You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 11 105 Poz.

68, 69 76 /
§ 2. ś ą i nadzór nad ą
powierza ę Ministrowi ł i Handlu.
§ 3. Wykonanie niniejszego ą porucza
ę Ministrowi ł i HandlU w porozumieniu
r; Ministrem ś
§ 4. ą niniejsze wchodzi w ż
z dniem ł z ą ą ą ą od dnia 1 ż
dziernika 1948 r.
Prezes Rady Ministrów: J. CyrdnkieWiCz
Minister ł i Handlu: H. Minc
Minister ś St. Skrzeszewski
Ą MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 9 lutego 1949 r.
o ż granie wiejskich Gnojn-o i Szczytnild w powiede buskim, wojewódzh"7ie \ieleckim.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 22 ś
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz ą
. wania i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 86,
poz. 770) ą co ę
§ 1. Z gminy wiejskiej Gnojno, w powiecie bus-
kim, województwIe kieleckim, ł ą ę ą
Palonki i ł ą ę ą do gminy wiejskiej Szczytnild,
w ż powiecie i województwie .
§ 2. ą niniejsze wchodzi w ż
z dniem ł z ą ą ą ą od dnia l
1919 r.
Ministel Administracji Publicznej: Wio .wolski
f()
Ą MINISTRA ADMINISTRAcn PUBLICZNEJ
z dnia 24 lutego 1l..
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa ł Reform Rolnych w sprawie ulg w podatka
gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.
Na podstawie art. 10 ust. 4 dekretu z dnia 20 mar-
ca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P.
z 1947 r. Nr 40, poz. 198 i z 1948 r. Nr 21, poz. 142,
Nr 41, poz. 297 i Nr 52, poz. 416) oraz art. 35 dekretu
z dnia 16 maja 1946 r . o ą podatkowych
(Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, poz. 173 i z 1948 r. Nr 36,
poz. 243 i Nr 52, poz. 413) ą ę co ę
§ 1. GospodarstwoJI1 rolnym indywidualnym
i ł ą ę ą da
punktów skupu ł sieci handlowej ń
stwowej lub ł lub do innych upowazmo--
nych do skupu ę w ramach normalnego
obrotu handlowego ł cen rynkowych oraz w ra-
mach kontraktacji - przyznaje ę za rok podatkowy
1949 ulgi w podatku ' gruntowym w rozmiarze ę
ą
I:. - Gospodarstwa rolne ł
grup ś w kwin-
talach ż ł ż ą za pod-
ą do ulg podatkowych norm/J dostawy trzody
chlewnej w kg na gospodarstwo
ś ć ulgi w P04
datku gruntowgm ID °/
0
ę do wpmiaru podatku
gruntowego
1
ao 50
ponad 30 Ł 4i)
40
"
50
50
..
60
50 ..
80
80 100
100 130
"
130
..
150
150 180
\80
Ol
.250
250
Rejon I Rejon II
ń Warszawa
Lublin Katowice
Ł Bydgoszcz
Kielce
2 3
100 lOG
140 120
160 140
180 170
220 200
280 240
340 300
400 360
480 -_.- 430
560 520
100 iSO
Rejon III Rejon IV
._--

l
ł Olszt)JD
\1llJmlaru za rok pod
Kraków Szczecin
1949.
I
ł ń
RzeszólD
I
4
I
5
I 6
I

I
ł 50
o
io
110 100 40 Ofo
130 120 .
25 %
150 130 22 %
.'
180 170 210f0
220 200 16 %
260 240 13 %
320 280
11%
400 350 10 %
1
480 420
8%
1i00 sao
7°11t.