You are on page 1of 1

I

,Dziennik Ustaw Nr 39 364 -- Poz. 298 i 299
-------------------------------------------------------------------~-------------

298
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 1951 r .

w sprawie z~iany granic miasta Zgierz w województwie łódzkim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia . 4' lutego miasta Zgierza i włącza się ją do miasta Zgierza w tym-
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjn ego że w ojewództwie.

Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, Ćo na- § 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze-
stępuje : sowi Rady Ministrów. -
§ 3. Rozporzą dzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
§ 1. Z gmin Brużyca Wielka w powiecie łódzkim, szenia.
województwie łódzkim wyłącza się tozęść gromady Kro-
gulec o obszarze 6,16 ha stanowiącą enklawę na obSzarze Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

299
ROZPORZĄDZENIE RADY -MINISTROW

z dnia 23 lipca 1951 r.

w sprawie wykonania dekretu o planowym skupie zhóż.

Na podstawie art. 11, 13, 15 i 21 pkt 4 i 5 dekretu 2) plan dla spółdzielni produkcyjnych,
- z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż (Dz. U.- 3) plan dla gospo(larstw uspołecznionych oprócz pań­
R. P. Nr 39, poz. 297) zarządza si ę, CO następuje : stwowych gospodarstw rolnych podległych Mini-
strowi Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz
RO, zdział 1. 4) plan dlli zespołów uprawowych.
Plany skupu zbóż.

R o z d z i a ł II.
§ 1. , Artykuły, powołane
bez bliższego określema,
ozna czają artykuły dekretu z dnia 23. lipca 1951 r. Ustalenie ilości zboża, objętej obowiltzkiemsprzedaży
o planowym skupie zbóż (Dz. U. R. P . Nr 39, poz. 297). przez indywidualne gospodarstwa rolne.

§ 2. Prezyąium Rządu uchwala ;państwowy plan § 6. 1. Prezydia gminnych rad narodowych ustalają
skupu zbóż z podziałem na województwa. w ramach gminnych planów skupu zbóż ilOści zboża,
objęte obowiązkiem sprze9-aży przez indywidualne
§ 3. Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontrak- gospodarstwa rolne (§ 5 pkt 1).
tacji na wniosek prezydiów wojewódzkich rad narodo- 2. Ilość zboża objętą , obowiązkiem sprzedaży przez
wych zatwierdza w ramach państwowego planu powia- indywidualne g()Spodarstwa rolne , ustala się, mnożąc
,t<Jwe plany skupu zbóż. ilość hektarów' przeliczeniowych w danym gospodarstwie
przez norm'ę w kilogramach odpowiadającą danej grupie
§ 4. Wojewódzcy pełnomocnicy Centralnego Urzędu gospodarstw .
Skupu i Kontraktacji na wni~ek prezydiów powiato- § 7., W celu ustalenia hektara przeliczeniowego
wych rad narodowych zatwierdzają w ra:tlU;lch planów (art. 11) dzieli się obszar całego Państwa na trzy .rejony,
powiatowych -- gminne plany skupu zbóż. a grunty orne na sześć klas wedłu~ ich jakości.
§ 8. Obszar gruntów " ornych w pos.z czególnych·
§ 5. Gminny plan skupu zbóż obejmuje: rejonach i klasach oblicza się w hektarach przeliczenio-
1) plan dla indywidualnych gospodarstw rolnych, wych według następującej tabeli :

Klasa gruntów ornych I rejon II rejon in rejon

l ha równa się 1,8 ha przelicz. 1,9 ha, przelicz. 2,0 ha przelicz.
II l ha ,, ' 1,6 1,6 1,7
" " " "
III ha 1,2 1,2 1,3
" " " "
IV ha 1,0 1,0 1,0
" "
V l ha .. "
0,8
" "
0,8
" "
0,8
"
.
VI l ha ,. 0,6 0,5 «>,5 Ił
" II
" " II
"