You are on page 1of 5

1696 Dziennik Ustaw. Poz. 668 i 669. Nr. 86.

p. 2 ust. t i 2,art. 38 lit. h, art. 50 ust. 2 lit. c, art. 84 669.


ust. 1 i art. 105 ust. 3.
ROZPORZĄDZEN!E
Art. 4. (1) Zaopatrzenia emerytalne i inne PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
~wiadczenia, przyznane na mocy us ta wy z dnia
t l grudnia 1923 r. funkcjonarjuszom państwowym z dnia 28 października 1933 r.
i zawodowym wojskowym, którzy w służbie czynnej
mieli prawo do uposażenia, wolnego od państwowe­ w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidz-
go podatku dochodowego, oraz zaopatrzenia eniery- kiem.
talne i inne świadczenia, przyznane z mocy tejże
~
ustawy wdowom i sierotom po nich, są wolne od Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta-
Daństwowego podatku dochodowego. wy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezy-'
I
denta Rzeczypo iip olitej do w ydawania rozporządzeń l
(2) Postanowienia ust. t stosują się pod temi z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) posta-
samemi. warunkami do p racownik ów prz edsi~b ;o r­ nawiam co następuj e:
stwa "Polskie Koleje Państwowe" i monopolów pań­
stwowych oraz do pozostałych po nich ro 0zin. Art. 1. Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. (Dz.
Art. 5. (1) Wykonanie rozporządzenia niniej-
szego porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Mi-
U. R. P. Nr. 26, poz. 238) o zaopatrzeniu inwalidz-
kiem ulega następującym zmianom: 11
1) Wart. 2 ust. 1 wyrazy: "lub okaleczenia na
nistrowi Skarbu oraz innym ministrom we właści­ skutek" zastępuje s ię wyrazami: "z powodu choroby
wym każdemu z nich zakresie działania. lub kalectwa, nabytych w'lkutek";
(2) Zarazem upoważnia się Ministra Skarbu do 2) W art. 2 ust. 2 lit. a wyrazy: "lub ,okalecze"
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol- nia na skutek" zastępuje się wyrazami: "z powodu
skiej jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 grudnia choroby lub kalectwa, nabytych wskutek";
1923 r. z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych 3) Art. 2 ust. 2 lit. b otrzymu;e brzmienie:
późniejszemi przepisami i niniejszem rozporządze­
"b) członków organizacji Przysposobienia Woj-
niem. skowego, którzy doznali uszkodzenia zdrowia z po~
wodu choroby lub kalectwa, jeżeli to uszkodzenie ·
Art. 6. (1) Rozporządzenie ntniejsze wchodzi zdrowia spowodowało utratę zdolności zarobkowej I
w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem postano-
i zo'stało nabyte wskutek urazu, doznanego w cza-
wień art. 1 p. 1, 3, 4, 9, lO, 12 do 1(· :8, 21, 22, 26,
sie zajęć wojskowych, spełnianych na zarząd7enie
33 do 36, 38 do 44, 46 do 48, które wchodzą W życie i pod nadzon: m instruktora Przysposobienia Woj-
skowe~?, powołanego do te,g o przez władze woj-
z dniem 1 lute,go 1934 r.
skowe. ;
(2) Postanowienia art. 1 p. 6, skreślające VI 4) W a·rt. 3 ust. 1 lit. c skreśla się wyraz: "in-
art. 7 ust. 6 lit. b ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. walida";
wyrazy: "podlegające zaliczeniu do wysługi emery- 5) Art. 3 ust. 2 otrzymuje br7mienie:
talnej", postanowienia art. 1 p. 20, wprowadzające "Za pozostałych po inwalidach wojskowych
do art. 37 ustawy z dnia 11 gru d nia 1923 r. jako no- uważa się osoby, wymienione w ust. 1 niniejszego ar~
wy przepis punkt 7, i postanowienia art. 1 p. 28, roz- tykułu, o ile odnośne małżeństwo lub ojcostwo po:';
ciągające zakres działania tego przepisu na zawodo- wstało przed doznaniem przez inwalidę uszkodzenia
wych wojskowych, uzyskują moc obowiązującą od zdrowia; jednak dzieci, pochodzące z małżeństwa,
clnia l kwietnia 1932 r. zawartego przez inwalidę przed doznaniem przezeń
uszkodzenia zdrowia są uprawnione do zaopatrzenia.
Pre~ydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki z ,n iniejszej ustawy.";
Prezes Rady Ministrów i Minister Wyznań 6) Art. 5 ust. 2 skreśla się;
Religijnych i Oświecenia Publiczne ~o: 7) Po art. 5 dodaje się nowy artykuł jako Sa
J. Jędrzejewicz w brzmieniu:
"Art. Sa. Uszkodzeniem zdrowia jest upośle­
,M inister Spraw Wewnętrznych: Bronisl aw Pieracki dzenie pewnych funkcyj organizmu, spowodowane
Minister Spraw Zagranicznych: Beck przez chorobę lub kalectwo.
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski Utratę zdolności zarobkowej w rozumieniu ni-
niejszej ustawy stanowi zmniejszenie się mo·żliwości
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki zarobkowych, spowodowane:
Minister Sprawiedliwości: Czeslaw Michalowski a) uszkodzeniem zdrowia, powstałem bez włas­
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: nej winy w czasie i w związku przyczyno-
. Nakoniecznikow - Klukowski wym ze służbą wojskową,
b) samem tylko pogorszeniem się uszkodzenia
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki zdrowia, które to pogorszenie nastąpiło · bez
Minister Komuni.kacji: M. Butkiewicz własnej winy w związku przyczynowym ze
służbą wojskową, jeżeli to uszkodzenie zdro-
Minister Opieki Społecznej: Hubicki
wia istniało już prz.ed wstąpieniem do służ­
Minister Poczt i Telegrafów: KaliTiski by wojskowej, lub powstało niezależnie od
niej W czasie jej pełnienia.
Nr. 86. Dziennik Ustaw. Poz. 669. 1697

Ogólną utratę zdolności zarobkowej w rozu- ust. 1 niniejszego artykułu mo~ą otrzymać tytułem
mieniu niniejszej ustawy stanowi zmniejszenie się dodatku ciężko poszkodowanych 10 złotych.'!;
możliwości zarobkowych, spowodowane uszkodze- 18) Wart. 14 ust. 1 po wyrazach: . "względnie
niem zdrowia, które istniało już przed wstąpieniem okaleczenia" dodaje się wyrazy: ,,(art. Sa ust. 2 lit. a
do służby wojskowej, lub powslało niezależnie od lej i b i ust. 3)";
służby w czasie jej pełnienia, o ile to uszkodzenie 19) Art. 15 ust. 2 p. 2 skreśla sięj
uległo pogorszeniu bez własnej winy w związku przy-
czynowym ze służbą wojsko ·.'1ą; w razie współistnie­ 20) Art. 15 ust. 3 p. 2 skreśla się;
nia także uszkodzeń zdrowia, określonych w ust. 2 21) Wart. 15 ust. ostatnim skreśla się wyrazy:
lit. a niniejszego artykułu, uwzględnia się je łącznie "stanowisk w zawodzie i"j
przy określaniu stopnia ogólnej utraty zdolności za- 22) W art. 17 ust. 7 zdanie drugie zastępu je się
robkowej. następującemi zdaniami : "Przez czas przebywania
Służbę wojskową w rozumieniu niniejszej usta- .zagranicą z zezwoleniem Ministra Skarbu na korzy-
wy stanowi słu ż ba, określona wart. 2."; stanie z renty przysługuje osobom uprawnionym wy-
8) Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: miar renty według klasy A. Wymiar renty za pierw-
szy rok przebywania zagranicą uskutecznia si ę we-
"Do orzekania o związku przyczynowym uszko- . dług klasy miejscowości zależnie od ostatniego miej-
dzenia zdrowia ze służbą wojsKową oraz o stopniu sca zamieszkania przed wyjazdem z kraju.";
utraty zdolności zarobkowej, spowodowanej tern
uszkodzeniem, wreszcie o stopniu winy, powodującej 23) Wart. 19 ust. 1 i 2 dwukrotnie użytą licz-
bę: ,,30%" zastępuje się liczbą: ,,50% "j
uszkodzenie, są powołane: w pierwszej instancji in-
walidzkie komisje rewizyjno-lekarskie, a w drugiej 24) Art. 19 ust. 4 i 6 skreśla sięj
i ostatniej instancji inwalidzkie komisje odwoławcze. 25) Wart. 19 jako ustępy ostatnie umieszcza
Orzeczenia inwalidzkich komisyj o uznaniu za inwa- się następujące przepisy:
lidów osób, które w chwili wydaniu orzeczenia nie po- "Prawo do renty, określonej w niniejszym ar-
siadały obywatelstwa polskiego (art. 2 lit. c), lub tykule, przysługuje wdowom, mającym na wychowa-
zgłosiły roszczenia do zaopatrzenia po upływie ter- niu co na jmn iej jedno dziecko własne w wieku poni-
minu, zakreślonego wart. 29, sa nieważne."; żej lat 15 z małżeństwa po poległym, zmarłym (zagi-
9) W art. 6 ust. 2 po wyrazach: "i odwoław­ nionym), oraz tym wdowom, które wskutek stałego,
czych" umieszcza się przecinek, poczem dudaje Się stwierdzonego przez urzędowego lekarza, uszkodze-
słowa: "ustali tabelę stanów chorobowych i warunki nia zdrowia utraciły więcej niż 66 i 2 3?6 zdolności
jej stosowania"; z.arobkowej.
10) W art. 6 ust. 2 po wyrazach: "działań wo- Wdowy, które ukończyły 50 rok życia, mają
jennych art. 4)." umieszcza się następujące zdanie: prawo do zaopatrzenia bez względu na istnienie oko-
"Orzeczenia tych władz o uznaniu za zaginione osób, liczności, określony h w poprzednim ustępie.
których śmierć została już przedtem stwierdzonalme- Ponadto prawo do renty wdowiej w wymiarze
tryką śmierci lub orzeczeniem właściwego sądu 30% służy:
(o uznaniu za zmarłego, są nieważne.";
a) wdowom po osobach, wymienionych wart. 2
11) W art. 7 ust. 1 wyrazy: ,,6-ciu miesięcy" za- ust. 1 lit. a, b i d oraz w ust. 2 lit. a,
stępuje się wyrazami: "dwunastu miesięcy";
b) wdowom po osobach, wymienionych wart. 2
. 12) Wart. 7 ust. ostatnim po wyrazach: "może ust. 1 lit. c i e, mającym na utrzymaniu
poddać" dodaje się wyraz: "jednorazowej'". Wyrazy: przynajmniej jedno własne dziecko z mał­
"wydane do chwili wejścia w życie niniejszej ustawy" żeństwa po poległym lub zmarłym (zaginio-
oraz przecinek, umieszczony po tych wyrazach, skre- nym), pobierające zaopatrzenie na podsta-
śla się: wie art. 22.
13) W na~łówku tytułu III rozdziału 1 wyrazy: Wymiar renty wdowiej w przypadkach, wymie-
"Renty inwalidzkie" zastępuje się wyrazami: "Za- nionych w ust. poprzednim pod lit. a i b nast.ępuje
opatrzenie pieniężne inwalidów."j według zasad ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu." j
14) Art. 9 otrzymuje brzmienie: 26) Wart. 22 ust. 4 po wyrazie: "psychicznej,"
dodaje się wyrazy: "powstałej przed ukończeniem
"Rentę zasadniczą wymierza się w stosunku do przez sierotę 18 roku życia,";
stopnia utraty zdolno,ści zarobkowej.";
27) Art. 22 ustęp ostatni otrzymuje brzmienie:
15) Wart. 12 skreśla się wyrazy: "w związku "Do wymiaru rent · sierocych mają analogiczne
ze służbą wojskową"j zastosowanie postanowienia art. 19 ust. 3 i 4.";
16) W art. 13 ust. 1 wyrazy: "Inwalidzi, którzy 28) W art. 25 ust. 1 po wyrazach: "Rodzice"
utracili przynajmniej 45 % swojej zdolności zarobko- dodaje się wyrazy: ,,(art. 3 ust. 1 lit. e i f)"j
wej w związku przyczynowym ze służbą wojskową"
zastępuje się wyrazami: "Inwalidzi z utratą zdolno-
29) W art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 2
ści zarobkowej, wynoszącą przynajmniej 45% "j
w brzmieniu:
"Rodzice inwalidy, którego śmierć nie pozos~a­
17) Art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Im-va- wała w związku przyczynowym ze służbą wojskową,
Hdzi z ogólną utratą zdolności zarobkowej, wynoszą­ mają prawo do renty, jeżeli zachodzą wymogi, okre-
cą przynajmniej 65 %, uprawnieni do zaopatrzenia ślone w ustępie poprzednim, a zmarły syn miał
pieniężnego (art. 10) t a nieodpowiadający warunkom w chwili śmierci prawo do zaopatrzenia pieniężnego.
1698 Dziennik Ustaw. Poz. 669. Nr. 86.

Podstawę wymiaru zaopatrzenia rodzicielskiego sta- al przez inwalidę - po doznaniu uszkodzenia


nowi wówczas renta zasadnicza i dodatek kwalifika- zdrowia, uzasadniającego roszczenie dó za-
cyjny, obliczony od tej renty, jakie przysługiwały sy- opatrzenia,
nowi w chwili śmierci."; b) przez pozostałego po inwalidzie, po poległym
30) Art. 25 ustęp ostatni skreśla się; lub po zmarłym w związku przyczynowym
31) Art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ze służbą wojskową - po śmierci inwalidy,
poległego lub zmarłego w związku przyczy-
"Zaopatrzenia pieniężne z mmeJszej ustawy nowym ze służbą wojskową,
wolne są od wszelkich podatków państwowych i sa- c) przez pozostałego po osobie, uznanej za za-
morządowych i podlegają zapowiedzeniu i zajęciu są­
ginioną bez własnej winy na terenie i w cza-
dowemu lub administracyjnemu wyłącznie na podsta- sie działań wojennych (art. 4),-po zawarciu
wie postanowiet1 niniejszego artykułu. Przepisy art. pokoju lub po faktycznem zakończeniu dzia-
574 i 575 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. łań wojennych.";
R. P. z 1932 r. Nr. 112, poz. 934) nie będą stoso-
wane."; 37) W art. 30 ust. 2 wyrazy: "zgaśnięcia prawa
do pobierania renty" zastępuje się wyrazami: "zgaś­
32) Wart. 27 ust. 2 w zdaniu pierwszem po wy- nięcia prawa do zaopatrzenia";
rą.zach: "na ten cel przeznaczonych" dodaje się wy-
razy: "oraz kosztów postępowania, przewidzianych 38) W art. 33 ust. 1 po wyrazach: "prawo do
wart. 7 ust. 1 i 2"; pobierania renty" dodaje się wyrazy: "i dodatków"j
33) Art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 39) W art. 33 ust. 1 lit. b dodaje się jako zda-
"Roszczenia do zaopatrzenia z niniejszej usta- nie końcowe następujące postanowienie: "na ten czas
wy muszą być zgłoszone pod rygorem utraty prawa: ulegają zawieszeniu również wszystkie inne upraw-
nienia z niniej szej usta wy;";
1) przez inwalidów w ciągu jednego roku po 40) Art. 33 ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
rozwiązaniu stosunku czynnej służby wojskowej,
"d) inwalidom z ogólną utratą zdolności zarob-
w czasie której powstało lub uległo pogorszeniu kowej poniżej 45 % oraz osobom, otrzymu-
uszkodzenie zdrowia, stanowiące podstawę roszczeń; j ącym zaopatrzenie pieniężne według art. 19
2) przez członków organizacji Przysposobienia i 22 niniejszej ustawy, właścicielom stałych
Wojskowego w ciągu jednego roku od daty wypadku, warsztatów pracy na roli; za stały warsztat
który spowodował uszkodzenie zdrowia; pracy na roli uważać należy, bez względu na
3) przez osoby, pozostałe po inwalidach, po po- sposób zagospodarowania i położenie, gos-
ległych oraz po zmarłych w związku przyczynowym podarstwa o powierzchni co najmniej 5 ha
ze służbą wojskową przed upływem roku od dnia użytkowej ziemi I-ej lub II-ej klasy, 6 ha
śmierci zmarłego, względnie poległego; III-ej klasy, 8 ha IV-ej klasy. Bliższe posta-
4) przez osoby, pozostałe po zaginionych bez nowienia co do zakwalifikowania gospo-
wI: :mej winy na terenie i w czasiedziałań wojennych darstw, obejmujących ziemię, zaliczoną do
(art. 4 i 6) przed upływem roku od daty zawarcia kilku różnych klas z uwzględnieniem norm,
pokoju lub faktycznego zakończenia działań wojen- wyżej podanych, oraz gospodarstw, obejmu-
nych, podczas których nastąpiło zaginięcie. Za dopeł­ jących ziemię, zaliczoną do dalszych klas,
nienie obowiązku zgłoszenia roszczet1 uważa sięwnie ­ jak również co do zakwalifikowania gospo-
sienie do właściwej władzy podania o uznanie danej darstw o specjalnym charakterze ze wzglę­
osoby za zaginioną."; 'au na sposób zagospodarowania [warzywni-
34) Wart. 29 ust. 2 wyrazy: "a w miejsce jej ctwo, sadownictwo i t. p.J i położenie, bę­
uzyskano orzeczenie sądowe" zastępuje się wyraza- dzie zawierało rozporządzenie wykonaw-
mi: "lecz orzeczeniem sądowem" oraz dodaje się ja- cze. Przepis ten nie dotyczy inwalidów '
ko końcowe zdanie: "Bieg i upływ terminów do zgła­ (wdów po nich i sierot), posiadających go-
szania roszczenia, zakreślonych w ust. 1 p. 3 i w ust. 2 spodarstwa rolne na mocy przepisów o na-
niniejszego artykułu następuje bez względu na datę daniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego
uzyskania dowodu śmierci." j lub z mocv ustawy z dn. 28 grudnia 1925 r.
(Dz. n R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1};";
35) Wart. 29 ust. 3 po wyrazach: ,.w ust. 1"
dodaje się wyrazy: "p. 1. 2 i 3"; jako drugie zdanie 41) Art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Po~ta­
tego ustępu doda je się postanowienie: "Termin po- nowienia ust. -1 lit. d i e niniejszego artykułu - nie
cząt kowy uprawnienia do zaopatrzenia w przypad-
mają zastosowania do osób, otrzymujących zaopa;
kach, wymienionych w p. 3; regulują postanowienia trzenie pieniężne poza granicami państwa."j
art. 32."; 42) Art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,.W przy-
36) Art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: padkach, wymienionych w ust. 1 lit. d i e niniejszego
artykułu, przeniesienie po dniu 1 stycznia 1932 r.
"Prawo do zaopatrzenia z niniejszej ustawy prawa własności warsztatu pracy, majątku nierucho-
gaśnie:
me~o lub przedsiębiorstwa. stanowiących źródło do-
1) w razie śmierci osoby uprawnionej, chodu. na rzecz żony, rodziców, dzieci lub rodzeń­
2) gdy osoba, uprawniona ~ do zaopatrzenia. zo- stwa nie ma wpływu na stosowanie postanowień ust. 1
stała skazana prawomocnym wyrokiem sądowym, lit. d i e niniejszego artykułu.";
orzekającym utratę praw publicznych. 43) Wart. 40 ust. 1 skreśla się wyrazy: ,,0 ile
Zgaśnięcie prawa do zaopatrzenia następuje/ koszty utrzymania przewyższają rentę, wynikłą stąd
o ile czyn karygodny popełniony był: różnicę pokrywa Skarb Państwa." j
Nr. 86. Dziennik Ustaw. Poz, 669. 1699

44) Art. 40 usL 2 otrzymuje brzmienie: "Przez 55) Art. 61 ustęp ostatni skreśla się;
czas pobytu w zakładzie leczniczym inwalida, o ile 56) Art. 64 otrzymuje brzmienie:
ma prawo do renty, otrzymuje 5 % renty zasadniczej "Osoby, które przed wejściem w życie nmlej-
zupełnego inwalidy w wymiarze według miejscowości
szej ustawy nie zgłosiły roszczeń do zaopatrzenia
klasy A (art. 17). " ; w terminach, zakreślonych wart. 24 ustawy z dnia
45) Wart. 40 ust. 3 po wyrazach: "art. 22 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 195)
ust. 1" dodaje si ę wyrazy: "w wymiarze 3()% (dla i wart. 1 ustawy z dnia 7 marca 1929 r. (Dz. U. R. P.
żony) i 20 % (dla dziecka)"; Nr. 23, poz. 229), oraz pozostali po osobach zaginio-
46) W art. 42 ust. 3 i ust. 5 skreśla się dwukrot- nych w związku ze służbą wojskową, pełnioną przed
nie użyte wyrazy: "w porozumieniu z Ministrem dniem 19 marca 1921 r. (art. 4), którzy nie wnieśli do
Skarbu" j . dnia 31 grudnia 1930 r. do władzy, powołanej do
orzekania o zaginięciu bez własnej winy na terenie
47) W art. 43 wyrazy: "z utratą ogólnej zdol- i w czasie działań wojennych, podania o uznanie da-
ności" zastępuje się wyrazami: "z ogólną utratą zdol- nej osoby za zaginioną, nie mają prawa do zaopatrze-
ności" i skreśla się wyrazy: "w porozumieniu z Mi- nia ani według ustawy z dnia 18 marca 1921 r., ani
nistrem Skarbu"; według niniejszej ustawy.
48) W art. 52 ustęp ostatni po wyrazach: "ni- Dla oceny skuteczności roszczeń, zgłoszonych
niejszej ustawy określone " przecinek zastępuje się przez osoby pozostałe, obojętne jest, czy śmierć po-
kropką i skreśla s ię resztę zdania do wyrazów: "po- ległego lub zmarłego wykazana została formalną me-
bytu w nim" włącznie; tryką śmierci, czy też orzeczeniem sądowem o zaszłej
49) W art. 53 ust. 1 po wyrazach : "osób dru- smierci (o uznaniu za zmarłego), jak również, czy
gich" skreśla się przecinek, a wyrazy: "których ka- uzyskanie przez pozostałych któregokolwiek z tych
lectwo co najmniej w 15 % pozostaje w przyczyno- dokumentów nastąpiło przed upływem czy też po
wym związku ze służbą wojskową" zastępuje się wy- upływi e terminów, wyszczególnionych w ustępie po-
razami: "z utratą zdolności zarobkowej, uprawniają­ przednim.
cą do zaopatrzenia pieniężnego (art. 10)"; ponadto Do ustalenia terminu, od którego przysługuje.
dodaje się jako zdanie drugie postanowienie: "Mini- zaopatrzenie pieniężne na zasadzie przepisów ustawy
ster Opieki Społecznej może zezwolić w przypadkach, z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz.
zasługujących na uwzględnienie, na przyjęcie do "Do- 195), o ile to ustalenie (prawomocne, względnie osta-
mu Inwalidów" lub do zakładów opiekuńczych inwa- teczne) nie nastąpiło do chwili wejścia w życie ni-
lidów, nieodpowiadających poprzednio podanym wa- nieisze j ustawy, mają zastosowanie postanowienia
runkom."j art. '2'IJ niniejszej ustawy.";
50) W art. 53 ust. 3 wyrazy: ,,20% renty zasad- 57) Art. 71 otrzymuje brzmienie:
niczej" zastępuje się wyrazami: ,,25 % renty zasadni- "Z dniem 31 marca 1934 r. zawiesza się prawo
czej, przysługującej danemu inwalidzie,"; do zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z utratą zdol-
ności zarobkowej poniżej 25 %, wymienionych wart.
51) W art. 54 ust. 1 po wyrazach: "bez wezwa- 2 ust. 1 lit. c i e niniejszej ustawy, z wyjątkiem pra-
nia ze strony odnośnej władzy" skreśla się wyrazy: wa do zaopatrzenia pieniężnego inwalidów, pobiera-
"i bez uzasadnionej przyczyny"; jących dodatek na pielęgnację (art. 14).
52) Art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Pra- Z dniem 31 marca 1934 r. obniża się o 10% ren-
codawcy w rolnictwie, przemyśle, handlu i komunika- tę zasadniczą (art. 12) oraz zaopatrzenia pieniężne
cji obowiązani są zatrudnić na każde 50 robotników pozostałych (art. 19, 22, 25, 32). Postanowienie to
i pracowników jednego inwalidę, na każde 100 - nie dotyczy inwalidów, wymienionych wart. 2 ust. 1
trzech inwalidów od 15 % do 65 % ogólnej utraty zdol- lit. a, b i d oraz ust. 2 lit. a.
ności zarobkowej.";
Upoważnia się Radę Ministrów do całkowitego
53) W art. 59 umieszcza się jako drugi ustęp lub częściowego uchylenia postanowień ust. 1 i 2 ni-
postanowienie: "Obowiązkowi, przewidzianemu w u- niejszego artykułu oraz do podwyższar.ia na pe\yien
stępie poprzednim, podlegają również pracodawcy, czas lub na stałe norm, wynikających z postanowień
prowadzący roboty sezonowe: budowlane, ziemne, art. 17 .niniejszej ustawy, dla miejscowości klasy B
brukarskie, drogowe, kolejowe, wodne (budowlane, i C.";
regulacyjne) oraz meljoracyjne."; 58) Art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
54) Po art. 59 umieszcza się jako art. 59a po- "Osobom, które przed dniem 31 marca 1932 r.
s tanowienia następu jące: zgłosiły roszczenie do zaopatrzenia, przysługują za-
"Art. 59a. Pracodawca może rozwiązać umowę opatrzenia pieniężne z niniejszej ustawy od dn.
o pracę z inwalidą, zatrudnionym w myśl poprzed- 1 października 1932 r. z wyjątkiem, przewidzianym
niego a rtykułu, z winy inwalidy tylko w przypadkach, w .art. 61".
przewidzianych wart. 32 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dn. 16 marca 1928 r. o umowie Art. 2. Ilekroć w ustawie z dnia 17 marca
c pracę pracowników umysłowych (Oz, U. R. P . 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem (Dz. U. R. P.
Nr. 35, poz. 323) oraz wart. 18 rozporządzenia Pre- Nr. 26, poz. 238) użyto wyrażenia: "uszkodzenie
zydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 marca 1928 r. zdrowia lub okaleczenie" należy umieścić w odpo-
o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, wiedniej liczbie i przypadku określenie: "uszkodzenie
poz. 324)."; zdrowia z powodu choroby lub kalectwa",
1700 Dziennik Ustaw. Poz. 669 i 670. Nr. 86.

Art. 3. Osoby, które przed wej ś ciem w życie 670.


rozporządzenia niniejszego nabyły prawo do zaopa- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW
trzenia pieniężnego na mocy ustawy z dnia 17 marca
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238), zachowują to z -dnia 20 pażdziernika 1933 r.
prawo po dniu 31 marca 1934 r. tylko wówczas, je- w sprawie zmiany rozporządzenia Radry Ministrów
żeli odpowiadają postanowieniom tejże ustawy z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu
w brzmieniu rozporządzenia niniejs.zego. przywozu niektórych towarów. '.

Jednakże pozostali po inwalidach wojennych Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 31 lipca


z utratą od 15 % do 24 % zdolności zarobkowej włącz­ 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel·
nie, zmarłych w czasie do dnia 31 marca 1934 r. bez ny ch (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) w brzmieniu, na-
związku przyczynowego ze służbą wojskową, mają danem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospoli-
prawo do zaopatrzenia, o ile odpowiad a ją warunkom tej z ,dnia 9 p a ździernik a 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78,
art. 3, 19, 22 i 25 ustawy z dnia 17 m arca 1932 r. poz. 554), zarządza się co następuj e:
(Dz. U. R. P . Nr. 26, poz. 238) w brzmieniu rozpo- § 1. W za,łączniku Nr. 1 do rozp o rz ąd ze ni a
rządzenia niniejszego. Rady Minishów z dnia 11 października 1933 r.
w sprawie zakazu przywozu niektórych tow arów (D z.
Art. 4. Wykonanie rozpo rządzenia niniejszego U. R. P. Nr. 79, p oz. 561) wyrazy : ,,280 Wina ow oco-
porucza się Ministrowi Opieki Społeczne j i Ministro- we i jagodowe - wszystko niemusujące" zastępuj e
wi Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami . się wyrazami: ,,281 Wina owocowe i jagodow e -
wszystko niemusujące " . .
Zarazem upoważnia się Ministra Opieki Spo- Załącznik Nr. 2 do tegoż rozpor z ąd z enia uzu-
łecznej do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypo- pełnia się w sposób następujący:
spolitej Polskiej jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 Poz . t ar . cel. Nazw a towaru
marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238), 394 pp. 2, 3 Dwunitrotoluo~,
dwunitrobenzol , dwu-
z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych rozporzą­ nitronaftalin, dwunilrochloroben zol
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 398 p. 2 Mono- i dwunHrofenol
1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Spo- 399 p. 5 Kwasy: aminonaftolomonosulfono wy,
łecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. aminonaftolodwusulfonowy
R. P. Nr. 64, poz. 597) i rozporządzeniem niniejszem . 413 Ultramaryna; i t. d. (cała pozycja)
870 z p . 3 Cę~ły i płyty magnezytowe
Art. 5. Postanowienia art. 1 p. 3,5, 11, 17. n , 1034 i uwa ga Węże giętkie metalowe i t. d. (cała po-
23, 24, 25, 27, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, s1; 53 zycja)
i 54 rozporządzenia niniejszego wchodzą w życie 1121 Aparaty i przyrządy elektryczne i t. d.
z dniem 1 kwietnia 1934 r. Pozostałe postanowienia (cała pozycja) .
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mo cą obo'" i ą ­ § 2. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy to-
zującą od dnia 31 marca 1932 r. warów:
a) objętych konwencją niemie'cko-poIską, do-
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki tyczącą Górnego Ś1ąska, podpisaną w Ge-
newi~ dnia 15 maja 1922 r . (Dz. U. R. P.
Prezes Rady Ministrów i Minister Wyznań
Nr. 44, poz. 371);
. Religajnych i Oświecenia Publicznego:
b) objętych umowami o małym mchu gra-
J . J ędrze;ewicz
nicznym:
Minister Spraw W,ewnętrznych: Bronisław Pieracki c) objętych zwolnieniami od cła na mocy roz-
porządzenia Ministrów Skarbu oraz Prze-
Minister Spraw Zagranicznych: Beck mysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r .
Minister Spraw Wojskowych: J. Pilsudski o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51,
poz. 314);
Minister Skarbu: Wf. Zawadzki d} objętych przepisami o obrocie warunkowym,
uszlachetniającym i reparacyjnym.
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałow .• }li
§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniej s7.ego
Minister Romictwa i Reform Rolnych: porucza się Ministrowi Skarbu oraz Ministrowi Prze-
N akoniecznikow-Kiukowski mysłu i Handlu, każdemu we właściwym mu zakre-
sie działan·ia.
Minister Pr,zemysłu i Handlu: Zarzycki
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ż y­
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz
Minister Opieki Społecznej: Huhicki
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
Minister Poczt i Telegtafów: Kaliński Minister Przemysłu i H andlu: Zarzycki

Warszawa. Drukarnia Pań s twowa , Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 66170 P


- - - - - - - - - - -- - -- - _ ..__ _ __ _._-_._ _ .. _-
... .. .... _.- -- _ . .... .. . .. .... ......

Konto czekowe w P. K. O. Administracji Dziennika Ustaw Nr. 30130. Cena 1 zł.