Str. 77 Dziennik Ustaw Nr 8 Poz.

49
49
Ą MINISTRA ROLNICtWA I REFOaM ROLNYCH
IZ dnia 17styc:znia 1938 r. .
o ś i ś izb rolniczych.
Na podstawie art. 50a ą Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. () izbach rolniczych (Dz. U. R. P.
z 1933 r. Nr 2, poz. 16) w brzmieniu ustalonym
art. 66 ą Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 28 grudnia 1934 r , () unormowa-
niu ł ś ś ł i ę w
niektórych . ł administracji ń
(Dz. U. R. P. Nr 1110, p<J'Z. 976) ą co na-
ę
I. Organizacja ś kasowo-tachuóko-
wych izb roltticzych.
§ 1. U) Izby l'olnicze ą ł
i ą ł oraz ą je w
swych ę ra<:hunkowych tylko w Wlalu-
cie polskiej. •
(2) Do przyjmowania i wydawania wsze}"
kich sum i walorów ę ż ż
jest kaJSa izby; ą izby ż jednak upo-
ż ć mstytucje finabsowe lub poszczególne
osoby ł ł w imieniu i na rachunek
izby operacyj kasowych.
§ 2. (1) Powierzanie osobie funk-
cyj kasowych i rachunkowych j.est niedozwo-
lone.
(2) ę ą sumami i war-
ś ę ż ą ż straty,
ł z ich winy.
§ 3. Sumy obce (kaucje, depozyty, sumy
przechodnie) ę ą 'W posiadaniu izby, nie mo-
ą ć ż nawet ·czaSlowo na pokrycie
wyJatków izby;sutny te powinny ć tak ulo-
kowaJIle, aby Vi ż c,za:sie mo·ma ł je
ć ł ś ..
§ 4. (1) ę ę ą na ł
przechowuje ę w kasie (skrytce) o dwóch zam-
lkach 'Odmiennych. Klucz 'Od jednego zamka po-
siada kaJSje,r, 'Od drugiego ś ę wyzna-
czony przez prezesa izby. Za ś ć kasy
po jej ę ą ś ć
osoby posiadaj8(Ce klucze 'Od kasy. Kasa (skryt-
ka) , ś finansowe ą ę w kasie
ś Qraz pewna suma ż ś w
czasie przenoszenia ich z lokalu lub do lokalu
izby powinny ć ube'zpiecz'O'1le do ś
ustalonych prze:z ą izby. .
(2) ą izby ł ż ż ą ę ja-
ka ż ć przechowywana w kasie po dok,o-
TIE\:niu ł w danym d.il:iu. Walory zasadni-
cz'o ż ć W skrvt,kach ń
stwowych lub kQmunalnych instytucyj finanso-
wycn.
(3) Fundusze potrzebne na ż ą wydat-
ki ń ż ć na rachunkach ż ą w
ń lub komuhalnyth instytucjach fi-
nansowych, albo w Banku P.olskim lub za zgo-
ą ę skarbowych - w kasClJch tych ę
dów. Fundusze te ą ż ć lokowane
w spóMzielczychinstytucjach finansowych za
ą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych W
pomzumieniu z Ministrem Skarbu. Fundusze
specjalne izby oraz jej ę i obiek-
tów ą wydzielonych z ż
ogólnego iZby ż ć ż tych
instytucjach ą ź w papierach ś
wskazanych wart. 2 pkt 3 i 4 ą
Prezydenta Rze,czypospolitej z dnia 15 lutego
- 1928 r. () sP'Osobie lokowania funduszów przez
osoby ł oraZ sposobie 1'0 koW a-·
nia kaucyj, ł z ł ą pu-
bllczneg,o ż U. R. P. Nr 17, poz. 141); inne
fundusze ż ć z ń
pupilarnym zgodnie z art. 2 ż wymieniOlIi.e-
go ź ą
II. ś ć
§ 5. (1) Kasy izb ć ą
ł i ą ł tylko na podsta'"
wie kasowych asygnacyj przychodowych i roz-
chodowych ł wystawionych.
(2) Asygnacje tak przychodowe, jak i roz-
chodowe, ą ę dokumentami izbYi
asygtiacyj tych nie ż ć intere-
santom.
§ 6. Asygnacje r'Ozchodowe ą
prezes izby lub jedna z osób przez niego upo"
wa.tni,onych oraz ę asygnacje ś p'rzy-
chodowe ę i kasjer. Asygnacje powin-
ny ć podpisywane ę zaopatrywanie
a'sygttrucyj w podpis mechaniczny (facsimile)
jest wzhro'nione.
§ 7. Asygnowanie wydatków ż
wych jest dozwolone tylk.o wtedy, gdy wydat-
ki te nie ą odpowiednieg'O kredytu
ż lub ż gdy zachodzi potrzeba
dokonania wydatków w warunkach przewidzia-
nych w § 10 ą Ministra Rolnic-
twa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1936 r.
o ż ą i ł Ł ż izb rolni-
czych (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 265) j w tym
ostatnim przypadku asygnacja ż ć wy-
stawiona tylko na pisemne polecenie prezesa
izby. Asygna,cje roz,chodowe na sumy po'zabud-
ż ą ć wystawiane tylko wtedy; gdy
zamierzone ł ą ł pokrycie
na odpowiednich rachunkach ą ż
Poz. 49 ---------- Dziennik Usbw Nr 8 Str. 80
3) lokat,
4) ł ł
'(2) W przypadku posiadania przez ę
praw i przywilejów, ą ż ą obiekty ma-
ą osób trzecich oraz ą ń wobec
osób trzecich natury prywatnoprawnej, .opartych
na specjalnych ł prawnych (serwituty
ą ż ą 'Obiekty ą ą
ł ś ć izby) ż w dziale "B" ć
osobne inwentarze dla tych praw, przywilejów
i ą ń
§ 26. (1) W inwentarzach ł "Bil na-
ż ć i ć ż aktyw i p.asyw
osobno z p'odruniem jego ś W ą ro-
ku obr'achunk'owego ż ć w in-
wentarzach ł "Bil wszelkie zmiany, doty-
poszczególnych ś ruchomo-
ś l'okat 'oraz ł ł Ł Nie
ż jednak ć zmian ł
ś ą cen.
(2) Do ł "Bil ę Ł
nie ż ć przedmiotów: z góry prze-
znac.z'Onych na ż ł ż ą do utrzyma-
nia ą ł ż ą do ż kancelaryj-
nego oraz przedmi.otów nie ą war-
ś ż Dla kontrOoli przychodu i mz-
chodu tych przedmio.tów, ż ć
ą ż ł
§ 27. (1) ą ś ć nierucho-
ś i ś ,stanowi cena kupna lub
koszt wytworzenia. W razie ż ś usta-
lenia kosztu ł (ceny kupna lub wytwo-
rzeni'a), ż jednorazowo ć ś ć na
podstawie ·osza.cowania prze:z ę szacun-
ą ł ą przez ą izby, której prze-
wodniczy radca izby deleg,owany przez pre'ze-
sa izby.
(2) W przypadkach, gdy ś ś
ci ma ą ć VI dr'odze os'z a c'owania , ś ć
budowli i innych 'Obiektów ą ubez-
pieczeniu ogniowemu ż ą ć do inwen-
ta,rza w ś szacunku tego ubezpiecze-
nia.
(3) Prawa i przyw'i1eje oraz ę ż natury
prywatnoprawnej ż ć w inwen-
tarzu w ś symbolicznej równej 1 ł
(4) ś przedmiotów zapisanych
w ę inwentarzowej ż ć dokonane
tylko na podstawie decyzji ą izby r,olni-
czej. .
§ 28. ł "Ali ę ł (bi-
lans ą powinien ć
1) w stanie czynnym wszystkie ł
ą (aktywa) i
2) w stanie biernym wszystkie ł i zo-
ą (pasywa), fundusze specjalne oraz
czysty ą izby.
§ 29. (1) W stanie czynnym ż wy-
ć ę ą grupy aktywów:
r. ś
II. ś
III. Lokaty;
IV. ł i zapasy.
V. Aktywa ę obiektów
ą
VI. Aktywa fundacyj.
VII. Kasa i instytucje finansowe.
VIII. ,Inne aktywa.
, IX. ż stanu biernego nad sta-
nem ,czynnym.
(2) .• W grupie VIII "Inne aktywa" ż
wymleI;l1c. te . które nie ą ę po-
1 ż ć je pod
takImI nazwamI, pod Jakimi ą one wymienione
w rachunku ę sum ż
wych" (§ 46). W tej grupie ż ż wy-
ć prawa i przywileje (§ 25) z podaniem
dla'. ż praWa i przywileju ś sym-
bo.hcznej 1 ł Wszystkie inne aktywa na-
lezy ć w ich ś wykaza-
nych ą ż a aktywa
ę I obIektów ą oraz
aktywa fundacyj w ś podanych
w ich bilansach. '
§ 30. (1) W stanie biernym ż wykazy-
ć ę ą grupy:
L ł ł
II. Pasywa ę i obiektów
ą
III. Pasywa fundacyj.
IV. Inne pasywa.
V. Fundusze specjalne.
VI. ą izby.
(2) W grupie II "Pasywa ę
i obiektów ą ż ć
w ogólnych sumach, pasywa ż ę
nionego z ż ogólnego izby ę
stwa i obiektu ą osobno. W grupie
tej ż ć jedynie rzeczywiste pasy-
wa ł i ą wobec osób trzecich)
oraz' ą ę a nie przelane na rzecz ż
tu ogólnego izby, zyski ę i obiek-
tów ą natomiast ł ł
tych ę jak ł ł
renowacyjny itd. ż w bilansach tych
ę zamieszczane ą w stanie bier-
nym, ż ć w grupie VI ą
izby", ł ś ł ł tzw. spe-
cjalne, w grupie V "Fundusze specjalne".
(3) W grupie III "Pasywa fundacyj" ż
ć w ogólnych sumach bilansowych pa-
sywa wraz z ł ł ż funda-
cji osobno.
(4) W grupie IV "Inne pasywa" ż wy-
ć te pasywa, które nie ą ę ż ą in-
ą z wymienionych w ust. 1 grup. Inne pasywa
ż ć w tej grupie pod takimi na-
zwami, jakie ą one w rachunku ę
sum ż (§ 46). W tej grupie na-
ż ż ć ą i ż
natury prywatnoprawnej (serwituty) z poda-
niem dla ż ą i ę ż war-
ś 1 ł (§ 25).
(5) W grupie V "Fundusze specjalne" wy-
ć ż w ogólnych sumach oddzielnie: .
Str. 81 Dz,iennik Ustaw Nr 8 Poz. 49
1) fundusze specjalne izby rolniczej,
2) fundusze specjalne ż . ę
biorstwa i obiektu ą wydzielonego
z ż ogólnego izby. .
Przez fundusze specjalne ż ć
fundusze ł przeznaczone na cele specjal-
ne np. na ę gmachu.
(6) W grupie VI ą izby" ż wy-
ć czysty ą ż ę
i obiektu ą wydzielonych z ż
tu ogólnego ł ł ę w
jednej sumie, jako czysty ą izby, ż ę
ę ą ą stanu czynnego i bierne-
. go. Sumy ż ż ę nie-
doboru ż ani stanem czynnym, ani
stanem biernym ć nie ż nato-
miast sumy ż ę niedoborów
ż ż ć jako ę przy
grupie IX w stanie czynnym ż stanu
biernego nad stanem czynnym", ę przy
grupie VI w stanie biernym ą izby" (bi-
lans ą
§ 31. Sumy z ł udzielonych i ę
tych gwarancyj i ę ń ż ć
pod ogólnymi sumami stanu czynnego i bierne-
go ł "A" ę inwentarzowej.
§ 32. Obroty na poszczególnych rachunkach
w ę "Dziennik - ł oraz w ę
gach kontowych ż ć po ż
ń ą
§ 33. (1) Po ł roku obrachunkowego
w ą ą kwietnia ż
1) ć pod ą 31 marca ę
gowania, zarówno na rachunkach ż
jak i ż tych obrotów, które zo-
ł dokonane w ą ł okresu obra-
chunkowego, a które nie ł ę
2) ś ć z rachunku dochodów ż
towych na rachunek sum przechodnich te kwo-
ty otrzymanych w ą roku ł które
nie ł do ń roku ż lub ł
ż niezgodnie z przeznaczeniem; ł
oraz uskutecznione z nich wydatki ż ą ć
sprawozdaniem z wykonania ż tego ro-
ku, w którym ł ł ż
3) ć salda wszystkich rachunków
i rachunki ć
(2) Niesporne ż ś osób tJ;zecich z ty-
ł kredytowego wykonania wydatków ż
towych, . ż nie ł uiszczone w ą
okresu obrachunkowego. ą ć zaracho-
wane pod ą ostatniego dnia roku ż
wego na paczet kredytów ż roku.
(3) Zarachowanie, ś w ę .po-
ą ę na podstawie listy wie-
rzycieli, tj. zestawienia tych ą wraz
z ł ą do niego oryginalnymi rachunka-
mi i innymi dowodami ą poszcze-
gólne sumy, ę ą wierzycieli. Lista wie-
rzycieli powinna ć zestawiona i ę
wana w ą 15 dni po ń okresie
obrachunkowym.
(4) Na poczet dochodów ł okresu
obrachunkowego wolrio ć tylko te do-
chody, które pobrane ł na rzecz izby do
ostatniego dnia roku obrachunkowego ł ą
przez ż do poboru osoby lub insty-
tucje (§ 1). Nie pobrane w okresie ł do-
. chody ż o ile ł ą po ostatnirri
dniu okresu ż ż ć do
dochodów okresu ę
§ 34. (1) Po zapisaniu obrotów, o których
mowa w § 33 ż ą ć poszczególne ra-
chunki w "Dzienniku - ł i ł
wych ę kontowych. ę rachun-
ku ż ć przez zapisanie ustalonego
salda po tej stronie rachunku, która wykazuje
ą ę obrotów za ł rok oraz wypro-
wadzenie ogólnych sum rachunku. ś
nie ż salda rachunków ż prze-
ś ć na: rachunek ę sum ż
wych", salda ś rachunków ż
na rachunek ę sum ż
wych".
(2) Rachunki w ę "Dziennik - ł
wna" ć ż w takiej ś w ja-
kiej ą one wymienione w rocznym ę
.sum ż podanym w § 46. Ra-
chunki, na których wykazywane ą zarówno
ż ś jak ą izby, ż za-
ć dwoma saldami.
(3) Specjalnych inwentarzy ł "B" ę
gi inwentarzowej) w ń roku nie ż za-
ć ż jednak ustalone na ostatni ń
roku obrachunkowego sumy ,ogólne poszcze-
gÓhlych inwentarzy ś ś
ci, lokal i ł ł ć
ć obok ostatniego zapisu dokonanego
w l'oku obrachunkowym.
(4) ę pomocnicze ę ł
i ę biercze) ż ą ć przez podkre-
ś odpowiednich rubryk i wyprowadzenie
sald na poszczególnych k'ontach w ę ma-
ł oraz ogólny'ch sum za ł wk obra-
chunk'owy w ę bier,czej.
(5) Rejestrów wekslowych z ń roku
nie ż ć ż jednak na ich pod-
stawie ć na ostatni ń roku obrachun-
kowego ogólne sumy, ł z tych ł
i ć je w ś danego rejestru.
IV. ś ć ł
§ 35. ł izby, których wydatki i do-
,chody ą do ż izby w sumach ogól-
nych, ą ć ś wszelkie
dochody ż ą z zakresu ich
ł W tym przypadku ł te obo-
ą ą ć kwitariusze i ę ę ka-
ą
§ 36. (1) ł ą ć ra-
ś ć we ł zakresie. ą ź ż ra-
ś ć ł ż ć perso-
nel rachunkowy izby. ś ć we ł
Poz. 49 i 50 -------- D.ziennilk Ustaw Nr 8 Str. 84
2) ba,danie umów i -operacyj zarówno pod
ę ich ś jak i pokrycia finan-
sowego i ż
3) badania czy wydatki ż doko-
nywane ą w granic.ach kredytów i na cele zgo-
dne z przeznaczeniem ·oraz nadzór nad nieprze-
ś ą kredytów ż
4) 'ozuwanie nad terminowym dokonywa-
niem ł i pobieraniem dochodów oraz ł
ś ą ą sum obcych (depozytów,
kaucyj, sum przechodnich),
5) badanie rachunków i innych dowodów
pisemnych, ł ż ą za ę do asygno-
wania wydatków,
6) badanie ś i czuwanie nad
ł ś ą ą izby,
7) badanie ł ł ś ą
rocznego ę rachunk'owego oraz wszel-
kich ń rachunkowych.
§ 50. ą niniejsze wchodzi w
ż z dniem 31 marca 1938 r.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Poniatowski
60
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRA VI WOJSKOWYCH
z dnia 22 stycznia 1938 r .
., sposobie udowodnienia czynnego ł w walkach o ł ś ć ń Polskiego.
Na podstawie art. 2 ust. (2) ustawy Z dnia
" 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy i o zaopa-
trzeniu uczestników walk o ł ś ć ń
stwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 464)
ą co ę
§ 1. Czynny ł w walkach o niepod-
ł ś ć ń Polskiego, ą do
ubiegania ę o ę w trybie i na warunkach
ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. o ..zapewnieniu
pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o nie-
ł ś ć ń Polskiego (Dz. U. R. P.
Nt 59, poz. 464), stwierdza ś wy-
stawione I'rzez ł ś ł wojskowe.
§ 2. ś ć ą oso-
by, które:
a) ż ł do organizacyj lub formacyj
ł ś wymienionych w
ł ą Nr 1,
b) nie ż ą do organizacyj lub formacyj
ł ś ł czynny
ł w walkach o ł ś ć ń
stwa Polskiego.
§ 3. ł ł ś do wydania
ś ń dla osób, ż ą do organiza-
cyj lub formacyj ł ś ą
1) Wojskowe Biuro Historyczne,
2) Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej przy Wojskowym
Biurze Historycznym,
3) Archiwum Wojskow'e,
4) Dowództwo ę Korpusu Nr VII,
5) Dowództwo ę Korpusu Nr VIII,
w ż ś od ś która z ż
wymienionych ł oraz instytucyj przecho-
wuje akta danej organizacji lub formacji nie-
ł ś ł ą Nr 2).
§ 4. ł ą ł ś ą do wydawania za-
ń
a} dla osób, które nie ż ą do organi-
zacyj lub formacyj ł ś
wyszczególnionych w ł ą Nr 1,
..
ł czynny ł w walkach o nie-
ł ś ć ń Polskiego,
b) dla osób, które z jakichkolwiek powo-
dów nie ł ś od
ł ł ś wskazanej w § 3,
jest Ogólna Komisja ą przy Wojsko-
wym Biurze Historycznym, która wydaje za-
ś ł wzoru, podanego w ł ą
niku Nr 3.
§ 5. W' przypadku ż ś uzyskania
ś od ł lub instytucyj, wymie-
nionych w § 3, interesowany powinien przed-
ć Ogólnej Komisji ą przy Woj-
skowym Biurze Historycznym ś
wystawione przez co najmniej dwóch ś
ków, odznaczonych ż lub Medalem Ni.e-
ł ś którzy ś z interesowa-
nym ł ł ż ę w danej organizacji lub for-
macji ł ś ą czynny
ł interesowanego w walkach o niepodle-
ł ś ć podpisy ś ą ć uwierzytel-
nione.
§ 6. Podania o wydanie ś ń prze-
widzianych w ą niniejszym, oraz
ś te ą wolne od ł stemplo-
wych na mocy art. 142 pkt 5} oraz art. 160 ust. 1
pkt 1) ustawy z dnia 1 lipca 1936 r. o ł
stemplowych (Dz. U. R. P. z 1935 r . Nr 64,
poz. 404).
§ 7. ś wydane do czasu ł
szenia ą niniejszego przez ł
lub instytucje wojskowe, wskazane w § 3,
a ą ł danej osoby w organiza-
cjach lub formacjach ł ś wy-
mienionych w ł ą Nr 1, ą nadal
ą ż ś ć i ę ą ś
nione w § 1.
§ 8. ą niniejsze wchodzi
w ż z dniem ł
Minister Spraw Wojskowych: Kasprzycki

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful