You are on page 1of 11

~~NIK Us l'

~\ . 4 fI?

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
27 listopada N2 88. Rok 1936.

T R E Ś C:

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ:


Poz.: 613 --1. dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze-
czypospolit ej Polskiej. . • . . .. . ... 1433
614-z d nia 25 listopada 1936 r. o popieraniu ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich 1443

ROZPORZĄDZENIA I~UN!STRóW:

Poz.: 615-Wyznań R eligijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 listopada 1936 r. o zwinięciu i utworze-
niu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich . 1444
616-Sbrbu z dnia 13 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemy słu i Handlu
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego
przem ysl u, gdat'lskich ręk o dzieł oraz gdaóskiego rolnictwa . . 1444
617- Komunikacji z dnia 17 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwo ści,
Przemy slu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach i uzupełnieniach "Re gulaminu
przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych" • • 1446
618-Spraw Wojsko'.'"ych z dnia 17 listopada 1936 r. wydane co do §§ 25-29 w porozumienia z Mi-
nistrem Spraw \'Vewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii • 1448

613. sta z pełnej wolności wyznawania swej wiary oraz


wykonywania swojego kultu religijnego.
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ (2) W granicach, zakreślonych przez prawo-
dawstwo państwowe, a zwłaszcza przez dekret ni-
z dnia 25 listopada 1936 r. niejszy, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczy-
pospolitej Polskiej rządzi się przepisami swego Za-
o stosunku Pańshva do Kościoła Ewangelicko-Augs- sadniczego Prawa Wewnętrznego, uzna,nego przez
burskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
(3) Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytu- Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Pol-
cyjnej iarL 1 pkt bl ustawy z dnia 2 lipca 1936 r. skiej tworzy wraz z dekretem niniejszym podstawę
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wy- prawną organizacji tego Kościoła.
dawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 51, poz: 363) po-
stanawiam co na.stępuje: Art. 2. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rze-
czypospolitej Polskiej je,s t kościołem samodzielnym
Art. 1. (1) Kościół Ewangelicko - Augsburski i niezależnym od jakiejkolwiek obcokrajowej zwierz-
w Rzeczypospolitej Polskiej, uznający jako jedyną chności.
zasadę i normę w iary i życia wszystkie księgi kano-
niczne Pisma Świętego tudzież wszystkie księgi sym- Art. 3. (l) Kościół Ewangelicko - Augsburski
boliczne Kościoła Ewangelicko-Luterskiego, korzy- w Rzeczypospolitej Polskiej tworzą parafie (filiały)
1434 Dziennik Ustaw Poz. 613. r-J r 88.

ewange:licko-augsbu.rsl{le na cat-yTn obszarze Pań." i Świ eŁo Reformacii (31 D:lźchicTl,ika) korzystają
stw«. 'Vj s kł ad lc;"/.l . Kościoła vJ c.ttoc1zą również Bra- w S{O~llllku do c~ć; :; tego w'yzilan:a z ochrony prawa
cia Morawscy czyli h ~;;nihuci. Natormast do tego Ko- na zu s 3.dach ogóiny ch. iVibdzicż szko~na, naieżą-:a do
ścioła nie na lc;i;:{ pax::'.fH,: €vlC:.l1gelicko ·luterskie tak KOŚCIOła Ewan.gc1i cko-Au gsburskicgo, Vi święt a te
zwane staroluic~·skiB. \'lolna jest od zajęć.
(2) Do KO:;ciofa Ewan,1e1icko - Augsburskiego
w Rzec zypospolilcj P o lski e: j należ ą wszystkie osoby Art. 8. (1) W zakbdach naukoviych, których
wyznania ewangelicko·· iuterskicgo, zamieszkałe program obejmuje kształcenie młodzie ży poniżej
w Polsce i wchoclząc<! w skhdjednej z parafii (filia- lat 18, utrzym'ywanych w całości lub w części przez
łów) tego Kościoła. Postanowienie niniejsze nie prze- Państwo lub ciała samorząd :nv e, nauka religii jest
sądza przyna le żności kościelnej tych osób vryznania w ramach przepisów państwowych obowiązkowa dla
ewangelicko-lute rskIego, lctóre wed ług przepisów młodzieży, należącej do Kościoła Ewangelicko-Augs-
prawnych należ ą do parafiI innego Kościoła ewange- burskiego.
lickiego, znajduj op::j s ię na obszarze Pańs twa. (2:) Nauki religii udzielają zgodnie z przepisami
(3) W aru nk i nabycia przynależ ności kościelnej paIislwowymi nauczyciele, powołani przez władze
tudzież uzy skania oraz utra t.y czlonlwstwa parafii szkolne spośród osób, posiadających kwalifikacje,
(miału) K o sc~oI a Ewangelicko-Augsburskiego w Rze- us talone przez przepisy pallslwowe , o.r az upoważnie­
czypospolite) Polskiej okreś lają wewnętrzne prawa nie właś ci v.rej władzy ko.ścielncj do nauczania religii.
kościelne. (3) Właściwa władza kościelna sp rawu je nad-
zór n a d religijno-moralną stroną naucza..~ia religii;
Art. 4. (1) \Xlewn~hzne prawa kościelne oraz pos t anowienie to w niczym nie zmienia uprawnieli
przepisy kości elne nie mo g ą pozostaw a ć w sprze cz- władzy szkolnej.
ności zarówno z pral'lami p aristwowymi, jak i Zasa- (4) Przed powolaniem osób wyznania ewange-
dniczym Prav..rem Wewnętrznym Kościoła. licko·augsburskiego do wykład ani a przedmiotów te-
(2) 'Wewnęt rzne prawa kościelne oraz przepisy ologicznych na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uni-
kościelne zyskuj ą moc obowiązu;ącą przez ogłosze­ wersytetu Józefa Piłsudskiego w \Varszawie należy
nie ich w "Dzienniku Urz ędowym Kościoła Ewange- zasięgać opinii właściwej władzy kościelnej .
licko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej".
(3) 0 Ł!,ł osze nie t aki ch wewnętrznych praw ko- Art. 9. (1) Celem zapewnlenia opieki religijnej
ścielnych, co do których nie zosta ło przewidziane osobom wojskowym, należący m do K oś cioła Ewan-
uprzednio ich uzgodnie nie z wLdzami państwowymi, gelicko-Augsburskiego, w skbd woiska wchodzi
zarządza własciwa w ł adz a kos c icl na po stwierdze- służba dusz past~~rska ewangelIcko-augsburska, na
niu przez Ministra Wyznail Religijnych i Oświ ece nia czele k t órej stoi senior. Organizację tej służby regu-
Publicznego., że nie zc1wierają one postanowień lują przepisy, wydane przez Ministra Spraw Woj-
sprzecznych z prawami paósbNowymi i Zasadniczym skowych.
iPrawem Wewn~trznym Kościoła. O ile Minister \Y./y- (2) Na żądanie władz wojskowych władze kOĄ
znań Religijnych i Oświecenia Pub licznego nie zako-
ścielne odda j ą dla celów duszpasterstwa wojskowe-
munikuje Konsystorzowi odpowiedniej decyzji w cią­
go kościoły i wszelkie urządzenia ko ści elne.
gu dwóch miesięcy, licząc od dnia przedstawienia mu
uchwały, stanowiącej wewnę t rzne prawo kościelne (3) Wojskowe duszpasterstwo pokrywać będzie
lub przepis kościelny, Konsystorz może zarządzić je- rzeczywiste koszty, związane z użyciem kościołów
go ogłoszenie. i urządzeń kościelnych, jeżeli władze kościelne zażą­
dają zwrotu tych kosztów.
Art. 5. Przyłączenie lub włączenie do Kościo­
ła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Art. 10. (1) Kościół Ewangelicko - Augsburski
Polsk iej innych ko śc iołów lub związków religijnych, w Rzeczypospolitej Polskiej jako całość oraz jego
jak również ustrojowe łączenie się tego Kościoła poszczególne diecezje, parafie i filiały są osobami
z jakimkolwiek innym kośc iołe m lub związkiem reli- prawnymi i mogą stosownie do obowiązujących
gijnym wymaga uchwały Synodu, powziętej na wnio- ustaw państwowych nabywać majątek, zbywać i ob-
sek Konsystorz a, który powinien uzyskać w tej mie- ciążać go oraz zarządzać i rozporządzać nim.
rze uprzednią zg od ę Rządu w formie uchwały Rady (2) N i eruchomości ziemskie Kościoła Ewange-
Ministrów, powz ię tej na wniosek Ministra Wyznań licko-Augsburskiego podleg aj ą przepisom obowiązu­
Religijnych i Oświecenia Publicznego. jącym o reformie rolnej. ,Przy przejmowaniu tych n ie-
ruchomości na parcelację pozostawia się każdej pa-
Art. 6. 'X'ladzc pańsh''1owe udzielają swej po- rafii (filiałowi) obszar w granicach od dzi(~ s j ęciu do
mocy do wykonania zgod nych z prawem postano- dwudz iestu pięciu ha w zależności od jakości ziemi.
wień i wyroków właś ciWych wł adz kościelnych Parafiom (filiałom) posiadającym kanioraty w dniu
w przedmiocie: aj usunięcia duchownego lub innej 1 grudnia 1935 r. pozostawia się ponadto po trzy ha
osoby z zajmowane.go stanowiska kościelnego oraz przy każdym kantoracie niezależnie od jakości zie-
pozbawienia uprawnieIi, związan ych ze stanem du- mi. Grunty te winny stanowić samodzielne iednostki
chownym. i b) w inny ch wypadkach, przewidzianych gos-podarcze i winny być położone w obrębie tych
przez prawo obowiązujące. . parafii (fi1iałów), dla których są przeznaczone.
(3) Zarząd majątkiem kościelnym sprawują or-
Art. 7. Swięła Kościoła Ewangelicko-Augsbur- gana władzy kościelnej uprawnione do tego postano-
skiego: Wielki Piątek, Dzień Pokuty (Popielec) wieniem Zasadniczego Prawa W'ewnętrzneio Ko-
Nr 8S. Dziennik Ustaw. Poz. 613. 1435

ścioła Ewan~elicko-Augsbursldego w Rzeczypospoli- Art. 15. Sprawę opłat


pocztowych za kore-
tej Polskiej. spondencję urzędową władz
i urzędów Kościoła
(4) Do ważności pozbycia, obciążenia lub zmia- Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Pol-
ny przeznaczenia majątku kościelnego wymagana skiej normują obowiązujące pocztowe przepisy
jest zgoda wojewody właściwego ze względu na miej- prawne.
sce położeni.a danego majątku.
(5) Przepisy prawne o ochronie zabytków oraz Art. 16. (1J Państwo zapcvmia Kościołowi
Q ochronie przyrody mają zastosowanie do majątku
Ewangelicko-Augsburskiemu Vi Rzeczypospolitej Pol-
skiej na jego potrzeby dotacje, ustalane corocznie
kościelnego.
"l budżecie paJlslwowym. Dotacje te obejmują wy-

Art. 11. Kościół Ewangelicko - Augsburski w datki osobowe i rzeczowe.


Rzeczypospolitej Polskiej posiadać może własne (2) DolacjG na wydatki osobowe ustalane będą
w kwocie łącznej nie niższej od kwoty 240,000 (dwie-
cmentarze na zasadach, ustalonych w ustawach pań­
ście czterdzieści tysięcy) złot)'ch rocznie.
stwowych. Może również korzystać z l11udar::yj i fun-
duszów tudzież posiadać zakłady, przeznaczone dla (3) Dotacje na wydatki rzeczowe ustalane będą
celów wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych w kwocie łącznej nic niższej od kwoty 57.000 (pięć­
dziesiąt siedem tysięcy) złotych rocznie.
na zasadach, ustalonych ustawami państwowymi.
(4) Do wydatków osobowych należą uposaże.
nia osobowe:
Art. 12. (1) O ile zwyczajne dochody parafii
(fi1iału) okażą się nie wystarczające, mogą być na po- aj Prezesa Konsystorza ,
krycie potrzeb parafii (filiału) pobierane tzw. skład­ b) Naczelnika Kancelarii Konsystorza i innych
ki posiłkowe. Składki te uchwalają up r awnione do funkcjonariuszów Kancelarii,
tego organa, przewidziane w Zasadniczym Prawie c) Wiceprez r.::; a i rad~ów Konsystorza,
,~\'i/ ewnętrznym Kośc ; oła Ewangelicko-Augsburskiego d) ogółu duchowicrlstwa.
w Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwały te wymagaią (5) Uposażenia osobowe Wiceprezesa i radców
.dla swej ważności za'twierdzenia właściwych władz Konsystorza oraz ogółu duchowieJlstwa są \rypłaca­
państwowych. . nc na zasadach i w sposób, który określa Minister
(2) Przepisy, dotyczące \rymiaru, zatwierdzenia Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
i poboru składek, właściwości władz i toku instancyj (6) Tytułem wyda.tków rzeczowych Minister
oraz trybu przymusowego ściągania ustala rozporzą~ Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy~
dzenie Ministrów Wyznań Religijnych i Oświecenia znaje kredyty na:
Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych i Skarbu. a) wydatki rzeczowo ~ administracyjne Konsy~
(3) Budżety roczne dochodów i wydatków storza i koszty wizytacyj,
w parafiach i filiałach, o ile korzystają ze składek b) zasiłki i stypendia,
posiłkowych, podlegają zatwierdzeniu właściwe60 c) wydatki budowlane,
wojewody (Komisarza Rządu m. sL Warszaw~) d) wydatki pocztowe.
w trybie i na zasadach, które ustala rozporządzenie (7) Zaopatrzenie emerytalne duchowieństwa
'Ministrów Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- oraz pozostałych po nim wdów i sierot normuje roz-
nego oraz Spraw Wewnętrznych . porządzenie Rady Ministrów.

Art. 13. Należące do Kościoła Ewangelicko- Art. 17. (1) Biskup Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub do Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej sprawu-
jego osób prawnych budynki, poświęcone wyłącznie je kierownictwo duchowne tep,oż Kościoła. Repre-
służbie Bożej, tudzież taki majątek, z którego do- zentuje on Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rze-
chód służy wyłącznie celom kultu religijnego i nie czypospolitej Polskiej w00ec wb,dz państwowych
przyczynia się do osobistych dochodów duchowień­ oraz wobec innych wyznań i wybierany jest doży­
stwa lub innych członków kościoła, a także instytu- wotnio. Biskup jest zarazem dożywotnio Prezesem
cje dobroczynne i kulturalno-oświatowe, korzystają Synodu i :Prezesem Konsystorza.
z ulg i zwolnień od podatków państwowych i komu- (2) Wyboru Biskupa dokonywa, w porozumie-
nalnych stosownie do obowiązujących przepisów niu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia
prawnych. Pomieszczenia, zajmowane przez duchow- Publicznego, Kolegium Wyborcz.?, składające' się
.nych, oraz lokale urzędowe władz kościelnych będą z Wiceprezesa i radców Konsystorza. seniorów
traktowane przez Skarb Państwa na równi z pomie~ członków Wydziału Synodalnego oraz czterech wy:
szczeniami urzędowymi, zajmowanymi przez funk" branych przez Synod delegatów świeckich. Objęcie
cjonariuszów państwowych i z lokalami i,nstytucji przez elekta stanowiska wymaga uprzednie6'o za~
państwowych. twierdzenia go na urzędzie przez Prezydenta Rze~
czypospolitej .P~lskiei ~ ~łożeni~ v.: r~ce Prezydenta
Art. 14. Zakres ulg, z jakich w dziedzinie za- RzeczypospolIte) Polskiej przysIęgi wIerności według
kwaterowania wojska w czasie pokoju tudzież następującej roty:
w dziedzinie rzeczowych świadczeń wojennych ko- "Ślubuję i przysięgam Panu Bogu Wszechmogą­
rzystają budynki i pomieszczenia będące w użytko­ cemu na ~w: Jego .E.wan~eli.ę, że wierny będę Rze-
waniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze- czypospolIteJ Pols~leJ, k~oreJ dobro i rozkwit popie-
czypospolitej Polskiej, normują obowiązujące przepi- ra~ 1;>ędę według SIł ?wOl,:h. w zakresie mojej działal.
sy prawne. noscl. Z zupełną lOjalnosclą będę szanował Rząd.
1436 Dz iennik Ustaw. Poz, 613.
------ _. _- ~ - -~_._. ~_. __ . _ , _. ~---
Nr 88.

Konsty tucją ustanowiony, i przestrzegał, aby szano- (2) Wiceprezesa Konsystorza wybiera, w poro-
wało go również powierzone mi duchowieństwo. Nie zum ier:iu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświe­
będę ucz estniczy ł w żadnych poczynaniach, w ża­ cenia Publicznego, Kolegium Wyborcze, złożone
dnych naradach, mogących szkodę wyrządzić Pań­ z Biskupa jako przewodniczącego, radców Konsysto-
stwu Polsk: Ann, przec iwni e b ędę gtarał się w zakre- rza, seniorów, c złonków W/ydziału Synodalnego oraz
sie mo jej działalności usuwać wszystko to, co może czterech delegatów świeckich wybranych przez Sy-
zagrażać porządkowi publicznemu i dobru Państwa. nod. \v/iceprezes Konsystorza czuwa wraz z Preze-
Tak mi Panie Boźe na duszy i na ciele dopomóż sem nad praw'i dłowym b iegiem prac ~onsystorza
przez Jezusa Chrysiusa Pana Nasz ego Amen". i w razie nieobecności P rezesa przewodmczy na ze-
(3) \Y./ razie zawakowania stanowiska Biskupa braniach Konsystorza.
lub niemm:ności bezpośredniego sprawowania prze- (3) W r nzie n iedo jś c i a do porozumienia w spra-
Z2Ó obo"viązków, 'W:cepre zcs Konsystorza lub w je- wie wyboru \Y/iceprezesa Konsystorza, Minister Wy-
go zastępstwie zaproszony prz ez Ministra \Y/yznań znań Religijnych i O ś wiecenia Publicznego powołuje
Religi jnych i O św i ecenia Publicznego radca duchow- jednego z r adców świeckich Konsystorza do czaso-
ny Konsystorza wchodzi we wszelkie jego uprawnie- v,rc?;) pełnienia obow iązków Wiceprezesa.
nia jako Prezesa Konsystorza i zwołuje najdalej (4j Wiceprezes Konsystorza obejmuje SWOI
w trzy miesIące do in. sL Warszawy Kolegium Wy- urząd po uprz edni m za tw ierdzeniu przez Prezydenta
borcze celem dokonania nowe go wyboru. Rzeczypospolitej i złożen iu na ręce Prezydenta Rze-
(4) W razie n is dojścia do wyboru Biskupa, Pre- czypOSpOlif8j przysięgi wierności .
zydent Rzeczypospolitej po w ołuje jednego z r a dców (5) ' \'\i ,'a z ie n i emożno ści sprnwowania obowi ąz·
ducho·w ny ch Konsystorz". do czasowc:1'~ sprawuw<: - I, ów przez \1[l iccprezesa zastępuje go jeden z radców
n in. Vi c )nrc:kterze zast ę p cy Bisku pa 'wszystk\ch ś\ii ec 1 ; icb Konsystor za zaproszony przez Ministra
funkcji tC f~ O ostatn iego. 'X1yz l~a ó Rdi).'ij nych J O świ zcen ia Publicznego.
(5] Upra'\vnicnia Prezesa Konsystorza i Prezesa (6) Radc ów Ko nsyslorza wyb iera Synod.
Svnodu okreśia Zasadnicze Prawo '\V!ewnętrzn e Ko- (7) Radcowie Konsystorza obe jmują urzędy po
ś~ioła Ewcmgclicko-Augsburskiego w Rzeczypospo- uprzedn im zatwierdzeniu ich na tych stanowiskach
litej Polskiej. przez Ministra Wyznań Reli?,ijnych i Oświ ecenia Pu-
(6) Pi'ezes Konsystorza pobiera uposażenie ze Dliczne~o i złożeni u na ręce tegoż Ministra przysięgi
Skarbu Państwa podług grupy IV uposażenia urzę­ w ie rności.
dników paristwowych, ma prawo do zaopatrzenia (8) Siedzibą Konsystorza jest m. sL Warszawa.
emerytalnego i korzysta z wszys tkich innych ś w;a d­
czeń, przysługujących urz ęd n i kom p aiisŁwowym . Art. 20. (1) Przy Konsystorzu działa Kancela·-
ria K onsvstorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskie·
Art. 18. (1) Naczelną władzą, powołaną do go w Rz~c:zypospolih? j P olskiej, złożona z Naczelni-
uchwalania wew nę trznych praw koście lnych, jak ka Kancelarii i z odpowiedniej liczby funkcjonariu-
również do rozs trzygania w sprawach o,gólnych Ko- sz ów, ustalonej przez l\1inistra Wyzna!) Religijnych
ś cioła jest Synod Kościoła Ewc::.nge licko-Augsbur- i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Preze-
r.kiego VI Rzeczypospolitej Polskiej . Synod jest zara- sem Konsystorza.
zem najwyższą instancją odwoławczą w sprawach (2) Naczelnika Kancelarii Konsystorza powołu­
kościelnych w wypadkach przewidzianych przez Za- je Konsystorz za uprzedn!ą zgodą Ministra Wyznań
sadnicze Pravvo Wewnętrzne. Skład i kompetencie Religijnych i Oświecenia Publicznego, innych funk-
Synodu określa poza tym Zasadnicze Prawo We- cjonal-iuszów Kancelarii POWOłUj2 Konsystorz, zawia~
wnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsbur~kiego. damia j ąc o tym Ministra Wyznań Religijnych
(2) Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskie- i O świ ecenia Publicznego.
·go zwołujePrezes Synodu. Synod odbywa si<: w m. (3) Stosunki służbowe, wysokość uposażeń oraz
sto Warszawie co najmniej raz na trzy lata. Datę zaopatrzenie emerytalne Naczelnika Kancelarii Kon-
otwarcia Synodu ustala Prezes Synodu, zawiadamia- systorza i innych funkcjonariuszów Kancelarii noł'­
jąc o niej Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia muje rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych
Publicznego i przedstawiając mu program obrad Sy- i Oświecenia Publicznego.
nodu co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym na
otwarcie Synodu terminem. Art. 21. (1) Pod względem administracyjnym
(3) Minister może dele'gować na posiedzenie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej
Synodu swego przedstawiciela, który ma prawo za- Polskiej dzieli się na diecezje, stanowiące zarazem
bierać głos poza kolejnością mówców składać okręgi wyborcze dla kościelnych władz senioralnych,
oświadczenia i deklaracje. w skład zaś p osz czególnych diecezji wchodzą para-
(4) Synod wybiera Wydział Synodalny, który fie i fiiiały, po s iadające własne władze parafialne
jest stałą delegacją Synodu. z wyboru.
(2) Ustrój i zakres działania władz senioralnych
Art. 19. (1) Naczelną władzą administracyjną i parafialnych określa Zasadnicze Prawo We-
i organem wykonawczym Synodu jest Konsystorz v,rnę trzne.
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, złożony z Prezesa, \Wiceprcz'2 sa Art. 22. (1) Tw o rz enie nowych diecezji, para-
i sze ściu radców. Skład i kompetencje Konsystorza fii i hliałów, znoszenie jak również zmiana ich granic
określa szczegółowo Zasadnicze Prawo Wewnętrzn2. i siedzib, o ile takie zarządzenia pociągają nowe wy-
Nr 88. Dziennik Ustaw. Poz. 613. 1437

datki ze Skarbu Państwa . wymagają uprzedniej zgo- Art. 26. (1) O poruczeniu funkcyj proboszcza
dy Ministra Wyznań Religijnych i O świecenia Pu- lub administratora w parafii. albo filiale jednemu
blicznego w porozumi(m iu z Ministrem Skarbu i Mi- z już urzędu;ących proboszczów sąsiedniej parafii
nistrem Spraw Wewnętrznych. O ile zaś takie za- Konsystorz jednocz cśnie z powzięciem decyzji za-
rządzenia nie pociąga; ą za sobą nowych wyd3tków wiadamia właśc iw 8i10 wojewodę.
ze Skarbu P f. t1stwa , dokonywćme być m ogą po u pe- (2) W przyp ćl d k u, kiedy wyznaczony przez
wnieniu się Prez 2sa Konsystorza, że M in ister '\I/y- Konsystorz admin;strator, nic będ ący równocześnie
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego nie pod- probo ~.zczem sąsiedn i ej parafii (ust. 1) sprawować
nosi przeciw nim zastrzeżeń. Jcżeii M.inister nie za- ma administrację parafii lub filialu przez okres dluż­
komunikuje Prezesowi Konsystorza swej decyzji szy aniż e li trzy mics: ące, Konsystorz upewni s:ę
w ciągu dwóch miesięcy po otrzymaniu od Prezesa u właściw e go wojewody przed upł ywem trzech mie-
Konsystorza pisma w tym prz e dmiocie, będzie to sięcy, iicząc od dnia wyznaczc:1.i a admi nistratora, czy
uważane za wyrażenie zgody. przeciwko dalszemu pozostaw:eniu go na rym stano-
(2) O tworzeniu stacji kaznodziejskich, domów wisku nie zachodzą zastrzeżcniQ natury politycznej.
modlitwy i kantoratów Konsystorz zawiadamia wfa-
ściwego wojewodę jednocześnie z powzięciem dane- Arf. 27. (1) O delego.nn!ll do parafii wikariu-
go postanowienia. sza K onsystorz jl"cl n0<::zcśnie z l)owzięciem decyzji
zawi c: d ;:m:i~ v.lb ś ci wcf. o wo j ewodę.
(31) Istniejące w chwili wejścia w życie dekretu
niniejszego diecezje, parafie i fil.i ały wraz z lic z bą (2) J e żeli vvik:nius'l, po upływie pierwszego ro-
ustalonych przy nich stanowisk duchownych są wy- ku o d ordyn .') cji p ozcstC'. ć ill"\ net swym stan0w isku
mienione w załą...:zniku do d ekretu niniejszego. przez okres dh::Sf:y 0.niźd i s ześć miesięcy Konsy-
storz up e wni Sif~ 11 "\Tbściwe.~o Vv' oj 2,:·.r0dy przed upły­
(4) W ciągu roku od dnia we jśc ia w życie de- wem sześciu mics i~cy, liczac od dnia dele gowania
kretu niniejszego Konsystorz wyda zarządzenie, wikariusza, czy przecivJk o d alszem u pozostawieniu
określające szczegółowe gra nice terytorialne diece-
go na tym st anow ;sku [,ie zachodzą zastrzdenia na-
zyj, parafij i filiałów, wskazanych w ustępie poprze- tury politycznej.
dzającym. Zarządzenie to wymaga uprzedniej zgody
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- (3) VI! przypadku zamierzonego delegowania do
blicznego. parafii wikariusza po ostatecznym egzaminie konsy-
storskim "pro ministerio" ma odpowiednie zastoso-
Art. 23. (1) Duchownym zwierzchnikiem die- wanie art. 25.
cezji jest ks. senior. duchownymi zwierzchnikami pa-
rafij są proboszczowie, filiałów zaś duchowni wy- Art. 28. (1) Osoby, nie posi a d aj ące obywatel-
znaczeni przez Konsystorz. ' stwa polskiego, nie mO.gą spraw o wać urzęd ó w ko-
ścielnych oraz zaimować jakichkolwiek stanowisk
(2) Obok proboszczów w parafiach powołani
mogą być na stałe stanowiska duchowne księża dia-
i piastować mandatów w Kościele Ewangelicko-
koni i księża adiunkci, m0l:1ą być również przydzie- Augsburskim w· Rzeczypospolitej Polskiej.
leni przez Konsystorz wikariusze. (2) W drodze wyjątku osoby takie mogą być
dopuszczane do czynności, w~' :azan ych w ustępie
Art. 24. Seniorowie powoływani są przez or- poprzedzającym, na wniosek Konsystorza. za zezwo-
gana oznaczone w Zasadniczym Prawie Wewnętrz­ leniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
nym oraz w sposób tam określony spośród kandyda- Publicznego.
tów. co do których Konsystorz uprzednio upewnił się
w osobie swego Prezesa u Ministra Wyznań Reli- Art. 29. (1) Ordynacja na duchownego może
gijnych i Oświecenia Publicznego, że nie zachodzą być udzielona jedynie osobie, która posiada dowód
p ,r zeciw nim zastrzeżenia naJtury politycznej. ukończenia studiów na Wydziale Teologii Ewange-
lickiej UniwersY'tetu Józefa Piłsudskiego w Warsza-
Art. 25. (1) O dokonanym wyborze probosz- wie, i która została powołana na stano'w isko du-
czów oraz księży diakonów i adiunktów Konsystorz chowne, ustalone w myśl postanowień art. 22.
zawiadamia właściwego wojewodę celem upewnienia (2') Na wniosek Konsystorza Minister Wyznań
się, czy nie zachodzą przeciw nim zastrzeżenia na- Religijnych i Oświecenia Publicznego władny jest
tury politycznej. w wyjątkowych wypadkach zwolnić daną osobę od
(2) Niezgłoszenie zastrzeżenia właściwego wo- wymogu ukończenia studiów teologicznych na: Wy-
jewody w ciągu pięciu tygodni, licząc od dnia zawia- dziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Józefa
domienia, uważa się za wyrażenie zgody. Piłsudskiego w Warszawie.
(3) Od decyzji wojewody przysługuje Konsysto-
rzowi w ciągu czternastu dni prawo odwołania do Art. 30. (1) Kandydaci na duchownych skła­
Minisir·a Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- dają przy ordynacji, niezależnie od ślubo'wania koś­
nego, który po z.asiągnięciu opinii Prezesa Konsysto- cielnego, przysięgę wierności Rzeczypospolitej Pol-
rza sprawę rozstrzyga ostatecznie. Niepowzięcie de- skiej.
cyzji przez Ministra w terminie czterotygodniowym (2) IPowtórzenie aktu przy sięgi wierności oho-
od dnia otrzymania opinii Prezesa Konsystorza bę­ wiązuje duchownych tylko przy objęciu stanowiska
dzie uwa,żane za wyrażenie zgody. księdza seniora lub radcy Konsystorza. .
1438 Dziennik Ustaw. Poz .. 613. Nr 88.

(3) Przysięgę wiernoscl przy ordynacji i przy nistra Wyznati Religijnych i Oświecenia Publicznego,
objęciu . stap-owiska ks i ędza seniora skiada siC; IIit który po porozumieniu się z Biskupem rozstrzygnie
ręce Pre zes a Konsystorza w obecno śc i wojewody lub spraw~ os tatecznie.
delegowanego przez ni ego przedstawiciela.
(4) ,Rota przys ięgi wierności przy ordynacji Art. 34. ' (l) O ile przepisy państwowe pawic-
brzmi : "Slllbuj~ i przysi ęgam Panu Bogu Wsz ech m:o- rzają sądownictwu duchownemu orzekanie w spra-
gącemu na ŚW !,ętą J ego Ewange lj ~; , ż e wierny b ę dę wach małźeńskich, Ko'USyS'torz KościołaE.w.apgelic.­
Hzeczypospolitcj Polskiej, k tórej d obro i rozk w it pr,- ko-Augsburskiego sądzi w pierwszej i ostalllq mstan-
pierać będę w\?dług ~;J moich w zalu'esie moj ej dzia- cji ~'.prawy o ni eważność lub rozwiązanie małżeństwa
lalno ści , Z zupełną lojalnoscią i ccbrs wolą będ~ zgodnie z prawod awstwem paristwowym.
szanował. Rząd, Kon stytucjq u s tanow'io ny, Nic b ę dę (2) Do czasu wprowadzenia ogólr!opań s twoweglJ
llczestn;czył w żadnyc h poczynan ić\ch, ·w żadnych prawa małżeńsk i ego Konsystorz stosuje przy rozpo-
n arada ch, nH:gących szJ<o d ę wy r z ąd z ić Państwu Pol - znaniu sprawo. niewaźn·.) ś f lub rozwiązanie małźcn'
:;kiemu, a !'aczcj b ę d ę s i ę stara! w zakresie mojej slwa przepisy paristwowe, obowiązujące w tej mierze
działaln ości usuwać ws z ystko to , co mo:7.c zagrażać na POS7:czc gólnych obszarach Rzeczypospolitej Pol-
porządkowi publicznem1l i dobru Pcu1slwa. T a k mi skiej,
Panie Bo ż e lla d~lS Zy i na ciele dop o móż przez J c-
(3) Przepisy o ustroju sądownictwa kościelnego
zusa Chrystusa, Pana Naszego Amen".
tud z ież o postępowaniu sądowym będą wydane prze~
(5) S e niorowie skła dają przys ięgę v.. ierności w e -
dług roty, przewidziane j wart. 17 .
Synod i zatwierdzone przez Ministra 'Y/yznań Reti-
gijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministra Spra-
(6) Rolę podpi s an ą przez skł adaiącego przysię­ wiedliwości. Do czasu wydania tych przepi~ów po-
gę, Konsystcrz przesył a niezwłocznie Ministro'wi Wy- zost ają w mocy przepisy dotychczasowe:.
znań Religi jny ch i O ś wiecenia Publicznego.
(4) Skutki prawne wyroków Konsystorza w
(7) \X1iceprczes i radcowie Konsystorza składają sprawach małże Jiskich określa prawodawstwo pad-
przys i ęgę wi erności wcdtllg roty przepisanej przy stwowe.
0rc,yn<lcji duchownych.
Art. 35. (1) W sprawach D' uniewazmenie lub
Art. 31. (1) Duchowni Ko śc ioła Ewangelicko- rozwiazanie małżeI1stwa prokurator może zgłaszać
Augsbursk ie go w Rz e czypospolitej Polskiej korzy- swe w'nioski. S z czegółowe przepisy o stosunku pro-
slają ze wszystkich szczególny ch uprawnień, jakie kuratora do Konsystorza Kościoła Ewangelicko-
u stawod,nvsiwv· parls h'liowc zapewnia c!uchownyrn Au gsburskie.go b~dą wydane po zasiągnięciu opinii
·wyznań prawnie uznanyc h. Konsy s torza, w osobie jego Prezesa, przez Ministra
(2) O wsZCZ~Cill i u kOllczen;u postępowaniu. kar- Sp rawie dliwości oraz Ministra Wyznali Religijnycb
nego prz e ciw ducbown e mu Ko ścioła Ewangelicko- i O ś wi cc eni:t Publi czn ego.
A ugsbursk iego władze s ądowe za'Niadamiają Konsy- (2) W sprawach przewidzianych w artykule ni-
s torz ,1 nadto prze syłają mu odpis aktu oskarżenia niejszym Kon systorz na wniosek Prokuratora jest
oraz wyroku sądowego z uzasadnieniem. obowiązany powzią(' postanowienie w przedmiocie
(3) W razie uwięzi e nia lub aresztowania du- >,wej właściwcści. Na to postanowienie Prokurator
chownego Kościoła Ewangelicko - Augsburskieg" może złożyć zaż.alenie do Sądu Najwyższego w ciągu
w Rz e czypospolitej Polskiej v,,-ładze cywilne zacho- siedmiu dni od daty zawiadomienia. Do czasu upra-
wywać będą wzgiędy nal eżne jCQO duchownemu sta' womocnienia się wspomnianego postanowienia albo
nowi, duchowny taki będzie podlegał aresztowi oraz rozstrzygnięcia kwe81ii właściwości przez Sąd Naj-
odbywał karę pozbawie nia wolności w pomieszczeniu wyższy, nie można wydać wyroku w sprawiej wyrok,
oddzielnym od pomieszczenia osób świeckich, o ih: wydany wbrew powyższemu przepisowi, jest z sa-
nie został przez Konsys torz pozbawiony godności mego prawa nieważny.
duchowne go. (3) Prokurator wnosi zażalenie do Konsystorza,
który obowiązany jest przedstawić je w ciągu siedmiu
Art. 32. Prawomocny wyrok sądowy, skazu- dni wraz z aktami sprawy do Sądu Na'jwyższego.
jący duchownego lub członka jakiegokolwiek organu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypo- Art, 36. Do czasu jednolitego uregulowania
spolitej Polskiej za zbrodnie lub czyn karalny, po- prow~dz2 nia akt stanu cywilnego w całym Państwie,
chod7.ący z chęci zvsku lub mz('c iw moralno ś ci , po- duchowni zajmujący s'tanowi~.ka proboszczów, pro-
woduje z mocy sam Bgo Dra,~a usun ię cie danego du- wadzą księgi stanu cywilnego (metrykalne) stosownie
chownego lub członka z ~ajmowanego stanowiska. do obowiązujących przepisów państwowych i w gra-
nicach przez nie ustalonych. W tym zakresie probo-
Art. 33. (1) W razie szkodliwej dla Państwa szczowie podlegają nadzorowi i zarządzeniom wła,
działalności duchownego lub członka jakiegokolwiek ściwych władz państwowych.
organu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego może
właściwy wojewoda zwrócić się do Konsystorza, Art. 37. Jezvkiem urzędowania władz i urzę"
z podaniem motywów, o wydanie odpowiednich za- dów kościelnych jest język państwowy. W stosunku
rządzeń lub o usunięcie danej osoby od sprawowania do osób i im,tytucji, zwracających się do władz
urZE;'dll ko ście lnego lub funkcyj .
i urzędów kościelnych w języku niepat1slwowym,
(2) Przeciw żądaniu wojewody Konsystorz mo- władze te i urzędy posługiwać się mogą językiem
że w cią gu trzech tygodni wnieść odwołanie do Mi- petenta.
Nr ~8. D",icllllik Ustaw. 1'07- . bI J , l439

Art. 38. (I) Konsysto rz w zakresie sądownic­ niniejs;:ym i Zasa.duic7.ym Prawem W€W!1~lILnyJi! ,
twa ma lż criskiego. sprawowanego w myś l art. 34 ni- dolychciw.sowe wladze kościelne sprawują swe CZyll~
niejszego de;kreiu, oraz duchowni, sprawujący fu nkcje no::ici.
nrzędników s tanu cywilnego, l1 żyv.raią pieczęci z g0- (2) Z chwilą wcjścia w życic dekrelu niniejsze"
d łem paristwowym. . go dotychczasowy Supcrin tendent Generalny zostaje
{21 Poza tym używają władze i urzędy K ościoia z mocy prawa Prezesem Konsystorza do czasu wy-
Ewangelicko - Augsburskiego w Rzeczypospolite j boru Biskupa, Jwrzy:dając Z.11·azem z uprawnieri tego
Polskiej w łasnych pi eczęci z godłami k oście l nymi ostatniego. Prezes Konsystorza wyda odpowie dnie
i :J.ót.pisem w ję zyk u paristwowym. prz~pisy i zarządzenia cele m ukull sty tuowania się
(3) W stosunkach w c wnętrzllok cścielnych do- w naikrótszym n:asie naczelnyc h wladz ko ście lnych
p uszczalne są nadto inne z dawnych czasów używane przcwidzi<lnych dekretem niniejszym i Zasadaiczym
pieczęcie. P raw em \V e wnę lrznym.
(4) Wzory pi eczęci zatwierdza na wniosek Kon- (3) Pierwszy Syn od będ zie z wołany na pienv#
systorza Minis ter Wyzna ń R eligijnych i O świecenia szą sesję wyłąc znie w celu w)'boru ra dców Konsy -
Publicznego w p orozumieniu z Ministrem Spraw s torza. czlonl,ów W·yclzialu Synodalnego, dclcga tó w
:Wewnęt rzn yc h . do Kolegium Wyborcze go. przewidziancgo \II art. 17
i 19, po czym sesja ulega zamkn ięciu z mocy praW;;L
Art . 39. (l) Konsystorz obowiązany jest pn:c-
(4) Zmiany w Zasadniczym Prawie Wewnętrz·
s-y ł ac na żądanie Ministra. Wyzn<'nl Reli.~ijnych u ym Kościoła Ewangelicko - AugsbUf l:ókicgo w Rze-
i Oświ ecenia Publicznego wykazy i sprawozdania. c",ypospolitej Polskh:~j , ustalonym przez Komi sję Sy-
(2) O dpisy protok oł ów posied2',eń Synodu prze -
nodalną jako prawną repr eze ntację tego Ko ścio la , wy -
sy ł ane s ą do wi ado m ośc i Minislra Wyznań R eligij-
ł onioną przez Synod Konstytucy jny, i uznanym przez
nych l O świec(~nia Publicznego najdalej w cztery Pandwo w d~odze t'ozporząrlzenia H.ad y Ministrów
tygodnie po ukończe niu b ieżącyc h posiedzeń .
(ar1. l ust. (2)) , - wymagają uchwały Synodu (a rL
(3) O dokonanych wyborach Konsystorz zawi:t- 18) i uZJ:"nia wc W~pOl)m;r:ny,n trybie.
damia właściwą władzę administracji ogólnej w dwa
tygodnie po zatwierdzeniu w yborów.
Art. 43. (1) Z dniem wcj$cia w iyt:!c cld;rctu
Art. 40. Urzędo wym orga nem Kośc i oła Ew,w- niniejszego tracą nIce ·w!;zyslJ..ie dotychczasowe prze -
gelicko - Augsburskiego w Rzeczypospolitej P olskiej pisy w przedmiotach dekretem niniejszym i Zasadni-
jest wydawany w \Varszawi e w języlnt pańs tw owym czym Prawem Wewnęirzr.ym obil?lych.
"Dziennik Urzędowy Koscioła Ewangelicko-Augsbur- (2) \VI wypadkach . w których dekret mnteJSz.y
-skjego w R zeczypospolitej Polsk iej"; urzędowe p-rzc - lub Zasadnicze Prawo \Vewnęlrzne pl'Zcwidują wyd ... -
1dady zarządzeń i enuncjacji wł ad z kościel n ych b ę­ Ilie nowych prz.episów, do czasu wejścia ich w życiz,
dą zamieszczane w d oda1k u. p rzepisy d o tych czasowe pozostają w mocy, n ie dłu­
żej jednaJ, niż na rok od chwil i wejścia w życic de-
Art. 41.Ul W niedziele i ś więta k ośc i e ln e od- kretu niniejszego.
mawiać będą duchowni K ościo ł a Ewangelicko-Aug-
sburski ego podczas nab oże ll s twa modl i twę za po- Art. 44. \Vyko.nanic clck~ctu niniejszego po ru-
my ś lnosć Rzeczypospolite j Pol skiej i jej Prezyd enta cza się M in isirowi Wyzn<\ń Religijn ych i Oświecenia.
wed ług tek s tu, ogłoszonego w Dziennik u Urzęd ow ym Publicznego w porozumieniu z interesowanymi mi-
Kościoła Ewange lick o - Augsburskie go w Rzeczypo- nistrami.
.s poliłej Pols kiej. Przed ogło szenie m tek stu w tym
Dzienn iku tekst pr zed ł ożony b ędz i e przez Bisknpa Art. 4:1. D"l,rc t niniejszy wchodzi w życic
Ministrowi Wyzna ń Religi jnych i Oświ ecenia Pu-. po up ł ywie miesiąca od dllla og ło szen ia na ca ł y m
blicZ1lego. obszarze R zeczypospolitej P ols!oej, z wyjątkiem g,ór-
(2) W dn i świąt pallstwowych duchowni będą n ośląskiej c zęści województwa śląsk ieg o .
odprawiali urocz)'stc n abożeństwa, po których b ę ­
dzie odegrany !nb odśp i ewany h ymn modlitewn y; Prezyd enl Rzeczypos politej : l. JlJoicicki
.. Boże co ś Pol s IH~" w ob ecności ce l e brujące go du-
chowieństwa. P rezes Rady Ministrów: S ła woj Składkowski

Art. 42_ Ol Do czasu ukonstytuowania się Minister W-yznań Religij nych


władz ko ś cielnych n a zasada ch, ustalonych d ekretem i Oś\..decenia Publicznego: W. Święloslawsk l
1440 Dziennik Us law . Poz. 613. Nr 88.

Z ał ącz n: k d o a r t. 22 dekr et u Prez yd ent a Rzeczyp o-


sp o1ite j z dnia 25 listopa da 1936 r, (po z, 613).

~ y K A Z
diecezji, para fii fHiałów oraz ustalonych stanowisk duch.ownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Rzeczypospolitej Polskiej,
. - 9) ' -
-- -
Stanowisko duchowne
-
Diecezje, parafie, miały
Pro- Wika-
Senior Diakon Adiunkt
boszcz riusz

L Diecezja W arszawsk a ~ ;;
· :i 1 - - - -
P arafia Lipiny-\Xi ola Mło cka ., ~ ;; - 1 - - -
Łowicz
".. - - - -
"
,
'. ~

,.
~ l
- -
1
- -
Fili ał Kutno
· 'I.
" i.

-
-
- -
P arafi a Mł awa -Dzi ał dowo
· ~
• ~

, • -
-
1
- -
"
NasieIsk
Nowy Dwór ·.. ~

~
~

~
~

~ ~
Iii
li -
1
1 - -
-
1
" Paproć Du ż a ,~ ;i! l! ~ ~ ~ - 1 - - --
"
"
Pilica ~ ~ II ~ ~ ~ - 1 - -
"
"
Przasnysz
PuHusk
R adzymin
• ...II
. ,
...
~

:
7-
M
~
,..
~

;;
~

"
~
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" Rawa Mazowiecka ~ .. 'tli 1- - 1 - - -
" - - -
"
S ad oleś Pła1kowni ca • · • ~,

-
1
- -
-
"
Stara lwiczna
·'. '~ ~ " 1
-
1
- -
1
Filiał Bł edów ,
Parafia W arsz.awa •
:o
~
· ..·
~
'.
~ -
-
2 1 1
-
2
"
Warsz,a wa-Praga
'" io! ~ 'J ~ - 1 - - -
"
W ęgró w
· ~ ~ • ~ :. - 1 - - -
"
Zyra rdów "

" a ~ ~ . - 1 - - 1
Filiał K arolew •
" ~ ~ 'J "
• -- - - - -
II. Diecezja Pł<01::ka
· "
ii:
'. :-. -. , 1 - - - -
P arafia Chodecz • • • ~ ~ ;.;
· - 1 - - -
"
G ąbin
Gostynin
"
~ ~ ,~
" ·
;" .
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
jI ~ ~
" Iłó w .. "", .. - - -
" Lipno
~

'.
~

, ...
"

~ ~
'.
· -
-
1
2 - - 1
Fili " .. - --
ał O rło wo
· '. • ... lo
· - - -
"
Parafia
Ł ąkie
Michałki. · ~

'.
"

..

.. '.
"
.
" ·
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Makowisko , jI ~
•, r - 1 - - -
"
Filiał Sk rzypk o-Jackowo .. - - - - -
~
'.
P arafia Nowa Wi eś
"... '. 'i - 1 - - -
"
Filiał
Ossówka
Brzozówka
Parafia Pł ock •
·
" •
:-
·"

"..
·
· ·
'.
I -
-
-
-
1

1
-
-
-
-
-
-
-
-
1

Fili ał D obrzyń n. W. , - - - - -
Parafia Prze cIecz

:i
.

. "
.
'
'.
• -
-
1 - -
-
-
Rypin
" Sccymin .
. ~ l - 1
" " · ·• · · ,'.
- 1 - - --
"
Sicmicltkowo " "

·. , - 1 - - -
"
Sierpc . 'ii ii . '
.. - 1 - - -
Wyszogród , - - - -
"
Filiał Płońsk
;; ~

.. '. · • - -
1
- - -
III. Diecezja Kz,liska
...
'.
..
· •
- - -
P arafi a Babiak
"
'. · 1
-
-
-
"
D ąb ie
,
.·· ·
· ,
,
"
-
-
t
l
-
- - -
Grod,~ie c - -
" · · · ·• - 1
- -
-
"
Izbica Kuj awska
· • . ;! - 1 -
Nr 88. Dzien nik Us taw. Po z. 613. 1441

Stanow isko d uchowne

Diecez je , p araf.ie, filiał y


Senior
Pro-
b oszcz
Diakon I A diun kt
Wika-
riusz

-
I -
Parafia Ka lisz . :. :-: 1 -- l
K oł o
'., ~
~

~
';
,. ~
'#

~ ~ - 1 - - -
" K onin , • :. ~ - 1 - - -
" Ma śl aki , ",
;;

~ol ~.
"

" - l - - -
..
" Prażuchy , .. , ;o 'ó :- -
-
1 -
-
-
-
-
-
"
"
Sob ie s ęk i
Somp olno ·· ..
,.
~

;;

.,
~

:ti
~

co
~.

~ -
- -
1
1 -
-
-
- -
1
Fi1iał Ludwik owo
· 'ol
.,
~ • -.
- - - - -
.· ·
l'
Kozy ;; ~ .

P arafi a S tavliszyn '0 ~ ~


- 1 - - -
F ili ał Józefów
" " - - - - -
· · ,
'ó "
- - - -
P arafi a Turek
Wł?dysławów
·
",
·, ~
·
~
:-
~
-
1
1 - - -
" Z agórów . .. ." ;; - 1 - - -
"
Fili ał Lisewo-P vz dry ;;
~

· · •·
~

"
- - - - -
P arafia Zduńska Wola - 1 - - 1
-
I
" ;; ~

Fili ał S ieradz 'ó


"
, . , ~
- - - -
IV. Diecezja Piotrkowska. ~ 1 - - - -
" 'i
" "
P a r afia Beł cha tów ;; , ;; - 1 - - -
."
~

Fil ia ł Poź d ziennice ;;


·, ~ - - - - -
P ar afia Cz ęsl o chowa ;.
.' . ~ - 1 - - 1
Filia ł Zawiercie oJ.
· .. ~ - - - - -
, "
Parafia K leszcz ów • a - 1 -- - -
.
..
Lask
"
"
~

," .
~

~
, • .. - 1 - - -
Pio trk ów p.
." ~ - 1 - - -
Filiał Kamocin 'li
.' :- ~ - - - - -
P a rafia R adomsko -D zie p ółć 'j " 'ol

.,
~. - 1 - - -
"
T omaszów ~ ~ • - 1 1 - 1
"
Wi e luń 1 li ii ~ . . - 1 - - -
V. Diecezja Lubelska ~ ~ ~ iii • "
1 - - - -
P arafia Brześ ć n . B. :- • ~ .. ;;
• - 1 - - -
Fili a ł Pi ńsk . • ~ ~ ,. i - - - - -
P a r afia Cyców . • - 1 - - -
.. C heł m ..
;;

~ ~
.~

~
~

li
'.
.~
~

~
- 1 - - -
Ki elce • <I ~ "- ~ . J. - 1 - - -
"
Fili ał ,P ilica .. - - - - -
. P rzecz ów
~ j!
" • w • - - -- - -
• ~ ~
• ... •
Parafia Ka mi e ń ;;
'. • • • - 1 - - -
.
i
Lubli n • • ~ . • - 1 1 - -
Fil ia ł Ko ń ska W ola . " - - - - -
~ " 'ii! • ~

-
P ar afia Moś cice • " ~ ;; ~ - 1 - -
Filia ł Z2_moste czc • ~ 'i 1 - - - - -
"
Ol cndry Zabusk ie ,
•, ~ ~
- - - - -
OJendry S wierzowsk ie :. - - - - -
"
P arafia Ra dom ~
" - 1 - - 1
,
•"
~ ~

Fili a ł Jawor • ..
;;
~
• - - - - -
"
K ozienice . • I ~ ;o 11
- - - ~
-
., -
VI. Diece zja Lódzl{a
P a r afia A leksandrów
• ..
.,
';
· ~

-
1
I
-
1
-
-
-
Fi l ia ł
" '. "
• -
1 -
H u ta Bardziilska -
P ar afia A n dr;w jów · •
• ·
'.
· ~

a -
-
1
-
-
-
-
-
-
"
Fili ał Bukowiec
Laznowska Wola •
"
M
~ :.

~

I
a
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"
1442 Ihit:llUik Usla.w. POL. 613. Nr 88.

Stanowisko duchowne
.... _ ....... _ __
, ....... '"

1- ·- -'----

~
w
·
,
.
·
·
~
Di ecez je, parafie, fjliały
Pro- Diakon Adiunkt Wika-
Senior I, I,
hoszcz riUSZ
!
---r'-'- I
Parafia Bałuty-Żuba rdź 1
"
"
Brze ziny.
Konst a ntynbw l 1
1
Łódź Św. Trójcy 2 1 2
" Łódź Św. Jana 2 1 1 1
" Łódź Sw. Mate u sza 2 1
" Łódź·par. polska 2 1 3
Łódź- Radogoszcz 1
" Nowo:;oJl!a 1
Poctck bice 1
" Pabia;lice 1 1 2
" Rucla Pabia nicl,a 1
" Zgierz . 1 1
"
Filiał Grabicniec
Parafia tęczyca . 1
O zorkó w 1
"
VII. Diecezja \Vołyńska 1
Parafia Dl1bno 1
K ow cl 1
" KostoPQI 1
" Łuck 1 1
" Ro żysz czc 1 1
" R ówn e 1
" Tuczyn l
" Torczyn 1
" Wł od zimier z 1 1
"
VIII. Diecezja Wileńska
Parafia Białv s tok . 2 1
Filiał Sup{'aśl-Ch o r os zcz
" Michałowo
Parafia Grodno . 1
Filiał Izabeli n.
Pa rafia Ł om ża
Fili ał Szewczyn
" Graj e wo .
p ",.afia Suw ał k i . 1 1
Filiał Auguslów
" S e iny
Parafia Wilno 1
" Wiż a jny

IX. Diecezja śląska 1


Parafia Bi elsko 2 1
Cieszyn 2 2
" Dr ogo myś l
" 1
Gol csz ów 1
" Jaworze 1
" Kraków 1 1
" Międzyrzecze. 1
" Skoczów
" 1 1
Slare Bielsko.
. 1 1
" ("
"::'OSn G\VleC
" l 7
filiał D",browa G órn icza
Nr 88.

r _-----c_._st_a_n_o..,w.~i_S_k_O_d_U_C.h-,. o-w-n-e--~ ----


·1 _ _ _... .

l Diece z je , parafie, filialy


Senior
Pro'
hoszcz
Diakon AdiunH :
Wika-
rJ.lISZ

Parafia Ustrori 1 2
Wisla 1 1
"
Filiał Ist e bna

X. Diecezja Wielkopolsl{a 1
Parafia BydR, OSZ CZ 1 1
Gd y nia 1
" Grucl zi;;jdz -Tczew 1
" Os trzeszów -Pa wl ów 1
"" Ni eszaw a '. 1
" Pazn a r'! 1 1
Filiał Leszno
Pa rafia T o nu'. 1
Włocław e k 1 1
"

Razem: Razem:
10 diecezji 10 seniorów
117 parafii 126 proboszczów
40 filialów 7 diakonów
3 ad;unklów
49 wikariuszów

I
614. też przedsiębiorstwa takie już istniejące ulepszą lub
powiększą,
DEKRET PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ bl przeprowadzą ulepszenia w gospodarstwach
rolnych, -
z dnia 25 listopada 1936 r.
przyznaje się ulgi w podatku dochodowym na.
o popieraniu ruchu inwestycyjnego na obszarze wo· zasa c!J.ch c!ucślonych w artykułach następnych .
jewództw wschodnich.
Art. 2. Ulgi będą udzielane przez potrącenie
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytu- z dochodu podlegającego opodatkowaniu według
cyjnej i art. 1 pkt a) ustawy z dnia 2 lipca 1936 r. działu I u s tawy () państwowym poda,{ ku dochodo-
o upoważnieniu Prezyde nb Rzeczypospolitej do wy- wym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz. 6) kosztów:
dawania dekretów (Dz. U . R. P . Nr 51, po z. 363) po-
stanawiam co następuje: . aJ o ile 'chodzi o osoby wymienione wart. 1
lit. a) - wzniesienia nowych budynków przemysło­
Art. t. Osobom fizycznym i prawnym, prowa- wych oraz budynków przez.naczonych na chłodnie
dzącym prawidłowe księgi w rozumieniu art. 81 or- i elewatory, dobudowy do budynków takich już is~­
dynacji podatkowej (Dz. U. R. P. z 1936 1'. Nr 14, niejących, nabycia i zainstalowania nowych maszyn
poz. 134). które na obszarze województw: nowo- i urządzeń oraz rozszerzenia lub ulepszenia urządzeń
gródzkiego, poleskiego , wileńskiego i wołyńskiego już istniejących,
oraz powiatów: bielskiego. grodziellskiego, sokó!- h) o ile chodzi o osoby wymienio!le wart. 1
skieg? i wolkowyskiego w województwie . biało­ lit. b) -wzniesienia nowych budynków gospodar-
sloc1um: czych, nabycia nowych mas zyn rolniczych, prz e pr o-
aj założą nowe przedsiębiorstwa przemysłowe, wadzenia melioracji terenowych oraz zagospodaro-
żeglugi ś ródlądowej, chłodni lub elewatol~w, bądi wania łąki pastwisl<, -