AMALAN DAN PRESTASI DALAM PEROLEHAN ELEKTRONIK

NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)

Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia

JUN 2006

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
JUDUL :

AMALAN DAN PRESTASI DALAM E-PEROLEHAN
SESI PENGAJIAN: 2006/2007

Saya

NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD ___________
(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TERHAD TIDAK TERHAD

Disahkan oleh _______________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)

(TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: N0.88B JALAN REJANG 10, SETAPAK JAYA, 53300 KUALA LUMPUR Tarikh:

DR. WAN KHAIRUZZAMAN BIN WAN ISMAIL Nama Penyelia Tarikh: _________________________

CATATAN:

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. υ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)”

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: ..................................................................... : Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail : .....................................................................

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan : Nama Tarikh : :

……………………………… Norhidayah binti Mohamad ...............................................

iii

Dedikasi Ayahanda, dan bonda yang dikasihi, Hj. Mohamad Abdul dan Hjh Rohayah Wahab Jasa dan baktimu sentiasa tersemat dalam sanubariku, Kekandaku dan adindaku yang disayangi, Norliza & Norhayati Sokongan dan doronganmu sentiasa meniup semangatku, Tunang yang dicintai, Mohamed Hafiz bin Md Isa Kehadiranmu umpama mutiara dalam hidupku & Buat teman-teman seperjuangan, Siti Falindah, Yuhanisah, Gengeswari, Gjang dan yang lain... Kejujuran dan keikhlasan dalam persahabatan akan ku kenang selamanya

Sekalung ucapan terima kasih atas segala-galanya & Semoga Tuhan memberkati kalian

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Selawat dan Salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan kurniaNya, tesis sarjana ini dapat disiapkan dengan jayanya. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Khairuzzaman bin Wan Ismail selaku penyelia projek di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, nasihat dan galakan yang diberikan dalam menjayakan tesis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Pengurus Perolehan Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd. serta semua kakitangan organisasi berkenaan di atas segala kerjasama dan bantuan yang telah diberikan sepanjang tempoh pelaksanaan tesis ini. Penghargaan juga ditujukan kepada P.M Dr. Abu Bakar bin Abd Hamid dan P.M. T. Ramayah atas bimbingan dan kerjasama yang telah diberikan. Penghargaan yang tidak terhingga saya ucapkan di sini buat ahli keluarga tersayang terutamanya khas untuk abah tersayang, Hj. Mohamad bin Abdul dan ibu tercinta, Hjh. Rohayah binti Wahab serta tunang tersayang, saudara Mohamed Hafiz bin Md Isa yang sentiasa mendoakan kejayaan saya serta memberi dorongan dan kasih sayang dalam meneruskan pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan nasihat sepanjang pelaksanaan tesis ini. Sebagai penutup bicara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis ini. Semoga jasa dan budi baik mereka diberkati olehNya.

v

ABSTRAK

Amalan dan prestasi dalam perolehan elektronik atau e-Perolehan adalah penting memandangkan ia berkait rapat dengan kecekapan dan keberkesanan perolehan syarikat. Walau bagaimanapun organisasi enggan melaksanakan sistem ini kerana faedah yang kabur kepada perniagaan, keraguan terhadap faedah potensi dan kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan mengukur tahap amalan dan prestasi ePerolehan yang dibangunkan secara dalaman, mengenal pasti perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan faktor demografi dan menghuraikan hubungan bererti antara amalan dan prestasi e-Perolehan. Kajian ini turut menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh syarikat Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd. dalam membangunkan sistem e-Perolehan di samping menangani masalah yang berkaitan dengan sistem tersebut. Kaedah Kepelbagaian (Multi-Method) digunakan dalam kajian ini yang mana ianya melibatkan pengedaran soal selidik, temubual dan pemerhatian secara berperingkat ke atas syarikat kajian kes. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan e-Perolehan dalam organisasi TMR&D adalah tinggi iaitu 55.5% dan tahap prestasi e-Perolehan berada pada tahap sederhana iaitu 50.8%. Dapatan ini menyokong hipotesis kajian iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dengan nilai signifikannya kurang daripada 0.05 dan wujud hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan dengan nilai r2=0.305. Walaupun terdapat beberapa halangan dalam melaksanakan sistem ini, namun tahap halangan ini berada di peringkat yang rendah (2.31) dan segala halangan ini dapat di atasi oleh pihak pengurusan di awal pelaksanaan sistem tersebut. Kesimpulannya, sistem e-Perolehan yang di bangunkan secara dalaman sememangnya lebih murah dan mampu memberikan faedah yang setara dengan perisian yang sedia ada di pasaran. Ia juga dapat dilaksanakan pada kos pelaksanaan yang lebih rendah dan memudahkan organisasi untuk melakukan sebarang perubahan ke atas sistem mengikut keperluan semasa.

vi

ABSTRACT

The practice and performance in electronic procurement (e-Procurement) is important due to its relation to the efficiency and effectiveness of the procurement process in an organization. However, organizations are reluctant to implement this system due to its intangible advantages to the businesses, hesitation on potential benefits and difficulties in using the e-Procurement software available in the market. Thus, the purpose of this research is to measure the level of in-house e-Procurement practices and performance, to identify the differences between e-Procurement practices and performance based on demographic factors and to elaborate the significant relationship between e-Procurement practices and performance. In addition, this research explores approaches that have been employed by Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn. Bhd in developing e-Procurement system as well as solving the problems of such system. This study employs multimethod approach where distribution of survey questionnaires, interviews and observations were conducted accordingly over time. Findings of this research indicate that the levels of practices of e-Procurement in TMR&D is high at 55.5% and the level of performances of e-Procurement is moderate at 50.8%. The findings also support the research hypotheses, namely there is difference between education level and e-Procurement practices and performances, significant at 0.05 and there is significant relationship between e-Procurement practices and performance with r2=0.305. Even though there are few barriers in implementing such system, the level of barrier is low (2.31) and all these barriers have been overcome by the management in the early stage of the system’s development. In conclusion, developing an in house e-Procurement system is relatively cheaper and provide advantages that are almost similar to those offered by the existing system in the market. It can also be implemented at lower cost and allow organization to make changes to suit the system whenever neccessary.

6 1.9 1.1 Teknologi Maklumat (IT) 1.7 1.10.1 1.2 1.10 Pendahuluan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Matlamat dan Objektif Kajian Hipotesis Kajian Skop Kajian Kerangka Teori Kepentingan Kajian Pengenalan Kepada Syarikat Kajian Kes Definisi Konsep dan Operasional 1.10.8 1.3 1.2 Perolehan Tradisional PENGENALAN MUKA SURAT ii iii iv v vi vii xvii xix xxi xxii 1 3 6 6 7 8 8 10 12 13 13 14 .vii KANDUNGAN BAB PERKARA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN 1 1.4 1.5 1.

5.2.3 Pelaksanaan 2.1.2 Amalan Perolehan Proses Perolehan 2.5.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang) 1.7 Prestasi e-Perolehan 1.2.7.5 Pendahuluan KAJIAN LITERATUR 20 21 24 27 30 32 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 46 47 48 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT) Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia E-Dagang (e-Commerce) Perolehan Tradisional 2.2.7 Penggunaan Internet dalam Perolehan 2.8 Selepas Jualan Pemilihan Vendor atau Pembekal Penerimaan Barang Pembelian 2.1 2.2 E-Tender 2.1 2.7.10.2.10.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan) 1.1 Mendapatkan Maklumat 2.6 2.1 2.10.10.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan Aplikasi e-Perolehan 2.1.7.5.5.4 2.2.6.5.3 2.4 2.3 E-Sumber E-Maklumat 2.6 2.5.2.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan 2.2 Perundingan 2.1.2.1 2.viii 1.2.5.5.10.5 Perancangan Perolehan 2.7.4 E-Lelong Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan .2 2.5.1.11 Rumusan 14 15 16 17 18 18 2 2.5.7.6 Amalan e-Perolehan 1.5 Peringkat Pengurusan 1.

4 Unit Analisis Kesahan Kebolehpercayaan 3.1 3.2.2.2 3.2.1.2.3.2.3.1 2.7.2 Pengenalan METODOLOGI KAJIAN 63 64 66 67 67 68 69 69 71 71 72 72 73 73 74 74 75 Reka Bentuk Kajian 3.3 Strategi Penyelidikan 3.7.6 2.7.1 3.7.3.1 Kajian Deskriptif Kajian Eksploratori Penyelidikan Kualitatif 3.5.3 2.3 2.1.2.ix 2.4 3.5 2.2.1 Soal Selidik .8 2.2.2 Model e-Perolehan 48 49 50 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan Kesimpulan 3 3.4 2.7.2 2.3 3.2.3.1 Kajian Kes 3.10 E-MRO dan Enterprise Resourse Planning ERP berasaskan web E-Kerjasama Sistem Perolehan Pihak Pembeli (Buy-side Procurement System) E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace) Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange) Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market) 51 51 51 52 53 56 59 61 2.2.2.7.3.1 Jenis Penyelidikan 3.2.9 2.7.7.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes 3.5 Kaedah Pensampelan Pengumpulan Data 3.5.3.2 Penyelidikan Kuantitatif 3.2.1 Data Primer 3.1.1 3.1.

2 3.1.1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan 3.1 Umur 4.2.6.5.1.7.2.8 Kaedah Analisis Data Kuantitatif Kaedah Analisis Data Kualitatif Kesimpulan 4 4.5.3 Pemerhatian Data Sekunder Soalan Soal Selidik 3.6 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Analisis Kesahan Instrumen Analisis Profil Pekerja 4.2 3.2 4.4 4.5.6.x 3.2 Pengenalan ANALISIS DAN PENEMUAN 91 91 96 100 101 102 105 111 112 113 118 118 120 121 121 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D 4.1 3.6.3 4.2.6.6 Perolehan Tradisional TMR&D Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Proses e-Perolehan di TMR&D 4.5 4.6.4 Kategori Jawatan .3 Tahap Pendidikan 4.2 Jantina 4.6.4 4.6.6.2.7.2 3.3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan 3.1.2.4 3.3 Soalan Temubual Kaedah Analisis Data 3.1.1.6.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan 3.2 3.1.1 Temubual 76 77 79 79 80 80 81 82 82 82 83 84 84 86 89 3.5 4.6 3.6.6.3 4.1 4.7 Bahagian D : Latar belakang Responden Permarkatan Soalan Instrumen Kajian 3.

8 Tahap Amalan e-Perolehan Tahap Prestasi e-Perolehan Perbezaan Amalan dan Prestasi e-Perolehan Berdasarkan kepada Faktor Demografi.2 4. Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D 4.7 Cadangan Kajian Lanjutan Rumusan Rujukan Senarai Lampiran .2 4.xi 4.7.10 Tempoh Kitaran Proses Pembelian Penjimatan Kos Spesifikasi Produk Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman Rumusan bagi Faedah e-Perolehan 126 128 133 134 136 139 140 141 143 144 148 123 124 124 125 Kekangan Teknologi dan Masalah Rumusan 5 5.8.5 4.3 4.7.8.4 5.4 4.0 5.4 4.7.8.5 Pengenalan KESIMPULAN DAN CADANGAN 151 153 156 160 164 165 165 166 166 167 169 170 182 Rumusan Penemuan Kajian Implikasi Teoritikal dan Sumbangan Implikasi Praktikal dan Sumbangan Batasan Kajian Cadangan Tindakan 5.7.6.1 5.5.8.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor 5.9 4.5 Penggunaan e-Perolehan 4.3 4.8.2 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan Cadangan Kepada Unit Perolehan 5.2 5.1 5.6 5.6 4.7 Analisis dan Penemuan Kajian 4.3 5.5.1 Faedah Ketelusan 4.8.1 4.5.

5 4.3 4.1 2.1 3.4 4.7 TAJUK Faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan MUKA SURAT 54 58 Perhubungan reka bentuk kajian dengan objektif kajian.2 4.6 4.4 3.5 3. JADUAL 2.2 3.1 4. strategi penyelidikan dan unit penyelidikan 65 Instrumen kajian Taburan soalan penggunaan e-Perolehan Taburan soalan faedah e-Perolehan Pemarkatan skala likert Bahagian soalan temubual Jumlah perbelanjaan perolehan TMR&D Aliran pembelian terus Aliran pembelian sebut harga Analisis kebolehpercayaan instrumen menggunakan Cronbach’s alpha Analisis faktor dan nilai eigen bagi amalan e-Perolehan Analisis faktor dan nilai eigen bagi faedah e-Perolehan Demografi Responden 80 81 81 83 84 92 108 108 113 114 117 119 .xvii SENARAI JADUAL NO.2 3.3 3.6 4.

10 4.12 4.11 4.13 4.18 4.19 Tahap amalan e-Perolehan TMR&D Tahap prestasi e-Perolehan TMR&D Nilai signifikan amalan e-Perolehan Nilai signifikan faedah e-Perolehan berdasarkan faktor demografi Analisis regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada organisasi Analisis Regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah dengan pembekal Analisis Regresi antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada pengguna dalaman Faedah-faedah e-Perolehan kepada TMR&D Penjimatan tahunan 2003 dan 2004 unit perolehan TMR&D Perbezaan perolehan tradisional 125 126 128 128 130 130 131 132 140 144 Min keseluruhan bagi halangan sistem e-Perolehan 147 Ringkasan keputusan hipotesis 148 .8 4.17 4.16 4.14 4.xviii 4.9 4.15 4.

7 2.6 2.1 4.5 2. RAJAH 1.3 2.4 TAJUK Kerangka kerja penyelidikan oleh Quesada (2004) Kerangka kerja kajian Aplikasi IT dalam e-Perolehan Sebelas model perniagaan e-Dagang Rantaian jualan secara tradisional Rantaian jualan secara langsung MUKA SURAT 9 10 22 28 31 31 Peringkat strategik dan transaksi aktiviti perolehan 33 Proses perolehan Model proses perolehan Elemen proses perolehan Langkah-langkah proses perolehan Empat model perolehan berasaskan web Integrasi kaedah kuantitatif dan kualitatif Struktur organisasi TMR&D Organisasi Unit Perolehan Perbandingan carta alir proses perolehan tradisional e-Perolehan TMR&D Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D 34 35 38 39 50 66 94 94 98 103 .1 4.4 2.xix SENARAI RAJAH NO.9 2.3 4.10 3.2 4.1 1.8 2.2 2.1 2.2 2.

10 5.8 4.xx 4.9 4.6 4.5 4.1 Proses e-Perolehan TMR&D Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D Aliran keseluruhan sistem e-Perolehan TMR&D 105 107 107 Peratusan kepuasan penggunaan sistem e-Perolehan 123 Maklumat pembekal TMR&D Min halangan penggunaan sistem e-Perolehan Pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus 135 145 163 .7 4.

xxi SENARAI SIMBOL AFTA BoD CDC CEO CFO DO EDI e-HRM e-MRO FPPSM HoU HoD JPA MCM PKS PO RMK8 SPM SPSS TMB TMR&D UTM Asean Free Trade Area Board of Director Commerce Dot Com Chief Executive Officer Chief Financial Officer Delivery Order Electronic Data Interchange Electronic Human Resource Management Electronic Maintanance. Operating Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Head of Unit Head of Department Jawatankuasa Perolehan Am Management Committee Meeting Perusahaan Kecil dan Sederhana Purchashing Order Rancangan Malaysia Kelapan Sijil Pelajaran Malaysia Statistical Package for Social Sciences Telekom Malaysia Berhad Telekom Research and Development Universiti Teknologi Malaysia . Repair.

xxii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A B C D E F G H I J Proposal menjalankan kajian kes Senarai responden Kebenaran menggunakan soal selidik Garis panduan mengendalikan temubual Soalan soal selidik dan soalan temubual Pink Form Borang SBB19B Borang pendaftaran vendor/pembekal Borang pemarkahan pembekal Surat setuju terima 182 184 185 186 187 188 189 190 191 192 .

Keadaan ini menjadikan fungsi Internet semakin penting dan perlu diberi perhatian serius oleh industri dan syarikat di Malaysia (Abdullah.1 BAB I PENGENALAN 1. Ia juga menghubungkan pembekal dan pembeli secara langsung di dalam persekitaran perdagangan global. Malah bilangan pelanggan Internet jalur lebar juga telah meningkat dengan mendadak dan dijangkakan mencapai 1. Pelbagai usaha untuk membangunkan infrastruktur Internet dan . E-Perolehan ialah satu sistem perolehan yang membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada pembeli secara atas talian (online). Kerajaan Malaysia melihat Internet sebagai satu isu yang amat penting dan perlu dipertingkatkan. Ini kerana kadar penembusan Internet pada tahun 1998 adalah sekitar 1.3 juta penduduk pada tahun 2006.8 peratus daripada bilangan penduduk negara berbanding hampir 40 peratus pada tahun ini.1 Pendahuluan Perolehan elektronik atau lebih dikenali sebagai e-Perolehan merupakan salah satu daripada aplikasi IT yang menggunakan fungsi Internet. 2006). Malaysia merupakan salah sebuah negara anggota ASEAN yang mempunyai inisiatif dan usaha yang gigih untuk bersaing dengan ekonomi negara maju. Penggunaan Internet di Malaysia semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

bekas Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Pelaksanaan sistem e-Perolehan kerajaan telah bermula sejak tahun 1990. ia diyakini dapat menjimatkan kos pentadbiran serta melipatgandakan produktiviti perkhidmatan awam. Hasil kajian e-Perolehan di Pulau Pinang mendapati bahawa setiap syarikat di Pulau Pinang menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembangunan dan potensi sistem e-Perolehan. ePerolehan dapat meningkatkan keuntungan syarikat melalui pasaran yang lebih meluas menerusi Internet. 2003) Kemunculan sistem elektronik disambut baik oleh kerajaan dalam meningkatkan keutuhan dan accountability pentadbiran awam. pengenalan kaedah perniagaan secara e-Perolehan ini sesuai dengan aliran semasa yang memerlukan ahli perniagaan mengubah cara perdagangan mereka daripada kaedah tradisi kepada perdagangan secara elektronik. E-Perolehan memberikan platform kepada syarikat perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara atas talian dengan kerajaan dan pelanggan antarabangsa (Hussain et al. Menurut Dato’ Seri Abd Rahman Maidin.2 membina K-ekonomi untuk meningkatkan daya saing negara selari dengan negara maju yang lain telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia (Ramayah dan Muhamad. sistem ini juga telah dilaksanakan oleh beberapa buah industri dan syarikat di Malaysia untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti mereka. 2003). Kerajaan elektronik dapat mengubah cara dan prosedur bekerja dalam perkhidmatan awam supaya ianya mampu menangani kehendak perubahan yang sedang pesat berlaku di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Di samping itu. Projek e-Perolehan adalah sebahagian daripada projek Kerajaan elektronik iaitu satu daripada tujuh aplikasi perdana yang menggunakan teknologi terkini. 2005). Selain daripada e-Perolehan kerajaan. Dengan menggunakan . Dalam jangka masa panjang. Ia juga dapat mempercepatkan pusingan masa perolehan yang membolehkan pembayaran dilakukan dengan lebih efisien (Berita Harian.

kecekapan dan keberkesanan dapat dicapai dan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai persiapan oleh syarikat Bumiputera untuk menyertai dalam rantaian pembekal global (Helmi. . Hasil tinjauan yang dijalankan ke atas semua negara mendapati purata penggunaan Internet di Malaysia adalah sekitar 25% (Fok. namun di Malaysia ianya masih lagi tidak dapat menarik perhatian pengguna (Ramayah dan Muhamad. Syarikat pembekal juga boleh mengemukakan sebut harga. katalog produk syarikat boleh dipamerkan secara elektronik dalam pelbagai cara. dengan menggunakan e-Perolehan. Minat dan kecenderungan syarikat untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh faedah yang dapat diberikan oleh sistem ini dari segi membolehkan syarikat pembekal mempamerkan dan memperkenalkan barangan keluaran mereka di dalam laman web. 1.2 Pernyataan Masalah Beberapa kajian telah dijalankan di Malaysia untuk melihat tahap penggunaan Internet di negara ini. Walaupun pembelian melalui Internet merupakan perkara biasa di negara barat. Perkara ini menunjukkan maklum balas positif pihak syarikat dalam menggunakan teknologi baru sebagai kelebihan bersaing bagi syarikat mereka. Di samping itu juga. 2005). menerima.3 piawai protokol yang seragam. mengurus dan memproses permintaan pembelian serta menerima bayaran daripada pelbagai agensi menerusi Internet. 2001) dan Malaysia masih lagi ketinggalan di belakang dalam kebanyakan aspek yang berkaitan dengan Internet jika dibandingkan dengan negara Amerika. 2003). mendapatkan dokumen tender dan mengemukakan tawaran tender melalui ePerolehan.

2003). Sistem e-Perolehan ini juga tidak terkecuali dari menghadapi beberapa masalah tertentu samada di peringkat pembangunan atau pelaksanaannya. Kebanyakan pembekal tidak nampak kepentingan e-Perolehan ke atas perniagaan mereka. Menurut Hussain et al. 2005). E-Perolehan yang disarankan oleh kerajaan dapat memberikan banyak faedah kepada organisasi yang melaksanakannya. . 2006). pemahaman tentang faedah sistem e-Perolehan ini adalah penting untuk menentukan kejayaan setiap perniagaan untuk terus bersaing pada masa hadapan. 2000).000 pembekal kerajaan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih belum mempunyai infrastruktur yang lengkap bagi mengakses sistem e-Perolehan kerajaan (Utusan Malaysia. Kebanyakan organisasi ragu-ragu terhadap faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan ke atas syarikat mereka (Subramaniam dan Shaw. Tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai faedah yang boleh diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan terutamanya dalam mengurangkan kos keseluruhan perolehan. Namun masih terdapat 30. Setiap yang baru kebiasaannya akan menghadapi beberapa masalah kecil atau besar. Walau bagaimanapun. 1998. Elliff. kebanyakan organisasi masih enggan menggunakan sistem tersebut (Work Study. EPerolehan masih berada di peringkat awal dan penggunaannya masih berada pada tahap yang rendah (Gebauer et al. 2002).4 Sistem e-Perolehan di Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 2002. (2005). Pernyataan masalah ini boleh di lihat daripada dua sudut iaitu sudut akademik dan sudut empirikal.. Ini kerana komitmen pengurusan atasan dan infrastruktur teknologi mempunyai kesan signifikan ke atas kesediaan PKS untuk menjalankan perniagaan secara elektronik (Ramayah et al. memperbaiki proses pengurusan kewangan dan mewujudkan hubungan baik dengan pembekal. Kekurangan komitmen dari pengurusan atasan dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang sempurna merupakan antara masalah yang dihadapai oleh syarikat tempatan untuk menjalankan perniagaan secara e-dagang.

kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti beberapa persoalan yang dinyatakan di dalam persoalan kajian. Rumusan daripada soal selidik. Ini kerana perisian yang sedia ada di pasaran sukar untuk diintegrasikan dengan proses perolehan semasa organisasi dan jangka masa yang panjang untuk mereka bentuk sistem e-Perolehan ini juga merupakan antara halangan kepada organisasi untuk melaksanakan sistem ini. Oleh itu.5 Selain daripada itu. serta pemerhatian yang dijalankan adalah diharapkan agar ia dapat memberi gambaran sebenar terhadap fenomena yang dikaji. temubual. Lantaran itu. antara masalah yang sering dihadapi oleh organisasi yang melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran (Davila et al. Bhd (TMR&D) dengan membangunkan sendiri sistem e-Perolehan di lihat sebagai satu langkah yang bijak. 2002). Memandangkan tidak terdapat banyak kajian mengenai e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman di Malaysia. Kajian ini juga wajar dilaksanakan bagi melihat bagaimana syarikat menangani masalah yang dihadapi sepanjang melaksanakan e-Perolehan. . Kajian lepas mengenai e-Perolehan di Malaysia lebih menumpukan kepada aplikasi e-Perolehan di sektor perindustrian dan kajian terhadap sebuah organisasi yang membangunkan sendiri sistem e-Perolehan secara dalaman adalah sangat kurang. kajian ini adalah wajar dilaksanakan bagi menilai amalan dan prestasi e-Perolehan syarikat yang dibangunkan sendiri secara dalaman serta mengenal pasti masalah yang dihadapi. maka pendekatan yang dijalankan oleh Telekom Research and Development Sdn. mengetahui dan memahami nilai sistem e-Perolehan merupakan langkah pertama dalam memotivasikan syarikat untuk melaksanakan sistem tersebut. Menurut Subramaniam dan Shaw (2002).

d. Menghuraikan hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Apakah tahap amalan dan prestasi e-Perolehan organisasi? b.4 Matlamat dan Objektif Kajian Matlamat kajian ini adalah untuk memberi pendedahan terhadap tahap amalan dan prestasi e-Perolehan di peringkat firma yang membangunkan sistem perolehan mereka secara dalaman. c. Mengukur tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan.objektif tersebut adalah seperti berikut: a. Objektif. . b. Adakah wujud hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi perolehan? d. Apakah pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan syarikat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan e-Perolehan syarikat? 1. Adakah terdapat perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi? c.6 1.3 Persoalan Kajian Kajian ini dijalankan bagi menjawab persoalan kajian di bawah: a. Beberapa objektif telah ditetapkan untuk mencapai matlamat kajian. Menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan e-Perolehan. Mengenal pasti perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi.

Hipotesis 8 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan. Hipotesis 5 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina. beberapa hipotesis berkaitan amalan dan prestasi e-Perolehan dibina seperti berikut:- Hipotesis 1 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina. Hipotesis 9 : Terdapat hubungan bererti di antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan. Hipotesis 2 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan.5 Hipotesis Kajian Berdasarkan kepada masalah kajian serta kajian literatur yang berkaitan. Hipotesis 4 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan. . Hipotesis 6 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan. Hipotesis 3 : Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman. Hipotesis 7 : Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman.7 1.

Kerangka teori yang dihasilkan oleh Quesada (2004) telah dijadikan panduan dalam menghasilkan kerangka teori dalam kajian ini. serta masalah yang dihadapi sepanjang penggunaan sistem e-Perolehan.1 menunjukkan kerangka teori yang dihasilkan oleh Quesada (2004) dalam kajian beliau yang melihat hubungan di antara teknologi e-Perolehan. Pemilihan syarikat kajian kes akan diterangkan dengan lebih lanjut pada bahagian 1. Unit analisis kajian menumpukan kepada tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat pengurusan atasan. prestasi e-Perolehan. . 1. Rajah 1.7 Kerangka Teori Perbincangan kerangka teori kajian ini dimulakan dengan melihat kerangka teori yang telah digunakan oleh kajian-kajian lepas dalam menjalankan kajian tentang e-Perolehan.9. amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Kajian dijalankan di Telekom R&D Sdn. peringkat pengurusan pertengahan dan peringkat sokongan. Bhd yang merupakan salah sebuah anak syarikat Telekom Malaysia Berhad.6 Skop Kajian Kajian ini membataskan skop perbincangan kepada aspek perolehan secara elektronik yang melibatkan amalan e-Perolehan.8 1.

Kerangka kerja ini dapat membantu pengguna sistem e-Perolehan dan ahli akademik memahami penggunaan teknologi e-Perolehan. Prestasi e-Perolehan pula di lihat daripada segi faedah yang yang diperolehi sepanjang syarikat melaksanakan e-Perolehan tersebut. penggunaan teknologi e-Perolehan. kontrak perundingan.9 Rajah 1. Penggunaan teknologi e-Perolehan digunakan sebagai moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi perolehan. pengkaji telah menghasilkan kerangka teori bagi kajian ini seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2 menunjukkan hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. tempoh pengalaman dan kategori jawatan . amalan perolehan dan prestasi perolehan serta hubungannya. tahap pendidikan. Faktor demografi seperti jantina.1 Kerangka Kerja Penyelidikan oleh Quesada (2004) Penggunaan Teknologi E-Perolehan Persepsi Perolehan Dari Prestasi Rantaian Nilai Prestasi Firma Prestasi perolehan Amalan perolehan Kerangka kerja ini menggambarkan hubungan antara amalan perolehan. persepsi perolehan dari prestasi rantaian nilai dan prestasi firma. jenis permohonan. Prestasi perolehan pula akan mempengaruhi persepsi perolehan dari prestasi rantaian nilai dan prestasi firma. prestasi perolehan. Rajah 1. dan analisis risikan. Daripada kerangka kerja yang dikemukakan oleh Quesada (2004). Terdapat empat dimensi dalam amalan e-Perolehan yang meliputi pengumpulan maklumat.2.

TMR&D telah mengambil inisiatif untuk membangunkan sendiri sistem e-Perolehan syarikat mereka. Rajah 1. Hasil kajian membolehkan pihak pengurusan perolehan TMR&D mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sistem e-Perolehan TMR&D berdasarkan kepada . Oleh itu.2 Kerangka Teori Kajian Pembolehubah tidak bersandar Amalan Perolehan • • • • Kontrak Perundingan Pengumpulan Maklumat Analisis Risikan Jenis Permohonan Hubungan • • • • Pembolehubah bersandar Prestasi Perolehan Faedah kepada pengguna dalaman Faedah dengan pembekal Faedah kepada organisasi Jenis Permohonan Perbezaan Faktor Demografi Perbezaan Pembolehubah kawalan (control) 1. kajian yang dijalankan memberi kepentingan bukan sahaja kepada organisasi TMR&D sendiri tetapi juga kepada organisasi lain di samping menambahkan sumber pengetahuan dalam bidang yang dikaji.10 digunakan untuk melihat perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi responden.8 Kepentingan Kajian Seiring dengan objektif Kerajaan yang mahukan penggunaan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) diperluaskan.

diharapkan kajian ini dapat menyumbang sebagai salah satu bahan rujukan kepada para penyelidik pada masa akan datang untuk tujuan kajian yang berkaitan dengan pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman. Ini bertujuan meningkatkan lagi kecekapan dalam aspek perolehan syarikat di samping meningkatkan keuntungan syarikat daripada penjimatan yang diperolehi daripada penggunaan sistem tersebut. Susulan daripada kajian ini. kajian ini juga membolehkan pihak pengurusan mengenal pasti tahap amalan dan prestasi sistem ini serta menetapkan satu tanda aras untuk mengukur kejayaan sistem e-Perolehan yang telah dibangunkan. Ini boleh dilakukan dengan merancang tindakan pembaikan dan penyelenggaraan tepat pada waktunya untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan sistem. kajian ini juga memberi pendedahan kepada organisasi lain terutamanya mereka yang berminat untuk melaksanakan sistem ini untuk meningkatkan aplikasi IT mereka dalam mengendalikan aktiviti pembelian.11 maklum balas yang diberikan oleh kakitangan di organisasi tersebut. ianya dapat meningkatkan lagi penggunaan IT dari segi aplikasi e-Perolehan bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Ini kerana pelaksanaan e-Perolehan yang dibangunkan sendiri dipercayai dapat membantu syarikat meningkatkan keberkesanan. Di samping itu. Selain itu. . serta memperoleh kelebihan bersaing dalam persekitaran industri yang kompetitif. Secara tidak langsung. sebarang kelemahan yang terdapat pada sistem ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan lagi fungsi sistem tersebut. Organisasi lain yang berkecenderungan untuk membangunkan sendiri sistem e-Perolehan syarikat secara dalaman boleh merujuk kepada syarikat TMR&D untuk mendapatkan khidmat nasihat dan kepakaran daripada syarikat tersebut. Hasil daripada kajian ini dapat memberi input yang berharga kepada syarikat R&D yang serupa bagi mengenal pasti cara yang lebih berkesan dalam menguruskan aktiviti perolehan mereka. Daripada aspek ilmiah pula. memperbaiki produktiviti.

Di samping itu. TMR&D membelanjakan lebih kurang 19 juta ringgit bagi tujuan perolehan syarikat. reka cipta. aktiviti pembangunan dan penyelidikan adalah kritikal dalam memastikan perkembangan dalam industri telekomunikasi sentiasa berkembang seiring dengan penggunaan secara global. TMR&D memberi nilai utama dalam memberi sepenuh komitmen kepada pelanggan. Memandangkan tahap penggunaan teknologi komunikasi yang begitu menggalakkan. kajian ini juga penting untuk memperluaskan lagi penerapan e-Dagang di Malaysia (Hussain et al. ketelusan integriti. Bhd atau TMR&D telah dikorporatkan pada 1 Oktober 2000. dan penentukuran (calibration) kepada industri komunikasi. Kemampuan TMR&D dalam membangunkan dan melaksanakan sistem e-Perolehan . TMR&D merupakan salah sebuah anak syarikat TMB yang bertanggungjawab menguruskan penyelidikan dan pembangunan TMB dan anak-anak syarikatnya. TMR&D telah dipilih sebagai kajian kes kerana organisasi ini telah melaksanakan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri oleh Unit IT di TMR&D. dan menghormati dan mengambil berat dalam segala aspek yang berkaitan dengan perniagaan mereka. 2005). Jumlah ini merupakan satu jumlah yang besar dan perlu pengendalian sebaiknya supaya ianya dapat memberi nilai kepada organisasi. TMR&D memainkan peranan utama untuk rangkaian baru dan mempunyai kelebihan dalam mendahului teknologi melalui reka bentuk. 1.12 Memandangkan penggunaan sistem e-Perolehan ini masih baru di Malaysia.9 Pengenalan Kepada Syarikat Kajian Kes Telekom Research & Development Sdn. maka pemahaman yang lebih mendalam diperlukan sebelum syarikat lain turut sama melaksanakan e-Perolehan.

10 Definisi Konsep dan Operasional Beberapa definisi konsep dan operasional diperlukan bagi memudahkan pemahaman dan pelaksanaan penyelidikan ini. peti simpanan suara. Terdapat beberapa jenis IT yang di gunakan untuk tujuan komunikasi seperti mesin faksimili. definisi yang dikemukakan oleh Spear dan Lea (1994) digunakan dalam kajian ini. IT terdiri daripada teknologi seperti mel elektronik. persidangan komputer dan sistem sokongan pembuatan keputusan kumpulan. 1. video korporat.10. mel elektronik. 1994). Oleh itu.13 boleh dijadikan panduan kepada organisasi awam atau swasta yang lain untuk turut sama mempelajari aplikasi IT dalam perolehan elektronik. . 1999). perolehan tradisional. Menurut Steinfield (1992). Definisi termasuklah IT. mel suara. Internet. papan buletin komputer. Televisyen Perniagaan dan sebagainya (Patterson.1 Teknologi Maklumat (IT) Teknologi Maklumat atau IT boleh ditakrifkan sebagai apa juga teknologi yang menjadi perantaraan untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan (Spears dan Lea. perdagangan elektronik. groupware. amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. 1. persidangan telefon. perolehan elektronik. peringkat pengurusan.

1. Menurut Zenz et al. 2002). perkhidmatan dan maklumat (Heizer dan Render. perolehan tradisional ialah mendapatkan bahan dan perkhidmatan di samping menguruskan aliran masuk bahan ke dalam organisasi. EDI. Ianya melibatkan penggunaan pelbagai bentuk teknologi maklumat seperti e-mel. 2000). aset. Chan dan Lee (2002) mendefinisikan e-Perolehan sebagai aplikasi e-Dagang dalam proses perolehan. 2001).10. perolehan tradisional adalah proses pembelian barangan dan perkhidmatan yang berasaskan kertas.10. . 2000). . (1994). Perolehan tradisional juga merupakan satu proses yang melibatkan semua aktiviti yang berkaitan dengan pembelian barangan. Dalam konteks kajian ini. dan e-Pasaran untuk automasikan dan melancarkan proses perolehan dalam organisasi perniagaan (de Boer et al.2 Perolehan Tradisional Perolehan tradisional merupakan proses pembelian yang berasaskan kertas dan kurang pengawasan terhadap perbelanjaan (Mitchell. kemudahan atau perkhidmatan (Procurement Guideline.3 Perolehan Elektronik (e-Perolehan) E-Perolehan atau perolehan elektronik (e-Perolehan) merupakan penggunaan Internet bagi tujuan pembelian dan penjualan produk.14 1.

Menurut Hawking et al. (2005) menyatakan bahawa e-Perolehan adalah satu pembelian perniagaan kepada perniagaan dan aktiviti penjualan oleh pembekal melalui Internet. digital dan lain-lain (Abdul Majid. Dalam kajian ini. Hussain et al. 2000). e-Perolehan melibatkan sejumlah medium komunikasi untuk membantu proses perolehan antara beberapa pihak seperti penggunaan mel elektronik. E-Dagang boleh didefinisikan sebagai satu metodologi perniagaan yang menggunakan perantaraan elektronik untuk melakukan keseluruhan transaksi perniagaan. Pembekal dan pelanggan bertemu dalam suasana virtual untuk melakukan urus niaga dengan menggunakan teknologi Internet. faks. . (2004).15 Menurut Kocabasoglu. EPerolehan juga boleh didefinisikan sebagai satu perkakasan perniagaan dan membolehkan perniagaan beralih ke arah proses yang lebih efisyen dan membentuk integrasi rantaian pembekal yang lebih baik (Procurement Guideline. telefon.10. takrifan yang dikemukakan oleh Croom (2000) telah digunakan iaitu e-Perolehan di lihat sebagai sistem perolehan yang melibatkan komunikasi antara dua pihak iaitu pihak pembeli dan juga pihak pembekal dengan menggunakan Internet sebagai medium pengantaraan. (2002) e-Perolehan merupakan peluasan kemudahan Internet dalam aktiviti pembelian. EDI. 2002). dan kini melibatkan penggunaan Internet. 1.4 Perdagangan Elektronik (e-Dagang) Terdapat pelbagai takrifan mengenai e-Dagang.

16 E-Dagang juga boleh ditakrifkan sebagai satu set teknologi seperti dokumen elektronik/pertukaran data elektronik (EDI). dan pengurus perancangan dan anak syarikat yang bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal taktik syarikat. gabungan dengan proses perniagaan untuk membolehkan pengguna untuk menjalankan perniagaan secara elektronik (Procurement Guidelines. EDI atau saluran telekomunikasi (Mitchell. kumpulan sokongan memberikan peluang untuk berkongsi urusan dan bertukar-tukar maklumat antara satu sama lain (Key Terms and Glossary. E-Dagang juga di lihat sebagai proses dan amalan menggunakan medium atas talian untuk menguruskan proses perniagaan. pemindahan dana elektronik (EFT) dan rangkaian kerja. Peringkat pengurusan pertengahan pula merupakan individu yang terdiri daripada pengurus besar. Manakala peringkat kumpulan sokongan merupakan kumpulan individu yang biasanya berjumpa dan berkongsi masalah atau urusan yang hampir sama. 2002). . Peringkat pengurusan atasan merupakan peringkat pengurusan yang paling tinggi yang terdiri daripada pengerusi dan eksekutif kanan syarikat yang membangunkan perancangan strategik syarikat. peringkat pertengahan dan kumpulan sokongan. pengurus unit. Dalam konteks kajian ini.10. 2005).5 Peringkat Pengurusan Responden bagi kajian ini dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat pengurusan atasan. mel elektronik (email). 2000). 1. Medium atas talian yang digunakan adalah seperti Internet. Intranet atau Extranet. e-Dagang ialah satu metodologi perniagaan yang menggunakan perantaraan elektronik untuk melakukan keseluruhan transaksi perniagaan (Abdul Majid. 2000).

dan Internet. tanda tangan digital. Dalam kajian yang dijalankan oleh Moon (2002) beliau melihat amalan e-Perolehan dari segi bida yang dijalankan dalam web. . EDI. 2002). dan mencari pasaran elektronik (United Nations. proses kelulusan dalaman. mengamalkan bida berasaskan Internet. mewujudkan kontrak.17 1. 2004). menghantar maklumat kontrak dalam web. amalan e-Perolehan ialah amalan organisasi dalam mendapatkan maklumat. reverse auctions. berhubung dengan pembekal. Hawking et al. tempahan elektronik. tempahan dari pembekal. mel. 2004). Dalam konteks kajian ini. reverse auctions. sistem ePerolehan yang diautomasikan dan kad pembelian. membuat pembayaran. membaca katalog pembekal. 2004. menghubungi pembekal/perundingan (Quesada. Teknologi ini terdiri daripada faks. telefon. e-mel.6 Amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan melibatkan memproses tender. Chan dan Lee. penerimaan invois. Moon (2005) juga telah mengecilkan skop ini dengan hanya melihat kepada amalan e-Perolehan dari aspek tempahan elektronik.10. dan bida Internet. (2004) memfokuskan amalan e-Perolehan lebih kepada teknologi yang digunakan dalam menjalankan perolehan. pembelian dan pelaksanaan analisis dan risikan (Quesada.

7 Prestasi e-Perolehan Prestasi e-Perolehan merujuk kepada kemampuan sistem dalam memberi faedah kepada organisasi. . 2004). 1998). stok dan nilai (Gebauer et al. prestasi e-Perolehan juga boleh diukur dalam empat kumpulan perspektif iaitu perspektif kewangan. prestasi e-Perolehan di lihat dari segi faedah pelaksanaan e-Perolehan ke atas organisasi di mana faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu faedah kepada organisasi. bida elektronik dan reverse auctions. prestasi ePerolehan ini di lihat dari segi aplikasi web. Menurut Vaidya et al. masa. Kajian-kajian lepas lebih menumpukan kepada aplikasi e-Perolehan di sektor perindustrian dan kurang kajian yang dijalankan terhadap organisasi yang membangunkan sistem secara dalaman. (2004). prestasi perolehan dinilai dari segi kos. Dalam konteks kajian ini.11 Rumusan Kajian ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang tahap amalan dan prestasi e-Perolehan di peringkat firma yang membangunkan sistem mereka secara dalaman. faedah daripada pembekal dan faedah kepada pengguna dalaman (Quesada. 1.18 1. kualiti. Sebelum ini. kepuasan. pelanggan.10. tempahan elektronik. perspektif proses dalaman perniagaan dan perspektif pembelajaran dan inovasi Dalam kajian yang dijalankan oleh Moon (2005).

persekitaran dan tekanan yang sukar dikawal. . kajian ini turut mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dielakkan kerana ianya melibatkan sampel manusia sebagai responden yang terdedah kepada emosi. Kajian ini menumpukan kepada sebuah kajian kes ke atas organisasi yang membangunkan sistem e-Perolehan mereka secara dalaman. kesukaran menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran merupakan antara halangan dalam melaksanakan sistem ini.19 Kebanyakan organisasi enggan menggunakan sistem e-Perolehan dan merasa ragu-ragu terhadap faedah yang mampu diberikan oleh sistem ini ke atas organisasi mereka. Sebagai satu kajian sains sosial. Di samping itu juga. Terdapat empat objektif dalam kajian ini untuk melihat amalan dan prestasi ePerolehan serta menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sistem ePerolehan ini.

20 BAB II KAJIAN LITERATUR 2. Memandangkan e-Perolehan merupakan perkara yang agak baru di Malaysia. . Kajian literatur ini juga dibahagikan kepada beberapa bahagian yang memberi penerangan lebih lanjut tentang tajuk yang dikaji. Perbincangan meliputi aspek perolehan tradisional. beberapa kajian lepas telah dirujuk bagi meningkatkan pemahaman serta menyokong kajian yang dijalankan. faedah e-Perolehan serta isu dan halangan e-Perolehan. e-Perolehan.1 Pendahuluan Bab ini memberi tumpuan kepada konsep dan model kajian terdahulu. diikuti dengan aplikasi IT iaitu Internet dalam perolehan. Bagi memantapkan kajian ini. maka pengkaji merasakan adalah perlu sekiranya perkembangan IT dan perolehan di Malaysia dibincangkan terlebih dahulu.

1994) seperti mel elektronik.2 Perkembangan Teknologi Maklumat (IT) Dunia kini berada di pertengahan revolusi teknologi yang berasaskan Teknologi Maklumat atau Information Technology (IT). IT termasuk semua aspek teknologi yang boleh digunakan untuk membentuk. definisi yang digunakan oleh Spear dan Lea (1994) adalah lebih sesuai digunakan dalam kajian ini memandangkan fungsi IT sebagai pengantara untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan banyak digunakan di dalam proses perolehan.21 2. IT kebiasaannya dikaitkan dengan penggunaan komputer untuk mempertingkatkan produktiviti dan keberkesanan. mempamerkan. berkongsi. Sistem Maklumat Antara Organisasi (IOISs) merupakan satu sistem di mana pembeli dan pembekal menjalankan pertukaran maklumat dan transaksi dalam pasaran menegak (Bakos. Sebelum Internet dan World Wide Web (www) digunakan dengan meluas. 1997). Walau bagaimanapun. papan buletin komputer. dan menguruskan maklumat untuk perniagaan dan juga untuk kegunaan peribadi. IT digunakan untuk menyokong perkongsian maklumat antara organisasi dan penyesuaian pembelian korporat. terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk mentakrifkan IT. Walau bagaimanapun jika komputer yang digunakan secara persendirian tanpa ada sebarang pertalian. IT boleh ditakrifkan sebagai teknologi yang menjadi perantaraan untuk berkomunikasi di antara individu dan kumpulan (Spears dan Lea. Terdapat banyak pandangan terhadap IT. menyimpan.1992). IT mempunyai pelbagai maksud bagi individu yang tertentu. Faedah sebenar IT hanya boleh diperolehi apabila komputer yang digunakan boleh berkomunikasi antara satu sama lain (dalam bahasa IT – komputer mempunyai “network” atau rangkaian). peti simpanan suara. Sistem IOISs seperti Pertukaran Data Elektronik (EDI) digunakan oleh firma untuk melakukan pertukaran . bagi memudahkan pemahaman. faedah IT tidak akan diperolehi sepenuhnya. Daripada tafsiran definisi tersebut. persidangan komputer dan sistem sokongan pembuatan keputusan kumpulan (Steinfield.

22 dokumen perniagaan secara elektronik dengan menggunakan format tertentu. Sistem ini juga merupakan sebuah .1 di bawah menunjukkan aplikasi IT yang menyokong mekanisme perolehan dalam pasaran elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) dan sistem ePerolehan berasaskan Internet. 2000) Rajah 2. Nilai Tambah Rangkaian Nilai Tambah Rangkaian Pembekal Sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI) Pembeli Pasaran Elektronik B2B Pembeli lain Sistem e-Perolehan berasaskan Internet Rajah 2. dengan adanya sistem e-Perolehan berasaskan Internet dan pasaran elektronik B2B. namun hanya sebilangan kecil sahaja yang menggunakan sistem EDI disebabkan oleh kos pelaksanaannya yang sangat tinggi dan memerlukan sistem yang pelbagai untuk mengendalikannya. ia memberikan alternatif lain kepada pembeli selain daripada menggunakan sistem EDI dengan kos pelaksanaan yang lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Walaupun sebelum ini banyak syarikat menggunakan sistem EDI untuk menguruskan data dan maklumat dengan lebih efisyen dan meningkatkan pengurusan rantaian pembekal. Oleh itu. Rajah 2.1 menunjukkan kemampuan IT dalam membolehkan sistem e-Perolehan berasaskan Internet dijalankan melalui pasaran elektronik B2B.1: Aplikasi IT dalam e-Perolehan Sumber: (Dai dan Kauffman.

2000. masa dan kualiti barangan dan perkhidmatan (Yuserrie et al. Penggunaan Internet dalam perolehan merupakan satu kemajuan dalam proses perolehan yang membolehkan perolehan B2B melalui e-Dagang dijalankan.23 sistem yang terbuka dan membolehkan syarikat pembeli menjalankan urusan perniagaan dengan pembekal dalam pasaran maya. namun tahap pelaksanaan sistem e-Perolehan ini masih di peringkat awal dan belum di aplikasi sepenuhnya oleh syarikat di Malaysia. Quinn. Perkara ini juga telah dibuktikan oleh pengkaji lepas dalam kajian mereka yang menyatakan bahawa kebanyakan organisasi memperuntukkan . Penggunaan Internet ini membolehkan syarikat beroperasi dengan lebih berkesan dan memperbaiki keupayaan syarikat dalam mengendalikan tekanan persaingan daripada segi kos. 2005). Syarikat ini hanya akan menyedari kepentingan e-Perolehan apabila mereka berhadapan dengan kesukaran bersaing di peringkat global. 2000). Penggunaan IT adalah satu keperluan bagi mendapatkan data dan maklumat yang diperlukan untuk membuat perancangan strategik dan meningkatkan daya saing syarikat (Attaran & Attaran. Walaupun penggunaan e-Perolehan memberikan banyak faedah kepada penggunanya. pengurusan perhubungan pelanggan dan pengurusan rantaian nilai. Rangkaian Internet telah menjadi satu medium yang berkesan untuk meningkatkan kekuatan perniagaan dalam menghadapi persaingan atas talian. Kebanyakan syarikat yang telah lama beroperasi di Pulau Pinang dan Kedah telah menggunakan IT yang terkini dengan lebih efektif. Hunter. 2002). pelaksanaan sistem e-Perolehan ini adalah perlu untuk membantu syarikat menguruskan perolehan dengan lebih baik dan sistematik. Oleh itu. 2002. Pengurusan perolehan merupakan satu tugas yang penting kerana ianya melibatkan peruntukan yang besar dalam sesebuah organisasi (Croom. Penggunaan Teknologi Maklumat (IT) dalam urusan perniagaan sememangnya penting dalam era globalisasi kini bagi membolehkan syarikat tempatan bersaing di peringkat antarabangsa.

Mahathir Mohamad telah mengumumkan Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) dalam persidangan Multimedia Asia pada tahun 1996 bagi menggerakkan Malaysia menongkah Wawasan 2020.24 sekurang-kurangnya satu pertiga daripada pendapatan mereka untuk membeli produk dan perkhidmatan (Zen dan Thompson. Frye. 2002). teknologi ICT telah berkembang dengan pesatnya terutamanya di dalam penggunaan Internet dan juga laman web seperti World Wide Web (Frye. Hal ini menjadikan fungsi pembelian semakin penting dan perlu diambil perhatian serius (Abu Bakar dan Rohaizat. United Kingdom dan sebagainya (Croom dan Johnston. Quesada. Menyedari hakikat kepentingan IT. banyak kajian tentang e-Perolehan telah dijalankan di luar negara seperti Amerika. Kebanyakan firma pembuatan juga membelanjakan lebih kurang 65 peratus daripada hasil jualan membuat pembelian barangan dan perkhidmatan. 2003. 2004. Walau bagaimanapun kajian e-Perolehan di Malaysia masih kurang dan perlu diperbanyakkan untuk meluaskan aplikasi e-Perolehan di Malaysia. Killen dan Kamauff. . malah di seluruh pelosok dunia. 1994. Projek mega ini telah dicanangkan bukan sahaja di dalam negara. Sejak wujudnya MSC. Sebelum ini. bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Dr.3 Teknologi Maklumat dan Fenomena e-Perolehan di Malaysia Abad ke-20 telah menyaksikan ledakan maklumat yang membawa kepada tercetusnya revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai pemangkin arus perubahan dan kemajuan dunia sejagat. 2004). Sejak beberapa dekad yang lalu. 2. 1995). Malaysia telah diiktiraf sebagai penggerak inisiatif IT di rantau Asia dan juga sebagai perintis paradigma ekonomi digital baru. Australia. 2004).

Komunikasi secara elektronik juga di lihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat dan secara tidak langsung membolehkan proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah (Jabatan Perdana Menteri.25 Penggunaan IT telah menjadi salah satu daripada sembilan strategi utama kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kelapan sebagai langkah menghadapi cabarancabaran akan datang (RMK8). Ianya merupakan satu keperluan kepada semua lapisan masyarakat untuk memastikan matlamat negara untuk menjadi negara maju pada 2020 bukanlah suatu angan-angan kosong. dan menggunakan peluang yang ada (Burns dan Stalker.1961). Kerajaan telah mewajibkan lebih kurang 35. Penggunaan e-Perolehan oleh agensi Kerajaan di Malaysia telah mula dilancarkan pada tahun 2000 dan sehingga kini pelaksanaannya telah diperluaskan kepada semua agensi Persekutuan untuk pembelian terus dan kontrak pusat (Perutusan Budget 2004). 2003). Perkembangan IT di Malaysia jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan IT dalam membantu Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. IT telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas. IT berkemampuan untuk mendapatkan maklumat tanpa batas sempadan geografi dan halangan organisasi di mana maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan syarikat. IT juga memberi peluang kepada penggunaan teknologi baru yang lebih berkesan untuk membangunkan visi yang strategik dan membantu dalam memperbaiki proses perniagaan sebelum ianya dilaksanakan.000 pembekal kerajaan untuk melaksanakan sistem e-Perolehan bagi membolehkan mereka terus menjadi pembekal kepada kerajaan Malaysia. Penggunaan IT dalam aktiviti pembelian dengan menggunakan Internet merupakan salah satu cara dalam meningkatkan aplikasi IT. . Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan Internet dan mel elektronik. Teknologi ini tidak lagi terhad kepada syarikatsyarikat besar atau agensi-agensi tertentu. Bagi menggalakkan syarikat pembekal di Malaysia memasuki dunia e-Dagang. struktur pasaran. Perkembangan tersebut membolehkan lebih ramai masyarakat Malaysia memperoleh dan menggunakan IT untuk meningkatkan kualiti kerja dan kehidupan seharian.

Pemilik syarikat perlu lebih peka kepada perubahan semasa bagi membolehkan mereka terus bersaing di peringkat antarabangsa . syarikat dari luar negara juga akan menjadi pesaing yang mencabar kepada syarikat tempatan. komitmen pengurusan atasan dan infrastruktur teknologi mempunyai kesan signifikan ke atas kesediaan PKS untuk menjalankan perniagaan secara elektronik. 2003). Komitmen daripada pengurusan atasan merupakan elemen yang paling penting untuk melaksanakan transaksi elektronik. Sistem e-Perolehan dibentuk untuk menggerakkan transformasi negara kepada K-ekonomi dan memperluaskan lagi penggunaan e-Dagang di Malaysia (Hussain et al. Ini kerana apabila AFTA dilaksanakan sepenuhnya. Hasil daripada beberapa kajian yang telah dijalankan di Malaysia mendapati organisasi dan pekerja industri di Malaysia sanggup mencuba idea baru dalam bidang pengkomputeran dan Internet sebagai persediaan menghadapi cabaran globalisasi (Ab Hamid dan Majid. Industri di Malaysia perlu menghapuskan perasaan takut kepada penggunaan e-Dagang sebagai persediaan kepada mereka menghadapi persaingan yang lebih sengit apabila ASEAN Free Trade Area (AFTA) dilaksanakan sepenuhnya. Menurut Ab Hamid dan Majid (2002). Dapatan daripada kajian yang dijalankan oleh Ramayah et al. 2005). 2002. namun perkara ini dapat membentuk satu peluang yang besar kepada industri sekiranya mereka mampu menangani keadaan tersebut. Helmi. 2005). (2005) mendapati bahawa secara umumnya.26 Commerce Dot Com (CDC) telah membangunkan sistem e-Perolehan kerajaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada komponen utama dalam aplikasi Projek Multimedia Super Corridor (Asia Computer Weekly. keadaan e-Perolehan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran dan ketidaktentuan.

27 2.4 E-Dagang (e-Commerce)

Internet juga turut dikaitkan dengan perdagangan menerusi talian atau lebih dikenali sebagai e-Dagang. Pada pertengahan era 1990-an, e-Dagang telah menjadi salah satu daripada keperluan dalam dunia perniagaan. Kini kebanyakan perniagaan dalam senarai fortune 500 mempunyai laman web mereka tersendiri. Hasil daripada kajian yang dijalankan ke atas PKS di Malaysia mendapati bahawa syarikat PKS bersedia untuk melaksanakan e-Dagang walaupun berhadapan dengan masalah seperti kekurangan infrastruktur dan aplikasi teknologi baru yang terhad (Ramayah et al. 2005). Ini kerana menerusi perdagangan elektronik, aspek geografi tidak lagi menjadi penghalang bahkan meningkatkan potensi pasaran yang berbentuk global. Perkembangan yang pesat dalam teknologi Internet telah mendorong syarikat melaksanakan e-Dagang dalam perniagaan mereka untuk memperolehi kelebihan bersaing (Leonard, 2001). Maka tidak hairanlah apabila banyak syarikat kerajaan mahupun swasta berlumba-lumba menjadikan e-Dagang sebagai alternatif utama dalam perniagaan mereka memandangkan faedah dan kebaikan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut.

Beberapa definisi e-Dagang telah diambil berdasarkan kepada kajian lepas bagi meningkatkan lagi kefahaman tentang konsep e-Dagang. E-Dagang boleh didefinisikan sebagai aktiviti menjual dan membeli barangan serta perkhidmatan dalam Internet dengan menggunakan pelbagai pelayar Internet seperti World Wide Web dan sebagainya. Secara praktikalnya selain daripada istilah e-Dagang, e-Perniagaan juga selalu digunakan bagi perniagaan yang dijalankan secara atas talian (Reddy dan Iyer, 2002). Menurut Applegate et al. (1996), e-Dagang didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih daripada pembelian dan penjualan secara elektronik, ianya melibatkan penggunaan teknologi rangkaian komunikasi untuk menghubungkan aktiviti rangkaian yang lebih luas serta turun naik rantaian nilai tambah di dalam dan di luar organisasi.

28 “more than simply buying and selling goods electronically; involves using network communications technology to engage in a wide range of activities up and down the value-added chain both within and outside the organization”.

Penggunaan e-Dagang dalam perniagaan dapat membantu syarikat untuk mempamerkan maklumat tentang aktiviti yang dijalankan. Malahan terdapat juga sesetengah individu yang menggunakan e-Dagang bagi tujuan pencarian perniagaan baru. Penggunaan e-Dagang sebagai medium pencarian barangan atau perkhidmatan dapat memberi banyak faedah kepada pengguna dan juga peniaga. Dengan menggabungkan tanggapan analisa perantaraan dengan corak interaksi pemasaran, Timmers (2000) mencadangkan agar sebelas struktur model generik e-Dagang yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2 di bawah yang diplotkan berdasarkan kepada pembolehubah interaksi kefungsian dan darjah inovasi.

Integrasi Pelbagai fungsi

Integrasi Rantaian Nilai Penempatan pasaran pihak ketiga Platform kerjasama

Integrasi Fungsi

E-Mall

Komuniti maya Pengeluar perkhidmatan rantaian nilai

E-Perolehan

E-Lelong Perkhidmatan yang dipercayai

Fungsi tunggal

E-kedai

Perdagangan maklumat

Rendah

Darjah Inovasi

Tinggi

Rajah 2.2: Sebelas Model Perniagaan E-Dagang Sumber : Timmers (2000)

29 Hasil kerja Timmers (2000) adalah berdasarkan kepada data empirikal yang diperolehi pada peringkat awal penerimaan e-Dagang. Walaupun isu darjah inovasi agak linear, kaedah Timmers masih berguna dan kebanyakan kertas hasilan terkini adalah berasaskan sumbangannya. Walaupun terdapat sebelas struktur model generik e-Dagang, namun pengkaji akan menumpukan kepada e-Perolehan yang merupakan salah satu daripada sebelas struktur Model Perniagaan E-Dagang. Ini kerana perolehan syarikat melibatkan peruntukan yang besar dalam sesebuah organisasi (Croom, 2000) dan penggunaan e-Dagang dalam sistem perolehan syarikat merupakan salah satu cara untuk mengurangkan kos pengendalian perolehan (Frye, 2004).

Terdapat tiga kategori di mana e-Dagang B2B boleh diaplikasikan untuk memberi nilai iaitu mengurangkan bayaran transaksi, memperbaiki kecekapan pasaran, dan mempertingkatkan faedah rantaian pembekal. Perhubungan bagi ketiga-tiga kategori ini adalah berbeza bagi setiap organisasi berdasarkan kepada strategi rantaian pembekal dan persekitaran persaingan mereka. Syarikat perlu mengendalikan pelaksanaan e-Dagang mereka dengan berkesan supaya ianya mampu untuk menyokong setiap kategori yang dapat memberi nilai yang tinggi kepada organisasi (Chopra et al. 2001). Bayaran transaksi merupakan kos yang berlaku semasa proses menyempurnakan transaksi. Ianya termasuk kos berkaitan dengan penyediaan proposal dan sebut harga, kos memproses tempahan, penstafan fungsi perolehan, operasi pusat talian dan sebagainya.

E-Dagang juga sering dikaitkan dengan e-Perolehan sebagai salah satu cara dalam menjalankan perdagangan elektronik. Ini kerana e-Perolehan merupakan salah satu daripada sebelas cara dalam menjalankan e-Dagang (lihat Rajah 2.2 ). Oleh itu, perkembangan penggunaan sistem e-Perolehan ini merupakan hasil daripada inovasi dan integrasi fungsi e-Dagang dalam menjalankan perniagaan. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Hussain et al. (2005), majoriti syarikat telah menggunakan sistem e-Perolehan antara satu hingga dua tahun. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa e-Perolehan di Malaysia masih lagi berada di peringkat awal pelaksanaannya. E-Perolehan di Malaysia merupakan satu

30 pembaikan kepada perolehan tradisional bagi meningkatkan lagi kecekapan dan memudahkan proses perolehan dijalankan.

2.5

Perolehan Tradisional

Perolehan tradisional merupakan proses perolehan yang berasaskan kertas untuk menyediakan proposal pembelian, perundingan sebut harga, kontrak perjanjian dan sebagainya. Perolehan tradisional melibatkan banyak proses semasa menjalankan pembelian. Antara proses-proses yang terlibat adalah seperti perancangan perolehan, pemilihan pembekal atau vendor, mewujudkan kontrak, menjalankan perolehan dan menerima barangan perolehan (Frye, 2004).

Perolehan syarikat boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu perolehan langsung dan perolehan tidak langsung. Perolehan langsung melibatkan pembelian bahan untuk kegunaan dalam pembuatan dan pengagihan yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran barang siap. Perolehan tidak langsung pula melibatkan komoditi atau perkhidmatan di mana ianya tidak memberikan apa-apa kesan untuk menyiapkan sesuatu produk. Ianya boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu produk dan perkhidmatan pejabat atau ORM ( Operating Resource Management) dan MRO (Mainteinance, Repair, dan Operation) (Kim, dan Shunk, 2003; Neef, 2001). Kini pembahagian tradisional antara perolehan langsung dan perolehan tidak langsung tidak lagi menjadi masalah. Ini disebabkan kedua-dua bentuk perolehan ini boleh di gabungkan dalam satu proses perolehan yang sama (Neef, 2001).

Menurut Korper dan Ellis (2000) terdapat dua rantaian penjualan yang terlibat dalam proses perolehan iaitu rantaian penjualan secara tradisional dan rantaian penjualan secara langsung. Perolehan secara tradisional melibatkan banyak pihak dalam sesuatu proses pembelian. Seperti yang ditunjukkan dalam Rantaian

Dengan itu.4: Rantaian Penjualan Secara Langsung (Sumber dari Korper dan Ellis.31 Penjualan Secara Tradisional (Rajah 2. pembeli terpaksa menanggung segala kos yang terlibat di sepanjang transaksi yang berlaku iaitu dari pembekal sehinggalah kepada penjual. proses pembelian adalah lebih cepat dan mudah untuk dijalankan. pembeli tidak lagi perlu menanggung kos perolehan yang tinggi akibat kewujudan banyak pihak yang terlibat semasa proses perolehan.4 pula menunjukkan Rantaian Penjualan Secara Langsung yang dapat mengurangkan kos pembelian sesuatu barangan atau perkhidmatan.3: Rantaian Penjualan Secara Tradisional Rajah 2. pemborong dan peruncit. Oleh yang demikian. Ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan masa dan kos perolehan sesuatu barangan mahupun perkhidmatan. Pembekal Pembekal Pengeluar Pengeluar Pengedar Pengedar Pemborong Pemborong Peruncit Peruncit Pembeli Pembeli Rajah 2. beberapa elemen yang tidak diperlukan akan dimansuhkan seperti pengedar. Bagi penjualan yang menggunakan kaedah e-Dagang pula.3). 2000) . Terdapat lima langkah yang perlu dituruti oleh pembeli sebelum mereka memperoleh barangan atau perkhidmatan yang diingini. Rajah 2. Melalui kaedah e-Dagang ini.

perancangan dan peruntukan perolehan). (3) tinjauan latar belakang (rujukan kualiti produk/perkhidmatan. menetapkan kriteria pemilihan sumber. menentukan spesifikasi. permohonan bida-RFB). jangkaan harga dan masa melahu. penyelenggaraan dan penyelesaian (menilai prestasi dan lain-lain perkhidmatan sokongan) dan (7) pembaharuan.32 2. perundingan dengan pembekal) dan (4) penyempurnaan (menjalankan tempahan. pentadbiran kontrak. ulangkaji senarai pembekal yang telah diluluskan. jadual penghantaran.5).5. (2) kontrak pembekal (permohonan sebut harga. (6) penggunaan.RFQ. permohonan proposal-RFP.1 Amalan Perolehan Hasil kajian empirikal yang dijalankan oleh Laios dan Xideas (1994) tentang perbezaan struktur fungsi perolehan antara institusi dan organisasi industri. membuat penyiasatan. Gebauer dan Segev (2001) membahagikan perolehan kepada dua kategori iaitu perolehan berorientasikan jangka panjang (peringkat strategik) dan orientasi jangka pendek (peringkat transaksi) (lihat Rajah 2. pemeriksaan dan penerimaan. penyimpanan dan pemeriksaan kewangan dan isu kepada pengguna). (2) pencarian (mengenal pasti pembekal yang berpotensi. kebolehdapatan dan kebarangkalian kepelbagaian. (5) penyelesaian(fulfillment) (persediaan pembekal. Mereka mengemukakan empat fasa dalam fungsi perolehan iaitu (1) definisi (isu keperluan pembelian. mendapati bahawa secara umumnya. (3) pemilihan (memilih kaedah penentuan harga. mengadakan persaingan bida. menjalankan tinjauan di kalangan pembekal). permohonan maklumatRFI. (4) perundingan (harga. kedua-dua organisasi tersebut mempunyai prosedur yang hampir sama dalam kitaran perolehan. pengangkutan. Archer dan Yuan (2000) membahagikan kitaran hayat perolehan perniagaan kepada tujuh bahagian iaitu (1) Pengumpulan maklumat. jaminan diambil kira semasa penilaian). kontrak yang lengkap). Perolehan berorientasikan . penghantaran. keperluan untuk perkhidmatan selepas jualanpenyelenggaraan. pembayaran dan latihan juga turut dimasukkan).

sumber) Tempahan pembelian Penghantaran dan penerimaan Perkhidmatan selepas jualan oleh pihak pengurusan Permohonan Pembayaran Rajah 2. Aktiviti sumber : peringkat strategik Maklumat Maklum balas Mengenalpasti peluang sumber Perundingan Kontrak Pelaksanaan ciri peringkat transaksi (Mengandungi polisi dll) Aktiviti operasi: peringkat transaksi Pilihan aktiviti dalam parentheses Pencarian Maklumat (sourcing) Pengesahan (Perundingan. Operasi pembelian individu berlaku di peringkat ini dan satu bentuk peraturan perniagaan ditetapkan dalam membuat pembelian di mana pengguna sistem perlu mendapatkan pengesahan sebelum membuat tempahan pembelian. langkah seterusnya ialah perolehan berorientasikan jangka pendek iaitu pada peringkat transaksi. kewangan dan pengurusan aset. Anak panah yang berwarna ungu pula menunjukkan pertukaran dan interaksi maklumat berlaku antara kedua-dua peringkat ini. Di dalam konteks operasi pembelian individu (peringkat transaksi).How the Internet Could Lead to a More Integrated Procurement Function.33 jangka panjang merupakan satu peringkat strategik yang melibatkan aktiviti mendapatkan maklumat. Changing Shapes of Supply Chains. membina hubungan baik dengan pembekal dalam menjalankan perundingan tentang kontrak. Selepas infrastruktur dibina pada peringkat strategik dan direkodkan dalam bentuk kontrak atau deskripsi perolehan. prosedur pembelian. . Berkeley. Dengan adanya hubungan baik dengan pembekal.5:Peringkat Strategik dan Transaksi Aktiviti Perolehan Sumber : Adaptasi dari : Gebauer dan Segev. University of California. Aktiviti-aktiviti ini bersifat jangka panjang dan kesan ke atas hubungan dengan pembekal kekal dalam tempoh beberapa tahun. (2001). CA. 2001). aktiviti pembelian sukar diramalkan kerana ianya boleh ditentukan oleh setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut berdasarkan kepada keperluan mereka dalam mengendalikan aktiviti syarikat (Gebauer dan Segev. mengenal pasti pembekal. ianya membolehkan syarikat mendapatkan barangan dengan harga yang lebih rendah.

Mereka berpendapat bahawa untuk mencapai status perolehan antarabangsa.2 Proses Perolehan Cammish dan Keough (1991) dan Keough (1993) menekankan kepada kepentingan menjadikan perolehan sebagai fungsi strategik dalam organisasi. Perancangan Pembayaran Pengesahan Penerimaan Pembelian Rajah 2. pelaksanaan. mereka mengulas tentang enam peringkat dalam proses perolehan iaitu (1) pembangunan/persaingan spesifikasi.6: Proses Perolehan Sumber : Eric Goh (2000) .7). (2) membangunkan strategi sumber. dan pembayaran. penghargaan kepentingan perolehan dan metrik baru untuk prestasi perolehan. Dalam kajian ini. pengesahan pembelian. ianya memerlukan keupayaan kepimpinan. Rajah 2. pembelian. (5) mendapatkan sebut harga dan membuat tempahan dan (6) memantau pembekal/vendor dan prestasi perolehan.34 2.6 menunjukkan elemen yang terlibat dalam proses perolehan.5. Dalam kajian yang dijalankan oleh Kim dan Shunk (2003). (3) menganalisis keperluan masa depan/ pengaruh jadual penghantaran. perundingan. penerimaan barangan. Perolehan melibatkan beberapa proses seperti perancangan pembelian. dan perkhidmatan selepas jualan (Lihat Rajah 2. mereka menyatakan bahawa proses perolehan terbahagi kepada empat bahagian iaitu maklumat. (4) kontrak perundingan.

35 1* 2* 3* 4* Maklumat Maklumat Mengenal pasti keperluan Pencarian. Pemilihan pembekal Pengetahuan. 2. maklumat Kenal pasti keperluan Pra kontrak Pra perdagangan Menukarkan keperluan Mencari sumber Membangunkan spesifikasi keperluan Tujuan. proses transaksi kerap berlaku dalam jumlah yang besar. model yang paling banyak menunjukkan proses perolehan ialah Model Empat Fasa (Maklumat.6. Pelaksanaan. Perundingan. 2003). Model-model ini sesuai untuk digunakan dalam proses transaksi antara pembeli dan pembekal dalam pasaran elektronik. Semasa menjalankan perolehan tradisional. Antara model-model yang telah dikemukakan.7: Model Proses Perolehan Sumber : Kim dan Shunk (2003) Model ini merupakan gabungan beberapa model yang dikemukakan oleh penyelidik sebelum ini (rujuk sumber Kim dan Shunk. kontrak Pelaksanaan Pelaksanaan Pembelian Tempahan keperluan Mengawal kualiti Selepas Jualan Pengguna. kendalian Menguruskan masalah selepas tempahan Periksa invois Pelaksanaan Menutup tempahan Tempat Pemprosesan Tempat Perdagangan 5* 6* 7* 8* Pelaksanaan.5.2. pengendalian Hantar PO Tindakan susulan Terima Kontrak Penempahan. Pengkaji-pengkaji ini memberikan model proses perolehan yang hampir sama seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. selenggaraan. Penerangan lanjut bagi setiap proses yang terlibat dalam perolehan tradisional akan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya. sasaran Pemilihan pembekal Perundingan Perundingan Pengendalian syarat-syarat Perundingan syarat-syarat Perundingan. Oleh itu penggunaan teknologi maklumat dan automasi sesuai digunakan dalam setiap langkah transaksi perolehan tradisional bagi tujuan komunikasi dan pemprosesan maklumat. logistik Perdagangan Rajah 2.1 Mendapatkan Maklumat . dan Khidmat selepas jualan) yang dihasilkan oleh Schmid (1993).

sesi perundingan akan dijalankan untuk menentukan harga.36 Webster dan Wind (1996) mentakrifkan tugas pembelian sebagai (1) mengenal pasti keperluan. Menurut Segev et al. (4) menilai alternatif dan (5) memilih pembekal. (3) mengenal pasti alternatif. 2. kemampuan penyediaan produk dan perkhidmatan termasuk juga masa penghantaran. produk dan penjual.2. Dengan mengetahui jenis pasaran ini.2 Perundingan Sebelum kontrak perjanjian dilakukan antara pembeli dan pembekal. . pembeli perlu menentukan keperluan dan menilai sumber yang berpotensi yang dapat memenuhi keperluan mereka. Novack dan Simco (1991) menerangkan tentang proses mendapatkan maklumat melalui analisis pasaran berdasarkan kepada pasaran pesaing (banyak pembekal). Hanya perundingan yang berjaya sahaja akan dimasukkan ke dalam kontrak perjanjian. (2) menentukan spesifikasi. Kesemua langkah ini dilakukan pada peringkat mendapatkan maklumat. Proses ini boleh diselesaikan dengan mendapatkan maklumat tentang keadaan pasaran. (1998) dalam mendapatkan maklumat. pasaran oligopoli (sebilangan pembekal) atau pasaran monopoli (pembekal tunggal). ianya dapat membantu pengurus perolehan untuk mengenal pasti bilangan pembekal dalam pasaran dan memilih kaedah pembelian yang paling efektif untuk menjalankan pembelian.5.

semasa peringkat pelaksanaan.4 Selepas Jualan Selepas menjalankan pembelian. Novack dan Simco (1991) menamakan peringkat ini sebagai penerimaan produk dan perkhidmatan dan disusuli dengan pembentukan data prestasi untuk peringkat yang seterusnya. segala produk dan perkhidmatan ditukarkan ke dalam bentuk kewangan atau bentuk penggantian lain. penerangan lanjut berkenaan dengan lima elemen ini adalah seperti berikut: . Bagi meningkatkan lagi kefahaman mengenai elemen dalam proses perolehan.37 2.2.2.3 Pelaksanaan Menurut Segev et al. penilaian akan dilakukan untuk menilai prestasi pembekal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelian. Elemen-elemen tersebut adalah seperti Rajah 2. (1998).5.8. Maklumat selepas jualan ini juga akan digunakan semasa proses penilaian pembekal untuk kontrak seterusnya. 2. Menurut Gulledge dan Frye (2002) pula terdapat lima elemen dalam proses perolehan.5.

Pegawai perolehan mempunyai pelbagai cara untuk mendapatkan barangan seperti membeli barangan daripada pembekal sedia ada. Dalam kebanyakan perolehan.2.8: Elemen Proses Perolehan Sumber : Gulledge dan Frye (2003) 2.38 Pengurus Perolehan Perancangan Perolehan Pemilihan Vendor/ Pembekal Mewujudkan Kontrak Melaksanakan Perolehan Menerima Barangan Perolehan Rajah 2. .5 Perancangan Perolehan Terdapat tiga aktiviti dalam bahagian perancangan perolehan. Aktiviti yang pertama melibatkan pengukuhan keperluan perolehan di mana ianya bergantung kepada keperluan semasa sesebuah organisasi.5. pegawai perolehan akan menetapkan nilai dan individu yang terlibat untuk meluluskan sesuatu permohonan pembelian. Aktiviti yang kedua ialah mengenal pasti corak perolehan. Kebiasaannya peringkat kelulusan akan meningkat berdasarkan kepada nilai pembelian yang dilakukan. Aktiviti yang terakhir dalam perancangan perolehan ialah mendapatkan kelulusan dalaman untuk mengesahkan sesuatu pembelian. atau membuat permohonan senarai harga atau memohon untuk mengadakan bida atau saingan harga.

penerimaan maklum balas sebut harga dan bida untuk menentukan pembekal yang berkelayakan bagi bida tersebut. Di dalam proses pembelian tradisional. Banyak proses yang diperlukan untuk menguruskan pangkalan data pembekal termasuklah potensi pembekal berdasarkan kepada prestasi yang lepas. ianya melibatkan beberapa langkah.9 menunjukkan beberapa proses yang masih belum diautomasikan sepenuhnya. Kedatangan IT secara . Perundingan dengan pembekal 5.9: Langkah.39 2.80) Langkah di dalam Rajah 2.6 Pemilihan Vendor atau Pembekal Apabila keperluan telah dikenal pasti dan pengesahan pembelian telah diperolehi. Kontrak dengan pembekal Keperluan pembekal Rajah 2.langkah Proses Perolehan Sumber : Koppelmann dan Jordan.5. Langkah-langkah Proses 1. Rajah 2.9 merupakan proses penapisan yang dilakukan semasa proses pembelian. Pra-Pemilihan pembekal Penilaian kendiri 3. Kenal pasti pembekal Pasaran Tapisan Prosedur produk sektor perniagaan 2. Pemilihan pembekal 4.2. 1998 (p. langkah seterusnya ialah menentukan pembekal atau kumpulan pembekal yang berkelayakan untuk membekalkan barangan tersebut.

Dalam kebanyakan kes. 2002). pembelian melalui kontrak Blanket dan pembelian spot (Gulledge dan Frye.7 Mewujudkan Kontrak dan Melaksanakan Perolehan Apabila pemenang bagi bida telah diperolehi. jadual penghantaran dan juga senarai harga barangan. Kontrak Blanket merupakan perjanjian awal di mana pembeli boleh membuat permohonan sesuatu item pada harga tertentu dan pembekal perlu menghantar item tersebut dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Pembelian spot berlaku apabila tiada perjanjian pembelian melalui kontrak Blanket. Hasil daripada kajian sebelum ini telah membuktikan bahawa proses pemilihan pembekal menjadi pembolehubah yang sangat penting dalam proses pembangunan pembekal dalam membantu organisasi mendapatkan produk yang berkualiti tinggi dan memenuhi spesifikasi pembeli (Gonzalez et. al.2. maka proses pembelian akan dijalankan secara rasmi. 2004).40 tidak langsung telah meningkatkan proses perolehan dengan mengurangkan langkahlangkah yang tiada nilai tambah. terdapat had pembelian bagi penggunaan kad kredit yang membolehkan pengguna kad kredit berbelanja tanpa menerima pengesahan tambahan. Terdapat tiga mekanisma asas yang digunakan untuk menjalankan pembelian seperti pembelian menggunakan kad kredit.5. 2. langkah seterusnya ialah mengadakan proses perundingan tentang syarat dan peraturan untuk kontrak perjanjian. Perkara yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan kuantiti barangan. Biasanya organisasi pembelian akan memperuntukkan suatu jangka masa kepada pembekal untuk membuat penghantaran kepada mereka. . Apabila segala urusan serta syarat dan peraturan telah dipersetujui.

manakala bagi syarikat-syarikat besar. Di samping itu juga. perbelanjaan untuk pembelian merupakan salah satu faktor yang melambangkan baik dan buruknya pengurusan serta prestasi sesebuah syarikat (Abu Bakar dan Rohaizat. Langkah pertama yang terlibat ialah menentukan status tempahan barangan di kalangan pembekal. Ketidakcekapan ini adalah disebabkan oleh aliran maklumat yang tidak lengkap semasa menjalankan perniagaan. pertindihan pembelian. Proses pembayaran ini dilakukan oleh bahagian kewangan dalam syarikat tersebut.8 Penerimaan Barang Pembelian Apabila tempahan telah dilakukan. Semasa proses tempahan dilakukan. pembeli akan menerima nota pemberitahuan penghantaran barangan. mereka perlu membuat pembayaran dalam jangka masa yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Bahagian yang paling penting dalam nota pemberitahuan penghantaran terletak pada invois yang mengandungi maklumat berkenaan dengan penghantaran barangan pembelian. bahagian perolehan akan memantau segala perkembangan/progress pembelian melalui masa tiba barangan atau simpanan stok. ramalan yang tidak tepat dan akhirnya menyumbang kepada kesilapan dalam pembuatan keputusan. Ia akan mewujudkan beberapa masalah seperti kesilapan. Dengan cara ini bahagian perolehan dapat memantau status tempahan barangan yang dibuat supaya operasi atau aktiviti syarikat dapat berjalan seperti yang dirancangkan.2. Maklumat berkenaan dengan perkembangan ini boleh diperolehi dengan melayari laman web syarikat-syarikat pembekal berkenaan. Selepas pembeli menerima invois. kelewatan. Keberkesanan dan kecekapan dalam pembelian sangat penting untuk penjimatan dan mengelakkan daripada pembaziran dan kerugian.41 2. Justeru . mereka telah mengintegrasikan sistem perolehan mereka dengan sistem operasi syarikat pembekal. harga yang tidak tetap.5. 2002). Perolehan tradisional adalah agak rumit dan tidak cekap.

42 itu. Dalam sesetengah kategori seperti perkhidmatan maklumat dan produk digital.. Penerapan Internet ini sememangnya dapat mengurangkan kos transaksi (Williamson. keberkesanan Internet dalam proses perolehan merupakan satu peluang yang mudah dilakukan melalui teknologi berasaskan web. dan rangkaian yang lebih terbuka (Chopra et al. 1975. pemindahan jenis data yang pelbagai (seperti grafik. Watson et al. Di samping itu juga. Internet berpotensi untuk mengurangkan kos kewangan seperti kos pengagihan kepada sifar (Jones. 1979. Internet juga memberikan aplikasi asas kepada . produk lebih mudah untuk ditentukan. jumlah aset dapat dikurangkan serta pemindahan maklumat dalam pasaran adalah lebih berkesan. Malone et al.6 Penggunaan Internet dalam Perolehan Pengenalan Internet dengan pencarian yang lebih meluas dan kos penyertaan yang rendah telah memberi peluang kepada penggunanya untuk mengurangkan kos transaksi dan kitaran masa tempahan (order cycle time) yang lebih cepat dan mudah (Chopra et al. ramalan. 2000. Penggunaan Internet juga dapat meningkatkan keberkesanan proses perolehan dengan menukarkan proses tradisional yang berasaskan kertas kepada proses automasi. 2001). pengenalan Internet kepada perolehan tradisional telah menjanjikan kebaikan yang besar dalam pengurusan perolehan. 2000. Hoffman et al. 2000). Rice dan Ronchi. Keadaan ini dikenali sebagai “frictionless commerce paradigm” (Brynjolfsson dan Smith. 2000). 2001). 2002). 1989. 1995. 2. Internet berupaya untuk memberikan masa sebenar (real time) sesuatu proses. Simchi-Levi et al. 1995). dan mengurangkan elemen birokrasi dalam sistem pembelian secara tradisional. Kemunculan Internet pada masa itu adalah tepat pada masanya kerana integrasi diperlukan untuk memenuhi keperluan pelanggan yang semakin meningkat (Papazaglou et al. dan Computer-Aided Design (CAD).

2003). Maka tidak hairanlah apabila banyak syarikat swasta yang menyedari akan kepentingan teknologi ini berlumba-lumba menjadikan e-Dagang sebagai alternatif utama dalam perniagaan mereka memandangkan faedah dan kebaikan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. Perolehan adalah sebahagian daripada proses B2B yang memainkan peranan penting dalam setiap organisasi untuk menjalankan fungsi dengan lebih baik dan berkesan. Menerusi perdagangan elektronik ini. Perkembangan yang pesat teknologi Internet telah mendorong syarikat melaksanakan e-Dagang dalam perniagaan mereka untuk memperolehi kelebihan bersaing (Asia Computer Weekly. 2000).43 pembeli industri untuk mencari pembekal dengan cara yang lebih cekap melalui pasaran elektronik dan komunikasi. dan CommerceOne. aspek geografi tidak lagi menjadi penghalang bahkan meningkatkan potensi pasaran yang berbentuk global (Abdul Majid. Pada pertengahan era 1990-an. Generasi pertama fenomena B2B bermula dengan pembelian menggunakan katalog elektronik yang diperkenalkan oleh syarikat perisian seperti Ariba. Intelisys. Reiley dan Spulber (2001) mendefinisikan e-Dagang B2B sebagai pengganti kepada pemprosesan data komputer dan komunikasi Internet untuk perkhidmatan buruh dalam pengeluaran transaksi ekonomi.1 Penggunaan e-Dagang B2B dalam Perolehan Internet juga turut dikaitkan dengan perdagangan menerusi talian atau lebih dikenali sebagai e-Dagang.6. Microsoft Market. E-Dagang B2B merupakan satu sistem terbuka yang membolehkan organisasi berhubung dengan pembekal dan pelanggan melalui pasaran maya (Bakos. 2. 1997). e-Dagang telah menjadi salah satu daripada keperluan dalam dunia perniagaan. Maka tidak hairanlah sekiranya kemunculan perolehan e-Dagang B2B .

Fungsi e-Dagang B2B dalam memberi nilai kepada rantaian pembekal boleh dibahagikan kepada dua peringkat. Selain itu. penerimaan dan pembayaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatan (Online Action Plan. Baron et al. 2. Chopra et al. 2001). 2000). penggunaan teknologi ePerolehan juga ditakrifkan sebagai lanjutan kepada penggunaan teknologi rangkaian elektronik dan penyediaan kemudahan komunikasi elektronik. dan pengedaran yang memberikan keuntungan kepada semua pihak (Chopra et al. e-Dagang B2B dapat memberi nilai dari segi meningkatkan kerjasama dalam rantaian pembekal melalui penggunaan maklumat umum dalam proses pembuatan keputusan semasa pengenalan dan reka bentuk produk. pertukaran maklumat dan transaksi melalui rangkaian awam atau swasta (Min dan Galle. Croom. pengesahan. tempahan. harga.44 menjadi topik yang hangat diperkatakan dalam dunia perdagangan dalam era teknologi kini. Kebanyakan penulis merujuk e-Dagang B2B dengan istilah e-Perolehan (Bowles. e-Dagang B2B atau e-Perolehan ini telah mengubah cara pembelian tradisional kepada pembelian yang berasaskan elektronik. e-Dagang B2B membenarkan rantaian pembekal untuk memperbaiki perkhidmatan pelanggan di samping mengurangkan kos operasi. 2000. 1999). Kalakota.7 Perolehan Kontemporari atau e-Perolehan Perolehan elektronik (e-Perolehan) mengguna pakai aplikasi teknologi Internet dalam proses pembelian barangan dan perkhidmatan. 1999. . 2001). Dengan kemasyhuran penggunaan Internet dan World Wide Web. Ini kerana perolehan e-Dagang B2B dapat mengubah cara syarikat membuat pembelian barangan dan perkhidmatan dengan lebih berkesan. Ianya dihasilkan daripada aplikasi perisian yang membolehkan pengguna membuat pilihan.. 2000. Pertamanya. 2000. pengeluaran. Kedua.

Ia dapat digunakan untuk mencari pasaran pembelian yang lebih luas dengan harga yang lebih rendah. E-Perolehan membolehkan syarikat kini menumpukan kepada teknologi bagi membangunkan perniagaan dan menggunakan strategi perolehan untuk menyelesaikan masalah dalam perolehan tradisional (Andrews dan Gartner. istilah ini adalah lebih menumpukan kepada sistem automasi dalam keseluruhan proses pembelian. middleware atau rangkaian nilai tambahan (value-added networks). kitaran pengesahan secara automasi. 2002). 2001). . pengurusan rantai pembekal serta pengurusan kontrak. Terdapat pelbagai bentuk aplikasi dalam e-Perolehan yang membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam proses pembelian.45 Berdasarkan kepada penulisan Frye (2004). E-Perolehan memberi kesan perubahan yang penting dan memperbaiki pelbagai aspek perolehan seperti komunikasi dalaman dan luaran. 2001). konsep e-Perolehan memberi maksud membeli produk dan perkhidmatan melalui Internet. Automasi ini membolehkan komunikasi dua hala berlaku dan maklumat pembelian boleh diperolehi tanpa melibat pertukaran data elektronik (EDI). proses tempahan dan pembelian dapat memberi nilai kepada organisasi (Essign dan Arnold. Walau bagaimanapun. Dengan adanya sistem e-Perolehan yang baik dan terancang. Pelaksanaan ePerolehan merupakan salah satu daripada aktiviti kritikal dalam merancang sistem perolehan yang lebih berkesan bagi tujuan memudahkan urusan pembelian yang melibatkan aktiviti transaksi. tempahan dan permohonan untuk mendapatkan maklumat melalui Internet. Boleh dikatakan hampir semua aplikasi e-Perolehan adalah penting untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelian. E-Perolehan merupakan satu kemajuan yang besar dalam pembangunan perdagangan di mana rantaian antara pembeli dan pembekal dapat dikekalkan (Neef. transaksi perniagaan.

E-Sumber juga merupakan salah satu cara dalam mengurangkan risiko pembekal dalam menjalankan pembelian (Kraljic. Weil. Perancangan Sumber Perusahaan (ERP) berasaskan web dan e-Kerjasama (e-Collaboration) (de Boer et al.46 perundingan harga yang lebih rendah. penyemakan kontrak yang sedia ada dengan lebih berkesan dan mengurangkan pembelian kontrak (Croom. e-Maklumat(e-Information). 2000. 1983). 2. e-Lelong(e-Reverse Auctions). 2. e-MRO. Penerangan lanjut berkenaan dengan aplikasi e-Perolehan dibentangkan dalam seksyen berikutnya. (2001). Dengan mengenal pasti pembekal baru.1 E-Sumber E-Sumber adalah satu proses untuk mencari pembekal yang berpotensi menggunakan Internet secara amnya atau lebih spesifik dengan menggunakan pasaran B2B. e-Tender (e-Tendering).1 Aplikasi e-Perolehan E-Perolehan mengandungi beberapa bentuk seperti e-Sumber (e-Sourcing).7.1.2 E-Tender . Ini kerana pembeli boleh mencari pembekal alternatif dengan lebih cepat sekiranya pembekal yang sedia ada gagal untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan.7. 2000). pembeli dapat mewujudkan persaingan di kalangan pembekal dan ianya boleh dijadikan sebagai taktik dalam proses pembelian bagi mendapatkan produk atau barangan yang terbaik.1.7. 2.

1. E-Maklumat juga melibatkan proses untuk mendapat dan menyebarkan maklumat menggunakan teknologi Internet kepada pihak dalaman dan luaran. Ianya berfungsi untuk mempamerkan maklumat pengurusan pembelian pada Extranet yang boleh diakses oleh pelanggan dalaman dan pembekal. 2. permohonan harga (RFP) dan permohonan untuk bida kepada pembekal seterusnya menerima maklum balas dengan menggunakan Teknologi Internet. Walau bagaimana pun sistem e-Tender ini tidak termasuk perjanjian akhir dengan pembekal. .3 E-Maklumat E-Maklumat adalah sebahagian daripada e-Perolehan yang berkait secara langsung dengan fasa dalam proses pembelian seperti kontrak dan tempahan barangan. status kewangan atau kemampuan pembekal yang unik. E-Maklumat juga dapat menguruskan data dan maklumat yang berkaitan dengan kualiti kelayakan. Kandungan data dalam e-Tender adalah lebih fokus kepada produk atau perkhidmatan itu sendiri. Kebiasaannya sistem e-Tender ini akan melibatkan aktiviti analisis dan penilaian ke atas maklum balas yang diterima.7. E-Maklumat ini tidak melibatkan proses transaksi tetapi lebih kepada pengendalian maklumat pembekal. e-Tender mampu untuk melancarkan sebahagian besar teknik dalam proses pembelian tanpa memfokuskan kepada isi kandungan dalam proses tersebut. Menurut Van Wheele (2000). Data pembekal boleh diperolehi daripada maklumat pihak ketiga atau penyiasatan sendiri oleh pihak syarikat. Pembeli boleh melakukan tapisan awal untuk mengenal pasti pembekal yang berkelayakan untuk langkah seterusnya iaitu proses perundingan.47 E-Tender merujuk kepada proses yang berkaitan dengan permohonan maklumat (RFI).

1.4 E-Lelong Secara amnya. kriteria lain boleh digunakan pada fasa sebelumnya untuk mengenal pasti pembekal yang perlu dimasukkan untuk turut serta dalam menjalankan e-Lelong.48 2. 2. barangan dan perkhidmatan yang ditempah adalah daripada pembekal penyelenggaraan. .5 E-MRO dan Enterprise Resourse Planning ERP berasaskan web Elektronik Maintenance. pembaik pulihan dan operasi. resource. Dalam kebanyakan keadaan. (2001).1. repair and operating (e-MRO) dan Enterprise. menempatkan tempahan pembelian dan menerima barangan pembelian dengan menggunakan sistem perisian yang berasaskan teknologi Internet. Oleh yang demikian. Ianya merupakan satu teknologi berasaskan Internet yang sama dengan pembalikan lelongan (reverse auction). Dalam kes e-MRO. Ianya merupakan bahagian perundingan dalam proses perolehan. E-Lelong ini lebih kepada perjanjian antara organisasi pembeli dan pembekal sekiranya pihak yang terlibat bersetuju dengan harga yang ditawarkan (de Boer et al. E-Lelong membolehkan syarikat yang membuat pembelian membeli produk dan perkhidmatan pada harga yang rendah atau kombinasi harga yang rendah dan terma yang lain melalui teknologi Internet. Lelongan merupakan perdagangan yang selalunya dijalankan dalam masa sebenar dan tamat pada penutupan bida antara pembeli dan pembekal. e-Lelong ini lebih menumpukan kepada perbandingan harga bagi sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan di Internet. planning (ERP) merujuk kepada proses untuk membentuk dan mengesahkan permohonan pembelian.7. kriteria yang menjadi tumpuan ialah kelalaian (neglected) semasa menjalankan e-Lelong.7.

2.49 Sistem perisian sokongan (sistem katalog tempahan) digunakan oleh seluruh pekerja dalam organisasi tersebut. pembaikan dan operasi). papan buletin.6 E-Kerjasama E-Kerjasama membolehkan pembetulan dan mengemas kini data yang berkaitan dengan versi produk. jumlah kesilapan dapat dikurangkan di samping mewujudkan komunikasi di antara pembeli dan pembekal dalam mengendalikan maklumat berkenaan dengan pembelian.1. Perbezaan di antara e-MRO dan ERP ialah e-MRO berkaitan dengan item tidak langsung (penyelenggaraan. ERP yang berasaskan web pula lebih kepada tempahan barangan dan perkhidmatan adalah berkait rapat dengan penghasilan produk. Ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama secara atas talian seperti bilik mesyuarat maya. serta berkongsi sistem pengurusan pengetahuan (Dyer et al. Biasanya. dan ramalan jualan yang dilakukan daripada laman web pembeli. hanya pekerja di bahagian pembelian (atau bahagian perancangan) yang menggunakan sistem perisian sokongan ini (sistem ERP berasaskan web) (de Boer et al. Dengan cara ini. . Kedua–dua proses ini penting dalam membantu meningkatkan keberkesanan perolehan syarikat. Manakala ERP pula merupakan item yang berkaitan dengan produk yang berperanan dalam melengkapkan langkah dalam proses perolehan. (blueprint). 2002).7. 2001).

10: Empat Model Perolehan Berasaskan Web . Walau bagaimanapun. Pembeli Pengguna Sistem Perolehan Pihak Pembeli Pembekal Pembekal Pembekal Pembeli e-Pasaran B2B persendirian Pembekal Pembekal Pembekal b) e-Pasaran B2B Tertutup a) Sistem Perolehan Pihak Pembeli Industri Pembeli Pembeli Pembeli Pertukaran B2B Industri Pembekal Pembekal Pembekal c) Pertukaran B2B Industri Pembeli Pembeli Pembeli e-Pasaran B2B Pihak Ketiga Pembekal Pembekal Pembekal d) e-Pasaran B2B Pihak Ketiga Rajah 2. Berikut merupakan model yang diperkenalkan oleh Subramaniam dan Shaw (2002). dari segi pandangan perolehan B2B.2 Model e-Perolehan Penggunaan Internet dalam aktiviti perolehan telah menarik minat organisasi kerana kemampuannya untuk mengurangkan kos dan memperbaiki sumber strategik (Reiley dan Spulber. 1999). Mahadevan. 1997). dan Gebauer.50 2. Buxmann. 2000). Setiap model memberikan nilai untuk pembeli dan penjual dalam cara yang unik dan organisasi biasanya menggunakan lebih dari satu model. 2000. Phillips dan Meeker. Kemampuan pasaran elektronik dan industri pertukaran B2B telah dijadikan sebagai pilihan organisasi untuk mengurus perolehan mereka (Bakos. 2000. Model ini menunjukkan cara yang berbeza digunakan oleh pembeli atau pembekal untuk menjalankan transaksi B2B (Kaplan dan Sawhney. terdapat empat model sistem perolehan yang berasaskan Web seperti pada Rajah 2.10.7. 2001.

pembangunan produk. Dua penekanan dalam sistem ini ialah kecekapan transaksi dan kawalan proses. Penekanan yang ditumpukan dalam perluasan industri ini ialah untuk meningkatkan ketelusan proses dan menggalakkan persaingan di kalangan pembekal yang akan memberikan harga yang rendah kepada .2. Ini merupakan usaha untuk memperluaskan industri dan mudah untuk membina kecairan dengan pembekal yang mempunyai keinginan untuk terlibat di mana-mana kebanyakan industri pembelian terlibat.7. Keseluruhan kitaran perolehan.7. transaksi dan pengurusan perolehan adalah melalui web dan diintegrasikan.2 E-Pasaran B2B Tertutup (private B2B e-marketplace) Terdapat sesetengah organisasi mempunyai pasaran elektronik mereka yang tersendiri untuk mengumpulkan pembekal bagi mendapatkan persaingan harga untuk sesuatu produk.2.2.51 2.7. 2.3 Tukaran B2B Industri (Industry B2B exchange) Model ini mengumpulkan pembeli dan pembekal dalam industri tertentu. Penekanan yang ditumpukan dalam e-Pasaran tertutup ialah untuk mengurangkan harga perolehan bagi setiap item dan mengurangkan kos pencarian pembekal. 2. Bilangan pembekal adalah terhad kepada mereka yang berminat untuk menjalankan urusniaga dengan pemilik e-Pasaran tertutup.1 Sistem Perolehan Pihak Pembeli (Buy-side Procurement System) Bentuk sistem perolehan ini dibangunkan dan dilaksanakan oleh organisasi pembeli yang besar melalui pembelian secara web dengan pembekal yang terpilih.

permohonan untuk proposal boleh diperluaskan kepada keperluan penjanaan. tempahan dan agihan.2. Menurut Croom (2000). Bagi tujuan pembangunan model. 2. Tujuan e-Perolehan dibentuk adalah untuk mengukur sejauh mana pengurus pembelian menggunakan Internet untuk tugas yang berkaitan dengan aktiviti pembelian. e-Perolehan di lihat daripada aspek berikut: • • • jenis aktiviti pembelian yang terlibat melalui e-Perolehan jenis bahan yang dibeli menggunakan e-Perolehan jumlah atau nilai pembelian yang dibenarkan melalui e-Perolehan. . Pasaran pihak ketiga adalah sesuai dalam memecahkan pasaran (sama ada pihak pembeli atau pihak pembekal). Terdapat beberapa prosedur perolehan yang telah dibangunkan oleh pengkajipengkaji sebelum ini. Pasaran pihak ketiga memberikan nilai dengan merendahkan harga produk kepada pembeli dan kos pencarian yang rendah untuk pembeli dan pembekal. Pasaran mendatar pula mengumpulkan pembeli dan pembekal di kalangan industri tertentu dengan pelbagai fungsi. Pasaran pihak ketiga dibahagikan kepada dua bentuk iaitu secara mendatar dan menegak.4 Pasaran B2B Pihak Ketiga (Third-party B2B e-market) Pasaran ini dibentuk oleh syarikat yang dipanggil pembuat pasaran (marketmaker) yang mempunyai kedua-dua teknologi dan tenaga pakar yang mahir. keperluan penyebaran.52 pembeli. Kim dan Shunk (2004) telah membentuk prosedur e-Perolehan untuk organisasi ketenteraan. Model ini juga mengurangkan kos pencarian bagi kedua-dua pihak pembeli dan pembekal. Pasaran menegak mengumpulkan pembeli dan pembekal daripada satu fungsi dengan industri yang pelbagai.7.

membangunkan kecekapan rantai pembekal. Mitchell. E-Perolehan juga memberikan faktor persaingan dari segi kecekapan dan keberkesanan sistem (Drucker.3 Faktor-faktor Pelaksanaan e-Perolehan Terdapat banyak faktor yang menyumbang ke arah pelaksanaan e-Perolehan. . Antara faktor yang menyebabkan organisasi melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk membolehkan komunikasi secara global. 1988). menurut Attaran (2001) terdapat beberapa faktor memindahkan e-Perolehan daripada fasa inovatif kepada fasa pertumbuhan global seperti mengurangkan kos perisian/perkakasan. keperluan integrasi yang lebih baik dalam proses pembelian. perkara yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan dengan kadar bayaran yang dikenakan untuk setiap proses transaksi pertukaran. Antara cabaran yang perlu dihadapi dalam menjayakan pelaksanaan e-Perolehan ialah keupayaan untuk meyakinkan pembekal untuk terlibat dalam aktiviti perolehan (Frye. dan kenyataan bahawa syarikat kecil kini berkemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai penyelesaian kepada pembelian berasaskan kertas. meningkatkan peranan tempahan elektronik. Terdapat faktor-faktor lain yang mendorong ke arah pelaksanaan e-Perolehan seperti kajian yang telah dijalankan oleh Welber dan Kollmann (1998). 2002). 2004). kecanggihan teknologi komunikasi. seruan kerajaan (Mitchell. 1973.7. Namun. 2.53 Model yang digunakan adalah bertujuan untuk membawa keuntungan kepada syarikat dengan cara mengenakan bayaran untuk penglibatan dan memperbaharui keahlian. E-Perolehan memberi nilai kepada organisasi dari segi faedah yang diberikan kepada firma. 2000) dan meningkatkan penggunaan teknologi baru (Andrews dan Garther. menghapuskan sempadan waktu. Day dan Eensley. Selain daripada itu.

(2002) dan Naruto (2001).1 menunjukkan ringkasan kepada faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan. Andrews dan Gartner (2002). Michele. Jadual 2. Kemudahan infrastruktur persaingan dalam Sumber The coming age of online procurement. seruan daripada kerajaan. 8. Faktor Mengurangkan kos perisian/ hardware dan kecanggihan perisian 2. EDI versus Internet The coming age of online procurement.54 (2002). Kos perolehan yang murah 12. Mitchell (2002) Attaran (2001). 9. Jadual 2. et al. Keperluan integrasi yang lebih baik dalam proses perniagaan melalui rantaian pembekal 6. kemunculan model perniagaan baru dan mengurangkan kos rantaian pembekal. 7. e-Business in Education The coming age of online procurement. antara faktor yang mendorong pelaksanaan e-Perolehan ialah kelebihan persaingan. Di dalam kajian tersebut. kemampuan rangkaian komunikasi secara global. (2002) Attaran (2001). (2002) Naruto (2001) . Kecanggihan dalam teknologi komunikasi 3. Michele et al. kos perolehan yang rendah. Mitchell (2002) Attaran ( 2001) Attaran (2001) Attaran (2001) Mitchell (2002) Mitchell (2002) Weiber dan Kollmann (1998) Andrews dan Gartner (2002) Michele et al. Salah satu langkah dalam penjimatan kertas Membangunkan kecekapan rantaian pembekal Seruan kerajaan Memberikan pasaran 10. Menghapuskan halangan sempadan waktu 4. meningkatkan penggunaan teknologi baru.1 : Faktor-faktor pelaksanaan e-Perolehan Bil 1. dan kemudahan infrastruktur. pembangunan rantaian pembekal dalaman yang lebih cekap. Meningkatkan penggunaan teknologi baru 11. Meningkatkan keupayaan peranan tempahan elektronik dalam kedudukan yang strategik 5. e-Business in Education The coming age of online procurement The coming age of online procurement The coming age of online procurement e-Business in Education e-Business in Education Competitive Advantages in Virtual Market E-procurement development EDI versus Internet Paperless Trading Symposium Penulis Attaran (2001).

Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. memenuhi permintaan pelanggan. 2002). Oleh yang demikian. 2002). kepercayaan kepada pembekal. faedah-faedah e-Perolehan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya bagi meningkatkan lagi kefahaman terhadap faedah yang dapat dijana oleh sistem ini. Penyelidik menjangkakan faktor ini akan menjadi satu strategi kepada organisasi pada masa akan datang. . terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada pelaksanaan e-Perolehan. hasil dapatan kajian di atas mendapati bahawa faktor kewangan merupakan faktor utama penerapan e-Perolehan ke dalam organisasi (Stein dan Hawking. Faedah daripada sistem e-Perolehan ini sememangnya dapat memberi nilai kepada organisasi melalui pembaikan terhadap proses tempahan dan pembelian yang dilakukan (Essig dan Arnold. Tahap penggunaan ini boleh ditingkatkan dengan memberi galakan kepada industri dan syarikat melalui demonstrasi kepada mereka tentang faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem ini dan membuat satu bentuk pengukuran bagi memberi kepercayaan kepada mereka terhadap teknologi ini. lima faktor penyumbang yang paling utama dalam tinjauan tersebut ialah pengurangan harga. Daripada lima faktor ini. Perkara ini disebabkan mereka masih lagi ketinggalan untuk menggunakan inisiatif e-Perniagaan dan selesa dengan keadaan sedia ada (Ab Hamid dan Majid. kepercayaan kepada IT dan kuasa e-Perolehan (Chan dan Lee. 2001). namun penggunaan teknologi ini masih lagi belum meluas di kalangan syarikat dan industri. pengurangan kos. mengurangkan kos pentadbiran dan memperbaiki pasaran.55 Daripada tinjauan yang dilakukan di Negara Australia pada tahun 2002 tentang penggunaan e-Perolehan. Kajian kes yang dijalankan ke atas empat buah Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Perolehan dalam PKS di Hong Kong adalah disebabkan oleh nilai penerapan daripada pelaksanaan e-Perolehan. 2002). Walaupun terdapat banyak faktor pendorong kepada pelaksanaan e-Perolehan.

2002). merendahkan harga yang merupakan salah satu daripada tarikan kepada pengguna e-Perolehan (Frye. mengurangkan masa pengendalian serta memudahkan pekerja melakukan tugas mereka. faedah pengurusan maklumat dan juga faedah harga. penyesuaian antara pembeli kepada pembekal untuk menjalankan urusniaga melalui katalog . mengurangkan bilangan pekerja serta mengurangkan kertas kerja (Hunter. 2002). memenuhi keperluan pembeli. kos pembelian yang murah. Subramaniam et al. mempercepatkan pengaliran maklumat penting antara pembeli dan pembekal. Faedah strategik juga dapat memberi maklum balas yang cepat terhadap kemunculan pesaing baru dalam pasaran. Di samping itu juga. mengurangkan kos dan masa transaksi. 2004). e-Perolehan dapat meningkatkan perundingan dua hala antara pembeli dan pembekal semasa pembelian dijalankan. Berdasarkan kepada syarikat Selectron Corp. Menurut Eakin (2002) e-Perolehan berkemampuan untuk memberi faedah transaksi. Selain itu. pertindihan pembelian. faedah pembayaran.8 Faedah e-Perolehan Salah satu sebab utama e-Perolehan diperkenalkan adalah untuk mengurangkan kos operasi. faedah peluang dan faedah operasi. Faedah strategik memberikan kemudahan potongan harga dan perkhidmatan yang lebih baik daripada pembekal. Mohsen dan Sharmin (2002) menyatakan beberapa faedah yang boleh diperolehi daripada e-Perolehan seperti faedah strategik. ianya dapat meningkatkan keuntungan melalui rundingan harga yang lebih baik antara kedua-dua belah pihak. Terdapat juga beberapa faedah e-Perolehan lain yang dikemukakan dalam kajian-kajian lepas seperti meningkatkan kualiti perkhidmatan.56 2. mereka mula mendapat faedah e-Perolehan melalui pembaikan pengurusan inventori atau Vendor Management Inventory (VMI) dengan menjadikan e-Perolehan sebagai platform dalam proses pembelian (Jennifer. (2003) juga turut menyatakan bahawa penggunaan e-Perolehan juga dapat mengurangkan pembelian melulu. Justeru itu.

Bagi faedah peluang. katalog dinamik dan perundingan kontrak. e-Perolehan dapat meningkatkan imej dan memperbaiki perhubungan perdagangan korporat dan memperbaiki perhubungan antara pembeli dan pembekal. penggunaan tenaga kerja dapat dimaksimumkan dengan memberi kuasa kepada pekerja menjalankan pembelian mengikut keperluan kerja mereka serta memberikan kemudahan untuk mengakses maklumat pada bila-bila masa (Mohsen dan Sharmin. e-Perolehan mampu untuk memperbaiki kawalan kewangan supaya lebih mudah untuk dikendalikan di samping memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik. Timmers (2000) menyatakan bahawa e-Perolehan juga memberi faedah dari segi pemilihan pembekal yang lebih meluas dan kualiti barangan yang lebih baik. Penggunaan e-Perolehan juga dikatakan dapat memansuhkan kertas kerja. masa menunggu. dan kesilapan. mereka membahagikan faedah e-Perolehan kepada faedah pasaran. Manakala dari segi faedah operasi. buffer inventory. prestasi pembekal.57 statik.2 menunjukkan faedah-faedah e-Perolehan daripada kajian-kajian lepas. . Jadual 2. Quesada (2004) dalam kajian beliau tentang hubungan antara teknologi e-Perolehan dan prestasi perolehan membahagikan faedah e-Perolehan kepada tiga bahagian iaitu prestasi dalaman. dan prestasi pengguna dalaman. memansuhkan halangan zon waktu. Melalui e-Perolehan juga. faedah operasi dalaman dan faedah perkembangan organisasi. Di dalam literatur juga terdapat pengkaji yang membahagikan faedah-faedah e-Perolehan ini kepada beberapa bahagian seperti mana kajian kes yang dijalankan oleh Guthrie (2004) ke atas beberapa buah syarikat di Canada. Dalam kajian beliau terhadap Cyberus Online Inc. mengurangkan tahap inventori serta meningkatkan keberkesanan setiap peringkat pembelian dengan mengurangkan overhead. mengurangkan masa penghantaran. Faedah strategik dapat memperbaiki peluang untuk memperoleh perniagaan baru. faedah prestasi pengeluaran dan faedah pasaran yang strategik. Di Compugen Inc pula didapati bahawa faedah e-Perolehan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan utama iaitu faedah kepada pengguna. 2002).

Friesen (2004) Gebauer et al. Quesada (2004). Friesen. Procurement guideline (2002). Mitchell (2000). Mitchell (2000). Quesada (2004) Eakin (2002). 19. Eric Goh (2000). Eakin (2002). (2004) Gebauer et al. Attaran & Attaran (2002). Attaran & Attaran (2002). 16. Quesada (2004) Gebauer et al. Frye (2004). 4. Procurement guideline (2002). Friesen (2004) . Quesada (2004) Gebauer et al. Quesada (2004) Eric Goh (2000). Elliff (2000). 7. Eakin (2002). (1998). (1998). Eakin (2002). Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Mengurangkan pembelian bebas (Maverick buying) Mengurangkan bilangan pembekal Mengurangkan inventori Mengurangkan kos bahan dan perkhidmatan Eakin (2002). 8. 17. Kalakota & Robinson (1999). Mitchell (2000). Attaran & Attaran (2002). Quesada (2004). Kalakota & Robinson (1999). Mengurangkan kos pencarian pembekal Mengurangkan kertas kerja Gebauer et al. Mohsen & Sharmin. (2004) 11. Faedah e-Perolehan Mengurangkan masa transaksi Penulis/Tahun Gebauer et al.. Eric Goh (2000). 12. Attaran & Attaran (2002). (1998). (2004) 5. 20. Kalakota & Robinson (1999). 6. Quesada (2004) Mohsen & Sharmin (2002). (2004) Gebauer et al. 14. 18. Quesada (2004). Quesada (2004) Gebauer et al. (2002). Elliff (2000). Quesada (2004) Kalakota & Robinson (1999). Quesada (2004) Kalakota & Robinson (1999). Friesen (2004) Gebauer et al. Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna (laporan perkembangan terkini) Memenuhi jangkaan/spesifikasi pengguna Meningkatkan komunikasi dengan pengguna Penghantaran produk/perkhidmatan yang tepat pada masa Penghantaran maklumat tepat pada masa Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan Meningkatkan fleksibiliti memenuhi perubahan mengikut keperluan Meningkatkan kawalan kewangan Eakin (2002). Friesen (2004) Mohsen & Sharmin. Quesada (2004). Quesada (2004) Mohsen & Sharmin (2002). Quesada (2004) Procurement guideline (2002). Quesada (2004) Gebauer et al. Mengurangkan kos transaksi Elliff (2000). (1998). Mohsen & Sharmin (2002). Quesada (2004). Procurement guideline (2002). (1998). Friesen. (1998). Mohsen & Sharmin (2002). 21. Quesada (2004) 3. 15. Mohsen & Sharmin (2002). Friesen (2004) Eakin (2002). Quesada.58 Jadual 2. 13. 9. 22. Quesada (2004). Quesada (2004). Mohsen & Sharmin (2002). (1998). Mohsen & Sharmin (2002. Mohsen & Sharmin (2002). Quesada. (1998). 10. Procurement guideline (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Procurement guideline (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Friesen (2004) 2. Attaran & Attaran (2002).2: Faedah e-Perolehan Bil 1. Eakin (2002). Mohsen & Sharmin (2002). Eakin (2002). (1998). (1998). (2002). Eakin (2002).

perdagangan dengan syarikat yang tidak dikenali. 2002). Rae. 2003).2. 2002. Namun faedah tersebut tidak dapat dinikmati sekiranya pengurus tidak memahami dan mengetahui sepenuhnya tentang masalah dan halangan teknologi ini. Davila et al. isu keselamatan dan hak persendirian (privacy). 2002. kebanyakan reputasi automasi perolehan yang dijanjikan oleh pembekal tidaklah seperti yang diharapkan. Rae. namun kebanyakan organisasi masih enggan untuk menggunakan sistem tersebut (Work Study. dapat disimpulkan bahawa kebanyakan kajian literatur menyatakan bahawa faedah pengurangan kos dan penjimatan masa merupakan faedah utama yang diperolehi daripada pelaksanaan e-Perolehan. 2.9 Isu Halangan Pelaksanaan e-Perolehan Walaupun terdapat banyak faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan. Pelaksanaan e-Perolehan sememangnya memberikan banyak faedah dan kebaikan kepada penggunanya seperti perbincangan di atas. Menurut Attaran dan Attaran (2002). 2002. 2003) serta masalah manusia dan persepsi atau budaya (Stein dan Hawking.59 Daripada Jadual 2. 2003) merupakan antara halangan kepada . Banyak organisasi masih raguragu terhadap faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan ke atas syarikat mereka (Subramaniam dan Shaw. Oleh itu bahagian seterusnya akan membincangkan tentang isu dan halangan yang perlu dihadapi oleh organisasi sebagai persiapan dalam melaksanakan sistem e-Perolehan ke dalam syarikat mereka. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan oleh Ab Hamid dan Majid (2002) ke atas industri di Malaysia mendapati bahawa terdapat halangan seperti aspek pembelian tidak di lihat sebagai satu fungsi strategik. Ini kerana terdapat beberapa halangan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi untuk melaksanakan sistem tersebut. pertimbangan kos yang tidak tepat. kekurangan infrastruktur teknologi (Stein dan Hawking.

Hal ini disebabkan oleh perisian yang sedia ada sukar untuk diintegrasikan dengan sistem syarikat yang sedia ada. . Pembekal masih lagi belum bersedia untuk melaksanakan e-Perniagaan disebabkan oleh kurangnya kemahiran teknikal terutamanya dalam bidang sistem rangkaian komputer dan teknologi maju. Isu keselamatan juga menjadi halangan kepada pelaksanaan e-Perolehan kerana penggunaan Internet untuk mendapatkan maklumat boleh mengundang bahaya kepada maklumat privacy dan kredit syarikat. masalah budaya turut menjadi penghalang kepada pelaksanaan e-Perolehan. (2002) di dalam kajian beliau mendapati antara halangan lain yang dihadapi dalam melaksanakan e-Perolehan ialah kesukaran untuk menggunakan perisian yang sedia ada di pasaran. tentang cabaran utama yang dihadapi oleh pembekal di Malaysia ialah tidak mahir dengan teknologi baru (Asia Computer Weekly. Dalam tinjauan yang dijalankan ke atas beberapa buah negara seperti Australia dan Kota London. Davila et al. Pertimbangan kos yang tidak tepat disebabkan oleh kesilapan membuat keputusan akan menyebabkan penjimatan tidak dapat dilakukan manakala menjalankan perdagangan dengan pihak yang tidak dikenali menyebabkan penipuan boleh dilakukan melalui Internet.60 pelaksanaan e-Perolehan. 2003). Kesedaran tentang kepentingan pembelian dalam syarikat dapat meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan syarikat dari segi pengurangan kos pembelian dan sebagainya. Masalah pembelian bukan satu fungsi strategik membuatkan syarikat memandang isu pembelian bukanlah satu masalah yang besar dan aspek pembelian tidak dirancang dengan sebaiknya dalam pengurusan strategik perniagaan. merupakan antara sebab kenapa mereka enggan menerima perubahan yang dilakukan. Tanggapan tentang penggunaan teknologi baru adalah sesuatu yang sukar dipelajari dan digunakan. Perkara ini juga turut dinyatakan oleh Mohd Salleh selaku Ketua Eksekutif CDCs. Selain daripada masalah keselamatan. Masalah budaya ini berkait rapat dengan cara pemikiran pekerja yang sukar untuk menerima perubahan dalam organisasi. Kekurangan pekerja yang mahir dalam menggunakan sistem e-Perolehan akan menyebabkan syarikat tidak memaksimumkan penggunaan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan tidak dapat diperolehi sepenuhnya.

pembelian. Ini kerana masalah kekurangan kemudahan teknologi ini berkait rapat dengan sokongan dari kumpulan atasan dalam menyediakan peruntukan yang secukupnya dalam menyediakan kemudahan e-Perolehan syarikat bagi membolehkan e-Perolehan dapat digunakan sepenuhnya. 2003). Ketidaksediaan pembekal untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kurangnya kesedaran tentang kepentingan e-Perolehan dalam membolehkan mereka bersaing di peringkat global. e-Tender. e-MRO dan e-Kerjasama. Dalam perolehan tradisional turut dimuatkan dengan proses perolehan yang terdiri daripada perancangan. 2002 dan Rae. e-Maklumat. penerimaan dan pembayaran manakala dalam perolehan kontemporari pula diterangkan tentang aplikasi e-Perolehan seperti e-Sumber.10 Kesimpulan Secara ringkasnya. hasil dapatan kajian mendapati bahawa faktor kewangan merupakan faktor utama penerapan e-Perolehan ke dalam organisasi (Stein dan Hawking. pengesahan. Beberapa model e-Perolehan dalam kajian lepas juga turut dibincangkan bagi meningkatkan lagi kefahaman dalam aspek e-Perolehan. 2002). . e-Lelong.61 masalah kemudahan teknologi yang tidak mencukupi merupakan halangan yang paling besar dalam melaksanakan e-Perolehan diikuti dengan masalah ketidaksediaan pihak pembekal untuk turut sama untuk melaksanakan sistem e-Perolehan (Stein dan Hawking. Seterusnya pengkaji juga melihat kepada faktor-faktor yang mendorong kepada pelaksanaan e-Perolehan. bab ini telah membincangkan tentang perkembangan IT dan e-Perolehan meliputi aspek perolehan tradisional dan perolehan kontemporari. 2. Daripada tinjauan yang dijalankan ke atas Negara Australia pada tahun 2002.

Daripada aspek faedah e-Perolehan. Bab yang seterusnya akan membincangkan kaedah yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan. Kajian terdahulu banyak membuktikan bahawa penggunaan IT dalam perolehan dapat memberikan kebaikan dalam aspek pembelian syarikat. Oleh itu. terdapat juga beberapa halangan dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan sistem e-Perolehan ini. kajian ini melihat faedah-faedah yang diperolehi oleh TMR&D sepanjang melaksanakan e-Perolehan dan bagaimana mereka mengatasi segala halangan yang dihadapi sepanjang melaksanakan sistem e-Perolehan. kebanyakan kajian literatur menyatakan bahawa faedah pengurangan kos dan penjimatan masa merupakan faedah utama yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem tersebut. . Walau bagaimanapun.62 Faktor pelaksanaan e-Perolehan juga mempunyai kaitan dengan faedah yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. namun segala isu dan halangan yang dihadapi pastinya mempunyai penyelesaian tersendiri. Walaupun terdapat kekangan dalam melaksanakan e-Perolehan. Masalah utama yang sering dinyatakan dalam kebanyakan literatur adalah berkaitan dengan masalah pembelian tidak di lihat sebagai fungsi strategik dan menjadikan aspek pembelian tidak dirancang dengan sebaiknya dalam pengurusan strategik syarikat.

Amalan e-Perolehan di lihat daripada aspek pengumpulan maklumat. Di samping itu.1 Pengenalan Di dalam bab ini pengkaji akan menerangkan tentang kaedah-kaedah penyelidikan.63 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. dan faedah kepada pengguna dalaman. jenis permohonan pembelian. Faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu faedah kepada organisasi (faedah dalaman). kontrak perundingan. kaedah persampelan. . reka bentuk penyelidikan. Kajian ini akan dijalankan secara kajian kes di salah sebuah anak syarikat Telekom Malaysia Berhad iaitu Telekom Malaysia Research and Development (TMR&D). Bab ini diakhiri dengan bahagian analisis dapatan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. faedah dari pembekal. kajian ini juga turut mengukur prestasi e-Perolehan syarikat melalui faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan sistem tersebut. kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. dan analisis risikan. Penerangan ke atas bahagian-bahagian yang terdapat dalam soal selidik dan temu bual turut dimuatkan dalam bahagian instrumen kajian.

Reka bentuk kajian juga merupakan “logical model of proof” yang membenarkan pengkaji membentuk kesimpulan tentang sebab musabab di kalangan pembolehubah yang dikaji (Nachmias & Nachmias. analisis dan menginterpretasi pemerhatian.1. . Kaedah kuantitatif menghuraikan dapatan dalam bentuk fakta dan rajah serta dapat memberikan pengukuran yang jelas. Ianya dapat menjadi petunjuk kepada pengkaji dalam proses pengumpulan data. reka bentuk kajian membantu pengkaji dalam proses mengumpul. 1994). apakah data yang perlu dikumpulkan.64 3. kaedah kepelbagaian (Multimethod) telah dipilih dalam menjalankan kajian ini. Ianya bertindak seperti blueprint pengkaji yang mengaitkan persoalan dengan kajian yang perlu dijalankan.2 Reka Bentuk Kajian Reka bentuk kajian merupakan satu logika (logic) yang menghubungkan antara data yang telah di kumpul dengan persoalan asas kajian. Menurut Yin (2002) gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif (Multi-method) boleh digunakan dalam menjalankan kajian kes. Dalam perkataan lain. sifat serta persoalan berkaitan dengan persoalan kenapa. Secara ringkasnya. 1992). hubungan reka bentuk kajian ini adalah seperti Jadual 3. Sehubungan dengan itu. bagaimana menganalisis keputusan dan apakah keputusan yang akan dikemukakan. Terdapat dua pendekatan yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan iaitu penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Reka bentuk kajian menghubungkan data dan maklumat yang dikumpulkan mengikut kepada persoalan kajian sama ada tersirat atau nyata. menganalisis dan menterjemahkan data dan maklumat yang telah dikumpulkan (Yin. manakala kaedah kualitatif menghuraikan tentang pendapat.

dan pencarian dokumen. nota pemerhatian. Temubual semi-struktur.1: Hubungan reka bentuk kajian dengan objektif kajian. Objektif kajian Menentukan tahap amalan e-Perolehan dan prestasi ePerolehan syarikat Strategi penyelidikan Soal selidik. Menurut Saunders et al.. (2003) penggunaan kaedah kepelbagaian dalam menjalankan satu kajian kes dapat memberikan banyak kebaikan kepada penyelidikan. dan kakitangan syarikat Soal selidik. dokumen syarikat Soal selidik berstruktur. . temubual. dan kakitangan syarikat Melihat pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengatasi masalah e-Perolehan Temubual. Ketua Unit Perolehan. penggunaan kaedah pengumpulan data yang berbeza dapat memastikan bahawa data yang diperolehi dapat memberi gambaran sebenar tentang tajuk yang dikaji. dan dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. nota pemerhatian. Pengurus Unit Perolehan. Di samping itu. Pengurus Unit Perolehan. Melihat hubungan bererti antara amalan dengan prestasi e-Perolehan syarikat Soal selidik. kaset. Pengurus Unit Perolehan. nota pemerhatian. dan Eksekutif setiap unit. dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. dan kakitangan syarikat Menentukan terdapat perbezaan amalan ePerolehan dan prestasi ePerolehan berdasarkan kepada faktor demografi.65 Jadual 3. dokumen syarikat Unit penyelidikan Ketua eksekutif syarikat. Instrumen penyelidikan Soal selidik berstruktur. temubual. catatan nota. dan pencarian dokumen Soal selidik berstruktur. Dua kebaikan utama yang diperolehi daripada kaedah kepelbagaian iaitu memberi keyakinan dalam menumpukan kepada persoalan yang penting. dan dokumen syarikat Ketua eksekutif syarikat. unit IT. temubual dan pemerhatian. strategi penyelidikan dan unit penyelidikan. temubual semi-struktur.temubual semi struktur. temubual semi-struktur.

2003). (2003). Soal selidik Analisis Data KUANTITATIF Pengumpulan Data Kualitatif Cth: Temubual dan pemerhatian Analisis Data Kualitatif Interpretasi Analisis Keseluruhan Rajah 3. kajian ini . Oleh itu.1 : Integrasi Kaedah Kuantitatif Dan Kualitatif 3. Rajah di bawah menunjukkan bahawa data dan analisis kualitatif dapat membantu dalam memberi interpretasi kepada dapatan kuantitatif. Ianya dapat memberi tumpuan dalam meneroka sesuatu keputusan atau dapatan dengan lebih mendalam di samping menerangkan dan menginterpretasi dapatan/keputusan yang di luar jangkaan (Katsulis.1 menunjukkan integrasi antara kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan kepada reka bentuk kajian yang dikemukakan oleh Katsulis.1 Penyelidikan Kuantitatif Penyelidikan kuantitatif merupakan manipulasi dan wakil data bernombor daripada pemerhatian yang dijalankan bagi tujuan untuk mengulas dan menerangkan tentang sesuatu fenomena daripada pemerhatian yang dijalankan.2. Penyelidikan kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan antara dua pembolehubah dalam sesebuah populasi (Hopkins.66 Rajah 3. Ianya bermula dengan pengumpulan data statistik yang berdasarkan kepada data sebenar. 2001). Bahagian seterusnya membincangkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif dengan lebih terperinci. KUANTITATIF KUALITATIF Pengumpulan Data KUANTITATIF Cth.

67 menggunakan kaedah deskriptif di samping kaedah eksploratori untuk memperkukuhkan dapatan keseluruhan kajian ini.1. 3.2 Penyelidikan Kualitatif Kebanyakan penyataan tentang penyelidikan kuantitatif bermula dengan mengenal pasti maksud sesuatu istilah termasuklah sesuatu teori atau praktikal atau kedua-duanya sekali. terdapat dua sub kategori dalam kajian deskriptif iaitu kaedah cross-sectional dan longitudinal. Menurut Denzin dan Lincoln (2003).2. dan bagaimana dalam sesuatu perkara. pengkaji menggunakan kaedah cross-sectional di mana pengumpulan data dilakukan sekali sahaja kerana ianya lebih mudah dijalankan serta melibatkan kos yang murah berbanding dengan kaedah longitudinal. . apa. Dalam kajian ini. Soal selidik menjadi instrumentasi kajian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden dengan mengemukakan soalan-soalan yang disediakan dan disusun dalam bentuk formal dan sistematik.2. dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif dan inferensi. Data yang telah di kumpul. di mana. Data bagi kajian ini diperolehi daripada soal selidik. 3. bila. Penerangan lanjut mengenai borang soal selidik serta analisis dibincangkan pada bahagian seterusnya.1 Kajian Deskriptif Objektif utama kajian deskriptif menekankan kepada aspek siapa. Menurut Malhotra (2002).

photographs.2. Kajian eksploratori juga memberikan data kualitatif dan kefahaman yang lebih mendalam tentang konsep atau menjelaskan sesuatu masalah. At this level. turn the world into a series of representations including fieldnotes.. qualitative research involves an interpretive. conversations. kajian kes dan kajian tinjauan. analisis data sekunder. Dalam menjalankan kajian ini. orientasi. recordings and memos to the self. 2002). or to interpret. Oleh itu. naturalistic approach to the world. terdapat empat kategori dalam kajian eksploratori iaitu kajian pengalaman. It consists of a set of interpretive. 1997). Secara amnya. pengkaji perlu kreatif untuk mendapatkan sumber maklumat. phenomena in terms of the meanings people bring to them. penyelidikan kualitatif merupakan pendekatan semula jadi (naturalistic) dan interpretasi (interpretative) dengan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu fenomena.1 Kajian Eksploratori Kajian eksploratori digunakan oleh pengkaji bagi membangunkan konsep yang lebih jelas. dan klinikal. Ini turut di sokong oleh Bryman (1988) dengan menyatakan bahawa penyelidikan kualitatif merupakan satu cara di mana penyelidik mengkaji dan menginterpretasi keadaan sebenar. Menurut Zikmund (1997).. This means that qualitative researches study things in their natural setting. interviews.68 “Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. 3. pengkaji perlu fleksibel untuk mengkaji seberapa banyak sumber yang boleh menyumbang ke arah pengumpulan maklumat kajian (Zikmund. Untuk kajian ini. These practices.. attempting to make sense of. mempamerkan kepentingan dan mempertingkatkan kejituan kajian ini (Robson. kaedah eksploratori telah digunakan di samping kaedah deskriptif. material practices that makes the world visible. (2003: p... Menurut Zikmund (1997). terdapat tiga kaedah dalam penyelidikan kualitatif iaitu eksploratori. .2. 3).

especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin.3 Strategi Penyelidikan Terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan dalam menjalankan penyelidikan seperti eksperimen. kajian silang dan kajian longitudinal (cross-sectional and longitudinal studies). Definisi ini menerangkan tentang penggunaan kaedah kajian kes untuk . dan Helmi. 1991). Hussain et al. kajian kes (case study).. kajian kes ini memfokuskan kepada sebuah organisasi untuk melihat dengan lebih mendalam dan terperinci kecekapan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman. descriptive and explanatory studies) (Saunders et al. pengkaji menggunakan kaedah kajian kes kerana kajian sebelum ini tertumpu lebih kepada penggunaan sistem e-Perolehan yang dijual di pasaran (Ab Hamid dan Majid. Penggunaan kajian kes dalam menjalankan penyelidikan merupakan satu cabaran kepada penyelidikan sains sosial (Yin.69 3.1 Kajian Kes Menurut Yin (1994). 2003). kumpulan. grounded theory. tinjauan (survey). sosial. 2002. deskriptif dan penjelasan (exploratory. 2005. penyelidikan tindakan (action research). Bagi mendapatkan lebih kefahaman tentang konteks penyelidikan dan proses yang terlibat (Morris dan Wood. 2002). strategi penyelidikan secara kajian kes telah dipilih untuk menjalankan kajian ini. ethnography.3. 2002). politik dan fenomena yang berkaitan (Yin. Ini kerana kajian kes digunakan dalam kebanyakan situasi dalam menyumbangkan pengetahuan tentang individu. Di samping itu juga. dan kajian eksploratori. kajian kes merupakan “an inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context. 2002:13). 2005). Oleh itu. organisasi. 3.

Kedua adalah untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang berlaku dalam konteks sebenar. Pengkaji juga telah berpeluang menggunakan sistem itu sendiri untuk membuat pembelian dan memahami sistem ePerolehan TMR&D dengan lebih mendalam.70 menerangkan dengan lebih mendalam tentang suatu fenomena yang dikaji. Strategi kajian kes mempunyai keupayaan untuk memberi jawapan bagi persoalan seperti kenapa. Bhd. Sebelum menjalankan kajian kes ini. siapa dan bagaimana. manakala Robson (2002) mendefinisikan kajian kes sebagai satu strategi untuk menjalankan kajian yang melibatkan penyelidikan empirikal terhadap sesuatu fenomena sebenar dengan menggunakan pelbagai sumber bukti. Pengkaji percaya bahawa dalam menjalankan kajian kes. 1990. Ketiga. . 1986). Oleh yang demikian. Kelima. pengkaji telah memohon untuk menjalankan latihan industri dalam syarikat kajian kes bagi membolehkan pengkaji berada di dalam syarikat tersebut untuk mendapatkan maklumat sebanyak mungkin. pengkaji telah menghantar kertas cadangan untuk mendapatkan persetujuan daripada syarikat berkenaan untuk menjalankan kajian kes (lihat Lampiran A). strategi kajian kes boleh digunakan untuk meneliti sesuatu situasi di mana penilaian yang dijalankan sebelum ini masih belum jelas. Pengkaji telah berada di dalam organisasi tersebut selama hampir tiga bulan untuk melihat bagaimana kakitangan TMR&D menggunakan sistem tersebut dan bagaimana e-Perolehan dapat memberi kecekapan dalam proses pembelian di TMR&D. kajian kes boleh dijadikan sebagai penilaian meta (meta-evaluation) yang merupakan satu kajian ke atas kajian penilaian (Smith. kajian kes dapat menjelaskan tajuk tertentu dalam penilaian seperti model cara deskriptif. Stake. Kajian yang lebih mendalam tentang pembangunan sistem e-Perolehan telah dijalankan di TMR&D Sdn. ianya memerlukan kerjasama daripada pihak yang terlibat dalam kajian tersebut (Zikmund. Keempat. 1997) bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dan mempermudahkan kajian dijalankan. Terdapat lima peranan kajian kes iaitu yang pertama ianya dapat menerangkan andaian perhubungan sebab musabab dalam keadaan sebenar yang kompleks untuk diselesaikan melalui strategi tinjauan atau eksperimen.

. Reka bentuk Embedded/Single-case telah digunakan untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam tentang penggunaan sistem e-Perolehan di TMR&D.2. manakala projek Single-case akan menumpukan kepada satu pelaksanaan berbanding dengan Projek Multiple-case yang akan membandingkan pelaksanaan dua atau lebih pemisah yang wujud. Empat aspek tersebut meliputi jenis penyelidikan.3. perbincangan tentang sesuatu aspek dalam keseluruhan program atau sistem. konsep keseluruhan dikaji tanpa mendalami secara terperinci tentang organisasi yang dikaji.1 Jenis Penyelidikan Yin membahagikan kajian kes kepada matriks yang mengandungi empat jenis penyelidikan iaitu reka bentuk holistic/embedded dan single-case/multiple-case.71 3.3. kesahihan dan kebolehpercayaan. unit analisis. Dalam keterangan holistic. Penyelidikan secara embedded akan mendalami dan memperincikan lagi sesuatu kajian dengan cara berkomunikasi dengan pihak yang terlibat tentang aktiviti yang dikaji melalui temubual.2 Jaminan Kualiti Kajian Kes Yin (2002) menyenaraikan empat aspek untuk memastikan kualiti dalam kajian kes yang dijalankan. 3.

rantaian keterangan (contohnya.3. unit utama analisis terdiri daripada kakitangan syarikat pada setiap unit dan bahagian yang menggunakan sistem e-Perolehan serta individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan e-Perolehan. Pengguna dalaman dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan pengurusan atasan.72 3. 2002). Dalam kajian ini. Dalam kajian ini. kesahan konstruk lebih diberi tumpuan bagi memastikan bahawa data yang diperolehi dapat memberikan kesahan yang tinggi.2. pengurusan pertengahan serta kumpulan sokongan. Kesahan luaran bermaksud kesesuaian sesuatu untuk diitlakkan kepada organisasi lain. .2.3. Menurut Yin (2003) kumpulan kajian merupakan satu unit analisis. mengekalkan integriti/kelengkapan penyelidikan) dan menyemak semula kajian kes yang dilaporkan oleh responden utama. Unit analisis ini dinilai dengan mengukur prestasi e-Perolehan melalui aspek faedah yang diperoleh daripada sistem tersebut kepada organisasi. 3.2 Unit Analisis Unit analisis mempunyai hubung kait dengan asas permasalahan dalam mentakrifkan sesebuah kes. Kesahan dalaman bertujuan untuk memansuhkan faktor yang tidak diambil kira daripada faktor luaran. Kesahan konstruk diperkukuhkan melalui penggunaan pelbagai sumber bukti (sebagai contoh dokumen yang menyokong temubual dengan responden). perhubungan dengan pelanggan dan kepada pengguna dalaman. kesahan dalaman (internal validity). dan kesahan luaran (external validity) (Yin. manakala bagi individu yang bertanggungjawab melaksanakan sistem e-Perolehan terdiri daripada pihak pengurusan atasan syarikat.3 Kesahan Kesahan kajian dibahagikan kepada tiga aspek seperti kesahan konstruk (construct validity). Setiap unit analisis mempunyai reka bentuk penyelidikan dan pengumpulan data yang berbeza.

Kaedah Persampelan Pertimbangan ini merupakan satu kaedah di mana responden dipilih berdasarkan kemahiran mereka dalam bidang yang diselidiki.4 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan dalam kajian ini diperolehi daripada penggunaan instrumen dan prosedur pengumpulan data yang digunakan. (2003). Maka dalam kajian ini. sebanyak 92 borang soal selidik telah dikembalikan dan bilangan ini telah mencukupi bagi mewakili saiz sampel kajian ini berdasarkan jadual saiz pensampelan yang dinyatakan oleh Sekaran. Seperti yang dinyatakan oleh Yin. Daripada 122 borang soal selidik yang di agihkan. pengkaji telah menggunakan senarai nama responden yang diperolehi daripada pihak pengurusan perolehan syarikat sebagai panduan dalam mencari responden kajian. 3. Kaedah Pensampelan Pertimbangan (Judgemental Sampling) telah dipilih sebagai kaedah persampelan dalam menjalankan kajian ini.73 3. peringkat pertengahan dan kumpulan sokongan. Saiz populasi yang digunakan dalam kajian ini adalah seramai 122 orang yang mewakili unit masing-masing.2. Populasi kajian ini terdiri daripada kakitangan TMR&D daripada pelbagai kategori jawatan iaitu peringkat pengurusan atasan. Pemilihan responden ini adalah berdasarkan kepada kemahiran dan pengalaman . (1994).4 Kaedah Pensampelan Teknik pensampelan merupakan satu kaedah yang membolehkan pengkaji mengurangkan bilangan data yang perlu dikumpulkan dengan hanya mengambil kira data dari sub kumpulan daripada keseluruhan populasi. idea tentang kebolehpercayaan adalah untuk mengurangkan kesilapan dan berat sebelah (bias) semasa menjalankan kajian lapangan.3.

74 mereka dalam menggunakan sistem e-Perolehan di TMR&D dan dipilih dengan bantuan pengurus perolehan. Pengumpulan data primer ini melibatkan kaedah soal selidik yang telah diedarkan kepada kakitangan yang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. penglibatan dalam tinjauan. temubual. Pengumpulan data untuk kajian ini diperolehi daripada sumber data primer dan data sekunder. tinjauan langsung. Di samping itu juga. Data Primer diperolehi daripada kaedah soal selidik. pemerhatian juga turut dijalankan bagi melihat bagaimana sistem ini digunakan dan sejauh mana ianya dapat meningkatkan prestasi perolehan syarikat. 3. rekod syarikat.1 Data Primer Data primer ialah data asal yang dikutip oleh pengkaji. temubual. Seterusnya. dan pemerhatian ke atas kakitangan di TMR&D. Senarai responden adalah seperti di Lampiran B. Dalam kajian ini. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada pengguna sistem . dan artifak fizikal. beberapa temubual telah dijalankan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang sistem tersebut.5 Pengumpulan Data Menurut Yin (2002).5. 3. bahan bukti daripada kajian kes diperolehi daripada enam sumber iaitu dokumen. responden kajian mewakili pelbagai kategori jawatan dari pengurusan atasan sehingga kumpulan sokongan. Dalam kajian ini pengkaji memulakan kerja pengumpulan data primer ini pada bulan Julai hingga September 2005 di syarikat kajian kes.

. Berdasarkan kepada kajian literatur.1 Soal Selidik Borang soal selidik merupakan kaedah utama yang digunakan dalam kajian ini. Bahagian kedua pula mengkaji tentang faedah-faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan e-Perolehan dan bahagian ketiga mengkaji tentang halangan dan masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan sepanjang pelaksanaan sistem e-Perolehan. jenis permohonan. Di dalam penyelidikan ini. soalan soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan penggunaan e-Perolehan yang terdiri daripada pengumpulan maklumat.5. kontrak permohonan dan analisis kebijaksanaan. Kebenaran untuk menggunakan soalan soal selidik ini telah diperolehi daripada penyelidik tersebut melalui e-mel seperti di Lampiran C. Kaedah soal selidik berstruktur digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna e-Perolehan di dalam syarikat. pengumpulan data untuk kajian ini juga menggunakan kaedah temubual.75 serta melihat pendapat dan pengalaman mereka sepanjang menggunakan sistem tersebut. Manakala bahagian yang terakhir sekali ialah mengkaji tentang latar belakang responden yang menggunakan e-Perolehan. 3. satu set soalan soal selidik yang direka bentuk oleh Quesada (2004) digunakan dalam kajian ini. Ianya diperlukan untuk mengumpul maklumat kuantitatif untuk melihat hubungan antara pembolehubah dalam mencapai tujuan dan matlamat kajian ini. Selain menggunakan kaedah soal selidik.1. Soal selidik ini telah diuji kebolehpercayaannya (reliability) dan sesuai untuk digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Kaedah temubual juga memberikan kelebihan kepada pengkaji untuk mendapatkan maklumat tambahan terhadap persekitaran yang dikaji yang memberi nilai dalam menginterpretasi dapatan (Miller.2 Temubual Sumber utama yang terpenting untuk mendapatkan maklumat dalam kajian kes adalah melalui kaedah temubual (Yin. Pengkaji perlu memastikan semua tajuk dan persoalan kajian telah dikemukakan sebelum sesi perbincangan ditamatkan.1. Kaedah temubual semi-struktur dipilih untuk sesi penyelidikan ini kerana kaedah ini selalunya memberikan lebih banyak maklumat yang dapat diketengahkan dalam penyelidikan ini. Sebelum menjalankan sesi temubual. Garis panduan yang dikemukakan oleh Robson et al. Di samping itu. Soalan temubual dirujuk daripada soalan temubual yang disediakan oleh Frye (2004). Surat permohonan ini bertujuan . 2002). kaedah temubual telah dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam kajian ini. Oleh yang demikian.5. (2001) digunakan dalam kajian bagi mendapatkan data yang baik. 1991).76 3. Garis panduan tersebut adalah seperti yang tercatat di Lampiran D. Dalam menjalankan temubual. Terdapat banyak kelebihan menjalankan temubual secara individu seperti berpotensi untuk mendapatkan maklum balas dan jawapan adalah lebih tinggi. kaedah temubual dapat memberikan sampel yang baik kerana ianya dijalankan ke atas individu yang terlibat secara langsung dengan topik yang dikaji serta maklumat yang disampaikan adalah lebih jelas kerana pengkaji dapat memberikan penerangan lanjut tentang persoalan yang tidak difahami oleh responden dan berpotensi untuk mendapatkan jawapan yang dapat menjawab persoalan kajian. pengkaji terlebih dahulu menghantar surat permohonan untuk menjalankan temubual bersama-sama dengan soalan yang akan dibincangkan (Lihat Lampiran E). panduan temubual yang berasaskan senarai semak tentang tajuk yang dikaji digunakan sebagai panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian.

dan pada masa ini catatan nota digunakan untuk penganalisisan data. Dalam penyelidikan. analisis dan interpretasi kelakuan manusia (Saunders et al. Kajian yang dijalankan oleh Fall (1980) mendapati bahawa tempoh jangka masa temubual tidak memberi kesan ke atas hasil temubual yang dijalankan. Ianya menekankan kepada memahami maksud tindakan manusia. Terdapat juga responden yang kurang selesa untuk merakamkan temubual mereka. Semasa sesi temubual dijalankan. Saunders et al. Pengkaji merasakan bahawa kelapangan waktu untuk menjalankan temubual adalah penting bagi mendapatkan maklumat yang lengkap dan responden dapat menjawab soalan dengan tenang dan selesa (Saunders et al. rakaman.1. Pemerhatian penglibatan merupakan kaedah kualitatif dan berasal daripada kerja antropologi sosial di awal kurun ke -20. penerangan. pemerhatian digunakan untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas.5. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian sistematik. 2003). manakala bagi . Oleh yang demikian. 2003). 3.. responden bebas untuk memberikan pendapat mereka dan segala maklumat yang diperolehi dicatat dan dirakamkan dengan persetujuan responden bagi memudahkan penganalisisan data dilakukan.3 Pemerhatian Kaedah pemerhatian juga merupakan salah satu kaedah untuk mendapatkan sumber data dan bahan bukti dalam menjalankan kajian kes. 2003). Terdapat dua jenis pemerhatian yang boleh dijalankan iaitu pemerhatian berstruktur dan pemerhatian penglibatan (participant observation) atau pemerhatian kurang berstruktur (Cano. jangka masa temubual adalah bergantung kepada masa dan keselesaan responden kajian. Temubual yang dijalankan mengambil masa lebih kurang satu jam untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang sistem e-Perolehan. 2000.77 membolehkan responden memilih tarikh dan masa yang bersesuaian mengikut kelapangan waktu kerja mereka.

Dengan cara ini. kategori data yang boleh dibangunkan oleh pengkaji terdiri daripada pemerhatian utama (primary). dan pemerhatian pengalaman (experiential). 2003). Pemerhatian ini telah digunakan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian di syarikat kajian kes. Dalam kajian ini. Pemerhatian sekunder pula merupakan kenyataan daripada pengkaji tentang perkara yang berlaku melalui interpretasi pengkaji terhadap perkara yang berlaku. manakala bagi data pengalaman merupakan data daripada persepsi dan pemikiran pengkaji berdasarkan kepada pengalaman terhadap sistem yang dikaji. 1993). Di samping itu juga. Menurut Delbridge dan Kirkpatrick (1994). 1997). pemerhatian sekunder (secondary). pengkaji dapat memahami bagaimana sistem ini berfungsi dan sejauh mana ianya dapat .78 pemerhatian berstruktur. Pendekatan pengkaji sebagai pemerhati telah dipilih dalam pemerhatian penglibatan dengan membentuk kepercayaan di kalangan kakitangan syarikat melalui penglibatan secara langsung dalam menjalankan aktiviti syarikat. Mendapatkan kepercayaan daripada syarikat kajian kes adalah penting untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan mendalam (Punch. Dalam pemerhatian utama. pengkaji mencatatkan perkara yang berlaku atau apa yang dinyatakan pada masa itu dengan menggunakan catatan diari. ianya merupakan kuantitatif dan lebih menumpukan kepada kekerapan sesuatu tindakan (Saunders et al. Mencatat persepsi dan pemikiran ini ke dalam diari memberikan sumber bukti yang berguna kepada pengkaji semasa melakukan penulisan. pemerhatian jenis penglibatan telah dipilih kerana ianya membolehkan pengkaji untuk berkongsi pengalaman tentang perkara sebenar yang berlaku serta mengalaminya sendiri (Gill dan Johnson. Sepanjang tempoh pemerhatian. bukti pemerhatian boleh digunakan untuk memberi maklumat tambahan kepada pengkaji dalam penyelidikan yang dijalankan. pengkaji telah menjadi salah seorang pekerja di organisasi berkenaan dan berkesempatan untuk menggunakan sistem e-Perolehan ini untuk membuat pembelian barang.

sumber bagi data sekunder ini juga turut diperolehi daripada laporan tahunan syarikat. penggunaan cakera padat ilmiah (CD). TMR&D dan laman web antarabangsa yang berkaitan dengan tajuk kajian. Oleh yang demikian. 3.2 Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber maklumat yang terpenting kerana ianya dapat membantu dalam menjelaskan tajuk kajian. e-Perolehan Kerajaan Malaysia. Ia dapat membantu pengkaji memahami konsepkonsep berkaitan kajian dan membantu dalam penulisan Bab Kajian Literatur. . jurnal-jurnal. pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dalam dua cara iaitu kaedah soal selidik sebagai kaedah utama dan temubual sebagai kaedah sokongan.79 memberikan kemudahan kepada penggunanya seperti mana yang dinyatakan oleh responden-responden lain. Bahan-bahan dan maklumat bagi kajian ini diperolehi daripada Perpustakaan Sultanah Zanariah. mikrofilem.6 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat seperti soal selidik dan temubual (Mohd Najib. keratan-keratan akhbar. 1998). 3. buku-buku rujukan. mendapatkan fakta dan hasil penemuan daripada kajian-kajian lepas.5. Selain itu. majalahmajalah berbentuk ilmiah serta maklumat daripada laman web akhbar Utusan Malaysia. kertas kerja seminar. Universiti Teknologi Malaysia dan Perpustakaan TMR&D.

Soal selidik ini mempunyai empat bahagian (rujuk Lampiran E) seperti yang diterangkan dalam Jadual 3.1 Bahagian A : Penggunaan e-Perolehan Bahagian ini mengandungi lima item yang berkaitan dengan pandangan pengguna sistem e-Perolehan terhadap amalan e-Perolehan di TMR&D.80 3.1 Soalan Soal Selidik Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang telah digunakan oleh Quesada (2004). Hasil yang diperolehi daripada bahagian ini akan digunakan untuk menjawab objektif yang pertama iaitu mengukur tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. mengenal pasti perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi.2 : Instrumen Kajian Bahagian A B C D Item Penggunaan e-Perolehan Faedah e-Perolehan Halangan e-Perolehan Latar belakang Responden Bilangan 26 22 10 7 Jumlah 65 3. Bahagian ini mengandungi 26 item soalan (rujuk Jadual 3.6.2: Jadual 3. objektif kedua. dan yang ketiga. .1.3). Item-item soalan dalam bahagian ini dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang digunakan oleh Quesada (2004). menghuraikan hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan.6.

Jadual 3.19.9 Jumlah Bilangan Item 13 3 3 19 . Item 1.1.2 Bahagian B : Faedah e-Perolehan Bahagian B mengandungi item yang berkaitan dengan prestasi e-Perolehan di mana pengukuran prestasi ini dinilai dari aspek faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan semenjak ianya dilaksanakan di TMR&D.13.4). Item 1-4 5-8 9-14 15-18 19-26 Bilangan Item 5 4 6 4 8 Jumlah 26 3. faedah kepada pengguna dan faedah dari pembekal (lihat Jadual 3. 7.8.15.22 11.17.3 : Taburan Soalan Penggunaan e-Perolehan Item Pengumpulan maklumat Jenis permohonan Kontrak Perundingan Permohonan perundingan Analisis risikan No.12. Item-item soalan dalam bahagian ini juga dibentuk daripada pengubahsuaian soal selidik yang digunakan oleh Quesada (2004).5. Faedah e-Perolehan ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu faedah kepada organisasi.6.21.4.14.6.4 : Taburan Soalan Faedah e-Perolehan Item Faedah kepada pengguna sistem Faedah kepada organisasi Faedah dari pembekal No.21.2.81 Jadual 3.16.

3. skala kategori. skala kadar grafik dan skala persetujuan (Sekaran. responden perlu memberikan jawapan berdasarkan kepada pengalaman mereka tentang sistem e-Perolehan syarikat sepanjang mereka menggunakan sistem tersebut. . 2003). tahap pendidikan. Item-item dalam bahagian ini akan digunakan untuk menjawab objektif yang keempat dalam kajian ini.3 Bahagian C : Halangan e-Perolehan Bahagian ini mengandungi sepuluh item yang berkaitan dengan halangan dan masalah yang dihadapi oleh responden sepanjang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D. B dan C diukur dengan menggunakan Skala Likert.2 Permarkatan Soalan Maklum balas yang diberikan oleh responden terhadap item-item soalan yang terdapat di bahagian A.6. skala staple.82 3.6. skala bernombor.1. skala peringkat item.1.6. Terdapat beberapa pengukuran skala yang boleh digunakan dalam menjalankan soal selidik seperti skala Dichotomous. 3. skala kadar jumlah tetap.4 Bahagian D : Latar belakang Responden Bahagian terakhir ini merupakan soalan yang berkaitan dengan maklumat demografi responden iaitu umur. tempoh pengalaman. Pada bahagian ini. skala perbezaan skematik. skala likert. kategori jawatan dan persepsi mereka terhadap sistem e-Perolehan. jantina.

83 Dalam soal selidik ini, skala lima markat likert telah dipilih oleh pengkaji kerana soalan jenis likert mudah untuk dikendalikan dan mempunyai format yang memudahkan data dianalisis. Menurut Zikmund (1997), dalam menjalankan penyelidikan, penggunaan lima markat (five point) adalah sudah memadai. Oleh itu responden dikehendaki menyatakan peringkat persetujuan mereka terhadap item tersebut dengan memilih skor jawapan yang paling sesuai mengikut pandangan mereka. Pemilihan skor jawapan adalah seperti Jadual 3.5.

Jadual 3.5 : Pemarkatan Skala Likert Skor 1 2 3 4 5 Penerangan Skor Tiada langsung Ada tetapi sedikit/jarang Sederhana Banyak/kerap Sangat banyak/sangat kerap

3.6.3

Soalan Temubual

Bagi soalan temubual, ianya mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian I, Bahagian II, dan Bahagian III. Soalan Bahagian I dan Bahagian III dalam soalan temubual adalah sama untuk setiap responden. Manakala untuk Bahagian II, soalan temubual adalah lebih fokus dan berkaitan dengan bidang kepakaran responden. Jadual 3.6 menunjukkan item dalam bahagian soalan temubual.

84 Jadual 3.6 : Bahagian Soalan Temubual Bahagian I II III IV Instrumen Kajian Pandangan terhadap sistem e-Perolehan Pembangunan dan pelaksanaan sistem e-Perolehan Isu dan masalah sistem e-Perolehan Maklumat mengenai latar belakang responden

3.7

Kaedah Analisis Data

Kaedah penganalisisan data dibahagikan kepada dua peringkat iaitu penganalisisan data kaedah kuantitatif dan penganalisisan data kaedah kualitatif. Pada asasnya, penganalisisan data dalam penyelidikan sosial bertujuan menjelaskan perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah dan merupakan satu-satunya kaedah teknikal yang dapat menghasilkan rumusan-rumusan bagi sesuatu kajian (Bakri, 2003). Bagi memahami setiap kaedah di atas, penerangan lanjut bagi setiap kaedah penganalisisan tersebut adalah perlu.

3.7.1

Kaedah Analisis Data Kuantitatif

Di dalam kajian ini pemprosesan data dilakukan dengan menggunakan “Statistical Package for Social Science” (SPSS) bagi menghasilkan penganalisisan yang tepat secara kuantitatif di samping mengukuhkan lagi pemerhatian dan penilaian yang dibuat secara kualitatif. Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif dan inferensi. Pengkaji melakukan empat kaedah statistik bagi membolehkan huraian lebih mendalam dilakukan. Analisis faktor turut digunakan dalam kajian bagi mengelompokkan data mengikut kumpulan-kumpulan yang

85 bersesuaian. Tiga jenis statistik inferensi digunakan untuk mengkaji data ialah Analisis Regresi Berganda, Analisis Varians (ANOVA) dan Ujian-t. Berikut merupakan penerangan tentang kaedah statistik yang dipilih.

Kaedah deskriptif digunakan melalui paparan skor Min dan Sisihan Piawai bagi meneliti tahap prestasi e-Perolehan. Ianya bertujuan memberi gambaran terperinci bagi setiap item yang dikaji berdasarkan kepada tahap persetujuan responden terhadap faedah-faedah yang diperolehi sepanjang sistem e-Perolehan dilaksanakan. Taburan kekerapan pula digunakan bagi mendapatkan peratusan tahap prestasi e-Perolehan dan masalah-masalah yang dihadapi sepanjang responden menggunakan sistem e-Perolehan syarikat.

Analisis faktor pula digunakan dengan mengelompokkan pembolehubah untuk membantu mengurangkan jumlah pembolehubah yang dikaji bagi memudahkan analisis kajian dijalankan. Pembolehubah-pembolehubah yang dirakumkan ke dalam faktor tertentu yang mempunyai varians sepunya yang tinggi dengan faktor berkenaan. Analisis faktor ini menggunakan kaedah putaran Varimax kerana ianya mudah untuk di analisis (Green dan Salkind, 2003). Pengelompokan ini memudahkan penganalisisan data dibuat dengan jumlah pembolehubah yang berpatutan.

Analisis Regresi Berganda merupakan satu kaedah bagi mengukur kesan beberapa pembolehubah tidak bersandar ke atas satu pembolehubah bersandar (Schroeder, 1986). Kaedah ini sesuai digunakan untuk melihat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah ini dan kekuatan hubungan ini dinilai berdasarkan nilai pekali kolerasi yang diperolehi bagi persamaan regresi berkenaan (Alias Baba, 1998). Kaedah regresi berganda digunakan dalam kajian ini bagi menganalisis hubungan antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan syarikat. Analisis ini berupaya untuk mengenal pasti pembolehubah tidak bersandar dalam amalan e-Perolehan yang mempunyai hubungan signifikan dengan prestasi e-Perolehan dari aspek faedah yang diperolehi.

86

ANOVA merupakan satu kaedah bagi mengukur perbezaan yang melebihi tiga kumpulan atau populasi. ANOVA sehala digunakan dalam kajian ini kerana terdapat hanya satu pembolehubah tidak bersandar iaitu faktor demografi yang terdiri daripada tahap pendidikan, kategori jawatan dan tempoh pengalaman. Selain daripada itu, Ujian-t untuk kumpulan tidak bergantungan (independent) telah digunakan untuk menguji perbezaan min antara dua kumpulan tersebut. Dalam kajian ini, Ujian-t turut digunakan untuk melihat perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi seperti jantina.

3.7.2

Kaedah Analisis Data Kualitatif

Bagi penganalisisan kualitatif, data diperiksa untuk menentukan sama ada ianya sesuai untuk kategori yang dikehendaki. Melalui proses ini, data akan ditapis dan kemudiannya pembuangan bagi data-data yang tidak berkaitan dilakukan untuk memudahkan analisis kajian. Di dalam kajian ini, soalan temubual yang dijalankan adalah dalam bentuk soalan semi-struktur. Penggunaan pita rakaman audio dan catatan nota tangan digunakan untuk merekod maklum balas daripada responden. Semasa sesi temubual dijalankan, adalah penting bagi pengkaji untuk mendengar dengan jelas segala butiran yang disampaikan oleh responden dan menulis kembali setiap pita rakaman sebaik sahaja temubual selesai dijalankan. Ini bertujuan membolehkan pengkaji mengingati segala maklumat yang di berikan kerana ianya masih segar dalam ingatan pengkaji.

Data yang dikumpulkan daripada sesi temubual yang telah dijalankan ke atas pengurus besar, pengurus, eksekutif dan kerani ini perlu diterjemahkan, di interpretasi dan dianalisis. Kajian ini menggunakan soalan temubual, dokumen dan pemerhatian serta soal selidik sebagai alat pengumpulan data kajian. Semua

2003). Tiga aktiviti ini ialah pengurangan data (data reduction). dan menukarkan data daripada catatan nota atau transkrip yang diperolehi semasa pengumpulan data dijalankan. terdapat tiga aliran aktiviti dalam menjalankan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1994). Oleh yang demikian pengkaji menggunakan panduan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam menjalankan analisis ke atas data kualitatif yang telah diperolehi. 1996). fokus. 1988). Petikan ini dapat menerangkan kesan semula jadi dan menyokong isu yang berkaitan dengan e-Perolehan syarikat kajian kes. catatan nota pengkaji. Petikan (Quotation) daripada sesi temubual juga dipilih sebagai rujukan dalam penulisan bab yang seterusnya berdasarkan kepada isu dan masalah yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan (Kvale. Secara umumnya penyelidikan kualitatif berhadapan dengan tugas untuk menentukan atau memutuskan apa yang perlu dilakukan terhadap data yang diperolehi (Wan Khairuzzaman. Di dalam kajian ini. Pengurangan data ini berlaku sepanjang penyelidikan dijalankan di mana pengkaji akan memilih dan . Petikan ini juga digunakan bagi tujuan kesahihan dengan merujuk kepada temubual yang telah dijalankan ke atas responden yang berbeza-beza. Perkara ini berlaku kerana tiada panduan khusus yang boleh dijadikan rujukan kepada pengkaji dalam menganalisis data yang tidak berstruktur ini (Boulton dan Hammersley. catatan daripada rakaman pita audio dan sebagainya. perincian. Pengurangan data merujuk kepada proses pemilihan.87 maklumat yang diperolehi akan ditrigulasikan dengan nota yang diambil semasa temubual. pemerhatian dan pencarian dokumen. laporan unit perolehan. Data-data ini terdiri daripada dokumen yang telah diterbitkan dan tidak diterbitkan seperti laporan tahunan syarikat. terdapat juga data yang tidak berstruktur untuk dianalisis. mempamerkan data (data display) dan kesimpulan dan pembuktian (conclusion drawing and verification). Miles dan Huberman (1994) memberi perbincangan yang lebih mendalam serta beberapa panduan dalam mengendalikan data yang tidak berstruktur ini.

persoalan kajian yang perlu dikemukakan dan pendekatan pengumpulan maklumat yang harus dipilih. pengkaji mempamerkan data-data ini dalam bentuk graf. penkodan. Oleh itu. Pengkaji akan melihat kepada segala data yang telah dianalisis sebelum ini untuk mengemukakan kesimpulan bagi maklumat tersebut. Selepas pengumpulan data dilakukan.88 menentukan rangka kerja yang harus diikuti. pembentukan kelompok atau dalam bentuk penulisan memo. Berdasarkan kepada transkrip yang dipamerkan. Bagaimanapun. Dengan memerhatikan data yang dipamerkan. Pameran data melibatkan aktiviti seperti mengendalikan. Aktiviti pengurangan data ini juga diteruskan selepas kerja lapangan dijalankan sehingga laporan akhir disempurnakan. dengan mempamerkan data. carta dan gambarajah rangkaian supaya data-data yang diperolehi dapat di gabungkan ke dalam bentuk yang mudah dicapai dan padat dengan maklumat. Oleh itu. Miles dan Huberman (1994) juga turut menyatakan bahawa penyelidik yang cekap mampu untuk melakarkan kesimpulan sementara di samping mengekalkan maksud yang ingin disampaikan oleh responden. penyingkiran. Bahagian yang terakhir dalam aktiviti penganalisisan ini ialah melakarkan kesimpulan dan mengemukakan pembuktian. pengurangan data juga berlaku dalam membentuk kesimpulan. maksud yang cuba disampaikan daripada data perlu diuji dari segi . Langkah yang kedua dalam aktiviti penganalisisan data ialah mempamerkan data tersebut. ianya dapat mengurangkan data atau maklumat yang kompleks kepada bentuk yang lebih mudah difahami. Bagi memastikan kesahihan data. Perkara ini memudahkan pengkaji melihat perkara yang berlaku dan mengenal pasti kesimpulan serta membuat cadangan yang bersesuaian. ianya memudahkan pengkaji untuk membuat rumusan kerana kebiasaannya manusia sukar untuk memproses maklumat dalam kuantiti yang besar. Pengkaji berperanan menentukan makna setiap sesuatu perkara. ianya dapat membantu pengkaji untuk memahami perkara yang berlaku untuk analisis seterusnya dan tindakan selanjutnya yang perlu diambil berdasarkan kepada pemahaman pengkaji. memadatkan maklumat bagi memudahkan kesimpulan dan tindakan dilakukan.

jurnal. Seterusnya. Pengumpulan data sekunder turut dilakukan melalui penggunaan sumbersumber dokumentasi syarikat. ANOVA dan Ujian-t. ianya digunakan untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas berdasarkan kepada pengalaman pengkaji sendiri dalam menggunakan sistem e-Perolehan di Syarikat kajian kes. Penganalisisan data kuantitatif melibatkan analisis secara deskriptif dengan menggunakan min dan sisihan piawai serta secara inferensi melalui kaedah Regresi Berganda. Soalan-soalan dalam soal selidik diperolehi daripada kajian lepas yang telah diuji kebolehpercayaannya. Manakala kaedah temubual semi-struktur telah digunakan kerana ianya memberikan lebih banyak maklumat yang dapat di ketengahkan dalam penyelidikan ini. temubual dan pemerhatian. mempamerkan data dan kesimpulan dan pembuktian. ketegapan. Terdapat tiga aliran aktiviti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) untuk menganalisis data kualitatif digunakan dalam kajian ini. Bagi analisis kualitatif pula data akan ditapis dan kemudiannya pembuangan bagi data-data yang tidak berkaitan akan dilakukan. ketegapan (sturdiness). bagi kaedah pemerhatian pula.89 kemunasabahan (plausibility). maksud yang cuba disampaikan daripada data perlu diuji dari segi kemunasabahan . dan pemastian data. Tiga aktiviti ini ialah pengurangan data. dan pemastian (confirmability) data. keratan akhbar serta tesis-tesis lalu. kertas seminar. . Data di kumpul melalui kaedah soal selidik. Bagi memastikan kesahihan data.8 Kesimpulan Penyelidikan ini menggunakan kaedah yang berupaya menjawab segala persoalan kajian dengan tepat dan menyeluruh. 3.

. temubual dan pemerhatian akan dipamerkan bagi membolehkan kesimpulan dibuat ke atas maklumat yang diperolehi.90 Dengan menggunakan kaedah yang dinyatakan dalam bab ini. Dapatan daripada kaedah soal selidik. ianya membolehkan pengkaji menjawab segala persoalan kajian di samping dapat mencapai segala objektif yang telah ditetapkan. Bab seterusnya akan membincangkan tentang analisis dan dapatan hasil daripada kajian yang telah dijalankan ke atas syarikat kajian kes.

. Bhd. pengkaji merasakan adalah lebih baik sekiranya dapatan daripada temubual dan pemerhatian tentang syarikat kajian kes dikemukakan terlebih dahulu. Bahagian analisis dalam bab ini juga menerangkan hasil dapatan daripada kaedah kuantitatif dengan menggunakan ujian-t. pelaksanaan e-Perolehan dan penggunaan e-Perolehan di TMR&D Sdn. pengkaji membahagikan beberapa bahagian yang mengandungi maklumat mengenai pembangunan e-Perolehan. Seterusnya pengkaji akan mempamerkan data daripada kajian kes yang dijalankan ke atas syarikat TMR&D.2 Kajian Kes e-Perolehan TMR&D .1 Pengenalan Sebelum penganalisisan data secara kuantitatif dilakukan. ANOVA. Pendekatan ini dijadikan pendahuluan kepada bab analisis dan penemuan ini untuk memberi gambaran dan kefahaman tentang sistem e-Perolehan di syarikat kajian kes.91 BAB IV ANALISIS DAN PENEMUAN 4. Rumusan kepada keseluruhan bab akan dikemukakan pada bahagian akhir bab ini 4. Dalam bahagian ini. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada temubual dan pemerhatian pengkaji ke atas individu yang berkaitan dengan sistem e-Perolehan TMR&D. dan analisis regresi berganda.

Quinn. Penolong Pengurus Besar. Jadual 4.015.805. Daripada jadual tersebut.42 32.1: Jumlah Perbelanjaan Perolehan TMR&D Tahun 2002 2003 2004 2005 Sumber : Jumlah Pembelian (RM) 12.455. Ketua Unit.6% 31. pengurusan vendor. Perkara ini menyokong dapatan daripada kajiankajian lepas (Croom.573. Eksekutif dan kumpulan sokongan. “borderless” dan menyahut seruan kerajaan mengembangkan penggunaan IT di Malaysia. memberi ketelusan dalam membuat pembelian.00 130.707. pengiklanan. Unit Perolehan TMR&D diletakkan di Bahagian Pentadbiran dan terus di bawah pemantauan CEO syarikat.1 menunjukkan jumlah perbelanjaan bagi tujuan perolehan di TMR&D.550.7% 24. 2002.00 62. sekiranya terdapat sebarang masalah berkaitan dengan unit perolehan.777.200. Pengurusan Besar.00 Peratusan Pembelian (%) 26. didapati bahawa perolehan di TMR&D meningkat sejak ia mula dilaksanakan pada tahun 2002. pemprosesan sebut harga. E-Perolehan dibangunkan sendiri oleh TMR&D disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut yang mempercepatkan transaksi. 2005).80 Unit Perolehan TMR&D Pendapatan Tahunan (RM) 45. Memandangkan perolehan merupakan aktiviti kritikal bagi organisasi .3% Rajah 4.634. Jadual 4. 2002). Bhd yang di ketuai oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan dibantu oleh Ketua Pegawai Kewangan.1 menunjukkan struktur organisasi TMR&D Sdn. Hunter. Pegawai Penyelidik.685. penilaian dan pemilihan vendor untuk tujuan pembelian di TMR&D.4% 34. kelulusan pembelian.203. Hal ini menjadikan fungsi pembelian semakin penting dan diberi perhatian serius (Abu Bakar dan Rohaizat. 2000.92 Sistem e-Perolehan TMR&D meliputi permohonan pembelian. Pengurus perolehan akan berhubung terus dengan CEO untuk menangani masalah tersebut.917.062.16 40.376. mengurangkan penggunaan kertas. Ini bermakna.00 15.00 94. Perkara ini jelas menunjukkan sebahagian besar peruntukan syarikat TMR&D digunakan bagi tujuan perolehan.790.370.

Bhd yang diketuai oleh seorang ketua unit dan dibantu oleh dua orang eksekutif dan kumpulan sokongan.2 menunjukkan organisasi Unit Perolehan di TMR&D Sdn. .93 R&D. Shahruddin bin Muslimin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TMR&D yang baru menggantikan Tn. Ketua Unit Perolehan telah mengemukakan satu kertas cadangan untuk melaksanakan sistem e-Perolehan ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) pada tahun 2002. Rahimul Azam Ramly di bawah naungan Dr. maka pelbagai pembaikan ke atas proses perolehan telah dilakukan termasuklah melaksanakan sistem e-Perolehan untuk meningkatkan lagi kecekapan perolehan syarikat. Rajah 4. Hj Ahmad Tarmidi yang telah bersara pada Julai 2005. Unit perolehan TMR&D dianggotai seramai 5 orang termasuk seorang pengurus perolehan En. Sebelum e-Perolehan dibangunkan di TMR&D.

94 Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Bahagian Kewangan Pengurusan Penyelidikan Strategik Pentadbiran & Sumber Manusia -Unit Perolehan Pejabat CEO Eksekutif CEO Perundangan Harta Intelek Hubungan Luar Bahagian Basic Research Bahagian Applied Research Bahagian Kejuruteraan Bahagian Pengkomersilan & Pembangunan Perniagaan Rajah 4. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurus Perolehan Eksekutif Perolehan Eksekutif Perolehan Kerani Perolehan Rajah 4.2 : Organisasi Unit Perolehan Kerani Perolehan .1 : Struktur Organisasi Telekom Research and Development (TMR&D) Sdn.Bhd.

sekiranya sistem ini dibangunkan sendiri secara dalaman.000. tak pakai server Isolate pun boleh dah.000. unit perolehan merancang untuk membeli sistem e-Perolehan yang sedia ada di pasaran. tapi pada masa tu kita tumpang server dari unit IT.000.000. beberapa syarikat pembekal perisian e-Perolehan telah dipanggil untuk membuat demonstrasi produk mereka.” Perkara ini juga disokong oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam kenyataan beliau: “Anggaran kos sepatutnya lebih kurang RM 150.95 Pada peringkat awal. perbezaan kos yang begitu ketara mendorong TMR&D mengambil inisiatif untuk membangunkan sendiri sistem ePerolehan secara dalaman bagi memperolehi penjimatan kos dan penyelenggaraan yang lebih baik. Hasil temubual dengan unit IT.00. pihak perolehan dan juga pihak IT berpendapat adalah lebih menguntungkan sekiranya sistem ini dapat dibangunkan sendiri oleh unit IT kerana kegunaannya dapat disesuaikan mengikut kehendak semasa. Pembantu teknikal Unit IT menyatakan bahawa: “Kos yang terlibat dalam membangunkan sistem e-Perolehan ini adalah lebih murah jika dibandingkan dengan membeli perisian e-Perolehan yang sedia ada kerana untuk tujuan pembangunan sistem.” Berdasarkan kepada pernyataan di atas.00 hingga RM800.00 untuk membeli server baru. .00 untuk pembelian server. kos yang terlibat adalah lebih kecil dan dianggarkan lebih kurang RM150. kita memerlukan kurang daripada RM30. Sebenarnya untuk sistem e-Perolehan ini kita hanya perlu beli server Isolate sahaja. Sebenarnya.000. Ini kerana anggaran kos yang diperlukan untuk membeli perisian e-Perolehan yang sedia ada memerlukan lebih kurang RM300. Setelah mengambil kira harga anggaran dan juga jangka masa yang akan diambil untuk merangka sistem ini.00. Dengan kerjasama daripada pihak IT.

000. Pembekal atau vendor yang berminat dengan tawaran yang diiklankan perlu . 2001).. sekurang-kurangnya tiga syarikat vendor diperlukan untuk membuat perbandingan dan penilaian sebut harga. Pembelian terus dilakukan sekiranya jumlah pembelian tidak melebihi RM3000 dan sekiranya melebihi jumlah tersebut. pemohon perlu mengisi borang permohonan pembelian yang berwarna merah jambu atau lebih dikenali sebagai “Pink Form” lihat Lampiran F.000. manakala bagi pembelian yang melebihi RM 10. Borang permohonan pembelian ini akan disahkan oleh ketua unit dan kemudiannya perlu dihantar ke unit perolehan untuk diproses. kakitangan unit perolehan terpaksa melakukan proses perolehan secara tradisional di mana pemohon perlu membuat justifikasi pembelian dengan mengisi borang Jawatankuasa Perolehan Am (JPA) yang akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan Am untuk kelulusan pembelian. Perkara ini dikukuhkan dengan kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik yang menyatakan bahawa transaksi syarikat melalui proses elektronik dapat mengurangkan kadar kesilapan yang berlaku dan mengurangkan bilangan kakitangan untuk mengendalikan proses pembelian dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kos pengendalian (Chopra et al. Ini kerana sebelum pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D.96 4. Sekiranya pembelian tersebut kurang daripada RM 10. bilangan minima vendor yang diperlukan ialah lima syarikat sahaja.2. maka pembelian sebut harga akan digunakan.2 Perolehan Tradisional TMR&D Penggunaan sistem e-Perolehan secara tidak langsung dapat mengurangkan bebanan kerja unit perolehan TMR&D serta dapat mengekalkan jumlah kakitangan unit perolehan walaupun unit ini melakukan tugasan yang agak rumit. Unit perolehan akan mengeluarkan surat jemputan kepada pembekal terpilih untuk memberikan senarai sebut harga dalam tempoh yang telah ditetapkan. Borang JPA yang telah mendapat kelulusan akan dihantar ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) untuk diberikan nombor MCM sebagai rujukan pembelian. Setelah mendapatkan nombor MCM. Pemprosesan pembelian dilakukan dengan dua cara iaitu melalui pembelian terus atau pembelian secara sebut harga.

Rajah 4. Keputusan daripada pemohon ini akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan. Semua borang penilaian yang telah siap diisi akan diberikan kepada pemohon untuk membuat penilaian dari segi memenuhi keperluan teknikal dan komersial dan seterusnya membuat pemilihan vendor yang berkelayakan. unit perolehan akan membuat tempahan pembelian atau Purchase Order (PO) untuk diberikan kepada pembekal.97 menghantar senarai sebut harga dan memasukkannya ke dalam peti sebut harga yang telah disediakan oleh unit perolehan di TMR&D dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kakitangan unit perolehan yang bertugas akan mengumpulkan semua sebut harga daripada pembekal atau vendor untuk membuat penilaian. . Penilaian yang dijalankan dengan menggunakan borang SBB 19B yang berwarna hijau seperti di Lampiran G.3 merupakan carta alir yang menunjukkan perbezaan proses perolehan tradisional dan proses e-Perolehan di TMR&D. Setelah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa tersebut.

98 Justifikasi pembelian kepada Jawatankuasa Perolehan Am dalam bentuk borang JPA Dimansuhkkan Mesyuarat kelulusan permohonan Hanya untuk pembelian terus Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM) Mengisi borang Permohonan pembelian (Pink Form) Dapatkan pengesahan daripada ketua unit Mengisi borang secara online Pengesahan secara online Hantar ke perolehan untuk di proses Pemprosesan pembelian secara online Pembelian Terus Pembelian Sebut Harga Pembelian Terus Pembelian Sebut Harga Berikan surat jemputan kepada vendor Peti Sebut Harga Buka Peti Sebut Harga Buka Sebut Harga Isi borang SBB 19B Surat jemputan kepada vendor secara online Dimansuhkan Dimansuhkan Isi borang SBB 19B Secara online Serah borang SBB 19B pada pemohon Serah borang SBB 19B pada pemohon secara online Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Tempahan Pembelian (PO) Tempahan Pembelian (PO) Perolehan Tradisonal e-Perolehan Rajah 4.3 : Perbandingan Carta Alir Proses Perolehan Tradisional dan e-Perolehan TMR&D .

Seterusnya. pemohon perlu mengisi borang pembelian yang lebih dikenali sebagai pink form (Lihat Lampiran F).99 Carta alir ini menunjukkan langkah-langkah yang terlibat semasa perolehan dijalankan. Kotak yang berwarna kuning merupakan antara langkah-langkah yang telah diautomasikan kepada sistem e-Perolehan yang berasaskan web ini. penggunaan sistem e-Perolehan telah membolehkan beberapa kaedah yang dilakukan secara manual diautomasikan kepada atas talian. Ianya bermula dengan pengguna sistem untuk membuat justifikasi barangan pembelian kepada Jawatankuasa Perolehan Am (JPA). Terdapat beberapa perbezaan yang boleh di lihat daripada pengguna sistem e-Perolehan. terdapat juga beberapa langkah yang telah dimansuhkan seperti yang ditunjukkan oleh kotak yang berwarna biru. 2001). Ketua unit perlu mengesahkan borang pembelian ini supaya segala butiran yang dimasukkan adalah seperti yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa. Di samping itu juga.3. Borang ini kemudiannya dihantar ke unit perolehan untuk diproses mengikut kategori pembelian. Kategori pembelian ini terbahagi kepada dua iaitu pembelian terus dan pembelian secara sebut harga. Mesyuarat ini perlu untuk memastikan tiada pertindihan pembelian berlaku antara unit-unit serta mendapatkan persetujuan dari unit-unit yang lain. Borang yang telah lengkap diisi kemudiannya dikembalikan kepada unit perolehan untuk dibawa ke mesyuarat JPA. Oleh itu dapat disimpulkan di sini bahawa perubahan dari perolehan tradisional kepada e-Perolehan. memberikan banyak pembaikan ke atas proses perolehan dengan mempercepatkan lagi proses perolehan yang sedia ada seperti yang dinyatakan dalam kajian sebelum ini (Essig dan Arnold. Setelah mendapat kelulusan mesyuarat. Ahli mesyuarat MCM ini terdiri daripada ketua-ketua unit sebagai makluman kepada unit-unit lain tentang pembelian aktiviti semasa. Justifikasi ini dibuat dengan mengisi borang JPA yang mengandungi butiran mengenai barangan pembelian. Daripada Rajah 4. permohonan ini pula akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (MCM). . Penerangan lanjut mengenai kedua-dua kategori pembelian ini akan dibincangkan pada bahagian yang seterusnya.

menyahut seruan kerajaan (Mitchell.3 Faktor Pendorong kepada Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Terdapat pelbagai faktor yang mendorong organisasi untuk melaksanakan e-Perolehan. Faktor yang mendorong syarikat TMR&D untuk melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh potensi keuntungan yang boleh diperolehi dari segi penjimatan kos dan kecekapan dalam proses pembelian. Sebenarnya aspek ketelusan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan sistem ini. membangunkan kecekapan rantai pembekal. kelebihan dari segi penggunaan masa dan pengurangan kesilapan semasa proses perolehan juga menjadi faktor pendorong kepada organisasi ini untuk melaksanakan e-Perolehan. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Kewangan syarikat: “Sistem ini sangat bagus kerana ianya lebih telus dari segi pengurusan perolehan dan juga staf. 2002) dan meningkatkan penggunaan teknologi baru (Andrews dan Garther. Dengan menggunakan sistem e-Perolehan. Daripada faktor-faktor di atas. ianya dipercayai dapat meningkatkan kemahiran teknikal dalam bidang perolehan dengan menggunakan infrastruktur IT yang lebih kukuh dan boleh diharapkan. Antara faktor pendorong lain ialah faedah yang dapat diberikan oleh sistem e-Perolehan kepada penggunaan dalaman dan pembekal syarikat di samping dapat meningkatkan ketelusan dalam menjalankan perolehan syarikat. Di samping itu.100 4. 2002). Para penyelidik kajian-kajian lepas mendapati bahawa antara faktor yang menyebabkan organisasi melaksanakan e-Perolehan adalah disebabkan oleh kemampuan sistem tersebut untuk membolehkan komunikasi secara global.” .2. faktor ketelusan merupakan faktor utama yang mendorong syarikat ini melaksanakan sistem e-Perolehan.

Antara peralatan (Tools) yang diperlukan untuk sistem e-Perolehan ini adalah seperti berikut.000 untuk pembelian peralatan dan perisian sistem. Perisian Dream Weaver (Untuk membangunkan sistem) 2. Kos yang terlibat untuk membangunkan sistem ini adalah lebih kurang RM70. SQL Server 2000 3. dsb) Berikut merupakan kronologi pelaksanaan sistem e-Perolehan di TMR&D: 1. Tahun 2000 e-Perolehan mula diperkenalkan dan digunakan oleh kerajaan Malaysia 2. Penggunaan dan peningkatan aplikasi sistem e-Perolehan di TMR&D . Sistem e-Perolehan yang digunakan di sini dibangunkan sendiri oleh En.Kini. 1. Tahun 2002 Pembangunan Sistem e-Perolehan oleh Unit Teknologi Maklumat dengan kerjasama Unit perolehan TMR&D 4. Tahun 2003. Proses pembangunan sistem e-Perolehan ini mengambil masa lebih kurang enam bulan sebelum sistem ini digunakan sepenuhnya. Phostoshop. Item sokongan (Micromedia Flash.4 Pembangunan Sistem e-Perolehan TMR&D Unit Perolehan TMR&D mula menggunakan perolehan elektronik atau e-Perolehan sejak Jun 2003. Mohd Fauzie bin Mohd Suffian daripada Unit Teknologi Maklumat (IT) TMR&D. Tahun 2001 Perancangan di TMR&D untuk menggunakan e-Perolehan 3.2.101 4.

5 Pelaksanaan Sistem e-Perolehan Pembelian barangan secara atas talian telah bermula di TMR&D sejak e-Perolehan diperkenalkan pada tahun 2003. 4. Bakar selaku Eksekutif Unit Perolehan.4 di bawah menunjukkan muka depan bagi laman web e-Perolehan TMR&D. . beliau menyatakan bahawa penggunaan e-Perolehan ini akan terus dipertingkatkan dari masa ke semasa termasuklah membuat pembayaran kepada pembekal secara atas talian. Segala bentuk pembelian barangan dibuat melalui e-Perolehan menggunakan laman Web e-Perolehan TMR&D yang telah disediakan oleh Unit IT. Semua bentuk pembelian kecuali latihan perlu dilakukan secara atas talian termasuk pembelian tiket kapal terbang untuk tujuan pembelajaran penyelidik di luar negara.2. Walau bagaimanapun. Rajah 4. setiap unit yang ingin membuat pembelian barangan mesti menggunakan sistem e-Perolehan. Setiap permohonan pembelian akan melalui beberapa langkah dan proses sebelum ianya dihantar kepada pihak pembekal.102 Sistem e-Perolehan di TMR&D boleh di katakan masih baru digunakan dan peringkat penggunaannya masih belum meluas kerana dari segi pembayaran pembelian masih menggunakan cara manual untuk membuat pembayaran. Menurut En.

Setiap pembekal yang ingin menjalankan urusniaga dengan TMR&D perlu mendaftar terlebih dahulu untuk memudahkan pengurusan data pembekal dan vendor. Perkara ini bertujuan untuk mengenali setiap pembekal syarikat dan memastikan pembekal tersebut adalah berkelayakan. . Laman web ini juga boleh diakses oleh pembekal yang telah berdaftar dengan unit perolehan TMR&D. Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan (Lampiran H) yang perlu diambil sendiri di TMR&D dengan pembayaran sebanyak RM150 untuk pendaftaran bagi tempoh 2 tahun. Sehingga kini terdapat lebih kurang 500 buah syarikat yang telah berdaftar dengan TMR&D dan 400 buah syarikat yang aktif sebagai pembekal kepada organisasi ini. Butiran lengkap mengenai pembekal atau vendor dimasukkan ke dalam sistem bagi membolehkan pengguna sistem e-Perolehan membuat pemilihan pembekal berdasarkan kepada senarai syarikat yang berdaftar.4) setiap kali ingin membuat pembelian.103 Rajah 4. Borang ini tidak boleh diisi secara atas talian kerana Unit perolehan ingin berjumpa dengan setiap pembekal yang berminat semasa mereka membuat pendaftaran.4 : Muka hadapan sistem e-Perolehan TMR&D Pengguna sistem hanya perlu masuk ke laman web e-Perolehan TMR&D (lihat Rajah 4.

5. Para pembekal juga dibenarkan mengakses pangkalan data dalaman dalam laman web e-Perolehan TMR&D.104 Pemilihan pembekal akan dilakukan dengan menggunakan borang pemarkahan seperti yang di Lampiran I. 6. 3. Namun pencarian ini hanya terhad kepada pembekal yang berdaftar sahaja dan pembekal-pembekal ini hanya boleh melihat semua jenis tawaran dan spesifikasi yang diperlukan untuk setiap pembelian sahaja. Selain daripada kakitangan TMR&D. 7. 2. seminar khas untuk para pembekal juga diadakan untuk memberi pendedahan kepada para pembekal tentang cara penggunaan sistem e-Perolehan TMR&D di samping memastikan sistem ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. . Profil syarikat Status kewangan Struktur syarikat Keterangan prinsipal/pembekal Pengesahan kualiti Kilang/bilik pameran/kemudahan stor Lampiran Setiap kriteria berikut akan diberi markah seperti berikut: Baik -2 Sederhana -1 Tidak sesuai -0 Pemilihan dibuat berdasarkan kepada markah tersebut: Lulus 7-14 Mencukupi 4-6 Tidak sesuai 1-3 Semasa memperkenalkan sistem e-Perolehan. Berikut merupakan kriteria pemarkahan kepada pembekal/vendor: 1. Penilaian para pembekal adalah berdasarkan kepada pembekal yang mendapat markah lebih daripada 4/14 sahaja dikira layak untuk menjadi pembekal kepada TMR&D dan hanya pembekal yang terpilih sahaja akan dibenarkan untuk melayari laman web e-Perolehan TMR&D. 4. Attaran (2001) turut berpendapat bahawa pendedahan dalam bentuk pengetahuan dan latihan adalah penting untuk mengurangkan penentangan terhadap pelaksanaan sesuatu teknologi baru. unit perolehan telah menjalankan beberapa seminar secara berperingkat untuk memberi pendedahan tentang cara penggunaan sistem tersebut kepada seluruh kakitangan TMR&D.

Rajah 4.5: Proses e-Perolehan TMR&D Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D dibahagikan kepada tiga fasa iaitu Fasa Pra-Perolehan.6 Proses e-Perolehan di TMR&D Untuk melengkapkan sistem perolehan pada fasa 1. 2004). Setiap fasa ini . Rajah 4. unit IT dan unit perolehan memainkan peranan penting dalam meningkatkan ciri-ciri dan fungsi untuk mengurangkan masa kitaran perolehan.5 menunjukkan kitaran bagi proses perolehan di TMR&D.2. Daripada rajah tersebut. Kim dan Shunk. 2000. Fasa Fungsi Utama dan Fasa Pasca Perolehan.105 4. terdapat lapan langkah yang terlibat dalam proses perolehan TMR&D. Kajian lepas menyatakan bahawa proses perolehan adalah berbeza bagi setiap organisasi kerana ianya bergantung kepada organisasi itu sendiri untuk mereka bentuk proses perolehan mereka mengikut kesesuaian dan kemudahan sistem tersebut kepada pengguna sistem (Philips dan Meeker. Penerimaan barangan Pembayaran Mengenalpasti keperluan Memeterai kontrak Proses e-Perolehan TMR&D Kelulusan budget Perundingan dengan pembekal Menerima permohonan Kuasa kelulusan Rajah 4.6 menunjukkan Reka bentuk Sistem e-Perolehan di TMR&D.

dan seterusnya unit perolehan akan mengiklankan permohonan tersebut kepada semua vendor TMR&D. maka unit perolehan akan menghantar borang pesanan kepada vendor yang terpilih. sememangnya sistem ePerolehan ini dapat memberikan ketelusan yang lebih baik daripada sistem yang terdahulu. penekanan pembangunan adalah lebih ditumpukan kepada proses selepas panggilan sebut harga iaitu proses penilaian dan ketelusan. Proses ini juga akan dilakukan secara atas talian seperti yang terdapat pada aliran proses perolehan tradisional. Setiap proses perolehan yang dijalankan mengandungi aktiviti tertentu di mana aktiviti ini disusun dalam bentuk carta alir seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Vendor yang berminat akan membalas iklan tersebut dengan memberikan senarai sebut harga kepada unit perolehan TMR&D. iaitu fasa Pasca Perolehan. Jika di lihat dari segi kos. Panggilan sebut harga akan dilakukan secara atas talian dalam laman web TMR&D. kuasa kelulusan dan penerimaan permohonan.106 mengandungi proses-proses yang tertentu untuk membolehkan sistem ini dapat berfungsi dengan sempurna.7. kelulusan kewangan. Setiap jawapan kepada panggilan akan hanya kelihatan pada hari sebut harga ditutup. Ketelusannya adalah sama dengan konsep peti sebut harga dan yang membezakannya ialah ia berbentuk atas talian. . Fasa yang kedua ialah fasa fungsi utama yang akan memastikan proses pemanggilan sebut harga akan berjalan lancar dan lebih telus daripada proses panggilan sebut harga secara tradisional. Bagi Fasa yang ketiga. Secara ringkasannya proses pembelian di TMR&D bermula dengan permohonan daripada kakitangan TMR&D yang dikehendaki mengisi borang atas talian dan borang ini akan dihantar ke unit perolehan. kecekapan dan ketelusan. Kesemua proses ini dilakukan secara atas talian melalui sistem e-Perolehan yang mana tandatangan hanyalah melalui kelulusan atas talian dengan kata laluan yang akan disediakan mengikut tahap pengurusan dan kelulusan kewangan yang sedia ada. Rajah ini menunjukkan carta alir bagi keseluruhan aktiviti pembelian yang terlibat di TMR&D. Fasa Pra-Perolehan melibatkan semua proses yang dilakukan sebelum membuat pembelian seperti mengenal pasti keperluan. Setelah pemilihan dilakukan.

107 Pra Perolehan Fungsi Utama Penghantaran Sebut harga Rajah 4. Pengguna Sistem 1) Permohonan Unit Perolehan 2)Pengiklanan 3)Sebut Harga 4)Pemilihan Vendor Rajah 4.7 : Aliran keseluruhan sistem e-Perolehan TMR&D .6 : Reka bentuk sistem e-Perolehan TMR&D.

001 10. sebut harga dan juga tender.000 dan iklan yang dijalankan lebih meluas dengan menggunakan Internet. di mana iklan pembelian akan dihantar kepada semua pembekal yang berdaftar dan pembekal yang berminat untuk mendapatkan tawaran tersebut perlu memberi maklum balas dengan menyertakan senarai sebut harga dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Seterusnya.000 dan di bawah RM 500.000 3. Manakala bagi pembelian secara sebut harga atau “quotation”. Pembelian secara terus dijalankan apabila nilai barangan yang hendak dibeli tidak melebihi RM 3000 atau hanya terdapat sebuah syarikat yang membekalkan barang tersebut. ianya melibatkan nilai pembelian yang lebih daripada RM 3.001 – 50.108 Sistem e-Perolehan di TMR&D melibatkan tiga bentuk pembelian iaitu pembelian secara terus.000 HoU YES HoD YES CFO CEO BoD/CEO Nota : HoU – Head of Unit : HoD – Head of Department : CFO – Chief Finance Officer : BoD – Board of Director . Jadual 4.2 : Aliran Pembelian Terus RM Below 3. Jadual 4. Had jumlah bagi setiap pembelian ini biasanya akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada keputusan pengurusan atasan menilai keberkesanan dan kemudahan menggunakan sistem e-Perolehan ini.000 10.3: Aliran Sebut Harga RM Above 3. media masa seperti surat khabar dan sebagainya.000.000 Above 50.3 menunjukkan aliran bagi pembelian secara terus dan sebut harga. pembelian secara tender dijalankan apabila nilai pembelian melebihi RM 500. syarikat tersebut perlu mengemukakan surat pengesahan yang menyatakan bahawa hanya mereka sahaja yang mengeluarkan atau menjual produk tersebut. Namun.000 YES YES YES YES YES YES YES YES YES HoU YES HoD YES CFO CEO BoD/CEO Jadual 4.2 dan Jadual 4.

. Di sini. peringkat kelulusan adalah dari HoU hingga CFO. Manakala pembelian aliran secara sebut harga pula melibatkan kelulusan daripada HoU dan HoD kerana pembelian ini melibatkan beberapa orang pembekal yang akan bersaing antara satu sama lain untuk memenangi tawaran pembelian yang diiklankan. Salinan borang pembelian yang telah lengkap diisi akan dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan tersebut. Peringkat kelulusan ini akan meningkat sehingga kepada peringkat Lembaga Pengarah sekiranya pembelian yang dilakukan melebihi RM 50. Di awal proses pembelian.000. Ketua Pegawai Eksekutif(CEO) dan Lembaga Pengarah(BoD).109 Jadual 4. pemohon (requester) perlu membuat permohonan secara atas talian dengan menggunakan laman web e-Perolehan TMR&D. Bagi pembelian yang kurang dari RM 3000. Ketua Jabatan(HoD). Setelah kelulusan diperolehi secara atas talian. pemohon perlu mengisi permohonan pembelian melalui sistem e-Perolehan dan unit perolehan kemudiannya akan mengiklankannya kepada vendor. Manakala bagi pembelian secara sebut harga. pemohon akan memilih vendor mereka sendiri dan mengemukakannya kepada unit perolehan.000.2 di atas menerangkan tentang had jumlah pembelian bersama-sama dengan individu yang diberi kuasa untuk membuat pengesahan bagi jumlah tersebut. Perbezaan di antara pembelian secara pembelian terus dan pembelian sebut harga ialah untuk pembelian secara terus. kelulusan diperlukan dari HoU dan HoD. requester hanya perlu memasukkan Pengenalan Diri (ID) dan kata laluan mereka untuk membolehkan sistem memasukkan maklumat ke dalam fail pekerja tersebut. Ketua Pegawai Kewangan(CFO). unit perolehan akan menghantar permohonan pembelian tersebut kepada pembekal/ vendor mengikut kriteria pembelian iaitu secara terus. Pengesahan pembelian ini terdiri daripada pengurusan pihak atasan seperti Ketua Unit(HoU). sebut harga atau tender. Manakala bagi pembelian yang melebihi RM 3000 dan melebihi RM 10.

Pembekal yang terpilih merupakan pembekal yang memperoleh mata nilai yang paling tinggi. Apabila pengesahan telah diperolehi. pengurus unit. tempoh masa yang diberikan kepada pembekal adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak pemohon (requester) tersebut. Biasanya. spesifikasi barangan. DO) dan invois yang perlu diserahkan . Pemilihan pembekal tersebut perlu mendapat pengesahan daripada jawatankuasa yang telah ditetapkan yang terdiri daripada pengurus besar. Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan kepada mata penilaian bagi setiap kriteria pembelian. Apabila pemohon telah menerima barangan yang dikehendaki. Sistem penilaian ini akan berlaku secara berperingkat. Apabila tamat tarikh pengiklanan. eksekutif unit. semua pembekal yang berminat akan disenaraikan dalam sistem ini. pembekal/vendor perlu menghantar barang yang dikehendaki dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Setelah perjanjian dibuat.5% daripada nilai pembelian sebagai jaminan kepada syarikat TMR&D. ketua unit. mereka perlu menyemak barangan tersebut sama ada ianya memenuhi spesifikasi dan dapat berfungsi dengan baik atau sebaliknya. Setelah membuat pemilihan pembekal yang berkelayakan berdasarkan kepada harga. perkhidmatan selepas pembelian dan sebagainya. Unit perolehan akan membuka sebut harga tersebut dan menghantarnya kepada pemohon untuk membuat pemilihan dan penilaian. Sekiranya tidak terdapat sebarang masalah. Pembekal yang berminat dengan tawaran tersebut perlu memberi maklum balas secepat mungkin dalam tempoh masa yang ditetapkan. pemohon akan menerima surat penerimaan tempahan (Delivery Order. Pihak pembekal/vendor perlu menyertakan “bank guarantee” sebanyak 2.110 Setiap pembekal yang telah mendaftar dengan TMR&D akan memperoleh maklumat pembelian tersebut melalui e-mel syarikat atau mereka boleh melayari laman web e-Perolehan TMR&D dari semasa ke semasa. unit perolehan akan mengeluarkan surat setuju terima (seperti dalam Lampiran J) yang akan ditandatangani oleh Unit Perolehan dan pihak pembekal. dan sebagainya. Laman web ini hanya boleh dilayari oleh pembekal yang berdaftar sahaja kerana setiap pembekal yang berdaftar akan mempunyai ID dan kata laluan mereka yang tersendiri.

Analisis data ini mengandungi empat bahagian utama iaitu:- a. 4. penganalisisan data daripada kaedah soal selidik dikemukakan bersama-sama dengan penemuan-penemuan kajian yang berasaskan kepada kajian literatur serta rumusan ke atas hipotesis-hipotesis kajian. Jika terdapat sebarang masalah dengan barangan yang diterima. Perbezaan amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada demografi c. Invois ini akan ditandatangani oleh penerima barangan dan juga pengesahan daripada Ketua Unit masing-masing. Hubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan d. Ini kerana sistem e-Perolehan dan sistem kewangan masih belum di gabungkan untuk membolehkan pembayaran dijalankan secara atas talian. Walau bagaimanapun terdapat juga pembayaran secara atas talian dilakukan sekiranya pembelian barangan tersebut melibatkan pembelian dari negara luar di mana pembayaran dilakukan melalui akaun pembekal tersebut.111 kepada unit kewangan untuk membuat pembayaran kepada pembekal.3 Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Seterusnya. pemohon perlu berurusan dengan Unit Perolehan dan Unit Perolehan akan mengendalikan masalah tersebut. Unit kewangan di TMR&D menggunakan perisian My Soft untuk memasukkan butiran pembelian dan proses pembayaran dilakukan secara manual iaitu menggunakan cek dan Bank draf. Tahap amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan b. Pendekatan penyelesaian masalah e-Perolehan . Apabila Unit Kewangan menerima DO dan invois daripada pemohon. mereka akan memasukkan butiran pembelian ke dalam sistem mereka tersendiri.

Oleh yang demikian.4. Kajian ini menggunakan ketiga-tiga langkah ini untuk menganalisis data kualitatif. didapati nilai pekali kebolehpercayaan bagi data kajian adalah tinggi iaitu 0. Kaedah pengurangan data digunakan untuk membuang data-data yang tidak perlu bagi meninggalkan data yang penting dan sesuai. 2001:261). Data ini akan dipamerkan untuk dibincangkan dalam analisis kajian. hasil analisis kebolehpercayaan bagi item-item kajian ini jelas membuktikan bahawa instrumen kajian ini boleh diterima pakai. Hasil daripada analisis yang dijalankan. Manakala bagi kaedah kualitatif. mempamerkan dan merumuskan data serta verifikasi data. tempat dan sampel yang berlainan. Analisis kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. . kajian ini menggunakan kaedah Analisis Kebolehpercayaan dengan melihat Cronbach’s alpha melalui perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Nilai Cronbach’s alpha bagi setiap faktor disenaraikan dalam Jadual 4. analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) seperti yang diterangkan dalam bab tiga dalam kajian ini.4 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Kebolehpercayaan atau “reliability” merupakan ukuran keupayaan sesuatu instrumen penyelidikan dalam mengukur permasalahan (pembolehubah) kajian secara konsisten setiap kali ianya digunakan pada masa. Bagi ujian kebolehpercayaan.6 (Salleh dan Zaidatun.9211 dan ini bermakna data kajian mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi kerana nilai pekali yang diperolehi melebihi 0.112 Aspek-aspek ini dianalisis melalui dua cara iaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis ini melibatkan kaedah pengurangan data (data reduction). 4.

83 0. Walau bagaimanapun.80 0. Jadual- . Nilai Eigen (Eigenvalues) dapat membantu dalam membuat keputusan untuk menentukan jumlah faktor yang perlu dikeluarkan (Miller dan Salkind.113 Jadual 4. nilai Eigen menunjukkan terdapat enam faktor yang boleh bentuk oleh pembolehubah ini. Daripada analisis yang dijalankan.5 Analisis Kesahan Instrumen Kesahan instrumen dianalisis secara kesahan muka (content validity) yang mempertimbangkan sama ada instrumen ini berjaya mendekati satu konsep itu dengan sepenuhnya atau tidak. Ini kerana. pengkaji boleh menggunakan kepercayaan konseptual mereka berdasarkan kajian atau teori kajian lepas.85 0. bagi aspek amalan e-Perolehan pembolehubah-pembolehubah dikumpulkan kepada empat faktor seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.4: Analisis Kebolehpercayaan Instrumen menggunakan Cronbach’s alpha Jenis Amalan e-Perolehan Pembolehubah Pengumpulan maklumat Jenis permohonan Kontrak Perundingan Analisis Risikan Faedah e-Perolehan Faedah kepada organisasi Faedah dari pembekal Faedah kepada pengguna dalaman Bilangan Item 5 4 9 5 3 3 13 Nilai Alpha (α) 0. 2002). manakala pembolehubah-pembolehubah bagi faedah e-Perolehan pula akan dikumpulkan kepada tiga faktor seperti yang terdapat dalam Jadual 4.93 4. menurut Green dan Salkind (2003). Oleh itu.86 0.6. pengkaji mengelompokan pembolehubah ini kepada empat faktor berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh Quesada (2004).5.80 0. dalam menentukan bilangan faktor yang perlu dibentuk. 1998: 155). maka pengkaji berjaya mengemukakan kesahan muka (Syed.87 0. Pengelompokan pembolehubah melalui Kaedah Analisis Faktor dengan melihat kepada faktor yang mempunyai nilai Eigennya melebihi 1 dipilih sebagai faktor utama. Jika ukuran itu mengukur satu konsep pada keseluruhannya.

308 6.74E-02 5.337E-02 0.114 jadual ini menghuraikan hasil ujian Analisis Faktor dan nilai Eigen yang diperolehi bagi setiap faktor dan nilai pemberat (factor loading) bagi setiap item dalam pembolehubah bagi amalan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan.28E-02 0.538 0.155 -0.201 0.176 0.217E-02 -0.291 0.752 0.109 -4.669 0.533 0.166 0.116 5.126 0.131 Jenis Permohonan Sebut harga (Quotation) Permohonan proposal (Request For Proposal) Permohonan maklumat (Request For Information) Permohonan Bida (Request For Bids) 0.729 0.757 7.541E-02 0.10E-02 0.233 0.638 0.541 0.758 0.278 0.609 0.121 -6.320 0.744 0.80E-02 2.138 0.161 3.759 0.720E-02 2.687 0.346 8.571 0.378 0.209 0.99E-02 -6.763 12.244E-02 0.584 28.415 -6.315 0.17E-02 0.761 0.288 0.622E-02 0.227 8.167 0.297E-02 0.203 6.266 Nilai Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Pengumpulan Maklumat Mengenal pasti keperluan untuk perkhidmatan selepas pembelian.638 .631 Nilai Eigen % Varian Faktor 1 : Kontrak perundingan Faktor 2 : Pengumpulan maklumat Faktor 3 : Analisis Risikan Faktor 4 : Jenis permohonan 6.102 0.63E-02 0.38E-02 2.112 -3.101 7.615 0.628 2.116 4.26E-02 -0.772E-02 0.151 -0. Jadual 4.402 -2.563 -0.454 -6.851 0. dan jaminan (warranty) Mendapatkan rujukan untuk kualiti perkhidmatan produk Mencari produk yang bersesuaian untuk ditempah Mencari pembekal untuk menjalankan pembelian Permintaan bahan 8.807 0.86E-02 2.126E-02 -0.5: Analisis Faktor dan nilai Eigen bagi amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan Faktor Kontrak Perundingan Customization Kontrak akhir Piawai kualiti Kuantiti penghantaran Masa penghantaran Prestasi perolehan Tempoh penghantaran Prestasi pembekal Harga 0.367 10.293 1.101E-02 0.138 4.714E-02 -4.322 0.295 -3.299 0. penyelenggaraan.859E-02 0.46E-02 0.014 2.270 0.605 0.787 0.143 Analisis Risikan Spesifikasi produk dan maklumat rungutan tentang bahan yang rosak Bahan tempahan Pengangkutan tempahan Perbelanjaan lepas untuk bahan Membuat tempahan 0.180 0.413E-02 0.815 0.763 0.580E-02 -1.284 0.134E-02 0.107 3.441 -4.

Kontrak perundingan merupakan salah satu faktor dalam amalan perolehan yang meliputi perkara-perkara yang menjadi perbincangan dan perundingan semasa menjalankan perolehan. Keempat-empat faktor ini ialah kontrak perundingan (6. aspek customization.584). kontrak akhir dan piawai kualiti merupakan elemen yang menjadi perhatian pihak pengurusan.. 1998). analisis risikan (2.367) dan jenis permohonan (1. Maklumat risikan ini penting bagi membolehkan pemohon membuat pemilihan pembekal yang terbaik.115 Dalam menentukan pembolehubah-pembolehubah bagi setiap faktor.757).763). permohonan maklumat dan permohonan bida merupakan antara cara yang boleh dilakukan untuk membuat pembelian. Analisis faktor ini menghasilkan empat faktor yang menerangkan 58. . permohonan proposal. analisis risikan juga memainkan peranan dalam amalan perolehan barangan dan perkhidmatan. Di samping itu juga. Analisis risikan bertujuan untuk menilai prestasi bagi tujuan pengawasan dan membantu dalam membangunkan strategi berdasarkan kepada maklumat yang berkualiti tinggi.57% daripada keseluruhan nilai varian bagi amalan e-Perolehan (lihat Jadual 4. nilai pemberat yang kurang daripada 0.40 akan dikeluarkan daripada faktor tersebut (Hair et al. maklumat yang diperlukan dalam analisis ini lebih berkait dengan spesifikasi produk. pengumpulan maklumat (2. Elemen-elemen lain yang terdapat dalam kontrak perundingan juga dapat membantu pengguna sistem dalam mewujudkan perhubungan dua hala dengan pihak pembekal dalam memberi faedah kepada kedua-dua pihak. jenis bahan tempahan dan pengangkutan barang. Selain daripada kedua-dua faktor di atas. Jenis permohonan seperti sebut harga. perolehan barangan dan perkhidmatan juga boleh dilakukan dengan beberapa cara bergantung kepada nilai pembelian yang ingin dilakukan.5). Pada kebiasaannya. Oleh itu.

kertas kerja (0.103) dan faedah kepada organisasi (1.828).065% daripada keseluruhan nilai varian bagi faedah e-Perolehan.613).8.402).812). Sistem ini juga mampu memberi kemudahan dalam meningkatkan kualiti bahan (0. faedah dengan pembekal (2. mengurangkan bilangan pembekal (0.465) serta mengurangkan kos bahan dan perkhidmatan (0. kos (0. Berdasarkan kepada nilai pemberat yang melebihi 0.661) dan kebolehpercayaan maklumat (0. Sistem e-Perolehan juga mampu memberi faedah kepada organisasi dalam mengurangkan inventori (0. mengurangkan pembelian yang tidak perlu (0.6). mengurangkan masa transaksi merupakan faedah utama kepada pengguna sistem e-Perolehan di TMR&D.600).802).828).511) dan kesilapan semasa pembuat pembelian (0. Faedah kepada pengguna sistem meliputi aspek penjimatan dan kemudahan yang diperolehi oleh pengguna sistem e-Perolehan dari segi mengurangkan masa transaksi (0. pembelian yang tidak perlu dan bilangan pembekal merupakan tiga faktor utama yang menyumbang kepada faedah organisasi.708). Semua pembolehubah ini mempunyai nilai pemberat yang melebihi 0. .116 Analisis faktor juga dijalankan ke atas faedah e-Perolehan (lihat Jadual 4.40 dalam setiap faktor yang telah ditentukan. Ketiga-tiga faktor ini menerangkan 61. penghantaran produk tepat pada masa yang ditetapkan (0. mengurangkan inventori. Daripada analisis yang dijalankan. perkhidmatan (0.718). faedah ini terbahagi kepada tiga iaitu faedah kepada pengguna sistem (9.598) kepada pengguna dalamannya. Berdasarkan kepada nilai pemberat yang diperolehi.694).

352 Faedah dengan pembekal Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal 0.553 0.6: Analisis Faktor dan nilai Eigen bagi faedah e-Perolehan Faedah e-Perolehan Faktor Faktor 1 Nilai Pemberat Faktor 2 Faktor 3 Faedah kepada pengguna sistem Mengurangkan masa transaksi Penghantaran maklumat yang tepat pada masa kepada pengguna dalaman Mengurangkan kos transaksi Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan kefleksibelan memenuhi perubahan kepada keperluan pengguna Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Sistem e-Perolehan sedia ada sangat memuaskan Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan komunikasi dengan pengguna dalaman Memenuhi jangkaan pengguna dalaman Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna dalaman (laporan perkembangan terkini) Mengurangkan kertas kerja 0.103 9.664 0.117 Jadual 4.274 0.644 0.39E-03 0.617 0.191 0.297 0.600 0.557 0.577E-03 2.661 0.150 0.199 -1.199E-02 0.172 0.872 0.20E-03 0.345 0.140 0.144 0.344 -9.242 0.403 0.868 0.308 0.329E-02 0.131 8.149 0.300 0.407 0.104 0.279E-02 0.613 7.695 -8.716 0.703 8.465 6.560 0.330 0.142 2.186E-03 2.187 0.694 0.403 Faedah kepada organisasi Mengurangkan inventori Mengurangkan pembelian yang tidak perlu (Maverick buying) Mengurangkan bilangan pembekal Nilai Eigen % Varian Faktor 1 : Faedah kepada pengguna sistem Faktor 2 : Faedah dengan pembekal Faktor 3 : Faedah kepada organisasi 0.708 0.802 1.173 0.828 0.209 6.699 0.598 0.718 44.152 0.267E-02 9.812 0.44E-03 0.164 0.332 .511 0.828 0.

namun terdapat juga sebilangan kecil pengguna sistem ini terdiri daripada mereka yang berusia lewat 40an. pengkaji telah meninggalkan soal selidik tersebut bersama-sama sampul surat beralamat pengkaji kepada responden tersebut. Jadual 4. diikuti dengan pekerja yang berusia sekitar 31-35 tahun (24. Bagi responden yang tidak berkelapangan atau tiada di tempat mereka pada masa soal selidik diedarkan. tidak semua responden yang dapat menjawab soal selidik yang diedarkan dengan serta-merta.6.118 4. Terdapat sedikit masalah semasa mengedarkan soal selidik kerana sebahagian daripada pengguna e-Perolehan di TMR&D berada di luar negara atas urusan kerja. Berdasarkan taburan kekerapan. 4.7.1 Umur Pengkaji berpendapat bahawa sampel bagi kajian ini menggambarkan realiti struktur umur tenaga kerja muda yang mendominasi penggunaan e-Perolehan di TMR&D di mana majoriti responden berumur di antara 26-30 tahun (42. profil demografi responden bagi kajian ini dapat dirumuskan seperti Jadual 4. Walaupun sistem ini didominasi oleh golongan muda. Mereka ini terdiri daripada pelbagai kategori jawatan dan mendominasi penggunaan sistem e-Perolehan di TMR&D berdasarkan kepada jumlah bilangan mereka yang agak ramai iaitu 67.6 Analisis Profil Pekerja Daripada 122 borang soal selidik yang diedarkan. Pengkaji sendiri telah mengedarkan soal selidik secara bersemuka dengan responden.4% daripada keseluruhan responden. hanya 92 yang dikembalikan. Walau bagaimanapun.7%).7 menunjukkan peratusan umur responden yang menggunakan sistem e-Perolehan di TMR&D yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Mereka ini terdiri daripada individu yang memegang jawatan eksekutif dan ke .7%).

Jadual 4.6 44.7 17.3 6.4 3.119 atas dan terlibat dengan aktiviti pengesahan dan meluluskan sesuatu pembelian sebelum dihantar kepada pembekal.5 11.2 25.0 58.7 24.6 63.4 3.4 Jantina Tahap Pendidikan .0 24.7 4.6 7.6 5.3 17.3 32.0 42.7 12.5 66.7 : Demografi Responden Demografi Umur 20-25 tahun 26-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun 41-45 tahun 46-50 tahun 51-55 tahun Lelaki Perempuan MCE/SPM Sijil/Diploma Sarjana Muda Sarjana/Doktor Falsafah Tempoh Pengalaman Kurang 2 tahun 2-5 tahun 6-10 tahun 10 tahun ke atas Kategori Jawatan Pentadbiran/Perkeranian Teknikal Pengurusan Eksekutif Lain-lain Peratusan (%) 9.4 4.2 14.

6%.. mungkin kalau kita tengok kepada pengguna sistem itu sendiri lebih kepada bahagian penyelidikan. perkara ini disebabkan oleh kebanyakan ketua-ketua dan pengurus-pengurus unit di sini terdiri daripada kaum lelaki.6. tetapi perempuan pun ada. Apabila kita tengok bahagian penyelidikan ini.3% berbanding pengguna perempuan iaitu hanya 32.120 4. Hasil temubual mendapati bahawa. Oleh itu. jelas menunjukkan bahawa golongan wanita tidak ramai menggunakan sistem e-Perolehan. Daripada senarai pengguna e-Perolehan yang diberikan oleh unit perolehan. di mana. mungkin dia punya nisbah tu tak banyaklah…” .2 Jantina Jadual 4.7 menunjukkan taburan jantina responden yang menggunakan sistem e-Perolehan di organisasi TMR&D. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan yang menyatakan: “Sistem perniagaan mesti selari dengan keperluan perniagaan. pengkaji mendapati bahawa majoriti pengguna ePerolehan terdiri daripada kaum lelaki kerana peratusan yang dicatatkan oleh lelaki adalah tinggi iaitu sebanyak 66. golongan ini kebiasaannya yang membuat pembelian bagi unit masing-masing kerana setiap pembelian yang dilakukan memerlukan justifikasi barangan yang lengkap dan perlu mengemukakan tujuan bagi membolehkan pembelian tersebut diluluskan. oleh itu kebetulan agaknya yang menggunakan sistem ini banyak lelaki. ketua program pun semua lelaki. Pengurus Besar adalah lelaki. Perkara ini dapat dijelaskan daripada temubual yang dijalankan ke atas kakitangan TMR&D. kebanyakan ketua unit dan pengurus projek juga adalah lelaki. Daripada jadual tersebut. Maka keperluan perniagaan bergantung kepada fungsi kerja yang dilakukan.

6.3%) seperti yang pada Jadual 4. 4. kebanyakan responden yang menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D mendapat pendidikan yang agak tinggi kerana lebih daripada separuh responden (58.6%.6.6. 4. diikuti dengan memiliki Ijazah Sarjana/ Doktor Falsafah(25.3 Tahap Pendidikan Secara keseluruhannya.7% (lihat Jadual 4.7) diikuti dengan golongan pengurusan sebanyak 17.0% dan 24.7.3 Tempoh Pengalaman Berdasarkan kepada Jadual 4. Kebiasaannya. aktiviti ini .2%) memiliki Ijazah Sarjana Muda. Secara keseluruhannya. tempoh pengalaman responden adalah sekitar 2-5 tahun dan 6-10 tahun dengan masing-masing 44.7.121 4. dapatan kajian menunjukkan bahawa pengguna sistem terdiri daripada mereka yang telah lama berkhidmat dalam organisasi ini.2%. Kebanyakan pengguna ini terdiri daripada ketua bahagian dan ketua-ketua unit.3% pengguna sistem yang berkhidmat lebih daripada sepuluh tahun di syarikat ini. Ini kerana pengguna sistem ini sekurang-kurangnya memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Terdapat 14. Perkara ini membuktikan bahawa pengguna e-Perolehan di TMR&D terdiri daripada golongan yang berpelajaran.4 Kategori Jawatan Majoriti pengguna sistem e-Perolehan di TMR&D terdiri daripada golongan eksekutif iaitu sebanyak 63. Ini kerana golongan eksekutif majoritinya terdiri daripada mereka yang terlibat dengan aktiviti R&D.

Jadi kebanyakan pengguna itu terdiri daripada golongan eksekutif. harga. spesifikasi barangan atau perkhidmatan. bagi setiap pembelian yang dilakukan. ianya memerlukan butiran lanjut mengenai sesuatu barangan yang hendak dibeli seperti jenis barangan. terdapat juga sebilangan kecil daripada lain-lain jawatan (4. penolong ketua unit. dan sebagainya. Walaupun majoriti pengguna sistem e-Perolehan di sini terdiri daripada golongan eksekutif. “Dari segi kemasukan maklumat ke dalam sistem e-Perolehan. Golongan eksekutif ini terdiri daripada ketua-ketua unit. Ini kerana golongan ini biasanya jarang terlibat dengan aktiviti pembelian kerana bidang kerja mereka adalah lebih spesifik dan aktiviti pembelian bukan merupakan satu keperluan bagi mereka.6%) yang menggunakan sistem ini.122 melibatkan pembelian barangan dalam nilai yang besar sehingga mencecah jutaan ringgit. . Aktiviti pembelian syarikat biasanya dikendalikan oleh individu ini kerana mereka lebih arif tentang pembelian yang ingin dilakukan serta mengetahui keperluan semasa setiap unit. perkhidmatan selepas jualan. dan para penyelidik kanan yang bertindak sebagai individu yang bertanggungjawab menguruskan sesebuah projek penyelidikan yang telah diluluskan. kebanyakannya dilakukan oleh golongan eksekutif kerana kita perlukan pengguna/pembeli itu sendiri kerana mereka lebih arif tentang spesifikasi barangan yang diperlukan. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam temubual yang telah dijalankan. namun sistem ini merupakan satu sistem yang terbuka kepada semua kakitangan di TMR&D di mana setiap kakitangan boleh membuat pembelian secara atas talian mengikut keperluan semasa mereka.” Oleh itu. Oleh itu. Butiran lengkap ini diperlukan semasa mengisi borang pembelian secara atas talian dan akan disemak oleh pengurus besar unit tersebut.4%) dan pentadbiran/perkeranian (6.

8.5 Penggunaan e-Perolehan Daripada Rajah 4. ianya jelas menunjukkan bahawa majoriti (92%) pengguna sistem e-Perolehan syarikat amat berpuas hati dengan sistem tersebut. mereka menyatakan bahawa sistem e-Perolehan di TMR&D merupakan satu sistem yang mesra pengguna dan mudah digunakan.8 : Peratusan kepuasan penggunaan sistem e-Perolehan .” Peratusan Penggunaan E-perolehan Tidak 8% Ya 92% Rajah 4.123 4. Berdasarkan kepada temubual yang dijalankan ke atas beberapa orang kakitangan di TMR&D yang menggunakan sistem ini.6. mereka akan mendapat yang sistem memang mesra pengguna. Perkara ini jelas menggambarkan kemampuan sistem e-Perolehan ini dalam membantu pengguna untuk menjalankan pembelian barangan dan perkhidmatan dengan lebih mudah dan cepat. Mereka boleh menggunakan sistem ini walaupun tiada pengalaman dan pengetahuan kerana apabila mereka masuk ke dalam sistem e-Perolehan ini. Kenyataan ini dikemukakan sendiri oleh Ketua Pegawai Kewangan dalam kenyataannya seperti berikut: “Kebaikan sistem ini ialah ia mesra pengguna dan senang digunakan.

” .8 menunjukkan peratusan amalan e-Perolehan di TMR&D. Rata-rata pengguna e-Perolehan menggunakan sistem ini kerana kemampuan sistem ini dalam memberikan penjimatan dan memudahkan urusan perolehan dijalankan. cepat dan juga menjimatkan. pengguna juga merasakan bahawa sistem e-Perolehan ini adalah lebih baik daripada sistem perolehan yang terdahulu kerana ianya lebih mudah. Dapatan ini diperkukuhkan lagi dengan temubual dan pemerhatian yang dijalankan di TMR&D di mana hasil daripada temubual yang dijalankan.7 Analisis dan Penemuan Kajian 4. Faedah e-Perolehan merupakan pendorong kepada pelaksanaan dan amalan e-Perolehan. Sistem ini menyenangkan semua pihak dan memberikan keselesaan kepada semua pihak dari segi memudahkan pembuatan keputusan dan memberikan ketelusan dalam membuat pembelian. 4. Maka mereka tiada pilihan selain menggunakan sistem ini untuk membuat pembelian.124 Di samping itu.1 Tahap Amalan e-Perolehan Hasil daripada soal selidik yang diedarkan ke atas pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. Perkara ini dijelaskan oleh Ketua Pegawai Kewangan yang menyatakan bahawa : “Sistem ini lebih baik daripada sistem yang lama kerana dulu mereka menggunakan sistem secara manual. so sekarang ini mereka kena gunakan sistem e-Perolehan.5%). Jadual 4. segala perolehan yang dilakukan oleh kakitangan TMR&D adalah dengan menggunakan sistem e-Perolehan TMR&D.7. didapati tahap amalan e-Perolehan di TMR&D berada pada tahap yang tinggi (55. … Ianya juga menyenangkan semua pihak dan memberikan keselesaan kepada semua pihak.

tempoh penghantaran. (2005). Jadual 4. prestasi pembekal dan prestasi perolehan merupakan antara aspek yang penting dalam membuat pertimbangan semasa menjalankan pembelian.2 Tahap Prestasi e-Perolehan Daripada Jadual 4. didapati bahawa tahap faedah e-Perolehan TMR&D berada pada tahap sederhana dengan peratusan yang diperolehi iaitu 50. Dalam kajian ini. analisis risikan (43) dan pengumpulan maklumat (41) berada pada tahap sederhana.8 : Tahap Amalan e-Perolehan TMR&D Tahap / Jenis Amalan Pengumpulan maklumat Analisis risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan Jumlah Jumlah Peratusan 41 43 56 52 192 55. Ini kerana item-item seperti harga.125 Antara jenis amalan e-Perolehan yang tinggi amalannya ialah kontrak perundingan (56) diikuti jenis permohonan (52).0% Tinggi Sederhana Rendah 4. kualiti penghantaran. masa penghantaran.8%. kontrak akhir.5% 42 40 24 34 140 40. piawai kualiti.9.5% 6 3 5 14 4. Kajian literatur sebelum ini mendapati ramai penulis bersependapat bahawa sistem ePerolehan sememangnya memberikan banyak faedah kepada penggunanya (Hussain et al. Kontrak perundingan merupakan amalan yang paling tinggi disebabkan oleh item-item yang terdapat dalam amalan ini mempunyai kepentingan dalam membuat pembelian.7. dan Croom dan Johnston (2003). Helmi (2005). faedah e-Perolehan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu . customization. Frye (2004). Quesada (2004).

Faktor .7. Penerangan lanjut tentang proses e-Perolehan TMR&D ini akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya dalam analisis kajian kes. 4.2% 46 41 47 134 50. Jika dibandingkan ketiga-tiga faedah yang diberikan oleh sistem ini. Jadual 4.9 : Tahap Prestasi e-Perolehan TMR&D Tahap / Faedah Faedah organisasi Faedah kepada pengguna Faedah dari pembekal Jumlah Nilai Peratusan 13 42 33 88 33.8% 30 5 8 43 16. faedah kepada pengguna sistem dan faedah dengan pembekal/vendor syarikat.2% Tinggi Sederhana Rendah Dapatan ini turut disokong oleh Pengurus Unit Perolehan TMR&D yang menyatakan bahawa sistem ini diwujudkan untuk memudahkan proses perolehan dijalankan di samping memberi faedah kepada pengguna sistem itu sendiri. didapati faedah kepada pengguna mencatatkan tahap yang tinggi dengan bilangan kekerapan sebanyak 42 manakala faedah organisasi dan faedah dengan pembekal berada pada tahap sederhana dengan kekerapan 46 dan 47.126 faedah kepada organisasi. Sistem ini juga dapat membantu dalam memudahkan proses perolehan dijalankan berbanding dengan menggunakan cara perolehan tradisional. Ujian –t dan ANOVA digunakan untuk melihat perbezaan yang wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi.3 Perbezaan Amalan dan Prestasi e-Perolehan Berdasarkan kepada Faktor Demografi.

Robieh. 2005. lebih cenderung mereka untuk menggunakan Internet atau komputer.10 dan Jadual 4. 2003).127 demografi di lihat dari aspek jantina. Keputusan analisis menunjukkan tiada sebarang perbezaan signifikan wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor jantina. tempoh pengalaman. 2001). Daripada kajian yang dijalankan oleh Gattiker dan Hlavka (1992) juga mendapati bahawa tiada perbezaan antara kelakuan mengikut jantina. Jadual 4. 2001. Park. penggunaan Internet. Perbezaan antara dua pembolehubah hanya wujud sekiranya nilai signifikan kurang daripada 0. Ini kerana sistem ini direka bentuk untuk semua kakitangan TMR&D dan lebih berkonsepkan mesra pengguna. Kajian lepas juga mendapati bahawa tahap pendidikan juga sering dikaitkan kepuasan kerja. Maka pengkaji berpendapat bahawa pekerja yang berpendidikan tinggi lebih selesa dan mudah untuk menggunakan sistem e-Perolehan kerana tahap pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka dalam menerima dan menggunakan teknologi baru (Bakri. Menurut Leticia (2002). Manakala terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa faktor jantina dan kategori jawatan juga tidak memberi kesan ke atas aspek pembelian (Sharon.11 menunjukkan nilai signifikan bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada faktor demografi. Teo. kategori jawatan dan tempoh pengalaman. (Rugimbana. Daripada analisis ujian Post Hoc mendapati bahawa perbezaan ini berlaku dikalangan mereka yang mempunyai pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda. Jadual 4. Walau bagaimanapun. 1995.10 dan Jadual 4. Keputusan ini ditentukan berdasarkan nilai signifikan bagi amalan dan prestasi ePerolehan yang menunjukkan nilai melebihi 0. Di sini pengkaji merumuskan bahawa .05. 2004. lebih tinggi tahap pendidikan seseorang itu.11 menunjukkan terdapat perbezaan antara amalan e-Perolehan (Jenis Permohonan) dan prestasi e-Perolehan (Faedah kepada pengguna) dengan tahap pendidikan di mana nilai signifikan yang diperolehi adalah kurang 0. ). tahap pendidikan.05.05. dan kategori jawatan.

179 0.11: Nilai Signifikan faedah e-Perolehan berdasarkan kepada Faktor Demografi Faedah e-Perolehan Faktor Demografi Jantina Nilai Signifikan Tahap Pendidikan Tempoh Pengalaman Kategori Jawatan Faedah kepada organisasi Faedah dengan pembekal Faedah kepada pengguna sistem 0.038 0.677 0.313 4.930 0.306 0.7. Dalam era globalisasi.228 0. Antara sebab utama sistem e-Perolehan diterapkan ke dalam organisasi adalah untuk memperoleh faedah daripada sistem tersebut.042 0.128 tahap pendidikan berperanan besar dalam mempengaruhi amalan e-Perolehan di Syarikat kajian kes.594 0.476 0.679 0.765 0.218 0.10: Nilai Signifikan Amalan e-Perolehan Amalan e-Perolehan Faktor Demografi Jantina Nilai Signifikan Tahap Pendidikan Tempoh Pengalaman Kategori Jawatan Pengumpulan Maklumat Jenis Permohonan Kontrak Perundingan Analisis Risikan 0.421 0.577 0.485 0.504 0.287 0.4 Hubungan antara Amalan e-Perolehan dan Prestasi e-Perolehan Prestasi e-Perolehan di lihat dari segi faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan. persaingan kini tidak lagi dibatasi oleh sempadan geografi .860 0.456 0. Jadual 4.672 0.824 Jadual 4.734 0.880 0.152 0.911 0.508 0.298 0.

129 tetapi lebih bersifat global. Faedah kepada pengguna dalaman juga turut dipengaruhi oleh kontrak perundingan di mana amalan e-Perolehan ini membantu syarikat untuk mendapatkan faedah dari segi harga yang berpatutan dengan kualiti yang lebih baik dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. . Analisis regresi ini mendapati bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang terbesar bagi faedah e-Perolehan berdasarkan nilai pekali yang kurang dari 0. Ini bermakna bahawa faedah e-Perolehan banyak bergantung kepada bagaimana pembelian yang dilakukan sama ada melalui sebut harga. Nilai pekali yang positif memberi gambaran bahawa semakin terbuka dan sukarnya pembelian yang ingin dilakukan.05 (Lihat Jadual 4. Walau bagaimanapun keputusan analisis menunjukkan analisis risikan dan pengumpulan maklumat tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kesemua faedah e-Perolehan.4. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah ini tidak mempengaruhi faedah e-Perolehan berbanding pembolehubah yang lain yang lebih mempunyai kaitan secara langsung. Jenis permohonan ini didapati mempunyai hubungan yang signifikan pada aras keertian 5% dengan faedah ePerolehan. Ini kerana pembelian yang dilakukan secara bida memberikan keuntungan kepada organisasi kerana para vendor akan bersaing untuk memberi tawaran yang terbaik dengan harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik kerana mereka terpaksa bersaing dengan pembekal yang lain secara atas talian dan terbuka. maka semakin banyak faedah yang boleh diperolehi oleh organisasi. Penjimatan kepada organisasi merupakan satu faedah dalam mengurangkan kos perbelanjaan syarikat dan boleh dijadikan sebagai perancangan strategik syarikat dalam meningkatkan keuntungan syarikat. permohonan proposal.14) yang diperolehi dalam model ini.12 . permohonan maklumat. dan permohonan bida.

934 0.640 P 0.507 0.010 0.313 t 0.402 1.762 0.12: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada organisasi Pembolehubah bersandar • Faedah kepada organisasi Beta t P Pembolehubah tidak bersandar • • • • F Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 3.094 0.159 * Signifikan pada aras keertian 5% .130 Jadual 4.667 -0.133 0.211 0.009 R2 = 0.148 0.689 0.052 0.891 -0.248 0.007 P = 0.428 0.083 0.010 Pembolehubah tidak bersandar P = 0.797 2.632 Beta 0.163 1.13: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah dengan pembekal Pembolehubah bersandar • • • • • F Faedah dengan pembekal Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 3.086 -0.006 R2 = 0.261 2.168 * Signifikan pada aras keertian 5% Jadual 4.325 -0.

356 0.15 menunjukkan faedah-faedah yang diberikan oleh sistem e-Perolehan kepada organisasi TMR&D.346 t -0. penerimaan sistem e-Perolehan ini juga adalah disebabkan oleh faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada penggunaan sistem tersebut.042 0.79). kebanyakannya menyatakan sistem e-Perolehan ini memberikan banyak faedah kepada mereka dari segi mengurangkan kos transaksi (3.401 0.771 0.83) dan mengurangkan bilangan pembekal (2. .356 0. Jadual 4.131 Jadual 4. Berdasarkan kepada dapatan soal selidik yang dijalankan. TMR&D merupakan organisasi yang menjalankan pembangunan dan penyelidikan.034 0. Ini kerana daripada aspek perolehan yang dilakukan di organisasi ini lebih melibatkan pembelian teknologi terkini untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan.346 P 0.430 Beta -0.689 0.76). Oleh itu aspek mengurangkan inventori bukan merupakan faedah utama kepada organisasi ini.305 * Signifikan pada aras keertian 5% Di samping itu.90).292 0. Daripada jadual ini. terdapat dua faedah yang merekodkan min terendah iaitu mengurangkan inventori (2.002 Pembolehubah tidak bersandar P = 0.001 0. mengurangkan kertas kerja (3. maka daripada segi pembelian yang dilakukan adalah mengikut keperluan penyelidikan semasa dan ianya tidak melibatkan barangan yang perlu disimpan sebagai inventori.80) dan mengurangkan masa transaksi (3.000 R2 = 0.14: Analisis Regresi tentang perkaitan antara amalan e-Perolehan dengan faedah kepada pengguna dalaman Pembolehubah bersandar • • • • • F Faedah kepada pengguna dalaman Pengumpulan maklumat Analisis Risikan Kontrak perundingan Jenis permohonan = 8.

83 2.54 3.15: Faedah-faedah e-Perolehan kepada organisasi TMR&D Faedah e-Perolehan Mengurangkan kos transaksi Mengurangkan kertas kerja Mengurangkan masa transaksi Mengurangkan kesilapan semasa memproses tempahan Meningkatkan kebolehpercayaan maklumat kepada pengguna dalaman (laporan perkembangan terkini) Memperbaiki kualiti perkhidmatan kepada pengguna dalaman Memenuhi jangkaan pengguna dalaman Sistem e-Perolehan sedia ada sangat memuaskan Penghantaran maklumat yang tepat pada masa kepada pengguna dalaman Meningkatkan komunikasi dengan pengguna dalaman Memperbaiki kerjasama dengan pembekal Memperbaiki komunikasi dengan pembekal Meningkatkan kualiti produk/perkhidmatan kepada pengguna dalaman Meningkatkan kefleksibelan memenuhi perubahan kepada keperluan pengguna Memperbaiki perkongsian data dengan pembekal Meningkatkan kualiti bahan/perkhidmatan Mengurangkan pembelian yang tidak perlu (Maverick buying) Mengurangkan inventori Mengurangkan bilangan pembekal 3.56 3.39 3. aspek mengurangkan bilangan pembekal juga bukan merupakan faedah utama kepada organisasi ini.39 3.90 3.47 3.76 3.61 3. Jadual 4.58 3.61 3.36 3. Oleh yang demikian. pihak TMR&D tidak menghadkan jumlah bilangan pembekal yang ingin mendaftar untuk menjadi pembekal syarikat. Ini kerana pihak syarikat merasakan bahawa setiap syarikat pembekal yang berkelayakan perlu diberi peluang untuk menjadi pembekal kepada TMR&D.132 Manakala dari segi faedah mengurangkan bilangan pembekal.11 2.69 .49 3.76 Min 3.56 3.80 3.79 3.

pihak pengurusan perolehan menyatakan bahawa terdapat banyak kebaikan dan faedah yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan ini. Dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa 7. penjimatan kos dan spesifikasi produk. masa dan kertas 3. . Lebih telus dan mudah untuk menjalankan pengawasan pembelian 6. didapati bahawa faedah yang utama yang diberikan oleh sistem ini ialah faedah ketelusan. Dapat menjimatkan kos. Manakala bagi syarikat TMR&D. Keuntungan yang sangat menggalakkan 4. (2003). Proses perolehan dilakukan dengan lebih cekap dan berkesan 2. Dapat membuat pilihan terbaik bagi produk dan perkhidmatan Kesemua faedah ini sememangnya dapat menjadi pendorong kepada organisasi ini untuk menggunakan sistem e-Perolehan.133 4. Subramaniam et al. Quesada (2004) dalam kajian mereka ke atas sistem ePerolehan. Daripada faedah-faedah yang dikemukakan di atas. Faedah-faedah ini juga dikemukakan oleh beberapa penyelidik lepas seperti Timmers (2000). Eakin (2002). Frye (2004).8 Kesan Pelaksanaan e-Perolehan di TMR&D Hasil daripada temubual yang dijalankan. Penerangan tentang faedah-faedah utama ini akan dibincangkan di seksyen selepas ini. Merupakan teknologi baru dan seiring dengan perkembangan semasa yang lebih mencabar 5. masa proses pembelian. faedah yang diberikan oleh sistem ini ke atas organisasi mereka berikut: 1.

segala maklumat pembelian dari segi senarai pembekal yang bersaing dan pembekal yang terpilih disimpan di dalam sistem ini. Dengan menjalankan perolehan secara atas talian ini. .1 Faedah Ketelusan Ketelusan merupakan aspek yang penting dalam menjalankan sebarang urusan perniagaan. Ketelusan ini sebenarnya yang utama. aspek ketelusan ini sememangnya dipandang serius oleh pihak pengurusan bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa berlaku dan dapat menjaga kepentingan semua pihak.” Dengan adanya sistem e-Perolehan ini. Daripada temubual yang telah dijalankan.9 menunjukkan contoh laporan yang boleh diakses setiap kakitangan di TMR&D. Perhatian kepada aspek ketelusan ini dapat menjadikan sesuatu proses pembelian ini dapat berjalan lancar dan memenuhi terma-terma yang telah ditetapkan. Di samping itu juga. ianya dapat meningkatkan pengawasan di mana sistem e-Perolehan ini lebih terbuka dan boleh dicapai oleh mana-mana kakitangan TMR&D untuk mengurangkan keraguan.8. Rajah 4.” Kenyataan ini turut disokong oleh Ketua Unit Perolehan dengan memberikan komen seperti berikut: “Sistem ini lebih telus atau lebih dikenali sebagai transparent. Perkara ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Pegawai Kewangan dengan pernyataan beliau seperti berikut: “Sistem ini sangat bagus kerana ianya lebih telus dari segi pengurusan perolehan dan juga staf.134 4. Sebenarnya aspek ketelusan merupakan aspek utama dalam pelaksanaan sistem ini. sistem ini juga mampu untuk mengeluarkan laporan terkini tentang prestasi pembekal serta aktiviti pembelian semasa.

9 Maklumat Pembekal di TMR&D Aspek ketelusan bukan sahaja perlu diamalkan. Rajah 4.135 Daripada jadual berikut. ianya dapat meningkatkan ketelusan dan mengurangkan keraguan dalam menjalankan perolehan di TMR&D. Prestasi ini boleh di lihat dengan merujuk kepada penglibatan pembekal dalam bersaing untuk mendapatkan tawaran yang dikeluarkan. ianya boleh mengenal pasti pembekal yang aktif dan pasif. Dengan adanya laporan ini. malah ianya perlu ditunjukkan bagi menyelesaikan persoalan dan pertikaian ke atas aktiviti perolehan syarikat. Paparan web ini juga memberikan jumlah tawaran yang pernah diperolehi bagi setiap vendor di TMR&D. Perkara ini dijelaskan dalam kenyataan Ketua Unit Perolehan yang menyatakan bahawa: .

Berikut merupakan laporan dari unit perolehan bagi kitaran masa perolehan bagi tahun 2002 hingga 2004. kita tunjuklah.10).2 Tempoh Kitaran Proses Pembelian Selain faedah ketelusan. kalau kita guna sistem biasa. tapi orang boleh persoalkan kita. kita cakap telus. Laksanakan sahaja tak begitu berkesan. sistem ini juga dapat mengurangkan masa proses pembelian di mana masa pembelian akan menjadi lebih cepat dan mudah. semua aktiviti yang berkaitan dengan perolehan dapat di lihat oleh semua kakitangan TMR&D termasuklah mendapatkan maklumat mengenai pembekal syarikat (lihat Rajah 4. 4. Kitaran masa proses pembelian/perolehan Masa kitaran proses perolehan dapat dikurangkan daripada 60 hari pada tahun 2002 kepada 30 hari pada tahun 2003 Masa kitaran proses perolehan dapat dikurangkan daripada 30 hari pada tahun 2003 kepada 14 hari pada tahun 2004 . Laporan daripada unit perolehan menunjukkan bahawa masa proses pembelian dikurangkan dari dua minggu kepada 2-3 hari.136 “Tapi yang penting kerja kita orang (procurement) telus.” Dengan menggunakan sistem e-Perolehan. Ianya memudahkan aktiviti pemantauan dijalankan di samping meningkatkan ketelusan dalam membuat pembelian syarikat. kalau pakai e-Perolehan. Jadi mereka nak kita tunjuk dan buktikan. Ketelusan dan integriti bukan sahaja perlu dilaksanakan malah perlu di tunjuk. orang tak boleh persoalkan kita.8.

Kaedah ini melibatkan permohonan proposal dan sebut harga secara pos dan kaedah . ianya jelas menunjukkan akan kemampuan sistem ini dalam meningkatkan kecekapan dan mempercepatkan proses perolehan syarikat. Sebelum ini. Pembelian ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum sesuatu projek R&D dimulakan. notis pemberitahuan. maka ianya memudahkan proses perolehan dari segi pengesahan. perolehan tradisional digunakan untuk membuat segala pembelian barangan untuk aktiviti R&D. Salah satu daripadanya ialah sistem e-Perolehan ini merupakan sebuah automated system yang boleh mempercepatkan proses perolehan dilakukan. Berikut merupakan kenyataan dari Ketua Unit Perolehan: “Dari segi kitaran masa. Sehubungan dengan itu. ianya secara tidak langsung dapat mengurangkan masa menunggu barangan serta tidak lagi boleh menjadi alasan kepada kelewatan penyiapan sesuatu projek R&D.137 Tempoh masa yang pendek ini secara tidak langsung dapat membantu ahli penyelidik di sini mendapatkan barang penyelidikan mereka dengan lebih cepat dan menghasilkan produk penyelidikan mereka dalam jangka masa yang telah ditetapkan.” Kenyataan ini juga disokong oleh Penolong Pengurus Besar dengan pernyataan berikut: “ Banyak faedah yang boleh diperolehi daripada sistem ini. kita boleh kurangkan dalam 50% masa kitaran perolehan. sistem perolehan kini telah diautomasikan. masa yang diambil untuk proses perolehan menjadi lebih singkat dan mampu untuk mengurangkan masa kitaran perolehan hampir separuh daripada perolehan tradisional. kelulusan dan semakan yang dibuat melalui e-mel kakitangan.” Berdasarkan kepada kenyataan di atas. Berdasarkan kepada pengurangan kitaran masa proses perolehan. Ini kerana proses perolehan pada ketika itu memakan masa yang panjang kerana menggunakan kaedah manual. Menurut salah seorang responden.

138 penilaian dilakukan secara manual dengan mengisi borang penilaian SBB 19B oleh kakitangan unit perolehan. Oleh itu. Perbelanjaan yang besar ini melibatkan pembelian mesin dan peralatan dari dalam atau luar negara. kelewatan mendapatkan barangan untuk menjalankan projek R&D sering dijadikan penyebab kepada kelewatan sesuatu projek itu disempurnakan. Selain kepentingannya dalam memberikan faedah kepada penjimatan masa proses pembelian. penilaian yang teliti perlu dilakukan untuk memastikan barangan yang dibeli memenuhi spesifikasi dan keperluan penyelidikan yang akan dijalankan. Memandangkan aktiviti R&D ini melibatkan peralatan dari dalam dan luar negara. maka proses pembelian kerap berlaku yang melibatkan pembelian peralatan penyelidikan dan sebagainya. ianya juga turut memberi faedah dari segi penjimatan kos pembelian barangan dan perkhidmatan. Perkara ini dijelaskan sendiri oleh Penolong Pengurus Besar dalam kenyataan beliau yang berbunyi: “ Ini kerana bagi TMR&D. kami merasakan penggunaan sistem e-Perolehan ini adalah sesuatu yang wajar kerana kami biasanya membuat pembelian yang melibatkan amount yang besar seperti ratusan ribuan ringgit dan memandangkan kami merupakan organisasi R&D. ianya menerangkan akan kepentingan sistem e-Perolehan dalam membantu aktiviti pembelian bagi melancarkan perjalanan aktiviti R&D. .” Berdasarkan kepada pernyataan di atas. Kebiasaannya pembelian bagi aktiviti R&D ini melibatkan satu jumlah yang agak besar sehingga mencecah jutaan ringgit. dengan adanya sistem e-Perolehan ini ianya membolehkan pembelian dilakukan pada jangka masa yang pendek serta membolehkan projek R&D dijalankan mengikut perancangan yang telah disediakan. Oleh yang demikian.

139 4.16 di bawah. Ini kerana melalui sistem ePerolehan. penjimatan daripada perundingan langsung dengan pembekal.3 Penjimatan Kos Penjimatan kos pembelian merupakan antara sebab mengapa kebanyakan organisasi menggunakan sistem e-Perolehan. Penjimatan tahunan ini di lihat dari aspek penjimatan daripada sistem e-Perolehan. Dari segi penggunaan sistem. pengguna sistem hanya perlu memasukan maklumat pembelian menggunakan borang online dan permohonan ini akan diiklankan kepada semua vendor syarikat yang berdaftar. Dengan membangunkan sistem ini secara dalaman.8. . ianya dapat mengurangkan perbelanjaan penghantaran maklumat secara pos serta dapat menjimatkan penggunaan kertas bagi tujuan penyediaan kertas kerja dan proposal sebut harga. penjimatan daripada pembelian bebas duti pengangkutan serta pendapatan daripada pendaftaran vendor. Penjimatan kos ini juga boleh di lihat daripada Laporan Penjimatan Kos bagi tahun 2003 dan 2004 yang dikeluarkan oleh unit perolehan pada Jadual 4. Vendor hanya perlu menghantar proposal sebut harga dalam bentuk digital kepada unit perolehan TMR&D dan kakitangan unit ini akan membuat penilaian secara atas talian dan seterusnya menghantar keputusan penilaian kepada pemohon untuk membuat pemilihan vendor. Laporan tahunan ini disediakan untuk melihat sejauh mana sistem ini dapat memberi penjimatan kepada syarikat sepanjang ianya dilaksanakan. mudah dan menjimatkan masa. ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan kos pembangunan sistem. Sistem e-Perolehan TMR&D mampu untuk memberi penjimatan kos yang tinggi kepada organisasi kerana ianya dibangunkan sendiri secara dalaman. Dengan cara ini aktiviti-aktiviti perolehan yang dijalankan secara atas talian adalah lebih murah.

8.000. ianya jelas menunjukkan faedah penjimatan kos yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan berbanding dengan sistem perolehan manual.102.18 Berdasarkan kepada laporan di atas.069.71 335.113. 4. 3.00 1. Penjimatan daripada sistem e-Perolehan Penjimatan daripada perundingan langsung dengan pembekal Penjimatan daripada pembelian bebas Duti Pengangkutan Pendapatan daripada pendaftaran Vendor Jumlah (RM) 456.950.48 30. 4.840. sistem ini juga berkemampuan dalam memberikan spesifikasi produk dan perkhidmatan yang lebih baik melalui perundingan dua hala antara pihak pembeli dan juga pihak pembekal melalui medium elektronik.430. Dengan menggunakan sistem e-Perolehan.16: Penjimatan Tahunan 2003 dan 2004 Unit Perolehan TMR&D Bil Perkara 2003 (RM) Tahun 2004 (RM) 1. Keseluruhan penjimatan yang dicatatkan adalah hampir 1 juta ringgit pada tahun 2003 dan lebih 1.00 430.426.00 34.05 167.140 Jadual 4. Jumlah ini merupakan satu nilai yang besar dan ianya dapat digunakan untuk kegunaan lain bagi meningkatkan produktiviti syarikat. ianya membolehkan pengguna sistem menjalankan perundingan tentang spesifikasi produk secara atas talian.869.4 Spesifikasi Produk Sesuatu perolehan barangan yang akan dilakukan perlulah mempunyai spesifikasi yang baik dan lengkap untuk memenuhi keperluan aktiviti R&D yang bakal dijalankan.8 juta ringgit pada tahun 2004. Selain daripada faedah penjimatan kos.970.76 817.70 562. 2. Kaedah ini merupakan satu pembaikan daripada kaedah tradisional di mana .00 994.134.

dengan membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman. Di samping itu juga. ianya memberikan kelebihan kepada organisasi itu untuk melakukan penyelenggaraan ke atas sistem yang dibangunkan sendiri adalah lebih mudah dan cepat.141 pembeli dan pembekal menjalankan perundingan secara bersemuka dan memerlukan perancangan untuk menetapkan masa dan tempat penemuan serta melibatkan kos untuk tujuan perbincangan. Hal ini diperakui oleh salah seorang responden dengan menyatakan: . brocher dan laman web mereka mengikut keperluan dan permintaan semasa. Ini kerana.8. Di sini pembekal yang berjaya menawarkan barangan yang berkualiti dengan harga yang rendah akan diberi lebih perhatian daripada pembekal yang lain. Pembelian menggunakan sistem e-Perolehan ini juga secara tidak langsung memberi faedah dari segi variasi pemilihan pembekal dan barangan yang lebih banyak. perbincangan antara pembeli dan pembekal boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa perlu untuk mengatur sebarang temu janji dan pembeli juga boleh mendapatkan jawapan/kepastian daripada pembekal tentang spesifikasi produk yang diinginkan dengan serta merta.5 Kelebihan Pembangunan Sistem secara Dalaman Selain daripada faedah di atas. Dengan cara ini segala butiran yang diperlukan oleh pihak pembeli boleh diperolehi dengan mengakses ke laman web pembekal atau muat turun (download) brocher atau sebut harga melalui Internet. Melalui sistem atas talian ini. 4. sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini juga mempunyai kelebihan dan keunikannya yang tersendiri. Perkara ini disebabkan oleh segala bentuk penyelenggaraan dan pengemaskinian sistem boleh dilakukan sendiri oleh kakitangan syarikat tanpa perlu menunggu bantuan teknikal daripada syarikat luar. aktiviti perniagaan secara atas talian ini juga memberi kemudahan kepada para pembekal untuk mengemas kini spesifikasi produk.

unit perolehan mampu untuk membuat perubahan dengan segera mengikut kehendak pihak pengurusan. jika berlaku sebarang perubahan kepada struktur organisasi. Aspek penyelenggaraan merupakan elemen yang agak penting dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu sistem.142 “. sehingga kini perubahan dan pembaikan masih lagi dijalankan mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Unit Perolehan dalam sesi temubual menyatakan: . Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelian menggunakan sistem e-Perolehan.. Masa yang diperlukan untuk membuat perubahan atau membaiki kerosakan pada sistem itu bergantung kepada jenis perubahan atau kerosakan yang dialami. Ini kerana. Oleh itu. Keperluan kepada penggunaan sistem bagi setiap organisasi adalah berbezabeza bergantung kepada corak pentadbiran pihak atasan. Perubahan dan pembaikan ini dilakukan tanpa melibatkan sebarang kos penyelenggaraan dan mampu diselesaikan dalam jangka masa yang agak singkat. pengguna sistem juga perlu sentiasa memastikan sistem mereka sentiasa memenuhi kehendak dan keperluan semasa. Itulah kelebihannya kalau membangunkan sistem sendiri. Dengan menggunakan sistem sendiri. Dari segi proses Perolehan juga turut berubah di mana prosedur pengesahan dan kelulusan permohonan pembelian telah dirombak bagi mengurangkan lagi elemen birokrasi. Perubahanperubahan yang kita lakukan ini pun tidak melibatkan kos penyelenggaraan. Walaupun sistem ini sudah 3 tahun digunakan. perubahan masih berlaku sehingga sekarang. teknologi itu sentiasa mengalami perubahan yang cepat. kebiasaannya corak pentadbiran syarikat juga akan berubah. Perkara ini dibuktikan sendiri dalam organisasi ini apabila pimpinan utama syarikat bertukar. Oleh itu. maka terdapat banyak perubahan yang berlaku.

Masa untuk programkan semula sistem itu bergantung. Jadual 4. maka kos penyelenggaraan juga akan meningkat.” Jika dibandingkan dengan penggunaan perisian yang sedia ada di pasaran. Masa paling lama kadang-kadang seminggu. Merujuk kepada jadual di bawah. Jika perubahan kerap dilakukan. aktiviti penyelenggaraan yang ingin dilakukan agak mengambil masa kerana pihak syarikat perlu menunggu wakil daripada pihak pembekal sistem untuk melakukan penyelenggaraan ke atas sistem yang dibekalkan. kadang-kadang sehari.17 di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem perolehan lama dengan sistem e-Perolehan.6 Rumusan bagi Faedah e-Perolehan Secara ringkasnya. dan kalau mudah. . 4. sistem ini sememangnya memberikan banyak faedah kepada pengguna dan organisasi.8.143 “Ada dua situasi. Setiap penyelenggaraan yang dilakukan akan melibatkan kos penyelenggaraan yang perlu dibayar kepada pihak pembekal sistem sebagai bayaran perkhidmatan. Tapi kalau setakat masalah teknikal yang kecil-kecil tu biasanya diperbaiki dengan segera. perubahan proses perolehan tradisional kepada sistem e-Perolehan memberikan kesan yang begitu ketara dalam aktiviti pembelian terutamanya dari segi ketelusan dalam menjalankan pembelian. ada yang kita bangunkan untuk kita masukkan benda-benda baru dan pemprograman semula perlu dilakukan dan ianya akan mengambil masa jua.

9 Kekangan Teknologi dan Masalah Hasil daripada soal selidik yang dijalankan rata-rata menyatakan bahawa takut kepada penipuan di Internet mencatatkan min yang tertinggi (2.10 menunjukkan min halangan yang dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan TMR&D.65) diikuti dengan kurang keselamatan (2. • Sistem e-Perolehan Dapat meningkatkan ketelusan di mana sistem ini lebih terbuka dan dicapai oleh semua kakitangan TMR&D dan dapat mengurangkan keraguan. Rajah 4.53).60) dan tekanan pengurangan harga memberi kesan pengurangan khidmat pelanggan dan isu kualiti (2.144 Jadual 4.17 : Perbezaan perolehan Tradisional dan e-Perolehan Faedah Ketelusan (Transparency) Perolehan Tradisional • Tiada ketelusan dengan perolehan tradisional dan pelbagai persoalan dan keraguan timbul. 4. . Masa proses pembelian Penjimatan Kos • Mengambil masa lebih kurang 2 minggu untuk proses pembelian • Mengambil masa 2-3 hari untuk proses pembelian • Melibatkan kos yang tinggi untuk courier/ penghantaran maklumat • Tidak melibatkan kos courier kerana sebut harga dinyatakan secara online • Spesifikasi produk • • Menggunakan kertas yang banyak Requester kadang kala memberi spesifikasi produk yang lama @ salah Spesifikasi produk lambat diterima • • Tidak menggunakan banyak kertas (paperless) Perundingan mengenai sebut harga boleh dijalankan atas talian (online) di mana pembeli boleh upload file baru melalui e-mel.

Di samping itu juga. untuk mengatasi halangan dari kurang keselamatan di Internet.145 3 Min 2.5 0 Kurang keselamatan Kemudahan yang lemah Kurang kesedaran Tidak biasa dengan teknologi Ketidaksediaan Halangan Rajah 4. unit IT TMR&D juga menjalankan pengawasan ke atas sistem Internet TMR&D dengan menggunakan firewall dan tidak membenarkan laman web yang tidak selamat memasuki sistem TMR&D.5 2 1. Di samping itu. Bagi keselamatan sistem. pihak pengurusan telah mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan kepada sistem e-Perolehan dengan menggunakan rangkaian keselamatan di Internet dengan menukarkan http kepada https. unit IT TMR&D telah menggunakan perisian anti virus yang akan mengimbas setiap komputer yang ada di TMR&D.5 1 0.10 : Min Halangan Penggunaan sistem e-Perolehan Beberapa penyelesaian kepada permasalahan di atas telah diperolehi daripada sesi temubual yang dijalankan. Perkara ini diperakui sendiri oleh Penolong Pengurus Besar dalam jawapan beliau yang berbunyi: .

jadi kalau TM menghadapi masalah. ianya akan memberi kesan kepada kita punya sistem.146 “Keselamatan rangkaian dipertingkatkan dengan menggunakan (https) di mana sistem sekarang yang sedia ada menggunakan (http) dan penambahan (s) merupakan cadangan daripada CEO baru untuk meningkatkan lagi keselamatan server dalam sistem e-Perolehan. Maka. Walau bagaimanapun. jadi apabila terdapat masalah teknikal ini atau ada elemen yang down. gangguan pada server ini jarang berlaku dan masih lagi dapat diatasi seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pegawai Kewangan: “ Kelemahannya ialah bila sistem itu (down). ” Bagi mengatasi masalah ini. … line yang kita gunakan ini kita dapat dari Telekom Malaysia (TM). Unit perolehan dan Unit IT telah membuat perancangan awal di mana mereka telah menyediakan sistem “back up” untuk menangani masalah tersebut.” Selain daripada halangan tersebut. isu ini adalah di bawah kawalan pihak kami. ianya akan mengganggu aplikasi proses atau ia akan melambatkan pembuatan keputusan. masalah yang sering mereka hadapi ialah berkenaan dengan server di mana jika terdapat gangguan pada server sistem e-Perolehan juga akan terganggu dan menyebabkan pemindahan data atau maklumat tidak dapat dijalankan. Gangguan ini adalah disebabkan oleh masalah talian yang dialami oleh Telekom Malaysia. bukannya selalu. Gangguan sistem ini berlaku sekali sekala. Sistem “back up” berfungsi sebagai sistem yang menyimpan segala maklumat dan urusan transaksi berkenaan dengan e-Perolehan walaupun semasa berlaku gangguan pada server. Gangguan pada sistem ini merupakan sesuatu perkara yang di luar kuasa pihak pengurusan perolehan. .

Sekiranya pihak pembekal menghadapi masalah seperti tidak boleh menghantar sebut harga.18).34 hingga 3. Unit Perolehan akan menghubungi Unit IT untuk membuat semakan pada sistem “back up”. Jadual 4.31 (Lihat Jadual 4. boleh di katakan tiada rungutan daripada pihak pembekal berkenaan penggunaan sistem e-Perolehan di sini. Sehingga kini. Di samping itu juga.147 Penggunaan sistem e-Perolehan di kalangan para pembekal juga tidak memberikan banyak masalah kepada mereka. Ini kerana setiap permasalahan dan halangan yang dihadapi oleh pengguna terhadap sistem e-Perolehan ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan dengan segera. Jika maklumat tersebut tiada dalam sistem. mereka hanya perlu menghubungi Unit Perolehan TMR&D dan Unit Perolehan akan membuat semakan pada sistem Unit Perolehan. UTM 2001/2002 Secara kesimpulannya min halangan penggunaan sistem e-Perolehan ini adalah rendah iaitu 2. maklumat yang lambat sampai kepada Unit Perolehan akan disimpan dalam sistem “back up”. Dengan adanya sistem “back up” ini.18: Min Keseluruhan Bagi Halangan Sistem e-Perolehan Halangan e-Perolehan Halangan penggunaan sistem e-Perolehan Min 2.66 .33 2. Biasanya.00 Sumber : J/K Penyelidikan Fakulti Pendidikan.68 hingga 5. ianya dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh Unit Perolehan di TMR&D dan perjalanan proses e-Perolehan dapat berjalan dengan lancar. kelemahan pada sistem ini adalah di luar kawalan pihak pengurusan dan ianya juga merupakan masalah yang turut dialami oleh organisasi lain.31 Sisihan Piawai 0.67 3. Pembahagian tahap ini adalah seperti berikut: Tahap Rendah Sederhana Tinggi Markat 1. Berikut adalah analisis keseluruhan bagi halangan penggunaan sistem ePerolehan di TMR&D.00 hingga 2.

Dapatan daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif seperti Ujian-t. temubual dan pemerhatian yang telah dijalankan ke atas syarikat kajian kes. dan regresi. Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tahap pendidikan Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor tempoh pengalaman Prestasi e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor kategori jawatan Terdapat hubungan bererti di antara amalan e-Perolehan dengan prestasi e-Perolehan Disokong Ditolak Ditolak Ditolak Disokong Ditolak Ditolak Dapatan Ditolak Disokong .10 Rumusan Analisis data di dalam bab ini memberikan dapatan daripada beberapa kaedah yang telah digunakan bagi pengumpulan data seperti soal selidik. Jadual 4. Hasil dapatan kajian digunakan untuk menguji hipotesis kajian seperti yang terdapat pada Jadual 4.148 4. Pengkaji mendapati bahawa pengguna sistem ePerolehan di TMR&D terdiri daripada responden yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dan terdapat beberapa perbezaan yang signifikan dari aspek amalan e-Perolehan dan tahap pendidikan. ANOVA.22 : Ringkasan kepada Keputusan Tinjauan Hipotesis Hipotesis 1: Hipotesis 2: Hipotesis 3: Hipotesis 4: Hipotesis 5: Hipotesis 6: Hipotesis 7: Hipotesis 8: Hipotesis 9: Amalan e-Perolehan mempunyai perbezaan bererti dengan faktor jantina.22.

analisis dan penemuan menerima tiga hipotesis kajian iaitu hipotesis yang kedua dan keenam iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dan hipotesis yang ke sembilan iaitu terdapat perhubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. unit IT TMR&D juga menjalankan pengawasan ke atas sistem Internet TMR&D dengan menggunakan firewall dan tidak membenarkan laman -laman web yang tidak selamat memasuki sistem TMR&D. Hasil dapatan daripada kaedah kualitatif mendapati bahawa sistem e- . namun dapatan daripada analisis temubual serta pemerhatian yang telah dijalankan sedikit sebanyak dapat membantu pengkaji memahami dengan lebih mendalam tentang penolakan hipotesis tersebut seperti yang telah diperbincangkan dalam analisis kajian. Untuk menangani masalah penipuan di Internet. Walau bagaimanapun gangguan ini jarang berlaku dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini juga telah dijalankan dengan menyediakan sistem “back up”.149 Daripada sembilan hipotesis yang dikemukakan. namun kelemahan tersebut bukan satu halangan kepada syarikat ini untuk melaksanakan sistem e-Perolehan ini. Pengkaji percaya bahawa keputusan analisis di atas adalah lebih tertumpu kepada pandangan dan pendapat kakitangan TMR&D ke atas sistem yang dikaji. Seperti sistem e-Perolehan. Di samping itu. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan setiap syarikat yang mendaftar mempunyai perniagaan yang stabil dan berkemampuan untuk menjadi pembekal kepada syarikat TMR&D. semua pembekal/vendor dikehendaki mendaftarkan perniagaan mereka kepada unit perolehan TMR&D. Setiap teknologi baru yang digunakan pastinya mempunyai kelemahan yang tersendiri. ianya mempunyai kelemahan dari segi gangguan pada server. Walaupun hasil daripada analisis soal selidik tidak banyak menyokong hipotesis kajian. Bagi keselamatan sistem. keselamatan sistem dan penipuan di Internet. unit IT TMR&D telah menggunakan perisian anti virus yang akan mengimbas setiap komputer yang ada di TMR&D. Walaupun terdapat beberapa kelemahan pada sistem e-Perolehan ini. Ini kerana kelebihan dan kebaikan daripada penggunaan sistem ini adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan masalah yang terdapat pada sistem ini.

pembangunan sistem secara dalaman ini juga membeli kelebihan kepada syarikat dari segi kos penyelenggaraan yang lebih murah dan cepat serta memudahkan sebarang pindaan dilakukan ke atas sistem mengikut keperluan semasa syarikat. Di samping itu juga. . Sehubungan dengan itu. dapatan kajian ini adalah penting dan sangat diperlukan bagi membolehkan pengkaji membuat persediaan dari segi praktikal dan garis panduan kepada organisasi yang berminat untuk melaksanakan sistem ePerolehan dalam organisasi mereka.150 Perolehan TMR&D ini merupakan satu sistem yang mesra pengguna dan memudahkan urusan perolehan dijalankan oleh semua kakitangan syarikat ini.

Analisis dan penemuan kajian ini telah menjawab semua objektif kajian yang dikemukakan dalam Bab 1. Perkara ini disebabkan semua permohonan pembelian barangan dan perkhidmatan perlu dilakukan secara atas talian dan tiada lagi permohonan secara tradisional digunakan. Cadangan tindakan juga turut dikemukakan sebelum cadangan kajian-kajian lanjutan yang boleh dilakukan oleh para penyelidik. tahap amalan e-Perolehan di syarikat kajian kes menunjukkan bahawa pengguna sistem e-Perolehan di organisasi ini adalah tinggi berdasarkan kepada jawapan yang diberikan daripada soal selidik yang diedarkan. dapatan kajian menunjukkan bahawa. Daripada segi tahap prestasi e-Perolehan pula.0 Pengenalan Bab ini membincangkan penemuan kajian yang telah dihuraikan dalam Bab IV serta memaparkan aplikasi serta batasan bagi kajian ini. ianya berada tahap yang tinggi kerana majoriti pengguna sistem amat berpuas hati dengan sistem e-Perolehan ini jika . Untuk objektif yang pertama. Ia dimulakan dengan rumusan penemuan kajian diikuti dengan bahagian implikasi teoritikal dan implikasi praktikal seterusnya bahagian batas kajian.151 BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.

2001). satu persamaan regresi telah dibentuk untuk melihat hubungan bererti antara amalan e-Perolehan dan prestasi ePerolehan. Oleh itu.7. Dapatan ini juga menyokong kajian lepas yang menyatakan bahawa faktor jantina dan kategori jawatan juga tidak memberi kesan ke atas aspek pembelian (Sharon. namun analisis regresi menunjukkan bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang yang terbesar dalam meningkatkan faedah e-Perolehan. dapatan tentang perbezaan ini telah mencapai objektif kajian yang kedua dan keenam.4). tahap pendidikan memberikan nilai signifikan ke atas amalan dan prestasi e-Perolehan. Hasil daripada temubual ini memberikan penyelesaian yang biasa digunakan oleh organisasi ini dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem e-Perolehan. Bagi mencapai objektif kajian yang ketiga. pengkaji telah mendapatkan pandangan dan pendapat daripada beberapa orang responden yang dicadangkan oleh pihak pengurusan. Walaupun hubungan yang wujud tidak begitu kuat (rujuk Bab 4 bahagian 4. Antara masalah yang sering . Ini kerana sistem e-Perolehan ini merupakan satu pembaikan dalam proses perolehan tradisional kerana lebih mudah. dengan menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian. Manakala analisis bagi perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi seperti jantina. Seterusnya.152 dibandingkan dengan perolehan secara tradisional. Terdapat perbezaan antara pengguna yang memiliki sarjana muda dengan sarjana dalam menggunakan sistem ini. cepat dan menjimatkan kos. kategori jawatan dan tempoh pengalaman tidak memberikan sebarang perbezaan kerana tidak terdapat sebarang nilai signifikan. Daripada aspek perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dan faktor demografi. Perkara ini mungkin disebabkan tahap pengetahuan dan pendedahan mereka terhadap teknologi terkini adalah lebih baik dan mereka tergolong dalam pekerja yang berpendidikan tinggi. Analisis kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan.

segala pembelian yang dilakukan oleh pengguna sistem e-Perolehan mestilah melalui pembekal yang telah berdaftar dengan unit perolehan syarikat. Bagi mengatasi masalah ini. Seterusnya. Secara kesimpulannya. kurang keselamatan dan tekanan pengurangan harga memberi kesan terhadap kualiti dan khidmat pelanggan merupakan halangan yang dihadapi oleh pengguna sistem di organisasi ini. dan industri besar semuanya tidak terkecuali daripada kesan rangkaian teknologi maklumat dalam strategi.1 Rumusan Penemuan Kajian Teknologi Maklumat pada masa kini menunjukkan perubahan yang dramatik dalam cara organisasi menjalankan perniagaan mereka. Halangan ini dapat diatasi oleh pihak pengurusan dengan mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan dan mengambil langkah berjaga-jaga dari terpedaya dengan penipuan di Internet. kesemua objektif telah dicapai melalui kajian kes yang telah dijalankan. unit perolehan dengan kerjasama unit IT telah menyediakan satu sistem back up bagi tujuan menyimpan segala maklumat penting sekiranya berlaku gangguan pada server. Bagi mengelakkan daripada penipuan di Internet. industri kecil dan sederhana. Selain daripada masalah kepada server. hasil daripada ujian soal selidik mendapati bahawa takut kepada penipuan di Internet. Ini kerana impak daripada IT ini amat besar bagi . rumusan bagi penemuan kajian dibincangkan bagi melihat secara keseluruhan dapatan daripada analisis yang telah dijalankan. operasi dan prestasi syarikat mereka. Tanpa mengira sektor industri kecil.153 dihadapi oleh pengguna sistem e-Perolehan ialah gangguan pada server. 5. Pendaftaran pembekal ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai pembekal bagi tujuan kawalan prestasi dan jaminan terhadap barangan yang dibeli.

Daripada analisis regresi yang dijalankan mendapati bahawa jenis permohonan yang dilakukan merupakan penyumbang terbesar bagi faedah e-Perolehan berdasarkan nilai signifikan yang diperolehi dalam analisis ini. Pengenalan kepada sistem e-Perolehan untuk menggantikan perolehan tradisional yang menggunakan IT sebagai medium transaksi merupakan satu pembaharuan dalam menjalankan pembelian. keadaan e-Perolehan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran.154 membolehkan mereka dapat terus berada dalam pasaran dan bersaing di peringkat global. 2003) dan ianya juga sering dikaitkan kepuasan kerja. Park. Berdasarkan kepada kajian lepas. Mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung untuk menggunakan pelbagai bentuk penggunaan teknologi terkini. 2001. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa wujud hubungan antara amalan ePerolehan dan prestasi e-Perolehan. 1995. penggunaan Internet. Perbezaan ini wujud disebabkan kerana tahap pendidikan sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka terhadap pembelajaran. Ini bermakna bahawa faedah e-Perolehan banyak bergantung kepada bagaimana sesuatu pembelian itu dijalankan. Robieh. Pendedahan yang meluas tentang teknologi di sekolah dan institusi pengajian tinggi memberikan pengetahuan tentang faedah serta kegunaan teknologi dan menyemai pelajar dengan persepsi tersendiri berkaitan teknologi. Hasil analisis yang diperolehi ini juga turut menyamai dengan dapatan seorang penyelidik lepas dalam kajian beliau terhadap perhubungan amalan dan prestasi e-Perolehan. ). beliau menjangkakan hubungan ini akan menjadi lebih kuat sekiranya bilangan . Kajian lepas juga membuktikan bahawa tahap pendidikan mempunyai pertalian yang rapat dalam menguasai bidang keilmuan (Bakri. Dalam kajian tersebut. (Rugimbana. Teo. 2002). 2005. ianya dapat memberi satu peluang yang besar kepada syarikat (Ab Hamid dan Majid. 2004. Hasil daripada analisis dan dapatan dalam kajian ini telah menyokong tiga hipotesis kajian iaitu hipotesis yang kedua dan keenam iaitu terdapat perbezaan bererti bagi amalan dan prestasi e-Perolehan berdasarkan kepada tahap pendidikan dan hipotesis yang ke sembilan iaitu terdapat perhubungan antara amalan ePerolehan dan prestasi e-Perolehan. namun sekiranya syarikat mampu untuk berhadapan dengan cabaran ini.

Oleh yang demikian. Dari segi .155 transaksi dipertingkatkan dengan menggunakan teknologi e-Perolehan (Quesada. di awal pembangunan sistem e-Perolehan. Syarikat ini mampu menggunakan perisian dari luar kerana mereka mempunyai kemampuan daripada aspek kewangan dan mereka juga mampu untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang lengkap untuk melaksanakan sistem tersebut. Ini kerana pembelian perisian di pasaran biasanya memerlukan peruntukan lebih kurang RM300.000 hingga RM800. 2004).000 dan ada yang lebih tinggi daripada jumlah tersebut bergantung kepada fungsi dan proses perolehan yang dikehendaki. kekangan daripada aspek kos pelaksanaan yang tinggi dan isu keselamatan serta kekurangan infrastruktur teknologi tidak lagi menjadi penghalang kepada penggunaan sistem e-Perolehan. Dapatan daripada kaedah temubual dan pemerhatian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini memberikan banyak kelebihannya kepada organisasi yang membangunkannya. Daripada kajian yang dijalankan ke atas TMR&D. Pada masa kini. mereka hanya menumpang penggunaan server yang sedia ada di Unit IT. penggunaan sistem ini hanya tertumpu kepada aplikasi projek perdana kerajaan dan syarikat gergasi seperti PETRONAS. tidak menjadi halangan kepada syarikat ini untuk membeli perisian yang sedia ada dengan kos yang tinggi. TMB. ExxonMobil dan sebagainya. Ini kerana pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman adalah lebih menjimatkan dan mudah untuk dilakukan perubahan ke atas sistem tersebut mengikut keperluan semasa organisasi. Keupayaan TMR&D dalam membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman menunjukkan bahawa sistem boleh dibangunkan sendiri sekiranya organisasi itu mempunyai kepakaran dari segi tenaga kerja dalaman dan teknologi yang diperlukan untuk membangunkan sistem tersebut. Syarikat ini menggunakan perisian sistem e-Perolehan yang terdapat di pasaran dan kebanyakan perisian ini adalah berasal dari negara luar. Oleh itu.

5. 2006. Ini kerana sebelum TMR&D memperkenalkan sistem e-Perolehan.156 pembelian peralatan sokongan lain seperti Perisian Dream Weaver. Kajian ini juga memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang .2 Implikasi Teoritikal dan Sumbangan Berdasarkan kepada pengumpulan data daripada soal selidik. Rogge. Faedah yang paling utama yang diperolehi daripada penggunaan sistem e-Perolehan ialah ketelusan dalam proses pembelian kerana daripada pandangan pihak pengurusan. sistem e-Perolehan TMR&D yang dibangunkan secara dalaman merupakan satu alternatif yang baik bagi organisasi. isu terhadap ketelusan tidak lagi menjadi persoalan kepada pihak pengurusan TMR&D. penyelidikan mendapati bahawa penggunaan sistem e-Perolehan sememangnya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses perolehan syarikat. temubual dan juga pemerhatian. Pada masa ini keperluan adalah lebih kepada masa dan tenaga individu yang terlibat dari segi pembangunan sistem. mereka ingin membentuk ketelusan kepada semua pihak yang menjalankan urusan dengan TMR&D. Kajian lepas juga turut menyatakan bahawa sistem e-Perolehan dapat meningkatkan aspek ketelusan dalam membuat pembelian (Utusan Malaysia. Micromedia Flash. Moise dan Geloso. Ini kerana pembangunan sistem secara dalaman mampu membantu syarikat memperolehi faedah daripada penggunaan teknologi tersebut sama seperti faedah yang diberikan oleh sistem yang sedia ada di pasaran. Secara keseluruhannya. dengan pelaksanaan sistem ini. Ini kerana sepanjang pembangunan sistem dijalankan beberapa perbincangan dan pengujian telah dijalankan bagi memastikan sistem yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi proses perolehan syarikat. Maka. Photoshop untuk tujuan pembangunan sistem tidak memerlukan kos yang tinggi. 2003. perolehan dilakukan secara tradisional di mana ketelusan dalam membuat pembelian sering dipertikaikan. 2003).

didapati bahawa penggunaan sistem e-Perolehan sememangnya dapat menjimatkan kos perolehan terutamanya dari segi kos transaksi. e-MRO.6.157 amalan perolehan. ianya dapat meningkatkan lagi aplikasi sistem ini di samping menambahkan faedah yang sedia ada terutamanya dari segi kos pembelian yang lebih murah. 2003. teknologi e-Perolehan yang digunakan serta kesan sistem ePerolehan ke atas prestasi perolehan syarikat. dan e-Kerjasama (de Boer et al. 2004. ada beberapa aplikasi e-Perolehan seperti e-Lelong masih belum dilaksanakan oleh syarikat kajian kes (Lihat Bab 2 bahagian 2. Jika dibandingkan antara sistem e-Perolehan TMR&D dan aplikasi e-Perolehan ini. Sekiranya aplikasi ini diterapkan dalam sistem e-Perolehan TMR&D. 2002. Penjimatan kos sebanyak 3% yang diperolehi oleh syarikat ini membuktikan bahawa kajian lepas yang menyatakan bahawa penggunaan sistem ini dapat memberikan penjimatan sekitar 5% daripada kos perolehan (Timmers. 2001).1). sekiranya proses pembayaran ini diautomasikan. e-Lelong. . Subramaniam et al. Pengkaji berpendapat. Berdasarkan kepada laporan penjimatan kos tahunan unit perolehan serta maklum balas daripada soal selidik yang diedarkan kepada pengguna sistem e-Perolehan TMR&D. Eakin. 2000. Ini kerana buat masa ini proses pembayaran masih lagi dilakukan secara manual di mana automasi sistem e-Perolehan ini hanyalah sehingga pengeluaran Purchase Order (PO). e-Maklumat. mengurangkan kertas kerja. Ini berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik yang menyatakan hampir semua aplikasi e-Perolehan adalah penting untuk mempertingkatkan keberkesanan pembelian (Croom.. terdapat beberapa aplikasi e-Perolehan seperti e-Sumber. Walaupun penjimatan yang diperolehi oleh syarikat ini kurang daripada 5%. dan mengurangkan kos pencarian pembekal. 2000. Frye. 2004). e-Tender. ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kecekapan proses perolehan. namun peratusan penjimatan kos ini masih boleh dipertingkatkan sekiranya keseluruhan sistem ini diautomasikan. Weil. 2000). Seperti mana yang dibincangkan dalam bab 2. Quesada.

Oleh yang demikian. Sehubungan dengan itu. 2005. dengan membangunkan sistem ini secara dalaman. ianya dapat dijadikan sebagai salah satu daripada jalan penyelesaian kepada halangan di atas. Seperti yang dibincangkan di dalam kajian literatur (rujuk bahagian 2. 2004). Perbezaan signifikan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dan faktor demografi hanya terdapat pada faktor tahap pendidikan. 2003) dan ianya juga sering dikaitkan kepuasan kerja dan penggunaan Internet. Kajian ini juga merupakan kesinambungan daripada kajian yang dijalankan oleh seorang penyelidik dalam melihat perhubungan antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. 2004. ). 2001. kajian ini juga mengemukakan pendekatan yang digunakan oleh syarikat R&D dari segi persediaan awal sebelum dan semasa . Halangan ini disebabkan organisasi sukar untuk mengintegrasikan proses yang sedia ada dengan perisian yang sedia ada di pasaran dan menjadikan mereka kurang berminat untuk menjalankan perolehan secara elektronik.158 Kajian ini memberikan rangka kerja teoritikal yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara amalan e-Perolehan dan faedah e-Perolehan dan perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi. Robieh. Maka dengan itu penyelidik tersebut menjangkakan hubungan ini akan lebih kuat sekiranya syarikat meningkatkan lagi amalan e-Perolehan dari segi kontrak perundingan dan jenis permohonan yang dijalankan dengan menggunakan sistem e-Perolehan (Quesada. Kajian lepas mendapati bahawa kesukaran mendapatkan perisian sistem yang bersesuaian dengan kehendak organisasi merupakan antara halangan kepada pelaksanaan sesuatu sistem (Davila et al. 1995. Perkara ini turut dijelaskan oleh seorang penyelidik yang berpendapat bahawa tahap pendidikan seseorang itu sering dikaitkan dengan tahap komitmen mereka terhadap pembelajaran (Bakri.305. (Rugimbana. Park. Dari segi perhubungan antara amalan e-Perolehan (kontrak perundingan dan jenis permohonan) dan prestasi e-Perolehan (faedah kepada pengguna dalaman) pula menunjukkan perhubungan yang agak lemah kerana nilai R2 yang diperolehi daripada analisis regresi yang dijalankan adalah 0. Teo. 2002).9). Dapatan ini juga adalah lebih kurang sama dengan hasil dapatan yang dijalankan oleh penyelidik tersebut.

2004. Perkara ini dibuktikan daripada analisis kajian dalam bab empat (lihat Jadual 4. mengurangkan kertas kerja (3. Kebanyakan kajian tentang sistem e-Perolehan lebih menumpukan kepada penggunaan sistem yang sedia ada di pasaran dan tertumpu kepada sektor industri (Hussain et al. kajian ini memberi pendedahan tentang sebuah sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri oleh sebuah organisasi yang berorientasikan R&D dan berjaya membangunkan sistem e-Perolehan mereka dan memperolehi faedah yang hampir sama dengan perisian sistem yang berada di pasaran. dan mengurangkan masa transaksi (3. 2005. 2002 dan Quesada. Pengkaji juga berpendapat bahawa kekurangan penggunaan sistem e-Perolehan di Malaysia adalah disebabkan oleh organisasi kurang pendedahan tentang pembangunan sistem e-Perolehan yang boleh dilakukan secara dalaman. . Oleh itu. 2005. Ini kerana kajian yang berkaitan dengan pembangunan sistem e-Perolehan secara dalaman ini adalah sangat berkurangan.79). Helmi. 2004). 2003). Hasil daripada dapatan kajian mendapati bahawa sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalam ini juga dapat memberikan faedah yang hampir sama dengan sistem yang sedia ada di pasaran. Croom dan Johnston.90).80).15) di mana antara faedah utama yang diperolehi oleh organisasi ialah mengurangkan kos transaksi (3. Faedah ini adalah sama seperti dalam kajian lepas yang dijalankan ke atas syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan yang sedia ada di pasaran (Mohsen & Sharmin.159 melaksanakan sistem e-Perolehan TMR&D dan bagaimana mereka menangani masalah yang berkaitan dengan sistem tersebut. Quesada.

Brunelli. Ini kerana apa yang lebih penting ialah sejauh mana sistem ePerolehan dapat meningkatkan prestasi syarikat. Perkara ini juga dibuktikan daripada hasil kajian ini yang mendapati bahawa sistem e-Perolehan TMR&D juga memperolehi faedah penjimatan dalam kos transaksi seperti yang dikemukakan dalam literatur (lihat Jadual 4. 2000). Kajian ini tidak memberi pengecualian terhadap aspek tersebut dan pengkaji merumuskan sumbangan dan implikasi kajian ini kepada pengguna sistem ePerolehan adalah seperti berikut: Kepentingan kajian ini adalah untuk memahami proses e-Perolehan yang disokong oleh beberapa kajian yang telah dijalankan sebelum ini.29 trilion pada hujung tahun 2004 (kajian oleh GarnterGroup’s e-Business Intelligence Service. sumbangan kepada bidang literatur merupakan langkah pertama dalam memberikan sumbangan akhir kepada pengguna sistem.160 5. Perbezaan proses e-Perolehan bukanlah menjadi suatu yang kritikal. 2000. . de Boer et al. Adalah penting bagi setiap penyelidik untuk memberikan sumbangan teoritikal yang kuat kepada bidang penyelidikan yang dijalankan. Ianya bergantung kepada keperluan semasa syarikat dalam menentukan bagaimana proses perolehan yang perlu diguna pakai dalam organisasi tersebut.3 Implikasi Praktikal dan Sumbangan Keputusan daripada kajian ini mempunyai implikasi dan sumbangan yang penting kepada pengguna sistem e-Perolehan.. Walau bagaimanapun. Setiap syarikat mempunyai proses e-Perolehan yang berbeza. Kebiasaannya kos per transaksi dengan menggunakan e-Perolehan boleh dikurangkan sebanyak 65% jika dibandingkan dengan perolehan tradisional. Manakala dalam literatur e-Perolehan (Croom. 2002) keberkesanan proses dalaman dan automasi merupakan kunci yang membawa kepada peningkatan keberkesanan proses perolehan.17) Sistem e-Perolehan TMR&D yang dibangunkan secara dalaman ini mampu memberikan penjimatan ke atas perolehan yang dilakukan mencecah hampir kepada jutaan ringgit. Statistik semasa menyatakan bahawa perdagangan elektronik (B2B) akan meningkat kepada $7.

masa. pelbagai faedah lain boleh diperolehi daripada amalan tersebut terutamanya dari segi harga yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih baik. pembaikan dan pengubahsuaian sering dilakukan bergantung kepada keperluan semasa syarikat. perancangan awal telah dilakukan dengan mereka bentuk proses-proses yang terlibat dan kemudiannya membangunkan sistem tersebut. pelaksanaan dan juga peringkat penggunaan sistem tersebut (lihat Bab 4 bahagian 4. Walau bagaimanapun hipotesis ini adalah untuk kajian lanjutan apabila tahap penggunaan sistem e-Perolehan adalah lebih tinggi daripada hari ini. tenaga kerja dan cepat. Keistimewaan yang terdapat pada sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman ini adalah dari segi memudahkan aktiviti penyelenggaraan dan pengubahsuaian dilakukan. Pendekatan kepada pelaksanaan sistem ini di lihat bermula dari peringkat pembangunan.4).161 Syarikat yang berminat untuk melaksanakan sistem e-Perolehan boleh melihat kepada kesan positif antara amalan e-Perolehan dan prestasi e-Perolehan. Dijangkakan bahawa penerapan sistem e-Perolehan pada peringkat strategik akan memberikan kesan positif pada jangka masa panjang. Sebelum sistem e-Perolehan ini dibangunkan. Pengkaji meramalkan bahawa semakin tinggi amalan e-Perolehan dalam organisasi. semakin tinggi faedah yang boleh diperolehi daripada sistem tersebut. Di samping itu. organisasi yang menggunakan sistem e-Perolehan akan mendapat faedah daripada amalan perolehan yang dilakukan. Penjimatan yang boleh diperolehi daripada aktiviti ini adalah daripada aspek kos. maka amalan e-Perolehan di organisasi ini masih lagi terhad dan tertumpu kepada jenis pembelian secara terus dan sebut harga.2. Ini kerana wujud perhubungan yang signifikan antara amalan dan prestasi e-Perolehan. Oleh itu. Oleh yang demikian. kajian ini turut memberikan pendekatan tentang pelaksanaan sistem e-Perolehan yang dibangunkan secara dalaman dalam sebuah organisasi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan. Oleh kerana sistem e-Perolehan TMR&D masih baru digunakan (3 tahun). Sekiranya pembelian secara bida dilakukan dengan lebih meluas. manakala pada peringkat pelaksanaan dan penggunaan sistem. sumbangan utama dalam kajian ini ialah mengemukakan alternatif untuk membangunkan sistem .

pihak pengurusan TMR&D merasakan pembaikan secara terusmeneruskan adalah lebih praktikal untuk dilaksanakan. Walau bagaimanapun. Ini kerana setiap pembaikan . sistem yang dibangunkan secara dalaman ini juga memberikan kelebihan dalam aspek penyelenggaraan dan perubahan kepada sistem. Secara teoritikalnya. Ini kerana teknologi sentiasa berubah mengikut peredaran zaman dan keperluan semasa. Perubahan dan penyelenggaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem. Dalam mengekalkan prestasi sistem e-Perolehan ini. Oleh itu. segala perubahan boleh dilakukan dengan kadar segera tanpa perlu melibatkan pihak luar seperti pihak pembekal perisian sistem. Terdapat beberapa perbezaan antara kedua rajah tersebut.1. pihak pengurusan TMR&D mengaplikasikan pembaikan secara terus-menerus (continual) seperti pada Rajah 5. pembaikan secara berterusan merupakan satu proses yang paling idea dalam sesebuah organisasi. dengan sistem ini. selaras dengan keperluan semasa syarikat. Dengan membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman. ianya melibatkan kos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kos untuk membeli perisian yang sedia ada di pasaran. Pendekatan ini boleh digunakan dalam kajian pada masa akan datang untuk melihat pelbagai alternatif dalam memperkembangkan aplikasi teknologi maklumat. Pembangunan sistem ini juga tidak mengambil masa yang lama dan TMR&D hanya mengambil masa selama tujuh bulan untuk menyiapkan sistem ini. sistem ini boleh dibangunkan sendiri secara dalaman dengan menggunakan kepakaran yang ada dalam syarikat tersebut. Perkara ini dibuktikan oleh syarikat TMR&D yang membangunkan sistem ini dengan kerjasama unit perolehan dan unit IT. Ini kerana bagi penggunaan sistem e-Perolehan untuk tujuan MRO.162 e-Perolehan secara dalaman kepada syarikat yang ingin menggunakan sistem e-Perolehan dengan kos yang lebih murah dan mengikut keperluan syarikat. Selain daripada kos pelaksanaan yang rendah. Pada rajah di bawah menunjukkan dua gambarajah yang terdiri daripada pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus. Pengkaji juga bersetuju dengan pendapat Buxman dan Gebauer (1999) yang menyatakan bahawa kos pelaksanaan yang rendah merupakan faktor kejayaan kritikal bagi penggunaan IT dalam organisasi.

Oleh itu. Pembaikan Pembaikan 3 2 1 Masa Masa Berterusan (Continueus) Terus-menerus (Continual) Rajah 5. pekerja kurang selesa sekiranya perubahan kerap dilakukan. Peringkat ini akan berterusan sepanjang sistem ini diguna pakai. terdapat beberapa peringkat yang akan dilakukan ke atas sistem.163 yang dilakukan akan melibatkan perubahan kepada sistem. Apabila sistem ini dirasakan sudah stabil dan memenuhi keperluan proses perolehan. masa yang agak lama diperlukan untuk menjalankan pembaikan agar sistem ini dapat memenuhi kehendak dan keperluan proses perolehan. Peringkat ke-3 ialah peringkat pembaikan sistem di mana segala kelemahan yang telah dikenal pasti akan di atasi dan pada masa ini dan masa yang diperlukan untuk menangani masalah ini adalah lebih singkat kerana ianya melibatkan perubahan yang kecil. Dengan cara ini kesan daripada perubahan dan pembaikan yang dilakukan dapat di lihat dan segala masalah dan kelemahan akan dikenal pasti bagi membolehkan pembaikan yang lebih baik dijalankan pada masa akan datang. Peringkat ini merupakan peringkat permulaan dan terdapat banyak masalah yang dihadapi pada peringkat ini.1 : Pembaikan berterusan dan pembaikan terus-menerus . Dalam melaksanakan pembaikan terus-menerus ini. segala pembaikan akan dihentikan buat sementara waktu (peringkat 2). Peringkat 1 dalam Rajah 5.1 menunjukkan peringkat perkenalan sistem di mana pada peringkat ini banyak masa dan pembaikan perlu dilakukan. Kebiasaannya.

persekitaran. Jangka masa yang singkat ini tidak dapat memberikan hasil kajian yang lebih terperinci dan masa depan kepada sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman ini. yang terdedah kepada emosi. jawapan yang diberikan banyak dipengaruhi oleh faktor emosi. Pemilihan responden dari kalangan kakitangan di syarikat TMR&D sahaja tidak dapat mewakili keseluruhan syarikat yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan di Malaysia. kajian ini turut mempunyai batasan yang tidak dapat dielakkan kerana ianya melibatkan sampel manusia sebagai responden.4 Batasan Kajian Sebagaimana kajian sains sosial yang lain. Tempoh kajian lapangan yang berlangsung selama tiga bulan boleh mempengaruhi hasil kajian. Selain daripada itu. serta kerjasama yang diberikan kepada pengkaji. keikhlasan dan kejujuran responden boleh dipersoalkan kerana sebagai manusia biasa. Ini kerana sekiranya TMB ingin menyelaraskan keseluruhan sistem pengurusan syarikat TMB maka TMR&D juga tidak terkecuali untuk melaksanakan sistem yang sama dengan TMB. tekanan.164 5. persekitaran dan tekanan yang sukar dikawal. . Ini kerana syarikat TMR&D merupakan anak syarikat kepada TMB. Masalah bias atau berpihak mungkin timbul kerana tanggapan yang diberikan oleh responden berkemungkinan untuk menjaga prestasi dan nama baik syarikat. dan sebarang perubahan kepada pentadbiran dan pengurusan TMB akan mempengaruhi pengurusan dan pentadbiran di TMR&D.

1993. Pihak pengurusan juga boleh memperkenalkan sistem e-Perolehan TMR&D ini kepada syarikat bersaiz kecil dan sederhana untuk menggunakan sistem e-Perolehan ini sekiranya mereka menghadapi halangan dari segi kos untuk membeli perisian yang dari luar negara. 2004). Keough. Antaranya adalah seperti berikut: 5. malah ianya juga dapat meningkatkan keuntungan syarikat. Ini kerana pembelian di organisasi TMR&D melibatkan peruntukan yang besar dan sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. mengurangkan pembelian melulu. dan sebagainya. ianya bukan sahaja dapat memberikan penjimatan dari segi kos perolehan. pengurusan pembelian yang terancang dapat memberikan banyak faedah kepada organisasi dari segi penjimatan kos. Ini kerana.5. 1991. penyelidik menyenaraikan beberapa cadangan yang boleh memperbaiki dan mempertingkatkan lagi sistem ePerolehan TMR&D. Ab Hamid dan Majid. Sekiranya aspek pembelian ini diberi perhatian yang khusus. Pihak pengurusan boleh menjual sistem ini dalam bentuk perisian atau licensee serta menyediakan khidmat runding kepada syarikat yang berminat dengan harga yang berpatutan.165 5. Perkara ini telah banyak dinyatakan dalam kajian lepas supaya perancangan perolehan di masukkan ke dalam perancangan strategik syarikat (Cammish dan Keough.5 Cadangan Tindakan Berdasarkan kepada hasil kajian yang diperolehi.1 Cadangan Kepada Pihak Pengurusan Pihak pengurusan perlu melihat aspek pembelian sebagai satu perancangan strategik agar ianya dapat diberi perhatian khusus. .

Ini kerana pembelian yang dijalankan secara bida ini dapat memberikan kos pembelian yang lebih rendah dan spesifikasi yang lebih baik kepada syarikat. aplikasi IT dapat dipertingkatkan dan secara tidak langsung penggunaan sistem e-Perolehan juga dapat diperluaskan. Syarikat tempatan perlu digalakkan supaya menjadi lebih inovatif dalam membangunkan sistem perisian sendiri. Unit perolehan syarikat juga boleh mempertingkatkan aplikasi sistem e-Perolehan seperti penggunaan e-Lelong yang dipercayai dapat memberikan faedah pembelian dengan harga yang lebih rendah.5. Pengukur ini penting dalam menentukan kejayaan sesebuah sistem. Unit Perolehan juga perlu menentukan satu Benchmark kepada sistem e-Perolehan ini untuk mengukur prestasi dan kemampuan sistem ini. perdagangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam jangka masa sebenar dan tamat pada suatu tempoh bida yang telah ditetapkan di antara pembeli dan beberapa buah syarikat pembekal.166 5. Pergantungan kepada produk perisian dari negara luar boleh menyebabkan kerugian kepada negara dari segi pengaliran mata wang asing dan juga kepakaran yang sedia ada dalam negara yang tidak digunakan sepenuhnya. 5.2 Cadangan Kepada Unit Perolehan Unit perolehan perlu meningkatkan aplikasi sistem e-Perolehan TMR&D dengan menggalakkan pembelian secara bida. Ini kerana dengan cara e-Lelongan ini.3 Cadangan Kepada Pembekal/Vendor Pihak pembekal perlu mempertingkatkan aplikasi IT mereka untuk membolehkan mereka menjalankan perniagaan secara atas talian. Ini kerana melalui . Dengan cara ini.5. Di samping itu. Unit Perolehan diharapkan dapat menyediakan perkhidmatan dari segi khidmat nasihat kepada organisasi yang berminat untuk membangunkan sistem e-Perolehan mereka sendiri.

Kajian lanjutan juga boleh dibuat dengan menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang berlainan seperti menggunakan kaedah longtidunal dan kaedah empirical untuk melihat sejauh mana kemampuan sistem ePerolehan yang dibangunkan secara dalaman ini berbanding dengan sistem e- . malah mereka juga boleh mendapat kelebihan dari segi mengiklankan barangan mereka di laman web yang lebih murah. para pembekal boleh menjalankan perniagaan mereka secara global dan secara tidak langsung dapat memperluaskan lagi pasaran perdagangan mereka. Adalah lebih menarik jika kita dapat mengkaji secara perbandingan antara beberapa buah syarikat yang membangunkan sendiri sistem e-Perolehan secara dalaman untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara syarikat tersebut. 5. teknologi dapat memberi peluang kepada syarikat untuk memperoleh kelebihan bersaing tanpa mengira saiz organisasi tersebut. mudah dan meluas. e-Perkhidmatan dan sebagainya. e-Perolehan. Dengan meningkatkan aplikasi IT dalam perniagaan mereka.167 perniagaan secara atas talian. Kajian yang dilakukan ke atas syarikat ini berkemungkinan menghasilkan penemuan yang berbeza jika ianya dijalankan ke atas syarikat yang berlainan aktivitinya. Menurut Attaran & Attaran (2002). ianya dapat membantu syarikat tempatan untuk bersaing di peringkat antarabangsa di samping memperoleh peluang perniagaan yang lebih baik. Matlamat kerajaan untuk meningkatkan aplikasi IT di Malaysia perlu disambut baik oleh semua syarikat pembekal dalam meningkatkan aplikasi IT dalam aspek pengurusan dengan melaksanakan sistem pengurusan elektronik seperti eDagang.6 Cadangan Kajian Lanjutan Memandangkan kajian hanya melibatkan satu kajian kes ke atas syarikat TMR&D yang merupakan sebuah organisasi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan. Hal ini bukan sahaja memberi penjimatan kepada pihak pembekal.

Selain itu. terdapat banyak aspek dan pembolehubah yang dapat dijadikan bahan kajian. Satu kajian tentang tajuk yang sama tetapi diadakan lebih menyeluruh dengan melibatkan semua syarikat yang menggunakan sistem e-Perolehan di Malaysia. Di samping itu juga. Kajian lanjutan dibuat ke atas faktor pendorong kepada pelaksanaan sistem ePerolehan seperti faktor dorongan daripada luar dan dalaman organisasi. Kajian lanjutan juga boleh dilakukan dengan melihat kesan sistem e-Perolehan ke atas pihak pembekal dan vendor berasingan dalam pasaran global dan pendekatan yang digunakan untuk memenuhi spesifikasi pembeli yang semakin tinggi dan kompleks. Di samping itu juga.168 Perolehan yang sedia ada di pasaran. kajian seterusnya boleh dibuat berhubung kaitan antara jenis sistem e-Perolehan yang digunakan sama ada MRO dan ERP dengan teknologi yang digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua pembolehubah tersebut. . Faktor Kejayaan Kritikal juga boleh dikaji untuk menentukan faktor yang mana dapat memberikan kejayaan kepada sistem ini supaya ianya dapat digunakan dengan lebih meluas di Malaysia. kajian lebih terperinci juga boleh dijalankan terhadap peranan yang boleh dimainkan oleh syarikat yang membangunkan sistem e-Perolehan secara dalaman dalam membantu syarikat lain yang berminat untuk membangunkan sistem ini secara dalaman menggunakan teknologi dan kepakaran yang sedia ada. Kajian ini boleh menggunakan sampel yang lebih besar agar mendapat kesahan yang tinggi terhadap kajian yang dijalankan. Kajian juga boleh dijalankan terhadap pihak pengurusan organisasi yang belum menggunakan sistem e-Perolehan untuk melihat halangan dan kekangan yang dihadapi untuk melaksanakan sistem tersebut. Memandangkan penggunaan sistem e-Perolehan masih belum meluas di Malaysia. Cadangan berikut boleh dijadikan pertimbangan bagi kajian penyelidikan akan datang.

Perbezaan signifikan ini wujud pada mereka yang mempunyai tahap pendidikan Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda. namun ianya memberikan hubungan yang signifikan antara satu sama lain. Pengkaji berharap kajian ini boleh dijadikan panduan dan hala tuju dalam meningkatkan usaha ke arah meningkatkan aplikasi IT di organisasi lain. penggunaan sistem e-Perolehan yang dibangunkan sendiri secara dalaman merupakan satu alternatif kepada syarikat yang berminat untuk meningkatkan aplikasi IT dalam proses pembelian mereka.7 Rumusan Secara keseluruhannya. kajian ini telah berjaya mencapai objektifnya dalam mengukur tahap dan perbezaan amalan dan prestasi e-Perolehan syarikat kajian kes. Ini kerana pembangunan sistem e-Perolehan oleh TMR&D sememangnya tidak memerlukan kos yang tinggi dan hanya menggunakan kepakaran dalaman yang sedia ada. tetapi mempunyai kekangan dari segi kos dan teknologi yang diperlukan. Secara keseluruhannya.169 5. . adalah menjadi harapan pengkaji agar kajian ini dapat membantu pihak tertentu dalam melaksanakan sistem e-Perolehan dalam meningkatkan lagi proses perolehan mereka serta memberi peluang kepada mereka untuk faedah daripada penggunaan sistem tersebut. Dapatan kajian juga berjaya melihat hubungan yang wujud antara amalan dan prestasi e-Perolehan di samping menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem ePerolehan TMR&D. Perhubungan antara faedah e-Perolehan dan amalan e-Perolehan yang diperolehi daripada kajian ini adalah agak lemah. kecuali pada faktor tahap pendidikan dengan kontrak perundingan dan pengumpulan maklumat. Akhir sekali. Dari aspek perbezaan antara amalan dan prestasi e-Perolehan dengan faktor demografi menunjukkan tidak wujudnya banyak perbezaan.

teennet. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. L. J.nsf/0/96d63e18205df5b948 25715d000f7aeb?OpenDocument Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006 Abu Bakar. dan Mckenney J. Pembudayaan Teknologi Di Kalangan Pekerja Sektor Industri Teknologi Tinggi di Malaysia.Y. (2000). Mengimbas Kembali Pembangunan Persekitaran Elektronik/Teknologi Maklumat di Malaysia (1997-2000). Y. Model Linear dalam Penyelidikan Sosial. (2000). http://www.. Attaran. M.html 101k. Pengurusan Pembelian : Sistem & Pelaksanaan. W. Bakri. (1997). N. Abdul Majid. Attaran. http://www.L.170 Rujukan Ab Hamid.26 Feb 2005.I. Office of Government Commerce. dan Attaran. A.org/ConfMan/PC-online/paperlist. 10(5): 385-95. “Catch The Wave of E-Procurement”. (2001). Tarikh Pencarian: 20/1/2005. Industrial Management & Data Systems: 177-180. Irwin.C.com.my/art_13. Universiti Teknologi Malaysia. Z. S. Asia Computer Weekly (2003). Andrews.pmo. N. “Reducing Buyer Search Costs: Implication For Electronic Marketplaces”. Chicago.gov.com/pqdweb?dis=316223241&sid=1&Fmt=3&clientId=2 1690&RQT=309&VName=] Tarikh Pencarian: 17/12/2004.R. B. (2002). http://proquest. Management Science 43(12): 1676-1692. Kata-kata Aluan Mesyuarat Majlis Teknologi Maklumat Negara (N. .my/WebNotesApp/PMMain. Z. dan Majid. A Guide to eProcurement for the Public Sector. Abdullah. Corporate Information Systems Management : The Issues Facing Senior Executive 4th ed.H dan Rohaizat. dan Gartner.F. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. The Efficacy of E-Procurement To Businesses: An Empirical Survey on Malaysian Industries. N. (2003).html . Bhd. (2002).eurasia-ict. Industrial Management. (2002). Tarikh Pencarian: 12/1/2005.14k . (2002). McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. McFarlan W. IL. A. dan Yuan. http://www. Alias Baba (1998).umi. Managing Business to Business Relationships Throughout the e-Commerce Procurement Life Cycle. Archer. M. Tesis Phd. (1996). R.T). (2006). The Coming Age of Online Procurement. EurAsia-ICT 2002. 44(3): 16-21. Bakos. Bangi. A.. Applegate M.

Berita Harian (2003). Bryman.. Brynjolfsson.com/2003_09_01_bajet2004_archive. (1988). M. London.html. Belanjawan (2004). Tarikh Pencarian: 12/04/2005. dan Hammersley. S. Proceeding of The hawaii International Conference on Systems Science.blogspot. (2000). E-Procurement: The Transformation of Corporate Purchasing. dan Smith. V. January: 5-8. London: Unwin Hyman. E.M. D. Chan. Boulton. dan Bailey. dan Stalker. Shaw. A Strategic Role For Purchasing. Quantity and Quality in Social Research. Study Notes. Jumaat. Burns.qmuc. (2002). Evaluating the Use of Information Technology in Interorganization Relationships. Bajet 2004: Penggalak Pertumbuhan ICT dan Teknologi Tinggi. in Roger Sapsford nd Victor Jupp. Data Collection and Analysis. Sage Publication. D. J.htm. dan Keough. M. (2000). The McKinsey Quarterly. “Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers”. Analysis of Unstructured Data. Cano. Dougan.171 Baron. Proceeding of the 38th Hawai. (1996). (1991).htm 12 September 2003. J. “B2B E-Commerce Opportunities”. http://bajet2004. M. G. Buxmann.com/bm/press/showpage. 46(4): 563585. . (2000). J.ac. O. J. The Management of Innovation. Communications of the ACM.eperolehan. Tarikh Pencarian: 12/12/2004.. J. DPMM Harap ePerolehan Ubah Corak Dagangan Ahli. Reliability and Validity in Qualitative Research. http://www. G. (1999). May/Jun: 50-58. How the Internet Is Changing B2B Transaction. Supply Chain Management Review.D.uk/psych/RTrek/study_notes/web/sn5. Bowles. Internatonal Conference on System Sciences. M. K. SME E-Procurement Adoption in Hong Kong. dan Gebauer. Trust and Value. Y. K. NJ. 43(5): 93100. 19 September 2003. (2001). Management Science. R. 0-7695-1874-5/03 Chopra. A. P. The Roles of Power. Cammish. London: Tavistock.aspx?file=20030912_BH. (1961). http://www. Tarikh Pencarian: 21/12/2004. (3): 22-39. A. P. dan Lee. J. “Web-Based E-Catalog System in B2B Procurement”. The Custom Publishing Group. (1999). T. dan Taylor. South Orange.

Dyer. Kale. “The Impact of Web-based Procurement on the Management of Operating Resource Supply”. Dai. (1988). http://www. Denzin. Journal of Marketing. International Journal of Service Industry Management.R. M.F. (2000). dan Kauffman. Croom. . (2001). (2003).172 Croom.J. S. Davila.. Delbridge.pdf Supplemental Result.. Aldershot. November. Eric Goh (2000). dan Sigh. Theory and Practice of Participant Observation in Wass. H. R. Supply Chain Management Review. S. dan Arnold. “How to Make Strategic Alliances Work”. San Antonio. (2000). Harper & Row.K. at: www. Harink J. M. “Moving Procuremant Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models”. R. (2003). S. 36(1): 4-13.govpro. D. (2001). 2000. Organizing for Excellence: Five Case Studies. dan Lincoln.S.A. Day. New York. 21(1): 11-23. To Be or Not To B2B?. Sage Publications. (2002). S. (2000). Q. R. P. Contributing to the Bottom Line. A Conceptual Model for Assessing the Impact of Electronic Procurement. 8(1): 25-33. Dartmouth: 35-62. Y. 14(5): 539-555. De Boer L. “Electronic Procurement in Supply Chain Management: An Information Economics-based Analysis of Electronic Markets”.H.. Summer: 37-43. (1994). (eds) Principles and Practice in Business and Management Research. E-Service: Enhancing Internal Customer Service Through e-Procurement. The Journal of Supply Chain Management. dan Wensley. A. I. And Wells. Essign. 1(4): 38-45. Eakin. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Measuring e-Procurement Benefits. P. Gupta. U. (2002). London. dan Heijboer G. P. N. dan Palmer. Tarikh Pencarian: 23 Disember 2004. V. Responsibilities. TX. Drucker. 52 :1-20.com/presentation/ cfo/nov_2000/ericgoh. Assessing Advantage. dan Johnston. 2000). An Evaluative Model for e-procurement Channel Adoption in : Proceeding of The Fifth INFORMS Conference on Information Systems and Technology (CIST. (1973). (2002). European Journal of Purchasing & Supply Management. R.com Tarikh Pencarian: 14/12/2004. Sloan Management Review. Compaq e-Business-A Case Study. European Management Journal. J..dnmstrategies.A Framework for Dianosing Competitive Superiority. The Journal of supply Chain Management: 43-49. Elliff. dan Kirkpatrick. G. R. Management-Tasks. Practices.

C. “Impact of The Internet on Procurement”. Thesis MBA. dan Segev. (2001).ca/Public/Team1/Docs/e-procurement_ report__june_2004_-executive_summary. A. Multivariate Data Analysis. T. Analyzing and Understading Data. School of Management. M. J.5th ed. (1992). E-Procurement: Case Studies-Another Tool in The Toolbox. E-Procurement in the Private and Public Sectors. dan Frye. Gulledge. Gonzalez. J. Upper Saddler River. B2B eMarketplaces and Small and Medium Sized Enterprises. Gebauer. Journal of Organizational Behavior. Tatham. R. The Conference Board of Canada. R. A. W. Gulledge. D. Gebauer. T. (2004).. (2004).L.. Gattiker. Green. J. dan Black.B. 3rd ed.. QFD Strategy House: An Innovative Tool for Linking Marketing and Manufacturing Strategies.cebi. Keynote address at the Fourth International Conference on Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprise.173 Fok. D. George Mason University. http:// www. dan Salkind. dan Mueller. (2004). Changing Shapes of Supply Chains. dan Hlavka. Y. dan Segev. R. (2004). Using SPSS for Windows and Macintosh. Berkeley. Marketing Intelligence & Planning. C. (1998).J. 2nd ed. dan Johnson. Beam. Aaiborg. (2002). C. Frye. (2001).F.E. Self-efficacy of An Individual on Internet Use In Organisations. Upper Saddler River. Quesada. (2002). J. 22. . G. Guthrie.(3): 335-348.W. N. Prentice Hall. Universiti Sains Malaysia. S. Pulau Pinang. B. (13): 89-101. Gill. Friesen. “Computer Attitudes and Learning Performance: Issues for Management Education and Training. Berkeley: 1-17. (1997). Paul Chapman. New Jersey. Acquisition Review Quarterly 14(1): 167-181. E-Procurement Case Studies: Another Tool in the Toolbox. Research Methods for Managers. (1998).. NJ. U. Tarikh Pencarian: 15/1/2005 Hair. Unpublished Research. University of California. Denmark. S. Anderson. P.How the Internet Could Lead to a More Integrated Procurement Function. Printice Hall. The Element of Procurement. Thesis PhD. CA. London.pdf. (2003). A.C.

Digital’s World Wide Web Server. Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan.. Mohamad Kamal. A Case Study. Hunter. Tarikh Pencarian: 17/12/2004. Wyld. R. Helmi.P.med.A Guide for Councilors and Managers..pdf. dan Chatterjee. July/August: 75-79. R. The Frontiers of E-Procurement: RosettaNet Malaysia. Novak. S. Supply Chain Management Review. S. MA. Stephen Austin & Sons Limited. “Next Generation B2B Solutions”. Jones. D.174 Hawking. Tarikh Pencarian: 20/12/2004. Asia Pacisif Journal of Marketing and Logistic. Katsulis. Kaplan. R. pdf. .moa. http://cira. Computer Network & ISDN System. M. Jennifer Baljoko. Proceedings of International Conference on E-Commerce 2005: 260-265. “Commercial Senarios for the Web: Opportunities and Challenges”. D.edu/events/ Mixed%20Methods%20Presentation. Proceedings of International Conference on E-Commerce 2005: 266-271.com/story/OEG20020502S0036. T. dan Foster. J. 16(1): 3. E-Procurement: The Next Wave of Cost Reduction in E-Business: Roadmap for Success. F. Chapter 9: 231-264. (2000). NIMH Traning Program.yale.CIRA Post-Doctoral Fellow. (1999). D. Special Issue on Electronic Commerce. P. Hertford. (1995). (2004). Addison-Wesley Logman. Hoffman. P.my/jph/dvs/intranetjph/planning/computer/gppkpa012003 1. 32(8): 22-27. A. May. Harvard Business Review. ( 2005). 27(2): 297-306. M.C. M. Jabatan Perdana Menteri (2003). Stein. dan Robinson. http://agrolink. dan Afzan Musa. Tarikh Pencarian: 12/1/2005.. CAPS Research Tracking Impact Of E-Procurement. (1993). IIE Solutions.C. R. A. (2003). Electronic Procurement . (2000). Hussain.my-esm. (2000). Mixed Methods: Theory and Practice. (2002). E-Procurement: Is the Ugly Duckling Actually a Swan Down Under?. (1995). http:// http://www. The McKinsey Quarterly 3 : 22-39. Buying Your Way to The Top. B. (2005). Keough. E-hubs: The New B2B Marketplaces. The Study of EProcurement System to Suppliers in Penang and Kedah Area. 1(3). C. Yale University. dan Render. S. dan Sawhney. Journal of Computer Mediated Communication. A. (2002).June: 97-102. Kalakota. Kalakota. How E-Commerce Saves Money. Y. Heizer..

L. E. Handbook of Research Design and Social Measurement. Kraljic. Miller. (1994). 53: 153-164. Purchasing Must Become Supply Management.html . J. Journal of the Operational Research Society. D. (1983). Nereus Consulting Ptd Ltd.W (1995). Computer In Industry. 6(2) : 90-106. An Empirical Investigation of the Impact of Strategic Sourcing and E-Procurement Practices on Supply Chain Performance.com/sites/0070894345/student_view0/chapter8/ke y_terms___glossary. S. Malhotra.org/technology/fact_sheet. (2003). J. (2000). Laios. R. dan Bernjamin.H dan Kamauff. Highered. An Empirical Investigation of Institutional and Industrial Purchasing Structure.175 Key Terms & Glossary.. Sept-Oct. e-Business in Education. P. L. Principal Consultant. Kocabasoglu.K. Tarikh Pencarian: 11/1/2005. New Jersey: Prentice Hall. (2000). Kvale. J.I. Basic Marketing Research. “The Logic of Electronic Market”. Leonard. http://highered. dan Jordan.mcgraw-hill. Multilevel Lotsizing and Scheduling by Batch Sequencing. 42 (4): 55-69.W. Latinos. California Management Review. D.I. Yates. Newbury Park. 5th ed. 49(11): 1212-1218. J. Academic Press. Malone. B. dan Xideas. dan Ellis. State University of New York. Business Models for Internet-Based E-Commerce:An Anatony. London. 27(3): 166-172. (2002). V. at http://www. . (2002). (1998). Leticia. Latino Issues Forum. N. Tarikh Pencarian : 22 Jun 2006 Mahadevan.html. San Diego. Kim. T. Thesis PhD. J. The 1000-page Question. Computer and the Internet. dan Shunk. Koppelmann. “Matching Indirect Procurement Process with Different B2B E-procurement Systems”. European Journal of Marketing . R. Korper. C. (1989). K.C. McGraw-Hill. Sage Publication.mcgrawhill. The E-Commerce Book: Building the E-Empire. (1988). S. (2002). Killen. (1991). Managing Purchasing: Making The Supply Team Work. C. 28(4) : 20-39.com.Applications to Contemporary Issues. Harvard Business Review. Phenomenology and Pedagogy. Harvard Business Review.lif. (2001).

M.C. W. Science and Training (DEST). 5(1): 54-72. (2004). E. A. UTM.W. M. Handbook of Research Design and Social Measurement. Miles. dan Simco. Mohd Najib. G. D. & Associates (2002). (2003). Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006. (1992). 12(1): 145-67. Work Employment and Society. dan Nachmias. The Industrial Procurement Process. http://www. (1994). 82(11): 21. A Supply Chain Perspective. T. C.ssat. APEC High Level Symposium on Electronic Commerce and Paperless Trading. e-Business Education. (2001). (2005). Sage Publications. dan Galle. Transparency in Government Procurement: The Banefits of Efficient Governance and Orientations for Achieving It. An Expanded Sourcebook-Qualitative Data Analysis. Case Studies on the Effective Use Electronic Business in Education Sector. PM. Neef.B. New York. Research Method in the Social Sciences. Mitchell.oecd. (2000). A. R. Morris. Mitchell. E-Procurement Management in State Government: Diffusion of E-Procurement Practices and its Determinants. Johor. “Electronic Commerce Usage in Business-toBusiness Purchasing”. J. A. D. D. Novack. 6th ed. M.J. (2001). (1999). .J. (1991). Thousand Oaks. Nachmias. Public Management.au. From Strategy to Implementation. (2002). http:// www.gov. Min. Instituting E-Procurement in the Public Sector. Naruto. Prentice-Hall/Financial Times. dan Salkind.P. 5(2): 259-282. (1991). N. S. E-Procurement. Tarikh Pencarian: 24/04/2004. dan Geloso. 2nd ed.org/trade. Organisation for Economic Co-operation and Development. St.176 Miller. London. S. Moise. Online Action Plan. Testing the Survey Method: Continuity and Change in British Industrial Relations. The China International Electronic Commerce Centre. Sage. Journal of Public Procurement. H. J. London. Journal of Business Logistic. K. M. (1998). Moon. dan Wood. CA. dan Huberman. Department of education. Penyelidikan Pendidikan. International Journal of Operation & Production Management 19(9): 909-921. Martin’s. M.

J. Sage: 181-99. (2005). April. ABI/INFORM Global: 6. Hangzhou. Decision Support Systems. Punch. F. The Strategic Coordination of new Information Technologies. Patterson. 11(1): 103-120.. C. Tesis PhD. Quinn. Sasin Journal of Management. Report On Survey Of Council Construction-Related E-Procurement Implementation. Ramayah.D. .gov. (2002). dan Mohamed.S. ABI/INFORM Global: 517. M. T. Ramayah. Lim C.. Thesis PhD. Reddy A. A. A Conceptual Model of the Principle Governing Effective E-Commerce. Electronic Procurement Implementation Strategy-Guidelines.my/WebNotesApp/PMMain. The Power of Procurement. (2003). 9(9).au/e-procurement. Observation and the Police . J. dan Tsalgatidou.: 24-27. R. SME e-Readiness in Malaysia: Implications for Planning and Implementation.nsw. Phillips.nsf/0/76189894df78a18948 256de300076ee1?OpenDocument . S. London. Ribbers. The B2B Internet Report: Collaborative Commerce. J.gov. M. http://212.22. C. Procurement Practice. dan Iyer.177 Park. Dec. dan Muhamad. Perutusan Bajet 2004 Ketika Membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan (2004) http://www. Social Research Philosophy Politics and Practice. (1993). University of Kansas. Papazoglou. A. Sept. Tarikh Pencarian: 11/12/2004. 19(3). “Integrated Value Chains And Their Implications From A Business And Technology Standpoint”. (2000).96. Quesada. Scholl of Business and Entrepreneurship. University of Toledo. (2005).. P. G. Thesis PhD. (2004). http://wwww. M. dan Meeker. (2003).. Morgan Stanley Dean Witter Report. Nova Southeastern University. (1999). Suppply Chain Management Review.179/documents/construction survey. Tarikh Pencarian: 15/11/2004. A Study of eProcurement Technologies. J. The Third International Conference on Electronic Commerce Engineering (ICeCE2003). (2000).67k -. Procurement Performance and their Relationship. China. M. 29: 323-342.pmo. Procurement Guidelines (2002). Intention to Purchase Through the World Wide Web (WWW): The Malaysian Experience. Y. International Journal of Management.pdf. T. (2004). Individual Work Environment (Job Characteristics) and Work Related Attitudes in the Telecommuting Organization.The Research experience. Tarikh Pencarian: 15/1/2005. Perutusan Budget 2004. in Hammersley. Rae.P..

Focus Group in Social Research.B. An Introductory Guide. Thesis PhD. M. 2nd ed. 13(4): 26-32. L. P. “Rancangan Malaysia Kelapan”. . CICA Conference in Cairo. 1: 22-27. Kuala Lumpur. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. M. M. A. 35(5): 465-480. Bloor.. (1993). dan Thomas. Sage Publication. J.. Segev. Business To Business Electronic Commerce. (1986). RMK8. dan Beam. (2001). dan Thornhill. Thesis PhD.. MIT Working Paper. dan Spulber. An Empirical Investigation Into The Relationship Between Electronic Commerce and State and Local Governments’ Sales and Use Taxes. Rice. 4th ed.L. C. A. Printice Hall. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Quantitative Applications in the Social Sciences. Saunders. A. D. Salleh. (1995). Gebauer J. (2003). Rugimbana. Real World Research. dan Ronchi. A Study of E-Banking Security Perceptions ans Customer Statisfaction Issues. (2001). D.L. Robieh. S. Alliances & The Coordination Spectrum”. Blackwell. P. 15(1): 55-68.E. (2001). University of Iowa: A sage University Paper. Egypt. (2001). Electronic Markets. Winter. U. T. (2003).. P. New York. (2001). Robson. Sekaran.D. D. K. Schroeder. School of Argosy University. dan Stephan. Venton Publishing. Frankland. (2002).10 For Window”. C. Oxford. 3rd ed. Sjoquist.. “Pengenalan Kepada Analisa Data Berkomputer SPSS 10. (2005). (1998). London.F.. “Strategic Partnership: Collaboration. B. Predicting Automated Teller Machine Usage: The Relative Impertance of Perceptual and demographic Factors. R. Logistics Solution. New York. (2003). T. Schmid. Lewis. (2002). Research Method for Business Students. Rogge. The Journal of Economic Perspective. Robson. Kuala Lumpur.178 Reiley. Sharon. Understanding Regression Analysis. University of Kentucky. International Journal of Bank Marketing. College of Business and Economy. Procurement in the Internet AgeCurrent Practices and Emerging Trends –Result From Case Study. Transparency of Procurement and Ethical Conduct “Two sides of a coin”. J.F. Wiley. Wirtschaftsinformatik.C. dan Zaidatun. University of California Bakerley.

L. (2001). United Nations Conference on Trade and Development. Victoria University.. (1998).com/ideas/articles/articel_weblog_20010918. (1990). P. Stake. pp:125-137. C. William Q. L. A. Communication Commentary. Timmers. (2002). (2000). Steinfield. Dewan Bahasa dan Pustaka. Quieting reform: Social Science and Social action in an Urbana Youth Proram. Tarikh Pencarian : 26 Jun 2006. Communication Research. A Study of the Value and Impact of B2B E-Commerce: The Case of Web-Based Procurement. S. M. Ethics. Sage. S. 21: 427459. A.S. (2001). Urbana University of Illinois Press. Field Studies and the Paradigm Crisis.E. Wiley and Sons. Demographic and Motivation Variables Associated with Internet Usage Activities. Kaminsky. 5(102): 161. Teo. Information Technology and Management. H. R.htm . I. Spears. Syed. M. C. D. Smith. C. Kuala Lumpur. (1986).. Guba (Ed). Computer-Mediated Communication in Organizational Settings: Emerging Conceptual Frameworks and Directions for Research. dan Shaw.A. C. M. Electronic Networking Applications and Policy. J. New York and Geneva.179 Simchi-Levi.M. P. Subramaniam. e-Procurement Practices: An Australian Survey 2002.phische. Impact of B2B EProcurement Systems-A Summary Report. dan Shaw. Australia. ERP Research group. New York. P. The Paradigm Dialog. dan Simchi-Levi. Electronic Commerce: Strategies and Models for Business To Business Trading. in E. dan Lea. 5: 348-365. dan Hawking. “Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial”. http://www. (2000). International Journal of Electronic Commerce 6(4): 19-40. New York. McGraw-Hill. Newbury Park. E-Commerce and Development Report. .: 139-157. (2004). Subramaniam. (1994). 25% of Malaysian to have Internet Access. Panacea or Panopticon? The Hidden Power in Computer-Mediated Communication. J. United Nations (2004). Design and Managing the Supply Chain. T. (2002). E. Teo.G. University of IIIinois at Urbana. CITeBM and IDM. (2003). R. The Effects of Process Characteristics on The Value of B2B E-Procurement. Management Communication Quarterly. H. 11(4). dan Micheal J. Stein. J. Subramaniam. (1992).

Journal of Law and Economics. T.E. Emerging Trend in E-Commerce. R.M. Australian Electronic Governence Conference. (2003). McGraw-Hill. G.. Wan Khairuzzaman. International Conference on Electronic Commerce.M.180 Utusan Malaysia. (1994). O. (1996). Pitt. Tarikh Pencarian : 27 Jun 2006 Vaidya. Towards a Model for Measuring the Performance of E-Procurement Initiatives in the Australian Public Sector: A Balance Scorecard Approach. Y. 4(4): 52-57. Callender. T. dan Gao. Manufacturing Systems 18(5): 47-52. Sajeev. R. dan Ung C. Sage Publications. P. European Journal of Marketing. Thesis PhD. Watson. The Impact of The New Technology of Process Control on Workers: A Case Study of A Malaysian Petrochemical Plant. dan Kollmann. 3rd ed..htm . Milan. Sage Publications. 22(2): 233-261. Purchasing Management: Analysis. Thousand Oaks. dan Wind. J. (2000).com. M. University of Derby. (2002).. Buying into e-Procurement. New York. Malaysia.32(7/8): 603-15. Williamson. Williamson. (2000). Second Edition. Case Study Research: Design and Method (Applied Social Research Methods Series Volume 5). Berthon. (1975). A. University of Melbourne. Newbury Park. K..I. J. A Study on Factors Driving Electronic Commerce Initiative and Organization Readiness.. A General Model for Understanding Organizational Buying Behaviour. R. (2000). Marketing Management. F. . (2004). Derbyshire Business School.eperolehan. R. A. E. Webster. dan Zinkhan. Z. O. Ramayah. “Transaction cost economics: The Governance of Contractual Relations”. Case Study Research. Welber. London. Design and Methods. Van Weele. Weil. http://home.E.my/pressclips/2006113c. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-Trust Implications: A Study in the Economic of Internal Organization. Yin.S. Competitive Advanteges in Virtual Markets-Perspective of Infomation based Marketing in Cyberspace. (1998). K. Yin. “Electronic Procurement-Momentum Needed”. Chapman & Hall.F. Emerald Group Publishing Limited: 52(1). (2006). (2000). 12 Januari 2006. Daftar atau Hilag Peluang –Azizan.. G. Y. E-Commerce Impresa. L. Free Press. (1979).K. Work Study (2003). Planning and Practice. W. Kuala Lumpur. Yuserrie. CA.T.

Business Research Method. 5th ed. 7th ed. (1997). W. dan Thompson.H. G.181 Zenz. Zikmund. G. Purchasing and the Management of Materials. (1994). The Dryden Press.G.Wiley. . New York .

182 Senarai Lampiran Lampiran A Proposal untuk menjalankan kajian kes Lampiran B Senarai responden Lampiran C Kebenaran menggunakan soal selidik Lampiran D Garis panduan mengendalikan temubual Lampiran E Soalan soal selidik dan soalan temubual Lampiran F Pink form Lampiran G Borang SBB 19B Lampiran H Borang pendaftaran vendor/pembekal Lampiran I Borang pemarkahan pembekal Lampiran J Surat setuju terima .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful