You are on page 1of 1

; -) -. :,.... " ...

::-
~

DIli.ennik: Ustaw Nr 42 -63J - ~oz. 215,2161217


----~----------------------~----,----~~~~~~~

215
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWlEnUWOSCI
• z dnia 11 maja 1941 r.
o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Krakowie spraw karnych dotyczących nielełnich
z okręgów Sądów Grodzkich w Liszkach, Skawinie i Wieliczce.

Na padstawieart. 4 § 2 prawa a ustro}U winie I Wieliczce przekazuje się Sądowi


sądów powszechnych. z dnia 6 lutecta 1928 r. Gradzkiemu w Krakawie.
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 8(3) zarzą- § 2. Razparządzenie mme]sze wchadzi
dzam, cO' następuje: . w żyde z ' dniem l lipca 1941 r.
§ 1. Sprawy karne datyc~ce niełetrrich wiz Minister Sprawiedliwości:
e; akręgów Sądów Grodzkich w Liszkach, Ska- I Tadeusz Rek.

216
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDUWOSCI
z dnia 11 maja 1941' r.
o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Gdansku spraw karnych dotyczących nieleinich z oKr~­
gów Sądów Grodzkich w ' Gdyni, Sopocie i Tcząwie.

Na podstawie art. 4 § 2 prawa a ustroju w życie niniejszegO' razporządzenia wpłynęły


sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. da sądów akrę90wych, właściwych według
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, paz; 863) za- - przepisów przed tym dniem obawiązujących,
rządzam, 00 następuje: taczą się w tych sądach aż do ich prawomac-
§ l. Sprawy karne ootYC7ące nielelnich nego ukańczenia. .
z okręgów Sądów Grodzkich w Gdyni, Sopocie
i Tczewie przeka:zuje się Sąd'owi Grodzkiemu § 3. Rozporządzenie niniejsze wcl1ódzl
W Gdańsku. w życie ' z dniem 1 lipca 1947 r.
§ 2. Sprawy kiame dotyczące nieletnich
z okręgów Sądów Grodzkich w Gdyni, Sapa- wiz Minister Sprawiedliwości: •
cie i Tczewie, które przed dniem wejścia Tadeusz Rek

211
ROZPORZĄDZENIE MINlSTROW: ADMFNISTRACn PUBLICZNEJ, ZIEM ODZYSKA-
NYCH I SPRAWIEDLIWOSCI
z dnia 3.1 maja 1941 r.
w sprawie współd'Ziałani-a trrzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie
treści aktu uznania i nadania nazwiska dziec ku pozamałżeńskiemu przez męża matki.
- ... '. ,

Na padstawie art. 70 pkt 2 i 3 prawa l dzeniu aktu zejścia, a ile według posiadanych
o aktach stanu cywilnegO' (Dz.U.KP. z 1945 r. , przez nich wiaUamości akt zejścia dotyczy:
Nr 48, paz. 272} zarządza się, co następuje: .1) ajca lub, matki niepelrioletniega dziecka
§ 1. Urzędnicy stanu cywilnego zawiada~, z małżeństwa lub dziecka uprawnionegO',
'miają właściwą władzę apiekuńczą o sparzą­ jeżeli współmałżonek zmarłego już nie
dzeniu aktu urodzenia: , żyje, jest nieznany z miejsca pobytu lub
l) dziecka z małżeństwa, jeżeli ahaje rodzice ubezwłasnawolniany alba jeżeli jegO' wła­
zmarli przed sporządzeniem aktu uradze- dza rodzicielska uległa zawieszeniu lub
nia; odebraniu;
2) dziecka pozamałżeńskiego, jeżeli matka 2) ajca lub matki niepełnaletnie.ga " dziecka
zmarła przed sporządzeniem aktu uradze- z małżeństwa unieważn~Q!nego lub rozwie-
nia lub w chwili spa·rządzenia te~a aktu dzianego, jeżeli dziecka hylo pawierzone
jest rnaloletnia; zmarłemu.
3} dziecka nieznanych rodziców. 3) matki niepełno.letniego !!dziecka pazamał­
- § 2. Urzędnicy stanu cywilnego zawiada- żeńskiegO', nieznanego . i niezrównanego
miają właściwą władzę apiekuńczą a sporzą- z dzieckiem z małżeństwa;,