Poz . . 48, 49 i 50 DZliennik Ustaw Nr 6 Str.

66
. (3) ż ł nie ł rodziny,
ż ę osobom, które poniosfy Ikoszty po-
grzebu, zwrot udowodnioOnych wydatków do
ś ł ś
Art. 10. Z dniem ś w ż ustawy
niniej,szej . ą moc ą ą ą
l) ą Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 6 marca 1928 r. .o ochotniczych
lotach ć (Dz. U. R. P. Nr 27,
poz. 246),
spolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych
lotach ć (Dz. U. R. P. Nr 87.
poz. 739).
Art. 11., Wykonanie ustawy ninieiszej po-
rucza ę Ministrowi Spraw Wojskowych. ,
Art. 12. Ustawa niniejsn wchodzi w ty-
ciez dniem ł
P;rez)'lden>t Rzecz)'!pOS(pdliitej: l. ś
2) ą Prezydenta Rzecz"Y'Po'- J>Teres RaJdy MilD.is:m-ów: ł ł
spoHtej z dni'a 7 paidziernika 19::;2 r. w sprawie
zmiany ą Prezydenta Rzeczypo- Mini's,ter Spraw WojskOW)'lCh: Kas,przycki
49
USTAWA
z dnia' 23 stycznia 1937 r.
o zamianie niektórych ś ń
Art. 1. Zezwala ę na ę ę ą
cych ś ń
1) gruntu w Ł o powierzchni 23 ha
170 m
2
, wydzielonego z folwaI1ku Marysin I i
oznaczonego wykazem hipotecznym osady w
folwai'iku Marysin Nr 4 powiatu ł
(Nr Rep. Hip. 8523), a ł ż ę
ą ń ą ą ą folwar-
kiem Marysin II i gruntami prywatnymi;
2) gruntu w ś i gminie Chojny
w poOwi eci e ł o powierzchni 11 ha
4496 m
2
, ą ę ś ć gruntów, wydzie-
lonych z Dóbr Chojny lit. D. powiatu ł
go (Nr Rep. Hip. 135) i uregulowanych w ód-
ę wieczystej dóbr ziemskich
"Grunta od Dóbr Chojny ę ś ć AB. Nr 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69, 70 i 71", a
ł ż ę gruntami ń
ż przez ę Polskie
Koleje ń innymi ń
wymi oraz rozparcelowanymi gruntami ę ś
Dóbr Choiny, -
na grunt wraz ze ą ę na nim
budynkami, ą ł ś ć gminy m. Ł
dzi przy ul. Ż Nr pol. 113 i oznaczo-
ny Nr hip. 2271 (Nr Rep. Hip. 5767) - o po-
wierzchni 3 ha 4155,54 m'.
Art. 2. Wykonanie ustawy nini,ejszej po-
rucza ę Ministrowi Spraw Wojskowych w po-
rozumieniu z Ministr,em Spraw ę
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w tycie
z dniem ł
ł ł l. ś
Prezes Ra1dy Ministrów: ł ł
Spraw Wojskowych: Kasprzycki
60
USTAWA
z dnia 23 stycznia 1937 r.
o przenoszeniu ą ż hipotecznych.
A .... 1. Na obszarze mocy ą ą
prxe!pisów prawa z 1818 r. (Dz.
Pr. tom V, str. 295) i z 1919 r. (Dz. U. R. P.
z 1928 r, Nr 53, poz. 510) Minister Sprawiedli-
ś ż z ę ć z archiwum hi-
potecznego ą ę do archiwum wy-
ł hipotecznego powiatowego, ł ś
ł miej'sca ł ż ś ą
ki hipoteczne, ą ś wIeJ-
skich o obszarze nie ż ą 50 ha
onz ś miast, w których nie ma
ą ę
Art. 2. ą Ministra Sprawiedli-
ś o przeniesieniu ą ż hipotecznych do
al'lchiwum ł hipoteczne.go powiatowegO'
:.,. /
Str. 67 Dziennik Ustaw Nr 6 Poz. 50, 51 i 52
ł ę w Dzienniku ę Minister-
stwa ś z oznaczeniem daty prz.e-
niesienia.
Art.- 3. (1) ż nie sprzeCIW1a ę temu
szczególny przepis prawa, ł ś nierucho-
ś ure,gulowanej w ą ę
wego, ż ż ą ć pozostawienia ą ż hipo-
tecznej tej ś w archiwum hipo-
tecznym ą ę Ż ą takie nale-
ż ł ć do ł hipotecznego ż ą
du ź na siedem dni przed terminem
!przeniesienia ą ż decyzja ł nie
ulega ż
(2) ł takiego ż ą nie po-
zbawia ł ś prawa ź ż ą
przeniesienia na ł koszt ą ż hipo-
tecznej z powrotem do. archiwum hipotecznego
ą ę jednak za ą osób, ą
cyoh. prawa, ujawnione w wykazie hipotecz-
nym.
Art. 4. (1) Na obszarze mocy ą ą
cej prawa hipotecznego z 1818 r. (Dz. Pr .•
,
tom V, 'str. 295) ł ś ś któ-
rych ą ż hipoteczne, w ą z
niem ł hipotecznego Ł zo-
Ł ł z ę przeniesione prlied ś
w ż ustawy niniej<szej do ' archiwum tego
ł z arohiwum ą ę ą
ż ą ć przeniesienia ą ż hipo lecznych z po-
wrotem do archiwum ą ę
gowego. Ż ą takie ż ł ć w ą
dwóch tygodni od daty ś w ż ustawy
niniejszej.
(2) W razie ł takiego ż ą po
tYlIl terminie, Ł ę przepis art.. 3 ust. (2).
. Art. 5. Wykonanie ustawy niniejszej po-
rucza ę Ministrowi ś
Art. 6. Ustawa niniefsza wchodzi w ż
z dniem ł
Prezydent RzeczYl?ospolitej: l. ś
Prezes Rady Ministrów: ł ł
Minister ' ś W. Grabowski
61
Ą MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH .
z dnia 11 stycznia 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany ą o komisjach
klasyiikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.
Na podstawie art. 28 usVjJ) ustawy z dnia
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej
(Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr l, Po.z. 1) ą
co ę
§ 1. W § 12 ą Ministra Ro.I-
nictwa i Reform .Roltiy<.:h z dnia 17 ź
1<;35 r., wydanego w porbzumieniu z Minislrem
Skarbu, o komisjach klasvfikacyjno-szacunko-
wych przew;dzianych w uslawie o wykon<lJniu
reformy rolnej (Dz. U R. P. Nr 7P., poz. 488),
ust. 2 otrzymuje brzmienie ę ą
,,(2) ł komisji. ł ś
kand vda Ł przedstawI·onych prze'z izby rolni-
cze, ą diety i koszty ż ł
norm, ą ą dla funkcjonariuszów
. ń ą ż ł
grupy VII".
§ 2. ą / niniejsze wchod;:i
w ż z dniem ogloszenia.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnvch:
J. Poniatowski
52
Ą MINISTRA SKARBU
·z dnia 15 stycznia 1937 r.
w sprawie zmiany ą Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. o wypuszczeniu
4 % ż Konsolidacyjnej i o warunkach konwersji ń ż ę
Na pods1awie art. 2 ll'st. (1) i art. 23 dekre-
- tu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 slycz-
. nia 1936 r. o konwersji ń ż
ę (Dz. U. R. P. Nr 3. poz. 10) za-
ą co
§ 1. W paragrafie 7 ą Mini-
stra Skar.bu z dnia 17 lutego 1936 r . . o wy-
puszczeniu 4% ż i o
warunka<:h konwersji ń ż

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful