AMALAN DAN PRESTASI DALAM PEROLEHAN ELEKTRONIK

NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)

Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia

JUN 2006

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL :

AMALAN DAN PRESTASI DALAM E-PEROLEHAN
SESI PENGAJIAN: 2006/2007

Saya

NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD ___________
(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh _______________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)

(TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: N0.88B JALAN REJANG 10, SETAPAK JAYA, 53300 KUALA LUMPUR Tarikh:

DR. WAN KHAIRUZZAMAN BIN WAN ISMAIL Nama Penyelia Tarikh: _________________________

CATATAN:

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. υ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)”

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: ..................................................................... : Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail : .....................................................................

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan : Nama Tarikh : :

……………………………… Norhidayah binti Mohamad ...............................................

iii

Dedikasi Ayahanda, dan bonda yang dikasihi, Hj. Mohamad Abdul dan Hjh Rohayah Wahab Jasa dan baktimu sentiasa tersemat dalam sanubariku, Kekandaku dan adindaku yang disayangi, Norliza & Norhayati Sokongan dan doronganmu sentiasa meniup semangatku, Tunang yang dicintai, Mohamed Hafiz bin Md Isa Kehadiranmu umpama mutiara dalam hidupku & Buat teman-teman seperjuangan, Siti Falindah, Yuhanisah, Gengeswari, Gjang dan yang lain... Kejujuran dan keikhlasan dalam persahabatan akan ku kenang selamanya

Sekalung ucapan terima kasih atas segala-galanya & Semoga Tuhan memberkati kalian

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Selawat dan Salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan kurniaNya, tesis sarjana ini dapat disiapkan dengan jayanya. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail selaku penyelia projek di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, nasihat dan galakan yang diberikan dalam menjayakan tesis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Pengurus Perolehan Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd. serta semua kakitangan organisasi berkenaan di atas segala kerjasama dan bantuan yang telah diberikan sepanjang tempoh pelaksanaan tesis ini. Penghargaan juga ditujukan kepada P.M Dr. Abu Bakar bin Abd Hamid dan P.M. T. Ramayah atas bimbingan dan kerjasama yang telah diberikan. Penghargaan yang tidak terhingga saya ucapkan di sini buat ahli keluarga tersayang terutamanya khas untuk abah tersayang, Hj. Mohamad bin Abdul dan ibu tercinta, Hjh. Rohayah binti Wahab serta tunang tersayang, saudara Mohamed Hafiz bin Md Isa yang sentiasa mendoakan kejayaan saya serta memberi dorongan dan kasih sayang dalam meneruskan pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan nasihat sepanjang pelaksanaan tesis ini. Sebagai penutup bicara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis ini. Semoga jasa dan budi baik mereka diberkati olehNya.

v

ABSTRAK

Amalan dan prestasi dalam perolehan elektronik atau e-Perolehan adalah penting memandangkan ia berkait rapat dengan kecekapan dan keberkesanan perolehan syarikat. Walau bagaimanapun organisasi enggan melaksanakan sistem ini kerana faedah yang kabur kepada perniagaan, keraguan terhadap faedah potensi dan kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan mengukur tahap amalan dan prestasi ePerolehan yang dibangunkan secara dalaman, mengenal pasti perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan faktor demografi dan menghuraikan hubungan bererti antara amalan dan prestasi e-Perolehan. Kajian ini turut menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh syarikat Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd. dalam membangunkan sistem e-Perolehan di samping menangani masalah yang berkaitan dengan sistem tersebut. Kaedah Kepelbagaian (Multi-Method) digunakan dalam kajian ini yang mana ianya melibatkan pengedaran soal selidik, temubual dan pemerhatian secara berperingkat ke atas syarikat kajian kes. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan e-Perolehan dalam organisasi TMR&D adalah tinggi iaitu 55.5% dan tahap prestasi e-Perolehan berada pada tahap sederhana iaitu 50.8%. Dapatan ini menyokong hipotesis kajian iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dengan nilai signifikannya kurang daripada 0.05 dan wujud hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan dengan nilai r2=0.305. Walaupun terdapat beberapa halangan dalam melaksanakan sistem ini, namun tahap halangan ini berada di peringkat yang rendah (2.31) dan segala halangan ini dapat di atasi oleh pihak pengurusan di awal pelaksanaan sistem tersebut. Kesimpulannya, sistem e-Perolehan yang di bangunkan secara dalaman sememangnya lebih murah dan mampu memberikan faedah yang setara dengan perisian yang sedia ada di pasaran. Ia juga dapat dilaksanakan pada kos pelaksanaan yang lebih rendah dan memudahkan organisasi untuk melakukan sebarang perubahan ke atas sistem mengikut keperluan semasa.

vi

ABSTRACT

The practice and performance in electronic procurement (e-Procurement) is important due to its relation to the efficiency and effectiveness of the procurement process in an organization. However, organizations are reluctant to implement this system due to its intangible advantages to the businesses, hesitation on potential benefits and difficulties in using the e-Procurement software available in the market. Thus, the purpose of this research is to measure the level of in-house e-Procurement practices and performance, to identify the differences between e-Procurement practices and performance based on demographic factors and to elaborate the significant relationship between e-Procurement practices and performance. In addition, this research explores approaches that have been employed by Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd in developing e-Procurement system as well as solving the problems of such system. This study employs multimethod approach where distribution of survey questionnaires, interviews and observations were conducted accordingly over time. Findings of this research indicate that the levels of practices of e-Procurement in TMR&D is high at 55.5% and the level of performances of e-Procurement is moderate at 50.8%. The findings also support the research hypotheses, namely there is difference between education level and e-Procurement practices and performances, significant at 0.05 and there is significant relationship between e-Procurement practices and performance with r2=0.305. Even though there are few barriers in implementing such system, the level of barrier is low (2.31) and all these barriers have been overcome by the management in the early stage of the system’s development. In conclusion, developing an in house e-Procurement system is relatively cheaper and provide advantages that are almost similar to those offered by the existing system in the market. It can also be implemented at lower cost and allow organization to make changes to suit the system whenever neccessary.

2 Perolehan Tradisional PENGENALAN MUKA SURAT ii iii iv v vi vii xvii xix xxi xxii 1 3 6 6 7 8 8 10 12 13 13 14 .8 1.1 Teknologi Maklumat (IT) 1.10.1 1.6 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN 1 1.7 1.10.9 1.10 Pendahuluan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Hipotesis Kajian Skop Kajian Kerangka Teori Kepentingan Kajian Pengenalan Kepada Syarikat Kajian Kes Definisi Konsep dan Operasional 1.2 1.3 1.4 1.5 1.

2.10.10.2.7.2.5.1 2.10.1.2 Amalan Perolehan Proses Perolehan 2.2.7.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang) 1.4 E-Lelong Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan .4 2.1 2.6.1.5.6 2.5 Peringkat Pengurusan 1.1.7 Prestasi e-Perolehan 1.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan) 1.5.2.2.4 2.3 2.6 2.1 Mendapatkan Maklumat 2.7.11 Rumusan 14 15 16 17 18 18 2 2.5.5.5.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan Aplikasi e-Perolehan 2.7 Penggunaan Internet dalam Perolehan 2.7.2.2 Perundingan 2.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan 2.2 2.3 Pelaksanaan 2.5.5 Pendahuluan KAJIAN LITERATUR 20 21 24 27 30 32 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 46 47 48 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT) Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia E-Dagang (e-Commerce) Perolehan Tradisional 2.1 2.6 Amalan e-Perolehan 1.7.2.viii 1.1 2.1.5.5.8 Selepas Jualan Pemilihan Vendor atau Pembekal Penerimaan Barang Pembelian 2.3 E-Sumber E-Maklumat 2.10.5 Perancangan Perolehan 2.5.2 E-Tender 2.10.

4 3.1 Kajian Deskriptif Kajian Eksploratori Penyelidikan Kualitatif 3.5.3.3 2.2 Model e-Perolehan 48 49 50 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan Kesimpulan 3 3.2 3.7.2.2.ix 2.2.3.3.3.2.1.1 3.7.5 Kaedah Pensampelan Pengumpulan Data 3.7.4 Unit Analisis Kesahan Kebolehpercayaan 3.2 Penyelidikan Kuantitatif 3.1.2.3 3.2 Pengenalan METODOLOGI KAJIAN 63 64 66 67 67 68 69 69 71 71 72 72 73 73 74 74 75 Reka Bentuk Kajian 3.1.5.7.3.2.1 3.2.7.10 E-MRO dan Enterprise Resourse Planning ERP berasaskan web E-Kerjasama Sistem Perolehan Pihak Pembeli (Buy-side Procurement System) E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace) Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange) Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market) 51 51 51 52 53 56 59 61 2.2 2.3.1 3.2.1 Jenis Penyelidikan 3.3 Strategi Penyelidikan 3.1.4 2.2.7.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes 3.2.9 2.6 2.2.7.1 Kajian Kes 3.1 2.2.3 2.7.1 Soal Selidik .1 Data Primer 3.2.5 2.8 2.

2.5.2 3.3 4.3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan 3.1 Umur 4.3 Pemerhatian Data Sekunder Soalan Soal Selidik 3.7 Bahagian D : Latar belakang Responden Permarkatan Soalan Instrumen Kajian 3.5 4.6.2 Pengenalan ANALISIS DAN PENEMUAN 91 91 96 100 101 102 105 111 112 113 118 118 120 121 121 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D 4.2.2.1.1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan 3.1.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan 3.6.2 3.4 3.2.3 Soalan Temubual Kaedah Analisis Data 3.6.7.6 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Analisis Kesahan Instrumen Analisis Profil Pekerja 4.3 4.6.5 4.4 4.6.6.4 4.6 Perolehan Tradisional TMR&D Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Proses e-Perolehan di TMR&D 4.2.3 Tahap Pendidikan 4.1.6.6.2 4.1.1 4.7.4 Kategori Jawatan .6 3.5.2 3.6.5.6.1.1 3.8 Kaedah Analisis Data Kuantitatif Kaedah Analisis Data Kualitatif Kesimpulan 4 4.2 Jantina 4.2 3.1.1 Temubual 76 77 79 79 80 80 81 82 82 82 83 84 84 86 89 3.x 3.6.

8 Tahap Amalan e-Perolehan Tahap Prestasi e-Perolehan Perbezaan Amalan dan Prestasi e-Perolehan Berdasarkan kepada Faktor Demografi.1 Faedah Ketelusan 4.8.4 5.0 5.4 4.4 4.3 5.5 4.1 4.8.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor 5.8.5.8.1 5.7.5 Penggunaan e-Perolehan 4.2 5.6.6 5.5.8.3 4.7.3 4.5.6 4.1 5.7 Cadangan Kajian Lanjutan Rumusan Rujukan Senarai Lampiran .7 Analisis dan Penemuan Kajian 4.7.5 Pengenalan KESIMPULAN DAN CADANGAN 151 153 156 160 164 165 165 166 166 167 169 170 182 Rumusan Penemuan Kajian Implikasi Teoritikal dan Sumbangan Implikasi Praktikal dan Sumbangan Batasan Kajian Cadangan Tindakan 5. Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D 4.2 4.xi 4.8.2 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan Cadangan Kepada Unit Perolehan 5.7.2 4.10 Tempoh Kitaran Proses Pembelian Penjimatan Kos Spesifikasi Produk Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman Rumusan bagi Faedah e-Perolehan 126 128 133 134 136 139 140 141 143 144 148 123 124 124 125 Kekangan Teknologi dan Masalah Rumusan 5 5.9 4.

7 TAJUK Faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan MUKA SURAT 54 58 Perhubungan reka bentuk kajian dengan objektif kajian.1 2. strategi penyelidikan dan unit penyelidikan 65 Instrumen kajian Taburan soalan penggunaan e-Perolehan Taburan soalan faedah e-Perolehan Pemarkatan skala likert Bahagian soalan temubual Jumlah perbelanjaan perolehan TMR&D Aliran pembelian terus Aliran pembelian sebut harga Analisis kebolehpercayaan instrumen menggunakan Cronbach’s alpha Analisis faktor dan nilai eigen bagi amalan e-Perolehan Analisis faktor dan nilai eigen bagi faedah e-Perolehan Demografi Responden 80 81 81 83 84 92 108 108 113 114 117 119 .xvii SENARAI JADUAL NO.4 3.2 3.1 3.3 3. JADUAL 2.5 4.5 3.4 4.1 4.2 4.6 4.6 4.2 3.3 4.

8 4.15 4.18 4.16 4.17 4.14 4.11 4.xviii 4.13 4.10 4.12 4.19 Tahap amalan e-Perolehan TMR&D Tahap prestasi e-Perolehan TMR&D Nilai signifikan amalan e-Perolehan Nilai signifikan faedah e-Perolehan berdasarkan faktor demografi Analisis regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada organisasi Analisis Regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah dengan pembekal Analisis Regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada pengguna dalaman Faedah-faedah e-Perolehan kepada TMR&D Penjimatan tahunan 2003 dan 2004 unit perolehan TMR&D Perbezaan perolehan tradisional 125 126 128 128 130 130 131 132 140 144 Min keseluruhan bagi halangan sistem e-Perolehan 147 Ringkasan keputusan hipotesis 148 .9 4.

1 2.xix SENARAI RAJAH NO.5 2.7 2.3 2.2 4.10 3. RAJAH 1.3 4.2 2.1 4.4 TAJUK Kerangka kerja penyelidikan oleh Quesada (2004) Kerangka kerja kajian Aplikasi IT dalam e-Perolehan Sebelas model perniagaan e-Dagang Rantaian jualan secara tradisional Rantaian jualan secara langsung MUKA SURAT 9 10 22 28 31 31 Peringkat strategik dan transaksi aktiviti perolehan 33 Proses perolehan Model proses perolehan Elemen proses perolehan Langkah-langkah proses perolehan Empat model perolehan berasaskan web Integrasi kaedah kuantitatif dan kualitatif Struktur organisasi TMR&D Organisasi Unit Perolehan Perbandingan carta alir proses perolehan tradisional e-Perolehan TMR&D Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D 34 35 38 39 50 66 94 94 98 103 .8 2.1 1.6 2.2 2.4 2.9 2.1 4.

xx 4.5 4.6 4.10 5.9 4.7 4.8 4.1 Proses e-Perolehan TMR&D Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D Aliran keseluruhan sistem e-Perolehan TMR&D 105 107 107 Peratusan kepuasan penggunaan sistem e-Perolehan 123 Maklumat pembekal TMR&D Min halangan penggunaan sistem e-Perolehan Pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus 135 145 163 .

xxi SENARAI SIMBOL AFTA BoD CDC CEO CFO DO EDI e-HRM e-MRO FPPSM HoU HoD JPA MCM PKS PO RMK8 SPM SPSS TMB TMR&D UTM Asean Free Trade Area Board of Director Commerce Dot Com Chief Executive Officer Chief Financial Officer Delivery Order Electronic Data Interchange Electronic Human Resource Management Electronic Maintanance. Repair. Operating Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Head of Unit Head of Department Jawatankuasa Perolehan Am Management Committee Meeting Perusahaan Kecil dan Sederhana Purchashing Order Rancangan Malaysia Kelapan Sijil Pelajaran Malaysia Statistical Package for Social Sciences Telekom Malaysia Berhad Telekom Research and Development Universiti Teknologi Malaysia .

xxii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A B C D E F G H I J Proposal menjalankan kajian kes Senarai responden Kebenaran menggunakan soal selidik Garis panduan mengendalikan temubual Soalan soal selidik dan soalan temubual Pink Form Borang SBB19B Borang pendaftaran vendor/pembekal Borang pemarkahan pembekal Surat setuju terima 182 184 185 186 187 188 189 190 191 192 .

Malah bilangan pelanggan Internet jalur lebar juga telah meningkat dengan mendadak dan dijangkakan mencapai 1. Ini kerana kadar penembusan Internet pada tahun 1998 adalah sekitar 1.1 Pendahuluan Perolehan elektronik atau lebih dikenali sebagai e-Perolehan merupakan salah satu daripada aplikasi IT yang menggunakan fungsi Internet. Malaysia merupakan salah sebuah negara anggota ASEAN yang mempunyai inisiatif dan usaha yang gigih untuk bersaing dengan ekonomi negara maju.1 BAB I PENGENALAN 1.8 peratus daripada bilangan penduduk negara berbanding hampir 40 peratus pada tahun ini. Pelbagai usaha untuk membangunkan infrastruktur Internet dan . Ia juga menghubungkan pembekal dan pembeli secara langsung di dalam persekitaran perdagangan global. Kerajaan Malaysia melihat Internet sebagai satu isu yang amat penting dan perlu dipertingkatkan.3 juta penduduk pada tahun 2006. E-Perolehan ialah satu sistem perolehan yang membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada pembeli secara atas talian (online). Keadaan ini menjadikan fungsi Internet semakin penting dan perlu diberi perhatian serius oleh industri dan syarikat di Malaysia (Abdullah. Penggunaan Internet di Malaysia semakin meningkat dari tahun sebelumnya. 2006).

Di samping itu. ePerolehan dapat meningkatkan keuntungan syarikat melalui pasaran yang lebih meluas menerusi Internet. Pelaksanaan sistem e-Perolehan kerajaan telah bermula sejak tahun 1990. Dalam jangka masa panjang. 2003) Kemunculan sistem elektronik disambut baik oleh kerajaan dalam meningkatkan keutuhan dan accountability pentadbiran awam. ia diyakini dapat menjimatkan kos pentadbiran serta melipatgandakan produktiviti perkhidmatan awam. Projek e-Perolehan adalah sebahagian daripada projek Kerajaan elektronik iaitu satu daripada tujuh aplikasi perdana yang menggunakan teknologi terkini. pengenalan kaedah perniagaan secara e-Perolehan ini sesuai dengan aliran semasa yang memerlukan ahli perniagaan mengubah cara perdagangan mereka daripada kaedah tradisi kepada perdagangan secara elektronik. E-Perolehan memberikan platform kepada syarikat perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara atas talian dengan kerajaan dan pelanggan antarabangsa (Hussain et al. 2005). Menurut Dato’ Seri Abd Rahman Maidin. Hasil kajian e-Perolehan di Pulau Pinang mendapati bahawa setiap syarikat di Pulau Pinang menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembangunan dan potensi sistem e-Perolehan. Dengan menggunakan . bekas Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Kerajaan elektronik dapat mengubah cara dan prosedur bekerja dalam perkhidmatan awam supaya ianya mampu menangani kehendak perubahan yang sedang pesat berlaku di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. sistem ini juga telah dilaksanakan oleh beberapa buah industri dan syarikat di Malaysia untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti mereka. Selain daripada e-Perolehan kerajaan. Ia juga dapat mempercepatkan pusingan masa perolehan yang membolehkan pembayaran dilakukan dengan lebih efisien (Berita Harian. 2003).2 membina K-ekonomi untuk meningkatkan daya saing negara selari dengan negara maju yang lain telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia (Ramayah dan Muhamad.

Perkara ini menunjukkan maklum balas positif pihak syarikat dalam menggunakan teknologi baru sebagai kelebihan bersaing bagi syarikat mereka. 2003). 2005).3 piawai protokol yang seragam. namun di Malaysia ianya masih lagi tidak dapat menarik perhatian pengguna (Ramayah dan Muhamad. Syarikat pembekal juga boleh mengemukakan sebut harga. katalog produk syarikat boleh dipamerkan secara elektronik dalam pelbagai cara. kecekapan dan keberkesanan dapat dicapai dan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai persiapan oleh syarikat Bumiputera untuk menyertai dalam rantaian pembekal global (Helmi. Hasil tinjauan yang dijalankan ke atas semua negara mendapati purata penggunaan Internet di Malaysia adalah sekitar 25% (Fok. Walaupun pembelian melalui Internet merupakan perkara biasa di negara barat. Di samping itu juga. Minat dan kecenderungan syarikat untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh faedah yang dapat diberikan oleh sistem ini dari segi membolehkan syarikat pembekal mempamerkan dan memperkenalkan barangan keluaran mereka di dalam laman web.2 Pernyataan Masalah Beberapa kajian telah dijalankan di Malaysia untuk melihat tahap penggunaan Internet di negara ini. dengan menggunakan e-Perolehan. mendapatkan dokumen tender dan mengemukakan tawaran tender melalui ePerolehan. mengurus dan memproses permintaan pembelian serta menerima bayaran daripada pelbagai agensi menerusi Internet. . 2001) dan Malaysia masih lagi ketinggalan di belakang dalam kebanyakan aspek yang berkaitan dengan Internet jika dibandingkan dengan negara Amerika. menerima. 1.

. Tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai faedah yang boleh diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan terutamanya dalam mengurangkan kos keseluruhan perolehan. Setiap yang baru kebiasaannya akan menghadapi beberapa masalah kecil atau besar. 2002). 2006). 2005). 2003).000 pembekal kerajaan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih belum mempunyai infrastruktur yang lengkap bagi mengakses sistem e-Perolehan kerajaan (Utusan Malaysia. E-Perolehan yang disarankan oleh kerajaan dapat memberikan banyak faedah kepada organisasi yang melaksanakannya. 1998. Pernyataan masalah ini boleh di lihat daripada dua sudut iaitu sudut akademik dan sudut empirikal. (2005). Menurut Hussain et al. kebanyakan organisasi masih enggan menggunakan sistem tersebut (Work Study. Sistem e-Perolehan ini juga tidak terkecuali dari menghadapi beberapa masalah tertentu samada di peringkat pembangunan atau pelaksanaannya.4 Sistem e-Perolehan di Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Ini kerana komitmen pengurusan atasan dan infrastruktur teknologi mempunyai kesan signifikan ke atas kesediaan PKS untuk menjalankan perniagaan secara elektronik (Ramayah et al. memperbaiki proses pengurusan kewangan dan mewujudkan hubungan baik dengan pembekal. Kekurangan komitmen dari pengurusan atasan dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang sempurna merupakan antara masalah yang dihadapai oleh syarikat tempatan untuk menjalankan perniagaan secara e-dagang. EPerolehan masih berada di peringkat awal dan penggunaannya masih berada pada tahap yang rendah (Gebauer et al. Kebanyakan organisasi ragu-ragu terhadap faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan ke atas syarikat mereka (Subramaniam dan Shaw. Elliff. 2000). Walau bagaimanapun. Kebanyakan pembekal tidak nampak kepentingan e-Perolehan ke atas perniagaan mereka.. Namun masih terdapat 30. pemahaman tentang faedah sistem e-Perolehan ini adalah penting untuk menentukan kejayaan setiap perniagaan untuk terus bersaing pada masa hadapan.

antara masalah yang sering dihadapi oleh organisasi yang melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran (Davila et al. 2002). kajian ini adalah wajar dilaksanakan bagi menilai amalan dan prestasi e-Perolehan syarikat yang dibangunkan sendiri secara dalaman serta mengenal pasti masalah yang dihadapi. Ini kerana perisian yang sedia ada di pasaran sukar untuk diintegrasikan dengan proses perolehan semasa organisasi dan jangka masa yang panjang untuk mereka bentuk sistem e-Perolehan ini juga merupakan antara halangan kepada organisasi untuk melaksanakan sistem ini. Lantaran itu. . kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti beberapa persoalan yang dinyatakan di dalam persoalan kajian. Kajian lepas mengenai e-Perolehan di Malaysia lebih menumpukan kepada aplikasi e-Perolehan di sektor perindustrian dan kajian terhadap sebuah organisasi yang membangunkan sendiri sistem e-Perolehan secara dalaman adalah sangat kurang. serta pemerhatian yang dijalankan adalah diharapkan agar ia dapat memberi gambaran sebenar terhadap fenomena yang dikaji. mengetahui dan memahami nilai sistem e-Perolehan merupakan langkah pertama dalam memotivasikan syarikat untuk melaksanakan sistem tersebut. Menurut Subramaniam dan Shaw (2002). Memandangkan tidak terdapat banyak kajian mengenai e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman di Malaysia. temubual.5 Selain daripada itu. Rumusan daripada soal selidik. maka pendekatan yang dijalankan oleh Telekom Research and Development Sdn. Bhd (TMR&D) dengan membangunkan sendiri sistem e-Perolehan di lihat sebagai satu langkah yang bijak. Kajian ini juga wajar dilaksanakan bagi melihat bagaimana syarikat menangani masalah yang dihadapi sepanjang melaksanakan e-Perolehan. Oleh itu.

Beberapa objektif telah ditetapkan untuk mencapai matlamat kajian.4 Matlamat dan Objektif Kajian Matlamat kajian ini adalah untuk memberi pendedahan terhadap tahap amalan dan prestasi e-Perolehan di peringkat firma yang membangunkan sistem perolehan mereka secara dalaman. Mengenal pasti perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi.3 Persoalan Kajian Kajian ini dijalankan bagi menjawab persoalan kajian di bawah: a. Menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan e-Perolehan. Adakah terdapat perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi? c. Mengukur tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Apakah pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan syarikat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan e-Perolehan syarikat? 1. c. Objektif. d. Menghuraikan hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Apakah tahap amalan dan prestasi e-Perolehan organisasi? b.objektif tersebut adalah seperti berikut: a. Adakah wujud hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi perolehan? d.6 1. b. .

Hipotesis 9 : Terdapat hubungan bererti di antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Hipotesis 2 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan. Hipotesis 7 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman. . Hipotesis 5 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina. beberapa hipotesis berkaitan amalan dan prestasi e-Perolehan dibina seperti berikut:- Hipotesis 1 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina. Hipotesis 6 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan. Hipotesis 8 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan. Hipotesis 3 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman.5 Hipotesis Kajian Berdasarkan kepada masalah kajian serta kajian literatur yang berkaitan.7 1. Hipotesis 4 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan.

Rajah 1.6 Skop Kajian Kajian ini membataskan skop perbincangan kepada aspek perolehan secara elektronik yang melibatkan amalan e-Perolehan. 1. amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. serta masalah yang dihadapi sepanjang penggunaan sistem e-Perolehan. . prestasi e-Perolehan. Bhd yang merupakan salah sebuah anak syarikat Telekom Malaysia Berhad.1 menunjukkan kerangka teori yang dihasilkan oleh Quesada (2004) dalam kajian beliau yang melihat hubungan di antara teknologi e-Perolehan. Kerangka teori yang dihasilkan oleh Quesada (2004) telah dijadikan panduan dalam menghasilkan kerangka teori dalam kajian ini. peringkat pengurusan pertengahan dan peringkat sokongan. Kajian dijalankan di Telekom R&D Sdn.9. Unit analisis kajian menumpukan kepada tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat pengurusan atasan.8 1. Pemilihan syarikat kajian kes akan diterangkan dengan lebih lanjut pada bahagian 1.7 Kerangka Teori Perbincangan kerangka teori kajian ini dimulakan dengan melihat kerangka teori yang telah digunakan oleh kajian-kajian lepas dalam menjalankan kajian tentang e-Perolehan.

persepsi perolehan dari prestasi rantaian nilai dan prestasi firma. Penggunaan teknologi e-Perolehan digunakan sebagai moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi perolehan. Daripada kerangka kerja yang dikemukakan oleh Quesada (2004).2 menunjukkan hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. penggunaan teknologi e-Perolehan. prestasi perolehan. Rajah 1. Kerangka kerja ini dapat membantu pengguna sistem e-Perolehan dan ahli akademik memahami penggunaan teknologi e-Perolehan. tempoh pengalaman dan kategori jawatan . kontrak perundingan.9 Rajah 1. jenis permohonan.2. pengkaji telah menghasilkan kerangka teori bagi kajian ini seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1 Kerangka Kerja Penyelidikan oleh Quesada (2004) Penggunaan Teknologi E-Perolehan Persepsi Perolehan Dari Prestasi Rantaian Nilai Prestasi Firma Prestasi perolehan Amalan perolehan Kerangka kerja ini menggambarkan hubungan antara amalan perolehan. amalan perolehan dan prestasi perolehan serta hubungannya. Faktor demografi seperti jantina. Prestasi perolehan pula akan mempengaruhi persepsi perolehan dari prestasi rantaian nilai dan prestasi firma. Terdapat empat dimensi dalam amalan e-Perolehan yang meliputi pengumpulan maklumat. dan analisis risikan. tahap pendidikan. Prestasi e-Perolehan pula di lihat daripada segi faedah yang yang diperolehi sepanjang syarikat melaksanakan e-Perolehan tersebut.

8 Kepentingan Kajian Seiring dengan objektif Kerajaan yang mahukan penggunaan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperluaskan. Rajah 1. Oleh itu.2 Kerangka Teori Kajian Pembolehubah tidak bersandar Amalan Perolehan • • • • Kontrak Perundingan Pengumpulan Maklumat Analisis Risikan Jenis Permohonan Hubungan • • • • Pembolehubah bersandar Prestasi Perolehan Faedah kepada pengguna dalaman Faedah dengan pembekal Faedah kepada organisasi Jenis Permohonan Perbezaan Faktor Demografi Perbezaan Pembolehubah kawalan (control) 1. kajian yang dijalankan memberi kepentingan bukan sahaja kepada organisasi TMR&D sendiri tetapi juga kepada organisasi lain di samping menambahkan sumber pengetahuan dalam bidang yang dikaji. Hasil kajian membolehkan pihak pengurusan perolehan TMR&D mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sistem e-Perolehan TMR&D berdasarkan kepada .10 digunakan untuk melihat perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi responden. TMR&D telah mengambil inisiatif untuk membangunkan sendiri sistem e-Perolehan syarikat mereka.

11 maklum balas yang diberikan oleh kakitangan di organisasi tersebut. . Di samping itu. Secara tidak langsung. Selain itu. kajian ini juga membolehkan pihak pengurusan mengenal pasti tahap amalan dan prestasi sistem ini serta menetapkan satu tanda aras untuk mengukur kejayaan sistem e-Perolehan yang telah dibangunkan. Organisasi lain yang berkecenderungan untuk membangunkan sendiri sistem e-Perolehan syarikat secara dalaman boleh merujuk kepada syarikat TMR&D untuk mendapatkan khidmat nasihat dan kepakaran daripada syarikat tersebut. memperbaiki produktiviti. Hasil daripada kajian ini dapat memberi input yang berharga kepada syarikat R&D yang serupa bagi mengenal pasti cara yang lebih berkesan dalam menguruskan aktiviti perolehan mereka. Ini boleh dilakukan dengan merancang tindakan pembaikan dan penyelenggaraan tepat pada waktunya untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan sistem. serta memperoleh kelebihan bersaing dalam persekitaran industri yang kompetitif. ianya dapat meningkatkan lagi penggunaan IT dari segi aplikasi e-Perolehan bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. sebarang kelemahan yang terdapat pada sistem ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan lagi fungsi sistem tersebut. Susulan daripada kajian ini. diharapkan kajian ini dapat menyumbang sebagai salah satu bahan rujukan kepada para penyelidik pada masa akan datang untuk tujuan kajian yang berkaitan dengan pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman. Daripada aspek ilmiah pula. Ini kerana pelaksanaan e-Perolehan yang dibangunkan sendiri dipercayai dapat membantu syarikat meningkatkan keberkesanan. kajian ini juga memberi pendedahan kepada organisasi lain terutamanya mereka yang berminat untuk melaksanakan sistem ini untuk meningkatkan aplikasi IT mereka dalam mengendalikan aktiviti pembelian. Ini bertujuan meningkatkan lagi kecekapan dalam aspek perolehan syarikat di samping meningkatkan keuntungan syarikat daripada penjimatan yang diperolehi daripada penggunaan sistem tersebut.

Di samping itu. TMR&D merupakan salah sebuah anak syarikat TMB yang bertanggungjawab menguruskan penyelidikan dan pembangunan TMB dan anak-anak syarikatnya. Kemampuan TMR&D dalam membangunkan dan melaksanakan sistem e-Perolehan . Jumlah ini merupakan satu jumlah yang besar dan perlu pengendalian sebaiknya supaya ianya dapat memberi nilai kepada organisasi. Memandangkan tahap penggunaan teknologi komunikasi yang begitu menggalakkan. TMR&D membelanjakan lebih kurang 19 juta ringgit bagi tujuan perolehan syarikat. Bhd atau TMR&D telah dikorporatkan pada 1 Oktober 2000. kajian ini juga penting untuk memperluaskan lagi penerapan e-Dagang di Malaysia (Hussain et al. TMR&D telah dipilih sebagai kajian kes kerana organisasi ini telah melaksanakan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri oleh Unit IT di TMR&D. ketelusan integriti.9 Pengenalan Kepada Syarikat Kajian Kes Telekom Research & Development Sdn. reka cipta. aktiviti pembangunan dan penyelidikan adalah kritikal dalam memastikan perkembangan dalam industri telekomunikasi sentiasa berkembang seiring dengan penggunaan secara global. 1. dan menghormati dan mengambil berat dalam segala aspek yang berkaitan dengan perniagaan mereka. TMR&D memainkan peranan utama untuk rangkaian baru dan mempunyai kelebihan dalam mendahului teknologi melalui reka bentuk. dan penentukuran (calibration) kepada industri komunikasi.12 Memandangkan penggunaan sistem e-Perolehan ini masih baru di Malaysia. 2005). maka pemahaman yang lebih mendalam diperlukan sebelum syarikat lain turut sama melaksanakan e-Perolehan. TMR&D memberi nilai utama dalam memberi sepenuh komitmen kepada pelanggan.

perdagangan elektronik. 1. persidangan telefon.10.13 boleh dijadikan panduan kepada organisasi awam atau swasta yang lain untuk turut sama mempelajari aplikasi IT dalam perolehan elektronik. 1994). perolehan elektronik. Televisyen Perniagaan dan sebagainya (Patterson. mel elektronik. Terdapat beberapa jenis IT yang di gunakan untuk tujuan komunikasi seperti mesin faksimili. groupware. 1999). papan buletin komputer. peti simpanan suara. peringkat pengurusan. video korporat. IT terdiri daripada teknologi seperti mel elektronik. . Definisi termasuklah IT.1 Teknologi Maklumat (IT) Teknologi Maklumat atau IT boleh ditakrifkan sebagai apa juga teknologi yang menjadi perantaraan untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan (Spears dan Lea.10 Definisi Konsep dan Operasional Beberapa definisi konsep dan operasional diperlukan bagi memudahkan pemahaman dan pelaksanaan penyelidikan ini. amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Oleh itu. perolehan tradisional. mel suara. persidangan komputer dan sistem sokongan pembuatan keputusan kumpulan. definisi yang dikemukakan oleh Spear dan Lea (1994) digunakan dalam kajian ini. Internet. 1. Menurut Steinfield (1992).

dan e-Pasaran untuk automasikan dan melancarkan proses perolehan dalam organisasi perniagaan (de Boer et al.10. Ianya melibatkan penggunaan pelbagai bentuk teknologi maklumat seperti e-mel. Dalam konteks kajian ini. (1994). .14 1.2 Perolehan Tradisional Perolehan tradisional merupakan proses pembelian yang berasaskan kertas dan kurang pengawasan terhadap perbelanjaan (Mitchell. Chan dan Lee (2002) mendefinisikan e-Perolehan sebagai aplikasi e-Dagang dalam proses perolehan. 2001). perolehan tradisional adalah proses pembelian barangan dan perkhidmatan yang berasaskan kertas. . EDI. perolehan tradisional ialah mendapatkan bahan dan perkhidmatan di samping menguruskan aliran masuk bahan ke dalam organisasi.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan) E-Perolehan atau perolehan elektronik (e-Perolehan) merupakan penggunaan Internet bagi tujuan pembelian dan penjualan produk. 2000). 2000).10. 2002). 1. kemudahan atau perkhidmatan (Procurement Guideline. perkhidmatan dan maklumat (Heizer dan Render. Menurut Zenz et al. aset. Perolehan tradisional juga merupakan satu proses yang melibatkan semua aktiviti yang berkaitan dengan pembelian barangan.

E-Dagang boleh didefinisikan sebagai satu metodologi perniagaan yang menggunakan perantaraan elektronik untuk melakukan keseluruhan transaksi perniagaan. Hussain et al. dan kini melibatkan penggunaan Internet. Pembekal dan pelanggan bertemu dalam suasana virtual untuk melakukan urus niaga dengan menggunakan teknologi Internet. takrifan yang dikemukakan oleh Croom (2000) telah digunakan iaitu e-Perolehan di lihat sebagai sistem perolehan yang melibatkan komunikasi antara dua pihak iaitu pihak pembeli dan juga pihak pembekal dengan menggunakan Internet sebagai medium pengantaraan. (2002) e-Perolehan merupakan peluasan kemudahan Internet dalam aktiviti pembelian. telefon. 1. (2005) menyatakan bahawa e-Perolehan adalah satu pembelian perniagaan kepada perniagaan dan aktiviti penjualan oleh pembekal melalui Internet. digital dan lain-lain (Abdul Majid. .15 Menurut Kocabasoglu. 2000). 2002). EDI. (2004). Menurut Hawking et al.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang) Terdapat pelbagai takrifan mengenai e-Dagang. faks. EPerolehan juga boleh didefinisikan sebagai satu perkakasan perniagaan dan membolehkan perniagaan beralih ke arah proses yang lebih efisyen dan membentuk integrasi rantaian pembekal yang lebih baik (Procurement Guideline. Dalam kajian ini. e-Perolehan melibatkan sejumlah medium komunikasi untuk membantu proses perolehan antara beberapa pihak seperti penggunaan mel elektronik.10.

pengurus unit. 2000). Manakala peringkat kumpulan sokongan merupakan kumpulan individu yang biasanya berjumpa dan berkongsi masalah atau urusan yang hampir sama. 2002). Intranet atau Extranet. 2005). EDI atau saluran telekomunikasi (Mitchell. kumpulan sokongan memberikan peluang untuk berkongsi urusan dan bertukar-tukar maklumat antara satu sama lain (Key Terms and Glossary. 2000). . mel elektronik (email). Peringkat pengurusan pertengahan pula merupakan individu yang terdiri daripada pengurus besar.10.5 Peringkat Pengurusan Responden bagi kajian ini dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat pengurusan atasan. gabungan dengan proses perniagaan untuk membolehkan pengguna untuk menjalankan perniagaan secara elektronik (Procurement Guidelines.16 E-Dagang juga boleh ditakrifkan sebagai satu set teknologi seperti dokumen elektronik/pertukaran data elektronik (EDI). 1. Peringkat pengurusan atasan merupakan peringkat pengurusan yang paling tinggi yang terdiri daripada pengerusi dan eksekutif kanan syarikat yang membangunkan perancangan strategik syarikat. peringkat pertengahan dan kumpulan sokongan. e-Dagang ialah satu metodologi perniagaan yang menggunakan perantaraan elektronik untuk melakukan keseluruhan transaksi perniagaan (Abdul Majid. Medium atas talian yang digunakan adalah seperti Internet. E-Dagang juga di lihat sebagai proses dan amalan menggunakan medium atas talian untuk menguruskan proses perniagaan. Dalam konteks kajian ini. dan pengurus perancangan dan anak syarikat yang bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal taktik syarikat. pemindahan dana elektronik (EFT) dan rangkaian kerja.

menghubungi pembekal/perundingan (Quesada.6 Amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan melibatkan memproses tender. Chan dan Lee. sistem ePerolehan yang diautomasikan dan kad pembelian. reverse auctions. menghantar maklumat kontrak dalam web. dan Internet.17 1. membaca katalog pembekal. EDI. tempahan elektronik. . Dalam konteks kajian ini. (2004) memfokuskan amalan e-Perolehan lebih kepada teknologi yang digunakan dalam menjalankan perolehan. mel. 2004). mewujudkan kontrak. pembelian dan pelaksanaan analisis dan risikan (Quesada. telefon. reverse auctions. proses kelulusan dalaman. dan mencari pasaran elektronik (United Nations. membuat pembayaran. penerimaan invois. Teknologi ini terdiri daripada faks.10. tanda tangan digital. Hawking et al. 2002). amalan e-Perolehan ialah amalan organisasi dalam mendapatkan maklumat. 2004. berhubung dengan pembekal. Dalam kajian yang dijalankan oleh Moon (2002) beliau melihat amalan e-Perolehan dari segi bida yang dijalankan dalam web. Moon (2005) juga telah mengecilkan skop ini dengan hanya melihat kepada amalan e-Perolehan dari aspek tempahan elektronik. mengamalkan bida berasaskan Internet. tempahan dari pembekal. 2004). dan bida Internet. e-mel.

kualiti.10. masa. Kajian-kajian lepas lebih menumpukan kepada aplikasi e-Perolehan di sektor perindustrian dan kurang kajian yang dijalankan terhadap organisasi yang membangunkan sistem secara dalaman. .18 1.11 Rumusan Kajian ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang tahap amalan dan prestasi e-Perolehan di peringkat firma yang membangunkan sistem mereka secara dalaman. Dalam konteks kajian ini. Menurut Vaidya et al.7 Prestasi e-Perolehan Prestasi e-Perolehan merujuk kepada kemampuan sistem dalam memberi faedah kepada organisasi. pelanggan. 1998). tempahan elektronik. Sebelum ini. stok dan nilai (Gebauer et al. kepuasan. 1. faedah daripada pembekal dan faedah kepada pengguna dalaman (Quesada. bida elektronik dan reverse auctions. (2004). 2004). prestasi perolehan dinilai dari segi kos. prestasi e-Perolehan di lihat dari segi faedah pelaksanaan e-Perolehan ke atas organisasi di mana faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu faedah kepada organisasi. perspektif proses dalaman perniagaan dan perspektif pembelajaran dan inovasi Dalam kajian yang dijalankan oleh Moon (2005). prestasi ePerolehan ini di lihat dari segi aplikasi web. prestasi e-Perolehan juga boleh diukur dalam empat kumpulan perspektif iaitu perspektif kewangan.

.19 Kebanyakan organisasi enggan menggunakan sistem e-Perolehan dan merasa ragu-ragu terhadap faedah yang mampu diberikan oleh sistem ini ke atas organisasi mereka. kajian ini turut mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dielakkan kerana ianya melibatkan sampel manusia sebagai responden yang terdedah kepada emosi. Sebagai satu kajian sains sosial. Terdapat empat objektif dalam kajian ini untuk melihat amalan dan prestasi ePerolehan serta menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sistem ePerolehan ini. persekitaran dan tekanan yang sukar dikawal. Kajian ini menumpukan kepada sebuah kajian kes ke atas organisasi yang membangunkan sistem e-Perolehan mereka secara dalaman. Di samping itu juga. kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran merupakan antara halangan dalam melaksanakan sistem ini.

maka pengkaji merasakan adalah perlu sekiranya perkembangan IT dan perolehan di Malaysia dibincangkan terlebih dahulu. . Bagi memantapkan kajian ini.1 Pendahuluan Bab ini memberi tumpuan kepada konsep dan model kajian terdahulu. beberapa kajian lepas telah dirujuk bagi meningkatkan pemahaman serta menyokong kajian yang dijalankan. Perbincangan meliputi aspek perolehan tradisional. Kajian literatur ini juga dibahagikan kepada beberapa bahagian yang memberi penerangan lebih lanjut tentang tajuk yang dikaji. faedah e-Perolehan serta isu dan halangan e-Perolehan. e-Perolehan. diikuti dengan aplikasi IT iaitu Internet dalam perolehan. Memandangkan e-Perolehan merupakan perkara yang agak baru di Malaysia.20 BAB II KAJIAN LITERATUR 2.

Walau bagaimanapun. definisi yang digunakan oleh Spear dan Lea (1994) adalah lebih sesuai digunakan dalam kajian ini memandangkan fungsi IT sebagai pengantara untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan banyak digunakan di dalam proses perolehan. bagi memudahkan pemahaman. faedah IT tidak akan diperolehi sepenuhnya.21 2. IT boleh ditakrifkan sebagai teknologi yang menjadi perantaraan untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan (Spears dan Lea. papan buletin komputer. mempamerkan. dan menguruskan maklumat untuk perniagaan dan juga untuk kegunaan peribadi. Faedah sebenar IT hanya boleh diperolehi apabila komputer yang digunakan boleh berkomunikasi antara satu sama lain (dalam bahasa IT – komputer mempunyai “network” atau rangkaian). menyimpan. 1997). Terdapat banyak pandangan terhadap IT. Walau bagaimanapun jika komputer yang digunakan secara persendirian tanpa ada sebarang pertalian.2 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT) Dunia kini berada di pertengahan revolusi teknologi yang berasaskan Teknologi Maklumat atau Information Technology (IT). terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk mentakrifkan IT. berkongsi. Sistem Maklumat Antara Organisasi (IOISs) merupakan satu sistem di mana pembeli dan pembekal menjalankan pertukaran maklumat dan transaksi dalam pasaran menegak (Bakos. Daripada tafsiran definisi tersebut. 1994) seperti mel elektronik. IT termasuk semua aspek teknologi yang boleh digunakan untuk membentuk.1992). Sistem IOISs seperti Pertukaran Data Elektronik (EDI) digunakan oleh firma untuk melakukan pertukaran . persidangan komputer dan sistem sokongan pembuatan keputusan kumpulan (Steinfield. peti simpanan suara. IT mempunyai pelbagai maksud bagi individu yang tertentu. Sebelum Internet dan World Wide Web (www) digunakan dengan meluas. IT digunakan untuk menyokong perkongsian maklumat antara organisasi dan penyesuaian pembelian korporat. IT kebiasaannya dikaitkan dengan penggunaan komputer untuk mempertingkatkan produktiviti dan keberkesanan.

Oleh itu. Rajah 2. dengan adanya sistem e-Perolehan berasaskan Internet dan pasaran elektronik B2B. 2000) Rajah 2.1 menunjukkan kemampuan IT dalam membolehkan sistem e-Perolehan berasaskan Internet dijalankan melalui pasaran elektronik B2B. namun hanya sebilangan kecil sahaja yang menggunakan sistem EDI disebabkan oleh kos pelaksanaannya yang sangat tinggi dan memerlukan sistem yang pelbagai untuk mengendalikannya.1: Aplikasi IT dalam e-Perolehan Sumber: (Dai dan Kauffman. Sistem ini juga merupakan sebuah .1 di bawah menunjukkan aplikasi IT yang menyokong mekanisme perolehan dalam pasaran elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) dan sistem ePerolehan berasaskan Internet.22 dokumen perniagaan secara elektronik dengan menggunakan format tertentu. Walaupun sebelum ini banyak syarikat menggunakan sistem EDI untuk menguruskan data dan maklumat dengan lebih efisyen dan meningkatkan pengurusan rantaian pembekal. Nilai Tambah Rangkaian Nilai Tambah Rangkaian Pembekal Sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) Pembeli Pasaran Elektronik B2B Pembeli lain Sistem e-Perolehan berasaskan Internet Rajah 2. ia memberikan alternatif lain kepada pembeli selain daripada menggunakan sistem EDI dengan kos pelaksanaan yang lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan.

Walaupun penggunaan e-Perolehan memberikan banyak faedah kepada penggunanya. pengurusan perhubungan pelanggan dan pengurusan rantaian nilai. 2000). Penggunaan IT adalah satu keperluan bagi mendapatkan data dan maklumat yang diperlukan untuk membuat perancangan strategik dan meningkatkan daya saing syarikat (Attaran & Attaran. pelaksanaan sistem e-Perolehan ini adalah perlu untuk membantu syarikat menguruskan perolehan dengan lebih baik dan sistematik. masa dan kualiti barangan dan perkhidmatan (Yuserrie et al. 2005). Oleh itu. 2002. Pengurusan perolehan merupakan satu tugas yang penting kerana ianya melibatkan peruntukan yang besar dalam sesebuah organisasi (Croom. Kebanyakan syarikat yang telah lama beroperasi di Pulau Pinang dan Kedah telah menggunakan IT yang terkini dengan lebih efektif. Syarikat ini hanya akan menyedari kepentingan e-Perolehan apabila mereka berhadapan dengan kesukaran bersaing di peringkat global. Rangkaian Internet telah menjadi satu medium yang berkesan untuk meningkatkan kekuatan perniagaan dalam menghadapi persaingan atas talian. namun tahap pelaksanaan sistem e-Perolehan ini masih di peringkat awal dan belum di aplikasi sepenuhnya oleh syarikat di Malaysia. Penggunaan Teknologi Maklumat (IT) dalam urusan perniagaan sememangnya penting dalam era globalisasi kini bagi membolehkan syarikat tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Penggunaan Internet ini membolehkan syarikat beroperasi dengan lebih berkesan dan memperbaiki keupayaan syarikat dalam mengendalikan tekanan persaingan daripada segi kos. Hunter. Quinn.23 sistem yang terbuka dan membolehkan syarikat pembeli menjalankan urusan perniagaan dengan pembekal dalam pasaran maya. Perkara ini juga telah dibuktikan oleh pengkaji lepas dalam kajian mereka yang menyatakan bahawa kebanyakan organisasi memperuntukkan . 2000. Penggunaan Internet dalam perolehan merupakan satu kemajuan dalam proses perolehan yang membolehkan perolehan B2B melalui e-Dagang dijalankan. 2002).

2004). . Walau bagaimanapun kajian e-Perolehan di Malaysia masih kurang dan perlu diperbanyakkan untuk meluaskan aplikasi e-Perolehan di Malaysia. United Kingdom dan sebagainya (Croom dan Johnston. Quesada. Sebelum ini.24 sekurang-kurangnya satu pertiga daripada pendapatan mereka untuk membeli produk dan perkhidmatan (Zen dan Thompson. 1994. malah di seluruh pelosok dunia. 2004).3 Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia Abad ke-20 telah menyaksikan ledakan maklumat yang membawa kepada tercetusnya revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai pemangkin arus perubahan dan kemajuan dunia sejagat. Malaysia telah diiktiraf sebagai penggerak inisiatif IT di rantau Asia dan juga sebagai perintis paradigma ekonomi digital baru. Mahathir Mohamad telah mengumumkan Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) dalam persidangan Multimedia Asia pada tahun 1996 bagi menggerakkan Malaysia menongkah Wawasan 2020. 2002). banyak kajian tentang e-Perolehan telah dijalankan di luar negara seperti Amerika. teknologi ICT telah berkembang dengan pesatnya terutamanya di dalam penggunaan Internet dan juga laman web seperti World Wide Web (Frye. 2004. 1995). Sejak beberapa dekad yang lalu. Sejak wujudnya MSC. Projek mega ini telah dicanangkan bukan sahaja di dalam negara. Australia. Hal ini menjadikan fungsi pembelian semakin penting dan perlu diambil perhatian serius (Abu Bakar dan Rohaizat. Frye. 2. Kebanyakan firma pembuatan juga membelanjakan lebih kurang 65 peratus daripada hasil jualan membuat pembelian barangan dan perkhidmatan. Menyedari hakikat kepentingan IT. Killen dan Kamauff. bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Dr. 2003.

Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan Internet dan mel elektronik. IT juga memberi peluang kepada penggunaan teknologi baru yang lebih berkesan untuk membangunkan visi yang strategik dan membantu dalam memperbaiki proses perniagaan sebelum ianya dilaksanakan.000 pembekal kerajaan untuk melaksanakan sistem e-Perolehan bagi membolehkan mereka terus menjadi pembekal kepada kerajaan Malaysia. Bagi menggalakkan syarikat pembekal di Malaysia memasuki dunia e-Dagang. dan menggunakan peluang yang ada (Burns dan Stalker. Komunikasi secara elektronik juga di lihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat dan secara tidak langsung membolehkan proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah (Jabatan Perdana Menteri. Ianya merupakan satu keperluan kepada semua lapisan masyarakat untuk memastikan matlamat negara untuk menjadi negara maju pada 2020 bukanlah suatu angan-angan kosong. IT telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas. Perkembangan IT di Malaysia jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan IT dalam membantu Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. struktur pasaran. . Kerajaan telah mewajibkan lebih kurang 35. Teknologi ini tidak lagi terhad kepada syarikatsyarikat besar atau agensi-agensi tertentu. IT berkemampuan untuk mendapatkan maklumat tanpa batas sempadan geografi dan halangan organisasi di mana maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan syarikat.25 Penggunaan IT telah menjadi salah satu daripada sembilan strategi utama kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kelapan sebagai langkah menghadapi cabarancabaran akan datang (RMK8). Penggunaan IT dalam aktiviti pembelian dengan menggunakan Internet merupakan salah satu cara dalam meningkatkan aplikasi IT. 2003).1961). Penggunaan e-Perolehan oleh agensi Kerajaan di Malaysia telah mula dilancarkan pada tahun 2000 dan sehingga kini pelaksanaannya telah diperluaskan kepada semua agensi Persekutuan untuk pembelian terus dan kontrak pusat (Perutusan Budget 2004). Perkembangan tersebut membolehkan lebih ramai masyarakat Malaysia memperoleh dan menggunakan IT untuk meningkatkan kualiti kerja dan kehidupan seharian.

Pemilik syarikat perlu lebih peka kepada perubahan semasa bagi membolehkan mereka terus bersaing di peringkat antarabangsa . Komitmen daripada pengurusan atasan merupakan elemen yang paling penting untuk melaksanakan transaksi elektronik. keadaan e-Perolehan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran dan ketidaktentuan. 2005). Industri di Malaysia perlu menghapuskan perasaan takut kepada penggunaan e-Dagang sebagai persediaan kepada mereka menghadapi persaingan yang lebih sengit apabila ASEAN Free Trade Area (AFTA) dilaksanakan sepenuhnya.26 Commerce Dot Com (CDC) telah membangunkan sistem e-Perolehan kerajaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada komponen utama dalam aplikasi Projek Multimedia Super Corridor (Asia Computer Weekly. 2005). 2003). Helmi. (2005) mendapati bahawa secara umumnya. Ini kerana apabila AFTA dilaksanakan sepenuhnya. namun perkara ini dapat membentuk satu peluang yang besar kepada industri sekiranya mereka mampu menangani keadaan tersebut. Dapatan daripada kajian yang dijalankan oleh Ramayah et al. Menurut Ab Hamid dan Majid (2002). Sistem e-Perolehan dibentuk untuk menggerakkan transformasi negara kepada K-ekonomi dan memperluaskan lagi penggunaan e-Dagang di Malaysia (Hussain et al. 2002. Hasil daripada beberapa kajian yang telah dijalankan di Malaysia mendapati organisasi dan pekerja industri di Malaysia sanggup mencuba idea baru dalam bidang pengkomputeran dan Internet sebagai persediaan menghadapi cabaran globalisasi (Ab Hamid dan Majid. syarikat dari luar negara juga akan menjadi pesaing yang mencabar kepada syarikat tempatan. komitmen pengurusan atasan dan infrastruktur teknologi mempunyai kesan signifikan ke atas kesediaan PKS untuk menjalankan perniagaan secara elektronik.

27 2.4 E-Dagang (e-Commerce)

Internet juga turut dikaitkan dengan perdagangan menerusi talian atau lebih dikenali sebagai e-Dagang. Pada pertengahan era 1990-an, e-Dagang telah menjadi salah satu daripada keperluan dalam dunia perniagaan. Kini kebanyakan perniagaan dalam senarai fortune 500 mempunyai laman web mereka tersendiri. Hasil daripada kajian yang dijalankan ke atas PKS di Malaysia mendapati bahawa syarikat PKS bersedia untuk melaksanakan e-Dagang walaupun berhadapan dengan masalah seperti kekurangan infrastruktur dan aplikasi teknologi baru yang terhad (Ramayah et al. 2005). Ini kerana menerusi perdagangan elektronik, aspek geografi tidak lagi menjadi penghalang bahkan meningkatkan potensi pasaran yang berbentuk global. Perkembangan yang pesat dalam teknologi Internet telah mendorong syarikat melaksanakan e-Dagang dalam perniagaan mereka untuk memperolehi kelebihan bersaing (Leonard, 2001). Maka tidak hairanlah apabila banyak syarikat kerajaan mahupun swasta berlumba-lumba menjadikan e-Dagang sebagai alternatif utama dalam perniagaan mereka memandangkan faedah dan kebaikan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut.

Beberapa definisi e-Dagang telah diambil berdasarkan kepada kajian lepas bagi meningkatkan lagi kefahaman tentang konsep e-Dagang. E-Dagang boleh didefinisikan sebagai aktiviti menjual dan membeli barangan serta perkhidmatan dalam Internet dengan menggunakan pelbagai pelayar Internet seperti World Wide Web dan sebagainya. Secara praktikalnya selain daripada istilah e-Dagang, e-Perniagaan juga selalu digunakan bagi perniagaan yang dijalankan secara atas talian (Reddy dan Iyer, 2002). Menurut Applegate et al. (1996), e-Dagang didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih daripada pembelian dan penjualan secara elektronik, ianya melibatkan penggunaan teknologi rangkaian komunikasi untuk menghubungkan aktiviti rangkaian yang lebih luas serta turun naik rantaian nilai tambah di dalam dan di luar organisasi.

28 “more than simply buying and selling goods electronically; involves using network communications technology to engage in a wide range of activities up and down the value-added chain both within and outside the organization”.

Penggunaan e-Dagang dalam perniagaan dapat membantu syarikat untuk mempamerkan maklumat tentang aktiviti yang dijalankan. Malahan terdapat juga sesetengah individu yang menggunakan e-Dagang bagi tujuan pencarian perniagaan baru. Penggunaan e-Dagang sebagai medium pencarian barangan atau perkhidmatan dapat memberi banyak faedah kepada pengguna dan juga peniaga. Dengan menggabungkan tanggapan analisa perantaraan dengan corak interaksi pemasaran, Timmers (2000) mencadangkan agar sebelas struktur model generik e-Dagang yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2 di bawah yang diplotkan berdasarkan kepada pembolehubah interaksi kefungsian dan darjah inovasi.

Integrasi Pelbagai fungsi

Integrasi Rantaian Nilai Penempatan pasaran pihak ketiga Platform kerjasama

Integrasi Fungsi

E-Mall

Komuniti maya Pengeluar perkhidmatan rantaian nilai

E-Perolehan

E-Lelong Perkhidmatan yang dipercayai

Fungsi tunggal

E-kedai

Perdagangan maklumat

Rendah

Darjah Inovasi

Tinggi

Rajah 2.2: Sebelas Model Perniagaan E-Dagang Sumber : Timmers (2000)

29 Hasil kerja Timmers (2000) adalah berdasarkan kepada data empirikal yang diperolehi pada peringkat awal penerimaan e-Dagang. Walaupun isu darjah inovasi agak linear, kaedah Timmers masih berguna dan kebanyakan kertas hasilan terkini adalah berasaskan sumbangannya. Walaupun terdapat sebelas struktur model generik e-Dagang, namun pengkaji akan menumpukan kepada e-Perolehan yang merupakan salah satu daripada sebelas struktur Model Perniagaan E-Dagang. Ini kerana perolehan syarikat melibatkan peruntukan yang besar dalam sesebuah organisasi (Croom, 2000) dan penggunaan e-Dagang dalam sistem perolehan syarikat merupakan salah satu cara untuk mengurangkan kos pengendalian perolehan (Frye, 2004).

Terdapat tiga kategori di mana e-Dagang B2B boleh diaplikasikan untuk memberi nilai iaitu mengurangkan bayaran transaksi, memperbaiki kecekapan pasaran, dan mempertingkatkan faedah rantaian pembekal. Perhubungan bagi ketiga-tiga kategori ini adalah berbeza bagi setiap organisasi berdasarkan kepada strategi rantaian pembekal dan persekitaran persaingan mereka. Syarikat perlu mengendalikan pelaksanaan e-Dagang mereka dengan berkesan supaya ianya mampu untuk menyokong setiap kategori yang dapat memberi nilai yang tinggi kepada organisasi (Chopra et al. 2001). Bayaran transaksi merupakan kos yang berlaku semasa proses menyempurnakan transaksi. Ianya termasuk kos berkaitan dengan penyediaan proposal dan sebut harga, kos memproses tempahan, penstafan fungsi perolehan, operasi pusat talian dan sebagainya.

E-Dagang juga sering dikaitkan dengan e-Perolehan sebagai salah satu cara dalam menjalankan perdagangan elektronik. Ini kerana e-Perolehan merupakan salah satu daripada sebelas cara dalam menjalankan e-Dagang (lihat Rajah 2.2 ). Oleh itu, perkembangan penggunaan sistem e-Perolehan ini merupakan hasil daripada inovasi dan integrasi fungsi e-Dagang dalam menjalankan perniagaan. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Hussain et al. (2005), majoriti syarikat telah menggunakan sistem e-Perolehan antara satu hingga dua tahun. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa e-Perolehan di Malaysia masih lagi berada di peringkat awal pelaksanaannya. E-Perolehan di Malaysia merupakan satu

30 pembaikan kepada perolehan tradisional bagi meningkatkan lagi kecekapan dan memudahkan proses perolehan dijalankan.

2.5

Perolehan Tradisional

Perolehan tradisional merupakan proses perolehan yang berasaskan kertas untuk menyediakan proposal pembelian, perundingan sebut harga, kontrak perjanjian dan sebagainya. Perolehan tradisional melibatkan banyak proses semasa menjalankan pembelian. Antara proses-proses yang terlibat adalah seperti perancangan perolehan, pemilihan pembekal atau vendor, mewujudkan kontrak, menjalankan perolehan dan menerima barangan perolehan (Frye, 2004).

Perolehan syarikat boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu perolehan langsung dan perolehan tidak langsung. Perolehan langsung melibatkan pembelian bahan untuk kegunaan dalam pembuatan dan pengagihan yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran barang siap. Perolehan tidak langsung pula melibatkan komoditi atau perkhidmatan di mana ianya tidak memberikan apa-apa kesan untuk menyiapkan sesuatu produk. Ianya boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu produk dan perkhidmatan pejabat atau ORM ( Operating Resource Management) dan MRO (Mainteinance, Repair, dan Operation) (Kim, dan Shunk, 2003; Neef, 2001). Kini pembahagian tradisional antara perolehan langsung dan perolehan tidak langsung tidak lagi menjadi masalah. Ini disebabkan kedua-dua bentuk perolehan ini boleh di gabungkan dalam satu proses perolehan yang sama (Neef, 2001).

Menurut Korper dan Ellis (2000) terdapat dua rantaian penjualan yang terlibat dalam proses perolehan iaitu rantaian penjualan secara tradisional dan rantaian penjualan secara langsung. Perolehan secara tradisional melibatkan banyak pihak dalam sesuatu proses pembelian. Seperti yang ditunjukkan dalam Rantaian

pemborong dan peruncit.3: Rantaian Penjualan Secara Tradisional Rajah 2. Oleh yang demikian. Melalui kaedah e-Dagang ini. Rajah 2. Dengan itu. pembeli terpaksa menanggung segala kos yang terlibat di sepanjang transaksi yang berlaku iaitu dari pembekal sehinggalah kepada penjual.4 pula menunjukkan Rantaian Penjualan Secara Langsung yang dapat mengurangkan kos pembelian sesuatu barangan atau perkhidmatan.3). Bagi penjualan yang menggunakan kaedah e-Dagang pula.31 Penjualan Secara Tradisional (Rajah 2. beberapa elemen yang tidak diperlukan akan dimansuhkan seperti pengedar. proses pembelian adalah lebih cepat dan mudah untuk dijalankan.4: Rantaian Penjualan Secara Langsung (Sumber dari Korper dan Ellis. 2000) . Ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan masa dan kos perolehan sesuatu barangan mahupun perkhidmatan. Terdapat lima langkah yang perlu dituruti oleh pembeli sebelum mereka memperoleh barangan atau perkhidmatan yang diingini. pembeli tidak lagi perlu menanggung kos perolehan yang tinggi akibat kewujudan banyak pihak yang terlibat semasa proses perolehan. Pembekal Pembekal Pengeluar Pengeluar Pengedar Pengedar Pemborong Pemborong Peruncit Peruncit Pembeli Pembeli Rajah 2.

kedua-dua organisasi tersebut mempunyai prosedur yang hampir sama dalam kitaran perolehan. pengangkutan. penyimpanan dan pemeriksaan kewangan dan isu kepada pengguna). pentadbiran kontrak. (3) pemilihan (memilih kaedah penentuan harga. mendapati bahawa secara umumnya. perancangan dan peruntukan perolehan). Mereka mengemukakan empat fasa dalam fungsi perolehan iaitu (1) definisi (isu keperluan pembelian. perundingan dengan pembekal) dan (4) penyempurnaan (menjalankan tempahan.1 Amalan Perolehan Hasil kajian empirikal yang dijalankan oleh Laios dan Xideas (1994) tentang perbezaan struktur fungsi perolehan antara institusi dan organisasi industri. pemeriksaan dan penerimaan. jaminan diambil kira semasa penilaian). penghantaran. (2) pencarian (mengenal pasti pembekal yang berpotensi. (5) penyelesaian(fulfillment) (persediaan pembekal. Gebauer dan Segev (2001) membahagikan perolehan kepada dua kategori iaitu perolehan berorientasikan jangka panjang (peringkat strategik) dan orientasi jangka pendek (peringkat transaksi) (lihat Rajah 2. membuat penyiasatan. menentukan spesifikasi.32 2. kontrak yang lengkap). jadual penghantaran. keperluan untuk perkhidmatan selepas jualanpenyelenggaraan. pembayaran dan latihan juga turut dimasukkan).5. (4) perundingan (harga.RFQ. ulangkaji senarai pembekal yang telah diluluskan. permohonan bida-RFB).5). Archer dan Yuan (2000) membahagikan kitaran hayat perolehan perniagaan kepada tujuh bahagian iaitu (1) Pengumpulan maklumat. permohonan proposal-RFP. permohonan maklumatRFI. Perolehan berorientasikan . menetapkan kriteria pemilihan sumber. jangkaan harga dan masa melahu. menjalankan tinjauan di kalangan pembekal). penyelenggaraan dan penyelesaian (menilai prestasi dan lain-lain perkhidmatan sokongan) dan (7) pembaharuan. mengadakan persaingan bida. (3) tinjauan latar belakang (rujukan kualiti produk/perkhidmatan. kebolehdapatan dan kebarangkalian kepelbagaian. (2) kontrak pembekal (permohonan sebut harga. (6) penggunaan.

(2001). Berkeley.5:Peringkat Strategik dan Transaksi Aktiviti Perolehan Sumber : Adaptasi dari : Gebauer dan Segev. ianya membolehkan syarikat mendapatkan barangan dengan harga yang lebih rendah. Di dalam konteks operasi pembelian individu (peringkat transaksi). sumber) Tempahan pembelian Penghantaran dan penerimaan Perkhidmatan selepas jualan oleh pihak pengurusan Permohonan Pembayaran Rajah 2. Selepas infrastruktur dibina pada peringkat strategik dan direkodkan dalam bentuk kontrak atau deskripsi perolehan. membina hubungan baik dengan pembekal dalam menjalankan perundingan tentang kontrak. Aktiviti sumber : peringkat strategik Maklumat Maklum balas Mengenalpasti peluang sumber Perundingan Kontrak Pelaksanaan ciri peringkat transaksi (Mengandungi polisi dll) Aktiviti operasi: peringkat transaksi Pilihan aktiviti dalam parentheses Pencarian Maklumat (sourcing) Pengesahan (Perundingan. CA.How the Internet Could Lead to a More Integrated Procurement Function. prosedur pembelian. aktiviti pembelian sukar diramalkan kerana ianya boleh ditentukan oleh setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut berdasarkan kepada keperluan mereka dalam mengendalikan aktiviti syarikat (Gebauer dan Segev. 2001). Aktiviti-aktiviti ini bersifat jangka panjang dan kesan ke atas hubungan dengan pembekal kekal dalam tempoh beberapa tahun. langkah seterusnya ialah perolehan berorientasikan jangka pendek iaitu pada peringkat transaksi. kewangan dan pengurusan aset. University of California. .33 jangka panjang merupakan satu peringkat strategik yang melibatkan aktiviti mendapatkan maklumat. Dengan adanya hubungan baik dengan pembekal. Operasi pembelian individu berlaku di peringkat ini dan satu bentuk peraturan perniagaan ditetapkan dalam membuat pembelian di mana pengguna sistem perlu mendapatkan pengesahan sebelum membuat tempahan pembelian. Changing Shapes of Supply Chains. Anak panah yang berwarna ungu pula menunjukkan pertukaran dan interaksi maklumat berlaku antara kedua-dua peringkat ini. mengenal pasti pembekal.

Dalam kajian yang dijalankan oleh Kim dan Shunk (2003). mereka menyatakan bahawa proses perolehan terbahagi kepada empat bahagian iaitu maklumat. pembelian. ianya memerlukan keupayaan kepimpinan. Dalam kajian ini. Mereka berpendapat bahawa untuk mencapai status perolehan antarabangsa. pelaksanaan. penghargaan kepentingan perolehan dan metrik baru untuk prestasi perolehan. (2) membangunkan strategi sumber. (3) menganalisis keperluan masa depan/ pengaruh jadual penghantaran.6 menunjukkan elemen yang terlibat dalam proses perolehan. mereka mengulas tentang enam peringkat dalam proses perolehan iaitu (1) pembangunan/persaingan spesifikasi. pengesahan pembelian. Perolehan melibatkan beberapa proses seperti perancangan pembelian.34 2. perundingan. Perancangan Pembayaran Pengesahan Penerimaan Pembelian Rajah 2. Rajah 2.7).2 Proses Perolehan Cammish dan Keough (1991) dan Keough (1993) menekankan kepada kepentingan menjadikan perolehan sebagai fungsi strategik dalam organisasi. dan perkhidmatan selepas jualan (Lihat Rajah 2. (4) kontrak perundingan. penerimaan barangan.5. (5) mendapatkan sebut harga dan membuat tempahan dan (6) memantau pembekal/vendor dan prestasi perolehan.6: Proses Perolehan Sumber : Eric Goh (2000) . dan pembayaran.

Pemilihan pembekal Pengetahuan.6. Perundingan.1 Mendapatkan Maklumat .2. 2. Oleh itu penggunaan teknologi maklumat dan automasi sesuai digunakan dalam setiap langkah transaksi perolehan tradisional bagi tujuan komunikasi dan pemprosesan maklumat.5. Penerangan lanjut bagi setiap proses yang terlibat dalam perolehan tradisional akan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya. sasaran Pemilihan pembekal Perundingan Perundingan Pengendalian syarat-syarat Perundingan syarat-syarat Perundingan. Pengkaji-pengkaji ini memberikan model proses perolehan yang hampir sama seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. logistik Perdagangan Rajah 2. Pelaksanaan. Semasa menjalankan perolehan tradisional. dan Khidmat selepas jualan) yang dihasilkan oleh Schmid (1993). model yang paling banyak menunjukkan proses perolehan ialah Model Empat Fasa (Maklumat.35 1* 2* 3* 4* Maklumat Maklumat Mengenal pasti keperluan Pencarian. kontrak Pelaksanaan Pelaksanaan Pembelian Tempahan keperluan Mengawal kualiti Selepas Jualan Pengguna. pengendalian Hantar PO Tindakan susulan Terima Kontrak Penempahan.7: Model Proses Perolehan Sumber : Kim dan Shunk (2003) Model ini merupakan gabungan beberapa model yang dikemukakan oleh penyelidik sebelum ini (rujuk sumber Kim dan Shunk. kendalian Menguruskan masalah selepas tempahan Periksa invois Pelaksanaan Menutup tempahan Tempat Pemprosesan Tempat Perdagangan 5* 6* 7* 8* Pelaksanaan. maklumat Kenal pasti keperluan Pra kontrak Pra perdagangan Menukarkan keperluan Mencari sumber Membangunkan spesifikasi keperluan Tujuan. proses transaksi kerap berlaku dalam jumlah yang besar. 2003). Model-model ini sesuai untuk digunakan dalam proses transaksi antara pembeli dan pembekal dalam pasaran elektronik. selenggaraan. Antara model-model yang telah dikemukakan.

2. . pasaran oligopoli (sebilangan pembekal) atau pasaran monopoli (pembekal tunggal). 2.36 Webster dan Wind (1996) mentakrifkan tugas pembelian sebagai (1) mengenal pasti keperluan. (4) menilai alternatif dan (5) memilih pembekal. produk dan penjual. Proses ini boleh diselesaikan dengan mendapatkan maklumat tentang keadaan pasaran. (3) mengenal pasti alternatif. Dengan mengetahui jenis pasaran ini. Novack dan Simco (1991) menerangkan tentang proses mendapatkan maklumat melalui analisis pasaran berdasarkan kepada pasaran pesaing (banyak pembekal). Kesemua langkah ini dilakukan pada peringkat mendapatkan maklumat. (2) menentukan spesifikasi. (1998) dalam mendapatkan maklumat. sesi perundingan akan dijalankan untuk menentukan harga.5.2 Perundingan Sebelum kontrak perjanjian dilakukan antara pembeli dan pembekal. kemampuan penyediaan produk dan perkhidmatan termasuk juga masa penghantaran. Menurut Segev et al. Hanya perundingan yang berjaya sahaja akan dimasukkan ke dalam kontrak perjanjian. ianya dapat membantu pengurus perolehan untuk mengenal pasti bilangan pembekal dalam pasaran dan memilih kaedah pembelian yang paling efektif untuk menjalankan pembelian. pembeli perlu menentukan keperluan dan menilai sumber yang berpotensi yang dapat memenuhi keperluan mereka.

semasa peringkat pelaksanaan. Elemen-elemen tersebut adalah seperti Rajah 2.5.3 Pelaksanaan Menurut Segev et al. Maklumat selepas jualan ini juga akan digunakan semasa proses penilaian pembekal untuk kontrak seterusnya. (1998).5. segala produk dan perkhidmatan ditukarkan ke dalam bentuk kewangan atau bentuk penggantian lain. penilaian akan dilakukan untuk menilai prestasi pembekal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelian. Bagi meningkatkan lagi kefahaman mengenai elemen dalam proses perolehan. penerangan lanjut berkenaan dengan lima elemen ini adalah seperti berikut: .2.37 2.8. Menurut Gulledge dan Frye (2002) pula terdapat lima elemen dalam proses perolehan.2. 2.4 Selepas Jualan Selepas menjalankan pembelian. Novack dan Simco (1991) menamakan peringkat ini sebagai penerimaan produk dan perkhidmatan dan disusuli dengan pembentukan data prestasi untuk peringkat yang seterusnya.

5. Aktiviti yang pertama melibatkan pengukuhan keperluan perolehan di mana ianya bergantung kepada keperluan semasa sesebuah organisasi. Aktiviti yang kedua ialah mengenal pasti corak perolehan. Kebiasaannya peringkat kelulusan akan meningkat berdasarkan kepada nilai pembelian yang dilakukan. Aktiviti yang terakhir dalam perancangan perolehan ialah mendapatkan kelulusan dalaman untuk mengesahkan sesuatu pembelian.2. .8: Elemen Proses Perolehan Sumber : Gulledge dan Frye (2003) 2.38 Pengurus Perolehan Perancangan Perolehan Pemilihan Vendor/ Pembekal Mewujudkan Kontrak Melaksanakan Perolehan Menerima Barangan Perolehan Rajah 2.5 Perancangan Perolehan Terdapat tiga aktiviti dalam bahagian perancangan perolehan. atau membuat permohonan senarai harga atau memohon untuk mengadakan bida atau saingan harga. Dalam kebanyakan perolehan. pegawai perolehan akan menetapkan nilai dan individu yang terlibat untuk meluluskan sesuatu permohonan pembelian. Pegawai perolehan mempunyai pelbagai cara untuk mendapatkan barangan seperti membeli barangan daripada pembekal sedia ada.

39 2. Langkah-langkah Proses 1. penerimaan maklum balas sebut harga dan bida untuk menentukan pembekal yang berkelayakan bagi bida tersebut.5.9 menunjukkan beberapa proses yang masih belum diautomasikan sepenuhnya. langkah seterusnya ialah menentukan pembekal atau kumpulan pembekal yang berkelayakan untuk membekalkan barangan tersebut.2. Kedatangan IT secara .6 Pemilihan Vendor atau Pembekal Apabila keperluan telah dikenal pasti dan pengesahan pembelian telah diperolehi. Pra-Pemilihan pembekal Penilaian kendiri 3.langkah Proses Perolehan Sumber : Koppelmann dan Jordan. ianya melibatkan beberapa langkah. 1998 (p.9 merupakan proses penapisan yang dilakukan semasa proses pembelian. Banyak proses yang diperlukan untuk menguruskan pangkalan data pembekal termasuklah potensi pembekal berdasarkan kepada prestasi yang lepas.80) Langkah di dalam Rajah 2. Kenal pasti pembekal Pasaran Tapisan Prosedur produk sektor perniagaan 2. Kontrak dengan pembekal Keperluan pembekal Rajah 2.9: Langkah. Di dalam proses pembelian tradisional. Pemilihan pembekal 4. Rajah 2. Perundingan dengan pembekal 5.

Perkara yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan kuantiti barangan. maka proses pembelian akan dijalankan secara rasmi. Hasil daripada kajian sebelum ini telah membuktikan bahawa proses pemilihan pembekal menjadi pembolehubah yang sangat penting dalam proses pembangunan pembekal dalam membantu organisasi mendapatkan produk yang berkualiti tinggi dan memenuhi spesifikasi pembeli (Gonzalez et.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan Apabila pemenang bagi bida telah diperolehi. Biasanya organisasi pembelian akan memperuntukkan suatu jangka masa kepada pembekal untuk membuat penghantaran kepada mereka. 2004). pembelian melalui kontrak Blanket dan pembelian spot (Gulledge dan Frye. 2002). jadual penghantaran dan juga senarai harga barangan. langkah seterusnya ialah mengadakan proses perundingan tentang syarat dan peraturan untuk kontrak perjanjian. Kontrak Blanket merupakan perjanjian awal di mana pembeli boleh membuat permohonan sesuatu item pada harga tertentu dan pembekal perlu menghantar item tersebut dalam jangka masa yang telah ditetapkan. 2. terdapat had pembelian bagi penggunaan kad kredit yang membolehkan pengguna kad kredit berbelanja tanpa menerima pengesahan tambahan. Pembelian spot berlaku apabila tiada perjanjian pembelian melalui kontrak Blanket. Terdapat tiga mekanisma asas yang digunakan untuk menjalankan pembelian seperti pembelian menggunakan kad kredit.2. Apabila segala urusan serta syarat dan peraturan telah dipersetujui.40 tidak langsung telah meningkatkan proses perolehan dengan mengurangkan langkahlangkah yang tiada nilai tambah.5. al. Dalam kebanyakan kes. .

ramalan yang tidak tepat dan akhirnya menyumbang kepada kesilapan dalam pembuatan keputusan. harga yang tidak tetap. Semasa proses tempahan dilakukan. Dengan cara ini bahagian perolehan dapat memantau status tempahan barangan yang dibuat supaya operasi atau aktiviti syarikat dapat berjalan seperti yang dirancangkan. Maklumat berkenaan dengan perkembangan ini boleh diperolehi dengan melayari laman web syarikat-syarikat pembekal berkenaan. perbelanjaan untuk pembelian merupakan salah satu faktor yang melambangkan baik dan buruknya pengurusan serta prestasi sesebuah syarikat (Abu Bakar dan Rohaizat. kelewatan. Di samping itu juga. bahagian perolehan akan memantau segala perkembangan/progress pembelian melalui masa tiba barangan atau simpanan stok. Ia akan mewujudkan beberapa masalah seperti kesilapan.2. pembeli akan menerima nota pemberitahuan penghantaran barangan. Justeru . mereka perlu membuat pembayaran dalam jangka masa yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Perolehan tradisional adalah agak rumit dan tidak cekap. Selepas pembeli menerima invois. 2002). Langkah pertama yang terlibat ialah menentukan status tempahan barangan di kalangan pembekal.5. manakala bagi syarikat-syarikat besar.8 Penerimaan Barang Pembelian Apabila tempahan telah dilakukan. pertindihan pembelian. Ketidakcekapan ini adalah disebabkan oleh aliran maklumat yang tidak lengkap semasa menjalankan perniagaan. mereka telah mengintegrasikan sistem perolehan mereka dengan sistem operasi syarikat pembekal. Keberkesanan dan kecekapan dalam pembelian sangat penting untuk penjimatan dan mengelakkan daripada pembaziran dan kerugian. Proses pembayaran ini dilakukan oleh bahagian kewangan dalam syarikat tersebut. Bahagian yang paling penting dalam nota pemberitahuan penghantaran terletak pada invois yang mengandungi maklumat berkenaan dengan penghantaran barangan pembelian.41 2.

2000). Internet berpotensi untuk mengurangkan kos kewangan seperti kos pengagihan kepada sifar (Jones.42 itu. 1979. ramalan. 1995. Hoffman et al.6 Penggunaan Internet dalam Perolehan Pengenalan Internet dengan pencarian yang lebih meluas dan kos penyertaan yang rendah telah memberi peluang kepada penggunanya untuk mengurangkan kos transaksi dan kitaran masa tempahan (order cycle time) yang lebih cepat dan mudah (Chopra et al. Rice dan Ronchi. 1989. Internet berupaya untuk memberikan masa sebenar (real time) sesuatu proses. dan rangkaian yang lebih terbuka (Chopra et al. 2002).. Watson et al. Penerapan Internet ini sememangnya dapat mengurangkan kos transaksi (Williamson. keberkesanan Internet dalam proses perolehan merupakan satu peluang yang mudah dilakukan melalui teknologi berasaskan web. Internet juga memberikan aplikasi asas kepada . dan mengurangkan elemen birokrasi dalam sistem pembelian secara tradisional. 2000). pemindahan jenis data yang pelbagai (seperti grafik. 2. 1975. Dalam sesetengah kategori seperti perkhidmatan maklumat dan produk digital. 2000. pengenalan Internet kepada perolehan tradisional telah menjanjikan kebaikan yang besar dalam pengurusan perolehan. 2001). Malone et al. Keadaan ini dikenali sebagai “frictionless commerce paradigm” (Brynjolfsson dan Smith. 2001). 2000. 1995). dan Computer-Aided Design (CAD). produk lebih mudah untuk ditentukan. Di samping itu juga. Kemunculan Internet pada masa itu adalah tepat pada masanya kerana integrasi diperlukan untuk memenuhi keperluan pelanggan yang semakin meningkat (Papazaglou et al. Simchi-Levi et al. jumlah aset dapat dikurangkan serta pemindahan maklumat dalam pasaran adalah lebih berkesan. Penggunaan Internet juga dapat meningkatkan keberkesanan proses perolehan dengan menukarkan proses tradisional yang berasaskan kertas kepada proses automasi.

Pada pertengahan era 1990-an. Maka tidak hairanlah sekiranya kemunculan perolehan e-Dagang B2B .6.43 pembeli industri untuk mencari pembekal dengan cara yang lebih cekap melalui pasaran elektronik dan komunikasi. Maka tidak hairanlah apabila banyak syarikat swasta yang menyedari akan kepentingan teknologi ini berlumba-lumba menjadikan e-Dagang sebagai alternatif utama dalam perniagaan mereka memandangkan faedah dan kebaikan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. e-Dagang telah menjadi salah satu daripada keperluan dalam dunia perniagaan. aspek geografi tidak lagi menjadi penghalang bahkan meningkatkan potensi pasaran yang berbentuk global (Abdul Majid. Microsoft Market. Reiley dan Spulber (2001) mendefinisikan e-Dagang B2B sebagai pengganti kepada pemprosesan data komputer dan komunikasi Internet untuk perkhidmatan buruh dalam pengeluaran transaksi ekonomi. Perolehan adalah sebahagian daripada proses B2B yang memainkan peranan penting dalam setiap organisasi untuk menjalankan fungsi dengan lebih baik dan berkesan. dan CommerceOne. 2003). 2000). Menerusi perdagangan elektronik ini. Generasi pertama fenomena B2B bermula dengan pembelian menggunakan katalog elektronik yang diperkenalkan oleh syarikat perisian seperti Ariba. Intelisys.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan Internet juga turut dikaitkan dengan perdagangan menerusi talian atau lebih dikenali sebagai e-Dagang. 1997). E-Dagang B2B merupakan satu sistem terbuka yang membolehkan organisasi berhubung dengan pembekal dan pelanggan melalui pasaran maya (Bakos. Perkembangan yang pesat teknologi Internet telah mendorong syarikat melaksanakan e-Dagang dalam perniagaan mereka untuk memperolehi kelebihan bersaing (Asia Computer Weekly. 2.

Kedua. 2000. Kebanyakan penulis merujuk e-Dagang B2B dengan istilah e-Perolehan (Bowles. Chopra et al. e-Dagang B2B membenarkan rantaian pembekal untuk memperbaiki perkhidmatan pelanggan di samping mengurangkan kos operasi. e-Dagang B2B dapat memberi nilai dari segi meningkatkan kerjasama dalam rantaian pembekal melalui penggunaan maklumat umum dalam proses pembuatan keputusan semasa pengenalan dan reka bentuk produk. 2001).44 menjadi topik yang hangat diperkatakan dalam dunia perdagangan dalam era teknologi kini. Fungsi e-Dagang B2B dalam memberi nilai kepada rantaian pembekal boleh dibahagikan kepada dua peringkat.. 1999). tempahan. pengeluaran. e-Dagang B2B atau e-Perolehan ini telah mengubah cara pembelian tradisional kepada pembelian yang berasaskan elektronik. Pertamanya. Ianya dihasilkan daripada aplikasi perisian yang membolehkan pengguna membuat pilihan. penerimaan dan pembayaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatan (Online Action Plan. Croom.7 Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan Perolehan elektronik (e-Perolehan) mengguna pakai aplikasi teknologi Internet dalam proses pembelian barangan dan perkhidmatan. harga. penggunaan teknologi ePerolehan juga ditakrifkan sebagai lanjutan kepada penggunaan teknologi rangkaian elektronik dan penyediaan kemudahan komunikasi elektronik. pertukaran maklumat dan transaksi melalui rangkaian awam atau swasta (Min dan Galle. dan pengedaran yang memberikan keuntungan kepada semua pihak (Chopra et al. Kalakota. 1999. 2. Baron et al. . 2000. pengesahan. 2001). 2000. 2000). Ini kerana perolehan e-Dagang B2B dapat mengubah cara syarikat membuat pembelian barangan dan perkhidmatan dengan lebih berkesan. Selain itu. Dengan kemasyhuran penggunaan Internet dan World Wide Web.

proses tempahan dan pembelian dapat memberi nilai kepada organisasi (Essign dan Arnold. transaksi perniagaan. istilah ini adalah lebih menumpukan kepada sistem automasi dalam keseluruhan proses pembelian. 2001). 2002). Ia dapat digunakan untuk mencari pasaran pembelian yang lebih luas dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaan ePerolehan merupakan salah satu daripada aktiviti kritikal dalam merancang sistem perolehan yang lebih berkesan bagi tujuan memudahkan urusan pembelian yang melibatkan aktiviti transaksi. Terdapat pelbagai bentuk aplikasi dalam e-Perolehan yang membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam proses pembelian. Boleh dikatakan hampir semua aplikasi e-Perolehan adalah penting untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelian. Walau bagaimanapun. E-Perolehan membolehkan syarikat kini menumpukan kepada teknologi bagi membangunkan perniagaan dan menggunakan strategi perolehan untuk menyelesaikan masalah dalam perolehan tradisional (Andrews dan Gartner. konsep e-Perolehan memberi maksud membeli produk dan perkhidmatan melalui Internet. . Automasi ini membolehkan komunikasi dua hala berlaku dan maklumat pembelian boleh diperolehi tanpa melibat pertukaran data elektronik (EDI). pengurusan rantai pembekal serta pengurusan kontrak. E-Perolehan merupakan satu kemajuan yang besar dalam pembangunan perdagangan di mana rantaian antara pembeli dan pembekal dapat dikekalkan (Neef. 2001). tempahan dan permohonan untuk mendapatkan maklumat melalui Internet. Dengan adanya sistem e-Perolehan yang baik dan terancang. middleware atau rangkaian nilai tambahan (value-added networks). kitaran pengesahan secara automasi. E-Perolehan memberi kesan perubahan yang penting dan memperbaiki pelbagai aspek perolehan seperti komunikasi dalaman dan luaran.45 Berdasarkan kepada penulisan Frye (2004).

e-Lelong(e-Reverse Auctions). penyemakan kontrak yang sedia ada dengan lebih berkesan dan mengurangkan pembelian kontrak (Croom. (2001).1. 2.2 E-Tender . pembeli dapat mewujudkan persaingan di kalangan pembekal dan ianya boleh dijadikan sebagai taktik dalam proses pembelian bagi mendapatkan produk atau barangan yang terbaik.1 E-Sumber E-Sumber adalah satu proses untuk mencari pembekal yang berpotensi menggunakan Internet secara amnya atau lebih spesifik dengan menggunakan pasaran B2B.46 perundingan harga yang lebih rendah. e-Maklumat(e-Information). 1983).7. 2000). 2000. e-Tender (e-Tendering). Perancangan Sumber Perusahaan (ERP) berasaskan web dan e-Kerjasama (e-Collaboration) (de Boer et al. 2.1 Aplikasi e-Perolehan E-Perolehan mengandungi beberapa bentuk seperti e-Sumber (e-Sourcing). 2. Penerangan lanjut berkenaan dengan aplikasi e-Perolehan dibentangkan dalam seksyen berikutnya.7. Weil. Dengan mengenal pasti pembekal baru. E-Sumber juga merupakan salah satu cara dalam mengurangkan risiko pembekal dalam menjalankan pembelian (Kraljic.7. e-MRO. Ini kerana pembeli boleh mencari pembekal alternatif dengan lebih cepat sekiranya pembekal yang sedia ada gagal untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan.1.

E-Maklumat juga melibatkan proses untuk mendapat dan menyebarkan maklumat menggunakan teknologi Internet kepada pihak dalaman dan luaran. E-Maklumat ini tidak melibatkan proses transaksi tetapi lebih kepada pengendalian maklumat pembekal. status kewangan atau kemampuan pembekal yang unik. Walau bagaimana pun sistem e-Tender ini tidak termasuk perjanjian akhir dengan pembekal.1. permohonan harga (RFP) dan permohonan untuk bida kepada pembekal seterusnya menerima maklum balas dengan menggunakan Teknologi Internet. e-Tender mampu untuk melancarkan sebahagian besar teknik dalam proses pembelian tanpa memfokuskan kepada isi kandungan dalam proses tersebut. Kebiasaannya sistem e-Tender ini akan melibatkan aktiviti analisis dan penilaian ke atas maklum balas yang diterima. 2. Ianya berfungsi untuk mempamerkan maklumat pengurusan pembelian pada Extranet yang boleh diakses oleh pelanggan dalaman dan pembekal.3 E-Maklumat E-Maklumat adalah sebahagian daripada e-Perolehan yang berkait secara langsung dengan fasa dalam proses pembelian seperti kontrak dan tempahan barangan. Menurut Van Wheele (2000). Pembeli boleh melakukan tapisan awal untuk mengenal pasti pembekal yang berkelayakan untuk langkah seterusnya iaitu proses perundingan.7. .47 E-Tender merujuk kepada proses yang berkaitan dengan permohonan maklumat (RFI). Kandungan data dalam e-Tender adalah lebih fokus kepada produk atau perkhidmatan itu sendiri. E-Maklumat juga dapat menguruskan data dan maklumat yang berkaitan dengan kualiti kelayakan. Data pembekal boleh diperolehi daripada maklumat pihak ketiga atau penyiasatan sendiri oleh pihak syarikat.

7. planning (ERP) merujuk kepada proses untuk membentuk dan mengesahkan permohonan pembelian. Dalam kes e-MRO.7.5 E-MRO dan Enterprise Resourse Planning ERP berasaskan web Elektronik Maintenance. Ianya merupakan bahagian perundingan dalam proses perolehan. kriteria yang menjadi tumpuan ialah kelalaian (neglected) semasa menjalankan e-Lelong. E-Lelong ini lebih kepada perjanjian antara organisasi pembeli dan pembekal sekiranya pihak yang terlibat bersetuju dengan harga yang ditawarkan (de Boer et al.1. resource. pembaik pulihan dan operasi. Dalam kebanyakan keadaan. repair and operating (e-MRO) dan Enterprise. kriteria lain boleh digunakan pada fasa sebelumnya untuk mengenal pasti pembekal yang perlu dimasukkan untuk turut serta dalam menjalankan e-Lelong.1. 2. menempatkan tempahan pembelian dan menerima barangan pembelian dengan menggunakan sistem perisian yang berasaskan teknologi Internet. (2001). e-Lelong ini lebih menumpukan kepada perbandingan harga bagi sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan di Internet. E-Lelong membolehkan syarikat yang membuat pembelian membeli produk dan perkhidmatan pada harga yang rendah atau kombinasi harga yang rendah dan terma yang lain melalui teknologi Internet.4 E-Lelong Secara amnya. Ianya merupakan satu teknologi berasaskan Internet yang sama dengan pembalikan lelongan (reverse auction). Oleh yang demikian. Lelongan merupakan perdagangan yang selalunya dijalankan dalam masa sebenar dan tamat pada penutupan bida antara pembeli dan pembekal.48 2. . barangan dan perkhidmatan yang ditempah adalah daripada pembekal penyelenggaraan.

serta berkongsi sistem pengurusan pengetahuan (Dyer et al.1. pembaikan dan operasi). Manakala ERP pula merupakan item yang berkaitan dengan produk yang berperanan dalam melengkapkan langkah dalam proses perolehan. Biasanya. Perbezaan di antara e-MRO dan ERP ialah e-MRO berkaitan dengan item tidak langsung (penyelenggaraan. 2001). ERP yang berasaskan web pula lebih kepada tempahan barangan dan perkhidmatan adalah berkait rapat dengan penghasilan produk. Dengan cara ini.49 Sistem perisian sokongan (sistem katalog tempahan) digunakan oleh seluruh pekerja dalam organisasi tersebut. 2.7. papan buletin. 2002). dan ramalan jualan yang dilakukan daripada laman web pembeli. Kedua–dua proses ini penting dalam membantu meningkatkan keberkesanan perolehan syarikat. hanya pekerja di bahagian pembelian (atau bahagian perancangan) yang menggunakan sistem perisian sokongan ini (sistem ERP berasaskan web) (de Boer et al.6 E-Kerjasama E-Kerjasama membolehkan pembetulan dan mengemas kini data yang berkaitan dengan versi produk. Ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama secara atas talian seperti bilik mesyuarat maya. jumlah kesilapan dapat dikurangkan di samping mewujudkan komunikasi di antara pembeli dan pembekal dalam mengendalikan maklumat berkenaan dengan pembelian. . (blueprint).

Setiap model memberikan nilai untuk pembeli dan penjual dalam cara yang unik dan organisasi biasanya menggunakan lebih dari satu model.50 2. dari segi pandangan perolehan B2B. Buxmann.10: Empat Model Perolehan Berasaskan Web . Kemampuan pasaran elektronik dan industri pertukaran B2B telah dijadikan sebagai pilihan organisasi untuk mengurus perolehan mereka (Bakos. 2001.7. 1997). terdapat empat model sistem perolehan yang berasaskan Web seperti pada Rajah 2. 2000). Berikut merupakan model yang diperkenalkan oleh Subramaniam dan Shaw (2002).2 Model e-Perolehan Penggunaan Internet dalam aktiviti perolehan telah menarik minat organisasi kerana kemampuannya untuk mengurangkan kos dan memperbaiki sumber strategik (Reiley dan Spulber. Phillips dan Meeker. Mahadevan.10. 2000. Walau bagaimanapun. Model ini menunjukkan cara yang berbeza digunakan oleh pembeli atau pembekal untuk menjalankan transaksi B2B (Kaplan dan Sawhney. 1999). dan Gebauer. 2000. Pembeli Pengguna Sistem Perolehan Pihak Pembeli Pembekal Pembekal Pembekal Pembeli e-Pasaran B2B persendirian Pembekal Pembekal Pembekal b) e-Pasaran B2B Tertutup a) Sistem Perolehan Pihak Pembeli Industri Pembeli Pembeli Pembeli Pertukaran B2B Industri Pembekal Pembekal Pembekal c) Pertukaran B2B Industri Pembeli Pembeli Pembeli e-Pasaran B2B Pihak Ketiga Pembekal Pembekal Pembekal d) e-Pasaran B2B Pihak Ketiga Rajah 2.

51 2.1 Sistem Perolehan Pihak Pembeli (Buy-side Procurement System) Bentuk sistem perolehan ini dibangunkan dan dilaksanakan oleh organisasi pembeli yang besar melalui pembelian secara web dengan pembekal yang terpilih.7.2 E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace) Terdapat sesetengah organisasi mempunyai pasaran elektronik mereka yang tersendiri untuk mengumpulkan pembekal bagi mendapatkan persaingan harga untuk sesuatu produk.7. Dua penekanan dalam sistem ini ialah kecekapan transaksi dan kawalan proses.3 Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange) Model ini mengumpulkan pembeli dan pembekal dalam industri tertentu. transaksi dan pengurusan perolehan adalah melalui web dan diintegrasikan. Penekanan yang ditumpukan dalam perluasan industri ini ialah untuk meningkatkan ketelusan proses dan menggalakkan persaingan di kalangan pembekal yang akan memberikan harga yang rendah kepada . Penekanan yang ditumpukan dalam e-Pasaran tertutup ialah untuk mengurangkan harga perolehan bagi setiap item dan mengurangkan kos pencarian pembekal. 2. 2. Bilangan pembekal adalah terhad kepada mereka yang berminat untuk menjalankan urusniaga dengan pemilik e-Pasaran tertutup. Keseluruhan kitaran perolehan.2.7. pembangunan produk.2.2. Ini merupakan usaha untuk memperluaskan industri dan mudah untuk membina kecairan dengan pembekal yang mempunyai keinginan untuk terlibat di mana-mana kebanyakan industri pembelian terlibat.

Menurut Croom (2000). Pasaran pihak ketiga dibahagikan kepada dua bentuk iaitu secara mendatar dan menegak. e-Perolehan di lihat daripada aspek berikut: • • • jenis aktiviti pembelian yang terlibat melalui e-Perolehan jenis bahan yang dibeli menggunakan e-Perolehan jumlah atau nilai pembelian yang dibenarkan melalui e-Perolehan. tempahan dan agihan.7. . 2. Terdapat beberapa prosedur perolehan yang telah dibangunkan oleh pengkajipengkaji sebelum ini. Pasaran pihak ketiga memberikan nilai dengan merendahkan harga produk kepada pembeli dan kos pencarian yang rendah untuk pembeli dan pembekal. Bagi tujuan pembangunan model. Model ini juga mengurangkan kos pencarian bagi kedua-dua pihak pembeli dan pembekal.4 Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market) Pasaran ini dibentuk oleh syarikat yang dipanggil pembuat pasaran (marketmaker) yang mempunyai kedua-dua teknologi dan tenaga pakar yang mahir. keperluan penyebaran. Tujuan e-Perolehan dibentuk adalah untuk mengukur sejauh mana pengurus pembelian menggunakan Internet untuk tugas yang berkaitan dengan aktiviti pembelian. Kim dan Shunk (2004) telah membentuk prosedur e-Perolehan untuk organisasi ketenteraan. Pasaran pihak ketiga adalah sesuai dalam memecahkan pasaran (sama ada pihak pembeli atau pihak pembekal). Pasaran menegak mengumpulkan pembeli dan pembekal daripada satu fungsi dengan industri yang pelbagai. permohonan untuk proposal boleh diperluaskan kepada keperluan penjanaan.2.52 pembeli. Pasaran mendatar pula mengumpulkan pembeli dan pembekal di kalangan industri tertentu dengan pelbagai fungsi.

Namun. 2002). meningkatkan peranan tempahan elektronik. 2. . 2004). perkara yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan dengan kadar bayaran yang dikenakan untuk setiap proses transaksi pertukaran. keperluan integrasi yang lebih baik dalam proses pembelian. menurut Attaran (2001) terdapat beberapa faktor memindahkan e-Perolehan daripada fasa inovatif kepada fasa pertumbuhan global seperti mengurangkan kos perisian/perkakasan. membangunkan kecekapan rantai pembekal.7. 1973. seruan kerajaan (Mitchell.3 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan Terdapat banyak faktor yang menyumbang ke arah pelaksanaan e-Perolehan. Mitchell. Antara faktor yang menyebabkan organisasi melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk membolehkan komunikasi secara global. 2000) dan meningkatkan penggunaan teknologi baru (Andrews dan Garther. Antara cabaran yang perlu dihadapi dalam menjayakan pelaksanaan e-Perolehan ialah keupayaan untuk meyakinkan pembekal untuk terlibat dalam aktiviti perolehan (Frye. menghapuskan sempadan waktu. Selain daripada itu. 1988).53 Model yang digunakan adalah bertujuan untuk membawa keuntungan kepada syarikat dengan cara mengenakan bayaran untuk penglibatan dan memperbaharui keahlian. Terdapat faktor-faktor lain yang mendorong ke arah pelaksanaan e-Perolehan seperti kajian yang telah dijalankan oleh Welber dan Kollmann (1998). dan kenyataan bahawa syarikat kecil kini berkemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai penyelesaian kepada pembelian berasaskan kertas. E-Perolehan memberi nilai kepada organisasi dari segi faedah yang diberikan kepada firma. E-Perolehan juga memberikan faktor persaingan dari segi kecekapan dan keberkesanan sistem (Drucker. Day dan Eensley. kecanggihan teknologi komunikasi.

Mitchell (2002) Attaran ( 2001) Attaran (2001) Attaran (2001) Mitchell (2002) Mitchell (2002) Weiber dan Kollmann (1998) Andrews dan Gartner (2002) Michele et al. (2002) Attaran (2001). EDI versus Internet The coming age of online procurement. Andrews dan Gartner (2002). kemampuan rangkaian komunikasi secara global. e-Business in Education The coming age of online procurement. meningkatkan penggunaan teknologi baru. 9. 7. kemunculan model perniagaan baru dan mengurangkan kos rantaian pembekal. Keperluan integrasi yang lebih baik dalam proses perniagaan melalui rantaian pembekal 6. Salah satu langkah dalam penjimatan kertas Membangunkan kecekapan rantaian pembekal Seruan kerajaan Memberikan pasaran 10. Michele et al. Kecanggihan dalam teknologi komunikasi 3. dan kemudahan infrastruktur. Kos perolehan yang murah 12. seruan daripada kerajaan.1 : Faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan Bil 1.54 (2002). Jadual 2. Jadual 2. antara faktor yang mendorong pelaksanaan e-Perolehan ialah kelebihan persaingan. (2002) Naruto (2001) . 8. Di dalam kajian tersebut. Meningkatkan penggunaan teknologi baru 11. Menghapuskan halangan sempadan waktu 4. kos perolehan yang rendah. pembangunan rantaian pembekal dalaman yang lebih cekap. Michele. e-Business in Education The coming age of online procurement The coming age of online procurement The coming age of online procurement e-Business in Education e-Business in Education Competitive Advantages in Virtual Market E-procurement development EDI versus Internet Paperless Trading Symposium Penulis Attaran (2001).1 menunjukkan ringkasan kepada faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan. Meningkatkan keupayaan peranan tempahan elektronik dalam kedudukan yang strategik 5. (2002) dan Naruto (2001). Mitchell (2002) Attaran (2001). Faktor Mengurangkan kos perisian/ hardware dan kecanggihan perisian 2. et al. Kemudahan infrastruktur persaingan dalam Sumber The coming age of online procurement.

faedah-faedah e-Perolehan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya bagi meningkatkan lagi kefahaman terhadap faedah yang dapat dijana oleh sistem ini. pengurangan kos. Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. 2002). Oleh yang demikian. Daripada lima faktor ini. 2002). Walaupun terdapat banyak faktor pendorong kepada pelaksanaan e-Perolehan. hasil dapatan kajian di atas mendapati bahawa faktor kewangan merupakan faktor utama penerapan e-Perolehan ke dalam organisasi (Stein dan Hawking. lima faktor penyumbang yang paling utama dalam tinjauan tersebut ialah pengurangan harga. kepercayaan kepada pembekal. Penyelidik menjangkakan faktor ini akan menjadi satu strategi kepada organisasi pada masa akan datang. Tahap penggunaan ini boleh ditingkatkan dengan memberi galakan kepada industri dan syarikat melalui demonstrasi kepada mereka tentang faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem ini dan membuat satu bentuk pengukuran bagi memberi kepercayaan kepada mereka terhadap teknologi ini. namun penggunaan teknologi ini masih lagi belum meluas di kalangan syarikat dan industri. kepercayaan kepada IT dan kuasa e-Perolehan (Chan dan Lee. mengurangkan kos pentadbiran dan memperbaiki pasaran. 2002). Faedah daripada sistem e-Perolehan ini sememangnya dapat memberi nilai kepada organisasi melalui pembaikan terhadap proses tempahan dan pembelian yang dilakukan (Essig dan Arnold. . terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada pelaksanaan e-Perolehan. 2001). memenuhi permintaan pelanggan. Perkara ini disebabkan mereka masih lagi ketinggalan untuk menggunakan inisiatif e-Perniagaan dan selesa dengan keadaan sedia ada (Ab Hamid dan Majid.55 Daripada tinjauan yang dilakukan di Negara Australia pada tahun 2002 tentang penggunaan e-Perolehan. Kajian kes yang dijalankan ke atas empat buah Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Perolehan dalam PKS di Hong Kong adalah disebabkan oleh nilai penerapan daripada pelaksanaan e-Perolehan.

Selain itu. e-Perolehan dapat meningkatkan perundingan dua hala antara pembeli dan pembekal semasa pembelian dijalankan. Subramaniam et al.8 Faedah e-Perolehan Salah satu sebab utama e-Perolehan diperkenalkan adalah untuk mengurangkan kos operasi. 2002). Mohsen dan Sharmin (2002) menyatakan beberapa faedah yang boleh diperolehi daripada e-Perolehan seperti faedah strategik. 2004). memenuhi keperluan pembeli. mempercepatkan pengaliran maklumat penting antara pembeli dan pembekal.56 2. mengurangkan bilangan pekerja serta mengurangkan kertas kerja (Hunter. ianya dapat meningkatkan keuntungan melalui rundingan harga yang lebih baik antara kedua-dua belah pihak. Terdapat juga beberapa faedah e-Perolehan lain yang dikemukakan dalam kajian-kajian lepas seperti meningkatkan kualiti perkhidmatan. 2002). faedah pembayaran. penyesuaian antara pembeli kepada pembekal untuk menjalankan urusniaga melalui katalog . mereka mula mendapat faedah e-Perolehan melalui pembaikan pengurusan inventori atau Vendor Management Inventory (VMI) dengan menjadikan e-Perolehan sebagai platform dalam proses pembelian (Jennifer. Menurut Eakin (2002) e-Perolehan berkemampuan untuk memberi faedah transaksi. kos pembelian yang murah. pertindihan pembelian. faedah pengurusan maklumat dan juga faedah harga. Faedah strategik juga dapat memberi maklum balas yang cepat terhadap kemunculan pesaing baru dalam pasaran. Faedah strategik memberikan kemudahan potongan harga dan perkhidmatan yang lebih baik daripada pembekal. Di samping itu juga. Justeru itu. (2003) juga turut menyatakan bahawa penggunaan e-Perolehan juga dapat mengurangkan pembelian melulu. merendahkan harga yang merupakan salah satu daripada tarikan kepada pengguna e-Perolehan (Frye. mengurangkan masa pengendalian serta memudahkan pekerja melakukan tugas mereka. mengurangkan kos dan masa transaksi. Berdasarkan kepada syarikat Selectron Corp. faedah peluang dan faedah operasi.

Melalui e-Perolehan juga. faedah operasi dalaman dan faedah perkembangan organisasi. buffer inventory. Bagi faedah peluang. e-Perolehan dapat meningkatkan imej dan memperbaiki perhubungan perdagangan korporat dan memperbaiki perhubungan antara pembeli dan pembekal. Timmers (2000) menyatakan bahawa e-Perolehan juga memberi faedah dari segi pemilihan pembekal yang lebih meluas dan kualiti barangan yang lebih baik. katalog dinamik dan perundingan kontrak. 2002). memansuhkan halangan zon waktu. mereka membahagikan faedah e-Perolehan kepada faedah pasaran.57 statik. Quesada (2004) dalam kajian beliau tentang hubungan antara teknologi e-Perolehan dan prestasi perolehan membahagikan faedah e-Perolehan kepada tiga bahagian iaitu prestasi dalaman. masa menunggu. Di Compugen Inc pula didapati bahawa faedah e-Perolehan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan utama iaitu faedah kepada pengguna. mengurangkan masa penghantaran. Manakala dari segi faedah operasi. Jadual 2. prestasi pembekal. Di dalam literatur juga terdapat pengkaji yang membahagikan faedah-faedah e-Perolehan ini kepada beberapa bahagian seperti mana kajian kes yang dijalankan oleh Guthrie (2004) ke atas beberapa buah syarikat di Canada.2 menunjukkan faedah-faedah e-Perolehan daripada kajian-kajian lepas. dan kesilapan. mengurangkan tahap inventori serta meningkatkan keberkesanan setiap peringkat pembelian dengan mengurangkan overhead. faedah prestasi pengeluaran dan faedah pasaran yang strategik. e-Perolehan mampu untuk memperbaiki kawalan kewangan supaya lebih mudah untuk dikendalikan di samping memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik. dan prestasi pengguna dalaman. penggunaan tenaga kerja dapat dimaksimumkan dengan memberi kuasa kepada pekerja menjalankan pembelian mengikut keperluan kerja mereka serta memberikan kemudahan untuk mengakses maklumat pada bila-bila masa (Mohsen dan Sharmin. . Penggunaan e-Perolehan juga dikatakan dapat memansuhkan kertas kerja. Dalam kajian beliau terhadap Cyberus Online Inc. Faedah strategik dapat memperbaiki peluang untuk memperoleh perniagaan baru.

58 Jadual 2.2: Faedah e-Perolehan Bil 1. Quesada (2004). Mohsen & Sharmin (2002). Quesada (2004). Kalakota & Robinson (1999). Friesen (2004) Mohsen & Sharmin. Mitchell (2000). Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Mengurangkan pembelian bebas (Maverick buying) Mengurangkan bilangan pembekal Mengurangkan inventori Mengurangkan kos bahan dan perkhidmatan Eakin (2002). 16. 20. Attaran & Attaran (2002). Kalakota & Robinson (1999). 12. Quesada (2004). Friesen. Eakin (2002). (1998). 15. Quesada (2004) Procurement guideline (2002). Quesada (2004) Mohsen & Sharmin (2002). Attaran & Attaran (2002). 22. (1998). Kalakota & Robinson (1999). Quesada (2004) Gebauer et al. Mohsen & Sharmin (2002). 18. Quesada. Procurement guideline (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Friesen (2004) Gebauer et al. Eakin (2002). (1998). Quesada (2004). 4. (2004) Gebauer et al. Procurement guideline (2002). (2002). Quesada (2004) Gebauer et al. Friesen (2004) Gebauer et al. Quesada (2004) Eric Goh (2000). Friesen (2004) Eakin (2002). (2004) Gebauer et al. (1998). Mohsen & Sharmin (2002. Eric Goh (2000). 17. (1998). (2004) 5. (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Friesen. (2004) 11. 14. (1998). 9. Mengurangkan kos pencarian pembekal Mengurangkan kertas kerja Gebauer et al. 21. (1998). Eakin (2002). 6. 7. Quesada (2004) Mohsen & Sharmin (2002). Mohsen & Sharmin (2002). (1998). (1998). Quesada (2004) Kalakota & Robinson (1999). Attaran & Attaran (2002). 8. Quesada (2004) Gebauer et al. Quesada (2004). Quesada (2004). Mohsen & Sharmin (2002). Quesada. Elliff (2000). Quesada (2004) Kalakota & Robinson (1999). Eakin (2002). 19. Mohsen & Sharmin (2002). Quesada (2004) Eakin (2002). 13.. Faedah e-Perolehan Mengurangkan masa transaksi Penulis/Tahun Gebauer et al. (1998). Mohsen & Sharmin. Mitchell (2000). Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna (laporan perkembangan terkini) Memenuhi jangkaan/spesifikasi pengguna Meningkatkan komunikasi dengan pengguna Penghantaran produk/perkhidmatan yang tepat pada masa Penghantaran maklumat tepat pada masa Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan Meningkatkan fleksibiliti memenuhi perubahan mengikut keperluan Meningkatkan kawalan kewangan Eakin (2002). Procurement guideline (2002). Procurement guideline (2002). Friesen (2004) . Quesada (2004) Gebauer et al. Mengurangkan kos transaksi Elliff (2000). 10. Attaran & Attaran (2002). Elliff (2000). Eakin (2002). Eakin (2002). Attaran & Attaran (2002). Eric Goh (2000). Quesada (2004) 3. Mohsen & Sharmin (2002). Procurement guideline (2002). Friesen (2004) 2. Quesada (2004). Mohsen & Sharmin (2002). Frye (2004). Mitchell (2000).

59 Daripada Jadual 2. perdagangan dengan syarikat yang tidak dikenali. kebanyakan reputasi automasi perolehan yang dijanjikan oleh pembekal tidaklah seperti yang diharapkan. Namun faedah tersebut tidak dapat dinikmati sekiranya pengurus tidak memahami dan mengetahui sepenuhnya tentang masalah dan halangan teknologi ini. kekurangan infrastruktur teknologi (Stein dan Hawking. 2002. Banyak organisasi masih raguragu terhadap faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan ke atas syarikat mereka (Subramaniam dan Shaw. 2002). Menurut Attaran dan Attaran (2002). dapat disimpulkan bahawa kebanyakan kajian literatur menyatakan bahawa faedah pengurangan kos dan penjimatan masa merupakan faedah utama yang diperolehi daripada pelaksanaan e-Perolehan. Oleh itu bahagian seterusnya akan membincangkan tentang isu dan halangan yang perlu dihadapi oleh organisasi sebagai persiapan dalam melaksanakan sistem e-Perolehan ke dalam syarikat mereka. 2003). Rae. 2002. Ini kerana terdapat beberapa halangan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi untuk melaksanakan sistem tersebut. Pelaksanaan e-Perolehan sememangnya memberikan banyak faedah dan kebaikan kepada penggunanya seperti perbincangan di atas. 2003) merupakan antara halangan kepada . Rae.2. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan oleh Ab Hamid dan Majid (2002) ke atas industri di Malaysia mendapati bahawa terdapat halangan seperti aspek pembelian tidak di lihat sebagai satu fungsi strategik. isu keselamatan dan hak persendirian (privacy). 2. Davila et al. pertimbangan kos yang tidak tepat.9 Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan Walaupun terdapat banyak faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan. namun kebanyakan organisasi masih enggan untuk menggunakan sistem tersebut (Work Study. 2002. 2003) serta masalah manusia dan persepsi atau budaya (Stein dan Hawking.

Pembekal masih lagi belum bersedia untuk melaksanakan e-Perniagaan disebabkan oleh kurangnya kemahiran teknikal terutamanya dalam bidang sistem rangkaian komputer dan teknologi maju. masalah budaya turut menjadi penghalang kepada pelaksanaan e-Perolehan. Kekurangan pekerja yang mahir dalam menggunakan sistem e-Perolehan akan menyebabkan syarikat tidak memaksimumkan penggunaan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan tidak dapat diperolehi sepenuhnya. Masalah pembelian bukan satu fungsi strategik membuatkan syarikat memandang isu pembelian bukanlah satu masalah yang besar dan aspek pembelian tidak dirancang dengan sebaiknya dalam pengurusan strategik perniagaan. Tanggapan tentang penggunaan teknologi baru adalah sesuatu yang sukar dipelajari dan digunakan. Hal ini disebabkan oleh perisian yang sedia ada sukar untuk diintegrasikan dengan sistem syarikat yang sedia ada. Selain daripada masalah keselamatan. (2002) di dalam kajian beliau mendapati antara halangan lain yang dihadapi dalam melaksanakan e-Perolehan ialah kesukaran untuk menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran. Masalah budaya ini berkait rapat dengan cara pemikiran pekerja yang sukar untuk menerima perubahan dalam organisasi. . Perkara ini juga turut dinyatakan oleh Mohd Salleh selaku Ketua Eksekutif CDCs. Pertimbangan kos yang tidak tepat disebabkan oleh kesilapan membuat keputusan akan menyebabkan penjimatan tidak dapat dilakukan manakala menjalankan perdagangan dengan pihak yang tidak dikenali menyebabkan penipuan boleh dilakukan melalui Internet. Dalam tinjauan yang dijalankan ke atas beberapa buah negara seperti Australia dan Kota London.60 pelaksanaan e-Perolehan. Davila et al. Kesedaran tentang kepentingan pembelian dalam syarikat dapat meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan syarikat dari segi pengurangan kos pembelian dan sebagainya. tentang cabaran utama yang dihadapi oleh pembekal di Malaysia ialah tidak mahir dengan teknologi baru (Asia Computer Weekly. merupakan antara sebab kenapa mereka enggan menerima perubahan yang dilakukan. 2003). Isu keselamatan juga menjadi halangan kepada pelaksanaan e-Perolehan kerana penggunaan Internet untuk mendapatkan maklumat boleh mengundang bahaya kepada maklumat privacy dan kredit syarikat.

2.10 Kesimpulan Secara ringkasnya. . hasil dapatan kajian mendapati bahawa faktor kewangan merupakan faktor utama penerapan e-Perolehan ke dalam organisasi (Stein dan Hawking. Beberapa model e-Perolehan dalam kajian lepas juga turut dibincangkan bagi meningkatkan lagi kefahaman dalam aspek e-Perolehan. Ini kerana masalah kekurangan kemudahan teknologi ini berkait rapat dengan sokongan dari kumpulan atasan dalam menyediakan peruntukan yang secukupnya dalam menyediakan kemudahan e-Perolehan syarikat bagi membolehkan e-Perolehan dapat digunakan sepenuhnya. pembelian. e-Tender. pengesahan. Daripada tinjauan yang dijalankan ke atas Negara Australia pada tahun 2002. bab ini telah membincangkan tentang perkembangan IT dan e-Perolehan meliputi aspek perolehan tradisional dan perolehan kontemporari. Ketidaksediaan pembekal untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kurangnya kesedaran tentang kepentingan e-Perolehan dalam membolehkan mereka bersaing di peringkat global. 2002). e-Maklumat. penerimaan dan pembayaran manakala dalam perolehan kontemporari pula diterangkan tentang aplikasi e-Perolehan seperti e-Sumber.61 masalah kemudahan teknologi yang tidak mencukupi merupakan halangan yang paling besar dalam melaksanakan e-Perolehan diikuti dengan masalah ketidaksediaan pihak pembekal untuk turut sama untuk melaksanakan sistem e-Perolehan (Stein dan Hawking. 2003). 2002 dan Rae. e-Lelong. Seterusnya pengkaji juga melihat kepada faktor-faktor yang mendorong kepada pelaksanaan e-Perolehan. Dalam perolehan tradisional turut dimuatkan dengan proses perolehan yang terdiri daripada perancangan. e-MRO dan e-Kerjasama.

Walau bagaimanapun. kajian ini melihat faedah-faedah yang diperolehi oleh TMR&D sepanjang melaksanakan e-Perolehan dan bagaimana mereka mengatasi segala halangan yang dihadapi sepanjang melaksanakan sistem e-Perolehan. Masalah utama yang sering dinyatakan dalam kebanyakan literatur adalah berkaitan dengan masalah pembelian tidak di lihat sebagai fungsi strategik dan menjadikan aspek pembelian tidak dirancang dengan sebaiknya dalam pengurusan strategik syarikat. Bab yang seterusnya akan membincangkan kaedah yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan. Daripada aspek faedah e-Perolehan. Oleh itu. Kajian terdahulu banyak membuktikan bahawa penggunaan IT dalam perolehan dapat memberikan kebaikan dalam aspek pembelian syarikat. terdapat juga beberapa halangan dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem e-Perolehan ini. Walaupun terdapat kekangan dalam melaksanakan e-Perolehan. . kebanyakan kajian literatur menyatakan bahawa faedah pengurangan kos dan penjimatan masa merupakan faedah utama yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem tersebut.62 Faktor pelaksanaan e-Perolehan juga mempunyai kaitan dengan faedah yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. namun segala isu dan halangan yang dihadapi pastinya mempunyai penyelesaian tersendiri.

Kajian ini akan dijalankan secara kajian kes di salah sebuah anak syarikat Telekom Malaysia Berhad iaitu Telekom Malaysia Research and Development (TMR&D). dan faedah kepada pengguna dalaman. dan analisis risikan. faedah dari pembekal. kaedah persampelan. Amalan e-Perolehan di lihat daripada aspek pengumpulan maklumat.1 Pengenalan Di dalam bab ini pengkaji akan menerangkan tentang kaedah-kaedah penyelidikan. Di samping itu. kontrak perundingan. . jenis permohonan pembelian.63 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. kajian ini juga turut mengukur prestasi e-Perolehan syarikat melalui faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem tersebut. Penerangan ke atas bahagian-bahagian yang terdapat dalam soal selidik dan temu bual turut dimuatkan dalam bahagian instrumen kajian. Faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu faedah kepada organisasi (faedah dalaman). reka bentuk penyelidikan. Bab ini diakhiri dengan bahagian analisis dapatan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data.

2 Reka Bentuk Kajian Reka bentuk kajian merupakan satu logika (logic) yang menghubungkan antara data yang telah di kumpul dengan persoalan asas kajian. . 1994). apakah data yang perlu dikumpulkan.64 3. menganalisis dan menterjemahkan data dan maklumat yang telah dikumpulkan (Yin. hubungan reka bentuk kajian ini adalah seperti Jadual 3. kaedah kepelbagaian (Multimethod) telah dipilih dalam menjalankan kajian ini. Kaedah kuantitatif menghuraikan dapatan dalam bentuk fakta dan rajah serta dapat memberikan pengukuran yang jelas. sifat serta persoalan berkaitan dengan persoalan kenapa. Dalam perkataan lain. Reka bentuk kajian juga merupakan “logical model of proof” yang membenarkan pengkaji membentuk kesimpulan tentang sebab musabab di kalangan pembolehubah yang dikaji (Nachmias & Nachmias.1. Ianya dapat menjadi petunjuk kepada pengkaji dalam proses pengumpulan data. 1992). Ianya bertindak seperti blueprint pengkaji yang mengaitkan persoalan dengan kajian yang perlu dijalankan. reka bentuk kajian membantu pengkaji dalam proses mengumpul. Sehubungan dengan itu. Menurut Yin (2002) gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif (Multi-method) boleh digunakan dalam menjalankan kajian kes. Terdapat dua pendekatan yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan iaitu penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. bagaimana menganalisis keputusan dan apakah keputusan yang akan dikemukakan. analisis dan menginterpretasi pemerhatian. manakala kaedah kualitatif menghuraikan tentang pendapat. Secara ringkasnya. Reka bentuk kajian menghubungkan data dan maklumat yang dikumpulkan mengikut kepada persoalan kajian sama ada tersirat atau nyata.

. dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. (2003) penggunaan kaedah kepelbagaian dalam menjalankan satu kajian kes dapat memberikan banyak kebaikan kepada penyelidikan. dokumen syarikat Soal selidik berstruktur. Instrumen penyelidikan Soal selidik berstruktur. temubual semi-struktur. Dua kebaikan utama yang diperolehi daripada kaedah kepelbagaian iaitu memberi keyakinan dalam menumpukan kepada persoalan yang penting. temubual.1: Hubungan reka bentuk kajian dengan objektif kajian. Pengurus Unit Perolehan.temubual semi struktur. strategi penyelidikan dan unit penyelidikan. Di samping itu. dan pencarian dokumen. temubual. Menurut Saunders et al. temubual dan pemerhatian. Pengurus Unit Perolehan. dan Eksekutif setiap unit. dan kakitangan syarikat Melihat pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengatasi masalah e-Perolehan Temubual. Melihat hubungan bererti antara amalan dengan prestasi e-Perolehan syarikat Soal selidik. kaset. Temubual semi-struktur. temubual semi-struktur. unit IT. nota pemerhatian. Ketua Unit Perolehan. catatan nota. . nota pemerhatian. Objektif kajian Menentukan tahap amalan e-Perolehan dan prestasi ePerolehan syarikat Strategi penyelidikan Soal selidik. penggunaan kaedah pengumpulan data yang berbeza dapat memastikan bahawa data yang diperolehi dapat memberi gambaran sebenar tentang tajuk yang dikaji. dan kakitangan syarikat Soal selidik. dan kakitangan syarikat Menentukan terdapat perbezaan amalan ePerolehan dan prestasi ePerolehan berdasarkan kepada faktor demografi.65 Jadual 3. Pengurus Unit Perolehan. nota pemerhatian. dan pencarian dokumen Soal selidik berstruktur. dan dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. dokumen syarikat Unit penyelidikan Ketua eksekutif syarikat. dan dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat.

1 : Integrasi Kaedah Kuantitatif Dan Kualitatif 3. Oleh itu. Penyelidikan kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan antara dua pembolehubah dalam sesebuah populasi (Hopkins. (2003). kajian ini . Soal selidik Analisis Data KUANTITATIF Pengumpulan Data Kualitatif Cth: Temubual dan pemerhatian Analisis Data Kualitatif Interpretasi Analisis Keseluruhan Rajah 3. 2001).1 menunjukkan integrasi antara kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan kepada reka bentuk kajian yang dikemukakan oleh Katsulis. 2003).2. Ianya dapat memberi tumpuan dalam meneroka sesuatu keputusan atau dapatan dengan lebih mendalam di samping menerangkan dan menginterpretasi dapatan/keputusan yang di luar jangkaan (Katsulis. Bahagian seterusnya membincangkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif dengan lebih terperinci.66 Rajah 3. Ianya bermula dengan pengumpulan data statistik yang berdasarkan kepada data sebenar. Rajah di bawah menunjukkan bahawa data dan analisis kualitatif dapat membantu dalam memberi interpretasi kepada dapatan kuantitatif. KUANTITATIF KUALITATIF Pengumpulan Data KUANTITATIF Cth.1 Penyelidikan Kuantitatif Penyelidikan kuantitatif merupakan manipulasi dan wakil data bernombor daripada pemerhatian yang dijalankan bagi tujuan untuk mengulas dan menerangkan tentang sesuatu fenomena daripada pemerhatian yang dijalankan.

67 menggunakan kaedah deskriptif di samping kaedah eksploratori untuk memperkukuhkan dapatan keseluruhan kajian ini. Dalam kajian ini. pengkaji menggunakan kaedah cross-sectional di mana pengumpulan data dilakukan sekali sahaja kerana ianya lebih mudah dijalankan serta melibatkan kos yang murah berbanding dengan kaedah longitudinal. dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif dan inferensi.2.2 Penyelidikan Kualitatif Kebanyakan penyataan tentang penyelidikan kuantitatif bermula dengan mengenal pasti maksud sesuatu istilah termasuklah sesuatu teori atau praktikal atau kedua-duanya sekali. Data bagi kajian ini diperolehi daripada soal selidik. apa. 3. Soal selidik menjadi instrumentasi kajian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden dengan mengemukakan soalan-soalan yang disediakan dan disusun dalam bentuk formal dan sistematik. dan bagaimana dalam sesuatu perkara.2. Menurut Denzin dan Lincoln (2003). bila.1. . 3. terdapat dua sub kategori dalam kajian deskriptif iaitu kaedah cross-sectional dan longitudinal. Data yang telah di kumpul.1 Kajian Deskriptif Objektif utama kajian deskriptif menekankan kepada aspek siapa. di mana. Menurut Malhotra (2002). Penerangan lanjut mengenai borang soal selidik serta analisis dibincangkan pada bahagian seterusnya.

pengkaji perlu kreatif untuk mendapatkan sumber maklumat. terdapat tiga kaedah dalam penyelidikan kualitatif iaitu eksploratori.. (2003: p. interviews.. Menurut Zikmund (1997). Untuk kajian ini. material practices that makes the world visible. Kajian eksploratori juga memberikan data kualitatif dan kefahaman yang lebih mendalam tentang konsep atau menjelaskan sesuatu masalah... or to interpret. Oleh itu. terdapat empat kategori dalam kajian eksploratori iaitu kajian pengalaman. turn the world into a series of representations including fieldnotes.2. Menurut Zikmund (1997). This means that qualitative researches study things in their natural setting. analisis data sekunder.2. Dalam menjalankan kajian ini. These practices. qualitative research involves an interpretive. Ini turut di sokong oleh Bryman (1988) dengan menyatakan bahawa penyelidikan kualitatif merupakan satu cara di mana penyelidik mengkaji dan menginterpretasi keadaan sebenar. mempamerkan kepentingan dan mempertingkatkan kejituan kajian ini (Robson. orientasi. kaedah eksploratori telah digunakan di samping kaedah deskriptif. It consists of a set of interpretive.. 1997). kajian kes dan kajian tinjauan.68 “Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. conversations. At this level. Secara amnya. 2002). dan klinikal.1 Kajian Eksploratori Kajian eksploratori digunakan oleh pengkaji bagi membangunkan konsep yang lebih jelas. pengkaji perlu fleksibel untuk mengkaji seberapa banyak sumber yang boleh menyumbang ke arah pengumpulan maklumat kajian (Zikmund. naturalistic approach to the world. 3). attempting to make sense of. phenomena in terms of the meanings people bring to them. 3. recordings and memos to the self. . photographs. penyelidikan kualitatif merupakan pendekatan semula jadi (naturalistic) dan interpretasi (interpretative) dengan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu fenomena.

2003). grounded theory. Definisi ini menerangkan tentang penggunaan kaedah kajian kes untuk . 2002:13). 2002). Hussain et al.69 3. kumpulan. Penggunaan kajian kes dalam menjalankan penyelidikan merupakan satu cabaran kepada penyelidikan sains sosial (Yin. dan kajian eksploratori.. 1991). kajian kes merupakan “an inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context. sosial. 3. 2005. penyelidikan tindakan (action research).3. descriptive and explanatory studies) (Saunders et al. politik dan fenomena yang berkaitan (Yin. kajian kes ini memfokuskan kepada sebuah organisasi untuk melihat dengan lebih mendalam dan terperinci kecekapan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman. especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin. kajian silang dan kajian longitudinal (cross-sectional and longitudinal studies). pengkaji menggunakan kaedah kajian kes kerana kajian sebelum ini tertumpu lebih kepada penggunaan sistem e-Perolehan yang dijual di pasaran (Ab Hamid dan Majid. organisasi. 2002). dan Helmi. kajian kes (case study).3 Strategi Penyelidikan Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan seperti eksperimen. 2002. Di samping itu juga. Bagi mendapatkan lebih kefahaman tentang konteks penyelidikan dan proses yang terlibat (Morris dan Wood.1 Kajian Kes Menurut Yin (1994). strategi penyelidikan secara kajian kes telah dipilih untuk menjalankan kajian ini. deskriptif dan penjelasan (exploratory. ethnography. tinjauan (survey). Oleh itu. 2005). Ini kerana kajian kes digunakan dalam kebanyakan situasi dalam menyumbangkan pengetahuan tentang individu.

1990. Pengkaji juga telah berpeluang menggunakan sistem itu sendiri untuk membuat pembelian dan memahami sistem ePerolehan TMR&D dengan lebih mendalam. Sebelum menjalankan kajian kes ini. kajian kes boleh dijadikan sebagai penilaian meta (meta-evaluation) yang merupakan satu kajian ke atas kajian penilaian (Smith. pengkaji telah memohon untuk menjalankan latihan industri dalam syarikat kajian kes bagi membolehkan pengkaji berada di dalam syarikat tersebut untuk mendapatkan maklumat sebanyak mungkin. Keempat. kajian kes dapat menjelaskan tajuk tertentu dalam penilaian seperti model cara deskriptif. strategi kajian kes boleh digunakan untuk meneliti sesuatu situasi di mana penilaian yang dijalankan sebelum ini masih belum jelas. Bhd. siapa dan bagaimana. Kajian yang lebih mendalam tentang pembangunan sistem e-Perolehan telah dijalankan di TMR&D Sdn. Ketiga. Stake. Pengkaji telah berada di dalam organisasi tersebut selama hampir tiga bulan untuk melihat bagaimana kakitangan TMR&D menggunakan sistem tersebut dan bagaimana e-Perolehan dapat memberi kecekapan dalam proses pembelian di TMR&D.70 menerangkan dengan lebih mendalam tentang suatu fenomena yang dikaji. pengkaji telah menghantar kertas cadangan untuk mendapatkan persetujuan daripada syarikat berkenaan untuk menjalankan kajian kes (lihat Lampiran A). Kedua adalah untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang berlaku dalam konteks sebenar. Kelima. ianya memerlukan kerjasama daripada pihak yang terlibat dalam kajian tersebut (Zikmund. 1997) bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dan mempermudahkan kajian dijalankan. Oleh yang demikian. . manakala Robson (2002) mendefinisikan kajian kes sebagai satu strategi untuk menjalankan kajian yang melibatkan penyelidikan empirikal terhadap sesuatu fenomena sebenar dengan menggunakan pelbagai sumber bukti. Terdapat lima peranan kajian kes iaitu yang pertama ianya dapat menerangkan andaian perhubungan sebab musabab dalam keadaan sebenar yang kompleks untuk diselesaikan melalui strategi tinjauan atau eksperimen. Strategi kajian kes mempunyai keupayaan untuk memberi jawapan bagi persoalan seperti kenapa. 1986). Pengkaji percaya bahawa dalam menjalankan kajian kes.

2. Penyelidikan secara embedded akan mendalami dan memperincikan lagi sesuatu kajian dengan cara berkomunikasi dengan pihak yang terlibat tentang aktiviti yang dikaji melalui temubual.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes Yin (2002) menyenaraikan empat aspek untuk memastikan kualiti dalam kajian kes yang dijalankan. manakala projek Single-case akan menumpukan kepada satu pelaksanaan berbanding dengan Projek Multiple-case yang akan membandingkan pelaksanaan dua atau lebih pemisah yang wujud. perbincangan tentang sesuatu aspek dalam keseluruhan program atau sistem. 3. Reka bentuk Embedded/Single-case telah digunakan untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam tentang penggunaan sistem e-Perolehan di TMR&D. konsep keseluruhan dikaji tanpa mendalami secara terperinci tentang organisasi yang dikaji. unit analisis.71 3. Empat aspek tersebut meliputi jenis penyelidikan. Dalam keterangan holistic.1 Jenis Penyelidikan Yin membahagikan kajian kes kepada matriks yang mengandungi empat jenis penyelidikan iaitu reka bentuk holistic/embedded dan single-case/multiple-case. .3. kesahihan dan kebolehpercayaan.3.

3.2. 3.3.2. 2002). kesahan konstruk lebih diberi tumpuan bagi memastikan bahawa data yang diperolehi dapat memberikan kesahan yang tinggi. Kesahan konstruk diperkukuhkan melalui penggunaan pelbagai sumber bukti (sebagai contoh dokumen yang menyokong temubual dengan responden). kesahan dalaman (internal validity). manakala bagi individu yang bertanggungjawab melaksanakan sistem e-Perolehan terdiri daripada pihak pengurusan atasan syarikat.72 3. Dalam kajian ini. dan kesahan luaran (external validity) (Yin. Kesahan luaran bermaksud kesesuaian sesuatu untuk diitlakkan kepada organisasi lain. Unit analisis ini dinilai dengan mengukur prestasi e-Perolehan melalui aspek faedah yang diperoleh daripada sistem tersebut kepada organisasi. perhubungan dengan pelanggan dan kepada pengguna dalaman. unit utama analisis terdiri daripada kakitangan syarikat pada setiap unit dan bahagian yang menggunakan sistem e-Perolehan serta individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan e-Perolehan. . Setiap unit analisis mempunyai reka bentuk penyelidikan dan pengumpulan data yang berbeza. Kesahan dalaman bertujuan untuk memansuhkan faktor yang tidak diambil kira daripada faktor luaran. mengekalkan integriti/kelengkapan penyelidikan) dan menyemak semula kajian kes yang dilaporkan oleh responden utama. Menurut Yin (2003) kumpulan kajian merupakan satu unit analisis.2 Unit Analisis Unit analisis mempunyai hubung kait dengan asas permasalahan dalam mentakrifkan sesebuah kes. rantaian keterangan (contohnya.3 Kesahan Kesahan kajian dibahagikan kepada tiga aspek seperti kesahan konstruk (construct validity). Dalam kajian ini. Pengguna dalaman dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan pengurusan atasan. pengurusan pertengahan serta kumpulan sokongan.

Seperti yang dinyatakan oleh Yin. 3.73 3. (1994).2. sebanyak 92 borang soal selidik telah dikembalikan dan bilangan ini telah mencukupi bagi mewakili saiz sampel kajian ini berdasarkan jadual saiz pensampelan yang dinyatakan oleh Sekaran. Saiz populasi yang digunakan dalam kajian ini adalah seramai 122 orang yang mewakili unit masing-masing. peringkat pertengahan dan kumpulan sokongan. Kaedah Pensampelan Pertimbangan (Judgemental Sampling) telah dipilih sebagai kaedah persampelan dalam menjalankan kajian ini. pengkaji telah menggunakan senarai nama responden yang diperolehi daripada pihak pengurusan perolehan syarikat sebagai panduan dalam mencari responden kajian. Maka dalam kajian ini. Kaedah Persampelan Pertimbangan ini merupakan satu kaedah di mana responden dipilih berdasarkan kemahiran mereka dalam bidang yang diselidiki. idea tentang kebolehpercayaan adalah untuk mengurangkan kesilapan dan berat sebelah (bias) semasa menjalankan kajian lapangan.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan dalam kajian ini diperolehi daripada penggunaan instrumen dan prosedur pengumpulan data yang digunakan. (2003). Populasi kajian ini terdiri daripada kakitangan TMR&D daripada pelbagai kategori jawatan iaitu peringkat pengurusan atasan.4 Kaedah Pensampelan Teknik pensampelan merupakan satu kaedah yang membolehkan pengkaji mengurangkan bilangan data yang perlu dikumpulkan dengan hanya mengambil kira data dari sub kumpulan daripada keseluruhan populasi. Pemilihan responden ini adalah berdasarkan kepada kemahiran dan pengalaman . Daripada 122 borang soal selidik yang di agihkan.3.

bahan bukti daripada kajian kes diperolehi daripada enam sumber iaitu dokumen. penglibatan dalam tinjauan. Dalam kajian ini. Data Primer diperolehi daripada kaedah soal selidik. responden kajian mewakili pelbagai kategori jawatan dari pengurusan atasan sehingga kumpulan sokongan. 3. pemerhatian juga turut dijalankan bagi melihat bagaimana sistem ini digunakan dan sejauh mana ianya dapat meningkatkan prestasi perolehan syarikat. dan artifak fizikal. Senarai responden adalah seperti di Lampiran B. beberapa temubual telah dijalankan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang sistem tersebut. tinjauan langsung. Pengumpulan data untuk kajian ini diperolehi daripada sumber data primer dan data sekunder.5. temubual. rekod syarikat. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada pengguna sistem . 3.74 mereka dalam menggunakan sistem e-Perolehan di TMR&D dan dipilih dengan bantuan pengurus perolehan. temubual.1 Data Primer Data primer ialah data asal yang dikutip oleh pengkaji. dan pemerhatian ke atas kakitangan di TMR&D. Dalam kajian ini pengkaji memulakan kerja pengumpulan data primer ini pada bulan Julai hingga September 2005 di syarikat kajian kes. Di samping itu juga.5 Pengumpulan Data Menurut Yin (2002). Pengumpulan data primer ini melibatkan kaedah soal selidik yang telah diedarkan kepada kakitangan yang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. Seterusnya.

Di dalam penyelidikan ini. Manakala bahagian yang terakhir sekali ialah mengkaji tentang latar belakang responden yang menggunakan e-Perolehan. satu set soalan soal selidik yang direka bentuk oleh Quesada (2004) digunakan dalam kajian ini. Bahagian kedua pula mengkaji tentang faedah-faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan e-Perolehan dan bahagian ketiga mengkaji tentang halangan dan masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan sepanjang pelaksanaan sistem e-Perolehan. soalan soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian. jenis permohonan. Ianya diperlukan untuk mengumpul maklumat kuantitatif untuk melihat hubungan antara pembolehubah dalam mencapai tujuan dan matlamat kajian ini. 3. Selain menggunakan kaedah soal selidik. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan penggunaan e-Perolehan yang terdiri daripada pengumpulan maklumat.5.75 serta melihat pendapat dan pengalaman mereka sepanjang menggunakan sistem tersebut. . Soal selidik ini telah diuji kebolehpercayaannya (reliability) dan sesuai untuk digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kebenaran untuk menggunakan soalan soal selidik ini telah diperolehi daripada penyelidik tersebut melalui e-mel seperti di Lampiran C.1. Berdasarkan kepada kajian literatur.1 Soal Selidik Borang soal selidik merupakan kaedah utama yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah soal selidik berstruktur digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna e-Perolehan di dalam syarikat. kontrak permohonan dan analisis kebijaksanaan. pengumpulan data untuk kajian ini juga menggunakan kaedah temubual.

76 3. Soalan temubual dirujuk daripada soalan temubual yang disediakan oleh Frye (2004). Sebelum menjalankan sesi temubual. Di samping itu. (2001) digunakan dalam kajian bagi mendapatkan data yang baik. Oleh yang demikian.5. Pengkaji perlu memastikan semua tajuk dan persoalan kajian telah dikemukakan sebelum sesi perbincangan ditamatkan. 1991).2 Temubual Sumber utama yang terpenting untuk mendapatkan maklumat dalam kajian kes adalah melalui kaedah temubual (Yin. pengkaji terlebih dahulu menghantar surat permohonan untuk menjalankan temubual bersama-sama dengan soalan yang akan dibincangkan (Lihat Lampiran E). panduan temubual yang berasaskan senarai semak tentang tajuk yang dikaji digunakan sebagai panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian. Kaedah temubual juga memberikan kelebihan kepada pengkaji untuk mendapatkan maklumat tambahan terhadap persekitaran yang dikaji yang memberi nilai dalam menginterpretasi dapatan (Miller. kaedah temubual dapat memberikan sampel yang baik kerana ianya dijalankan ke atas individu yang terlibat secara langsung dengan topik yang dikaji serta maklumat yang disampaikan adalah lebih jelas kerana pengkaji dapat memberikan penerangan lanjut tentang persoalan yang tidak difahami oleh responden dan berpotensi untuk mendapatkan jawapan yang dapat menjawab persoalan kajian. Kaedah temubual semi-struktur dipilih untuk sesi penyelidikan ini kerana kaedah ini selalunya memberikan lebih banyak maklumat yang dapat diketengahkan dalam penyelidikan ini. Garis panduan tersebut adalah seperti yang tercatat di Lampiran D. Terdapat banyak kelebihan menjalankan temubual secara individu seperti berpotensi untuk mendapatkan maklum balas dan jawapan adalah lebih tinggi. kaedah temubual telah dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam kajian ini. Surat permohonan ini bertujuan .1. Dalam menjalankan temubual. 2002). Garis panduan yang dikemukakan oleh Robson et al.

manakala bagi .1. Dalam penyelidikan. Pemerhatian penglibatan merupakan kaedah kualitatif dan berasal daripada kerja antropologi sosial di awal kurun ke -20. responden bebas untuk memberikan pendapat mereka dan segala maklumat yang diperolehi dicatat dan dirakamkan dengan persetujuan responden bagi memudahkan penganalisisan data dilakukan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian sistematik.3 Pemerhatian Kaedah pemerhatian juga merupakan salah satu kaedah untuk mendapatkan sumber data dan bahan bukti dalam menjalankan kajian kes. Pengkaji merasakan bahawa kelapangan waktu untuk menjalankan temubual adalah penting bagi mendapatkan maklumat yang lengkap dan responden dapat menjawab soalan dengan tenang dan selesa (Saunders et al. rakaman. pemerhatian digunakan untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas. dan pada masa ini catatan nota digunakan untuk penganalisisan data. 2003).5. Saunders et al. Semasa sesi temubual dijalankan. penerangan. Kajian yang dijalankan oleh Fall (1980) mendapati bahawa tempoh jangka masa temubual tidak memberi kesan ke atas hasil temubual yang dijalankan. Ianya menekankan kepada memahami maksud tindakan manusia.. analisis dan interpretasi kelakuan manusia (Saunders et al. Terdapat juga responden yang kurang selesa untuk merakamkan temubual mereka. 2003). Temubual yang dijalankan mengambil masa lebih kurang satu jam untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang sistem e-Perolehan.77 membolehkan responden memilih tarikh dan masa yang bersesuaian mengikut kelapangan waktu kerja mereka. jangka masa temubual adalah bergantung kepada masa dan keselesaan responden kajian. Oleh yang demikian. 2003). Terdapat dua jenis pemerhatian yang boleh dijalankan iaitu pemerhatian berstruktur dan pemerhatian penglibatan (participant observation) atau pemerhatian kurang berstruktur (Cano. 3. 2000.

Dengan cara ini. Pemerhatian ini telah digunakan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian di syarikat kajian kes. 2003). Pendekatan pengkaji sebagai pemerhati telah dipilih dalam pemerhatian penglibatan dengan membentuk kepercayaan di kalangan kakitangan syarikat melalui penglibatan secara langsung dalam menjalankan aktiviti syarikat. kategori data yang boleh dibangunkan oleh pengkaji terdiri daripada pemerhatian utama (primary). pengkaji dapat memahami bagaimana sistem ini berfungsi dan sejauh mana ianya dapat . Mencatat persepsi dan pemikiran ini ke dalam diari memberikan sumber bukti yang berguna kepada pengkaji semasa melakukan penulisan. 1993). pemerhatian sekunder (secondary). 1997). Di samping itu juga. pengkaji telah menjadi salah seorang pekerja di organisasi berkenaan dan berkesempatan untuk menggunakan sistem e-Perolehan ini untuk membuat pembelian barang. bukti pemerhatian boleh digunakan untuk memberi maklumat tambahan kepada pengkaji dalam penyelidikan yang dijalankan. Dalam pemerhatian utama. Dalam kajian ini. manakala bagi data pengalaman merupakan data daripada persepsi dan pemikiran pengkaji berdasarkan kepada pengalaman terhadap sistem yang dikaji. pemerhatian jenis penglibatan telah dipilih kerana ianya membolehkan pengkaji untuk berkongsi pengalaman tentang perkara sebenar yang berlaku serta mengalaminya sendiri (Gill dan Johnson. dan pemerhatian pengalaman (experiential). Mendapatkan kepercayaan daripada syarikat kajian kes adalah penting untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan mendalam (Punch. Pemerhatian sekunder pula merupakan kenyataan daripada pengkaji tentang perkara yang berlaku melalui interpretasi pengkaji terhadap perkara yang berlaku. pengkaji mencatatkan perkara yang berlaku atau apa yang dinyatakan pada masa itu dengan menggunakan catatan diari.78 pemerhatian berstruktur. Sepanjang tempoh pemerhatian. Menurut Delbridge dan Kirkpatrick (1994). ianya merupakan kuantitatif dan lebih menumpukan kepada kekerapan sesuatu tindakan (Saunders et al.

sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daripada laporan tahunan syarikat. Universiti Teknologi Malaysia dan Perpustakaan TMR&D. majalahmajalah berbentuk ilmiah serta maklumat daripada laman web akhbar Utusan Malaysia. kertas kerja seminar. TMR&D dan laman web antarabangsa yang berkaitan dengan tajuk kajian. penggunaan cakera padat ilmiah (CD). mendapatkan fakta dan hasil penemuan daripada kajian-kajian lepas.79 memberikan kemudahan kepada penggunanya seperti mana yang dinyatakan oleh responden-responden lain. e-Perolehan Kerajaan Malaysia. mikrofilem. keratan-keratan akhbar. Selain itu.5. 3. buku-buku rujukan. jurnal-jurnal.6 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat seperti soal selidik dan temubual (Mohd Najib. Ia dapat membantu pengkaji memahami konsepkonsep berkaitan kajian dan membantu dalam penulisan Bab Kajian Literatur. pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dalam dua cara iaitu kaedah soal selidik sebagai kaedah utama dan temubual sebagai kaedah sokongan.2 Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber maklumat yang terpenting kerana ianya dapat membantu dalam menjelaskan tajuk kajian. 1998). . Bahan-bahan dan maklumat bagi kajian ini diperolehi daripada Perpustakaan Sultanah Zanariah. 3. Oleh yang demikian.

mengenal pasti perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi. Item-item soalan dalam bahagian ini dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang digunakan oleh Quesada (2004).2 : Instrumen Kajian Bahagian A B C D Item Penggunaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan Halangan e-Perolehan Latar belakang Responden Bilangan 26 22 10 7 Jumlah 65 3. Soal selidik ini mempunyai empat bahagian (rujuk Lampiran E) seperti yang diterangkan dalam Jadual 3. Hasil yang diperolehi daripada bahagian ini akan digunakan untuk menjawab objektif yang pertama iaitu mengukur tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan.2: Jadual 3.3).1 Soalan Soal Selidik Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang telah digunakan oleh Quesada (2004). menghuraikan hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan.80 3. objektif kedua. Bahagian ini mengandungi 26 item soalan (rujuk Jadual 3.6.6.1.1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan Bahagian ini mengandungi lima item yang berkaitan dengan pandangan pengguna sistem e-Perolehan terhadap amalan e-Perolehan di TMR&D. . dan yang ketiga.

7.16.4).14.19.13. faedah kepada pengguna dan faedah dari pembekal (lihat Jadual 3.8.6.1.12. Faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu faedah kepada organisasi.6.15. Item 1-4 5-8 9-14 15-18 19-26 Bilangan Item 5 4 6 4 8 Jumlah 26 3.2.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan Bahagian B mengandungi item yang berkaitan dengan prestasi e-Perolehan di mana pengukuran prestasi ini dinilai dari aspek faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan semenjak ianya dilaksanakan di TMR&D. Item-item soalan dalam bahagian ini juga dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang digunakan oleh Quesada (2004). Jadual 3.4.81 Jadual 3.17.4 : Taburan Soalan Faedah e-Perolehan Item Faedah kepada pengguna sistem Faedah kepada organisasi Faedah dari pembekal No.21.5.9 Jumlah Bilangan Item 13 3 3 19 .22 11.3 : Taburan Soalan Penggunaan e-Perolehan Item Pengumpulan maklumat Jenis permohonan Kontrak Perundingan Permohonan perundingan Analisis risikan No.21. Item 1.

Pada bahagian ini. skala bernombor. .3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan Bahagian ini mengandungi sepuluh item yang berkaitan dengan halangan dan masalah yang dihadapi oleh responden sepanjang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D.1.82 3. skala kadar grafik dan skala persetujuan (Sekaran.6. jantina. skala perbezaan skematik. tahap pendidikan. Terdapat beberapa pengukuran skala yang boleh digunakan dalam menjalankan soal selidik seperti skala Dichotomous.2 Permarkatan Soalan Maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap item-item soalan yang terdapat di bahagian A. skala peringkat item.6. 2003). B dan C diukur dengan menggunakan Skala Likert. Item-item dalam bahagian ini akan digunakan untuk menjawab objektif yang keempat dalam kajian ini. kategori jawatan dan persepsi mereka terhadap sistem e-Perolehan. skala kategori. skala kadar jumlah tetap. 3.6. 3. responden perlu memberikan jawapan berdasarkan kepada pengalaman mereka tentang sistem e-Perolehan syarikat sepanjang mereka menggunakan sistem tersebut.4 Bahagian D : Latar belakang Responden Bahagian terakhir ini merupakan soalan yang berkaitan dengan maklumat demografi responden iaitu umur. tempoh pengalaman.1. skala staple. skala likert.

83 Dalam soal selidik ini, skala lima markat likert telah dipilih oleh pengkaji kerana soalan jenis likert mudah untuk dikendalikan dan mempunyai format yang memudahkan data dianalisis. Menurut Zikmund (1997), dalam menjalankan penyelidikan, penggunaan lima markat (five point) adalah sudah memadai. Oleh itu responden dikehendaki menyatakan peringkat persetujuan mereka terhadap item tersebut dengan memilih skor jawapan yang paling sesuai mengikut pandangan mereka. Pemilihan skor jawapan adalah seperti Jadual 3.5.

Jadual 3.5 : Pemarkatan Skala Likert Skor 1 2 3 4 5 Penerangan Skor Tiada langsung Ada tetapi sedikit/jarang Sederhana Banyak/kerap Sangat banyak/sangat kerap

3.6.3

Soalan Temubual

Bagi soalan temubual, ianya mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian I, Bahagian II, dan Bahagian III. Soalan Bahagian I dan Bahagian III dalam soalan temubual adalah sama untuk setiap responden. Manakala untuk Bahagian II, soalan temubual adalah lebih fokus dan berkaitan dengan bidang kepakaran responden. Jadual 3.6 menunjukkan item dalam bahagian soalan temubual.

84 Jadual 3.6 : Bahagian Soalan Temubual Bahagian I II III IV Instrumen Kajian Pandangan terhadap sistem e-Perolehan Pembangunan dan pelaksanaan sistem e-Perolehan Isu dan masalah sistem e-Perolehan Maklumat mengenai latar belakang responden

3.7

Kaedah Analisis Data

Kaedah penganalisisan data dibahagikan kepada dua peringkat iaitu penganalisisan data kaedah kuantitatif dan penganalisisan data kaedah kualitatif. Pada asasnya, penganalisisan data dalam penyelidikan sosial bertujuan menjelaskan perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah dan merupakan satu-satunya kaedah teknikal yang dapat menghasilkan rumusan-rumusan bagi sesuatu kajian (Bakri, 2003). Bagi memahami setiap kaedah di atas, penerangan lanjut bagi setiap kaedah penganalisisan tersebut adalah perlu.

3.7.1

Kaedah Analisis Data Kuantitatif

Di dalam kajian ini pemprosesan data dilakukan dengan menggunakan “Statistical Package for Social Science” (SPSS) bagi menghasilkan penganalisisan yang tepat secara kuantitatif di samping mengukuhkan lagi pemerhatian dan penilaian yang dibuat secara kualitatif. Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif dan inferensi. Pengkaji melakukan empat kaedah statistik bagi membolehkan huraian lebih mendalam dilakukan. Analisis faktor turut digunakan dalam kajian bagi mengelompokkan data mengikut kumpulan-kumpulan yang

85 bersesuaian. Tiga jenis statistik inferensi digunakan untuk mengkaji data ialah Analisis Regresi Berganda, Analisis Varians (ANOVA) dan Ujian-t. Berikut merupakan penerangan tentang kaedah statistik yang dipilih.

Kaedah deskriptif digunakan melalui paparan skor Min dan Sisihan Piawai bagi meneliti tahap prestasi e-Perolehan. Ianya bertujuan memberi gambaran terperinci bagi setiap item yang dikaji berdasarkan kepada tahap persetujuan responden terhadap faedah-faedah yang diperolehi sepanjang sistem e-Perolehan dilaksanakan. Taburan kekerapan pula digunakan bagi mendapatkan peratusan tahap prestasi e-Perolehan dan masalah-masalah yang dihadapi sepanjang responden menggunakan sistem e-Perolehan syarikat.

Analisis faktor pula digunakan dengan mengelompokkan pembolehubah untuk membantu mengurangkan jumlah pembolehubah yang dikaji bagi memudahkan analisis kajian dijalankan. Pembolehubah-pembolehubah yang dirakumkan ke dalam faktor tertentu yang mempunyai varians sepunya yang tinggi dengan faktor berkenaan. Analisis faktor ini menggunakan kaedah putaran Varimax kerana ianya mudah untuk di analisis (Green dan Salkind, 2003). Pengelompokan ini memudahkan penganalisisan data dibuat dengan jumlah pembolehubah yang berpatutan.

Analisis Regresi Berganda merupakan satu kaedah bagi mengukur kesan beberapa pembolehubah tidak bersandar ke atas satu pembolehubah bersandar (Schroeder, 1986). Kaedah ini sesuai digunakan untuk melihat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah ini dan kekuatan hubungan ini dinilai berdasarkan nilai pekali kolerasi yang diperolehi bagi persamaan regresi berkenaan (Alias Baba, 1998). Kaedah regresi berganda digunakan dalam kajian ini bagi menganalisis hubungan antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan syarikat. Analisis ini berupaya untuk mengenal pasti pembolehubah tidak bersandar dalam amalan e-Perolehan yang mempunyai hubungan signifikan dengan prestasi e-Perolehan dari aspek faedah yang diperolehi.

86

ANOVA merupakan satu kaedah bagi mengukur perbezaan yang melebihi tiga kumpulan atau populasi. ANOVA sehala digunakan dalam kajian ini kerana terdapat hanya satu pembolehubah tidak bersandar iaitu faktor demografi yang terdiri daripada tahap pendidikan, kategori jawatan dan tempoh pengalaman. Selain daripada itu, Ujian-t untuk kumpulan tidak bergantungan (independent) telah digunakan untuk menguji perbezaan min antara dua kumpulan tersebut. Dalam kajian ini, Ujian-t turut digunakan untuk melihat perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi seperti jantina.

3.7.2

Kaedah Analisis Data Kualitatif

Bagi penganalisisan kualitatif, data diperiksa untuk menentukan sama ada ianya sesuai untuk kategori yang dikehendaki. Melalui proses ini, data akan ditapis dan kemudiannya pembuangan bagi data-data yang tidak berkaitan dilakukan untuk memudahkan analisis kajian. Di dalam kajian ini, soalan temubual yang dijalankan adalah dalam bentuk soalan semi-struktur. Penggunaan pita rakaman audio dan catatan nota tangan digunakan untuk merekod maklum balas daripada responden. Semasa sesi temubual dijalankan, adalah penting bagi pengkaji untuk mendengar dengan jelas segala butiran yang disampaikan oleh responden dan menulis kembali setiap pita rakaman sebaik sahaja temubual selesai dijalankan. Ini bertujuan membolehkan pengkaji mengingati segala maklumat yang di berikan kerana ianya masih segar dalam ingatan pengkaji.

Data yang dikumpulkan daripada sesi temubual yang telah dijalankan ke atas pengurus besar, pengurus, eksekutif dan kerani ini perlu diterjemahkan, di interpretasi dan dianalisis. Kajian ini menggunakan soalan temubual, dokumen dan pemerhatian serta soal selidik sebagai alat pengumpulan data kajian. Semua

1988). terdapat tiga aliran aktiviti dalam menjalankan analisis kualitatif. 2003). Miles dan Huberman (1994) memberi perbincangan yang lebih mendalam serta beberapa panduan dalam mengendalikan data yang tidak berstruktur ini. Petikan (Quotation) daripada sesi temubual juga dipilih sebagai rujukan dalam penulisan bab yang seterusnya berdasarkan kepada isu dan masalah yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan (Kvale. 1996). Secara umumnya penyelidikan kualitatif berhadapan dengan tugas untuk menentukan atau memutuskan apa yang perlu dilakukan terhadap data yang diperolehi (Wan Khairuzzaman. Pengurangan data ini berlaku sepanjang penyelidikan dijalankan di mana pengkaji akan memilih dan . Petikan ini juga digunakan bagi tujuan kesahihan dengan merujuk kepada temubual yang telah dijalankan ke atas responden yang berbeza-beza. catatan nota pengkaji. pemerhatian dan pencarian dokumen. laporan unit perolehan. Tiga aktiviti ini ialah pengurangan data (data reduction). Oleh yang demikian pengkaji menggunakan panduan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam menjalankan analisis ke atas data kualitatif yang telah diperolehi. Petikan ini dapat menerangkan kesan semula jadi dan menyokong isu yang berkaitan dengan e-Perolehan syarikat kajian kes. fokus. Menurut Miles dan Huberman (1994). perincian. Di dalam kajian ini. catatan daripada rakaman pita audio dan sebagainya. Pengurangan data merujuk kepada proses pemilihan. dan menukarkan data daripada catatan nota atau transkrip yang diperolehi semasa pengumpulan data dijalankan. mempamerkan data (data display) dan kesimpulan dan pembuktian (conclusion drawing and verification).87 maklumat yang diperolehi akan ditrigulasikan dengan nota yang diambil semasa temubual. Data-data ini terdiri daripada dokumen yang telah diterbitkan dan tidak diterbitkan seperti laporan tahunan syarikat. Perkara ini berlaku kerana tiada panduan khusus yang boleh dijadikan rujukan kepada pengkaji dalam menganalisis data yang tidak berstruktur ini (Boulton dan Hammersley. terdapat juga data yang tidak berstruktur untuk dianalisis.

penkodan. pembentukan kelompok atau dalam bentuk penulisan memo. Oleh itu. Perkara ini memudahkan pengkaji melihat perkara yang berlaku dan mengenal pasti kesimpulan serta membuat cadangan yang bersesuaian. ianya dapat membantu pengkaji untuk memahami perkara yang berlaku untuk analisis seterusnya dan tindakan selanjutnya yang perlu diambil berdasarkan kepada pemahaman pengkaji. Aktiviti pengurangan data ini juga diteruskan selepas kerja lapangan dijalankan sehingga laporan akhir disempurnakan. Pengkaji akan melihat kepada segala data yang telah dianalisis sebelum ini untuk mengemukakan kesimpulan bagi maklumat tersebut. ianya dapat mengurangkan data atau maklumat yang kompleks kepada bentuk yang lebih mudah difahami. Pameran data melibatkan aktiviti seperti mengendalikan. Bahagian yang terakhir dalam aktiviti penganalisisan ini ialah melakarkan kesimpulan dan mengemukakan pembuktian. pengurangan data juga berlaku dalam membentuk kesimpulan. carta dan gambarajah rangkaian supaya data-data yang diperolehi dapat di gabungkan ke dalam bentuk yang mudah dicapai dan padat dengan maklumat. Oleh itu. Bagi memastikan kesahihan data. Selepas pengumpulan data dilakukan.88 menentukan rangka kerja yang harus diikuti. Miles dan Huberman (1994) juga turut menyatakan bahawa penyelidik yang cekap mampu untuk melakarkan kesimpulan sementara di samping mengekalkan maksud yang ingin disampaikan oleh responden. Bagaimanapun. persoalan kajian yang perlu dikemukakan dan pendekatan pengumpulan maklumat yang harus dipilih. Pengkaji berperanan menentukan makna setiap sesuatu perkara. maksud yang cuba disampaikan daripada data perlu diuji dari segi . Dengan memerhatikan data yang dipamerkan. Langkah yang kedua dalam aktiviti penganalisisan data ialah mempamerkan data tersebut. pengkaji mempamerkan data-data ini dalam bentuk graf. ianya memudahkan pengkaji untuk membuat rumusan kerana kebiasaannya manusia sukar untuk memproses maklumat dalam kuantiti yang besar. dengan mempamerkan data. Berdasarkan kepada transkrip yang dipamerkan. memadatkan maklumat bagi memudahkan kesimpulan dan tindakan dilakukan. penyingkiran.

keratan akhbar serta tesis-tesis lalu. ketegapan (sturdiness). ianya digunakan untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas berdasarkan kepada pengalaman pengkaji sendiri dalam menggunakan sistem e-Perolehan di Syarikat kajian kes. temubual dan pemerhatian. Soalan-soalan dalam soal selidik diperolehi daripada kajian lepas yang telah diuji kebolehpercayaannya.8 Kesimpulan Penyelidikan ini menggunakan kaedah yang berupaya menjawab segala persoalan kajian dengan tepat dan menyeluruh. ketegapan.89 kemunasabahan (plausibility). . Tiga aktiviti ini ialah pengurangan data. Penganalisisan data kuantitatif melibatkan analisis secara deskriptif dengan menggunakan min dan sisihan piawai serta secara inferensi melalui kaedah Regresi Berganda. jurnal. Pengumpulan data sekunder turut dilakukan melalui penggunaan sumbersumber dokumentasi syarikat. kertas seminar. mempamerkan data dan kesimpulan dan pembuktian. 3. Bagi memastikan kesahihan data. ANOVA dan Ujian-t. Data di kumpul melalui kaedah soal selidik. Manakala kaedah temubual semi-struktur telah digunakan kerana ianya memberikan lebih banyak maklumat yang dapat di ketengahkan dalam penyelidikan ini. bagi kaedah pemerhatian pula. dan pemastian data. dan pemastian (confirmability) data. Bagi analisis kualitatif pula data akan ditapis dan kemudiannya pembuangan bagi data-data yang tidak berkaitan akan dilakukan. maksud yang cuba disampaikan daripada data perlu diuji dari segi kemunasabahan . Terdapat tiga aliran aktiviti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) untuk menganalisis data kualitatif digunakan dalam kajian ini. Seterusnya.

Bab seterusnya akan membincangkan tentang analisis dan dapatan hasil daripada kajian yang telah dijalankan ke atas syarikat kajian kes. temubual dan pemerhatian akan dipamerkan bagi membolehkan kesimpulan dibuat ke atas maklumat yang diperolehi. ianya membolehkan pengkaji menjawab segala persoalan kajian di samping dapat mencapai segala objektif yang telah ditetapkan.90 Dengan menggunakan kaedah yang dinyatakan dalam bab ini. Dapatan daripada kaedah soal selidik. .

ANOVA. Bhd. pelaksanaan e-Perolehan dan penggunaan e-Perolehan di TMR&D Sdn. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada temubual dan pemerhatian pengkaji ke atas individu yang berkaitan dengan sistem e-Perolehan TMR&D. . Seterusnya pengkaji akan mempamerkan data daripada kajian kes yang dijalankan ke atas syarikat TMR&D. Bahagian analisis dalam bab ini juga menerangkan hasil dapatan daripada kaedah kuantitatif dengan menggunakan ujian-t. Pendekatan ini dijadikan pendahuluan kepada bab analisis dan penemuan ini untuk memberi gambaran dan kefahaman tentang sistem e-Perolehan di syarikat kajian kes.91 BAB IV ANALISIS DAN PENEMUAN 4. dan analisis regresi berganda. pengkaji merasakan adalah lebih baik sekiranya dapatan daripada temubual dan pemerhatian tentang syarikat kajian kes dikemukakan terlebih dahulu. Dalam bahagian ini. Rumusan kepada keseluruhan bab akan dikemukakan pada bahagian akhir bab ini 4.1 Pengenalan Sebelum penganalisisan data secara kuantitatif dilakukan. pengkaji membahagikan beberapa bahagian yang mengandungi maklumat mengenai pembangunan e-Perolehan.2 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D .

Daripada jadual tersebut.00 Peratusan Pembelian (%) 26. Bhd yang di ketuai oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan dibantu oleh Ketua Pegawai Kewangan. Hunter.573.1 menunjukkan struktur organisasi TMR&D Sdn. Eksekutif dan kumpulan sokongan.455.7% 24. Jadual 4.42 32.203. Perkara ini menyokong dapatan daripada kajiankajian lepas (Croom. sekiranya terdapat sebarang masalah berkaitan dengan unit perolehan. pengurusan vendor.00 62. pengiklanan. Memandangkan perolehan merupakan aktiviti kritikal bagi organisasi .805.3% Rajah 4.1: Jumlah Perbelanjaan Perolehan TMR&D Tahun 2002 2003 2004 2005 Sumber : Jumlah Pembelian (RM) 12.634. memberi ketelusan dalam membuat pembelian.917.6% 31. Pengurus perolehan akan berhubung terus dengan CEO untuk menangani masalah tersebut. penilaian dan pemilihan vendor untuk tujuan pembelian di TMR&D. Ini bermakna. Pegawai Penyelidik. 2000.370.707.015. Hal ini menjadikan fungsi pembelian semakin penting dan diberi perhatian serius (Abu Bakar dan Rohaizat.790.00 94. “borderless” dan menyahut seruan kerajaan mengembangkan penggunaan IT di Malaysia.4% 34. Jadual 4.00 130. Quinn. Penolong Pengurus Besar. 2002. mengurangkan penggunaan kertas. didapati bahawa perolehan di TMR&D meningkat sejak ia mula dilaksanakan pada tahun 2002. E-Perolehan dibangunkan sendiri oleh TMR&D disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut yang mempercepatkan transaksi. Perkara ini jelas menunjukkan sebahagian besar peruntukan syarikat TMR&D digunakan bagi tujuan perolehan.200. 2002). Unit Perolehan TMR&D diletakkan di Bahagian Pentadbiran dan terus di bawah pemantauan CEO syarikat.777.685.00 15. 2005).376.16 40.062.1 menunjukkan jumlah perbelanjaan bagi tujuan perolehan di TMR&D.92 Sistem e-Perolehan TMR&D meliputi permohonan pembelian. Ketua Unit.80 Unit Perolehan TMR&D Pendapatan Tahunan (RM) 45. kelulusan pembelian. pemprosesan sebut harga.550. Pengurusan Besar.

. Shahruddin bin Muslimin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TMR&D yang baru menggantikan Tn. Bhd yang diketuai oleh seorang ketua unit dan dibantu oleh dua orang eksekutif dan kumpulan sokongan.93 R&D. Hj Ahmad Tarmidi yang telah bersara pada Julai 2005. Rajah 4.2 menunjukkan organisasi Unit Perolehan di TMR&D Sdn. Rahimul Azam Ramly di bawah naungan Dr. Sebelum e-Perolehan dibangunkan di TMR&D. maka pelbagai pembaikan ke atas proses perolehan telah dilakukan termasuklah melaksanakan sistem e-Perolehan untuk meningkatkan lagi kecekapan perolehan syarikat. Unit perolehan TMR&D dianggotai seramai 5 orang termasuk seorang pengurus perolehan En. Ketua Unit Perolehan telah mengemukakan satu kertas cadangan untuk melaksanakan sistem e-Perolehan ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) pada tahun 2002.

1 : Struktur Organisasi Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn.94 Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Bahagian Kewangan Pengurusan Penyelidikan Strategik Pentadbiran & Sumber Manusia -Unit Perolehan Pejabat CEO Eksekutif CEO Perundangan Harta Intelek Hubungan Luar Bahagian Basic Research Bahagian Applied Research Bahagian Kejuruteraan Bahagian Pengkomersilan & Pembangunan Perniagaan Rajah 4. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurus Perolehan Eksekutif Perolehan Eksekutif Perolehan Kerani Perolehan Rajah 4.Bhd.2 : Organisasi Unit Perolehan Kerani Perolehan .

” Perkara ini juga disokong oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam kenyataan beliau: “Anggaran kos sepatutnya lebih kurang RM 150.00 hingga RM800. kos yang terlibat adalah lebih kecil dan dianggarkan lebih kurang RM150.00 untuk membeli server baru. perbezaan kos yang begitu ketara mendorong TMR&D mengambil inisiatif untuk membangunkan sendiri sistem ePerolehan secara dalaman bagi memperolehi penjimatan kos dan penyelenggaraan yang lebih baik. Sebenarnya.00. Dengan kerjasama daripada pihak IT. . kita memerlukan kurang daripada RM30. sekiranya sistem ini dibangunkan sendiri secara dalaman. beberapa syarikat pembekal perisian e-Perolehan telah dipanggil untuk membuat demonstrasi produk mereka.00. pihak perolehan dan juga pihak IT berpendapat adalah lebih menguntungkan sekiranya sistem ini dapat dibangunkan sendiri oleh unit IT kerana kegunaannya dapat disesuaikan mengikut kehendak semasa.00 untuk pembelian server. Pembantu teknikal Unit IT menyatakan bahawa: “Kos yang terlibat dalam membangunkan sistem e-Perolehan ini adalah lebih murah jika dibandingkan dengan membeli perisian e-Perolehan yang sedia ada kerana untuk tujuan pembangunan sistem.000. Hasil temubual dengan unit IT. tapi pada masa tu kita tumpang server dari unit IT.95 Pada peringkat awal.000.000.000. Setelah mengambil kira harga anggaran dan juga jangka masa yang akan diambil untuk merangka sistem ini. Sebenarnya untuk sistem e-Perolehan ini kita hanya perlu beli server Isolate sahaja.” Berdasarkan kepada pernyataan di atas.000. Ini kerana anggaran kos yang diperlukan untuk membeli perisian e-Perolehan yang sedia ada memerlukan lebih kurang RM300. unit perolehan merancang untuk membeli sistem e-Perolehan yang sedia ada di pasaran. tak pakai server Isolate pun boleh dah.

Pembelian terus dilakukan sekiranya jumlah pembelian tidak melebihi RM3000 dan sekiranya melebihi jumlah tersebut. Setelah mendapatkan nombor MCM. 2001).2. maka pembelian sebut harga akan digunakan. kakitangan unit perolehan terpaksa melakukan proses perolehan secara tradisional di mana pemohon perlu membuat justifikasi pembelian dengan mengisi borang Jawatankuasa Perolehan Am (JPA) yang akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan Am untuk kelulusan pembelian.2 Perolehan Tradisional TMR&D Penggunaan sistem e-Perolehan secara tidak langsung dapat mengurangkan bebanan kerja unit perolehan TMR&D serta dapat mengekalkan jumlah kakitangan unit perolehan walaupun unit ini melakukan tugasan yang agak rumit. pemohon perlu mengisi borang permohonan pembelian yang berwarna merah jambu atau lebih dikenali sebagai “Pink Form” lihat Lampiran F. manakala bagi pembelian yang melebihi RM 10.000. sekurang-kurangnya tiga syarikat vendor diperlukan untuk membuat perbandingan dan penilaian sebut harga. Borang JPA yang telah mendapat kelulusan akan dihantar ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) untuk diberikan nombor MCM sebagai rujukan pembelian. Ini kerana sebelum pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D. Pembekal atau vendor yang berminat dengan tawaran yang diiklankan perlu . Unit perolehan akan mengeluarkan surat jemputan kepada pembekal terpilih untuk memberikan senarai sebut harga dalam tempoh yang telah ditetapkan. bilangan minima vendor yang diperlukan ialah lima syarikat sahaja. Perkara ini dikukuhkan dengan kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik yang menyatakan bahawa transaksi syarikat melalui proses elektronik dapat mengurangkan kadar kesilapan yang berlaku dan mengurangkan bilangan kakitangan untuk mengendalikan proses pembelian dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kos pengendalian (Chopra et al. Borang permohonan pembelian ini akan disahkan oleh ketua unit dan kemudiannya perlu dihantar ke unit perolehan untuk diproses.96 4..000. Sekiranya pembelian tersebut kurang daripada RM 10. Pemprosesan pembelian dilakukan dengan dua cara iaitu melalui pembelian terus atau pembelian secara sebut harga.

Kakitangan unit perolehan yang bertugas akan mengumpulkan semua sebut harga daripada pembekal atau vendor untuk membuat penilaian. Rajah 4. Semua borang penilaian yang telah siap diisi akan diberikan kepada pemohon untuk membuat penilaian dari segi memenuhi keperluan teknikal dan komersial dan seterusnya membuat pemilihan vendor yang berkelayakan. . Setelah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa tersebut. Keputusan daripada pemohon ini akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan. Penilaian yang dijalankan dengan menggunakan borang SBB 19B yang berwarna hijau seperti di Lampiran G.97 menghantar senarai sebut harga dan memasukkannya ke dalam peti sebut harga yang telah disediakan oleh unit perolehan di TMR&D dalam jangka masa yang telah ditetapkan.3 merupakan carta alir yang menunjukkan perbezaan proses perolehan tradisional dan proses e-Perolehan di TMR&D. unit perolehan akan membuat tempahan pembelian atau Purchase Order (PO) untuk diberikan kepada pembekal.

98 Justifikasi pembelian kepada Jawatankuasa Perolehan Am dalam bentuk borang JPA Dimansuhkkan Mesyuarat kelulusan permohonan Hanya untuk pembelian terus Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) Mengisi borang Permohonan pembelian (Pink Form) Dapatkan pengesahan daripada ketua unit Mengisi borang secara online Pengesahan secara online Hantar ke perolehan untuk di proses Pemprosesan pembelian secara online Pembelian Terus Pembelian Sebut Harga Pembelian Terus Pembelian Sebut Harga Berikan surat jemputan kepada vendor Peti Sebut Harga Buka Peti Sebut Harga Buka Sebut Harga Isi borang SBB 19B Surat jemputan kepada vendor secara online Dimansuhkan Dimansuhkan Isi borang SBB 19B Secara online Serah borang SBB 19B pada pemohon Serah borang SBB 19B pada pemohon secara online Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Tempahan Pembelian (PO) Tempahan Pembelian (PO) Perolehan Tradisonal e-Perolehan Rajah 4.3 : Perbandingan Carta Alir Proses Perolehan Tradisional dan e-Perolehan TMR&D .

Penerangan lanjut mengenai kedua-dua kategori pembelian ini akan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya. terdapat juga beberapa langkah yang telah dimansuhkan seperti yang ditunjukkan oleh kotak yang berwarna biru. Ianya bermula dengan pengguna sistem untuk membuat justifikasi barangan pembelian kepada Jawatankuasa Perolehan Am (JPA). permohonan ini pula akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM). memberikan banyak pembaikan ke atas proses perolehan dengan mempercepatkan lagi proses perolehan yang sedia ada seperti yang dinyatakan dalam kajian sebelum ini (Essig dan Arnold. pemohon perlu mengisi borang pembelian yang lebih dikenali sebagai pink form (Lihat Lampiran F). Justifikasi ini dibuat dengan mengisi borang JPA yang mengandungi butiran mengenai barangan pembelian. penggunaan sistem e-Perolehan telah membolehkan beberapa kaedah yang dilakukan secara manual diautomasikan kepada atas talian. Di samping itu juga. Daripada Rajah 4.99 Carta alir ini menunjukkan langkah-langkah yang terlibat semasa perolehan dijalankan. Terdapat beberapa perbezaan yang boleh di lihat daripada pengguna sistem e-Perolehan. Ahli mesyuarat MCM ini terdiri daripada ketua-ketua unit sebagai makluman kepada unit-unit lain tentang pembelian aktiviti semasa. Oleh itu dapat disimpulkan di sini bahawa perubahan dari perolehan tradisional kepada e-Perolehan. 2001). Mesyuarat ini perlu untuk memastikan tiada pertindihan pembelian berlaku antara unit-unit serta mendapatkan persetujuan dari unit-unit yang lain. Borang yang telah lengkap diisi kemudiannya dikembalikan kepada unit perolehan untuk dibawa ke mesyuarat JPA. Kotak yang berwarna kuning merupakan antara langkah-langkah yang telah diautomasikan kepada sistem e-Perolehan yang berasaskan web ini.3. Kategori pembelian ini terbahagi kepada dua iaitu pembelian terus dan pembelian secara sebut harga. Seterusnya. . Borang ini kemudiannya dihantar ke unit perolehan untuk diproses mengikut kategori pembelian. Setelah mendapat kelulusan mesyuarat. Ketua unit perlu mengesahkan borang pembelian ini supaya segala butiran yang dimasukkan adalah seperti yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa.

menyahut seruan kerajaan (Mitchell. ianya dipercayai dapat meningkatkan kemahiran teknikal dalam bidang perolehan dengan menggunakan infrastruktur IT yang lebih kukuh dan boleh diharapkan. Dengan menggunakan sistem e-Perolehan. Di samping itu.” . Para penyelidik kajian-kajian lepas mendapati bahawa antara faktor yang menyebabkan organisasi melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk membolehkan komunikasi secara global. membangunkan kecekapan rantai pembekal. 2002) dan meningkatkan penggunaan teknologi baru (Andrews dan Garther. 2002). Faktor yang mendorong syarikat TMR&D untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh potensi keuntungan yang boleh diperolehi dari segi penjimatan kos dan kecekapan dalam proses pembelian.100 4. Daripada faktor-faktor di atas. Sebenarnya aspek ketelusan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan sistem ini. faktor ketelusan merupakan faktor utama yang mendorong syarikat ini melaksanakan sistem e-Perolehan.2. Antara faktor pendorong lain ialah faedah yang dapat diberikan oleh sistem e-Perolehan kepada penggunaan dalaman dan pembekal syarikat di samping dapat meningkatkan ketelusan dalam menjalankan perolehan syarikat.3 Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Terdapat pelbagai faktor yang mendorong organisasi untuk melaksanakan e-Perolehan. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Kewangan syarikat: “Sistem ini sangat bagus kerana ianya lebih telus dari segi pengurusan perolehan dan juga staf. kelebihan dari segi penggunaan masa dan pengurangan kesilapan semasa proses perolehan juga menjadi faktor pendorong kepada organisasi ini untuk melaksanakan e-Perolehan.

Mohd Fauzie bin Mohd Suffian daripada Unit Teknologi Maklumat (IT) TMR&D.2. Antara peralatan (Tools) yang diperlukan untuk sistem e-Perolehan ini adalah seperti berikut. Perisian Dream Weaver (Untuk membangunkan sistem) 2. Penggunaan dan peningkatan aplikasi sistem e-Perolehan di TMR&D .000 untuk pembelian peralatan dan perisian sistem.4 Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D Unit Perolehan TMR&D mula menggunakan perolehan elektronik atau e-Perolehan sejak Jun 2003. Proses pembangunan sistem e-Perolehan ini mengambil masa lebih kurang enam bulan sebelum sistem ini digunakan sepenuhnya. SQL Server 2000 3. Kos yang terlibat untuk membangunkan sistem ini adalah lebih kurang RM70.Kini.101 4. 1. Tahun 2003. Sistem e-Perolehan yang digunakan di sini dibangunkan sendiri oleh En. Tahun 2002 Pembangunan Sistem e-Perolehan oleh Unit Teknologi Maklumat dengan kerjasama Unit perolehan TMR&D 4. Tahun 2000 e-Perolehan mula diperkenalkan dan digunakan oleh kerajaan Malaysia 2. dsb) Berikut merupakan kronologi pelaksanaan sistem e-Perolehan di TMR&D: 1. Phostoshop. Tahun 2001 Perancangan di TMR&D untuk menggunakan e-Perolehan 3. Item sokongan (Micromedia Flash.

Walau bagaimanapun.4 di bawah menunjukkan muka depan bagi laman web e-Perolehan TMR&D. 4. Semua bentuk pembelian kecuali latihan perlu dilakukan secara atas talian termasuk pembelian tiket kapal terbang untuk tujuan pembelajaran penyelidik di luar negara. setiap unit yang ingin membuat pembelian barangan mesti menggunakan sistem e-Perolehan. beliau menyatakan bahawa penggunaan e-Perolehan ini akan terus dipertingkatkan dari masa ke semasa termasuklah membuat pembayaran kepada pembekal secara atas talian.5 Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Pembelian barangan secara atas talian telah bermula di TMR&D sejak e-Perolehan diperkenalkan pada tahun 2003. . Menurut En. Bakar selaku Eksekutif Unit Perolehan. Segala bentuk pembelian barangan dibuat melalui e-Perolehan menggunakan laman Web e-Perolehan TMR&D yang telah disediakan oleh Unit IT. Rajah 4. Setiap permohonan pembelian akan melalui beberapa langkah dan proses sebelum ianya dihantar kepada pihak pembekal.102 Sistem e-Perolehan di TMR&D boleh di katakan masih baru digunakan dan peringkat penggunaannya masih belum meluas kerana dari segi pembayaran pembelian masih menggunakan cara manual untuk membuat pembayaran.2.

Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan (Lampiran H) yang perlu diambil sendiri di TMR&D dengan pembayaran sebanyak RM150 untuk pendaftaran bagi tempoh 2 tahun.4) setiap kali ingin membuat pembelian. .103 Rajah 4. Borang ini tidak boleh diisi secara atas talian kerana Unit perolehan ingin berjumpa dengan setiap pembekal yang berminat semasa mereka membuat pendaftaran. Butiran lengkap mengenai pembekal atau vendor dimasukkan ke dalam sistem bagi membolehkan pengguna sistem e-Perolehan membuat pemilihan pembekal berdasarkan kepada senarai syarikat yang berdaftar. Laman web ini juga boleh diakses oleh pembekal yang telah berdaftar dengan unit perolehan TMR&D. Setiap pembekal yang ingin menjalankan urusniaga dengan TMR&D perlu mendaftar terlebih dahulu untuk memudahkan pengurusan data pembekal dan vendor. Sehingga kini terdapat lebih kurang 500 buah syarikat yang telah berdaftar dengan TMR&D dan 400 buah syarikat yang aktif sebagai pembekal kepada organisasi ini. Perkara ini bertujuan untuk mengenali setiap pembekal syarikat dan memastikan pembekal tersebut adalah berkelayakan.4 : Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D Pengguna sistem hanya perlu masuk ke laman web e-Perolehan TMR&D (lihat Rajah 4.

unit perolehan telah menjalankan beberapa seminar secara berperingkat untuk memberi pendedahan tentang cara penggunaan sistem tersebut kepada seluruh kakitangan TMR&D. 3. 2.104 Pemilihan pembekal akan dilakukan dengan menggunakan borang pemarkahan seperti yang di Lampiran I. Selain daripada kakitangan TMR&D. seminar khas untuk para pembekal juga diadakan untuk memberi pendedahan kepada para pembekal tentang cara penggunaan sistem e-Perolehan TMR&D di samping memastikan sistem ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. 4. 5. Berikut merupakan kriteria pemarkahan kepada pembekal/vendor: 1. Namun pencarian ini hanya terhad kepada pembekal yang berdaftar sahaja dan pembekal-pembekal ini hanya boleh melihat semua jenis tawaran dan spesifikasi yang diperlukan untuk setiap pembelian sahaja. Profil syarikat Status kewangan Struktur syarikat Keterangan prinsipal/pembekal Pengesahan kualiti Kilang/bilik pameran/kemudahan stor Lampiran Setiap kriteria berikut akan diberi markah seperti berikut: Baik -2 Sederhana -1 Tidak sesuai -0 Pemilihan dibuat berdasarkan kepada markah tersebut: Lulus 7-14 Mencukupi 4-6 Tidak sesuai 1-3 Semasa memperkenalkan sistem e-Perolehan. Para pembekal juga dibenarkan mengakses pangkalan data dalaman dalam laman web e-Perolehan TMR&D. Attaran (2001) turut berpendapat bahawa pendedahan dalam bentuk pengetahuan dan latihan adalah penting untuk mengurangkan penentangan terhadap pelaksanaan sesuatu teknologi baru. 6. 7. Penilaian para pembekal adalah berdasarkan kepada pembekal yang mendapat markah lebih daripada 4/14 sahaja dikira layak untuk menjadi pembekal kepada TMR&D dan hanya pembekal yang terpilih sahaja akan dibenarkan untuk melayari laman web e-Perolehan TMR&D. .

6 menunjukkan Reka bentuk Sistem e-Perolehan di TMR&D. terdapat lapan langkah yang terlibat dalam proses perolehan TMR&D. Daripada rajah tersebut. 2000. Kim dan Shunk. Fasa Fungsi Utama dan Fasa Pasca Perolehan.5: Proses e-Perolehan TMR&D Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D dibahagikan kepada tiga fasa iaitu Fasa Pra-Perolehan. Setiap fasa ini . Rajah 4.6 Proses e-Perolehan di TMR&D Untuk melengkapkan sistem perolehan pada fasa 1.2.5 menunjukkan kitaran bagi proses perolehan di TMR&D. Rajah 4.105 4. 2004). Penerimaan barangan Pembayaran Mengenalpasti keperluan Memeterai kontrak Proses e-Perolehan TMR&D Kelulusan budget Perundingan dengan pembekal Menerima permohonan Kuasa kelulusan Rajah 4. unit IT dan unit perolehan memainkan peranan penting dalam meningkatkan ciri-ciri dan fungsi untuk mengurangkan masa kitaran perolehan. Kajian lepas menyatakan bahawa proses perolehan adalah berbeza bagi setiap organisasi kerana ianya bergantung kepada organisasi itu sendiri untuk mereka bentuk proses perolehan mereka mengikut kesesuaian dan kemudahan sistem tersebut kepada pengguna sistem (Philips dan Meeker.

Vendor yang berminat akan membalas iklan tersebut dengan memberikan senarai sebut harga kepada unit perolehan TMR&D. Rajah ini menunjukkan carta alir bagi keseluruhan aktiviti pembelian yang terlibat di TMR&D. Kesemua proses ini dilakukan secara atas talian melalui sistem e-Perolehan yang mana tandatangan hanyalah melalui kelulusan atas talian dengan kata laluan yang akan disediakan mengikut tahap pengurusan dan kelulusan kewangan yang sedia ada. Ketelusannya adalah sama dengan konsep peti sebut harga dan yang membezakannya ialah ia berbentuk atas talian. dan seterusnya unit perolehan akan mengiklankan permohonan tersebut kepada semua vendor TMR&D. kelulusan kewangan. . Secara ringkasannya proses pembelian di TMR&D bermula dengan permohonan daripada kakitangan TMR&D yang dikehendaki mengisi borang atas talian dan borang ini akan dihantar ke unit perolehan. kecekapan dan ketelusan. Fasa yang kedua ialah fasa fungsi utama yang akan memastikan proses pemanggilan sebut harga akan berjalan lancar dan lebih telus daripada proses panggilan sebut harga secara tradisional.106 mengandungi proses-proses yang tertentu untuk membolehkan sistem ini dapat berfungsi dengan sempurna. Jika di lihat dari segi kos. Proses ini juga akan dilakukan secara atas talian seperti yang terdapat pada aliran proses perolehan tradisional. sememangnya sistem ePerolehan ini dapat memberikan ketelusan yang lebih baik daripada sistem yang terdahulu.7. maka unit perolehan akan menghantar borang pesanan kepada vendor yang terpilih. Panggilan sebut harga akan dilakukan secara atas talian dalam laman web TMR&D. kuasa kelulusan dan penerimaan permohonan. Setelah pemilihan dilakukan. penekanan pembangunan adalah lebih ditumpukan kepada proses selepas panggilan sebut harga iaitu proses penilaian dan ketelusan. iaitu fasa Pasca Perolehan. Setiap proses perolehan yang dijalankan mengandungi aktiviti tertentu di mana aktiviti ini disusun dalam bentuk carta alir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Fasa Pra-Perolehan melibatkan semua proses yang dilakukan sebelum membuat pembelian seperti mengenal pasti keperluan. Setiap jawapan kepada panggilan akan hanya kelihatan pada hari sebut harga ditutup. Bagi Fasa yang ketiga.

107 Pra Perolehan Fungsi Utama Penghantaran Sebut harga Rajah 4.7 : Aliran keseluruhan sistem e-Perolehan TMR&D . Pengguna Sistem 1) Permohonan Unit Perolehan 2)Pengiklanan 3)Sebut Harga 4)Pemilihan Vendor Rajah 4.6 : Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D.

Had jumlah bagi setiap pembelian ini biasanya akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada keputusan pengurusan atasan menilai keberkesanan dan kemudahan menggunakan sistem e-Perolehan ini.000 YES YES YES YES YES YES YES YES YES HoU YES HoD YES CFO CEO BoD/CEO Jadual 4.000 3. media masa seperti surat khabar dan sebagainya.000 10.000.3: Aliran Sebut Harga RM Above 3. Seterusnya.001 – 50. Pembelian secara terus dijalankan apabila nilai barangan yang hendak dibeli tidak melebihi RM 3000 atau hanya terdapat sebuah syarikat yang membekalkan barang tersebut.3 menunjukkan aliran bagi pembelian secara terus dan sebut harga.000 HoU YES HoD YES CFO CEO BoD/CEO Nota : HoU – Head of Unit : HoD – Head of Department : CFO – Chief Finance Officer : BoD – Board of Director . di mana iklan pembelian akan dihantar kepada semua pembekal yang berdaftar dan pembekal yang berminat untuk mendapatkan tawaran tersebut perlu memberi maklum balas dengan menyertakan senarai sebut harga dalam jangka masa yang telah ditetapkan.000 dan di bawah RM 500.000 Above 50.2 : Aliran Pembelian Terus RM Below 3.000 dan iklan yang dijalankan lebih meluas dengan menggunakan Internet. syarikat tersebut perlu mengemukakan surat pengesahan yang menyatakan bahawa hanya mereka sahaja yang mengeluarkan atau menjual produk tersebut. pembelian secara tender dijalankan apabila nilai pembelian melebihi RM 500.2 dan Jadual 4.108 Sistem e-Perolehan di TMR&D melibatkan tiga bentuk pembelian iaitu pembelian secara terus. Namun. Jadual 4. ianya melibatkan nilai pembelian yang lebih daripada RM 3. sebut harga dan juga tender. Manakala bagi pembelian secara sebut harga atau “quotation”. Jadual 4.001 10.

Manakala pembelian aliran secara sebut harga pula melibatkan kelulusan daripada HoU dan HoD kerana pembelian ini melibatkan beberapa orang pembekal yang akan bersaing antara satu sama lain untuk memenangi tawaran pembelian yang diiklankan. pemohon akan memilih vendor mereka sendiri dan mengemukakannya kepada unit perolehan. requester hanya perlu memasukkan Pengenalan Diri (ID) dan kata laluan mereka untuk membolehkan sistem memasukkan maklumat ke dalam fail pekerja tersebut. unit perolehan akan menghantar permohonan pembelian tersebut kepada pembekal/ vendor mengikut kriteria pembelian iaitu secara terus.000. Peringkat kelulusan ini akan meningkat sehingga kepada peringkat Lembaga Pengarah sekiranya pembelian yang dilakukan melebihi RM 50. Di sini. Manakala bagi pembelian yang melebihi RM 3000 dan melebihi RM 10. Ketua Pegawai Eksekutif(CEO) dan Lembaga Pengarah(BoD).000. pemohon perlu mengisi permohonan pembelian melalui sistem e-Perolehan dan unit perolehan kemudiannya akan mengiklankannya kepada vendor. Ketua Jabatan(HoD). kelulusan diperlukan dari HoU dan HoD. . peringkat kelulusan adalah dari HoU hingga CFO. Manakala bagi pembelian secara sebut harga.2 di atas menerangkan tentang had jumlah pembelian bersama-sama dengan individu yang diberi kuasa untuk membuat pengesahan bagi jumlah tersebut. sebut harga atau tender. pemohon (requester) perlu membuat permohonan secara atas talian dengan menggunakan laman web e-Perolehan TMR&D. Setelah kelulusan diperolehi secara atas talian. Pengesahan pembelian ini terdiri daripada pengurusan pihak atasan seperti Ketua Unit(HoU). Bagi pembelian yang kurang dari RM 3000.109 Jadual 4. Di awal proses pembelian. Perbezaan di antara pembelian secara pembelian terus dan pembelian sebut harga ialah untuk pembelian secara terus. Ketua Pegawai Kewangan(CFO). Salinan borang pembelian yang telah lengkap diisi akan dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan tersebut.

Pembekal yang terpilih merupakan pembekal yang memperoleh mata nilai yang paling tinggi. pemohon akan menerima surat penerimaan tempahan (Delivery Order. mereka perlu menyemak barangan tersebut sama ada ianya memenuhi spesifikasi dan dapat berfungsi dengan baik atau sebaliknya. dan sebagainya. Apabila pemohon telah menerima barangan yang dikehendaki. unit perolehan akan mengeluarkan surat setuju terima (seperti dalam Lampiran J) yang akan ditandatangani oleh Unit Perolehan dan pihak pembekal.5% daripada nilai pembelian sebagai jaminan kepada syarikat TMR&D. Setelah perjanjian dibuat. Apabila pengesahan telah diperolehi. Unit perolehan akan membuka sebut harga tersebut dan menghantarnya kepada pemohon untuk membuat pemilihan dan penilaian. semua pembekal yang berminat akan disenaraikan dalam sistem ini. DO) dan invois yang perlu diserahkan . Apabila tamat tarikh pengiklanan. Pihak pembekal/vendor perlu menyertakan “bank guarantee” sebanyak 2. tempoh masa yang diberikan kepada pembekal adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak pemohon (requester) tersebut. Biasanya. pembekal/vendor perlu menghantar barang yang dikehendaki dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Setelah membuat pemilihan pembekal yang berkelayakan berdasarkan kepada harga. eksekutif unit. Pembekal yang berminat dengan tawaran tersebut perlu memberi maklum balas secepat mungkin dalam tempoh masa yang ditetapkan. Laman web ini hanya boleh dilayari oleh pembekal yang berdaftar sahaja kerana setiap pembekal yang berdaftar akan mempunyai ID dan kata laluan mereka yang tersendiri. Pemilihan pembekal tersebut perlu mendapat pengesahan daripada jawatankuasa yang telah ditetapkan yang terdiri daripada pengurus besar.110 Setiap pembekal yang telah mendaftar dengan TMR&D akan memperoleh maklumat pembelian tersebut melalui e-mel syarikat atau mereka boleh melayari laman web e-Perolehan TMR&D dari semasa ke semasa. perkhidmatan selepas pembelian dan sebagainya. Sekiranya tidak terdapat sebarang masalah. Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan kepada mata penilaian bagi setiap kriteria pembelian. Sistem penilaian ini akan berlaku secara berperingkat. ketua unit. spesifikasi barangan. pengurus unit.

Unit kewangan di TMR&D menggunakan perisian My Soft untuk memasukkan butiran pembelian dan proses pembayaran dilakukan secara manual iaitu menggunakan cek dan Bank draf. Jika terdapat sebarang masalah dengan barangan yang diterima. Perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada demografi c. Hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan d. penganalisisan data daripada kaedah soal selidik dikemukakan bersama-sama dengan penemuan-penemuan kajian yang berasaskan kepada kajian literatur serta rumusan ke atas hipotesis-hipotesis kajian. Walau bagaimanapun terdapat juga pembayaran secara atas talian dilakukan sekiranya pembelian barangan tersebut melibatkan pembelian dari negara luar di mana pembayaran dilakukan melalui akaun pembekal tersebut.111 kepada unit kewangan untuk membuat pembayaran kepada pembekal. Tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan b. Ini kerana sistem e-Perolehan dan sistem kewangan masih belum di gabungkan untuk membolehkan pembayaran dijalankan secara atas talian.3 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Seterusnya. Pendekatan penyelesaian masalah e-Perolehan . mereka akan memasukkan butiran pembelian ke dalam sistem mereka tersendiri. 4. Analisis data ini mengandungi empat bahagian utama iaitu:- a. Apabila Unit Kewangan menerima DO dan invois daripada pemohon. pemohon perlu berurusan dengan Unit Perolehan dan Unit Perolehan akan mengendalikan masalah tersebut. Invois ini akan ditandatangani oleh penerima barangan dan juga pengesahan daripada Ketua Unit masing-masing.

9211 dan ini bermakna data kajian mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi kerana nilai pekali yang diperolehi melebihi 0. Nilai Cronbach’s alpha bagi setiap faktor disenaraikan dalam Jadual 4. Analisis kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Analisis ini melibatkan kaedah pengurangan data (data reduction). Data ini akan dipamerkan untuk dibincangkan dalam analisis kajian. hasil analisis kebolehpercayaan bagi item-item kajian ini jelas membuktikan bahawa instrumen kajian ini boleh diterima pakai. 4. Bagi ujian kebolehpercayaan.4. Kajian ini menggunakan ketiga-tiga langkah ini untuk menganalisis data kualitatif.112 Aspek-aspek ini dianalisis melalui dua cara iaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.6 (Salleh dan Zaidatun. analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) seperti yang diterangkan dalam bab tiga dalam kajian ini. Kaedah pengurangan data digunakan untuk membuang data-data yang tidak perlu bagi meninggalkan data yang penting dan sesuai. Manakala bagi kaedah kualitatif. Oleh yang demikian.4 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Kebolehpercayaan atau “reliability” merupakan ukuran keupayaan sesuatu instrumen penyelidikan dalam mengukur permasalahan (pembolehubah) kajian secara konsisten setiap kali ianya digunakan pada masa. Hasil daripada analisis yang dijalankan. kajian ini menggunakan kaedah Analisis Kebolehpercayaan dengan melihat Cronbach’s alpha melalui perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). . 2001:261). mempamerkan dan merumuskan data serta verifikasi data. tempat dan sampel yang berlainan. didapati nilai pekali kebolehpercayaan bagi data kajian adalah tinggi iaitu 0.

85 0. Jadual- .5 Analisis Kesahan Instrumen Kesahan instrumen dianalisis secara kesahan muka (content validity) yang mempertimbangkan sama ada instrumen ini berjaya mendekati satu konsep itu dengan sepenuhnya atau tidak.5.80 0. manakala pembolehubah-pembolehubah bagi faedah e-Perolehan pula akan dikumpulkan kepada tiga faktor seperti yang terdapat dalam Jadual 4. Jika ukuran itu mengukur satu konsep pada keseluruhannya. 1998: 155). nilai Eigen menunjukkan terdapat enam faktor yang boleh bentuk oleh pembolehubah ini.93 4. Daripada analisis yang dijalankan. Walau bagaimanapun.6. 2002). menurut Green dan Salkind (2003).80 0. Pengelompokan pembolehubah melalui Kaedah Analisis Faktor dengan melihat kepada faktor yang mempunyai nilai Eigennya melebihi 1 dipilih sebagai faktor utama.83 0. pengkaji boleh menggunakan kepercayaan konseptual mereka berdasarkan kajian atau teori kajian lepas. bagi aspek amalan e-Perolehan pembolehubah-pembolehubah dikumpulkan kepada empat faktor seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. Nilai Eigen (Eigenvalues) dapat membantu dalam membuat keputusan untuk menentukan jumlah faktor yang perlu dikeluarkan (Miller dan Salkind. Ini kerana. Oleh itu.86 0. maka pengkaji berjaya mengemukakan kesahan muka (Syed.87 0. dalam menentukan bilangan faktor yang perlu dibentuk. pengkaji mengelompokan pembolehubah ini kepada empat faktor berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Quesada (2004).4: Analisis Kebolehpercayaan Instrumen menggunakan Cronbach’s alpha Jenis Amalan e-Perolehan Pembolehubah Pengumpulan maklumat Jenis permohonan Kontrak Perundingan Analisis Risikan Faedah e-Perolehan Faedah kepada organisasi Faedah dari pembekal Faedah kepada pengguna dalaman Bilangan Item 5 4 9 5 3 3 13 Nilai Alpha (α) 0.113 Jadual 4.

203 6.46E-02 0.752 0.109 -4.143 Analisis Risikan Spesifikasi produk dan maklumat rungutan tentang bahan yang rosak Bahan tempahan Pengangkutan tempahan Perbelanjaan lepas untuk bahan Membuat tempahan 0.763 12.114 jadual ini menghuraikan hasil ujian Analisis Faktor dan nilai Eigen yang diperolehi bagi setiap faktor dan nilai pemberat (factor loading) bagi setiap item dalam pembolehubah bagi amalan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan.134E-02 0.413E-02 0.014 2.121 -6.297E-02 0.167 0.322 0.757 7. penyelenggaraan.454 -6.180 0.638 .622E-02 0.609 0.217E-02 -0.772E-02 0.859E-02 0.101E-02 0.107 3.284 0.758 0.669 0.112 -3.714E-02 -4.291 0.63E-02 0.533 0.17E-02 0.166 0.201 0.270 0.571 0.288 0.86E-02 2.815 0.101 7.615 0.295 -3.116 5.126E-02 -0.131 Jenis Permohonan Sebut harga (Quotation) Permohonan proposal (Request For Proposal) Permohonan maklumat (Request For Information) Permohonan Bida (Request For Bids) 0.744 0.538 0.605 0.807 0.74E-02 5.102 0.541 0.367 10.638 0.759 0.761 0.138 4.26E-02 -0.138 0.580E-02 -1.28E-02 0.99E-02 -6.628 2.116 4.787 0.233 0.5: Analisis Faktor dan nilai Eigen bagi amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan Faktor Kontrak Perundingan Customization Kontrak akhir Piawai kualiti Kuantiti penghantaran Masa penghantaran Prestasi perolehan Tempoh penghantaran Prestasi pembekal Harga 0. Jadual 4.541E-02 0.584 28.441 -4.155 -0.209 0.293 1.687 0.729 0.80E-02 2.315 0.631 Nilai Eigen % Varian Faktor 1 : Kontrak perundingan Faktor 2 : Pengumpulan maklumat Faktor 3 : Analisis Risikan Faktor 4 : Jenis permohonan 6.38E-02 2.299 0.176 0.151 -0.851 0.320 0.563 -0.402 -2.378 0.763 0.161 3.244E-02 0.278 0.720E-02 2.415 -6. dan jaminan (warranty) Mendapatkan rujukan untuk kualiti perkhidmatan produk Mencari produk yang bersesuaian untuk ditempah Mencari pembekal untuk menjalankan pembelian Permintaan bahan 8.126 0.337E-02 0.227 8.10E-02 0.308 6.346 8.266 Nilai Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Pengumpulan Maklumat Mengenal pasti keperluan untuk perkhidmatan selepas pembelian.

1998). . Jenis permohonan seperti sebut harga. perolehan barangan dan perkhidmatan juga boleh dilakukan dengan beberapa cara bergantung kepada nilai pembelian yang ingin dilakukan. Oleh itu. nilai pemberat yang kurang daripada 0. kontrak akhir dan piawai kualiti merupakan elemen yang menjadi perhatian pihak pengurusan.367) dan jenis permohonan (1.40 akan dikeluarkan daripada faktor tersebut (Hair et al. Elemen-elemen lain yang terdapat dalam kontrak perundingan juga dapat membantu pengguna sistem dalam mewujudkan perhubungan dua hala dengan pihak pembekal dalam memberi faedah kepada kedua-dua pihak. permohonan proposal..757). aspek customization. permohonan maklumat dan permohonan bida merupakan antara cara yang boleh dilakukan untuk membuat pembelian. Analisis faktor ini menghasilkan empat faktor yang menerangkan 58. Maklumat risikan ini penting bagi membolehkan pemohon membuat pemilihan pembekal yang terbaik. Analisis risikan bertujuan untuk menilai prestasi bagi tujuan pengawasan dan membantu dalam membangunkan strategi berdasarkan kepada maklumat yang berkualiti tinggi.57% daripada keseluruhan nilai varian bagi amalan e-Perolehan (lihat Jadual 4. Selain daripada kedua-dua faktor di atas. maklumat yang diperlukan dalam analisis ini lebih berkait dengan spesifikasi produk.584).115 Dalam menentukan pembolehubah-pembolehubah bagi setiap faktor. analisis risikan juga memainkan peranan dalam amalan perolehan barangan dan perkhidmatan. Di samping itu juga.5). pengumpulan maklumat (2. Kontrak perundingan merupakan salah satu faktor dalam amalan perolehan yang meliputi perkara-perkara yang menjadi perbincangan dan perundingan semasa menjalankan perolehan. Keempat-empat faktor ini ialah kontrak perundingan (6.763). analisis risikan (2. Pada kebiasaannya. jenis bahan tempahan dan pengangkutan barang.

Faedah kepada pengguna sistem meliputi aspek penjimatan dan kemudahan yang diperolehi oleh pengguna sistem e-Perolehan dari segi mengurangkan masa transaksi (0.8. Daripada analisis yang dijalankan. Berdasarkan kepada nilai pemberat yang melebihi 0.511) dan kesilapan semasa pembuat pembelian (0. . mengurangkan bilangan pembekal (0. Ketiga-tiga faktor ini menerangkan 61. mengurangkan masa transaksi merupakan faedah utama kepada pengguna sistem e-Perolehan di TMR&D.613).103) dan faedah kepada organisasi (1. Berdasarkan kepada nilai pemberat yang diperolehi.812).802).661) dan kebolehpercayaan maklumat (0. pembelian yang tidak perlu dan bilangan pembekal merupakan tiga faktor utama yang menyumbang kepada faedah organisasi.465) serta mengurangkan kos bahan dan perkhidmatan (0. penghantaran produk tepat pada masa yang ditetapkan (0.402).6).828). mengurangkan inventori. Sistem e-Perolehan juga mampu memberi faedah kepada organisasi dalam mengurangkan inventori (0. faedah ini terbahagi kepada tiga iaitu faedah kepada pengguna sistem (9. perkhidmatan (0.828). mengurangkan pembelian yang tidak perlu (0.116 Analisis faktor juga dijalankan ke atas faedah e-Perolehan (lihat Jadual 4.600).694). kertas kerja (0.598) kepada pengguna dalamannya. Sistem ini juga mampu memberi kemudahan dalam meningkatkan kualiti bahan (0. faedah dengan pembekal (2. kos (0. Semua pembolehubah ini mempunyai nilai pemberat yang melebihi 0.708).065% daripada keseluruhan nilai varian bagi faedah e-Perolehan.718).40 dalam setiap faktor yang telah ditentukan.

694 0.103 9.199E-02 0.274 0.20E-03 0.560 0.152 0.352 Faedah dengan pembekal Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal 0.330 0.279E-02 0.403 0.242 0.267E-02 9.144 0.613 7.117 Jadual 4.708 0.465 6.140 0.868 0.553 0.150 0.718 44.6: Analisis Faktor dan nilai Eigen bagi faedah e-Perolehan Faedah e-Perolehan Faktor Faktor 1 Nilai Pemberat Faktor 2 Faktor 3 Faedah kepada pengguna sistem Mengurangkan masa transaksi Penghantaran maklumat yang tepat pada masa kepada pengguna dalaman Mengurangkan kos transaksi Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan kefleksibelan memenuhi perubahan kepada keperluan pengguna Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Sistem e-Perolehan sedia ada sangat memuaskan Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan komunikasi dengan pengguna dalaman Memenuhi jangkaan pengguna dalaman Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna dalaman (laporan perkembangan terkini) Mengurangkan kertas kerja 0.872 0.191 0.329E-02 0.661 0.308 0.142 2.577E-03 2.699 0.344 -9.209 6.199 -1.664 0.173 0.332 .802 1.104 0.186E-03 2.598 0.828 0.828 0.600 0.345 0.644 0.164 0.812 0.44E-03 0.187 0.300 0.617 0.511 0.716 0.297 0.403 Faedah kepada organisasi Mengurangkan inventori Mengurangkan pembelian yang tidak perlu (Maverick buying) Mengurangkan bilangan pembekal Nilai Eigen % Varian Faktor 1 : Faedah kepada pengguna sistem Faktor 2 : Faedah dengan pembekal Faktor 3 : Faedah kepada organisasi 0.172 0.695 -8.39E-03 0.149 0.407 0.703 8.131 8.557 0.

6 Analisis Profil Pekerja Daripada 122 borang soal selidik yang diedarkan.6. Walau bagaimanapun. diikuti dengan pekerja yang berusia sekitar 31-35 tahun (24.1 Umur Pengkaji berpendapat bahawa sampel bagi kajian ini menggambarkan realiti struktur umur tenaga kerja muda yang mendominasi penggunaan e-Perolehan di TMR&D di mana majoriti responden berumur di antara 26-30 tahun (42. hanya 92 yang dikembalikan. Terdapat sedikit masalah semasa mengedarkan soal selidik kerana sebahagian daripada pengguna e-Perolehan di TMR&D berada di luar negara atas urusan kerja. pengkaji telah meninggalkan soal selidik tersebut bersama-sama sampul surat beralamat pengkaji kepada responden tersebut. Pengkaji sendiri telah mengedarkan soal selidik secara bersemuka dengan responden.4% daripada keseluruhan responden. Jadual 4. Walaupun sistem ini didominasi oleh golongan muda.7 menunjukkan peratusan umur responden yang menggunakan sistem e-Perolehan di TMR&D yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. 4. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kategori jawatan dan mendominasi penggunaan sistem e-Perolehan di TMR&D berdasarkan kepada jumlah bilangan mereka yang agak ramai iaitu 67.7%). tidak semua responden yang dapat menjawab soal selidik yang diedarkan dengan serta-merta. profil demografi responden bagi kajian ini dapat dirumuskan seperti Jadual 4. Berdasarkan taburan kekerapan. Bagi responden yang tidak berkelapangan atau tiada di tempat mereka pada masa soal selidik diedarkan. namun terdapat juga sebilangan kecil pengguna sistem ini terdiri daripada mereka yang berusia lewat 40an.118 4.7%). Mereka ini terdiri daripada individu yang memegang jawatan eksekutif dan ke .7.

5 11.2 14.6 63.0 58.6 44.4 Jantina Tahap Pendidikan .119 atas dan terlibat dengan aktiviti pengesahan dan meluluskan sesuatu pembelian sebelum dihantar kepada pembekal.4 4.3 6.4 3.7 17. Jadual 4.2 25.7 4.0 42.0 24.7 : Demografi Responden Demografi Umur 20-25 tahun 26-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun 41-45 tahun 46-50 tahun 51-55 tahun Lelaki Perempuan MCE/SPM Sijil/Diploma Sarjana Muda Sarjana/Doktor Falsafah Tempoh Pengalaman Kurang 2 tahun 2-5 tahun 6-10 tahun 10 tahun ke atas Kategori Jawatan Pentadbiran/Perkeranian Teknikal Pengurusan Eksekutif Lain-lain Peratusan (%) 9.6 5.7 24.4 3.7 12.5 66.3 17.3 32.6 7.

Hasil temubual mendapati bahawa.6%. mungkin dia punya nisbah tu tak banyaklah…” . di mana. pengkaji mendapati bahawa majoriti pengguna ePerolehan terdiri daripada kaum lelaki kerana peratusan yang dicatatkan oleh lelaki adalah tinggi iaitu sebanyak 66. kebanyakan ketua unit dan pengurus projek juga adalah lelaki. Daripada jadual tersebut.. mungkin kalau kita tengok kepada pengguna sistem itu sendiri lebih kepada bahagian penyelidikan. tetapi perempuan pun ada.6.3% berbanding pengguna perempuan iaitu hanya 32. Maka keperluan perniagaan bergantung kepada fungsi kerja yang dilakukan. Apabila kita tengok bahagian penyelidikan ini. ketua program pun semua lelaki. Perkara ini dapat dijelaskan daripada temubual yang dijalankan ke atas kakitangan TMR&D. oleh itu kebetulan agaknya yang menggunakan sistem ini banyak lelaki. perkara ini disebabkan oleh kebanyakan ketua-ketua dan pengurus-pengurus unit di sini terdiri daripada kaum lelaki.120 4. Oleh itu.2 Jantina Jadual 4. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan yang menyatakan: “Sistem perniagaan mesti selari dengan keperluan perniagaan. Daripada senarai pengguna e-Perolehan yang diberikan oleh unit perolehan. Pengurus Besar adalah lelaki. golongan ini kebiasaannya yang membuat pembelian bagi unit masing-masing kerana setiap pembelian yang dilakukan memerlukan justifikasi barangan yang lengkap dan perlu mengemukakan tujuan bagi membolehkan pembelian tersebut diluluskan. jelas menunjukkan bahawa golongan wanita tidak ramai menggunakan sistem e-Perolehan.7 menunjukkan taburan jantina responden yang menggunakan sistem e-Perolehan di organisasi TMR&D.

121 4.4 Kategori Jawatan Majoriti pengguna sistem e-Perolehan di TMR&D terdiri daripada golongan eksekutif iaitu sebanyak 63. Ini kerana pengguna sistem ini sekurang-kurangnya memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).6.7% (lihat Jadual 4.2%) memiliki Ijazah Sarjana Muda. Kebanyakan pengguna ini terdiri daripada ketua bahagian dan ketua-ketua unit.0% dan 24. tempoh pengalaman responden adalah sekitar 2-5 tahun dan 6-10 tahun dengan masing-masing 44.3% pengguna sistem yang berkhidmat lebih daripada sepuluh tahun di syarikat ini. Kebiasaannya.7. Terdapat 14. aktiviti ini . dapatan kajian menunjukkan bahawa pengguna sistem terdiri daripada mereka yang telah lama berkhidmat dalam organisasi ini.7.3 Tempoh Pengalaman Berdasarkan kepada Jadual 4.3 Tahap Pendidikan Secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya. Perkara ini membuktikan bahawa pengguna e-Perolehan di TMR&D terdiri daripada golongan yang berpelajaran. Ini kerana golongan eksekutif majoritinya terdiri daripada mereka yang terlibat dengan aktiviti R&D. kebanyakan responden yang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D mendapat pendidikan yang agak tinggi kerana lebih daripada separuh responden (58.2%.6.6. 4. 4.3%) seperti yang pada Jadual 4.6%.7) diikuti dengan golongan pengurusan sebanyak 17. diikuti dengan memiliki Ijazah Sarjana/ Doktor Falsafah(25.

. bagi setiap pembelian yang dilakukan. kebanyakannya dilakukan oleh golongan eksekutif kerana kita perlukan pengguna/pembeli itu sendiri kerana mereka lebih arif tentang spesifikasi barangan yang diperlukan. dan para penyelidik kanan yang bertindak sebagai individu yang bertanggungjawab menguruskan sesebuah projek penyelidikan yang telah diluluskan. dan sebagainya.4%) dan pentadbiran/perkeranian (6. ianya memerlukan butiran lanjut mengenai sesuatu barangan yang hendak dibeli seperti jenis barangan. perkhidmatan selepas jualan.122 melibatkan pembelian barangan dalam nilai yang besar sehingga mencecah jutaan ringgit. “Dari segi kemasukan maklumat ke dalam sistem e-Perolehan. harga. spesifikasi barangan atau perkhidmatan. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam temubual yang telah dijalankan. Oleh itu. namun sistem ini merupakan satu sistem yang terbuka kepada semua kakitangan di TMR&D di mana setiap kakitangan boleh membuat pembelian secara atas talian mengikut keperluan semasa mereka. Ini kerana golongan ini biasanya jarang terlibat dengan aktiviti pembelian kerana bidang kerja mereka adalah lebih spesifik dan aktiviti pembelian bukan merupakan satu keperluan bagi mereka.6%) yang menggunakan sistem ini. Jadi kebanyakan pengguna itu terdiri daripada golongan eksekutif.” Oleh itu. Golongan eksekutif ini terdiri daripada ketua-ketua unit. Aktiviti pembelian syarikat biasanya dikendalikan oleh individu ini kerana mereka lebih arif tentang pembelian yang ingin dilakukan serta mengetahui keperluan semasa setiap unit. Walaupun majoriti pengguna sistem e-Perolehan di sini terdiri daripada golongan eksekutif. terdapat juga sebilangan kecil daripada lain-lain jawatan (4. Butiran lengkap ini diperlukan semasa mengisi borang pembelian secara atas talian dan akan disemak oleh pengurus besar unit tersebut. penolong ketua unit.

Berdasarkan kepada temubual yang dijalankan ke atas beberapa orang kakitangan di TMR&D yang menggunakan sistem ini.” Peratusan Penggunaan E-perolehan Tidak 8% Ya 92% Rajah 4.8. Perkara ini jelas menggambarkan kemampuan sistem e-Perolehan ini dalam membantu pengguna untuk menjalankan pembelian barangan dan perkhidmatan dengan lebih mudah dan cepat.123 4. ianya jelas menunjukkan bahawa majoriti (92%) pengguna sistem e-Perolehan syarikat amat berpuas hati dengan sistem tersebut. Mereka boleh menggunakan sistem ini walaupun tiada pengalaman dan pengetahuan kerana apabila mereka masuk ke dalam sistem e-Perolehan ini. mereka akan mendapat yang sistem memang mesra pengguna. mereka menyatakan bahawa sistem e-Perolehan di TMR&D merupakan satu sistem yang mesra pengguna dan mudah digunakan.8 : Peratusan kepuasan penggunaan sistem e-Perolehan .5 Penggunaan e-Perolehan Daripada Rajah 4.6. Kenyataan ini dikemukakan sendiri oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam kenyataannya seperti berikut: “Kebaikan sistem ini ialah ia mesra pengguna dan senang digunakan.

so sekarang ini mereka kena gunakan sistem e-Perolehan. Faedah e-Perolehan merupakan pendorong kepada pelaksanaan dan amalan e-Perolehan. didapati tahap amalan e-Perolehan di TMR&D berada pada tahap yang tinggi (55.8 menunjukkan peratusan amalan e-Perolehan di TMR&D. Sistem ini menyenangkan semua pihak dan memberikan keselesaan kepada semua pihak dari segi memudahkan pembuatan keputusan dan memberikan ketelusan dalam membuat pembelian. segala perolehan yang dilakukan oleh kakitangan TMR&D adalah dengan menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. cepat dan juga menjimatkan.5%). 4. … Ianya juga menyenangkan semua pihak dan memberikan keselesaan kepada semua pihak. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan yang menyatakan bahawa : “Sistem ini lebih baik daripada sistem yang lama kerana dulu mereka menggunakan sistem secara manual.1 Tahap Amalan e-Perolehan Hasil daripada soal selidik yang diedarkan ke atas pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. Dapatan ini diperkukuhkan lagi dengan temubual dan pemerhatian yang dijalankan di TMR&D di mana hasil daripada temubual yang dijalankan.” . Rata-rata pengguna e-Perolehan menggunakan sistem ini kerana kemampuan sistem ini dalam memberikan penjimatan dan memudahkan urusan perolehan dijalankan.7. Jadual 4. Maka mereka tiada pilihan selain menggunakan sistem ini untuk membuat pembelian. pengguna juga merasakan bahawa sistem e-Perolehan ini adalah lebih baik daripada sistem perolehan yang terdahulu kerana ianya lebih mudah.124 Di samping itu.7 Analisis dan Penemuan Kajian 4.

Kontrak perundingan merupakan amalan yang paling tinggi disebabkan oleh item-item yang terdapat dalam amalan ini mempunyai kepentingan dalam membuat pembelian. Frye (2004). Jadual 4. Dalam kajian ini. masa penghantaran. kualiti penghantaran. faedah e-Perolehan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu . (2005). dan Croom dan Johnston (2003).7.125 Antara jenis amalan e-Perolehan yang tinggi amalannya ialah kontrak perundingan (56) diikuti jenis permohonan (52).2 Tahap Prestasi e-Perolehan Daripada Jadual 4. Helmi (2005). piawai kualiti. analisis risikan (43) dan pengumpulan maklumat (41) berada pada tahap sederhana. customization. prestasi pembekal dan prestasi perolehan merupakan antara aspek yang penting dalam membuat pertimbangan semasa menjalankan pembelian.9.5% 6 3 5 14 4.8%.8 : Tahap Amalan e-Perolehan TMR&D Tahap / Jenis Amalan Pengumpulan maklumat Analisis risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan Jumlah Jumlah Peratusan 41 43 56 52 192 55. kontrak akhir. Ini kerana item-item seperti harga. didapati bahawa tahap faedah e-Perolehan TMR&D berada pada tahap sederhana dengan peratusan yang diperolehi iaitu 50. Quesada (2004). Kajian literatur sebelum ini mendapati ramai penulis bersependapat bahawa sistem ePerolehan sememangnya memberikan banyak faedah kepada penggunanya (Hussain et al.5% 42 40 24 34 140 40.0% Tinggi Sederhana Rendah 4. tempoh penghantaran.

2% 46 41 47 134 50. Jadual 4. 4. Penerangan lanjut tentang proses e-Perolehan TMR&D ini akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya dalam analisis kajian kes. Sistem ini juga dapat membantu dalam memudahkan proses perolehan dijalankan berbanding dengan menggunakan cara perolehan tradisional. faedah kepada pengguna sistem dan faedah dengan pembekal/vendor syarikat.9 : Tahap Prestasi e-Perolehan TMR&D Tahap / Faedah Faedah organisasi Faedah kepada pengguna Faedah dari pembekal Jumlah Nilai Peratusan 13 42 33 88 33.7. didapati faedah kepada pengguna mencatatkan tahap yang tinggi dengan bilangan kekerapan sebanyak 42 manakala faedah organisasi dan faedah dengan pembekal berada pada tahap sederhana dengan kekerapan 46 dan 47.3 Perbezaan Amalan dan Prestasi e-Perolehan Berdasarkan kepada Faktor Demografi. Jika dibandingkan ketiga-tiga faedah yang diberikan oleh sistem ini. Ujian –t dan ANOVA digunakan untuk melihat perbezaan yang wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi.8% 30 5 8 43 16. Faktor .2% Tinggi Sederhana Rendah Dapatan ini turut disokong oleh Pengurus Unit Perolehan TMR&D yang menyatakan bahawa sistem ini diwujudkan untuk memudahkan proses perolehan dijalankan di samping memberi faedah kepada pengguna sistem itu sendiri.126 faedah kepada organisasi.

11 menunjukkan nilai signifikan bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi. Ini kerana sistem ini direka bentuk untuk semua kakitangan TMR&D dan lebih berkonsepkan mesra pengguna. 1995. Daripada analisis ujian Post Hoc mendapati bahawa perbezaan ini berlaku dikalangan mereka yang mempunyai pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda. Teo. Jadual 4. Park. 2003). Keputusan analisis menunjukkan tiada sebarang perbezaan signifikan wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor jantina. Kajian lepas juga mendapati bahawa tahap pendidikan juga sering dikaitkan kepuasan kerja. dan kategori jawatan. Perbezaan antara dua pembolehubah hanya wujud sekiranya nilai signifikan kurang daripada 0. 2005. Daripada kajian yang dijalankan oleh Gattiker dan Hlavka (1992) juga mendapati bahawa tiada perbezaan antara kelakuan mengikut jantina.127 demografi di lihat dari aspek jantina. lebih tinggi tahap pendidikan seseorang itu. Jadual 4. penggunaan Internet. tahap pendidikan.10 dan Jadual 4. Menurut Leticia (2002). 2001. Manakala terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa faktor jantina dan kategori jawatan juga tidak memberi kesan ke atas aspek pembelian (Sharon.05. Maka pengkaji berpendapat bahawa pekerja yang berpendidikan tinggi lebih selesa dan mudah untuk menggunakan sistem e-Perolehan kerana tahap pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka dalam menerima dan menggunakan teknologi baru (Bakri. kategori jawatan dan tempoh pengalaman. lebih cenderung mereka untuk menggunakan Internet atau komputer. Robieh. Keputusan ini ditentukan berdasarkan nilai signifikan bagi amalan dan prestasi ePerolehan yang menunjukkan nilai melebihi 0. ). 2001).05. 2004. Di sini pengkaji merumuskan bahawa .10 dan Jadual 4.11 menunjukkan terdapat perbezaan antara amalan e-Perolehan (Jenis Permohonan) dan prestasi e-Perolehan (Faedah kepada pengguna) dengan tahap pendidikan di mana nilai signifikan yang diperolehi adalah kurang 0.05. (Rugimbana. tempoh pengalaman. Walau bagaimanapun.

042 0.880 0.4 Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan Prestasi e-Perolehan di lihat dari segi faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan.930 0. Antara sebab utama sistem e-Perolehan diterapkan ke dalam organisasi adalah untuk memperoleh faedah daripada sistem tersebut.10: Nilai Signifikan Amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan Faktor Demografi Jantina Nilai Signifikan Tahap Pendidikan Tempoh Pengalaman Kategori Jawatan Pengumpulan Maklumat Jenis Permohonan Kontrak Perundingan Analisis Risikan 0.911 0.504 0.485 0.152 0.577 0.594 0.11: Nilai Signifikan faedah e-Perolehan berdasarkan kepada Faktor Demografi Faedah e-Perolehan Faktor Demografi Jantina Nilai Signifikan Tahap Pendidikan Tempoh Pengalaman Kategori Jawatan Faedah kepada organisasi Faedah dengan pembekal Faedah kepada pengguna sistem 0.228 0.824 Jadual 4.476 0.179 0.456 0.860 0.672 0.421 0.298 0.038 0.313 4. Jadual 4.128 tahap pendidikan berperanan besar dalam mempengaruhi amalan e-Perolehan di Syarikat kajian kes.7. Dalam era globalisasi.287 0. persaingan kini tidak lagi dibatasi oleh sempadan geografi .679 0.306 0.508 0.218 0.765 0.734 0.677 0.

Ini bermakna bahawa faedah e-Perolehan banyak bergantung kepada bagaimana pembelian yang dilakukan sama ada melalui sebut harga.12 . maka semakin banyak faedah yang boleh diperolehi oleh organisasi. Faedah kepada pengguna dalaman juga turut dipengaruhi oleh kontrak perundingan di mana amalan e-Perolehan ini membantu syarikat untuk mendapatkan faedah dari segi harga yang berpatutan dengan kualiti yang lebih baik dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan.05 (Lihat Jadual 4.129 tetapi lebih bersifat global. Analisis regresi ini mendapati bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang terbesar bagi faedah e-Perolehan berdasarkan nilai pekali yang kurang dari 0. dan permohonan bida. Walau bagaimanapun keputusan analisis menunjukkan analisis risikan dan pengumpulan maklumat tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kesemua faedah e-Perolehan. Penjimatan kepada organisasi merupakan satu faedah dalam mengurangkan kos perbelanjaan syarikat dan boleh dijadikan sebagai perancangan strategik syarikat dalam meningkatkan keuntungan syarikat. Ini kerana pembelian yang dilakukan secara bida memberikan keuntungan kepada organisasi kerana para vendor akan bersaing untuk memberi tawaran yang terbaik dengan harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik kerana mereka terpaksa bersaing dengan pembekal yang lain secara atas talian dan terbuka. Nilai pekali yang positif memberi gambaran bahawa semakin terbuka dan sukarnya pembelian yang ingin dilakukan.4. permohonan proposal. .14) yang diperolehi dalam model ini. permohonan maklumat. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah ini tidak mempengaruhi faedah e-Perolehan berbanding pembolehubah yang lain yang lebih mempunyai kaitan secara langsung. Jenis permohonan ini didapati mempunyai hubungan yang signifikan pada aras keertian 5% dengan faedah ePerolehan.

148 0.248 0.640 P 0.010 0.261 2.010 Pembolehubah tidak bersandar P = 0.797 2.934 0.163 1.762 0.13: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah dengan pembekal Pembolehubah bersandar • • • • • F Faedah dengan pembekal Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 3.507 0.052 0.007 P = 0.130 Jadual 4.009 R2 = 0.159 * Signifikan pada aras keertian 5% .632 Beta 0.083 0.094 0.006 R2 = 0.133 0.086 -0.313 t 0.325 -0.168 * Signifikan pada aras keertian 5% Jadual 4.689 0.891 -0.428 0.12: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada organisasi Pembolehubah bersandar • Faedah kepada organisasi Beta t P Pembolehubah tidak bersandar • • • • F Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 3.667 -0.402 1.211 0.

83) dan mengurangkan bilangan pembekal (2.401 0.001 0.002 Pembolehubah tidak bersandar P = 0.15 menunjukkan faedah-faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan kepada organisasi TMR&D. Jadual 4.042 0.79).90).305 * Signifikan pada aras keertian 5% Di samping itu. Daripada jadual ini.430 Beta -0. kebanyakannya menyatakan sistem e-Perolehan ini memberikan banyak faedah kepada mereka dari segi mengurangkan kos transaksi (3.346 t -0. Ini kerana daripada aspek perolehan yang dilakukan di organisasi ini lebih melibatkan pembelian teknologi terkini untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan. maka daripada segi pembelian yang dilakukan adalah mengikut keperluan penyelidikan semasa dan ianya tidak melibatkan barangan yang perlu disimpan sebagai inventori.131 Jadual 4.76). penerimaan sistem e-Perolehan ini juga adalah disebabkan oleh faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada penggunaan sistem tersebut.000 R2 = 0. .771 0.14: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada pengguna dalaman Pembolehubah bersandar • • • • • F Faedah kepada pengguna dalaman Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 8.689 0. Berdasarkan kepada dapatan soal selidik yang dijalankan. Oleh itu aspek mengurangkan inventori bukan merupakan faedah utama kepada organisasi ini.292 0.356 0. mengurangkan kertas kerja (3. terdapat dua faedah yang merekodkan min terendah iaitu mengurangkan inventori (2.346 P 0.80) dan mengurangkan masa transaksi (3.356 0.034 0. TMR&D merupakan organisasi yang menjalankan pembangunan dan penyelidikan.

36 3. Oleh yang demikian.61 3.90 3.15: Faedah-faedah e-Perolehan kepada organisasi TMR&D Faedah e-Perolehan Mengurangkan kos transaksi Mengurangkan kertas kerja Mengurangkan masa transaksi Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna dalaman (laporan perkembangan terkini) Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna dalaman Memenuhi jangkaan pengguna dalaman Sistem e-Perolehan sedia ada sangat memuaskan Penghantaran maklumat yang tepat pada masa kepada pengguna dalaman Meningkatkan komunikasi dengan pengguna dalaman Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan kefleksibelan memenuhi perubahan kepada keperluan pengguna Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Mengurangkan pembelian yang tidak perlu (Maverick buying) Mengurangkan inventori Mengurangkan bilangan pembekal 3.76 Min 3.47 3.83 2.58 3.76 3. pihak TMR&D tidak menghadkan jumlah bilangan pembekal yang ingin mendaftar untuk menjadi pembekal syarikat.132 Manakala dari segi faedah mengurangkan bilangan pembekal.54 3. aspek mengurangkan bilangan pembekal juga bukan merupakan faedah utama kepada organisasi ini.56 3.39 3.11 2. Jadual 4.80 3. Ini kerana pihak syarikat merasakan bahawa setiap syarikat pembekal yang berkelayakan perlu diberi peluang untuk menjadi pembekal kepada TMR&D.49 3.56 3.69 .39 3.79 3.61 3.

Dapat menjimatkan kos. Dapat membuat pilihan terbaik bagi produk dan perkhidmatan Kesemua faedah ini sememangnya dapat menjadi pendorong kepada organisasi ini untuk menggunakan sistem e-Perolehan. Daripada faedah-faedah yang dikemukakan di atas. masa proses pembelian. faedah yang diberikan oleh sistem ini ke atas organisasi mereka berikut: 1. Manakala bagi syarikat TMR&D. Quesada (2004) dalam kajian mereka ke atas sistem ePerolehan. (2003). Merupakan teknologi baru dan seiring dengan perkembangan semasa yang lebih mencabar 5. Eakin (2002). Keuntungan yang sangat menggalakkan 4. penjimatan kos dan spesifikasi produk. Lebih telus dan mudah untuk menjalankan pengawasan pembelian 6. Frye (2004). Penerangan tentang faedah-faedah utama ini akan dibincangkan di seksyen selepas ini. Faedah-faedah ini juga dikemukakan oleh beberapa penyelidik lepas seperti Timmers (2000). masa dan kertas 3. .133 4. pihak pengurusan perolehan menyatakan bahawa terdapat banyak kebaikan dan faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan ini. didapati bahawa faedah yang utama yang diberikan oleh sistem ini ialah faedah ketelusan.8 Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D Hasil daripada temubual yang dijalankan. Subramaniam et al. Proses perolehan dilakukan dengan lebih cekap dan berkesan 2. Dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa 7.

sistem ini juga mampu untuk mengeluarkan laporan terkini tentang prestasi pembekal serta aktiviti pembelian semasa.1 Faedah Ketelusan Ketelusan merupakan aspek yang penting dalam menjalankan sebarang urusan perniagaan.134 4.8. Daripada temubual yang telah dijalankan. Dengan menjalankan perolehan secara atas talian ini. segala maklumat pembelian dari segi senarai pembekal yang bersaing dan pembekal yang terpilih disimpan di dalam sistem ini. Sebenarnya aspek ketelusan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan sistem ini. Perkara ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Pegawai Kewangan dengan pernyataan beliau seperti berikut: “Sistem ini sangat bagus kerana ianya lebih telus dari segi pengurusan perolehan dan juga staf. ianya dapat meningkatkan pengawasan di mana sistem e-Perolehan ini lebih terbuka dan boleh dicapai oleh mana-mana kakitangan TMR&D untuk mengurangkan keraguan. Perhatian kepada aspek ketelusan ini dapat menjadikan sesuatu proses pembelian ini dapat berjalan lancar dan memenuhi terma-terma yang telah ditetapkan.” Dengan adanya sistem e-Perolehan ini. Rajah 4. Di samping itu juga. .” Kenyataan ini turut disokong oleh Ketua Unit Perolehan dengan memberikan komen seperti berikut: “Sistem ini lebih telus atau lebih dikenali sebagai transparent. aspek ketelusan ini sememangnya dipandang serius oleh pihak pengurusan bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa berlaku dan dapat menjaga kepentingan semua pihak. Ketelusan ini sebenarnya yang utama.9 menunjukkan contoh laporan yang boleh diakses setiap kakitangan di TMR&D.

Dengan adanya laporan ini.9 Maklumat Pembekal di TMR&D Aspek ketelusan bukan sahaja perlu diamalkan. Prestasi ini boleh di lihat dengan merujuk kepada penglibatan pembekal dalam bersaing untuk mendapatkan tawaran yang dikeluarkan. Perkara ini dijelaskan dalam kenyataan Ketua Unit Perolehan yang menyatakan bahawa: .135 Daripada jadual berikut. ianya dapat meningkatkan ketelusan dan mengurangkan keraguan dalam menjalankan perolehan di TMR&D. ianya boleh mengenal pasti pembekal yang aktif dan pasif. malah ianya perlu ditunjukkan bagi menyelesaikan persoalan dan pertikaian ke atas aktiviti perolehan syarikat. Rajah 4. Paparan web ini juga memberikan jumlah tawaran yang pernah diperolehi bagi setiap vendor di TMR&D.

136 “Tapi yang penting kerja kita orang (procurement) telus. kita cakap telus. orang tak boleh persoalkan kita. Kitaran masa proses pembelian/perolehan Masa kitaran proses perolehan dapat dikurangkan daripada 60 hari pada tahun 2002 kepada 30 hari pada tahun 2003 Masa kitaran proses perolehan dapat dikurangkan daripada 30 hari pada tahun 2003 kepada 14 hari pada tahun 2004 . Jadi mereka nak kita tunjuk dan buktikan. Laporan daripada unit perolehan menunjukkan bahawa masa proses pembelian dikurangkan dari dua minggu kepada 2-3 hari. Ketelusan dan integriti bukan sahaja perlu dilaksanakan malah perlu di tunjuk. tapi orang boleh persoalkan kita. 4. sistem ini juga dapat mengurangkan masa proses pembelian di mana masa pembelian akan menjadi lebih cepat dan mudah. Ianya memudahkan aktiviti pemantauan dijalankan di samping meningkatkan ketelusan dalam membuat pembelian syarikat.8. Berikut merupakan laporan dari unit perolehan bagi kitaran masa perolehan bagi tahun 2002 hingga 2004.10). Laksanakan sahaja tak begitu berkesan.2 Tempoh Kitaran Proses Pembelian Selain faedah ketelusan.” Dengan menggunakan sistem e-Perolehan. kita tunjuklah. semua aktiviti yang berkaitan dengan perolehan dapat di lihat oleh semua kakitangan TMR&D termasuklah mendapatkan maklumat mengenai pembekal syarikat (lihat Rajah 4. kalau pakai e-Perolehan. kalau kita guna sistem biasa.

perolehan tradisional digunakan untuk membuat segala pembelian barangan untuk aktiviti R&D. maka ianya memudahkan proses perolehan dari segi pengesahan. Pembelian ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum sesuatu projek R&D dimulakan.” Berdasarkan kepada kenyataan di atas.” Kenyataan ini juga disokong oleh Penolong Pengurus Besar dengan pernyataan berikut: “ Banyak faedah yang boleh diperolehi daripada sistem ini. ianya secara tidak langsung dapat mengurangkan masa menunggu barangan serta tidak lagi boleh menjadi alasan kepada kelewatan penyiapan sesuatu projek R&D. Menurut salah seorang responden. Berikut merupakan kenyataan dari Ketua Unit Perolehan: “Dari segi kitaran masa. ianya jelas menunjukkan akan kemampuan sistem ini dalam meningkatkan kecekapan dan mempercepatkan proses perolehan syarikat. Berdasarkan kepada pengurangan kitaran masa proses perolehan. masa yang diambil untuk proses perolehan menjadi lebih singkat dan mampu untuk mengurangkan masa kitaran perolehan hampir separuh daripada perolehan tradisional. Sebelum ini. Sehubungan dengan itu. Ini kerana proses perolehan pada ketika itu memakan masa yang panjang kerana menggunakan kaedah manual. Salah satu daripadanya ialah sistem e-Perolehan ini merupakan sebuah automated system yang boleh mempercepatkan proses perolehan dilakukan. kita boleh kurangkan dalam 50% masa kitaran perolehan. kelulusan dan semakan yang dibuat melalui e-mel kakitangan. sistem perolehan kini telah diautomasikan.137 Tempoh masa yang pendek ini secara tidak langsung dapat membantu ahli penyelidik di sini mendapatkan barang penyelidikan mereka dengan lebih cepat dan menghasilkan produk penyelidikan mereka dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kaedah ini melibatkan permohonan proposal dan sebut harga secara pos dan kaedah . notis pemberitahuan.

. kelewatan mendapatkan barangan untuk menjalankan projek R&D sering dijadikan penyebab kepada kelewatan sesuatu projek itu disempurnakan. Kebiasaannya pembelian bagi aktiviti R&D ini melibatkan satu jumlah yang agak besar sehingga mencecah jutaan ringgit.138 penilaian dilakukan secara manual dengan mengisi borang penilaian SBB 19B oleh kakitangan unit perolehan. ianya menerangkan akan kepentingan sistem e-Perolehan dalam membantu aktiviti pembelian bagi melancarkan perjalanan aktiviti R&D.” Berdasarkan kepada pernyataan di atas. Oleh yang demikian. kami merasakan penggunaan sistem e-Perolehan ini adalah sesuatu yang wajar kerana kami biasanya membuat pembelian yang melibatkan amount yang besar seperti ratusan ribuan ringgit dan memandangkan kami merupakan organisasi R&D. Memandangkan aktiviti R&D ini melibatkan peralatan dari dalam dan luar negara. Selain kepentingannya dalam memberikan faedah kepada penjimatan masa proses pembelian. ianya juga turut memberi faedah dari segi penjimatan kos pembelian barangan dan perkhidmatan. Perkara ini dijelaskan sendiri oleh Penolong Pengurus Besar dalam kenyataan beliau yang berbunyi: “ Ini kerana bagi TMR&D. Oleh itu. maka proses pembelian kerap berlaku yang melibatkan pembelian peralatan penyelidikan dan sebagainya. Perbelanjaan yang besar ini melibatkan pembelian mesin dan peralatan dari dalam atau luar negara. dengan adanya sistem e-Perolehan ini ianya membolehkan pembelian dilakukan pada jangka masa yang pendek serta membolehkan projek R&D dijalankan mengikut perancangan yang telah disediakan. penilaian yang teliti perlu dilakukan untuk memastikan barangan yang dibeli memenuhi spesifikasi dan keperluan penyelidikan yang akan dijalankan.

139 4. Dari segi penggunaan sistem. mudah dan menjimatkan masa. Penjimatan kos ini juga boleh di lihat daripada Laporan Penjimatan Kos bagi tahun 2003 dan 2004 yang dikeluarkan oleh unit perolehan pada Jadual 4. ianya dapat mengurangkan perbelanjaan penghantaran maklumat secara pos serta dapat menjimatkan penggunaan kertas bagi tujuan penyediaan kertas kerja dan proposal sebut harga. pengguna sistem hanya perlu memasukan maklumat pembelian menggunakan borang online dan permohonan ini akan diiklankan kepada semua vendor syarikat yang berdaftar. Sistem e-Perolehan TMR&D mampu untuk memberi penjimatan kos yang tinggi kepada organisasi kerana ianya dibangunkan sendiri secara dalaman.3 Penjimatan Kos Penjimatan kos pembelian merupakan antara sebab mengapa kebanyakan organisasi menggunakan sistem e-Perolehan. Laporan tahunan ini disediakan untuk melihat sejauh mana sistem ini dapat memberi penjimatan kepada syarikat sepanjang ianya dilaksanakan. Ini kerana melalui sistem ePerolehan. Dengan cara ini aktiviti-aktiviti perolehan yang dijalankan secara atas talian adalah lebih murah. penjimatan daripada perundingan langsung dengan pembekal. Dengan membangunkan sistem ini secara dalaman. . ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan kos pembangunan sistem. Penjimatan tahunan ini di lihat dari aspek penjimatan daripada sistem e-Perolehan.8. Vendor hanya perlu menghantar proposal sebut harga dalam bentuk digital kepada unit perolehan TMR&D dan kakitangan unit ini akan membuat penilaian secara atas talian dan seterusnya menghantar keputusan penilaian kepada pemohon untuk membuat pemilihan vendor.16 di bawah. penjimatan daripada pembelian bebas duti pengangkutan serta pendapatan daripada pendaftaran vendor.

sistem ini juga berkemampuan dalam memberikan spesifikasi produk dan perkhidmatan yang lebih baik melalui perundingan dua hala antara pihak pembeli dan juga pihak pembekal melalui medium elektronik.869.18 Berdasarkan kepada laporan di atas.00 430.05 167.430. 4.134. 2.8 juta ringgit pada tahun 2004.00 994. 4.102.950. Jumlah ini merupakan satu nilai yang besar dan ianya dapat digunakan untuk kegunaan lain bagi meningkatkan produktiviti syarikat.48 30. Penjimatan daripada sistem e-Perolehan Penjimatan daripada perundingan langsung dengan pembekal Penjimatan daripada pembelian bebas Duti Pengangkutan Pendapatan daripada pendaftaran Vendor Jumlah (RM) 456.76 817. Dengan menggunakan sistem e-Perolehan.069. Kaedah ini merupakan satu pembaikan daripada kaedah tradisional di mana . ianya jelas menunjukkan faedah penjimatan kos yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan berbanding dengan sistem perolehan manual.70 562.140 Jadual 4.970. Keseluruhan penjimatan yang dicatatkan adalah hampir 1 juta ringgit pada tahun 2003 dan lebih 1.71 335.000.4 Spesifikasi Produk Sesuatu perolehan barangan yang akan dilakukan perlulah mempunyai spesifikasi yang baik dan lengkap untuk memenuhi keperluan aktiviti R&D yang bakal dijalankan. ianya membolehkan pengguna sistem menjalankan perundingan tentang spesifikasi produk secara atas talian.426.00 34.8.00 1. Selain daripada faedah penjimatan kos.113.16: Penjimatan Tahunan 2003 dan 2004 Unit Perolehan TMR&D Bil Perkara 2003 (RM) Tahun 2004 (RM) 1. 3.840.

brocher dan laman web mereka mengikut keperluan dan permintaan semasa. Hal ini diperakui oleh salah seorang responden dengan menyatakan: . Di samping itu juga. Perkara ini disebabkan oleh segala bentuk penyelenggaraan dan pengemaskinian sistem boleh dilakukan sendiri oleh kakitangan syarikat tanpa perlu menunggu bantuan teknikal daripada syarikat luar. Dengan cara ini segala butiran yang diperlukan oleh pihak pembeli boleh diperolehi dengan mengakses ke laman web pembekal atau muat turun (download) brocher atau sebut harga melalui Internet. perbincangan antara pembeli dan pembekal boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa perlu untuk mengatur sebarang temu janji dan pembeli juga boleh mendapatkan jawapan/kepastian daripada pembekal tentang spesifikasi produk yang diinginkan dengan serta merta. ianya memberikan kelebihan kepada organisasi itu untuk melakukan penyelenggaraan ke atas sistem yang dibangunkan sendiri adalah lebih mudah dan cepat.5 Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman Selain daripada faedah di atas. aktiviti perniagaan secara atas talian ini juga memberi kemudahan kepada para pembekal untuk mengemas kini spesifikasi produk.8. Melalui sistem atas talian ini. Di sini pembekal yang berjaya menawarkan barangan yang berkualiti dengan harga yang rendah akan diberi lebih perhatian daripada pembekal yang lain. 4. dengan membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman. Ini kerana. Pembelian menggunakan sistem e-Perolehan ini juga secara tidak langsung memberi faedah dari segi variasi pemilihan pembekal dan barangan yang lebih banyak.141 pembeli dan pembekal menjalankan perundingan secara bersemuka dan memerlukan perancangan untuk menetapkan masa dan tempat penemuan serta melibatkan kos untuk tujuan perbincangan. sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini juga mempunyai kelebihan dan keunikannya yang tersendiri.

pengguna sistem juga perlu sentiasa memastikan sistem mereka sentiasa memenuhi kehendak dan keperluan semasa. Dengan menggunakan sistem sendiri. Perkara ini dibuktikan sendiri dalam organisasi ini apabila pimpinan utama syarikat bertukar. perubahan masih berlaku sehingga sekarang. Itulah kelebihannya kalau membangunkan sistem sendiri. Ini kerana. sehingga kini perubahan dan pembaikan masih lagi dijalankan mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Oleh itu.142 “. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelian menggunakan sistem e-Perolehan. Walaupun sistem ini sudah 3 tahun digunakan. Keperluan kepada penggunaan sistem bagi setiap organisasi adalah berbezabeza bergantung kepada corak pentadbiran pihak atasan. Masa yang diperlukan untuk membuat perubahan atau membaiki kerosakan pada sistem itu bergantung kepada jenis perubahan atau kerosakan yang dialami. Perubahan dan pembaikan ini dilakukan tanpa melibatkan sebarang kos penyelenggaraan dan mampu diselesaikan dalam jangka masa yang agak singkat. Perubahanperubahan yang kita lakukan ini pun tidak melibatkan kos penyelenggaraan. Oleh itu. Seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Unit Perolehan dalam sesi temubual menyatakan: . teknologi itu sentiasa mengalami perubahan yang cepat. unit perolehan mampu untuk membuat perubahan dengan segera mengikut kehendak pihak pengurusan. Dari segi proses Perolehan juga turut berubah di mana prosedur pengesahan dan kelulusan permohonan pembelian telah dirombak bagi mengurangkan lagi elemen birokrasi. maka terdapat banyak perubahan yang berlaku. kebiasaannya corak pentadbiran syarikat juga akan berubah.. jika berlaku sebarang perubahan kepada struktur organisasi. Aspek penyelenggaraan merupakan elemen yang agak penting dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu sistem.

4. aktiviti penyelenggaraan yang ingin dilakukan agak mengambil masa kerana pihak syarikat perlu menunggu wakil daripada pihak pembekal sistem untuk melakukan penyelenggaraan ke atas sistem yang dibekalkan. perubahan proses perolehan tradisional kepada sistem e-Perolehan memberikan kesan yang begitu ketara dalam aktiviti pembelian terutamanya dari segi ketelusan dalam menjalankan pembelian. Tapi kalau setakat masalah teknikal yang kecil-kecil tu biasanya diperbaiki dengan segera. kadang-kadang sehari. maka kos penyelenggaraan juga akan meningkat. Merujuk kepada jadual di bawah.143 “Ada dua situasi.” Jika dibandingkan dengan penggunaan perisian yang sedia ada di pasaran. sistem ini sememangnya memberikan banyak faedah kepada pengguna dan organisasi. Masa paling lama kadang-kadang seminggu. Setiap penyelenggaraan yang dilakukan akan melibatkan kos penyelenggaraan yang perlu dibayar kepada pihak pembekal sistem sebagai bayaran perkhidmatan. ada yang kita bangunkan untuk kita masukkan benda-benda baru dan pemprograman semula perlu dilakukan dan ianya akan mengambil masa jua. Jika perubahan kerap dilakukan.8. Masa untuk programkan semula sistem itu bergantung.6 Rumusan bagi Faedah e-Perolehan Secara ringkasnya. Jadual 4. dan kalau mudah. .17 di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem perolehan lama dengan sistem e-Perolehan.

53).144 Jadual 4.65) diikuti dengan kurang keselamatan (2. Masa proses pembelian Penjimatan Kos • Mengambil masa lebih kurang 2 minggu untuk proses pembelian • Mengambil masa 2-3 hari untuk proses pembelian • Melibatkan kos yang tinggi untuk courier/ penghantaran maklumat • Tidak melibatkan kos courier kerana sebut harga dinyatakan secara online • Spesifikasi produk • • Menggunakan kertas yang banyak Requester kadang kala memberi spesifikasi produk yang lama @ salah Spesifikasi produk lambat diterima • • Tidak menggunakan banyak kertas (paperless) Perundingan mengenai sebut harga boleh dijalankan atas talian (online) di mana pembeli boleh upload file baru melalui e-mel.60) dan tekanan pengurangan harga memberi kesan pengurangan khidmat pelanggan dan isu kualiti (2. Rajah 4.9 Kekangan Teknologi dan Masalah Hasil daripada soal selidik yang dijalankan rata-rata menyatakan bahawa takut kepada penipuan di Internet mencatatkan min yang tertinggi (2.17 : Perbezaan perolehan Tradisional dan e-Perolehan Faedah Ketelusan (Transparency) Perolehan Tradisional • Tiada ketelusan dengan perolehan tradisional dan pelbagai persoalan dan keraguan timbul. . 4.10 menunjukkan min halangan yang dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. • Sistem e-Perolehan Dapat meningkatkan ketelusan di mana sistem ini lebih terbuka dan dicapai oleh semua kakitangan TMR&D dan dapat mengurangkan keraguan.

5 2 1. Perkara ini diperakui sendiri oleh Penolong Pengurus Besar dalam jawapan beliau yang berbunyi: . untuk mengatasi halangan dari kurang keselamatan di Internet. pihak pengurusan telah mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan kepada sistem e-Perolehan dengan menggunakan rangkaian keselamatan di Internet dengan menukarkan http kepada https.5 1 0. unit IT TMR&D telah menggunakan perisian anti virus yang akan mengimbas setiap komputer yang ada di TMR&D.145 3 Min 2. Bagi keselamatan sistem. Di samping itu. unit IT TMR&D juga menjalankan pengawasan ke atas sistem Internet TMR&D dengan menggunakan firewall dan tidak membenarkan laman web yang tidak selamat memasuki sistem TMR&D.10 : Min Halangan Penggunaan sistem e-Perolehan Beberapa penyelesaian kepada permasalahan di atas telah diperolehi daripada sesi temubual yang dijalankan.5 0 Kurang keselamatan Kemudahan yang lemah Kurang kesedaran Tidak biasa dengan teknologi Ketidaksediaan Halangan Rajah 4. Di samping itu juga.

Gangguan pada sistem ini merupakan sesuatu perkara yang di luar kuasa pihak pengurusan perolehan.” Selain daripada halangan tersebut. masalah yang sering mereka hadapi ialah berkenaan dengan server di mana jika terdapat gangguan pada server sistem e-Perolehan juga akan terganggu dan menyebabkan pemindahan data atau maklumat tidak dapat dijalankan. ” Bagi mengatasi masalah ini. ianya akan memberi kesan kepada kita punya sistem. bukannya selalu. isu ini adalah di bawah kawalan pihak kami. Unit perolehan dan Unit IT telah membuat perancangan awal di mana mereka telah menyediakan sistem “back up” untuk menangani masalah tersebut. . Gangguan ini adalah disebabkan oleh masalah talian yang dialami oleh Telekom Malaysia. jadi kalau TM menghadapi masalah. jadi apabila terdapat masalah teknikal ini atau ada elemen yang down. … line yang kita gunakan ini kita dapat dari Telekom Malaysia (TM). ianya akan mengganggu aplikasi proses atau ia akan melambatkan pembuatan keputusan. Walau bagaimanapun. Gangguan sistem ini berlaku sekali sekala. Sistem “back up” berfungsi sebagai sistem yang menyimpan segala maklumat dan urusan transaksi berkenaan dengan e-Perolehan walaupun semasa berlaku gangguan pada server.146 “Keselamatan rangkaian dipertingkatkan dengan menggunakan (https) di mana sistem sekarang yang sedia ada menggunakan (http) dan penambahan (s) merupakan cadangan daripada CEO baru untuk meningkatkan lagi keselamatan server dalam sistem e-Perolehan. Maka. gangguan pada server ini jarang berlaku dan masih lagi dapat diatasi seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Kewangan: “ Kelemahannya ialah bila sistem itu (down).

67 3. ianya dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh Unit Perolehan di TMR&D dan perjalanan proses e-Perolehan dapat berjalan dengan lancar.18). Ini kerana setiap permasalahan dan halangan yang dihadapi oleh pengguna terhadap sistem e-Perolehan ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan dengan segera.147 Penggunaan sistem e-Perolehan di kalangan para pembekal juga tidak memberikan banyak masalah kepada mereka.18: Min Keseluruhan Bagi Halangan Sistem e-Perolehan Halangan e-Perolehan Halangan penggunaan sistem e-Perolehan Min 2.68 hingga 5. Pembahagian tahap ini adalah seperti berikut: Tahap Rendah Sederhana Tinggi Markat 1.31 (Lihat Jadual 4.34 hingga 3. Sehingga kini. boleh di katakan tiada rungutan daripada pihak pembekal berkenaan penggunaan sistem e-Perolehan di sini. kelemahan pada sistem ini adalah di luar kawalan pihak pengurusan dan ianya juga merupakan masalah yang turut dialami oleh organisasi lain. Biasanya.66 . Jadual 4.00 Sumber : J/K Penyelidikan Fakulti Pendidikan. UTM 2001/2002 Secara kesimpulannya min halangan penggunaan sistem e-Perolehan ini adalah rendah iaitu 2. Berikut adalah analisis keseluruhan bagi halangan penggunaan sistem ePerolehan di TMR&D. mereka hanya perlu menghubungi Unit Perolehan TMR&D dan Unit Perolehan akan membuat semakan pada sistem Unit Perolehan. Dengan adanya sistem “back up” ini.33 2. Di samping itu juga.31 Sisihan Piawai 0. Sekiranya pihak pembekal menghadapi masalah seperti tidak boleh menghantar sebut harga. maklumat yang lambat sampai kepada Unit Perolehan akan disimpan dalam sistem “back up”. Unit Perolehan akan menghubungi Unit IT untuk membuat semakan pada sistem “back up”.00 hingga 2. Jika maklumat tersebut tiada dalam sistem.

Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan Terdapat hubungan bererti di antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan Disokong Ditolak Ditolak Ditolak Disokong Ditolak Ditolak Dapatan Ditolak Disokong . temubual dan pemerhatian yang telah dijalankan ke atas syarikat kajian kes. Hasil dapatan kajian digunakan untuk menguji hipotesis kajian seperti yang terdapat pada Jadual 4.148 4.22. Dapatan daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif seperti Ujian-t. ANOVA.10 Rumusan Analisis data di dalam bab ini memberikan dapatan daripada beberapa kaedah yang telah digunakan bagi pengumpulan data seperti soal selidik. Pengkaji mendapati bahawa pengguna sistem ePerolehan di TMR&D terdiri daripada responden yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dan terdapat beberapa perbezaan yang signifikan dari aspek amalan e-Perolehan dan tahap pendidikan. Jadual 4. dan regresi.22 : Ringkasan kepada Keputusan Tinjauan Hipotesis Hipotesis 1: Hipotesis 2: Hipotesis 3: Hipotesis 4: Hipotesis 5: Hipotesis 6: Hipotesis 7: Hipotesis 8: Hipotesis 9: Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina.

Walau bagaimanapun gangguan ini jarang berlaku dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini juga telah dijalankan dengan menyediakan sistem “back up”.149 Daripada sembilan hipotesis yang dikemukakan. namun dapatan daripada analisis temubual serta pemerhatian yang telah dijalankan sedikit sebanyak dapat membantu pengkaji memahami dengan lebih mendalam tentang penolakan hipotesis tersebut seperti yang telah diperbincangkan dalam analisis kajian. ianya mempunyai kelemahan dari segi gangguan pada server. Setiap teknologi baru yang digunakan pastinya mempunyai kelemahan yang tersendiri. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan setiap syarikat yang mendaftar mempunyai perniagaan yang stabil dan berkemampuan untuk menjadi pembekal kepada syarikat TMR&D. unit IT TMR&D juga menjalankan pengawasan ke atas sistem Internet TMR&D dengan menggunakan firewall dan tidak membenarkan laman -laman web yang tidak selamat memasuki sistem TMR&D. Bagi keselamatan sistem. Walaupun hasil daripada analisis soal selidik tidak banyak menyokong hipotesis kajian. Walaupun terdapat beberapa kelemahan pada sistem e-Perolehan ini. semua pembekal/vendor dikehendaki mendaftarkan perniagaan mereka kepada unit perolehan TMR&D. Di samping itu. analisis dan penemuan menerima tiga hipotesis kajian iaitu hipotesis yang kedua dan keenam iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dan hipotesis yang ke sembilan iaitu terdapat perhubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Seperti sistem e-Perolehan. unit IT TMR&D telah menggunakan perisian anti virus yang akan mengimbas setiap komputer yang ada di TMR&D. keselamatan sistem dan penipuan di Internet. Hasil dapatan daripada kaedah kualitatif mendapati bahawa sistem e- . Untuk menangani masalah penipuan di Internet. namun kelemahan tersebut bukan satu halangan kepada syarikat ini untuk melaksanakan sistem e-Perolehan ini. Ini kerana kelebihan dan kebaikan daripada penggunaan sistem ini adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan masalah yang terdapat pada sistem ini. Pengkaji percaya bahawa keputusan analisis di atas adalah lebih tertumpu kepada pandangan dan pendapat kakitangan TMR&D ke atas sistem yang dikaji.

Sehubungan dengan itu. pembangunan sistem secara dalaman ini juga membeli kelebihan kepada syarikat dari segi kos penyelenggaraan yang lebih murah dan cepat serta memudahkan sebarang pindaan dilakukan ke atas sistem mengikut keperluan semasa syarikat.150 Perolehan TMR&D ini merupakan satu sistem yang mesra pengguna dan memudahkan urusan perolehan dijalankan oleh semua kakitangan syarikat ini. dapatan kajian ini adalah penting dan sangat diperlukan bagi membolehkan pengkaji membuat persediaan dari segi praktikal dan garis panduan kepada organisasi yang berminat untuk melaksanakan sistem ePerolehan dalam organisasi mereka. Di samping itu juga. .

0 Pengenalan Bab ini membincangkan penemuan kajian yang telah dihuraikan dalam Bab IV serta memaparkan aplikasi serta batasan bagi kajian ini. ianya berada tahap yang tinggi kerana majoriti pengguna sistem amat berpuas hati dengan sistem e-Perolehan ini jika . tahap amalan e-Perolehan di syarikat kajian kes menunjukkan bahawa pengguna sistem e-Perolehan di organisasi ini adalah tinggi berdasarkan kepada jawapan yang diberikan daripada soal selidik yang diedarkan. Perkara ini disebabkan semua permohonan pembelian barangan dan perkhidmatan perlu dilakukan secara atas talian dan tiada lagi permohonan secara tradisional digunakan. Untuk objektif yang pertama. Analisis dan penemuan kajian ini telah menjawab semua objektif kajian yang dikemukakan dalam Bab 1. Cadangan tindakan juga turut dikemukakan sebelum cadangan kajian-kajian lanjutan yang boleh dilakukan oleh para penyelidik. Daripada segi tahap prestasi e-Perolehan pula. Ia dimulakan dengan rumusan penemuan kajian diikuti dengan bahagian implikasi teoritikal dan implikasi praktikal seterusnya bahagian batas kajian. dapatan kajian menunjukkan bahawa.151 BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.

2001). Perkara ini mungkin disebabkan tahap pengetahuan dan pendedahan mereka terhadap teknologi terkini adalah lebih baik dan mereka tergolong dalam pekerja yang berpendidikan tinggi. Antara masalah yang sering . Analisis kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Daripada aspek perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dan faktor demografi. Dapatan ini juga menyokong kajian lepas yang menyatakan bahawa faktor jantina dan kategori jawatan juga tidak memberi kesan ke atas aspek pembelian (Sharon. Ini kerana sistem e-Perolehan ini merupakan satu pembaikan dalam proses perolehan tradisional kerana lebih mudah. dapatan tentang perbezaan ini telah mencapai objektif kajian yang kedua dan keenam. Seterusnya. Bagi mencapai objektif kajian yang ketiga. pengkaji telah mendapatkan pandangan dan pendapat daripada beberapa orang responden yang dicadangkan oleh pihak pengurusan.4). tahap pendidikan memberikan nilai signifikan ke atas amalan dan prestasi e-Perolehan. dengan menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian. satu persamaan regresi telah dibentuk untuk melihat hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dan prestasi ePerolehan. Oleh itu. kategori jawatan dan tempoh pengalaman tidak memberikan sebarang perbezaan kerana tidak terdapat sebarang nilai signifikan. Hasil daripada temubual ini memberikan penyelesaian yang biasa digunakan oleh organisasi ini dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem e-Perolehan. Manakala analisis bagi perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi seperti jantina.152 dibandingkan dengan perolehan secara tradisional.7. namun analisis regresi menunjukkan bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang yang terbesar dalam meningkatkan faedah e-Perolehan. Walaupun hubungan yang wujud tidak begitu kuat (rujuk Bab 4 bahagian 4. Terdapat perbezaan antara pengguna yang memiliki sarjana muda dengan sarjana dalam menggunakan sistem ini. cepat dan menjimatkan kos.

operasi dan prestasi syarikat mereka. Pendaftaran pembekal ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai pembekal bagi tujuan kawalan prestasi dan jaminan terhadap barangan yang dibeli. hasil daripada ujian soal selidik mendapati bahawa takut kepada penipuan di Internet. unit perolehan dengan kerjasama unit IT telah menyediakan satu sistem back up bagi tujuan menyimpan segala maklumat penting sekiranya berlaku gangguan pada server. 5.1 Rumusan Penemuan Kajian Teknologi Maklumat pada masa kini menunjukkan perubahan yang dramatik dalam cara organisasi menjalankan perniagaan mereka. rumusan bagi penemuan kajian dibincangkan bagi melihat secara keseluruhan dapatan daripada analisis yang telah dijalankan. kurang keselamatan dan tekanan pengurangan harga memberi kesan terhadap kualiti dan khidmat pelanggan merupakan halangan yang dihadapi oleh pengguna sistem di organisasi ini. Halangan ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan dengan mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan dan mengambil langkah berjaga-jaga dari terpedaya dengan penipuan di Internet. Bagi mengelakkan daripada penipuan di Internet.153 dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan ialah gangguan pada server. Seterusnya. Ini kerana impak daripada IT ini amat besar bagi . Tanpa mengira sektor industri kecil. Bagi mengatasi masalah ini. industri kecil dan sederhana. kesemua objektif telah dicapai melalui kajian kes yang telah dijalankan. segala pembelian yang dilakukan oleh pengguna sistem e-Perolehan mestilah melalui pembekal yang telah berdaftar dengan unit perolehan syarikat. Secara kesimpulannya. Selain daripada masalah kepada server. dan industri besar semuanya tidak terkecuali daripada kesan rangkaian teknologi maklumat dalam strategi.

2005. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa wujud hubungan antara amalan ePerolehan dan prestasi e-Perolehan. Robieh. 2001. Berdasarkan kepada kajian lepas. penggunaan Internet. Park. Daripada analisis regresi yang dijalankan mendapati bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang terbesar bagi faedah e-Perolehan berdasarkan nilai signifikan yang diperolehi dalam analisis ini. Pendedahan yang meluas tentang teknologi di sekolah dan institusi pengajian tinggi memberikan pengetahuan tentang faedah serta kegunaan teknologi dan menyemai pelajar dengan persepsi tersendiri berkaitan teknologi. Kajian lepas juga membuktikan bahawa tahap pendidikan mempunyai pertalian yang rapat dalam menguasai bidang keilmuan (Bakri. Dalam kajian tersebut. 2002). Hasil daripada analisis dan dapatan dalam kajian ini telah menyokong tiga hipotesis kajian iaitu hipotesis yang kedua dan keenam iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dan hipotesis yang ke sembilan iaitu terdapat perhubungan antara amalan ePerolehan dan prestasi e-Perolehan. Ini bermakna bahawa faedah e-Perolehan banyak bergantung kepada bagaimana sesuatu pembelian itu dijalankan. (Rugimbana. Hasil analisis yang diperolehi ini juga turut menyamai dengan dapatan seorang penyelidik lepas dalam kajian beliau terhadap perhubungan amalan dan prestasi e-Perolehan.154 membolehkan mereka dapat terus berada dalam pasaran dan bersaing di peringkat global. ianya dapat memberi satu peluang yang besar kepada syarikat (Ab Hamid dan Majid. Mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung untuk menggunakan pelbagai bentuk penggunaan teknologi terkini. keadaan e-Perolehan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. 1995. beliau menjangkakan hubungan ini akan menjadi lebih kuat sekiranya bilangan . Teo. Perbezaan ini wujud disebabkan kerana tahap pendidikan sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka terhadap pembelajaran. ). namun sekiranya syarikat mampu untuk berhadapan dengan cabaran ini. 2003) dan ianya juga sering dikaitkan kepuasan kerja. Pengenalan kepada sistem e-Perolehan untuk menggantikan perolehan tradisional yang menggunakan IT sebagai medium transaksi merupakan satu pembaharuan dalam menjalankan pembelian. 2004.

Dapatan daripada kaedah temubual dan pemerhatian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini memberikan banyak kelebihannya kepada organisasi yang membangunkannya.000 dan ada yang lebih tinggi daripada jumlah tersebut bergantung kepada fungsi dan proses perolehan yang dikehendaki. 2004). Ini kerana pembelian perisian di pasaran biasanya memerlukan peruntukan lebih kurang RM300. Dari segi . Keupayaan TMR&D dalam membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman menunjukkan bahawa sistem boleh dibangunkan sendiri sekiranya organisasi itu mempunyai kepakaran dari segi tenaga kerja dalaman dan teknologi yang diperlukan untuk membangunkan sistem tersebut. tidak menjadi halangan kepada syarikat ini untuk membeli perisian yang sedia ada dengan kos yang tinggi. Oleh yang demikian. ExxonMobil dan sebagainya. Syarikat ini mampu menggunakan perisian dari luar kerana mereka mempunyai kemampuan daripada aspek kewangan dan mereka juga mampu untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang lengkap untuk melaksanakan sistem tersebut. kekangan daripada aspek kos pelaksanaan yang tinggi dan isu keselamatan serta kekurangan infrastruktur teknologi tidak lagi menjadi penghalang kepada penggunaan sistem e-Perolehan. Syarikat ini menggunakan perisian sistem e-Perolehan yang terdapat di pasaran dan kebanyakan perisian ini adalah berasal dari negara luar. penggunaan sistem ini hanya tertumpu kepada aplikasi projek perdana kerajaan dan syarikat gergasi seperti PETRONAS. di awal pembangunan sistem e-Perolehan.155 transaksi dipertingkatkan dengan menggunakan teknologi e-Perolehan (Quesada. TMB. Pada masa kini. Oleh itu. Ini kerana pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman adalah lebih menjimatkan dan mudah untuk dilakukan perubahan ke atas sistem tersebut mengikut keperluan semasa organisasi. mereka hanya menumpang penggunaan server yang sedia ada di Unit IT.000 hingga RM800. Daripada kajian yang dijalankan ke atas TMR&D.

penyelidikan mendapati bahawa penggunaan sistem e-Perolehan sememangnya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses perolehan syarikat. Secara keseluruhannya.2 Implikasi Teoritikal dan Sumbangan Berdasarkan kepada pengumpulan data daripada soal selidik. temubual dan juga pemerhatian. Maka.156 pembelian peralatan sokongan lain seperti Perisian Dream Weaver. Faedah yang paling utama yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan ialah ketelusan dalam proses pembelian kerana daripada pandangan pihak pengurusan. Micromedia Flash. dengan pelaksanaan sistem ini. 2003). Moise dan Geloso. Kajian lepas juga turut menyatakan bahawa sistem e-Perolehan dapat meningkatkan aspek ketelusan dalam membuat pembelian (Utusan Malaysia. Ini kerana sepanjang pembangunan sistem dijalankan beberapa perbincangan dan pengujian telah dijalankan bagi memastikan sistem yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi proses perolehan syarikat. mereka ingin membentuk ketelusan kepada semua pihak yang menjalankan urusan dengan TMR&D. Ini kerana sebelum TMR&D memperkenalkan sistem e-Perolehan. 5. 2006. perolehan dilakukan secara tradisional di mana ketelusan dalam membuat pembelian sering dipertikaikan. Photoshop untuk tujuan pembangunan sistem tidak memerlukan kos yang tinggi. Pada masa ini keperluan adalah lebih kepada masa dan tenaga individu yang terlibat dari segi pembangunan sistem. Ini kerana pembangunan sistem secara dalaman mampu membantu syarikat memperolehi faedah daripada penggunaan teknologi tersebut sama seperti faedah yang diberikan oleh sistem yang sedia ada di pasaran. Kajian ini juga memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang . Rogge. sistem e-Perolehan TMR&D yang dibangunkan secara dalaman merupakan satu alternatif yang baik bagi organisasi. isu terhadap ketelusan tidak lagi menjadi persoalan kepada pihak pengurusan TMR&D. 2003.

Ini berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik yang menyatakan hampir semua aplikasi e-Perolehan adalah penting untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelian (Croom. Berdasarkan kepada laporan penjimatan kos tahunan unit perolehan serta maklum balas daripada soal selidik yang diedarkan kepada pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. ianya dapat meningkatkan lagi aplikasi sistem ini di samping menambahkan faedah yang sedia ada terutamanya dari segi kos pembelian yang lebih murah. Seperti mana yang dibincangkan dalam bab 2.6. teknologi e-Perolehan yang digunakan serta kesan sistem ePerolehan ke atas prestasi perolehan syarikat. Walaupun penjimatan yang diperolehi oleh syarikat ini kurang daripada 5%. Sekiranya aplikasi ini diterapkan dalam sistem e-Perolehan TMR&D. e-MRO. e-Tender. 2000. e-Lelong. Weil. 2003. e-Maklumat. Frye. Eakin. ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kecekapan proses perolehan. sekiranya proses pembayaran ini diautomasikan. Penjimatan kos sebanyak 3% yang diperolehi oleh syarikat ini membuktikan bahawa kajian lepas yang menyatakan bahawa penggunaan sistem ini dapat memberikan penjimatan sekitar 5% daripada kos perolehan (Timmers. 2002. .. 2000. ada beberapa aplikasi e-Perolehan seperti e-Lelong masih belum dilaksanakan oleh syarikat kajian kes (Lihat Bab 2 bahagian 2. didapati bahawa penggunaan sistem e-Perolehan sememangnya dapat menjimatkan kos perolehan terutamanya dari segi kos transaksi. Ini kerana buat masa ini proses pembayaran masih lagi dilakukan secara manual di mana automasi sistem e-Perolehan ini hanyalah sehingga pengeluaran Purchase Order (PO). 2004). dan e-Kerjasama (de Boer et al. 2001). namun peratusan penjimatan kos ini masih boleh dipertingkatkan sekiranya keseluruhan sistem ini diautomasikan. Quesada.1). 2000). mengurangkan kertas kerja. Pengkaji berpendapat. terdapat beberapa aplikasi e-Perolehan seperti e-Sumber.157 amalan perolehan. Jika dibandingkan antara sistem e-Perolehan TMR&D dan aplikasi e-Perolehan ini. Subramaniam et al. 2004. dan mengurangkan kos pencarian pembekal.

ianya dapat dijadikan sebagai salah satu daripada jalan penyelesaian kepada halangan di atas. Kajian lepas mendapati bahawa kesukaran mendapatkan perisian sistem yang bersesuaian dengan kehendak organisasi merupakan antara halangan kepada pelaksanaan sesuatu sistem (Davila et al.305. 2002). Dari segi perhubungan antara amalan e-Perolehan (kontrak perundingan dan jenis permohonan) dan prestasi e-Perolehan (faedah kepada pengguna dalaman) pula menunjukkan perhubungan yang agak lemah kerana nilai R2 yang diperolehi daripada analisis regresi yang dijalankan adalah 0. Robieh. Halangan ini disebabkan organisasi sukar untuk mengintegrasikan proses yang sedia ada dengan perisian yang sedia ada di pasaran dan menjadikan mereka kurang berminat untuk menjalankan perolehan secara elektronik. 2001. Kajian ini juga merupakan kesinambungan daripada kajian yang dijalankan oleh seorang penyelidik dalam melihat perhubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. ). Sehubungan dengan itu.158 Kajian ini memberikan rangka kerja teoritikal yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara amalan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan dan perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi.9). Oleh yang demikian. Seperti yang dibincangkan di dalam kajian literatur (rujuk bahagian 2. Teo. Perbezaan signifikan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dan faktor demografi hanya terdapat pada faktor tahap pendidikan. 2005. Maka dengan itu penyelidik tersebut menjangkakan hubungan ini akan lebih kuat sekiranya syarikat meningkatkan lagi amalan e-Perolehan dari segi kontrak perundingan dan jenis permohonan yang dijalankan dengan menggunakan sistem e-Perolehan (Quesada. Park. (Rugimbana. dengan membangunkan sistem ini secara dalaman. Dapatan ini juga adalah lebih kurang sama dengan hasil dapatan yang dijalankan oleh penyelidik tersebut. 2004. 1995. 2003) dan ianya juga sering dikaitkan kepuasan kerja dan penggunaan Internet. 2004). kajian ini juga mengemukakan pendekatan yang digunakan oleh syarikat R&D dari segi persediaan awal sebelum dan semasa . Perkara ini turut dijelaskan oleh seorang penyelidik yang berpendapat bahawa tahap pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka terhadap pembelajaran (Bakri.

2005. Helmi. Kebanyakan kajian tentang sistem e-Perolehan lebih menumpukan kepada penggunaan sistem yang sedia ada di pasaran dan tertumpu kepada sektor industri (Hussain et al.79).15) di mana antara faedah utama yang diperolehi oleh organisasi ialah mengurangkan kos transaksi (3. Quesada. 2003). Oleh itu. Ini kerana kajian yang berkaitan dengan pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman ini adalah sangat berkurangan.159 melaksanakan sistem e-Perolehan TMR&D dan bagaimana mereka menangani masalah yang berkaitan dengan sistem tersebut. 2002 dan Quesada. 2004). . 2005. Croom dan Johnston. Hasil daripada dapatan kajian mendapati bahawa sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalam ini juga dapat memberikan faedah yang hampir sama dengan sistem yang sedia ada di pasaran. mengurangkan kertas kerja (3. Pengkaji juga berpendapat bahawa kekurangan penggunaan sistem e-Perolehan di Malaysia adalah disebabkan oleh organisasi kurang pendedahan tentang pembangunan sistem e-Perolehan yang boleh dilakukan secara dalaman. dan mengurangkan masa transaksi (3.90). kajian ini memberi pendedahan tentang sebuah sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri oleh sebuah organisasi yang berorientasikan R&D dan berjaya membangunkan sistem e-Perolehan mereka dan memperolehi faedah yang hampir sama dengan perisian sistem yang berada di pasaran. 2004. Perkara ini dibuktikan daripada analisis kajian dalam bab empat (lihat Jadual 4. Faedah ini adalah sama seperti dalam kajian lepas yang dijalankan ke atas syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan yang sedia ada di pasaran (Mohsen & Sharmin.80).

Perbezaan proses e-Perolehan bukanlah menjadi suatu yang kritikal.3 Implikasi Praktikal dan Sumbangan Keputusan daripada kajian ini mempunyai implikasi dan sumbangan yang penting kepada pengguna sistem e-Perolehan. Ianya bergantung kepada keperluan semasa syarikat dalam menentukan bagaimana proses perolehan yang perlu diguna pakai dalam organisasi tersebut. Kajian ini tidak memberi pengecualian terhadap aspek tersebut dan pengkaji merumuskan sumbangan dan implikasi kajian ini kepada pengguna sistem ePerolehan adalah seperti berikut: Kepentingan kajian ini adalah untuk memahami proses e-Perolehan yang disokong oleh beberapa kajian yang telah dijalankan sebelum ini.. Ini kerana apa yang lebih penting ialah sejauh mana sistem ePerolehan dapat meningkatkan prestasi syarikat. Adalah penting bagi setiap penyelidik untuk memberikan sumbangan teoritikal yang kuat kepada bidang penyelidikan yang dijalankan. Perkara ini juga dibuktikan daripada hasil kajian ini yang mendapati bahawa sistem e-Perolehan TMR&D juga memperolehi faedah penjimatan dalam kos transaksi seperti yang dikemukakan dalam literatur (lihat Jadual 4. Kebiasaannya kos per transaksi dengan menggunakan e-Perolehan boleh dikurangkan sebanyak 65% jika dibandingkan dengan perolehan tradisional. Brunelli. 2000. de Boer et al. Walau bagaimanapun. 2000). .29 trilion pada hujung tahun 2004 (kajian oleh GarnterGroup’s e-Business Intelligence Service. Statistik semasa menyatakan bahawa perdagangan elektronik (B2B) akan meningkat kepada $7. 2002) keberkesanan proses dalaman dan automasi merupakan kunci yang membawa kepada peningkatan keberkesanan proses perolehan. sumbangan kepada bidang literatur merupakan langkah pertama dalam memberikan sumbangan akhir kepada pengguna sistem.17) Sistem e-Perolehan TMR&D yang dibangunkan secara dalaman ini mampu memberikan penjimatan ke atas perolehan yang dilakukan mencecah hampir kepada jutaan ringgit. Manakala dalam literatur e-Perolehan (Croom. Setiap syarikat mempunyai proses e-Perolehan yang berbeza.160 5.

pembaikan dan pengubahsuaian sering dilakukan bergantung kepada keperluan semasa syarikat. kajian ini turut memberikan pendekatan tentang pelaksanaan sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman dalam sebuah organisasi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan. perancangan awal telah dilakukan dengan mereka bentuk proses-proses yang terlibat dan kemudiannya membangunkan sistem tersebut. Dijangkakan bahawa penerapan sistem e-Perolehan pada peringkat strategik akan memberikan kesan positif pada jangka masa panjang. Sebelum sistem e-Perolehan ini dibangunkan. Oleh kerana sistem e-Perolehan TMR&D masih baru digunakan (3 tahun). Pengkaji meramalkan bahawa semakin tinggi amalan e-Perolehan dalam organisasi. Di samping itu. Ini kerana wujud perhubungan yang signifikan antara amalan dan prestasi e-Perolehan. sumbangan utama dalam kajian ini ialah mengemukakan alternatif untuk membangunkan sistem . maka amalan e-Perolehan di organisasi ini masih lagi terhad dan tertumpu kepada jenis pembelian secara terus dan sebut harga. Penjimatan yang boleh diperolehi daripada aktiviti ini adalah daripada aspek kos.4). Keistimewaan yang terdapat pada sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini adalah dari segi memudahkan aktiviti penyelenggaraan dan pengubahsuaian dilakukan. semakin tinggi faedah yang boleh diperolehi daripada sistem tersebut. Oleh yang demikian. Oleh itu. Pendekatan kepada pelaksanaan sistem ini di lihat bermula dari peringkat pembangunan.161 Syarikat yang berminat untuk melaksanakan sistem e-Perolehan boleh melihat kepada kesan positif antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. masa. tenaga kerja dan cepat. Sekiranya pembelian secara bida dilakukan dengan lebih meluas. pelbagai faedah lain boleh diperolehi daripada amalan tersebut terutamanya dari segi harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik.2. organisasi yang menggunakan sistem e-Perolehan akan mendapat faedah daripada amalan perolehan yang dilakukan. pelaksanaan dan juga peringkat penggunaan sistem tersebut (lihat Bab 4 bahagian 4. Walau bagaimanapun hipotesis ini adalah untuk kajian lanjutan apabila tahap penggunaan sistem e-Perolehan adalah lebih tinggi daripada hari ini. manakala pada peringkat pelaksanaan dan penggunaan sistem.

Walau bagaimanapun. Dalam mengekalkan prestasi sistem e-Perolehan ini. pihak pengurusan TMR&D merasakan pembaikan secara terusmeneruskan adalah lebih praktikal untuk dilaksanakan. pembaikan secara berterusan merupakan satu proses yang paling idea dalam sesebuah organisasi.1. Secara teoritikalnya. selaras dengan keperluan semasa syarikat. Pengkaji juga bersetuju dengan pendapat Buxman dan Gebauer (1999) yang menyatakan bahawa kos pelaksanaan yang rendah merupakan faktor kejayaan kritikal bagi penggunaan IT dalam organisasi. Ini kerana bagi penggunaan sistem e-Perolehan untuk tujuan MRO. Perubahan dan penyelenggaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem. sistem ini boleh dibangunkan sendiri secara dalaman dengan menggunakan kepakaran yang ada dalam syarikat tersebut. dengan sistem ini. sistem yang dibangunkan secara dalaman ini juga memberikan kelebihan dalam aspek penyelenggaraan dan perubahan kepada sistem. Pembangunan sistem ini juga tidak mengambil masa yang lama dan TMR&D hanya mengambil masa selama tujuh bulan untuk menyiapkan sistem ini. pihak pengurusan TMR&D mengaplikasikan pembaikan secara terus-menerus (continual) seperti pada Rajah 5. Pada rajah di bawah menunjukkan dua gambarajah yang terdiri daripada pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus. Terdapat beberapa perbezaan antara kedua rajah tersebut. segala perubahan boleh dilakukan dengan kadar segera tanpa perlu melibatkan pihak luar seperti pihak pembekal perisian sistem.162 e-Perolehan secara dalaman kepada syarikat yang ingin menggunakan sistem e-Perolehan dengan kos yang lebih murah dan mengikut keperluan syarikat. Selain daripada kos pelaksanaan yang rendah. Perkara ini dibuktikan oleh syarikat TMR&D yang membangunkan sistem ini dengan kerjasama unit perolehan dan unit IT. Oleh itu. ianya melibatkan kos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kos untuk membeli perisian yang sedia ada di pasaran. Pendekatan ini boleh digunakan dalam kajian pada masa akan datang untuk melihat pelbagai alternatif dalam memperkembangkan aplikasi teknologi maklumat. Ini kerana setiap pembaikan . Ini kerana teknologi sentiasa berubah mengikut peredaran zaman dan keperluan semasa. Dengan membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman.

Dalam melaksanakan pembaikan terus-menerus ini. Peringkat 1 dalam Rajah 5. Peringkat ini akan berterusan sepanjang sistem ini diguna pakai.1 : Pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus .163 yang dilakukan akan melibatkan perubahan kepada sistem. Pembaikan Pembaikan 3 2 1 Masa Masa Berterusan (Continueus) Terus-menerus (Continual) Rajah 5. segala pembaikan akan dihentikan buat sementara waktu (peringkat 2). Kebiasaannya. Peringkat ini merupakan peringkat permulaan dan terdapat banyak masalah yang dihadapi pada peringkat ini. Apabila sistem ini dirasakan sudah stabil dan memenuhi keperluan proses perolehan. terdapat beberapa peringkat yang akan dilakukan ke atas sistem. masa yang agak lama diperlukan untuk menjalankan pembaikan agar sistem ini dapat memenuhi kehendak dan keperluan proses perolehan. Dengan cara ini kesan daripada perubahan dan pembaikan yang dilakukan dapat di lihat dan segala masalah dan kelemahan akan dikenal pasti bagi membolehkan pembaikan yang lebih baik dijalankan pada masa akan datang. Oleh itu. pekerja kurang selesa sekiranya perubahan kerap dilakukan. Peringkat ke-3 ialah peringkat pembaikan sistem di mana segala kelemahan yang telah dikenal pasti akan di atasi dan pada masa ini dan masa yang diperlukan untuk menangani masalah ini adalah lebih singkat kerana ianya melibatkan perubahan yang kecil.1 menunjukkan peringkat perkenalan sistem di mana pada peringkat ini banyak masa dan pembaikan perlu dilakukan.

Jangka masa yang singkat ini tidak dapat memberikan hasil kajian yang lebih terperinci dan masa depan kepada sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman ini. persekitaran. Tempoh kajian lapangan yang berlangsung selama tiga bulan boleh mempengaruhi hasil kajian. dan sebarang perubahan kepada pentadbiran dan pengurusan TMB akan mempengaruhi pengurusan dan pentadbiran di TMR&D. keikhlasan dan kejujuran responden boleh dipersoalkan kerana sebagai manusia biasa. Masalah bias atau berpihak mungkin timbul kerana tanggapan yang diberikan oleh responden berkemungkinan untuk menjaga prestasi dan nama baik syarikat. Ini kerana syarikat TMR&D merupakan anak syarikat kepada TMB.4 Batasan Kajian Sebagaimana kajian sains sosial yang lain. jawapan yang diberikan banyak dipengaruhi oleh faktor emosi.164 5. tekanan. Ini kerana sekiranya TMB ingin menyelaraskan keseluruhan sistem pengurusan syarikat TMB maka TMR&D juga tidak terkecuali untuk melaksanakan sistem yang sama dengan TMB. kajian ini turut mempunyai batasan yang tidak dapat dielakkan kerana ianya melibatkan sampel manusia sebagai responden. . yang terdedah kepada emosi. persekitaran dan tekanan yang sukar dikawal. Selain daripada itu. serta kerjasama yang diberikan kepada pengkaji. Pemilihan responden dari kalangan kakitangan di syarikat TMR&D sahaja tidak dapat mewakili keseluruhan syarikat yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan di Malaysia.

Antaranya adalah seperti berikut: 5. mengurangkan pembelian melulu.5 Cadangan Tindakan Berdasarkan kepada hasil kajian yang diperolehi. 1991. Ini kerana pembelian di organisasi TMR&D melibatkan peruntukan yang besar dan sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Keough. malah ianya juga dapat meningkatkan keuntungan syarikat.165 5. ianya bukan sahaja dapat memberikan penjimatan dari segi kos perolehan. Sekiranya aspek pembelian ini diberi perhatian yang khusus.1 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan Pihak pengurusan perlu melihat aspek pembelian sebagai satu perancangan strategik agar ianya dapat diberi perhatian khusus.5. 1993. Pihak pengurusan juga boleh memperkenalkan sistem e-Perolehan TMR&D ini kepada syarikat bersaiz kecil dan sederhana untuk menggunakan sistem e-Perolehan ini sekiranya mereka menghadapi halangan dari segi kos untuk membeli perisian yang dari luar negara. . dan sebagainya. Ini kerana. Pihak pengurusan boleh menjual sistem ini dalam bentuk perisian atau licensee serta menyediakan khidmat runding kepada syarikat yang berminat dengan harga yang berpatutan. 2004). penyelidik menyenaraikan beberapa cadangan yang boleh memperbaiki dan mempertingkatkan lagi sistem ePerolehan TMR&D. Perkara ini telah banyak dinyatakan dalam kajian lepas supaya perancangan perolehan di masukkan ke dalam perancangan strategik syarikat (Cammish dan Keough. pengurusan pembelian yang terancang dapat memberikan banyak faedah kepada organisasi dari segi penjimatan kos. Ab Hamid dan Majid.

166 5. Ini kerana melalui . Pergantungan kepada produk perisian dari negara luar boleh menyebabkan kerugian kepada negara dari segi pengaliran mata wang asing dan juga kepakaran yang sedia ada dalam negara yang tidak digunakan sepenuhnya.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor Pihak pembekal perlu mempertingkatkan aplikasi IT mereka untuk membolehkan mereka menjalankan perniagaan secara atas talian. Dengan cara ini. Unit Perolehan diharapkan dapat menyediakan perkhidmatan dari segi khidmat nasihat kepada organisasi yang berminat untuk membangunkan sistem e-Perolehan mereka sendiri. aplikasi IT dapat dipertingkatkan dan secara tidak langsung penggunaan sistem e-Perolehan juga dapat diperluaskan.5. perdagangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam jangka masa sebenar dan tamat pada suatu tempoh bida yang telah ditetapkan di antara pembeli dan beberapa buah syarikat pembekal. Pengukur ini penting dalam menentukan kejayaan sesebuah sistem. Ini kerana dengan cara e-Lelongan ini. Unit Perolehan juga perlu menentukan satu Benchmark kepada sistem e-Perolehan ini untuk mengukur prestasi dan kemampuan sistem ini.2 Cadangan Kepada Unit Perolehan Unit perolehan perlu meningkatkan aplikasi sistem e-Perolehan TMR&D dengan menggalakkan pembelian secara bida. Ini kerana pembelian yang dijalankan secara bida ini dapat memberikan kos pembelian yang lebih rendah dan spesifikasi yang lebih baik kepada syarikat.5. Unit perolehan syarikat juga boleh mempertingkatkan aplikasi sistem e-Perolehan seperti penggunaan e-Lelong yang dipercayai dapat memberikan faedah pembelian dengan harga yang lebih rendah. Syarikat tempatan perlu digalakkan supaya menjadi lebih inovatif dalam membangunkan sistem perisian sendiri. 5. Di samping itu.

Hal ini bukan sahaja memberi penjimatan kepada pihak pembekal. 5. mudah dan meluas. Kajian lanjutan juga boleh dibuat dengan menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang berlainan seperti menggunakan kaedah longtidunal dan kaedah empirical untuk melihat sejauh mana kemampuan sistem ePerolehan yang dibangunkan secara dalaman ini berbanding dengan sistem e- . Kajian yang dilakukan ke atas syarikat ini berkemungkinan menghasilkan penemuan yang berbeza jika ianya dijalankan ke atas syarikat yang berlainan aktivitinya. Menurut Attaran & Attaran (2002). Adalah lebih menarik jika kita dapat mengkaji secara perbandingan antara beberapa buah syarikat yang membangunkan sendiri sistem e-Perolehan secara dalaman untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara syarikat tersebut. para pembekal boleh menjalankan perniagaan mereka secara global dan secara tidak langsung dapat memperluaskan lagi pasaran perdagangan mereka. malah mereka juga boleh mendapat kelebihan dari segi mengiklankan barangan mereka di laman web yang lebih murah. ianya dapat membantu syarikat tempatan untuk bersaing di peringkat antarabangsa di samping memperoleh peluang perniagaan yang lebih baik. e-Perkhidmatan dan sebagainya.6 Cadangan Kajian Lanjutan Memandangkan kajian hanya melibatkan satu kajian kes ke atas syarikat TMR&D yang merupakan sebuah organisasi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan.167 perniagaan secara atas talian. Dengan meningkatkan aplikasi IT dalam perniagaan mereka. Matlamat kerajaan untuk meningkatkan aplikasi IT di Malaysia perlu disambut baik oleh semua syarikat pembekal dalam meningkatkan aplikasi IT dalam aspek pengurusan dengan melaksanakan sistem pengurusan elektronik seperti eDagang. teknologi dapat memberi peluang kepada syarikat untuk memperoleh kelebihan bersaing tanpa mengira saiz organisasi tersebut. e-Perolehan.

Satu kajian tentang tajuk yang sama tetapi diadakan lebih menyeluruh dengan melibatkan semua syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan di Malaysia. Kajian juga boleh dijalankan terhadap pihak pengurusan organisasi yang belum menggunakan sistem e-Perolehan untuk melihat halangan dan kekangan yang dihadapi untuk melaksanakan sistem tersebut. Cadangan berikut boleh dijadikan pertimbangan bagi kajian penyelidikan akan datang. Kajian lanjutan dibuat ke atas faktor pendorong kepada pelaksanaan sistem ePerolehan seperti faktor dorongan daripada luar dan dalaman organisasi. . Di samping itu juga.168 Perolehan yang sedia ada di pasaran. terdapat banyak aspek dan pembolehubah yang dapat dijadikan bahan kajian. Kajian ini boleh menggunakan sampel yang lebih besar agar mendapat kesahan yang tinggi terhadap kajian yang dijalankan. Kajian lanjutan juga boleh dilakukan dengan melihat kesan sistem e-Perolehan ke atas pihak pembekal dan vendor berasingan dalam pasaran global dan pendekatan yang digunakan untuk memenuhi spesifikasi pembeli yang semakin tinggi dan kompleks. Selain itu. Faktor Kejayaan Kritikal juga boleh dikaji untuk menentukan faktor yang mana dapat memberikan kejayaan kepada sistem ini supaya ianya dapat digunakan dengan lebih meluas di Malaysia. Memandangkan penggunaan sistem e-Perolehan masih belum meluas di Malaysia. kajian seterusnya boleh dibuat berhubung kaitan antara jenis sistem e-Perolehan yang digunakan sama ada MRO dan ERP dengan teknologi yang digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua pembolehubah tersebut. Di samping itu juga. kajian lebih terperinci juga boleh dijalankan terhadap peranan yang boleh dimainkan oleh syarikat yang membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman dalam membantu syarikat lain yang berminat untuk membangunkan sistem ini secara dalaman menggunakan teknologi dan kepakaran yang sedia ada.

7 Rumusan Secara keseluruhannya. Dapatan kajian juga berjaya melihat hubungan yang wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan di samping menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem ePerolehan TMR&D. penggunaan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman merupakan satu alternatif kepada syarikat yang berminat untuk meningkatkan aplikasi IT dalam proses pembelian mereka. Perhubungan antara faedah e-Perolehan dan amalan e-Perolehan yang diperolehi daripada kajian ini adalah agak lemah. kecuali pada faktor tahap pendidikan dengan kontrak perundingan dan pengumpulan maklumat. adalah menjadi harapan pengkaji agar kajian ini dapat membantu pihak tertentu dalam melaksanakan sistem e-Perolehan dalam meningkatkan lagi proses perolehan mereka serta memberi peluang kepada mereka untuk faedah daripada penggunaan sistem tersebut. Akhir sekali. Secara keseluruhannya. namun ianya memberikan hubungan yang signifikan antara satu sama lain. tetapi mempunyai kekangan dari segi kos dan teknologi yang diperlukan. kajian ini telah berjaya mencapai objektifnya dalam mengukur tahap dan perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan syarikat kajian kes.169 5. Perbezaan signifikan ini wujud pada mereka yang mempunyai tahap pendidikan Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda. . Dari aspek perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi menunjukkan tidak wujudnya banyak perbezaan. Ini kerana pembangunan sistem e-Perolehan oleh TMR&D sememangnya tidak memerlukan kos yang tinggi dan hanya menggunakan kepakaran dalaman yang sedia ada. Pengkaji berharap kajian ini boleh dijadikan panduan dan hala tuju dalam meningkatkan usaha ke arah meningkatkan aplikasi IT di organisasi lain.

(2002). http://www. Kata-kata Aluan Mesyuarat Majlis Teknologi Maklumat Negara (N. Asia Computer Weekly (2003).com/pqdweb?dis=316223241&sid=1&Fmt=3&clientId=2 1690&RQT=309&VName=] Tarikh Pencarian: 17/12/2004. A. Bhd. (2000)..R.my/art_13.C.26 Feb 2005. A. dan Yuan. Office of Government Commerce. Archer.com. 44(3): 16-21. Z.170 Rujukan Ab Hamid. Management Science 43(12): 1676-1692. M. Applegate M. Industrial Management & Data Systems: 177-180. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. (2003). B. Universiti Teknologi Malaysia. Alias Baba (1998). Attaran. Andrews. (1996). Chicago. W.umi. http://www.html 101k. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. “Catch The Wave of E-Procurement”.eurasia-ict. N. Attaran.nsf/0/96d63e18205df5b948 25715d000f7aeb?OpenDocument Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006 Abu Bakar. Tarikh Pencarian: 20/1/2005. Pengurusan Pembelian : Sistem & Pelaksanaan.H dan Rohaizat. Bangi. R. Abdullah. Abdul Majid. Y. Bakri. “Reducing Buyer Search Costs: Implication For Electronic Marketplaces”.org/ConfMan/PC-online/paperlist. The Efficacy of E-Procurement To Businesses: An Empirical Survey on Malaysian Industries. (2002). Z. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. . Tarikh Pencarian: 12/1/2005. http://www. 10(5): 385-95. (2006).L. A. (2001).Y. L. Pembudayaan Teknologi Di Kalangan Pekerja Sektor Industri Teknologi Tinggi di Malaysia. dan Attaran. dan Majid.teennet.. N.gov.html .I. N.T). Bakos. Irwin. A Guide to eProcurement for the Public Sector. EurAsia-ICT 2002. (2002). (1997). S. J. Tesis Phd. dan Gartner. M.my/WebNotesApp/PMMain.pmo. (2000). Industrial Management. http://proquest. dan Mckenney J. Mengimbas Kembali Pembangunan Persekitaran Elektronik/Teknologi Maklumat di Malaysia (1997-2000). IL.F. Model Linear dalam Penyelidikan Sosial. The Coming Age of Online Procurement. Corporate Information Systems Management : The Issues Facing Senior Executive 4th ed. (2002). McFarlan W.14k . Managing Business to Business Relationships Throughout the e-Commerce Procurement Life Cycle.

NJ. “B2B E-Commerce Opportunities”. Y. 0-7695-1874-5/03 Chopra.aspx?file=20030912_BH. dan Gebauer. D. http://bajet2004.blogspot. Supply Chain Management Review. dan Lee. Analysis of Unstructured Data.ac.eperolehan. http://www. Evaluating the Use of Information Technology in Interorganization Relationships.D. Management Science. J. Internatonal Conference on System Sciences.html. G. Cammish. Communications of the ACM. G. Burns. Proceeding of The hawaii International Conference on Systems Science. P. Bajet 2004: Penggalak Pertumbuhan ICT dan Teknologi Tinggi. P. Chan. Data Collection and Analysis. London: Unwin Hyman. DPMM Harap ePerolehan Ubah Corak Dagangan Ahli.htm 12 September 2003.qmuc. May/Jun: 50-58. . E. (2001). O. M.171 Baron. (2000). Dougan.com/bm/press/showpage.. Buxmann. How the Internet Is Changing B2B Transaction. Proceeding of the 38th Hawai. T. Reliability and Validity in Qualitative Research. (2000). “Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers”. January: 5-8. The McKinsey Quarterly. dan Bailey. 19 September 2003. (1999). M. Bowles. (1961). V. A Strategic Role For Purchasing. Belanjawan (2004). S. “Web-Based E-Catalog System in B2B Procurement”. (2000). (1991).com/2003_09_01_bajet2004_archive. M.uk/psych/RTrek/study_notes/web/sn5.M. dan Keough. A. Tarikh Pencarian: 12/04/2005. (3): 22-39. South Orange. E-Procurement: The Transformation of Corporate Purchasing. J.. J. (1996). Shaw.htm. SME E-Procurement Adoption in Hong Kong. dan Hammersley. Boulton. Jumaat. (2002). The Custom Publishing Group. The Roles of Power. Berita Harian (2003). M. (1999). Cano. in Roger Sapsford nd Victor Jupp. J. Quantity and Quality in Social Research. K. dan Smith. J. A. Trust and Value. Tarikh Pencarian: 12/12/2004. The Management of Innovation. Bryman. 43(5): 93100. Brynjolfsson. Tarikh Pencarian: 21/12/2004. Study Notes. R. D. http://www. Sage Publication. London: Tavistock. London. dan Taylor. (1988). K. 46(4): 563585. J. dan Stalker.

Assessing Advantage. TX. (2002).dnmstrategies. New York. M. Theory and Practice of Participant Observation in Wass. S. Aldershot. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Y.govpro. 1(4): 38-45.F. 8(1): 25-33. (2002). “Electronic Procurement in Supply Chain Management: An Information Economics-based Analysis of Electronic Markets”. Practices. (2003). dan Kirkpatrick. An Evaluative Model for e-procurement Channel Adoption in : Proceeding of The Fifth INFORMS Conference on Information Systems and Technology (CIST. Denzin. 52 :1-20. R. (2000). “The Impact of Web-based Procurement on the Management of Operating Resource Supply”.A. Day. R. International Journal of Service Industry Management. I. (2000). Journal of Marketing. Measuring e-Procurement Benefits. Harper & Row.K. J. R. And Wells. Croom. 2000.com Tarikh Pencarian: 14/12/2004. M. (1973). Essign. . Contributing to the Bottom Line. P. (2000). (2002). A.S. Eric Goh (2000). at: www. “How to Make Strategic Alliances Work”.. Harink J. London. V. “Moving Procuremant Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models”. Dartmouth: 35-62. dan Sigh..R. (eds) Principles and Practice in Business and Management Research. G. Organizing for Excellence: Five Case Studies. Kale. Responsibilities. Delbridge. 2000). dan Palmer. P. Sloan Management Review. The Journal of Supply Chain Management. To Be or Not To B2B?. Elliff. 36(1): 4-13. Q. H. De Boer L. (2001). R. dan Wensley.H. dan Heijboer G.. Drucker. San Antonio.172 Croom. European Management Journal. S. Dyer. dan Johnston. R. P. The Journal of supply Chain Management: 43-49. Gupta.com/presentation/ cfo/nov_2000/ericgoh. (1988).A Framework for Dianosing Competitive Superiority. European Journal of Purchasing & Supply Management. S.pdf Supplemental Result. E-Service: Enhancing Internal Customer Service Through e-Procurement. (2003). Davila. U. (1994). Sage Publications. Supply Chain Management Review. Eakin.J. Dai. 14(5): 539-555.. Tarikh Pencarian: 23 Disember 2004. dan Kauffman. D. Summer: 37-43. (2001). dan Lincoln. dan Arnold. November. Management-Tasks. 21(1): 11-23. N. S. A Conceptual Model for Assessing the Impact of Electronic Procurement. http://www. Compaq e-Business-A Case Study.

R. Berkeley.173 Fok. J. S.L.pdf. dan Black. (2002). (13): 89-101. (1992). dan Segev. D. Journal of Organizational Behavior. Guthrie. S. NJ. T.cebi. QFD Strategy House: An Innovative Tool for Linking Marketing and Manufacturing Strategies. (2004). Multivariate Data Analysis. (2004). dan Mueller. A. (1997). E-Procurement in the Private and Public Sectors. E-Procurement: Case Studies-Another Tool in The Toolbox. Thesis PhD. P. Gulledge. 3rd ed. Gulledge. Gill. . School of Management. A. http:// www. G. Marketing Intelligence & Planning.(3): 335-348. London... George Mason University. Tatham. (2004). T. D. C. Thesis MBA. dan Frye. New Jersey. Keynote address at the Fourth International Conference on Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprise. Changing Shapes of Supply Chains. Anderson. Denmark. 22. dan Segev. U. W. Friesen. (2001). C. Gonzalez. J. A.. Tarikh Pencarian: 15/1/2005 Hair. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. C. Acquisition Review Quarterly 14(1): 167-181. Aaiborg.. R. Berkeley: 1-17.5th ed. CA. Paul Chapman. dan Salkind. Gattiker. (1998). dan Johnson.F. E-Procurement Case Studies: Another Tool in the Toolbox. Frye. Quesada. B2B eMarketplaces and Small and Medium Sized Enterprises. dan Hlavka.J.E. (2002). Unpublished Research.B. M.How the Internet Could Lead to a More Integrated Procurement Function. Beam. (2001). Analyzing and Understading Data. (2004). Self-efficacy of An Individual on Internet Use In Organisations. J. “Computer Attitudes and Learning Performance: Issues for Management Education and Training. University of California. Gebauer. “Impact of The Internet on Procurement”. R. 2nd ed. J. Research Methods for Managers.ca/Public/Team1/Docs/e-procurement_ report__june_2004_-executive_summary. (1998). The Conference Board of Canada. Gebauer. Prentice Hall. N.W. Green. Using SPSS for Windows and Macintosh. Upper Saddler River. Y. The Element of Procurement.C. Upper Saddler River. Printice Hall. B. (2003).

Katsulis. pdf. Hussain. (2000). Mohamad Kamal. 16(1): 3. 27(2): 297-306. Y. Yale University. http:// http://www. Jennifer Baljoko. A. Computer Network & ISDN System. Journal of Computer Mediated Communication.com/story/OEG20020502S0036. P. http://agrolink. (2004). Electronic Procurement . Proceedings of International Conference on E-Commerce 2005: 266-271. 32(8): 22-27. Kalakota.med. Chapter 9: 231-264. R. R. Keough. dan Afzan Musa. Jones.. The Frontiers of E-Procurement: RosettaNet Malaysia. “Next Generation B2B Solutions”.pdf. The Study of EProcurement System to Suppliers in Penang and Kedah Area. MA. (2003).C. Wyld. P. Asia Pacisif Journal of Marketing and Logistic. Hertford. C. Proceedings of International Conference on E-Commerce 2005: 260-265. T. Stein. D. J. A. Hoffman. July/August: 75-79. (1995). Harvard Business Review. Heizer. Buying Your Way to The Top. Kalakota. R. dan Sawhney. Tarikh Pencarian: 17/12/2004. (1999). Digital’s World Wide Web Server. IIE Solutions. (2000). How E-Commerce Saves Money.174 Hawking.A Guide for Councilors and Managers. E-Procurement: The Next Wave of Cost Reduction in E-Business: Roadmap for Success. Supply Chain Management Review. Stephen Austin & Sons Limited.. B. (1993). dan Foster. NIMH Traning Program.. 1(3). M. (2005). (2002). . May. http://cira. (2000).C. Jabatan Perdana Menteri (2003). (2002). D. S. (1995). S. Addison-Wesley Logman.moa. dan Chatterjee.. Kaplan. D. F.my/jph/dvs/intranetjph/planning/computer/gppkpa012003 1. A Case Study. “Commercial Senarios for the Web: Opportunities and Challenges”. S. Hunter.CIRA Post-Doctoral Fellow. E-Procurement: Is the Ugly Duckling Actually a Swan Down Under?. Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan.yale. dan Robinson.P. M. Special Issue on Electronic Commerce. Tarikh Pencarian: 12/1/2005.my-esm. CAPS Research Tracking Impact Of E-Procurement. R. The McKinsey Quarterly 3 : 22-39. dan Render. A. M. ( 2005). Tarikh Pencarian: 20/12/2004.edu/events/ Mixed%20Methods%20Presentation. Helmi.June: 97-102. E-hubs: The New B2B Marketplaces. Novak. Mixed Methods: Theory and Practice.

State University of New York. An Empirical Investigation of the Impact of Strategic Sourcing and E-Procurement Practices on Supply Chain Performance. Thesis PhD. J.I. Tarikh Pencarian : 22 Jun 2006 Mahadevan. J. The 1000-page Question. Harvard Business Review. V. (1994). R. 49(11): 1212-1218. dan Jordan.html.com/sites/0070894345/student_view0/chapter8/ke y_terms___glossary. P. 6(2) : 90-106. Tarikh Pencarian: 11/1/2005. e-Business in Education. (1983). Academic Press. C. C. Multilevel Lotsizing and Scheduling by Batch Sequencing.html .W. (2003). 53: 153-164. L.. Miller. S. New Jersey: Prentice Hall. dan Ellis. McGraw-Hill. Latino Issues Forum. The E-Commerce Book: Building the E-Empire. Killen.mcgrawhill.Applications to Contemporary Issues. dan Xideas. Phenomenology and Pedagogy. D.com. London. Journal of the Operational Research Society. (2000). N. (2002).org/technology/fact_sheet. Yates. An Empirical Investigation of Institutional and Industrial Purchasing Structure. Business Models for Internet-Based E-Commerce:An Anatony. Sage Publication. European Journal of Marketing . Computer and the Internet. 42 (4): 55-69. Malhotra. Laios. 5th ed. T. Malone. Kvale.mcgraw-hill. Kocabasoglu. Kraljic. Handbook of Research Design and Social Measurement.C. Leonard.K. San Diego. Purchasing Must Become Supply Management. J. R. Nereus Consulting Ptd Ltd. (1989). Koppelmann.H dan Kamauff. http://highered. J.I. (2000). at http://www. D. dan Bernjamin. Basic Marketing Research.W (1995). (1988). B. J. Kim.L. Sept-Oct. “The Logic of Electronic Market”. Harvard Business Review. California Management Review. Managing Purchasing: Making The Supply Team Work. (2002). 27(3): 166-172. Highered. K. “Matching Indirect Procurement Process with Different B2B E-procurement Systems”. Principal Consultant. E. dan Shunk. Latinos. (2002). Computer In Industry. Korper. (1998). (1991).lif.175 Key Terms & Glossary. Newbury Park. S. (2001). . Leticia. 28(4) : 20-39.

London. Testing the Survey Method: Continuity and Change in British Industrial Relations. G. (1994). N. dan Wood. Mitchell.P. dan Galle. Moon. Work Employment and Society. A. M. Tarikh Pencarian: 24/04/2004. London. E-Procurement. Mitchell. Instituting E-Procurement in the Public Sector. Journal of Business Logistic.ssat. Handbook of Research Design and Social Measurement. (2001). E-Procurement Management in State Government: Diffusion of E-Procurement Practices and its Determinants. The China International Electronic Commerce Centre. D.J. The Industrial Procurement Process. A. R. M. International Journal of Operation & Production Management 19(9): 909-921. Thousand Oaks. (2001). http://www. dan Nachmias. Morris. H.oecd. 2nd ed. (1991). Neef. From Strategy to Implementation. (1999). M. C. . 82(11): 21. (2002). Mohd Najib. CA. dan Salkind.W.C. (2005). dan Geloso. UTM. E. 6th ed.gov. S. (2004). 5(1): 54-72. (1992). T. Department of education. Nachmias. J. (2003). Science and Training (DEST). & Associates (2002).au. M. Transparency in Government Procurement: The Banefits of Efficient Governance and Orientations for Achieving It. Sage. Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006. Miles. Public Management. K. (1998). New York. St. Organisation for Economic Co-operation and Development. dan Huberman. Min. Martin’s. A. M. (1991). 5(2): 259-282.org/trade. Moise. APEC High Level Symposium on Electronic Commerce and Paperless Trading. W. e-Business Education. A Supply Chain Perspective. 12(1): 145-67. PM. Penyelidikan Pendidikan. Online Action Plan. D. Research Method in the Social Sciences. S. Case Studies on the Effective Use Electronic Business in Education Sector. Journal of Public Procurement. http:// www. (2000). “Electronic Commerce Usage in Business-toBusiness Purchasing”. Naruto.J. D.176 Miller. Prentice-Hall/Financial Times. Novack. Sage Publications. An Expanded Sourcebook-Qualitative Data Analysis.B. J. Johor. dan Simco.

International Journal of Management. SME e-Readiness in Malaysia: Implications for Planning and Implementation. University of Kansas. Ramayah. Patterson. (2000). Quesada. 29: 323-342. C. Sasin Journal of Management. Rae. Sept. 19(3). J. Observation and the Police .gov. Quinn.. The Power of Procurement.96. Thesis PhD. (2005). P.179/documents/construction survey. Procurement Performance and their Relationship. Report On Survey Of Council Construction-Related E-Procurement Implementation. Papazoglou. dan Muhamad. M. J. April. (2004). . Y. University of Toledo.my/WebNotesApp/PMMain. (1999). dan Iyer. (2003). C.pmo. Ramayah. Sage: 181-99.S. The B2B Internet Report: Collaborative Commerce. in Hammersley. Lim C.P.. J.au/e-procurement. (2004). Punch. A. dan Mohamed. Tarikh Pencarian: 11/12/2004. Nova Southeastern University. S.The Research experience.67k -.nsf/0/76189894df78a18948 256de300076ee1?OpenDocument . China.22. dan Meeker. 11(1): 103-120. The Third International Conference on Electronic Commerce Engineering (ICeCE2003). Ribbers. Hangzhou. Morgan Stanley Dean Witter Report. Decision Support Systems. (2005). 9(9). A Conceptual Model of the Principle Governing Effective E-Commerce. R. Dec. Procurement Practice. http://212. Thesis PhD. J. G.nsw. Perutusan Budget 2004. Tarikh Pencarian: 15/11/2004. “Integrated Value Chains And Their Implications From A Business And Technology Standpoint”. M. M. http://wwww.D. Tarikh Pencarian: 15/1/2005. T. London. Perutusan Bajet 2004 Ketika Membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan (2004) http://www. (1993).gov. A. The Strategic Coordination of new Information Technologies. Scholl of Business and Entrepreneurship. Individual Work Environment (Job Characteristics) and Work Related Attitudes in the Telecommuting Organization. Electronic Procurement Implementation Strategy-Guidelines. Tesis PhD. Reddy A. Intention to Purchase Through the World Wide Web (WWW): The Malaysian Experience.177 Park. Social Research Philosophy Politics and Practice. A Study of eProcurement Technologies..: 24-27.pdf. dan Tsalgatidou. ABI/INFORM Global: 6.. Phillips. (2000). Procurement Guidelines (2002). F. M. Suppply Chain Management Review. (2002). (2003). ABI/INFORM Global: 517. T..

C. Rugimbana..D.. RMK8. (2001). Logistics Solution. Sekaran. Egypt. Saunders. (2002). Winter. U. 4th ed. Wiley. dan Zaidatun. Gebauer J. Kuala Lumpur. Venton Publishing. (1986).F. P. Electronic Markets. D. dan Ronchi. dan Spulber.. Understanding Regression Analysis. dan Thomas. College of Business and Economy.B. (2005). 15(1): 55-68. School of Argosy University. Robieh. 35(5): 465-480. D. 2nd ed. 1: 22-27. Wirtschaftsinformatik. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. CICA Conference in Cairo. 13(4): 26-32. (2001). Alliances & The Coordination Spectrum”. New York. S. Rice. (2001). Oxford. Transparency of Procurement and Ethical Conduct “Two sides of a coin”. “Strategic Partnership: Collaboration. (1993). dan Stephan. (2001). Rogge. M. “Pengenalan Kepada Analisa Data Berkomputer SPSS 10. Segev. New York. Schroeder. dan Beam. Quantitative Applications in the Social Sciences. (2002). (2003). Procurement in the Internet AgeCurrent Practices and Emerging Trends –Result From Case Study. MIT Working Paper. International Journal of Bank Marketing.. T. B. (1995). A. C. Predicting Automated Teller Machine Usage: The Relative Impertance of Perceptual and demographic Factors. An Introductory Guide. A Study of E-Banking Security Perceptions ans Customer Statisfaction Issues. University of Iowa: A sage University Paper. (2003).. Schmid. Thesis PhD. Lewis. 3rd ed.. An Empirical Investigation Into The Relationship Between Electronic Commerce and State and Local Governments’ Sales and Use Taxes. Business To Business Electronic Commerce. L. The Journal of Economic Perspective. J.10 For Window”. University of Kentucky. A.178 Reiley. (2001). P. London. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. A. Robson.E. M. Real World Research. Salleh.L. Focus Group in Social Research. P. Robson. Sjoquist.F. “Rancangan Malaysia Kelapan”. (2003). T. Thesis PhD. Bloor. Research Method for Business Students. Sharon. D.L. R. Blackwell. (1998). K. . University of California Bakerley. Printice Hall. Sage Publication. Frankland. M. Kuala Lumpur. dan Thornhill. J. C.

P. C. Teo. Field Studies and the Paradigm Crisis. McGraw-Hill. Communication Commentary.com/ideas/articles/articel_weblog_20010918. Spears. 25% of Malaysian to have Internet Access. Electronic Networking Applications and Policy. Subramaniam.: 139-157. Quieting reform: Social Science and Social action in an Urbana Youth Proram. Newbury Park. H. The Effects of Process Characteristics on The Value of B2B E-Procurement. Guba (Ed). P. Steinfield. 21: 427459. (1998). Wiley and Sons. Timmers. C. William Q. United Nations Conference on Trade and Development. 5(102): 161. United Nations (2004). ERP Research group. C. 5: 348-365. Dewan Bahasa dan Pustaka.179 Simchi-Levi. Stein. Design and Managing the Supply Chain. L.S. E. New York. Computer-Mediated Communication in Organizational Settings: Emerging Conceptual Frameworks and Directions for Research. S. M. University of IIIinois at Urbana. International Journal of Electronic Commerce 6(4): 19-40. e-Procurement Practices: An Australian Survey 2002.phische. Australia. Ethics. Sage. dan Lea. I. Kuala Lumpur. (2004). The Paradigm Dialog. Syed. T. Electronic Commerce: Strategies and Models for Business To Business Trading. A. Subramaniam. S. H. L. (2000). (2003). dan Micheal J.E. Smith. Communication Research. dan Hawking. E-Commerce and Development Report. (2001). 11(4). Information Technology and Management.. J. (2001). Demographic and Motivation Variables Associated with Internet Usage Activities. Panacea or Panopticon? The Hidden Power in Computer-Mediated Communication.. D. Victoria University. in E. Teo. pp:125-137. (2002). . (1992). P. “Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial”. CITeBM and IDM.htm . (2002). http://www. J. dan Simchi-Levi. Tarikh Pencarian : 26 Jun 2006. Management Communication Quarterly. M. A. New York and Geneva.A. C. J. Kaminsky. Urbana University of Illinois Press. New York. M. Subramaniam. dan Shaw. R. R. (1990).M. (1994).G. Stake. A Study of the Value and Impact of B2B E-Commerce: The Case of Web-Based Procurement. Impact of B2B EProcurement Systems-A Summary Report. (2000). dan Shaw. (1986).

T. R. Y. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications: A Study in the Economic of Internal Organization. The Impact of The New Technology of Process Control on Workers: A Case Study of A Malaysian Petrochemical Plant. University of Derby. (1975). Thesis PhD.. Towards a Model for Measuring the Performance of E-Procurement Initiatives in the Australian Public Sector: A Balance Scorecard Approach. F.S. (1996). Purchasing Management: Analysis. dan Gao. A. (2003). Wan Khairuzzaman. G. Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006 Vaidya. Work Study (2003). .htm . New York. G. Malaysia. http://home. “Transaction cost economics: The Governance of Contractual Relations”. Newbury Park. Kuala Lumpur. Buying into e-Procurement. Z.. T. L.. Yin. Design and Methods. Case Study Research.M.180 Utusan Malaysia. “Electronic Procurement-Momentum Needed”.32(7/8): 603-15. dan Kollmann. Free Press. Milan. 3rd ed. Emerging Trend in E-Commerce. Yin. R.T. McGraw-Hill. CA. dan Wind.eperolehan. J. M. dan Zinkhan. Competitive Advanteges in Virtual Markets-Perspective of Infomation based Marketing in Cyberspace. A. Sage Publications. Williamson. Webster. International Conference on Electronic Commerce. Callender. Case Study Research: Design and Method (Applied Social Research Methods Series Volume 5). (2004). Berthon. (1994).M. (2000). A General Model for Understanding Organizational Buying Behaviour. Derbyshire Business School. (2006). E-Commerce Impresa. (2002).E. 4(4): 52-57. Australian Electronic Governence Conference. Emerald Group Publishing Limited: 52(1). Y. O.E. European Journal of Marketing. (1998). (2000).. Welber. Sage Publications. (2000). Ramayah. Journal of Law and Economics. London. Planning and Practice. (2000).K. A Study on Factors Driving Electronic Commerce Initiative and Organization Readiness. Sajeev. Pitt. Second Edition. Weil. J. Van Weele.I. R. P. W. Daftar atau Hilag Peluang –Azizan. O.F. K.com. University of Melbourne. dan Ung C. Williamson. 12 Januari 2006. E. Marketing Management.. R. Manufacturing Systems 18(5): 47-52.my/pressclips/2006113c. Watson. Chapman & Hall. K. Yuserrie. Thousand Oaks. 22(2): 233-261.. (1979).

5th ed.181 Zenz. Zikmund.Wiley. Business Research Method. W.H. G. G. 7th ed. New York . . The Dryden Press. (1994). (1997).G. Purchasing and the Management of Materials. dan Thompson.

182 Senarai Lampiran Lampiran A Proposal untuk menjalankan kajian kes Lampiran B Senarai responden Lampiran C Kebenaran menggunakan soal selidik Lampiran D Garis panduan mengendalikan temubual Lampiran E Soalan soal selidik dan soalan temubual Lampiran F Pink form Lampiran G Borang SBB 19B Lampiran H Borang pendaftaran vendor/pembekal Lampiran I Borang pemarkahan pembekal Lampiran J Surat setuju terima .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful