AMALAN DAN PRESTASI DALAM PEROLEHAN ELEKTRONIK

NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)

Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia

JUN 2006

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL :

AMALAN DAN PRESTASI DALAM E-PEROLEHAN
SESI PENGAJIAN: 2006/2007

Saya

NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD ___________
(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh _______________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)

(TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: N0.88B JALAN REJANG 10, SETAPAK JAYA, 53300 KUALA LUMPUR Tarikh:

DR. WAN KHAIRUZZAMAN BIN WAN ISMAIL Nama Penyelia Tarikh: _________________________

CATATAN:

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. υ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)”

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: ..................................................................... : Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail : .....................................................................

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan : Nama Tarikh : :

……………………………… Norhidayah binti Mohamad ...............................................

iii

Dedikasi Ayahanda, dan bonda yang dikasihi, Hj. Mohamad Abdul dan Hjh Rohayah Wahab Jasa dan baktimu sentiasa tersemat dalam sanubariku, Kekandaku dan adindaku yang disayangi, Norliza & Norhayati Sokongan dan doronganmu sentiasa meniup semangatku, Tunang yang dicintai, Mohamed Hafiz bin Md Isa Kehadiranmu umpama mutiara dalam hidupku & Buat teman-teman seperjuangan, Siti Falindah, Yuhanisah, Gengeswari, Gjang dan yang lain... Kejujuran dan keikhlasan dalam persahabatan akan ku kenang selamanya

Sekalung ucapan terima kasih atas segala-galanya & Semoga Tuhan memberkati kalian

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Selawat dan Salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan kurniaNya, tesis sarjana ini dapat disiapkan dengan jayanya. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail selaku penyelia projek di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, nasihat dan galakan yang diberikan dalam menjayakan tesis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Pengurus Perolehan Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd. serta semua kakitangan organisasi berkenaan di atas segala kerjasama dan bantuan yang telah diberikan sepanjang tempoh pelaksanaan tesis ini. Penghargaan juga ditujukan kepada P.M Dr. Abu Bakar bin Abd Hamid dan P.M. T. Ramayah atas bimbingan dan kerjasama yang telah diberikan. Penghargaan yang tidak terhingga saya ucapkan di sini buat ahli keluarga tersayang terutamanya khas untuk abah tersayang, Hj. Mohamad bin Abdul dan ibu tercinta, Hjh. Rohayah binti Wahab serta tunang tersayang, saudara Mohamed Hafiz bin Md Isa yang sentiasa mendoakan kejayaan saya serta memberi dorongan dan kasih sayang dalam meneruskan pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan nasihat sepanjang pelaksanaan tesis ini. Sebagai penutup bicara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis ini. Semoga jasa dan budi baik mereka diberkati olehNya.

v

ABSTRAK

Amalan dan prestasi dalam perolehan elektronik atau e-Perolehan adalah penting memandangkan ia berkait rapat dengan kecekapan dan keberkesanan perolehan syarikat. Walau bagaimanapun organisasi enggan melaksanakan sistem ini kerana faedah yang kabur kepada perniagaan, keraguan terhadap faedah potensi dan kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan mengukur tahap amalan dan prestasi ePerolehan yang dibangunkan secara dalaman, mengenal pasti perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan faktor demografi dan menghuraikan hubungan bererti antara amalan dan prestasi e-Perolehan. Kajian ini turut menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh syarikat Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd. dalam membangunkan sistem e-Perolehan di samping menangani masalah yang berkaitan dengan sistem tersebut. Kaedah Kepelbagaian (Multi-Method) digunakan dalam kajian ini yang mana ianya melibatkan pengedaran soal selidik, temubual dan pemerhatian secara berperingkat ke atas syarikat kajian kes. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan e-Perolehan dalam organisasi TMR&D adalah tinggi iaitu 55.5% dan tahap prestasi e-Perolehan berada pada tahap sederhana iaitu 50.8%. Dapatan ini menyokong hipotesis kajian iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dengan nilai signifikannya kurang daripada 0.05 dan wujud hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan dengan nilai r2=0.305. Walaupun terdapat beberapa halangan dalam melaksanakan sistem ini, namun tahap halangan ini berada di peringkat yang rendah (2.31) dan segala halangan ini dapat di atasi oleh pihak pengurusan di awal pelaksanaan sistem tersebut. Kesimpulannya, sistem e-Perolehan yang di bangunkan secara dalaman sememangnya lebih murah dan mampu memberikan faedah yang setara dengan perisian yang sedia ada di pasaran. Ia juga dapat dilaksanakan pada kos pelaksanaan yang lebih rendah dan memudahkan organisasi untuk melakukan sebarang perubahan ke atas sistem mengikut keperluan semasa.

vi

ABSTRACT

The practice and performance in electronic procurement (e-Procurement) is important due to its relation to the efficiency and effectiveness of the procurement process in an organization. However, organizations are reluctant to implement this system due to its intangible advantages to the businesses, hesitation on potential benefits and difficulties in using the e-Procurement software available in the market. Thus, the purpose of this research is to measure the level of in-house e-Procurement practices and performance, to identify the differences between e-Procurement practices and performance based on demographic factors and to elaborate the significant relationship between e-Procurement practices and performance. In addition, this research explores approaches that have been employed by Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd in developing e-Procurement system as well as solving the problems of such system. This study employs multimethod approach where distribution of survey questionnaires, interviews and observations were conducted accordingly over time. Findings of this research indicate that the levels of practices of e-Procurement in TMR&D is high at 55.5% and the level of performances of e-Procurement is moderate at 50.8%. The findings also support the research hypotheses, namely there is difference between education level and e-Procurement practices and performances, significant at 0.05 and there is significant relationship between e-Procurement practices and performance with r2=0.305. Even though there are few barriers in implementing such system, the level of barrier is low (2.31) and all these barriers have been overcome by the management in the early stage of the system’s development. In conclusion, developing an in house e-Procurement system is relatively cheaper and provide advantages that are almost similar to those offered by the existing system in the market. It can also be implemented at lower cost and allow organization to make changes to suit the system whenever neccessary.

10.1 Teknologi Maklumat (IT) 1.10 Pendahuluan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Hipotesis Kajian Skop Kajian Kerangka Teori Kepentingan Kajian Pengenalan Kepada Syarikat Kajian Kes Definisi Konsep dan Operasional 1.6 1.9 1.8 1.7 1.5 1.2 1.3 1.10.1 1.2 Perolehan Tradisional PENGENALAN MUKA SURAT ii iii iv v vi vii xvii xix xxi xxii 1 3 6 6 7 8 8 10 12 13 13 14 .vii KANDUNGAN BAB PERKARA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN 1 1.4 1.

2.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang) 1.2.7.5.6 Amalan e-Perolehan 1.1.2 Amalan Perolehan Proses Perolehan 2.2 E-Tender 2.10.2.6 2.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan) 1.1.5.7.1 2.4 2.1 2.5.2 2.10.10.5 Pendahuluan KAJIAN LITERATUR 20 21 24 27 30 32 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 46 47 48 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT) Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia E-Dagang (e-Commerce) Perolehan Tradisional 2.4 2.6 2.10.2.6.1.2.5.11 Rumusan 14 15 16 17 18 18 2 2.5.7 Penggunaan Internet dalam Perolehan 2.2 Perundingan 2.7.8 Selepas Jualan Pemilihan Vendor atau Pembekal Penerimaan Barang Pembelian 2.5.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan 2.7.7 Prestasi e-Perolehan 1.1.3 Pelaksanaan 2.10.4 E-Lelong Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan .5.7.5 Peringkat Pengurusan 1.2.5.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan Aplikasi e-Perolehan 2.3 2.2.1 2.3 E-Sumber E-Maklumat 2.2.1 2.5.viii 1.5.5 Perancangan Perolehan 2.1 Mendapatkan Maklumat 2.

1 2.8 2.1 Kajian Deskriptif Kajian Eksploratori Penyelidikan Kualitatif 3.3.1 Soal Selidik .1.2.7.3.5.9 2.1.7.2.7.5 2.1 3.2 Pengenalan METODOLOGI KAJIAN 63 64 66 67 67 68 69 69 71 71 72 72 73 73 74 74 75 Reka Bentuk Kajian 3.10 E-MRO dan Enterprise Resourse Planning ERP berasaskan web E-Kerjasama Sistem Perolehan Pihak Pembeli (Buy-side Procurement System) E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace) Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange) Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market) 51 51 51 52 53 56 59 61 2.1 Jenis Penyelidikan 3.1.1 3.3.4 3.2.7.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes 3.7.1 Kajian Kes 3.2.2.6 2.3 Strategi Penyelidikan 3.2 Model e-Perolehan 48 49 50 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan Kesimpulan 3 3.3.2.3 2.2.2 2.3.7.5 Kaedah Pensampelan Pengumpulan Data 3.2.2.2 3.3 3.2 Penyelidikan Kuantitatif 3.7.3 2.2.ix 2.4 Unit Analisis Kesahan Kebolehpercayaan 3.3.2.4 2.5.2.2.1 3.1.1 Data Primer 3.7.

1 Temubual 76 77 79 79 80 80 81 82 82 82 83 84 84 86 89 3.1 3.6 3.4 4.2 Jantina 4.6.1.6.2.2 4.2 3.3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan 3.2 3.7.6 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Analisis Kesahan Instrumen Analisis Profil Pekerja 4.2.4 3.2 3.4 Kategori Jawatan .x 3.6.1.8 Kaedah Analisis Data Kuantitatif Kaedah Analisis Data Kualitatif Kesimpulan 4 4.6 Perolehan Tradisional TMR&D Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Proses e-Perolehan di TMR&D 4.1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan 3.3 Soalan Temubual Kaedah Analisis Data 3.1.2.3 4.2.3 Pemerhatian Data Sekunder Soalan Soal Selidik 3.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan 3.3 Tahap Pendidikan 4.3 4.1.5.7.6.6.2 Pengenalan ANALISIS DAN PENEMUAN 91 91 96 100 101 102 105 111 112 113 118 118 120 121 121 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D 4.5 4.6.5.1.7 Bahagian D : Latar belakang Responden Permarkatan Soalan Instrumen Kajian 3.1.6.2 3.6.6.6.6.5.2.4 4.1 4.1 Umur 4.5 4.

3 5.5 Pengenalan KESIMPULAN DAN CADANGAN 151 153 156 160 164 165 165 166 166 167 169 170 182 Rumusan Penemuan Kajian Implikasi Teoritikal dan Sumbangan Implikasi Praktikal dan Sumbangan Batasan Kajian Cadangan Tindakan 5.5 Penggunaan e-Perolehan 4. Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D 4.4 5.9 4.8.3 4.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor 5.8 Tahap Amalan e-Perolehan Tahap Prestasi e-Perolehan Perbezaan Amalan dan Prestasi e-Perolehan Berdasarkan kepada Faktor Demografi.6.10 Tempoh Kitaran Proses Pembelian Penjimatan Kos Spesifikasi Produk Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman Rumusan bagi Faedah e-Perolehan 126 128 133 134 136 139 140 141 143 144 148 123 124 124 125 Kekangan Teknologi dan Masalah Rumusan 5 5.1 Faedah Ketelusan 4.8.7.2 4.2 5.7 Analisis dan Penemuan Kajian 4.4 4.7.7.2 4.8.4 4.5.6 5.7 Cadangan Kajian Lanjutan Rumusan Rujukan Senarai Lampiran .8.8.1 5.2 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan Cadangan Kepada Unit Perolehan 5.1 4.5 4.0 5.5.6 4.xi 4.7.1 5.5.3 4.8.

6 4.5 3.2 4.4 4.xvii SENARAI JADUAL NO.6 4.5 4.1 3.3 3. JADUAL 2.4 3. strategi penyelidikan dan unit penyelidikan 65 Instrumen kajian Taburan soalan penggunaan e-Perolehan Taburan soalan faedah e-Perolehan Pemarkatan skala likert Bahagian soalan temubual Jumlah perbelanjaan perolehan TMR&D Aliran pembelian terus Aliran pembelian sebut harga Analisis kebolehpercayaan instrumen menggunakan Cronbach’s alpha Analisis faktor dan nilai eigen bagi amalan e-Perolehan Analisis faktor dan nilai eigen bagi faedah e-Perolehan Demografi Responden 80 81 81 83 84 92 108 108 113 114 117 119 .1 2.2 3.1 4.7 TAJUK Faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan MUKA SURAT 54 58 Perhubungan reka bentuk kajian dengan objektif kajian.3 4.2 3.

12 4.xviii 4.9 4.19 Tahap amalan e-Perolehan TMR&D Tahap prestasi e-Perolehan TMR&D Nilai signifikan amalan e-Perolehan Nilai signifikan faedah e-Perolehan berdasarkan faktor demografi Analisis regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada organisasi Analisis Regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah dengan pembekal Analisis Regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada pengguna dalaman Faedah-faedah e-Perolehan kepada TMR&D Penjimatan tahunan 2003 dan 2004 unit perolehan TMR&D Perbezaan perolehan tradisional 125 126 128 128 130 130 131 132 140 144 Min keseluruhan bagi halangan sistem e-Perolehan 147 Ringkasan keputusan hipotesis 148 .13 4.16 4.17 4.11 4.10 4.8 4.14 4.18 4.15 4.

1 4.1 1.3 2.10 3. RAJAH 1.1 2.2 2.8 2.6 2.4 TAJUK Kerangka kerja penyelidikan oleh Quesada (2004) Kerangka kerja kajian Aplikasi IT dalam e-Perolehan Sebelas model perniagaan e-Dagang Rantaian jualan secara tradisional Rantaian jualan secara langsung MUKA SURAT 9 10 22 28 31 31 Peringkat strategik dan transaksi aktiviti perolehan 33 Proses perolehan Model proses perolehan Elemen proses perolehan Langkah-langkah proses perolehan Empat model perolehan berasaskan web Integrasi kaedah kuantitatif dan kualitatif Struktur organisasi TMR&D Organisasi Unit Perolehan Perbandingan carta alir proses perolehan tradisional e-Perolehan TMR&D Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D 34 35 38 39 50 66 94 94 98 103 .5 2.4 2.7 2.3 4.1 4.2 4.9 2.2 2.xix SENARAI RAJAH NO.

10 5.xx 4.9 4.8 4.6 4.5 4.7 4.1 Proses e-Perolehan TMR&D Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D Aliran keseluruhan sistem e-Perolehan TMR&D 105 107 107 Peratusan kepuasan penggunaan sistem e-Perolehan 123 Maklumat pembekal TMR&D Min halangan penggunaan sistem e-Perolehan Pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus 135 145 163 .

Repair. Operating Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Head of Unit Head of Department Jawatankuasa Perolehan Am Management Committee Meeting Perusahaan Kecil dan Sederhana Purchashing Order Rancangan Malaysia Kelapan Sijil Pelajaran Malaysia Statistical Package for Social Sciences Telekom Malaysia Berhad Telekom Research and Development Universiti Teknologi Malaysia .xxi SENARAI SIMBOL AFTA BoD CDC CEO CFO DO EDI e-HRM e-MRO FPPSM HoU HoD JPA MCM PKS PO RMK8 SPM SPSS TMB TMR&D UTM Asean Free Trade Area Board of Director Commerce Dot Com Chief Executive Officer Chief Financial Officer Delivery Order Electronic Data Interchange Electronic Human Resource Management Electronic Maintanance.

xxii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A B C D E F G H I J Proposal menjalankan kajian kes Senarai responden Kebenaran menggunakan soal selidik Garis panduan mengendalikan temubual Soalan soal selidik dan soalan temubual Pink Form Borang SBB19B Borang pendaftaran vendor/pembekal Borang pemarkahan pembekal Surat setuju terima 182 184 185 186 187 188 189 190 191 192 .

E-Perolehan ialah satu sistem perolehan yang membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada pembeli secara atas talian (online). Penggunaan Internet di Malaysia semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Ini kerana kadar penembusan Internet pada tahun 1998 adalah sekitar 1.1 Pendahuluan Perolehan elektronik atau lebih dikenali sebagai e-Perolehan merupakan salah satu daripada aplikasi IT yang menggunakan fungsi Internet.1 BAB I PENGENALAN 1. Pelbagai usaha untuk membangunkan infrastruktur Internet dan .8 peratus daripada bilangan penduduk negara berbanding hampir 40 peratus pada tahun ini.3 juta penduduk pada tahun 2006. Keadaan ini menjadikan fungsi Internet semakin penting dan perlu diberi perhatian serius oleh industri dan syarikat di Malaysia (Abdullah. 2006). Ia juga menghubungkan pembekal dan pembeli secara langsung di dalam persekitaran perdagangan global. Malah bilangan pelanggan Internet jalur lebar juga telah meningkat dengan mendadak dan dijangkakan mencapai 1. Kerajaan Malaysia melihat Internet sebagai satu isu yang amat penting dan perlu dipertingkatkan. Malaysia merupakan salah sebuah negara anggota ASEAN yang mempunyai inisiatif dan usaha yang gigih untuk bersaing dengan ekonomi negara maju.

bekas Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Projek e-Perolehan adalah sebahagian daripada projek Kerajaan elektronik iaitu satu daripada tujuh aplikasi perdana yang menggunakan teknologi terkini. Menurut Dato’ Seri Abd Rahman Maidin. Selain daripada e-Perolehan kerajaan. 2005).2 membina K-ekonomi untuk meningkatkan daya saing negara selari dengan negara maju yang lain telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia (Ramayah dan Muhamad. ia diyakini dapat menjimatkan kos pentadbiran serta melipatgandakan produktiviti perkhidmatan awam. E-Perolehan memberikan platform kepada syarikat perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara atas talian dengan kerajaan dan pelanggan antarabangsa (Hussain et al. pengenalan kaedah perniagaan secara e-Perolehan ini sesuai dengan aliran semasa yang memerlukan ahli perniagaan mengubah cara perdagangan mereka daripada kaedah tradisi kepada perdagangan secara elektronik. Di samping itu. sistem ini juga telah dilaksanakan oleh beberapa buah industri dan syarikat di Malaysia untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti mereka. Dengan menggunakan . ePerolehan dapat meningkatkan keuntungan syarikat melalui pasaran yang lebih meluas menerusi Internet. Kerajaan elektronik dapat mengubah cara dan prosedur bekerja dalam perkhidmatan awam supaya ianya mampu menangani kehendak perubahan yang sedang pesat berlaku di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Hasil kajian e-Perolehan di Pulau Pinang mendapati bahawa setiap syarikat di Pulau Pinang menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembangunan dan potensi sistem e-Perolehan. 2003). Ia juga dapat mempercepatkan pusingan masa perolehan yang membolehkan pembayaran dilakukan dengan lebih efisien (Berita Harian. 2003) Kemunculan sistem elektronik disambut baik oleh kerajaan dalam meningkatkan keutuhan dan accountability pentadbiran awam. Dalam jangka masa panjang. Pelaksanaan sistem e-Perolehan kerajaan telah bermula sejak tahun 1990.

Hasil tinjauan yang dijalankan ke atas semua negara mendapati purata penggunaan Internet di Malaysia adalah sekitar 25% (Fok. dengan menggunakan e-Perolehan. 2005). Syarikat pembekal juga boleh mengemukakan sebut harga. Minat dan kecenderungan syarikat untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh faedah yang dapat diberikan oleh sistem ini dari segi membolehkan syarikat pembekal mempamerkan dan memperkenalkan barangan keluaran mereka di dalam laman web. mendapatkan dokumen tender dan mengemukakan tawaran tender melalui ePerolehan. 2001) dan Malaysia masih lagi ketinggalan di belakang dalam kebanyakan aspek yang berkaitan dengan Internet jika dibandingkan dengan negara Amerika. . Di samping itu juga. Walaupun pembelian melalui Internet merupakan perkara biasa di negara barat.2 Pernyataan Masalah Beberapa kajian telah dijalankan di Malaysia untuk melihat tahap penggunaan Internet di negara ini. 1. 2003). menerima. katalog produk syarikat boleh dipamerkan secara elektronik dalam pelbagai cara. namun di Malaysia ianya masih lagi tidak dapat menarik perhatian pengguna (Ramayah dan Muhamad.3 piawai protokol yang seragam. kecekapan dan keberkesanan dapat dicapai dan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai persiapan oleh syarikat Bumiputera untuk menyertai dalam rantaian pembekal global (Helmi. mengurus dan memproses permintaan pembelian serta menerima bayaran daripada pelbagai agensi menerusi Internet. Perkara ini menunjukkan maklum balas positif pihak syarikat dalam menggunakan teknologi baru sebagai kelebihan bersaing bagi syarikat mereka.

Kekurangan komitmen dari pengurusan atasan dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang sempurna merupakan antara masalah yang dihadapai oleh syarikat tempatan untuk menjalankan perniagaan secara e-dagang. kebanyakan organisasi masih enggan menggunakan sistem tersebut (Work Study. Ini kerana komitmen pengurusan atasan dan infrastruktur teknologi mempunyai kesan signifikan ke atas kesediaan PKS untuk menjalankan perniagaan secara elektronik (Ramayah et al. memperbaiki proses pengurusan kewangan dan mewujudkan hubungan baik dengan pembekal. Namun masih terdapat 30. E-Perolehan yang disarankan oleh kerajaan dapat memberikan banyak faedah kepada organisasi yang melaksanakannya. (2005).4 Sistem e-Perolehan di Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Setiap yang baru kebiasaannya akan menghadapi beberapa masalah kecil atau besar.000 pembekal kerajaan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih belum mempunyai infrastruktur yang lengkap bagi mengakses sistem e-Perolehan kerajaan (Utusan Malaysia. 2006). Kebanyakan pembekal tidak nampak kepentingan e-Perolehan ke atas perniagaan mereka. Menurut Hussain et al. Pernyataan masalah ini boleh di lihat daripada dua sudut iaitu sudut akademik dan sudut empirikal. 1998. . Sistem e-Perolehan ini juga tidak terkecuali dari menghadapi beberapa masalah tertentu samada di peringkat pembangunan atau pelaksanaannya. 2005). Tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai faedah yang boleh diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan terutamanya dalam mengurangkan kos keseluruhan perolehan. pemahaman tentang faedah sistem e-Perolehan ini adalah penting untuk menentukan kejayaan setiap perniagaan untuk terus bersaing pada masa hadapan. Elliff. Kebanyakan organisasi ragu-ragu terhadap faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan ke atas syarikat mereka (Subramaniam dan Shaw.. 2003). EPerolehan masih berada di peringkat awal dan penggunaannya masih berada pada tahap yang rendah (Gebauer et al. Walau bagaimanapun. 2000). 2002).

Kajian ini juga wajar dilaksanakan bagi melihat bagaimana syarikat menangani masalah yang dihadapi sepanjang melaksanakan e-Perolehan. serta pemerhatian yang dijalankan adalah diharapkan agar ia dapat memberi gambaran sebenar terhadap fenomena yang dikaji. Lantaran itu. Ini kerana perisian yang sedia ada di pasaran sukar untuk diintegrasikan dengan proses perolehan semasa organisasi dan jangka masa yang panjang untuk mereka bentuk sistem e-Perolehan ini juga merupakan antara halangan kepada organisasi untuk melaksanakan sistem ini.5 Selain daripada itu. Rumusan daripada soal selidik. antara masalah yang sering dihadapi oleh organisasi yang melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran (Davila et al. Kajian lepas mengenai e-Perolehan di Malaysia lebih menumpukan kepada aplikasi e-Perolehan di sektor perindustrian dan kajian terhadap sebuah organisasi yang membangunkan sendiri sistem e-Perolehan secara dalaman adalah sangat kurang. maka pendekatan yang dijalankan oleh Telekom Research and Development Sdn. 2002). mengetahui dan memahami nilai sistem e-Perolehan merupakan langkah pertama dalam memotivasikan syarikat untuk melaksanakan sistem tersebut. kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti beberapa persoalan yang dinyatakan di dalam persoalan kajian. Bhd (TMR&D) dengan membangunkan sendiri sistem e-Perolehan di lihat sebagai satu langkah yang bijak. Memandangkan tidak terdapat banyak kajian mengenai e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman di Malaysia. temubual. . kajian ini adalah wajar dilaksanakan bagi menilai amalan dan prestasi e-Perolehan syarikat yang dibangunkan sendiri secara dalaman serta mengenal pasti masalah yang dihadapi. Oleh itu. Menurut Subramaniam dan Shaw (2002).

Apakah tahap amalan dan prestasi e-Perolehan organisasi? b. c. . d. Apakah pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan syarikat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan e-Perolehan syarikat? 1. Beberapa objektif telah ditetapkan untuk mencapai matlamat kajian. Menghuraikan hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Adakah wujud hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi perolehan? d. Adakah terdapat perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi? c.3 Persoalan Kajian Kajian ini dijalankan bagi menjawab persoalan kajian di bawah: a. b. Mengukur tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Mengenal pasti perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi. Objektif.4 Matlamat dan Objektif Kajian Matlamat kajian ini adalah untuk memberi pendedahan terhadap tahap amalan dan prestasi e-Perolehan di peringkat firma yang membangunkan sistem perolehan mereka secara dalaman.6 1.objektif tersebut adalah seperti berikut: a. Menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan e-Perolehan.

beberapa hipotesis berkaitan amalan dan prestasi e-Perolehan dibina seperti berikut:- Hipotesis 1 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina.7 1.5 Hipotesis Kajian Berdasarkan kepada masalah kajian serta kajian literatur yang berkaitan. Hipotesis 7 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman. Hipotesis 2 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan. Hipotesis 9 : Terdapat hubungan bererti di antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Hipotesis 6 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan. Hipotesis 4 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan. . Hipotesis 3 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman. Hipotesis 5 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina. Hipotesis 8 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan.

Unit analisis kajian menumpukan kepada tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat pengurusan atasan. Rajah 1. Kajian dijalankan di Telekom R&D Sdn. Pemilihan syarikat kajian kes akan diterangkan dengan lebih lanjut pada bahagian 1. 1.1 menunjukkan kerangka teori yang dihasilkan oleh Quesada (2004) dalam kajian beliau yang melihat hubungan di antara teknologi e-Perolehan. peringkat pengurusan pertengahan dan peringkat sokongan. prestasi e-Perolehan.7 Kerangka Teori Perbincangan kerangka teori kajian ini dimulakan dengan melihat kerangka teori yang telah digunakan oleh kajian-kajian lepas dalam menjalankan kajian tentang e-Perolehan. .6 Skop Kajian Kajian ini membataskan skop perbincangan kepada aspek perolehan secara elektronik yang melibatkan amalan e-Perolehan. serta masalah yang dihadapi sepanjang penggunaan sistem e-Perolehan. Bhd yang merupakan salah sebuah anak syarikat Telekom Malaysia Berhad.8 1. amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Kerangka teori yang dihasilkan oleh Quesada (2004) telah dijadikan panduan dalam menghasilkan kerangka teori dalam kajian ini.9.

tahap pendidikan. Daripada kerangka kerja yang dikemukakan oleh Quesada (2004). Rajah 1. Penggunaan teknologi e-Perolehan digunakan sebagai moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi perolehan.9 Rajah 1.2. kontrak perundingan. Terdapat empat dimensi dalam amalan e-Perolehan yang meliputi pengumpulan maklumat. persepsi perolehan dari prestasi rantaian nilai dan prestasi firma. prestasi perolehan. amalan perolehan dan prestasi perolehan serta hubungannya. Faktor demografi seperti jantina. penggunaan teknologi e-Perolehan. pengkaji telah menghasilkan kerangka teori bagi kajian ini seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Prestasi e-Perolehan pula di lihat daripada segi faedah yang yang diperolehi sepanjang syarikat melaksanakan e-Perolehan tersebut. dan analisis risikan.1 Kerangka Kerja Penyelidikan oleh Quesada (2004) Penggunaan Teknologi E-Perolehan Persepsi Perolehan Dari Prestasi Rantaian Nilai Prestasi Firma Prestasi perolehan Amalan perolehan Kerangka kerja ini menggambarkan hubungan antara amalan perolehan. tempoh pengalaman dan kategori jawatan .2 menunjukkan hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Kerangka kerja ini dapat membantu pengguna sistem e-Perolehan dan ahli akademik memahami penggunaan teknologi e-Perolehan. jenis permohonan. Prestasi perolehan pula akan mempengaruhi persepsi perolehan dari prestasi rantaian nilai dan prestasi firma.

TMR&D telah mengambil inisiatif untuk membangunkan sendiri sistem e-Perolehan syarikat mereka. Rajah 1.8 Kepentingan Kajian Seiring dengan objektif Kerajaan yang mahukan penggunaan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperluaskan.2 Kerangka Teori Kajian Pembolehubah tidak bersandar Amalan Perolehan • • • • Kontrak Perundingan Pengumpulan Maklumat Analisis Risikan Jenis Permohonan Hubungan • • • • Pembolehubah bersandar Prestasi Perolehan Faedah kepada pengguna dalaman Faedah dengan pembekal Faedah kepada organisasi Jenis Permohonan Perbezaan Faktor Demografi Perbezaan Pembolehubah kawalan (control) 1.10 digunakan untuk melihat perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi responden. Oleh itu. kajian yang dijalankan memberi kepentingan bukan sahaja kepada organisasi TMR&D sendiri tetapi juga kepada organisasi lain di samping menambahkan sumber pengetahuan dalam bidang yang dikaji. Hasil kajian membolehkan pihak pengurusan perolehan TMR&D mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sistem e-Perolehan TMR&D berdasarkan kepada .

Hasil daripada kajian ini dapat memberi input yang berharga kepada syarikat R&D yang serupa bagi mengenal pasti cara yang lebih berkesan dalam menguruskan aktiviti perolehan mereka. Ini bertujuan meningkatkan lagi kecekapan dalam aspek perolehan syarikat di samping meningkatkan keuntungan syarikat daripada penjimatan yang diperolehi daripada penggunaan sistem tersebut. . serta memperoleh kelebihan bersaing dalam persekitaran industri yang kompetitif. Daripada aspek ilmiah pula. Selain itu. memperbaiki produktiviti. diharapkan kajian ini dapat menyumbang sebagai salah satu bahan rujukan kepada para penyelidik pada masa akan datang untuk tujuan kajian yang berkaitan dengan pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman.11 maklum balas yang diberikan oleh kakitangan di organisasi tersebut. Secara tidak langsung. Organisasi lain yang berkecenderungan untuk membangunkan sendiri sistem e-Perolehan syarikat secara dalaman boleh merujuk kepada syarikat TMR&D untuk mendapatkan khidmat nasihat dan kepakaran daripada syarikat tersebut. Ini kerana pelaksanaan e-Perolehan yang dibangunkan sendiri dipercayai dapat membantu syarikat meningkatkan keberkesanan. ianya dapat meningkatkan lagi penggunaan IT dari segi aplikasi e-Perolehan bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. kajian ini juga memberi pendedahan kepada organisasi lain terutamanya mereka yang berminat untuk melaksanakan sistem ini untuk meningkatkan aplikasi IT mereka dalam mengendalikan aktiviti pembelian. Ini boleh dilakukan dengan merancang tindakan pembaikan dan penyelenggaraan tepat pada waktunya untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan sistem. sebarang kelemahan yang terdapat pada sistem ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan lagi fungsi sistem tersebut. Susulan daripada kajian ini. Di samping itu. kajian ini juga membolehkan pihak pengurusan mengenal pasti tahap amalan dan prestasi sistem ini serta menetapkan satu tanda aras untuk mengukur kejayaan sistem e-Perolehan yang telah dibangunkan.

TMR&D memainkan peranan utama untuk rangkaian baru dan mempunyai kelebihan dalam mendahului teknologi melalui reka bentuk. TMR&D telah dipilih sebagai kajian kes kerana organisasi ini telah melaksanakan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri oleh Unit IT di TMR&D. maka pemahaman yang lebih mendalam diperlukan sebelum syarikat lain turut sama melaksanakan e-Perolehan. kajian ini juga penting untuk memperluaskan lagi penerapan e-Dagang di Malaysia (Hussain et al. Kemampuan TMR&D dalam membangunkan dan melaksanakan sistem e-Perolehan . 2005).12 Memandangkan penggunaan sistem e-Perolehan ini masih baru di Malaysia. dan penentukuran (calibration) kepada industri komunikasi. TMR&D merupakan salah sebuah anak syarikat TMB yang bertanggungjawab menguruskan penyelidikan dan pembangunan TMB dan anak-anak syarikatnya. Jumlah ini merupakan satu jumlah yang besar dan perlu pengendalian sebaiknya supaya ianya dapat memberi nilai kepada organisasi. TMR&D membelanjakan lebih kurang 19 juta ringgit bagi tujuan perolehan syarikat. ketelusan integriti. Di samping itu. TMR&D memberi nilai utama dalam memberi sepenuh komitmen kepada pelanggan. reka cipta. dan menghormati dan mengambil berat dalam segala aspek yang berkaitan dengan perniagaan mereka. Bhd atau TMR&D telah dikorporatkan pada 1 Oktober 2000.9 Pengenalan Kepada Syarikat Kajian Kes Telekom Research & Development Sdn. aktiviti pembangunan dan penyelidikan adalah kritikal dalam memastikan perkembangan dalam industri telekomunikasi sentiasa berkembang seiring dengan penggunaan secara global. Memandangkan tahap penggunaan teknologi komunikasi yang begitu menggalakkan. 1.

1999). Terdapat beberapa jenis IT yang di gunakan untuk tujuan komunikasi seperti mesin faksimili. 1994). 1. groupware. amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Televisyen Perniagaan dan sebagainya (Patterson. Definisi termasuklah IT. papan buletin komputer. mel suara. peringkat pengurusan. IT terdiri daripada teknologi seperti mel elektronik.1 Teknologi Maklumat (IT) Teknologi Maklumat atau IT boleh ditakrifkan sebagai apa juga teknologi yang menjadi perantaraan untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan (Spears dan Lea.10. . Menurut Steinfield (1992). definisi yang dikemukakan oleh Spear dan Lea (1994) digunakan dalam kajian ini. Oleh itu.13 boleh dijadikan panduan kepada organisasi awam atau swasta yang lain untuk turut sama mempelajari aplikasi IT dalam perolehan elektronik. mel elektronik. persidangan komputer dan sistem sokongan pembuatan keputusan kumpulan. 1. perolehan tradisional. perolehan elektronik. peti simpanan suara. Internet.10 Definisi Konsep dan Operasional Beberapa definisi konsep dan operasional diperlukan bagi memudahkan pemahaman dan pelaksanaan penyelidikan ini. perdagangan elektronik. video korporat. persidangan telefon.

1. 2001). Ianya melibatkan penggunaan pelbagai bentuk teknologi maklumat seperti e-mel. Menurut Zenz et al. aset.10. perolehan tradisional ialah mendapatkan bahan dan perkhidmatan di samping menguruskan aliran masuk bahan ke dalam organisasi. perkhidmatan dan maklumat (Heizer dan Render. perolehan tradisional adalah proses pembelian barangan dan perkhidmatan yang berasaskan kertas.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan) E-Perolehan atau perolehan elektronik (e-Perolehan) merupakan penggunaan Internet bagi tujuan pembelian dan penjualan produk.10. 2002). .2 Perolehan Tradisional Perolehan tradisional merupakan proses pembelian yang berasaskan kertas dan kurang pengawasan terhadap perbelanjaan (Mitchell. EDI. 2000). kemudahan atau perkhidmatan (Procurement Guideline. dan e-Pasaran untuk automasikan dan melancarkan proses perolehan dalam organisasi perniagaan (de Boer et al.14 1. (1994). Perolehan tradisional juga merupakan satu proses yang melibatkan semua aktiviti yang berkaitan dengan pembelian barangan. Chan dan Lee (2002) mendefinisikan e-Perolehan sebagai aplikasi e-Dagang dalam proses perolehan. 2000). Dalam konteks kajian ini. .

Menurut Hawking et al. 2002).10. digital dan lain-lain (Abdul Majid. dan kini melibatkan penggunaan Internet. telefon. takrifan yang dikemukakan oleh Croom (2000) telah digunakan iaitu e-Perolehan di lihat sebagai sistem perolehan yang melibatkan komunikasi antara dua pihak iaitu pihak pembeli dan juga pihak pembekal dengan menggunakan Internet sebagai medium pengantaraan. 1. faks. (2002) e-Perolehan merupakan peluasan kemudahan Internet dalam aktiviti pembelian. E-Dagang boleh didefinisikan sebagai satu metodologi perniagaan yang menggunakan perantaraan elektronik untuk melakukan keseluruhan transaksi perniagaan. 2000). (2005) menyatakan bahawa e-Perolehan adalah satu pembelian perniagaan kepada perniagaan dan aktiviti penjualan oleh pembekal melalui Internet.15 Menurut Kocabasoglu. (2004). EPerolehan juga boleh didefinisikan sebagai satu perkakasan perniagaan dan membolehkan perniagaan beralih ke arah proses yang lebih efisyen dan membentuk integrasi rantaian pembekal yang lebih baik (Procurement Guideline.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang) Terdapat pelbagai takrifan mengenai e-Dagang. Dalam kajian ini. EDI. Hussain et al. Pembekal dan pelanggan bertemu dalam suasana virtual untuk melakukan urus niaga dengan menggunakan teknologi Internet. . e-Perolehan melibatkan sejumlah medium komunikasi untuk membantu proses perolehan antara beberapa pihak seperti penggunaan mel elektronik.

EDI atau saluran telekomunikasi (Mitchell. mel elektronik (email).16 E-Dagang juga boleh ditakrifkan sebagai satu set teknologi seperti dokumen elektronik/pertukaran data elektronik (EDI). 1. Dalam konteks kajian ini. gabungan dengan proses perniagaan untuk membolehkan pengguna untuk menjalankan perniagaan secara elektronik (Procurement Guidelines. 2000). Peringkat pengurusan pertengahan pula merupakan individu yang terdiri daripada pengurus besar. kumpulan sokongan memberikan peluang untuk berkongsi urusan dan bertukar-tukar maklumat antara satu sama lain (Key Terms and Glossary. Medium atas talian yang digunakan adalah seperti Internet. 2002). Intranet atau Extranet. . pemindahan dana elektronik (EFT) dan rangkaian kerja. Peringkat pengurusan atasan merupakan peringkat pengurusan yang paling tinggi yang terdiri daripada pengerusi dan eksekutif kanan syarikat yang membangunkan perancangan strategik syarikat. 2000). peringkat pertengahan dan kumpulan sokongan. E-Dagang juga di lihat sebagai proses dan amalan menggunakan medium atas talian untuk menguruskan proses perniagaan. Manakala peringkat kumpulan sokongan merupakan kumpulan individu yang biasanya berjumpa dan berkongsi masalah atau urusan yang hampir sama. e-Dagang ialah satu metodologi perniagaan yang menggunakan perantaraan elektronik untuk melakukan keseluruhan transaksi perniagaan (Abdul Majid.5 Peringkat Pengurusan Responden bagi kajian ini dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat pengurusan atasan. dan pengurus perancangan dan anak syarikat yang bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal taktik syarikat.10. 2005). pengurus unit.

dan Internet. tempahan elektronik. Chan dan Lee. tempahan dari pembekal. Dalam konteks kajian ini. sistem ePerolehan yang diautomasikan dan kad pembelian.6 Amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan melibatkan memproses tender. membuat pembayaran. mengamalkan bida berasaskan Internet. amalan e-Perolehan ialah amalan organisasi dalam mendapatkan maklumat. mel. . (2004) memfokuskan amalan e-Perolehan lebih kepada teknologi yang digunakan dalam menjalankan perolehan. EDI. Teknologi ini terdiri daripada faks. 2004. 2004). mewujudkan kontrak. menghubungi pembekal/perundingan (Quesada. e-mel. berhubung dengan pembekal.17 1.10. Moon (2005) juga telah mengecilkan skop ini dengan hanya melihat kepada amalan e-Perolehan dari aspek tempahan elektronik. pembelian dan pelaksanaan analisis dan risikan (Quesada. 2002). telefon. reverse auctions. 2004). dan mencari pasaran elektronik (United Nations. membaca katalog pembekal. dan bida Internet. Dalam kajian yang dijalankan oleh Moon (2002) beliau melihat amalan e-Perolehan dari segi bida yang dijalankan dalam web. menghantar maklumat kontrak dalam web. reverse auctions. tanda tangan digital. proses kelulusan dalaman. penerimaan invois. Hawking et al.

Kajian-kajian lepas lebih menumpukan kepada aplikasi e-Perolehan di sektor perindustrian dan kurang kajian yang dijalankan terhadap organisasi yang membangunkan sistem secara dalaman. Menurut Vaidya et al. kepuasan. 1. Sebelum ini. perspektif proses dalaman perniagaan dan perspektif pembelajaran dan inovasi Dalam kajian yang dijalankan oleh Moon (2005). prestasi ePerolehan ini di lihat dari segi aplikasi web. (2004). .10. 1998). prestasi e-Perolehan di lihat dari segi faedah pelaksanaan e-Perolehan ke atas organisasi di mana faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu faedah kepada organisasi. kualiti. prestasi perolehan dinilai dari segi kos.18 1. Dalam konteks kajian ini. pelanggan.7 Prestasi e-Perolehan Prestasi e-Perolehan merujuk kepada kemampuan sistem dalam memberi faedah kepada organisasi. bida elektronik dan reverse auctions. 2004). stok dan nilai (Gebauer et al. masa. prestasi e-Perolehan juga boleh diukur dalam empat kumpulan perspektif iaitu perspektif kewangan.11 Rumusan Kajian ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang tahap amalan dan prestasi e-Perolehan di peringkat firma yang membangunkan sistem mereka secara dalaman. tempahan elektronik. faedah daripada pembekal dan faedah kepada pengguna dalaman (Quesada.

persekitaran dan tekanan yang sukar dikawal. Di samping itu juga. Kajian ini menumpukan kepada sebuah kajian kes ke atas organisasi yang membangunkan sistem e-Perolehan mereka secara dalaman. . Sebagai satu kajian sains sosial.19 Kebanyakan organisasi enggan menggunakan sistem e-Perolehan dan merasa ragu-ragu terhadap faedah yang mampu diberikan oleh sistem ini ke atas organisasi mereka. kajian ini turut mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dielakkan kerana ianya melibatkan sampel manusia sebagai responden yang terdedah kepada emosi. kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran merupakan antara halangan dalam melaksanakan sistem ini. Terdapat empat objektif dalam kajian ini untuk melihat amalan dan prestasi ePerolehan serta menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sistem ePerolehan ini.

beberapa kajian lepas telah dirujuk bagi meningkatkan pemahaman serta menyokong kajian yang dijalankan. e-Perolehan.20 BAB II KAJIAN LITERATUR 2. Memandangkan e-Perolehan merupakan perkara yang agak baru di Malaysia.1 Pendahuluan Bab ini memberi tumpuan kepada konsep dan model kajian terdahulu. Perbincangan meliputi aspek perolehan tradisional. faedah e-Perolehan serta isu dan halangan e-Perolehan. Bagi memantapkan kajian ini. . Kajian literatur ini juga dibahagikan kepada beberapa bahagian yang memberi penerangan lebih lanjut tentang tajuk yang dikaji. maka pengkaji merasakan adalah perlu sekiranya perkembangan IT dan perolehan di Malaysia dibincangkan terlebih dahulu. diikuti dengan aplikasi IT iaitu Internet dalam perolehan.

papan buletin komputer. IT mempunyai pelbagai maksud bagi individu yang tertentu. IT digunakan untuk menyokong perkongsian maklumat antara organisasi dan penyesuaian pembelian korporat. Walau bagaimanapun. 1997).1992). IT boleh ditakrifkan sebagai teknologi yang menjadi perantaraan untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan (Spears dan Lea. Sistem IOISs seperti Pertukaran Data Elektronik (EDI) digunakan oleh firma untuk melakukan pertukaran . definisi yang digunakan oleh Spear dan Lea (1994) adalah lebih sesuai digunakan dalam kajian ini memandangkan fungsi IT sebagai pengantara untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan banyak digunakan di dalam proses perolehan. Walau bagaimanapun jika komputer yang digunakan secara persendirian tanpa ada sebarang pertalian. Faedah sebenar IT hanya boleh diperolehi apabila komputer yang digunakan boleh berkomunikasi antara satu sama lain (dalam bahasa IT – komputer mempunyai “network” atau rangkaian). IT kebiasaannya dikaitkan dengan penggunaan komputer untuk mempertingkatkan produktiviti dan keberkesanan.21 2. menyimpan. berkongsi. Terdapat banyak pandangan terhadap IT. persidangan komputer dan sistem sokongan pembuatan keputusan kumpulan (Steinfield. Daripada tafsiran definisi tersebut. bagi memudahkan pemahaman. 1994) seperti mel elektronik. faedah IT tidak akan diperolehi sepenuhnya. Sistem Maklumat Antara Organisasi (IOISs) merupakan satu sistem di mana pembeli dan pembekal menjalankan pertukaran maklumat dan transaksi dalam pasaran menegak (Bakos. peti simpanan suara. Sebelum Internet dan World Wide Web (www) digunakan dengan meluas. dan menguruskan maklumat untuk perniagaan dan juga untuk kegunaan peribadi. terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk mentakrifkan IT. mempamerkan.2 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT) Dunia kini berada di pertengahan revolusi teknologi yang berasaskan Teknologi Maklumat atau Information Technology (IT). IT termasuk semua aspek teknologi yang boleh digunakan untuk membentuk.

Sistem ini juga merupakan sebuah . Nilai Tambah Rangkaian Nilai Tambah Rangkaian Pembekal Sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) Pembeli Pasaran Elektronik B2B Pembeli lain Sistem e-Perolehan berasaskan Internet Rajah 2.1: Aplikasi IT dalam e-Perolehan Sumber: (Dai dan Kauffman.1 menunjukkan kemampuan IT dalam membolehkan sistem e-Perolehan berasaskan Internet dijalankan melalui pasaran elektronik B2B.1 di bawah menunjukkan aplikasi IT yang menyokong mekanisme perolehan dalam pasaran elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) dan sistem ePerolehan berasaskan Internet. Oleh itu. Rajah 2.22 dokumen perniagaan secara elektronik dengan menggunakan format tertentu. ia memberikan alternatif lain kepada pembeli selain daripada menggunakan sistem EDI dengan kos pelaksanaan yang lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Walaupun sebelum ini banyak syarikat menggunakan sistem EDI untuk menguruskan data dan maklumat dengan lebih efisyen dan meningkatkan pengurusan rantaian pembekal. 2000) Rajah 2. dengan adanya sistem e-Perolehan berasaskan Internet dan pasaran elektronik B2B. namun hanya sebilangan kecil sahaja yang menggunakan sistem EDI disebabkan oleh kos pelaksanaannya yang sangat tinggi dan memerlukan sistem yang pelbagai untuk mengendalikannya.

pelaksanaan sistem e-Perolehan ini adalah perlu untuk membantu syarikat menguruskan perolehan dengan lebih baik dan sistematik. masa dan kualiti barangan dan perkhidmatan (Yuserrie et al. namun tahap pelaksanaan sistem e-Perolehan ini masih di peringkat awal dan belum di aplikasi sepenuhnya oleh syarikat di Malaysia. Kebanyakan syarikat yang telah lama beroperasi di Pulau Pinang dan Kedah telah menggunakan IT yang terkini dengan lebih efektif. 2000. Penggunaan Internet dalam perolehan merupakan satu kemajuan dalam proses perolehan yang membolehkan perolehan B2B melalui e-Dagang dijalankan. Syarikat ini hanya akan menyedari kepentingan e-Perolehan apabila mereka berhadapan dengan kesukaran bersaing di peringkat global. 2002). Perkara ini juga telah dibuktikan oleh pengkaji lepas dalam kajian mereka yang menyatakan bahawa kebanyakan organisasi memperuntukkan . Walaupun penggunaan e-Perolehan memberikan banyak faedah kepada penggunanya. Oleh itu. Quinn. 2002. 2005). Rangkaian Internet telah menjadi satu medium yang berkesan untuk meningkatkan kekuatan perniagaan dalam menghadapi persaingan atas talian. pengurusan perhubungan pelanggan dan pengurusan rantaian nilai.23 sistem yang terbuka dan membolehkan syarikat pembeli menjalankan urusan perniagaan dengan pembekal dalam pasaran maya. Hunter. Pengurusan perolehan merupakan satu tugas yang penting kerana ianya melibatkan peruntukan yang besar dalam sesebuah organisasi (Croom. Penggunaan Internet ini membolehkan syarikat beroperasi dengan lebih berkesan dan memperbaiki keupayaan syarikat dalam mengendalikan tekanan persaingan daripada segi kos. 2000). Penggunaan Teknologi Maklumat (IT) dalam urusan perniagaan sememangnya penting dalam era globalisasi kini bagi membolehkan syarikat tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Penggunaan IT adalah satu keperluan bagi mendapatkan data dan maklumat yang diperlukan untuk membuat perancangan strategik dan meningkatkan daya saing syarikat (Attaran & Attaran.

malah di seluruh pelosok dunia. 2004). Kebanyakan firma pembuatan juga membelanjakan lebih kurang 65 peratus daripada hasil jualan membuat pembelian barangan dan perkhidmatan. 2004. 2. Australia. 1994. Quesada. Sebelum ini. United Kingdom dan sebagainya (Croom dan Johnston. Malaysia telah diiktiraf sebagai penggerak inisiatif IT di rantau Asia dan juga sebagai perintis paradigma ekonomi digital baru. Walau bagaimanapun kajian e-Perolehan di Malaysia masih kurang dan perlu diperbanyakkan untuk meluaskan aplikasi e-Perolehan di Malaysia. Killen dan Kamauff.3 Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia Abad ke-20 telah menyaksikan ledakan maklumat yang membawa kepada tercetusnya revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai pemangkin arus perubahan dan kemajuan dunia sejagat. . banyak kajian tentang e-Perolehan telah dijalankan di luar negara seperti Amerika.24 sekurang-kurangnya satu pertiga daripada pendapatan mereka untuk membeli produk dan perkhidmatan (Zen dan Thompson. Projek mega ini telah dicanangkan bukan sahaja di dalam negara. bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Dr. Hal ini menjadikan fungsi pembelian semakin penting dan perlu diambil perhatian serius (Abu Bakar dan Rohaizat. 1995). Frye. teknologi ICT telah berkembang dengan pesatnya terutamanya di dalam penggunaan Internet dan juga laman web seperti World Wide Web (Frye. 2003. 2004). Sejak wujudnya MSC. Mahathir Mohamad telah mengumumkan Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) dalam persidangan Multimedia Asia pada tahun 1996 bagi menggerakkan Malaysia menongkah Wawasan 2020. Sejak beberapa dekad yang lalu. Menyedari hakikat kepentingan IT. 2002).

25 Penggunaan IT telah menjadi salah satu daripada sembilan strategi utama kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kelapan sebagai langkah menghadapi cabarancabaran akan datang (RMK8).000 pembekal kerajaan untuk melaksanakan sistem e-Perolehan bagi membolehkan mereka terus menjadi pembekal kepada kerajaan Malaysia. IT juga memberi peluang kepada penggunaan teknologi baru yang lebih berkesan untuk membangunkan visi yang strategik dan membantu dalam memperbaiki proses perniagaan sebelum ianya dilaksanakan. dan menggunakan peluang yang ada (Burns dan Stalker. Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan Internet dan mel elektronik.1961). Kerajaan telah mewajibkan lebih kurang 35. Teknologi ini tidak lagi terhad kepada syarikatsyarikat besar atau agensi-agensi tertentu. struktur pasaran. IT telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas. Komunikasi secara elektronik juga di lihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat dan secara tidak langsung membolehkan proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah (Jabatan Perdana Menteri. Bagi menggalakkan syarikat pembekal di Malaysia memasuki dunia e-Dagang. . Ianya merupakan satu keperluan kepada semua lapisan masyarakat untuk memastikan matlamat negara untuk menjadi negara maju pada 2020 bukanlah suatu angan-angan kosong. Perkembangan IT di Malaysia jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan IT dalam membantu Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Penggunaan IT dalam aktiviti pembelian dengan menggunakan Internet merupakan salah satu cara dalam meningkatkan aplikasi IT. IT berkemampuan untuk mendapatkan maklumat tanpa batas sempadan geografi dan halangan organisasi di mana maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan syarikat. 2003). Perkembangan tersebut membolehkan lebih ramai masyarakat Malaysia memperoleh dan menggunakan IT untuk meningkatkan kualiti kerja dan kehidupan seharian. Penggunaan e-Perolehan oleh agensi Kerajaan di Malaysia telah mula dilancarkan pada tahun 2000 dan sehingga kini pelaksanaannya telah diperluaskan kepada semua agensi Persekutuan untuk pembelian terus dan kontrak pusat (Perutusan Budget 2004).

Helmi.26 Commerce Dot Com (CDC) telah membangunkan sistem e-Perolehan kerajaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada komponen utama dalam aplikasi Projek Multimedia Super Corridor (Asia Computer Weekly. Dapatan daripada kajian yang dijalankan oleh Ramayah et al. Komitmen daripada pengurusan atasan merupakan elemen yang paling penting untuk melaksanakan transaksi elektronik. keadaan e-Perolehan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran dan ketidaktentuan. 2005). Ini kerana apabila AFTA dilaksanakan sepenuhnya. komitmen pengurusan atasan dan infrastruktur teknologi mempunyai kesan signifikan ke atas kesediaan PKS untuk menjalankan perniagaan secara elektronik. Hasil daripada beberapa kajian yang telah dijalankan di Malaysia mendapati organisasi dan pekerja industri di Malaysia sanggup mencuba idea baru dalam bidang pengkomputeran dan Internet sebagai persediaan menghadapi cabaran globalisasi (Ab Hamid dan Majid. Menurut Ab Hamid dan Majid (2002). namun perkara ini dapat membentuk satu peluang yang besar kepada industri sekiranya mereka mampu menangani keadaan tersebut. Sistem e-Perolehan dibentuk untuk menggerakkan transformasi negara kepada K-ekonomi dan memperluaskan lagi penggunaan e-Dagang di Malaysia (Hussain et al. syarikat dari luar negara juga akan menjadi pesaing yang mencabar kepada syarikat tempatan. 2005). Pemilik syarikat perlu lebih peka kepada perubahan semasa bagi membolehkan mereka terus bersaing di peringkat antarabangsa . Industri di Malaysia perlu menghapuskan perasaan takut kepada penggunaan e-Dagang sebagai persediaan kepada mereka menghadapi persaingan yang lebih sengit apabila ASEAN Free Trade Area (AFTA) dilaksanakan sepenuhnya. 2003). (2005) mendapati bahawa secara umumnya. 2002.

27 2.4 E-Dagang (e-Commerce)

Internet juga turut dikaitkan dengan perdagangan menerusi talian atau lebih dikenali sebagai e-Dagang. Pada pertengahan era 1990-an, e-Dagang telah menjadi salah satu daripada keperluan dalam dunia perniagaan. Kini kebanyakan perniagaan dalam senarai fortune 500 mempunyai laman web mereka tersendiri. Hasil daripada kajian yang dijalankan ke atas PKS di Malaysia mendapati bahawa syarikat PKS bersedia untuk melaksanakan e-Dagang walaupun berhadapan dengan masalah seperti kekurangan infrastruktur dan aplikasi teknologi baru yang terhad (Ramayah et al. 2005). Ini kerana menerusi perdagangan elektronik, aspek geografi tidak lagi menjadi penghalang bahkan meningkatkan potensi pasaran yang berbentuk global. Perkembangan yang pesat dalam teknologi Internet telah mendorong syarikat melaksanakan e-Dagang dalam perniagaan mereka untuk memperolehi kelebihan bersaing (Leonard, 2001). Maka tidak hairanlah apabila banyak syarikat kerajaan mahupun swasta berlumba-lumba menjadikan e-Dagang sebagai alternatif utama dalam perniagaan mereka memandangkan faedah dan kebaikan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut.

Beberapa definisi e-Dagang telah diambil berdasarkan kepada kajian lepas bagi meningkatkan lagi kefahaman tentang konsep e-Dagang. E-Dagang boleh didefinisikan sebagai aktiviti menjual dan membeli barangan serta perkhidmatan dalam Internet dengan menggunakan pelbagai pelayar Internet seperti World Wide Web dan sebagainya. Secara praktikalnya selain daripada istilah e-Dagang, e-Perniagaan juga selalu digunakan bagi perniagaan yang dijalankan secara atas talian (Reddy dan Iyer, 2002). Menurut Applegate et al. (1996), e-Dagang didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih daripada pembelian dan penjualan secara elektronik, ianya melibatkan penggunaan teknologi rangkaian komunikasi untuk menghubungkan aktiviti rangkaian yang lebih luas serta turun naik rantaian nilai tambah di dalam dan di luar organisasi.

28 “more than simply buying and selling goods electronically; involves using network communications technology to engage in a wide range of activities up and down the value-added chain both within and outside the organization”.

Penggunaan e-Dagang dalam perniagaan dapat membantu syarikat untuk mempamerkan maklumat tentang aktiviti yang dijalankan. Malahan terdapat juga sesetengah individu yang menggunakan e-Dagang bagi tujuan pencarian perniagaan baru. Penggunaan e-Dagang sebagai medium pencarian barangan atau perkhidmatan dapat memberi banyak faedah kepada pengguna dan juga peniaga. Dengan menggabungkan tanggapan analisa perantaraan dengan corak interaksi pemasaran, Timmers (2000) mencadangkan agar sebelas struktur model generik e-Dagang yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2 di bawah yang diplotkan berdasarkan kepada pembolehubah interaksi kefungsian dan darjah inovasi.

Integrasi Pelbagai fungsi

Integrasi Rantaian Nilai Penempatan pasaran pihak ketiga Platform kerjasama

Integrasi Fungsi

E-Mall

Komuniti maya Pengeluar perkhidmatan rantaian nilai

E-Perolehan

E-Lelong Perkhidmatan yang dipercayai

Fungsi tunggal

E-kedai

Perdagangan maklumat

Rendah

Darjah Inovasi

Tinggi

Rajah 2.2: Sebelas Model Perniagaan E-Dagang Sumber : Timmers (2000)

29 Hasil kerja Timmers (2000) adalah berdasarkan kepada data empirikal yang diperolehi pada peringkat awal penerimaan e-Dagang. Walaupun isu darjah inovasi agak linear, kaedah Timmers masih berguna dan kebanyakan kertas hasilan terkini adalah berasaskan sumbangannya. Walaupun terdapat sebelas struktur model generik e-Dagang, namun pengkaji akan menumpukan kepada e-Perolehan yang merupakan salah satu daripada sebelas struktur Model Perniagaan E-Dagang. Ini kerana perolehan syarikat melibatkan peruntukan yang besar dalam sesebuah organisasi (Croom, 2000) dan penggunaan e-Dagang dalam sistem perolehan syarikat merupakan salah satu cara untuk mengurangkan kos pengendalian perolehan (Frye, 2004).

Terdapat tiga kategori di mana e-Dagang B2B boleh diaplikasikan untuk memberi nilai iaitu mengurangkan bayaran transaksi, memperbaiki kecekapan pasaran, dan mempertingkatkan faedah rantaian pembekal. Perhubungan bagi ketiga-tiga kategori ini adalah berbeza bagi setiap organisasi berdasarkan kepada strategi rantaian pembekal dan persekitaran persaingan mereka. Syarikat perlu mengendalikan pelaksanaan e-Dagang mereka dengan berkesan supaya ianya mampu untuk menyokong setiap kategori yang dapat memberi nilai yang tinggi kepada organisasi (Chopra et al. 2001). Bayaran transaksi merupakan kos yang berlaku semasa proses menyempurnakan transaksi. Ianya termasuk kos berkaitan dengan penyediaan proposal dan sebut harga, kos memproses tempahan, penstafan fungsi perolehan, operasi pusat talian dan sebagainya.

E-Dagang juga sering dikaitkan dengan e-Perolehan sebagai salah satu cara dalam menjalankan perdagangan elektronik. Ini kerana e-Perolehan merupakan salah satu daripada sebelas cara dalam menjalankan e-Dagang (lihat Rajah 2.2 ). Oleh itu, perkembangan penggunaan sistem e-Perolehan ini merupakan hasil daripada inovasi dan integrasi fungsi e-Dagang dalam menjalankan perniagaan. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Hussain et al. (2005), majoriti syarikat telah menggunakan sistem e-Perolehan antara satu hingga dua tahun. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa e-Perolehan di Malaysia masih lagi berada di peringkat awal pelaksanaannya. E-Perolehan di Malaysia merupakan satu

30 pembaikan kepada perolehan tradisional bagi meningkatkan lagi kecekapan dan memudahkan proses perolehan dijalankan.

2.5

Perolehan Tradisional

Perolehan tradisional merupakan proses perolehan yang berasaskan kertas untuk menyediakan proposal pembelian, perundingan sebut harga, kontrak perjanjian dan sebagainya. Perolehan tradisional melibatkan banyak proses semasa menjalankan pembelian. Antara proses-proses yang terlibat adalah seperti perancangan perolehan, pemilihan pembekal atau vendor, mewujudkan kontrak, menjalankan perolehan dan menerima barangan perolehan (Frye, 2004).

Perolehan syarikat boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu perolehan langsung dan perolehan tidak langsung. Perolehan langsung melibatkan pembelian bahan untuk kegunaan dalam pembuatan dan pengagihan yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran barang siap. Perolehan tidak langsung pula melibatkan komoditi atau perkhidmatan di mana ianya tidak memberikan apa-apa kesan untuk menyiapkan sesuatu produk. Ianya boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu produk dan perkhidmatan pejabat atau ORM ( Operating Resource Management) dan MRO (Mainteinance, Repair, dan Operation) (Kim, dan Shunk, 2003; Neef, 2001). Kini pembahagian tradisional antara perolehan langsung dan perolehan tidak langsung tidak lagi menjadi masalah. Ini disebabkan kedua-dua bentuk perolehan ini boleh di gabungkan dalam satu proses perolehan yang sama (Neef, 2001).

Menurut Korper dan Ellis (2000) terdapat dua rantaian penjualan yang terlibat dalam proses perolehan iaitu rantaian penjualan secara tradisional dan rantaian penjualan secara langsung. Perolehan secara tradisional melibatkan banyak pihak dalam sesuatu proses pembelian. Seperti yang ditunjukkan dalam Rantaian

2000) . beberapa elemen yang tidak diperlukan akan dimansuhkan seperti pengedar. pembeli tidak lagi perlu menanggung kos perolehan yang tinggi akibat kewujudan banyak pihak yang terlibat semasa proses perolehan. Terdapat lima langkah yang perlu dituruti oleh pembeli sebelum mereka memperoleh barangan atau perkhidmatan yang diingini. pembeli terpaksa menanggung segala kos yang terlibat di sepanjang transaksi yang berlaku iaitu dari pembekal sehinggalah kepada penjual. proses pembelian adalah lebih cepat dan mudah untuk dijalankan. Oleh yang demikian. Melalui kaedah e-Dagang ini. Rajah 2. Pembekal Pembekal Pengeluar Pengeluar Pengedar Pengedar Pemborong Pemborong Peruncit Peruncit Pembeli Pembeli Rajah 2.4 pula menunjukkan Rantaian Penjualan Secara Langsung yang dapat mengurangkan kos pembelian sesuatu barangan atau perkhidmatan.3). pemborong dan peruncit.4: Rantaian Penjualan Secara Langsung (Sumber dari Korper dan Ellis. Ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan masa dan kos perolehan sesuatu barangan mahupun perkhidmatan. Bagi penjualan yang menggunakan kaedah e-Dagang pula.3: Rantaian Penjualan Secara Tradisional Rajah 2. Dengan itu.31 Penjualan Secara Tradisional (Rajah 2.

(2) pencarian (mengenal pasti pembekal yang berpotensi. mendapati bahawa secara umumnya. perancangan dan peruntukan perolehan). Mereka mengemukakan empat fasa dalam fungsi perolehan iaitu (1) definisi (isu keperluan pembelian. penyimpanan dan pemeriksaan kewangan dan isu kepada pengguna). (2) kontrak pembekal (permohonan sebut harga.32 2. pengangkutan. keperluan untuk perkhidmatan selepas jualanpenyelenggaraan. penghantaran. (6) penggunaan.5). Gebauer dan Segev (2001) membahagikan perolehan kepada dua kategori iaitu perolehan berorientasikan jangka panjang (peringkat strategik) dan orientasi jangka pendek (peringkat transaksi) (lihat Rajah 2. pentadbiran kontrak.5. jangkaan harga dan masa melahu.1 Amalan Perolehan Hasil kajian empirikal yang dijalankan oleh Laios dan Xideas (1994) tentang perbezaan struktur fungsi perolehan antara institusi dan organisasi industri. menentukan spesifikasi.RFQ. jadual penghantaran. ulangkaji senarai pembekal yang telah diluluskan. (5) penyelesaian(fulfillment) (persediaan pembekal. menjalankan tinjauan di kalangan pembekal). permohonan maklumatRFI. pembayaran dan latihan juga turut dimasukkan). menetapkan kriteria pemilihan sumber. perundingan dengan pembekal) dan (4) penyempurnaan (menjalankan tempahan. membuat penyiasatan. (3) pemilihan (memilih kaedah penentuan harga. jaminan diambil kira semasa penilaian). kedua-dua organisasi tersebut mempunyai prosedur yang hampir sama dalam kitaran perolehan. kontrak yang lengkap). (3) tinjauan latar belakang (rujukan kualiti produk/perkhidmatan. Perolehan berorientasikan . permohonan proposal-RFP. kebolehdapatan dan kebarangkalian kepelbagaian. Archer dan Yuan (2000) membahagikan kitaran hayat perolehan perniagaan kepada tujuh bahagian iaitu (1) Pengumpulan maklumat. penyelenggaraan dan penyelesaian (menilai prestasi dan lain-lain perkhidmatan sokongan) dan (7) pembaharuan. (4) perundingan (harga. pemeriksaan dan penerimaan. permohonan bida-RFB). mengadakan persaingan bida.

sumber) Tempahan pembelian Penghantaran dan penerimaan Perkhidmatan selepas jualan oleh pihak pengurusan Permohonan Pembayaran Rajah 2. Aktiviti sumber : peringkat strategik Maklumat Maklum balas Mengenalpasti peluang sumber Perundingan Kontrak Pelaksanaan ciri peringkat transaksi (Mengandungi polisi dll) Aktiviti operasi: peringkat transaksi Pilihan aktiviti dalam parentheses Pencarian Maklumat (sourcing) Pengesahan (Perundingan. prosedur pembelian. Anak panah yang berwarna ungu pula menunjukkan pertukaran dan interaksi maklumat berlaku antara kedua-dua peringkat ini.How the Internet Could Lead to a More Integrated Procurement Function. Changing Shapes of Supply Chains. kewangan dan pengurusan aset. University of California. .5:Peringkat Strategik dan Transaksi Aktiviti Perolehan Sumber : Adaptasi dari : Gebauer dan Segev. Aktiviti-aktiviti ini bersifat jangka panjang dan kesan ke atas hubungan dengan pembekal kekal dalam tempoh beberapa tahun. CA. mengenal pasti pembekal. membina hubungan baik dengan pembekal dalam menjalankan perundingan tentang kontrak. Berkeley. Operasi pembelian individu berlaku di peringkat ini dan satu bentuk peraturan perniagaan ditetapkan dalam membuat pembelian di mana pengguna sistem perlu mendapatkan pengesahan sebelum membuat tempahan pembelian. ianya membolehkan syarikat mendapatkan barangan dengan harga yang lebih rendah. 2001). Selepas infrastruktur dibina pada peringkat strategik dan direkodkan dalam bentuk kontrak atau deskripsi perolehan. aktiviti pembelian sukar diramalkan kerana ianya boleh ditentukan oleh setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut berdasarkan kepada keperluan mereka dalam mengendalikan aktiviti syarikat (Gebauer dan Segev. Dengan adanya hubungan baik dengan pembekal. langkah seterusnya ialah perolehan berorientasikan jangka pendek iaitu pada peringkat transaksi.33 jangka panjang merupakan satu peringkat strategik yang melibatkan aktiviti mendapatkan maklumat. (2001). Di dalam konteks operasi pembelian individu (peringkat transaksi).

6 menunjukkan elemen yang terlibat dalam proses perolehan. dan perkhidmatan selepas jualan (Lihat Rajah 2. pembelian. Perolehan melibatkan beberapa proses seperti perancangan pembelian. (2) membangunkan strategi sumber. mereka menyatakan bahawa proses perolehan terbahagi kepada empat bahagian iaitu maklumat. pengesahan pembelian.7). penerimaan barangan.5. (3) menganalisis keperluan masa depan/ pengaruh jadual penghantaran. Perancangan Pembayaran Pengesahan Penerimaan Pembelian Rajah 2. Mereka berpendapat bahawa untuk mencapai status perolehan antarabangsa.34 2. Rajah 2. dan pembayaran. (5) mendapatkan sebut harga dan membuat tempahan dan (6) memantau pembekal/vendor dan prestasi perolehan. Dalam kajian yang dijalankan oleh Kim dan Shunk (2003). perundingan. (4) kontrak perundingan. Dalam kajian ini. ianya memerlukan keupayaan kepimpinan. pelaksanaan.2 Proses Perolehan Cammish dan Keough (1991) dan Keough (1993) menekankan kepada kepentingan menjadikan perolehan sebagai fungsi strategik dalam organisasi.6: Proses Perolehan Sumber : Eric Goh (2000) . penghargaan kepentingan perolehan dan metrik baru untuk prestasi perolehan. mereka mengulas tentang enam peringkat dalam proses perolehan iaitu (1) pembangunan/persaingan spesifikasi.

proses transaksi kerap berlaku dalam jumlah yang besar. maklumat Kenal pasti keperluan Pra kontrak Pra perdagangan Menukarkan keperluan Mencari sumber Membangunkan spesifikasi keperluan Tujuan. logistik Perdagangan Rajah 2.35 1* 2* 3* 4* Maklumat Maklumat Mengenal pasti keperluan Pencarian. 2003). Perundingan. Model-model ini sesuai untuk digunakan dalam proses transaksi antara pembeli dan pembekal dalam pasaran elektronik. Pelaksanaan. Pemilihan pembekal Pengetahuan. sasaran Pemilihan pembekal Perundingan Perundingan Pengendalian syarat-syarat Perundingan syarat-syarat Perundingan. model yang paling banyak menunjukkan proses perolehan ialah Model Empat Fasa (Maklumat.2. pengendalian Hantar PO Tindakan susulan Terima Kontrak Penempahan. Antara model-model yang telah dikemukakan. Pengkaji-pengkaji ini memberikan model proses perolehan yang hampir sama seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. Penerangan lanjut bagi setiap proses yang terlibat dalam perolehan tradisional akan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya. kontrak Pelaksanaan Pelaksanaan Pembelian Tempahan keperluan Mengawal kualiti Selepas Jualan Pengguna.6. dan Khidmat selepas jualan) yang dihasilkan oleh Schmid (1993). 2.5. selenggaraan. kendalian Menguruskan masalah selepas tempahan Periksa invois Pelaksanaan Menutup tempahan Tempat Pemprosesan Tempat Perdagangan 5* 6* 7* 8* Pelaksanaan. Semasa menjalankan perolehan tradisional.1 Mendapatkan Maklumat . Oleh itu penggunaan teknologi maklumat dan automasi sesuai digunakan dalam setiap langkah transaksi perolehan tradisional bagi tujuan komunikasi dan pemprosesan maklumat.7: Model Proses Perolehan Sumber : Kim dan Shunk (2003) Model ini merupakan gabungan beberapa model yang dikemukakan oleh penyelidik sebelum ini (rujuk sumber Kim dan Shunk.

Novack dan Simco (1991) menerangkan tentang proses mendapatkan maklumat melalui analisis pasaran berdasarkan kepada pasaran pesaing (banyak pembekal). Dengan mengetahui jenis pasaran ini. produk dan penjual. kemampuan penyediaan produk dan perkhidmatan termasuk juga masa penghantaran. 2. Menurut Segev et al. Proses ini boleh diselesaikan dengan mendapatkan maklumat tentang keadaan pasaran. Kesemua langkah ini dilakukan pada peringkat mendapatkan maklumat. pembeli perlu menentukan keperluan dan menilai sumber yang berpotensi yang dapat memenuhi keperluan mereka. sesi perundingan akan dijalankan untuk menentukan harga. (2) menentukan spesifikasi. (4) menilai alternatif dan (5) memilih pembekal. . Hanya perundingan yang berjaya sahaja akan dimasukkan ke dalam kontrak perjanjian.5. ianya dapat membantu pengurus perolehan untuk mengenal pasti bilangan pembekal dalam pasaran dan memilih kaedah pembelian yang paling efektif untuk menjalankan pembelian. (3) mengenal pasti alternatif.2.36 Webster dan Wind (1996) mentakrifkan tugas pembelian sebagai (1) mengenal pasti keperluan.2 Perundingan Sebelum kontrak perjanjian dilakukan antara pembeli dan pembekal. pasaran oligopoli (sebilangan pembekal) atau pasaran monopoli (pembekal tunggal). (1998) dalam mendapatkan maklumat.

Bagi meningkatkan lagi kefahaman mengenai elemen dalam proses perolehan.5.2. (1998). Elemen-elemen tersebut adalah seperti Rajah 2.8. semasa peringkat pelaksanaan. segala produk dan perkhidmatan ditukarkan ke dalam bentuk kewangan atau bentuk penggantian lain.2. 2. penilaian akan dilakukan untuk menilai prestasi pembekal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelian. Maklumat selepas jualan ini juga akan digunakan semasa proses penilaian pembekal untuk kontrak seterusnya.5. Novack dan Simco (1991) menamakan peringkat ini sebagai penerimaan produk dan perkhidmatan dan disusuli dengan pembentukan data prestasi untuk peringkat yang seterusnya.37 2.3 Pelaksanaan Menurut Segev et al.4 Selepas Jualan Selepas menjalankan pembelian. Menurut Gulledge dan Frye (2002) pula terdapat lima elemen dalam proses perolehan. penerangan lanjut berkenaan dengan lima elemen ini adalah seperti berikut: .

Aktiviti yang terakhir dalam perancangan perolehan ialah mendapatkan kelulusan dalaman untuk mengesahkan sesuatu pembelian.8: Elemen Proses Perolehan Sumber : Gulledge dan Frye (2003) 2. atau membuat permohonan senarai harga atau memohon untuk mengadakan bida atau saingan harga. Pegawai perolehan mempunyai pelbagai cara untuk mendapatkan barangan seperti membeli barangan daripada pembekal sedia ada. . Aktiviti yang pertama melibatkan pengukuhan keperluan perolehan di mana ianya bergantung kepada keperluan semasa sesebuah organisasi.5 Perancangan Perolehan Terdapat tiga aktiviti dalam bahagian perancangan perolehan. pegawai perolehan akan menetapkan nilai dan individu yang terlibat untuk meluluskan sesuatu permohonan pembelian.38 Pengurus Perolehan Perancangan Perolehan Pemilihan Vendor/ Pembekal Mewujudkan Kontrak Melaksanakan Perolehan Menerima Barangan Perolehan Rajah 2.5. Dalam kebanyakan perolehan.2. Kebiasaannya peringkat kelulusan akan meningkat berdasarkan kepada nilai pembelian yang dilakukan. Aktiviti yang kedua ialah mengenal pasti corak perolehan.

5.2.9: Langkah. Kontrak dengan pembekal Keperluan pembekal Rajah 2. Perundingan dengan pembekal 5. 1998 (p. Pemilihan pembekal 4.39 2. Langkah-langkah Proses 1. ianya melibatkan beberapa langkah. Rajah 2.9 menunjukkan beberapa proses yang masih belum diautomasikan sepenuhnya. Kedatangan IT secara . Banyak proses yang diperlukan untuk menguruskan pangkalan data pembekal termasuklah potensi pembekal berdasarkan kepada prestasi yang lepas. penerimaan maklum balas sebut harga dan bida untuk menentukan pembekal yang berkelayakan bagi bida tersebut. Di dalam proses pembelian tradisional. Pra-Pemilihan pembekal Penilaian kendiri 3. langkah seterusnya ialah menentukan pembekal atau kumpulan pembekal yang berkelayakan untuk membekalkan barangan tersebut. Kenal pasti pembekal Pasaran Tapisan Prosedur produk sektor perniagaan 2.9 merupakan proses penapisan yang dilakukan semasa proses pembelian.6 Pemilihan Vendor atau Pembekal Apabila keperluan telah dikenal pasti dan pengesahan pembelian telah diperolehi.langkah Proses Perolehan Sumber : Koppelmann dan Jordan.80) Langkah di dalam Rajah 2.

5. al. Biasanya organisasi pembelian akan memperuntukkan suatu jangka masa kepada pembekal untuk membuat penghantaran kepada mereka. pembelian melalui kontrak Blanket dan pembelian spot (Gulledge dan Frye. maka proses pembelian akan dijalankan secara rasmi. langkah seterusnya ialah mengadakan proses perundingan tentang syarat dan peraturan untuk kontrak perjanjian.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan Apabila pemenang bagi bida telah diperolehi. Terdapat tiga mekanisma asas yang digunakan untuk menjalankan pembelian seperti pembelian menggunakan kad kredit. 2002).2. Hasil daripada kajian sebelum ini telah membuktikan bahawa proses pemilihan pembekal menjadi pembolehubah yang sangat penting dalam proses pembangunan pembekal dalam membantu organisasi mendapatkan produk yang berkualiti tinggi dan memenuhi spesifikasi pembeli (Gonzalez et. Perkara yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan kuantiti barangan.40 tidak langsung telah meningkatkan proses perolehan dengan mengurangkan langkahlangkah yang tiada nilai tambah. 2004). Apabila segala urusan serta syarat dan peraturan telah dipersetujui. Kontrak Blanket merupakan perjanjian awal di mana pembeli boleh membuat permohonan sesuatu item pada harga tertentu dan pembekal perlu menghantar item tersebut dalam jangka masa yang telah ditetapkan. jadual penghantaran dan juga senarai harga barangan. . Dalam kebanyakan kes. Pembelian spot berlaku apabila tiada perjanjian pembelian melalui kontrak Blanket. terdapat had pembelian bagi penggunaan kad kredit yang membolehkan pengguna kad kredit berbelanja tanpa menerima pengesahan tambahan. 2.

Justeru . mereka perlu membuat pembayaran dalam jangka masa yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Bahagian yang paling penting dalam nota pemberitahuan penghantaran terletak pada invois yang mengandungi maklumat berkenaan dengan penghantaran barangan pembelian. Proses pembayaran ini dilakukan oleh bahagian kewangan dalam syarikat tersebut. Semasa proses tempahan dilakukan. mereka telah mengintegrasikan sistem perolehan mereka dengan sistem operasi syarikat pembekal. Langkah pertama yang terlibat ialah menentukan status tempahan barangan di kalangan pembekal. Ketidakcekapan ini adalah disebabkan oleh aliran maklumat yang tidak lengkap semasa menjalankan perniagaan. perbelanjaan untuk pembelian merupakan salah satu faktor yang melambangkan baik dan buruknya pengurusan serta prestasi sesebuah syarikat (Abu Bakar dan Rohaizat.8 Penerimaan Barang Pembelian Apabila tempahan telah dilakukan.5. pertindihan pembelian. Maklumat berkenaan dengan perkembangan ini boleh diperolehi dengan melayari laman web syarikat-syarikat pembekal berkenaan. ramalan yang tidak tepat dan akhirnya menyumbang kepada kesilapan dalam pembuatan keputusan. kelewatan. Perolehan tradisional adalah agak rumit dan tidak cekap.41 2. pembeli akan menerima nota pemberitahuan penghantaran barangan. bahagian perolehan akan memantau segala perkembangan/progress pembelian melalui masa tiba barangan atau simpanan stok.2. Keberkesanan dan kecekapan dalam pembelian sangat penting untuk penjimatan dan mengelakkan daripada pembaziran dan kerugian. 2002). Dengan cara ini bahagian perolehan dapat memantau status tempahan barangan yang dibuat supaya operasi atau aktiviti syarikat dapat berjalan seperti yang dirancangkan. harga yang tidak tetap. Di samping itu juga. manakala bagi syarikat-syarikat besar. Selepas pembeli menerima invois. Ia akan mewujudkan beberapa masalah seperti kesilapan.

pengenalan Internet kepada perolehan tradisional telah menjanjikan kebaikan yang besar dalam pengurusan perolehan. keberkesanan Internet dalam proses perolehan merupakan satu peluang yang mudah dilakukan melalui teknologi berasaskan web. 2000). 1979. jumlah aset dapat dikurangkan serta pemindahan maklumat dalam pasaran adalah lebih berkesan. 2000. Rice dan Ronchi. 2001).. dan Computer-Aided Design (CAD). Keadaan ini dikenali sebagai “frictionless commerce paradigm” (Brynjolfsson dan Smith. Penerapan Internet ini sememangnya dapat mengurangkan kos transaksi (Williamson. Internet berpotensi untuk mengurangkan kos kewangan seperti kos pengagihan kepada sifar (Jones. 2. Kemunculan Internet pada masa itu adalah tepat pada masanya kerana integrasi diperlukan untuk memenuhi keperluan pelanggan yang semakin meningkat (Papazaglou et al.6 Penggunaan Internet dalam Perolehan Pengenalan Internet dengan pencarian yang lebih meluas dan kos penyertaan yang rendah telah memberi peluang kepada penggunanya untuk mengurangkan kos transaksi dan kitaran masa tempahan (order cycle time) yang lebih cepat dan mudah (Chopra et al. Internet berupaya untuk memberikan masa sebenar (real time) sesuatu proses. Malone et al. 1995). Simchi-Levi et al. 2002). Hoffman et al. Watson et al. ramalan. 2000). Penggunaan Internet juga dapat meningkatkan keberkesanan proses perolehan dengan menukarkan proses tradisional yang berasaskan kertas kepada proses automasi. dan rangkaian yang lebih terbuka (Chopra et al. 2000. 1989. 1995. Di samping itu juga. Internet juga memberikan aplikasi asas kepada . pemindahan jenis data yang pelbagai (seperti grafik. 1975. dan mengurangkan elemen birokrasi dalam sistem pembelian secara tradisional. Dalam sesetengah kategori seperti perkhidmatan maklumat dan produk digital. produk lebih mudah untuk ditentukan.42 itu. 2001).

Reiley dan Spulber (2001) mendefinisikan e-Dagang B2B sebagai pengganti kepada pemprosesan data komputer dan komunikasi Internet untuk perkhidmatan buruh dalam pengeluaran transaksi ekonomi. 2. 1997). Intelisys. Menerusi perdagangan elektronik ini. aspek geografi tidak lagi menjadi penghalang bahkan meningkatkan potensi pasaran yang berbentuk global (Abdul Majid. Microsoft Market. dan CommerceOne. Maka tidak hairanlah apabila banyak syarikat swasta yang menyedari akan kepentingan teknologi ini berlumba-lumba menjadikan e-Dagang sebagai alternatif utama dalam perniagaan mereka memandangkan faedah dan kebaikan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. Pada pertengahan era 1990-an.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan Internet juga turut dikaitkan dengan perdagangan menerusi talian atau lebih dikenali sebagai e-Dagang. Perolehan adalah sebahagian daripada proses B2B yang memainkan peranan penting dalam setiap organisasi untuk menjalankan fungsi dengan lebih baik dan berkesan. Perkembangan yang pesat teknologi Internet telah mendorong syarikat melaksanakan e-Dagang dalam perniagaan mereka untuk memperolehi kelebihan bersaing (Asia Computer Weekly. e-Dagang telah menjadi salah satu daripada keperluan dalam dunia perniagaan. Generasi pertama fenomena B2B bermula dengan pembelian menggunakan katalog elektronik yang diperkenalkan oleh syarikat perisian seperti Ariba. 2003). Maka tidak hairanlah sekiranya kemunculan perolehan e-Dagang B2B .6. E-Dagang B2B merupakan satu sistem terbuka yang membolehkan organisasi berhubung dengan pembekal dan pelanggan melalui pasaran maya (Bakos.43 pembeli industri untuk mencari pembekal dengan cara yang lebih cekap melalui pasaran elektronik dan komunikasi. 2000).

Kebanyakan penulis merujuk e-Dagang B2B dengan istilah e-Perolehan (Bowles. Dengan kemasyhuran penggunaan Internet dan World Wide Web. e-Dagang B2B dapat memberi nilai dari segi meningkatkan kerjasama dalam rantaian pembekal melalui penggunaan maklumat umum dalam proses pembuatan keputusan semasa pengenalan dan reka bentuk produk. . Croom. e-Dagang B2B atau e-Perolehan ini telah mengubah cara pembelian tradisional kepada pembelian yang berasaskan elektronik. Chopra et al. pertukaran maklumat dan transaksi melalui rangkaian awam atau swasta (Min dan Galle. pengesahan. 2000. 2. Selain itu.. penerimaan dan pembayaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatan (Online Action Plan. dan pengedaran yang memberikan keuntungan kepada semua pihak (Chopra et al. 2000. 2001). Kalakota. tempahan.44 menjadi topik yang hangat diperkatakan dalam dunia perdagangan dalam era teknologi kini. Pertamanya.7 Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan Perolehan elektronik (e-Perolehan) mengguna pakai aplikasi teknologi Internet dalam proses pembelian barangan dan perkhidmatan. penggunaan teknologi ePerolehan juga ditakrifkan sebagai lanjutan kepada penggunaan teknologi rangkaian elektronik dan penyediaan kemudahan komunikasi elektronik. Ianya dihasilkan daripada aplikasi perisian yang membolehkan pengguna membuat pilihan. Kedua. 1999). Baron et al. 1999. Ini kerana perolehan e-Dagang B2B dapat mengubah cara syarikat membuat pembelian barangan dan perkhidmatan dengan lebih berkesan. pengeluaran. Fungsi e-Dagang B2B dalam memberi nilai kepada rantaian pembekal boleh dibahagikan kepada dua peringkat. 2000. 2000). harga. e-Dagang B2B membenarkan rantaian pembekal untuk memperbaiki perkhidmatan pelanggan di samping mengurangkan kos operasi. 2001).

Dengan adanya sistem e-Perolehan yang baik dan terancang. E-Perolehan merupakan satu kemajuan yang besar dalam pembangunan perdagangan di mana rantaian antara pembeli dan pembekal dapat dikekalkan (Neef. middleware atau rangkaian nilai tambahan (value-added networks). transaksi perniagaan. Automasi ini membolehkan komunikasi dua hala berlaku dan maklumat pembelian boleh diperolehi tanpa melibat pertukaran data elektronik (EDI).45 Berdasarkan kepada penulisan Frye (2004). 2002). Boleh dikatakan hampir semua aplikasi e-Perolehan adalah penting untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelian. Pelaksanaan ePerolehan merupakan salah satu daripada aktiviti kritikal dalam merancang sistem perolehan yang lebih berkesan bagi tujuan memudahkan urusan pembelian yang melibatkan aktiviti transaksi. istilah ini adalah lebih menumpukan kepada sistem automasi dalam keseluruhan proses pembelian. Terdapat pelbagai bentuk aplikasi dalam e-Perolehan yang membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam proses pembelian. 2001). proses tempahan dan pembelian dapat memberi nilai kepada organisasi (Essign dan Arnold. pengurusan rantai pembekal serta pengurusan kontrak. 2001). E-Perolehan membolehkan syarikat kini menumpukan kepada teknologi bagi membangunkan perniagaan dan menggunakan strategi perolehan untuk menyelesaikan masalah dalam perolehan tradisional (Andrews dan Gartner. konsep e-Perolehan memberi maksud membeli produk dan perkhidmatan melalui Internet. tempahan dan permohonan untuk mendapatkan maklumat melalui Internet. Ia dapat digunakan untuk mencari pasaran pembelian yang lebih luas dengan harga yang lebih rendah. . Walau bagaimanapun. E-Perolehan memberi kesan perubahan yang penting dan memperbaiki pelbagai aspek perolehan seperti komunikasi dalaman dan luaran. kitaran pengesahan secara automasi.

46 perundingan harga yang lebih rendah. 2000. e-Maklumat(e-Information).1. Penerangan lanjut berkenaan dengan aplikasi e-Perolehan dibentangkan dalam seksyen berikutnya. Perancangan Sumber Perusahaan (ERP) berasaskan web dan e-Kerjasama (e-Collaboration) (de Boer et al.2 E-Tender . (2001). e-Tender (e-Tendering). penyemakan kontrak yang sedia ada dengan lebih berkesan dan mengurangkan pembelian kontrak (Croom. Dengan mengenal pasti pembekal baru.1. E-Sumber juga merupakan salah satu cara dalam mengurangkan risiko pembekal dalam menjalankan pembelian (Kraljic.7. 2. Weil.1 E-Sumber E-Sumber adalah satu proses untuk mencari pembekal yang berpotensi menggunakan Internet secara amnya atau lebih spesifik dengan menggunakan pasaran B2B. 1983). pembeli dapat mewujudkan persaingan di kalangan pembekal dan ianya boleh dijadikan sebagai taktik dalam proses pembelian bagi mendapatkan produk atau barangan yang terbaik. Ini kerana pembeli boleh mencari pembekal alternatif dengan lebih cepat sekiranya pembekal yang sedia ada gagal untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan.1 Aplikasi e-Perolehan E-Perolehan mengandungi beberapa bentuk seperti e-Sumber (e-Sourcing). 2.7.7. e-MRO. 2000). 2. e-Lelong(e-Reverse Auctions).

Kandungan data dalam e-Tender adalah lebih fokus kepada produk atau perkhidmatan itu sendiri.3 E-Maklumat E-Maklumat adalah sebahagian daripada e-Perolehan yang berkait secara langsung dengan fasa dalam proses pembelian seperti kontrak dan tempahan barangan.47 E-Tender merujuk kepada proses yang berkaitan dengan permohonan maklumat (RFI). e-Tender mampu untuk melancarkan sebahagian besar teknik dalam proses pembelian tanpa memfokuskan kepada isi kandungan dalam proses tersebut. . status kewangan atau kemampuan pembekal yang unik. Ianya berfungsi untuk mempamerkan maklumat pengurusan pembelian pada Extranet yang boleh diakses oleh pelanggan dalaman dan pembekal. Kebiasaannya sistem e-Tender ini akan melibatkan aktiviti analisis dan penilaian ke atas maklum balas yang diterima. E-Maklumat juga melibatkan proses untuk mendapat dan menyebarkan maklumat menggunakan teknologi Internet kepada pihak dalaman dan luaran. E-Maklumat ini tidak melibatkan proses transaksi tetapi lebih kepada pengendalian maklumat pembekal.7. Menurut Van Wheele (2000). E-Maklumat juga dapat menguruskan data dan maklumat yang berkaitan dengan kualiti kelayakan. Pembeli boleh melakukan tapisan awal untuk mengenal pasti pembekal yang berkelayakan untuk langkah seterusnya iaitu proses perundingan. permohonan harga (RFP) dan permohonan untuk bida kepada pembekal seterusnya menerima maklum balas dengan menggunakan Teknologi Internet. Walau bagaimana pun sistem e-Tender ini tidak termasuk perjanjian akhir dengan pembekal.1. Data pembekal boleh diperolehi daripada maklumat pihak ketiga atau penyiasatan sendiri oleh pihak syarikat. 2.

Ianya merupakan bahagian perundingan dalam proses perolehan. .1. E-Lelong ini lebih kepada perjanjian antara organisasi pembeli dan pembekal sekiranya pihak yang terlibat bersetuju dengan harga yang ditawarkan (de Boer et al. Dalam kes e-MRO. menempatkan tempahan pembelian dan menerima barangan pembelian dengan menggunakan sistem perisian yang berasaskan teknologi Internet. (2001). 2.7. Ianya merupakan satu teknologi berasaskan Internet yang sama dengan pembalikan lelongan (reverse auction). Dalam kebanyakan keadaan. barangan dan perkhidmatan yang ditempah adalah daripada pembekal penyelenggaraan.1. repair and operating (e-MRO) dan Enterprise.5 E-MRO dan Enterprise Resourse Planning ERP berasaskan web Elektronik Maintenance. kriteria lain boleh digunakan pada fasa sebelumnya untuk mengenal pasti pembekal yang perlu dimasukkan untuk turut serta dalam menjalankan e-Lelong. planning (ERP) merujuk kepada proses untuk membentuk dan mengesahkan permohonan pembelian. kriteria yang menjadi tumpuan ialah kelalaian (neglected) semasa menjalankan e-Lelong. Lelongan merupakan perdagangan yang selalunya dijalankan dalam masa sebenar dan tamat pada penutupan bida antara pembeli dan pembekal.4 E-Lelong Secara amnya. e-Lelong ini lebih menumpukan kepada perbandingan harga bagi sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan di Internet.48 2. pembaik pulihan dan operasi. E-Lelong membolehkan syarikat yang membuat pembelian membeli produk dan perkhidmatan pada harga yang rendah atau kombinasi harga yang rendah dan terma yang lain melalui teknologi Internet. resource. Oleh yang demikian.7.

6 E-Kerjasama E-Kerjasama membolehkan pembetulan dan mengemas kini data yang berkaitan dengan versi produk. Dengan cara ini.49 Sistem perisian sokongan (sistem katalog tempahan) digunakan oleh seluruh pekerja dalam organisasi tersebut. Kedua–dua proses ini penting dalam membantu meningkatkan keberkesanan perolehan syarikat. Biasanya. jumlah kesilapan dapat dikurangkan di samping mewujudkan komunikasi di antara pembeli dan pembekal dalam mengendalikan maklumat berkenaan dengan pembelian. serta berkongsi sistem pengurusan pengetahuan (Dyer et al. Ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama secara atas talian seperti bilik mesyuarat maya. . papan buletin. hanya pekerja di bahagian pembelian (atau bahagian perancangan) yang menggunakan sistem perisian sokongan ini (sistem ERP berasaskan web) (de Boer et al. ERP yang berasaskan web pula lebih kepada tempahan barangan dan perkhidmatan adalah berkait rapat dengan penghasilan produk.7. dan ramalan jualan yang dilakukan daripada laman web pembeli. 2. (blueprint). 2001).1. Perbezaan di antara e-MRO dan ERP ialah e-MRO berkaitan dengan item tidak langsung (penyelenggaraan. Manakala ERP pula merupakan item yang berkaitan dengan produk yang berperanan dalam melengkapkan langkah dalam proses perolehan. 2002). pembaikan dan operasi).

10. 2000.50 2. 2000. 1997).10: Empat Model Perolehan Berasaskan Web . Buxmann. Phillips dan Meeker. Model ini menunjukkan cara yang berbeza digunakan oleh pembeli atau pembekal untuk menjalankan transaksi B2B (Kaplan dan Sawhney. Berikut merupakan model yang diperkenalkan oleh Subramaniam dan Shaw (2002).7. Pembeli Pengguna Sistem Perolehan Pihak Pembeli Pembekal Pembekal Pembekal Pembeli e-Pasaran B2B persendirian Pembekal Pembekal Pembekal b) e-Pasaran B2B Tertutup a) Sistem Perolehan Pihak Pembeli Industri Pembeli Pembeli Pembeli Pertukaran B2B Industri Pembekal Pembekal Pembekal c) Pertukaran B2B Industri Pembeli Pembeli Pembeli e-Pasaran B2B Pihak Ketiga Pembekal Pembekal Pembekal d) e-Pasaran B2B Pihak Ketiga Rajah 2. Kemampuan pasaran elektronik dan industri pertukaran B2B telah dijadikan sebagai pilihan organisasi untuk mengurus perolehan mereka (Bakos. dari segi pandangan perolehan B2B. terdapat empat model sistem perolehan yang berasaskan Web seperti pada Rajah 2. Walau bagaimanapun. 2001. 1999). 2000). Setiap model memberikan nilai untuk pembeli dan penjual dalam cara yang unik dan organisasi biasanya menggunakan lebih dari satu model.2 Model e-Perolehan Penggunaan Internet dalam aktiviti perolehan telah menarik minat organisasi kerana kemampuannya untuk mengurangkan kos dan memperbaiki sumber strategik (Reiley dan Spulber. dan Gebauer. Mahadevan.

51 2.2. transaksi dan pengurusan perolehan adalah melalui web dan diintegrasikan.2. Bilangan pembekal adalah terhad kepada mereka yang berminat untuk menjalankan urusniaga dengan pemilik e-Pasaran tertutup.7. Dua penekanan dalam sistem ini ialah kecekapan transaksi dan kawalan proses.3 Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange) Model ini mengumpulkan pembeli dan pembekal dalam industri tertentu.2. Penekanan yang ditumpukan dalam e-Pasaran tertutup ialah untuk mengurangkan harga perolehan bagi setiap item dan mengurangkan kos pencarian pembekal. Ini merupakan usaha untuk memperluaskan industri dan mudah untuk membina kecairan dengan pembekal yang mempunyai keinginan untuk terlibat di mana-mana kebanyakan industri pembelian terlibat. Penekanan yang ditumpukan dalam perluasan industri ini ialah untuk meningkatkan ketelusan proses dan menggalakkan persaingan di kalangan pembekal yang akan memberikan harga yang rendah kepada .7. 2.1 Sistem Perolehan Pihak Pembeli (Buy-side Procurement System) Bentuk sistem perolehan ini dibangunkan dan dilaksanakan oleh organisasi pembeli yang besar melalui pembelian secara web dengan pembekal yang terpilih.2 E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace) Terdapat sesetengah organisasi mempunyai pasaran elektronik mereka yang tersendiri untuk mengumpulkan pembekal bagi mendapatkan persaingan harga untuk sesuatu produk. 2. Keseluruhan kitaran perolehan.7. pembangunan produk.

4 Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market) Pasaran ini dibentuk oleh syarikat yang dipanggil pembuat pasaran (marketmaker) yang mempunyai kedua-dua teknologi dan tenaga pakar yang mahir. tempahan dan agihan. Pasaran pihak ketiga dibahagikan kepada dua bentuk iaitu secara mendatar dan menegak. Pasaran pihak ketiga memberikan nilai dengan merendahkan harga produk kepada pembeli dan kos pencarian yang rendah untuk pembeli dan pembekal. Pasaran menegak mengumpulkan pembeli dan pembekal daripada satu fungsi dengan industri yang pelbagai. Pasaran mendatar pula mengumpulkan pembeli dan pembekal di kalangan industri tertentu dengan pelbagai fungsi. Kim dan Shunk (2004) telah membentuk prosedur e-Perolehan untuk organisasi ketenteraan. Menurut Croom (2000).2.7. Terdapat beberapa prosedur perolehan yang telah dibangunkan oleh pengkajipengkaji sebelum ini.52 pembeli. Model ini juga mengurangkan kos pencarian bagi kedua-dua pihak pembeli dan pembekal. . permohonan untuk proposal boleh diperluaskan kepada keperluan penjanaan. Tujuan e-Perolehan dibentuk adalah untuk mengukur sejauh mana pengurus pembelian menggunakan Internet untuk tugas yang berkaitan dengan aktiviti pembelian. keperluan penyebaran. e-Perolehan di lihat daripada aspek berikut: • • • jenis aktiviti pembelian yang terlibat melalui e-Perolehan jenis bahan yang dibeli menggunakan e-Perolehan jumlah atau nilai pembelian yang dibenarkan melalui e-Perolehan. Pasaran pihak ketiga adalah sesuai dalam memecahkan pasaran (sama ada pihak pembeli atau pihak pembekal). 2. Bagi tujuan pembangunan model.

Mitchell.3 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan Terdapat banyak faktor yang menyumbang ke arah pelaksanaan e-Perolehan. Antara cabaran yang perlu dihadapi dalam menjayakan pelaksanaan e-Perolehan ialah keupayaan untuk meyakinkan pembekal untuk terlibat dalam aktiviti perolehan (Frye. perkara yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan dengan kadar bayaran yang dikenakan untuk setiap proses transaksi pertukaran. membangunkan kecekapan rantai pembekal. . Namun. Day dan Eensley. E-Perolehan memberi nilai kepada organisasi dari segi faedah yang diberikan kepada firma. keperluan integrasi yang lebih baik dalam proses pembelian. 2002). kecanggihan teknologi komunikasi. seruan kerajaan (Mitchell. meningkatkan peranan tempahan elektronik. menghapuskan sempadan waktu. Antara faktor yang menyebabkan organisasi melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk membolehkan komunikasi secara global. dan kenyataan bahawa syarikat kecil kini berkemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai penyelesaian kepada pembelian berasaskan kertas.7. Selain daripada itu. 2004). 1988). 2000) dan meningkatkan penggunaan teknologi baru (Andrews dan Garther. 2. E-Perolehan juga memberikan faktor persaingan dari segi kecekapan dan keberkesanan sistem (Drucker.53 Model yang digunakan adalah bertujuan untuk membawa keuntungan kepada syarikat dengan cara mengenakan bayaran untuk penglibatan dan memperbaharui keahlian. 1973. Terdapat faktor-faktor lain yang mendorong ke arah pelaksanaan e-Perolehan seperti kajian yang telah dijalankan oleh Welber dan Kollmann (1998). menurut Attaran (2001) terdapat beberapa faktor memindahkan e-Perolehan daripada fasa inovatif kepada fasa pertumbuhan global seperti mengurangkan kos perisian/perkakasan.

Kos perolehan yang murah 12. kemunculan model perniagaan baru dan mengurangkan kos rantaian pembekal. pembangunan rantaian pembekal dalaman yang lebih cekap. 7. Mitchell (2002) Attaran (2001). Salah satu langkah dalam penjimatan kertas Membangunkan kecekapan rantaian pembekal Seruan kerajaan Memberikan pasaran 10. Michele. Andrews dan Gartner (2002). e-Business in Education The coming age of online procurement. et al.1 : Faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan Bil 1. (2002) Attaran (2001).1 menunjukkan ringkasan kepada faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan. 8. Di dalam kajian tersebut. Meningkatkan penggunaan teknologi baru 11. Jadual 2. EDI versus Internet The coming age of online procurement. (2002) Naruto (2001) . Menghapuskan halangan sempadan waktu 4.54 (2002). Kecanggihan dalam teknologi komunikasi 3. antara faktor yang mendorong pelaksanaan e-Perolehan ialah kelebihan persaingan. seruan daripada kerajaan. Jadual 2. dan kemudahan infrastruktur. Michele et al. kemampuan rangkaian komunikasi secara global. e-Business in Education The coming age of online procurement The coming age of online procurement The coming age of online procurement e-Business in Education e-Business in Education Competitive Advantages in Virtual Market E-procurement development EDI versus Internet Paperless Trading Symposium Penulis Attaran (2001). Mitchell (2002) Attaran ( 2001) Attaran (2001) Attaran (2001) Mitchell (2002) Mitchell (2002) Weiber dan Kollmann (1998) Andrews dan Gartner (2002) Michele et al. Keperluan integrasi yang lebih baik dalam proses perniagaan melalui rantaian pembekal 6. kos perolehan yang rendah. 9. Meningkatkan keupayaan peranan tempahan elektronik dalam kedudukan yang strategik 5. Kemudahan infrastruktur persaingan dalam Sumber The coming age of online procurement. meningkatkan penggunaan teknologi baru. (2002) dan Naruto (2001). Faktor Mengurangkan kos perisian/ hardware dan kecanggihan perisian 2.

2002). kepercayaan kepada IT dan kuasa e-Perolehan (Chan dan Lee. Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. pengurangan kos. Oleh yang demikian. faedah-faedah e-Perolehan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya bagi meningkatkan lagi kefahaman terhadap faedah yang dapat dijana oleh sistem ini. . Kajian kes yang dijalankan ke atas empat buah Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Perolehan dalam PKS di Hong Kong adalah disebabkan oleh nilai penerapan daripada pelaksanaan e-Perolehan. Daripada lima faktor ini. 2002). Walaupun terdapat banyak faktor pendorong kepada pelaksanaan e-Perolehan. Perkara ini disebabkan mereka masih lagi ketinggalan untuk menggunakan inisiatif e-Perniagaan dan selesa dengan keadaan sedia ada (Ab Hamid dan Majid. Tahap penggunaan ini boleh ditingkatkan dengan memberi galakan kepada industri dan syarikat melalui demonstrasi kepada mereka tentang faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem ini dan membuat satu bentuk pengukuran bagi memberi kepercayaan kepada mereka terhadap teknologi ini. lima faktor penyumbang yang paling utama dalam tinjauan tersebut ialah pengurangan harga. Penyelidik menjangkakan faktor ini akan menjadi satu strategi kepada organisasi pada masa akan datang. 2001). Faedah daripada sistem e-Perolehan ini sememangnya dapat memberi nilai kepada organisasi melalui pembaikan terhadap proses tempahan dan pembelian yang dilakukan (Essig dan Arnold. terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada pelaksanaan e-Perolehan. namun penggunaan teknologi ini masih lagi belum meluas di kalangan syarikat dan industri. memenuhi permintaan pelanggan.55 Daripada tinjauan yang dilakukan di Negara Australia pada tahun 2002 tentang penggunaan e-Perolehan. 2002). kepercayaan kepada pembekal. hasil dapatan kajian di atas mendapati bahawa faktor kewangan merupakan faktor utama penerapan e-Perolehan ke dalam organisasi (Stein dan Hawking. mengurangkan kos pentadbiran dan memperbaiki pasaran.

memenuhi keperluan pembeli. kos pembelian yang murah. penyesuaian antara pembeli kepada pembekal untuk menjalankan urusniaga melalui katalog .56 2. mengurangkan masa pengendalian serta memudahkan pekerja melakukan tugas mereka. Subramaniam et al. merendahkan harga yang merupakan salah satu daripada tarikan kepada pengguna e-Perolehan (Frye. faedah peluang dan faedah operasi. Mohsen dan Sharmin (2002) menyatakan beberapa faedah yang boleh diperolehi daripada e-Perolehan seperti faedah strategik. Berdasarkan kepada syarikat Selectron Corp. mereka mula mendapat faedah e-Perolehan melalui pembaikan pengurusan inventori atau Vendor Management Inventory (VMI) dengan menjadikan e-Perolehan sebagai platform dalam proses pembelian (Jennifer. Faedah strategik memberikan kemudahan potongan harga dan perkhidmatan yang lebih baik daripada pembekal. mempercepatkan pengaliran maklumat penting antara pembeli dan pembekal.8 Faedah e-Perolehan Salah satu sebab utama e-Perolehan diperkenalkan adalah untuk mengurangkan kos operasi. Justeru itu. 2002). 2002). e-Perolehan dapat meningkatkan perundingan dua hala antara pembeli dan pembekal semasa pembelian dijalankan. pertindihan pembelian. faedah pengurusan maklumat dan juga faedah harga. mengurangkan bilangan pekerja serta mengurangkan kertas kerja (Hunter. (2003) juga turut menyatakan bahawa penggunaan e-Perolehan juga dapat mengurangkan pembelian melulu. 2004). Di samping itu juga. Menurut Eakin (2002) e-Perolehan berkemampuan untuk memberi faedah transaksi. Faedah strategik juga dapat memberi maklum balas yang cepat terhadap kemunculan pesaing baru dalam pasaran. Terdapat juga beberapa faedah e-Perolehan lain yang dikemukakan dalam kajian-kajian lepas seperti meningkatkan kualiti perkhidmatan. ianya dapat meningkatkan keuntungan melalui rundingan harga yang lebih baik antara kedua-dua belah pihak. faedah pembayaran. mengurangkan kos dan masa transaksi. Selain itu.

Bagi faedah peluang. Di Compugen Inc pula didapati bahawa faedah e-Perolehan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan utama iaitu faedah kepada pengguna. Jadual 2. dan prestasi pengguna dalaman. Dalam kajian beliau terhadap Cyberus Online Inc. . Timmers (2000) menyatakan bahawa e-Perolehan juga memberi faedah dari segi pemilihan pembekal yang lebih meluas dan kualiti barangan yang lebih baik. Melalui e-Perolehan juga. penggunaan tenaga kerja dapat dimaksimumkan dengan memberi kuasa kepada pekerja menjalankan pembelian mengikut keperluan kerja mereka serta memberikan kemudahan untuk mengakses maklumat pada bila-bila masa (Mohsen dan Sharmin. katalog dinamik dan perundingan kontrak. faedah prestasi pengeluaran dan faedah pasaran yang strategik. mengurangkan masa penghantaran. Di dalam literatur juga terdapat pengkaji yang membahagikan faedah-faedah e-Perolehan ini kepada beberapa bahagian seperti mana kajian kes yang dijalankan oleh Guthrie (2004) ke atas beberapa buah syarikat di Canada. Penggunaan e-Perolehan juga dikatakan dapat memansuhkan kertas kerja. Quesada (2004) dalam kajian beliau tentang hubungan antara teknologi e-Perolehan dan prestasi perolehan membahagikan faedah e-Perolehan kepada tiga bahagian iaitu prestasi dalaman. masa menunggu. Faedah strategik dapat memperbaiki peluang untuk memperoleh perniagaan baru.57 statik. buffer inventory. mengurangkan tahap inventori serta meningkatkan keberkesanan setiap peringkat pembelian dengan mengurangkan overhead. e-Perolehan dapat meningkatkan imej dan memperbaiki perhubungan perdagangan korporat dan memperbaiki perhubungan antara pembeli dan pembekal.2 menunjukkan faedah-faedah e-Perolehan daripada kajian-kajian lepas. 2002). prestasi pembekal. e-Perolehan mampu untuk memperbaiki kawalan kewangan supaya lebih mudah untuk dikendalikan di samping memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik. Manakala dari segi faedah operasi. mereka membahagikan faedah e-Perolehan kepada faedah pasaran. dan kesilapan. memansuhkan halangan zon waktu. faedah operasi dalaman dan faedah perkembangan organisasi.

(2004) 5. Mohsen & Sharmin (2002). Mohsen & Sharmin (2002. Quesada. Elliff (2000). Friesen. 17. Quesada (2004) Gebauer et al. Eakin (2002). 22. Procurement guideline (2002). Kalakota & Robinson (1999). 7. 14. Procurement guideline (2002). Quesada (2004). Attaran & Attaran (2002). Frye (2004). (2002). Elliff (2000). Procurement guideline (2002). (1998). (1998). Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna (laporan perkembangan terkini) Memenuhi jangkaan/spesifikasi pengguna Meningkatkan komunikasi dengan pengguna Penghantaran produk/perkhidmatan yang tepat pada masa Penghantaran maklumat tepat pada masa Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan Meningkatkan fleksibiliti memenuhi perubahan mengikut keperluan Meningkatkan kawalan kewangan Eakin (2002). Quesada (2004) Eric Goh (2000). Eakin (2002). Quesada (2004) Gebauer et al. Quesada (2004) Gebauer et al. Friesen (2004) Gebauer et al. Attaran & Attaran (2002). Quesada (2004) Kalakota & Robinson (1999). (1998). Friesen (2004) Eakin (2002). (1998). Friesen (2004) . Quesada. 10. 12. Procurement guideline (2002). Eakin (2002). 4. Quesada (2004). Faedah e-Perolehan Mengurangkan masa transaksi Penulis/Tahun Gebauer et al. Mohsen & Sharmin (2002).2: Faedah e-Perolehan Bil 1. Mengurangkan kos transaksi Elliff (2000). (2004) Gebauer et al. Mitchell (2000). 8. (1998). 13. Quesada (2004) Gebauer et al. 20. 21. Friesen (2004) Mohsen & Sharmin. Quesada (2004). Mohsen & Sharmin (2002). (1998). Friesen (2004) 2. Quesada (2004) Mohsen & Sharmin (2002). Procurement guideline (2002). Mengurangkan kos pencarian pembekal Mengurangkan kertas kerja Gebauer et al. (1998). Quesada (2004). Attaran & Attaran (2002). (1998). 6. (2004) Gebauer et al. Eric Goh (2000). Quesada (2004). Mohsen & Sharmin (2002). 9. Mitchell (2000). 18. 16. Attaran & Attaran (2002). Eakin (2002). Attaran & Attaran (2002). Quesada (2004) Mohsen & Sharmin (2002). Mohsen & Sharmin. Eakin (2002). 15. Friesen (2004) Gebauer et al. Mohsen & Sharmin (2002). (2004) 11. Eric Goh (2000). Quesada (2004). Mitchell (2000). Quesada (2004) Eakin (2002). Kalakota & Robinson (1999). Eakin (2002). Quesada (2004) Kalakota & Robinson (1999). (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Friesen. Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Mengurangkan pembelian bebas (Maverick buying) Mengurangkan bilangan pembekal Mengurangkan inventori Mengurangkan kos bahan dan perkhidmatan Eakin (2002). (1998).58 Jadual 2. Mohsen & Sharmin (2002). 19. (1998). Quesada (2004). Kalakota & Robinson (1999). Mohsen & Sharmin (2002). Quesada (2004) 3.. Quesada (2004) Procurement guideline (2002).

2003) merupakan antara halangan kepada . 2002). Pelaksanaan e-Perolehan sememangnya memberikan banyak faedah dan kebaikan kepada penggunanya seperti perbincangan di atas. 2003) serta masalah manusia dan persepsi atau budaya (Stein dan Hawking. 2002. kekurangan infrastruktur teknologi (Stein dan Hawking. Menurut Attaran dan Attaran (2002). Rae. isu keselamatan dan hak persendirian (privacy). kebanyakan reputasi automasi perolehan yang dijanjikan oleh pembekal tidaklah seperti yang diharapkan. perdagangan dengan syarikat yang tidak dikenali. Rae. dapat disimpulkan bahawa kebanyakan kajian literatur menyatakan bahawa faedah pengurangan kos dan penjimatan masa merupakan faedah utama yang diperolehi daripada pelaksanaan e-Perolehan. Namun faedah tersebut tidak dapat dinikmati sekiranya pengurus tidak memahami dan mengetahui sepenuhnya tentang masalah dan halangan teknologi ini.2. Ini kerana terdapat beberapa halangan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi untuk melaksanakan sistem tersebut. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan oleh Ab Hamid dan Majid (2002) ke atas industri di Malaysia mendapati bahawa terdapat halangan seperti aspek pembelian tidak di lihat sebagai satu fungsi strategik. pertimbangan kos yang tidak tepat. 2002.9 Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan Walaupun terdapat banyak faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan.59 Daripada Jadual 2. 2. Oleh itu bahagian seterusnya akan membincangkan tentang isu dan halangan yang perlu dihadapi oleh organisasi sebagai persiapan dalam melaksanakan sistem e-Perolehan ke dalam syarikat mereka. Banyak organisasi masih raguragu terhadap faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan ke atas syarikat mereka (Subramaniam dan Shaw. 2002. namun kebanyakan organisasi masih enggan untuk menggunakan sistem tersebut (Work Study. 2003). Davila et al.

Davila et al. merupakan antara sebab kenapa mereka enggan menerima perubahan yang dilakukan. Kekurangan pekerja yang mahir dalam menggunakan sistem e-Perolehan akan menyebabkan syarikat tidak memaksimumkan penggunaan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan tidak dapat diperolehi sepenuhnya. Tanggapan tentang penggunaan teknologi baru adalah sesuatu yang sukar dipelajari dan digunakan. Selain daripada masalah keselamatan. (2002) di dalam kajian beliau mendapati antara halangan lain yang dihadapi dalam melaksanakan e-Perolehan ialah kesukaran untuk menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran. Perkara ini juga turut dinyatakan oleh Mohd Salleh selaku Ketua Eksekutif CDCs. 2003). Dalam tinjauan yang dijalankan ke atas beberapa buah negara seperti Australia dan Kota London. Isu keselamatan juga menjadi halangan kepada pelaksanaan e-Perolehan kerana penggunaan Internet untuk mendapatkan maklumat boleh mengundang bahaya kepada maklumat privacy dan kredit syarikat. Pertimbangan kos yang tidak tepat disebabkan oleh kesilapan membuat keputusan akan menyebabkan penjimatan tidak dapat dilakukan manakala menjalankan perdagangan dengan pihak yang tidak dikenali menyebabkan penipuan boleh dilakukan melalui Internet. Masalah budaya ini berkait rapat dengan cara pemikiran pekerja yang sukar untuk menerima perubahan dalam organisasi.60 pelaksanaan e-Perolehan. Hal ini disebabkan oleh perisian yang sedia ada sukar untuk diintegrasikan dengan sistem syarikat yang sedia ada. Masalah pembelian bukan satu fungsi strategik membuatkan syarikat memandang isu pembelian bukanlah satu masalah yang besar dan aspek pembelian tidak dirancang dengan sebaiknya dalam pengurusan strategik perniagaan. Pembekal masih lagi belum bersedia untuk melaksanakan e-Perniagaan disebabkan oleh kurangnya kemahiran teknikal terutamanya dalam bidang sistem rangkaian komputer dan teknologi maju. masalah budaya turut menjadi penghalang kepada pelaksanaan e-Perolehan. Kesedaran tentang kepentingan pembelian dalam syarikat dapat meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan syarikat dari segi pengurangan kos pembelian dan sebagainya. . tentang cabaran utama yang dihadapi oleh pembekal di Malaysia ialah tidak mahir dengan teknologi baru (Asia Computer Weekly.

Daripada tinjauan yang dijalankan ke atas Negara Australia pada tahun 2002. Ini kerana masalah kekurangan kemudahan teknologi ini berkait rapat dengan sokongan dari kumpulan atasan dalam menyediakan peruntukan yang secukupnya dalam menyediakan kemudahan e-Perolehan syarikat bagi membolehkan e-Perolehan dapat digunakan sepenuhnya. 2003). Ketidaksediaan pembekal untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kurangnya kesedaran tentang kepentingan e-Perolehan dalam membolehkan mereka bersaing di peringkat global. 2002). e-Lelong. 2002 dan Rae.61 masalah kemudahan teknologi yang tidak mencukupi merupakan halangan yang paling besar dalam melaksanakan e-Perolehan diikuti dengan masalah ketidaksediaan pihak pembekal untuk turut sama untuk melaksanakan sistem e-Perolehan (Stein dan Hawking. penerimaan dan pembayaran manakala dalam perolehan kontemporari pula diterangkan tentang aplikasi e-Perolehan seperti e-Sumber. pengesahan. 2. Seterusnya pengkaji juga melihat kepada faktor-faktor yang mendorong kepada pelaksanaan e-Perolehan.10 Kesimpulan Secara ringkasnya. . e-MRO dan e-Kerjasama. e-Tender. e-Maklumat. Beberapa model e-Perolehan dalam kajian lepas juga turut dibincangkan bagi meningkatkan lagi kefahaman dalam aspek e-Perolehan. Dalam perolehan tradisional turut dimuatkan dengan proses perolehan yang terdiri daripada perancangan. bab ini telah membincangkan tentang perkembangan IT dan e-Perolehan meliputi aspek perolehan tradisional dan perolehan kontemporari. hasil dapatan kajian mendapati bahawa faktor kewangan merupakan faktor utama penerapan e-Perolehan ke dalam organisasi (Stein dan Hawking. pembelian.

Walau bagaimanapun. Masalah utama yang sering dinyatakan dalam kebanyakan literatur adalah berkaitan dengan masalah pembelian tidak di lihat sebagai fungsi strategik dan menjadikan aspek pembelian tidak dirancang dengan sebaiknya dalam pengurusan strategik syarikat. Bab yang seterusnya akan membincangkan kaedah yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan. namun segala isu dan halangan yang dihadapi pastinya mempunyai penyelesaian tersendiri.62 Faktor pelaksanaan e-Perolehan juga mempunyai kaitan dengan faedah yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. kebanyakan kajian literatur menyatakan bahawa faedah pengurangan kos dan penjimatan masa merupakan faedah utama yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem tersebut. kajian ini melihat faedah-faedah yang diperolehi oleh TMR&D sepanjang melaksanakan e-Perolehan dan bagaimana mereka mengatasi segala halangan yang dihadapi sepanjang melaksanakan sistem e-Perolehan. Oleh itu. Daripada aspek faedah e-Perolehan. . terdapat juga beberapa halangan dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem e-Perolehan ini. Kajian terdahulu banyak membuktikan bahawa penggunaan IT dalam perolehan dapat memberikan kebaikan dalam aspek pembelian syarikat. Walaupun terdapat kekangan dalam melaksanakan e-Perolehan.

kajian ini juga turut mengukur prestasi e-Perolehan syarikat melalui faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem tersebut. jenis permohonan pembelian. Penerangan ke atas bahagian-bahagian yang terdapat dalam soal selidik dan temu bual turut dimuatkan dalam bahagian instrumen kajian.63 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. dan analisis risikan. Amalan e-Perolehan di lihat daripada aspek pengumpulan maklumat. faedah dari pembekal. Faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu faedah kepada organisasi (faedah dalaman). . Kajian ini akan dijalankan secara kajian kes di salah sebuah anak syarikat Telekom Malaysia Berhad iaitu Telekom Malaysia Research and Development (TMR&D). kaedah persampelan. Bab ini diakhiri dengan bahagian analisis dapatan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. reka bentuk penyelidikan.1 Pengenalan Di dalam bab ini pengkaji akan menerangkan tentang kaedah-kaedah penyelidikan. dan faedah kepada pengguna dalaman. kontrak perundingan. Di samping itu.

reka bentuk kajian membantu pengkaji dalam proses mengumpul. Reka bentuk kajian juga merupakan “logical model of proof” yang membenarkan pengkaji membentuk kesimpulan tentang sebab musabab di kalangan pembolehubah yang dikaji (Nachmias & Nachmias. 1992).2 Reka Bentuk Kajian Reka bentuk kajian merupakan satu logika (logic) yang menghubungkan antara data yang telah di kumpul dengan persoalan asas kajian. Kaedah kuantitatif menghuraikan dapatan dalam bentuk fakta dan rajah serta dapat memberikan pengukuran yang jelas. bagaimana menganalisis keputusan dan apakah keputusan yang akan dikemukakan. Menurut Yin (2002) gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif (Multi-method) boleh digunakan dalam menjalankan kajian kes. 1994).64 3. sifat serta persoalan berkaitan dengan persoalan kenapa. analisis dan menginterpretasi pemerhatian. Dalam perkataan lain. Ianya bertindak seperti blueprint pengkaji yang mengaitkan persoalan dengan kajian yang perlu dijalankan. Sehubungan dengan itu.1. kaedah kepelbagaian (Multimethod) telah dipilih dalam menjalankan kajian ini. manakala kaedah kualitatif menghuraikan tentang pendapat. menganalisis dan menterjemahkan data dan maklumat yang telah dikumpulkan (Yin. apakah data yang perlu dikumpulkan. . Secara ringkasnya. Terdapat dua pendekatan yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan iaitu penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Ianya dapat menjadi petunjuk kepada pengkaji dalam proses pengumpulan data. Reka bentuk kajian menghubungkan data dan maklumat yang dikumpulkan mengikut kepada persoalan kajian sama ada tersirat atau nyata. hubungan reka bentuk kajian ini adalah seperti Jadual 3.

temubual. unit IT. dokumen syarikat Soal selidik berstruktur. Instrumen penyelidikan Soal selidik berstruktur. dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. catatan nota.1: Hubungan reka bentuk kajian dengan objektif kajian. strategi penyelidikan dan unit penyelidikan. kaset. nota pemerhatian.temubual semi struktur. Pengurus Unit Perolehan. dan Eksekutif setiap unit. dan dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. temubual semi-struktur. Pengurus Unit Perolehan. dan kakitangan syarikat Melihat pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengatasi masalah e-Perolehan Temubual. Dua kebaikan utama yang diperolehi daripada kaedah kepelbagaian iaitu memberi keyakinan dalam menumpukan kepada persoalan yang penting. (2003) penggunaan kaedah kepelbagaian dalam menjalankan satu kajian kes dapat memberikan banyak kebaikan kepada penyelidikan. Ketua Unit Perolehan. penggunaan kaedah pengumpulan data yang berbeza dapat memastikan bahawa data yang diperolehi dapat memberi gambaran sebenar tentang tajuk yang dikaji. nota pemerhatian. Temubual semi-struktur. dan dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat.65 Jadual 3. temubual semi-struktur. dokumen syarikat Unit penyelidikan Ketua eksekutif syarikat. temubual dan pemerhatian. Objektif kajian Menentukan tahap amalan e-Perolehan dan prestasi ePerolehan syarikat Strategi penyelidikan Soal selidik. dan pencarian dokumen Soal selidik berstruktur. . dan kakitangan syarikat Menentukan terdapat perbezaan amalan ePerolehan dan prestasi ePerolehan berdasarkan kepada faktor demografi. Di samping itu. temubual. dan kakitangan syarikat Soal selidik. Menurut Saunders et al. nota pemerhatian.. Melihat hubungan bererti antara amalan dengan prestasi e-Perolehan syarikat Soal selidik. Pengurus Unit Perolehan. dan pencarian dokumen.

Penyelidikan kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan antara dua pembolehubah dalam sesebuah populasi (Hopkins. KUANTITATIF KUALITATIF Pengumpulan Data KUANTITATIF Cth. Oleh itu. Rajah di bawah menunjukkan bahawa data dan analisis kualitatif dapat membantu dalam memberi interpretasi kepada dapatan kuantitatif. 2001). Ianya bermula dengan pengumpulan data statistik yang berdasarkan kepada data sebenar.1 : Integrasi Kaedah Kuantitatif Dan Kualitatif 3.2. Ianya dapat memberi tumpuan dalam meneroka sesuatu keputusan atau dapatan dengan lebih mendalam di samping menerangkan dan menginterpretasi dapatan/keputusan yang di luar jangkaan (Katsulis. kajian ini . 2003). Soal selidik Analisis Data KUANTITATIF Pengumpulan Data Kualitatif Cth: Temubual dan pemerhatian Analisis Data Kualitatif Interpretasi Analisis Keseluruhan Rajah 3.1 menunjukkan integrasi antara kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan kepada reka bentuk kajian yang dikemukakan oleh Katsulis.66 Rajah 3.1 Penyelidikan Kuantitatif Penyelidikan kuantitatif merupakan manipulasi dan wakil data bernombor daripada pemerhatian yang dijalankan bagi tujuan untuk mengulas dan menerangkan tentang sesuatu fenomena daripada pemerhatian yang dijalankan. Bahagian seterusnya membincangkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif dengan lebih terperinci. (2003).

1. Menurut Malhotra (2002). dan bagaimana dalam sesuatu perkara. 3. Penerangan lanjut mengenai borang soal selidik serta analisis dibincangkan pada bahagian seterusnya. Dalam kajian ini. Soal selidik menjadi instrumentasi kajian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden dengan mengemukakan soalan-soalan yang disediakan dan disusun dalam bentuk formal dan sistematik. Data yang telah di kumpul. bila. dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif dan inferensi.1 Kajian Deskriptif Objektif utama kajian deskriptif menekankan kepada aspek siapa. . apa.2 Penyelidikan Kualitatif Kebanyakan penyataan tentang penyelidikan kuantitatif bermula dengan mengenal pasti maksud sesuatu istilah termasuklah sesuatu teori atau praktikal atau kedua-duanya sekali. terdapat dua sub kategori dalam kajian deskriptif iaitu kaedah cross-sectional dan longitudinal. Data bagi kajian ini diperolehi daripada soal selidik.2. di mana. pengkaji menggunakan kaedah cross-sectional di mana pengumpulan data dilakukan sekali sahaja kerana ianya lebih mudah dijalankan serta melibatkan kos yang murah berbanding dengan kaedah longitudinal. 3.67 menggunakan kaedah deskriptif di samping kaedah eksploratori untuk memperkukuhkan dapatan keseluruhan kajian ini.2. Menurut Denzin dan Lincoln (2003).

terdapat empat kategori dalam kajian eksploratori iaitu kajian pengalaman. 3. terdapat tiga kaedah dalam penyelidikan kualitatif iaitu eksploratori. kaedah eksploratori telah digunakan di samping kaedah deskriptif. This means that qualitative researches study things in their natural setting. These practices. Ini turut di sokong oleh Bryman (1988) dengan menyatakan bahawa penyelidikan kualitatif merupakan satu cara di mana penyelidik mengkaji dan menginterpretasi keadaan sebenar. Kajian eksploratori juga memberikan data kualitatif dan kefahaman yang lebih mendalam tentang konsep atau menjelaskan sesuatu masalah.68 “Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. kajian kes dan kajian tinjauan. analisis data sekunder.2. At this level. Untuk kajian ini. Menurut Zikmund (1997).. Menurut Zikmund (1997). conversations. recordings and memos to the self. penyelidikan kualitatif merupakan pendekatan semula jadi (naturalistic) dan interpretasi (interpretative) dengan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu fenomena. qualitative research involves an interpretive. mempamerkan kepentingan dan mempertingkatkan kejituan kajian ini (Robson. 3). (2003: p. pengkaji perlu fleksibel untuk mengkaji seberapa banyak sumber yang boleh menyumbang ke arah pengumpulan maklumat kajian (Zikmund. turn the world into a series of representations including fieldnotes. naturalistic approach to the world. phenomena in terms of the meanings people bring to them. pengkaji perlu kreatif untuk mendapatkan sumber maklumat.1 Kajian Eksploratori Kajian eksploratori digunakan oleh pengkaji bagi membangunkan konsep yang lebih jelas. Secara amnya. 2002). material practices that makes the world visible. .. or to interpret.. Oleh itu.. attempting to make sense of. interviews. photographs. orientasi. dan klinikal. Dalam menjalankan kajian ini. It consists of a set of interpretive. 1997).2..

3. 2005. kajian kes merupakan “an inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context.3 Strategi Penyelidikan Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan seperti eksperimen.69 3. 3. Penggunaan kajian kes dalam menjalankan penyelidikan merupakan satu cabaran kepada penyelidikan sains sosial (Yin. 2002). dan Helmi. organisasi. grounded theory. kajian kes ini memfokuskan kepada sebuah organisasi untuk melihat dengan lebih mendalam dan terperinci kecekapan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman. kajian kes (case study). Definisi ini menerangkan tentang penggunaan kaedah kajian kes untuk . Hussain et al. especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin. penyelidikan tindakan (action research). Di samping itu juga. kajian silang dan kajian longitudinal (cross-sectional and longitudinal studies). dan kajian eksploratori. Oleh itu. 2003). 1991).1 Kajian Kes Menurut Yin (1994). ethnography. sosial. deskriptif dan penjelasan (exploratory. pengkaji menggunakan kaedah kajian kes kerana kajian sebelum ini tertumpu lebih kepada penggunaan sistem e-Perolehan yang dijual di pasaran (Ab Hamid dan Majid. strategi penyelidikan secara kajian kes telah dipilih untuk menjalankan kajian ini. kumpulan. 2002:13). 2005). 2002. Bagi mendapatkan lebih kefahaman tentang konteks penyelidikan dan proses yang terlibat (Morris dan Wood. tinjauan (survey). 2002). politik dan fenomena yang berkaitan (Yin. Ini kerana kajian kes digunakan dalam kebanyakan situasi dalam menyumbangkan pengetahuan tentang individu. descriptive and explanatory studies) (Saunders et al..

Bhd. Oleh yang demikian. Kedua adalah untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang berlaku dalam konteks sebenar. Pengkaji percaya bahawa dalam menjalankan kajian kes. Pengkaji telah berada di dalam organisasi tersebut selama hampir tiga bulan untuk melihat bagaimana kakitangan TMR&D menggunakan sistem tersebut dan bagaimana e-Perolehan dapat memberi kecekapan dalam proses pembelian di TMR&D. Terdapat lima peranan kajian kes iaitu yang pertama ianya dapat menerangkan andaian perhubungan sebab musabab dalam keadaan sebenar yang kompleks untuk diselesaikan melalui strategi tinjauan atau eksperimen. manakala Robson (2002) mendefinisikan kajian kes sebagai satu strategi untuk menjalankan kajian yang melibatkan penyelidikan empirikal terhadap sesuatu fenomena sebenar dengan menggunakan pelbagai sumber bukti. kajian kes dapat menjelaskan tajuk tertentu dalam penilaian seperti model cara deskriptif. ianya memerlukan kerjasama daripada pihak yang terlibat dalam kajian tersebut (Zikmund. strategi kajian kes boleh digunakan untuk meneliti sesuatu situasi di mana penilaian yang dijalankan sebelum ini masih belum jelas. Ketiga. pengkaji telah memohon untuk menjalankan latihan industri dalam syarikat kajian kes bagi membolehkan pengkaji berada di dalam syarikat tersebut untuk mendapatkan maklumat sebanyak mungkin. 1997) bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dan mempermudahkan kajian dijalankan. 1986). Pengkaji juga telah berpeluang menggunakan sistem itu sendiri untuk membuat pembelian dan memahami sistem ePerolehan TMR&D dengan lebih mendalam. Strategi kajian kes mempunyai keupayaan untuk memberi jawapan bagi persoalan seperti kenapa. Sebelum menjalankan kajian kes ini. kajian kes boleh dijadikan sebagai penilaian meta (meta-evaluation) yang merupakan satu kajian ke atas kajian penilaian (Smith. 1990. siapa dan bagaimana. Keempat. pengkaji telah menghantar kertas cadangan untuk mendapatkan persetujuan daripada syarikat berkenaan untuk menjalankan kajian kes (lihat Lampiran A). Stake.70 menerangkan dengan lebih mendalam tentang suatu fenomena yang dikaji. . Kajian yang lebih mendalam tentang pembangunan sistem e-Perolehan telah dijalankan di TMR&D Sdn. Kelima.

unit analisis.3. . Empat aspek tersebut meliputi jenis penyelidikan.3. perbincangan tentang sesuatu aspek dalam keseluruhan program atau sistem. kesahihan dan kebolehpercayaan. Reka bentuk Embedded/Single-case telah digunakan untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam tentang penggunaan sistem e-Perolehan di TMR&D.1 Jenis Penyelidikan Yin membahagikan kajian kes kepada matriks yang mengandungi empat jenis penyelidikan iaitu reka bentuk holistic/embedded dan single-case/multiple-case.71 3. Penyelidikan secara embedded akan mendalami dan memperincikan lagi sesuatu kajian dengan cara berkomunikasi dengan pihak yang terlibat tentang aktiviti yang dikaji melalui temubual.2. Dalam keterangan holistic. konsep keseluruhan dikaji tanpa mendalami secara terperinci tentang organisasi yang dikaji. 3.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes Yin (2002) menyenaraikan empat aspek untuk memastikan kualiti dalam kajian kes yang dijalankan. manakala projek Single-case akan menumpukan kepada satu pelaksanaan berbanding dengan Projek Multiple-case yang akan membandingkan pelaksanaan dua atau lebih pemisah yang wujud.

perhubungan dengan pelanggan dan kepada pengguna dalaman. dan kesahan luaran (external validity) (Yin.3 Kesahan Kesahan kajian dibahagikan kepada tiga aspek seperti kesahan konstruk (construct validity). Kesahan luaran bermaksud kesesuaian sesuatu untuk diitlakkan kepada organisasi lain. Unit analisis ini dinilai dengan mengukur prestasi e-Perolehan melalui aspek faedah yang diperoleh daripada sistem tersebut kepada organisasi. rantaian keterangan (contohnya. kesahan konstruk lebih diberi tumpuan bagi memastikan bahawa data yang diperolehi dapat memberikan kesahan yang tinggi. 3. 2002). Kesahan dalaman bertujuan untuk memansuhkan faktor yang tidak diambil kira daripada faktor luaran. manakala bagi individu yang bertanggungjawab melaksanakan sistem e-Perolehan terdiri daripada pihak pengurusan atasan syarikat. pengurusan pertengahan serta kumpulan sokongan. .3. unit utama analisis terdiri daripada kakitangan syarikat pada setiap unit dan bahagian yang menggunakan sistem e-Perolehan serta individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan e-Perolehan.2 Unit Analisis Unit analisis mempunyai hubung kait dengan asas permasalahan dalam mentakrifkan sesebuah kes. kesahan dalaman (internal validity). mengekalkan integriti/kelengkapan penyelidikan) dan menyemak semula kajian kes yang dilaporkan oleh responden utama. Dalam kajian ini. Setiap unit analisis mempunyai reka bentuk penyelidikan dan pengumpulan data yang berbeza.72 3. Dalam kajian ini.2. Pengguna dalaman dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan pengurusan atasan.3. Kesahan konstruk diperkukuhkan melalui penggunaan pelbagai sumber bukti (sebagai contoh dokumen yang menyokong temubual dengan responden). Menurut Yin (2003) kumpulan kajian merupakan satu unit analisis.2.

Kaedah Pensampelan Pertimbangan (Judgemental Sampling) telah dipilih sebagai kaedah persampelan dalam menjalankan kajian ini. (1994). Daripada 122 borang soal selidik yang di agihkan. Seperti yang dinyatakan oleh Yin.4 Kaedah Pensampelan Teknik pensampelan merupakan satu kaedah yang membolehkan pengkaji mengurangkan bilangan data yang perlu dikumpulkan dengan hanya mengambil kira data dari sub kumpulan daripada keseluruhan populasi. Kaedah Persampelan Pertimbangan ini merupakan satu kaedah di mana responden dipilih berdasarkan kemahiran mereka dalam bidang yang diselidiki. pengkaji telah menggunakan senarai nama responden yang diperolehi daripada pihak pengurusan perolehan syarikat sebagai panduan dalam mencari responden kajian.73 3. (2003). Maka dalam kajian ini. peringkat pertengahan dan kumpulan sokongan. Populasi kajian ini terdiri daripada kakitangan TMR&D daripada pelbagai kategori jawatan iaitu peringkat pengurusan atasan. idea tentang kebolehpercayaan adalah untuk mengurangkan kesilapan dan berat sebelah (bias) semasa menjalankan kajian lapangan. Pemilihan responden ini adalah berdasarkan kepada kemahiran dan pengalaman .3. Saiz populasi yang digunakan dalam kajian ini adalah seramai 122 orang yang mewakili unit masing-masing.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan dalam kajian ini diperolehi daripada penggunaan instrumen dan prosedur pengumpulan data yang digunakan. sebanyak 92 borang soal selidik telah dikembalikan dan bilangan ini telah mencukupi bagi mewakili saiz sampel kajian ini berdasarkan jadual saiz pensampelan yang dinyatakan oleh Sekaran. 3.2.

bahan bukti daripada kajian kes diperolehi daripada enam sumber iaitu dokumen. tinjauan langsung. dan artifak fizikal. penglibatan dalam tinjauan. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada pengguna sistem . Dalam kajian ini. dan pemerhatian ke atas kakitangan di TMR&D. Pengumpulan data primer ini melibatkan kaedah soal selidik yang telah diedarkan kepada kakitangan yang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. temubual. Data Primer diperolehi daripada kaedah soal selidik. Seterusnya. pemerhatian juga turut dijalankan bagi melihat bagaimana sistem ini digunakan dan sejauh mana ianya dapat meningkatkan prestasi perolehan syarikat. Pengumpulan data untuk kajian ini diperolehi daripada sumber data primer dan data sekunder.5 Pengumpulan Data Menurut Yin (2002). responden kajian mewakili pelbagai kategori jawatan dari pengurusan atasan sehingga kumpulan sokongan. Senarai responden adalah seperti di Lampiran B.5. temubual. rekod syarikat.74 mereka dalam menggunakan sistem e-Perolehan di TMR&D dan dipilih dengan bantuan pengurus perolehan.1 Data Primer Data primer ialah data asal yang dikutip oleh pengkaji. beberapa temubual telah dijalankan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang sistem tersebut. 3. Di samping itu juga. 3. Dalam kajian ini pengkaji memulakan kerja pengumpulan data primer ini pada bulan Julai hingga September 2005 di syarikat kajian kes.

kontrak permohonan dan analisis kebijaksanaan. Soal selidik ini telah diuji kebolehpercayaannya (reliability) dan sesuai untuk digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berdasarkan kepada kajian literatur.5. Kebenaran untuk menggunakan soalan soal selidik ini telah diperolehi daripada penyelidik tersebut melalui e-mel seperti di Lampiran C.75 serta melihat pendapat dan pengalaman mereka sepanjang menggunakan sistem tersebut. Di dalam penyelidikan ini. jenis permohonan. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan penggunaan e-Perolehan yang terdiri daripada pengumpulan maklumat. Manakala bahagian yang terakhir sekali ialah mengkaji tentang latar belakang responden yang menggunakan e-Perolehan. Kaedah soal selidik berstruktur digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna e-Perolehan di dalam syarikat. . pengumpulan data untuk kajian ini juga menggunakan kaedah temubual. soalan soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian kedua pula mengkaji tentang faedah-faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan e-Perolehan dan bahagian ketiga mengkaji tentang halangan dan masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan sepanjang pelaksanaan sistem e-Perolehan.1 Soal Selidik Borang soal selidik merupakan kaedah utama yang digunakan dalam kajian ini. 3. satu set soalan soal selidik yang direka bentuk oleh Quesada (2004) digunakan dalam kajian ini. Ianya diperlukan untuk mengumpul maklumat kuantitatif untuk melihat hubungan antara pembolehubah dalam mencapai tujuan dan matlamat kajian ini.1. Selain menggunakan kaedah soal selidik.

Pengkaji perlu memastikan semua tajuk dan persoalan kajian telah dikemukakan sebelum sesi perbincangan ditamatkan. Oleh yang demikian. Sebelum menjalankan sesi temubual. kaedah temubual telah dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam kajian ini. Garis panduan tersebut adalah seperti yang tercatat di Lampiran D.5. Di samping itu. pengkaji terlebih dahulu menghantar surat permohonan untuk menjalankan temubual bersama-sama dengan soalan yang akan dibincangkan (Lihat Lampiran E). Terdapat banyak kelebihan menjalankan temubual secara individu seperti berpotensi untuk mendapatkan maklum balas dan jawapan adalah lebih tinggi. 1991). Kaedah temubual semi-struktur dipilih untuk sesi penyelidikan ini kerana kaedah ini selalunya memberikan lebih banyak maklumat yang dapat diketengahkan dalam penyelidikan ini. kaedah temubual dapat memberikan sampel yang baik kerana ianya dijalankan ke atas individu yang terlibat secara langsung dengan topik yang dikaji serta maklumat yang disampaikan adalah lebih jelas kerana pengkaji dapat memberikan penerangan lanjut tentang persoalan yang tidak difahami oleh responden dan berpotensi untuk mendapatkan jawapan yang dapat menjawab persoalan kajian.2 Temubual Sumber utama yang terpenting untuk mendapatkan maklumat dalam kajian kes adalah melalui kaedah temubual (Yin.1. (2001) digunakan dalam kajian bagi mendapatkan data yang baik. Kaedah temubual juga memberikan kelebihan kepada pengkaji untuk mendapatkan maklumat tambahan terhadap persekitaran yang dikaji yang memberi nilai dalam menginterpretasi dapatan (Miller. Garis panduan yang dikemukakan oleh Robson et al.76 3. 2002). Dalam menjalankan temubual. panduan temubual yang berasaskan senarai semak tentang tajuk yang dikaji digunakan sebagai panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian. Surat permohonan ini bertujuan . Soalan temubual dirujuk daripada soalan temubual yang disediakan oleh Frye (2004).

Terdapat juga responden yang kurang selesa untuk merakamkan temubual mereka. pemerhatian digunakan untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas. 2003).77 membolehkan responden memilih tarikh dan masa yang bersesuaian mengikut kelapangan waktu kerja mereka. jangka masa temubual adalah bergantung kepada masa dan keselesaan responden kajian.5. Semasa sesi temubual dijalankan. Oleh yang demikian. Dalam penyelidikan. rakaman. 3.3 Pemerhatian Kaedah pemerhatian juga merupakan salah satu kaedah untuk mendapatkan sumber data dan bahan bukti dalam menjalankan kajian kes. penerangan. Temubual yang dijalankan mengambil masa lebih kurang satu jam untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang sistem e-Perolehan. Kajian yang dijalankan oleh Fall (1980) mendapati bahawa tempoh jangka masa temubual tidak memberi kesan ke atas hasil temubual yang dijalankan. Pemerhatian penglibatan merupakan kaedah kualitatif dan berasal daripada kerja antropologi sosial di awal kurun ke -20. Ianya menekankan kepada memahami maksud tindakan manusia.1. manakala bagi . Terdapat dua jenis pemerhatian yang boleh dijalankan iaitu pemerhatian berstruktur dan pemerhatian penglibatan (participant observation) atau pemerhatian kurang berstruktur (Cano. 2003). responden bebas untuk memberikan pendapat mereka dan segala maklumat yang diperolehi dicatat dan dirakamkan dengan persetujuan responden bagi memudahkan penganalisisan data dilakukan. 2000. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian sistematik. 2003). analisis dan interpretasi kelakuan manusia (Saunders et al.. Pengkaji merasakan bahawa kelapangan waktu untuk menjalankan temubual adalah penting bagi mendapatkan maklumat yang lengkap dan responden dapat menjawab soalan dengan tenang dan selesa (Saunders et al. Saunders et al. dan pada masa ini catatan nota digunakan untuk penganalisisan data.

kategori data yang boleh dibangunkan oleh pengkaji terdiri daripada pemerhatian utama (primary). Dalam kajian ini. Pemerhatian ini telah digunakan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian di syarikat kajian kes. pengkaji dapat memahami bagaimana sistem ini berfungsi dan sejauh mana ianya dapat . manakala bagi data pengalaman merupakan data daripada persepsi dan pemikiran pengkaji berdasarkan kepada pengalaman terhadap sistem yang dikaji. pengkaji mencatatkan perkara yang berlaku atau apa yang dinyatakan pada masa itu dengan menggunakan catatan diari. Pemerhatian sekunder pula merupakan kenyataan daripada pengkaji tentang perkara yang berlaku melalui interpretasi pengkaji terhadap perkara yang berlaku. Menurut Delbridge dan Kirkpatrick (1994). Mencatat persepsi dan pemikiran ini ke dalam diari memberikan sumber bukti yang berguna kepada pengkaji semasa melakukan penulisan. 2003). 1993). Mendapatkan kepercayaan daripada syarikat kajian kes adalah penting untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan mendalam (Punch. Sepanjang tempoh pemerhatian. bukti pemerhatian boleh digunakan untuk memberi maklumat tambahan kepada pengkaji dalam penyelidikan yang dijalankan. 1997). pengkaji telah menjadi salah seorang pekerja di organisasi berkenaan dan berkesempatan untuk menggunakan sistem e-Perolehan ini untuk membuat pembelian barang. Di samping itu juga. pemerhatian jenis penglibatan telah dipilih kerana ianya membolehkan pengkaji untuk berkongsi pengalaman tentang perkara sebenar yang berlaku serta mengalaminya sendiri (Gill dan Johnson.78 pemerhatian berstruktur. pemerhatian sekunder (secondary). Pendekatan pengkaji sebagai pemerhati telah dipilih dalam pemerhatian penglibatan dengan membentuk kepercayaan di kalangan kakitangan syarikat melalui penglibatan secara langsung dalam menjalankan aktiviti syarikat. Dengan cara ini. Dalam pemerhatian utama. dan pemerhatian pengalaman (experiential). ianya merupakan kuantitatif dan lebih menumpukan kepada kekerapan sesuatu tindakan (Saunders et al.

mikrofilem.6 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat seperti soal selidik dan temubual (Mohd Najib. Selain itu. Ia dapat membantu pengkaji memahami konsepkonsep berkaitan kajian dan membantu dalam penulisan Bab Kajian Literatur. jurnal-jurnal. penggunaan cakera padat ilmiah (CD). Universiti Teknologi Malaysia dan Perpustakaan TMR&D. Bahan-bahan dan maklumat bagi kajian ini diperolehi daripada Perpustakaan Sultanah Zanariah. mendapatkan fakta dan hasil penemuan daripada kajian-kajian lepas. sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daripada laporan tahunan syarikat. 1998). e-Perolehan Kerajaan Malaysia. 3. buku-buku rujukan.5. kertas kerja seminar. TMR&D dan laman web antarabangsa yang berkaitan dengan tajuk kajian. 3. majalahmajalah berbentuk ilmiah serta maklumat daripada laman web akhbar Utusan Malaysia.79 memberikan kemudahan kepada penggunanya seperti mana yang dinyatakan oleh responden-responden lain. keratan-keratan akhbar. . Oleh yang demikian.2 Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber maklumat yang terpenting kerana ianya dapat membantu dalam menjelaskan tajuk kajian. pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dalam dua cara iaitu kaedah soal selidik sebagai kaedah utama dan temubual sebagai kaedah sokongan.

1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan Bahagian ini mengandungi lima item yang berkaitan dengan pandangan pengguna sistem e-Perolehan terhadap amalan e-Perolehan di TMR&D.1 Soalan Soal Selidik Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang telah digunakan oleh Quesada (2004).6. mengenal pasti perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi.2 : Instrumen Kajian Bahagian A B C D Item Penggunaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan Halangan e-Perolehan Latar belakang Responden Bilangan 26 22 10 7 Jumlah 65 3. menghuraikan hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Bahagian ini mengandungi 26 item soalan (rujuk Jadual 3.3). .80 3. Item-item soalan dalam bahagian ini dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang digunakan oleh Quesada (2004).2: Jadual 3. Soal selidik ini mempunyai empat bahagian (rujuk Lampiran E) seperti yang diterangkan dalam Jadual 3. objektif kedua.1. Hasil yang diperolehi daripada bahagian ini akan digunakan untuk menjawab objektif yang pertama iaitu mengukur tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan.6. dan yang ketiga.

Item 1-4 5-8 9-14 15-18 19-26 Bilangan Item 5 4 6 4 8 Jumlah 26 3.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan Bahagian B mengandungi item yang berkaitan dengan prestasi e-Perolehan di mana pengukuran prestasi ini dinilai dari aspek faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan semenjak ianya dilaksanakan di TMR&D. faedah kepada pengguna dan faedah dari pembekal (lihat Jadual 3.21.14.17.3 : Taburan Soalan Penggunaan e-Perolehan Item Pengumpulan maklumat Jenis permohonan Kontrak Perundingan Permohonan perundingan Analisis risikan No. Item 1.2.9 Jumlah Bilangan Item 13 3 3 19 .15.81 Jadual 3.6.12. Faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu faedah kepada organisasi.13.16. 7.8.22 11. Jadual 3.5.4.4 : Taburan Soalan Faedah e-Perolehan Item Faedah kepada pengguna sistem Faedah kepada organisasi Faedah dari pembekal No. Item-item soalan dalam bahagian ini juga dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang digunakan oleh Quesada (2004).4).19.21.1.6.

skala peringkat item. Pada bahagian ini. kategori jawatan dan persepsi mereka terhadap sistem e-Perolehan. 2003).1. skala kategori. skala perbezaan skematik. skala kadar jumlah tetap. B dan C diukur dengan menggunakan Skala Likert.6.1. tempoh pengalaman. tahap pendidikan.4 Bahagian D : Latar belakang Responden Bahagian terakhir ini merupakan soalan yang berkaitan dengan maklumat demografi responden iaitu umur. 3. skala kadar grafik dan skala persetujuan (Sekaran.3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan Bahagian ini mengandungi sepuluh item yang berkaitan dengan halangan dan masalah yang dihadapi oleh responden sepanjang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. jantina. skala bernombor. Terdapat beberapa pengukuran skala yang boleh digunakan dalam menjalankan soal selidik seperti skala Dichotomous.6. skala staple.82 3. Item-item dalam bahagian ini akan digunakan untuk menjawab objektif yang keempat dalam kajian ini.2 Permarkatan Soalan Maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap item-item soalan yang terdapat di bahagian A. . skala likert. responden perlu memberikan jawapan berdasarkan kepada pengalaman mereka tentang sistem e-Perolehan syarikat sepanjang mereka menggunakan sistem tersebut.6. 3.

83 Dalam soal selidik ini, skala lima markat likert telah dipilih oleh pengkaji kerana soalan jenis likert mudah untuk dikendalikan dan mempunyai format yang memudahkan data dianalisis. Menurut Zikmund (1997), dalam menjalankan penyelidikan, penggunaan lima markat (five point) adalah sudah memadai. Oleh itu responden dikehendaki menyatakan peringkat persetujuan mereka terhadap item tersebut dengan memilih skor jawapan yang paling sesuai mengikut pandangan mereka. Pemilihan skor jawapan adalah seperti Jadual 3.5.

Jadual 3.5 : Pemarkatan Skala Likert Skor 1 2 3 4 5 Penerangan Skor Tiada langsung Ada tetapi sedikit/jarang Sederhana Banyak/kerap Sangat banyak/sangat kerap

3.6.3

Soalan Temubual

Bagi soalan temubual, ianya mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian I, Bahagian II, dan Bahagian III. Soalan Bahagian I dan Bahagian III dalam soalan temubual adalah sama untuk setiap responden. Manakala untuk Bahagian II, soalan temubual adalah lebih fokus dan berkaitan dengan bidang kepakaran responden. Jadual 3.6 menunjukkan item dalam bahagian soalan temubual.

84 Jadual 3.6 : Bahagian Soalan Temubual Bahagian I II III IV Instrumen Kajian Pandangan terhadap sistem e-Perolehan Pembangunan dan pelaksanaan sistem e-Perolehan Isu dan masalah sistem e-Perolehan Maklumat mengenai latar belakang responden

3.7

Kaedah Analisis Data

Kaedah penganalisisan data dibahagikan kepada dua peringkat iaitu penganalisisan data kaedah kuantitatif dan penganalisisan data kaedah kualitatif. Pada asasnya, penganalisisan data dalam penyelidikan sosial bertujuan menjelaskan perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah dan merupakan satu-satunya kaedah teknikal yang dapat menghasilkan rumusan-rumusan bagi sesuatu kajian (Bakri, 2003). Bagi memahami setiap kaedah di atas, penerangan lanjut bagi setiap kaedah penganalisisan tersebut adalah perlu.

3.7.1

Kaedah Analisis Data Kuantitatif

Di dalam kajian ini pemprosesan data dilakukan dengan menggunakan “Statistical Package for Social Science” (SPSS) bagi menghasilkan penganalisisan yang tepat secara kuantitatif di samping mengukuhkan lagi pemerhatian dan penilaian yang dibuat secara kualitatif. Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif dan inferensi. Pengkaji melakukan empat kaedah statistik bagi membolehkan huraian lebih mendalam dilakukan. Analisis faktor turut digunakan dalam kajian bagi mengelompokkan data mengikut kumpulan-kumpulan yang

85 bersesuaian. Tiga jenis statistik inferensi digunakan untuk mengkaji data ialah Analisis Regresi Berganda, Analisis Varians (ANOVA) dan Ujian-t. Berikut merupakan penerangan tentang kaedah statistik yang dipilih.

Kaedah deskriptif digunakan melalui paparan skor Min dan Sisihan Piawai bagi meneliti tahap prestasi e-Perolehan. Ianya bertujuan memberi gambaran terperinci bagi setiap item yang dikaji berdasarkan kepada tahap persetujuan responden terhadap faedah-faedah yang diperolehi sepanjang sistem e-Perolehan dilaksanakan. Taburan kekerapan pula digunakan bagi mendapatkan peratusan tahap prestasi e-Perolehan dan masalah-masalah yang dihadapi sepanjang responden menggunakan sistem e-Perolehan syarikat.

Analisis faktor pula digunakan dengan mengelompokkan pembolehubah untuk membantu mengurangkan jumlah pembolehubah yang dikaji bagi memudahkan analisis kajian dijalankan. Pembolehubah-pembolehubah yang dirakumkan ke dalam faktor tertentu yang mempunyai varians sepunya yang tinggi dengan faktor berkenaan. Analisis faktor ini menggunakan kaedah putaran Varimax kerana ianya mudah untuk di analisis (Green dan Salkind, 2003). Pengelompokan ini memudahkan penganalisisan data dibuat dengan jumlah pembolehubah yang berpatutan.

Analisis Regresi Berganda merupakan satu kaedah bagi mengukur kesan beberapa pembolehubah tidak bersandar ke atas satu pembolehubah bersandar (Schroeder, 1986). Kaedah ini sesuai digunakan untuk melihat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah ini dan kekuatan hubungan ini dinilai berdasarkan nilai pekali kolerasi yang diperolehi bagi persamaan regresi berkenaan (Alias Baba, 1998). Kaedah regresi berganda digunakan dalam kajian ini bagi menganalisis hubungan antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan syarikat. Analisis ini berupaya untuk mengenal pasti pembolehubah tidak bersandar dalam amalan e-Perolehan yang mempunyai hubungan signifikan dengan prestasi e-Perolehan dari aspek faedah yang diperolehi.

86

ANOVA merupakan satu kaedah bagi mengukur perbezaan yang melebihi tiga kumpulan atau populasi. ANOVA sehala digunakan dalam kajian ini kerana terdapat hanya satu pembolehubah tidak bersandar iaitu faktor demografi yang terdiri daripada tahap pendidikan, kategori jawatan dan tempoh pengalaman. Selain daripada itu, Ujian-t untuk kumpulan tidak bergantungan (independent) telah digunakan untuk menguji perbezaan min antara dua kumpulan tersebut. Dalam kajian ini, Ujian-t turut digunakan untuk melihat perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi seperti jantina.

3.7.2

Kaedah Analisis Data Kualitatif

Bagi penganalisisan kualitatif, data diperiksa untuk menentukan sama ada ianya sesuai untuk kategori yang dikehendaki. Melalui proses ini, data akan ditapis dan kemudiannya pembuangan bagi data-data yang tidak berkaitan dilakukan untuk memudahkan analisis kajian. Di dalam kajian ini, soalan temubual yang dijalankan adalah dalam bentuk soalan semi-struktur. Penggunaan pita rakaman audio dan catatan nota tangan digunakan untuk merekod maklum balas daripada responden. Semasa sesi temubual dijalankan, adalah penting bagi pengkaji untuk mendengar dengan jelas segala butiran yang disampaikan oleh responden dan menulis kembali setiap pita rakaman sebaik sahaja temubual selesai dijalankan. Ini bertujuan membolehkan pengkaji mengingati segala maklumat yang di berikan kerana ianya masih segar dalam ingatan pengkaji.

Data yang dikumpulkan daripada sesi temubual yang telah dijalankan ke atas pengurus besar, pengurus, eksekutif dan kerani ini perlu diterjemahkan, di interpretasi dan dianalisis. Kajian ini menggunakan soalan temubual, dokumen dan pemerhatian serta soal selidik sebagai alat pengumpulan data kajian. Semua

Di dalam kajian ini. 2003). 1996). Miles dan Huberman (1994) memberi perbincangan yang lebih mendalam serta beberapa panduan dalam mengendalikan data yang tidak berstruktur ini. terdapat tiga aliran aktiviti dalam menjalankan analisis kualitatif. mempamerkan data (data display) dan kesimpulan dan pembuktian (conclusion drawing and verification). Pengurangan data merujuk kepada proses pemilihan. terdapat juga data yang tidak berstruktur untuk dianalisis. Oleh yang demikian pengkaji menggunakan panduan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam menjalankan analisis ke atas data kualitatif yang telah diperolehi. pemerhatian dan pencarian dokumen. catatan nota pengkaji. fokus. Menurut Miles dan Huberman (1994). Pengurangan data ini berlaku sepanjang penyelidikan dijalankan di mana pengkaji akan memilih dan .87 maklumat yang diperolehi akan ditrigulasikan dengan nota yang diambil semasa temubual. catatan daripada rakaman pita audio dan sebagainya. Petikan ini dapat menerangkan kesan semula jadi dan menyokong isu yang berkaitan dengan e-Perolehan syarikat kajian kes. Petikan ini juga digunakan bagi tujuan kesahihan dengan merujuk kepada temubual yang telah dijalankan ke atas responden yang berbeza-beza. Data-data ini terdiri daripada dokumen yang telah diterbitkan dan tidak diterbitkan seperti laporan tahunan syarikat. 1988). perincian. Petikan (Quotation) daripada sesi temubual juga dipilih sebagai rujukan dalam penulisan bab yang seterusnya berdasarkan kepada isu dan masalah yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan (Kvale. Secara umumnya penyelidikan kualitatif berhadapan dengan tugas untuk menentukan atau memutuskan apa yang perlu dilakukan terhadap data yang diperolehi (Wan Khairuzzaman. Tiga aktiviti ini ialah pengurangan data (data reduction). laporan unit perolehan. Perkara ini berlaku kerana tiada panduan khusus yang boleh dijadikan rujukan kepada pengkaji dalam menganalisis data yang tidak berstruktur ini (Boulton dan Hammersley. dan menukarkan data daripada catatan nota atau transkrip yang diperolehi semasa pengumpulan data dijalankan.

Pengkaji akan melihat kepada segala data yang telah dianalisis sebelum ini untuk mengemukakan kesimpulan bagi maklumat tersebut. memadatkan maklumat bagi memudahkan kesimpulan dan tindakan dilakukan. Miles dan Huberman (1994) juga turut menyatakan bahawa penyelidik yang cekap mampu untuk melakarkan kesimpulan sementara di samping mengekalkan maksud yang ingin disampaikan oleh responden. penkodan. Pameran data melibatkan aktiviti seperti mengendalikan. penyingkiran. Aktiviti pengurangan data ini juga diteruskan selepas kerja lapangan dijalankan sehingga laporan akhir disempurnakan. Bagi memastikan kesahihan data. persoalan kajian yang perlu dikemukakan dan pendekatan pengumpulan maklumat yang harus dipilih. Oleh itu. Dengan memerhatikan data yang dipamerkan. ianya memudahkan pengkaji untuk membuat rumusan kerana kebiasaannya manusia sukar untuk memproses maklumat dalam kuantiti yang besar. dengan mempamerkan data. Bahagian yang terakhir dalam aktiviti penganalisisan ini ialah melakarkan kesimpulan dan mengemukakan pembuktian. maksud yang cuba disampaikan daripada data perlu diuji dari segi . Pengkaji berperanan menentukan makna setiap sesuatu perkara. carta dan gambarajah rangkaian supaya data-data yang diperolehi dapat di gabungkan ke dalam bentuk yang mudah dicapai dan padat dengan maklumat. Langkah yang kedua dalam aktiviti penganalisisan data ialah mempamerkan data tersebut. pengkaji mempamerkan data-data ini dalam bentuk graf. ianya dapat mengurangkan data atau maklumat yang kompleks kepada bentuk yang lebih mudah difahami. pembentukan kelompok atau dalam bentuk penulisan memo.88 menentukan rangka kerja yang harus diikuti. Bagaimanapun. ianya dapat membantu pengkaji untuk memahami perkara yang berlaku untuk analisis seterusnya dan tindakan selanjutnya yang perlu diambil berdasarkan kepada pemahaman pengkaji. Selepas pengumpulan data dilakukan. pengurangan data juga berlaku dalam membentuk kesimpulan. Berdasarkan kepada transkrip yang dipamerkan. Perkara ini memudahkan pengkaji melihat perkara yang berlaku dan mengenal pasti kesimpulan serta membuat cadangan yang bersesuaian. Oleh itu.

ianya digunakan untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas berdasarkan kepada pengalaman pengkaji sendiri dalam menggunakan sistem e-Perolehan di Syarikat kajian kes. keratan akhbar serta tesis-tesis lalu. Manakala kaedah temubual semi-struktur telah digunakan kerana ianya memberikan lebih banyak maklumat yang dapat di ketengahkan dalam penyelidikan ini. Penganalisisan data kuantitatif melibatkan analisis secara deskriptif dengan menggunakan min dan sisihan piawai serta secara inferensi melalui kaedah Regresi Berganda. Bagi analisis kualitatif pula data akan ditapis dan kemudiannya pembuangan bagi data-data yang tidak berkaitan akan dilakukan. Bagi memastikan kesahihan data. dan pemastian data. mempamerkan data dan kesimpulan dan pembuktian. temubual dan pemerhatian. Soalan-soalan dalam soal selidik diperolehi daripada kajian lepas yang telah diuji kebolehpercayaannya. Pengumpulan data sekunder turut dilakukan melalui penggunaan sumbersumber dokumentasi syarikat. . Tiga aktiviti ini ialah pengurangan data. maksud yang cuba disampaikan daripada data perlu diuji dari segi kemunasabahan . Seterusnya.89 kemunasabahan (plausibility).8 Kesimpulan Penyelidikan ini menggunakan kaedah yang berupaya menjawab segala persoalan kajian dengan tepat dan menyeluruh. bagi kaedah pemerhatian pula. 3. jurnal. Data di kumpul melalui kaedah soal selidik. ketegapan (sturdiness). Terdapat tiga aliran aktiviti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) untuk menganalisis data kualitatif digunakan dalam kajian ini. dan pemastian (confirmability) data. ANOVA dan Ujian-t. kertas seminar. ketegapan.

Bab seterusnya akan membincangkan tentang analisis dan dapatan hasil daripada kajian yang telah dijalankan ke atas syarikat kajian kes. Dapatan daripada kaedah soal selidik. temubual dan pemerhatian akan dipamerkan bagi membolehkan kesimpulan dibuat ke atas maklumat yang diperolehi.90 Dengan menggunakan kaedah yang dinyatakan dalam bab ini. . ianya membolehkan pengkaji menjawab segala persoalan kajian di samping dapat mencapai segala objektif yang telah ditetapkan.

Dalam bahagian ini. pelaksanaan e-Perolehan dan penggunaan e-Perolehan di TMR&D Sdn.2 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D . pengkaji merasakan adalah lebih baik sekiranya dapatan daripada temubual dan pemerhatian tentang syarikat kajian kes dikemukakan terlebih dahulu.1 Pengenalan Sebelum penganalisisan data secara kuantitatif dilakukan. . Data ini dikumpulkan dengan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada temubual dan pemerhatian pengkaji ke atas individu yang berkaitan dengan sistem e-Perolehan TMR&D. Rumusan kepada keseluruhan bab akan dikemukakan pada bahagian akhir bab ini 4. Bhd. Seterusnya pengkaji akan mempamerkan data daripada kajian kes yang dijalankan ke atas syarikat TMR&D.91 BAB IV ANALISIS DAN PENEMUAN 4. Pendekatan ini dijadikan pendahuluan kepada bab analisis dan penemuan ini untuk memberi gambaran dan kefahaman tentang sistem e-Perolehan di syarikat kajian kes. dan analisis regresi berganda. pengkaji membahagikan beberapa bahagian yang mengandungi maklumat mengenai pembangunan e-Perolehan. ANOVA. Bahagian analisis dalam bab ini juga menerangkan hasil dapatan daripada kaedah kuantitatif dengan menggunakan ujian-t.

penilaian dan pemilihan vendor untuk tujuan pembelian di TMR&D. pengurusan vendor. Eksekutif dan kumpulan sokongan.917.200.685.550. Penolong Pengurus Besar. “borderless” dan menyahut seruan kerajaan mengembangkan penggunaan IT di Malaysia.00 Peratusan Pembelian (%) 26. Pegawai Penyelidik.015.00 94.455. 2002). Pengurusan Besar. sekiranya terdapat sebarang masalah berkaitan dengan unit perolehan.062. kelulusan pembelian.7% 24.634. Perkara ini jelas menunjukkan sebahagian besar peruntukan syarikat TMR&D digunakan bagi tujuan perolehan. Pengurus perolehan akan berhubung terus dengan CEO untuk menangani masalah tersebut.00 130.1: Jumlah Perbelanjaan Perolehan TMR&D Tahun 2002 2003 2004 2005 Sumber : Jumlah Pembelian (RM) 12. Bhd yang di ketuai oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan dibantu oleh Ketua Pegawai Kewangan.790. Ini bermakna. pengiklanan.1 menunjukkan jumlah perbelanjaan bagi tujuan perolehan di TMR&D.370.777. pemprosesan sebut harga.80 Unit Perolehan TMR&D Pendapatan Tahunan (RM) 45.376.707.42 32.1 menunjukkan struktur organisasi TMR&D Sdn. Jadual 4. Hal ini menjadikan fungsi pembelian semakin penting dan diberi perhatian serius (Abu Bakar dan Rohaizat.6% 31. Unit Perolehan TMR&D diletakkan di Bahagian Pentadbiran dan terus di bawah pemantauan CEO syarikat.805. memberi ketelusan dalam membuat pembelian. 2000. E-Perolehan dibangunkan sendiri oleh TMR&D disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut yang mempercepatkan transaksi. Quinn. 2002.00 15. Ketua Unit. Hunter.203. Jadual 4. Memandangkan perolehan merupakan aktiviti kritikal bagi organisasi . didapati bahawa perolehan di TMR&D meningkat sejak ia mula dilaksanakan pada tahun 2002. 2005).92 Sistem e-Perolehan TMR&D meliputi permohonan pembelian. Perkara ini menyokong dapatan daripada kajiankajian lepas (Croom.4% 34.573.00 62.3% Rajah 4. mengurangkan penggunaan kertas.16 40. Daripada jadual tersebut.

Shahruddin bin Muslimin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TMR&D yang baru menggantikan Tn. Hj Ahmad Tarmidi yang telah bersara pada Julai 2005.2 menunjukkan organisasi Unit Perolehan di TMR&D Sdn. . Rajah 4. Unit perolehan TMR&D dianggotai seramai 5 orang termasuk seorang pengurus perolehan En. Ketua Unit Perolehan telah mengemukakan satu kertas cadangan untuk melaksanakan sistem e-Perolehan ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) pada tahun 2002. maka pelbagai pembaikan ke atas proses perolehan telah dilakukan termasuklah melaksanakan sistem e-Perolehan untuk meningkatkan lagi kecekapan perolehan syarikat. Bhd yang diketuai oleh seorang ketua unit dan dibantu oleh dua orang eksekutif dan kumpulan sokongan.93 R&D. Rahimul Azam Ramly di bawah naungan Dr. Sebelum e-Perolehan dibangunkan di TMR&D.

Ketua Pegawai Eksekutif Pengurus Perolehan Eksekutif Perolehan Eksekutif Perolehan Kerani Perolehan Rajah 4.94 Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Bahagian Kewangan Pengurusan Penyelidikan Strategik Pentadbiran & Sumber Manusia -Unit Perolehan Pejabat CEO Eksekutif CEO Perundangan Harta Intelek Hubungan Luar Bahagian Basic Research Bahagian Applied Research Bahagian Kejuruteraan Bahagian Pengkomersilan & Pembangunan Perniagaan Rajah 4.2 : Organisasi Unit Perolehan Kerani Perolehan .Bhd.1 : Struktur Organisasi Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn.

Sebenarnya untuk sistem e-Perolehan ini kita hanya perlu beli server Isolate sahaja.” Berdasarkan kepada pernyataan di atas. unit perolehan merancang untuk membeli sistem e-Perolehan yang sedia ada di pasaran. Setelah mengambil kira harga anggaran dan juga jangka masa yang akan diambil untuk merangka sistem ini.00 untuk pembelian server. Sebenarnya.000. sekiranya sistem ini dibangunkan sendiri secara dalaman.95 Pada peringkat awal.” Perkara ini juga disokong oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam kenyataan beliau: “Anggaran kos sepatutnya lebih kurang RM 150.00 hingga RM800. tapi pada masa tu kita tumpang server dari unit IT.000. perbezaan kos yang begitu ketara mendorong TMR&D mengambil inisiatif untuk membangunkan sendiri sistem ePerolehan secara dalaman bagi memperolehi penjimatan kos dan penyelenggaraan yang lebih baik. Ini kerana anggaran kos yang diperlukan untuk membeli perisian e-Perolehan yang sedia ada memerlukan lebih kurang RM300. kita memerlukan kurang daripada RM30.00 untuk membeli server baru.000. pihak perolehan dan juga pihak IT berpendapat adalah lebih menguntungkan sekiranya sistem ini dapat dibangunkan sendiri oleh unit IT kerana kegunaannya dapat disesuaikan mengikut kehendak semasa. Pembantu teknikal Unit IT menyatakan bahawa: “Kos yang terlibat dalam membangunkan sistem e-Perolehan ini adalah lebih murah jika dibandingkan dengan membeli perisian e-Perolehan yang sedia ada kerana untuk tujuan pembangunan sistem. Hasil temubual dengan unit IT.00. tak pakai server Isolate pun boleh dah. Dengan kerjasama daripada pihak IT.00. beberapa syarikat pembekal perisian e-Perolehan telah dipanggil untuk membuat demonstrasi produk mereka. kos yang terlibat adalah lebih kecil dan dianggarkan lebih kurang RM150.000. .000.

Sekiranya pembelian tersebut kurang daripada RM 10.000.96 4. kakitangan unit perolehan terpaksa melakukan proses perolehan secara tradisional di mana pemohon perlu membuat justifikasi pembelian dengan mengisi borang Jawatankuasa Perolehan Am (JPA) yang akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan Am untuk kelulusan pembelian. pemohon perlu mengisi borang permohonan pembelian yang berwarna merah jambu atau lebih dikenali sebagai “Pink Form” lihat Lampiran F. sekurang-kurangnya tiga syarikat vendor diperlukan untuk membuat perbandingan dan penilaian sebut harga.. Setelah mendapatkan nombor MCM. maka pembelian sebut harga akan digunakan.2 Perolehan Tradisional TMR&D Penggunaan sistem e-Perolehan secara tidak langsung dapat mengurangkan bebanan kerja unit perolehan TMR&D serta dapat mengekalkan jumlah kakitangan unit perolehan walaupun unit ini melakukan tugasan yang agak rumit. Pembekal atau vendor yang berminat dengan tawaran yang diiklankan perlu . manakala bagi pembelian yang melebihi RM 10. Ini kerana sebelum pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D. Borang permohonan pembelian ini akan disahkan oleh ketua unit dan kemudiannya perlu dihantar ke unit perolehan untuk diproses. Unit perolehan akan mengeluarkan surat jemputan kepada pembekal terpilih untuk memberikan senarai sebut harga dalam tempoh yang telah ditetapkan.000. Perkara ini dikukuhkan dengan kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik yang menyatakan bahawa transaksi syarikat melalui proses elektronik dapat mengurangkan kadar kesilapan yang berlaku dan mengurangkan bilangan kakitangan untuk mengendalikan proses pembelian dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kos pengendalian (Chopra et al.2. Pemprosesan pembelian dilakukan dengan dua cara iaitu melalui pembelian terus atau pembelian secara sebut harga. bilangan minima vendor yang diperlukan ialah lima syarikat sahaja. Borang JPA yang telah mendapat kelulusan akan dihantar ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) untuk diberikan nombor MCM sebagai rujukan pembelian. Pembelian terus dilakukan sekiranya jumlah pembelian tidak melebihi RM3000 dan sekiranya melebihi jumlah tersebut. 2001).

. Keputusan daripada pemohon ini akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan. Setelah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa tersebut. Rajah 4. Kakitangan unit perolehan yang bertugas akan mengumpulkan semua sebut harga daripada pembekal atau vendor untuk membuat penilaian. Penilaian yang dijalankan dengan menggunakan borang SBB 19B yang berwarna hijau seperti di Lampiran G. Semua borang penilaian yang telah siap diisi akan diberikan kepada pemohon untuk membuat penilaian dari segi memenuhi keperluan teknikal dan komersial dan seterusnya membuat pemilihan vendor yang berkelayakan.97 menghantar senarai sebut harga dan memasukkannya ke dalam peti sebut harga yang telah disediakan oleh unit perolehan di TMR&D dalam jangka masa yang telah ditetapkan. unit perolehan akan membuat tempahan pembelian atau Purchase Order (PO) untuk diberikan kepada pembekal.3 merupakan carta alir yang menunjukkan perbezaan proses perolehan tradisional dan proses e-Perolehan di TMR&D.

98 Justifikasi pembelian kepada Jawatankuasa Perolehan Am dalam bentuk borang JPA Dimansuhkkan Mesyuarat kelulusan permohonan Hanya untuk pembelian terus Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) Mengisi borang Permohonan pembelian (Pink Form) Dapatkan pengesahan daripada ketua unit Mengisi borang secara online Pengesahan secara online Hantar ke perolehan untuk di proses Pemprosesan pembelian secara online Pembelian Terus Pembelian Sebut Harga Pembelian Terus Pembelian Sebut Harga Berikan surat jemputan kepada vendor Peti Sebut Harga Buka Peti Sebut Harga Buka Sebut Harga Isi borang SBB 19B Surat jemputan kepada vendor secara online Dimansuhkan Dimansuhkan Isi borang SBB 19B Secara online Serah borang SBB 19B pada pemohon Serah borang SBB 19B pada pemohon secara online Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Tempahan Pembelian (PO) Tempahan Pembelian (PO) Perolehan Tradisonal e-Perolehan Rajah 4.3 : Perbandingan Carta Alir Proses Perolehan Tradisional dan e-Perolehan TMR&D .

Kotak yang berwarna kuning merupakan antara langkah-langkah yang telah diautomasikan kepada sistem e-Perolehan yang berasaskan web ini. Borang ini kemudiannya dihantar ke unit perolehan untuk diproses mengikut kategori pembelian. .3. Oleh itu dapat disimpulkan di sini bahawa perubahan dari perolehan tradisional kepada e-Perolehan. Ketua unit perlu mengesahkan borang pembelian ini supaya segala butiran yang dimasukkan adalah seperti yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa. penggunaan sistem e-Perolehan telah membolehkan beberapa kaedah yang dilakukan secara manual diautomasikan kepada atas talian. 2001). Ianya bermula dengan pengguna sistem untuk membuat justifikasi barangan pembelian kepada Jawatankuasa Perolehan Am (JPA). Penerangan lanjut mengenai kedua-dua kategori pembelian ini akan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya. Mesyuarat ini perlu untuk memastikan tiada pertindihan pembelian berlaku antara unit-unit serta mendapatkan persetujuan dari unit-unit yang lain. terdapat juga beberapa langkah yang telah dimansuhkan seperti yang ditunjukkan oleh kotak yang berwarna biru. Di samping itu juga. pemohon perlu mengisi borang pembelian yang lebih dikenali sebagai pink form (Lihat Lampiran F). Setelah mendapat kelulusan mesyuarat. Justifikasi ini dibuat dengan mengisi borang JPA yang mengandungi butiran mengenai barangan pembelian. Ahli mesyuarat MCM ini terdiri daripada ketua-ketua unit sebagai makluman kepada unit-unit lain tentang pembelian aktiviti semasa.99 Carta alir ini menunjukkan langkah-langkah yang terlibat semasa perolehan dijalankan. Daripada Rajah 4. Terdapat beberapa perbezaan yang boleh di lihat daripada pengguna sistem e-Perolehan. Seterusnya. memberikan banyak pembaikan ke atas proses perolehan dengan mempercepatkan lagi proses perolehan yang sedia ada seperti yang dinyatakan dalam kajian sebelum ini (Essig dan Arnold. Kategori pembelian ini terbahagi kepada dua iaitu pembelian terus dan pembelian secara sebut harga. permohonan ini pula akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM). Borang yang telah lengkap diisi kemudiannya dikembalikan kepada unit perolehan untuk dibawa ke mesyuarat JPA.

kelebihan dari segi penggunaan masa dan pengurangan kesilapan semasa proses perolehan juga menjadi faktor pendorong kepada organisasi ini untuk melaksanakan e-Perolehan. membangunkan kecekapan rantai pembekal.3 Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Terdapat pelbagai faktor yang mendorong organisasi untuk melaksanakan e-Perolehan. Di samping itu.” . 2002).100 4. Sebenarnya aspek ketelusan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan sistem ini. Antara faktor pendorong lain ialah faedah yang dapat diberikan oleh sistem e-Perolehan kepada penggunaan dalaman dan pembekal syarikat di samping dapat meningkatkan ketelusan dalam menjalankan perolehan syarikat. faktor ketelusan merupakan faktor utama yang mendorong syarikat ini melaksanakan sistem e-Perolehan. Para penyelidik kajian-kajian lepas mendapati bahawa antara faktor yang menyebabkan organisasi melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk membolehkan komunikasi secara global. 2002) dan meningkatkan penggunaan teknologi baru (Andrews dan Garther. Faktor yang mendorong syarikat TMR&D untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh potensi keuntungan yang boleh diperolehi dari segi penjimatan kos dan kecekapan dalam proses pembelian. Dengan menggunakan sistem e-Perolehan.2. Daripada faktor-faktor di atas. ianya dipercayai dapat meningkatkan kemahiran teknikal dalam bidang perolehan dengan menggunakan infrastruktur IT yang lebih kukuh dan boleh diharapkan. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Kewangan syarikat: “Sistem ini sangat bagus kerana ianya lebih telus dari segi pengurusan perolehan dan juga staf. menyahut seruan kerajaan (Mitchell.

Phostoshop.Kini.4 Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D Unit Perolehan TMR&D mula menggunakan perolehan elektronik atau e-Perolehan sejak Jun 2003.2. Antara peralatan (Tools) yang diperlukan untuk sistem e-Perolehan ini adalah seperti berikut. Tahun 2001 Perancangan di TMR&D untuk menggunakan e-Perolehan 3. dsb) Berikut merupakan kronologi pelaksanaan sistem e-Perolehan di TMR&D: 1. Sistem e-Perolehan yang digunakan di sini dibangunkan sendiri oleh En. Tahun 2000 e-Perolehan mula diperkenalkan dan digunakan oleh kerajaan Malaysia 2. Tahun 2003. Perisian Dream Weaver (Untuk membangunkan sistem) 2. Kos yang terlibat untuk membangunkan sistem ini adalah lebih kurang RM70. Tahun 2002 Pembangunan Sistem e-Perolehan oleh Unit Teknologi Maklumat dengan kerjasama Unit perolehan TMR&D 4. Proses pembangunan sistem e-Perolehan ini mengambil masa lebih kurang enam bulan sebelum sistem ini digunakan sepenuhnya. 1. Item sokongan (Micromedia Flash. Mohd Fauzie bin Mohd Suffian daripada Unit Teknologi Maklumat (IT) TMR&D. SQL Server 2000 3.101 4.000 untuk pembelian peralatan dan perisian sistem. Penggunaan dan peningkatan aplikasi sistem e-Perolehan di TMR&D .

Segala bentuk pembelian barangan dibuat melalui e-Perolehan menggunakan laman Web e-Perolehan TMR&D yang telah disediakan oleh Unit IT. Bakar selaku Eksekutif Unit Perolehan. 4. setiap unit yang ingin membuat pembelian barangan mesti menggunakan sistem e-Perolehan.4 di bawah menunjukkan muka depan bagi laman web e-Perolehan TMR&D. . Menurut En. Walau bagaimanapun.2. Rajah 4.102 Sistem e-Perolehan di TMR&D boleh di katakan masih baru digunakan dan peringkat penggunaannya masih belum meluas kerana dari segi pembayaran pembelian masih menggunakan cara manual untuk membuat pembayaran. beliau menyatakan bahawa penggunaan e-Perolehan ini akan terus dipertingkatkan dari masa ke semasa termasuklah membuat pembayaran kepada pembekal secara atas talian.5 Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Pembelian barangan secara atas talian telah bermula di TMR&D sejak e-Perolehan diperkenalkan pada tahun 2003. Semua bentuk pembelian kecuali latihan perlu dilakukan secara atas talian termasuk pembelian tiket kapal terbang untuk tujuan pembelajaran penyelidik di luar negara. Setiap permohonan pembelian akan melalui beberapa langkah dan proses sebelum ianya dihantar kepada pihak pembekal.

Sehingga kini terdapat lebih kurang 500 buah syarikat yang telah berdaftar dengan TMR&D dan 400 buah syarikat yang aktif sebagai pembekal kepada organisasi ini. . Perkara ini bertujuan untuk mengenali setiap pembekal syarikat dan memastikan pembekal tersebut adalah berkelayakan. Borang ini tidak boleh diisi secara atas talian kerana Unit perolehan ingin berjumpa dengan setiap pembekal yang berminat semasa mereka membuat pendaftaran. Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan (Lampiran H) yang perlu diambil sendiri di TMR&D dengan pembayaran sebanyak RM150 untuk pendaftaran bagi tempoh 2 tahun.4) setiap kali ingin membuat pembelian. Laman web ini juga boleh diakses oleh pembekal yang telah berdaftar dengan unit perolehan TMR&D. Setiap pembekal yang ingin menjalankan urusniaga dengan TMR&D perlu mendaftar terlebih dahulu untuk memudahkan pengurusan data pembekal dan vendor. Butiran lengkap mengenai pembekal atau vendor dimasukkan ke dalam sistem bagi membolehkan pengguna sistem e-Perolehan membuat pemilihan pembekal berdasarkan kepada senarai syarikat yang berdaftar.4 : Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D Pengguna sistem hanya perlu masuk ke laman web e-Perolehan TMR&D (lihat Rajah 4.103 Rajah 4.

unit perolehan telah menjalankan beberapa seminar secara berperingkat untuk memberi pendedahan tentang cara penggunaan sistem tersebut kepada seluruh kakitangan TMR&D. 6.104 Pemilihan pembekal akan dilakukan dengan menggunakan borang pemarkahan seperti yang di Lampiran I. 2. 4. Profil syarikat Status kewangan Struktur syarikat Keterangan prinsipal/pembekal Pengesahan kualiti Kilang/bilik pameran/kemudahan stor Lampiran Setiap kriteria berikut akan diberi markah seperti berikut: Baik -2 Sederhana -1 Tidak sesuai -0 Pemilihan dibuat berdasarkan kepada markah tersebut: Lulus 7-14 Mencukupi 4-6 Tidak sesuai 1-3 Semasa memperkenalkan sistem e-Perolehan. 7. Namun pencarian ini hanya terhad kepada pembekal yang berdaftar sahaja dan pembekal-pembekal ini hanya boleh melihat semua jenis tawaran dan spesifikasi yang diperlukan untuk setiap pembelian sahaja. Penilaian para pembekal adalah berdasarkan kepada pembekal yang mendapat markah lebih daripada 4/14 sahaja dikira layak untuk menjadi pembekal kepada TMR&D dan hanya pembekal yang terpilih sahaja akan dibenarkan untuk melayari laman web e-Perolehan TMR&D. 5. Berikut merupakan kriteria pemarkahan kepada pembekal/vendor: 1. Attaran (2001) turut berpendapat bahawa pendedahan dalam bentuk pengetahuan dan latihan adalah penting untuk mengurangkan penentangan terhadap pelaksanaan sesuatu teknologi baru. Para pembekal juga dibenarkan mengakses pangkalan data dalaman dalam laman web e-Perolehan TMR&D. 3. seminar khas untuk para pembekal juga diadakan untuk memberi pendedahan kepada para pembekal tentang cara penggunaan sistem e-Perolehan TMR&D di samping memastikan sistem ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain daripada kakitangan TMR&D. .

5 menunjukkan kitaran bagi proses perolehan di TMR&D. 2000. Kim dan Shunk. Daripada rajah tersebut.6 Proses e-Perolehan di TMR&D Untuk melengkapkan sistem perolehan pada fasa 1.5: Proses e-Perolehan TMR&D Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D dibahagikan kepada tiga fasa iaitu Fasa Pra-Perolehan. unit IT dan unit perolehan memainkan peranan penting dalam meningkatkan ciri-ciri dan fungsi untuk mengurangkan masa kitaran perolehan. Penerimaan barangan Pembayaran Mengenalpasti keperluan Memeterai kontrak Proses e-Perolehan TMR&D Kelulusan budget Perundingan dengan pembekal Menerima permohonan Kuasa kelulusan Rajah 4.6 menunjukkan Reka bentuk Sistem e-Perolehan di TMR&D. Setiap fasa ini . Fasa Fungsi Utama dan Fasa Pasca Perolehan. Rajah 4. Rajah 4. terdapat lapan langkah yang terlibat dalam proses perolehan TMR&D. Kajian lepas menyatakan bahawa proses perolehan adalah berbeza bagi setiap organisasi kerana ianya bergantung kepada organisasi itu sendiri untuk mereka bentuk proses perolehan mereka mengikut kesesuaian dan kemudahan sistem tersebut kepada pengguna sistem (Philips dan Meeker. 2004).2.105 4.

. Panggilan sebut harga akan dilakukan secara atas talian dalam laman web TMR&D.7. Rajah ini menunjukkan carta alir bagi keseluruhan aktiviti pembelian yang terlibat di TMR&D. Fasa Pra-Perolehan melibatkan semua proses yang dilakukan sebelum membuat pembelian seperti mengenal pasti keperluan. Fasa yang kedua ialah fasa fungsi utama yang akan memastikan proses pemanggilan sebut harga akan berjalan lancar dan lebih telus daripada proses panggilan sebut harga secara tradisional. Kesemua proses ini dilakukan secara atas talian melalui sistem e-Perolehan yang mana tandatangan hanyalah melalui kelulusan atas talian dengan kata laluan yang akan disediakan mengikut tahap pengurusan dan kelulusan kewangan yang sedia ada. maka unit perolehan akan menghantar borang pesanan kepada vendor yang terpilih. penekanan pembangunan adalah lebih ditumpukan kepada proses selepas panggilan sebut harga iaitu proses penilaian dan ketelusan. Proses ini juga akan dilakukan secara atas talian seperti yang terdapat pada aliran proses perolehan tradisional. kecekapan dan ketelusan. Ketelusannya adalah sama dengan konsep peti sebut harga dan yang membezakannya ialah ia berbentuk atas talian. Bagi Fasa yang ketiga. sememangnya sistem ePerolehan ini dapat memberikan ketelusan yang lebih baik daripada sistem yang terdahulu. Vendor yang berminat akan membalas iklan tersebut dengan memberikan senarai sebut harga kepada unit perolehan TMR&D. iaitu fasa Pasca Perolehan. kuasa kelulusan dan penerimaan permohonan. dan seterusnya unit perolehan akan mengiklankan permohonan tersebut kepada semua vendor TMR&D. Setelah pemilihan dilakukan. kelulusan kewangan. Setiap jawapan kepada panggilan akan hanya kelihatan pada hari sebut harga ditutup. Jika di lihat dari segi kos.106 mengandungi proses-proses yang tertentu untuk membolehkan sistem ini dapat berfungsi dengan sempurna. Setiap proses perolehan yang dijalankan mengandungi aktiviti tertentu di mana aktiviti ini disusun dalam bentuk carta alir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Secara ringkasannya proses pembelian di TMR&D bermula dengan permohonan daripada kakitangan TMR&D yang dikehendaki mengisi borang atas talian dan borang ini akan dihantar ke unit perolehan.

Pengguna Sistem 1) Permohonan Unit Perolehan 2)Pengiklanan 3)Sebut Harga 4)Pemilihan Vendor Rajah 4.7 : Aliran keseluruhan sistem e-Perolehan TMR&D .6 : Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D.107 Pra Perolehan Fungsi Utama Penghantaran Sebut harga Rajah 4.

media masa seperti surat khabar dan sebagainya. Seterusnya.000. ianya melibatkan nilai pembelian yang lebih daripada RM 3.000 YES YES YES YES YES YES YES YES YES HoU YES HoD YES CFO CEO BoD/CEO Jadual 4. Manakala bagi pembelian secara sebut harga atau “quotation”.000 10.000 HoU YES HoD YES CFO CEO BoD/CEO Nota : HoU – Head of Unit : HoD – Head of Department : CFO – Chief Finance Officer : BoD – Board of Director . pembelian secara tender dijalankan apabila nilai pembelian melebihi RM 500.108 Sistem e-Perolehan di TMR&D melibatkan tiga bentuk pembelian iaitu pembelian secara terus. Jadual 4. Had jumlah bagi setiap pembelian ini biasanya akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada keputusan pengurusan atasan menilai keberkesanan dan kemudahan menggunakan sistem e-Perolehan ini.001 – 50.000 dan di bawah RM 500. sebut harga dan juga tender.3: Aliran Sebut Harga RM Above 3.000 3.2 : Aliran Pembelian Terus RM Below 3. syarikat tersebut perlu mengemukakan surat pengesahan yang menyatakan bahawa hanya mereka sahaja yang mengeluarkan atau menjual produk tersebut. di mana iklan pembelian akan dihantar kepada semua pembekal yang berdaftar dan pembekal yang berminat untuk mendapatkan tawaran tersebut perlu memberi maklum balas dengan menyertakan senarai sebut harga dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Namun.2 dan Jadual 4.001 10.3 menunjukkan aliran bagi pembelian secara terus dan sebut harga.000 dan iklan yang dijalankan lebih meluas dengan menggunakan Internet.000 Above 50. Jadual 4. Pembelian secara terus dijalankan apabila nilai barangan yang hendak dibeli tidak melebihi RM 3000 atau hanya terdapat sebuah syarikat yang membekalkan barang tersebut.

109 Jadual 4. Ketua Jabatan(HoD). Manakala bagi pembelian yang melebihi RM 3000 dan melebihi RM 10. kelulusan diperlukan dari HoU dan HoD. Perbezaan di antara pembelian secara pembelian terus dan pembelian sebut harga ialah untuk pembelian secara terus. sebut harga atau tender.000. Bagi pembelian yang kurang dari RM 3000. Peringkat kelulusan ini akan meningkat sehingga kepada peringkat Lembaga Pengarah sekiranya pembelian yang dilakukan melebihi RM 50. Ketua Pegawai Kewangan(CFO). Di awal proses pembelian. Ketua Pegawai Eksekutif(CEO) dan Lembaga Pengarah(BoD). . pemohon perlu mengisi permohonan pembelian melalui sistem e-Perolehan dan unit perolehan kemudiannya akan mengiklankannya kepada vendor. Setelah kelulusan diperolehi secara atas talian.2 di atas menerangkan tentang had jumlah pembelian bersama-sama dengan individu yang diberi kuasa untuk membuat pengesahan bagi jumlah tersebut. pemohon akan memilih vendor mereka sendiri dan mengemukakannya kepada unit perolehan. unit perolehan akan menghantar permohonan pembelian tersebut kepada pembekal/ vendor mengikut kriteria pembelian iaitu secara terus. Di sini. peringkat kelulusan adalah dari HoU hingga CFO.000. Pengesahan pembelian ini terdiri daripada pengurusan pihak atasan seperti Ketua Unit(HoU). Manakala bagi pembelian secara sebut harga. requester hanya perlu memasukkan Pengenalan Diri (ID) dan kata laluan mereka untuk membolehkan sistem memasukkan maklumat ke dalam fail pekerja tersebut. pemohon (requester) perlu membuat permohonan secara atas talian dengan menggunakan laman web e-Perolehan TMR&D. Manakala pembelian aliran secara sebut harga pula melibatkan kelulusan daripada HoU dan HoD kerana pembelian ini melibatkan beberapa orang pembekal yang akan bersaing antara satu sama lain untuk memenangi tawaran pembelian yang diiklankan. Salinan borang pembelian yang telah lengkap diisi akan dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan tersebut.

Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan kepada mata penilaian bagi setiap kriteria pembelian. Sistem penilaian ini akan berlaku secara berperingkat. pengurus unit. unit perolehan akan mengeluarkan surat setuju terima (seperti dalam Lampiran J) yang akan ditandatangani oleh Unit Perolehan dan pihak pembekal. Apabila pemohon telah menerima barangan yang dikehendaki. pembekal/vendor perlu menghantar barang yang dikehendaki dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Pembekal yang berminat dengan tawaran tersebut perlu memberi maklum balas secepat mungkin dalam tempoh masa yang ditetapkan. Apabila tamat tarikh pengiklanan.5% daripada nilai pembelian sebagai jaminan kepada syarikat TMR&D. semua pembekal yang berminat akan disenaraikan dalam sistem ini. spesifikasi barangan. pemohon akan menerima surat penerimaan tempahan (Delivery Order. tempoh masa yang diberikan kepada pembekal adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak pemohon (requester) tersebut. mereka perlu menyemak barangan tersebut sama ada ianya memenuhi spesifikasi dan dapat berfungsi dengan baik atau sebaliknya. Pembekal yang terpilih merupakan pembekal yang memperoleh mata nilai yang paling tinggi. ketua unit. Biasanya. Apabila pengesahan telah diperolehi. Unit perolehan akan membuka sebut harga tersebut dan menghantarnya kepada pemohon untuk membuat pemilihan dan penilaian. perkhidmatan selepas pembelian dan sebagainya. DO) dan invois yang perlu diserahkan . eksekutif unit. Setelah perjanjian dibuat. Sekiranya tidak terdapat sebarang masalah. Pemilihan pembekal tersebut perlu mendapat pengesahan daripada jawatankuasa yang telah ditetapkan yang terdiri daripada pengurus besar. Setelah membuat pemilihan pembekal yang berkelayakan berdasarkan kepada harga.110 Setiap pembekal yang telah mendaftar dengan TMR&D akan memperoleh maklumat pembelian tersebut melalui e-mel syarikat atau mereka boleh melayari laman web e-Perolehan TMR&D dari semasa ke semasa. Laman web ini hanya boleh dilayari oleh pembekal yang berdaftar sahaja kerana setiap pembekal yang berdaftar akan mempunyai ID dan kata laluan mereka yang tersendiri. Pihak pembekal/vendor perlu menyertakan “bank guarantee” sebanyak 2. dan sebagainya.

4. Analisis data ini mengandungi empat bahagian utama iaitu:- a. Apabila Unit Kewangan menerima DO dan invois daripada pemohon. Unit kewangan di TMR&D menggunakan perisian My Soft untuk memasukkan butiran pembelian dan proses pembayaran dilakukan secara manual iaitu menggunakan cek dan Bank draf. Tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan b.3 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Seterusnya. Ini kerana sistem e-Perolehan dan sistem kewangan masih belum di gabungkan untuk membolehkan pembayaran dijalankan secara atas talian. mereka akan memasukkan butiran pembelian ke dalam sistem mereka tersendiri.111 kepada unit kewangan untuk membuat pembayaran kepada pembekal. Walau bagaimanapun terdapat juga pembayaran secara atas talian dilakukan sekiranya pembelian barangan tersebut melibatkan pembelian dari negara luar di mana pembayaran dilakukan melalui akaun pembekal tersebut. Pendekatan penyelesaian masalah e-Perolehan . pemohon perlu berurusan dengan Unit Perolehan dan Unit Perolehan akan mengendalikan masalah tersebut. Hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan d. penganalisisan data daripada kaedah soal selidik dikemukakan bersama-sama dengan penemuan-penemuan kajian yang berasaskan kepada kajian literatur serta rumusan ke atas hipotesis-hipotesis kajian. Invois ini akan ditandatangani oleh penerima barangan dan juga pengesahan daripada Ketua Unit masing-masing. Perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada demografi c. Jika terdapat sebarang masalah dengan barangan yang diterima.

Kaedah pengurangan data digunakan untuk membuang data-data yang tidak perlu bagi meninggalkan data yang penting dan sesuai. Kajian ini menggunakan ketiga-tiga langkah ini untuk menganalisis data kualitatif. didapati nilai pekali kebolehpercayaan bagi data kajian adalah tinggi iaitu 0. mempamerkan dan merumuskan data serta verifikasi data. 2001:261). Analisis kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. 4. hasil analisis kebolehpercayaan bagi item-item kajian ini jelas membuktikan bahawa instrumen kajian ini boleh diterima pakai.4. Manakala bagi kaedah kualitatif.6 (Salleh dan Zaidatun.9211 dan ini bermakna data kajian mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi kerana nilai pekali yang diperolehi melebihi 0.4 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Kebolehpercayaan atau “reliability” merupakan ukuran keupayaan sesuatu instrumen penyelidikan dalam mengukur permasalahan (pembolehubah) kajian secara konsisten setiap kali ianya digunakan pada masa. Oleh yang demikian. Bagi ujian kebolehpercayaan. Hasil daripada analisis yang dijalankan. tempat dan sampel yang berlainan.112 Aspek-aspek ini dianalisis melalui dua cara iaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Data ini akan dipamerkan untuk dibincangkan dalam analisis kajian. analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) seperti yang diterangkan dalam bab tiga dalam kajian ini. kajian ini menggunakan kaedah Analisis Kebolehpercayaan dengan melihat Cronbach’s alpha melalui perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Nilai Cronbach’s alpha bagi setiap faktor disenaraikan dalam Jadual 4. . Analisis ini melibatkan kaedah pengurangan data (data reduction).

83 0. Nilai Eigen (Eigenvalues) dapat membantu dalam membuat keputusan untuk menentukan jumlah faktor yang perlu dikeluarkan (Miller dan Salkind.6. Jika ukuran itu mengukur satu konsep pada keseluruhannya. pengkaji boleh menggunakan kepercayaan konseptual mereka berdasarkan kajian atau teori kajian lepas. Jadual- .93 4. nilai Eigen menunjukkan terdapat enam faktor yang boleh bentuk oleh pembolehubah ini. dalam menentukan bilangan faktor yang perlu dibentuk. bagi aspek amalan e-Perolehan pembolehubah-pembolehubah dikumpulkan kepada empat faktor seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. manakala pembolehubah-pembolehubah bagi faedah e-Perolehan pula akan dikumpulkan kepada tiga faktor seperti yang terdapat dalam Jadual 4.80 0. Oleh itu.80 0. Walau bagaimanapun.5.4: Analisis Kebolehpercayaan Instrumen menggunakan Cronbach’s alpha Jenis Amalan e-Perolehan Pembolehubah Pengumpulan maklumat Jenis permohonan Kontrak Perundingan Analisis Risikan Faedah e-Perolehan Faedah kepada organisasi Faedah dari pembekal Faedah kepada pengguna dalaman Bilangan Item 5 4 9 5 3 3 13 Nilai Alpha (α) 0. Ini kerana. Daripada analisis yang dijalankan.87 0. 1998: 155).5 Analisis Kesahan Instrumen Kesahan instrumen dianalisis secara kesahan muka (content validity) yang mempertimbangkan sama ada instrumen ini berjaya mendekati satu konsep itu dengan sepenuhnya atau tidak.86 0.113 Jadual 4. maka pengkaji berjaya mengemukakan kesahan muka (Syed. Pengelompokan pembolehubah melalui Kaedah Analisis Faktor dengan melihat kepada faktor yang mempunyai nilai Eigennya melebihi 1 dipilih sebagai faktor utama. 2002). menurut Green dan Salkind (2003). pengkaji mengelompokan pembolehubah ini kepada empat faktor berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Quesada (2004).85 0.

441 -4.112 -3.541 0.454 -6.378 0.86E-02 2.533 0.291 0.166 0.109 -4.278 0.541E-02 0.315 0. Jadual 4.151 -0.752 0.227 8.859E-02 0.176 0.757 7.538 0.28E-02 0.121 -6.759 0.38E-02 2.5: Analisis Faktor dan nilai Eigen bagi amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan Faktor Kontrak Perundingan Customization Kontrak akhir Piawai kualiti Kuantiti penghantaran Masa penghantaran Prestasi perolehan Tempoh penghantaran Prestasi pembekal Harga 0.126E-02 -0.101 7.815 0.367 10.155 -0.17E-02 0.308 6.293 1.244E-02 0.761 0.415 -6.201 0.638 0.180 0.763 12.744 0.284 0.014 2.270 0.772E-02 0.720E-02 2.413E-02 0.143 Analisis Risikan Spesifikasi produk dan maklumat rungutan tentang bahan yang rosak Bahan tempahan Pengangkutan tempahan Perbelanjaan lepas untuk bahan Membuat tempahan 0.729 0.99E-02 -6.605 0.209 0.10E-02 0.628 2.563 -0.203 6.758 0.609 0.116 4.107 3.74E-02 5.622E-02 0.101E-02 0.288 0.571 0.299 0.138 0.116 5.787 0.80E-02 2.114 jadual ini menghuraikan hasil ujian Analisis Faktor dan nilai Eigen yang diperolehi bagi setiap faktor dan nilai pemberat (factor loading) bagi setiap item dalam pembolehubah bagi amalan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan.46E-02 0.687 0. dan jaminan (warranty) Mendapatkan rujukan untuk kualiti perkhidmatan produk Mencari produk yang bersesuaian untuk ditempah Mencari pembekal untuk menjalankan pembelian Permintaan bahan 8.584 28. penyelenggaraan.763 0.134E-02 0.714E-02 -4.615 0.346 8.138 4.167 0.217E-02 -0.161 3.807 0.63E-02 0.131 Jenis Permohonan Sebut harga (Quotation) Permohonan proposal (Request For Proposal) Permohonan maklumat (Request For Information) Permohonan Bida (Request For Bids) 0.322 0.638 .26E-02 -0.337E-02 0.266 Nilai Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Pengumpulan Maklumat Mengenal pasti keperluan untuk perkhidmatan selepas pembelian.233 0.126 0.851 0.631 Nilai Eigen % Varian Faktor 1 : Kontrak perundingan Faktor 2 : Pengumpulan maklumat Faktor 3 : Analisis Risikan Faktor 4 : Jenis permohonan 6.102 0.580E-02 -1.295 -3.402 -2.669 0.297E-02 0.320 0.

kontrak akhir dan piawai kualiti merupakan elemen yang menjadi perhatian pihak pengurusan. Pada kebiasaannya. maklumat yang diperlukan dalam analisis ini lebih berkait dengan spesifikasi produk. aspek customization. permohonan proposal. permohonan maklumat dan permohonan bida merupakan antara cara yang boleh dilakukan untuk membuat pembelian. Keempat-empat faktor ini ialah kontrak perundingan (6. 1998). Jenis permohonan seperti sebut harga. Di samping itu juga.757). analisis risikan (2.115 Dalam menentukan pembolehubah-pembolehubah bagi setiap faktor..763). Maklumat risikan ini penting bagi membolehkan pemohon membuat pemilihan pembekal yang terbaik. Kontrak perundingan merupakan salah satu faktor dalam amalan perolehan yang meliputi perkara-perkara yang menjadi perbincangan dan perundingan semasa menjalankan perolehan. Oleh itu.5). Analisis faktor ini menghasilkan empat faktor yang menerangkan 58. pengumpulan maklumat (2. analisis risikan juga memainkan peranan dalam amalan perolehan barangan dan perkhidmatan. . Analisis risikan bertujuan untuk menilai prestasi bagi tujuan pengawasan dan membantu dalam membangunkan strategi berdasarkan kepada maklumat yang berkualiti tinggi. jenis bahan tempahan dan pengangkutan barang.367) dan jenis permohonan (1. perolehan barangan dan perkhidmatan juga boleh dilakukan dengan beberapa cara bergantung kepada nilai pembelian yang ingin dilakukan. nilai pemberat yang kurang daripada 0. Selain daripada kedua-dua faktor di atas.57% daripada keseluruhan nilai varian bagi amalan e-Perolehan (lihat Jadual 4. Elemen-elemen lain yang terdapat dalam kontrak perundingan juga dapat membantu pengguna sistem dalam mewujudkan perhubungan dua hala dengan pihak pembekal dalam memberi faedah kepada kedua-dua pihak.40 akan dikeluarkan daripada faktor tersebut (Hair et al.584).

6).598) kepada pengguna dalamannya. Faedah kepada pengguna sistem meliputi aspek penjimatan dan kemudahan yang diperolehi oleh pengguna sistem e-Perolehan dari segi mengurangkan masa transaksi (0.600).465) serta mengurangkan kos bahan dan perkhidmatan (0.103) dan faedah kepada organisasi (1.828). kos (0.802). Sistem e-Perolehan juga mampu memberi faedah kepada organisasi dalam mengurangkan inventori (0. Berdasarkan kepada nilai pemberat yang melebihi 0. mengurangkan pembelian yang tidak perlu (0. Berdasarkan kepada nilai pemberat yang diperolehi.661) dan kebolehpercayaan maklumat (0. faedah ini terbahagi kepada tiga iaitu faedah kepada pengguna sistem (9.613). Semua pembolehubah ini mempunyai nilai pemberat yang melebihi 0.40 dalam setiap faktor yang telah ditentukan. kertas kerja (0.065% daripada keseluruhan nilai varian bagi faedah e-Perolehan. .718).511) dan kesilapan semasa pembuat pembelian (0.694). Sistem ini juga mampu memberi kemudahan dalam meningkatkan kualiti bahan (0. mengurangkan bilangan pembekal (0. mengurangkan masa transaksi merupakan faedah utama kepada pengguna sistem e-Perolehan di TMR&D. faedah dengan pembekal (2. mengurangkan inventori.812).116 Analisis faktor juga dijalankan ke atas faedah e-Perolehan (lihat Jadual 4.402). pembelian yang tidak perlu dan bilangan pembekal merupakan tiga faktor utama yang menyumbang kepada faedah organisasi. Daripada analisis yang dijalankan. Ketiga-tiga faktor ini menerangkan 61. penghantaran produk tepat pada masa yang ditetapkan (0.828).708).8. perkhidmatan (0.

345 0.718 44.199 -1.598 0.329E-02 0.267E-02 9.44E-03 0.828 0.613 7.557 0.279E-02 0.465 6.332 .308 0.344 -9.144 0.149 0.172 0.20E-03 0.150 0.103 9.164 0.703 8.511 0.868 0.644 0.152 0.407 0.695 -8.694 0.600 0.191 0.812 0.553 0.403 0.802 1.173 0.39E-03 0.131 8.828 0.209 6.142 2.617 0.297 0.187 0.117 Jadual 4.186E-03 2.300 0.699 0.708 0.6: Analisis Faktor dan nilai Eigen bagi faedah e-Perolehan Faedah e-Perolehan Faktor Faktor 1 Nilai Pemberat Faktor 2 Faktor 3 Faedah kepada pengguna sistem Mengurangkan masa transaksi Penghantaran maklumat yang tepat pada masa kepada pengguna dalaman Mengurangkan kos transaksi Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan kefleksibelan memenuhi perubahan kepada keperluan pengguna Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Sistem e-Perolehan sedia ada sangat memuaskan Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan komunikasi dengan pengguna dalaman Memenuhi jangkaan pengguna dalaman Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna dalaman (laporan perkembangan terkini) Mengurangkan kertas kerja 0.199E-02 0.140 0.104 0.661 0.664 0.716 0.274 0.352 Faedah dengan pembekal Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal 0.560 0.577E-03 2.872 0.242 0.330 0.403 Faedah kepada organisasi Mengurangkan inventori Mengurangkan pembelian yang tidak perlu (Maverick buying) Mengurangkan bilangan pembekal Nilai Eigen % Varian Faktor 1 : Faedah kepada pengguna sistem Faktor 2 : Faedah dengan pembekal Faktor 3 : Faedah kepada organisasi 0.

7%). pengkaji telah meninggalkan soal selidik tersebut bersama-sama sampul surat beralamat pengkaji kepada responden tersebut. Walau bagaimanapun. Jadual 4.118 4. Walaupun sistem ini didominasi oleh golongan muda. Berdasarkan taburan kekerapan.4% daripada keseluruhan responden. Pengkaji sendiri telah mengedarkan soal selidik secara bersemuka dengan responden. hanya 92 yang dikembalikan. Terdapat sedikit masalah semasa mengedarkan soal selidik kerana sebahagian daripada pengguna e-Perolehan di TMR&D berada di luar negara atas urusan kerja. Mereka ini terdiri daripada individu yang memegang jawatan eksekutif dan ke . Bagi responden yang tidak berkelapangan atau tiada di tempat mereka pada masa soal selidik diedarkan. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kategori jawatan dan mendominasi penggunaan sistem e-Perolehan di TMR&D berdasarkan kepada jumlah bilangan mereka yang agak ramai iaitu 67. 4.1 Umur Pengkaji berpendapat bahawa sampel bagi kajian ini menggambarkan realiti struktur umur tenaga kerja muda yang mendominasi penggunaan e-Perolehan di TMR&D di mana majoriti responden berumur di antara 26-30 tahun (42.7 menunjukkan peratusan umur responden yang menggunakan sistem e-Perolehan di TMR&D yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. profil demografi responden bagi kajian ini dapat dirumuskan seperti Jadual 4. diikuti dengan pekerja yang berusia sekitar 31-35 tahun (24.6.6 Analisis Profil Pekerja Daripada 122 borang soal selidik yang diedarkan.7%).7. tidak semua responden yang dapat menjawab soal selidik yang diedarkan dengan serta-merta. namun terdapat juga sebilangan kecil pengguna sistem ini terdiri daripada mereka yang berusia lewat 40an.

7 12.0 24.7 24.2 25.7 : Demografi Responden Demografi Umur 20-25 tahun 26-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun 41-45 tahun 46-50 tahun 51-55 tahun Lelaki Perempuan MCE/SPM Sijil/Diploma Sarjana Muda Sarjana/Doktor Falsafah Tempoh Pengalaman Kurang 2 tahun 2-5 tahun 6-10 tahun 10 tahun ke atas Kategori Jawatan Pentadbiran/Perkeranian Teknikal Pengurusan Eksekutif Lain-lain Peratusan (%) 9.5 11.0 42.4 3.4 Jantina Tahap Pendidikan . Jadual 4.119 atas dan terlibat dengan aktiviti pengesahan dan meluluskan sesuatu pembelian sebelum dihantar kepada pembekal.7 4.4 3.0 58.6 7.2 14.7 17.6 63.4 4.6 5.3 17.3 6.6 44.5 66.3 32.

6.6%. pengkaji mendapati bahawa majoriti pengguna ePerolehan terdiri daripada kaum lelaki kerana peratusan yang dicatatkan oleh lelaki adalah tinggi iaitu sebanyak 66.120 4. mungkin kalau kita tengok kepada pengguna sistem itu sendiri lebih kepada bahagian penyelidikan. perkara ini disebabkan oleh kebanyakan ketua-ketua dan pengurus-pengurus unit di sini terdiri daripada kaum lelaki. mungkin dia punya nisbah tu tak banyaklah…” . Daripada senarai pengguna e-Perolehan yang diberikan oleh unit perolehan.2 Jantina Jadual 4. golongan ini kebiasaannya yang membuat pembelian bagi unit masing-masing kerana setiap pembelian yang dilakukan memerlukan justifikasi barangan yang lengkap dan perlu mengemukakan tujuan bagi membolehkan pembelian tersebut diluluskan. jelas menunjukkan bahawa golongan wanita tidak ramai menggunakan sistem e-Perolehan. ketua program pun semua lelaki.7 menunjukkan taburan jantina responden yang menggunakan sistem e-Perolehan di organisasi TMR&D. Pengurus Besar adalah lelaki. Maka keperluan perniagaan bergantung kepada fungsi kerja yang dilakukan. kebanyakan ketua unit dan pengurus projek juga adalah lelaki. Apabila kita tengok bahagian penyelidikan ini.3% berbanding pengguna perempuan iaitu hanya 32. Hasil temubual mendapati bahawa. Oleh itu. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan yang menyatakan: “Sistem perniagaan mesti selari dengan keperluan perniagaan. oleh itu kebetulan agaknya yang menggunakan sistem ini banyak lelaki. Perkara ini dapat dijelaskan daripada temubual yang dijalankan ke atas kakitangan TMR&D. tetapi perempuan pun ada. Daripada jadual tersebut.. di mana.

7% (lihat Jadual 4. Perkara ini membuktikan bahawa pengguna e-Perolehan di TMR&D terdiri daripada golongan yang berpelajaran.6.121 4. tempoh pengalaman responden adalah sekitar 2-5 tahun dan 6-10 tahun dengan masing-masing 44. Terdapat 14.3% pengguna sistem yang berkhidmat lebih daripada sepuluh tahun di syarikat ini. 4.3 Tahap Pendidikan Secara keseluruhannya.7) diikuti dengan golongan pengurusan sebanyak 17. dapatan kajian menunjukkan bahawa pengguna sistem terdiri daripada mereka yang telah lama berkhidmat dalam organisasi ini.2%.6%. 4.0% dan 24. diikuti dengan memiliki Ijazah Sarjana/ Doktor Falsafah(25.3 Tempoh Pengalaman Berdasarkan kepada Jadual 4. aktiviti ini . Kebiasaannya.2%) memiliki Ijazah Sarjana Muda. kebanyakan responden yang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D mendapat pendidikan yang agak tinggi kerana lebih daripada separuh responden (58.6. Ini kerana pengguna sistem ini sekurang-kurangnya memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).3%) seperti yang pada Jadual 4.7.7.6. Kebanyakan pengguna ini terdiri daripada ketua bahagian dan ketua-ketua unit. Ini kerana golongan eksekutif majoritinya terdiri daripada mereka yang terlibat dengan aktiviti R&D.4 Kategori Jawatan Majoriti pengguna sistem e-Perolehan di TMR&D terdiri daripada golongan eksekutif iaitu sebanyak 63. Secara keseluruhannya.

harga. dan sebagainya. Ini kerana golongan ini biasanya jarang terlibat dengan aktiviti pembelian kerana bidang kerja mereka adalah lebih spesifik dan aktiviti pembelian bukan merupakan satu keperluan bagi mereka. perkhidmatan selepas jualan. Oleh itu.122 melibatkan pembelian barangan dalam nilai yang besar sehingga mencecah jutaan ringgit. spesifikasi barangan atau perkhidmatan. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam temubual yang telah dijalankan. ianya memerlukan butiran lanjut mengenai sesuatu barangan yang hendak dibeli seperti jenis barangan.” Oleh itu.6%) yang menggunakan sistem ini. “Dari segi kemasukan maklumat ke dalam sistem e-Perolehan. Golongan eksekutif ini terdiri daripada ketua-ketua unit. Aktiviti pembelian syarikat biasanya dikendalikan oleh individu ini kerana mereka lebih arif tentang pembelian yang ingin dilakukan serta mengetahui keperluan semasa setiap unit. namun sistem ini merupakan satu sistem yang terbuka kepada semua kakitangan di TMR&D di mana setiap kakitangan boleh membuat pembelian secara atas talian mengikut keperluan semasa mereka. penolong ketua unit. Butiran lengkap ini diperlukan semasa mengisi borang pembelian secara atas talian dan akan disemak oleh pengurus besar unit tersebut. . dan para penyelidik kanan yang bertindak sebagai individu yang bertanggungjawab menguruskan sesebuah projek penyelidikan yang telah diluluskan. Jadi kebanyakan pengguna itu terdiri daripada golongan eksekutif. terdapat juga sebilangan kecil daripada lain-lain jawatan (4. Walaupun majoriti pengguna sistem e-Perolehan di sini terdiri daripada golongan eksekutif. bagi setiap pembelian yang dilakukan. kebanyakannya dilakukan oleh golongan eksekutif kerana kita perlukan pengguna/pembeli itu sendiri kerana mereka lebih arif tentang spesifikasi barangan yang diperlukan.4%) dan pentadbiran/perkeranian (6.

123 4. Berdasarkan kepada temubual yang dijalankan ke atas beberapa orang kakitangan di TMR&D yang menggunakan sistem ini.8 : Peratusan kepuasan penggunaan sistem e-Perolehan .” Peratusan Penggunaan E-perolehan Tidak 8% Ya 92% Rajah 4. mereka menyatakan bahawa sistem e-Perolehan di TMR&D merupakan satu sistem yang mesra pengguna dan mudah digunakan. ianya jelas menunjukkan bahawa majoriti (92%) pengguna sistem e-Perolehan syarikat amat berpuas hati dengan sistem tersebut.8. Kenyataan ini dikemukakan sendiri oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam kenyataannya seperti berikut: “Kebaikan sistem ini ialah ia mesra pengguna dan senang digunakan. mereka akan mendapat yang sistem memang mesra pengguna. Mereka boleh menggunakan sistem ini walaupun tiada pengalaman dan pengetahuan kerana apabila mereka masuk ke dalam sistem e-Perolehan ini.6. Perkara ini jelas menggambarkan kemampuan sistem e-Perolehan ini dalam membantu pengguna untuk menjalankan pembelian barangan dan perkhidmatan dengan lebih mudah dan cepat.5 Penggunaan e-Perolehan Daripada Rajah 4.

segala perolehan yang dilakukan oleh kakitangan TMR&D adalah dengan menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan yang menyatakan bahawa : “Sistem ini lebih baik daripada sistem yang lama kerana dulu mereka menggunakan sistem secara manual. Sistem ini menyenangkan semua pihak dan memberikan keselesaan kepada semua pihak dari segi memudahkan pembuatan keputusan dan memberikan ketelusan dalam membuat pembelian. Jadual 4.5%).7 Analisis dan Penemuan Kajian 4.” .124 Di samping itu.1 Tahap Amalan e-Perolehan Hasil daripada soal selidik yang diedarkan ke atas pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. didapati tahap amalan e-Perolehan di TMR&D berada pada tahap yang tinggi (55. Rata-rata pengguna e-Perolehan menggunakan sistem ini kerana kemampuan sistem ini dalam memberikan penjimatan dan memudahkan urusan perolehan dijalankan. 4. pengguna juga merasakan bahawa sistem e-Perolehan ini adalah lebih baik daripada sistem perolehan yang terdahulu kerana ianya lebih mudah. Maka mereka tiada pilihan selain menggunakan sistem ini untuk membuat pembelian. cepat dan juga menjimatkan. so sekarang ini mereka kena gunakan sistem e-Perolehan. Dapatan ini diperkukuhkan lagi dengan temubual dan pemerhatian yang dijalankan di TMR&D di mana hasil daripada temubual yang dijalankan.7. … Ianya juga menyenangkan semua pihak dan memberikan keselesaan kepada semua pihak. Faedah e-Perolehan merupakan pendorong kepada pelaksanaan dan amalan e-Perolehan.8 menunjukkan peratusan amalan e-Perolehan di TMR&D.

masa penghantaran.5% 6 3 5 14 4.5% 42 40 24 34 140 40.8%. tempoh penghantaran. didapati bahawa tahap faedah e-Perolehan TMR&D berada pada tahap sederhana dengan peratusan yang diperolehi iaitu 50. kualiti penghantaran. prestasi pembekal dan prestasi perolehan merupakan antara aspek yang penting dalam membuat pertimbangan semasa menjalankan pembelian.2 Tahap Prestasi e-Perolehan Daripada Jadual 4. dan Croom dan Johnston (2003).9. kontrak akhir. Ini kerana item-item seperti harga.7.125 Antara jenis amalan e-Perolehan yang tinggi amalannya ialah kontrak perundingan (56) diikuti jenis permohonan (52). Dalam kajian ini. Frye (2004).0% Tinggi Sederhana Rendah 4. Helmi (2005). Kontrak perundingan merupakan amalan yang paling tinggi disebabkan oleh item-item yang terdapat dalam amalan ini mempunyai kepentingan dalam membuat pembelian. Jadual 4. faedah e-Perolehan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu . analisis risikan (43) dan pengumpulan maklumat (41) berada pada tahap sederhana. (2005).8 : Tahap Amalan e-Perolehan TMR&D Tahap / Jenis Amalan Pengumpulan maklumat Analisis risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan Jumlah Jumlah Peratusan 41 43 56 52 192 55. Kajian literatur sebelum ini mendapati ramai penulis bersependapat bahawa sistem ePerolehan sememangnya memberikan banyak faedah kepada penggunanya (Hussain et al. Quesada (2004). piawai kualiti. customization.

Sistem ini juga dapat membantu dalam memudahkan proses perolehan dijalankan berbanding dengan menggunakan cara perolehan tradisional.3 Perbezaan Amalan dan Prestasi e-Perolehan Berdasarkan kepada Faktor Demografi.7.2% 46 41 47 134 50. faedah kepada pengguna sistem dan faedah dengan pembekal/vendor syarikat.8% 30 5 8 43 16. Ujian –t dan ANOVA digunakan untuk melihat perbezaan yang wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi. Jika dibandingkan ketiga-tiga faedah yang diberikan oleh sistem ini. Penerangan lanjut tentang proses e-Perolehan TMR&D ini akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya dalam analisis kajian kes. Jadual 4.126 faedah kepada organisasi.2% Tinggi Sederhana Rendah Dapatan ini turut disokong oleh Pengurus Unit Perolehan TMR&D yang menyatakan bahawa sistem ini diwujudkan untuk memudahkan proses perolehan dijalankan di samping memberi faedah kepada pengguna sistem itu sendiri. 4. Faktor . didapati faedah kepada pengguna mencatatkan tahap yang tinggi dengan bilangan kekerapan sebanyak 42 manakala faedah organisasi dan faedah dengan pembekal berada pada tahap sederhana dengan kekerapan 46 dan 47.9 : Tahap Prestasi e-Perolehan TMR&D Tahap / Faedah Faedah organisasi Faedah kepada pengguna Faedah dari pembekal Jumlah Nilai Peratusan 13 42 33 88 33.

2003). dan kategori jawatan. Jadual 4. 1995. Daripada kajian yang dijalankan oleh Gattiker dan Hlavka (1992) juga mendapati bahawa tiada perbezaan antara kelakuan mengikut jantina. (Rugimbana.11 menunjukkan terdapat perbezaan antara amalan e-Perolehan (Jenis Permohonan) dan prestasi e-Perolehan (Faedah kepada pengguna) dengan tahap pendidikan di mana nilai signifikan yang diperolehi adalah kurang 0. Maka pengkaji berpendapat bahawa pekerja yang berpendidikan tinggi lebih selesa dan mudah untuk menggunakan sistem e-Perolehan kerana tahap pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka dalam menerima dan menggunakan teknologi baru (Bakri. Keputusan ini ditentukan berdasarkan nilai signifikan bagi amalan dan prestasi ePerolehan yang menunjukkan nilai melebihi 0. Jadual 4.05. ). penggunaan Internet. 2004. Keputusan analisis menunjukkan tiada sebarang perbezaan signifikan wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor jantina. Menurut Leticia (2002). Perbezaan antara dua pembolehubah hanya wujud sekiranya nilai signifikan kurang daripada 0. lebih cenderung mereka untuk menggunakan Internet atau komputer. Teo. Ini kerana sistem ini direka bentuk untuk semua kakitangan TMR&D dan lebih berkonsepkan mesra pengguna. lebih tinggi tahap pendidikan seseorang itu. 2001.11 menunjukkan nilai signifikan bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi. 2001).05. Robieh. Di sini pengkaji merumuskan bahawa .127 demografi di lihat dari aspek jantina.10 dan Jadual 4. tempoh pengalaman. Manakala terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa faktor jantina dan kategori jawatan juga tidak memberi kesan ke atas aspek pembelian (Sharon.05. tahap pendidikan. Daripada analisis ujian Post Hoc mendapati bahawa perbezaan ini berlaku dikalangan mereka yang mempunyai pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda. Walau bagaimanapun. Kajian lepas juga mendapati bahawa tahap pendidikan juga sering dikaitkan kepuasan kerja. 2005.10 dan Jadual 4. kategori jawatan dan tempoh pengalaman. Park.

128 tahap pendidikan berperanan besar dalam mempengaruhi amalan e-Perolehan di Syarikat kajian kes.880 0.306 0.594 0.765 0. Dalam era globalisasi.10: Nilai Signifikan Amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan Faktor Demografi Jantina Nilai Signifikan Tahap Pendidikan Tempoh Pengalaman Kategori Jawatan Pengumpulan Maklumat Jenis Permohonan Kontrak Perundingan Analisis Risikan 0.504 0.038 0.911 0. persaingan kini tidak lagi dibatasi oleh sempadan geografi .824 Jadual 4.672 0.679 0. Antara sebab utama sistem e-Perolehan diterapkan ke dalam organisasi adalah untuk memperoleh faedah daripada sistem tersebut.218 0.179 0.508 0.11: Nilai Signifikan faedah e-Perolehan berdasarkan kepada Faktor Demografi Faedah e-Perolehan Faktor Demografi Jantina Nilai Signifikan Tahap Pendidikan Tempoh Pengalaman Kategori Jawatan Faedah kepada organisasi Faedah dengan pembekal Faedah kepada pengguna sistem 0.485 0.228 0.456 0.476 0.860 0.930 0.577 0.677 0. Jadual 4.298 0.152 0.421 0.313 4.042 0.4 Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan Prestasi e-Perolehan di lihat dari segi faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan.734 0.287 0.7.

.12 .14) yang diperolehi dalam model ini. maka semakin banyak faedah yang boleh diperolehi oleh organisasi. Walau bagaimanapun keputusan analisis menunjukkan analisis risikan dan pengumpulan maklumat tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kesemua faedah e-Perolehan. Nilai pekali yang positif memberi gambaran bahawa semakin terbuka dan sukarnya pembelian yang ingin dilakukan.4. Ini kerana pembelian yang dilakukan secara bida memberikan keuntungan kepada organisasi kerana para vendor akan bersaing untuk memberi tawaran yang terbaik dengan harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik kerana mereka terpaksa bersaing dengan pembekal yang lain secara atas talian dan terbuka. Jenis permohonan ini didapati mempunyai hubungan yang signifikan pada aras keertian 5% dengan faedah ePerolehan.129 tetapi lebih bersifat global. Faedah kepada pengguna dalaman juga turut dipengaruhi oleh kontrak perundingan di mana amalan e-Perolehan ini membantu syarikat untuk mendapatkan faedah dari segi harga yang berpatutan dengan kualiti yang lebih baik dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. permohonan proposal.05 (Lihat Jadual 4. Ini bermakna bahawa faedah e-Perolehan banyak bergantung kepada bagaimana pembelian yang dilakukan sama ada melalui sebut harga. Analisis regresi ini mendapati bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang terbesar bagi faedah e-Perolehan berdasarkan nilai pekali yang kurang dari 0. dan permohonan bida. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah ini tidak mempengaruhi faedah e-Perolehan berbanding pembolehubah yang lain yang lebih mempunyai kaitan secara langsung. permohonan maklumat. Penjimatan kepada organisasi merupakan satu faedah dalam mengurangkan kos perbelanjaan syarikat dan boleh dijadikan sebagai perancangan strategik syarikat dalam meningkatkan keuntungan syarikat.

934 0.640 P 0.130 Jadual 4.148 0.006 R2 = 0.010 0.891 -0.507 0.010 Pembolehubah tidak bersandar P = 0.402 1.248 0.007 P = 0.12: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada organisasi Pembolehubah bersandar • Faedah kepada organisasi Beta t P Pembolehubah tidak bersandar • • • • F Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 3.261 2.428 0.325 -0.168 * Signifikan pada aras keertian 5% Jadual 4.667 -0.689 0.094 0.632 Beta 0.163 1.052 0.762 0.313 t 0.797 2.083 0.086 -0.13: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah dengan pembekal Pembolehubah bersandar • • • • • F Faedah dengan pembekal Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 3.211 0.159 * Signifikan pada aras keertian 5% .009 R2 = 0.133 0.

430 Beta -0.90).346 P 0. kebanyakannya menyatakan sistem e-Perolehan ini memberikan banyak faedah kepada mereka dari segi mengurangkan kos transaksi (3. terdapat dua faedah yang merekodkan min terendah iaitu mengurangkan inventori (2.356 0.79).401 0.042 0. Ini kerana daripada aspek perolehan yang dilakukan di organisasi ini lebih melibatkan pembelian teknologi terkini untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan.034 0.002 Pembolehubah tidak bersandar P = 0. mengurangkan kertas kerja (3. Daripada jadual ini.001 0.346 t -0. penerimaan sistem e-Perolehan ini juga adalah disebabkan oleh faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada penggunaan sistem tersebut. Oleh itu aspek mengurangkan inventori bukan merupakan faedah utama kepada organisasi ini. Jadual 4.356 0. Berdasarkan kepada dapatan soal selidik yang dijalankan.80) dan mengurangkan masa transaksi (3.76).83) dan mengurangkan bilangan pembekal (2. .292 0. maka daripada segi pembelian yang dilakukan adalah mengikut keperluan penyelidikan semasa dan ianya tidak melibatkan barangan yang perlu disimpan sebagai inventori.131 Jadual 4.15 menunjukkan faedah-faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan kepada organisasi TMR&D.771 0.305 * Signifikan pada aras keertian 5% Di samping itu.689 0.000 R2 = 0. TMR&D merupakan organisasi yang menjalankan pembangunan dan penyelidikan.14: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada pengguna dalaman Pembolehubah bersandar • • • • • F Faedah kepada pengguna dalaman Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 8.

pihak TMR&D tidak menghadkan jumlah bilangan pembekal yang ingin mendaftar untuk menjadi pembekal syarikat.83 2.56 3.76 3.90 3.58 3. Ini kerana pihak syarikat merasakan bahawa setiap syarikat pembekal yang berkelayakan perlu diberi peluang untuk menjadi pembekal kepada TMR&D. Jadual 4.56 3.61 3.79 3.36 3.61 3.49 3.39 3.15: Faedah-faedah e-Perolehan kepada organisasi TMR&D Faedah e-Perolehan Mengurangkan kos transaksi Mengurangkan kertas kerja Mengurangkan masa transaksi Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna dalaman (laporan perkembangan terkini) Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna dalaman Memenuhi jangkaan pengguna dalaman Sistem e-Perolehan sedia ada sangat memuaskan Penghantaran maklumat yang tepat pada masa kepada pengguna dalaman Meningkatkan komunikasi dengan pengguna dalaman Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan kefleksibelan memenuhi perubahan kepada keperluan pengguna Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Mengurangkan pembelian yang tidak perlu (Maverick buying) Mengurangkan inventori Mengurangkan bilangan pembekal 3.76 Min 3.39 3.47 3. Oleh yang demikian.54 3.11 2.80 3.69 .132 Manakala dari segi faedah mengurangkan bilangan pembekal. aspek mengurangkan bilangan pembekal juga bukan merupakan faedah utama kepada organisasi ini.

Lebih telus dan mudah untuk menjalankan pengawasan pembelian 6. Keuntungan yang sangat menggalakkan 4. Dapat membuat pilihan terbaik bagi produk dan perkhidmatan Kesemua faedah ini sememangnya dapat menjadi pendorong kepada organisasi ini untuk menggunakan sistem e-Perolehan. penjimatan kos dan spesifikasi produk. Manakala bagi syarikat TMR&D. Daripada faedah-faedah yang dikemukakan di atas. (2003).8 Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D Hasil daripada temubual yang dijalankan. pihak pengurusan perolehan menyatakan bahawa terdapat banyak kebaikan dan faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan ini. Quesada (2004) dalam kajian mereka ke atas sistem ePerolehan. masa dan kertas 3. Dapat menjimatkan kos. Faedah-faedah ini juga dikemukakan oleh beberapa penyelidik lepas seperti Timmers (2000). Eakin (2002). Proses perolehan dilakukan dengan lebih cekap dan berkesan 2. faedah yang diberikan oleh sistem ini ke atas organisasi mereka berikut: 1. masa proses pembelian. didapati bahawa faedah yang utama yang diberikan oleh sistem ini ialah faedah ketelusan. Dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa 7. . Subramaniam et al. Penerangan tentang faedah-faedah utama ini akan dibincangkan di seksyen selepas ini. Frye (2004). Merupakan teknologi baru dan seiring dengan perkembangan semasa yang lebih mencabar 5.133 4.

Daripada temubual yang telah dijalankan. Sebenarnya aspek ketelusan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan sistem ini. Ketelusan ini sebenarnya yang utama.” Dengan adanya sistem e-Perolehan ini. Di samping itu juga. Dengan menjalankan perolehan secara atas talian ini.” Kenyataan ini turut disokong oleh Ketua Unit Perolehan dengan memberikan komen seperti berikut: “Sistem ini lebih telus atau lebih dikenali sebagai transparent. Rajah 4.9 menunjukkan contoh laporan yang boleh diakses setiap kakitangan di TMR&D. ianya dapat meningkatkan pengawasan di mana sistem e-Perolehan ini lebih terbuka dan boleh dicapai oleh mana-mana kakitangan TMR&D untuk mengurangkan keraguan.8.134 4. . Perhatian kepada aspek ketelusan ini dapat menjadikan sesuatu proses pembelian ini dapat berjalan lancar dan memenuhi terma-terma yang telah ditetapkan.1 Faedah Ketelusan Ketelusan merupakan aspek yang penting dalam menjalankan sebarang urusan perniagaan. aspek ketelusan ini sememangnya dipandang serius oleh pihak pengurusan bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa berlaku dan dapat menjaga kepentingan semua pihak. segala maklumat pembelian dari segi senarai pembekal yang bersaing dan pembekal yang terpilih disimpan di dalam sistem ini. sistem ini juga mampu untuk mengeluarkan laporan terkini tentang prestasi pembekal serta aktiviti pembelian semasa. Perkara ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Pegawai Kewangan dengan pernyataan beliau seperti berikut: “Sistem ini sangat bagus kerana ianya lebih telus dari segi pengurusan perolehan dan juga staf.

Perkara ini dijelaskan dalam kenyataan Ketua Unit Perolehan yang menyatakan bahawa: . Rajah 4. Dengan adanya laporan ini. malah ianya perlu ditunjukkan bagi menyelesaikan persoalan dan pertikaian ke atas aktiviti perolehan syarikat. Prestasi ini boleh di lihat dengan merujuk kepada penglibatan pembekal dalam bersaing untuk mendapatkan tawaran yang dikeluarkan. Paparan web ini juga memberikan jumlah tawaran yang pernah diperolehi bagi setiap vendor di TMR&D. ianya dapat meningkatkan ketelusan dan mengurangkan keraguan dalam menjalankan perolehan di TMR&D. ianya boleh mengenal pasti pembekal yang aktif dan pasif.9 Maklumat Pembekal di TMR&D Aspek ketelusan bukan sahaja perlu diamalkan.135 Daripada jadual berikut.

kita cakap telus. kita tunjuklah. tapi orang boleh persoalkan kita. kalau pakai e-Perolehan. Laporan daripada unit perolehan menunjukkan bahawa masa proses pembelian dikurangkan dari dua minggu kepada 2-3 hari. 4. Berikut merupakan laporan dari unit perolehan bagi kitaran masa perolehan bagi tahun 2002 hingga 2004. kalau kita guna sistem biasa. orang tak boleh persoalkan kita.136 “Tapi yang penting kerja kita orang (procurement) telus.10). semua aktiviti yang berkaitan dengan perolehan dapat di lihat oleh semua kakitangan TMR&D termasuklah mendapatkan maklumat mengenai pembekal syarikat (lihat Rajah 4. Ianya memudahkan aktiviti pemantauan dijalankan di samping meningkatkan ketelusan dalam membuat pembelian syarikat.” Dengan menggunakan sistem e-Perolehan. Ketelusan dan integriti bukan sahaja perlu dilaksanakan malah perlu di tunjuk.8. Kitaran masa proses pembelian/perolehan Masa kitaran proses perolehan dapat dikurangkan daripada 60 hari pada tahun 2002 kepada 30 hari pada tahun 2003 Masa kitaran proses perolehan dapat dikurangkan daripada 30 hari pada tahun 2003 kepada 14 hari pada tahun 2004 . Laksanakan sahaja tak begitu berkesan. sistem ini juga dapat mengurangkan masa proses pembelian di mana masa pembelian akan menjadi lebih cepat dan mudah.2 Tempoh Kitaran Proses Pembelian Selain faedah ketelusan. Jadi mereka nak kita tunjuk dan buktikan.

” Berdasarkan kepada kenyataan di atas. Berikut merupakan kenyataan dari Ketua Unit Perolehan: “Dari segi kitaran masa. notis pemberitahuan. Sehubungan dengan itu. Pembelian ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum sesuatu projek R&D dimulakan. perolehan tradisional digunakan untuk membuat segala pembelian barangan untuk aktiviti R&D. ianya jelas menunjukkan akan kemampuan sistem ini dalam meningkatkan kecekapan dan mempercepatkan proses perolehan syarikat. masa yang diambil untuk proses perolehan menjadi lebih singkat dan mampu untuk mengurangkan masa kitaran perolehan hampir separuh daripada perolehan tradisional.” Kenyataan ini juga disokong oleh Penolong Pengurus Besar dengan pernyataan berikut: “ Banyak faedah yang boleh diperolehi daripada sistem ini. Berdasarkan kepada pengurangan kitaran masa proses perolehan. Salah satu daripadanya ialah sistem e-Perolehan ini merupakan sebuah automated system yang boleh mempercepatkan proses perolehan dilakukan. kelulusan dan semakan yang dibuat melalui e-mel kakitangan. Menurut salah seorang responden. sistem perolehan kini telah diautomasikan. maka ianya memudahkan proses perolehan dari segi pengesahan. Ini kerana proses perolehan pada ketika itu memakan masa yang panjang kerana menggunakan kaedah manual. ianya secara tidak langsung dapat mengurangkan masa menunggu barangan serta tidak lagi boleh menjadi alasan kepada kelewatan penyiapan sesuatu projek R&D. Sebelum ini. kita boleh kurangkan dalam 50% masa kitaran perolehan. Kaedah ini melibatkan permohonan proposal dan sebut harga secara pos dan kaedah .137 Tempoh masa yang pendek ini secara tidak langsung dapat membantu ahli penyelidik di sini mendapatkan barang penyelidikan mereka dengan lebih cepat dan menghasilkan produk penyelidikan mereka dalam jangka masa yang telah ditetapkan.

ianya juga turut memberi faedah dari segi penjimatan kos pembelian barangan dan perkhidmatan. Selain kepentingannya dalam memberikan faedah kepada penjimatan masa proses pembelian. kami merasakan penggunaan sistem e-Perolehan ini adalah sesuatu yang wajar kerana kami biasanya membuat pembelian yang melibatkan amount yang besar seperti ratusan ribuan ringgit dan memandangkan kami merupakan organisasi R&D.” Berdasarkan kepada pernyataan di atas. ianya menerangkan akan kepentingan sistem e-Perolehan dalam membantu aktiviti pembelian bagi melancarkan perjalanan aktiviti R&D. kelewatan mendapatkan barangan untuk menjalankan projek R&D sering dijadikan penyebab kepada kelewatan sesuatu projek itu disempurnakan. Oleh yang demikian. Memandangkan aktiviti R&D ini melibatkan peralatan dari dalam dan luar negara. dengan adanya sistem e-Perolehan ini ianya membolehkan pembelian dilakukan pada jangka masa yang pendek serta membolehkan projek R&D dijalankan mengikut perancangan yang telah disediakan. . Perbelanjaan yang besar ini melibatkan pembelian mesin dan peralatan dari dalam atau luar negara. Oleh itu. Perkara ini dijelaskan sendiri oleh Penolong Pengurus Besar dalam kenyataan beliau yang berbunyi: “ Ini kerana bagi TMR&D.138 penilaian dilakukan secara manual dengan mengisi borang penilaian SBB 19B oleh kakitangan unit perolehan. Kebiasaannya pembelian bagi aktiviti R&D ini melibatkan satu jumlah yang agak besar sehingga mencecah jutaan ringgit. penilaian yang teliti perlu dilakukan untuk memastikan barangan yang dibeli memenuhi spesifikasi dan keperluan penyelidikan yang akan dijalankan. maka proses pembelian kerap berlaku yang melibatkan pembelian peralatan penyelidikan dan sebagainya.

Dengan cara ini aktiviti-aktiviti perolehan yang dijalankan secara atas talian adalah lebih murah. Penjimatan kos ini juga boleh di lihat daripada Laporan Penjimatan Kos bagi tahun 2003 dan 2004 yang dikeluarkan oleh unit perolehan pada Jadual 4. Dari segi penggunaan sistem. penjimatan daripada perundingan langsung dengan pembekal.16 di bawah. Ini kerana melalui sistem ePerolehan. ianya dapat mengurangkan perbelanjaan penghantaran maklumat secara pos serta dapat menjimatkan penggunaan kertas bagi tujuan penyediaan kertas kerja dan proposal sebut harga.8. Penjimatan tahunan ini di lihat dari aspek penjimatan daripada sistem e-Perolehan. Laporan tahunan ini disediakan untuk melihat sejauh mana sistem ini dapat memberi penjimatan kepada syarikat sepanjang ianya dilaksanakan. Vendor hanya perlu menghantar proposal sebut harga dalam bentuk digital kepada unit perolehan TMR&D dan kakitangan unit ini akan membuat penilaian secara atas talian dan seterusnya menghantar keputusan penilaian kepada pemohon untuk membuat pemilihan vendor. pengguna sistem hanya perlu memasukan maklumat pembelian menggunakan borang online dan permohonan ini akan diiklankan kepada semua vendor syarikat yang berdaftar. Sistem e-Perolehan TMR&D mampu untuk memberi penjimatan kos yang tinggi kepada organisasi kerana ianya dibangunkan sendiri secara dalaman.3 Penjimatan Kos Penjimatan kos pembelian merupakan antara sebab mengapa kebanyakan organisasi menggunakan sistem e-Perolehan.139 4. ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan kos pembangunan sistem. Dengan membangunkan sistem ini secara dalaman. . penjimatan daripada pembelian bebas duti pengangkutan serta pendapatan daripada pendaftaran vendor. mudah dan menjimatkan masa.

Selain daripada faedah penjimatan kos. ianya membolehkan pengguna sistem menjalankan perundingan tentang spesifikasi produk secara atas talian.950. Kaedah ini merupakan satu pembaikan daripada kaedah tradisional di mana . 3.05 167. 4.430.70 562. Dengan menggunakan sistem e-Perolehan.970.4 Spesifikasi Produk Sesuatu perolehan barangan yang akan dilakukan perlulah mempunyai spesifikasi yang baik dan lengkap untuk memenuhi keperluan aktiviti R&D yang bakal dijalankan.8. 4.102. Penjimatan daripada sistem e-Perolehan Penjimatan daripada perundingan langsung dengan pembekal Penjimatan daripada pembelian bebas Duti Pengangkutan Pendapatan daripada pendaftaran Vendor Jumlah (RM) 456.113.00 430.00 1. Keseluruhan penjimatan yang dicatatkan adalah hampir 1 juta ringgit pada tahun 2003 dan lebih 1.76 817.000.134.16: Penjimatan Tahunan 2003 dan 2004 Unit Perolehan TMR&D Bil Perkara 2003 (RM) Tahun 2004 (RM) 1.140 Jadual 4. Jumlah ini merupakan satu nilai yang besar dan ianya dapat digunakan untuk kegunaan lain bagi meningkatkan produktiviti syarikat.48 30.869.8 juta ringgit pada tahun 2004.00 34.18 Berdasarkan kepada laporan di atas. sistem ini juga berkemampuan dalam memberikan spesifikasi produk dan perkhidmatan yang lebih baik melalui perundingan dua hala antara pihak pembeli dan juga pihak pembekal melalui medium elektronik. ianya jelas menunjukkan faedah penjimatan kos yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan berbanding dengan sistem perolehan manual.00 994.426. 2.71 335.069.840.

brocher dan laman web mereka mengikut keperluan dan permintaan semasa. Ini kerana. Di samping itu juga. Perkara ini disebabkan oleh segala bentuk penyelenggaraan dan pengemaskinian sistem boleh dilakukan sendiri oleh kakitangan syarikat tanpa perlu menunggu bantuan teknikal daripada syarikat luar. dengan membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman. Hal ini diperakui oleh salah seorang responden dengan menyatakan: .8. Pembelian menggunakan sistem e-Perolehan ini juga secara tidak langsung memberi faedah dari segi variasi pemilihan pembekal dan barangan yang lebih banyak. perbincangan antara pembeli dan pembekal boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa perlu untuk mengatur sebarang temu janji dan pembeli juga boleh mendapatkan jawapan/kepastian daripada pembekal tentang spesifikasi produk yang diinginkan dengan serta merta. ianya memberikan kelebihan kepada organisasi itu untuk melakukan penyelenggaraan ke atas sistem yang dibangunkan sendiri adalah lebih mudah dan cepat. Dengan cara ini segala butiran yang diperlukan oleh pihak pembeli boleh diperolehi dengan mengakses ke laman web pembekal atau muat turun (download) brocher atau sebut harga melalui Internet.141 pembeli dan pembekal menjalankan perundingan secara bersemuka dan memerlukan perancangan untuk menetapkan masa dan tempat penemuan serta melibatkan kos untuk tujuan perbincangan. sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini juga mempunyai kelebihan dan keunikannya yang tersendiri. 4.5 Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman Selain daripada faedah di atas. Melalui sistem atas talian ini. Di sini pembekal yang berjaya menawarkan barangan yang berkualiti dengan harga yang rendah akan diberi lebih perhatian daripada pembekal yang lain. aktiviti perniagaan secara atas talian ini juga memberi kemudahan kepada para pembekal untuk mengemas kini spesifikasi produk.

Dari segi proses Perolehan juga turut berubah di mana prosedur pengesahan dan kelulusan permohonan pembelian telah dirombak bagi mengurangkan lagi elemen birokrasi. Ini kerana. unit perolehan mampu untuk membuat perubahan dengan segera mengikut kehendak pihak pengurusan. Oleh itu. Perkara ini dibuktikan sendiri dalam organisasi ini apabila pimpinan utama syarikat bertukar. Oleh itu. Perubahan dan pembaikan ini dilakukan tanpa melibatkan sebarang kos penyelenggaraan dan mampu diselesaikan dalam jangka masa yang agak singkat. Dengan menggunakan sistem sendiri. kebiasaannya corak pentadbiran syarikat juga akan berubah. Masa yang diperlukan untuk membuat perubahan atau membaiki kerosakan pada sistem itu bergantung kepada jenis perubahan atau kerosakan yang dialami. Itulah kelebihannya kalau membangunkan sistem sendiri.. Keperluan kepada penggunaan sistem bagi setiap organisasi adalah berbezabeza bergantung kepada corak pentadbiran pihak atasan. Perubahanperubahan yang kita lakukan ini pun tidak melibatkan kos penyelenggaraan. Seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Unit Perolehan dalam sesi temubual menyatakan: . pengguna sistem juga perlu sentiasa memastikan sistem mereka sentiasa memenuhi kehendak dan keperluan semasa. perubahan masih berlaku sehingga sekarang. Walaupun sistem ini sudah 3 tahun digunakan. Aspek penyelenggaraan merupakan elemen yang agak penting dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu sistem. jika berlaku sebarang perubahan kepada struktur organisasi. teknologi itu sentiasa mengalami perubahan yang cepat. maka terdapat banyak perubahan yang berlaku.142 “. sehingga kini perubahan dan pembaikan masih lagi dijalankan mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelian menggunakan sistem e-Perolehan.

kadang-kadang sehari.” Jika dibandingkan dengan penggunaan perisian yang sedia ada di pasaran. perubahan proses perolehan tradisional kepada sistem e-Perolehan memberikan kesan yang begitu ketara dalam aktiviti pembelian terutamanya dari segi ketelusan dalam menjalankan pembelian. 4. Masa untuk programkan semula sistem itu bergantung. Masa paling lama kadang-kadang seminggu.8. maka kos penyelenggaraan juga akan meningkat. aktiviti penyelenggaraan yang ingin dilakukan agak mengambil masa kerana pihak syarikat perlu menunggu wakil daripada pihak pembekal sistem untuk melakukan penyelenggaraan ke atas sistem yang dibekalkan. Jadual 4.17 di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem perolehan lama dengan sistem e-Perolehan. dan kalau mudah. ada yang kita bangunkan untuk kita masukkan benda-benda baru dan pemprograman semula perlu dilakukan dan ianya akan mengambil masa jua. Setiap penyelenggaraan yang dilakukan akan melibatkan kos penyelenggaraan yang perlu dibayar kepada pihak pembekal sistem sebagai bayaran perkhidmatan.143 “Ada dua situasi. . sistem ini sememangnya memberikan banyak faedah kepada pengguna dan organisasi. Merujuk kepada jadual di bawah. Jika perubahan kerap dilakukan.6 Rumusan bagi Faedah e-Perolehan Secara ringkasnya. Tapi kalau setakat masalah teknikal yang kecil-kecil tu biasanya diperbaiki dengan segera.

53).10 menunjukkan min halangan yang dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan TMR&D.9 Kekangan Teknologi dan Masalah Hasil daripada soal selidik yang dijalankan rata-rata menyatakan bahawa takut kepada penipuan di Internet mencatatkan min yang tertinggi (2. Rajah 4.17 : Perbezaan perolehan Tradisional dan e-Perolehan Faedah Ketelusan (Transparency) Perolehan Tradisional • Tiada ketelusan dengan perolehan tradisional dan pelbagai persoalan dan keraguan timbul.65) diikuti dengan kurang keselamatan (2. .60) dan tekanan pengurangan harga memberi kesan pengurangan khidmat pelanggan dan isu kualiti (2.144 Jadual 4. 4. • Sistem e-Perolehan Dapat meningkatkan ketelusan di mana sistem ini lebih terbuka dan dicapai oleh semua kakitangan TMR&D dan dapat mengurangkan keraguan. Masa proses pembelian Penjimatan Kos • Mengambil masa lebih kurang 2 minggu untuk proses pembelian • Mengambil masa 2-3 hari untuk proses pembelian • Melibatkan kos yang tinggi untuk courier/ penghantaran maklumat • Tidak melibatkan kos courier kerana sebut harga dinyatakan secara online • Spesifikasi produk • • Menggunakan kertas yang banyak Requester kadang kala memberi spesifikasi produk yang lama @ salah Spesifikasi produk lambat diterima • • Tidak menggunakan banyak kertas (paperless) Perundingan mengenai sebut harga boleh dijalankan atas talian (online) di mana pembeli boleh upload file baru melalui e-mel.

Bagi keselamatan sistem. Di samping itu juga.10 : Min Halangan Penggunaan sistem e-Perolehan Beberapa penyelesaian kepada permasalahan di atas telah diperolehi daripada sesi temubual yang dijalankan.5 2 1. Perkara ini diperakui sendiri oleh Penolong Pengurus Besar dalam jawapan beliau yang berbunyi: .5 0 Kurang keselamatan Kemudahan yang lemah Kurang kesedaran Tidak biasa dengan teknologi Ketidaksediaan Halangan Rajah 4. untuk mengatasi halangan dari kurang keselamatan di Internet. pihak pengurusan telah mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan kepada sistem e-Perolehan dengan menggunakan rangkaian keselamatan di Internet dengan menukarkan http kepada https.5 1 0. unit IT TMR&D telah menggunakan perisian anti virus yang akan mengimbas setiap komputer yang ada di TMR&D.145 3 Min 2. Di samping itu. unit IT TMR&D juga menjalankan pengawasan ke atas sistem Internet TMR&D dengan menggunakan firewall dan tidak membenarkan laman web yang tidak selamat memasuki sistem TMR&D.

… line yang kita gunakan ini kita dapat dari Telekom Malaysia (TM). jadi apabila terdapat masalah teknikal ini atau ada elemen yang down. Sistem “back up” berfungsi sebagai sistem yang menyimpan segala maklumat dan urusan transaksi berkenaan dengan e-Perolehan walaupun semasa berlaku gangguan pada server. ” Bagi mengatasi masalah ini. Gangguan ini adalah disebabkan oleh masalah talian yang dialami oleh Telekom Malaysia. ianya akan mengganggu aplikasi proses atau ia akan melambatkan pembuatan keputusan. masalah yang sering mereka hadapi ialah berkenaan dengan server di mana jika terdapat gangguan pada server sistem e-Perolehan juga akan terganggu dan menyebabkan pemindahan data atau maklumat tidak dapat dijalankan. bukannya selalu. Maka. . isu ini adalah di bawah kawalan pihak kami. ianya akan memberi kesan kepada kita punya sistem. gangguan pada server ini jarang berlaku dan masih lagi dapat diatasi seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Kewangan: “ Kelemahannya ialah bila sistem itu (down). Gangguan sistem ini berlaku sekali sekala. Walau bagaimanapun.146 “Keselamatan rangkaian dipertingkatkan dengan menggunakan (https) di mana sistem sekarang yang sedia ada menggunakan (http) dan penambahan (s) merupakan cadangan daripada CEO baru untuk meningkatkan lagi keselamatan server dalam sistem e-Perolehan.” Selain daripada halangan tersebut. Gangguan pada sistem ini merupakan sesuatu perkara yang di luar kuasa pihak pengurusan perolehan. Unit perolehan dan Unit IT telah membuat perancangan awal di mana mereka telah menyediakan sistem “back up” untuk menangani masalah tersebut. jadi kalau TM menghadapi masalah.

Jika maklumat tersebut tiada dalam sistem.66 . Ini kerana setiap permasalahan dan halangan yang dihadapi oleh pengguna terhadap sistem e-Perolehan ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan dengan segera. Berikut adalah analisis keseluruhan bagi halangan penggunaan sistem ePerolehan di TMR&D.18). boleh di katakan tiada rungutan daripada pihak pembekal berkenaan penggunaan sistem e-Perolehan di sini. maklumat yang lambat sampai kepada Unit Perolehan akan disimpan dalam sistem “back up”.147 Penggunaan sistem e-Perolehan di kalangan para pembekal juga tidak memberikan banyak masalah kepada mereka.34 hingga 3.00 Sumber : J/K Penyelidikan Fakulti Pendidikan. Pembahagian tahap ini adalah seperti berikut: Tahap Rendah Sederhana Tinggi Markat 1. ianya dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh Unit Perolehan di TMR&D dan perjalanan proses e-Perolehan dapat berjalan dengan lancar.00 hingga 2. mereka hanya perlu menghubungi Unit Perolehan TMR&D dan Unit Perolehan akan membuat semakan pada sistem Unit Perolehan. Biasanya. Dengan adanya sistem “back up” ini. Sekiranya pihak pembekal menghadapi masalah seperti tidak boleh menghantar sebut harga. Di samping itu juga. Sehingga kini. UTM 2001/2002 Secara kesimpulannya min halangan penggunaan sistem e-Perolehan ini adalah rendah iaitu 2.33 2.31 Sisihan Piawai 0. Unit Perolehan akan menghubungi Unit IT untuk membuat semakan pada sistem “back up”. kelemahan pada sistem ini adalah di luar kawalan pihak pengurusan dan ianya juga merupakan masalah yang turut dialami oleh organisasi lain.18: Min Keseluruhan Bagi Halangan Sistem e-Perolehan Halangan e-Perolehan Halangan penggunaan sistem e-Perolehan Min 2.31 (Lihat Jadual 4.67 3.68 hingga 5. Jadual 4.

Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan Terdapat hubungan bererti di antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan Disokong Ditolak Ditolak Ditolak Disokong Ditolak Ditolak Dapatan Ditolak Disokong . ANOVA. temubual dan pemerhatian yang telah dijalankan ke atas syarikat kajian kes.10 Rumusan Analisis data di dalam bab ini memberikan dapatan daripada beberapa kaedah yang telah digunakan bagi pengumpulan data seperti soal selidik. Hasil dapatan kajian digunakan untuk menguji hipotesis kajian seperti yang terdapat pada Jadual 4. Dapatan daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif seperti Ujian-t.22. Jadual 4. dan regresi. Pengkaji mendapati bahawa pengguna sistem ePerolehan di TMR&D terdiri daripada responden yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dan terdapat beberapa perbezaan yang signifikan dari aspek amalan e-Perolehan dan tahap pendidikan.148 4.22 : Ringkasan kepada Keputusan Tinjauan Hipotesis Hipotesis 1: Hipotesis 2: Hipotesis 3: Hipotesis 4: Hipotesis 5: Hipotesis 6: Hipotesis 7: Hipotesis 8: Hipotesis 9: Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina.

Walaupun hasil daripada analisis soal selidik tidak banyak menyokong hipotesis kajian. ianya mempunyai kelemahan dari segi gangguan pada server. Untuk menangani masalah penipuan di Internet. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan setiap syarikat yang mendaftar mempunyai perniagaan yang stabil dan berkemampuan untuk menjadi pembekal kepada syarikat TMR&D. Walaupun terdapat beberapa kelemahan pada sistem e-Perolehan ini. unit IT TMR&D juga menjalankan pengawasan ke atas sistem Internet TMR&D dengan menggunakan firewall dan tidak membenarkan laman -laman web yang tidak selamat memasuki sistem TMR&D. Di samping itu. Ini kerana kelebihan dan kebaikan daripada penggunaan sistem ini adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan masalah yang terdapat pada sistem ini. analisis dan penemuan menerima tiga hipotesis kajian iaitu hipotesis yang kedua dan keenam iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dan hipotesis yang ke sembilan iaitu terdapat perhubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Walau bagaimanapun gangguan ini jarang berlaku dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini juga telah dijalankan dengan menyediakan sistem “back up”. keselamatan sistem dan penipuan di Internet. semua pembekal/vendor dikehendaki mendaftarkan perniagaan mereka kepada unit perolehan TMR&D. Setiap teknologi baru yang digunakan pastinya mempunyai kelemahan yang tersendiri.149 Daripada sembilan hipotesis yang dikemukakan. Pengkaji percaya bahawa keputusan analisis di atas adalah lebih tertumpu kepada pandangan dan pendapat kakitangan TMR&D ke atas sistem yang dikaji. Seperti sistem e-Perolehan. namun kelemahan tersebut bukan satu halangan kepada syarikat ini untuk melaksanakan sistem e-Perolehan ini. Bagi keselamatan sistem. Hasil dapatan daripada kaedah kualitatif mendapati bahawa sistem e- . namun dapatan daripada analisis temubual serta pemerhatian yang telah dijalankan sedikit sebanyak dapat membantu pengkaji memahami dengan lebih mendalam tentang penolakan hipotesis tersebut seperti yang telah diperbincangkan dalam analisis kajian. unit IT TMR&D telah menggunakan perisian anti virus yang akan mengimbas setiap komputer yang ada di TMR&D.

. Sehubungan dengan itu. Di samping itu juga.150 Perolehan TMR&D ini merupakan satu sistem yang mesra pengguna dan memudahkan urusan perolehan dijalankan oleh semua kakitangan syarikat ini. dapatan kajian ini adalah penting dan sangat diperlukan bagi membolehkan pengkaji membuat persediaan dari segi praktikal dan garis panduan kepada organisasi yang berminat untuk melaksanakan sistem ePerolehan dalam organisasi mereka. pembangunan sistem secara dalaman ini juga membeli kelebihan kepada syarikat dari segi kos penyelenggaraan yang lebih murah dan cepat serta memudahkan sebarang pindaan dilakukan ke atas sistem mengikut keperluan semasa syarikat.

Perkara ini disebabkan semua permohonan pembelian barangan dan perkhidmatan perlu dilakukan secara atas talian dan tiada lagi permohonan secara tradisional digunakan. Analisis dan penemuan kajian ini telah menjawab semua objektif kajian yang dikemukakan dalam Bab 1. ianya berada tahap yang tinggi kerana majoriti pengguna sistem amat berpuas hati dengan sistem e-Perolehan ini jika .151 BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. dapatan kajian menunjukkan bahawa. Daripada segi tahap prestasi e-Perolehan pula.0 Pengenalan Bab ini membincangkan penemuan kajian yang telah dihuraikan dalam Bab IV serta memaparkan aplikasi serta batasan bagi kajian ini. Untuk objektif yang pertama. Ia dimulakan dengan rumusan penemuan kajian diikuti dengan bahagian implikasi teoritikal dan implikasi praktikal seterusnya bahagian batas kajian. tahap amalan e-Perolehan di syarikat kajian kes menunjukkan bahawa pengguna sistem e-Perolehan di organisasi ini adalah tinggi berdasarkan kepada jawapan yang diberikan daripada soal selidik yang diedarkan. Cadangan tindakan juga turut dikemukakan sebelum cadangan kajian-kajian lanjutan yang boleh dilakukan oleh para penyelidik.

2001). tahap pendidikan memberikan nilai signifikan ke atas amalan dan prestasi e-Perolehan. Hasil daripada temubual ini memberikan penyelesaian yang biasa digunakan oleh organisasi ini dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem e-Perolehan. kategori jawatan dan tempoh pengalaman tidak memberikan sebarang perbezaan kerana tidak terdapat sebarang nilai signifikan.152 dibandingkan dengan perolehan secara tradisional. pengkaji telah mendapatkan pandangan dan pendapat daripada beberapa orang responden yang dicadangkan oleh pihak pengurusan. namun analisis regresi menunjukkan bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang yang terbesar dalam meningkatkan faedah e-Perolehan. Oleh itu. Dapatan ini juga menyokong kajian lepas yang menyatakan bahawa faktor jantina dan kategori jawatan juga tidak memberi kesan ke atas aspek pembelian (Sharon. cepat dan menjimatkan kos. Antara masalah yang sering . Seterusnya.7. Bagi mencapai objektif kajian yang ketiga. dengan menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian. satu persamaan regresi telah dibentuk untuk melihat hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dan prestasi ePerolehan. Perkara ini mungkin disebabkan tahap pengetahuan dan pendedahan mereka terhadap teknologi terkini adalah lebih baik dan mereka tergolong dalam pekerja yang berpendidikan tinggi. Manakala analisis bagi perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi seperti jantina. Terdapat perbezaan antara pengguna yang memiliki sarjana muda dengan sarjana dalam menggunakan sistem ini. Walaupun hubungan yang wujud tidak begitu kuat (rujuk Bab 4 bahagian 4. Daripada aspek perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dan faktor demografi. Ini kerana sistem e-Perolehan ini merupakan satu pembaikan dalam proses perolehan tradisional kerana lebih mudah. Analisis kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. dapatan tentang perbezaan ini telah mencapai objektif kajian yang kedua dan keenam.4).

1 Rumusan Penemuan Kajian Teknologi Maklumat pada masa kini menunjukkan perubahan yang dramatik dalam cara organisasi menjalankan perniagaan mereka. Pendaftaran pembekal ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai pembekal bagi tujuan kawalan prestasi dan jaminan terhadap barangan yang dibeli. Tanpa mengira sektor industri kecil. Selain daripada masalah kepada server. segala pembelian yang dilakukan oleh pengguna sistem e-Perolehan mestilah melalui pembekal yang telah berdaftar dengan unit perolehan syarikat. Seterusnya. kurang keselamatan dan tekanan pengurangan harga memberi kesan terhadap kualiti dan khidmat pelanggan merupakan halangan yang dihadapi oleh pengguna sistem di organisasi ini. industri kecil dan sederhana.153 dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan ialah gangguan pada server. operasi dan prestasi syarikat mereka. dan industri besar semuanya tidak terkecuali daripada kesan rangkaian teknologi maklumat dalam strategi. Secara kesimpulannya. Ini kerana impak daripada IT ini amat besar bagi . hasil daripada ujian soal selidik mendapati bahawa takut kepada penipuan di Internet. kesemua objektif telah dicapai melalui kajian kes yang telah dijalankan. 5. Halangan ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan dengan mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan dan mengambil langkah berjaga-jaga dari terpedaya dengan penipuan di Internet. unit perolehan dengan kerjasama unit IT telah menyediakan satu sistem back up bagi tujuan menyimpan segala maklumat penting sekiranya berlaku gangguan pada server. Bagi mengatasi masalah ini. rumusan bagi penemuan kajian dibincangkan bagi melihat secara keseluruhan dapatan daripada analisis yang telah dijalankan. Bagi mengelakkan daripada penipuan di Internet.

Hasil daripada analisis dan dapatan dalam kajian ini telah menyokong tiga hipotesis kajian iaitu hipotesis yang kedua dan keenam iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dan hipotesis yang ke sembilan iaitu terdapat perhubungan antara amalan ePerolehan dan prestasi e-Perolehan. Park. Berdasarkan kepada kajian lepas. 2004. Kajian lepas juga membuktikan bahawa tahap pendidikan mempunyai pertalian yang rapat dalam menguasai bidang keilmuan (Bakri. ). Daripada analisis regresi yang dijalankan mendapati bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang terbesar bagi faedah e-Perolehan berdasarkan nilai signifikan yang diperolehi dalam analisis ini. 2002). 2005. (Rugimbana. Ini bermakna bahawa faedah e-Perolehan banyak bergantung kepada bagaimana sesuatu pembelian itu dijalankan. Dalam kajian tersebut.154 membolehkan mereka dapat terus berada dalam pasaran dan bersaing di peringkat global. beliau menjangkakan hubungan ini akan menjadi lebih kuat sekiranya bilangan . Pendedahan yang meluas tentang teknologi di sekolah dan institusi pengajian tinggi memberikan pengetahuan tentang faedah serta kegunaan teknologi dan menyemai pelajar dengan persepsi tersendiri berkaitan teknologi. Hasil analisis yang diperolehi ini juga turut menyamai dengan dapatan seorang penyelidik lepas dalam kajian beliau terhadap perhubungan amalan dan prestasi e-Perolehan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa wujud hubungan antara amalan ePerolehan dan prestasi e-Perolehan. Teo. ianya dapat memberi satu peluang yang besar kepada syarikat (Ab Hamid dan Majid. 1995. 2003) dan ianya juga sering dikaitkan kepuasan kerja. Robieh. Perbezaan ini wujud disebabkan kerana tahap pendidikan sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka terhadap pembelajaran. 2001. namun sekiranya syarikat mampu untuk berhadapan dengan cabaran ini. Pengenalan kepada sistem e-Perolehan untuk menggantikan perolehan tradisional yang menggunakan IT sebagai medium transaksi merupakan satu pembaharuan dalam menjalankan pembelian. Mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung untuk menggunakan pelbagai bentuk penggunaan teknologi terkini. keadaan e-Perolehan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. penggunaan Internet.

Oleh itu. Ini kerana pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman adalah lebih menjimatkan dan mudah untuk dilakukan perubahan ke atas sistem tersebut mengikut keperluan semasa organisasi. di awal pembangunan sistem e-Perolehan. Dapatan daripada kaedah temubual dan pemerhatian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini memberikan banyak kelebihannya kepada organisasi yang membangunkannya. 2004). ExxonMobil dan sebagainya. tidak menjadi halangan kepada syarikat ini untuk membeli perisian yang sedia ada dengan kos yang tinggi. penggunaan sistem ini hanya tertumpu kepada aplikasi projek perdana kerajaan dan syarikat gergasi seperti PETRONAS. Dari segi . Ini kerana pembelian perisian di pasaran biasanya memerlukan peruntukan lebih kurang RM300. Keupayaan TMR&D dalam membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman menunjukkan bahawa sistem boleh dibangunkan sendiri sekiranya organisasi itu mempunyai kepakaran dari segi tenaga kerja dalaman dan teknologi yang diperlukan untuk membangunkan sistem tersebut. Pada masa kini. TMB. Daripada kajian yang dijalankan ke atas TMR&D.000 hingga RM800.000 dan ada yang lebih tinggi daripada jumlah tersebut bergantung kepada fungsi dan proses perolehan yang dikehendaki. mereka hanya menumpang penggunaan server yang sedia ada di Unit IT. Syarikat ini mampu menggunakan perisian dari luar kerana mereka mempunyai kemampuan daripada aspek kewangan dan mereka juga mampu untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang lengkap untuk melaksanakan sistem tersebut. kekangan daripada aspek kos pelaksanaan yang tinggi dan isu keselamatan serta kekurangan infrastruktur teknologi tidak lagi menjadi penghalang kepada penggunaan sistem e-Perolehan. Syarikat ini menggunakan perisian sistem e-Perolehan yang terdapat di pasaran dan kebanyakan perisian ini adalah berasal dari negara luar.155 transaksi dipertingkatkan dengan menggunakan teknologi e-Perolehan (Quesada. Oleh yang demikian.

5. Kajian ini juga memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang . Maka. Ini kerana pembangunan sistem secara dalaman mampu membantu syarikat memperolehi faedah daripada penggunaan teknologi tersebut sama seperti faedah yang diberikan oleh sistem yang sedia ada di pasaran. penyelidikan mendapati bahawa penggunaan sistem e-Perolehan sememangnya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses perolehan syarikat. Ini kerana sebelum TMR&D memperkenalkan sistem e-Perolehan. perolehan dilakukan secara tradisional di mana ketelusan dalam membuat pembelian sering dipertikaikan. Photoshop untuk tujuan pembangunan sistem tidak memerlukan kos yang tinggi. Rogge.156 pembelian peralatan sokongan lain seperti Perisian Dream Weaver. Micromedia Flash. Pada masa ini keperluan adalah lebih kepada masa dan tenaga individu yang terlibat dari segi pembangunan sistem. 2003). mereka ingin membentuk ketelusan kepada semua pihak yang menjalankan urusan dengan TMR&D. 2003. Ini kerana sepanjang pembangunan sistem dijalankan beberapa perbincangan dan pengujian telah dijalankan bagi memastikan sistem yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi proses perolehan syarikat. 2006. temubual dan juga pemerhatian.2 Implikasi Teoritikal dan Sumbangan Berdasarkan kepada pengumpulan data daripada soal selidik. Secara keseluruhannya. dengan pelaksanaan sistem ini. Moise dan Geloso. Kajian lepas juga turut menyatakan bahawa sistem e-Perolehan dapat meningkatkan aspek ketelusan dalam membuat pembelian (Utusan Malaysia. Faedah yang paling utama yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan ialah ketelusan dalam proses pembelian kerana daripada pandangan pihak pengurusan. sistem e-Perolehan TMR&D yang dibangunkan secara dalaman merupakan satu alternatif yang baik bagi organisasi. isu terhadap ketelusan tidak lagi menjadi persoalan kepada pihak pengurusan TMR&D.

mengurangkan kertas kerja. terdapat beberapa aplikasi e-Perolehan seperti e-Sumber. Penjimatan kos sebanyak 3% yang diperolehi oleh syarikat ini membuktikan bahawa kajian lepas yang menyatakan bahawa penggunaan sistem ini dapat memberikan penjimatan sekitar 5% daripada kos perolehan (Timmers. . ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kecekapan proses perolehan. namun peratusan penjimatan kos ini masih boleh dipertingkatkan sekiranya keseluruhan sistem ini diautomasikan. e-MRO. ianya dapat meningkatkan lagi aplikasi sistem ini di samping menambahkan faedah yang sedia ada terutamanya dari segi kos pembelian yang lebih murah. Berdasarkan kepada laporan penjimatan kos tahunan unit perolehan serta maklum balas daripada soal selidik yang diedarkan kepada pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. Pengkaji berpendapat. Ini kerana buat masa ini proses pembayaran masih lagi dilakukan secara manual di mana automasi sistem e-Perolehan ini hanyalah sehingga pengeluaran Purchase Order (PO). e-Maklumat. Quesada. 2000). ada beberapa aplikasi e-Perolehan seperti e-Lelong masih belum dilaksanakan oleh syarikat kajian kes (Lihat Bab 2 bahagian 2. teknologi e-Perolehan yang digunakan serta kesan sistem ePerolehan ke atas prestasi perolehan syarikat. Eakin. Jika dibandingkan antara sistem e-Perolehan TMR&D dan aplikasi e-Perolehan ini.1). 2002. e-Tender. Seperti mana yang dibincangkan dalam bab 2. Weil. Sekiranya aplikasi ini diterapkan dalam sistem e-Perolehan TMR&D. sekiranya proses pembayaran ini diautomasikan. Walaupun penjimatan yang diperolehi oleh syarikat ini kurang daripada 5%. 2000. Subramaniam et al.. e-Lelong. 2004. 2000. 2004). didapati bahawa penggunaan sistem e-Perolehan sememangnya dapat menjimatkan kos perolehan terutamanya dari segi kos transaksi. 2001). dan e-Kerjasama (de Boer et al. Frye. dan mengurangkan kos pencarian pembekal. Ini berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik yang menyatakan hampir semua aplikasi e-Perolehan adalah penting untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelian (Croom. 2003.6.157 amalan perolehan.

305. Seperti yang dibincangkan di dalam kajian literatur (rujuk bahagian 2. Dapatan ini juga adalah lebih kurang sama dengan hasil dapatan yang dijalankan oleh penyelidik tersebut. 1995. Teo. ). Kajian ini juga merupakan kesinambungan daripada kajian yang dijalankan oleh seorang penyelidik dalam melihat perhubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Maka dengan itu penyelidik tersebut menjangkakan hubungan ini akan lebih kuat sekiranya syarikat meningkatkan lagi amalan e-Perolehan dari segi kontrak perundingan dan jenis permohonan yang dijalankan dengan menggunakan sistem e-Perolehan (Quesada. 2004. Perkara ini turut dijelaskan oleh seorang penyelidik yang berpendapat bahawa tahap pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka terhadap pembelajaran (Bakri.9). Sehubungan dengan itu. Dari segi perhubungan antara amalan e-Perolehan (kontrak perundingan dan jenis permohonan) dan prestasi e-Perolehan (faedah kepada pengguna dalaman) pula menunjukkan perhubungan yang agak lemah kerana nilai R2 yang diperolehi daripada analisis regresi yang dijalankan adalah 0. 2005. kajian ini juga mengemukakan pendekatan yang digunakan oleh syarikat R&D dari segi persediaan awal sebelum dan semasa . Perbezaan signifikan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dan faktor demografi hanya terdapat pada faktor tahap pendidikan.158 Kajian ini memberikan rangka kerja teoritikal yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara amalan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan dan perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi. Oleh yang demikian. (Rugimbana. Park. 2002). 2004). Kajian lepas mendapati bahawa kesukaran mendapatkan perisian sistem yang bersesuaian dengan kehendak organisasi merupakan antara halangan kepada pelaksanaan sesuatu sistem (Davila et al. Robieh. 2001. ianya dapat dijadikan sebagai salah satu daripada jalan penyelesaian kepada halangan di atas. 2003) dan ianya juga sering dikaitkan kepuasan kerja dan penggunaan Internet. dengan membangunkan sistem ini secara dalaman. Halangan ini disebabkan organisasi sukar untuk mengintegrasikan proses yang sedia ada dengan perisian yang sedia ada di pasaran dan menjadikan mereka kurang berminat untuk menjalankan perolehan secara elektronik.

Kebanyakan kajian tentang sistem e-Perolehan lebih menumpukan kepada penggunaan sistem yang sedia ada di pasaran dan tertumpu kepada sektor industri (Hussain et al.80). Pengkaji juga berpendapat bahawa kekurangan penggunaan sistem e-Perolehan di Malaysia adalah disebabkan oleh organisasi kurang pendedahan tentang pembangunan sistem e-Perolehan yang boleh dilakukan secara dalaman.90). Faedah ini adalah sama seperti dalam kajian lepas yang dijalankan ke atas syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan yang sedia ada di pasaran (Mohsen & Sharmin. Oleh itu. 2005. dan mengurangkan masa transaksi (3.159 melaksanakan sistem e-Perolehan TMR&D dan bagaimana mereka menangani masalah yang berkaitan dengan sistem tersebut. 2002 dan Quesada. Perkara ini dibuktikan daripada analisis kajian dalam bab empat (lihat Jadual 4. Hasil daripada dapatan kajian mendapati bahawa sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalam ini juga dapat memberikan faedah yang hampir sama dengan sistem yang sedia ada di pasaran. . 2003).15) di mana antara faedah utama yang diperolehi oleh organisasi ialah mengurangkan kos transaksi (3. Ini kerana kajian yang berkaitan dengan pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman ini adalah sangat berkurangan. kajian ini memberi pendedahan tentang sebuah sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri oleh sebuah organisasi yang berorientasikan R&D dan berjaya membangunkan sistem e-Perolehan mereka dan memperolehi faedah yang hampir sama dengan perisian sistem yang berada di pasaran. mengurangkan kertas kerja (3.79). 2004). 2004. Quesada. Croom dan Johnston. 2005. Helmi.

.160 5. Ini kerana apa yang lebih penting ialah sejauh mana sistem ePerolehan dapat meningkatkan prestasi syarikat. sumbangan kepada bidang literatur merupakan langkah pertama dalam memberikan sumbangan akhir kepada pengguna sistem. Setiap syarikat mempunyai proses e-Perolehan yang berbeza. 2000).3 Implikasi Praktikal dan Sumbangan Keputusan daripada kajian ini mempunyai implikasi dan sumbangan yang penting kepada pengguna sistem e-Perolehan.29 trilion pada hujung tahun 2004 (kajian oleh GarnterGroup’s e-Business Intelligence Service. Adalah penting bagi setiap penyelidik untuk memberikan sumbangan teoritikal yang kuat kepada bidang penyelidikan yang dijalankan. Brunelli. Walau bagaimanapun. de Boer et al. Manakala dalam literatur e-Perolehan (Croom.17) Sistem e-Perolehan TMR&D yang dibangunkan secara dalaman ini mampu memberikan penjimatan ke atas perolehan yang dilakukan mencecah hampir kepada jutaan ringgit. Kajian ini tidak memberi pengecualian terhadap aspek tersebut dan pengkaji merumuskan sumbangan dan implikasi kajian ini kepada pengguna sistem ePerolehan adalah seperti berikut: Kepentingan kajian ini adalah untuk memahami proses e-Perolehan yang disokong oleh beberapa kajian yang telah dijalankan sebelum ini. 2002) keberkesanan proses dalaman dan automasi merupakan kunci yang membawa kepada peningkatan keberkesanan proses perolehan. Perbezaan proses e-Perolehan bukanlah menjadi suatu yang kritikal. Perkara ini juga dibuktikan daripada hasil kajian ini yang mendapati bahawa sistem e-Perolehan TMR&D juga memperolehi faedah penjimatan dalam kos transaksi seperti yang dikemukakan dalam literatur (lihat Jadual 4. Ianya bergantung kepada keperluan semasa syarikat dalam menentukan bagaimana proses perolehan yang perlu diguna pakai dalam organisasi tersebut. Kebiasaannya kos per transaksi dengan menggunakan e-Perolehan boleh dikurangkan sebanyak 65% jika dibandingkan dengan perolehan tradisional. 2000. Statistik semasa menyatakan bahawa perdagangan elektronik (B2B) akan meningkat kepada $7. .

Oleh yang demikian. semakin tinggi faedah yang boleh diperolehi daripada sistem tersebut. sumbangan utama dalam kajian ini ialah mengemukakan alternatif untuk membangunkan sistem . kajian ini turut memberikan pendekatan tentang pelaksanaan sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman dalam sebuah organisasi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan. maka amalan e-Perolehan di organisasi ini masih lagi terhad dan tertumpu kepada jenis pembelian secara terus dan sebut harga. Penjimatan yang boleh diperolehi daripada aktiviti ini adalah daripada aspek kos. Sebelum sistem e-Perolehan ini dibangunkan. pelbagai faedah lain boleh diperolehi daripada amalan tersebut terutamanya dari segi harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik. tenaga kerja dan cepat. Dijangkakan bahawa penerapan sistem e-Perolehan pada peringkat strategik akan memberikan kesan positif pada jangka masa panjang. Di samping itu. manakala pada peringkat pelaksanaan dan penggunaan sistem. organisasi yang menggunakan sistem e-Perolehan akan mendapat faedah daripada amalan perolehan yang dilakukan. pelaksanaan dan juga peringkat penggunaan sistem tersebut (lihat Bab 4 bahagian 4.2. Pendekatan kepada pelaksanaan sistem ini di lihat bermula dari peringkat pembangunan. Keistimewaan yang terdapat pada sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini adalah dari segi memudahkan aktiviti penyelenggaraan dan pengubahsuaian dilakukan. Oleh itu. pembaikan dan pengubahsuaian sering dilakukan bergantung kepada keperluan semasa syarikat.161 Syarikat yang berminat untuk melaksanakan sistem e-Perolehan boleh melihat kepada kesan positif antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Walau bagaimanapun hipotesis ini adalah untuk kajian lanjutan apabila tahap penggunaan sistem e-Perolehan adalah lebih tinggi daripada hari ini. perancangan awal telah dilakukan dengan mereka bentuk proses-proses yang terlibat dan kemudiannya membangunkan sistem tersebut.4). Oleh kerana sistem e-Perolehan TMR&D masih baru digunakan (3 tahun). masa. Pengkaji meramalkan bahawa semakin tinggi amalan e-Perolehan dalam organisasi. Sekiranya pembelian secara bida dilakukan dengan lebih meluas. Ini kerana wujud perhubungan yang signifikan antara amalan dan prestasi e-Perolehan.

pihak pengurusan TMR&D merasakan pembaikan secara terusmeneruskan adalah lebih praktikal untuk dilaksanakan. Dengan membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman. sistem yang dibangunkan secara dalaman ini juga memberikan kelebihan dalam aspek penyelenggaraan dan perubahan kepada sistem. Ini kerana bagi penggunaan sistem e-Perolehan untuk tujuan MRO. Selain daripada kos pelaksanaan yang rendah. Oleh itu. Ini kerana setiap pembaikan . Pembangunan sistem ini juga tidak mengambil masa yang lama dan TMR&D hanya mengambil masa selama tujuh bulan untuk menyiapkan sistem ini. selaras dengan keperluan semasa syarikat. sistem ini boleh dibangunkan sendiri secara dalaman dengan menggunakan kepakaran yang ada dalam syarikat tersebut. ianya melibatkan kos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kos untuk membeli perisian yang sedia ada di pasaran. segala perubahan boleh dilakukan dengan kadar segera tanpa perlu melibatkan pihak luar seperti pihak pembekal perisian sistem.1. pihak pengurusan TMR&D mengaplikasikan pembaikan secara terus-menerus (continual) seperti pada Rajah 5. Terdapat beberapa perbezaan antara kedua rajah tersebut. Walau bagaimanapun. Perkara ini dibuktikan oleh syarikat TMR&D yang membangunkan sistem ini dengan kerjasama unit perolehan dan unit IT. Perubahan dan penyelenggaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem. Pengkaji juga bersetuju dengan pendapat Buxman dan Gebauer (1999) yang menyatakan bahawa kos pelaksanaan yang rendah merupakan faktor kejayaan kritikal bagi penggunaan IT dalam organisasi. dengan sistem ini. Secara teoritikalnya. Ini kerana teknologi sentiasa berubah mengikut peredaran zaman dan keperluan semasa. Dalam mengekalkan prestasi sistem e-Perolehan ini. Pendekatan ini boleh digunakan dalam kajian pada masa akan datang untuk melihat pelbagai alternatif dalam memperkembangkan aplikasi teknologi maklumat.162 e-Perolehan secara dalaman kepada syarikat yang ingin menggunakan sistem e-Perolehan dengan kos yang lebih murah dan mengikut keperluan syarikat. Pada rajah di bawah menunjukkan dua gambarajah yang terdiri daripada pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus. pembaikan secara berterusan merupakan satu proses yang paling idea dalam sesebuah organisasi.

Kebiasaannya.163 yang dilakukan akan melibatkan perubahan kepada sistem. Peringkat ke-3 ialah peringkat pembaikan sistem di mana segala kelemahan yang telah dikenal pasti akan di atasi dan pada masa ini dan masa yang diperlukan untuk menangani masalah ini adalah lebih singkat kerana ianya melibatkan perubahan yang kecil.1 menunjukkan peringkat perkenalan sistem di mana pada peringkat ini banyak masa dan pembaikan perlu dilakukan. pekerja kurang selesa sekiranya perubahan kerap dilakukan. Peringkat ini akan berterusan sepanjang sistem ini diguna pakai. segala pembaikan akan dihentikan buat sementara waktu (peringkat 2). Dalam melaksanakan pembaikan terus-menerus ini. Oleh itu. Pembaikan Pembaikan 3 2 1 Masa Masa Berterusan (Continueus) Terus-menerus (Continual) Rajah 5. masa yang agak lama diperlukan untuk menjalankan pembaikan agar sistem ini dapat memenuhi kehendak dan keperluan proses perolehan. Dengan cara ini kesan daripada perubahan dan pembaikan yang dilakukan dapat di lihat dan segala masalah dan kelemahan akan dikenal pasti bagi membolehkan pembaikan yang lebih baik dijalankan pada masa akan datang.1 : Pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus . Apabila sistem ini dirasakan sudah stabil dan memenuhi keperluan proses perolehan. terdapat beberapa peringkat yang akan dilakukan ke atas sistem. Peringkat ini merupakan peringkat permulaan dan terdapat banyak masalah yang dihadapi pada peringkat ini. Peringkat 1 dalam Rajah 5.

dan sebarang perubahan kepada pentadbiran dan pengurusan TMB akan mempengaruhi pengurusan dan pentadbiran di TMR&D.164 5. persekitaran. serta kerjasama yang diberikan kepada pengkaji. persekitaran dan tekanan yang sukar dikawal. Jangka masa yang singkat ini tidak dapat memberikan hasil kajian yang lebih terperinci dan masa depan kepada sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman ini. jawapan yang diberikan banyak dipengaruhi oleh faktor emosi. Masalah bias atau berpihak mungkin timbul kerana tanggapan yang diberikan oleh responden berkemungkinan untuk menjaga prestasi dan nama baik syarikat. Pemilihan responden dari kalangan kakitangan di syarikat TMR&D sahaja tidak dapat mewakili keseluruhan syarikat yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan di Malaysia. yang terdedah kepada emosi. kajian ini turut mempunyai batasan yang tidak dapat dielakkan kerana ianya melibatkan sampel manusia sebagai responden. Ini kerana syarikat TMR&D merupakan anak syarikat kepada TMB.4 Batasan Kajian Sebagaimana kajian sains sosial yang lain. . Tempoh kajian lapangan yang berlangsung selama tiga bulan boleh mempengaruhi hasil kajian. Ini kerana sekiranya TMB ingin menyelaraskan keseluruhan sistem pengurusan syarikat TMB maka TMR&D juga tidak terkecuali untuk melaksanakan sistem yang sama dengan TMB. keikhlasan dan kejujuran responden boleh dipersoalkan kerana sebagai manusia biasa. Selain daripada itu. tekanan.

5 Cadangan Tindakan Berdasarkan kepada hasil kajian yang diperolehi.165 5. malah ianya juga dapat meningkatkan keuntungan syarikat. ianya bukan sahaja dapat memberikan penjimatan dari segi kos perolehan. Sekiranya aspek pembelian ini diberi perhatian yang khusus. Perkara ini telah banyak dinyatakan dalam kajian lepas supaya perancangan perolehan di masukkan ke dalam perancangan strategik syarikat (Cammish dan Keough. Ini kerana pembelian di organisasi TMR&D melibatkan peruntukan yang besar dan sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pihak pengurusan boleh menjual sistem ini dalam bentuk perisian atau licensee serta menyediakan khidmat runding kepada syarikat yang berminat dengan harga yang berpatutan. 1991.1 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan Pihak pengurusan perlu melihat aspek pembelian sebagai satu perancangan strategik agar ianya dapat diberi perhatian khusus. penyelidik menyenaraikan beberapa cadangan yang boleh memperbaiki dan mempertingkatkan lagi sistem ePerolehan TMR&D.5. Antaranya adalah seperti berikut: 5. Pihak pengurusan juga boleh memperkenalkan sistem e-Perolehan TMR&D ini kepada syarikat bersaiz kecil dan sederhana untuk menggunakan sistem e-Perolehan ini sekiranya mereka menghadapi halangan dari segi kos untuk membeli perisian yang dari luar negara. Ini kerana. 2004). . 1993. dan sebagainya. Ab Hamid dan Majid. Keough. pengurusan pembelian yang terancang dapat memberikan banyak faedah kepada organisasi dari segi penjimatan kos. mengurangkan pembelian melulu.

Di samping itu. Ini kerana pembelian yang dijalankan secara bida ini dapat memberikan kos pembelian yang lebih rendah dan spesifikasi yang lebih baik kepada syarikat.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor Pihak pembekal perlu mempertingkatkan aplikasi IT mereka untuk membolehkan mereka menjalankan perniagaan secara atas talian. Pengukur ini penting dalam menentukan kejayaan sesebuah sistem. Syarikat tempatan perlu digalakkan supaya menjadi lebih inovatif dalam membangunkan sistem perisian sendiri. Unit perolehan syarikat juga boleh mempertingkatkan aplikasi sistem e-Perolehan seperti penggunaan e-Lelong yang dipercayai dapat memberikan faedah pembelian dengan harga yang lebih rendah.5. Unit Perolehan juga perlu menentukan satu Benchmark kepada sistem e-Perolehan ini untuk mengukur prestasi dan kemampuan sistem ini. Ini kerana dengan cara e-Lelongan ini. perdagangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam jangka masa sebenar dan tamat pada suatu tempoh bida yang telah ditetapkan di antara pembeli dan beberapa buah syarikat pembekal. Unit Perolehan diharapkan dapat menyediakan perkhidmatan dari segi khidmat nasihat kepada organisasi yang berminat untuk membangunkan sistem e-Perolehan mereka sendiri. 5. aplikasi IT dapat dipertingkatkan dan secara tidak langsung penggunaan sistem e-Perolehan juga dapat diperluaskan. Dengan cara ini. Pergantungan kepada produk perisian dari negara luar boleh menyebabkan kerugian kepada negara dari segi pengaliran mata wang asing dan juga kepakaran yang sedia ada dalam negara yang tidak digunakan sepenuhnya.2 Cadangan Kepada Unit Perolehan Unit perolehan perlu meningkatkan aplikasi sistem e-Perolehan TMR&D dengan menggalakkan pembelian secara bida.166 5. Ini kerana melalui .5.

ianya dapat membantu syarikat tempatan untuk bersaing di peringkat antarabangsa di samping memperoleh peluang perniagaan yang lebih baik.6 Cadangan Kajian Lanjutan Memandangkan kajian hanya melibatkan satu kajian kes ke atas syarikat TMR&D yang merupakan sebuah organisasi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan. Dengan meningkatkan aplikasi IT dalam perniagaan mereka. Matlamat kerajaan untuk meningkatkan aplikasi IT di Malaysia perlu disambut baik oleh semua syarikat pembekal dalam meningkatkan aplikasi IT dalam aspek pengurusan dengan melaksanakan sistem pengurusan elektronik seperti eDagang. mudah dan meluas. teknologi dapat memberi peluang kepada syarikat untuk memperoleh kelebihan bersaing tanpa mengira saiz organisasi tersebut. Adalah lebih menarik jika kita dapat mengkaji secara perbandingan antara beberapa buah syarikat yang membangunkan sendiri sistem e-Perolehan secara dalaman untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara syarikat tersebut. para pembekal boleh menjalankan perniagaan mereka secara global dan secara tidak langsung dapat memperluaskan lagi pasaran perdagangan mereka. 5. Menurut Attaran & Attaran (2002). e-Perkhidmatan dan sebagainya.167 perniagaan secara atas talian. malah mereka juga boleh mendapat kelebihan dari segi mengiklankan barangan mereka di laman web yang lebih murah. e-Perolehan. Kajian yang dilakukan ke atas syarikat ini berkemungkinan menghasilkan penemuan yang berbeza jika ianya dijalankan ke atas syarikat yang berlainan aktivitinya. Hal ini bukan sahaja memberi penjimatan kepada pihak pembekal. Kajian lanjutan juga boleh dibuat dengan menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang berlainan seperti menggunakan kaedah longtidunal dan kaedah empirical untuk melihat sejauh mana kemampuan sistem ePerolehan yang dibangunkan secara dalaman ini berbanding dengan sistem e- .

Di samping itu juga. Faktor Kejayaan Kritikal juga boleh dikaji untuk menentukan faktor yang mana dapat memberikan kejayaan kepada sistem ini supaya ianya dapat digunakan dengan lebih meluas di Malaysia. Cadangan berikut boleh dijadikan pertimbangan bagi kajian penyelidikan akan datang. Satu kajian tentang tajuk yang sama tetapi diadakan lebih menyeluruh dengan melibatkan semua syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan di Malaysia. Di samping itu juga. Selain itu. Kajian lanjutan dibuat ke atas faktor pendorong kepada pelaksanaan sistem ePerolehan seperti faktor dorongan daripada luar dan dalaman organisasi. terdapat banyak aspek dan pembolehubah yang dapat dijadikan bahan kajian. kajian lebih terperinci juga boleh dijalankan terhadap peranan yang boleh dimainkan oleh syarikat yang membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman dalam membantu syarikat lain yang berminat untuk membangunkan sistem ini secara dalaman menggunakan teknologi dan kepakaran yang sedia ada.168 Perolehan yang sedia ada di pasaran. Kajian ini boleh menggunakan sampel yang lebih besar agar mendapat kesahan yang tinggi terhadap kajian yang dijalankan. kajian seterusnya boleh dibuat berhubung kaitan antara jenis sistem e-Perolehan yang digunakan sama ada MRO dan ERP dengan teknologi yang digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua pembolehubah tersebut. Kajian juga boleh dijalankan terhadap pihak pengurusan organisasi yang belum menggunakan sistem e-Perolehan untuk melihat halangan dan kekangan yang dihadapi untuk melaksanakan sistem tersebut. . Kajian lanjutan juga boleh dilakukan dengan melihat kesan sistem e-Perolehan ke atas pihak pembekal dan vendor berasingan dalam pasaran global dan pendekatan yang digunakan untuk memenuhi spesifikasi pembeli yang semakin tinggi dan kompleks. Memandangkan penggunaan sistem e-Perolehan masih belum meluas di Malaysia.

Dapatan kajian juga berjaya melihat hubungan yang wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan di samping menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem ePerolehan TMR&D. tetapi mempunyai kekangan dari segi kos dan teknologi yang diperlukan. Perhubungan antara faedah e-Perolehan dan amalan e-Perolehan yang diperolehi daripada kajian ini adalah agak lemah.7 Rumusan Secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya.169 5. kajian ini telah berjaya mencapai objektifnya dalam mengukur tahap dan perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan syarikat kajian kes. adalah menjadi harapan pengkaji agar kajian ini dapat membantu pihak tertentu dalam melaksanakan sistem e-Perolehan dalam meningkatkan lagi proses perolehan mereka serta memberi peluang kepada mereka untuk faedah daripada penggunaan sistem tersebut. Akhir sekali. namun ianya memberikan hubungan yang signifikan antara satu sama lain. Dari aspek perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi menunjukkan tidak wujudnya banyak perbezaan. Pengkaji berharap kajian ini boleh dijadikan panduan dan hala tuju dalam meningkatkan usaha ke arah meningkatkan aplikasi IT di organisasi lain. Perbezaan signifikan ini wujud pada mereka yang mempunyai tahap pendidikan Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda. Ini kerana pembangunan sistem e-Perolehan oleh TMR&D sememangnya tidak memerlukan kos yang tinggi dan hanya menggunakan kepakaran dalaman yang sedia ada. . penggunaan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman merupakan satu alternatif kepada syarikat yang berminat untuk meningkatkan aplikasi IT dalam proses pembelian mereka. kecuali pada faktor tahap pendidikan dengan kontrak perundingan dan pengumpulan maklumat.

dan Gartner. (2002). A Guide to eProcurement for the Public Sector. R. Abdullah. http://www. Mengimbas Kembali Pembangunan Persekitaran Elektronik/Teknologi Maklumat di Malaysia (1997-2000). http://www. dan Majid.H dan Rohaizat. Alias Baba (1998). Bangi. dan Mckenney J.. The Efficacy of E-Procurement To Businesses: An Empirical Survey on Malaysian Industries. Corporate Information Systems Management : The Issues Facing Senior Executive 4th ed. Attaran. J. W. (2002). (2003).170 Rujukan Ab Hamid. Industrial Management & Data Systems: 177-180. Industrial Management. dan Attaran. http://proquest. N.gov. McFarlan W. Bhd. 44(3): 16-21.teennet. A.L. Universiti Teknologi Malaysia. Management Science 43(12): 1676-1692. Andrews. (2002). . EurAsia-ICT 2002. “Catch The Wave of E-Procurement”. IL.. Irwin. 10(5): 385-95. A. (2000). Tarikh Pencarian: 20/1/2005. (2000). Y. (1996). B.pmo.html .com/pqdweb?dis=316223241&sid=1&Fmt=3&clientId=2 1690&RQT=309&VName=] Tarikh Pencarian: 17/12/2004. Z. Bakri. “Reducing Buyer Search Costs: Implication For Electronic Marketplaces”. (2002). A. Z. Office of Government Commerce. M.14k . Archer.R. The Coming Age of Online Procurement. Model Linear dalam Penyelidikan Sosial.C. Tesis Phd.my/art_13.nsf/0/96d63e18205df5b948 25715d000f7aeb?OpenDocument Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006 Abu Bakar. Abdul Majid.T). Applegate M. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Asia Computer Weekly (2003). Kata-kata Aluan Mesyuarat Majlis Teknologi Maklumat Negara (N.eurasia-ict.26 Feb 2005. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (1997).F. Chicago. S. Attaran. Tarikh Pencarian: 12/1/2005. M.org/ConfMan/PC-online/paperlist. (2006).my/WebNotesApp/PMMain. Bakos.I. Managing Business to Business Relationships Throughout the e-Commerce Procurement Life Cycle. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. N. (2001). L. dan Yuan. Pembudayaan Teknologi Di Kalangan Pekerja Sektor Industri Teknologi Tinggi di Malaysia.com. http://www. N. Pengurusan Pembelian : Sistem & Pelaksanaan.umi.html 101k.Y.

The McKinsey Quarterly.eperolehan. K.htm 12 September 2003. http://www. Trust and Value. “Web-Based E-Catalog System in B2B Procurement”. 0-7695-1874-5/03 Chopra. J. Bowles. (1961). Cano.M. (1999).htm. E-Procurement: The Transformation of Corporate Purchasing. M. M. . A. NJ. South Orange. D. Cammish. R. J. M.html. J. Supply Chain Management Review. DPMM Harap ePerolehan Ubah Corak Dagangan Ahli.blogspot. G. Bryman. 46(4): 563585. Quantity and Quality in Social Research. A. (2000).com/2003_09_01_bajet2004_archive. (2000). Tarikh Pencarian: 21/12/2004. E. dan Stalker. SME E-Procurement Adoption in Hong Kong. London: Unwin Hyman. Analysis of Unstructured Data. Proceeding of The hawaii International Conference on Systems Science. J. dan Smith. Chan. (1999). Tarikh Pencarian: 12/04/2005. dan Hammersley. Buxmann. O. Sage Publication. Communications of the ACM. in Roger Sapsford nd Victor Jupp. Berita Harian (2003). V. T. “Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers”. Management Science. J. Reliability and Validity in Qualitative Research. Data Collection and Analysis. (2002). 43(5): 93100. A Strategic Role For Purchasing. P. Dougan. Burns. Shaw. dan Lee. Study Notes. Boulton. The Roles of Power. Evaluating the Use of Information Technology in Interorganization Relationships. dan Bailey. Bajet 2004: Penggalak Pertumbuhan ICT dan Teknologi Tinggi.com/bm/press/showpage. http://www. London: Tavistock. http://bajet2004. P.qmuc. dan Gebauer. May/Jun: 50-58. The Custom Publishing Group. Y. Tarikh Pencarian: 12/12/2004. J. January: 5-8. (1988). (3): 22-39.ac. How the Internet Is Changing B2B Transaction.uk/psych/RTrek/study_notes/web/sn5. (1996).D.. dan Taylor. D. London. (2000). 19 September 2003. K. Jumaat. S. Proceeding of the 38th Hawai. (2001). M. G.171 Baron. (1991). “B2B E-Commerce Opportunities”. dan Keough.. The Management of Innovation. Internatonal Conference on System Sciences.aspx?file=20030912_BH. Brynjolfsson. Belanjawan (2004).

M. Davila. 2000). To Be or Not To B2B?. 21(1): 11-23. Sage Publications. Sloan Management Review. November. Dai. dan Lincoln.J. dan Heijboer G.172 Croom. N. (2001).H. Measuring e-Procurement Benefits. S. Management-Tasks. Compaq e-Business-A Case Study.. Organizing for Excellence: Five Case Studies. Denzin. R. Essign. Contributing to the Bottom Line. Practices. R. (1988). dan Kirkpatrick. An Evaluative Model for e-procurement Channel Adoption in : Proceeding of The Fifth INFORMS Conference on Information Systems and Technology (CIST. (2003). “The Impact of Web-based Procurement on the Management of Operating Resource Supply”. European Management Journal. Kale.. I. H. J. (2002). R. Theory and Practice of Participant Observation in Wass.F. V. (2000). Summer: 37-43.dnmstrategies. Aldershot. Tarikh Pencarian: 23 Disember 2004. “How to Make Strategic Alliances Work”.R. S. Gupta. San Antonio. De Boer L. Q. . 36(1): 4-13.. M. Y. dan Wensley. Journal of Marketing. R. Dyer. TX.. Supply Chain Management Review. Day. (2001). Elliff.pdf Supplemental Result. at: www. And Wells. New York. 52 :1-20. Harink J. 2000. dan Sigh. “Electronic Procurement in Supply Chain Management: An Information Economics-based Analysis of Electronic Markets”. E-Service: Enhancing Internal Customer Service Through e-Procurement. Delbridge. P.com/presentation/ cfo/nov_2000/ericgoh. Responsibilities. dan Johnston. Harper & Row. International Journal of Service Industry Management. S.A Framework for Dianosing Competitive Superiority.com Tarikh Pencarian: 14/12/2004. A. (2002). G. U. A Conceptual Model for Assessing the Impact of Electronic Procurement. http://www. Eakin. (1973). Dartmouth: 35-62. S. R. dan Arnold. (1994). The Journal of Supply Chain Management. Croom.S. 8(1): 25-33. P. D.K.A. dan Kauffman. Drucker. “Moving Procuremant Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models”. The Journal of supply Chain Management: 43-49. 1(4): 38-45. European Journal of Purchasing & Supply Management. (2002).govpro. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. (eds) Principles and Practice in Business and Management Research. Eric Goh (2000). (2003). London. Assessing Advantage. 14(5): 539-555. dan Palmer. (2000). (2000). P.

Tatham. Upper Saddler River. R. R. A. Berkeley. Unpublished Research. The Conference Board of Canada. George Mason University. Upper Saddler River. E-Procurement in the Private and Public Sectors. J. Gattiker.173 Fok. Acquisition Review Quarterly 14(1): 167-181. The Element of Procurement. Self-efficacy of An Individual on Internet Use In Organisations. C. (2001). Keynote address at the Fourth International Conference on Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprise. dan Frye. C. Friesen. Green. dan Segev. (2002). New Jersey. Analyzing and Understading Data. J. CA. 3rd ed. N.cebi. D. Gebauer. Beam. Y. Gonzalez. B. London. Thesis MBA. S. Guthrie. NJ. (2004). T. C. Quesada. J.W. Changing Shapes of Supply Chains. “Computer Attitudes and Learning Performance: Issues for Management Education and Training. Pulau Pinang.(3): 335-348. A. (2004). QFD Strategy House: An Innovative Tool for Linking Marketing and Manufacturing Strategies. (2004). U.. Journal of Organizational Behavior.. Aaiborg.5th ed.L. M. J. 2nd ed. Gill. dan Mueller.F. Tarikh Pencarian: 15/1/2005 Hair. B2B eMarketplaces and Small and Medium Sized Enterprises.How the Internet Could Lead to a More Integrated Procurement Function. Paul Chapman. dan Black. Anderson. dan Johnson.. Denmark. Printice Hall. D. “Impact of The Internet on Procurement”. Gulledge. Multivariate Data Analysis. dan Segev. dan Salkind.C. T. . University of California. Frye. http:// www. Berkeley: 1-17. Thesis PhD. Gulledge. (13): 89-101. (1997). 22. P. G. Prentice Hall..ca/Public/Team1/Docs/e-procurement_ report__june_2004_-executive_summary. Research Methods for Managers. Marketing Intelligence & Planning. E-Procurement Case Studies: Another Tool in the Toolbox.pdf. S. (1998). (2003). (1992). dan Hlavka. E-Procurement: Case Studies-Another Tool in The Toolbox. (2002). School of Management. (1998). (2001). W. Gebauer. R. Using SPSS for Windows and Macintosh.B.J. Universiti Sains Malaysia. A. (2004).E.

Mohamad Kamal. Tarikh Pencarian: 12/1/2005. MA. dan Chatterjee. R. Hoffman.my-esm. A. Kalakota.my/jph/dvs/intranetjph/planning/computer/gppkpa012003 1. Jones. R. Kalakota. 32(8): 22-27. Stein. Supply Chain Management Review. R. dan Foster. “Commercial Senarios for the Web: Opportunities and Challenges”.C. Electronic Procurement . How E-Commerce Saves Money.June: 97-102. (2000). Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan.med. (1993). M. B. D. NIMH Traning Program. F.A Guide for Councilors and Managers. C. Y. A Case Study. The Study of EProcurement System to Suppliers in Penang and Kedah Area. “Next Generation B2B Solutions”. E-Procurement: The Next Wave of Cost Reduction in E-Business: Roadmap for Success. CAPS Research Tracking Impact Of E-Procurement. Kaplan. P. Addison-Wesley Logman.. 16(1): 3. (2002).yale. A. July/August: 75-79. Keough. IIE Solutions. pdf. Jennifer Baljoko. Stephen Austin & Sons Limited. E-Procurement: Is the Ugly Duckling Actually a Swan Down Under?. D. (1999). Digital’s World Wide Web Server.P. The Frontiers of E-Procurement: RosettaNet Malaysia. Hussain. The McKinsey Quarterly 3 : 22-39. Proceedings of International Conference on E-Commerce 2005: 266-271. Jabatan Perdana Menteri (2003). May. S. A. (1995). Novak.com/story/OEG20020502S0036. Tarikh Pencarian: 20/12/2004. (2005). Journal of Computer Mediated Communication. http://agrolink. (1995). P. (2000). dan Sawhney.. E-hubs: The New B2B Marketplaces. D. Asia Pacisif Journal of Marketing and Logistic.. Hunter. Special Issue on Electronic Commerce. (2000). 27(2): 297-306. Mixed Methods: Theory and Practice. S. R. Katsulis. M. 1(3). . (2002).. M.C.pdf. Wyld. Tarikh Pencarian: 17/12/2004. Computer Network & ISDN System. Heizer. Buying Your Way to The Top. (2003). (2004). Chapter 9: 231-264.CIRA Post-Doctoral Fellow. J. http:// http://www.moa.174 Hawking.edu/events/ Mixed%20Methods%20Presentation. dan Afzan Musa. http://cira. Harvard Business Review. ( 2005). Hertford. dan Robinson. dan Render. Proceedings of International Conference on E-Commerce 2005: 260-265. Helmi. S. T. Yale University.

Miller. http://highered. (1988). The 1000-page Question. Basic Marketing Research. (2002).I. 42 (4): 55-69.lif.Applications to Contemporary Issues. Korper. 5th ed. Harvard Business Review. Academic Press. Principal Consultant. Latino Issues Forum. An Empirical Investigation of the Impact of Strategic Sourcing and E-Procurement Practices on Supply Chain Performance. The E-Commerce Book: Building the E-Empire.. (2002). Killen.175 Key Terms & Glossary. 53: 153-164. C. L. New Jersey: Prentice Hall.I.C.com/sites/0070894345/student_view0/chapter8/ke y_terms___glossary. Managing Purchasing: Making The Supply Team Work. Thesis PhD.H dan Kamauff. Business Models for Internet-Based E-Commerce:An Anatony. C.W.html. J. V. London. D. e-Business in Education. Computer In Industry. dan Xideas. McGraw-Hill. J. Phenomenology and Pedagogy. (1991). dan Ellis. Laios. Highered. Leticia. R. J. J. Leonard. . J. State University of New York. R.mcgrawhill.W (1995). Sage Publication. Kvale.mcgraw-hill. 27(3): 166-172. (2001). dan Jordan.L. N.com. Tarikh Pencarian : 22 Jun 2006 Mahadevan. California Management Review. E. 6(2) : 90-106. 28(4) : 20-39. 49(11): 1212-1218.org/technology/fact_sheet. “The Logic of Electronic Market”. dan Bernjamin. S. Nereus Consulting Ptd Ltd. San Diego. Handbook of Research Design and Social Measurement. S. Malhotra. dan Shunk. Multilevel Lotsizing and Scheduling by Batch Sequencing. at http://www. D. An Empirical Investigation of Institutional and Industrial Purchasing Structure. Journal of the Operational Research Society. P. Sept-Oct.html . Koppelmann. (2003). Malone. European Journal of Marketing . Harvard Business Review. (2000). Tarikh Pencarian: 11/1/2005. Purchasing Must Become Supply Management. Computer and the Internet. (2002). (1989). (1998). B. Newbury Park. Yates. Latinos. (2000). (1983).K. (1994). T. K. Kim. Kocabasoglu. Kraljic. “Matching Indirect Procurement Process with Different B2B E-procurement Systems”.

gov. Mohd Najib. Miles. St. Online Action Plan.oecd. Naruto. From Strategy to Implementation. (1994). R. S. (2005). Research Method in the Social Sciences. Department of education. An Expanded Sourcebook-Qualitative Data Analysis. Morris. A. E-Procurement. (1991). New York. E-Procurement Management in State Government: Diffusion of E-Procurement Practices and its Determinants. (1998). dan Wood. Mitchell.B. International Journal of Operation & Production Management 19(9): 909-921. Journal of Public Procurement.P. dan Huberman. (2000). e-Business Education. M. 12(1): 145-67. (1991).ssat. Testing the Survey Method: Continuity and Change in British Industrial Relations. (2002). The Industrial Procurement Process.J. dan Geloso. D. J.au. Nachmias. D. & Associates (2002). Neef. Sage Publications. PM. Instituting E-Procurement in the Public Sector. (2004). dan Nachmias. Martin’s. CA.W. Novack. Sage. 2nd ed. APEC High Level Symposium on Electronic Commerce and Paperless Trading. D. dan Salkind. London. Work Employment and Society. dan Simco. 5(1): 54-72. H. Science and Training (DEST). Tarikh Pencarian: 24/04/2004.J. E.C. Min. (1999). M. J. C. 6th ed. UTM. Penyelidikan Pendidikan. N. M. Prentice-Hall/Financial Times.org/trade. Moise. (2001). (1992). Moon. (2003). M. http:// www. “Electronic Commerce Usage in Business-toBusiness Purchasing”. S. K. W. M. The China International Electronic Commerce Centre. A. Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006. Thousand Oaks. 82(11): 21. Transparency in Government Procurement: The Banefits of Efficient Governance and Orientations for Achieving It. London. Organisation for Economic Co-operation and Development.176 Miller. Journal of Business Logistic. Case Studies on the Effective Use Electronic Business in Education Sector. (2001). A. T. Public Management. Mitchell. 5(2): 259-282. G. dan Galle. . A Supply Chain Perspective. Handbook of Research Design and Social Measurement. http://www. Johor.

Ramayah. “Integrated Value Chains And Their Implications From A Business And Technology Standpoint”. Decision Support Systems.. Electronic Procurement Implementation Strategy-Guidelines. Intention to Purchase Through the World Wide Web (WWW): The Malaysian Experience. J. (1993). (1999). Sept. Y. Ramayah. Sage: 181-99. University of Toledo.... Lim C. The Strategic Coordination of new Information Technologies. 29: 323-342.96. G.my/WebNotesApp/PMMain. Morgan Stanley Dean Witter Report. International Journal of Management. Suppply Chain Management Review. Perutusan Budget 2004. (2000). R. dan Mohamed. C.179/documents/construction survey.: 24-27.. The Third International Conference on Electronic Commerce Engineering (ICeCE2003). Hangzhou. F. (2005). Procurement Practice. A Conceptual Model of the Principle Governing Effective E-Commerce. Rae. Sasin Journal of Management. M. dan Iyer. The Power of Procurement.P. Patterson. Perutusan Bajet 2004 Ketika Membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan (2004) http://www. S. 9(9). China. 19(3).gov. Scholl of Business and Entrepreneurship. A. ABI/INFORM Global: 6. J. 11(1): 103-120. (2000). M. M. (2003).67k -. Procurement Performance and their Relationship. Phillips.177 Park. (2003).nsf/0/76189894df78a18948 256de300076ee1?OpenDocument . ABI/INFORM Global: 517. Tarikh Pencarian: 15/11/2004. (2004). Individual Work Environment (Job Characteristics) and Work Related Attitudes in the Telecommuting Organization. M. in Hammersley. P. Tarikh Pencarian: 11/12/2004. Thesis PhD. T.au/e-procurement. The B2B Internet Report: Collaborative Commerce. Punch.D. Social Research Philosophy Politics and Practice. Report On Survey Of Council Construction-Related E-Procurement Implementation. April. Nova Southeastern University. Papazoglou.22.gov. (2002). dan Meeker. University of Kansas. (2005).pdf. Thesis PhD. http://212.pmo. http://wwww. Observation and the Police . Tesis PhD. Tarikh Pencarian: 15/1/2005.The Research experience. A Study of eProcurement Technologies. London. (2004). Procurement Guidelines (2002). A.S. T. J. Dec. dan Tsalgatidou.nsw. . SME e-Readiness in Malaysia: Implications for Planning and Implementation. C. Ribbers. Reddy A. dan Muhamad. J. Quesada. Quinn.

J. Quantitative Applications in the Social Sciences. Rice. P. (2005). 1: 22-27. Sekaran.. Sjoquist. D. Focus Group in Social Research. London. “Strategic Partnership: Collaboration.10 For Window”. M. 15(1): 55-68. Rogge. An Empirical Investigation Into The Relationship Between Electronic Commerce and State and Local Governments’ Sales and Use Taxes. P. Research Method for Business Students. Wiley. Kuala Lumpur. Business To Business Electronic Commerce. Schmid. C.L. dan Stephan.. Winter. (1986). (2001).F. Electronic Markets. University of California Bakerley. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. D. Sage Publication.. Wirtschaftsinformatik. Procurement in the Internet AgeCurrent Practices and Emerging Trends –Result From Case Study. Transparency of Procurement and Ethical Conduct “Two sides of a coin”. R. dan Zaidatun. Predicting Automated Teller Machine Usage: The Relative Impertance of Perceptual and demographic Factors. C. “Pengenalan Kepada Analisa Data Berkomputer SPSS 10. Logistics Solution. International Journal of Bank Marketing. dan Spulber. “Rancangan Malaysia Kelapan”. (2001). B. (1998). T. Thesis PhD. RMK8.D. Blackwell. (2002). A Study of E-Banking Security Perceptions ans Customer Statisfaction Issues. (2001). Segev. Robson. Venton Publishing. 35(5): 465-480. New York. Schroeder. dan Beam. Alliances & The Coordination Spectrum”. (1993). dan Thornhill. S. P. College of Business and Economy. CICA Conference in Cairo. An Introductory Guide. Kuala Lumpur. (2003).. Saunders. 13(4): 26-32. Thesis PhD. University of Iowa: A sage University Paper. 2nd ed. A. T.B. The Journal of Economic Perspective. Robson. dan Thomas. M. Understanding Regression Analysis. dan Ronchi. M. A.E. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. (2002). (2003). D. New York. Bloor. (2001). Egypt. . Salleh. J.F. Printice Hall. U. Gebauer J. (1995). L.L. Frankland.C.178 Reiley. 3rd ed. Rugimbana. (2003). Sharon. (2001). 4th ed. Robieh. Oxford.. Real World Research. School of Argosy University. Lewis.. A. University of Kentucky. K. MIT Working Paper.

A. Smith.S. R. dan Simchi-Levi. J. dan Shaw. J. M.htm . H. A. C. Quieting reform: Social Science and Social action in an Urbana Youth Proram. The Effects of Process Characteristics on The Value of B2B E-Procurement. H. Spears. Syed. (1998). C. A Study of the Value and Impact of B2B E-Commerce: The Case of Web-Based Procurement. T.M. Information Technology and Management. International Journal of Electronic Commerce 6(4): 19-40. J. McGraw-Hill. Communication Commentary.: 139-157. CITeBM and IDM. dan Hawking. I.E. United Nations (2004). 5: 348-365. http://www. Subramaniam. (2002). Electronic Commerce: Strategies and Models for Business To Business Trading. M. Electronic Networking Applications and Policy. Design and Managing the Supply Chain. (2004). (2002).G. (2003). S.179 Simchi-Levi. Steinfield. Demographic and Motivation Variables Associated with Internet Usage Activities. Australia. University of IIIinois at Urbana. Field Studies and the Paradigm Crisis. Sage. S. Wiley and Sons. Stake. ERP Research group. Panacea or Panopticon? The Hidden Power in Computer-Mediated Communication. Kuala Lumpur. (2001). 11(4). P. E-Commerce and Development Report. Newbury Park. Kaminsky. Communication Research. . e-Procurement Practices: An Australian Survey 2002.com/ideas/articles/articel_weblog_20010918. C. Ethics. Teo. Teo. E. Impact of B2B EProcurement Systems-A Summary Report. New York. pp:125-137.phische. 25% of Malaysian to have Internet Access. (1992). Subramaniam. L. Timmers. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990).. 5(102): 161. P. Victoria University. Guba (Ed). 21: 427459. M. C. L.. (1994). “Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial”.A. R. (2000). Tarikh Pencarian : 26 Jun 2006. Stein. Urbana University of Illinois Press. D. dan Lea. (2001). dan Micheal J. Management Communication Quarterly. Subramaniam. in E. (1986). United Nations Conference on Trade and Development. The Paradigm Dialog. dan Shaw. P. (2000). New York. William Q. New York and Geneva. Computer-Mediated Communication in Organizational Settings: Emerging Conceptual Frameworks and Directions for Research.

Z.my/pressclips/2006113c. Purchasing Management: Analysis. Yin. Williamson. W. Daftar atau Hilag Peluang –Azizan. (2000). Planning and Practice. Derbyshire Business School. Work Study (2003).. Case Study Research: Design and Method (Applied Social Research Methods Series Volume 5). Journal of Law and Economics. Watson. Berthon. (1979). Newbury Park. Sage Publications. http://home. R. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications: A Study in the Economic of Internal Organization.32(7/8): 603-15. dan Gao. Wan Khairuzzaman. A Study on Factors Driving Electronic Commerce Initiative and Organization Readiness. Malaysia.M.E. Callender. Van Weele. (2000). Competitive Advanteges in Virtual Markets-Perspective of Infomation based Marketing in Cyberspace. Sajeev. European Journal of Marketing. R. A.htm . Y.T. R. Emerald Group Publishing Limited: 52(1). (1994). 4(4): 52-57. T. Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006 Vaidya.S. Thousand Oaks.I. Thesis PhD. 22(2): 233-261. 12 Januari 2006. Buying into e-Procurement. (2000). A. Australian Electronic Governence Conference. Chapman & Hall.. R. Yin.com. G.E. A General Model for Understanding Organizational Buying Behaviour. E. 3rd ed. Weil. J. M. Manufacturing Systems 18(5): 47-52.. (2004). Case Study Research. Ramayah. (1975). Webster. Kuala Lumpur.M. The Impact of The New Technology of Process Control on Workers: A Case Study of A Malaysian Petrochemical Plant. Free Press. (1996). London.. Towards a Model for Measuring the Performance of E-Procurement Initiatives in the Australian Public Sector: A Balance Scorecard Approach. O. Y. International Conference on Electronic Commerce. (2006).K. McGraw-Hill. Design and Methods. dan Kollmann. University of Derby. dan Zinkhan. dan Ung C. Second Edition. Emerging Trend in E-Commerce.eperolehan.F. New York. Marketing Management. . J. E-Commerce Impresa. dan Wind. T. P. “Electronic Procurement-Momentum Needed”. F. (1998). Yuserrie.180 Utusan Malaysia. K. K. CA.. (2003). Welber. O. G. “Transaction cost economics: The Governance of Contractual Relations”. University of Melbourne. Williamson. (2000). Milan. L. Pitt.. (2002). Sage Publications.

H.181 Zenz. 7th ed. G. (1997). Zikmund.Wiley. Business Research Method. New York . . Purchasing and the Management of Materials. 5th ed.G. dan Thompson. G. (1994). W. The Dryden Press.

182 Senarai Lampiran Lampiran A Proposal untuk menjalankan kajian kes Lampiran B Senarai responden Lampiran C Kebenaran menggunakan soal selidik Lampiran D Garis panduan mengendalikan temubual Lampiran E Soalan soal selidik dan soalan temubual Lampiran F Pink form Lampiran G Borang SBB 19B Lampiran H Borang pendaftaran vendor/pembekal Lampiran I Borang pemarkahan pembekal Lampiran J Surat setuju terima .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful