You are on page 1of 2

D zienn'k Ustaw .

Nr 27 - 246
, Poz. 199, 200 i 201
'J} gminy Bródno z wyj ątkiem gromad Brzeziny i ,Gr o- g) części gromady Szamoty - z gminy Skorooze,
dz'sk, które włącza s' ę do gminy Mar ki; , hJ Grabów, Grabówek, Imi elin, ·Kramowola. 'Wy-
4) gminy WfJ.wer z wyjątki em gromad: a) Miłosna Sta- czółkioraz części gromad Dawidy, Dawidy Po-
ra, którą włącza s i ę do gminy Sulejów2k, b) Pohu- duchowne, Jeziorki Polskie i Jezjocki Nowe
lanka, którą włącza gię do gminy Wi ązowna, z gminy Falenty.
5) gromad:
a) Chrzanów, Groty, Groty Kolonia, Miasto Ogród 2. Szczególe wy przebieg graI'icy m i as~a stołecznego ,
J el«lek, Odolany oraz części gromad Bemowo Wa rszawy i powiatu warszawskiegQ na odcinku poszcze-
(Boernerowo) i Macierzysz - z gminy Blizne, gólnych gmin, grcmad i CZęŚCi {~romad ustali do dnia
b) Borków, Julianów, Miedzeszyn, Miedzeszyn No- 1 lipca 1951 r. Prezes Rady Ministrów w drodze zarzą­
wy, .Mi 2d?Eszyn Wieś, Radość; Wólka Zerzeńska, dzenia wydanego na wniosek komisji, w skład której
Zagoźdź oraz części gromad Bł ota, Falenica,. wejdą:
Michalin i Zbójna Góra - z gminy Falenica 1) przedstawiciel Prezydium Rady Ministrów jako
Letnisko, przewodnlezący,
e) B iałołęka Dworska, Choszczówka, Dąbrówka 2) przedstawiciel Prezydium Rady Narodowej m . Bt.
Grzybowska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Warszawy,
Marcelin,/ Nowodwory, riUcly, Świdl'y Stare, . 3) przedstawiciel Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
Tarchomin, Tomaszew, Wiśni ew o oraz części rodowej w Warszawie.
gromad Mi chałów-Grabina iSzamocin - z gmi- Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów podlega ogło­
ny Jabłonna, szeniu w Monitorze Polskim.
d) części gromad Bielawa i Gawroniec - z gminy
Jeziorna, § 2. Wykonanie rozporz ądz enia p(}ruc~a się Pre--
e) części gromady Ząbki - z gminy Marki, zesowi Rady Ministrów.
f) Górce, Górce-Nowe, Mło dny, Młoci ny Miasto
Ogród, Placówka, Radiowo, Wawrzyszew wr az § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
z lotniskiem Babice, Wawrzyszew-Nowy, Vva- ogłoszenia.
wrzyszew-Stary oraz ezęSCl gromady Wólka
Węglowa - z gminy rvnociny, Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiew.iez

200

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 maja 1951 T.

w sprawie zmIany granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i GoJub.

Na podsiawieart. 2 i al:t. 5 ust. 1 ustawy z .dnia wiecie wąbrzeskim, województwie bydgoskim łączy się
.f lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału admi- w jedno miasto pod nazwą Golub-Dobrzyń w tymźe
nistracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) za- powiecie i województwie.
rządza f)ię, co następuje:
§ 3. Wykonanie rozporząd~€niaporucza się Pre-
§ 1. Z powiatu rypińskiego w województwie byd- zesowi Rady Ministrów.
goskim wyłącza się miasto Dobrzyń nad Drwęcą i włą­
cza się je do powiatu wąbrzeskiego w tymże woje- § 4. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ·
wództwie. ogłcszenia.

§ 2. Miasta Dobrzyń nad Drwęcą i Golub w po- Pret:f::s Rady Ministrów: ·J . Cyrankiewicz

201

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 maja 1951 r.

w sprawie zmiany granic, siedziby nazwy niektórych gmin" w powiecie i województwie warszawsldl)l.·

Na podst awie art. 4 usta\vy z dnia 4 lutego 1950 r. § 1. Siedz i bę gminnej rady narodowej gminy MIo-
... Odokonywaniu zmian podzi ału administracyjnego Pań­ dny w powiecie i województwie warszawskim przenosi
Ehva (Dz. U. R. p . Nr 6, poz. 48) ' zarząd za się, co nastę­ się z Młocin do Łomianek, a nazwę tej gminy zmienia
. puje: się na Łomi anki. '
-
Dziennik ustaw Nr 27 ~ 24T ' - ,,: Poz. 201, 202 j 203

§ 2. , Sied~bę ,gminnej- rądy na~ejgminy FaJe-


, ,
cza ' się , j" do ,g miny, Sulejówekw '~tymźe .powiecie :i ' w6-
o,~,~ Let.n}~f.;o w. pov,v,ięcie i w.~j~wództwiewarsza~kim jew6dztwie. ' , ,,
przenOSi się li: Falenicy do Józefowa, a nazwę tej gminy
zmienia się ~Józefów. ' § 4. 'Rozporządzenie 'wchodzi VI życie z dniem
ogłoszenia.
§3. Z gminy Józefów w powiecie i województwie
warszawskim wyłącza się. gromadę Zbójna Góra i włą- Prezes , Rady , Ministrów:J. Cyrankiewicz

202 .

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTR()W

z dnia 10 maja 1951 r.

w sprawie zmiany granie ~D Górył pińczów w powiecie pińezowskim, woJewóddwie kłelecldm.

Na podstawie art.
4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. i Zakrzów i włącza się je do ,g miny Pińczów w tymże
o dokonywaniu zmian podziału · administracyjnego Pań­ powiecie i w9jewództwie. .
stwa (Dz. U. R.. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co na-
s1;ęptJje: § 2. Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem
1 lipca 1951 r.
§ 1. Z gminy Góry w powiecie pińczowskim. wo-
jewództwie kieleckim wyłącza się gromady Skrzypiów Prezes Rady Ministrów: J. CyrankiewIcz

203
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MlNISTIWW '

z dnia 10 maja 1951 r.

w sprawie uniany I ....ic mi_ta Limanowa.

Na podstawie art. 5 ust. l ustawy z dnia 4 lutego StaraWieś przy potoku Stara Wieś w kierunku
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyj- p$1dniowo-zach~im zachodnimi granicami parcel
nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, Nr kat. : 3909/2, 324, 3909/1, 3915, 3919, 3923/2,
co następuje: 3923/1, 3928/3, 3928/5, 3928/6, 3929/2, 4029/2, 4126/3
(droga) do punktu stycznego z parcelą Nr kat. 4024/2
§ 1. 1. Z gminy Limanowa w powiecie limanow- oraz północną granicą parcel Nr kat. 4024/2 i 4024i3,
skitn" województwie krakowskim wyłącza , się: po czym skręca na południe zachOdni ą granicą tej
1) część gromady Lipowe obejmującą parcele Nr Nr parceli i b iegnie zachodnimi granicami parcel Nr Nr
, kat,: 71, 108, 113, 116, 118/1 - 118/3, 121/1, 121 /2, kat.: 4019/ 7, 4019/8, 4019/9, 4019/4 i 4019/5, 4126/3
122/ 1 - 12215, , 123/1, 123/2, 124, 126, 127/1 - 127/4, i 4019/2, którą dobiega do granicy potoku Golczów.
128/ 1, 128/2, 129, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, Od tego punktu granica biegnie w kierunku po-
410/1 - 410/4, 621, 602/1 (droga) w części leżącej na łudniowo-wschodnim południowo-zachodnią grani-
wschód od linii przedłużenia na południe zachod- cą potoku - Golczów od punktu stycznego z p a rcelą
niej granicy parceli Nr kat. 131/1 oraz 607/1 (droga) Nr kat. 3548/ 1 i dalej zachodnimi granicami p arcel
w części l eżącej na północny-wschód od linii prze- Nr Nr kat. 3548/1; 3548/4, 3550, 3555/1, 3555/2, 3572 14,
dłużenia na południ e zachodniej granicy parceli 3572/2. Od południowo-zachodni ego narożnika par-
Nr kat. 113" celi Nr kat. 3572/2 granica skręca w kierunku
2) część gromady stara Wieś, wschodnim i biegnie południowymi granicami par-
3) część gromady Mordarka, cel Nr Nr kat. : 3572/2, 3576, 3581, 3580, 3582,
4) część gromady Sowliny 3583/ 1, 3583/2, 3583/3, 3583/4, 3597, 3596/ 2, 3602,
i włącza się je do miasta Limanowa w tymże powiecie 3600/1, 3600/2, 3601, 3610/1, 3610/2. Po przecięciu
i województwie. drogi Nr kat. 4294 po linii przedłużen i a na wschód
.' ,.' 2. " Nawa granica miasta Limanowa i gminy Lima- granicy południowej parceli Nr kat. 3610/2 granica
nowa biec będzie: skręca początkowo na południowy-wschód, a na-
l) na oą.cinku gromad Stara Wieś i Mordarka od pun- stępnie na wschód biegnąc p6łnocno-wschodnią gra-
ktu stycznego granic miasta Limanowa gromady wc, drogi Nr kat. 4294 i południowo-wschodnirn1