You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 52 435 Po:>:.

260 i 261
----------------------------~~

Art. 14. Pracownicy Ministerstwa Pracy i Opip.ki nie nale ży wnieść do właściwego tech-
Spole,cznejzatru!inieni w dziale przek azanym związkom niemego inspektora p r acy. ' którego de-
:zawodowym oraz pracownicy terenowego aparat u pa h- cyzję kierownik zaldadu pracy może w
Iltwowej inspekcji pracy przechodzą z zachowaniem cią­ ciągu 14 dni zaskarżyć: do zarządu gł ów­
głości pracy do odpowiedniej pracy w Centralnej Radzie nego właściwego zwi'lzku zawodowego.
Związków Zawodowych i wrządach głównych związków 3. Odwolanie od zalecenia w innych spra-
:zawodowych stosownie do przydziału, którego dokona 'wach niż określone w ust. 2 na leż y
Centralna Rada Związków Zawodowych. wnieść do zarządu oKr ę gow e go właściwe­
go związku zawodowego.";
Art. 15.
Prezes Rady Ministrów po porozumieniu
z Centralną Radą Związków Zawodowych wyda szcze- ') wart. 16, 20 i 22 określenia .,obwodowy insp ektor
gółowe prze pisy, dotyczące przekazania związkom zawo- pracy" i "Państwowa Inspekc ja Pracy" zastf;puje się
dowym akt, urzadzeń biurowych i 15sięgozbiorów, zwią­ okre śleniem "techniczny inspektor pracy", a okre-
zanych z wykonanit"1Tl zfldań, podlegających w myśl prze- ślenie "komisja bezpieczelistwa i higieny pracy" za-
pisów ",niniejszego dekretu pr zejęciu . przez związki zawo- stępuje si ę określeniem "komisja ochrony pracy";
dowp.. 5) usl. 2 art. 24 otrzymuje brzmienie:
Art. 16. 1. Upra\vnienia zastrzeżone w obowiązu­ ,,2. Orzekanie o karze okreś lonej w ust. 1 nas tę puje
jących przepisach Min.istrowi Pra cy i Opieki Społecznej w trybie przepisów o orzecznictwie karno·admi-
w zakresie spraw przekazanych związkom zawodowym nistracyjnym." ;
przechodzą na Centralną Radę Związków Za·wodowych.
6) w art. 25 wyra zy "Państwową InS<pekcją Pracy" za-
2. Przewidii.a lle w obowiązujących przepisach stęp1lje się wyrazami "technicznymi inspektorami
uprawnienia terenowej inspekcji pracy przec hodzą na pracy".
in stan cje zw iązkowe, które określi Cen t.ralna Rada 2. Upoważnia si.~ Prezesa Rady Ministrów do ogło­
Związków Zawodowych, o ile up rawnienia t.e nie są w
szenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu ustaw y
n iniejszym dekrecie zastrzeżone technicznej inspekcji z dnia 4 lutego 195D r. o Społecznej Inspekcji Pra cy
pracy. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym de-
Art. 17. Tracą moc przepisy oz dn ia 14 lipca 1927 r. kret em z zastosowaniem ci<-l glej numer acj i artykułów
o inspekcji . pracy (Dz. U. Nr 67, poz. 59'0). i ustępów.

Art. 18. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1950 r. o Spo- Art. 19. \V dekrecie z dl1l d 2 ,sieqm ia 195 1 r. o pracy
łeczn e j Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 52) wprowadza i szkoleniu zewadow yu:! młodoc i anych IV zdldarlach pracy
j;ię następ ujqce zJniany : (Dz. U. Nr 41, po z. 311) po art. 8 dodaje się art. 8a
w brzmienin:
l) skreśla się
art. 7 ust. I oraz art. 18, 19, 21, 26;
2) w zdaniu ostatnim art. 16 skreśla się wy razy "oraz "Art. 8d. l. \f! ,n il i narUS ZEnia przepisów niniejszegct
z oddziałem (okr ęnie m) właś ciweg o ZWlilzku zawo- d ,'kretu o raz pn:ehisJw wydallych na je-
dov,' ego"; go pod s tawie podlegają karze grzywny
w wysokości od 50 zł do 1.000 1.1.
3) art. 17 otrzymuje brzmienie:
2. OrzEkaniE o kilrze określonej \II ust. 1
"Art. 17. 1. Odwołanie od zalecenia może wnie ść kie- nastp'puje w trybie przepisó\v o orzecz-
rownik zakładu pracy w ciągu 14 dni od Jl ictwie karno-adminis tra cyjnym '.
doręczenia zalecenia.
Art. 20. Dek ret wchodzi w życie z dniem 1 grudnia
2. W sprawach dotyczących b ezpie c zeństwa 1954 r.
i higieny pracy, pra c wzbronionych mło­
docianym i kobietom, s kró conego czasu Przewodniczący Rady Pallstwa: A. Zawadzl-li
pracy i urlopów dodat.kowych - odwola- Sekretarz Rady Pdilstwa: M, Rybicki
,.

261

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 21 października 1954 r,

w sprawie zgłaszania przyjazdu za granicę przez posia daczy paszłJ{>rtów zwyczajnych lub służbowych w pol-
skich urzędach dyplomatycznych lub konsularnych.

Na podstawie art. 16 ust. 2 dekreTu z dnia 14 sierp- jazdu. Jeżeli w danym kraju nie ma polskiego urzędu
nia 1954 r. o paszportach zagraniC7.nych (Dz. U. Nr 39. kon,sularnego, należy zgłoszenia dokonać w polskim urzę­
poz. 170) zarządza się, co następuje: dzie dY1plomatycznym" o ile urząd taki znajduje się w tym
kraju.
§ 1. Posiadacz paszportu zwyczajnego bądź służbo­ § 2. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, jeżeli
wego winien zgłosić swój przyjazd za granicę w miej- jednak posiadaC7. pa:s'lportu nie przebywa w siedzibie pol-
scowo właściwym polskim urzędzie konsularnym w miarę skiego urzędu konsularnego (dyplomatycznego), a dojazd
możności natychm iast po przyjeździe do danego kraju. spowodowałby znaC7.ną stratę czasu. należy dokoil'lC
nie później jednak niż piątego dnia licząc od dnia pny- zgłoszenia listem poleconym,

/
Dziennik Ustaw Nr 52 -- 436 Poz. 26\ i 262
-------------------------~-- --------.---------- -_._.-_ .,'- --------
§ 3. W przypadku dokonania zgłoszenia listem po- ski urząd konsularny (d y plomatyczny) , bądż t e ż kwit
leconym należy podać: nazwisko i iu.,ię zgłaszającego, pocztowy na wysłanie listu poleconego zawierając ego
serię i numer paszportu, datę przybycia do danego kraju, zgłoszen ie. '\
dokładny adres, pod którym zgłaszający b ędzie przeby-
wał, oraz zamierzony czasokres pobytu za granicą . § 5. Rozporządzen i e wchodzi w życie z d nie m orło-
szenia.
§ 4. Dowodem dopełnienia obowiązku zgłoszenia
jest odpowiedni wpis w paszporcie, dokonany przez pol- Minister Spraw Zagranic-znych: w z. M. Nas zkowsk:

262
ROZPOR ZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSa

z dnia 6 listopada 1954 r.


w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Starogardzie prowadzenia rejestrów handlowych.

Na podstawie art. . 11 prawa o ustroju sądów pow- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz-
szechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) zarządza się, nia 1955 r. i jednocześnie traci moc przepis § 6 rozpo-'
co następuje: rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada
1950 r . o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych
§ 1. Powierza się Sądowi Powiatowemu w Staro- przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych
gardzie w województwie gdańskim prowadzenie dla swe- (Dz. U. z 1950 r. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądu
go okr ęgu rejestrów handlowych innych' p rzekazanych Powiatowego w Starogardzie.
ul'tawami sądom powiatowym.
MinistCI Sprawiedliwości: H. Swiq lkowskl

Reklamacje z powodu niedoręc7enia poszczególnych oumerów wnosIć oaJeżv do Administracji Wydawnictw Urzędu
Rady Ministrów fWarsrawa , ul Bracka 20a) w terminie 10 do' t5 dni po otrzymaniu następneqo numeru.
Pojed yncze egzemplarze Dzienn ik a Ustaw nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady MlOIStfÓW . War-
szawa, Bracka 20a , w punktach spr'z e daży: w Warszaw ie: "Dom KSI'Izki " , KSl ęgarma Prawno ' ekonomiczna pl 3 Krzy-
ży 12, kiosk "Domu Ks i ążki"' w gma chu sćjdów, al Gen. Swit'rczewsltieQo t 27 w kasacb Sadńw Wojewódzkkh w : Bia-
łymstoku, Kielcach, Koszalinie, Łod:z:i, Opolu. Rzeszowie, Staldnogrodzie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasa c h
Sądów Powiatowych w: Bydqoszczy, Bytomiu. Cieszy nie, Częstochowie. Gdańsku, Gdyni, Gliw icach . Gnież:1.ie. Jele ntieJ
Górze, Kaliszu, Krakowie, Lubli.nie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyś l u, Raciborzu. Rado-
miu. Szczeoinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.
Redakcja: Urzą,d iu.uy Ministrów - Biuro Prawne, Warsuwa, al. Stalina 1/3.
Admin istracja: Administracja Wydawnktw Urzędu Radv Ministrów . Warszawa, ul Bracka 20a.
Tłoczono z poLecenia Prezesa· Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowel w Warszawie. ul lamka :'1.
:t&a. 2442 54.000 Cena 50 gr