You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 10 - Poz.

14, 15 i 16
------------------------------------------------------------------------------------
ę stanowisko "poborca skarbowy" - grupa ż
"IX - VII l' , i stawka dodatku ł ż "d - c".
§ 2. W ł ą nr I do ą Rady Mini_
strów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk
ł ż i zaszeregowania do grup ż pracowników
ń ą ustawie o ń ł ż
cywilnej (Dz. U. Nr 14, poz. 92), w dziale 10 - Ministerstwo
Finansów w ę ś ą ł i ę posrednio pC:"ltI-
ł - ś ę w pozycji 5 wyrazy "poborca skarb."
§ 3. W ł ą nr 3 do ą Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych
15
i ł ż dla pracowników ń (Dz. U. Nr 14,
poz. 94) w dziale Ministerstwa Finansów, w grupie pracowni.
ków, którym ł stawka d, ś ę wyraz
ca".
§ 4. Wykonanie ą porucza ę Prezesowi
}{ady Ministrów, Ministrowi Finansów i Prezesowi Pallstwowej
Komisji Etatów.
§ 5. ą wchodzi w ż z dniem oglosze.
nia z ą od dnia 1 stycznia 1956 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Ą RADY MINISTROW
z dnia 14 stycznia 1956 r.
ą ą z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie ż niektórych pracownil.ów zatrudnionych w 1.a-
ł ł ł ż zdrowia.
Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 ż
nika 1948 r. o ł ł ł ż zdrowia i plano-
wej gospodarce w ł ż zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434
z ż zmianami) ą ę co ę
§ 1. W ą Rady Ministrów z dnia 18 czerwca
1955 r. w sprawie ż niektórych pracowników zatrud-
nionych w ł ł ł ż zdrowia (Dz. U. Nr 7.5,
poz. 153) wprowadza ę ę ą zmiany:
1) w § 1 dodaje ę ust.' 7 w brzmieniu:
,,7. ę ł ż i laborantom medycznym do
okresów zatrudnienia wymienionych w ust. 5 i 6 wlicza
ę w ł ś lub ę ś okresy wykonywania ś
fachowych przed uzyskaniem ń zawodowych,
a starszym felczerom i felczerom, którzy UkOl1cZyli l
ą ł ę ą - ponadto okres nauki w tej
szkole.";
2) § 21 otrzymuje brzmienie:
.. § 21. 1. Pracownikom, którzy ś przed dniem
I lipca 1955 r. pobierali zgodnie z dotychczasowymi prze-
pisami ż ż od ł ą im na pod-
stawie niniejszego ą przyznaje ę dodatek
16
wyrównawczy w takiej ś aby ż wraz
ze wszystkimi dodatkami nie ł ż od dotychczas
ł ą pracownikowi przy tej samej liczbie go-
dzin pracy i przy takich samych warunkach zatrudlli.enia.
2. Pracownikom, którzy ze ę na ł funkcje i
posiadane kwalifikacje pqbierali ś przed dntem
I lipca 1955 r. ż ż od przewidzianego w
ś dotychczasowych przepisów, przyznaje ę dodatek
wyrównawczy w ś ś w ust. 1, ·pod wa-
runkiem nabycia w ś terminie odpowiednich
ń zawodowych. W razie ł w zakre-
ś termi nie tego warunku pracownik traci prawo do
dodatku wyrównawczego."
§ 2. Wykonanie ą porucza ę Ministrom:
Zdrowia, Pracy i Opieki ł Kolei , Finansów oraz Cen-
tralnej Radzie ą 'Zawodowych.
§ 3. ą wchodzi VI ż f dniem ł
:z. ą od dnia l stycznia 1955 r. w ę ś ę § 1 pkt 1 oraz
od dnia l lipca 1955 r. w ę ś ę § l pkt 2.
Prezes Rady Minis trów: J. Cyranhiewicz
ROZPORZ.\DZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI
z dnia 7 stycznia 1956r.
w sprawie utworzenia ą powiatowych w Dowych powiatach.
Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § l , art. 6 § 2 i art. 11 pra-
wa o ustroju ą (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz.
360) oraz art, XXIII i LVII przepisów ą pmwo
rzeczowe i prawo o ę wieczystych (Dz. U. z 1046 r.
Nr 57, poz. 321) ą ę co ę
§ 1. Tworzy ę
1) w województwie ł .
ą Powiatowy w ą z obszarem ł ś ś
ą powiat ą
ą Powiatowy w Sejnach z obszarem ł ś
ą powiat sejneilski.
2) w województwi e byd(loskim:
ą Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu z obszarem ł ś
ś ą powiat ń
ą Powiatowy w Radzi ej owie z obszarem ł ś ś
ą powiat radzlcjowski,
3) w województwie kieleckim:
ą .Powiatowy w ł z obszarem ł ś ś
ą powiat ł
ą Powiatowy w Chmielniku z obszarem ł ś ś
ą powiat chmielnicki,
ą Powiatowy w Kazimierzy Wi elkiej z obszarem ł
ś ś ą powiat kazimierski,
ą Powi atowy VI Lipsku z obszarem ł ś ś obejmu-
ą powiat lipski,
ą Powiatowy w Przys usze z obszarem ł ś ś obej-
ą powiat przysuski,
4) w woj ewództwi e krakowskim:
ą Powiatowy w Suchej z obszarem ł ś ś obejmu-
ą powiat sLlski.