418

Dziennik Ustaw. Poz. 234, 235 i 236. Nr. 26.
ne; powierzchni 5 a 14 m" na 2 ha 35 a 18 m" gruntu,
ć ę ą z parceli gruntowej 1. k. 1036,
ą w ł ł hipotecznego L w. h. 138
ks. gr. gm. katastralnej Grabowiec, w powiecie stryj-
ą ł ś ć gminy miasta Stryja.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy po'rucza
ę Ministrowi Robót Publicznych, przyczem, o ile
chodzi o ustalenie ż warunków ż
oraz ł ceny ż ś do nierucho-
ś ę art. 1 ust. A pkt. 1, 2, 3 i 4, wykona-
nie ą w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w ż
z dniem ł Z tym dniem traci moc ą
ą ą ą Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 17 ś 1927 ,r. w sprawie zamiany gruntu
ń na grunty gminy m. Stryja (Dz. U. R
P. Nr. 83, poz. 742).
Prezydent Rzeczypospolitej: l. ś
Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor
Minister Robót Publicznych: Norwid Neugeballe,.,
Mini'ster Skarbu: Jan ł
235.
Na mocy art. 44 Konslylucji ł ę ę
ą ś
USTAWA
z dnia 9 marca 1932 r.
O ł ś ś Ministra Reform Rolnvch w zakresie
wykonywania meljoracyj.
ł 1. Sprawy, ą z przeprowadza-
niem melioracyj dla celów rolniczych, nie ł ą
ą regulacji i ł wód ł oraz
z utrzymywaniem ś robót i ą ń nale-
ż ą do zakresu ł Ministra Reform Rolnych.
Postanowienie to nie obejmuje regulacji i ł
nia wód granicznych.
. Art. 2. (1) Przewidziany wart. 145 do 152,
156 ust. 2, 158, 161, 162, 168 i 182 ustawy wodnej
z dnia 19 ś 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102,
poz. 936) nadzór nad ł wodnemi ż w za-
kresie ń ś wart. 1 niniejszej ustawy,
do Ministra Reform Rolnych i ł mu ł
i ę ł przetpisy w sprawie wyko-
nywania nadzoru, ł ś ś ć w tym przedmiocie
ł Ministrowi Reform Rolnych ł i ę
dów o.raz zakres ł ł z ł wodne-
mi ś ą ą Ministra Reform Rolnych,
wydawane w poro.zumieniu z Ministrem Robót Pu-
blicznych.
(2) Przed zatwierdzeniem statutu ł przez
ł ę ą w ś art. 141 ustawy wodnej ł
dza ta winna ę ą ć opinji ł ś ę
ziemskiego co do istnienia warunków, ś
w cz .. 1 art. 134 ustawy wodnej.
(3) Postanowienia ust. 1 nie ą zastosowania
do wymienionych w pkt. 1 i 2 art. 133 ustawy
------------------------------
nei ł dla budowy i utrzymania ł dla
ę wody dla celów ż ł i przemy- o
ł i wyzyskania ł ę wody i budowY
zbiorników wody, o ile nie ą wykonywane dla ce-
lów rolniczych, oraz dla wszystkich ł wymie-
nionych w pkt. 3 i 4 art. 133 ustawy wodnej.
Art. 3. Przekazanie Ministrowi Reform Rol-
nych ś ś w ustawie niniejszej,
wraz z ś personelem i inwentarzem, oraZ.
ę ś ą ń funduszu meljoracyjnego (Dz.
U. RP. z r. 1921 Nr. 91, poz. 671 i z r. 1925 Nr. 75,
poz. 524), ą ą ż ś czynno-
ś winno ć ń do dnia 31 marca
1932 r.
Art. 4. Przed ę Iposzcze,gólnych agend
przez Ministra Reform Rolnych od Ministra Robót .
Publicznych zainteresowani ministro.wie ą
ś ć sum, jakie w ramach ustawy skarbowe1 na
rok 1932/33 z poszczególnych paragrafów kredytóW
osobowych i rzeczowo-administracyjnych oraz ł
ś paragrafu kredytów specjalnych w cz. 14
ż ę ą przekazane do dyspozycji Ministra
Reform Rolnych; w granicach ustalonych w ten
sób sum Minister Skarbu na wnio.sek Ministra
form Rolnych ć ę temu Ministrowi kre
04
dyty ę
Art. 5. Program Ministra Reform RolnycJi .
w zakresie melioracyj, ś wart. 1, u.st\:ala
na ż okres ż MinLster Reform Rolnych
w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Robót Pu-
blicznych. .
Art. 6. Wykonanie ustawy nmle]Szej, jaK
ż wydanie ł ą ń do
nie i porucza ę Ministro.wi Reform Rolnych w
rozumieniu z Ministrami Skarbu, Rolnictwa i Robót
Publicznych.
Art. 7; Ustawa niniejsza wchodzi w ż
z dniem ł
Prezydent Rzeczypospolitej: l. ś
P-rezes Rady Ministrów: A. Pryslor .
Minister Rolnictwa i Minister Reform Rolnych:
Skarbu: Jan ł
Minister Robót Publicznych: Kiihn
236.
Sew. Ludkiewicz
Na mocy art. 44 Konstytucji ł ę ę
ą ś
u S T AW A
z dnia 9 marca 1932 r..
o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
ł L
Postanowienia ogólne.
Art. 1. Dla sfinansowania przebudowy ustro·
ju rolnego tworzy ę Fundusz Obrotowy Reformy
Rolnej, którym ą Minister Reform Rolnych.
_Nr. 26
Dzi ennik Ustaw: Poz, 236. 419
Art. 2. Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej
ą aktywa i 'Pasywa dolychczasowej!o Fundu-
szu Obrotowego Reformy Rolnej, ń
Funduszu na Meljoracje Rolne oraz Fundu-
'(zu Zapomóg j Kredytu Ulgowego ł stanu tych
uncluszów na dzieli 1 kwietnia 1932 r., a nadto inne
Pozycje, wyliczone 'W .:trt, 6, 9. 14 i 18.
· . Art. 3. Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej
ę na cztery ę ś ą
ą ą i ą
. ń 4. {l) Obrót gotówkowy Funduszu oraz
administrowanie Funduszem w zakresie, ustalanym
'Przez Ministra Reform Rolnych, dokonywane ę ą
za ś ń Banku Rolnego.
(2) ń Bank Rolny ma prawo ą ć
Da r-tecz ż na warunkach, zatwier-
chanych przez Ministrów Reform Rolnych i Skarbu,
:z zabezpieczeniem za ż zezwoleniem
ż Ministrów na ł Funduszu.
· Art. 5. (1) Plan finansowo-gospodarczy Fun-
Obrotowej!o Reformy Rolnej, zestawiony od-
dla. ż ę (art. 3.1 wraz z t3.-
hCam1 ś ą stanoWi ł ą do ż
d?rocznego projektu preliminarza ż Mi-
n1Slerstwa Reform Rolnych.
(2) Minister Reform Rolnych ma prawo w po-
rOzumieniu z Ministrem Skaf'bu ę ć wydatki,
'Przewidziane w -planie finansowo-gospodarczym po-
Szczególnych ę ś Funduszu, jak ż ć
nOwe wydatki, w planie tym nie przewidziane, w ra-
ł art. 8, lO, 16 i 19 niniejszej ustawy, o ile zmia-
ny te nie ą koniecznosci ę do-
tacyj Skarbu Palls twa na rzecz Funduszu.
(3) Sprawozdanie rachunkowe Funduszu za
ż okres ż ę ł ą do z:l.-
ę rachunków. ń
ł II.
ę ś ć Scaleniowo-ReJ!ulacyjna Funduszu Obrotow·e-
110 Reformy Rolne;.
· Art. 6. ę ś ć ą Fun-
duszu Obrotowego Reformy Rolnej ą
a) ł IPO dniu l 'kwietnia 1932 r. ż
ś na rzecz Skarbu Paristwa za czynno-
ś przeprO'Wadzone w ą Ze scale-
niem ł znoszeniem ł ż ś i in-
nemi pracami rcgulacyjno-agrarnemi;
b) ż ś za wykonanie prac, oznaczo-
nych wart. 8;
e) darowizny oraz dochody ę ś Scaleniowo-
Regulacyjne1 Funduszu, w ś
z fruktyfikacji ł tej ę ś Fun-
duszu;
dl inne ł
e) dotacje Ska"bu ń
Art. 7. Na rzecz ę ś Scaleniowo-Regula-
Cyjnej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej ą
ć ł zaliczki przez osoby zainteresowane
(uczestników scalenia, ą komunalne i t. p.',
na koszty oprac, ś wart. 8.
Art. 8. (ll Z ę ś Scaleniowo-Regulacyjnej
Funduszu Obrotowei!o Reformy Rolnej pokrywane
ę ą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wy-
ą województwa ś ą wydatki na przepro-
wadzenie ś ą ze scaleniem
tów, znoszeniem ł ż ś i inneroi pracami regu·
lacyjno-agrarnemi.
(2) Oznaczone w cz. 1 ś ą ć wy.
konywane bez pobierania ś na rzecz
duszu tylko wówczas, gdy koszty ich wykonania
ą pokrycie we ł oznaczonych w pkt. cJ
i e) art. 6.
ł Ul.
ę ś ć Parcelacyjna Funduszu ObrotOWeslo
Reformy . Rolne;.
"Art. 9. ę ś ć ą Funduszu
wego Reformy Rojnej ą
a) aklywa i rpasywa dolychczasowego Fundu·
szu Obrotowego Reformy Rolnej ł
ł na dzieó 1 kwietnia 1932 r.;
bJ ś ziemskie wraz z inwentarzem
ż i martwym, przekazywane
wi Reform RoJnych lub przez niego
wane ;
c) ż ś i ł Skarbu Paóstwa za
sprzedane parcel acyjni e lub nadane ł
nie ś ziemskie;
dJ ż ś i ł z ś
stracji ś ziemskich. ę ą
pod ą Ministra Reform Rolnych;
e) obligacje ń renly ziemskiej,
kazywanc przez Ministra Skarbu Ministro-
wi Reform Rolnych;
f) ż ś i ł z ł nadzoru nad
ą ą
11:) ż i ł z ł ę rprze-
prowadzanej lub ń parcelacji
gruntów prywatnych; .
hl sumy, przekazane przed dniem weJscla
w :tycie ustawy niniejszej na rzecz dotych-
czasowego Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej na podstawie art. 6 ą
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 li-
stopada 1927 r. o powierzeniu Paristwowe-
mu Bankowi Rolnemu likwidacji spraw in-
stytucyj osadniczych i finansowych, które
ł kredytu na cele agrarne w woje-
wództwie pomorskiem, ń i
ś ą ę ś województwa ś ą
(Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 924J;
i) ę ś ć ł z likwidacji, przeprowadza-
nej w trybie ą wymienionego
w pkt. h), w kwocie, ś przez Mi-
nistra Skarbu i Ministra Reform Rolnych;
.j) darowizny oraz dochody ę ś Parcelacyj-
nej Funduszu, w ś z
cji tei ę ś Funduszu;
k) inne ł
l} dotacje Skarbu ń
420 UZlennili Ustaw. P"oz. 236. Nr.
.. _-- ---_ ..
Art. 10. Z ę ś Parcelacyjnej Funduszu Obro-
towego Reformy Rolnej pokrywane ę ą
al ż ś ę odszkodowania za
ś ziemskie, zarówno przymuso-
wo ę lub wykupione na cele parcela-
cji i osadnictwa, jak i nabyte na te cele
z wolnej ę przymusowego przetargu lub
przy zastosowaniu prawa odkupu i pierwo-
kurpu, oraz na pokrycie wydatków, ą
nych z przejmowaniem lub nabywaniem
tych ś .
b) ł kuponów i wykup obligacyj ń
wej renty ziemskiej;
cJ ł skryptów ł ż Skarbu ń
wystCliwianych w ą z ę zie-
mi na rzecz ń
d) :wydatki, ą z przygotowaniem ń
stwowych ś ziemskich do par-
celacji i z przeprowadzeniem tej parcelacji
ł ą ż ń hipotecznych, koszty li-
kwidacji obszarów dworskich, likwidacji
slosunków ż i ł ż
ś administracja, ł ę ż
gminnych i ś oraz podatków,
koszty hipo.teczne, koszty parcelacyjne. me-
ljoracje, ą dróg, mostów i studzien,
zabudowa tworzonych gospodarstw, tworze-
nie ą ń ogólne.j ż ś w parce-
lowanych obiektach i t. p .);
ej koszty nadzoru nad ą ą
n wydatki na zaliczkolWe pokrywanie kosz-
tów, ą z przeprowadzaniem lub
ń przez ę ziemskie parce-
lacji ś prywatnych, w szcze-
ś na ł ę ą ż ń hipotecznych
na Ł ś
g) ł Skarbu ń w ogólnie ż
nych ę osadniczych (Dz.
U. R. P. z 1925 r. Nr. 112, poz. 796);
hl wydatki, przewidziane wart. 9 ą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 listopada 1930 r. o uregulowaniu niektó-
rych SiT'raw z zakresu osadnictwa wojsko-
wego (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 628).
Art. 11. (1) Szacunek ę ń
ś ziemskich. roznarcE'lownpych przed
dniem 1 'kwietnia 1932 r., o ile nie ł dokonany,
ę ustalonv w inwenhrzu ę ś Parce1Cltcyj.ncj
Funduszu w ś 75% szacunku ż
(2) Szacunek ę od Skarbu ń nie-
ś ziemskich i innych objektów, do których
nie ma zastosowania przepis cz. 1, ustalony ę
ł przepisów art. 27 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wykonaniu reformy rolnei (Dz. U. R P.
z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) przez przeds b wicieli Mini-
sterstwa Reform Rolnych i ł przekazuj i' cej .
(3) Oszacowanie ś ziemskich i in·
nych objektów, przejmowanych od Skarbu ń
winno ć dokonywane prze,d osh ż ę
ciem w posiadanie przez ę ziemskie. Obszary,
. ł ą na cele ń o ile n;e ą
pod ą Ministra Reform Rolnych, nie podle-
ą oszacowaniu.
(4) ą ż hipoteczne i koszty likwidacji
obszarów dworskich oraz ę ż patronackich
ą szacunek ę od Skarbu ń
(5) Grunty i inne objekty, przekazywane przez
Ministra Reform Rolnych innym ł ń
wym oraz przeznaczone na osadnictwo wojskowe,
ą ż ć ę ą ę ś ć ą Funduszu Obroto-
wego Reformy Rolnej w ś kosztów ł
snych.
Art. 12. Minister Reform Rolnych ż z sum
ę ś Parcehcyjnej Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej ć z wolnej ę i na ł obli-
gacje 5% ń Renty Ziemskiej w celu jej
na poczet planu lat ę oraz wy-
ć przedterminowo skrypty ł ż Skarbu
ń
Art. 13. Przepisy o trybie wyda,tkowania
i ś ą oraz oprocentowania sum, zaliczkowO
wydawanych z ę ś Parcelacyjnej Funduszu przy
parcelacji ę i o ś ł za ę par-
ę ć ę Minister Reform Rolnych
w porozumieniu z Minislrem Skarbu w drodze roz·
ą ń
D zi a ł IV.
ę ś ć Meljoracvina Funduszu Obrotowego
Reformv Rolnej.
Art. 14. ś ć ą Funduszu Obro·
towego Reformy Rolnei ą
a) aktywa i pasywa ń Funduszu
Kredytu na meljoracie rolne ł stanu
na ń 1 kwietnia 1932 r.;
b) ę ś ć aktywów i pasywów ń
Funduszu Meljoracyjnego {Dz. U. R. p' .
z 1921 r. Nr. 91, poz. 671), w brzmieniu no'
weli z dnia 23 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 65, poz. 524), przekazana Ministrowi Re "
form Rolnych na mocy ustawy z dnia 9 mar"
ca 1932 r. b ł ś Ministra Reform
Rolnych w zakresie wykonywania meljora-
cyi (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 235);
e) ł ,po dniu 1 kwietnia 1932 r. ż
ś na rzecz Skarbu- ń za czynno-
ś przeprowadzane na :podshwie rozpo-
ą Prezydenta RzeczypospolitejPcil-
skiei z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowa"
dzaniu meljoracii przy dokonywanej przeZ:
ę ziemskie przebudowie ustroju rolne-
go (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320);
d) ż ś za wykonanie prac, oznaczonych
w ust. A. art. 16;
e) darowizny oraz dochody ę ś Melioracyj-
nej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej,
w ś z fruktyfikacji lej ę ś
Funduszu;
f) inne ł
g) dotacje Skarbu ń .
Art. 15. Na rzecz ę ś Meljoracyjnej
szu Obrotowego Reformy Rolnej ą ć ł
Nr. 26. ń Ustaw. Poz. 236. 421
--
Ile 'Przez osoby z.:linteresowane ł ś
meliorowanych, ą komunalne i t. 'p.)
na koszLy wykonania prac, ś w ust. A.
art. 16.
Art. 16. (1) Z ę ś Melioracyjnej Funduszu
Obrotowego Reformy Rolnej ę ą na obszarze Rzc-
Polskiej z ą województwa
ą ;
A. pokrywane wydatki na wykonywanie dla
celów rolniczych:
a) meljoracyj i prac, z niemi ą w za-
kresie ł ś ś Ministra Reform Rol-
nych;
b) budowy lub wiercenia stud\zienj
B. udzielane ż na wykonanie prac,
oznaczonych w pkt. a) ust. A.;
C. udzielane ł (art. 17) na pOiJ)ieranie pu-
hlicznych ę melioracyjnych w zakre-
sie ł ś ś Ministra Reform Rolnych, ustalonej
W ustawie z dnia 9 mar'ca 1932 r. o ł ś ś Mi-
nistra Reform Rolnych w zakresie wykonywania
Illeljoracyj (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 235);
D. pokrywane wydatki na ż oprocen-
towania ż udzielonych w obligacjach meljo-
racyjriych ń Banku Rolnego, tak przed
ś jak i po ś w ż niniejszej ustawy.
(2) Oznaczone w ust. A. cz. 1 ś ą
Ć wykonywane bez pobierania ż ś na rzecz
l'un,dusizu tylko wówczas, gdy koszty ich wykona-
nia ą pokrycie we ł oznaczonych
W t>unktach e) i g) art. 14. Pod tym samym warun-
kiem ą ć dokonywane wydatki, ś
W ust. D. cz. 1.
. (3) Na cele, oznaczone w ę C. cz. l, mo-
ą ć ż jedynie ł Funduszu,
Oznaczone w pkt. b) art. 14, oraz dotacje Skarbu
ń ż na ten cel w ż Mini-
s'terstwa Reform Ro.lnych:
Art. 17. Przy udzielaniu ł (ust. C.
<trt. 16) stosowane ę ą odpowiednie postano.wienia
ś 2: dnia 26 ź 1921 r. Q popieraniu
Publicznych ę ń (Dz. U.
R P. Nr. 91, poz. 671) w brzmieniu noweli z dnia
23 czerw-ca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75. poz. 524)
Z teni, ż ż w tej sprawie ł ś ś ć Mi-
nistra Robót Publicznych ę w tym przypadku
ż ł do Ministra Reform Rolnych.
D z i a ł V.
ę ś ć Kredytowa Obrotowel1o Funduszu
Reformy Rolnej.
Art. 18. ę ś ć ą Funduszu Obroto-
Wego Refo.rmy Ro.lnej ą
a) aktywa i pasywa Funduszu Zapo.móg i Kre-
dytu Ulgowego ł stanu na ń
1 kwietnia 1932 r.j
b) saldo na ń l kwietnia 1932 r. prowadzo-
nych w ń ą Rolnym ra-
chunków sum, przeznaczonych na Po.moc
ą przy przebudowie ustroju ro.lne·
go, jak ż na ulgowe oprocentowanie
i . ę ż ś Skarbu ń
i ń Banku Ro.lnego z ł kre-
dytów, udzielanych przy przebudowie ustro-
ju ro.lnego., oraz ż w listach zasLtw-
nych;
c) ż ś i ł z ł ż eh:,
udzielonych z sum, przeznaczo:1ych na po-
moc ą przy przebudowie ustroju
rolnego;
d) ż ś i ł z ł ż
u.dzielo.nych z funduszów s;pe,cialnych, zli-
kwidowanych na podstawie art. 83 ustawy
z dnia 28 ,grudnia 1925 r. o wykonaniu re-
fo.rmy rolnej;
e) sumy, przekazane przed dniem ś w ż
cie ustawy niniejszej na rzecz Funduszu Za-
pomógi Kredytu Ulgowego na podstawie
art. 6 ą Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o po-
wierzeniu ń Bankowi Rolnenm
prowadzenia likwidacji spraw instytucyj
osadniczych i finansowych, które ł
kredytów na cele agrarne w województwie.
pomorskiem, poznaliskiem i ś skiej
ę ś ś ą (Dz. U. R. P.
Nr. 109, poz. 924);
f) ę ś ć ł z likwidacji, przeprowadzo-
nej w trybie ą wymienionego
w pkt. ej, w kwocie, ś przez Mini-
stra Skarbu i Ministra Reform Rolnych;
g) ę ś ć czystych zysków ń Banku
Rolnego ł Statutu tego Bnku;
h) darowizny oraz dochody ś Kredyt owej
Funduszu Obrotowego R,>formy R')lnei,
w ś z fruktyfikacji ł
tej ę ś Funduszuj
i) . inne ł
j) dotacje Skarbu ń
Art. 19. (1) Z ę ś Kredytowej Funduszlt
Obrotowego. Reformy Rolnej udzielane ę ą po-
ż
a) nabywcom gruntu w ą z ą
ustroju (przy po rcelacji gruntów,
nie ą ł ś Skarbu ń
stwa, osadnictwie, scalaniu ś
ziemskich i t. p. oraz uczestnikom scalenia)
na kupno gruntu, wzniesienie lub przenie- '
sienie budynków gospodarczych i miesz l-al-
nych, ą studzien, kupno inwenta-
rzy ż i mar,twych, nasion, nawozów,
ł sadów, stawów rybnych i t. p.
inwestycje;
b) nabywcom gruntu w trybie ł
wieczystych czynszowników, b. wolnych lu-
dzi, ł ż i ż
ków, drobnych ż i ż na
ł ę ż ś za ł objekt;
c) na ę ą ń ą ż ą na go.-
spodarstwach, ł z przebudowy
ustroju rolnego; .!
d) na pokrycie ą ń ą ę na
cele, wskazane w pkt. al i b).
422 Di:ieIin1K ś ł Poz. 236. Nr. 26.
. (2) Z ę ś Kredytowej Funduszu ą ć
ż ł ł na ulgowe oprocentown.-
nie ż ś Skarbu ń z ł kredytów,
udzielanych przy przebudowie ustroju rolnego, oraz
ż w lista'ch zastawnych ń Ban-
ku Rolnego. ł te ą ć jedna k udzielane
tylko wówczas, gdy ą pokrycie we ł
oznaczonych w pkt. hl i il art. 18.
Art. 20. [1) ż z ę Kredytowej
Funduszu Obrotowego Reformy Rolnei ą ć
udzielane zasadniczo tylko wówczas, gdy nie ż
ć udzielony kredyt w listach zastawnych ń
wego Banku Rolnego albo ż gdy udzielony w tych
listach kredyt ż ę ą Jed-
ż w przypadkach, uzasadnionych ę fi-
nansowo-gospodarczemi, ż z tej ę ś Fun-
duszu ą ć ud zielane ż od ż
ś
(2) ż ę ą udzielane za zabezpiecze-
niem hipotecznem lub ą zarówno poszcze'gól-
nym uprawnionym, jak i ich zrzeszcn:om.
(3) ż ą ć udzielane . zarówno
W gotówce jak i w naturze.
Art. 21. (1) Oprocentowanie ż z
ś Kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rol-
nej nie ż ć ł ą z kosztami admi-
nistracyjnemi 5-ciu od sta w stosunku rocznym.
(2) Okres ł ż winien ć ż
niony od celów ż i ś ł ł ż
nika, ni e ż jednak ć 41 lat.
(3) ę ł ż ż ć od-
roczone na okres od 6 ę do 5 lat, ą od
daty udzielenia ż ż ż ć
z.wolniony od oprocentowania za ż okres ul-
ROwy w ł ś lub w ę ś w ż ś od zdolno-
ś ł Odroczenie to nie powoduje ł
ż ustaloaego okresu ł ż . .
Art. 22. ń Bank Rolny ma prawo
nawet bez zgody ł ś gospodarstwa skonwer-
ć ą ż ą to gos:podarstwo ą
wobec Skarbu ń lub ń Banku
Rolnego, ą ę na cele, ś w cz. 1, na
ą ż ę z ę ś Kredytowej Funduszu Obro-
towego Reformy Rolnej. Roczna suma ż ś
z ł oprocentowania i kosztów ż kon-
wersyjnej nie ż ć w tym wypadku ż ż
ł ą suma ż ś z ł oprocentowania
i koszlów ż konwertowanych w stosunku
rocznym, a roczne ł ż konwersyjnej nie
ą ć ł ą sumy rocznych ' ł po-
ż konwertowanych.
Art. 23. ą przez ń Bank
Rolny ś ż oznaJczonemu ż
cy przyznana ł ż Lub ż ż ż
ł przez ę ś ć ą Funduszu ę
(pkt. ej i d) art. 18) lub skonwertowana (art. 22), sta-
nowi ł do wniesienia na jednostronny wniosek
ń Banku Rolne,go wpisów hipotecznych,
ą ę ż ę ś
su lub ę ń hipo,tet;:z.negg ę
puje rówmez na podstawie ś ń ń
go Banku Rolnego. Wszelkie wpisy, wno·szone
w ś ł niniejszego, wolne ą od ł skar-
bowych.
Art. 24. Mini,ster Reform Rolnych ż przej-
ś ć ą sumy gotówkowe
poszczególnych ę ś Funduszu Obrotowego Refor-
my Rojnej do innych ę ś ż Funduszu na okre-
ś okresy c.zasu.
Art. 25. (11 Przepisy, ą rachunkowo-
ś poszczególnych ę ś Funduszu Obrotowego Re-
formy Rolnej, ć ę Minister Reform Rol-
nych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Preze-
sem ż Izby Kontroli.
(2) ł przepisy, ą ż
wania poszczególnych ę ś Funduszu Obrotowego
Reformy Rolne; (administrowania poszczególnemi
ę ś teRo Funduszu; wymiaru i trybu ś
ę umarzania ż ś oprocentowania
udzielonych ż oraz oprocentowania i zakre-
dy,towania ż ś terminów ł ś trybu
i warunków ,przyjmowania zaliczek na pocz.et ż
ś trybu udzielania ł zasad, trybu i wa-
runków udzielania ż przy specjalnem
ę interesów ł ż folwarcznej, naby-
ą ę w ą z ą pracy wskutek
przebudowy ustroju rolnegO' i t. p.l, ć ę
Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Mini-
s trem Skarbu.
(3) Przepisy, ą ł ż ś z ty·
ł nabycia ' i zagospodarowania gruntów ń
wych, ę ć ę ą ę ż ż ś te ule-
ą zakredytowaniu na okres do lat 41, przy opro·
centowaniu ż 69ó w stosunku rocznym ł ą
nie z kosztami adminishacyjnemi.
(4) ę ł zakredyfowanych na-
ż ś ć dla poszczególnych ka,tegoryj na-
bywców odroczone na okres do lat 3-ch, liczac od
daty wprowadzenia w posiadanie gruntów. Odro-
czenie to nie powoduje ł ż
okresu ł ż ś ć sum, ł
przez nabywców przed ś w posiadanie grun-
tów, ś ę w ż przepisach
z ę w ś tej zasady, ż
bezrolni ł ą 5 96 , ł ś ś ł
Ros'podarstw 10?b wyznaczonego szacunku.
(5) Postanowienia ustawy niniej'szej, ą
ż ż dotychczas warunki ł naleZ-
ś dla nabywców, ą ć ż s,tosowane
do ż ś ł ż ś w ż
ustawy niniejszej.
Art. 26. Wykonanie ustawy niniejszej poru-
cza ę Ministrowi Reform Rolnych i Ministrowi
Skarbu.
Art. 27. (1) Ustawa nmIe/sza wchodzi w ż
cie z dniem 1 kwietnia 1932 r.; ś ą
UlOC ą ą ą przepisy w przedmiotach, unor-
mowanych ą ą a w ś roz-
ą .. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
16 lutego 1928 r. o Funduszu Obrotowym Re.formy
26. Dziennik Ustaw. Poz. 236, 237 i 238. 423
Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 175), art. 4 rozpo-
ą Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
30 kwietnia 1927 r. w sprawie wynagrodzenia za nie-
ś ziemskie, ę na ł ś ć ń
w niektórych powiat ach Rzeczypospolit ej Polski ej
(Dz. U. R P. Nr. 42, poz. 374), ustawa z dnia 22 lip-
1925 r. o ń funduszu kredytu na me-
Iloracje rolne (Dz. U. R. P, Nr. 88, poz. 609), art. 14
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów
(Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833), cz. 2 art. 68
usta wy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu re-
formy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1),
sprzeczne z ą ą postanowienia artyku-
ł 73 i 74 oraz art. 72 i 75 ż ustawy.
(2) Zdanie pierwsze ę drugiego (2) art. 62
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu refor-
my rolnej (Dz. U. R P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1) otrzy-
muje brzmienie ę ą "Instytucje, do parce-
lacji ż winny ś ć ł ę za nadzór nad
ą nie ź ż w 14 dni po wymierzeniu
przez ą Ziemski tej ł w sumie, nie prze-
ą 296 ceny ż parcelowanego
ą '
(3) Do czasu wydania ą ń wykonaw-
czych na podstawie ż zawartego w ę
ś 2 art. 25 ustawy niniejszej, ą moc do-
tychczas ą ą ą w przedmio-
tach, ę tern ż
Prezydent Rzeczypospolitej: l. ś
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor
Minister Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz
Minister Skarbu: Jan ł
237.
Na mocy arf. 44 Konstytucji ł ę ę
ą ś
USTAWA
:z dnia.1 O marca 1932 r.
o ł ą ę ń "Polska
Agencja Telegraficzna" i "Wydawnictwa ń
Art. 1. ą ę ń
"Polska' Agencja Telegraficzna" ą
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia . 26 czerwca
1924 r. w przedmiocie statutu Polskiej Agencji Te-
legraficznej, Dz. U. R P. Nr. 55, poz. 547) i "Wyda-
wnictwa ń ą Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 10 lutego 1928 r. o statucie
ę ń "Wydawnictwa PaIl-
stwowe", Dz. U. RP. Nr. 17, poz. 140) ł ą ę
w jedno ę ń pod ą
"Polska Agencja Telegraficzna", ą ę
ą ę ą i ą ś ć
ą
Art. 2. ę ń "Polska
Agencja Telegraficzna" ł ć ę na podstawie
statutu, zatwierdzonego na wniosek Prezesa Rady
Ministrów przez ę Ministrów i ł w
Monitorze Polskim, a opartego na zasadach rozpo-
ą Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 mar-
ca 1927 r.O wydzielaniu z administracji ń
ę ń ł han-
dlowych i górniczych oraz o ich komercj alizacji
(Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 195).
Art. 3. Wykonanie ustawy niniej szej porucza
ę Prezesowi Rady Ministrów w porozumieniu z za-
interesowanymi ministrami.
Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w ż
z dniem ł
Z dniem ł w Monitorze Polskim sta-
tutu, przewidzianego wart. 2, ą moc ą
ą ą ą Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 26 czerwca 1924 r. w przedmiocie statutu Pol-
skiej Agencji Telegraficznej (Dz. U. R. P. Nr. 55,
poz. 547), ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w przed-
miocie zmiany niektórych przepisów statutu Polskiej
Telegraficznej, ą ą na zasadzie
ą Prezyden ta Rzeczypospolitej z dnia
26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 129, poz. 921),
i ą Prezydenta Rzeczypospoli tej z ' dnia
10 lutego 1928 r. o statucie ę ń
stwowego ,,\Vydawnictwa ń (Dz,. U. R. P.
Nr. 17, poz. 140).
Prezydent Rzeczypospolitej: l. ś
Prez.es Rady Ministrów: A. Prys/or
Minister Spraw Zagranicznych: August Zal2ski
Mi:n.is:te,r SkarbU!: Jan ł
238.
Na mocy art. 44 Konstytucji ł ę ę
ą ś
USTAWA
Zi dnia 17 marca 1932 r.
o zaopatrzeniu inwalidzkiem.
Ł 1.
Zakres osób, uprawnionych do zaopatrzenia.
Art. 1. Uprawnionymi do zaopatrzenia z ni-
niejszej ustawy ą
a) inwalidzi wojenni.
bl inwalidzi wojskowi,
cJ osoby, ł po inwalidach w oj::::rl nyc11,
po ł i ł w ą przy-
czynowym ze ł ż ą ą ora z po ć
ginionych (art. 4) bez ł winy na te-
renie i w czasie ł ń wojennyc:'l,
dl osoby, ł po inwalidach wojsko-
wych.
Art. 2. Za inwalidów wojennych ż ę
osoby, które ł uszkodzenia zdrowia lub oka-
leczenia na skutek ł ż

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful