You are on page 1of 16

Àrea de llengua catalana

2n de cicle inicial

Nom: ________________________________

Data: _______________________________
LECTURA DE LLETRES
J F D H
S G O LL
T B L M
V Q A NY
C Y E N
I X R U
P Z

LECTURA DE SÍL·LABES

PI CLE
BE EU
FU IA
LLI AM
CAP OLL
BRO EIX
DRE FLU
PLA ENTS
OB UC
PIC LLA
LECTURA DE PARAULES

mapa foca quadre

nas gat roba

lila joc sorra

pota casa vaca

blau peix xocolata

cotxe enveja palma

COMPRENSIÓ LECTORA
• La Maria és una nena de set anys.
• Té un gat blanc.
• El gat es diu Missi.
• El Missi té els ulls verds.
• Dorm a sobre d’un coixí rodó.
• Pren sopes de pa en un plat de fusta.
1. Com es diu la nena ? ..................................................................................................
2. Quants anys té ? ......................................................................................................
3. De quin color és el seu gat ? ..................................................................................
4. Com es diu el seu gat ? .............................................................................................
5. De quin color té els ulls el gat ? .............................................................................
6. On dorm el gat ? ........................................................................................................
7. Com és el coixí ? ..........................................................................................................
8. Què menja el gat ? ....................................................................................................
9. De què són les sopes ? .............................................................................................
10. De què està fet el pa ? ...........................................................................................
EXPRESSIÓ ESCRITA
Dictat

Text lliure
Àrea de matemàtiques

2n de cicle inicial

Nom: ________________________________

Data: _______________________________
NUMERACIÓ

• Dictat de nombres

• Lectura

6 4 9 12 18 25 27 31

33 42 49 50 59 77 81 96

• Ordenar

1. Ordena de petit a gran els següents nombres: 12 - 40 - 34 - 62 - 98 - 80

2. Posa el nombre que va abans i després.

6 40

12 55

18 61

20 72

29 99
OPERACIONS

• Suma

34 54 46
+2 + 35 + 28

• Escriu en vertical i resol aquesta suma

42 + 12 =

• Resta
15 59 77
-3 - 16 - 43

• Escriu en vertical i resol aquesta resta

25 - 5 =

FRACCIONS

1. Quant és la meitat de sis pomes (fes un dibuix si ho necessites)

2. Pinta la meitat.

3. Parteix aquest grup per la meitat.


PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL DEL QUINZET

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

MESURA

1. Quants dies té una setmana ? ...................................

2. Pinta la ratlla més curta.


3. Encercla la flor més grossa.

4. Quin dia és avui ? .....................................................

5. Quin dia era ahir ? ...................................................

6. Quin dia serà demà ? .................................................

7. Quants centímetres fa aquesta línia ? .............................................

GEOMETRIA

1. Uneix amb una fletxa el nom de cada línia amb el seu dibuix.

Línia recta Línea corba

2. Fes una casa amb un quadrat, un triangle i un rectangle.


3. Segueix aquesta sanefa:
Material del mestre - Prova d’avaluació inicial 2n

COMPRENSIÓ LECTORA

LECTURA

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

EXPRESSIÓ ESCRITA

DICTAT

La gossa / menja.

La Guillermina / guarda/ la guitarra.

Ells guanyaran / la guerra.

Aquella nina / porta / una taca / a la jaqueta.


ORTOGRAFIA NATURAL Si /No Errades ortogràfiques que realitza l’alumne/a

No identifica la paraula que es dicta

Uneix paraules

Fragmentació

Substitueix lletres

Fa addicions de lletres

Fa omissions de lletres
Fa rotacions de lletres

Substitueix síl·labes

Fa addicions de síl·labes

Fa omissions de síl·labes

Fa inversions de síl·labes

Fa addicions de paraules
Fa omissions de paraula oberta: deixa
d’escriure un nom, un verb, adjectiu
Fa omissions de paraula tancada : deixa
d’escriure un article, pronom...

ORTOGRAFIA ARBRITRÀRIA Si/No Errades ortogràfiques que realitza l’alumne/a

Substitució de consonant:

- B per V

- V per B

- J per G

- G per J

- R per RR

- Altres

Omissió de lletra muda:

- H al començament de paraula.

- R i T a final de paraula.
TEXT LLIURE

És precís considerar a relació entre la llargada del text i el nombre total


d’errors.
Si/No Errades que realitza l’alumne/a

SINTAXI

Nombre : ús incorrecte de singular i plural


Gènere : us incorrecte de femení i masculí
Omissió de paraula : supressió indeguda
d’articles, preposicions, conjuncions, ...
Addicions de paraula : articles, adverbis, ...
Barbarismes : paraules o estructures no
catalanes
Temps : ús incorrecte dels temps verbals
Ordre : estructuració inadequada de la frase
Incoherència : frases o paraules mancades de
sentit
Enumeració de paraules : no es formula cap
frase

CONTINGUT Si/No Errades que realitza l’alumne/a


Escriu oracions, no paraules o paraules frase
Escriu oracions simples
Escriu oracions compostes

- Coordinades : són les relacionades mitjançant


els mots i o ni
- Subordinades : són les relacionades
mitjançant: perquè, quan, on, ...

GRAFIA: Tenir en compte:

- Cronometrar el temps.

- Direcció del traç

- Lligam entre les lletres.

- Tamany

- Regularitat de les línies (que les paraules no pugin i/o baixin)


DICTAT DE NOMBRES

25 – 81 – 79 – 54 – 35 – 46 – 61 – 80 – 94 - 62 – 28 – 34 – 50 – 99 – 14 – 16

PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL

1. Tinc tants caramels com dies hi ha en dues setmanes. Quants en tinc ?


14 caramels

2. Tinc mitjaa dotzena de roses, quantes en tinc ?


6 roses

3. Tinc dos desenes de llapis, quants llapis tinc ?


20 llapis

4. Tinc 6 tasses i la mare me’n dóna 5, quantes en tinc ?


11 tasses

5. Tinc tres monedes a la mà dreta i set monedes a la mà esquerra, quantes


monedes tinc ?
10 monedes

6. En Lluís te 9 bolígrafs i la Dolors 7. Quants en tenen entre els dos ?


16 bolígrafs

7. Qunates potes tenen cinc gats ?


20 potes

8. Quantes rodes tenen dos cotxes i una bicicleta ?


10 rodes

9. Tinc nou caramels i me’n menjo quatre, quants me’n queden ?


5 caramels

10. Quants dits tens entre les dues mans i els dos peus?
20 dits
PROVA CORRECTAMENT AMB DIFICULTAT NO HO FA
Dictat de nombres del 0-100
Numeració

Lectura de nombres del 0 – 100


Ordenar nombres
Nombre anterior i posterior a
un donat
Problemes del QUINZET
Raonament
Segueix un raonament al moment de
donar les respostes
Fraccions
Té assolit el concepte de meitat

Resol la suma
Algorismes

Col·loca correctament la suma


Resol la resta

Col·loca correctament la resta

Coneix les mesures del temps


Mesura

Distingeix entre llarg i curt

Distingeix el més gros

Estimacions de mesura

Distingeix línies corbes i línies


Geometria

rectes

Dibuixa les figures : quadrat,


rectangle, cercle i triangle

Orientació espacial
Segeuix les sanefes donades