You are on page 1of 4

. .... ....

- ". -.'.
I. "'.
::.t \ " __ \ .. A ;"-. "J I .
. \ .-.-
Dzieruiik Ustaw Nr 62 - 1329 - Poz. 488 i 489

przepisów prawnych - llib spisach
remanentowych.
§ 8. Podatnicy, o których mowa w § 6, obo-
ą ą ć w deklaracjach na zaliczki
ę na podatek obrotowy zakupy towarów,
wymienionych wart. 9 ust. 1, · oraz obroty ze
ż tych towarów, jak ż obroty ze
ż wyrobów wytworzonych lub przerobio-
nych z towarów, wymienionych wart. 9 ust. 1,
lit. b) i lit. h), ę od zakupów i ż
:ip.nych towarów lub wyrobów.
§ 9. ą niniejsze wchodzi w ż
cie z dniem l stycznia 1949 r.
Minister Skarbu:
Konstanty Dqbrowsld
489
Ą MINISTRA SKARBU
z dnia 27 grudnia 1948 r.

o ż i · zakresie ł komisyj ł przy izbach skarbowych.
Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 11 kwiet-
nia 1945 r . o ustroju ł administracji skarbo-
wej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz.
U. R. P. z 1945 r. Nr 12, poz. 64 oraz z 1946 r.
Nr 34, poz. 209) ą co ę
§ 1. W ę ż izby skarbowej tworzy
ę ę ł ą do ż ł ń
1) osób fizycznych i spadków ę od wy-:-
miarów podatków: obrotowego, dochodowego
i nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wo-
jennego, dokonanych przez ę skarbowe
ą ź przez komisje obywatelskie,
2) podatników od decyzji ę skarbowych
i ę rewizyjnych, ą ś ć
ą podatkowego,na podstawie orze-
ń obywatelskich komisyj podatkowych.
§ 2. 1. Komisje ł ł ę na
okres trzyletni. Minister Skarbu ż ę ę
ł ż ć na ę trzy lata.
2. Minister Skarbu ż ą ć ę
ł ą przed ł kadencji ą ć
ponowne jej ukonstytuowanie. .
3. Komi sja ł ł ę z przewod-
ą oraz 36 ł i ż ę
ę ą komisji ł jest dyrek-
tor izby skarbowej, który ż ć prze-
wodniczenie kómisji lub sekcji komisj i pracowni-
kowi ł izby skarbowej .
4. Minister Skarbu mianuje 18 ł
i ż ę ś kandydatów ą
mi ejsce zamieszkania w ę izby, a przedsta-
wionych przez dyrektora izby skarbowej, oraz po::
ł 18 ł i ż ę ś
kandydatów, przedstawionych za ś
dyrektora izby skarbowej w podwójnej ś
przez:
1) wojewóc1zkhi rady narodowe (rady narodowe
m. st. Warszawy i m. Ł .
2) ę - komisje ą zawodowych
(w m. st. Warszawie - ę ą Za-
wodowych),
3) centralne ą ł ń
ą na terenie danej izby skar-
bowej, oraz wojewódzkie ł ń
wej Centrali Haridlowej,
4) ą Samopomocy ł
5) Centralny ą ł
6) izby, ł
7) izby ś .
8) organizacje ł ś ś budyn-
kowych,
9) instytucje ą zawodowego (rady adwo-
kackie, izby lekarskie, . lekarsko-dentystyczne,
lekarsko-weterynaryjne itp.).
ł kandydatów przedstawianych przez
dyrektora izby skarbowej oraz kandydaci przed-
stawiani za ś dyrektora izby skar-
bowej przez izby, organizacje i instytucje, wymie-
nione w pkt 6), 7), 8) i 9) - powinni ć podat-
.nikami obrotowego lub dochodowego.
5. ł komisj i ę ż ć miano-
wany ł ponownie na ę ą ę
§ 3. ś kandydatów na ł komisji
i na ę ł ą na poszcze-
gólne rady, komisje, centralne ą ł
pal'ishvowych i wojewódzkie ł ń
Centrali Handlowej, . ą . izby, organizacje
i instytucj e ą zawodowego (§ 2 ust. 4)
ustala na ż ą ę dyrektor izby skarbowej
po ę ę opinii tych rad, komisyj , central-
nych ą ł ń i wo-
jewódzkich ł ń Centrali Han-
dlowej, ą izb, organizacyj i instytucyj.
§ 4. ż kadencja komisji ł nie
- zostanie ł ż (§ 2 ust . l), dyrektor izby ·
skarbowej przed dniem 1 ś roku, w którym
ń ę kadencja komisji ł zawia-
damia wymienione w § 2 ust. 4 rady, komisje,
cen tralne ą ł ń i v/o-
j ewódzkie ł Pal'1stwowej Centrali Handlo-
wej, ą izby, organizacje i instytucje samo-
ą zawodowego o ust alonej dla nich ś kan-
dydatów na ł oraz wzywa je do przed-
stawienia w wyznaczonym co najmniej jednomie-
ę terminie kandydatów na ł i na
ę ł w ą ś
<,
,-'
. ,/
-, ..
-..
.
,
-", ,
.'
-:r:-<:,')


r.

.. . (


- :?-'j
""-J..
• ł
" :..",}
-'':

. ,

"
' ..
Dziennik Ustaw Nr 62 1330
Poz. 489
§ 5. Przy przedstawianiu kandydatów na
ł i ę ł komisji ł
czej, rady, komisje, centralne ą przemy-
ł pmistwowych i ·wojevvódzkie ł ń
stwowej Centrali Handlowej, ą izby, orga-
nizacje i instytucje, w;imienione w § 2 ust. 4, ą
ą ć nazwisko, ę wiek, zawód
lub zatrudnienie i .miejsce zamieszkania kandyda-
ta oraz - ż chodzi o izby, organizacje i in-
stytucje wymienione \v pkt 6), 7), 8) i D) ż
ę - ponadto ć j akiego podatku po-
datnildem jest kandyd'Olt.
§ 6. 1. Przy mianowaniu i ł
ł i ich ę ż ć na ę
dzie, by wszystkie grupy podatników ł o ile
ż ś równomiernie reprezentowane.
2. ż rady, komisje centralne ą
ł ń i ·wojewódzkie ł
ń Centrali Handlowej, ą
organizacje i instytucje, wymienione VI § 2 ust. 4,
nie ą kandydatów na ł i za-
ę w wyznaczonym terminie, wó"vczas ż
ł ł i ę mianuj e Mini-
ster Skarbu na wniosek dyrektora izby skarbo-
wej; w tym przypadku nie ą przepis
§2 ust. 4 zdanie ostatnie co do kan-
dydatów przedstu\vi:Hlych przez izby, organizacje
i instytucj e \V'Jmienione w § 2 ust. 4 pkt 6), 7),
8) i 9).
3. ż ł kandydatów na ł
lub ę czlanlców komisji ł
w ś mniejszej od ą z "' § 2 ust. 4
i § 3, Skarbu ż ć siq do
powolania ę ł k2.l1dydatów
tylko t ej ś którE! równa ł ś
ł a ż ł ś ć ą -
ł ś parzystej, ś mniejszej
od ł
§ 7. ł i ę ł komisji .
ł ą ć obywatele Rzeczypospo-
litej, którzy ń dv.,rudziesty ą r ok ż
cia, ą z ł praw cywilnych i obywa-
telskich i ę byli karani za ę ł
nione z ę zysku lub innych niskich pobudek.
§ 8. 1. ż uprawniona rada, komisja, cen-
tralny ą ł ń wojewódz-
ki ł ń Cent r ali Handlowej, ą
zek, izba, organizacja lub instytucja przedstawi
jako kandydatów na · cz!onków lub ę
ł komisji ł osoby, nie odpo-
ą warunkom wymienionym , w § 2 ust. 4 .
oraz w § 7, dyrektor izby skarbowej ż ą przed-
stawienia kandydatów odpowiednich w terminie
dwutygodniowym.
• 2. Po · bezskutecznym ł terminu ą ź
w razie ponownego przedstawienia kandydatów,
nie ą warunkom, stosuje ę od-
powiednio przepis § 6 ust. 2.
§ 9. 1. Od ł ś ł lub za-
ę ł komisji ą ę ć ł
do Sejmu, duchowni prawnie uznanych ń
religijnych, osoby w \vieku ponad lat 60, osoby,
które z powodu kalectwa, ł ś lub ł
choroby nie ą w ż ś ł ć ą
ł komisji, wreszcie osoby, które p:::,zez
6 lat nieprzerwanie pelni1y ż te ą
2. Ż ł ł ą ą ł ż ę wojsko-
ą wolni ą od ł ą ł
i ę ł kOluisji ł
§ 10. 1. :Mandat ł ę ł
komisji wygasa: z ł okresu, na jaki ł
nek ę ł ł mianowany (po';\':J-
ł gdy ł ę ł utraci wa-
runkJ piastowania mandatu (§ 7) lub - ż
chodzi o ł ę ę ł mianowanego
ł z gron'l podatników podatków obro-
towego i dochodowego - gdy przestanie on ć
skutek utraty ź ł przychodów
w d'lnym ę
2. ł ę ł traci mandat,
ż bez usprcl.\viedliwienia nie ł na trzy
kolejne posiedzenia.
3. O ś ę mandatu z innych przyczyn
ż w:::;kuiek ł kadencji oraz o utracie man-
d'Ol tu orzeka dyrektor izby skarbowej. Na ę
clecyzj ę ł ż ż do Ministra Skarbu w ter-
minie dwutygou...liowym od dnia ę po
ę .
4. Minister Skarbu ż z ż przyczyn
ć ł ę ę ł komisjiodwo-
ł przed ł cz"su, na który ł mia-
no"\vany ł
5. vi" przypadkach, wymienionych w poprzed-
nich ę mianuje ę ł ę na po-
ł okres kadencji innych ł ą
ców cz]:onków) trybem ś w § 2.
§ 11. 1. ł komisji ł
i ich ę powinni w czasie ł swych
ś ć przepisów ustaw podat-
lwwych, ę ć bezstronnie bez ę na
ę i ł najlepszej \viedzy i su-
-mienia oraz ć w t<'.jemnicy przebieg obrad,
jak ż stosunki podatnika i o;ób trzecich,
o których ę ś ć w ą z pia-
stowaniem ,m<lildatu. Zachowanie tajemnicy obo-
ą ż po ustaniu mandatu.
2. ł ę ł komisji
ł nie ę ą pracownikami paiistwo-
wymi, ą ą na ę ę swych
ś ł ż ć ę ą ś
Ś ę ż w czasie ł czynnoscl
ł ę ł Komisji ł
ę ć ę ę w ś przepisów prawa bez-
stronnie i ł najlepszej wiedzy i sumienia
oraz ż wszystko to, co dojdzie do mej ś
w ą z ł mandatu ł ę
cy ł kon:iisji, a w ś ś
. o przebiegu obrad i o stosunkach podatników za-
chowam w tajemnicy ż po ustaniu man-
datu".
3. Ś ł ę przez powtórzenie
ł ś i podanie ę ą
mu. O ł ż ś ż ą ć pro-
ł który podpisuje ś ą oraz p!zewodni-
ą komisji.
. Dziennik Ustaw Nr 62
1331
I
Poz. 489
§. 12. 1. Komisja ł obraduje i orze-
ka ą ź w ł ł (§ 2), ą ź w sekcjach
ł ż z ą i 6 ł
2. ą komisji ł zwo-
ł komisje lub poszczególne sekcje, kieruje ich
ś i czuwa nad ł stosowa-
niem ustaw podatkowych i przepisów ę
podatkowego. ż komisji lub sekcji komisji
przewodniczy pracownik wyznaczony przez dyrek-
tora izby skarbowej (§ 2 ust. 3), ą kiero-
wania jej ś i czuwania nad ł
wym stosowaniem ustaw podatkowych i przepisów
ę podatkowego spoczywa na tym pra-
cowniku. . .
3. ł ę przez zaproszenie
ś ł komisji lub sekcji ą ź za-
ę z oznaczeniem dnia; godziny i miejsca po-
siedzenia oraz z podaniem przedmiotu obrad ko-
misji lub sekcji.
4. Zaproszenia dla ł ę ł
ków) komisji lub sekcji ł ą
komisji ł w takim czasie, aby im zosta-
ł ę co najmniej na ń przed posie-
dzeniem.
5. O ż ś przybycia na posiedzenie
ł komisji lub sekcji jest ą bez-
ł po otrzymaniu zaproszenia ć
ą który, ż ł ś ć cza-
su, ł zaproszenie ę ł W tym
przypadku termin przewidziany w ust. 4 nie obo-
ą
§ 13. 1. Przed ę obrad przewodni-
ą ustala ś ć ł ł i decyduje
o ż ś posiedzenia.
2. Obrady ą tajne.
§ 14. Do referowania spraw w komisji lub
w sekcjach i do ł ł
wani ą pracownicy izby skarbowej.
§ 15. Komisje ł w ł ł
ą i ą w przypadkach wskazanych
w § 16 ust. 3 oraz ą opracow.e przez izby
skarb,owe projekty norm szacunkowych, ą
ł ż ć do ustalania podstawy opodatkowania
w' drodze oszacowania.
§ 16. 1. ą komisji ł
ł ze ł komisji poszczególne sekcje
w ten sposób, by w ł danej sekcji ł
o ile ż ś ł ł z tej grupy po-
datników, których ł ę ą przedmiotem
obrad sekcji, a w ł ś - ż
ciele instytucyj wymienionych w § 2 ust. 4
" pkt 1), 2), 3), 4) i 5).
2. W ł sekcji komisji ł roz-
strzygaj ą ł od decyzyj ę ć skar-
bowych i rewizyjnych, wydanych na podstawie
ń obywatelskich komisyj podatkowych, '
ą ć ł ą przedstawiciele: 1)
jewódzkich rad nal'odowych (rad narodowych
m. st. Warszawy i m. Ł 2) ę ko-
misyj ą zawodowych (w m. st. Warszawie
Rady ą Zawodowych), 3) 'centralnych za-
ą ł ń i wojewódz-

kich ł ń Centrali HanclJowej,
4) ą Samopomocy . ł 5) Central-
nego ą ł ę lustrator
ł lub ę ę lustratora spo-
ł ż ć w posiedzeniu sekcji
komisji ł z ł doradczym.
3. Sekcje ą odwalanie ostatecznie.
ż jednak ą komisji ł
uzna, ż ł sekcji narusza przepisy - ustaw
.podatkowychlub ż ą odbiega od danych zawar-
tych w aktach sprawy, powinien ć spra-
ę komisji ł w ł ł która
orzeka ostatecznie. Przepis o przekazart.iu sprawy
komisji ł w ł ł nie ma
zastosowania do ł sekcji ę w ł
dzie ś w ust. 2.
4. Sekcja komisji ł ą
ł od decyzyj ę skarbowych i re-
wizyjnych_wydanych na podstawie ń oby-
watelskich komisyj podatkowych, decyduje ostate-
cznie ł swobodnego uznania zgodnie z art. 8
ustawy z dnia 2 czerwca 19'17 r. o obywatelskich
komisjach podatkowych i lustrf\torach ł
(Dz. U . .R. P. z 1948 r. Nr 31, poz. 210).
§. 17. 1. ś ć sekcyj oraz ł ś ś ć ż
sekcji i ł ł komisji do sekcyj usta-
la ą komisji.
2. Sekcje ł ć ę w ł
z ł mianowanych i w ł z ł
ł Przepis ten nie ma zastosowania do
ł sekcji, o której mowa w § 16 ust.
3. ą ł ę ę ł
komisji do sprawowania ą ł
w razie ż ś przybycia ł na posie-
dzenie komisji lub sekcji oraz w przypadku wy ...
ś ę lub utraty mandatu przez ł komi-
sji (§ 10); w tym przypadku ę sprawuje
ą ż do czasu mianowa.1'lia ł
nowego ł
§ 18. Komisja i sekcja ą zdolne do ę
cia ł ż na posiedzeniu komisji obecnych
jest przynajmniej 12, a na posiedzeniu sekcji przy ...
najmniej 2 ł oprócz ą
§ 19. 1. ł w komisji i w sekcjach za-
ą ę ą ę ś ą ł osób, bio-
ą ł w ł ą nie
ł ę lecz jedynie rozstrzyga w razie ś
ł
2. ż przy ł nad ś ą
pewnej cyfry . nie ż ą ą ć ę
ę ś ł wówczas ł oddane na ę
naj ą dla p9datnika, ż doli-
ć do ł które ł na ż korzyst-.
niejsze dla podatnika cyfry dopóty, ż ą ę
ę ą ę ś ć
. § 20. 1. ł ę ł pOWInIen
ś ć posiedzenie komisji lub sekcji na . czas na-
rady i ę ł gdy na posiedzeniu jest
rozpatrywana sprawa opodatko<vania jego samego
lub osoby, z ą pozostaje w stosunku ł ż ń
stwa, ń lub pO\vinowactwa w linii-
prostej, w stosunku ń w linii
.
'.,1,
,.\ .. ;'

.
• 1'.-
."'-:. ....


' ; ".
"::'.
..
., •. <"'.'
". ,
...
:'. : '';''. C
,
.:; ...... <. ... .• .. ,.y .... ";0--
;,
Dziennik Ustaw Nr 62 ;-, 1332 Poz. 489, 490 l 491
.
nej do czwartego stopnia, a ą bocz-
nego dQ drugiego stopnia, lub ż w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, jak ż
ż rozpatrywana jest sprawa kogokolwrek,
którego jest przedstawicielem ustawowym lub ł
nomocnikiem, ż jest ł ł ś lub
ł ę dla którego komisja
lub s ekcja ś podatek, wreszcie ż rozpa-
trywana jest sprawa kogokolwiek, z kim pozostaje
w takim stosunku prawnym, ż wynik rozstrzyg-
ę ż ł ć na jego prawa lub ą
2. ż wymienione w poprzednim ę
przeszkody ą ą powinien
on ć przewodnictwo obrad wyznaczonemu
pracownikowi izby skarbowej.
§ 21. Z' obrad i ł komisji i sekcji spo-
ą ę ł które ą przewodni-
ą i przynajmniej 2 ł na, po-
siedzeniu.
§ 22. 1. ą mmeJsze wchodzi
w ż z dniem 1 stycznia 1949 r. ś
ą moc ą ą ą ą Ministra
Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji
i zakresie ł komisyj ł ź przy!
izbach skarbowych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 13,
poz. 50 i Nr '49, poz. 254) oraz § 14 ą
Skarbu i ś z dnia
24 czerwca 1948 r. w sprawie wykonania . ustawy;
z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskkh komisjach
podatkowych i lustratorach ł (Dz. U.
R. P. Nr 31, poz. 209).
2. Komisje ł utworzone na zasadzie
przepisów ą Ministra Skarbu z dnia
18 stycznia 1947 r. , wymienionego w ust. 1, ł ą '
do czasu utworzenia komisji ł na- za-
sadzie niniejszego ą
Minister Skarbu:
Konstanty ą
'-.
490
Ą MINISTRA SKARBU
z dnia 28 grudnia 1948 r.
- o cenach ż niektórych wyrobów tytoniowych.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 marca
1932 r. o utworzeniu ń ę
stwa Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P.
z 1932 r. Nr 26, poz. 240 i z 1933 r. Nr 84, poz. 617)
ą co ę !
§ 1. W ł pkt 1 ł ą do roz-
ą Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia
1946 r. o cenach ż wyrobów tytoniowych
(D.z. U. R. P. z 1947 r. 'Nr 5, poz, 28) oraz pkt 1
ł ą do ą Ministra Skarbu I
z dnia 15 kwietnia ':W47 r. o cenach ż
niektórych wyrobó\v tytoniowych (Dz. U. R. P.
Nr 36, poz. 171) ust ala ę ceny wyrobów tytonio-
wych, ś w cenniku, ł ą do rozpo-
ą niniejszego.
§ 2. ą niniejsze wchodzi w ż
z dniem ł
Minister Skarbu:
Konstanty ą
(Jji ł ą do ą Ministra
Skarbu z dnia 28 grudnia ę r. (poz: 490).
CENNIK WYROBOW TYTONIOWYCH POLSKIEGO MONOPOLU TYTONIOWEGO.
1. Papierosy:
bezustnikowe:
Grunwald
Gói'nik
Mocny
Cena za 1 ę
10 ł
5 ł
4 ł
491
Ą MINISTRA SKARBU
z dnia 28 grudnia 1948 r.
o cenach soli.
Na podstawie art. 11 ą prezy- .I o ę "Polski Monopol Solny" (Dz.U.
denta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. R. P. Nr 52, poz. 497) ą co ę
-
.,.