Ng 65.

Dziennik Ustaw. Poz. 435 i 436. 1137
ł 11. Ustawa nIniejsza ą od dnia 1 lipca 1920 r.
Z dniem 1 lipca 1920 r. ą moc ą ą ą wszystkie ustawy
przepisy w przedmiocie, ę ą ą .
ł dokonane w ą marca, kwietnia, . maja i czerwca 1920 r.
ponad ustawOwe ż ż ę za bezzwrotny dodatek regulacyjny
do dnia 30 czerwca 1920 r. •
I\rt. 12. Wykonanie ustawy niniejszej poleca ę Prezydentowi Mini-
strów i Ministrowi Skarbu oraz ministrowi ł ś dla danej ł
a nadto o ile chodzi o b. ę ą b. Dzielnicy Pruskiej.
ł
ą )JJiski
Prezydent i'
Minister Skarbu;
W . (;rabski
Minister b. Dziel nicy Pruskiej:
I,{': Kuclll1rski
Minister ń Religijnych
ś Publi cznego:
T.
·436.
USTF\WF\
z dni a 13 lipca 1920 r.
ż ę i prokuratorów (wymiar ś
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ro zjd z (aJ ,I.
I\rt. 1. System hierarchiczny, wedle 'którego ugrupowani ą ę
ń i ą jest ich ż nie ma zastosow3nia do ę
dziów prokuratorów i kandydatów na stanowis ka ę
I\rt. 2. ę i proku ratorzy, z ł ą ę pokoju nie
prawników i ł ą swe ś u bocznie nie zawodowych ę po- '
koj u, podzieleni ą pod ę ż na cztery grupy:
Do I grupy ż ą ę pokoju, ę sledczy (w b. dziel-
nicy rosyjski ej i austrjacki ej), ę powiatowi (w b. dzielnicy austr-
jackiej i pruskiej), ę za pasowi (w b. dziel nicy a ustrjackiej), naczel-
nicy ą powiatowych (w b. dzielnicy austrjackiej i pruskiej), prezesi
ą powiatowych (w b. dzielnicy pruskiej), podprokuratorzy przy ą
ę '
Do II grupy ż ą prezesi, wiceprezesi i ę ą ę
wych, dyrektorowie przy ą ,okfE:gowych (w b. dzielnicy pruskiej), pro-
kuratorzy przy ' ą ę podprokuratorzy przy ą apela-
cyjnych. .
Do grupy III ż ą prezesi, wiceprezesi i ę ą apelacyj-
nych, prezesi senatów przy ą apelacyjnych (w b. dzielnicy pruskiej),

1138 Dziennik Ustaw. Poz. 436. N'!! 65.
prokuratorzy przy ą apelacyjnych, ę prokuratorów przy ą
apelacyjnych (w b. dzielnicy pruskiej), podprokuratorzy przy ą Naj -
ż
Do IV grupy ż ą pierwszy prezes, prezesi i ę ą Naj-
ż pierwszy prokurator i prokuratorzy przy ą ż .
1\rt. 3. ż ę i prokuratorów, podzielonych na ż
sze cztery grupy, ł ę
a) z ł zasadniczej,
b) z dodatków ń
c) z dodatków ż ź
d) z dodatków za kierownictwo.
Rrt. 4. ł zasadnicza wynosi we wszystkich czterech. wart. 2
oznaczonych grupach - 24C0 marek ę . .
art. Dodatki ń ą ę
w grupie I: po ł 3 lat ł ż 300 mk.
» 6 " 600 _.
" 900 •
w grupie II: [ w pierwszych 3 latach ł ż 1200
»
po ł 3 lat ł ź 1500
"
"
6 ,
"
1800
»
9 ..
"
2100
"
"
12
" "
2400 .
"
l w grupie III: w·pierwszych 3 latach ł ż 2700
"
.po ł 3 lat ł ż 3000
"
"
»
6
"
13300
"
"
9
"
3600 .
"
"
12
" "
3900
"
w grupie IV: w pierwszych 3 ł ż 4200
"
po ł lat ł ż 4500
.
6 ..
"
4800
"
.
9
"
"
5100
lO
. ż ę dodatek ń ś ż sobie1dodatek po-
przedni, jak to wykazuje ł ą tabela.
Art. 6. ę i prokuratorom grupy I, którzyby po ł 12 lat
ł ż w tej grupie nie zostali przeniesieni do grupy II, ż ą ę dalsze
. cztery do grupy II ą dodatki ń a mianowicie:
-, [po ł 12 lat ł ż 12001mk.
15 " 1500 ..
18" " p800 "
"
21 i" " [2100"
ę i prokuratorom grupy II, którzy by rpo ł Jat ł ż
w tej grupie nie zostali przeniesieni do grupy III, ż ą ę dalsze trzy do
grupy III ą dodatki ń a mianowicie:
po ł 15 lat ł ż 2700 mk.
F.. .. 18" .. 3000 ..
, 21" 3300 "
ę i prokuratorom grupy III, któizyby po ł 15 lat ł ż
w tej grupie nie zostali przeniesieni do grupy IV, ż ę dalszy jeden
do grupy IV ą dodatek ń a mianowicie 4200 marek ·
Ng 65
1
Dziennik Ustaw. Poz. 436. ' 1139
l\rt. 7. ę i prokurator, który w ś art. 6 ł ż doda-
tek ń ą normy' ś grupy, wymienione wart.
5, a ę przeniesiony ł do grupy ż otrzymuje do ń
ę w grupie ż trzechlecia taki dodatek ń jaki
ł w chwili przeniesienia, a w ę trzechleciu dodatek
ś ż
l\rt. 8. ę i prokurator, przeniesiony z grupy ż do ż
zatrzymuje uzyskany w grupie ż dodatek ń oraz prawo do
uzyskania dodatków ń w tej ż grupie wedle przepisów
art. 5 i 6.
l\rt. 9. ę i prokurator, delegowany czasowo z grupy ż do
ż w celu ł ś ę lub w charakterze pomoc-
niczym, zatrzymuje ż ś ć do grupy ż
l\rt. 10. Przez czas trwania ą ą ł warun-
ków ekonomicznych, ę i prokurator pobiera dodatek ż ź do
ł zasadniczej ż od stosunków rodzinnych i ś w któ-
rej ł ł ż ę stale.
Pod ę stosunków rodzinnych, dzielili ę ę i prokura-
torów na cztery grupy:
Do pierwszej grupy ż ą samotni. do drugiej, ą jednego
lub dwuch ł rodziny ł rodzina), do trzeciej, ą do
czterech ł rodziny ś rodzina), do czwartej, ą ę
cej ż czterech ł rodziny ż todzina).
Przy zaliczaniu do grup ę ę ę ą na utrzymaniu ę
dziego (prokuratora): a) ż ę b). ś i uprawnione dzieci ż pa-
sierbów do ń lat 18, a o ile ę ą do ł publicznych
lub wskutek ł ś fizycznych albo ł nie ą na swoje.
utrzymanie ć - do ń lat 24. W wypadkach ł ś
fizycznej lub ł Minister ś moze w drodze ą
ę ć dzieci w wieku ponad 24 lata.
ż ż ę (prokuratora) pozostaje w ł ż ń
nie ę ę ż przy wymiarze dodatku ż ż dla ę ż
Dzieci (pasierbów), ktore ł ą ł ż ń lub które same
ę ą ż pasierbów, ą ł ż - nie
ę ę przy wymiarze dodatku ż ź
Dodatek ż ź wymierza ę w markach polskich przez pomno-
ż dwuch liczb. Jednym ł tego ż ż jest
liczba jednakowa dla wszystkich czterech wart. 2 ś grup, ż
jednak . dla wymienionych ż czterech grup rodzinnych, a mianowicie:
dla samotnych liczba 23, dla malej rodziny liczba 27, dla ś rodziny
liczba 30, a dla ż rodziny liczba 33.
Drugim ł tego ż ż jest liczba jedna-
kowa dla wszystkich wart. 2 okreslonych grup i dla wspomnianych ż
czterech grup rodzinnych, ż jednak dla poszczególnych ś
które podzielone ć ą na klasy.
W chwili ś w ż niniejszej ustawy ą ć ę dla
ż klasy ś ż 150.
ł ś na klasy dokona Rada Ministrów na wniosek
Ministra Skarbu, ą pod ę ż ę warunków ekonomicznych,
z ż jednak, ż kwota dodatku ż ź dla miejscowo-
ś zaliczonej do klasy ż nie ż ę ż ć od kwoty dodatku
ż ź ola ś zaliczonej do klasy ż o ę
cej ż 4CP/
o
.
1140 Dziennik Ustaw. Poz. 436. N265.
W ż ś od zmiany warunków ekonomicznych w poszczegól nych
ś Rada Ministrów n3 wniosek Ministra Skarbu ż ć
lub ż ć ę ż i ą ć ę zmiany w zal iczeniu miej-
ś do poszczególnych klas.
ż dodatku ż ź i ł ś na klasy ę ą
te same, co dla ę ń
Rrt: 11. ę i proku ratorzy, ą ś kierownicze,
ą dodatki za kierownictwo w stosunku procentowym do sumy:
ł zasadniczej, dodatku ń i dodatku ż ź a mia-
nowicie;
a) pierwszy prezes ą ż 30
%
,
b) prezesi ą apelacyjnych, prezesi ą ę i wice-
prezesi ą ę w Krakowie i Lwowie, ę ą kie·
rownikami ą ę karnych 250f0.
c) prezesi ą ż prezesi ą powiatowych, naczel·
nicy i stali kierowQicy ą powiatowych, ż w ą po-
wiatowym ł ł ż ę ą naczelnika (kierownika), ę
ż 15 ę i pierws:y prokurator przy ą ż 20% ,
d) wiceprezesi ą apelacyjnych, prezesi senatów przy ą
apelacyjnych (w b. dzielnicy pruskiej), wjceprezesi ą ę
gowych, dyrektorowie przy ą ę (w b. dzielnicy
pruskiej), naczelnicy i stali kierownicy ą powiatowych, je-
ż w ą ł ł ż ę ą naczelnika (kierownika), naj-
mniej 5, a ę 15 ę prokuratorzy przy ą ape-
lacyjnych i prokuratorzy przy ą ę 15% ,
e) naczelnicy i stali kierownicy ą powiatowych, ż w ą
ł ł ż ę ą naczelnika (kierownika), mniej ż 5 ę
dziów i ę proku ratorów przy ą apelacyjnych (w b.
dzielnicy pruskiej) 10
%
,
Rrt. 12. Suma ł zasadniczej, dodatku ń (dodatku dro ·
ż ź i dodatku za kie rownictwo ę lub prokuratora, który prze-
niesiory ł z grupy ż do ż nie ż ż ć sumy:
placy ż dodatku ń jaki w tej g rupie ż
s l ej [f,Lii,,' Ć ą ę dodatku ż ź i dodat ku za kierownictwo.
W danyrr · wypadk u ą ć powinno stosowne zmni ejsze nie, a ewentualnie
calkowite ę dodatku za kierownict wo.
Rrt.13. ę i prokuratorzy, kt órym powierzono kierownictwo przej-
ś czasie ś ł ś kierownika, ą prawo, o ile ą
te ś przynaj mniej przez jeden ą do dodatku za kierownict>.yo
na czas sprawowa nia ś kierowniczych.
Wice prezesi ą w ż ś warunkach dodatek preze-
sowski w czasie, w którym ę ą prezesów.
Posta nowienia ż nie ą ę do czasu ł urlopów .
ferjalnych.
Rrt. 14. Za wodowi ę pokoju nieprawnicy w b. dzielnicy ro -
syjskiej ą trzy czwa rte ę ś ż ustanowionego dla grupy
pierwszej .
Z tem ogranicze niem ą siEi do nich przepisy art. 4, 5, 6 i 10.
Rrt. 15. Niezawodowi ę pokoju w b. dzielnicy rosyjskiej i pru-
skiej, ł ą swe ś uboczni e, ą swe ą honorowo.
Normy ł zwrotu kosztów i odszkodowa nia za ę czasu
ustanowi dla b. dzielnicy rosyjskiej Minister ś w porozumi e -
N265. Dzi ennik Ust aw. Poz. 436. 1141
niu z Ministrem Skarbu, a dla b. dzielnicy pruskiej Minister b.
Pruskiej.
1\rt. 16. Aplikanci bez egzaminu na ę ą ż
w pierwszym roku w ś 600 mk. ę a po ł roku
1000 mk. ę
Nadto ć ę ą przez czas trwania ą ą wywola-
nych warunków dodatek ż ź którego ą ą
ę ą ż dostosowane do ń wart. lQ czterech
g rup rodzinnych, a mianowicie:
a) dla aplikantów z ż 600 mk:
dla samotnych 10,
dla malej rodziny 14,
dla ś rodziny 17,
dl a ż rodziny 20.
b) dla aplikantów z ż 1000 mk.:
• dla sa motnych 14,
dla malej rodziny 18,
dla ś rodziny 21. '
dla ż rodziny 24.
Dodatek ten oblicza ę ą wedle przepisów art. 10.
Aplikanci, którzy ł ż eg za min na ę i asesorowie (w b.
dzielnicy pruskiej) ą uposarzen ie w ś trzech czwartych
ę ś zasadniczej ł ś wart. 4,. a n'adto przez czas trwani a
ą ą ł warunków ekonomicznych - dodatek dro·
ż ż którego ą ą ę ą ż dostosowane d o wspo-
mnianych wart. 10 czterech grup, rodzinnych, a mianowicie:
dl a samotnych 18,
dla ł rodziny 22,
dla ś rodziny 25,
dla ż rodzillY 28.
Dodatek ten oblicza ę ą wedle przepisów art. 10.
f\rt 17. ż ę lub prokurator otrzymuje mieszkanie w naturze,
ś ć tego mieszkania ą ę z ż
f\rt. 18. ę (z ą niezawodowych ę pokoju w b.
dzieln icy rosyjskiej, ł ą swe ś ubocznie) i prokurator otrzy-
ć ą ze skarbu ń tylko jedno ł ż ł ż
ą jednak za ł pewnych ś ł ś innym ę
palistwowym, ć dodatkowe wynagrodzenie, którego ś ć
ustala ł ś ł centruina ·w porózumieniu z Mini st re m Sk-ar bu.
f\rt. 19, Prawo do otrzymywania ż rozpoczyna ę a) dla
ę ą do ą czy to po raz pierws zy, czy to ponownie,
o ile istot ne ę ł ż ą ł ź 15 dn ia ą kalenda-
rzowego - od 1 dnia ż ą a o ile po 15 dniu ą kalenda-
rzowego-od 15 dnia ż ą kalendarzowego, b) w ł wy-
padkach ś z dniem pierwsym ż kaiendarzowego ą po dni u
mianowania na nowe stanowisko, ę po powstaniu war unków, uza-
ą ę w wymiarze ż Atoli w razie ta kiej zmiany
miejsca ł ż która ą za ą ę w ś ż
ł ę prokuratorowi i kandydatowi na stanowisko ę
s kie, prawo do ż ą nowemu miejscu ł ż
od pi erwszego d nia ka lenda rzowego ą ę ą p o uwolnieni u
go od poprzednich ą ł ż W razie ś ę pro-
1142 Dziennik ·Ustaw. Poz. 436. N!! 65.
kuratora, lub kandydata na stanowisko ę wstrzymuje ę ł
ę ż z ostatnim dniem kalendarzowego ą w którym ś ć
ą ł a w razie ą stosunku ł ż w inny sposób,
z ostatnim dniem tego kalendarzowego ą w którym stosunek ten
ś ł
I\rt. 20. ż ł ę ę prokuratorowi i kandyda-
towi na stanowiska ę w ratach ę zgóry, w pierwszym
dniu ż ą
O il e pierwszy ń ą jest ą lub ś ę uroszystem,
wyplata ż ę w ostatnim dniu poprzedniego ą
I\rt. 21. Normy wszelkich ż ś niestalych i ubocznych, jak: .
djety, ryczalty rozjazdowe, koszty ż koszty przesiedlenia i t. p. okre-
ś ą Rady Ministrów.
R o z d z i a I I I.
Przepisy ś
e____-- ..
I\rt. 22. ę i prokuratorom, którzy ę ą ż w czynnej ł ż
w chwili ś w ż niniejszej ustawy, a którzy w czasie przed ę
ciem do ł ż ą polskiej pozostawali w ł ż ń rosyj-
skiej, austrjackiej lub niemieckiej, albo w zawodzie adwokackim lub notar-
jalnym, liczy ę w celu oznaczenia dodatku ń w grupie, do ja-
kiej powinni ć wedle niniejszej ust3Wy zaliczeni (art. 2, 14, 26 i 27):
1) czas, ę w ż ą ł - a to w b. dziefnicy
rosyjskiej ś od 1 ś 1917 r., w b. dzielnicy austrjackiej
ś od 1 listopada 1918 r., a w b. dzielnicy pruskiej ś
od 1 stycznia 1919 r. - na stanowisku, ą tej samej grupie,
w ł ś
2) czas, ę a) w jakiejkolwiek ł ż ń polskiei .
b) w ł ś formacjach wojskowych polskich-a to ś
niej od chwili wybuchu wojny ś - - na obszarach Pol ski i ą
c) w ą (wymiar i ą ś cywilnem, admini-
strjacyjnem lub wojskowem rosyjskiem, austrjackiem lub niemieckie m,
d) w adwokCltu Tze, notarjacie, rosyjskiej Proku ratorji Królestwa Polskiego,
albo austrjackiej Prokuratorii Skarbu, e) w ś ł Izby
IV ż ą ł f\dministracyjny) ż czas, ę
w ł ż administracyjnej austrjackiej, rosyjskiej i niemieckiej-a mianowicie:
w grupie ł - w dwu ch trzecich ę ś
" " - " szóstych ę ś
" ł " dwu nastych ę ś
" IV - .. dwudziestych czwartych ę ś
Przy obliczaniu ż (pracy zawodowej) poprzedniej ę ę
ż czas, ę w charakterze aplikanta (auskultanta, praktykanta
ą kandydata do posad ą referendarjusza oraz kandydata
adwokackiego (pomocnika adwokata ę ł i notarja In ego.
Czasu ł normalnej powszechnej ś - woj skowej nie
ę ę przy obli czaniu czasu poprzedniej ł ż (pracy zawodowej).
ą ł ż ę ą policza ę tylko wówczas, gdy ę (prokurator)
nie ł ł jej ś z ń ą ż ą ą ą ą
W wypadkach urlopu bez ż odliczenia pewnego czasu orze-
czeniem dyscyplinarne m, ł dobrowolnej ł ż wojskowej, zawie-
szenia w ę ń prawomocnem skazaniem w drodze
dyscyplinarnej, nie ę ę ś czasokresu przy obliczaniu
czasu poprzedniej ł ż
N!! 65. Dziennik Ustaw. Poz .. 436 1143
ę obliczenia stanowi ł w ę ą czas (lata,
ą dni). Przerwy w czasie, który powinien ć policzony, nie sta-
ą przeszkody do policzenia poszczególnych okresów. Z czasu, który
ę wynikiem ' obliczenia" dokonanego ł zasad ł niniejszego,
ś ę ł ą ,
f\rt. 23. Te same zasady (art. 22) ą zastosowanie do ę
i prokuratorów, którzy ę ą do ł ż po ś w ż ' usta-
wy niniejszej, atoli w oznaczonym ą ą okresie organizacji jedno-
litego ą polskiego_ '
f\rt. 24. ż do czasu ś w ż ustawy o ł ż ę
i prokuratorskiej zawieszenie ę lub prokuratora w ę
wstrzymuje przyznanie mLJ dalszycr dodat Ków ń Przyznanie
tych dalszych dodatków ż jednak ą ć jeszcze przed ś w ż
de wspomnianej ustawy, ż ę (prokuratora) prawomocnem orze-
czeniem ą dyscyplinarnego w ł ś uniewinniono.
f\rt. 25. Przepisy art. 3, 4, 5, 6, 10 i 11 ą ę do ę praw-
ni ków i prokuratorów, którzy zamianowani ą po ś w ż ni-
niejszej ustawy, tylko o tyle, o ile ę ą mieli za ą conC1jmniej ę
ą ł ż ę lub ę ą (art. 22). Ten ę okres ć
ż ę ą oly czas ł ż (pracy zawodowej), nie ś tylko
w ł
ę prawnicy i prokuratorowie, którzy zamianowani ę ą po dniu
ś w ż niniejszej ustawy, a którzy najmniej ę ł ż lub
pracy zawodowej jeszcze nie ń ć ę ą ż do ń
rzeczonego ę okresu ż ustanowione wart. 16 dla
egzaminowanych aplikantów (asesorów).
f\rt. 26. ę ś w b. dzielnicy austrjackiej, ę powia-
t owych, ę pokoju prawników i podprokuratorów przy' ą ę
wych, w b. dzielnicy rosyjskiej, którzy ę ą na tych stanowiskach w dniu
ś w ż ustawy niniejszej lub ą je w czasie, wart. 23 wspo-
mnianym, zalicza ę do grupy II po ł 12 lat ł ż lub pracy zawo-
dowej (art. 22, liczonych w ł ś nie ś tylko w ł '
ę ś w ł dzielnicy rosyjskiej i podprokuratorów przy
ą okregowych w b. dzielnicy austrjackiej i pruskiej, którzy ę ą na
tych stanowiskach w chwili ś w ż ustawy niniejszej lub ą
j e w czasie, wart. 23 wspomnianym, zalicza ę do grupy II po ł 61at
ł ż lub pracy zawodowej (art. 22); liczonych w ł ś nie ś tylko
w ł w tern co najmniej 3 lat ł ż na stanowisku ę ś
,czego (w b. dzielnicy rosyjskiej) ę podprokuratora przy ą
ę (w ł dzielnicy austrjackiej i pruskiej).
f\rt. 27. ę i prokuratorów (w b. dzielnicy austrjackiej) w VII
kl asie rangi i tych, którzy usyskali ż ż tej klasy rangi ą
.automatycznego awansu, oraz nacielników ą powiatowych VI klasy
rangi i podprokuraterów VI klasy rangi, a w b. dzielnicy pruskiej ę
powiatowych, którzy w chwili ś w ż ustawy niniejszej ć
ż ę ą VI ę ł zalicza ę do grupy II, ś tych asesorów, którzy
przed swem mianowaniem w tym charakterz,e zajmowali ż w innych •
-dzielnicach Polski stanowiska ę - do grupy l.'
ż ę Ministra ś ż w porozumieniu z Mi-
nistrem Skarbu ł w b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej tych ę
i prokuratorów, którzy w chwili ś w ż ustawy niniejszej ć
ę ą ż conajmniej III kategorji ł ę klasy rangi, nadto
1144 Dziennik Ustaw. Poz. 436. N!! 65.
w b. dzielnicy austrjackiej tych ę ż i pr0kuratorów, którzy w chwi li
ś w ż ustawy niniejszej ć ą V lub VI ę rangi, do
grupy ż ż ta, do której powinni by ć zaliczeni wedle art. 2 ustawy
nini ejszej, ś Ministra b, Dzielnicy Pruskiej ż ę ż ł
tych ę i prokuratorów, którzy w chwili ś w ż ustawy niniej-
szej ć ę ą w b. dzielnicy pruskiej VI ę ł a lbo posi adal i
ż poprzednio w b. dzielnicy austrjackiej VI ę rangi-do grupy ż
ż ta, do której powinniby ć zaliczeni wedle art. 2 ust awy niniejszej,
f\rt. 28. Ustanowieni ś w b. dzielnicy pruskiej ę
ś przy ą ę i podprokuratorzy pomocniczy przy ą
. ę ą dwie trzecie ę ś ustanowionej wart. 4 ł za ·
sadni czej, a nadt o dwie trzecie ę ś dodatku ż obliczanego
wedl e ń art. 10. '
f\rt. 29. Wszel kie z ust awy niniejszej ł ą prawa ę
prokuratorów i kandydat ów na stanowiska ę ę ą zrealizowane
z ą od dnia 1 lipca 1920 r.
Z dniem 1 lipca 1920 r. ą moc ą ą ą wszystkie ustawy
i przepisy w przedmioci e, ę ą ą
ł doko nane w ą ma rca, kwietnia, maj a i czerwca 1920 r .. '
ponad ustawowe ż ż ę za bezzwrot ny ę regulacyjny
po ń 30 1920 r.
f\rt. 30. Wykonanie ustawy niniejszej powierz:1 ę Prezyderitowi Mi·
nis trów i Ministrowi Skarbu oraz Mi nistrowi ś a o ile chodzi
o b. ę ą ż Mi ni strowi b. Dzielnicy Pruski ej .
ł
Prezydent Mini strów i
Ministe r Skarbu.
11/. Grabski
T rqmpczYJ1ski
Kierownik Min iste r ś
Dr. ]. MorawsM
Minister b. Dzielnicy. Pruskiej :
HI. K
NQ 65. Dziennik Ustaw. Poz. 436. 1145
ł ą do art. 5, ustawy o ż ę i prokuratorów poz. 436.
TF\BELF\ GRF\FICZNF\.
52
I
2.400 + 5.100 = 7.500
51
l
50
49 2.400 + 4.800 = 7.200
48
I
47
i
IV grupa
45
2.400 + 4.500 = 6.900
45
I
44
.
I
.. _._--- --
J
43
f
16 2.400 + 4.200 = 6.600
42 15
l
41
I
14
40 13 2.400 + 3.900 = 6.300
I
39 12
38 11
I
37
I
10 2.4CO + 3.600 = 6.000
36
I
9
I
35 \ 8
I
III grupa
I
I
34
f
22 7 2.400 + 3.300 = 5.700
I
33 21
I
6
32
I
20
I
5
I
31 19 4 2.400 +' 3.000 5.400
30
I
18 3
29 17 2
J
28
I
16 1 2.400 + 2.700 5.100
27
I
15
26
I
14
25 13 2.400 + 2.400 = 4.800
24
,
12
23 l 11
/10-, -
---- , --- ... -
22 22 2.400 '+ 2.1uo
=
4.500
Ł 21 \ II grupa
20
I /
20
f
19 19 2.400
I
1.800 4.200
I
T
18
6 I
18
I
17
5 I
17
16
I
i I
16 2AOO
+
1.500 = 3.900
15 15
14
l
I
14
I
13 13 2.400 + 1.200 = 3.600
J
12
{
12
l
11
I
11
10 10 2.400
+
900 = 3.300
9
I
9
8 8
7 7 2.400 + 600 = 3.0CO

I grupa
6 6
ł
5 5
4 4 _ 2.400 + 300 = 2.700
3
l
3
r
:2 2
1 1 2.400
t
ł w Drukarni ń
• polecenIa Ministra ś 10643 P
Cena 3 mk. 60 fen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful