You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr ltJ -90 Poz.

76 i 77 '

76

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z .dnia Wlutęgo 19.51r.

.,~ra.,ie '.,prow~ia pubłica.ej ~r.k;i łokałam.i w 'Riekt;órydJ. aiejlKloweśeiadt 'wojewMłdw łJiałwst.edt<iego


i bydgos){iego.

Na podstawie art. 2 lIst. 2 i 3 Dekretu z dnia 21 grud- :§ 2. Wprowadza się publiczną g.oopodarkę lokalami
nia 1945 r.o publiczneJ gospodarce lokahmi {Dz. 'n . R. P. mi eszkalnymi w miastach 'Mogilno i 'golec Kujawski wo-
z 1950 r; Nr 36, poz. 343) zarządza się, oonaśt:ępU~: ~ewóeiWtw:a 'byngOfikiego.

§ ~. W:prowadza się. p;ubliCzną gospodark~ lokalami §··3. Publiczną gospodankę lokalami w miastach: Sta-
w cał ości: rooielce, Supraśl i Wasdaków podporządkowuje się wła­
1) w województwie 'bta:lostockim: dzom kwat enm1kowYm -miasta Białegoot()ku.
a) w miastach : Biels~ Podlaski, Sokółka, Suwałki,
§ 4. Wy-wonanJie rozporządzenia porucza się Prezesowi
Wysokie Mazowieckie, Sta:r;oSielce, Supraśl, Wa-
, Rady ' Ministrów oraz Ministrowi Gospodarki .Komunal-
S'Jil.k&W, :Łapy, lHa~n&wka, Knyszyn, ;Ciechano~j;ec,
nej. ' .~
. Siemiatycze, Szczuczyn i Zambrów;
. b) w gmmacizie Sl!Jcbowola., ,gminy Suchowola, fl0- § '5. Ri@:z<porządzen<ie 'Wchodzi w 'życie zdn;iem ogło­
wiat u sókÓ'ls~o , . szeni a.
2) w W'<łje:w&dztw.ie .b,~A;;>_'lSkim.:
w · miastach: Pakość, Fordon i Koronowo.

ROZPORZĄDZENIE R2\BY MINISTROW

z dnia 10 lutego 1<951 r .

w sprawie lfrzekazyWania 'ro'lniczym -spOłd·iiebiiem pruaukyjnym. ~ier.ut:;.om{)ści rolnych,


stanowiących wła~ność Państwa.

Na p odstawie art. 3 ust. 3 dekretu z d.'lia26 kwietnia 2 . .Qdpis wni<oslru. -o pnzekazanie iP~ył.a ,prezydium
1:94'9 r . o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości. 'nie- wojewódz.ki-€ii :rady nar.OI±l(!}w~j (wydz.ia-ł :r 91nictwa i leś­
zbędnych dla realizacji n arodowy ch planów gospodar- nictwa) do wiad(!}mQŚci poo'iadacz(!}wi meruchomości, w y-
c zych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197 i Nr 55, poz. 438) za- znaczaj·ąc ,m u miesięczny termin na «)świadczenie się.
rząmza się, 'co ;następuje: Orzeczenilie może Z3'paść dopieTO po upływie t-ego tenrninu,
p rzy czym przy orz·e kaniu powinny b yć rozważane zgłG­
§ 1. 1. Wniosek o przekazanie nieruchomości rolnej, szone w terminie wnioski posiadacza.
stanowi ą cej własność Państwa, składa rolnicza spółdziel­ 3. P r.zekazanie gruntów o powierzchna ~nad 50 ha
n ia produkcyjna, za pośrednictwem prezydium właśCi .... oraz inny.ch n1eruch(!)mości , ,których wartość .szacunkowa
wej ze względu na jej siedzibę powiatowej rady narodo- łącznie -z przynależnościami z wyłączeniem gl'.u ntów prze-
w ej, do prezydium wojewódzkiej rady narodowej (wy - kracza 300.000 zł, odbywa si ę za zgodą Ministra R(!}lnictwa
ci zi. a łu rolnictwa i l eśnictwa) , właściwej ze wzgl ędu na i Reform Rolnych.
m ieisce siedziby spółdzielni. J'eże1i wniosek dotyczy nie-
ruchomości, p ołożonej w innym województwie, prezy- § 3. PTzeka~nie obejmuje ' nieruch@mość fi: wymie-.
'di u m wojewódzkiej rady n arodqwej (wydział rolnictwa nionymi w decW-Zjji tO przekazaniu zasiewami li przynahż~
i-l, eś nic twa) , które wniosek otrzymało, przekazuje go ze nościami (inwentarzem żywymi martWym, zapasami, .zh.:..r~
s wola opinią prezydium wojewódzkiej r ady n-arodowej, nem d'@siewu itp ..).
właśdwe j ze względu n a p oł ożenie nieruchomości.
. 2. Vvniosek powinien zawierać wskazanie nierucb a- § 4. 1. Pr21ekazani-e nierucbomości następuje w :za-
m o$ci z o k r e śleni em jej powierzchni i opisem granic rzą d i bezpłatne użytkowanie ; prz.ekaz.anie przynależności
oraz - \v miarę możności -'tloł ączen±em .'SŻkiclil..sytuacyj­ i z atriew<fJw 'llastępu~-e na własność ;za rcenę i na w.arun-
n ego. wskazan1e posi8.d a cza nieruchomości oraz wymie- karh ~k reśłOIły.ch w decyzji 10 przekazaniu.
nienie przynal'eZności izasiew0w, jakie .spółdz'iełnia reh:oe 2. RoJall:cza IStOOłilł21iehria 1l'r.e:d1likcy.1na m e lllJnzejllnuj e
przejać ł ącznie z nieruchom ością . odpowiedzialności za ujawnione w księdze ' wieczystej ob-
ci ążenia z tytułu praw rzeczowych <Oglr-ani czonydl oraz
§ 2. 1. O przekazaniu nieruchomości orzeka prezy- <Ji)r.aw i .l'OSzc2Jea <{)5()bistydł.
dium wojewódzkiej rady nar~we~ właściwej Z('Wl4gI~ę­ R Przet'>is ust. '2 llli~ ~o:ty6zy g05,p@"~CZ:-o t\JlZasW.nio-
du na miejsce '1Xlłożenia ' nieruchomości. - nych służebnościprzechódu, przejazdu lub wodopoju:
Dtlrei!mik lJ'5taw Nr 10 -91- .~. '7'1

§ 5. 1. Decyzj'a o . przekazaniu nieruchomości po- tym pqypadku mają odpowiednie zastosowanie przepi-
winna zawierać: sy §§ 12-16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
~ 'Śierpoji'a 1~ll:9 T. W :sprawie przekazywania nierucho-
1) określenie nieruchomości z podaniem oznaczenia księ­ mości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gos-
gi wieczystej, wymienieniem powierzch:lili i .(!)pj'S~ . ,po.clar~y,ch (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 354).
II .
granic nieruchomości oraz opis znajdujących się na
n iej budynków i irn:n;rch ,:umz-ądzeń, rz.wlą.z.aniY.cb z nie-
" ruchomością w sposób trwały ;
!§ '7. 1. Na 'flOdstawd-e 'Prawomocnej lub ostatecznej
decyzji o przekazaniu prezydium wojewódzkiej rady 11.:1-
2) .szczegółowy opis przynależności przekazanych łącz:" lr-OO.ewej ( wyd7!ffi'ł lr®<1nietwa i l1eśIl1intwa), które <i>T.Eekało
IW .sprawre, ustali IW osolilnej deCF.zji 1emnin abjęcia nie-
nie z nieruchomością; ,
:Tl:l'ch'Q!tnooci pmez spółdzielnci:ę IW iakty.czne władanie.
. Termin rpowyz:szypowin±en 'by-ć uzgoom@Dy., wmia'llę
możuuśći. ,z dotychczasl!>wym ]p!!lSia&rezern ,i \1!1stail:any ' w
taki sposób, aby ciągłGŚć '(!)l'odo.kcji T01nęj 'W 'Przekazywa-
Jej nieruchomości zostala utrzymana oraz aby, spółdziel­
1» wycenę przynależności iz,asiewów; ,m a 'l'D'0gła. T,QZp0CZ~ć up.raw.ę we właściwym (Czasie.

'6) w raZli~ pu'trzebv - okreś1eni...~sl':1żfbności, które 'ob- 2. Decyzję, o której mowa w ust. '1., doręcza 'spółdzi el­
ciążają spó!dZ'ielnię (§ 4 ust. 3). ni w uroczystej formie delegat prezydium w.o jewódzkiej
1ub ,powiatow~jrady n,arodowej na zwołanym w 'tym celu
posIedzeniu zarządu spółdzielni.
,
~ 2. Wyceny nieruchomości oraz zasiewów dokonuje
.', się zgodnie z iJl)r.zepisami roz;p0l:Z9dzenia Rady Ministrów 3. O dacie doręczenia decyzji .spółdzie1IlJia ,p0Wl:nna
z dnia 3 czerwca 195:0 r. w sprawie ustaleriTa norm 's za- być zawiadom~ona przynajmniej na 3 dni naprzód.
cunkowych dla n i~ruchomości nabywanyt:h w celu reali-
2.a cji narodowych planów gospodarczych ·(Dz. U.R P.
Nr 26, poz. 234 i :Nr 52, poz. 482) z tą zmianą, że dl) war- § 8. Z objęcia przez spółdzi.elnię nieruchomości w fak-
tości szacunkowej hie dolicza 'srę sumy wyrownaw,czej. tyczne władanie s.pis.u~:e się protokół zdawczo-odbiorczy•.
który podpisują przedstawiciele dotychczasowego posia-
da:cza .i .spółdzielni oraz delegat prezydium wojewódzkiej
3. Wyceny lprzynależności (§ 3) dokonuje się po za- lub powiatowej rady narodowej.
sięgnięciu ~ii komisji szacunkowej w.sklaGlz.ie.: przed-
stawiciela prezydium powiatowej rady narooowej , właś­
ciwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, ja- 'li '9:
i. Należność za składniki majątkowe przekazane
odpłatnie spółdzJielniazapłaci w dzies.ięciu równych ra-
ko przewodniczącego , oraz po jednym przedstawicielu:
'g minnej rady narodowej i 'Związku S'amup'Om:ocy 'Chłop­ tach .r.~ych. Pierwsza Il'atta !Płatna jest 'W ID;iesiącu
;patźdciern1k·u :mItu następnego 'PO objęciu .ni'eI'iltch.omości.
skiej , przy udziale --,- w 'rcrz'ie pdtrzeby - TZ'ecz'()znawcy,
'W fakt:ylczn-e \vłaclanie. '
powołanego pr~ez przewodniczącego. Ucnw.a:'ł:y komisji za- .
padają większością głosów; w Tazie równej li'CZby gło­
sów decyduje głos przewodniczącego. Komisja wydaj e '2. 1~i(')Z'1i:czenia, związane .z ''(!)f1Z.e'kazam,i-em 'Il.Yerudl'6-
opinię po wysłuchaliiu przedstawicieli dotychczasowego mości , dokonywane będą z Państwowym Funduszem
posiad acza oraz spółdzielni , o ile się zgłoszą. ZiemI .
\.
§ 10. il"eżeli pOSiiadaClZ, nie będ:ąey władzą lub urzę­
§ 6. 1. Od decyzji w sprawie przekazania przy.slu-
derm, ućh:ylasię IOcl. wylronania ·decN.zji \O pr.zekazaniu,
guje stronom prawo odwoł ania się w terminie 14 dni do stosuje się prz.e pisy ,o postępowaniu 'Przymusowym w ,ad-
Ministra Rolriictw.a i Reform Rolnych.
ministracji. I

2. W przyps.dku gdy posiadacz nie zgadza się na prze- § 11. Przepisów rozporząd zenia niniejszego nie sto-
kazande nieruchomości , Minister Rolnictwa i Reform RoI-: suje się do nieruchomości rolnych będących we wład a­
nych uznaws~y w całości lub w
częśei słuszn<i>ŚĆ WJliosku niu urzędów lub instytucji , podległych Ministrowi B ez-
o przekazanie zwraca się do władzy naczelnej posiada- pieczeństwa Publicznego, oraz do gruntów, na któ-
cz.a o wyra żenie zgody na prze kazanie nieruchomości w rych u:rządzone są przedstiębiorstwa przemysłowe, jak
oznaczonym przez siebie zakresie. Wł adza naczelna po- na przykład: tuczarnia, kaszarnia, płatkarnia, młyn, ce-
siadaczC\ powirula w ciągu 14 dni udzielić odpowiedzi. gielnia itp.

3. Decyzję o przekazaniu nieruchomości Minister Rol- § J.2. ~ykonani.e rozporządzenia ,porucza się Prezeso-
nictwa i Reform Rolnych 'muźe wyda 'c tylko po otrzyma- wi Rady 'Ministrów, 'Przewoaniczącemu Państwowej Ku-
mili OOp'ow.ierlzi włacfuw :nanzelr:l"€g posiadacza, zawrerają­ m isji Planowania Gospodarczego, Ministrowi 'Rolnic'twa
(Cej 'Żg,od.:ęna przekazanie. j .R efOl:m Rolny,c h oraz wszystkim rrunjstrorn.

"F
, 41" W 'p rzypa'lilku <gdy w-i'adza Traczelna ~ad.:acza -00- . :§ 1'3.. 'Ru~rząazen;i'e wchodZi w "Życie 'Z . ,dniem :oglo-
mówiła przekazania nieruchomości 'albo nie udzie'liła 00- ,8zenia.
pmMi:edzi w~114 ,ani, Minister iRolnłctwa i.Rcl0.rm
Rolnych przedstawia sprawę do decyzji .Pr:2ewt'looiczące-
go Hailst~owej KomisjiPlan@wania 'Gospodar.cz!'lgo. W 'Prezes Rady 'Min'istrilw.: J. 'Cyran1dew'icz