You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 7 - - 62 - Poz.

58, 59 60
§ 29. 1. Nauczyciel om ł zawodo-
wych, wymien ionym w § 2H pkt 3 i 4, oraz
nauciycieiom ł ł nauczycie-
li ł ł ą stopnia licealnego,
ł i ł spec' alnych, uznanym przez
Ministra ś lub Pr ezesa
ę Szkolenia Zawodowego za wybitnych
pedagogów, ż ć przyznany dodatek ,
ł ż w ś 157,50 ł
2. ę osób ę dodatkiem przewidzianym
w ust. l ust ala Min ister ś i Prezes Centralnego
ę Szkolenia Za wodowego w porozumieniu z Mi-
nistrem Fln3nsów.
D z i a l IV.
ś i ń
§ 30. W}akty"y minister (PI ezes Centralnego ę
Szkole'nia ł ż w przypadkach ł
ą na szczególne ę ć do czasu
ł ż okresy pr acy, kt0rych ł § 27 ą
dzenia Rady Minist r ów z dnia 19 lutego 1949 r. w spra-
wie ż i a'..l toUlatycznego przechodzenia nauczy-
ciel'i do ż grup ż (Dz. U. R. P. Nr 14,
poz. 85 i z 1950 r. Nr 39, poz. 353).
§ , 31. Z dniem weJsCLa ·w ż nlllleJszego rozpo-
ą ą moc ą ą ą przepisy w sprawach
unormowanych niniejszym ą a w szcze-
ś
1) ą Rady Ministrów z dnia 19 lutego
1"949 r. w sprawie ż i automatycznego
przechodzenia nauczycieli do ż gf\lP upo-
ż (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr H, poz. 85
i z 1950 r , Nr 39, poz. 353).
2) ą Rady Ministrów z .dnia 11 sierpnia
1950 r: w sprawie dodatków funkcyjnych i ł ż
wych cHa nauczycieli ł zawodowych (Dz. U.
R. P. Nr 4&, poz, 421) w stosunku do nauczycieli
i wychowawców ł i ł ł Mi-
nistrowi ś oraz Prezesowi Centralnego ę
du Ę Zawodowego.
§ 32. Wykonanie ą porucza ę Pre-
zesowi Rady Mimstr ów, Ministrowi Finansów oraz
ł ś ministrom w zakresie ł im ł
ł
§ 33. ą wchodzi w ż z dniem
ł z ą ą ą ą od , dnh 1 stycznia
1951 r.
Prezes Rady' Ministrów: J. CyrankieWICZ
59
Ą RADY
z dnia 24 stycznia 1951 r.
'W ż ż ś "Towarzystwo ł ł ż ł ż .. zych".
l'<a pJClsLawie ad . 56 ą Prezydenta
. Rzeczypospolitej .z dnia 27 ź 193.2 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P Nr 94, poz. 808, z 1946 r.
Nr 4, paz, 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 iNr 45, poz., 335
oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 401) ą ę co ę
puje:
§ l. Stowarzyszenie ż ż ś "Towa-
rzystwo ł ż ł ż dzia-
ł ą na podstaw:e ą Rady Ministrów
z dnia 5 ś 1916 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 270),
ą ę
§, 2. 1. Minister ł ż i Nauki wy-
znaczy ę ą Tm.varzystwa, która prze-
prowadzi ę w terminie do dnia 31 nlaja 1951 r.
2. ą ą stowarzyszenia, przeka-
zany zostan ie zgodnie z § 63 statutu Towarzystwa (Mo-
nitor Polski z 1949 r . Nr A-79, poz. 982) na cele pomocy
materialnej d ia ł stosownie
do decyzji Min'stra Szkól ż i Nauki.
§ 3. ą moc ą Rady Ministrów:
1) z dnia 28 marca 1934 r. o uznaniu , Towarzystwa
ł ł ż Akademickiej za stowarzy-
szenie ż ż ś (Dz. U. R. P. Nr 34,
poz. 313),
2) z dnia 5 ś 1946 r. w sprawie zmiany nazwy
Towarzystwa ł ł ż Akademickiej
na Towarzystwo ł ł ż ł ż
szych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 270),
3) z dnia 21 ś 1949 r. w sprawie nadania To-
warzystwu ł ł ż ł ż
nowego statutu (Dz. U. R P. Nr 53, poz. 403).
§ 4. Wykonanie ą porucza ' ę Pre-
zesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Szkól ż
i Nauki.
§ , 5. ą wchodzi w ż z dniem
ł z ą ą ą ą od, dnia 1 styczn' a
1951 r .
Plei:es Rarty ł J . CyrankIewIcz
60
Ą MINISTRA PRACY I OPIEKI Ł
z dnia 19 st!Jcznia 1951 r .
W sprawie sp')scbu dokonywania ł ń w zakresie ń ł uiszC7Iania ł
ś ł pracy.
kontroli
Na podstawie art. 21 ust. 4 l 5 i art. 218 ust. 1 ,
wy z dnia 28 marca 1933 r . o ubezpieczeniu ł
(Dz. U.R. P. Nr 51, poz. 396 z ż zmianami)
ą ż ę co. ę
§ 1. ą niniejsze 'dotyczy wszystkich
pracowników, ą ą ubezpieczenia ,
w zakresie jakiegokolwiek rodzaju . ń spQ):ecz-
nych, nie ł ą ą ubezpieczenia dodatkowego
/
ł tJstaw Nr l
reków, oraz ł pracy, ą pracowni-
k6w, ą ą ubezpieczenia.
§2. 1. ż ł pracy ą jest za-
ć ę na odpowiednim formularzu we ł ś
wym oddziale obwodowym ł ń Spo-
ł w ą 10 dni po uruchomieniu i ę
pierwszych pracowników.
2. ł ś do ę rejestracji jest ł
obwOdowy ł ń ł w którego
ę znajduje ę ł pracy.
§ 3. 1. ł pracy ą ą ć
ł wszystkich zatrudnionych pracowników do
ł ś ł obwodowego ł ń
ł
2. Pracownikom ł ż prawo ł ę do
ubezpieczenia w razie zaniedbania tego ą przez
ł pracy. Pracownik ż ć ł w ż
dym czasie i w dowolnej formie, ą ń rozpo-
ę zatrudnienia.
§ 4. ł ł pracy ą obo-
ą ł przez podawanie stanu zatrudnienia
w ostatnim dniu poprzedniego ą przez wydawa-
nie legitymacji ubezpieczeniowych i dokonywanie wpi- '
sów do legitymacji.
§ 5. ł pracy, ą we ł pry-
watnym, ą ą ł przez przesy-
ł imiennego wykazu pracowników, zatrudnionych
w ą ł z podaniem daty ę
i wtania zatrudnienia przez pracowników rozpoczyna-
ą lub ń ą zatrudnienie w danym ą
oraz innych danych, ś w instrukcji ł
ń ł jak ż przez dokonywa-
nie wpisów do legitymacji ubezpieczeniowych.
§ 6. Wszystkie ł pracy ą ą ł
ć imiennie do ł ś ł obwodowego Za-
ł ń ł ę ą do pra-
cy pracowników ł w ą 10 dni po przy-
ę do pracy.
§ 7. 1. Podanie stanu zatrudnieriia lub ł
nie imiennego wykazu pracowników ł ś od-
ł obwodowemu ł ń ł
nych powinno ą ć do dnia 10 ż ą za
ą ł ł ą z obliczeniem ł za ten
ą
2. ł pracy, ą pracowników
ą dodatkowemu ubezpieczeniu górników,
ą dodatkowo stan ż tych ' pracowników.
3. ł pracy, którym powierzono ł ę za-
ł ę ż z ń ł ł ą
wraz"z obliczeniem ł ę rozliczenia z wy-
placonych ł
4. ł Ubezpieczell ł w porozu-
mieniu z ą ą ą ZawodOWych ustala
wzory formularzy rejestracji ł pracy, obliczenia
ł i ń oraz normuje w drodze instrukcji
tryb ę ł pracy przy obliczaniu ł
dek i rozliczaniu ę z ł ł
§ 8. 1. ż ł pracy ą jest
w ą 10 dni od dnia ę pracownika ć
odpowi edniego wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej
oraz ć ł }'Vpisów o ustaniu zatrudnie-
nia .
. 2. ł ń ł ż ć
ś ć wpisów, dokonanych przez ł .pracy w le-
gitymacji;"'zestanem ą i na Podstilwie innych
ć odmiennie ą . ubezpieczenia,
Jego zakres i czc,s· trwania.
§ 9. I. Pracownikom, ę po raz pierwszy:
ą ubezpieczenia, ł ł pra ..
cy ą ą w terminie ś w § , 8 Wf,';
ć legitymacje ubezpieczeniowe.
2 . . Pracownikom zatrudnionym w ł pracy,
ą we ł prywatnym, legi tymacje ubez ...
pieczeniowe wYstawia ł ś ł obwodowy Za"!
ł ń ł na wniosek pracownika:.
ł pracy ą jest na ż ą pracownika
ć mu ś ą rodzaj zatrud'"
nienia i ę jego ę
3. Wpisów ą stanu rodzinnego ą
ł ł ń ł
oraz ł pracy w granicach ustalonych w inst r ukcji
ł ń ł
4. Pracownicy ą jedynie ubezpieczeniu
od wypadków i chorób zawodowych nie ą
gitymacji ubezpieczeniowych.
§ 10. 1. ł ł w po-!
rozumieniu 'z ą ą ą Zawodowych
normuje w drodze instrukcji zakres ą i tryb
ę ł pracy przy dokonywaniu
sów do legitymacji i wydawaniu legitymacji.
2. ł ń ł i ą za ..
wodowe ą ę wystawiania i wyda-
wania legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokonywariia,
zapisów ę ł pracy.
3. Na' ż ą ł ś ł ł Ubez.;
ń ł lub jego organu kontrolnego oraz
na ż ą ł pracy 'pracownicy ą ą
ć lub ł ć swoje legitymacje ubezpiecze-!
niowe.
I'
§ 11. 1. ł ś ł obwodowy ł
ń ł wydaje orzeczenia w sprawie
ą i zakresu ubezpieczenia z pouczeniem ś ...
kach prawnych:
a) . ś pracownik dokonaLsam ł do
pieczenia,
b) ś ą ubezpieczenia usta.lono z ę
w wyniku kontroli ł pracy,
c) na ż ą ł pracy lub pracownika,
d) w razie ustalania ą ubezpieczenia; jego
zakresu lub czasu trwania odmiennie, ż ą
wynika z wpisu w legitymacji.
2. ł pracy ą jest ć wpisu
do legitymacji ą ź ł ć go lub ć zgod-
nie z prawomocnym orzeczeniem ł lub instancji
ł
§ 12. ł pracy ą ą w terminie,
ś w § 7 ust. 1, ć do ł obwG-!
dowego ł ń ł ł na ....
ż ł ubezpieczeniowych oraz ł i ł
których ś ą ł powierzone . Zakla"dowi Ubez.;
ń ł
§ 13 . . 1. ł obwodowy ł Ubezpieczen
ł dokonuje wymiaru ł ż ł
pracy nIe ł ł w terminie obliczenia ł lub
ł je wadliwie, ą ź ś wyniki kontroli, prze-
prowadzonej przez ł ą ę do zmiany;
.dokonanego przez ł pracy obliczenia.
2. W ą ą po otrzymaniu wymiaru za ...
ł pracy ż ż ą ć sprostowania wymiaru, uzasad ..
ą to ż ą
3. ż ł obwodowy ł Ubezpieczed
ł odmawia sprostowania ń
ą ć orzeczenie z pouczeniem o ś ..
kach prawnych. ' .
-.
(
''''
,
. ń Ustaw Nr 7
ł 3 .. ,
__ ________________________________
§ 14. 1. ą uiszczania ł jest nie-
ź od ł do ł obhczema ł
lub od dokonania ich wymiar u przez ł Wniesienie
ż lub skargi nie zwalnia ł pracy od obo-
ą terminowego uiszczania ł
2. Odsetki ż z ł ł w uiszcz.eniu
ł liczy ę od ę dnia po ł termi-
nu ł ś ł przy czym ą ę li-
czy za ł
§ 15. 1. ł ń ł ż
ć drobne ł pracy od ą ł
obliczenia ł i podawania stanu zatrudnienia lub
ł i miennego wykazu pracowników za mie- ,
ą w których nie ą ł zmiany w stanie zatrud-
nienia i ś zarobków.
2. ł ń ł ż ć
porozumienia w , sprawie centralnego ł ł
:za pracowników poszczególnych ł ł
nych ł pracy, przy czym porozumi&nia te ą
ć odmienne terminy , i tryb ł ol.911czenia
ł ń z ł ł podawania
stanu zatrudnienia i uiszczania ł
3. W razie gospodarczej potrzeby ł Ubez-
ń ł ż dla poszczególnych ł
pracy lub kategorii ł pracy ć ź
terminy ł obhczenia ł i podawania stanu
zatrudnienia, przy czym ż to ż ć od ł
:w terminie odpowiedniej zaliczki na ł
§ 16. 1. ę nad ł ś ą obliczania
ł uiszczania ł ą ł ń
ł i ą zawodowe.
2. ł ń ł ą
jest ć okresowo ł ą ę pra-
ł ś obliczania i uiszczania ł ' w ż
ł pracy w ę czasu nie' ł ż ż
'12 ę
3. ł pracy ą jest na ź ą orga-
nów ł ń ł lub ż
nych organów ą zawodowych ę ć prze-
ą umów o ę ą ł wykazów ł
oraz ą z nimi dowodów rachunko' ... yeh i ł
wpisów do ą
§ 17. ł pracy, zarejestrowane ż w od-
ł obwodowych ł ń ł ę
(h: ubezpieczalniach ł przed ś w ż
cie niniejszego ą nie ą ą ,do
' ponownego rejestrowania.
§ 18. 1. Przepisy niniejszego ą do-
ą reje-stracji ł pracy, pódawania stanu za-
trudnienia, spOS()bu uiszczania ł oraz kontroli
ś ł pracy, nie ą do
ł pracy ł Ministr;om Obro:1.y NarOro
dowej i ń
2. Sprawy, ś w ust. l, unormu.je Minister
Pracy i Opieki ł w porozumieniu z Ministrami
Obrony Narodowej i ń Publicznego.
ą moc:
ą Ministra Opieki ł z dnia
28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania ł
ń w zakresie ń ł uisz-
czaniu ł i kontroli ś pracodaw-
ców (Dz. U. R. . P. Nr 103, poz. 818 i z 1938 r.
Nr 12, poz. 84),
b) ą Ministra Opieki ł z dnia',
19 lipca 1935 r. o sposobie dokonywania ł ń I
i uiszczaniu ł za pracowników, podlega-
ą tylko ubezpieczeniu od wypadków w za- ,
• trudnieniu i chorób zawodowych, z ą
pracowników rolnych (Dz. U. R. P. Nr 54,
poz. 355).
§ 20. ą wchodzi w ż od pierw-
szego dnia ą ę ą po jego ł
Minister Pracy i Opieki ł K. Rusinek
ł z polecenia Prezesa ,Rady Ministrów •
.!RedakCja: Prezy.dium Rady Ministrów - Biuro Prac Ustawodawczych, Watszawa, ul. Krakowskie Przedm. 46/48.
, Administracja: Warszawa; uL ' Bracka 2G: '
fil
Drukarnia Ministerstwa ś Warszawa, 6. Cena 96 gr.