosti udesno. ali svako bacivanjem amino-grupe na neku drutakvo sredstvo ne mora biti dezinficigu supstanciju (transaminacija) ili oksijens. umesto od vrste materijala. prostorijama i na mnogim preddezaminacija. sintetizvori zračenja zbog utvrñene otpornosski glikokortikoid kore nadbubrežnih ti bakterija prema gama-zračenju. U sporednim prostorijama s opštim poremećajem u položaju organalaze se odeljenja za pranje. zagañeni predmeti stavljaju se na nečistoj strani u parni dezinfektor ili vadextrocardia. enzimi koji kafaktore spoljne sredine (temperatura i talizuju hidrolitička razlaganja aminoprisustvo organske materije).COOH + NHs. desinsectio. npr.+ NHa). fizička meuzima učešće u stvaranju svih organa toda zasnovana na oštećenju hemijske bilo kao osnovni. položaja srca koje je potisnuto udesno stranim sadržajem koji se nalazi u levoj dezinficijensi. namirnica i medicinskih instrumenata. Potrebni jaki 13 Medicinski leksikon 193 . pri čemu se obično izdvaja amonijak (npr. dezmogene prirode. s. Sin. kao i osobe koje treba depedikulidextro-. žlezda s najjačim protivzapaljenjskim. prefiks koji označuje sati. zavisno anomalija položaja srca. v. hemijskih supstancija koje deluju bakMože se odigravati na dva načina: preteriostatički ili baktericidno. Veza izdextrin. delovi .COOH + H2O ->  Čitav niz organa (sem očnog sočiva i staklena) delovi su epitelogene. dextropositio cordis. glukoza. ustanova koja hiperglikemizujućim (v. dezinfekciona stanica.. manus dextra. R . desni. brzo sušena grudne i trbušne duplje. dekstrokardija. logorima i dexter. achrodextrin. v. koje se.CHOH-COOH . nalazi pretežno u desrilizacije materijal se vadi iz aparata na noj grudnoj duplji.(v. rijal koji treba dezinfikovati i sterilizoV. uroñena kuum-formaldehidski aparat. čisti i nečisti. polisaharid koji nastaje meñu jedne i druge strane može biti jeu toku hidrolize škroba pod uticajem dino preko kupatila ili odeljenja s tušeenzima.

innocens. raskidaju veze izmeñu ugIjenikovih atoma organskog jedinjenja pri čemu se vrši dublja degradacija supstrata na koji dezmolaze deluju. U dezmolaze spadaju dehidraze. d. mellitus. a najviše posle 40. Pre 20. verovatno pod uticajem genetičkih faktora. hidrospermija. d. Ovi izdanci odgovaraju sklerotomima prapršljenova. koje u lubanjskom predelu nisu pravilno segmentovane nego predstavljaju glavene ploče koje svojom unutrašnjom stranom daju opnaste izdanke. mellitus. d.. glikozurija nastala usled nekog oboljenja nervnog sistema. mellitus. dijabetes. desoxycorticösteronum. Nalazi se u voću u slobodnom stanju. D(-)-fruktoza. limfnih žlezda. Npr.dezmokranijum stvaranju kosti. polidipsija i polifagija. zadebljanje mezoderma u pregibu srednjeg mozga. oksidaze. Sin. visokomolekulsko jedinjenje u čiji sastav ulaze purinske i pirimidinske baze. acidoza i dijabetesna koma. glikozurija bez oboljenja pankreasa. D(-)-fruktoza CeHi2Oe je monosaharid i to ketoheksoza. jer skreće ravan polarizovane svetlosti ulevo (to se u formuli označava sa -). srčanom mišiću. sitnim krvnim sudovima. Ali od tog uzrasta.. dobijaf se uz izdvajanje ugljen-dioksida. jatrogeni d. alimentarni d. žitka i tečna sperma. U organizmima fruktoza se javlja fosforilizovana. usled čega nastaje izlučivanje šećera. opnasti stupanj razvoja lubanje u vezi s promenama protovertebralnih ploča. izazvan davanjem florizina. dezodorantna sredstva. bolest koja se odlikuje izlučivanjem velikih količina mokraće. najčešće usled nedovoljnog lučenja insulina zbog oboljenja endokrinog pankreasa (pankreasni d. dezoksikortikosteron. d. bronzani d. koji prouzrokuje poremećaj funkcije bubrega. Simptomi su polidipsija i poliurija. dezoksiribonukleinska kiselina. v.. Oni se u celosti ne pretvaraju u kosti. glikozurija. poliurija. nervnom sistemu i drugim organima i tkivima.) ili hiperfunkcije kore nadbubrežnih žlezda (nadbubrežni d. karboksilaze. šećerna bolest. šećerna bolest važi kao izrazito androtropna bolest. florizinski d. pankreasni d. promene na drugim organima zavise od stepena poremećaja metabolizma. voćni šećer. šećerna bolest napada hiperandroidne muškarce i androidne žene. desodorantia. mišića. slezine. U težim slučajevima postoje i poremećaj metabolizma masti. 194 diabetes diabetes. cirrhosis. Zove se i levuloza. Poremećaj metabolizma ugljenih hidrata..). v. .. fosforna kiselina i dezoksiriboza. dijabetes napada polove bez obzira na stepen vangenitalne uobličenosti. povišenje nivoa holesterola u krvi. god.. u disaharidu saharozi je sjedinjena s glukozom. a javljaju se na bubrezima.. Simptomi su: hiperglikemija. Zajedno sa specifičnim proteinom čini gene koji posreduju u prenošenju naslednih osobina. v. a pozadi oblažu površinu moždanih mehurova.. za razliku od grupe hidrolaza (koje razgrañuju veće molekule na manje jednostavnom hidrolizom). DNK. renalni d. nukleinska kiselina.). još više od 30. god.. omotavajući gornji kraj svitnjaka. dijabetes usled nedovoljnog metabolizma ugljenih hidrata unetih hranom. ogromno lučenje mokraće (do 15 lit. Prouzrokovan je oboljenjem zadnjeg režnja hipofize ili diencefalona. Inulin je polisaharid sastavljen isključivo od molekula fruktoze. uticajem specijalne karboksilaze iz sirćetnoćilibarne kiseline. jetri. spermaticus. neurogeni d. peroksidaze i katalaze.) u kojoj nema šećera. insipidus. glikozurija bez hiperglikemije usled poremećenog rada bubrega. (seksotropija). grupa enzima koji. srca i krvnih sudova. dezmokranijum. alfa-ketoglutarna kiselina. To čini samo njihov opnasti sloj. v. d. Najznačajnija zona ovog mezodermnog omotača predstavlja mezencefalno jastuče. d. god. V. vrlo česta pojava kao posledica velike upotrebe kortizona i njegovih derivata (kortizonski ili hormonski d. dezmolaze. Ovaj naziv najčešće je upotrebljavan umesto d.

Tako. se obično utvrñuje na osnovu anamneze. u ovaj rod dolaze dve vrste bakterija: Dialister pneumosintes i Dialister granuliformis. ali često puta su izolovane iz gnoja pleuralnih empijema na vratu. diaphanoscopia. putrescin NH2-CH2CH2CH2CH2-NH2 ili tetrametilen-diamin nastaje dekarboksilacijom aminokiseline ornitina. Važnije su: arginin (a-ammo-6-gvanidinovalerijska kiselina). conjugata vera: V. sadrže jednu karboksilnu grupu i dve amino-grupe. Bakterije roda Dialister su vrlo sitni štapići. fiksacije komplementa. dijakineza. transilluminatio. cliaphanoscopia diamini. Dialister. koje se svrstavaju izvesnim redom i na osnovu njihovog značaja za osnovno oboljenje. serološka d. spaja najispupčeniju tačku zadnje strane simfize sa sakrovertebralnim uglom. Većina smatra da su bakterije roda Dialister nepatogene. d.. nalaze se na! sluznici disajnog trakta u 75% zdravih ljudi. Imaju bazan karakter. jedinjenja koja sadrže dve amino-grupe na dva različita ugljenikova atoma. spaja sakroilijačni zglob jedne strane s iliopektinalnim ispupčenjem na suprotnoj strani. diferencijalna d. Iz aminokiseline lizina nastaje kadaverin ili pentametilen-diamin NH2 . One su toliko slične da ih većina smatra za varijetete iste vrste. dijagnoza malarije koja se postavlja prema uspehu lečenju kininom. koja se postavlja dokazivanjem specifičnih antitela u serumu ili drugim tečnostima inficiranog čoveka (pomoću reakcije aglutinacije. veštačko estrogeno jedinjenje. d.) služi za dijagnostiku intraokularnih stranih tela ili tumora. diacetna ili acetosirćetna kiselina.. v. Sin. laboratorijska d. raspoznavanje pri obdukciji lesa patoloških procesa i promena na organima i tkivima. dianizil-heksan. meningitisa i bronhitisa. procenu stanja 195 . prosvetljavanje šupljih delova tela pomoću naročito podešenog osvetljenja u cilju utvñivanja njihove prozračnosti. utvrñivanje vrste i karaktera nekog oboljenja..NH2. tamnije obojeniji i uvijeniji. amonijak i vodonik-peroksid. spaja koren nosa s potiljačnom kvrgom. dijapedeza.diacetil-morfin diacetil-morfin. linija koja spaja krajnje tačke koronarnog šava. d. koja se postavlja isključivanjem drugih oboljenja. a rede tek na osnovu kasnijeg toka bolesti ili prema uspehu primenjenih lekova (d. Služi u dijagnostici oboljenja viličnih i čeonih sinusa nosa. vrsta diferencijalne dijagnoze..). spaja promontorij s gornjom ivicom simfize. linija koja spaja obe parijetalne kvrge. biparijetalni d. D. (oft. kosi d. Acidum diaceticum. bitemporalni d. patološkoanatomska d. dijametar. diamin-oksidaza (DAO. Sin. striktni anaerobi. dajući aminoaldehid. prolaz leukocita ili eritrocita kroz pore na zidu kapilara. ex juvantibus. conjugata.. odreñivanje od koje bolesti neko boluje sistematskim uporeñivanjem i suprotstavljanjem simptoma i znakova dveju ili više bolesti koje imaju izvesne sličnosti u pogledu simptoma i znakova. dianizil-heksadijen. diagnosis. unutrašnji d.. diaethylaether. spaja vrh trtične kosti s donjom ivicom simfize. diaminomonokarbonske kiseline.. pogrešan naziv za podatke utvrñene pomoću laboratorijskih ispitivanja. d. per exclusionem. na primer. diapedesis. dijagnoza na osnovu dejstva leka ili metode lečenja.(CH2)s . veštačko estrogeno jedinjenje. Aether aethylicus. prava koja spaja dve suprotne tačke. pravi d. v. ex juvantibus). precipitacije i dr. prečnik.... citrulin (a-amino-6-karbamido-valerijanska kiselina) i lizin (d2-diaminokarbonska kiselina) čija je formula NH2CH2CH2CH2CH2CHNH2COOH. heroin. kokcigeopubični d. conjugata interna. Sin. v. diameter. završni stadijum profaze prve mejotske deobe u kojoj hromosomi postaju gušći. npr. diakinesis. histaminaza) katalizuje oksidaciju diamina. histamina. sadašnjeg stanja (status praesens) i pomoćnih kliničkih i laboratorijskih ispitivanja. dijafanoskopija. dijagnoza. npr. frontookcipitalni d.

d. dijateza. karlična prečaga. dijareja. diartroza. (rendg. ritmičko opuštanjc (posle skupljanja) i širenje nekog organa (npr. izmeñu stalnih centralnih sekutića. d. predeo kojim protiče uretra i koji se nalazi izmeñu rukavaca penisnog kavernoznog sistema. jačina struje 500 do 3.. diaphragmatocele. diaphragma. Dijastema mlečnih zuba: fiziološka d. posledica: anodoncije bočnih sekutića. proliv praćen kolikama koji nastaje posle opstipacije u trajanju dva do tri dana. dijastema stalnih zuba: d. npr. Dijasteme u donjoj vilici javljaju se u pravoj progeniji i u akromegaliji. Primenjuje se u terapiji i u hirurškoj tehnici (kaustici).. srednji deo. izmeñu mlečnih sekutića počev od 4. gastrogena d. predela sekutića. urogenitale. dijatermokoagulacija (oft. dijaliza. Dijastola i sistola su faze srčanog ciklusa. diastema. s protruzijom. usled razvitka vilica pred smenu zuba. sklonost organizma da povećano stvara vezivno tkivo pri izlečenju . smanjena opšta vitalnost. diaphysis. nasleñena. u vidu seroznih stolica pri koleri. stidnjačke simfize). trup il i telo duge kosti (corpus). fibroznog labijalnog frenuluma. d. d. dijastola.000 mA. koja nastaje usled prepreka u oticanju krvi u crevima (ciroza jetre)..000. fibroplastna d.. zatvara donji otvor karlice čineći njeno dno. primatna d. dijafragma. talasne dužine 600 do 300 m. kolerička d. d. više ili manje tečnih stolica. impaktiranog prekobrojnog zuba. sterkoralna d. astenička d. dijatermija. Simptom raznih oboljenja: dizenterička d. media196 diathesis na.diaphragma dužice i odreñivanje hirurškog limbusa rožnjače. komore ili pretkomore srca). hernia diaphragma tica. v.. god. letnja d.. Tako nastali ožiljci spajaju mrežnjaču i sudovnjaču i time se omogućava zatvaranje ruptura mrežnjače u ablaciji.. oris. Zato se zove još i dugotalasna d. Pojava čestih.. odontoma. diarrhoea. Napon struje iznosi nekoliko stotina volti. diastosis. širok pljosnat mišić koji razdvaja grudnu od trbušne duplje i služi kao glavni mišić za disanje (inspirator). d. sluzavo-krvava stolica. gore ispred. d. diathermocoagulatio. ciste incizalnog kanala). najčešće pri ahlorhidriji. smatra se atavizmom. mišićno dno ili pod usne duplje na kome počiva jezik. primena visokofrekventne struje u cilju dubinskog zagrevanja tela.000 do 1. a dole iza mlečnog očnjaka. nastaju sindesmoze. prečaga.) primenjuje se u hirurškoj terapiji u cilju uništenja patološkog tkiva ili na skleri za izazivanje ograničenih. Ako se ono pretvori u hrskavicu.000 cikla (herca). uslovljena poremećenim lučenjem žuči ili oboljenjima žučnih puteva. dijashiza. mehanička d. Danas je više u upotrebi kriokoagulacija. diathesis.. lijenterička d. diaschisis. a ako okošta .. prestanak funkcionisanja zdravih delova nervnog sistema zbog naglo nastalog prestanka pristizanja normalnih signala iz anatomski oštećenih odgovarajućih delova nervnog sistema. kao. pelvis. koja nastaje u dece leti usled toksične hrane. razmak izmeñu pravog trbušnog mišića i trbušne bele linije. recti abdominis.) prećaga ili zastor na oklopu rendgenske cevi kojim se po volji reguliše širina snopa rendgenskih zrakova. d.sinostoze. nastaju sinhondroze. multiple etiologije (uroñena. stranih predmeta ili jezika. proliv. lokalizovanih zapaljenja (chorioretinitis). bilijarna d.. Ako se to tkivo zadrži i posle stvaranja zgloba. proliv koji nastaje usled poremećaja u želucu. diathermia. frekvencija oko 500. ako se u vezivnom tkivu izmeñu začetaka kostiju razviju šupljine postaju diartroze. nešvareni delovi hrane u tečnoj stolici. razmak izmeñu dva susedna zuba. dijastoza (razmicanje u kome se razdvajaju dve kosti normalno spojene meñusobno bez prisustva pravog zgloba. Dijasteme u oba niza zuba javljaju se u relativnoj mikrodonciji i u nekim endokrinopatijama. telesna konstitucija koja čini daje neka osoba naročito sklona odreñenim bolestima. diastola. posledica štetne navike sisanja prstiju.

deformiteti lubanje.3-diazin i pirazin 1. gube azot dajući fenol (CeH5 . Sin. dentriticum. oksalna d. mikroglosija. sklonost za nagomilavanje mokraćne kiseline i urata u tkivima. reakcija. skup hipotalamusnih neurona proizvoñača sopstvenih hormona.. glikogenolizu i glukoneogenezu (v. diazo-reagens. Ova pojava je vidljiva samo na krivoj registrovanog pulsa. povećana razdražljivost perifernih živaca. Diazo-jedinjenja s alkilima lako gube azot (npr. jedinjenja koja sadrže diazo-grupu. v. dikrotija. dichromasia. a diazo-jedinjenja s arilima su postojanija pri nižoj temperaturi. Diazo-jedinjenja su manje ili više postojana zavisno od prirode radikala. sredstvo koje smanjuje koagulacionu sposobnost krvi. ponašanje. d. dikumarol. adipozohipogenitalna distrofija kojoj se pridružuju još i degenerativne pojave u mrežnjači (retinitis pigmentosa). urica. reagens. vidno podbrežje (hvpothalamus) i treća moždana komora. test.sadrži dva azota meñusobno dvostruko vezana.. koje dovodi do gihta. tamo). tj. diazo-test. Dicrocoelium lanceolatum s. dienestrol.4diazin. a afrakcija 17-ketosteroida isto tako. hyper glycaemia).. benzatijod-dijazinski derivat (tačnije 3-metil-7 hloro-1. Diazo-grupa -N = N. dicrotia. Nalazi se izmeñu srednjeg i velikog mozga. Glavni delovi meñumozga su: vidni brežuljak (thalamus). instinkte i emocione reakcije (hipotalamus). medumozdana žlezda. Strukture diencefalona sadrže centre vegetativnog sistema. diazini.4benzotijoddijazin-1. hemoragijska d. krvarenja. Sin. Dihromati se dele u protanope. diencefalon.2diazin.N = N . Die kov test. v. diencefalna žlezda. diencefalno-retinalna degeneracija. dihromazija. diazo-reakcija. 197 . hemijski sličan diuretiku hlorotijazidu. šestočlani nezasićeni heterociklusi s dva azota u ciklusu. van den Berghov test. Laurence--Moon-Bardet-Biedl-Ricaldoni. Upotrebljava se za lečenje i sprečavanje nastajanja tromboza i embolijaDieffenbachova operacija. v. sklonost za povećano izlučivanje oksalne kiseline mokraćom. ukoliko se zagreju. CH3-N = N-OH-^CH3OH+ N2T). na funkciju hipofize. umna zaostalost i polidaktilija. diazo-jedinjenja.. uroñena anomalija u raspoznavanju boja: osoba od tri osnovne boje ne može da raspozna jednu. ne može se palpirati na arteriji. pirimidin 1. Gonadotropinija je svedena na najmanju meru. a nastaju sjedinjavanjem primarnih amina s azotastom kiselinom. dijazoksid. te predstavljaju mesto sinaptičkih prekida najvećeg broja dovodnih i odvodnih vlakana koja vezuju kaudalne delove (time i periferne delove organizma) s višim delovima centralnog nervnog sistema (thalamus i druge strukture).OH -> CeH5OH + N2T). plastičko zatvaranje trougaonog defekta kože pomeranjem četvorouglog režnja kože prema jednoj strani trougla. Fasciola lanceolata. deuteranope i tritanope. unutrašnja čeona hiperostoza. diencephalon. izaziva stanje slično šećernoj bolesti (v. anomalije bubrega i genitalija. spazmofilna d. meñutim. sklonost za nenormalnu hemostazu. Svemu se pridružuju i drugi znaci: unutrašnja hidrocefalija. pa tako modifikuju i usklañuju jedinstvenu funkciju celog nervnog sistema. pojava oscilacije zida arterijskog suda izazvana zatvaranjem dienestror aortne valvule. utiču na regulaciju ishrane i metabolizma. v. veštačko estrogeno jedinjenje. koja ima sklonost za obolevanje od tetanije i generalizovanih grčeva-. Postoje tri medicinski važna diazina: piridazin 1. sintetizovan prilikom istraživanja novih antihipertenziva. na termoregulaciju.2. a nalazi se na nishodnom delu pulsnog talasa neposredno posle usekline (incizure) i ispoljava se u vidu (dikrotnog) zupca. gihtička d. meñumozak. dijateza urika. tamo): hiperglikemiju (v. deo mozga u užem smislu reci (cerebrum).1 dioksid). atrezija čmara. Dicumarolum. v. diazoxid.r diazini povreda.

najčešće agaru. Corynebacterium xerosis. po Gramu se boje intezivno pozitivno. leukocitna formula. v. syndroma. kretanje čestica rastvora ili gasa. imunizacijom i hiperimunizacijom životinja Ramonovim difteričkim anatoksinom dobija se imuriski serum. pozadi meñumozga. postojanje dve loze zuba. difteroidi. zapremina gasa u mililitrim-a koji proñe kroz opnu u jednoj minuli pri razlici u pritisku od l mm Hg. difuzijski kapacitet (respiratorne membrane). Diphenvlhydantoinum. rombencefalon se znatno pregiba i na njegovoj prednjoj strani se javlja jasno izraženo mosino koleno. grupišu se u obliku palisada i nisu patogeni. saprofiti roda Corynebact«?rium. nisu jednake. površini na kojoj se vrši i temperaturi. Aether aethylicus. Prekobrojnu denticiju treba razlikovati od retencije zuba (zakašnjenja). koje imaju direktan kontakt. dietil-barbiturna kiselina. koji prilikom postavljanja dijagnoze difterije mogu da čine teškoće zbog sličnosti sa Corynebacterium diphtheriae. diferencijalna krvna slika. barbitonum. To su Corynebacterium Hoffmanni. v. u epidemiji u Lajpcigu broj obolelih od difterije bio dva puta veči meñu osobama ženskog pola. Corynebacterium cutis na koži. Brzina difuzije je direktno srazmerna razlici koncentracija.r. a da je u periodu od 1938-39 bio veći broj meñu muškim nego meñu ženskim osobama. Osim toga. god. a za ugljen-dioksid pod istim uslovima je 20 puta veći. zasnovano na kinetičkoj energiji čestica. oluk koji kasnije izčezava. digestio. veštačko estrogeno jedinjenje. U organizmu difuzija se odvija na nivou membrana (ćelijske. difuzija. Pozadi rombencefalne prevlake leñni zid rombencefalona zadebljava u malomoždanu ploču. difterički antitoksini.m. v. razlika u električnom potencijalu i razlike pritisaka na dve strane opne. koji sadrži antitoksine. diffusio. olakšana d. difterija (seksotropija). digestija. odmah iza sisaste kvrge. difuzija potpomognuta nosačima koji sa materijom koja se prenosi stvara kompleks rastvorljiv u lipidima membrane. Izuzetno u čoveka može doći do 3. Osim propustljivosti opne netodifuziju odreñuju razlika u koncentraciji. Covek je istovremeno difiodont (s obzirom na dve loze sekutića.. bilo kroz pore na membrani ili na ukupnoj površini membrane (čestice materija rastvorljivih u lipidima). hemogram. U toku mišić nog rada povećava se za oko tri puta. respiratorne i dr.. diffusio. v. proces varenja u kome hranljive materije prolaskom kroz digestivni trakt podležu nizu mehaniekilv fizičko-hemijskih i hemijskih promena u cilju prelaska u materije koje se mogu resorbovati u krvi i iskoristiti. životinje s dva perioda parenja u toku godine. a obrnuto srazmerna molekulskoj težini čestica i udaljenosti sredine. difuzija. Osniva se na reakciji precipitacije (reakcija antigena i antitela) u gelu. pa čak i 4 zubne smcne.k.dienmezencefalni luk dienmezencefalni luk. neto•d. specifična antitela protiv difteričkog toksina. . U mladog odraslog muškarca pod uslovimn mirovanja d. difiodontija. dietil-etar. za O2 prosečno iznosi 21 ml. na vežnjači. očnjaka i pretkutnjaka) i dififiodont (s obzirom na 198 digestio jednu lozu kutnjaka). DiGeorgeov sindrom. To su pseudodifterički bacili koji se razlikuju od Corynebacterium diphtheriae po biohemijskim osobinama. v. sintetska psihotomimetska supstancija (halucinogen). koje dovodi do izjednačavanja koncentracija ukoliko one u dve sredine. najčešće se nalazi u nosu. diestrus. kapilarne. razlika u broju čestica koje difuzijom prolaze opnu u jednom i drugom smeru. v. metoda za imunohemijsku analizu antigena.). Od interesa je konstatovati daje 1946. stanje mirovanja vaginalne sluznice glodara. difuzija u gelu. difenil-hidantoin. dietil-amid D-lizergne kiseline (DSD). dietil-stilbestrol. diestrusne životinje.

utvrñivanje dijagnoze oboljenja pojedinih organa ispitivanjem njihovih funkcija naročitim metodama. glikozidi koji deluju slično kao i glikozidi digitalisa (strofantini. praška ili tableta) za lečenje dekompenzacije srca. prečažno d. a nastaje konjugacijom dve molekule monojod-tirozina. v. a prsti noge služe za odupiranje o tie. (2) biljka pustikara ili naprstak (zbog oblika cveta). gliceridi. V. digitalizam. polisintetski derivat morfina. digitoksoza. Ianata.. aglutinaciona d. 3-monoiodtyroz. po hemijskoj strukturi slično vitaminu D. radioskopijom ili radiografijom. rendgen-dijagnostika. v. specifična pentoza koja se nalazi u molekulu glikozida digitalisa. u čistoj kulturi. dijagnostikumi. jedan od pet krajnjih delova ruku ili nogu. meduproizvod u sintezi hormona tireoideje (v. mada se mogu pripremati u laboratoriji. digoxinum. v. stvaraju se pri dezinfekciji vode uz prisustvo organskih materija i kod pH ispod 7. trovanje digitalisom pri njegovoj prekomernoj terapijskoj upotrebi. prst. jedan od glikozida koji se nalazi u biljci Digitalis lanata. dijabetičar. ili koji pripada prstima. v. digitalni okret. Povi šava nivo kalcijuma u krvi. rendgenska d. versio. koja raste u Srednjoj Evropi. purpura. Imaju najbolje dezinficijentno dejstvo od svih hloramina. srednji prst (digitus medius). Sin. grana medicine koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti. Dihydrotachysterol. V. kažiprst (index). Digoxin(um). domali prst (digitus anularis) i mali prst (digitus minimus). tetania) s obzirom da povećava nivo kalcijuma u plazmi. dihidrotahisterol (poznat i pod imenom  . ulcus. Vrste su: D. tamo). erythroleucaemia. dijafragmalno disanje.Scilla maritima i dr. Kostur prsta sačinjavaju tri članka (falange). digitoxosum. raste na Balkanskom poluostrvu.. 3. dihromazija. Diiodothyronin. oficinalna je prema našoj farmakopeji. uglavnom. dichromasia.in. 3. () koji ima oblik prsta. jedan od glikozida koji se nalazi u biljkama Digitalis purpurea i Digitalis lanata. jači od morfina..antitetanusni faktor 10). Gitalin(um). dihidrooksistilben. D.. tamo) i služi kao lek u lečenju tetanije (v. manje toksičan za vestibularne reflekse od streptomicina. tinkture. Digitoxin(um). Prvi (veliki) prst noge naziva se palac (hallux). te se upotrebljava (u obliku lišća. antigeni koji se danas najčešće nabavljaju gotovi. Gitoxin(um). dijagnostika. Oni se spravljaju na taj način što se odabrane vrste bakterija. materija koja nastaje zračenjem ergosterola (v. supstancija koja sadrži jod. Ostali prsti nazivaju se prema rednim brojevima. digoksin. nastaje redukcijom streptomicina. postavljanje dijagnoze na osnovu prisustva specifičnih aglutinina u serumu bolesnika. veštačko estrogeno jedinjenje. digitus. Nazivi prstiju ruke su: palac (pollex). digitoksin. postavljanje dijagnoze pomoću rendgenskih znakova. Koristi se u lečenju hipoparatireoidizma. najjači prirodni estrogen (danas poznatiji pod imenom estradiol). Digitoxinum. dihidromorfinon. Samo palac ruke i veliki prst noge imaju po dva članka. digitaloidi. ali češće prouzrokuje oštećenje sluha. dijagnostikumi dihloramini. dihydrostreptomycin. digliceridi. vunasta pustikara. Po dejstvu na mikroorganizme sličan streptomicinu. Sadrži glikozide koji deluju kardiotonično. i S-obli- 199 . infuza.digitalis digitalis. disanje koje se ostvaruje uglavnom kontrakcijom i opuštanjem dijafragme (prečage). tamo).5-dijod-tirozin. osoba koja ima šećernu bolest (v. Prsti ruku služe. dijabetesni ulkus. zatim glikozidi iz morskog luka .5-diiodtyrozin. za pipanje i hvatanje. Sintetsko jedinjenje. funkciona d. v. dihidrofolikulin. dijod-tironin. Di Guglielmova bolest (sindrom).). dihidrostreptomicin.

. Meulengrachtova d.. dijabetesna d. (1) patološka proširenost nekog organa. polusintetski penicilin. utvrñuje na šta je bolesnik preosetljiv. cepanje. dijastematska žlezda. koja se sastoji samo iz voća. koja sadrži vrlo malo natrijum-hlorida. otporan i prema dejstvu kiseline i prema dejstvu penicilinaze. v... v. (2) instrument kojim se širi šupljina jednog kanala. V.. kojom se. jod-gorgonska kiselina. patološko uvećanje želuca. sastavljena od Iakosvarljivih sastojaka hrane.. dicrotia. dyalisatum. dijeta. dicrotia. dyalisis. Einhornov d. v. kome je najčešće uzrok njegova motorna manjkavost.. Kempnerova d. v. apsolutna d. mišić koji širi neki prirodni otvor. koja je siromašna u belančevina žitarica.. kulture se spiraju fiz. akutna d.. koja je dovoljna samo da zadovolji potrebe bazalnog metabolizma. dijastaze. dijakondilni prelom.u alergijskim stanjima. bazalna d. koja ima ograničenu količinu masti. pirinča i šećera za hipertenziju i insuficijenciju bubrega. specijalno odreñena ishrana radi postizavanja odreñenih terapijskih ili drugih ciljeva u neke osobe. s niskim sadržajem masti d. adekvatna d. amilaza. kojom se postiže zakiseljavanje mokraće. dilaceratio. za razne oblike dijabetesa. dijastematske ćelije.. dilatatio.. s manjim brojem kalorija nego što je potrebno za održavanje telesne težine (manje od 1.. koja sadrži vrlo malo kalijuma. dijametri srca se ucrtavaju na rendgenskoj projekciji srca u P-A položaju ili u D-S položaju. Schemmova d. postepenim uklanjanjem pojedinih sastojaka hrane.. laka d. npr. bez glutena d.. dijodopiridon. dikrotija. ubijaju toplotom ili podesnim dezinfekcionim sredstvom. dilatator. fractura. želuca.. u kojoj su isključeni ili dodati odreñeni sastojci hrane. meñuprostorne ćelije u semeniku koje imaju endokrinu prirodu. koja se sastoji samo od jabuka (struganih) za lečenje dijareje u dece. s niskim brojem kalorija d. dijastolni krvni pritisak... koja se sastoji skoro isključivo od masti.. pritisak. specijalni instrument za proširivanje aortnih zalistaka u kardiohirurgiji.. a potom biskvite i jaja.. dijaliza t. metalni dilatator koji služi za proširivanje kardio- 200 . slatku pavlaku..200 kalorija u odrasle osobe). Sippyjeva d. zbirni naziv za enzime koji razgrañuju škrob i glikogen preko dekstrina u maltozu. glutenu. gihtna d. raskidanje.. Sastoji se skoro isključivo od voća. za lečenje gihta. na osnovu njenog bazalnog metabolizma i veličine fizičkog rada. (I) raširač. kratkotrajna dijeta samo s 800 ml mleka. bez soli d. srca itd. Jodopyracet. za peptičku grizlicu koja sadrži samo mleko. dilaceracija. v. acidifikujuća d. rastegljivi cilindar od zamašćene svile koji služi za lečenje uretralnih struktura. dijametri srca. Koristi se za obolele od hronične insuficijencije bubrega. Dijagnostikumi sadrže odreñen broj bakterija. eliminacijska d. povrća i mleka.. za obolele od celijačne bolesti (glutenske enteropatije)... za ulkusnu bolest. u kojoj su količine belančevine vrlo male. dijod-tirozin.dijakondilni prelom ku. Baileyev d. dilatacija. Ranije se upotrebljavala u Addisonovoj bolesti. Moro-Heislerova d. podesna za rekonvalescente. dikrotni talas. purinska osloboñena d. v. (2) veštačko proširivanje prirodnih otvora i kanala. koja ne sadrži purinske baze. Wilderova d. ketogena d. alkalinišuća d. Arnnettov d. oscilacija zida arterijskog krvnog suda u dikrotiji. rastvorom. V. dikloksacilin. želuca. za nefritis i srčanu de- dilatator kompenzaciju... Organsko jedinjenje joda koje se nalazi u tireoideji i iz koga se stvara tiroksin. v. Karellova d. dijaliza. meñuprostorna žlezda. koja povećava alkalnost telesnih tečnosti. Giordano-Giovannettijeva d. potpuni prekid uzimanja hrane. dijeta bez soli i dijeta koja zakiseljava mokraću za dekompenzovane srčane bolesnike. ali uvek sa smanjenim unošenjem ugljenih hidrata. razmnože na podesnim hranljivim podlogama. koja potpuno odgovarapotrebama jedne osobe.

d. dipeptid. diodrast.. te se javljaju znaci opstrukcije sledećim redom: promukao glas i kašalj. oka.orpcije toksina. U čo201 . v. razvija se samo u dece do 5 godina. (grč. Potvrda dijagnoze je bakteriološka. može.NH-]/ diphallus. V. difterija. koji može biti i smrtonosan. polni. dimetoksifenil-penicilin. asfiksija sa smrtnim ishodom. U početku paučinasti eksudat. nastao iz dve aminokiseline meñusobno vezane peptidnom grupom [opšta formula peptidne grupe (veze) je -CO . otporan prema dejstvu penicilinaze. akutno zarazno oboljenje. javlja se u odojčadi. dolaskom u crevo čoveka. diplokorija. oznaqava moć prelamanja sočiva čija je žižna daljina l m. najčešće se javlja i najtoksičnija je zbog velike resorpcije toksina. d. služi za širenje materičnih usta. Difteričke skrame na tonzilama su beličaste. Starckov d. v. izazvati megaloblastnu anemiju. diploid. glatke. Hydantoinum. test. Npr. v. sintetsko sredstvo protiv amebijaze. sredstvo koje deluje izrazito depresivno na motorne 20ne moždane kore. u odojčadi s obrazovanjem beličaste skrame. polno dvoobličje. Larinks je pokriven difteričkim skramama. dimerkaprol. v. nitroceluloza. vrat vidno otečen. dvogubi penis. Difterija počinje postepeno. meticilin. difenilhidantoin. jedan od najpoznatijih haptena. U teške i maligne difterije ždrela skrame su masivne. diplegia spastica infantilis. peptid. diplöe. diplocoria. dimethylacetonum. javlja se samo u male dece sa znacima rinitisa. jodopymcet.) diploe. diphtheria. glatke. raširIjivi dilatator od gume s metalnim skeletom. dvojina. d. U difteriji oka. Phenobarbitonum. glivanj. dionin. a znaci intoksikacije izraziti. odnosno jedinka s dve kompletne garniture hromosoma. dioptrija. difilobotrijum. oficinalan je prema našoj farmakopeji. nosa. Čest je otok podviličnih žlezda. nosa i usne nema znakova opšte intoksikacije. Čest je otok podviličnih žlezda. a samo slabo hipnotički. razblažen. Smrtnost je vrlo visoka. Trimethadionum. udvostručena pupila u dužici. a znaci intoksikacije izraziti. v. usne. koji služi za dilataciju kardiojednjačke oblasti. koji može biti i smrtonosan. diphenylhydantoinum. KoIImannov d. dioptria. dptry jedinica mere koja označava moć prelamanja jednog sočiva. antidot u trovanju arsenom i nekim metalima (u prvom redu. samo za lečenje napada velike i psihomotorne epilepsije. v. vrat vidno otečen. d. Dimercaprolum. vrsta pantljičare od kojih d. dimerkaptopropanol (BAL). dimorfizam.Aethytmorphini cMoridum (oficinalan je prema našoj farmakopeji). koji može da se širi. Upotrebljava se. serija bužija razne debljine. aceton. Smrtnost je vrlo visoka. Klinička slika i prognoza difterije zavise od ulaznih vrata bakterija. izazvano bakterijom Corynebacterium diphtheriae. metalni uretralni dilatator. Diphyllobotrium. živom i zlatom). l dptr. larinksa (croop)4krup. aparat za merenje mišićne snage. otežano disanje. dipoa. najčešće se javlja i najtoksičnija je zbog velike res. ili riblja pantljičara. diloksanid-furoat. sjajne i atherentne. Hegarov d. ćelija. U teške i maligne difterije ždrela skrame su masivne.. Najčešće se upotrebljava dinamometar kojim se meri snaga mišića šake. Littleova bolest (pod bolest). v. Difteričke skrame na tonzilama su beličaste.. latum. sunñerasti sloj izmeñu koštanih pločica u kostima krova lubanje.diloksanid-furoat jednjačke oblasti u kardiospazmu. dinamornetar. a kasnije nežna membrana.. uglavnom. Zato je čest akutni miokarditis. sjajne i atherentne. Zato je čest akutni miokarditis. dilucioni test. polusintetski penicilin. Bolest karakte- diploid rišu bele fibrinske naslage na jednoj od spoljnih sluznica i znaci opšte intoksikacije organizma. a ponekad se obrazuju i skrame. d. diniti oceluloza. ždrela. dinkrophenol. dilutus. v.

oligosaharidi sastavljeni od dva molekula monosaharida meñusobno vezana kiseonikom. monokulama d. diplopia. Obolelo oko nije u stanju da predmet koji posmatra fiksira centralnim delom mrežnjače već delom koji se nalazi van žute mrlje. u žene iznosi prosečno 4/5 kapaciteta u muškog. stadijum u profazi prve mejotske deobe u kome se homologni hromosomi meñusobno ukrštaju (prave hijazmu) i izmenjuju genski materijal (crossing-over). skup neurona koji se nalaze bilateralno u retikularnoj supstanciji izdužene moždine i moždanog mosta koja se u funkcionom pogledu može podeliti u područje za ritmičnost (u izduženoj moždini). Disanje se menja i pod dejstvom stimulacijskih impulsa s hemoreceptora u krvnim sudovima. Znatne polne razlike postoje i u vrednostima totalnog i vitalnog kapaciteta. vis us. Najvažniji disaharidi sastava CiaHaaOn su: maltoza. V. (grkljan. diploten. uzdužno podeljen hromatin u jedru jajne ćelije. disajni kapacitet.diplopia veka diploidni broj (2n) hromosoma iznosi 46. poremećaj položaja sočiva. a frekvencija što se naknadno odašiljanje u aferentnim vlaknima vagusa i onima iz pneumotaksičnog centra brzo svlada. disajni putevi no ritmički odašilju podsticaje kojiaktivišu inspiratorne mišiće i impulse koji sprečavaju neurone za izdisanje. v. u apneustičko područje koje obuhvata donje delove mosta i u pneumotaksično područje u gornjim delovima mosta. celobipza. posmatrani predmet vidi se dvostruko pri gledanju samo jednim okom.p. disaharidi. Kad doñe do zamora ili inhibicije centra inspiracije. diplopija. diploteno jedro. Većina faktora koji razdražuju vazomotorni centar i povišavaju krvni pritisak povećavaju i ventilaciju pluća. Svi hromosomi u ovim parovima. i. disajni putevi. Pored tran- direktna perkusija. iako isprepletani. udvojeno viñenje. oboljenje makule i dr. percussio. skup cevastih organa pomoću kojih se uspostavlja veza izmeñu atmosfere i plućnih alveola. homologni su. svrstanih u 23 para. Stoga se u mozgu dobijaju dve različite slike posmatranog predmeta. kao i rezidualnog vazduha. saharoza i laktoza.. opažanje dva lika jedne tačke. Uloga apneustičkog centra je u tome da tonički deluje na inspiracijski centar. Uzroci: zamućeno sočivo. po ulogama se mogu podeliti na neurone za inspiraciju i neurone za ekspiraciju. S povećanjem aktivnosti inspiracijskih neurona pojačaju se učestalost i dubina disanja. Sve dok impuls kruži inspiracijskim oscilacijskim sklopom inspiracija se održava i ekspiratorni neuroni se ne stavljaju u dejstvo.p. Neuroni područja za ritmičnost. dušnice i njihove grane).. v. Ovo mesto nadražene mrežnjače ne poklapa se s nadraženim mestom mrežnjače zdravog oka. Povećanje koncentracije ugljen-dioksida ili jona vodonika i pad koncentracije kiseonika povećavaju aktivnost centra za disanje. Inspiracijski neuroni su sposobni da sponta202 . disajni centar. Na apneustički centar inhibitorno deluju impulsi koji dolaze putem vagusa iz receptora pluća. (nosna duplja. Usled toga slike se vide meñusobno razdvojene i bolesnik vidi posmatrani predmet kao dvostruk. ugljeni hidrati. binokularna d. chiasma. verovatno iz razloga što su neuroni ova dva centra isprepleteni u retikularnoj supstanciji moždanog stabla. osetljivim na promene hemijskog sastava krvi. a pneumotaksičnog da pod dejstvom impulsa iz inspiracijskog centra sprečava odašiljanje iz apneustičkog centra. sem polnih hromosoma u muškarca. Uzrok paralize mišića može biti periferna ili centralna lezija nerva. usna duplja i ždrelo) i donje d. najčešće pri paralizi mišića koji pokreću očnu jabučicu. Dubina se povećava stoga što se pluća jače rastegnu pre nego što inhibicijsko dejstvo vagusa i pneumotaksičnog centra nadvlada pojačano odašiljanje iz inspiracijskih neurona. v. a promene u suprotnom smislu ga u maloj meri koče. dušnik. DeIe se na gornje d. direktni vid. se zamenjuje ekspiracijom.

pomerenost. dyschondroplasia. pomerenost kostnih fragmenata pri prelomu ili zglobnih okrajaka pri iščašenju.. respiraiio. ispadanje meñupršljenskog kotura i pulpozne jezgre. d. V. slične ishijasu.disajni tip dislocatio r sporta vazduha uloga im je da vlaže. disanje. tractus respiratorius. dislokacija koja je udružena s drugim značajnim povredama.. diskordantnost. discoloratio. d. (stom. Kienböckova d. diskus-hernija. enchondromatosis. Lisfrancova 203 . discus. sluznice usta usled opštih i lokalnih oboljenja.. V. dlshondroplazlja. disjunkcija. odnosno otpornosti utvrñenog uzročnika zarazne bolesti prema antibioticima i drugim hemiöterâpeuticima. disajni trakt. habitualna d. pri kojem ćeli hromosomi odlaze u ćelijekćerke. nesposobnost nekog lica s oslabljenim sluhom da pri ispitivanju sluha govornim testovima tačno ponavlja reci. v. V. zglobni kolut. diskopatija. Disk-metoda je difuziona metoda u kojoj bakterije dolaze u kontakt s antibiotikom difundiranim iz jadnog izvora (papirnog kotura ili pastile) koji sadrži antibiotik. Uzrok je trauma i naknadna vuča mišića. u staračkoj nagluvosti). netraumatska dislokacija atlasa. dislokacija patrljaka prelomljene dislokacije vertikalis u odnosu na vertikalnu liniju. v. vezivno-hrskavična ploča koja se nalazi u šupljini zgloba i razdvaja zglobne površine. divergentna d. verticalis m.. hernija pulpoznog nukleusa. v. intervettebralis. karakteristična deformacija posle suprazigomatičkih preloma kostiju lica ili preloma po obliku Le Fort III.. povrede mekih ili čvrstih tkiva. slušna. blastula koja nastaje brazdanjem telolecitnih jaja.. diskontinuirana sterilizacija. v. dislokacija koja postoji od pre ili neposredno posle poroñaja. Pored slušne komponente može i cerebralna komponenta da igra ulogu (npr. Disk se postavlja na površinu podloge (Petrijeva kutija) žasejane kulturom uzročnika čija se osetljivost ispituje. spadajući u kučmeni kanal. kongenitalna d. v. (engl. diseminovana intravaskulna koagulacija.. promena položaja. coloratio. komplikovana d.) menjanje boje zuba. horizontalis mandibulae. tindalizacija. kotur. V. koagulacija. meñupršljenski kolut od fibrozne hrskavice izmeñu tela dva susedna pršljena. dislocatio. izolovana dislokacija polumesečaste kosti. sistem organa koji obezbeñuju funkciju disanja. meñusobno razdvajanje homolbgnih hromosoma u toku anafaze prve mejotske deobe. disjunctio. kože lica. čija patologija daleko premaša područje gonadne patologije. pomeranje patrljaka donje vilice u odnosu na horizontalnu liniju. kolut. dislokacija. respiraiio. diskrinija. disk-metoda.) tanjirasti izgled lica. Bell-Dallyjeva d. polna. sin. dislokacija u kojoj su žbica i laktača odvojeno pomerene. disajni tip.. d. v. Suprotno konkordantnost. postojanje razlike u pogledu odreñenog obeležja izmeñu članova blizanačkog para. linije preloma na donjoj vilici. »dish face«. V. disjunkcija. dislokacija koja se i posle repozicije ponavlja. disanje.) promena položaja. (hir. segregatio. diskriminacija. dislokacija u kojoj su zglobne površine potpuno razdvojene. diskopatija. disjunkcija predstavlja osnovu segregacije. odreñivanje osetljivosti. Diskordantnost je mnogo češća u dvojajnih nego u jednojajnih blizanaca. degeneracija fibroznog prstena i pulpozne jezgre meñupršljenskog kotura koji. disjunctio. duboki poremećaji u radu svih žlezda koje obezbeñuju ravnotežu seksualne funkcije. v. Prema zoni inhibicije oko kotura odreñuje se stepen osetljivosti ili rezistencije. iako čuje njihov zvuk. articularis. zagreVaju i prečišćavaju udahnuti vazduh. diskoblastula. Pošto se ova pojava zbiva posle izmene genskog materijala izmeñu homolognih hroffiosoma. vrše pritisak na korenove moždinskih živaca i izazivaju neuralgije i motorne smetne u odgovarajućem delu noge. d. kompletna d.

Nélatonova d. disperzna r aplikacija.. preloma. v. radnici) ili radi na suzbijanju pojedinih oboljenja (tuberkuloza. zastarela d. d.) pomerenost očnog sočiva. dysmetria. ukoliko su čestice sitnije. zatvorena d. v. (2) instrument kojim se vrši disekcija. metod u radu zdravstvenih radnih organizacija koji podrazumeva praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja i uslova života i rada odreñenih grupa stanovništva. dislokacija fragmenata prelomljene kosti. Ako je disperzna faza u rastvaraču (disperzno sredstvo) isitnjena do molekula ili jona. dyspepsia. v. (oft. disperzno sredstvo. V. rastvor šećera u vodi je disperzni sistem u kome je disperzno sredstvo voda. disperzna faza. sočiva. zdravstvena organizacija u sklopu Doma zdravlja ili samostalna. disperzija. disperzni sistem. radi se o grubim disperznim sistemima koji se nazivaju suspenzije ili emulzije. traumatska d.. a sitno rasporeñene čestice druge supstancije su disperzna jaza. . Supstancija u kojoj su čestice druge supstancije sitno rasporeñene zove se disperzno sredstvo ili disperzna sredina.. istraživanje uzroka i žarišta oboljenja. disperzni stepen. rana dijagnoza bolesti. npr. ranije nastala dislokacija na koju su se nadovezale zapaljenjske ili fibrozne promene. infekcija ili drugo oboljenje. disperzija. replicatio. izmeñu golenjače i žbice. praćenje i proučavanje kretanja odreñenih bolesti. takvi rastvori su koloidni rastvori. dislokacija kojoj je uzrok paraliza. u kojoj je peta potisnuta naviše. sagorevanjem fosilnih goriva u industrijskim procesima i sublimacijom. disektor. dislokacija zgloba kuka u kojoj se glava butnjače nalazi u blizini prednjo-gornje bodlje karlične kosti.dismetrija d. kožnoveneričke bolesti. disperzija. koloidni rastvori. Zajedno s metastazama i limfnim žlezdama vrata odstranjuje se i lateralna muskulatura vrata kao i unutrašnja jugularna vena. životne i radne sredine. dissector. seksualne. obuhvatni naziv za sve poremećaje organizma usled razdruživanja genetskog pola i njegovog fenotipskog ispoljavanja udružene dismorfije germinalnog i gonadnog pola: dismorfije gonofornog pola. Nastaju mehaničkim raspadanjem čvrstih tela.. stanje u kome su čestice jedne supstancije sitno raspodeljene u nekoj drugoj supstanciji. deca.. alkoholizam i maligna oboljenja). radikalna disekcija na vratu. Ako je disperzna faza isitnjena do vidljivih čestica. patološka d. v. veličina koja se meri recipročnom vrednošću veličine čestica disperzne faze. kad postoje metastaze na vratu. dispanzer. nedovoljno i odsutno doživljavanje sladostrašća u polnom odnosu. koristeći dispanzerski metod rada^ sprovodi niz mera zdravstvene zaštite: unapreñenje zdravlja/sprečavanje i suzbijanje oboljenja. v. utoliko je stepen disperzije veći i obrnuto. mešavina čvrstih čestica i vazduha. dismetrija. disperzni sistem. dislokacija donožja u tarzometatarznom zglobu. a disperzna faza molekuli šećera koji su raspodeljeni u vodi. Kirurški zahvat koji se vrši u odstranjenju karcinoma larinksa. disperzoidi. prosta dislokacija bez povrede okolnog tkiva.. preduzimanje mera i organ izovanj e zdravstveno-vaspitnog rada.. dispareunija. posmatranje individue u okviru njegove prirodne. disperzija. disperzija. dislokacija skočnog zgloba. 204 dissector dispepsija. koja. aerosoli. Brine se o zdravlju pojedinih kategorija stanovništva (žene. sinovitis. dismorfije. d. lečenje i rehabilitacija obolelih i povreñenih. Momeggiaova d. dispanzerski metod rada. dissectio colli radicalis. v. takvi disperzni sistemi su pravi rastvori. dislokacija izazvana povredom ili naglim pokretom. disperzna sredina. Ako su disperzni sistemi s česticama koje su po veličini izmeñu čestica pravih rastvora i suspenzija ili emulzija. (3) priručnik koji služi za upućivanje u disekciju. (1) lice koje vrši disekciju. v. koloidni rastvori.

koji mogu da perforišu i da stvore perikolonske apscese. u nekim zemljama povučen iz upotrebe. divergens. v. Diterihsova udlaga. gojaznost združena s nekim neurokožnim i skleroznim oboljenjima. prikrivanje neke bolesti ili njenih simptoma. 5/mulatio. Na tankom crevu proširenja su obično lokalizovana na ivici pripoja mezenterijuma. Schistosoma haematobiwn. diverticulopexia. mnogobrojni pulsioni divertikulumi u predelu sigmoidnog kolena kolona. udlaga. Ono može biti pravo ili lažno. disimulacija. Fasciola hepatica. extremitas distalis. manuelno. lekovi koji povećavaju količinu izlučene mokraće.. v. distomolar. zbog toksičnosti. strabismus. divertikulum creva. divergentan. Graserov d. u raznim pravcima. staro ime za Trematoda. Vaterov d.. Di-Te-Per-vakcina. posebno pobočno proširenje špaga nekog od šupljih organa. distrakcija.. nego i displazija gonada. diuretici.dissimulatio dissimulatio. hepaticum. distalni. V. zavojem ili distrakcionim aparatom da bi se opet uspostavio normalan položaj zglobnih okrajaka ili fragmenata kostiju.) udaljeno od središne linije. prekobrojni zub koji se nalazi iza umnjaka. Otuda. Druga revakcinacija 205 . uglavnom hermafroditi. intestini. npr. V. Ona se vrši s tri doze izmeñu kojih ne srne biti razmak manji od jednog meseca ni veći od tri meseca. block. (oft. uganuće. tetanusni anatoksin (Te) i ubijene uzročnike pertusisa (Per). dissociatio atrioventricularis. diverticulum. laringealni d.. divertikuloza. Dalja revakcinacija se vrši samo s tetanusnim anatoksinom. distalis. koji ide ustranu. distorzija. V. ekscizija pobočnih špagova. anthelmintičko sredstvo. kada govorimo o divertikulitisu. divertikul sluznice grkljana. diverticulosis. Ganserovi d. Distorzija nastaje pri snažnim i prekomernim pokretima (sagibanje i opružanje) u zglobovima ruke i noge. suprotno proksimalnom. Zid pravog divertikuluma sadrži sve slojeve zida šupIjeg organa na kome je nastao. ampula duodeni. proširenje creva. duodeni. !stezanje i kidanje ligamenata zgloba s izlivanjem krvi. dok se na debelom crevu javljaju na suprotnoj strani od mezokolona. debelog) creva. Može biti na tankom ili na oba istovremeno. D. d. razmicanje iščašenih zglobnih okrajaka ili fragmenata prelomljene kosti opružanjem i protivopružanjem. Češće dolazi do zapaljenja proširenja. fiksiranje pobočnog špaga hirurškim putem u novi položaj. praćeno velikim poremećajima razvoja. distorsio. trichiasis. v. divergencija. (stom. zapaljenje nekog divertikuluma. diuretička sredstva. divertikulektomija. distopija muških gonada.) skretanje očne jabučice upolje. diverticulitis. divertikulitis. udaljen od središta. lažni divertikul sigmoidnog kolona. klasa pljosnatih crva (Plathelminthes) bez segmentacije. pošto se oslobodi sraslina ili okolnih struktura. početka ili glave. donji okrajak). naročito divertikuluma kolona.. divertikulopeksija. svako razvijanje muške gonade na mestu na kome se ona inače ne razvija. v. Nedostaje mišićni sloj. distrofička gojaznost. distractio. con verge ns. donji (npr. stečeno sitno proširenje (tankog. kriptorhidija nije samo distopija. sadrži difterički anatoksin (Di). razilaženje. razlazni. d. diverticulum se vrši Di-Te-vakcinom pre upisa u osnovnu školu: do navršene osme godine. ditiazanin. Lažni divertikulum sadrži samo sluznicu i serozu organa. prodor sluznice creva Distoma haematobium. strabismus divergens. pri čemu drugi red može biti okrenut unazad. V. Ova vakcinacija u našoj zemlji je obavezna. diuretica (remedia). Prva vakcinacija se vrši jednom dozom Di-Te-Per-vakcine. Trepavice su poredane u dva reda. za razliku od mezijalnog. U zidu proširenja nema uvek mišićnog sloja zida creva na kome se promena pojavila. Distomidae. distichiasis. diverticulectomia. tako da dovede do trihijaze. distihijaza. uroñena anomalija trepavica. lažni d. v. od l do 3 god.

u žena ne postoji. pojavljuje . divertikul nastao sekundarno. pulsioni divertikul. d Meckeli. jer u žene ne postoje. Trepavice i obrve su razvijene u oba pola. Dlakavost lica u žene javlja se nekad u menopauzi. operacionoprevijališno. dok su u njega obrve punije. v. ustanova koja se razvija na 10-15 km od borbene linije radi pružanja opštemedicinske i specijalističke pomoći povreñenim i obolelim.centar). Od puberteta na njoj se u muškarca javljaju čeono-temene goleti. Čeona granica vlasišta je u početku konkavna nadole.. dizigotni blizanci. normalno se nikada ne javlja u žene.divinil-etar kroz povreñeni mišićni sloj.. pilus. leda. dizanje (uspinjanje) semenika pod uticajem ovlašnog draženja mošničke kože s unutrašnje strane buta. etilen-oksid. Sin. divertikul koji nastaje izbočenjem celog crevnog zida. bočno steže vaginu na kraju obljube. V. d. postajući još duže posle 50. lica. dok u muškarca (i androidne žene) ima samo dva bočna jezička. divinil-etar (divinil-etar. sem ako nisu androidnog tipa. dizalična ektopija semenika. blizanci koji proističu iz oplodnje dve odvojene jajne ćelije s dva semeglavca. Rokytanskyjev d. pulsioni d. v.. Granice njena rastenja na glavi su karakteristične: pozadi ona se u žene (i ginoidnog muškarca) prostire u vidu 3 jezička (jedan srednji i 2 bočna). Najčešća promena na njemu je zapaljenje. divizijska sanitetska stanica (ranije divizijski medicinski. divizijsko zavojište. levator ani). pravi d. grudi. dok se u muških obilno razvija. divizijski medicinski centar. v. špag u zidu duodenuma "* gde se spajaju žučovod i izvodno kanal pankreasa. zavojište. d. odlikuje se nizom polnih karaktera. Nuckov divertikul. divertikul koji nastaje usled pritiska u šupljini ili kanalu. V. Brkovi i brada su izrazito muški polni karakter. U muškog.. divinil-oksid). divertikul na mestu spajanja ždrela i jednjaka. Njegovo grčenje (kloničko u ejakulaciji muškarca) isturuje čmar unapred. Nalazi se u 1-2% svih osoba. Zenkerov d. zatim izolator. pa čak i niže).. divertikul jednjaka izazvan priraslicama. divizijska sanitetska stanica. pazuha. sanitetska služba divizije.. jedan od meñičnih mišića. dizač čmara (m. Trepavice su u žene duže i obilnije nego u muškog. Dlake iz nozdrva.. razvija se načelno pod šatorima (ili u kakvom pogodnom objektu) i ima nekoliko odeljenja: prijemno-trijažno (spojeno s evakuacionim). Vaterov d. godine. d. hernia inguinaUs congenita. glave (kosa) predstavlja izrazito polnu odliku. trakcioni divertikul.. mehanički ili usled bolesti. dok se u muških javlja i ispod lopatica (nekad tek u kasno doba). sadrži sve slojeve zida tankog creva. godine. U ženskog. dok se na kraju ne pretvore u ćelavost. Dlake su rasporeñene u pojedinim predelima tela i to na naročiti način. godine sadrže više sumpora nego u muškog. koje vrše ograničeno povlačenje zida jednjaka upolje. dlaka. Suva supstancija dlaka žene posle 10. stečeni d. inhalaciono sredstvo za izazivanje opšte anestezije (narkoze). s malim razlikama. barba. obrastanje obraza dlakama počinje oko 14. d. ostatak proksimalnog dela omfalomezenternog voda. dlakavost. ždrelno-jednjački d. 206 dlakavost divizijski sanitet.. sanitetska stanica. v. usnih otvora i na usnim školjkama ne postoje. pri čemu peritoneum oblaže s unutrašnje strane kanal i semenik koji leži na njegovom dnu. statutom sanitetske službe NOV i POJ pri svakoj diviziji predviñena pokretna bolnica u čijem sastavu je bilo hirurško. dužina mu varira od l do 30 cm. Rokitanskyjev d. nastaje u slučaju kad nije došlo do zatvaranja Nuckovog kanala. Kosa je u žene znatno duža (sve do pojasa. d. divizijska (prihvatna) bolnica. bolesničko. v. interno i zarazno odeljenje. v. isparljiva tečnost. capillus. Nuckl. trakcioni d. odeljenje za dekontaminaciju i odeljenje za psihijatrijske slučajeve. Obično se nalazi na 100 cm proksimalno od ileocekalnog zaliska. d. sistem dlaka predstavlja jednu od najglavnijih polnih odlika.

slabo je mineralisana (0. DNK-RNK-hibrid. (»bruce«). banja koja leži pod Paškim Kozjakom. v. premorenost. Ima ureñeno kupatilo sa kadama i basenima i odeljenja za ispiranje i fizikalnu terapiju. Voda služi za piće. DNK-polimeraza I. ubrizgana supkutano. nefrolitijaza. 207 . palma manus. kao i unutrašnju stranu butina. ali je bujnija i grublja u muškarca. Döderlleinovi bacili. Banja je i oporavilište. Limene kutije s otvorima na zidovima koji se otvaraju i zatvaraju pokretljivim poklopcem ili širokim trakastim obručem. i ugljenokisela. Ima klimat koji deluje sedativno i tonično. naknada za bolovanje. fundus.4394 g °/oo). sekundarna d. dno. čije su purinske i pirimidinske baze komplementarno sparene i meñusobno povezane hidrogenskim vezama. repair) mogućih grešaka nastalih prilikom replikacije DNK njena egzonukleazna uloga je verovatno najznačajnija. ubija u roku od 4 dana zamorče teško 250 g. Voda sa »Termalnog Vrela« topla je 360C. posle sterilizacije oni se zatvaraju da bi sadržaj kutije ostao sterilan. urička dijateza. ne prelazeći na unutrašnju stranu butina i ne zahvatajući čmarnu okolinu. obično. Za vreme sterilizacije otvori su slobodni da bi vodena para mogla da prodre u kutiju. najjači je do danas otkriven estrogen. najmanja količina toksina koja. Dobrna. neuralgije.v. 18 km od Celja. neuroze. DLM (dosis lethalis minima). laktobacili. Bruce su u muškog duže nego u žene. katari mokraćnih puteva i razne intoksikacije). lake anemije. deluje i kao egzonukleaza koja prekida 5'-3' fosfodiestarske veze u dvolančanoj DNK što služi za ispravljanje (engl. konvertovala se i izazvala pojavu simptoma (histeričke. enzim koji katalizuje stvaranje 3'-5' fosfodiestarskih veza u sintezi DNK. dobit od bolesti.. dvostruka spiralna struktura koja se sastoji od po jednog lanca DNK i RNK. dlan. deluje takoñe i kao egzonukleaza koja. u muškarca stidnjačna dlakavost se gornjom granicom klinasto prostire po prednjoj strani trbuha ka pupku. imajući sposobnost kontrole tačnosti procesa replikacije DNK. d. grampozitivni. v. doazinolna kiselina (estratrijen 3-01-17- Döderlleinovi bacili -karboksiacid). ima sasvim poseban polni karakter: u žene zauzima trouglast prostor s osnovicom okrenutom nagore. U ovoj banji lece se: oboljenja u kojima treba povećati diurezu (kardiorenalna skleroza. nepokretni. oslobañanje od obaveza.0) koja sprečava razmnožavanje patogenih bakterija. a nije se upotrebila za (zabranjeno) zadovoljavanje nagonske potrebe. DNK-III. ne postoji. V. doboš. DNK. ka pupku. dok je u muškog razvijena. kupanje i ispiranje. po odsečnoj vodoravnoj liniji. odmaralište i lečilište. sažaljenje okoline. n. replikacija. Doisy ju je dobio polazeći od estrola. Nalaze se normalno u vaginalnoj flori pod čijim se uticajem glikogen iz vaginalnih ćelija pretvara u mlečnu kiselinu. kutija za zavojni materijal. primarna. arterijska hipertenzija. na 395 m. Postoji i jedan izvor hladne gvožñevite vode.dlan se u oba pola. v. njena osnovna uloga je u replikaciji DNK. u Dobrnskoj dolini. dlakavost udova u žene. deoksiribonukleinska kiselina. Njegov derivat disdedrodoazinolna kiselina (estropentan 3-0117-karboksiacid). a s donje strane zahvata meñicu i okoločmarnu oblast. neurotičke) bolesti. eliminiše pogrešno ugrañene deoksinukleotide iz lanca DNK prekidanjem 3'-5' fosfodiestarske veze. enzim koji katalizuje veoma brzo formiranje 3'-5' fosfodiestarske veze u sintezi DNK. neurastenija. ona u vagini obezbeñuje stalnu kiselu reakciju (pH oko 4. posle hepatitisa. vola manus. stidnjače. poseduje takoñe sposobnost proveravanja tačnosti redosleda prilikom 3'-5' povezivanja deoksinukleotida u toku formiranja lanca DNK. ginekološki funkcioni poremećaji. po psihoanalitičkom shvatanju olakšanje koje nastupa postoje libidinozna energija skrenula. polazeći od ekvivalina. Naprotiv.

doping. Tri grupe sredstava: ona koja stimulišu kardiovaskularni i disajni sistem (kofein. zavoj koji po izgledu podseća na ocepak koji se uvrće spiralno. mandibula. Postojanje većih količina belančevina u krvnoj plazmi (oko 73 g/lit. Naročito su opasna sredstva iz druge grupe. dominantnost. Donnanova ravnoteža. leñni. zubozdravstvenu zaštitu. v. odnosno i onda kada se on nalazi samo najednom članu odgovarajućeg para homolognih hromosoma. Prema Donnanu ravnoteža jzmeñu dva rastvora (jedan sadrži+samo NaCl. u kojoj omoti jedan drugog ne pokrivaju. zdravstvenu zaštitu žena i dece. doksapram. a broj difuzibilnih anjona (Cl) za 5% manji u plazmi nego u meñućelijskoj tečnosti. Doizy-Curtisov test. (3) d. kardiazol). dolabra. dorzalan. a ne propušta jone koloidno rastvorenih supstancija (belančevine). slično crepu na krovu. v. dugačka ili uzana glava čija je dužina mnogo veća nego njena širina. zamor. dolichocephalia. alel čije fenotipsko dejstvo postoji i u heterozigota. jer potiskuju prirodni odbrambeni mehanizam organizma. delujući preko CNS-a. ona koja. Izraz dominantan koristi se i za obeležavanje svojstva normalnog gena. kiseonik). a drugi elektrolitički koloid Na R) uspostavlja se u momentu kada proizvod koncentracija difuzibilnih katjona i difuzibilnih anjona s jedne strane polupropustljive opne postane jednak proizvodu koncentracija difuzibilnih katjona i anjona s druge strane opne. v. unošenje farmakoloških sredstava u organ izam radi veš tačkog podizanja radne sposobnosti. u kojoj se svaki omot na odreñenom mestu uvrće za 180° da bi prilegap na ekstremitet s obzirom na razne debljine pojedinih segmenata ekstremiteta. analeptik za stimulisanje disanja. serpens. dojka. donja vilica. dorsalis. dolihocefalija. životinja ili biljka u kojima parazitski živi neki drugi organizam. pojava u kojoj svaki kružni omot delimično prekriva prethodni. test. površinska nedeljna doza (pod dosis). (2) d.) s obzirom na to da se belančevine ponašaju kao nedifuzibiln^ahjoni. dolihocefalus. Dolabra se stavlja na tri načina. doksiciklin. zadnji. dugoglavost. v.) nego u meñućelijskoj tečnosti (oko 18 g/lit. obezbeñuje sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu stanovništva koje živi i radi na jednoj odreñenoj teritoriji (obično opštini). Donovanijev korpuskulum. don. to će broj difuzibilnih katjona (Na) biti za oko 5% veći. dorsalis na. dolichocephalus. benzedrin) i ona koja se inače unose u organizam (vitamini. higijensko-protivepidemijsku zaštitu. zavisno od toga da Ii se efekat dominantnog gena fenotipski ispoljava u svakoj jedinki koja ga sadrži ili samo u jednom broju organizama. uklanjaju zamor (pervitin. reversa. u okviru svoje delatnosti. sifilisni aortitis. ali mnogo češće se njime označava mutantni gen.Döhleova bolest Döhleova bolest. Dominantnost može da bude potpuna ili nepotpu- 208 . obično na ekstremitete: (1) d. polusintetski antibiotik iz grupe tetraciklina. dom zdravlja. V. dominantan. zdravstvena organizacija koja. stanje obezbeñeno dejstvom dominantnog gena. mamma. radnika i starih osoba. aortitib. telašca u ćelijama zapaljenja u veneričkom oboljenju zvanom granuloma venereum. currens. Teško je povući tačnu granicu izmeñu fiziološkog i veštačkog podizanja radne sposobnosti. ravnoteža koja se javlja u dva rastvora nejednakog osmotskog i koloidnoosmotskog pritiska kada su razdvojeni opnom koja propušta samo obične jone. školskog deteta. Izgleda da su prouzrokovači toga oboljenja. ali u mnogo većim količinama. Dom zdravlja obezbeñuje neposrednu i specijalizovanu zdravstvenu zaštitu i to: opštu medicinu. hitnu medicinsku pomoć i snabdevanje lekovima. domaćin. frontookcipitalno izdužen oblik glave.

odreñivanje ili odmeravanje doze. Doza ništa ne govori o uzajamnom dejstvu zračne energije i materije. zastirući nadusmin14 Medicinski leksikon drainage ski deo grlića i dopirući do zadnjeg usminskog špaga. Stepen ekspozicije obično se iskazuje u R/min. v. kapilarna d. budući da nije isto što i apsorpcija rendgenskih zrakova.) zračna doza. ona varira od 270 do 1. Odjednom data količina rendgenskih zrakova što na nedelju dana posle ozračenja izaziva crvenilo kože. dozimetar. U uslovima kosmičkog leta dozimetrija obezbeñuje merenje raspodele doznih polja.450 rendgena. kao i za merenje doze zračenja u kabini broda i na njegovoj spoljašnjoj strani. doručje. (brojem rendgena u minutu). pod vodom i u slučaju nesreća i požara. kao i celokupnu dozu u brodu i van njega. količina rendgenskih zrakova koja dovodi do privremenog opadanja kose (dlaka) na ozračenoj površini vlasišta. Sin. čije dno čini Douglasov špag (cavum Douglasi). doziranje. Koristi se za rad u zatrovanim prostorijama. (radiol. drenaža snopom vlasi.. Pozadi se spušta mnogo niže. a ispod usne školjke. Douglasov abscessus. Zavisno od principa na kome dozimetar radi on može biti jonizujući. epilaciona d. biološka doza. V. X-hromosom. dosage compensation. leña. dugmasta d. Douglasov špag.ñorsoventralis ñorsoventralis. jačinu doze i pravac kretanja jonizujućih zračenja. Koristi se u ovozemaljskim uslovima. koju jonizujuće čestice predaju materiji po jedinici mase ozračenog materijala (na mestu koje nas interesuje). bolje dopustiva doza je celokupna količina zračne energije koju čovečje telo može da prima neprekidno. dosis. v. doza. gde meri veličinu zračenja kojima je izložen kosmonaut u toku leta. drainage.S. zadnji deo trupa. glandula parotis. kožna jedinica.). d. v. Meri dozu.).. drenaža kičmeno-moždanih tečnosti iz bazalnog subarahnoidnog prostora u cilju smanjivanja lubanjskog pritiska. v. bazalna d. bez pojave crvenila na koži. a još 3 sedmice kasnije u bronzanu. Doverov prašak.D. što zavisi od visine napona na rendgenskoj cevi (kVm).) v. Izražava se jedinicom »rad«. scintilacioni. pa se onda prebacuje na prednju stranu pravog creva. (engl. »unit skin dose« (U. Izražava se brojem »rendgena« (R). izlaganje rendgenskim zracima na vazduhu. dorzoventralni. v.D. ili drugim materija- 209 . odvoñenje sekreta iz rana ili patoloških tečnih kolekcija. ketguta. V.. fotografski. ali je našao primenu i u kosmičkoj medicini. drenaža peritonealnog transudata pomoću specijalnog dugmeta pričvršćenog za sve slojeve trbušnog zida. materica je spolja obložena trbušnom maramicom koja čini serozni sloj (perimetrium). komplet sa kiseonikom i maskom za disanje odvojen i nezavisan od spoljnjeg vazduha.. Ovo u roku od 2 sedmice prelazi u mrku obojenost. bez ikakvog oštećenja krvotvornih organa ili polnih žlezda. najveća parna pljuvačna žlezda smeštena u jami iza donje vilice. što je od posebne važnosti za posadu. bilo koga jonizujućeg zračenja. dovodni. Izražena u fizičkoj jedinici. Drugim recima organizam je u stanju da neutralise efekat zračne energije sve dok primljena doza ne preñe podnošljivu vrednost. Pulvis Ipecacuanhae opiatus. Po svojoj nameni on može biti ličan. Drägerov aparat. metacarpus. obrazujući mnogo dublju rektomateričnu duplju. površinska nedeljna doza.. afferens. drenaža. pa se prebacuje na dno mokraćne bešike čineći bešično-materičnu duplju. iz telesnih šupljina pomoću gumenih ili staklenih cevi s okcima sa strane. apsorbovana d. (E. Ona se izražava površinskom nedeljnom dozom. Očitani podaci ukazuju na postojanje radijacione opasnosti. doušna žlezda. operacija. ona količina energije. luminiscentni i hemijski. ureñaj za merenje jačine jonizujućih zračenja. Na prednjoj strani on doseže do istmusa. v. eritemna d. od nazad prema napred. Dragstedtova operacija. dorsum. tolerancije (TD). dosis. abscessus.

drastica. toksička supstancija koja izaziva prolaznu izmenu raspoloženja ili svesti s ciljem da se suzbije neprijatno stanje a eventualno postigne prijatno. Impulsi iz zadnjeg hipotalamusa prenose se niz moždano stablo i bočnim stubovima kičmene moždine do motoneurona.. zatvorena d. koji ima osobinu da utiče na brzinu provoñenja impulsa u srcu. meñunarodna organizacija osnovana na inicijativu švajcarskog filantropa Henrija Dunanta. Dresslerov sindrom. postinfarktni sindrom. clitoris. uzrok koji izaziva funkcioni odgovor. naprava za pričvršćivanje matrice za zub. drainage. (eng. služi za izračunavanje talasne dužine najkraćeg rendgenskog zraka u zavisnosti od napona na krajevima rendgenske cevi: Ao= 12. dražica. vrsta drenaže plućnih kaverni pomoću aspiracije. tidalna d. Quinckeov položaj. Dubin-Johnsonov sindrom. vrsta stalne aspiracije pleuralne tećnosti pomoću gumenog creva u vezi sa staklenim sudom u kome je stvoren vakuum.. V. v. v. Duane-Huntova jednačina. Monaldijeva d. Prema Ženevskoj konvenciji (1864). za krotonovo ulje (Oleum Crotonis). phlegmona. halucinacije ukusa i mirisa. držač matrice. što je praćeno progresivnim povećanjem mišićnog tonusa. zbog čega se povećava metabolizam i proizvodnja toplote u mišićima (za 5040) i pre nego što počne drhtanje. V. zatvorena pleuralna d.adrenalin). drastični lekovi. kako bi mu glava visila naniže... stara se o neutralnosti i zaštiti ratnih ranjenika i bolesnika. dreamy state. Wangensteenova drenaža. Društvo crvenog krsta. Naziv koji se danas skoro isključivo upotrebljava kao grupno ime za laksantne lekove vrlo jakog dejstva. (eng.) maljičasto zadebljanje na jedru neutrofilnih polimorfonuklearnih leukocita kao oznaka ženskog pola organizma. terapijska drenaža u bronhiektazijama i plućnog apscesa stavljanjem bolesnika u ležeći položaj potrbuške. U mirno doba organizuje pomoć civilnom stanovništvu pri elementarnim katastrofama i pomaže unapreñenje higijene.. v. stalna aspiracija pleuralne duplje pomoću interkostalno stavljenog drena koji vodi u hermetički zatvoreni sud. nevoljna kontrakcija skeletnih mišića kao reakcija na hladnoću.nadražaj. Sin. sirovi ili sasušeni delovi biljaka ili životinja koji služe za spravljanje lekova. a zatim pražnjenje pomoću sifonskog dejstva i isticanje usled dejstva teže. stalna drenaža pomoću usisavanja želudačnom ili duodenalnom sondom u cilju lečenja začepljenja creva ili paralitičkog ileusa. v. drenaža empijema pleure uz sprečavanje ulaženja spoljašnjeg vazduha u pleuralnu duplju. droga. tremor. drhtanje. izazvan nesposobnošću hepatocita da izluče vezani bilirubin u žuč. impuls u tkivu odnosno organu. Oscilacije u mehanizmu povratne sprege refleksa na istezanje dovode do drhtanja i stvaranja toplote u telu. drumstick. v. npr. d.) v. dromotropan.. Nastaje aktivisanjem primarnog motornog centra za drhtanje u zadnjem delu hipotalamusa pod dejstvom signala iz kože i 210 kičmene moždine. drenaža mokraćne bešike pomoću aparata koji naizmenično puni bešiku dâ bi se izazvalo njeno rastezanje. nadražaj. u fiziologiji. v. Poremećeno je izlučiva- . narodnog zdravlja i zbližavanje meñu narodima. koji se ne upotrebljavaju u humanoj medicini. v. v.. drvenasta flegmona. Može biti negativan (ako se daje acetil-holin) i pozitivan (ako se daju kateholamini . maljičasti nastavci. drastica. v.40S4cV u angstremima (A). porodični oblik nehemolizne žutice. tako da se dušnik nalazi niže nego obolele zone pluća. položajna d. impuls. drenaža. Wangensteenova d. drhtavica. u užem smislu.. pod dejstvom aspiracije. Perthesova d. Crveni krš t.. zdravstvenog osoblja i sanitetskih ustanova država koje su potpisale konvenciju. matrice. drastični lekovi. draž.drastica Dubin-Johnsonov sindrom lom malog dijametra koji vrši kapilarno privlačenje. sukciona d.

zastranjeni vod. choledochus. opnasti pužni kanal unutrašnjeg uva. slabošću. v. vod. proširujući se u ampulu i probijajući se kroz prostatu kao brižnih. polukružni opnasti kanali u unutrašnjem uvu. arteriosus Botalli. pak. duodenumska tubaža (sondaža). cochlearis. duplja. najveći limfni sud. d. npr. mehanička metoda lokalne hemostaze kojom se zaustavljaju kostna. znojenjem. d. d. desni limfni kanal. d. v. bolest. pancreaticus major. zapaljenje duodenuma (dvanaestopalačnog creva). U maloj karlici se priljubljuje uz bok mokraćne bešike. Oba briznika se otvaraju u mokraćnu cev na sisičastom uzvišenju poznatom kao semena humčica (colliculus seminalis. choledochus). v. Botalov kanal. duodenum. karakterističan za ovaj sindrom. Dug je 50—60 cm. sub- Dupuytrenov fenomen lingualis. smešten jednim delom u mošnicama.) kompleksna pojava. priljubljen uz telo pasemenika. dobijenog pomoću duodenumske sonde. kanal pasemenika. abscessus. v. veru montanum). Duboisov apsces. operacija. cavitas. dubliranje modela. lupanjem srca. duboka tamponada jodoformnom gazom. canalis Whartoni. v. d. desni i levi grade ductus hepaticus communis koji se spaja s kanalom žučnog mehura u žučovod (d. periodontalna krvarenja. Dupuytrenov fenomen. deferens. U hepatocitima postoji mrk pigment. struktura koja se sastoji od dva lanca DNK ili RNK. epididymidis. v. d. kanal. v. cysticus. sinkopom. Duhringova bolest. v. ductus. simptom karakterističan za dijagnozu cista u donjoj i 211 . ductus aberans. nastaje u trbušnoj duplji i uliva se u levi venski ugao. operativno načinjena duodenalna fistula. v. Dubreuilova tekalna žlezda. d. uliva se u desni venski ugao. thoracicus. d. canalis Wirsungi. dumping sindrom. lymphaticus dexter. kao i ona iz većih krvnih sudova posle vañenja zuba. v. d.) i kontrastnih sredstava za rendgenski pregled žučne kesice i žučnih puteva. v. naročito njegovog holestaznog oblika. semicirculares. d. odnosno genima. (1) ispitivanje sadržaja duodenuma. choledochus. cevast organ. a ponekad i dijarejom odmah po uzimanju hrane. neposredno se nastavlja na pasemenički kanal u repu pasemenika. duodenitis. d. auris. Duplayeova bolest. d. v. dupleks. Duhamelova operacija. kao i za ispitivanje funkcijskog stanja egzokrinog pankreasa. semenovod. izvodni kanal žučnog mehura. dupla trisomija. naziv za kiseonik koji se po završenom teškom mišićnom radu utroši u oksidacionim procesima koji daju energiju za nadoknañivanje razgrañenog adenozin-trifosfata i kreatin-fosfata i pretvaranje mlečne kiseline u glikozu. Služi i za ispitivanje žuči iz žučne kesice (žuč B) i jetre (žuč C). polisomia. duplicatio. fistula. Stenonov parotidni kanal. auris. parotideus. (stom. V. (2) terapijska mera za lečenje oboljenja žučne kesice i infektivnog hepatitisa. spaja račvu plućnog stabla i luk aorte u fetusu. hromosomska nenormalnost koja se sastoji od udvajanja odreñenog segmenta hromosoma sa svim njegovim !okusima. ejaculatorius. dug kiseonika. duplicatio. d. (engl. duodenostomija. u izradi skeletirane zubne proteze.) izrada duplikata radnog modela od vatrostalnog materijala metodom otiska. ili. dermatitis herpeti-f onu is. briznik. a od gornjeg pola semenika ulazi u sastav spermatičke vrpce. duplikacija. izvodni kanal doušne pljuvačne žlezde. unutrašnji sloj jajnog meska u kome se stvara ženski polni hormon (folikulin ili estron). duodenostomia. d. canalis Bartholini. submandibularis. veliki grudni vod. v. najverovatnije izazvana brzim prolazom hrane iz želuca u jejunum preko anastomoze posle gastrojejunostomije. Sup. Ispoljava se mukom. duplikacija. intestinum. dejicientio. od po jednog lanca DNK i RNK. dd.dubliranje modela nje i nekih boja (BSP. hepaticus. v. cavum. jetreni kanal. duplex. v.

v. dvanaestopalačno crevo. ali ne može da raspozna šta koji zvuk znači. meseca. (embr. Polna uobličenost čoveka. Mikroskopski tip je u 46-60 procenata epidermoidno-ćelijski s orožavanjem. periferno ili nodularno i difuzno. duševni bolesnik. Najčešći makroskopski oblici su hilusno pražnjenje. tvrda moždanica. dvolisni ili mitralni zalistak srca. tj. Te manje-više individualne razlike meñu jedinkama istog pola čine da u polovima čoveka postoji čitav niz tipova koji se. dušična kiselina. V. duševna gluvoća. dušnica. u manjoj ili većoj meri. higijena. Sin. (embr. benigna neop212 dvoobličje. meseca prednji vezivni zid zadebljava zbog pojave prehrskavičnih začetaka torakalnih prstenova. v. u odnosu na uobličenost mnogih drugih gonohoričkih životinja i tu osobinu što je nejednako ispoljena. v.) trachea. dvoglav. karcinom dušnice je najčešća maligna neoplazma grudnih organa koja nastaje bujanjem ćelija epitela dušničke sluznice. duševna bolest. fractura. dok se u zadnjem javljaju začeci mišića. začepljenje zjapa dušnice. i surditas. segment disajnog kanala. polno (dimorfizam.. v. Potpuno začepljenje dovodi do kolapsa pluća. dizigotni blizanci. bilo da su »vladajućeg«. pes planovalgus. Čovek pripada grupi gonohoričkih životinja. što se ispoljava manjim ili većim nagomilavanjem karaktera istog pola ili. valva bicuspidalis s. seksualni). neoplazmom. anaplastički s nediferentovanim ćelijama oko 30 procenata svih adenokarcinoma u 9-12 procenata i mešoviti tipovi. dvogubi penis. pored sve svoje jasne ispoljenosti. spoljašnja opna centralnog nervnog sistema. v. bolesnik. polno lazma nastala umnožavanjem epitela dušnice. iris. crevna cev se od njega neposredno pravolinijski nastavlja. biceps (mišić). pes planus. v. mitralis. osnovnog pola prekomerno ili nedovoljno izražene. Za seksualnu fiziologiju i patologiju čoveka ta je činjenica od osobito velike važnosti. dužica. duševno slepilo. HNOa. pritiskom na dušnicu usled zapaljenja ili njegovih posledica.. Acidum nitricum. onih u kojih su polovi razdvojeni. dušnični.Dupuytrenova fraktura gornjoj vilici. dušik. simptom ping-pong loptice. v. dustaban. v. azotna kiselina. bronchialis.) dok želudačno proširenje još nije izvršilo svo* je uvrtanje. Bronhiolni karcinom čini 3 procenta svih karcinoma pluća i bronhija i smatra se da nastaje bujanjem epitela krajnjih bronhiola ili ćelija koje oblažu alveole. Ono može biti prouzrokovano udahnućem stranog tela. trachea. umesto njegovih izostalih odlika. dvojajni blizanci. azot. dura mater. v. duševna higijena. dvoobličje. Krajem 1. Nastaje uglavnom pri oštećenju konveksnog dela okcipitalne kore u dominantnoj hemisferi. opstrukcija d. »pravog« ili »čistog« tipa. od čijeg se zida uvraćanjem stvaraju pupoljci za jetru i gušteraču. astme. mesecu. pokazuje. opšta senzorička afazija. penis. Žlezde se javljaju u 4. jer često poma- . papilom d. Dupuytrenova fraktura. V. v. nesposobnost razumevanja značenja reci koje služe izražavanju neke misli. v. bolnica. koji produžava grkljan. želudačna kesa povlači za sobom crevo i ono pod želucem čini koleno: taj segment je dvanaestopalačno crevo. priljubljena uz koštane zidove lubanjske duplje i kičmenog kanala. čak i u jedinici istog pola. bolest. nemogućnost razumevanja primljenih vidnih utisaka pri potpuno očuvanoj funkciji čula vida. Najčešće nastaje nakon oštećenja ili razaranja ugaone vijuge ili zadnjeg dela gornje slepoočne vijuge u dominantnoj hemisferi. Bolesnik ima očuvan sluh. v. ima suženi zjap i obložen je višerednim cilindričnim epitelom. Pretvaranje prethrskavičnih začetaka u hrskavične prstenove počinje krajem 2. v. pojavom karaktera suprotnog pola. udaljuju od osnovnog. dušnik. što samim tim dovodi do poInog dvoobličja. v. bronchus. atelektaze. Zanoseći se udesno.

otklanjanje azotnih sualnih odlika dovodi do stvaranja supstancija. Npr. toliko je veliko da se čine pića. sivnoj paralizi prouzrokovano je kortiu aminokiselinama postoje dvopolni kalnim. CH2NHsCOO). supstitucija heteroseksualnim dovodi dypsomania. otkriva supstituciju heteroseksualrastvarač koji se nalazi s druge strane nim odlikama. U muških nagomilavanju izoseksis.dysarthria. osoben hod sitnim dvostruk (udvojen). U ničnim rastvorom kuhinjske soli. U progrepola s dva suprotna naelektrisanja. a u žena do stvaranja hipernika s bubrežnom insuficijencijom. nema dva muškarca u svemu ista. posle čega pada u san. dok se (ženskih muškaraca). be Uvek u granicama fiziološki dopuštelančevine. odnosvreme bolesnik pije obično velike kolino supstitucijom. za koje lih mehanizmima viška i manjka. Traje 2-7 dana. dijaliza. a po može bez velikog ustezanja reći da buñenju ostaje delimična amnezija. haemodyaligom. poremećaja koncentracije hiperandroidnih tipova (suviše muških elektrolita i jona vodonika u krvi bolesmuškaraca).dvopolni jon dysbasia že razumevanju normalnih i bolesnih dyalysis. elektrolita od koloidnih čestica uticatačnije: iz prevage jedne faze nad drujem jednosmislene struje. a otežanim izgovaranjem suglasnika u orta oblast od pola čini ličnost. V. peskih. ganskim i funkcionira poremećajima dvopolni jon. Kroz muških izostajanja izoseksualnih odlika trokar. mucanje. dinke s viškom izoseksualnih odlika. dvostruka šina. loidno rastvorene supstancije (npr. dve žene u svemu iste. disbazija. postoje u svakom polu. ubrizgava se u toku 24 do formiranja ginoidnih muškaraca časa 20-25 litara ovog rastvora. naročito u vange. zaboden u desnu bedrenu jamu i supstitucija heteroseksualnim dovodi (fossa iliaca). spastica pOOH kao dvopolni jon izgleda ovako (d. dysbasia. Molekuli druga. 213 . Ovo odvajanje molenog) dve velike grupe individualno uobkula ili jona vrši se kroz membrane čije ličenih jedinki: jedna podrazumeva jepore propuštaju samo molekule i jone. sve više muški uobličenih. jer je potenciranje koja se postiže stalnim ispiranjem perigenitalnih odlika manje izraženo. izostajanje izoseksualnih odlika i ritonealna irigacija. U ženjamu stalno ispušta ova tečnost. jon koji ima dva centralnog nervnog sistema. dvorog. škrob) odvajaju od supstannog.. polazeći od cija koje se u rastvoru nalaze u obliku »čistog« pola (euandroidnog i euginoidjona ili molekula. proginoidnih tipova (suviše ženskih žena). peritonealna d. Obilje podtipova nastara i psihopata. niti epileptički ekvivalenti. v. odvajanje proizlazi iz odnosa muške i ženske faze. Sin. voñenjem krvi kroz poseban aparat Od granice »čistih polova« do tavanice (»veštački bubreg«). phoniatria. elektrodijaliza. v. V. koracima u bolesnika od arterioskleroze mozga. bigeminus. cerebelarjoni (aminosirćetna kiselina CH2NHznim i psihičkim uzrocima. d. V. izoseksualnih odlika. dizartrija. Javlja se jednom u nekoliko ko se približavamo krovu ovog diferensedmica ili meseci. otežano hodanje. povremeni do stanja androidnjh žena (muških neodoljiv nagon za uzimanjem alkoholžena). postupak kojim se kopojava u toj oblasti čovekova života. d. cviterjon. arteriosclerotica. v. a a zadržavaju koloidne čestice. Preko toneuma izotoničnim ili slabo hipertote granice ulazi se u oblast patologije. ekstrapiramidnim. usled manjka izoseksualnih odlii joni prolaze kroz membranu u čist ka. obično u epileptičacijacionog tipa. poremećaj govora s nitalnoj oblasti njihove seksualnosti. sillabalris). ove grupe protežu se neizbrojivi podtiotklanjanje azotnih supstancija iz krvi u povi sa sve snažnijim nagomilavanjem težoj manjkavosti bubrega dijalizom. ukolinih pića. odmah pod granikroz trokar zaboden u Ievu bedrenu com euandroidnih muškaraca. dipsomanija. hemodijaliza. bicornis. Polno odreñenje jedinke membrane. demarche a petits pas. ferula duplex.

genetskih anomalija u razvoju gonada. dyschromia.ili achromia. genetski zavisan. od kojih su najčešće S. macrodontio i microdontio. poremećaj normalne pigmentacije kože. te bolesnik ima 5-20 krvavosluzavih stolica dnevno. čvrstih vezikula.. krvna d. dyskeratosis malnih imunoglobulina. tamo). disgamaglobulinemija. lokalizovanih uglavnom na rukama (lateralnim stranama prstiju) i nogama. izraz za svaku bolest. Oboljenje je praćeno svrabom i žarenjem. teško ili bolno pražnjenje izmeta iz rektuma. diskezija. tamo) .i širem smislu. syndroma Turner (v. nesklad u veličini zuba i vilica. Može se ispoljavati u smanjenoj (hipofunkcija) ili povećanoj funkciji (hiperfunkcija). v. Može biti hyper-. V. dishromija. izazivaju je više tipova šigela. uobičajeno je da se razlikuju dva oblika: oni u užem . syndroma Klinefelter (v.. crevno oboljenje koje izazivaju šigele i amebe. dyscrasia. disglobulinemija. dyschezia. Disgamâglobulinemija je izazvana ili nemogućnošću sinteze ili sintezom nenor214 dyshaematopoiesis. retko dominantno nasledno kožno oboljenje. poremećeno stvaranje krvnih ćelija. gonadna dizgenezija. dishondroplazija. dysfunctio. u kojoj postoje normalne količine fibrinogena u plazmi. membrane koje premošćuju komorni ugao i spajaju Schwalbeovu liniju s periferijom dužice. Često recidiviše u proleće i jesen. v. dyschondroplasia. Bol i proliv obično proñu spontano posle 7-20 dana. koje se odlikuje fo- . svako nenormalno stanje krvi. disfunkcija. dysgenesis gonadalis. svaki poremećaj globulina krvne plazme. kongenitalna anomalija oka pri kojoj postoji kombinacija malformacije rožnjače i dužice. subakutno ili hronično recidivišuće oboljenje debelog creva koje izaziva Entamoeba histolytica. ali ne svih imunoglobulina. koji pripada posebnom obliku glaukoma u dece. malocclusio. promenjeno funkciono stanje jetre.. hypo. a ponekad i krv. dysglobulinaemia. dysgammaglobulinaemia. retko upotrebljen izraz za Hodgkinovu bolest. v. Na rožnjači se javlja kao embrybtoxon corneae posterius. najčešće. dizenterija. tamo). kao i smanjena otpornost prema mnogim infektivnim bolestima. Zapaljenjske promene su uglavnom na završnom delu kolona. Udružena promena rožnjače i dužice čini Axenfeldov sindrom. sonne i S. dishepatija. limfatizam. Bolest počinje postepeno bolom u trbuhu. diskrazija. Cesto se javlja na oba jajnika. dysharmonia dentomax ill ariš. amebna d. npr.dysbetalipoproteinaemia dysbetalipoproteinaemia familialis. sličnih sago-zrncima. dyskeratosis follicularis vegetans (Morbus Darier). nasledna disfibrmogenemija. V.npr. Izvor bolesti je samo čovek. enchondromatosis. dysgerminoma. oboljenje kože u vidu sitnih. Poremećaj normalne funkcije nekog organa. Bacilarna dizenterija traje 7-10 dana. pa nastane zatišje do sledećeg povrata. dishematopoeza. Javlja se u vidu izrastaj a sivkastocrvenkaste boje sa čahurom. koji ima nenormalnu grañu i koji se ne koaguliše u dovoljnoj količini. maligna neoplazma gonada za koju se veruje da se razvija iz nediferentovanih ćelija zaostalih iz perioda embrionalnog razvoja gonada. srdobolja. lipogena d. dys(h)idrosis. limfna d. dysgenesis mesodermalis corneae et iridis. dvshepatia. koje su praćene tenezmima i lažnim pozivima. disgeuzija. a na dužici se vide trake. i 5-6 stolica dnevno. poremećen rad jetre u dece koja uzimaju velike količine masti hranom.. dysfibrmogenaemia congenitalis.. syndroma Stein-Leventhal (v. agammaglobulinaemia. dysenteria. dysgeusia. flexner. a prenosi se fekalno-oralnim putem. hyperlipoproteinaemia. poremećaj percepcije ukusa. izraz koji se upotrebljava za grupu. bacilarna d. poremećaj imuniteta s deficitom jednog ili više. One su tečne i sadrže sluz. dishidroza. dysgnaihia. a naročito za bolesti u kojima postoji poremećaj ćelijskih sastojaka nekog tkiva.

dysphagia. u bolesnika s oboljenjima žučne kesice. hipoplazija gornje vilice s gotskim nepcem. rascepom nebaca i srašćenjima ili def or mit e tima prstiju. oblik dispepsije izazvan povećanom kiselošću želudačnog soka. d. Sin. appendicularis. disfagija. craniostenosis. lokalizovano na licu. najčešće ključne kosti i kostiju lubanje. trisomia 18. poremećaj u preciznosti voljnih pokreta. d. koji se sastoji u tome da bolesnik ne može pravilno da odmeri obim jednog pokreta. nepravilan govor.dyslalia likularnim i perifolikularnim kupastim orožavanjem prljavomrke boje. nepravilna artikulacija glasova. cholelithiacus. v. lubanja je široka. česti rascepi lica ili nepca. Nepravilan razvitak svih delova koji se formiraju iz prvog škržnog luka: antimongoloidne oči. dismetrija. laka progenija. cleidocranialis. dysmenorrhoea. dysmetria. vratu. opšte ime za sve lokalizovane i sistemske poremećaje metabolizma masti (lipida). acida. egzoftalmijom. sitno lice. s rascepom nepca. dyslalia. dispepsija. leñima i grudima. dyslipidosis. poremećajem postave zuba i patološkim razvojem organa sluha. d. uši nisko postavljene i često deformisane ili rudimentarne usne školjke. smetnje u gutanju prouzrokovane pritiskom na jednjak koji vrši desna arteri215 . stalni zubi impaktirani. Ključnjače nedostaju ili su rudimentarne. Aperti. I drugi procesi na vratu (divertikuli) i u medijastinumu (limfogranulomatoza) mogu da budu uzrok disfagije. vrenja. U intertriginoznim predelima može se razviti papilomatozno bujanje. dvsostosis. poremećaj varenja izazvan raznim uzrocima. d. menstruacije praćene jakim bolovima. ventrfculi. craniofacialis dysphagiä Crouzon. javlja se zbog atonije zida digestivnih organa^ ili nervnih poremećaja. Sekundarne dismenoreje su češće izazvane hroničnim i subakutnim zapaljenjskim procesima genitalija. pa ili podbaci ili prebaci cilj. uroñeni poremećaj razvitka usled hromosomne aberacije. u prvom redu suženja jednjaka usled maligne (karcinom) ili benigne stenoze (korozivne strikture). dysosmia. na hroničan ezofagitis i na sindrom refluksa hrane u jednjaku. makrostoma. nasledni poremećaj s hipoplazijom čeonog dela lubanje. nasledni poremećaj razvitka kostiju membranoznog porekla. česta hiperodoncija. d. s deformacijom kostiju Iutyanje. Čelo ispupčeno. prouzrokovane najčešće hipoplazijom materice i cervikalnog kanala. Sreće se u oboljenjima malog mozga ili njegovih puteva. mandibulofacialis. usled poremećaja u želucu. d. Sin. Promašaj pokreta pobuñuje korekcioni pokret koji prebacuje na drugu stranu. tumorima na materici (fibrom i polip) i tumorima jajnika (ciste). dismenoreja. colonis. d. U dece s nepravilnostima vilica i zuba može da doprinosi razvitku nepravilnosti i da oteža ortodontsko lečenje. syndroma Treacher-Collins. mandibularis. zajedničko ime za sve poremećaje Iipoproteina u krvnoj plazmi. d* truljenja i d. d. Takozvane »male disfagije« su vrlo česte i svode se na egzostoze na kičmenom stubu vrata. d. donja vilica mala i u distalnom položaju. dyslipoproteinaemia. Primarne dismenoreje se javljaju u pubertetu s prvim menstruacijama ili u toku prve godine po pojavi menarhe. d.dislipoproteinemija. zbog oboljenja tankog creva. kraniostenozom. d. dyspepsia. lica i udova. d. lusoria. egzoftalmija' divergentni strabizam. syndroma Franceschetti. kao i kongenitalnim anomalijama materice. uroñena hipoplazija donje vilice. acrocep halo syndactilia. javlja se u bolesnika s hroničnim zapaljenjem crvuljka. nastaju usled nepravilne ishrane i poremećaja crevne bakterijske flore. nasledno oboljenje s poremećajem razvitka kraniofacijalne regije. dislipidoza. parosmia. functionis. Razne vrste bulbusne paralize (myasthenia gravis) imaju disfagiju kao početni simptom. smetnje pri gutanju. izazvana oboljenjem debelog creva. intestinalis. Javlja se kao simptom raznih oboljenja. uroñen ili nasleñen poremećaj razvitka. mlečni zubi kasno niču i perzistiraju. d.

izazvana fizičkim naporom. suže(amiloid. bez orjem uzrastu. tumora ili paralize glasnice (ormećaj koji se ispoljava poremećenim toganska d. juvenilna p. d. musculorum javlja pri uspravnom položaju.) strukturna vojčica a odlikuje se nagomilavanjem anomalija koja nastaje za vreme stvara. Usled toga što se u mišidrugim uzbuñenjima. (stom. ćenja zuba. Zbog defektne u tkivima pojavljuju zrnca belančevina izgradnje korenova (koji su kratki. Polni ornih faktora: infekcije i traume..). bakterijskih i virusnih bokundarne polne odlike. d.). d. nepravilni. poremećaj tonusa mišića ili vegetativnih nerava.. (simpatičkih i parasimpatičkih nerava). oštećenja kičmene moždine i nerava. Obično nastaje usled oštećezračenjem. »Zubi bez lest koja se obično viña u dečaka i dekorenova«.p. endokrinopatija. nenasledno mišićno renalna d. d.m. uslovljena otežanim maria. musculoma. Albrighlorum progressive. funkcioni porenu. promene koje nastaju u ćelijama i u tki(stom. Zahvata više mišića nogu. d. najčešće pritiskom od strane (mlečnih i stalnih). naslednih faktoprouzrokovano smanjenom funkcijom ra.. masnog tkiva na butinama. d. Sin. neurocirkulatorna žano gutanje ako je odlomljeni veliki distonija. ganskih promena. d. d. udruženicu ždrela. neurovegetativa. parokpseudohypertrophica. Može se javiti na jednom nja hipofize ili meñumozga odnosno njizubu. hypoplasia dentumora . torziona distonija. preležagani su potpuno nerazvijeni. inspiratorna d. dentini. Veličina i meta materija. lipofuscina. funkcioni poremećaj koji se rog podjezične kosti pomeren pod sluzsastoji od pojava od strane srca. otežano disanje. bona kalcificiranim tkivom. juvenilis seu priekspiratorna d. progresivna mišićtov sindrom. zrnca raznih soli (kalcijuma. tzv. exercionis. nička distrofija. nepravilan razvoj ili dystrophia. koja se javlja u vidu noćrum progressiva. miotonih napada pri popuštanju Ieve komore. cardialis. nih s neurovegetativnim poremećajima dysphonia. distrofija. poremećaj u emisiji i opštom nervoznošću u manjem ili veglasa koji dobiva grub i neprirodan kvaćem stepenu. rijumu i posle njega. stvaranje (tkiva ili organa).kraniofaringeoma. na distrofija. dentis.. Ovo je oboljenje lesti. muscutis.) retka strukturna anomalija denvima a stoje u vezi s poremećajem protina mlečnih i stalnih zuba. d. fibrosa polyostotica.m. koja se pertrofičan izgled. hemopa zuba uopšte ne postoji već je ispunjemelanina itd. mišići zadebljaju i dobijaju hibosti levog srca. koja se njihovom mestu razvija obilno masno isključivo javlja noću. distonija. intoksikacije fluorom i lekovima i hipofize. v. Pulnina. d. zrnca ni i često nedostaju). poremećaj ishrane. kao i senih trofičkih. displazija. neurogena p.. na grupi zuba ili u svih zuba hove veze. ćima zbog atrofije mišićnih vlakana na zbog otežanog udisaja. kapljice masti. d.dystonia. Pri tome se u ćelijama i boja zuba su normalni. sideropenijska d. naročito zbog slatkivo. otežani ili nepravilni tok poroñaja. hemosiderina. v.d.) ili usled psihogenih poremenusom vegetativnog nervnog sistema ćaja (psihogena d. nasledna d.. u glutealnim nja zuba pod uticajem raznih negativpredelima. neulitet usled organskih promena u grkljarovegetativna distonija. dysplasia. javlja se najčešće u žena u klimakterum deformans. 216 . distokija. d. na grudima i licu. musculosizmalna d. ako su joj položaj i pravac dystokia.d. d. oboljenje koje se javlja u trećoj deceniji. d. ili kao primarna... disfonija. koja počinje u dečekspirijumom. Umesto korenova nalaze se mokraćne kiseline) i pigmenata (melapatološke tvorevine slične cistama. dispneja. izazvana bolestima srca.m. u vezi s azotemijom.. d.dysphonia dystrophia ja supklavija. Sin. d. izazvana strahom ili leña i lopatica. npr. myotonica. Nastaje ili kao posledica dyspnoea. -d. hijalin). oteneurocirculatoria. noćna d. ortostatska d. adiposogenitalis. poznata kao deo Plummer-Vinsonovog sindro. funkciona d.. rano dolazi do klaglikogena. valsalvae..

Pored otežane dekontrakcije. dysuria. dizurija.dystrophia_______________________________________________________ dysuria nešto češće u muškaraca. . ćelavosti. dizurija u prisestvu drugih lica.. dovodi do oduzetosti i atrofije mišića. psihička d. bolno ili otežano mokrenje. spastička d„ otežano mokrenje zbog spazme mokraćne bešike. katarakte i atrofije testisa odnosno amenoreje.

ñurñevak.ð ðokovićev metod. . Convallaria majalis. repositio. v. v.

pravi suprakoštani dž. turpije i kirete. džep. U/(kgK) lkg IK... a pri tome se koristi i brizgalica za ispiranje džepa kao i gumice za poliranje površine korena zuba. gingivalni džep. V. Dno džepa čini nepromenjeni epitelni pripoj koji se nalazi u svom fiziološkom položaju. lažni dž. l J/K = — IK džul po kilogram-kelvinu. (stom.DZ džep. gingivalni. dž. a džep se prostire spiralno oko zuba tako da mu je dno na drugoj ili suprotnoj površini zuba. čiji je otvor prema usnoj duplji na jednoj površini zuba.) prostor ograničen s jedne strane površinom zuba. parodontopathia mixta. izvedena jedinica SI za entropiju. supraalveolarni ñž.... v. grtala. v. Iz njih se odstranjuju subgingivalni konkrementi. džul po kelvinu. •džep gingivalni. gingivalni. gnoj i ostaci hrane. Instrumenti za kiretažu gingivalnog džepa su: mali srpasti. ograničen je sâ jedna strane korenom zuba.). epitelni pripoj. ograničava s jedne strane gleñ zuba a sa druge uvećano (edematozno ili hiperplastičko) tkivo desni. oznaka J/K. Lažni džepovi su znak kod gingivitisa. gingivitis hypertrophicanš inflamata et chronica.. izvedena jedinica SI za masenu količinu toplote (specifičnu toplotu). ako ne nastane bilo kakva nepovratna promena u sistemu. (stom. pravi gingivalni džep. ograničava koren zuba i alveolarna kost. a s druge patološki izmenjenim tkivom desnijntraalveoalarni dž. J/K predstavlja povećanje entropije sistema koji prima količinu toplote od l džula pri stalnoj termodinamičkoj temperaturi l kelvin. Pravi džepovi postoje u zapaljenskom i mešovitom obliku progresivnih paradontopatija. Mogu biti s l. nekrotičan cement korena zuba. U 219 . J/(kg K) jeste količina toplote homogenog tela čija je masa l kilogram i u kome dovod količine toplote od l džula izaziva povećanje termodinamičke temperature za l kelvin. a dno džepa je apikalnije od nivoa sačuvane kosti. serpiginozni dž. metoda lečenja gingivalnih džepova. a sa druge tkivom desni. V. parodontitis progressiva. patološki promenjeno tkivo desni. 2 ili 3 koštana zida. pravi infrakoštani dž. oznaka J/(kg K).. kiretaža g.Dno džepa je na nivou očuvanog koštanog tkiva.

ecchymosis. emuls. membrana germinativa s. briznicl EKG. encephalitis lethar^ gica (epidemica). sistemna oboljenja i dr. E. supkonjunktivalna hemoragija koja se često viña. exophthalmoš). Eberth-Gaffkyjev bacil. elektrokardiogram. Elektroni se nalaze po slojevima oko atomske jezgre. koji je u ravni kože. extractum. ekhimoza. Eberthella typhi. oznaka za prefiks eksa u Meñunarodnom sistemu decimalnih jedinica. p. Može da dostigne veličinu glave fetusa. dentinum. e~.e. substance). Eu.) ekarter. koji se razvija u prelaznih domaćina (sisara).) skraćenica za emetropiju. skraćenica za elektroretinogram. Stoje upravno na pravac dentinskih kanalića. supstancija). v. razmicač. eccema. inkrementne linije koje označavaju sukcesivni razvoj i uvećanje debljine dentina. crvene ili modre boje.. écarteur. (fr. eburnacija. Salmonella. eburnatio. hemijski ne sasvim identifikovana materija hormonskog (v.. simbol elektrona do sada poznate najmanje čestice negativne naelektrisanosti. 18 l eksa označava veličinu koja je za IO odnosno za (l 000 000 000 000 000 000) puta veća od merne jedinice neke fizičke veličine. veći od petehija. ejakulatorni kanali.) uklanjanje polipa ili tumora uvrtanjem njihovih peteljki. (fr. ERG. e. oboljenje izazvano larvenim stanjem parazita taenia echinococcus. skrać. exophthalmos-producing factor (e. v. v. v. egzoftalmus produkujući faktor (e. p. v. eburneus. mali krvni podliv. EOG. Economova bolest. empl. eczema. u polovine tih životinja prouzrokuje izvestan odreñen efekat. doza koja data životinjama iste vrste. ekhimoza. conjunctivaHs. najčešće u jetri. proligera. erbium. preobražaj kosti u masu sličnu slonovači. Ebnerove linije. srednja efikasna doza. Ebnerova ćelija. instrument koji služi za proširivanje prirodnih otvora ili razmicanje presečenih tkiva pri operacijama. elektroencefalogram. 220 . dentinum. ehinokokoza. oboljenje krvnih sudova. EPF (EPS). (oft. hormon) karaktera prednjeg režnja hipofize koja podstiče nastajanje egzoftalmusa (v. EDso. nepravilnog oblika. skraćenica na receptu za emplastrum.. v. od slonove kosti. Uzroci: povreda. hemoragičke dijateze. hemijski simbol za europijum koji spada u grupu lantanoida. skraćenica za elektrookulogram. v. a ponekad i u plućima. mozgu i drugim organima. kao slonova kost. e"1". Njegovi sastavni delovi su: čvrst i beo spoljni sloj (cuticula). V. ćelija. simbol za pozitron. extr. po koži i sluznicama. Er. modrica. v. substantia eburnea. EEG. na receptu za emulsio. echinococcosis. v. ébranlement.

iznenada dolazi do pojave eklamptičkih napada u vidu kloničkih i toničkih grčeva u mišićima lica i naročito ekstremiteta. a rede prvih dana posle poroñaja ectopia (e. Pojavi eklampsije obično prethodi period prodromnih simptoma (preeklampsija) koji prate subjektivni simptomi: glavobolja. ultrazvučna kardiografija. Fiessinger-Rendyjeva bolest. ehinokokus. skoleksi u vezikulama. belančevine u mokraći. pošto su snabdele pregrade hranidbenim ograncima. ECHO-virusi (Enteric. Odrastao oblik crva se nalazi u psa.članka. Eckova fistula. metoda grafičkog predstavljanja položaja i pokreta srčanih zidova. fistula. slojevita krasta. koji može proći i nezapažen. Sin. čoveka i drugih sisara. enterovirusi koji pripadaju grupi RNK. vrsta parazita iz reda pantljičara. bolest se manifestuje erozivnim promenama na sluznici usta. dentis. Napadi se posle kratkih pauza ponavljaju. ecthyma. echocardiographia. gravidarum) najčešće pri kraju trudnoće i za vreme poroñaja (e. TeIo čine tri segmenta . jedan od najtežih i najopasnijih oblika toksikoze u trudnoći. praeeclampsia. ektopija zuba. smanjena količina mokraće (neki put do anurije) i edemi. і ec-hinococcus. lobektomija itd. apendektomija. nosa. Može da se javi u toku trudnoće (e. ektoperitonitis. parturien-tium). dakle u okolini prirodnih otvora. vañenje organa ili samo njegovog dela isecanjem. ektazija. e. zapaljenje spoljašnje ili abdominalne strane peritoneuma. Te vezikule plivaju u hidatičnoj tečnosti koja ispunjava cistu. čiju vezikopustulu brzo zamenjuje debela. ali samo neki od njih izazivaju oboljenje ljudi. bez obzira da Ii zub nikne ili ostane duboko u kosti. ektima. streptostafilokokno oboljenje kože koje počinje kao impetigo. zujanje u ušima. gde se smeštaju i izazivaju stvaranje cističkih formacija u kojima se stvaraju nove glave novih parazita. Oboljenje je praćeno opštim simptomima. npr. drobilica. razvitak zuba na atipičnom mestu. Smrtnost za majku i decu je velika. naročito u donjim ekstremitetima. Economova bolest. genitalnih organa. Oblik erythema exsudativum multiformis. a intermedijarni oblik larve se nalazi u ovaca. prisustvo organa na mestu gde se inače normalno ne nalazi. v. Kroz zid creva krvotokom dospevaju u jetru i druge organe. Echinococcus. Posle ovog prodromnog stadijuma. kao i unutrašnjih delova srca pomoću ehoa dobijenih zracima ultrazvučnih talasa. eclampsismus. očiju. eklampsija. instrument koji odstranjuje drobljenjem deo ili ceo organ. eclampsia. kao i do gubitka svesti. proširenje. U najvažnije bolesti ubrajaju se aseptički meningitis. holecistektomija. bolovima u zglobovima. ispod koje se nalazi jasno ograničena. arterije kavernoznih tela daju 6-8 ogranaka koji se nazivaju Eckhardove erektilne kitice. Sin. ectasia. Jaja ovih crva preko nekuvanog povrća ili voća zagañenog izmetom psa dospevaju u digestivne organe čoveka. Glava se razlikuje i na njoj se nalaze 4 sisaljke u vidu kružića i venac kukica. lentis. Odrastao crv je mali: dug 3-5 mm. v. v. v. a najčešće patološko tkivo. ectopia. opšta slabost i objektivni nalazi: povišen pritisak. Echinococcus granulosus. bolest écraseur. s egzantemom i febrilna oboljenja s ospom ili bez nje. puerperalis). 221 . koja se završava ožiljkom. mačaka. gnojna ulceracija. s povišenom telesnom temperaturom. izbočenje zjapa šupljih organa.Echinococcus koja pupljenjem daje vesiculae proligerae. ectodermosis erosiva pluriorificialis. ektopija. ectomia. Eckhardove erektilne kitice. upravljenih kroz zid grudnog koša. Većinom je ova pojava uroñena. ektomija. ectoperitonitis. Cytopathogenic Human Orphan). e. Poznat je veliki broj različitih seroloških tipova ECHO-virusa. Pas se zarazi kada jede meso crknutih ovaca i mačaka u endemskim krajevima. malaksalošću. ehokardiografija.

herpeticatum sive varioliforme (pustulosis acuta varioliformis). l voltamper. pozni eksudativni egzematoid. sekundarno stvaranje egzema na već postojećoj dermatozi izazvano češanjem ili nekim drugim mehaničkim ili mikrobskim uticajem. femoralis). inguinalis). Uzrok je defekt u zonulama Zinnii. eczema seborrhoicum. paralize ili grča mišića koji zatvara kapke. npr. Rani eksudativni egzematoid. postvakcinijalne komplikacije. efflorescentia. V. mediotoraks. efferens. . odvodni.) jer mogu da dovedu do invalidnosti. e. pa čak i supranički stav muškog deteta prema roditelju suprotnog pola. madidans). ljubomorni. nenormalan položaj ženice. Etiološkopatogenetski se razlikuje više vrsta egzema. chronicus lichenificatum). organ koji na neki stimulus odgovara odreñenom reakcijom. eferentan. Oboljenje je reakcija kože na veoma različite insulte (mehaničke. efedrin. e. eczematisatio. odvodni ishodni putevi živca. v. ektromelija. jedno od najčešćih oboljenja kože. oedema. Sin. e. karlični bubreg. v. eferentni putevi. (oft. inguinumi). Kapci su izvrnuti upolje usled vučenja ožiljka na koži lica. koje se javlja u vidu nejasno ograničenih zapaljenjskih eritematoznih površina posutih sitnim mehurićima (e. osnovne promene kože u nekom kožnom oboljenju. squamosum). pekari i dr. posle prestanka vlaženja. e. V. lice. mikrobske i dr. ishodni. eferentan. hemijske. odgovara proizvodu energije i vremena utrošenog da se obavi neki rad.ectrodactylia nenormalan položaj sočiva oka (»iščašeno sočivo«). e.. Hereditarna anomalija koja se javlja većinom kao sistemno oboljenje. nastaje posle dužeg kontakta kože sa štetnim noksama. fizičke. a zatim do inkrustacije (e. eczematoid. v. teška hipoplazija ili aplazija jedne ili više kostiju jednog ili više ekstremiteta. degenerativni e. Sočivo menja ne samo položaj već i oblik. efektor.t. npr. eczema. e. kožno oboljenje koje morfološki liči na egzem u njegovoj eritemodeskvamativnoj fazi. ectropium. edem. a u slučaju hroniciteta javlja se lihenifikacija (e. radni učinak. praćene opštim simptomima (najčešće u dece s eczema infantum). gubitka elastičnosti kože kapaka.. koje deluju toksično. eflorescencija. efekat. ektrodaktilija.. kada se na već postojećoj dermatozi razvijaju umbilikovane (varioliformne) pustule. alergijski e. auto. Najznačajniji su profesionalni egzemi (zidari. renis. eritemoskvamozna dermatoza s lokalizacijom u seboroičkim predelima (vlasište. e. vesiculosum) iz kojih dolazi do vlaženja (e.t. korektopija. crusta lactea. testis. Edipov kompleks. v.t. Razlikuju se kako po svom izgledu i obliku. uroñeno odsustvo celog prsta ili samo njegovog dela (e. odvodni sud. vas efferens. corectopia. l watt. Iz didaktičkih razloga dele se na primarne (makula. ectrodactylia. Sin.) posuvraćenost očnih kapaka. Marchesanijev sindrom. dolazi do perutanja (e. bubreg pomeren u pravcu karlice. v. egzematizacija. deo refleksnog luka koji odgovara na razdraženje primljeno putem receptora.ili heteroinokulacija virusa vakcine u već postojećeg ili neke druge »otvorene« dermatoze. partialis). Marfanov sindrom. neurodermitis constitutionalist seboroički egzematoid. marginatum (Hebrae). seborrhoicum. s erupcijom varioliformnih pustula. pupillae. ispod kože meñice (e. perinealis). ectromelia. Bolest je redovno praćena svrabom. epidermophytia inguinale. tako i po patološkom mehanizmu nastajanja i razvoja. vaccinatum. superinfekcija egzeriia ili nekog drugog težeg kožnog 222 efflorescentia oboljenja virusom herpesa simpleksa. efferens. i često ima recidivantni karakter. prisustvo semenika u preponskom kanalu (e. dermatitis seborrhoides. ispod kože buta (e. farbari. izlazni. crustosum). egzematoid. posledica je specifične senzibilizacije na neki kontaktni uzrok. egzem ili ekcem. češće donjeg. U regresivnoj fazi razvoja. v. Ephedrinum.

emejociegbolička sekrecija pankreasa. prekomerno bavljenje oslobañaju se preko živih patogenih sopstvenom ličnošću. exoglossia. antigenske prirode. e. (1) Ehrlichov aldenebeskim telima i pojave života u eksthidni reagens je rastvor p-aminobenzalremnim uslovima na zemlji u odnosu na dehidazakišeljen s HCl. 223 . oblika vanzemaljskih živih organizama. analize meteori ta. grana biologije koja se ehinokokoza. vivaju formiranje antitela. postojanja prirode i sve(ginogamon I). Sin. egocentričnost. unutrašnjim (coeloma internum). tj. U prvo vreme u širokoj vezi s korijacija ltd). v. robiologija. stanje nedostatka tzv. tj. v. v. Upotrebljava se temperaturu. izučavanje prirodnih uslova na drugim Ehrlichovi reagensi. razdraganost. v. Ehrlichova diazo-reakcija. neobaveznog postojanja u svetu i koja podstiče pokretljivost semeglavaca egzistencije. v. uzbudenost. reakcija. visokom titru. toksini su veoma moćni antigen i ^ izaziraspojasanost.egzocelom. astmokraći. effluvium capillorum. bavi pronalaženjem dokaza o postojanju Ehlers-Danlosov sindrom. a područje stvom hormonske materije pankreozigde je došlo do stapanja razgrañuje se pa mina koji proizvode ćelije sluznice duosadržaj vakuole ili sekrecijskog zrna denuma pod dejstvom peptona.egzogeni erogeni faktori. egzereza. egzobiologija. koja obezbeñuživca. svaki produkt ima odnosno ličnih interesa.5 milijarističe razliku izmeñu čovekove egzistende). drugu koja ih zgomilava ta. eks. morska voda u kojoj su prebibrana ostane intaktna. spoljašnji ćelom (coeloma externum). egzoglosija. exaeresis. supstancija (pigment) jajphrenicus exeresis. egipatska očna bolest. vañenje prečažnog nih ćelija morskog ježa. (2) Ehrlichov diazo-reagens se načini Egzobiologija smatra da se vanzemaljski neposredno pre upotrebe mešanjem u život zasniva na ugljeniku i vodi kao bioodreñenom odnosu rastvora: a) koji saloškom rastvaraču ili na nekoj drugoj drži natrijum-nitrit i rastvora b) koji samaterijalnoj bazi. Diazo-reaamonijaku odnosno vodonik-sulfidu. gens služi za izvoñenje diazo-reakcije u hddrofluoridu kao rastvaraču. difuzno opadanje kose. o postojanju mogućih diografskim ispitivanjem. lava. lučenje toza. Egzoegzaltiranost. Ehinohrom sadrži 2 frakcije: jednu cije. rium diphtheriae i Plec. v. tetani. rezultat dobijen ehokarširom kosmosa. koje je trajno. privlači ih i zgomiri.) i sekundarne (krusta. na silicijumu i na drži sulfanilnu kiselinu i HCl. erogeni faktoljivost semeglavaca. Osnovne metode rada egzobiologije su Ehrlichova teorija. echinococcosis. dok ćelijska memegg-water. ći. vlažnost. če nesposobnost za objektivno procelako prelaze u anatoksine (supstancije. Primeri: Corynebacteegzem. Termolabilni su. eczema. v. barometarski za dokazivanje urobilinogena u mokrapritisak vazduha i prisustvo kiseonika. vala jaja morskog ježa podstiče pokret.effluvium capillorum Ehrlichovi reagensi papula ltd. syndroma. atoksične). v. raspolažu vistvari sa stanovišta sopstvene ličnosti sokom toksičnošću. života na drugim planetarna našeg sunčevog sistema i na nebeskim telima ehokardiogram. (ginogamon II). njivanje stvari. proces prilikom koga se membramalih količina pankreasnog soka bogana oko neke vakuole ili sekrecijskog tog fermentima koje nastaje pod dejzrna stopi s ćelijskom opnom. toksini proteinske prirode. dospe izvan ćelije. teorija bočnih lanaspektralne analize. obrnuta pinocitoza. ehinohrom A. egzogeni. frenikusa. tj. filozofski pravac koji no razblaženom rastvoru 1:2. ca. iz čega proistispecifično dejstvo. antitoksina u ših psihičkih kočnica. gram-pozitivnih. v. procenjivanje bakterija. v. je privlačnost semeglavaca (u izvanredegzistencijalizam. egzotoksini. trachoma. egzocitoza.

koja. mogućna i van toga akta: za vreme sna (polucija) ili u toku onanije. dok se donji nalazi u gornjem delu sakralnog segmenta. koji se koriste u registrovanju električnih osobina srca (EKG) i čine jednakostranični trougao. Prosečna količina semene tečnosti u jednom ejakulatu iznosi 2-5 cm3 (normospermija). slabinski. zakon po kome se iz potencijala bilo koja dva standardna odvoda može matematički odrediti veli čina potencijala u trećem odvodu. v. Oligospermatozoidija predstavlja smanjeni broj semeglavaca (ispod 30 miliona u l cm3).Einthovenov trougao Einthovenov trougao. gusta tečnost izbačena iz muške mokraćne cevi pri kraju ejakulacije. Postoji i mogućnost azoospermije u jednoj polispermiji. Einthovenov zakon. Ima ih dva: gornji. ekologija (u kabini vasionskog broda). sadrži i čvrste (uobličene) sastojke (1%). Enzimno razlaganje fruktoze (fruktoliza) dovodi do stvaranja mlečne kiseline. ejakulacioni centri. Semeni ejakulat je složena tečnost. Izbacivanje preobilne sperme čini polispermiju. Od posebnog značaja je prisustvo fruktoze u ejakulatu. v. ispod erekcionog centra. Važna je i količina limunske kiseline u ejakulatu. eklampsija. Ona se kreće izmeñu 400-1. Broj semeglavaca u l cm3 iznosi 60-90 miliona. semeglavce ili spermatozoide. izbacivanje semene tečnosti kroz muški ud. v. i proizvode lučenja semenih kesica. dok je fruktolizni indeks utrošak fruktoze (u mg) od strane l biliona (10 g) semeglavaca u toku l časa na 37° C. stvaranje takvih mikroklimatskih uslova u ograničenom i izolovanom od spoljne sredine prostoru. Njena količin? zavisi od prisustva i broja semeglavaca. Vremenski tok fruktolize u jednom ejakulatu izražava se fruktoliznom krivuljom. ecchymosis. Donja granica fruktoze (fruktoliza) je 60 mg/100 ml. Njeno odreñivanje ima značaja za pročenu gonadotfopinske funkcije organizma. iznad sakralnog erekcionog centra. D2 i Da). Sadrži muške oplodne ćelije. Vrednost fruktoze od 135 mg/1OO ml znači androgeni deficit. Ono što se na kraju orgazma (»svršavanja«) dešava u žene ne može se smatrati ekvivalentnom pojavom s ejakulacijom u muškarca. Broj semeglavaca se smanjuje ukoliko se polni odnos ponavlja u kratkom razmaku. izuzetno.) ili u snu (polučija). canalis. Ejakulacija čini važan. prostate i drugih žlezda duž semenog izvodnog puta (Cowperove i Lit224 ekologija treove žlezde). završni deo seksualne fiziologije muškarca. ekhimoza. Nor malno. prevremena (odmah po uvlačenju muškog uda: intra portas). najčešće za vreme poInog odnosa. voltaža u drugom standardnom odvodu jednaka je zbiru voltaže prvog i trećeg standardnog odvoda ejakulacija. sem tečnog dela (99%). ejakulat. Od posebnog praktičkog značaja je prisustvo hijaluronidaze u ejakulatu. écarteur. koji omogućava potpunu psihofizičku radnu sposob- . pozna itd. Stanje fruktoze je glavni pokazatelj androgene aktivnosti semenika (fruktozni test).). »kap po kap«). Ejakulacija može biti prerana (pred ženskim polnim organima. v. Centri ejakulacije se nalaze u kičmenoj moždini. iako je ona. Ejakulacija na kraju normalnog polnog odnosa (obljuhna e. centar. ante portas). osovine prva tri standardna odvoda (Di . ali. ekarter. zahvaljujući snažnom i postojanom grču bulbokavernoznog i ishiokavernoznog mišića u toku završnog sladostrašća (orgazma). semeni. dok izbacivanje nedovoljnih količina predstavlja oligospermiju. nalazi se u gornjem i srednjem delu slabinske moždine. Ona predstavlja ritmično isturivanje sperme. masturbacije (vanobljubna e. eclampsia. v.400 mg/1OO ml. Količina sperme i broj semeglavaca mogu da idu uraskorak: u polispermiji može da postoji oligospermatozoidija. astenična (nedovoljno snažna. najčešće u vaginu žene. sem njih. snižavajući vrednosti pH. kao što u oligospermiji može da bude izražena polispermatozoidija. ejakulacioni kanali.

Kao posledica nagle dekompresije štetni proizvodi i odstranjuju naročitim može doći i do akutne hipoksije i vrenja nepropustljivim cevima. za ren. a što može dovesti do mehaničkog ekscitirano stanje. expectoratio. nom. malnih ekoloških uslova mora se voditi idiota. ili iskorišćavaju. bolesna nagonska popenu ispoljenosti dejstva odreñenog treba da se pred seksualno privlačnim gena. govo stacionarno stanje. odnosno u odelu. cijal. kojom se usisavaju pomenuti ne. Obično je u pitanju muškarac ekstenzija. da je za vršenje takve radnje potrebna etička utrnulost. Istovremeno se drukompresija dovodi do gubitka svesti u gim sistemom cevi dovodi u radne protoku 10 do 15 sekundi. desarticulatio. potrebi za u starijih osoba koje više nisu sposobne vodom i hranom. kultura tkiva. v. extensio. glandula. ekrine žlezde. varijacija u steekshibicionizam. fluorescentni zaklon. operacija. oboljenja. Ona je upka vazduha u hermetičkoj kabini varavo jednaka razlici energija izmeñu tih sionskog broda ili vasionskog odela nivoa i obično predstavlja razliku u zbog razhermetizacije. potrošneurastenika i alkoholičara. hranu i s poremećenom svešću. ekscitaciona energija. te ekstenzor. e.ekran ekstenzor nost astronauta.ekspanzivan. ekspresivnost u genetici. utoliko su opasnosti po organizam veće. dok pri nisti sa sličnim naslednim poremećajidužim putovanjima to će se obezbediti ma i 4) periodični ekshibicionisti s tešpreko poluzatvorenog i zatvorenog siskim naslednim poremećajima. ili se uništavakrvi. nje tumora. eksplorativna laparotomija.eksplorativna operacija. pare teoritom ili kvara u strukturi zida kabii gasovi. v. produkciji CO2. i pritiska okoline. vode. tema kruženja materije koristeći hemo. Sunce će sluje sve oko sebe. preventivna. teških računa o metabolizmu posade. Pri obezbeñenju optise najčešće sreće u umobolnih osoba.000 m deju. o atmosferskom priza normalno polno zadovoljavanje. laparotoeksartikulacija. (stom.eksplozivna dekompresija. tisku u kabini. U toku razherenergijama izmeñu osnovnog i specifičmetizacije dolazi do naglog širenja gasonog ekscitiranog stanja atoma ili moleva u organizmu u skladu s fizičkim zakokula. kritični poten. ekshaustor (usisivač). v.ekspekloracija.) princip preparacije kaviteta po Blacku po kome koji svoje polne organe ogolićuje pred sve ivice kaviteta moraju biti dovedene devojčicama. v. mia. o temperaturi i vlažnosti. osobama drugog pola ogolićuju polni ekstenzija. organi u cilju polnog uživanja i zadovoljavanja. fenomen lekul prede sa jednog energetskog nikoji nastaje usled naglog gubitka pritisvoa na neki viši nivo energije. odsustvo svakog obzira. fluorescentni zaklon. v. extensor. ekran. ali naročito nji kiseonika. eksplantacija. v. v. koji se nalazi na vini pritisak veći izmeñu pritiska u kabišem energetskom nivou nego što je njeni. koji se širi. potiskui bioregenerativni sistem. 2) ekshibicionisti epileptičari Za kraće kosmičke letove vodu. v. 3) ekshibiciokiseonik posada nosi sa zemlje. Energija potrebna da atom ili mo. Samo se po sebi razume na karijes imune površine. sprava sa širokim Potencionalna opasnost od dekompreventilacionim cevima koje se otvaraju sije uvek postoji u toku kosmičkog leta neposredno iznad mesta na kome se zbog probijanja zida kabine velikim mestvaraju opasne i otrovne prašine. paranoičara. sin. ekspanzivno rastežiti kao izvor energije. v. npr. stanje sistema. 15 Medicinski leksikon 225 . nadima. otpadaka i temperature. Na visinama preko 12. Krafft-Ebing svrstava ekshibicioniste u Sistem za održavanje i obezbeñenje žiove grupe: 1) one čija je mana posledica vota ima podsisteme za regulisanje atstečene slaboumnosti usled moždanih mosfere. storije svež i kvalitetno dobar vazduh. kao što oštećenja tkiva. epileptičara. gdenoskopiju. Ukoliko je diferencijalje atom ili molekul.

nemaju poprečnu ispruganost niti sposobnost kontrakcije. ili s većim razaranjem krunice. već iz supkortikalnih sivih masa moždanog stabla i upravljaju svim automatskim pokretima tela. Izvoñenje ekstrakorporalnog krvotoka: iz obe šuplje vene izvodi se krv naročitim kateterima u aparat. stenozi plućne arterije. ektoderm. ekstrafuzalna vlakna. ekstrakt. u preponskom kanalu. jer sledeća normalna kontrakcija izostaje. spoljašnji blastodermni list. ekstremitet. ekstrasistola. koji grade mišićna vretena i koja. v. kao i svi putevi koji polaze od tih jezgri i idu u talamus.. zubi s obolelom pulpom i parodoncijumom ukoliko se ne mogu lečiti. v. vañenje mlečnih zuba. za razliku od intrafuzalnih vlakana. Odstranjuju se mlečni zubi s resorbovanim korenovima. u mošnice. defektu u pregradi pretkomore ili komore.ekstraduralna anestezija ekstraduralna anestezija. ektopija gonada ekstrapiramidni sistem. Izuzetak čine e. proizvodnja eritrocita u slezini i jetri. srednji mozak.zne ravnoteže u njoj. cardiomyotomia. koji treba razlikovati od privlačne (atrakcione) kupe. Ekstrakcija se obavlja kleštima. v. ektima. ecthyma. nastaju bilo usled različitih humoralnih ili nervnih poremećaja ili usled organskih promena na srčanom mišiću. zaostalo korenje. sisoliki produžetak na mestu prodiranja semeglavca. naročiti konstruisani aparat iz dva dela: pumpe koja zamenjuje srce i eksigenatora. Sve ove vrste ektopija imaju za posledicu odsustvo gonada u moš- ekstramukozna kardiomiotomija. v. nucl. oplodna kupa. ekstramedularna hematopoeza. hypothalamicus. v. niger. nucl. (1) e. periduralna a. syndroma. Izuzetne su ektopije u korenu buta ili u meñici. ektopija gonada. ruber. v. polugama i ponekada specijalnom pincetom. koji zame-x njuje pluća. ektopičan predvodnik rada srca. u Fallotovoj tetradi. e. koje se javljaju pri jako izraženim bradikardijama (interpolirane). extremitas. umesto srca. ekstrakorporalni krvotok. v. prisustvo gonada van mesta na kojem se one normalno nalaze. Oplodna kupa je kratkog veka. mali mozak i u hipotalamus. Najčešće se koristi površinska anestezija sluznice. ako impulsi za kontrakciju srca nastaju ma na kojem delu srca izvan sinoatrijumskog čvora. pretkomorno-komorne (atrioventrikularne) i komorne (ventrikularne). a zatim upumpava preko katetera u bedrenu arteriju. koji se nalazi van svog standardnog mesta (položaja). skup sivih moždanih masa. nucl. gde se u embrionalno doba nalaze. ekstrapiramidni sindromi. ektopičan. Hellerova operacija. U toku procedure sprečava se naročitim medikamentnim merama zgrušavanje krvi i promene acidob:. ekstragenitalna oblast seksualnosti. na ulazu u preponski prsten. ekstrakcija mlečnih zuba. citoplazmatsko nasleñivanje. mitralnöj stenozi itd. muških gonada. vantelesni krvotok. tzv. v. ekstrahromosomsko nasleñivanje. način kojim krvotok u telu obezbeñuje. kompezatornom pauzom. V. 226 . su obično praćene produženom dijastolom. U ekstrapiramidni sistem spadaju: corpus striaturn (nucleus caudatus i nucleus lentiformis). ekstrapleuralni pneumotoraks. snabdevajući vensku krv izvedenu iz tela kiseonikom. extractum. prevremena srčana kontrakcija. Ima ih više tipova: pretkomorne (atrijalne). Ekstrakorporalni krvotok omogućuje reparatorne operacije na »suvom srcu«. gde se ona oksigenuje. mišićno vreteno. Na tom svome putu mogu da se zadrže u trbušnoj duplji. v. pneu1 no thorax. epiduralna a. Ovi* putevi ne polaze iz kore velikog mozga. kontraktilne jedinice mišića (mišićna vlakna). posledica je poremećaja u njihovom spuštanju s položaja. za razliku od ekstrafuzalnih. jezgri i puteva koji nisu uključeni u piramidne puteve. vangenitalna oblast. Komorne e. vestibularna jedra. u svom srednjem delu. eksudaciona kupa. anaesthesia. Sreće se u fetusa i odraslih ljudi u bolestima praćenim razaranjem ili fibroziranjem koštane srži.

tako da je iz- 227 . Počiva na razlici električnog napona izmeñu prednjeg i zadnjeg pola očne jabučice. najčešćfroblik je preponska ektopija jajnika i jajovoda. electrooculographia. ženskih gonada. elektrocardiographia. postoji i u jajnim ćelijama raznih životinja (ktenofore i dr. Seksualno uobličavanje u kriptorhizmu nikada nije normalno. Opasnost od raka (12-14%) ostaje. prirodni estrogen otkriven u mokraći kobile% Ekvivalentna težina baze Ekvivalentna težina kiseline Ekvivalentna težina soli Ekvivalentna težina oksidacionog sredstva elektrooculographia molekulska težina kiselost molekulska težina bazičnost molekulska težina broj pozitivnih ili negativnih valencija molekulska težina broj primljenih elektrona El Tor vibrio. pa i smrt. l deo masti ekvivalentan je 2. vibrio. pareze ili toničkog grča palpebralnog dela kružnog mišića oka ili olabavljenosti tkiva. najčešće donjih. elastomer. epilepsia.3:4. epileptički. od koje se razlikuje i time što ne sadrži granule. elastoma intrapapillare perforans verruciforme (keratosis follicularis serpiginosa) anularno ili serpiginozno rasporeñene verukozne papule na vratu i potiljku. delirium.. u energetskom pogledu. Elektrokucija može izazvati povrede raznog stepena.) simptom koji se javlja umesto nekog drugog.) posuvraćenost očnih kapaka. Pokreti očne jabučice izazivaju promenu napona što se može utvrditi iz okoline očne jabučice pomoću elektroda postavljenih na kožu. tj. ektoplazma. psihički e. istovrednöstan. ektropijum. iznenadan psihički poremećaj bez gubitka svesti i bez konvulzija koji se javlja u epileptičara umesto epileptičkog napada. v. Sin. ektoplacentna duplja. tipičnog simptoma.). electrocutio. Endokrino lečenje daje povoljnije rezultate.ektoplacentna duplja nicama (kriptorhizam). (1) predmet koji ima istu vrednost. ekvivalent. usled ožiljaka. cardiographia. v. (oft. spoljašnji sloj citoplaze s višim stepenom viskoznosti nego što ga ima endoplazma.. elektrookulografija. ali ga ne treba koristiti pre 11-12. ekvilin. V. nego se neposredno preobraća u amnionsku duplju od koje se nabiranjem ektoblastnog lista odvaja još jedna duplja: ektoplacentna duplja. jednostrano ili obostrano.) mekan materijal sličan gumi. (2) (hem. v. komeñoni i žućkaste ciste grupisani u preorbitalnom slepoočnom predelu (Favre-Racouchot). služi za analizu aktivnosti očnih mišića. Zbog izrazitih halucinacija i jakog straha ponekad navodi u dela života i imovine okoline. izodinamski e. Izodinamski ekvivalent iznosi 9. obično praćen automatskim pokretima. poseban način blastogenetskog procesa (glodari) što se embriocist ne otvara u spoljašnjost. pored ekvilina. epileptički e. v. razne cilijate). odnos izmeñu masti i ugljenih hidrata. ili broj težinskih delova jedinjenja koji u odgovarajućim reakcijama odgovaraju l težinskom delu vodonika ili 8 težinskih delova kiseonika.. udar električne struje. (2) e. elektrokucija.3:1. elastoidosis cutanea nodularis.= cionog sredstva broj otpuštenih elektrona (3) (med. godine. broj težinskih delova hemijskog elementa koji se sjedinjuju sa l težinskim delom vddonika ili 8 težinskih delova kiseonika. naročito opisan u protozoa (ameba. egzoplazme.) ekvivalent ili ekvivalentna težina. ektropion. ektropion. Ekvivalentna molekulska težina težina reduk. ekvilein.3 dela šećera ili škroba. Spada u grupu sintetičkih guma. prirodni estrogen otkriven. u mokraći gravidne kobile. (stom.1 ili 2. Operativno spuštanje ne daje rezultate koji se očekuju.

od dve elektrode ona manja i zato aktivna e. oblik leka namenjen samo za unutrašnju upotrebu. teta. Tako nastao akcibni potencijal se naziva elektroretinogram. staklena e. elektroretinografija. Promene registrovanih električnih potencijala nazivaju se moždani talasi. gas ili živo tkivo.) registrovanje bioelektrične aktivnosti moždane kore u celini ili izolovanih moždanih struktura. v.. elefantijaza. Drugi se javljaju i u normalih osoba. Izgled ovih talasa u mnogom zavisi od stepena aktivnosti moždane kore. električni dermatom za isecanje ravnih komada kože sa širokih površina koji služe kao kalemovi kože. Zasniva se na principu daje prednji pol očne jabučice električno pozitivan u odnosu na zadnji. S vremena na vreme javljaju se karakteristični oblici. dermatom.i delta-talase. a frekvencija u rasponu od jednog talasa svakih nekoliko sekundi do 50 i više talasa u sekundi. u obliku homogene kaše ili testa. ionophoresis. kao 228 . e. Elekov test. (fiziol.. veća i zato indiferentna e. metoda lečenja u kojoj se različiti lekovi unose u obolela tkiva pomoću jednosmerne struje. Najveći deo vremena moždani talasi su nepravilni pa se u EEG-u ne može razabrati neka opšta pravilnost. Elektrin kompleks. što pogoršava mogućnost polnih odnosa. Registruje i veoma male pokrete očiju. zahvatanje mošničke elefantijaze i penisa. Talasi se izrazito menjaju u stanjima budnosti i spavanja. V. električni gradijent. Jačina moždanih talasa registovanih na površini glave (mogu se registrovati i uvlačenjem odgovarajućih elektroda direktno u pojedine moždane strukture) kreće se od O do 300 mikrovolti.electrophoresis begnuta krvava metoda. pa čak i suparnički stav ženskog deteta prema roditelju suprotnog pola. Intenzitet i oblik ove električne aktivnosti zavise u velikoj meri od celokupne ekscitacije mozga. aparat za elektroforezu. indiferentna e. penisa. elektrokoagulaciju. Sin. e.. a negativni u suprotnom smeru.. zato što je na njoj gustina struje mala. pekmez. test. Neki od njih su karakteristični i za različite moždane nenormalnosti. ili izlazi iz njih. electrophoresis. Draženjem oka svetlošču ti postojani potencijali se menjaju na tipičan način. Upotrebljava se i za ispitivanje funkcije mrežnjače. električno kupanje. posledice procesa u retikularnom aktivacijskom sistemu. elektroforeza. dijagnostička metoda za dopunu dijagnoze epilepsije i lokalizacije tumora ili drugih lokalnih lezija u mozgu. kao stoje epilepsija. v. metoda koja služi za ispitivanje funkcije mrežnjače. za galvanizaciju.. a celokupni snimak elektroencefalogram. ljubomorni. aktivna e. v. v. (2) vrsta elektrode koja se upotrebljava za kratkotalasnu terapiju. elektroencefalografija što je na njoj gustina struje velika. elektroda. beta-. faradizaciju. v. itd. elektuarijum madžun. elephantiasis. kupanje. fulguracija. razlika u električnom potencijalu dva područja. arsonvalizaciju. (1) staklena cevćica donekle ispunjena tečnošću u kojoj je potopljena platinska elektroda. hiperplastičko zadebljanje kože i potkožnog tkiva mošnica s poremećajima limfotoka i krvotoka. electroretinographia. a spravlja se od tečnih. elektrodermatom. elektrodesikacija. žitkih ili čvrstih materija. U ovim uslovima pozitivni joni difunduju prema području koje ima negativni naboj. electuarium. Npr. električna sinapsa. elektroencefalografija.. a mogu se klasifikovati u alfa-. Retko oboljenje koje predstavlja prepreku za normalan polni život. (2) metalni ili ugljeni provodnik kroz koji struja ulazi u tečnost. e. neaktivna. Upotrebljava se za odreñivanje koncentracije jona vodonika u tkivima ili u manjoj količini tečnosti. Obično se za spravljanje ovoga oblika leka upotrebljava Sirupus simplex.. mesnica. synapsis. Od koristi je za dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu niza očnih oboljenja. dakle provodnike druge vrste. iontophoresis. (neurol. V. (1) svaki završetak električnog izvora.) EEG.

obliku i veličini čestica. 4-7c/s i patološki talasi trpljenja.). electrocardiographia. tj. Patološki procesi utiču na normalno stvaranje električnih potencijala pa prema tome i na elektroencefalogram. delta-ritam. pH-rastvora i prisutnih elektrolita. . a negativno naelektrisane koloidne čestice ka anodi (anaforeza). šiIjak-talas kompleks.098 sek. u toku srčane aktivnosti u srcu se javljaju akcione struje. Kod raznih srčanih oboljenja nastaju promene u EKG-u. STtalas je u zdravih žena manji nego u zdravih muškaraca. 14-30 c/s. 229 .: 0. U slobodnoj elektroforezi čestice proteina slobodno putuju kroz rastvor. Elektroencefalografija počiva na činjenici da se s površine lubanje normalno mogu registrovati talasaste promene u električnom potencijalu. V.) tako i na nespecifičan način (u svim ostalim slučajevima). gastroenterostomija učinjena elektrohirurSkim načinom. Va. Elektroforeza se primenjuje u preparativne svrhe. a u zonskoj elektroforezi se upotrebljava čvrst materijal kroz koji se kreću koloidne čestice (kao materijali služe filtar-papir. P-talas predstavlja depolarizaciju pretkomora. v. teta-ritam. kretanje koloidnih čestica u vodenom rastvoru pod uticajem električnog polja. D2 i Da). elektrokardiogram pokazuje ove polne karaktere: Rzubac je u ženskog šiljastiji nego u muškog. pa se stoga elektroforeza može koristiti za razdvajanje pojedinih komponenata smeše koloidnih čestica. kirurgija. alfa-talasi (813/sek.. Registruje se na razne načine.5-3 c/s i sporiji. a obrnuto proporcionalna veličini čestice i viskozitetu rastvora. zbiru naelektrisanja čestice i dielektričnoj konstanti rastvarača. škrobni gel. centrencefalne epilepsije i petit mala. pojačanim unipolarnim odvodima s ekstremiteta (aVR.) javljaju se naročito u potiIjačnoj oblasti pri potpunom telesnom i psihičkom mirovanju sa zatvorenim očima. pa se i hvatanje i registrovanje ovih potencijala srca zove elektrokardiograma. elektrokardiograma. aVL. elektrogastroenterostomija. talasi 0. Elektroforeza je značajna u kliničkoj praksi i za analizu belančevinskih frakcija seruma ili plazme. QRS-kompleksa i T-talasa. QT-vreme za mnoge autore je u žena duži. Umesto alfa. Ѵ . Otvaranje očiju i psihički rad sprečavaju nastajanje alfa-talasa. svaka će se komponenta pomerati različitom brzinom. Kada je rastvor sastavljen od više komponenata. Sem toga. elektrokardiogram. znak tzv. kriva dobijena registrovanjem akcionih potencijala pomoću aparata elektrokardiografa. elektroforeza. i to: standardnim odvodima s ekstremiteta (Di. Pozitivno naelektrisane koloidne čestice kreću se ka katodi (kataforeza). talasi. zatim za odre- ñivanje izoelektrične tačke proteina i za utvrñivanje homogenosti jednog proteina. i to kako na specifičan način (kao kod »petit mala« i tzv. (polne osobenosti).elektroforeza elektrokardiogram i za otkrivanje nenormalnosti u funkcionisanju mozga u psihopata. i aVF) i prekordijalnim odvodima. poliakrilamidni gel i dr. Normalni elektrokardiogram sastoji se od P-talasa. osobene promene električnog potencijala koje se pogodnim aparatom mogu uhvatiti i registrovati na površini tela.092). T-zubac je u žena niži. specifičan par talasa. EKG. talasi. Na osnovu promena u EKG-u mogu se doneti različiti prognostički i dijagnostički zaključi. Prema tehnici izvoñenja razlikuju se: slobodna i zönska elektroforeza. Brzina putovanja neke koloidne čestice u električnom polju srazmerno je gradijentu potencijala polja. Ti tzv.). za dobivanje pojedinih frakcija.javlja se beta-ritam. QRS-kompleks depolarizaciju komora i T-talas repolarizaciju komora. elektrohirurgija. e. centrencefalne e. kojih obično ima šest (Vi. PQ-talas je iste vrednosti u oba pola QRS-vreme: srednja vrednost u muškog je veća (0. brzina zavisi od oblika koloidne čestice. koje se makar i malo razlikuju po električnom naboju.

kriva dobijena registrovanjem električne aktivnosti (akcionih struja) mišića. izazivanje koagulacione nekroze u obolelim tkivima pomoću visokoučestale struje. Propuštanjem električne struje kroz ovu žicu ona se može dovesti do crvenog ili belog usijanja i ovako proizvedenom toplotom sagoreva neko tkivo. Protok elektrona kroz metalne provodnike je električna struja. de- . bilo pri hotimičnim ili spontanim kontrakcijama motornih jedinica. Katodni ili elektronski zraci dobijaju se s usijane katode.) taloženje bakra ili srebra putem elektrolize na površine otiska da bi se dobili radni modeli ili radni patrljci s metalnim površinama. Elektronistagmografija omogućuje tačniju analizu nistagmusa negoli samo vizuelno posmatranje. u stvari. elektrokoagulacija. Radi boljeg proučavanja istovremeno se registruje i EKG. (stom. elektrolitičko taloženje metala. Oblik krivih varira. jer je ona.6021 X IO-19 C). elektromiogram. (2) (stom. Pomoću specijalnih aparata mogu se registrovati i najmanje promene električnih potencijala koji se javljaju u mišićima. Pri najmanjoj voljnoj kontrakciji nastaje pražnjenje akcionih potencijala. elektronistagmografija.elektrokauter elektrokauter. elektronski nuklearni instrumenti. elektron) kad se protrlja. Sin. fluorokardio grafija. koji po orbiti kruži oko svake atomske jezgre. onda u njemu nema električne aktivnosti. elektrocutio. Elektron je do sada poznata najmanja čestica negativne naelektrizovanosti (e =1. baze. elektromiografija (EMG). v. ureñaji koji služe za ostvarivanje potrebnih uslova za rad detektora zračenja (v. On beleži svaku kretnju očne jabučice. elektrokimo grafija. radioelektrokimo graft ja. instrument za ispaljivanje (kauterizovanje) tkiva od platinske žice u jednom držaču. U elektrolite spadaju: kiseline. elektrolit. elektroliza. tako da je obično u vidu bifaznih ili trifaznih šiljatih talasa. sastavni deo atoma. Postavljanjem specijalnih igala (elektroda) u mišić registruje se sinhronizacija akcionih potencijala onih mišićnih vlakana koja čine motornu jedinicu. cinedenzigraftja (kada se registruju pulsacije plućne arterije i njenih ogranaka). Ako je mišić zdrav i opušten. kao i ćilibar (grč. po svojoj prirodi. elektrovalentno (jonsko) jedinjenje koje u vodenom rastvoru razdružuje na katjone i anjone. naziv koji se nekad upotrebljava za elektroencefalograme registrovane pomoću elektroda smeštenih na površinu moždane kore. Služi za izučavanje i utvrñivanje stanja mišića. amfoterni elektroliti i soli. registrovanje pulsacija pojedinih tačaka srčanog ili aortnog ruba (eventualno i malog krvotoka) pomoću rendgenskih zrakova koji kroz vertikalnu pukotinu osvetljavaju pojačalo ekranskog sjaja ili fotoćeliju. Promene u intezitetu osvetljenja registruju se preko fotoćelije i fotomultiplikatora u vidu krive. oksido-redukcije. tako da se pri potpunoj kontrakciji akcioni potencijali iz svih vlakana motorne jedinice sumiraju u jedinstveni potencijal amplitude do 3 mV i trajanja od 2 do 10 msec.) metoda za registraciju bioelektričnih pojava koje su izraz mišićne aktivnosti. Ime dolazi otud što ima negativnu naelektrizovanost. (1) registrovanje bioelektričnih potencijala (akcionih potencijala) stvorenih pri mišićnim kontrakcijama. U stomatologiji se koristi za procenu neuromišićne ak230 elektronski nuklearni instrumenti tivnosti orofacijalnog sistema u normalnom i patološkom stanju i za procenu uspeha oralne rehabilitacije. proces prolaza električne struje kroz rastvor elektrolita ili kroz istopljen elektrolit i hemijske promene koje prate ovaj prolaz struje. jer zavisi od mesta na koži gde se nalaze elektrode ili od mesta gde se nalazi vrh igle u mišiću. elektrokucija. elektron. Periferni elektroni učestvuju u grañenju hemijske veze. elektrokortikogram. registracija nistagmusnih kretnji očnih jabučica pomoću aparata elektronistagmografa. Hemijske promene pri elektrolizi su. . električki polarizovana. Svaki atom ima isti broj elektrona i protona.

Danas se ovaj izraz malo upotrebljava. naročito kostnih fragmenata po-principu poluge ili za odizanje. Moguća efikasnost 99. elefantijaza mošnice. elektropireksija. Element je skup atoma s istim rednim brojem. Simptom nekih oboljenja.602xlO-19 J (džula). filariensis.000 V elektrostatičnog polja u kome se čestice naelektrišu jednom. v. uroñeni limfedem nogu usled hronične opstrukcije limfnih sudova. trajno uvećanje nekog uda ili dela tela usled stvaranja čvrstog i hroničnog edema tkiva. Oboljenje se javlja u tropskim predelima. ranije su ovim nazivom obeležavane naročito dragocene tinkture i miksture. Dosada je objav- elementarna telašća. v. elektrofiltar. lymphangiectatica. elektron-volt. infekcijom limfnih sudova nematodom Wuchereria bancrofti. koje može da bude prepreka za polni život naročito kad je praćena velikim edemom. elektropoliranje. Mycoplasma i L-oblici bakterija. pachydermia.leV=l. v. elleptocytosis ljeno da postoje 104 hemijska elementa. e. kongenitalna e. (2) hemijski element je sastavljen samo od jedne vrste atoma koji se hemijskim načinima ne mogu deliti u prostije supstancije. elektroresectio prostate. cutis. koje umnogom podsećaju na veliki epileptički napad. (1) osnovni sastavni deo neke celine. besvesno stanje koje nastaje u ljudi na čiju se glavu primenjuju male količine struje u vidu pulsova učestalosti od 20 do 40 herca. elevator. v. eliptocitoza (nasledna). prvenstveno nogu i mošnica. elefantijaza dela tela na kome se nalazi limfangiektazija. hirurška elefantijaza. veoma efikasan ureñaj za uklanjanje čestica iz izlazećih dimova i gasova zasnovani na uticaju visokonaponskog 150. vansistemska jedinica za energiju čija je upotreba dozvoljena u nuklearnoj fizici. v. Svi se elementi dele na metale kojih ima oko 2/3 od svih elemenata. nostras. e. (hir. leishmaniana. pyrothermia. 231 . elixir.9%. Elementi koji se nalaze u živim organizmima nazivaju se biogeni elementi. e. veliki edem ruke posle mastektomije. elliptocytosis (hereñitaria). graecorum. nemetale kojih ima oko l /3 i metaloide koji'se nalaze izmeñu metala i nemetala u MendeIjevljevom periodnom sistemu. Sin. e. Sin.) uklanjanje tankog sloja metala s metalnog skeleta parcijalne proteze putem elektrolize da bi se dobila glatka ispolirana površina. elektrotaložnik. Primenjuju se u nuklearnoj medincini. nuklearnoj medicini i elektrohemiji. element.000 do 200. e. niz telesnih i psihičkih pojava. koja izaziva zapaIjenje i začepljenje limfnih sudova s hipertrofijom kože i potkožnog tkiva. forage. scroti. Uklanja i čestice minimalnih dimenzija. eliksir. e. eiektrotomija. leishmaniosis.. radiologiji. nasledni poremećaj u kojeg veći broj eritrocita ima eliptički oblik i u kojeg postoji manje ili više izražena hemolizna anemija.) instrument za izdizanje tkiva. (stom. elefantijaza izazvana hroničnim povratnim streptokoknim erizipelom ili hroničnim recidivirajućim celulitisom. električna anestezija. edem i hipertrofija tkiva prouzrokovana Leshmania donovani. katatonija i manija. pachydermia. Elektron-volt je kinetička energija koju dobija elektron prelazeći potencijalsku razliku od l volta u vakuumu. ogromno zadebljanje kože i potkožnog tkiva mošnica. prava elefantijaza izazvana filarijazom. igle itd. chirurgica. Primenjuju se kao sredstvo za lečenje nekih duševnih bolesti kao što su melanholija. e. odlubljjvanje pokosnice. lepra. sečenje tkiva električnom strujom pomoću elektroda oblika noža. podizanje telesne temperature ili zagrevanje pojedinih delova tela pomoću dijatermije ili kratkih talasa. izazvanih kratkotrajnim provoñenjem električne struje kroz lubanju. elefantijaza. v. elephantiasis. e. omče. obradu podataka i automatizaciju merenja. elektroprecipitator.elektron-volt tektori zračenja). elektrosan. oznaka eV. a zatim budu privučene drugom vrstom električnog polja i istaložene. elektrošok.

Prva embrionalna ćelija. odstranjivanje ne samo gotamna okrugla mrlja: embrionalno polje. polje. okrugženske polarizacije (Turnerov sinlaste ili ovalne tvorevine od epitelijaldrom). Ellis-Damoiseauova linija embryotoxon Ellis-Damoiseauova linija. začepljenje krvnog suda' naziv Rauberovog pokrovnog sloja. rinskog tkiva (histiotrof). milicu. v. Ako je izlučivanje tog hormona nih ćelija ostataka čahure kristalnog sozakasnelo ili nedovoljno. tamna putaseline. Na plogametonosnih puteva. v. Operacija se vrši u trombusa. odvajanje glave ploda od tela (deembrioblast. neae posterius. e. dok nje čepa usirene krvi (embolusa) operase na zadnjem kraju vidi zadebljanje: zativnim putem. corembrion. Ako se ne stvara androgeni sio dentis. embrionalna gomila ćelija. U te akuće se zaustaviti embolus zavisi od njegošerske operacije se ubrajaju: bušenje i ve veličine. nada (kastracija) s proksimalnim delom Ono meri oko 650  u prečniku. zajednički pojam za sve akušerske operacije komaizazvala njegovo potpuno ili delimično danja i smanjivanja tela ploda u cilju zazačepljenje. nego i snošajnog du od 150 časova ono se izdužuje i ima organa (penisa) s mošnicama. način razgrad160. Embolus može biti deo vršavanja poroñaja. času dostiže 1. kongenitalna malfor232 . gonada je do kraja 2. parabolna li. uklanjakraju zadebljava (Hensenov čvor). zaostale iza ekstrakapsularne ekstbrionu interseksualne pojave. sloj. nje glikoze kojim se glikoza cepajući se dana na repnom kraju embrionog polja na trioze razgrañuje do pirogožñane kijavlja se. vazinteresu majke kod mrtvog ploda. embryotoxon. zadebljanje blastoderma. drži sve morfološke odlike i sve funkcije presecanje kičmenog stuba (spondylobudućeg organizma. emmanatio. dospela iz materinske krvi (hemotrof) ili iz matezačepljenje. dok Rauberov emanacija. meseca intrauterikoja čini granicu perkutorne tuposti u nog života polno neodreñen. pneumonia. v. arcus juvenilis. mase bakterija. Elšnigove bule. kruškoliki oblik dužine l mm. nauka o razviću živih bića. odreñenost presuñuje koga će pola biti elongatio dentis elongacija zuba. nja: primitivna traka. naziv za plod do 2. dnji čvor. Kojim mehaniztomia) i pravo komadanje ploda (dissecmom i pod 'kakvim okolnostima se iz tio fetus). hormon. e. Poboljšanjem antenatalne zatako elementarne strukture razvijaju štite i operativne tehnike u rešavanju složeni i najsloženiji oblici i funkcije. mast. embriotomija. uobličavanje uzima pravac Elschnigove bule. ili povrede. dok u Embden-Meyerhofov put. prouzrokovano stranim telom dospelim krvnom strujom do mesta gde je izazvao embriotrof. pribijeni uz trofoblast. embolus. paraziti. po srednjoj liniji. Pojava primitivne trake u priembolije pluća.5 mm. Genetska pleuralnom eksudatu. embolektomija. v.embrionalna interseksualnost. u sebi sapresecanje ključne kosti (cleidotomia). ispitivanja su potvrdila snoj je vezi sa stvaranjem trećeg lista da se embolije pluća sreću češće u žena blastoderma. ja. koja na glavenom embolectomia. naziv za strana tela koja su dospela krvnom strujom na mesto gde su embryotomia. pitis). e. a duh. nastaju u emčiva. U početku 7. zjapa krvnog suda i krvne smanjivanje glave ploda (perforatio castruje koja ga nosi. začetak nija s ispupčenjem okrenutim nagore. Deo trofoblasta koji pokriva embrioblast nosi embolismus. capitatio). ćelije neoplazme. rakcije. još nije zamenjen providi se kao emaskulacija. zanemarenih poroñaja sve te akušerske proučava uzročna (kauzalna) embriologioperacije se danas vrlo retko vrše. zigot. extruzačetak. meseca. ispražnjavanje sadržaja grudembriologija. embriogeni (72%). elementi (embrioblast) skupljeni u goembolijska pneumonija. pupoljak. nog koša i trbušne duplje (evisceratio). hrana embriona. Mesto gde samo izuzetno na živom plodu.

emfizem. senile. pristiže iz gornjih slabinskih segmenata kičmene moždine. Uporno teže povraćanje (hyperemesis gravidarum) može se javiti od samog početka trudnoće. emfizem. umereno povraćanje (emesis gravidarum) i uporno teško povraćanje (hyperemesis gravidarum). emocija. emmetropia. Trudnice vrlo često umereno povraćaju u prvim mesecima trudnoće. V. sredstva za izazivanje povraćanja. dysgenesis mesodermalis corneae et iridis. oligurije. emphysema emmenagoga. operacija. gubitka apetita. V. Prema intenzitetu povraćanja se razlikuju: obično. eminentia arcuata na piramidi siepoočne kosti). mediastinale. pod kožom. e. ujutro našte. emfizem pluća vezan za ukočenost na grudnom delu kičmenog stuba vezanog za degenerativnu promenu na meñupršljenskim koturima. glicerol itd. ernesis gravidarum. u početku trudnoće. emmetropia. intestinale. npr.često nalazimo delove plućnog tkiva s ožiljcima. Paralelni svetlosni zraci. povraćanje je bez napora i bez teškoća.. bledilo. zavisno od rasprostranjenosti emfizema. Emmetova operacija. može imati fatalan ishod. putem hipogastričnih živaca. v. v. trudničko povraćanje. povećani sadržaj vazduha u plućima prouzrokovan delimičnim začepljenjem bronhiola. Sin. bleda. emotio. počinje kao umereno koje se sve više pogoršava. v. suva. e. crvenilo. obstructionis. emetici. U obliku injekcija služi za lečenje amebne dizenterije. stanje nagomilavanja gasa pod serozom creva. V. pojačan rad creva. bez elasticiteta. masti. pri pogledu u daljinu dobija se oštar lik predmeta koji se posmatra bez upotrebe akomodacije. sredstva za razmekšavanje površinskog dela kože. prilikom obroka ili odmah po uzimanju obroka. pulmonum. Danas se retko upotrebljavaju. istiskivanje sperme u uretru koje nastaje pri kontrakciji glatkih mišića semenovoda i semenih kesica pod uticajem impulsa koji. stanje refrakcije normalnog oka. sjedinjuju se na mrežnjači u jednu oštru sliku. e. emolijencija. emisija. kao što su promene izraza lica. Zahvata Schwalbeovu liniju i čini formaciju koja prominira u prednju komoru. a to stanje obično prestaje posle trećeg meseca trudnoće. v. i to uglavnom samo bakar-sulfat (u dece) i Apomorphini chloridum. Ako se hiperemeza ne leci. koji. izazvan anaerobnim klicama. egzocitoza. emetropija. promena plućnog tkiva praćena povećanom količinom vazduha u njemu. ubrzanje frekvencije srčanih otkucaja itd. e. emotio. emphysema. e.emejocitoza macija u razvitku periferije rožnjače. uzvišica (npr. vomitiva. emenagogi. bronchiolare. znojenje. emollientia. eminencija. snažno osećanje praćeno telesnim manifestacijama. Pored upornog povraćanja dolazi do pogoršanja opšteg stanja: dezhidratacije. mršavljenja i subikterusa. emejocitoza. e. eminentia. maligni emfizem u gasnoj gangreni. Emfizem dovodi do hipertrofije desne komore srca zbog povećanog otpora u plućnom krvotoku. unesen per os. koji se odnosi na emociju. nastaje prodorom vazduha u masno tkivo sredogruña meçiijastinuma. Pluća su uvećana. U završnom stadijumu vidi se slika potpune inanicije i anurije. e. emfizem pluća. tj. cutaneum. e. Emfizematozno pluće je uvećano u celosti ili delimično. subcutaneum. e. ispupčenje. afekt. sredstva koja izazivaju menstruaciju ili regulišu njeno nastupanje. vazduh ili gas u rastresitom veznom tkivu. emetica. emocija. odlikuje se velikom proširenošću bronhiola. Embriotöksin korneje posterius udružen s kongenitalnom anomalijom periferije dužice čini Axenfeldov sindrom. emotivan. plućne alveole su smanjene . sapuni. emetin. alkaloid iz biljke Dragoga Ipecacuanha. koji padaju na rožnjaču. izaziva povraćanje (otuda ime). gangrenošum. Skoro polovina trudnih žena povraća. pri233 . emetropija. Postoji izražena hipertrofija mišića u njima.

typus A Economova bolest. postaju plastični i lepljivi. emulsio. u vodi nerastvorljive materije. prisustvo vazduha ispod kože lica posle povrede nosne ili sinusne šupljine. emplastra. dolazi do izlečenja bez posledica. emulsiones. e. encefalografija. tečni oblici lekova. V. emulzije. melemi su čvrsti. rendgenski snimak izvršen pošto je komorni i subarahnoidni prostor učinjen vidljivim. rendgensko snimanje moždanih arterija posle ubrizgavanja jodnog kontrastnog sredstva u jednu od unutrašnjih karotidnih arterija. Encelalizacija potiskuje mnoge funkcije nižih centara. encefalografija. parkin son i smus). a ponekad i sasvim drugojačiji nego u pasa. mlečne.). v. a te funkcije preuzimaju viši centri i obavljaju ih obično na složeniji način. Zbog toga su i efekti uklanjanja kore u primata. pri čemu nije sigurno da Ii su raniji klasični i savremeni slučajevi epidemičkog encefalitisa identični. uopšte uzev mnogo teži. empyema. Eneefalitis larva- 234 . v. Posle akutnog stadijuma koji se može završiti smrću u komi. encefalogram. Daju im se šipkasti. ispiranja rana pod pritiskom i hirurških intervencija na vilicama. adhaesivum (lepljiv melem). epidemički encefalitis. jedinjenje testosterona koje se koristi zbog produženog terapijskog dejstva (»depo-terapija«). e. akutno zapaljenje mozga prouzrokovano nepoznatim filtrantnim virusom. gleñ). prikriveno zapaljenje mozga. epidemica. vorvanj. larvata (Vujić).emplastra sustvo vazduha u potkožnom masnom tkivu. posle intralumbalnog (ili subokcipitalnog) ubrizgavanja sterilnog vazduha (rede kiseonika). a naročito u srednjoj Evropi od 1917. ospa na sluznicama. lekoviti preparati za spoljašnju upotrebu. emulgovane u propisanoj tečnosti. encefalitis. caklina. masti. Encefaloarteriografija je metoda Џ\ omogućuje dijagnozu raznih intrakranijalnih7 procesa: tumora itd. često upotrebljavan. emulgendum. e. pluća. mlečna izgleda. v. emulsio. vosak. a daljim zagrevanjem se tope. e. e. encefaližacija. enamelum (od stare francuske reci amel. ili se prevlače na tkaninu. disperzni sistem u kome su čestice disperzne faze kapljice neke tečnosti čija je dimenzija veća od. rendgensko snimanje subarahnoidnog prostora lubanje i moždanih komora. bakterija. emulgens (materija koja vrši emulgovanje) i vehiculum (konstituens) odnosno sredina u kojoj se vrši emulgovanje. melemi. Za spravljanje emulzija potrebna su tri sastojka: emulgendum (materija koju treba amulgovati). ulja itd. Epidemija je besnela u svetu. oblik u kome se encefalitis danas vrlo često javlja. enantat testosterone. emulgens. e. Odgovara egzantemu na koži. emulzija. balzam ili druge. enanthema. adamantinum. enantem. nepravilan je izraz za suspenziju bakterija. encephalitis. subcutaneum faciei. Pri običnoj temperaturi. do 1924.x 199 mikrona. vosak. najčešće posledica povreda grudnih organa. pneumoencefalografija. danas su ovi oblici lekova napušteni. Akutni epidemički encefalitis može imati više kliničkih oblika: (1) somnolentno-oftalmoplegički. koji sadržavaju ulja. Odonda se javlja sporadično ili u vidu lokalnih malih epidemija. encefaloarteriografija. kao najsavršenijih živih bića. potkožni emfizem lica. Osnovni sastojci su im olovne soli masnih i ovima srodnih kiselina. (2) algomiokonusni (horeatični). a na telesnoj temperaturi omekšaju. substantia adamantina. Osim E. Sin. perikard. proces koji dovodi do povećanja uloge kore velikog mozga u encephalitis kontroli različitih funkcija. zapaljenje mozga. smole. ^rnačaka i drugih životinja. (3) hipertonusno-hipokinetički (parkinsonoidni) i (4) pseudoneurastenički. žučna kesica i si. U izvesnom broju slučajeva na akutni stadijum se naporedno ili posle kraćeg ili dužeg intervala nadovezuje hronični stadijum (v. empijem nakupljanje gnoja u šupljini čovečijeg tela (pleura. Iethargica. masti. emulsio. pločasti ili slični oblici.

e. Objektivno. teška. embolijom. e. leucoencephalitis subacuta scleroticans. netn purulenta (na koji se obično misfi pri . (e. luetica. II) sekundarni^. e. Rinoskopski Vialaz podseća na nosni polip. psihoneuroze ili u vegetativne neuroze odnosno-distonije. i (2) neeruptivnih (encefalitis u toku trbušnog tifusa). Priroda organskih osteéeßja kod encefalitisa larvate nije uvek poznata. može se podeliti u 3 grupe: I) primarni encefalitis. tzv. encefalomijelitis. razmekšanje mozga. varicellosa. Posledica encefalomalacije je oduzimanje polovine tela na suprotnoj strani koje obično ne nastupa naglo i nije praćeno dužim gubitkom svesti. taJtvi bolesnici pokazuju karakteristične znake oštećenja ekstrapiramidnog sistema. іі cerebri. encefalopatija. e. zapaIjenjem itd. Osim tog3 vide se promene u krvi i likvoru koje govore za organsko poreklo navedenih oboljenja. specifični e. koja se može uvrstiti bilo u neurasteniju (pseudoneuroze). U kliničkoj slici su izraženi simptomi i znaci akutne neuroinfekcije s temperaturom. encephalopathia izaziva ih veliki broj neurotropnih virusa. zapaljenje mozga i kičmene moždine. Samt-Louis. ali prisustvo u malog deteta i polazište s krova nosa upućuju na pravu dijagnozu. deo centralnog nervnog sistema smešten u lubanjskoj duplji. japanski encefalitis (tip B). Nekrotičko tkivo se razmekšava usled autolize. encefalomalacična cista. V. tuberculosa). ili posle vakcinacije protiv velikih boginja i besnila.. morbillosa. mozak u širem smislu. Bolest traje više sedmica i rneseci. Ceste su sekvele: primarni e. traumatske ili uroñene. Smrtnost * iznosi 1030°o. lethargica (tip A). obično u vidu većeg broja rasutih žarišta. U likvoru je povećan broj ćelija i nivo albumina. e. Nastaje usled izumiranja dela mozga čija je arterija začepljena (trombozom.). akutna virusna oboljenja mozga. encefalitis koji se javljaju u toku akutnih infektivnih bolesti: (1) eruptivnih (e. često vrlo suptefee-po izraženosti t tešfce za otkrivanje !interpretacije: znak rimae sužava^^nj^^n^pttkotrne. Encefalomalacija je najčešće uzrok moždane kapi (apoplexia cerebri). pri pogledu u stranu.) encefalon. znak devijacije pesnice u polje IH unutra. e* letharglca. difterije gripa. e.. svako degenerativno oboljenje mozga. v. U takvom slučaju ostaje izmeñu etmoidne i ncsne kosti defekt u osifikaciji kroz koji se u nos izbočuje izdanak dure (meningokela) ili vrećica koja sadrži i moždano tkivo (encefalomeningokela). purulenta (abscessus cerebri). letargički encefalitis. zauški (parotitis epidemica). erizipela.encephalitis ta obično ima bqgatu subjektivnu simptomatologiju. unutrašnja nosna encefalomeningokela nastaje usled greške u embrionskom razvoju lubanje. e. a docnije se produkti autolize resorbuju i na mestu neJuroze stvaraše šupljina. 235 . encefalomalacija. nastaju kao komplikacija posle preležanih osipnih groznica i pertusisa. psychotica azotaemica acuta itd. e. i moždine.upotrebi termina encefalitisa). encephalomeningocele intranasalis. akutnu multipIu sklerozu. scarlatinosa). encephalomyelitis. Nekad se unutrašnja nosna encefalomeningokela izbočuje pod kožom nosa ispod donjeg ruba nosne kosti. e. U početku su smetnje znatno veće nego kad proñe otok okolnog zdravog tkiva. III) encefalitis neodreñenog oblika: encephalomyelitis disseminata acuta. encephalon. (grč. prolećno-letnji encefalitis (krpel|ski encefalitis)... e. rubeolica. epidemica. väccinalis. encephalitis et encephalomyelitis. e. poremećajem svesti. encephalopathia. moguće je da su lezije vaskularne. rheumatica (chorea minor). podizanje obrve pri pogledu u stranu i naniže. sekundarni e. Sastoji se od rombastog mozga (rhombencephalon) i mozga u užem smislu (cerebrum). gnojavi encefalitis. e. encephalomalacia.-zttttk obrve. Klinički predstavlja tzv. meningealnim sindromom i neurološkim ispadima.

deformirajući endarteritis. subakutni bakterijski endokarditis prouzrokovan sojem streptokokus viridans u 95% slučajeva. kasnije pojavom ožiljaka. V. nabirajućim šavovima. zapaljenje intime manjih arterija. kao i prisustvo trombocitnih tromba na zaliscima. Ranija oštećenja zalistaka. thrombangiitis obliterans: e. obliterans. Subakutni bakterijski endokarditis veoma često se razvija na ranije oštećenim zaliscima reumatičnim procesima. operacija u lečenju u aneurizme. Na površini promena je fibrin ispod koga 236 endocarditis se nalazi masa bakterija. Matasova operacija. proliferans obliterans (Heubneri). endoaneurizmorafija. Glavna promena je u hijalinom bubrenju subendotelnog kolagena. hronični enteritis koji se odlikuje masnom degeneracijom tkiva arterije i taloženjem krečnih soli. V. (fr. što je omogućeno prisustvom ugljenih hidrata (laktoza). thrombangiitis obliterans. kao način lečenja ateroskleroze. izvesne kongenitalne nenormalnosti. atypica verrucosa. dok trikuspidni i pulmonalm mnogo rede. endemski sifilis. Opisan je u bolesnika s lupus eritematodesom. v. lenta. diferencijalna. endemska hematurija. e. v. Etiologija je nejasna. Mitralni. e.) supstancija odvojena iz svoje normalne sredine i mesta i uglavljena u neki drugi organ ili tkivo. syphilis. endarterektomija. potrebni su i drugi činioci za lokalizaciju procesa na endokardu. indikatora i raznih soli. Meñutim.fokus iz koga bakterije dospevaju do srca. Ostatak od nekoliko procenata prouzrokovan je bacilom influence. destruktivni endokarditis s veoma rasprostranjenim trošnim vegetacijama na zaliscima. akutno zapaljenje srčanih zalistaka. Srce je znatno uvećano. javlja se u vidu bradavica na zaliscima i endokardu. Javljaju se vegetacije na ivicama zahvaćenih zalistaka s ulceracijama. gonococcica. e. endarterectomia. Vegetacije koje se stvaraju na zaliscima trošne su. endangitis. Slučajevi u dečjem uzrastu su kongenitalnog porekla. zapaljenje opne koja iznutra oblaže zidove srčanih šupljina . Najčešće su zahvaćeni mitralni i aortni zalisci. e. zapaljenje endagijuma.. Veruje se da bakteriemija nastaje iz ognjišta kao što su zubi i tonzile. foetalis. Obično nisu jasna ulazna vrata prouzrokovača . e. niti reumatskog endokarditisa. U dubljim zonama se nalaze leukociti i fibrozno vezivo.endokardijuma. V. Sastoji se od otvaranja aneurizmne kese i zatvaranja njenog lumena unutrašnjim. endokarditis. čvrsta hranljiva podloga (obično se razliva u Petrijevusolju) na kojoj se kolonije jedne bakterijske vrste razlikuju po obojenosti od kolonija druge bakterijske vrste. gonokokom. Sin. praćen infiltratima plazmocita. a ponekad zahvata i zaliske. Lokalizacija endokarditisa na zaliscima desnog srca češća je nego u drugim endokarditisima. zbog čega nastaje začepljenje zjapa arterije. aortni su najčešće zahvaćeni. e. endarteritis. ali pretežno u levom. Isto tako vegetacije se šire na strume papi- . Promene nisu niti po tipu onih koje nalazimo u bakterijskog. Javlja se u obe polovine srca. ekscizija zadebljane ateromatozne intime arterije. haematuria. endocarditis. te se delići s njih lako otkidaju ulazeći u krvotok. luetičko produktivno zapaljenje intime koje dovodi do suženja zjapa arterije. proliferacijom kapilara. javljaju se i simptomi slabosti srca. Nastaje hematogenom diseminacijom u toku infekcije gonokokima. a rede drugim vrstama bakterija. v. koje može biti prouzrokovano hemolitičkim streptokokom i drugim vrstama streptokoka. endemska gušavost. operatio. endoaneurysmorrhaphia.enclave enclave. endo-agar. koji odlubljuje pločaste naslage iz venačnih arterija srca. zadebljanje endokarda i subendokarda nastalo usled proliferacije elemenata kolagenog i elastičnog tkiva. deformans. e. endarterektomija proizvedena primenom ugljen-dioksida pod velikim pritiskom. dok gonokok napada češće zaliske desnog srca. Najčešće se javlja u dece. zapaljenje intime. verovatno usled poremećaja razvoja. gušavost. acuta. unutrašnjeg sloja arteije. gasna e. značajni su predisponirajući činioci.

mandibularis postoji gnatično ili dentoalveolarno ukršten zagrizaj. to je atipični verukozni endokarditis koji se odlikuje vegatacijama na zaliscima i zidu komore. ophthalmopathia endocrina. delom razorenih nedovoljnih zalistaka. endogeni. endokardni jastučići. koža. endokrinijum. sklapanje braka izmeñu pripadnika ograničenih. izazivaju infarkte u bubrezima. endokard. prouzrokovan unutrašnjim faktorima. oblik akutnog endokarditisa prouzrokovanog stafilokokima. endogeni erogeni faktori. Dugo vreme se mogu zadržati bakterije u sredini zalečenih zalistaka. endognathio. lenta. čvrste. dok su trikuspidni u jednoj trećini. mandibularis. endocardium. na prelazu pretkomornog u komorni odeljak zadebljavaju u endokardne jastučiće. a sastoje se uglavnom od krvnih pločica i fibrina. plazmocita. uroñena nepravilnost. uskost obeju vilica. endocitoza. mikrofaga. endogeni. malobrojnih. endokard. endocarditis. e. <V. v. grupa stanovništva. V. e. Zalečenje nastaje prodorom fibroblasta i kapilara iz baze zaliska u vegetacije na površini. uskost gornje vilice. e. endokarditis. opšti naziv za pinocitozu i fagocitozu. subacuta. e. U slučajevima e. dospeli u krvotok. e. endocarditis acuta. a vegetacije se stvaraju na liniji dodira ivica zalistaka. endolimfa je pozitivna u odnosu na perilimfu. endokrina oftalmopatija. Vegetacije su multiple. limfocita i mladih kapilara. Stenoza mitralnih zalistaka praktično je najčešća posledica. posledica nepravilne funkcije jezika. Zapaljenje se širi kroz tkivo celog zaliska uz pojavu edema. Zalečenje se završava stvaranjem debelih. unutrašnji list blastoderma. v. endokrina pluriglandularna adenomatoza. uskost donje vilice. e. proliferacija kapilara. pa i u samim krvnim sudovima. endodontia. Endotel je razoren. endogenus. streptoeoccica. ulcerosa. koji potiče iz samog organizma. suprotno od egzogen. endokrina pluriglandularna edenomatoza endocrinium. endokohlearni potencijal. plazmocita. tanka unutrašnja opna koja iznutra oblaže zidove srčanih šupljina. (stom. prema tome. e. e. tako da je oplodnja izmeñu osoba sličnog genotipa češća nego u opštoj populaciji. erogeni faktori. v. staphylococcica. e. patološka pojava nepoznatog uz237 . maxillaris ili e. Libman-Sacks. oblik akutnog endokarditisa prouzrokovanog streptokokima. sitne. mozak. naziv za skup svih endokrinih žlezda u organizmu kao jedan pojmovni sistem s obzirom na vrlo prisnu meñusobnu korelaciju žlezda. e. pa.endocardium larnih mišića kao i na endokard zida komora. endocardium. v. razlika u potencijalu izmeñu endolimfe u srednjem spratu i perilimfe u tremnom i bubanjskom spratu puža. Aortni su u 50% slučajeva zahvaćeni.) stomatološka disciplina koja se bavi proučavanjem patologije i terapije zubnih tkiva. e. posledica nepravilnog disanja ili nepravilne funkcije orofacijalnih mišića. izazivajući mikotičku aneurizmu. subacuta bacterialis. slezini i mnogim drugim organima i tkivima kao što su retina. sljubljeni endokard i miokard. rheumatica. Niska viru^lencija mikroorganizama ne izaziva gnojnu reakciju na mestu embolije. odlikuje se zahvaćenošću mitralnih zalistaka u svim slučajevima. U početku postoji degeneracija subendokardnog sloja veziva s proliferacijom. malocclusio. V. bimaxillaris. e. U mirovanju iznosi oko 80 mV. Embolusi s vegetacija. V. v. glatke. i rizik pojave homozigota za odreñene mutantne recesivne gene. endoderm. a u poznijem stadijumu fibroza. maxillaris. koji doprinose omeñivanju pretkomorno-komornih otvora i stvaranju zalistaka. skvrčenih. uskost vilice. endogamija. acuta. Njegova glavna odlika je hijalino bubrenje subendokardnog kolagena kome sledi zapaljenjska reakcija u kojoj postoji veliki broj makrofaga. blastodermni listovi (prospektivni značaj). v. a na otvorima gradi zaliske.

hipergonadizam. naročito izraženim na donjoj vilici. hormone ubacuju u krv. epifiza (epiphysis). (slom.endokrine hipertenzije roka koju karakterišu adenomi. s uvećanjem perifernih defova kostiju i odgovarajućih mekih tkiva. Endometrijum se može dalje naći u tkivu jajnika. suprarenalis). dovodi do ranog nicanja stalnih zuba kratkih korenova. hipofiza (hypophysis). s. endokrine. grana medicine ljudske delatnosti koja proučava endokrine žlezde (v. usled spastičkog tonusa mišića česte su abrazije zuba velikog stepena. feohromocitoma (v. phaeochromacytoma) itd. paraganglia. hipoparatireoidizam u vreme razvitka zuba. Hiperpituitarizam posle završetka rastenja. Ova pojava se naziva i adenorniozom ili unutrašnjom endometriozom. Po jednoj delovi endometrijuma u vreme menstruacije prolaze kroz jajovod i implantiraju se na serozne površine (peritoneuma). žlezde. endokrinologija. stalni zubi niču rano. hipotireoidizam pri roñenju ili u ranom detinjstvu. parathyreoideae). gušterača (pancreas) i polne žlezde. npr. a luče hormone (v. v. na zubima u starijim godinama dolazi do hipercementoze. hipopituitarizam u detinjstvu progresivno usporenje i rani prestanak opšteg rastenja. proporcionalni hipofizarni nanizam. prerano nicanje stalnih zuba s kratkim korenovima. sistem žlezda s unutrašnjim lučenjem koje svoje proizvode. u dve ili više endokrine žlezde. . Nicanje stalnih zuba kasni i usporen je razvitak korena zuba. jer nemaju izvodne kanale. na peritoneumu ili ma kom drugom mestu u karlici. sa dijastemama. tamo). grudna žlezda (thymus). mada dve teorije daju objašnjenje o tome. mikroskopske promene materične sluznice u zečice sparene s mužjakom kome su podvezani semenovodi: do oploñenja ne dolazi. tj. histološki zloćudnog ili dobroćudnog karaktera. impakcija zuba. pojava endometrijuma na ektopičkim mestima kao što je mišićni sloj materice. endokrinopatije. lekar vičan ispitivanju i Iečenju bolesti endokrinih žlezda (v. dovodi do kretenizma. nauka o unutrašnjem lučenju. sluznice materice. endometrijalna čipka. evnuhoidni gigantizam: vilice su masivne. endolimfni kanal. akromegalija. hipofizama teskoba. endometriosis. nicanje mlečnih i stalnih zuba kasni. Endometrioza se javlja samo u žena za vreme ovarijalne aktivnosti* a njen je nastanak nejasan. usled makroglosije svi su zubi potisnuti vestibularno. limfu ili u nervni sistem. uključujući i kraniofacijaini skelet. tamo) svojstvene tim žlezdama. Zubi su normalne veličine. Ponekad zahvata ožujak poslije laparatomije u predelu pupka. hipertireoidizam u detinjstvu. hipoplazija gleñi i dentina. Ćelije seroznih površina peritoneuma. endolimfa. u toku syndroma Gushing (v. Izvesni hormonaini 238 . endolimfni vod.) hiperpituitarizam. endokrinolog. ali je gra- endometriosis na donje vilice kratka. endokrini sistem. ali stalni zubi niču pre vremena. tečnost koja ispunjava opnasti labirint uha. pre završetka rašćenja skeleta: proporcionalni gigantizam. jajovodima. semenik (testis) i jajnik (ovarium). nadbubrežna žlezda (gl. tamo) pod normalnim i patološkim uslovima. U endokrini sistem spadaju: štitasta žlezda (glandula thyreoidea). tamo). ali se izaziva bujanje sluznice koja na mikroskopu pokazuje vijugave i isprepletane žlezdane cevčice u vidu čipke (»endometrijalna čipka«).' tamo) ili stručnjak koji radi na problematici iz oblasti endokrinologije (v. hipogonadizam. endokrine hipertenzije. paratireoidne žlezde (gll. Zubi normalne veličine. tuba i vagine imaju zajedničko poreklo. skup žlezda koje svoje proizvode (hormone) izlučuju direktno u krv ili nervni sistem. Druga teorija objašnjava endometriozu kao posledicu heteroplazije celomske duplje. povišenja arterijskog pritiska prouzrokovana patološkim stanjem nekih endokrinih žlezda. ali usled bimaksilarne mikrognatije niču zbijeno.

Može biti prouzrokovano Clostridiumom Welchii i srodnim prouzrokovačima koji se množe u nekrotičkom materijalu zaostalom u zidu materice posle poroñaja. snabdevena je na svom proksimalnom ili distalnom kraju električnim osvetljenjem. parazit koji živi u telu nekog domaćina. (fr. Vanmaterične endometrijalne mase se javljaju u vidu malih cista.) zastoj. vizualni pregled neke telesne šupljine pomoću endoskopa. razvija se iz akutnog endometritisa. endovenski. a. glandularis. Nalaze se u zidovima najviše patogenih. (1) slabost ili odsustvo nervne energije. V.. transkolonska e. v. gram-negativnih bakterija kao i apatogenih. koji uvek prati jači ili slabiji metritis nastaje usled infekcije bakterijama: ushodnim putem iz grlića materice bakterija vaginalne flore. v. 239 . endophthalmitis. nekoliko milimetara u prečniku. endoparazit.u ili kroz traheju. Širenje infekcije po čitavom telu veoma je olakšano prodorom infekcije u mišić materice. endometritis puerperalis septika. endoreduplikacija. hemoragickom sadržaju. endotoksini. akutno zapaljenje sadržajne očne jabučice. v. Ovarijalni hormonalni stimulansi izazivaju krvarenja u ovim promenama. Nastaje kao metastaza. tako . endoskop. Iz tog razloga ova dva oboljenja čine jednu celinu (endometritis et metritis). peroralne e. intravenski. v. endonukleaza. hiperemija. neurectomia. endonucleasa. (2) izvršene prelaženjem kroz traheju. endometritis. v. engorgement. lokalna kongestija. replikacija hromosoma posle koje ne dolazi do deobe ćelije. sprava za pregled telesnih šupljina oblika cevi. endotrahealan. e. Na slobodnim krajevima prekinutog polinukleotidnog lanca posle toga može da deluje i enzim egzonukleaza. endoplazmni retikulum. sluznica materice. često se na proksimalnom kraju nalazi ogledalo. endoreduplicatia. endometrium. što izaziva stvaranje proširenih cista ispunjenih gustom. enñometritis (e. endoftalmitis. Infekcija anaerobima izaziva zbog stvaranja gasa u zidu uterusa njegov sunñerasti izgled. Primer: Enterobacteriae. endoproteinaza.da je zapaljenje sluznice materice istovremeno i zapaljenje materičnog tela. acuta). a da pri tome nije zahvaćeno i mišićno tkivo (metritis). (2) uklanjanje živca ili njegovo presecanje. prepunjenost organa. endophlebitis. Slabi su antigeni. cathepsin. syncytialis. ili infekcijom materice posle poroñaja i pobačaja (puerperalna infekcija). endoskopija. e. ne prelaze u anatoksine. (l)-. phlebitis. zapaljenje sluznice trupa materice. v. vode. posmatranje unutrašnjosti kolona pomoću endoskopa.. Sluznica materice naleže neposredno na mišićni sloj tako da dublje zapaljenjske promene ne mogu postojati. a sadrže gustu čokoladnu masu s hemoragickom ivicom. usled komplikacija posle operacija ili posle perforativnih povreda. čokoladi sličnom. Tipično je i nezamenjivo za dijagnostiku endometrioze prisustvo strome endometrijuma oko ektopičkih žlezda. naročito krvlju. egzonukleaza. citoplaima. e. energetičke vode. akutno gnojno zapaljenje endometrijuma. a na distalnom okular. glicido-lipido-proteini). toksini kompleksnog sastava (glicido-lipido-polisaharidi. enervatio. puerperalis. enervacija. Izazivaju svi iste simptome ako se ekstrahuju iz tela bakterija spontanom ili izazvanom plazmolizom. Termostabilni su. hronični e. zagušenost. benigna invazija sincicijalnih ćelija placentnih resica (spoljni sloj trofoblastnih ćelija) u miometrijum (Syncytioma). krvnog suda ili tkiva nagomilanom tečnošću. nastaje hiperplazijom sluznice materice kao posledica ovarijalne disfunkcije a ne kao zapaljenjski proces..endometritis činioci mogu stimulisati metaplaziju u vanmateričnim regijama. enzim koji razara fosfodiesterske veze izmeñu dva engorgement susedna nukleotida u sredini lanca DNK. pregled organa pomoću endoskopa koji se može uvući kroz usta.

povremeno ili stalno. Neke od njih stvaraju vidljive kapsule. Uzroci: Homerov sindrom. minuta. koje se. hyperplasia. Veoma otporan prema 240 . nana. homogenije kosti nepravilnog oblika u spongiozi donje ili gornje vilice. druge su bez nje. hrani se bakterijama. porodica enterobakterija ili crevnih bakterija vrlo je velika. mukozni kolitis. prouzrokovač amebne dizenterije. regionalni e. atrofija tkiva orbite i dr. Enterococcus. dysenteria. V. V. krvavim prolivima i nekrozom crevnog zida. protozoalni e. hirurgija creva. živi u sluznici debelog creva i u amebnim apscesima. enteritis sa stvaranjem pseudomembrana i ulceracija u sluznici. naročito tankog. Streptococcus grupe D. ekscizija dela creva. enterocele. mali beli končasti parazit (Nematoda). enterochirurgia. coli. a neke vrste su uslovno patogene: Klebsiella. Ženka je duga oko l cm. a u promenjenim uslovima mogu da izazovu poremećaje i oboljenja. necroticans. naročito u završnom jejunumu i početnom ileumu. (1) spajanje dva kraja creva posle resek cije. enterocit. e. Čest u strangulacijskom ileusu.. e. enophthalmia. rod ameba čije su neke vrste paraziti čoveka: E.. resekcija creva. Sin. enteritis sa znacima peritonitisa. enlargement. Čovek se inficira samo preko ciste. izazvan Clostridium perfringensom u kojeg postoje nekroze zida Entorococcus creva. enteritis ograničen na jedan deo tankog creva. e. nodularis. ćelija crevnog epitela. Enterobacteriacae. trauma orbite. gingivalis. enteritis u kojeg postoje mnogobrojni polipi sluznice zbog bujanja vezivnog tkiva u zidu creva. enteritis s cističkim proširenjem crevnih žlezda. predstavlja otporni oblik. Žive u gornjem delu debelog creva. e. enterocenteza. hystolitica. povraćanjem. difterijski e. Oxyuris vermicularis. gljivama i si. polyposa. gram-pozitivan ovalan diplokok. hrani se eritrocitima. izazvan raznim protozoama. često fatalna bolest s akutno nastalim bolovima. (1) kila u kojoj se nalazi crevo.) umotavanje peniformnog uda. (2) zadnja vaginalna kila. Druge su uvek patogene za čoveka: Salmonella i Shigella. E. (fr. enteritis s povećanjem limfnih čvorova. Ovi oblici prelaze jedan u drugi. enophthalmus.. otisci. chronica. e.. (2) spajanje dve vijuge creva u cilju da se isključi prolaz kroz jedan deo creva. pseudomembranacea.) povećanje organa ili njegovog dela. »sećanja« doživljenih motornih radnji u senzoričkim asoQijacijskim poljima moždane kore na osnovu kojih se vrše svrsishodne voljne radnje. cystica. Escherichia coli. (fr. enostosis mandibulae et maxillae. nalaze u debelom crevu. ne hrani se i ne deli se. enteritis s pseudomembranama. hirurška punkcija creva. enterocentesis. membranacea. zapaljenje creva.. cista. hystolitica. mukom. hemoragijsko zapaljenje i tankog i debelog creva posle druge injekcije anafilaktogena osetIjivim životinjama. koja vrši apsorpciju hranljivih sastojaka. phlegmonosa. v. Entamoeba. Neke vrste crevnih bakterija deo su normalne flore debelog creva. s 4 jedra. mužjak oko 0. E. enteroanastomoza. Jodamoeba buetschilii. okrugla. e. e. Očna jabučica je uvučena u očnu duplju. e. Enterohius vermicularis. zbog flegmone zida creva. nepokretna. enlissement. gde izazivaju svrab. koji se javlja u poodmakloj tuberkulozi pluća. enteroanastomosis. e. živi na površini debelog creva. Ženke polažu jaja u okoločmarnom predelu.engrami engrami motornih pokreta. Grupe gram-negativnih asporogenih štapića. enterohirurgija. npr. enterektomija.5 cm. gravis. tuberkulozni e. anaphylactica. liči na lancetu ili na plamen od svece. E. Javlja se u tri oblika: histolitika. najverovatnije zbog gutanja bacila ispljuvkom. Proteus i druge vrste. često u kraćim lancima. uvučenost očne jabučice. enteritis. e. enterectomia. pokretnih i nepokretnih. stvaranje gušće. enoftalmus. hypertrophia. E. enophthalmus.

enterotoksini.) enteron. crevni kamenac. Enterovirusi su uglavnom fekalno-oralne infekcije i javljaju se uglavnom leti i to u manjim epidemijama. kojom se želudac prazni. enterorrhagia. proenzim ili zimogen iz crevnog soka koji aktiviše tripsinogen u tripsin. trbušnoj duplji ili vezivnom tkivu karlice. enteron. enterostomija. crevo. produkti izvesnih bakterijskih vrsta. Postiže se impulsima koji se do muskulature želuca prenose mienteričkim spletom. (grč. enterolitijaza.. enterodinija. »kitten-testa«. enterospasmus. Sve vrste su patogene. istovremeno zapaljenje tankog creva i kolona. uroñena cista čiji je unutrašnji zid obložen sluznicom sličnom crevnoj. ponekada jednog za drugi seg ment creva. nastaje hemoragijskom nekrozom zida creva. enterorrhexis. hirurška anastomoza izmeñu dva segmenta creva. enterovirosis. enterodynia. enterokinaza. Coxsackie i ECHO. materi i . Enterocistom potiče od ostataka omfaloeriteričkog kanala. enterostomija. Nalazi se u pupku. Najčešće obolevajü deca. V. enterocystocele. a efekat mu je kočenje želudačne peristaltike. enterolit. enteroviroza. odnosno uslovno patogene za čoveka. enterokolitis. intestinum. colostomia. enteroragija. e. 241 . hormon koji se oslobaña u sluznici dvanaestopalačnog creva i jejunuma kada se u himusu nalazi mast ili masne kiseline: prenet putem krvi do želuca. enterocystoma. enterokrinin.entorocolitis visokoj temperaturi. enteroreja. enterostomia. utroba.. pseudomembranacea. kila koja sadrži tanko crevo i omentum. enteroreksis. v. prisustvo crevnih kamenaca. zajedničko ime za sve bolesti tankog creva. enteropeksija. enteroenterostomia. Zadatak mu je zaštita tankog creva od pre16 Medicinski leksikon enterovirosis opterećenja usled prebrzog pražnjenja želuca. enterovirusna oboljenja sačinjavaju grupu veoma različitih kliničkih oblika bolesti koju izazivaju virusi poliomijelitisa. necroticans. hormonske prirode koju stvara sluznica tankog creva pod dejstvom himusa a uloga joj je što podstiče sekreciju crevnog soka. u kojoj su otvori dva segmenta presečenog creva izvedeni kroz trbušni zid podsećaju na dvocevnu pušku. enterospazam. enteroanastomosis. u prisustvu belančevina ili materija koje razdražuju sluznicu u početnom delu duodenuma. refleks za kontrolu pražnjenja želuca. krvarenje iz creva. možda. v. spuštenost creva u trbušnoj šupljini. enteropathia. enteroepiplocele. regionalni e. mogu se dokazati pomoću ogleda na mladim mačkama. ileitis. enterogastron. perforacija creva. putem cilijačkog gangliona a zatim simpatičkim živcima na želudac. V. hirurško fik siranje creva za prednji ili zadnji trbuš ni zid. pseudomembranski enterokolitis. endokarditis idr. enterogastrički refleks. enterocistom. dovodnim vlaknima vagusa do izdužene moždine da bi se kočila odvodna vlakna vagusa i. enterolithus. Svaki konkrement nañen u crevu. enteroptoza. enterorrhoea. enterocolitis. enteropexia. hernija u kojoj se nalazi mokraćna bešika i crevo. enteropatija. fistula. bol u crevu.. tako da se brzina. v. akutna površinska nekroza sluznice tankog i debelog creva s izraženim šokom i dehidracijom i prisustvom u stolici pseudomukusa s krvlju. hemoragijski e. Enterotoksini stafilokoka su termostabilni. enteroptosis. hirurško stvaranje stalnog otvora na crevu izvedenog kroz trbušni zid. enterolithiasis. kao i odliva zida creva. Izazivaju peritonitis. smanjuje na polovinu odnosno trećinu prethodne. e. grč tankog creva. odgovorni za gastrointestinalne poremećaje u ljudi. dvocevna e. Nastaje pri prevelikom pritisku i kiselosti himusa. . diarrhoea. tzv. enteroepiplokela. koči pokrete želuca. enterocistokela.

e. epiblepharon. Ženka polaže jaja iz kojih se izlegu larve. alkaloid koji je najpre bio dobiven iz biljke Ephedra vulgaris. za bojenje nekih namirnica i u druge svrhe. slabo je obrasla i ima tamnožutu glavu i 4 reda tamnih tačkica. uroñena anomalija kapka. opušta glatke mišiće bronhija i creva. uvrnutost ivice kapka prema očnoj jabučici. v. Ciklus razvitka traje 30-45 dana. gornji ekstremiteti). poremećaj u razvitku kapka. nocturna). U obliku efedrin-hlorida (Ephedrini chloridum) oficinalan je prema našoj farmakopeji. enterovirosis. granuloma. Löfflerova e. bulbi. Po dejstvu je unekoliko sličan adrenalinu (kontrahuje krvne sudove. entropijum usled ožiljastog skvrčavanja vežnjače ili tarzusa. eozinofilni granulom. eozinofilno pluće. letnje pege. rede danju (e. Krilca imaju nežne rese. slabije je.. suvo voće. enucleatio. kao i u centralnom kanalu i filum terminale. Sin. koja nastaje proli feracijom ćelija koje obla/u ventrikularni sistem u centralnom nervnom sistemu. enukleacija. v. entropijum.. Dejstvuje i kad se dâ per os. a raspon njegovih krila iznosi 22-25 mm. tetrabromni derivat fluoresceina (dobija se iz resorcina i anhidrida ftalne kiseline). Löfflerov sindrom. v infiltrat. eozin. podgrupa Picorna-virusa. enuresis.. mongolski nabor. enterovirusna oboljenja.. kao što su biskvit. uklanjanje organa. Živi i na drugim životnim namirnicama. ephelides. nevoidne formacije. a duže traje. epicanthus. epiblefaron. enureza. ožiljasti e. koji se javlja u vidu horizontalnih nabora kože duž kapaka. vidljive leti. entropijum usled grča palpebralnog dela kružnog mišića oka. ependidimni vod. superior. ubrzava rad srca. pulmonalna e. Larva je dugačka 17 mm. Polazi od gornjeg kapka i pokriva unutrašnji ugao oba oka. čokolada i dr.. Bartonova bolest. veliki broj eozinofilnih granulocita u perifernoj krvi. inferior. kada se nañe na gornjem kapku. Dejstvo mu sporije nastupa. Ephestia kiiehniella. na glavenom kraju otvoren prednjim neuporom. spastički e. e. Ephedrinum. obično noću (e. kašljem. eozinofilni plućni infiltrat. medularni oluk na ektoblastu se zatvara slubljivanjem njegovih rubova: medularna cev je otvorena. enzymologia. Godišnje daje obični 4 generacije. entropium. efednn. Ependimoblastom je maligna neoplazma ove grupe po svojim citomorfološkim odlikama. Dosta jako stimuliše centralni nervni sistem. nevoljno mokrenje u dece. crvena boja. exenteratio. moljac brašna. . diurna). povišava krvni pritisak. svetlomrke boje. koja se sastoji u obostranom naboru kože u vidu polumeseca. širi venačne krvne sudove. tropska e. kada se nañe na donjem kapku. Čine oko 6% od svih neoplazmi centralnog nervnog sistema. epikantus. dok se stvara svitnjak. eosinophilia. infiltracija plućnog parenhima eozinofilnim granulocitima. epitelijalne ependimome i celularne ependimome. leukocitozom i apsolutnim povećanjem eozinofilriih granulocita u krvi. Njena duplja predstavlja ependidimni vod. Eozin se upotrebljava u histološkoj i mikrobiološkoj tehnici. širi ženice). e. Larva stvara fino svilenasto predivo koje zagañuje mašine pa smeta pogonu.if enterovirusi enterovirusi. lokalizovane na nepokrivenim delovima tela (lice. tumora ili nekog drugog tela u njihovoj celosti i očišćenost slično orahu iz njegove ljuske. Lokalizuje se najčešće u IV moždanoj komori. Delimo ih prema grañi na papilarne. ependimoma je neoplazma nervnog sistema. veličine sočiva. jedna od najopasnijih štetočina u mlinovima i pekarama gde izaziva velike gubitke u brašnu. V. enzimologia. vrlo česta bolest u Indiji s anoreksijom. eozinofilija. zatim na miksopapilarne ependimome. operativno vañenje očne jabučice iz očne duplje pošto se oslobodi svojih mišića i preseče očni živac. opštom slabošću. 242 epicanthus Neoplazma je obično jasno ograničena od ostalog tkiva centralnog nervnog sistema. ependymoma. nauka o enzimima. Dugačak je 10-14 mm.

najčešće kao posledica toksoalergijske reakcije na lekove. Sekretna aktivnost je u vezi s periodičnom seksualnom aktivnošću. sličan epidermu. epidermis. diskusija nekog slučaja bolesti posle njenog završetka. epikondilalgija.. lakat. V. acuta toxica (Lyell) prostrano bulozno odvajanje epiderma (nalik na izgoretinu). epididymovasectomia. sim- . pokožica. epidermophytia palmaris et plantaris (eczema mycoticum). epitelna komponenta kože sastavljena od pločasto slojevitog. b. žlezdana i dr. epidermophyton inguinale. operacija kojom se odstranjuje 243 epidemijski hepatitis. subakutno i hronično. zapaljenje semenika i pasemenika. pasemenik. hepatitis. prouzrokovan stafilokokima. epididymitis. negonoroički e. epidermoides. epidermolysis. epididimektomija. epididymovasectomia plex) ili s ožiljastom atrofijom i unakaženjem (e.). epikriza. corneum) nalazi se svetli sloj (str. epidermofitija. povrh njih je sloj poligonalnih ćelija s produžecima (str. na kome se razlikuje glava. e. organ nasañen na gornjoj strani semenika u vidu okruglastog tela. Sin. Lewandowsky -Lutzova bolest. s vrlo bolnim oticanjem venskog spleta zbog stalne navale krvi usled nadraženja bez punog zadovoljenja. Najčešće je prouzrokovano gonokokima dospelim iz semenih kesica. Teška klinička slika kao maksimalna varijanta medikamentnog raznolikog eksudativnog eritema. Pasemenički kanal je obložen cilindričnim epitelom koji pokazuje žlezdanu aktivnost. na površini orožalog epitela. Uloga epiderma je višestruka (zaštitna. e. epicondylus. Ta aktivnost je u prisnom odnosu sa semeglavcima pri njihovu prolazu kroz kanal. dug 3-4 m. b. hirurško odstranjenje pasemenika. a potom sloj ćelija koja sadrže keratohijalinska zrnca (str. tuberculosa. epicistotomija. rasprostranjena diseminacija bradavičastih papula na leñnim stranama šaka. lucidum).. spinosum). koji se u repu nastavlja u semenovod. epikondilitis. bol u mišićima ili tetivama koje se pripajajt! za epikondil ramenjače. TeIo se sve više sužava ka repu. epikondil. dystrophica). V.epicarditis epicarditis. bullosa hereditaria. epididimovazektomija. ekscizija pasemenika i semevoda. epididymoorchitis. epididymis. Glavu pasemenika čine 12-15 odvodnih kanalića iz Hallerove mreže. oboljenje kože izazvano gljivicama (epidermophyton) koje se ispoljava ograničenim eritemoljuspastim promenama. epidermoidni. obično izolovano ili uz pojavu tuberkuloze na drugim delovima urogenitalnog trakta. epidermodysplasia verruciformis. redi oblik e. gljivica koja napada epiderm ali ne dlaku i nokte. zapaljenje epikondila ili tkiva oko epikondila ramenjače. telo i rep. epicondylitis. kritičko razmatranje. Po svom toku može biti akutno. epiderm. epididymectomia. nasledna sklonost u dece da se i na najblažu traumu na nogama i rukama jave plikovi koji se zalečuju bez ožiljka (e. epididimitis. lakat. suprapubični operativni pristup i otvaranje mokraćne bešike radi vañenja kamena iz nje. epidermoliza. a ispod površinskog rožastog sloja (str. samo od sebe. na rukama. epidermophytia. granulosum). zapaljenjsko oboljenje spoIjašnje srčane opne. epicondylalgia. zapaIjenjske pojave u pasemeniku. ili čak i posle lake traume (pritisak). erotica. Telo i rep pasemenika čine pasemenički kanal. epididymodeferentectomia. epidermomikoze. nadzglobna kvrga (na kondilu duge kosti). Najdublji matični sloj (stratum cylindricum-germinativum) leži iznad krzna. v. zapaljenje pasemenika. epicystotomia. licu i trupu. naročito na velikim prevojima: epidermophytia inguinale (eczema marginatum Hebra). epididimoorhitis. e. tuberkulozno zapaljenje epididimisa. Često je praćeno i zapaljenjem semenika (orchitis erotica). epicrisis. dermatophytia. lako odvajanje slojeva epiderma. v. e.

epilepsia. Džeksonova epilepsija. parcijalna e.. grkljanski poklopac. a iznad otvora grkljana. može biti: temporalna. Po dosadašnjem shvatanju. epifarinks... hipokampusna e. v. Sin. temporalna e. deceniji da bi se u 6. i drugih paraseksualnih žlezda.. gornji sprat trbuha. epifizna linija. v. sin. s poremećajima svesti i automatizmima. v. a docnije sprečava prerano i prekomerno izlučivanje gonadotropnih hormona hipofize. Izuzetno Džeksonova epilepsija može da se generalizuje. podrebarje. u vidu tzv. cavum epidurale. projekcioni aparat kako za neprovidne predmete (npr... Epilepsija može biti generalizovana ili parcijalna. mala endokrina žlezda postaje od izvrata zadnjeg dela tavanice meñumozga. idiopatska i simptomatska. epicondylus. Džeksonova epilepsija nastaje usled nadraženja kore velikog mozga (ožiIjak. epikondil.. deli se na tri predela: hipohondrijski (regio hypochondriaca dextra et sinistra) i epigastrički predeo (regio epigas . fokalna e. Uzrok epilepsije nije uvek moguće otkriti. a u žene nastaje u 5.. Pri gutanju spušta se unazad i zatvara grkljanski otvor (aditus laryngis). a u žene 0. epilacija.150 g.. pri čemu dolazi do gubitka . sin. U muškog se težina postepeno povećava do 6. Nalazi se iza korena jezika. psihomotorna e. ide s gubitkom svesti i zahvata ćelo telo. epilepsija po etiologiji može biti: genuina.. hipokampusna i diencefalna. epiglottis. meseca od neparne jezgre u osnovici epiglotisa. metanefrozne cevčice Wolffog tela atrofišu pri kraju 2. svesti. epilepsija. te nastupa prevremeni polni razvoj. Dejstvo epifize na seksualnu funkciju i morfogenezu danas se od nekih autora odriče. sastoji se od kapačne hrskavice grkljana zastrvene sluznicom. epifiza. Usañivanje epifize mladim pacovima izaziva kasnije spuštanje semenika i njihov zastoj u razviću. slike). oralnih automatizama. epididymodeferentectomia. esencijalna. centrencefalna e. epicrisis. epigenitalis. epikriza. može biti: kortikalna (Jackson) i psihomotorna e. determinacija pola. Po nekim autorima rezultati vañenja epifize imaju za posledicu prerano i prekomerno razviće polnih organa. nastupa patuljasti rast. Protiču bez gubitka svesti. Njena funkcija se prostire na detinjstvo i pubertet. epipharynx. decenije. Začetak epifize se zapaža u embrionima dugim 8 mm kao leñni meñumoždani iz vrat nazvan pinealni špag. hronično oboljenje koje se sastoji od povremenih napada promene ili gubitka svesti. sa nastupima akus- . ako epifiza izlučuje mnogo inkreta. diencejalna e. kočnica je olabavljena. epigama determinacija pola. tako i za dijapozitive (slajdove). Sin. kortikalna e. uncinatusnih napada (»uncinate fits«): nastupa halucinacija neprijatnog mirisa i ukusa. zračenjem (Röntgen) ili hemijskim sredstvima (talium-acetat). fuga. Ako se inkret epifize ne stvara u dovoljnoj meri. Epifiza bi bila svojom inkretogenom funkcijom kočnica preranog i prekomernog somatskog razvića. generalizovana e.. meseca i najvećim delom iščezavaju. epiglotis. epiduralni prostor. vegetativna.). operativno odstranjenje epifizne žlezde. Epilepsija vremenom može dovesti do promene karaktera i demencije. padavica. v. gde čine sistem cevčica poznat kao epigenitalis. epilatio. Hrskavica epiglotisa počinje da se stvara tek krajem 5. epiglottis. v. v. v. projektil i si. epidijaskop. a. potpuno odstranjivanje dlaka na vlasištu mehanički (epilacionom pincetom). možda.. Prosečna težina epifizne žlezde u muškarca iznosi 0. sin. deceniji opet javilo povećanje. Jacksonova e. klonični grčevi muskulature ekstremiteta i lica koji se šire po redu koji odgovara kortikalnom pretstavništvu u precentralnoj vijuzi. epigastrium.epidijaskop epilepsia pasemenik i veliki deo semevoda. tumor. S tim 244 cevčicama začetak muške gonade uspostavlja vezu i od njih postaju pravi kanalići semenika. sem naspram buduće gonade. vegetativnih poremećaja i konvulzija. epifizektomija. »deja vu« i si. epigastrijum.rica).154 g.

koje nastaje usled povećanog stvaranja suza ili poremećaja u njihovom odvoñenju. e. skica teksta i dr. penopubički e . epispadija. koji se javljaju umesto velikog epileptičkog napada. abscence. senzorički (ambliopija. Njima se genski materijal jedne jedinke prenosi u drugu jedinku. Sin. koji se odnosi na epilepsiju. e. pri čemu može da izvrši teške krivične radnje. 3 puta u sekundi. e. Epizomi se ne stvaraju u samoj ćeliji. mucanje). gornji deo šupljine ždrela. diencefalna epilepsija (seks. e. e. hladnoće). u kojoj se otvor 245 . status. epizomi. Sin. motorni (drhtanje. bolesnik ujeda svoj jezik. Sin. epiphora. episcleritis. epileptički.) Pogaña u vidu grčevitih nastupa cerebralnog porekla više muškarce nego žene (62. v. prekid misli.. zapaljenje površinskog tkiva beonjače. smeh. ko pulaciona i oplodna moć su veoma poremećene. kratkotrajni gubitak svesti. status epilepticus. Elektroencefalografski obeležen je karakterističnim promenama. (I) okrajak duge kosti koji je spojen s dijafizom prvobitno hskavicom docnije koštanim tkivom. epiphysis. počinje aurom posle koje dolazi početni krik.) aparat za projiciranje neprovidnih predmeta (fotografija. simptomatska e. napad. tarda. nastupi vegetativnih manifestacija kraćeg trajanja koje neki ubrajaju u epilepsije. u epilepsiji uvek dolazi do prekida kontinuiteta svesti. šiljaktalas kompleksa. do sumračnog stanja ili kome. genske stukture uglavnom u mikroorganizmima. Sin. padavica. epifiza. e. v. u žene. žlezda s unutrašnjim lučenjem. petit mal. epilepsija koja se javi posle 20. na njegovoj leñnoj strani ili kao oluk duž ćele leñne strane penisa. Naglo nastajanje kome može da postane opasnost po sopstveni ili tuñi život ili imovinu. postaje zbunjen i najzad zaspi. corpus pineale. corpusa penisa. e. sumračna stanja). adrenalin. (2) e. senzitivni (migrena. koje se nalaze uz hromosome jedra ili u slobodnom obliku u citoplazmi. e. koja pripada epitalamusu i nalazi se iznad srednjeg mozga. u kome se otvor nalazi na penopubičkom spoju. po pravilu je simptomatska. afazije i straha. epifarinks (pars našališ pharyngis s. visceralni (inkontinencija sfinktera) i psi: hički (prisilne misli. sclerosis tuberosa. cerebri.epileptički tičkih ili optičkih aura. šišarčica. uroñena malformacija u razvoju uretre koja se otvara na glaviću muškog uda. U težim slučajevima. halucinacije.. umesto napada (v. encefalitis). sem u kortikalne. u kojoj se otvor nalazi na gornjoj sirani glavića. Javlja se više puta u toku dana. vegetativna epilepsija. godine života. tumor. sudsko medicinski značaj e. Ne može se kontrolisati klasičnim epileptičkim lekovima iako spada u grupu epilepsije. vaskulni poremećaji i si. kako u istoj vrsti. nalazi se iza nosne duplje s kojom je u vezi preko dva otvora (hoana). episkop. epifora. spontano preterano lučenje suza. epilepsija prouzrokovana nekim poznatim uzrokom (trauma. bilo isključivo. bilo naizmenično s njim. pa tonusna i najzad klo- epispadias nusna faza napada s penom na ustima.. umokri se. vegetativa. U sumračnom stanju. lučenje pljuvačke i suza). tzv. ekvivalent) pale imovinu (v. epipharynx. (1) mali epileptički napad »petit mala«.). pyromania) ili čine drugu kakvu štetu. Sin. osećanje naročitog ukusa i mirisa itd. e.). već se u nju unose spolja. ekvivalenti. epispadias. nasopharynx). e. oboleli previña svoju okolinu i »brani se« od »napadača« ili »nemani«. vazomotorni (osećanje toplote. (fiz. u kojoj se ureter nalazi na prostoru izmeñu ovesnog ligamenta i iza žleba glavića. e. grand mal. epiloia. glandis.3%). epinefrin. e. tako i izmeñu raznih vrsta. Neki epileptičari. ictus epilepticus. sekretorni (znojenje. rada. Epilepsija se javlja ranije u žena nego u muškaraca. Na bočnim zidovima se nalaze otvori Eustachijevih tuba. govora. pojava učestalih epileptičkih napada izmeñu kojih bolesnik ne dolazi svesti. episomi. (2) veliki epileptički napad. V. pre ili posle velikog napada. ukočen pogled.7% : 37. neuralgija). epinephrin. moždana epifiza.

zaštitni ili pokrovni e. a u 8. kojima odašilju nadražaje u mozak. Zaustavlja se kauterizacijom krvnog suda. prizmatičan i prelazan višeslojan. terebrans. b. spinocellulare. b. dok su ćelije osnovicom u vezi s nervnim vlaknima ili vlaknastim produžetkom (neuroepitel) živčanih ćelija. V. epiteliom. Pločasto-slojevitog je tipa. meseca nokatna ploča probija napred kroz eponihijum. krvarenje iz nosa.). epitelni pripoj. v. epitelna pokozica koja prekriva nokatnu pločicu pri korenu. staklena cevčica (razne veličine). nosilaca uloge koja može biti različita pa se prema tome razvrstavaju kao: apsorpcioni e.. epithelium. koja je na jednom kraju zatvorena i služi za kuvanje. v. Može da se pojavi u obliku teških arterijskih krvarenja u starijih arteriosklerotičkih bolesnika. e.. smešten na oba talamusa. pločast. epoophoron. Rozenmüllerov organ.). e. benigni ili maligni epitelijalni tumori.epistasis nalazi u vidu fisure na gornjem zidu uretre. epithelioma. spinaliom. mesecu stiče svoju prednju ivicu. ulcus rodens. epitrihijum. dejstvom gena s drugog lokusa. épluchage. epitelizacija. carotis ext. epistaksis.). a ispod hiponihijum. basocellulare. a u plućnim mehurićima (alveolama) zastire u vidu tankih listolikih ćelija zid me246 Epsteinove perle hurića i prekriva mrežu kapilara. prekriva unutrašnjost creva i vrši apsorpciju svarenih hranljivih sastojaka. epitel. Epsteinove perle. basalioma. adenomi i karcinomi. epistasis. čišćenje. eplišaža. . eponychium. tkivo sastavljeno od istorodnih ćelija. Bohnove nodule. jajnika i semenika složenim procesom razvitka praćelija (ovogeneza i spermatogeneza) obrazuje polne ćelije ili gamete -jaja i spermatozoide. mešanje ili izvoñenje raznih proba ili reakcija u laboratoriji. bazaliom koji se periferno širi. v. epitel unutrašnji. ostatak prabubrega. polipi. ćelije žlezdanog e.). e. débridement (embr. klicin e. koji zaštićuje i pokriva površinu tela. a u sredini sam od sebe zarašćuje. epistaza. rhinorrhagia. v. (fr. Retko je potrebna ligatura krvnog suda (art. pripoj epitelni. apsorbujući gasove (respiracioni e. cicatricans. Onihogeni proces je intradermni: iznad nokatne ploče proteže se eponijum. uklanjanje kontuzovanog i inficiranog tkiva iz rane. lokalno destruktivni oblik epitelioma. probna cevčica. e. deo meñumozga. koja je izložena fiziološkim traumama pri disanju (teleangiektazije). Sin. U toku 7. b. v. epistaxis. sulkusni e. duplje i kanale. b. proces stvaranja epitela. v. u koje spadaju papilomi. proizvode i izlučuju specifičnu materiju . locus Kiesselbachi). e. najčešće iz Kiselbahove oblasti nosne pregrade (v. v. exulcerans. Ne orožava. V. oblaže površinu slobodnih desni okrenuto prema zubu. izgrañuje čula. eponihijum. maskiranje fenotipskog efekta jednog ili oba gena u alelskom paru.sekret. senzitivni ili čulni e. Nastaje kao znak angiektazija u toku sistemskih bolesti kao što je Rendu-Oslerova bolest. pigmentosum. epistasis. Istovremeno čini spoljni zid gingivalnog sulkusa. preloma nosnih i lubanjskih kostiju (frakture baze lubanje). e. e. Sin. Može da bude obilno i ozbiljno posle trauma glave. ili obema istovremeno. e. kao i za kultivisanje mikroorganizama. e. Prostire se od ivice desni do površine zuba. pokozica. polnih žlezda. epithalamus. oblažu žlezdane meškove. odnosno popunjavanje defekta u epitelu kože ili sluznice umnožavanjem epitelnih ćelija. sulcus gingivalis. Prema obliku i rasporedu ćelija. e. epistaza. adenoides cysticum (Brooke) naročito u nazolabijalnim naborima simetrično rasporeñeni hemisferni tumori do veličene graška. epitalamus. epithelisatio. epruveta.. Njegov najvažniji deo je moždana epifiza. u kojima su naročito diferentovani vrhovi čulnih ćelija za prijem različitih nadražaja. je Ijuspast. melanotičan bazaliom koji morfološki podseća na melanom. V. prednjom ili zadnjom tamponadom nosa. podbrežje..

aminopeptidaze. lupanjem srca itd. mokraćne bešike). izazivajući širenje arterija. Erbova uzetost. a sužava vene koje ulaze u erektilno tkivo. Erekciju prouzrokuju parasimpatički impulsi koji potiču iz sakralnog dela kičmene moždine. eretismus. koje je gotovo jednako kao erektilno tkivo penisa. a skupljanje vena. preterana nadražljivost srca ispoljena ubrzanim. v. jajnik i parametrijum). kao i ono u penisu. v. do nekoliko mm u prećniku. razdražljiv. erectio. smeša različitih enzima iz crevne sluznicie koji hidrolizuju niskomolekulske polipeptide. Prvi oblik s džinovskim ćelijama istovetan je s benignom neoplazmom sa džinovskim ćelijama ma koje druge lokalizacije.erigentes. vestibuluma ili obraza. iako homologan organ s penisom. preterano nadražljiv. lentis. myasthenia gr avis. koji lako i snažno reaguje na nadražaje. eradikacija fisura. ereptaza. U muškog to je naročito snošajni organ (penis). Fisure se bruse dijamantskim kamenčićima. fissuratum. Ovako proširene fisure zuba pogodne su za samočišćenje i nesmetano održavanje higijene zuba. putem nn. Erektilno tkivo u žena. metal. uzbudljivost. prenadražljivost i osetljivost na nadražaje. pod kontrolom je parasimpatičkih živaca. congenita. usled psihičkih stimulusa. e. dystrophia muscularum progressiva. Najčešće se nalazi u predelu sekutića gornje vilice. erepsin. eretički. e. fibrozno uvećanje sluznice desni. polutar. erektogeni faktori. eretizam. Erbov znak. V. protetska hiperplazija sluznice usta. mogu se mnogo proširiti. erigentes dolaze do krvnih sudova polnog uda. glačaju i impregnišu solima fluora. pripada grupi lantonoida. faktori koji izazivaju i održavaju nabreknuće erektilnog tkiva. v. što čini da arterijska krv teče pod velikim pritiskom u erektilno tkivo penisa i tu se zadržava. odontotomija. odstranjenje retentivnih mesta. element. benigna neoplazma vilica.epulis epulis. erbium. v. i organskorefleksnih nadražaja (prepunjenosti . Erbova bolest. povremeno fiziološko stanje. Danas se smatra daje u pitanju smeša enzima karboksipeptidaze. Postoje dva oblika: epulis s džinovskim ćelijama i fibromatozni oblik u kome preovlañuje vezivno tkivo. pa se ušće vagine stegne oko penisa. prenadražljiv. U žene se stanje nabreklosti proteže i na unutrašnje polne organe (materica. Čvrste je konzistencije. Sin. Takvo stanje u muškarca dovodi do nabreknuća polnog uda. erekcija. Erb-Goldflamova bolest. u muškarca zbog prepunjenosti semenih kesica. ereticus. hem. veličine zrna graška do veličine oraha. što omogućuje izvršavanje polnog akta. koji. nalazi se oko ušća vagine i proteže se u dražicu. prva posledica seksualnog nadraživanja muškarca ili žene. U ranim fazama seksualnog nadraživanja parasimpatikus proširuje arterije. e. equator (aequator). redak uroñeni benigni tumor histocitarnog porekla. znak. profilaktička. jtrv zato naglo ulazi u erektilno tkivo. srca. znatno je slabija. nekad nepravilnim radom srca. Obično se javlja na ivici desni. 247 . zbog čega veliki pritisak u sinusima čini da se kavernozno tkivo proširi sve dok se penis ne ukruti i ne produži. usled toksičkog ili traumatskog dejstva. e. polutar sočica. peptidaza. Kavernozna tela su uz to okružena čvrstom fibroznom opnom. paralysis. pa preko nn. Erektilno tkivo se sastoji od velikih sinusoida koji su obično gotovo prazni. Ovo erektilno tkivo. Ranije se smatralo da je erepsin enzim koji katalizuje razne polipeptide. v. dubokih fisura na griznim površinama zuba u cilju profilakse karijesa. potiču iz sakralnog spleta do vagine. prolinaze i dipeptidaze. nabreknuće. Er. ali kad u njih utiče arterijska krv eretismus pod pritiskom. Erekcija može nastati usled refleksnih lokalnih nadražaja kao i usled udaljenih perifernih nadražaja (erogene zone). Erekcija dražice. Mrke je boje na preseku. jer je oticanje krvi preko vena skoro onemogućeno.

000. tomicinu. prva generacija matičnih ćenje i za volumetrijske analize. aparat za registrovanje mišićrovalo. tj. prve generacije nastaju sitnije ćelije. Izgubivši jedro oni 248 . Izaziva va^ zokontrikciju i kontrakcije materice. sulfas (propionil-eritromicin-lausulfat. provitamin vitamina D2. proizvodnja eritrocii nogu. lan je i Propionylerythromycini laurylis dehidroholesterol. dejstvo u skarlatini izazivajući u oboleNema simpatolitičko dejstvo kao ergolog egzantem. žena. v. poako se ü organizmu stvaraju velike kolijava gangrena. kao ras) oficinalan je prema našoj farmakoreakcija na hipoksiju. prelazi ce koje su postale otporne prema strepu antitetaničke materije:  (v. ustavljanje atoničkih krvarenja iz mateEritropoetin uglavnom deluje na prerice posle poroñaja. convulsivus. Erlenmeyerova boca. Manje je toksinicilin.eritromicin. Eritrorija sterolnog karaktera koja se nalazi u micin deluje i na stafilokoke otporne biljnom i životinjskom tkivu. kao god i na neke kliračena ultraljubičastim zracima. šarlahrada. dosis. lika s ravnim dnom. v: myelosis. Oficinalan je prema našoj fartamo). specijalno u bubrezima. v. V. naročito je efikasan protiv čan od ergotamina. -U obliku ergometrin-maleata (Ergometrini maleas) oficinalan je pre. veoma je veliko roblasti). V. Uzastopnom deobom od ove ličite rastvore. Danas se smatra da je prosečan nog rada. tamin. U obliku težina izmeñu 39. U uslovima kada je količina hronično) raznom glavnicom (Secale eritropoetina mala ili ga uopšte nema cornutum). ergometar. matecrevne. koja služi za kuvaeritroblasti. toblaste.ergastoplazma erogene zone postaju crvena krvna zrnca ili hemacije. Deluje na kostnu peji. eritropoetin. broj eritrocita u oba pola približniji ergogram. antibiotik koga stvara jedan soj aktinomiceta vrste Streptomyces erma našoj farmakopeji. javi u dva oblika: e. glikoprotein čija je molekulska ima i simpatolitičko dejstvo. ergotamin. dok su gram-negativne klice. grafička krivulja dobivena re4. aparat za merenje mišićnog eritrogeni toksin (Dickov toksin). gram-pozitivnih klica. hemokulture i dr. vitamin D (v. boca konusnog oberitremijska mijeloza. naziv koji se koristi za zreritrociti. Eritrogeni toksin stvaraju izergometrin. faktor koji podstiče eritrocitopoezu. Sin. razroblasti). Upotrebljava se ythreus.koji se ispoljava ta može biti 8 do 10 puta veća nego norgrčevima. ali ubrzava i ostale faze razvoja ergotismus. a koja ozprema penicilinu. ergosterin. a oficinaergosterin. a 4. tamo). trovanje (obično eritrocita. argastoplazma. ergotizam. Poznati su još i kao eritrociti. za zasrž i pojačava proizvodnju eritrocita. ergograf. akciono prostranstvo kože. U baktelija hemoglobinske loze (primarni eritriologiji služe za hranljive podloge. Upotrebljava se. malno.260. calciferol. e. Ovo trovanje može da se stvara se vrlo malo eritrocita. gangraenosus. eritemna doza. naročito na prstima ruku čine eritropoetina.000 u muškaraca. raca. makopeji (Erythromycinum).000 u gistracijom mišićnog rada. Ovaj toksin ima najizrazitije zokonstrikciju i kontrakcije materice. jedan od alkaloida iz razne eritromicin-estolat). gatije u hemoglobinu (sekundarni erittangoreceptivnog čula.000 i 70. otporne prema njemu. Oni se više ne dele. Izaziva vagrupe A. naročito ergosterol. Naprotiv. ergosterol. broj eritrocita je veći u muškanasti endoplazmatski retikulum. uglavnom. osobito koka.530. i u nekim slučajevitvaranje retikulumske ćelije u hemocima migrene. ni toksin. glavnice (Secale cornutum). boerogene zone. Po antibakterijskom spektru i za zaustavljanje atoničkih krvarenja iz aktivnosti eritromicin najviše liči na pematerice posle poroñaja. jedan od alkaloida iz razne vesni sojevi hemolitičkih streptokoka glavnice (Secale cornutum). ali ne onoliko koliko se ranije veergograf. a nastaje u ergotamin-tartarata (Ergotamini tarttkivima.

uklanjanje katarakte pomoću specijalnog hirurškog inendocerviksa dolazi do zamenjivanja strumenta čiji gumeni deo prianja uz pločasto naslaganog epitela cerviksa ciprednju površinu sočiva putem sukcije. ograničeni površinski erozije. ograniako je vrat zuba ogolićen. e. Maniuteri. crveni vetar. mogu naprotiv. koja ne predstavlja defekt sluznice. uglavvi su predeli: grudi (naročito bradavinom. već razne nadražaje. okolina polnih oruobličenom. jagodica noj količini. V. sklonost ka ponovnom navrada dovedu do preloma zuba. cuneifor(nos i obraz) u 80% slučajeva. usnice.erotoreakcioni potencijal. Otok je lokalizovan na licu rožnjače i stvaranja ulkusa. epitelizuje bez ožiljka. ili uspaljenosti (estruobaveštajne akcije polni nagon se ne bi sa). značaj čulnih na je minimalna u periodima polnog miopažaja u buñenju i ispoljavanju polnog rovanja. pri streptokokne lokalno zapaljenje kože s čemu se erozija oboji zeleno. hirurški instrument materičnog grlića smatra i lažna erozija za izvoñenje erizifakije. uvećavati. na istom nivou za sve nekim slučajevima i umanjiti). ali je domis. erozija materičnog grlića. haemor(najčešće prstiju ruku) koju izaziva Eryrhagica. U odraslog čoveka erotizacija se odmogao javiti. tium. koji saprofitira na mnoumire i otpada. erizipel. erotizacija. e. akutno šano je fluoresceinskom probom. klinaste. čulo vida. posebno osetljivi i predstavljaju ma je od prvorazrednog značaja. Bez njihove polne pomame. slabine i sedalni predeo. e. erizifak. e. erozija. već usled bujanja sluznice erysiphakia. a neobično velika u periodima nagona je vanredno velik. koji erupciona cista. posle čega površinski epitel izsipelatos suis).erogeni faktori erysiphakia i obuhvata celokupnu površinu kože. defekt epitela rožnjače usled povrede. Ako su duboke. dok čula kožne osetljivosti i uku.erysipelas. Takjama humoralnog porekla i to. Položeni su horizontalno i klinastog lest počinje burno. Površina im je glatka i sjajna. čula. Ona je erogene zone. stavljaju čula s distantnim mehanizmom. čije draženje igra veliku prouzrokovana erotizujućim supstanciulogu u prekopulacionom periodu. (stom. erupcija.eruptio. defekt tvrdih zubsta čest i na potkolenici zbog hroničnih nih supstancija u predelu vrata zuba s ekcematoznih promena i varikoziteta. U normalno ce). sa imaju kontaktni mehanizam. v. cystis. unutrašnja strana butina i podlakte supstancije se stalno nalaze u odreñetice. temperatusu oblika. Često se pod erozijom erysiphak. Dokazivanje erozije olak. lindričnim epitelom. potiljak. erizipeloid. zija rožnjače. rom. erosio. erotski napon.) rede upotrebljavan naziv erysipeloid. naročito svinji. Ona je festuje se jasno ograničenim lako uzdigprava erozija jedino kada postoji defekt nutim crvenoljubičastim pločicama. glavoboljom i promenom opšteg Zubi na kojima se javljaju osetljivi su na stanja. denćanju oboljenja. erotizacija. sluha i mirisa predlja njegov erotöreakcioni potencijal. infekcija kože za površni defekt u gleñi. v. Javljaju se samo Obolela mesta su crvena i sjajna. v. 249 . seksualnom aktivnošću njihova količierogeni faktori. egzogeni. plikova i dr. Postoji pojavom crvenog i bolnog otoka koji se opasnost od prodiranja infekcije u tkivo brzo širi. u parodontočena od okoline uzdignutim rubom. Erizipel ne ostavlja imunitet. polno zrelom organizmu gana. ero. erizifakija. stanje senzibilizacije prema erogenim dejstvima. naročito lnog nagona erotizacija nervnog sisteu žene. vestibularne strane. v. U životinja s periodičnom usne školjke itd. nastaje usled krvavljenja u sipelothrix rhusiopathiae (Bacillus erysluznici. erosio cuneiformis. izbijanje ospi u vidu pega. klinasta erozija. U tome vreme seksualne aktivnosti i predstavpogledu. (epitelni) defekt kože ili sluznice. detumescentna težnja. corneae. niti održavati (u ržava. e. mehurića. Bozi. hormonske prirode. portionis vaginalis gim životinjama. sluznice grlića. (pseudoerozija). Za postanak pomada su izvesni njeni predeli. s jezom. uglavnom.

d. erythrocytorrhexis. e. contusiforme). Sin. subkutani čvorovi. erythroblastosis. uz povišenu temperaturu i obično s bolovima u zglobovima. crurum puelarum. npr. eritrocitoreksa. eritrocitoza. autumnal e. lividno crvene. a rede zbog neslaganja ABO-krvne grupe izmeñu majke i deteta. tonzilitisom. Poseban oblik akrocijanoze. plavičastocrveni. Sin. opšti naziv za razne vrste crvenila kože. smanjenje broja eritroblasta ü kostnoj srži. Jedan od načina nastanka hemolize u organizmu. v. erythrocyanosis. . plavkasti pasivni eritem u donjoj trećini potkolenica u mladih devojaka. elevatum et diutinum. Jedan od načina razgradnje eritrocita pri hemolizi. reumatičkim tegobama. žućkastozelenkaste (e. eritroblastopenija. erythematodes. prisustvo eritroblasta u perifernoj krvi (erythroblastaemia). lokalizovane najčešće na šakama i podlakticama. gljivično oboljenje (Microsporon minutissimurn) kože preponskomošničkih. fiksni eritem. zatim plavičaste. prisustvo eritroblasta u perifernoj krvi. erythrocytoschisis. rasparčavanje eritrocita. povišenom telesnom temperaturom. erythroblastopenia. foetalis. fiksna erupcija. v. eritrazma. povećanje broja eritrocita u perifernoj krvi. često s malim plikom u sredini.. erythroblastosis. lokalizovani pretežno na zadnjoj strani potkolenica u žena. erythrocytolysis. lokalizovanih na prednjim stranama potkolenica. u vidu jasno ograničenih svetlomrkih (boje »bele kafe«) polja. crvenkaste pločice. eritrocitoshiza. okruglaste. e. koje se povećavaju u hladno vreme. retikuloendotelskim ćelijama. d. hronično recidivantnog toka. erythroblastaemia. naročito intravaskulnoj. svetlocrveni eritem dlanova*i tabana u oboljenjima jetre i u graviditetu. granuloma anulare. e. e. e. migrans. e. nodosum. lingua geographica. razne veličine na donjim ekstremitetima i gluteusnim predelima u mladih devojaka. Viña se u toku mehanički uslovljenih hemoliznih anemija. e. lupus erythematodes. prstenasta ili policiklična polja sa svetlocrvenim rubom koji se periferno širi. zbog sistemskih nehematopoeznih bolesti. Sin. Javljaju se uvek na istom mestu (npr. anulare centrifugum (Darier). erythraemia. e. erythrocytosis. Javlja se naročito u proleće i jesen. koji se ponekad razjedu. bez obzira na koji je način alergogena materija uneta u organizam. rede pazušnih 250 erythrocytosis predela. morfološka promena eritrocita u koje eritrociti postaju mali i imaju oblik trombocita (shizociti). Najčešći način razgradnje ostarelih eritrocita. jeziku). erythrasma.erythema erythema. neonatorum. patološke promene na koži ili sluznici koje su posledica alergijske reakcije. lako eksudativno infiltrovane. Može biti ograničen (spoljni uzroci) ili difuzan (unutrašnji uzroci). v. e. Oblik tuberkuloze kože pri hiperergijskom imunobiološkom stanju. trombidiosis. contusiforme. eritrocitofagocitoza. Polietiološko oboljenje. aktivan (arterijski) ili pasivan (venski). induratum (Bazin). nodosum. pojava bolnih čvorova na početku svetio crvene boje. hiperbilirubinemije i ekstramedularne eritrocitopoeze. exsudativum multiforme. eritroblastoza. fagocitovanje eritrocita drugim ćelijama. razgradnja eritrocita s oslobañanjem hemoglobina. fixum. e. a erupcija je obično praćena opštim simptomima. Prisustvo eritroblasta u krvi deteta. manje i veće pločice lokalizovane pretežno na leñnim stranama šaka. e. eritrocitoliza. e. erythrocytophagocytosis. e. palmare et plantare (Lane). morbus haemolyticus neonatorum. plavkastocrvene kožne promene. polycythaemia vera. hemolizna anemija fetusa ili novoroñenčeta izazvana transplacentnim prelaženjem antitela stvorenih u majke protiv antigena eritrocita fetusa obično u neslaganju Rh-grupe. eritrocijanoza. a u izvesnom procentu tuberkulozne prirode (Löfgrenov sindrom). v. v. e. a rede u starijih žena i gojaznih prepubertetskih dečaka. eritroblastemija. eritem.

skleroza arterije pulmonalis. Ovaj postupak se vrši da bi se pri narkozi sprečilo da je251 . dekstrina koji se u prisustvu joda boji crveno. Esbachov test. eritrodermija. (2) hiperplazija hematopoeznog tkiva. myelosis erythraemica. aerodermatitis chronica atrophicans. ili hemijskim jedinjenjima. Prvenstveno borave u debelom crevu. Sin. već od roñenja eritem i deskvamacija ćele kože. Postoje akutni i hronični oblik bolesti. v. znatno smanjenje eritrocitopoeznog tkiva u kostnoj srži. koja dosta brzo menjaju oblik. Escherichia coli je korisna za domaćina. eritroleukemija. kružno bikonkavnog oblika. crvene. žarenjem. eritrocit. opšti naziv za uopštene i dugotrajne dermatoze koje se odlikuju crvenilom i deskvamacijom. eritroplazija.. U crevima učestvuje u sintezi vitamina B i K. Osobama u kojih postoji ovaj poremećaj. koja spada u mijeloproliferativne bolesti. esencijalna hipertenzija. eritrodekstrin. erythromelia. v. U pitanju je intraepidermno prekancerozno bujanje epidermnog epitelioma. (І) crvenilo kože i vidljivih sluznica u pravoj policitermji. Blaži oblik eritrocitoze se javlja kao kompenzacija na stanja praćena smanjenom oksigenacijom (izvesni oblici kongenitalnih srčanih mana. v. ichthyosiformis congenitalis. eritroza. prividna policitemija u osoba sklonih strahu od dužnosti. nekad i plikovi (bulozni oblik). boravak na velikim nadmorskim visinama itd. eritropoetin. verovatno. v. crveno krvno zrnce. oblici eritrocita kod kojih se boji samo periferija ćelije. nalaze se u površinskim vodama. bezjedarna najbrojnija ćelija krvi u čoveka (oko 5 miliona u l mm 3 krvi).erythrocytus najčešće zbog povećanog stvaranja eritropoetina (sekundarna policitemija). poremećaj u percepciji boja.). najvećeg prečnika oko 7 mikrona. erythrophtisis. što se postiže manuelnim potiskivanjem vertikalnih krakova donje vilice. erythroplasia. Bolest je. V. physostigminum. maligna bolest krvi. vulvi i na penisu. stvara ili sam eritropoetin. zemlji i na raznim biljkama. erythrokeratodermia figurata variabiHs (Mendes da Costa). erythroleukaemia. U bubregu se. zbog infiltracije srži malignim tkivom. degradacioni proizvod škroba. erythrocytus. izvlačenje donje vilice unapred. eseVinum. Nalaze se u teškim hipohromnim anemijama. Ispoljava se bolom. erythrodextrin. Weir-Mitchellova bolest. erythrosis. s malignim bujanjem ćelija eritrocitne i granulocitne loze: prisustvo u perifernoj krvi patoloških eritroblasta i mijeloblasta. posledica važomotorne neuroze. e. ili jedinjenje koje u plazmi stvara aktivni eritropoetin iz njegovog neaktivnog prethodnika. crvenilo i deskvamacija ćele kože u odojčadi. pod dejstvom hipoksije bubrežnog tkiva. eritroftiza. eritromelalgija. Esmarch-Heibergov postupak. hypertensio. erythrodermia. jonizujućim zračenjem. Sin. test. ime dato supstanciji koja reguliše eritrocitopoezu. stress e. erythropoietin. U spoljnoj sredini su veoma otporni. ili uništenjem eritrocitopoeznog tkiva autoimunim procesima. eritropsija. svi predmeti izgledaju crveno obojeni. praćeno povraćanjem i prolivima. Escherichia coli. a koji razni amilolitički enzimi hidrolitički razlazu u maltozu. Protoplazma eritrocita sadrži disajni ferment hemoglobin. Može nastati posle zasenjavanja. di Guglielmova bolest. desquamativa Leiher. anaemia.. erythromelalgia. jasno ograničene infiltracije na usnama. crveni- Esmarch-Heibergov postupak lom i otokom kože s lokalno povišenom temperaturom. prstenasti oblici e. erythropsia. jer deluje antagonistički na patogene i razne proteolitičke bakterije. bolest ograničena uglavnom na stopala i šake. u koje postoji relativna policitemija zbog smanjenja zapremine plazme. e. većinom pokretni štapići. delimično kružno ograničena eritemoskvamozna polja. koji se normalno nalaze u digestivnom traktu ljudi i životinja.

mokraći i amnionskoj tečnosti Esmarchova klešta za jezik. Etapa evakuacije ima slegija. ali. različite strukture (derivati završava se na želucu. deće osnovne delove: prijemno-trijažno Estlanderova operacija. počev od njegove periferije pa do izkod ovariektomisanih pacova i miševa izazivaju estrus.) pruža ropionas). najjači prirodni estrogen. idiopatski. U mnogih životinja esotropia. osim toga i u placenti navoja poveske ekstremitet čvrsto podi u kori nadbubrežnih žlezda. nija. mediesthésiologia (aesthesiologia). učenje. a dinjenja. V. Zatim se iznad poslednjeg larni hormon). esencijalan. izazivaju pojavu estrusnih promena. vrsta manifestne ona se javlja u odreñenim rokovima. v. pružanja odgovarajućeg oblika. estrus. Marrianovo telo. oficinalan je u obliku esttaminaciju itd. Sin. odeljenja za dekonfarmakopeji. danput u godini (monoestrusne životiessentia. etapa evakuacije. bitan. vrsta heteroforije. prolazi kroz grudni koš i prečagu. elastične trakaste poveske na ekstremiestrogene supstancije. Docnije veći broj takvih perioda (poliestrusne žisu ovako obeležavani koncentrovani votinje). gravidnih žena i kobila. genuinus. stilbestrol. jer etanolni ekstrakti i destilati aromatičje polni nagon uvek spreman da dovede nih materija. klešta. a poveska skine. essentialis. Polni žar se u slona javlja jeretko upotrebljava. diestradiol-dipropionata (Oestradioli dipvizijska sanitetska stanica itd. pomerajući se unazad. sa evakuacionim odeljenjem i odeljenje estradiol. mesto gde su za vreme esteraze. nauka o čulima. trijaža i njenje koje se nalazi u posteljici i u mokmedicinska pomoć) za vreme borbe odraći trudnica. Otuda je on semperestskih ulja. što nema očiglednog uzroka za svoje naetamivan. enzimi koji katalizuju razlaganje borbenih dejstava razvijene snage i estara uticajem vode na alkohol i kiselisredstva sanitetske službe jedinice radi nu. danput u 2 godine (bianualni estrus). jedinjenja koja nastaju iz alkohola i nega. supstancije koje tet. Esmarchova ishemija. npr. latentni konvergentcije. ni strabizam. prirodno estrogeno jedi. snage i sredstva. V. osposobljene neke stvari i što joj daje specijalne za ostvarivanje odgovarajućeg nivoa. rastvori i mešavine etardo polnog čina. V. v. ne zatisne otestrogen. ezotropija. esteziolocinske pomoći. ezoforija. a ima ih u kojih postoje vali glavne sastojke ovih droga. namotavanje estradiol. naziza pružanje pomoći. derivat vanilne kiseline. nalaze se veže gumenim crevom. esencijalan simptom. ono što čini bitni deo ešeloni zdravstvene službe. Prema našoj razvijanje izolatora. estrogen. nastavlja ždresterolsku strukturu. jednjak. ono medicinske pomoći u ratu. odnosno ustanove. Danas se ovaj izraz u medicini rusno biće. operacija. i u krvi. esencija. osobine. u pogledu biološke aktivlikuje se time što se lečenje ne može nosti mnogo slabiji od estradiola. Estrogene supstancije nad mesta operacije da bi se izazvala se.Esmarchova ishemija etapno lečenje zik. luče u jajnicima (folikubeskrvnost. (2) koji prouzrokuje estrus. samostalan. pukovska. x karakterističan. (1) opšti naziv za jedinjenja koja vor grkljana. Neka sintetska jelo. sistem zbrinjavanja povreñenih i obolelih ' 'akuacija. npr. dalje se predviña van još i dihidrofolikulin. esencijalna trombocitopeleptik za stimulisanje disanja. takoñe su estrogene supstanesophoria. anastojanje. Prvobitno su ovako nanje). strabismus convergens. kiselina istupanjem vode. U načelu se na svakoj sleradiol-benzoata (Oestradioli benzoas) i dećoj etapi (bataljonska. Sin.etapno lečenje. polna pomama. V. Čovek čini posebnu grupu. Po hemijskom esophagus (oesophagus). v. viši oblik medicinske pomoći i bolja estri. 252 . Očna jabučica okrenuta je nekih polna aktivnost se javlja samo jeprema unutra. estriol. cevast sastavu ove estrogene supstancije imaju organ dužine oko 25 cm. stilbena). U razrokosti. uglavnom. u drugih dva put godišnje (diestruszivani ekstrakti iz droga koji su sadržane životinje).

etil-alkohol. etarska ulja. veštačko progestogeno jedinjenje. v. v. euploid. V. etoks. etilen-oksid. proizvod razlaganja androstendiola i dihidro-izoandrosterona u mokraći. tamo) medicinske pomoći. tuba auditiva. Ranjenička karta. etoksinaftil-penicilin (nafcilin). v. etinamat. etioholanolonska groznica. etinil-testosteron (etisteron. Koristi se za hladnu sterilizaciju medicinskih instrumenata i opreme. aparat za merenje infracrvenog zračenja. haploidni broj hromosoma 23. jedna od sintetskih zamena za morfin. Zbog male zbijenosti spiralnih zavoja DNK u ovom delu hromosoma. eupepsia. Zbog toga se mesa s inertnim gasovima. npr. ćelija. služi za lečenje lejšmanioza i frambezije. jedinke čije ćelije u citoplazmi sadrže organizovano jedro. kartoks. tamo) koja im se pruža na sanitetskim etapama (v. hipnotičko sredstvo. auris. v. etil-stibamin. euforija. alifatički estar parahidroksibenzojeve kiseline. organsko jedinjenje petovalentnog antimona. ethmoidalis. etil-paraben. Sin. etinil-androstendiol. sitasta kost. pregneninolon). naročito izražena u maniji. etopropazin. etil-hlorid. V. mania. euphoria. etmoidan. heterochromatin. Doslednost u lečenju na raznim etapama se obezbeñuje: (1) jedinstvenim shvatanjem svih sanitetskih osoba o terapeutskim postupcima (v. v.etar obavljati najednom mestu nego se raščlanjuje vremenski i prostorno na odgovarajuće oblike mediciske pomoći (v. najverovatnije genetski uslovljenim poremećajima u Razgradnji etioholanolona (razgradnog produkta androgena). (embr. odnosno od mesta ranjavanja do sanitetskih ili zdravstvenih usv tanova s tim što se na svakoj sledećoj etapi pruža viši oblik odnosno nivo (v. Eustachijeva truba etioholanolin. eupepsija. Radna t° 5O0C. sintetsko sredstvo s progesteronskim dejstvom. Ratna sanitetska doktrina) i preciznom dokumentacijom na sanitetskim etapama. V. otporan prema dejstvu penicilinaze. periodična pojava groznice prouzrokovana. etar. etmoidan. tamo) u toku evakuacije od borbene linije. zasniva se na automatskom registrovanju toplotne energije pomoću osetljivih ćelija. etionamid. rel. eupateskop. steroksid. polusintetski eströgeni preparat. deluje dezinficijentno reagujući s reaktivnim delovima ćelije. sitast. anhidrohidroksiprogesteron. veselost. analgetičko sredstvo. aetherolea. eksplozivan u smeši s vazduhom. bezbojni gas prelazi u tečnost na +110C. Aethylmorphini chloridum. euchromatin. Umnožak haploidnog broja sa tri je triploidija itd. v. citotoksička sredstva iz grupe alkilirajućih agensa. transkripcija DNK u RNK u euhromatinu je veoma aktivna. polusintetski penicilin. derivat sukcinimida. prokarionti. odnosno jedinka čiji broj hromosoma predstavlja tačan umnožak njenog haploidnog (jednostrukog) broja hromosoma. a njegov umnožak s dva čini diploidiju (46 hromosoma) koja je svojstvo svih normalnih telesnih ćelija. etinil-estradiol. antituberkulozno sredstvo.) bubanjska duplja i Eustahi253 . Aether. v. etil-morfin. prisustvo dovoljnih količina enzima pepsina u želudačnom soku. etoheptazin. fenotiazinski derivat. npr. dobro varenje. Eustachijeva truba. nenormalno ili prekomerno dobro raspoloženje. služi kao konzervans za neke farmaceutske preparate. vlažnost 20 do 30%. Spiritus. etilenimini. etosuksimid. Euhromatin" se boji homogeno. Aether chloratus. V. sredstvo za lečenje male epilepsije. vazduha. estar karbaminske kiseline. U čoveka je. deo hromatinske supstancije koji predstavlja funkciono aktivni deo hromosoma. euhromatin. V. etanol. eukarionti. služi za lečenje hiperkinetičkih stanja. os ethmoidale. Alcohol. Efikasan u koncentraciji preko 450 mg/lit. Ima samo anestezičko dejstvo. ethmoidalis. androgenisaskromnim androgenim efektom.

vañenje sadržaja iz duplje. Na- . zatim prenošenje i na kraju prevoženje do sanitetskih ili zdravstvenih ustanova. eventracija. a po potrebi pruža i hiruršku pomoć. (fr. Sistem evakuacije u uslovima opštenarodnog oslobodilačkog rata ima svoje specifičnosti. posebno u malim zemljama. e. počev od priručnih sredstava. npr. v. korištenja tovarnih grla i nosila pa do upotrebe svih vrsta nazemnih. odigralo uglavnom u ranijim geološkim epohama. guste predele šuma. postanak i postupni razvitak živog sveta u prostoru i vremenu putem transformisanja prostijih u složenije organizacije živih bića. ali koje u ovom slučaju nisu posledica operativnog odstranjenja gonada. škržnog luka. Za izvoñenje evakuacije koriste se svi mogući načini 1 sredstva. evolucija. pećine. nego različitih hipoplastičkih oboljenja semenika. medicinska trljala). evakuacijska bolnica. vizuelni ili optički evocirani potencijali na draženje mrežnjače. Može da pruža i specijalističku pomoć kad joj se dodeIe ekipe iz odreda lekara specijalista. evnuhoidizam. evisceracija. ispadanje želuca i creva kroz uroñeni ili zadobijeni defekt u prečagi iz trbušne duplje u grudnu duplju. uklanjanje celokupnog sadržaja očne jabučice. pre ili posle puberteta. evisceratio.. što se po »decendentnoj teoriji«. evocirani potencijali. nastalo posle kastracije (jalovljenja). ispadanje trbušnih organa iz trbušne duplje. sanitetska ustanova većeg kapaciteta obično u sastavu sanitetske službe armije. évidement. V. na draženje slušnih receptora. evnuhizam. u podzemnim skloništima i bazama. exenteratio bulbi. evakuacija. somatosenzorni evocirani potencijali. Syn. vodenih i vazdušnih transportnih sredstava(aviona i helikoptera). Evakuacija je izvlačenje i iznošenje p/o od mesta povreñivanja ili razbolevanja do zaklona. sanitetska. kastracija. Za nozološku sliku evnuhizma od najvećeg je značaja vreme kada je kastracija izvršena. Evakuacija mora biti brza (vodeći pri tome računa 0 stepenu hitnosti. promene u izgledu muškarca koje podsećaju na promene izazvane ranom kastracijom. akustički evocirani potencijali. evakuator. koja organizme shvata kao istorijske tvorevine. zatim kod stanovništva. stanje zaostalog razvoja i poremećenih funkcija. otpremanje povreñenih i obolelih (p/o) pripadnika oružanih snaga iz reona borbenih dejstava ili ugroženih područja u relativno bezbednije zone gde su bolje mogućnosti lečenja. Pri transportovanju se moraju posebno prevoziti p/o koji su opasni za okolinu (zarazni i psihijatrijski bolesnici.evacuatio jeva truba razvijaju se od 1. evakuacija. na draženje senzitivnih živaca. ispadanje trbušnih organa u kesu pupčane kile itd. njen je zadatak: prijem i trijaža povreñenih i obolelih koji stižu iz sanitetskih stanica i poljskih pokretnih bolnica. ranije primenjivan za pražnjenje mokraćne bešike i creva. evacuatio. naročito hitnu pre evakuacije povreñenih i obolelih u usta254 evolucija nove zdravstvene službe.. instrument za uklanjanje tečnosti ili sitnih komadića iz telesnih duplji. a vrlo retko spontano. kontaminirani p/o). a p/o će se često sklanjati u teško prohodne reone. V.) operacija pražnjenja duplje ili obolelih delova organa. za transportovanje p/o će se u masovnom obimu upotrebljavati mesna i priručna transportna sredstva. bulbi. castratio. creva ili mokraćne bešike) ili telesnih duplji (pleuralne) pomoću punkcije (aspiracijom) ili prosecanjem. spontano ili izazvano ispražnjavanje šupljih organa (npr. u kojima su izumrli daleki preci današnjih (recentnih) organskih oblika. eventratio. Evakuacija će se izvoditi uglavnom na kraća odstojanja. škržnog useka i 1. elektroencefalografski registrovane promene krivulje kao odgovor na draženje pojedinih receptora. evnuh. uškopljenik. i 2. muškarac kome su odstranjeni semenici ili spoljni polni organi. udobna da bi transportovanje što manje negativno uticalo na povredu ili oboljenje i uopšte na stanje p/o.

dok mokraćni organi ostaju neodstranjeni. posledica hipotireoidizma. koje su prvi sistemi biološkog evolucionizma. donjih delova uretera. bimaxillaris. excavator. phrenicoexaeresis. v.. e. exarticulatio. exoglossia. evulsio nervi optici. e. egzenteracija. evisceratio orbitae. v. excipiens lanacoli aquosum (lanakolna podloga s vodom za lekovite masti).. U slučaju e. Novo rešenje problema postanka vrsta očekuje se od sinteze koja se već vrši iz pojava koje ispituju genetika. desarticulatio. excipiens. svih limfnih žlezda. koji se stalno vrši i čiji se mehanizam može otkriti u eksperimentu. excipiens ad unguenta (podloga za lekovite masti). ekskohleacija. e. e. hirurško odstranjenje celokupnog sadržaj^ QČne duplje. pelvis. otklanjanje. enzim koji hidrolitički razgrañuje DNK na njene sastojke nukleotide. udubljenje. isecanje. v. exaeresis. ekologija i biogeografija i iz analize najnižih taksonomnih jedinica. excavatio. Moderni evolucionisti razlikuju »evoluciju«. teorija ortogeneze i mutaciona teorija. ekskorijacija. hirurško uklanjanje unutrašnjih organa. oguljotina. malocclusio. traumatsko otkidanje vidnog živca od očne jabučice. e. probativa. rectouterina Douglasi. ekskarator. preširoka vilica. aktuelno postajanje vrsta i prilagoñavanje. probna ekscizija. materice. Obično označava radikalno odstranjenje sadržaja telesne duplje. npr. excipiens emulsifican aquosüm (emulgirajuća podloga s vodom za lekovite masti). eksfolijacija. stimulantia. Lamarkova teorija. ospa. exfoliatio. Egzonukleaza za255 Ewingov tumor. držanje uvećanog jezika izvan usne duplje. ekscizija. neurotska e. excipiens emulsificans (emulgirajuča podloga za lekovite masti). preširoka vilica. exenteratio. listasto odvajanje površinskih slojeva epiderma. papillae nervi optici. hematogenog. pelvis anterior. Darwinova teorija. orbitae. vagine. egzoglosija. izgrebavanje neke šupljine oštrom kašikom ili kiretom. karlice i celog peritoneuma karlice. v. npr karlične duplje. Weismannova teorija. excipiens . sadrže prva rešenja uzroka transformisanja organizma. monomaxillaris postoji gnatično ili dentoalveolarno ukrste n zagrizaj. ekskavacija papile vidnog živca. klasične teorije e. evulzio nervi optici. e. uklanjanje u celini mokraćne bešike s donjim delom uretera. tumor. excisio.evulsio nervi optici jviše izlagane i kritikovane. isecanje. uklanjanje u jednom mahu pelvičkog kolona. Douglasov špag izmeñu materice i čmarnog creva). egzonukleaza. prema našoj farmakopeji. V. udubljenje u papili vidnog živca koje može biti fiziološko ili patološko. e. površni defekt u koži ili sluznici. excitantia. špag (npr. e. fiziologija razvića. obično usled nepravilne funkcije jezika. pripojaka. u glaukomu. excipiens ad unguenta antibiotica (podloga za lekovite masti s antibioticima). excipiens Lanacoli (lanakolna podloga za lekovite masti). pelvičkih limfnih žlezda i pelvičkog peritoneuma. exanthema. podloga /a lekovite masti. vagine i pripojaka sa uklanjanjem ili bez njega limfnih žlezda. exognathia. pelvis totalis. usmine i pripojaka donjeg dela sigmoidnog kolona. exonucleasa. i »specijalnu«. e. oficinalne su sledeće podloge za lekovite masti: excipiens ad oculenta (podloga za masti za oči). preširoke obe vilice. vañenje. egzereza. excoriatio. egzantem. e. Rasejana erupcija mahom makuloznih promena na koži. Sin. exonucleasa Macrogoli (makrogolna podloga za lekovite masti). materice. V. samopovreñivanje kože noktima ili nekim fizičkim načinom. pelvis posterior. uklanjanje u jednom mahu mokraćne bešike. uzimanje isečka iz organa ili tkiva radi histološko-patološkog ispitivanja u svrhu dijagnostikovanja patološkog procesa. excochleatio. uklanjanje organa i okolnog tkiva iz karlice. limfogenog ili neurogenog porekla. monomaxillaris. kao istorijski razvitak živog sveta nepristupačan eksperimentu.

latentni divergentni strabizam.. iskolačenost očiju. poprečnim i kružnim vučenjem sa ciljem da se izvede ekstenzija u svim pravcima. kultura tkiva. expressio. eksploracija. u koje vrše mišići . funkcija pojedinih organa itd. koji se sastoji od sabijenog koštanog tkiva. bronha i dušnika. E. Najčešće se javlja u blizini okrajka dugih kostiju. v. expectorantia. istiskivanje. malignus. istraživanje. egzotoksin. s uzdužnim. egzostoza koja se sastoji od hrskavice pod pokosnicom. explantatio. strabismus divergens. otrovne izlučevine bakterija. pravi toksini. mandibulae et maxillae. tumori. pomeranje očne jabučice unapred usled toga stoje zapremina očne duplje smanjena ili je njena sadržina uvećana. specijalno dijagnostičko istraživanje telesnih šupljina. izbuljenost očnih jabučica pri čemu drugi znaci svojstveni Bazedovljevoj bolesti (v. Mikroskopski pokazuju gradu normalne kosti. multiplex cartilaginea. zapaljenja. exploratio. veomaizražena. aparat za tačno merenje stepena egzoftalmusa. egzoftalmometar. prodiranje procesa iz sinusa.x a površina je obložena hrskavicom na koju naleže tanak sloj veziva. belančevinaste p-rirode. iskašljavanje sadržaja iz pluća. egzotropija. expectorantia. eburnea. faza u disajnom pokretu pri kojoj se vazduh iz pluća istiskuje u spoljnu sredinu. Kombinovani s formalinom. morbus Basedowi) ne postoje ili su izraženi u nesrazmerno manjoj meri. ekspresija. a sastoje se od hrskavičavog ili hrskavično-koštanog tkiva. a pod uticajem higroskopnih supstancija. Očna jabučica je okrenuta ka spolja. (2) čin kojim se nešto istiskuje. imaju jaku antigenu moć. e. ekspektoracija. istezanje. Naučni metod koji se upotrebljava za proučavanje ćelija i tkiva van organizma. ispitivanje. ekstenzija u prelomu uda. eksikator. pregled bolesnika. (1) pokret kojim se razmiču dva kraja koja se zglobljavaju meñu sobom ili su činila jednu celinu. obeležene su maligne degeneracije. Autosomno dominantne. uroñeni poremećaj karakterističan po egzostozi u blizini okrajaka dijafiza dugih kostiju. vrsta heteroforije. vrlo su otrovni i osetljivi na temperaturu i svetlost. sredstva koja olakšavaju izbacivanje sekreta iz bronhija. egzoforija. (2) pokret koji dovodi ekstremitet u opruženi položaj. exophthalmometar. a prekrivena burzom. Ćelije i tkiva prenose se iz živog organizma na podesne hranljive podloge. egzoftalmos. protrusio bulbi. (1) izgled lica pod uplivom fizičkog ili emocionog stanja. exotropia. Ovakve ćelije i tkiva služe u virusologiji. sredstva koja suše tako što u sebe upijaju tečnost. expectorans. krvarenje u orbiti. e. Y. expectoratio. e. opružanje. E. eksplantacija. i imaju specifičan afinitet prema pojedinim vrstama tkiva. ekstenzija. exostosis. uvećanje kosti na alveolarnom grebenu ili na bilo kom delu donje ili gornje vilice. Bardenheuerova e. egzostoza na epifiznom delu kosti i sastoji se od koštanog i hrskavičavog tkiva. extensio. histologiji itd. S odgovarajućim antitelima (antitoksinima) spajaju se i neutrališu. exophthalmos. tako da se u njemu supstancije mogu osušiti i bez zagrevanja. endokrina oftalmopatija. osušivački sud koji se hermetički zatvara. exophoria. vrsta ispoljene razrokosti. exsiccantia. cartilaginea. exotoxinum. lubanjske jame. e. a propuštaju toksine). buljavost. Syn. ekspiracija. Uzroci: poremećaji u razviću koštanog zida orbite. daju neotrovne produkte 256 extensio koji zadržavaju svu specifičnu antigenost toksina i zovu se anatoksini ili toksoidi. benigni koštani ili hrskavični izrastaj. exsiccator. egzostozis. expiratio. kao hranljiva podloga za viruse.exophoria počinje svoje dejstvo na slobodnom kraju polinukleotida. koje se mogu odvojiti od tela bakterija filtrovanjem kroz bakteriološka cedila (koja zadržavaju klice. na kojima se ćelije razmnožavaju. e. proptosis. se primenjuje u kancerologiji. maligni egzoftalmus. jednostrana ili obostrana.

nekada služi kao sredstvo protiv pantljičara (danas napušten). Aloës siccum. ekstrakt od trave od srdobolje (srčenjaka). E. V. čvrsta ili žičana meñuvilična vuča. fluida). koji opruža. extrabulbaris. v. V. slu17 Medicinski leksikon extrasystola ži kao laksantno sredstvo. interpolovana e. Atropinum. Belladonnae. elastična meñuvilična vuča pomoću gumica. metallica. atrioventrikulska e. iscrpina. ekstrakt od strihnosa. Strychni siccum. E. ventrikulska ekstrasistola. (stom. danas napušten. Morphinum. E. e. Codivillaova e. v.. ekstrakt od raveda (rabarbare).) meñuvilična vuča za privremeno ili trajno izvlačenje i približavanje prelomljenih vilica do normalne okluzije zuba ili do normalnog odnosa bezubih vilica. Belladonnae siccum. Strychnini nitras. ekstenzija prelomljenog uda pomoću klina ili igle kojom je proboden donji deo prelomljene kosti. Waldronova.. ekstrakt od aloja. v. non elastica s. V. ekstrakt od opijuma. e. Filicis tenue. E. Kirschnerova žičana e. extirpatio. choleretica.. ekstrakt od lincure (vladisavke). E. izvan očne jabučice. mišić opružač. upotrebljava se kao spazmolitično sredstvo i sredstvo za suzbijanje povećane želudačne sekrecije. Frangulae cortex. Fellis bovini siccum. ekstrakt. E. pomoću koje se vrši ekstenzija tegovima. tečni ekstrakt od kanadske žutike. Tormentillae rhizoma. čija se draž stvara u zidu pretkomora. služi kao konstituens za izradu nekih vrsta pilula. Opii. e. ono što se nalazi ili se odigrava na spoljašnjoj strani čahure. he patiš liquidum. ali van sinusnog čvora. extracapsularis. V. tečni ekstrakt od jetre (danas napušten). upotrebljava se kao laksantno sredstvo. Secale cornutum. Filicis mariš. extrabulbaris. Sin. ekstrakapsularan. Sin. E. E. intermaxillaris. Buckova e. nezavisna od normalnog srčanog ritma. Rhei siccum. Strychnini. exstrasystola. Opii siccum. suvi ekstrakt od kvasca. ekstrakranijalan. ekstenzor. Tormentillae siccum. atrijska ekstrasistola. extracranialis..) širenje morbidnog procesa iz jednog tkiva ili njegovog dela u njima susedno tkivo. razblaženi ekstrakt od glavnice. spissa) i suve (E. ono što je van lubanje. delimično ili do kraja isparene iscrpine droga ili biljnih sokova. Sin. Gentianae siccum. E. Nucis vomicae. danas napušten. E. upotrebljava se protiv proliva. E. provlači se žica kroz prethodno učinjen kanal i fiksira se za metalnu uzengiju. ekstrasistola. Sin. aurikulska e. Sin. Kazanjianova. služi kao stomahik i laksans. potpiino odstranjivanje obolelog organa ili dela organa. ekstrakt od prave paprati. Aloës. E. e. e. preuranjena kontrakcija srca.. v. V. extensor. E. infra nodusna e. izvlačenje središnjeg koštanog masiva lica pomoću Steinmannovog klina s lozom.extensor dislokaciju. E. služi kao holeretičko sredstvo. E. extraction. tenuia). Mydrastidis fluidum. extraocularis. per contiguitatem. guste (E. danas napušten. iscrpak. elastica. v. Sin. Secalis cornuti dilutum. suvi ekstrakt od goveñe žuči. Rhei rhizoma. i. žitke ( E. polugom ili kleštima. Sin. u Jkoje se draž stvara u atrioventrikulskom čvoru. koja je posledica stvorenog impulsa za kontrakciju van sinusnog čvora. odnosno alveole. ekstrakt od krkovine. izvlačenje ukleštenih preloma kostiju lica pomoću Kingove gipsane ili slične kape. i. e. E. E. sicca). E. extractio dentis. E. nodalna ekstrasistola. koja se javlja izmeñu 257 . ekstrakt od velebilja deluje slično atropinu. ekstenzija preloma uda tegovima i s izdignutim krajem postelje tako da telo svojom težinom vrši kontraekstenziju.. vañenje zuba iz vilice. e. Faecis siccum. nešto što se nalazi spolja. služi za izradu pilula. ekstraokularis. Filicis tenue. Frangulae siccum. (patol. V. extraocularis. izvlačenje zigomatičke kosti i gornjeg dela lica: slobodni krajevi žicane osteosinteze predela donje očne ivice povezani su gumicama za šinu iz kape na glavi.. E. Ekstrakti se dele na tečne (E.. sadrži 20% morfma. extraoralis. atrijska e. E. ekstrabulbaris. E. opružač. Filicis Rhizoma. Filicis mariš.

superior. okrajak duge kosti ili nesluznice. V. Danas se zna da je u stvari vitamin kim načinom. njeg zida. extrusio dentis.. eksuflator. čin isisavanja vazbi se stvorio aktivni antianemijski priduha iz duplje veštačkim ili mehaničncip. ili dve normalne kontrakcije. Sin. intrusio rogradna e. ekstruzija zuba. serpozni e. izvrtanje. kog organa.exulceratio.. noga). delimič.. donji ud ili ekstremitet (noga). ventrikulska ekstrasistola. membrum inferius. e. capsula extrema. exsufflatio. ekstrofija. aparat koji proizvodi negativni pritisak. retdontskom pomeranju zuba.). e. kraj. (super!. eksuflacija se naročito B12 ekstrinsik faktor. Po kakvoći se razlikuv. tako da se njenzadnji zid vidi kroz otvor njenog prednjegove grane može da izazove prirodan ali jak kašalj. hemoragijski i mešoviti eksusuperius. java veće količine sluzi na površinama extremitas. Može se nalaziti u šupljinama tela npr. nastaje u zidu komora. pretkorastaju preko okluzalne ravni i u ortomorska e. fibrinozni. ži pored vode i soli i veću količinu beextrinsic factor (engl.extremitas exulceratio u okluzalnom pravcu usled traume. u kojoj zbog nerazvijenosti tr. spoljašnji činilac. no pomeranje zuba iz alveolarne čašice 258 . inferior. e. membrum (truležni). eksuflacija. izvraćeča (eksuflatora). izliv nastao izlaskom tečnosti i ćelija iz kapilara i sitnih vena kao i poventrikulska e. egzulceracija. proizvod eksudacije u toku zapaljenja. gnojni. ekstremni. eksudat. v.. dat. la koja nastaje prenošenjem draži od komorske ekstrasistole na pretkomore. primenjuje na plućima pomoću isisivaextrophia. elongatio dentis. isisivač. exsudatum.. krajnji. krajnja spoljna ili na njegovim površinama ili u meñućelijskim prostorima. gornji ju: serozni. proces stvaranja grizlica na koži ili na sluznici. lančevina (uglavnom albumina) i vrlo izraz koji je bio upotrebljavan za sastomali broj polimorfonuklearnih leukocijak hrane na koji bi delovao unutrašnji činilac (intrinsic f. eksufbušnog zida i mokraćne bešike ova izlator primenjen na bronhijalno stablo i gleda izvrnuta upolje.) želudačnog soka da ta. exudatio. mokraćne bešike. putridni ud ili ekstremitet (ruka).). ekstremitet (ruka. atrij ska ekstrasistola. kongenitalna mana. pretkomorska ekstrasistodentis. sadrmoždana čahura. komorska zbog gubitka zuba kada antagonisti ize. extremus.exsufflator. nost.

za fiat (ili fiant) lege artis: neka bude ili neka budu izrañeni po propisu. skrać. f18. hemijski simbol za ferrum . primenjuje se u obliku trovalentnog citrata za ispitivanje prometa i apsorpcije gvozda. prvenstveno. ili. tamo) polno zrelih muškaraca (v.. hemijski simbol za nemetal fluor. a i dekontaminacija (v. Npr. fr. F2-generacija. u Parizu. fmol (femtomol). v. Sastoji se od C-terminalne polovine teških lanaca. \ femto označava veličinu koja je za IO-15 odnosno za (0. V. god. pak. citofilno antitelo. ferrum. hipervarijabilni deo imunoglobulina. Sledeće generacije označavaju se kao Fa.gvožñe. U ovom fragmentu se nalazi aktivno mesto s kojim antitelo reaguje s antigenom. V.).l. vezivanje za ćelije (citofilnost) i aktivacija komplementa. stvaranje f o Ii kula jajnika. proizvod meñusobnog ukrštanja hibrida iz Fi-generacije. skrać. molekul F se veže za molekul fermenta holinesteraze (koja učestvuje u procesu prenošenja nervnih nadražaja) i ta veza se ne može raskinuti nijednim poznatim antidotom reaktivatora holinesteraze. Osnovano 1900. F4 itd. Fe. i hormoni adenohipofize). radioaktivni izotop gvozda. tamo) efikasna je ako se ove mere preduzmu na vreme. od fluidus. konstantnih delova lakih lanaca i jednog dela konstantnog dela teškog lanca. komplement. Za Fc-fragment su vezane biološke osobine imunoglobulina: prolaz kroz epitelne membrane (placenta. tamo) prednjeg režnja hipofize koji podstiče. faktor «plodnosti». organofosforni bojni otrovi nervno-paralitičkog dejstva. za flores (cveće) ili flos (cvet). oznaka za prefiks femto u Meñunarodnom sistemu decimalnih jedinica. F-otrovi. normalno odvijanje mesečnog ciklusa polno zrelih žena i sazrevanje spermatozoida (v. f. v. dejstvo im je brzo (u organizam ulaze kroz organe za disanje i kožu). zä fructus (plod). Fc.. Meñunarodno udruženje stomatologa. gas-maska je dobro zaštitno sredstvo. primenjuje se za sciiitigrafiju kostiju. fluidum (tečan). fluida. sastoji se od varijabilnih delova teških i lakih lanaca. »Prolan A«) hormon (v. 259 .000 000 000 000 001) puta manja od merne jedinice neke fizičke veličine.F.. f.. radioaktivni izotop fluora. skrač.D. Fab-fragment imunoglobulina. F-faktor.a. F-otrovi su vrlo toksični. Fl. fragment imunoglobulina. od Federation dentaire Internationale. 17* FSH (»folliculin stimulating hormone«) (»folikulin stimulišući hormon«. fm (femtometar). deo molekula imunoglobulina koji nastaje posle delovanja papaina.I. F. skrač. koji spada u grupu halogena. krvni sudovi i si. Fe59. deo molekula imunoglobulina koji nastaje posle delovanja papama.

v. s. koji pripada licu (npr. njihova boja uslovljena je prisustvom neredukovanog bilirubina. s. Korteks se nalazi na periferiji i ispunjen je gusto zbijenim limfocitima. izmet. faseta. bilijarna s. Ovo stvara u čoveka osećaj da doživljava senzaciju koja je izazvala olakšanje. masna s. Parkinsonov f.centralna. leontiasis. aholična s. B-limfociti. f. Okruglog je oblika i srneštena retrokloakalno. tup izgled lica pri Parkinsonovoj bolesti. f. s. medicinalis. coagulatio. izgleda čorbe od pir in ća. izgled lica u bolesnika neposredno pred smrt. »Mikrosredina« burze obezbeñuje sve faktore potrebne za diferencijaciju matične ćelije u B-limfocit. stolica koja je neobojena usled nedostatka žuči u crevu (opstrukcione žutice). Posle izleganja rastenje se nastavlja sve do 8-12. činioci koagulacije I do XIII. Faex. f. F. lijenterična s. zašiljen nos i brada. ali se razmazuje jer je masna usled bogatstva u nerastvorljivom sapunu. sapunska s. Sreće se u prolivu dece nastalom usled oštećenja creva kravljim mlekom. faccette. bledilo. služi kao pilulama masa. f. primarni limfoidni organi. a i smanjuju vrednost mirovnog potencijala i time povećavaju njegovu nadražljivost.Fabricijusova burza (kesa) Fabricijusova burza (kesa). leprosa. v. žute i mrke stolice koje se javljaju pri dijareji. Bur'ža ima značajnu ulogu u razvoju hu^moralnog imunog sistema. i upale slepoočriice. u kojoj se nalazi mnogo delića potpuno nesvarene hrane. facies. facijalan. V. medicinski kvasac.. facilitacija. stolica. f. olakšanje.. strana. leontina. otečenost gornje usne. izgled lica u skrofuloznih osoba: hronični rinitis. f. raspadne produkte tkiva. nervus facialis. osušeni kvasac. dok su u centralnom delu (meduli) limfociti manje brojni. Burza postaje limfoidna več u toku embriogeneze. (2) izraz lica. živac lica). Na iz- fagocit gled paradoksna reakcija. U pilića starih^ 12 meseci burza je skoro u potpunosti zamenjena vezivnim tkivom.s pri trbušnom tifusu. facijes.. facia!is. u dece s adenoidnim vegetacijama. s. fag. U anglosaksonskoj literaturi ovaj fenomen se naziva »enhancement«. factores coagulationis 1-XIII. a ubrzo posle toga nas taje ^fiziološka involucija. iako je to samo pamćenje te senzacije. bakterije.. articularis.. s. s. (1) lice. smeñežućkasta ili smeña masa koja se sastoji od gljivica Saccharomyces cerevisiae. f. Tkivo burze je obavijeno vezivnom čahurom i vezivnim pregradama je izdeljelio u plike (16-18) oivičene epitelom. one se mogu toliko facilitirati da signali iz kontrolnih centara mozga mogu takoñe prouzrokovati prenos impulsa kroz te sinapse. one postaju sve više sposobne da drugi put prenesu jednak signal (facilitacija). Svaki put kada neki signal proñe kroz sinapse. s. suva stolica. limfoepitelni organ prisutan samo u ptica i nekih gmizavaca. ćelija koja uvlači strane čestice. pri koleri. v. glupav izraz lica. v. u svoju protoplazmu i uništa- 260 . s otvorenim ustima. Rana burzektomija (embrionalna i neonatalna) ima vidnog uticaja na razvoj humoralne imunosti. izraz lica pri oboljenjima trbušnih organa: utonuIe očne jabučice. v. Plike su ispunjene limfnim folikulima slojevite grañe. stravičan pogled. kvasac. abdominalis. ćelije krvi itd. Pošto je signal više puta prošao kroz sinapse. pri spazmu ili strikturi kolona. hippocratica. zašiljen nos. koja ne prlja pelenu. u vidu trake. produženo preživljavanje kalema tkiva (tumora) usled delovanja antitela (facilitirajuća antitela) čija je aktivnost uperena protiv kalema. proizvod funkcije creva koji se(4zbacuje pri defekaciji. v. faeces. fagocit. V. F. površina. scrophulosa. f. konjunktivitis sa žmirenjem i blefaritis. feces. inactivata. bacteriophag. izgleda čorbe od graška.. pojava koja nastaje na opni postsinaptičkog neurona kada na njega deluju draži koje ne mogu da izazovu okidanje akcionog potencijala.. sedmice (period puberteta). koja sadrži mnogo masti (insuficijencija pankreasa). zglobna površina neke kosti. crna s. pokrivena hijalinom hrskavicom. leontiasis. adenoides. melaena.

tj. Fahraeus-Lindqvistov efekat. jonizujuća zračenja. faktori inicijacije (engl. Smatra se da intracelularni enzimi fagocita dovode do razgrañivanja. ishrana i fiziološke potrebe. f ago zo m. vezikula s česticom i enzimima nastala u citoplazmi fagocitozom. leukociti koji uništavaju sitnije ćelije. fakirizam. translocasa.. Razlikuju se: makrofagi. »P« poziciji toga ribosoma. vezane za život i rad kosmonauta u kabini vasionskog broda. mesto otpočinjanja sinteze RNK. Sin. u prvom stadijumu fagociti su privučeni na mesto prodora mikroorganizama. uz hidrolizu GTP-a i otpuštanje sva tri faktora inicijacije. engl. a IF2 za GTP i f-met-tRNK. bestežinsko stanje. v. Prema vremenu delovanja faktori kosmičkog leta mogu biti kratkotrajni i dugotrajni. fagocitoza. koji se inače kreću bez reda. f. F-faktor. termoregulacija. IF3) neophodnih za inicijaciju (započinjanje) sinteze proteina. Proces fagocitoza može se podeliti u tri stadijuma. Princip fagotipizacije zasniva se na velikoj specifičnosti odreñenih bakteriofaga. a njegovo odsustvo ženski pol (F-). prizemljenje i proces readaptacije. s pozicije »A« na poziciju »P« na ribosomu. Sin. Pri tome se oslobaña mesto faktori inicijacije na poziciji »A« za vezivanje sledeće tRNK sa svojm aminokiselinom i nastavljanje procesa sinteze polipeptidnog lanca. obuhvataju celokupnost fizičkih ušlova spoljne sredine u kojoj se odvija kosmički let. f.5 mm. deceleracija. klinci ili da mu se mesta na telu štipaju kleštima. faktor elongacije G (FE-G).fagocitoza va ih svarivanjem. initiation factors). koji se sastoji od uživanja bolesnika da mu se u meso ubadaju usijane igle. metoda za bakteriološka i epidemiološka ispitivanja. »plodnosti«. konfinacija i obavezan položaj tela. protein. vibracije i buka. f. elongacije T (FE-T). U toku leta su: održavanje mikroklime u kabini broda. vid pasivnog flagelantizma. izmena fizioloških ritama. bakterije. efekti meteorita i sredstva za spašavanje. f. episomi. fagotipizacija. V. epizom koji se označava sa F+ i koji uslovljava pol bakterija. postavljaju u nizove i kreću kao jedinstven čep. grupa od najmanje tri različita proteina (IFl. ova dva agregata stvaraju kompleks koji se zatim vezuje za iRNK uz učešće IFl. proces započinjanja se verovatno odigrava tako što se IF3 vezuje za slobodnu 3OS podjedinicu ribosoma. anti-specificity factor. smanjenje uticaja viskoznosti na proticanje krvi kroz sudove čiji je promer manji od 1. u trećem stadijumu fagocitovani mikroorganizmi su razgrañeni. nespecifične otpornosti. protein koji sprečava da specifični faktor RNK polimeraze (v. Njegovo prisustvo u ćeliji označava muški (F-I-). faktori koji na razne načine formiraju nespecifičnu 261 . test. čime igra važnu ulogu u odbrani organizma. protein pomoću kojeg se obavlja smeštaj novoprispelog kompleksa tRNK-aminokiselina na upražnjeno mesto »A« ribosoma i peptidno spajanje aminokiseline iz tog kompleksa s aminokiselinom na susednoj. pojave izazvane dinamikom leta kao i ekološke faktore. koji omogućuje premeštanje kompleksa tRNK-aminokiselina u toku sinteze polipeptidnog lanca. osobina izvesnih ćelija (fagocita) da u svoju citoplazmu uvuku strane čestice i unište ih svarivanjem. po1 znat i kao translokaza. Faktori pri povratku su: prelaz od nula gravitacije na hipergravitaciju i normogravitaciju. Salmonella i dr. faktori započinjanja. kosmičkog leta. Faktori pri lansiranju su: ubrzanja. faktor antispecifičnosti. RNK-polimeraza) prepozna mesto inicijacije. ćelije vezivnog i epitelnog tkiva koji fagocituju krupnije ćelije i mikrofagi. a koji ne ulaze u sastav ribosoma. npr. u drugom prodrli mikroorganizmi su uvučeni u unutrašnjost fagocita. IF2. Fahraeusov test. proces započinjanja se završava vezivanjem slobodne 5OS podjedinice ribosoma. Zbog toga se fagotipizacija uspešno upotrebljava u tipizaciji mnogih bakterija: Staphylococcus. nastaje tako što se u ovim sudovima eritrociti.

hijaluronidaza. model tela ili nekog njegovog dela na kome se vrše vežbe. bakterijske vrste. koje mogu živeti i razmnožavati se u prisustvu i odsustvu molekulnog kiseonika. u embriona od 10 mm spoIja. bakterije koje rastu u svim zonama hranljive podloge. falsetni glas. Ta podela nije odsečna. stara se o regeneraciji. specifičnosti. psihički uslovljen poremećaj u kome je za nastajanje erekcije potreban odreñen obrazac žene. anaerobno i aerobno. f.fakultativno anaerobne bakterije otpornost mogu se podeliti na spoljne (površinske) i na unutrašnje (humoralne). release factors). Unutrašnji faktori nespecifične otpornosti su: temperatura. toksin gljive Amanita phalloides. v. razvoju. faloidin. bez obzira što se odnos vrši sa ženom drukčijeg tipa. faringealna opna. Kasnije je taj pojam proširen i na druga organska jedinjenja. v. koja bakterije nisu u stanju da sintetizuju. zadržavajući aktivnost u toku dugog vremena. srpasta pregrada. iznad nje se raz262 farmaceutska služba vija urogenitalni oluk s blagim genitalnim naborima. prodornosti. primena Faradijeve struje u terapiji i u dijagnostici. proteini koji vezujući se preobratljivo za jezgro (ß'ßa2d>) subjedinice. Primenjuje se 2%-tna koncentracija. sluznica disajnog trakta. f. v. v. tipizaciji i standardizaciji ratne sanitetske opreme. mineralni mulj vulkanskog porekla u području slanog izvora u Batalji (Batalgia). farmaceutska služba u oružanim snagama. usta. količina kiseonika. tj. nastaje poprečna genitalna kvrga. Sin.) model poroñajnog puta izrañen u gipsu ili drvetu od kože i gume zajedno sa gumenom lutkom služi za izvoñenje akušerskih operacija u nastavne svrhe. porodično obeležje. tvorevina tvrde moždanice u pukotini izmeñu hemisfera velikog mozga. specifični proteini koji obezbeñuju čitanje genetskog signala kojim se zaustavlja elongacija. v. f. fagocitoza. ždrelni lukovi. kraj Padove (Italija). diverticulum. fakultativno anaerobne bakterije. Tim imenom često se označavaju i druga mineralna blata. ako se želi omogućenje njihovog rastenja. esencijalni metaboliti. S jedne i s druge strane nalaze se deblja valjkasta uzvišenja: genitalni jastučići. (spreading-factor). tvorevina u obliku srpa. grana sanitetske službe koja organizuje snabdevanje jedinica i ustanova sanitetskim materijalnim sredstvima. falset. retikuloendotelni sistem itd. famid 80 WP. preradu i proizvodnju. neprirodni glas pevača. promotor. v. novi insekticid na bazi kai bamata deluje na veliki broj insekata. kojom prilikom vibriraju samo slobodne ivice glasnica. falx. To su često vitamini (obično grupe B-kompleksa). Za to vreme genitalna kvrga postaje falusna kvrga. core) RNK polimeraze odreñuju za koji će se promotor RNK-polimeraza vezati. pod jazvenom kvrgom. fantomski bol. vežnjača. rastenja. falusna kvrga. jer postoje mnogi unutrašnji faktori otpornosti •koji utiču i na spoljne. fango. Fanconijev sindrom. fantazam. Meñu spoljne faktore dolaze: koža. te im moraju biti data gotova u hranIjivoj podlozi. syndroma. učestvuje u kontroli vode i namirni- . cerebri. pa se nazivaju bakterijski vitamini U početku je definicija obuhvatala nćorganske elemente i vitamine kao i aminokiseline. v. tuba uterina. specificity factors). V. otpuštanja (engl. iftterferon. fantom. bol faradizacija. Deluje brzo. lekovito blato. dalje uključivanje aminokiselina u rastući polipeptidni lanac i time dovode do njegovog otpuštanja. neophodni su u metabolizmu bakterija. familijarno obeležje. f. V. svojstvo koje se češće javlja u bliskih roñaka njegovog nosioca nego u opštoj populaciji. Fallopijeva truba. engl. f. njihovu izradu. srp. (engl. faradizacija. (gin. želuca i creva kao i urogenitalnog trakta. faringealni lukovi. zdrelna opna. Fango se upotrebljava ne samo na licu mesta već se i izvozi u osušenom stanju. poperdinski sistem. faradotherapia. peloidi. faringoezofagusni divertikulum. v. s tankom emisijom tona u visokim registrima.

mišića. Distoma hepaticum. farmakodinamija. a njime se može zaraziti čovek i ottoleti od fasciolijaze. v. (fr. deskriptivna nauka koja proučava fizičke osobine sirovih droga. koji provode duboki senzibilitet trupa i udova. fascia gossypii (pamučni mul-zavoj). isecanje fascije. fascia gossypii sterilis ad tamponationem (sterilan pamučni mul-zavoj za tamponadu). f. farmakognozija. Prelazni domaćin je su voze mn i pužić koji zagañuje travu larvama koje su se u njemu razvile. omotač kremasteričkog mišića i semene vrpce. (2) zavoj. fasciotomia. transverzalna fascija. bulbi. U nekim armijama farmaceutska služba bi obavljala u ratu i preventivnomedicinske zadatke i učestvovala u zbrinjavanju povreñenih i obolelihi (evakuacija. v. kontrakcije mišića u vidu poigravanja koja se zapažaju na površini kože iznad mišića. svinja i drugih životinja. Omogućuje koordinaciju u ritmičkim kontrakcijama pretkomora i komora. gracilis (Goli). sudbina u organizmu i eliminacija i. najzad. (1) tanka vezivna opna koja obavija ili pokriva organe. cuneatus (Burdach) i f. plastička operacija izvršena na fasciji. f. deo farmakologije u kome se proučava dejstvo lekova na živi organizam. 263 . hirurška obnova razderane fascije. cremasterica. fascia calicutensis depurata sterilis (sterilan pročišćen kaliko-zavoj. fascia. (1) opisivanje lekova. Sin. fascioplastica. farmakoterapija.' Parazit često izaziva nekroze jetrinog tkiva. atrioventricularis. fizičke i hemijske osobine. metilj. pružanje pomoći itd. prema našoj farmakopeji. fascia gossypii sterilis (sterilni pamučni mulzavoj). reanimacija. farmakografija. v. tanka vezivna opna koja iznutra oblaže trbušnu duplju. učenje o propisivanju recepata. sastav i dejstvo lekova. široka fascija. pharmacopoeia. farmakologija. snopovi senzitivnih vlakana u zadnjem delu kičmene moždine. a retko i čoveka. Sin. Fasciola hepatica. njihova terapijska upotreba i njihova toksička dejstva. (fiziol. fascia calicutensis depurata (prečišćen kaliko-zavoj). f. lata. pretkomorno-komorni neuromišićni snop (Hisov snop) predstavlja jedinu sponu izmeñu muskulature pretkomora i komora i provodi podsticaje za kontrakcije srčanog mišića. zasecanje ili presecanje fascije. Dicrocoelium lanceolatum s. snopić. farmakopeja. deo genetike koja se bavi ispitivanjem genski uslovljenih varijacija u metabolizmu lekova. svežanj. dendriticum. faseta.) usnopljavanje spermatida uz Sertolijeve ćelije u toku već odmaklog preobražaja u semeglavce. a nastaju pod dejstvom nenormalnih podsticaja koji nastaju u motornom nervnom vlaknu usled razaranja motoneurona u prednjim rogovima kičmene moždine ili traumatskog prekida živca. koji parazitira u preživarima. spoljni zadebljani deo bütne fascije. Fasciola lanceolata. fasciektomija. fasciotomija. fascia. parazit jetre ovaca. transversalis. fasciorrhaphia. Kao prelazni domaćini služe neki račići. capsula.) f. odnosno na živu materiju. usnopljavanje.). fascioplastika. snop. goveda. fascia cellulosi sterilis (sterilan mul-zavoj iz viskoznih cel-vlakana). vrsta trematoda. v. njihova resorpcija. farmakogenetika.farmakodinamija ča. facette) površinski gubitak supstancije rožnjače koji još nije ispunjen tkivom. Stoka se zarazi pasući zaraženu travu. fascija. fasciorafija. faseta fasciculus. f. fascia cellulosi (mul-zavoj iz viskoznih cel-vlakana). f. fascikulacija. fascija. trijaža. f. fasciektomija. (2) receptura. (embr. Sastoji se od Aschoff-Tawarainog čvora i stabla koje se deli na desni i levi krak. njihov hemijski sastav i naučne metode gajenja i sušenja lekovitog bilja. ali je pokriven epitelom. a ovu fasciju oblaže zidni list trbušne maramice (peritoneum parietale). u izradi odgovarajućih stručnih pravila i propisa itd. therapia. nauka u kojoj se proučavaju poreklo. oficinalni su sledeći zavoji: fascia calicutensis cruda (sirovi kaliko zavoj).

v. f. služi za raspoznavanje unutrašnje strukture rožnjači. f. septička groznica. f. stalna povišena telesna temperatura. Umor i zamor ne moraju da se Bolest počinje brutalno jezom. postaju sive. slabije ili izraženije povišenje telesne temperature. vlasištu se peripilarno stvaraju žućkaste undulans. povišena telesna temperatura s dnevnim razlikama više favizam. dok su prenja. Sastoji se od metalnog dela. Na prodiranja bakterija u krv bolesnika. kučinaste i njuju periodi normalne sa periodima definitivno ispadaju. Temperatura se umor pojaviti pre ili posle zamora. psihofizički zakon (uopštavanje Weberovog zakona). koje ne nastaje samo usled napornog i povišena telesna temperatura. odmor). Za klasični povratni tioslabljuje organizam i favorizuje oboljefus izvor bolesti je bolesnik. f. Prevencija nosioci ljudske vaši. Dijagnostički znak traumatlosti koja prolazi kroz gušću ili redu sreske okluzije. recursledećeg dana otpočinje bez njihovih rens. od akrilatnog ili keramičkog materijala. jakom poklapaju. sjajno udubljenje u fazno-kontrastni mikroskop. Zatim sledi obkalni i opšti. f. f. oblik pločice (scutula) veličine sočiva. dinu. zbog nekomfornih uslova života i rada. remittens. do I0C. vrh krova malim razlikama u toku dana.glodari i divlje životinje. f. sepcvetnim prahom biljke Vicia fava. od motivacije zavisi da Ii će glavoboljom i mialgijom. uglačane. Mikroskopski preparat pofasete na zubima. koja traje više dana. od 0. akutna hemolizna anemija izazod I0C. zamora. umor i zamor. povišena temperafatigatio. cheilognato razmazu bolesnikove krvi. preranog kontakta zuba ili svetlosti već zbog promene brzine svetbruksizma. biljna. (stom.Fechnerov zakon. transmisivno obZamor se manifestuje smanjenjem radoljenje endemsko-epidemijskog karakne sposobnosti (slabiji učinak). rheumatica. talasasta groznica. vrhunac. kazuje nalazom borelija u obojenom faux lupinum. nastale kao posledica traumatske postaju vidljive ne usled apsorpcije okluzije. pojava izrazito favus.) veštački zub u svetlosti postoje specijalni ureñaji u komostu kojim se nadoknañuje u funkciojima se stvara slika faznog kontrasta obnom i estetskom pogledu izgubljeni prijekta. sleme. pa se rad bolesnika. žive ćelije. intermittens. koji setine borelija. groznica. 264 . teško oboljenje s znakova i posledica. povratni tifus. continua. s fastigium. zarazno gljivično oboljenje (achopovišene telesne temperature usled rion Schönleini) kose. Dlake temperaturne krivulje u kojoj se smegube boju. trovanja i povreñivanja. f. pappataci. a vilnim korištenjem odmora za vreme i prenosioci krpelji. koje izazivaju dedolazi do premora (superfatigatio). akutno zapaljenje zglobova.50C četvrte moždane komore. lo(»trodnevna groznica«). a prenose flebotomi. pošto proces dopovišene telesne temperature. Strukture zuba. rodni zub. po loški identičan s trihofitijom. stanje tura koja traje dan-dva. vučje nepce. Redi je oblik pitirijaziformni favus bez skutula. Ako to nije slučaj. Za uočavanje promene brzine fasetiran član. morfo. kože i noktiju. Prognoza ozpalatoschisis. Povratni tifus se doposle rada (v. tica. a umor tera. fatigacija. a za krpeljni pose postiže racionalizacijom rada i pravratni tifus . reumatska grozvana uzimanjem boba ili kontaktom sa nica. naglo skače preko 4O0C i traje 3 dana Umor može biti akutni ili hronični. koje izazivaju dva soja virusa slični je subjektivno specifično doživljavanje ARB O-virusima.fasete Fechnerov zakon Vidi se kao malo. ephemera. f. zaravnjene staje vidljiv ako njegovi pojedini delovi površine na konveksnim stranama pokazuju optičke kontraste. više febrilnih napada. papatačijeva groznica. vrh. vodi do atrofije kože. koja se dugog psihičkog i fizičkog rada već i povremeno normalizuje. koji se ne vidi i vidljivog estetskog dela febris. Umor i zamor prolaze ako ilno preznojavanje i izrazita malaksalost se racionalno koristi odmor.

rastvor. v. žučni mehur. zbog svoje toksičnosti. za oralno lečenje dijabetičara. v. Phenobarbitpnum. Zasnivaju se na tome da se dezinficijentno dejstvo supstancije koja se ispituje uporeñuje sa dezinficijentnim dejstvom fenola. fenestra. Feerova bolest. fenacetin. Beo prašak bez mirisa. fel. ali je slična odreñenom genski uslovljenom poremećaju. fenol. v. fenazocin. derivat benzomorfana. Primenjuje se i za inaktivaciju bakterija i virusa u vakcinama. Fehlingov rastvor. i bigvanidl fenil-hinolin-karbonska kiselina. Prvo se odredi minimalna koncentracija fenola koja. v. npr. reakcija. Upotrebljava se za lečenje oboljenja mišića i zglobova praćenih bolovima. V. tamo) glikemija. mali trouglasti otvor izmeñu bubanjske duplje i koštanog puža. felleus. žuč. Antipyrinum. femur. feneticilin. žučni. acrodynia. feneticilin. fenuron). oksidaza koja kat ali zuje razlaganje fenola. deo noge izmeñu kuka i kolena. klasično dezinficijentno sredstvo. Aci~ dum phenylchinolincarbonicum. Phenobarbitalum solubile. Fehlingova reakcija. butni (npr. Federspielov metod. fenoksietil penicilin. Ako se tako odreñena koncentracija fenola podeli sa odgovarajućom 265 . a. fenol-öksidaza. analgetik i antiflogistik. Zatim se odreñuje koncentracija dezinficijentnog sredstva koja se ispituje a koja. sredstvo protiv psihomotorne epilepsije. Spada u grupu barbiturata. mehanizam »povratne sprege«. /. ubija neki mikroorganizam. otvor u vidu prozora. fenil-alanin. fenobarbiton-natrijum. fenoksimetil-penicilin (penicilin V). antidijabetik (v. bakteriostatično i fungistaticno u veçim razblaženjima.a-amino-6-fenil-propionska kiselina. fenformin (1-fenetil-biguanid). ubija isti mikroorganizam za isto vreme. ukoliko je. v. karakteristika koja je izazvana spoljnim činiocem ili činiocima. fenformin. danas se retko upotrebljava. fenoksietil-penicilin. bila prisutna fenoksisirćetna kiselina. Phenobarbiton natrium. zamena za insulin. feneticilin. ovalni koštani otvor izmeñu bubanjske duplje i trema unutrašnjeg uva. fenokopija. Phenacetinum. V. immobilisatio. butnjača. butna arterija). syndroma. Za grubu dezinfekciju koristi se 5%-tni rastvor. pojava koja čini suštinu zbivanja u endokrinologiji: povećanjem (ili smanjenjem) u krvi koncentracije hormona (v. penicilin dobijen iz gljivice Penicillium chrysogenum. npr. tamo) smanjuje se (ili se povećava) koncentracija hormona druge s tom endokrinom žlezdom povezane endokrine žlezde. insulinu (v. Feltyjev sindrom. u sredini u kojoj su se nalazile ove gljivice. metodi za standardizaciju dezinficijentnih sredstava. »feed-back« -mehanizam. v. Oficinalan je prema Jugoslovenskoj farmakopeji. vesica fellea. femoralis. vestibuli. za odreñeno vreme i pod odreñenim uslovima. v. genokopija. gorkog i slabo alkalnog ukusa.Federspielov metod kome jačina osećanja ne raste s apsolutnom veličinom nadražaja već s njenim logaritmom. V. tamo). otvor puža. »kratki« »feed-back«-mehanizam postoji izmeñu hipotalamusnih hormona i hormona prednjeg režnja hipofize. fenil-etil-barbiturna kiselina. femoralan. Vrlo se lako rastvara u vodi. /. prozor. v. femoralis. cochleae. fenil-dimetil-pirazolon. fungicidno. v. deluje baktericidno. fenil-eti! bigvanid. pod istim uslovima. aromatični alkohol. fenolski koeficijent. otvor trema. V. pojava interseksualnosti kada muške jedinke dobivaju ženske oblike. butna kost. »partner« hormonima mogu da budu i druge materije. v. i endokrinologija i endokrine žlezde. feminizacija. polusintetski penicilin otporan u kiseloj sredini. chole. u nas registrovan pod imenom »Dipar«. fenacemid (fenacetil-ureja. v. sintetska zamena za morfin. fenolski koeficijent fenil-butazon/antipiretik.

266 Ferri chloridum feritin. kinetika radioaktivnog gvozda. Warburgov f. ferment koji omogućuje hidrolize. ferment disanja. jedinjenje izmeñu apoferitina koji je belančevinaste prirode i gvozda. One traju koliko traje i uticaj sredine: čim nestane ono što je izazvalo modifikacije. kao i neorganski katalizator. tj. omogućuje öksidacione procese u vezi s ćelijskim disanjem pretvaranjem dvovalentnog gvozda u trovalentno. f. Ovi fermenti imaju sposobnost da razlazu unete belančevine.. narandžasti kristali. lipolitički f. fermenti koji se u organizmu stvaraju kad belančevine tuñe tom organizmu dospevaju u njegovu krv. v. f. ferment koji razlaže masti. fermentacija. dezmolaza. Sinkinetička kontrakcija obe platizme pri naglom i širokom otvaranju usta. feriprivna anemija. feri-hlorid4 FeCb. Kada ih veže s protonima. fenotipske varijacije. Različiti uticaji sredine mogu modifikovati fenotip. fiziološke) ili se mogu utvrditi odreñenim postupcima (biohemijske) a rezultat su uzajamnog delovanja genotipa i spoljne sredine. ubrzava hemijske reakcije i daje im pravac. hidrolitički f.. . koji tek u takvom stanju može da deluje. dovodi do bubrenja . (2) znak ili objektivni simptom. znak. platysmae. fenomen. Kreuz-Fuchov fenomen (pod znak). nazivaju se modifikacije. Sjedinjavanjem apofermenta i kofermenta nastaje holoferment... pri čemu se sama ne menja i ne troši. tj. takve modifikacije po pravilu su prolazne. belančevinasta supstancija koju stvaraju biljne ili životinjske ćelije. znak platysmae. odbrambeni f. f. proteolitički f. Ferri chloridum. v. žuti ferment disanja. enzimima izazvani procesi razlaganja složenih organskih jedinjenja. ferment koji katalizuje oksidaciju šećera. fosforilisani i za belančevinu vezani vitamin 62. feredoksin. nestaje i tih promena. bubrenja kapsule. rastvorljivi u vodi. Smatra se da je razlog za veću potrošnju kiseonika to što je za savlañivanje tereta neophodna aktivacija većeg broja reaktivnih mesta u mišićnim vlaknima. ukoliko je pozitivna... glikolitički f.uvećanja kapsule. taložeći belančevine. v. (1) značajna pojava. pojava da mišić koji vrši rad troši znatno više kiseonika i drugih materija nego mišić koji pri kontrakciji ne vrši rad. alkoholna fermentacija. V. tj. hidrolaze. Feritin je oblik jedinjenja u kome se gvožñe deponuje u svim ćelijama. stvara krastu). izolovan iz roda klostridia (Clostridium pasteurianum) i striktnih anaeroba. nakašljavanja. i kofermenta. koja. razlaganje glukoze na alkohol i ugljendioksid pod uticajem gljivičnih enzima ili razlaganje laktoze u mleku dejstvom enzima izvesnih bakterija.fenomen koncentracijom sredstva koje se ispituje. vrenje. V. a specijalno u ćelijama jetre. npr. laktoflavinski f. npr. prozračnost kapsule je izmenjena i na predmetnom staklu se vidi pod mikroskopom voluminozna kapsula u odnosu na druge neizmenjene kapsule u kontroli (Pneumococcus). fermenti koji ubrzavaju hidrolizu proteina i raznih proizvoda njihova razlaganja do peptona ili aminokiselina. Anaemia hypochromica hyposideremica u Anaemia. Ova reakcija. polisaharid kapsule (hapten) reaguje s precipitinima u specifičnom imunološkom serumu. skup svih osobina jedinke koje su jasno ispoljene (fizičke. koji je prostije grañe. ferokinetika. Neufeldov fenomen bubrenja kapsule zasniva se na reakciji mikroprecipitacije. Upotrebljava se kao adstringentno i kaustično sredstvo i kao sredstvo za zaustavljanje krvarenja iz nosa i posle ekstrakcije zuba (jer. ferment. fenotip. v. Lactobacilus lactis. organski katalizator. dobija se broj koji se zove fenolski koeficijent sredstva koje je bilo ispitivano. Sastoji se od apofermenta koji je belančevinaste prirode. oslobaña ih kao molekulski vodonik. Deluje kao prenosilac elektrona sistema oksidoreduktaza niskog potencijala do hidrogenaza. Fennov efekat.. enzim.

vlakna. sastavljena od kolagenih 267 . elemenat. kompleks izmeñu gvozda i apoferitina. fetišizam. popravljanje okluzije zuba i održavanje patrljaka prelomljene vilice do normalnog odnosa prema zdravoj vilici meñuviličnom vučom. f. kao npr. te služe kao adstringentna sredstva. V. i u nekim disajnim fermentima tkiva. fixativa. Fetišizam se ispoljava prema: delovima i osobinama živog organizma žene. Jedinjenja trovalentnog gvozda (ferijedinjenja) talože belančevine. izumrli. kostne srži i nekih drugih organa. naziv za plod od 3. Fetišizam je uglavnom muška perverzija. nekada se upotrebljavao u lečenju hipohromnih anemija.5% čistog gvozda. gvožñe dobijeno iz njegovog oksida redukcijom pomoću vodonika. f. slezine. Ferrosi sulfas. Fibrae su i vlakna u vezivnim i potpornim tkivima. sposobnost da se zatrudni. papyraceus. plodnost. jasno različan od jedra protista eukariota. u koga se već razaznaje telesni oblik. koja se nalazi u ćelijama želudačno-crevne sluznice i u retikuloendotelskim ćelijama jetre. nemetalna intraoralna šina: Gunningov splint. Ferrum. šine. f. U nervnom sistemu postoje vlakna koja spajaju pojedine moždane delove. u skoro svim vrstama zemlje i u nekim mineralnim vodama. ansatae itd. Gvožñe se nalazi u krvi sisara. fertilitas. arcuatae. etythroblastosis. meseca. jedne belančevine. Služi u lečenju hipohromnih anemija. fetoplacentno razdruživanje (disocijacija). pa čak i pri samoj pomisli na njih (idejni fetišizam). V.) dvostruka metalna šina s prstenovima za imobilizaciju preloma donje vilice. Najčešći oblik u kojem se gvožñe nagomilava u organizmu. kristali zelene boje (zelena galica). splintovi su meñusobno povezani stubićima. immobilisatio. f.Ferri citras ammoniata Ferri citras ammoniata. f. Fettschwundödeme. akrilatni splint za imobilizaciju preloma bezubih ili krezubih vilica. gvožñe. ferritin. so gvozda s mlečnom kiselinom. prema stvarima koje je žena nosila ili upotrebljavala. Jedinjenja dvovalentnog gvozda (fero-jedinjenja) mogu se resorbovati iz digestivnog trakta i služe u lečenju hipohromnih anemija. Sitan prah koji sadrži najmanje 96. Sastoji se od lingvalne i bukolabijalne šine. metalna intraoralna šina za !mobilizaciju preloma vilica koja se pričvršćuje za prisutne zube. obojene DNK koje čine imraplazmalični nuklearni aparat. razne debljine. Oficinalan je prema našoj farmakopeji. ranije korišćen u lečenju hipohromnih anemija. ferolaktat. odnosno dovede do začeća. Služi u lečenju hipohromnih anemija. prema životinjama. immobilisatio metallica. jedan od najrasprostranjenijih metala. Schrudeova šina. feriamonijumcitrat. OstareIa jaja ne mogu biti oploñena zbog nedostatka fertilizina. F. akrilati. (stom. non metallica intraoralis. prema delovima ženske odeće. duplex. v. a izuzetno se javlja u žena. ako se kastracija izvrši odmah po ugnežñivanju ploda. supstancija koju luči jaje i koja privlači i zgomilava semeglavce. ferula accessoria intraoralis. embrioni brzo uginu. fertilizin. bez prisustva žene. polno zadovoljavanje na pojedinim delovima tela ili odela suprotnog pola. pomoćna intraoralna šina za privlačenje fiksacione šine. nuklearna reakcija po Feulgenu ističe u bakterija mase uobličene. reducturn. fetusna eritroblastoza. metallica intraoralis. ferosulfat. nemetalna palavitska šina (akrilatni autopolimerizat) jednodelna i dvodelna. feritin. opšti naziv za različita vlakna. fiksaciona šina za fibrae držanje reponovanih patrljaka vilice u ispravnom položaju. lipofilna distrofija Orthner. i to: (1) vezivna ili kolagena. f. naročito u hemoglobinu. Nalazi se u nekim mineralima. zelenkasti kristali. Feulgenova boja je specifična za DNK. Feulgenova boja. ali njihove posteljice produžuju razvijanje. sasušeni i mumirikovani plod u blizanačkoj trudnoći u kojoj je drugi plod normalan. fetus. fibrae. f. Fe. v. Ferrosi lactas.

f. dok se hroničan oblik sreće u bolesnika s insuficijencijom jetre. f. Aktivna komponenta ovog sistema je plazmin ili fibrinolizin. atriorum. fibroadenom. fibrilacija. fibrilla. vrlo tanka vlakna koja su pričvršćena za polutar očnog sočiva i trepljasto telo. fibrillatio. vrlo ozbiljna pojava.000.fibrilla fibrila koja kuvanjem daju lepak (colla. a nazvana tako zbog prijemčivosti za soli srebra. koji nastaje iz plazminogena pod dejstvom aktivatora. otuda naziv). fibrili. Ovaj enzim rastvara fibrin napadajući ujedno i V i VII faktor koagulacije krvi i fibrinogen. izdužene. lepak. treperenje pretkomora. aurikulska f. jer je uzrok trenutne smrti. f. treperenje. intracanaliculare. lentis. f. perikanalikularni f. Sastoji se od fibrina i trombina humane krvi. pneumonia. Koncentracija fibrinogena u plazmi iznosi 100 do 700 mg°/o i stvara se skoro kao u jetri. u živčanim ćelijama i njenim produžecima su neurofibrili ili neurotubuli. v. fibrin/ denaturisana belančevina nastala iz fibrinogena pod uticajem trombina. treperenje komora.. Ponekad se nañu i na periferiji očnog dna. Plazmin se stvara iz neaktivnog oblika plazminogena delovanjem aktivatora. treperenje pretkomora. manifestuje se masivnom proliferaci- . benigni tumor koji je sastavljen od vezivnog tkiva i žlezdanih tvorevina. razgradnja fibrinogena u cirkulaciji posle aktivisanja fibrinolizina (plazmina). ventriculorum. fibrinolvsis. diferentovani delovi citoplazme u obliku tananih končića koji imaju različite uloge. proces koji dovodi do rastvaranja fibrina bilo u toku koagulacije krvi ili pre nego stoje do nje i došlo (fibrinolitički sistem).). belančevina krvne plazme čija je molekulska težina 340. f. (2) elastična vlakna sastavljena od elastina i (3) argirofilna ili retikulinska vlakna koja su prekolagene prirode. Aktivna komponenta ovog sistema je plazmin ili fibrinolizin. sredstvo za hemostazu posle vañenja zuba u bolesnika s hemoragičkim sindromom. Plazmin otapa fibrin i napada faktor V. faktor VIII i fibrinogen. medullares. patološka f. Da bi se stvorio trombin. u vezivnim vlaknima su kolageni fibrili itd. oftalmoskopom se vide kao beličasta područja u vidu plamena svece koja se pružaju radijalno oko papile vidnog živca. fibrinoliza. Glavna karakteristika: nedostatak zupca P u EKG. fibrinska pena. Može nastati akutno tokom izvesnih akušerskih komplikacija. f. intrakanalikularni f. fibroadenoma. fibrinolitički sistem. izazvan brzim nepravilnim kontrakcijama mišića pretkomora. U mišićnim ćelijama i vlaknima su miofibrili kontraktilne prirode. Normalno prisustvo fibrinolizina je jedan od razloga što nema zgrušavanja krvi u menstrualnom krvarenju.. specijalni tip neprekidne arterije (apsolutna aritmija). 268 fibroadenoma fibrinogen. skup faktora koji se suprotstavljaju zgrušavanju krvi u sudovima i omogućavaju razgradnju ugrušaka ukoliko su se eventualno stvorili. aktiviranog faktora XII i trombina. pri čemu se iz fibrinogena oslobañaju materije koje koči trombin. s prolif e racijom vezivnog tkiva koje se u vidu polipskih izraslina utiskuje u lumene žlezda. izmenjene ćelije koje predstavljaju vlakna sočiva. nervna vlakna retine koja nisu izgubila mijelinski omotač. zonulares. U prvoj fazi koagulacije stvara se protrombinaza (aktivni tromboplastin) pod čijim uticajem protrombin (glikoprotein) prelazi u enzim trombin. nekih materija iz tkiva. (oft. Pod dejstvom cilijarnog mišića vlakna se olabavljuju i tako se omogućuje akomodacija sočiva.. posle operacije na plućima i prostati. fibrinozna pneumonija. potrebno je prisustvo do sada otkrivenih 13 činilaca koagulacije (I do XIII). koja vodi teškom hemoragijskom sindromu. a jedan je od neophodnih činilaca koagulacije krvi. koje dovode do potpuno nepravilnih i skoro uvek brzih kontrakcija komora. f. Trombin oslobaña iz fibrinogena fibrinopeptide A i B koji ne učestvuju u stvaranju fibrina i fibrinske monomere koji stvaraju fibrin. pericanaliculare.

fibrosarcoma. koja udišu kiseonik u inkubatoru. fibrosarkom. mucoviscidosis. fibromatosis. Sin. ispod 1. f. palmaris. pendulum. deficita egzokrinog pankreasa. glava. benigni tumor sastavljen od vezivnih i mišićnih vlakana. a uzorak venske krvi uz269 . fibrom koji visi na peteljci. pored vezivnog tkiva sadrži i proširene krvne ili limfne sudove. Začepljenje pankreasnih kanala eozinofilnim amorfnim masama. fibrosis cystica pancreatis. tanka 1 duga kost koja se nalazi spolja i pozadi golenjače u potkolenici. fibromyoma. Sastavni je element vezivnih tkiva. plantaris. fibroma. znaci hronične plućne bolesti. lišnjačni. sadrži pretežno vezivna vlakna. v. f. fibromatoza. fibrocartilago. Zasniva se na odreñivanju zapremine O2 koju organizam potroši za odreñeno vreme i koncentracije 02 u arterijskoj i venskoj krvi. Javlja se u svim uzrastima. u toku zadocnelog puberteta. edem i ablacija retine. f. koncen tracija O2 se može odrediti u krvi bilo koje arterije. f. Davanjem kiseonika ispod 40% i postepenim prekidom. javlja se u prevremeno roñene dece. pojava mnogih fibroma u jednom organu. ali svugde gde postoji vezivno tkivo može da se javi. jeziku ili sluznici obraza. fibromiom. Fickova metoda. zapaljenjska hiperplazija fibroznog tkiva. fibrositis. ali najčešće u petoj i šestoj deceniji života. Najzad dolazi do glioze i fibroze staklastog tela i slepila. molle. visoke vrednosti elektrolita u znoju i ponekad bilijarna ciroza jetre. Njen gornji kraj. sposobna za deobu i stvaranje novih istovetnih ćelija. usled čega je tvrd. mada se pretpostavlja da se radi o reaktivnoj fibroznoj hiperplaziji kao