You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 59 - 654 Poz, 351 ł 352

2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna niezależnie od 4. Komisja dyscyplim:rna może orzec zwolnienie ukara-
gran ic odwolania: nego od całości lub CZE;ści kosztów postępovłania ' dyscypli-
1) tierze z urz ęd u pod rozwagę, czy nie zachodzi ' n iew"lż ­ narnego.
n ość postępowan i a z przycz yn przewidzianych w kodek-
sie p os tępowania karnego, Ro zdzi a ł B.
2) umurza post ępowanie, jeż e li zaszła okoliczność wyłącza­
ją ca ściganie. Wznowienie postępowania.

3. Odwoł a wcza Komisja Dyscyplinarna może zwięk szy ć


§ 40. 1. Jeżeli po z a kończeniu postępowania dyscypli-
obwinionemu karę wymierzoną przez komisję dyscyplinarną
narnego wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, które mo-
tylko wó wcza s, gdy odwolanie wniósł oskarżyc ie l.
głyby mieć istotny wpływ na tr e ść orzeczenia, komisja dy-
scyplinarna, która wydala ostatnie orzeczenie , może na wnio-
R o zd z i a ł 7.
sek oskarżyciela lub skazanego zarz ądz ić wznowien ie p o stę­
'koszty postępowania. pOwania.
2. O wznowieniu postępowaniakom.isja dyscyplir..nrna
§ 38. 1. Koszty pos!<wowania dyscyplinarnego są po- postanawia na posiedzeniu niej a·wnym. P rzed wydaniem po-
krywane w fonaie ~płaty z ryczałtowanej. Koszty ustala ko- stanowienia kom isja dyscyplinarna zarządzi w razie potrzeby
misja dyscyplinarna pierwszej instancji. sprawdzenie p owo łanych w e wniosku okoliczności.
Oplata zryczalto'.vana wynosi: 3. Podstawą wznO\v ienia mogą być tylko takie ' fakty
1) przy wymierzeniu kary upomnienia 300 zł, i dow ody, które przed zakończe niem post ę powania nie. b y ły
2) przy wymierzeniu kary n a'g any 600 zł, znane ilni stronie składającej wnbsek, ani komisji dyscypli-
3) przy wymierzeniu kary zawieszenia narnej .
w czy nnościach zawodo wych 1.200 zł, 4. Wznow ienie POst<iPow ani a na ni e k o rzyść skazancgo
4) przy wymierzeniu kary skreślenia nie może być zarządzone, jeżeli n as tqpilo j u ż przedi:l\vni eni e
z listy rzeczników patentowych - 3.000 zł. ści gania. VV r azie wznowi eni a post ępowania na ko rz\'ś ć ska -
2. Je że li kos:zty pos t!) powania pon iesi one w sprawie oka- zanego nie można mu wymierzyć kary surowsze j n iż ta, na
~ą s i ę wyższe od op'łaty zry czałtowanej, komi sj a dyscypli- którą go p oprzed nio prawomocnie skazano.
na rna u sta la koszty postEipowania w faktycznej wysokości.
5. VV ra zie ś mierci lub chor oby um y,>lowej skazanego
3. OpIaty zrycz ałtowa n e są w obu instancjach jed na ko- wn iosek o wznowien ie postępowania na jego kor zyść m og ą
we, przy czym za podstawę bierze s ię ostateczny wym iar zgło sić : małżonek sk azanego, jego krewny w linii pr ostej,
kary. br<l! lu b sio ~.tra oraz oskmżyciel.
§ 39. 1. Koszty po s tępo,,'; ania dyscyplinarnego p onosi 6. \Vznowione p os tępowanie toczy się w edlug zasad
w razie orzeczenia s ka zują cego obwiniony, a w p ozosta lych ogólnych.
przypadkach - Ska r b Pal1stw a.
2. J eże li jednym orzeczeniem sk azano dwóch lub wię­ R ozdzi a ł 9.
cej obwinionych, opłatę zryczałtowaną ponosi każdy z n ich
z OSClbna, n a tomiast za p on iesi one w toku postEiPowania wy- Przepis końcowy.
datki odpowiadają ' oni solidarnie, chyba że komisja dyscy-
plinarna postanowi inaczej. § 41. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życi e z dni em
3. Jeżeli kom isja dyscyplinarna nic określi w orzeczeniu ogł os ze nia.
kosztów postępowaniil, obliczenia ich dokonywa przewod ni-
czący komisji dyscyplinarnej; od postanowienia przewodni- Prezes Rady M ini strów: J . Cyra nldewicz
czącego służy odwolanie do komisji.

352
ROZPORZĄDZENIE PR.EZESA RADY MINISTRÓW

7: dnia 21 paźd z iern i ka 1959 r.

w sprawie oryrmizacfł, z~kl'esu dzlalania l zasad funkcjonowanIa Zrzeszenia R.zeczników Patentowych.

Na podstawie Brt. 19 usl. 3 ustawy z dnIa 22 maja 1958 r. jego działalno ś ci jest obszar Polski ej Rzeczy pospolitej Lu ,
o rzr,cZ/Jika ch patentowych (Dz. U. Nr 31, poz. 139) zarządza dowej.
się , co n astęp~l ie : § 3. Zrzeszen ie pod1ega przep isom prawnym o stowa-
rzys7.eniach, o ile przepisy u stawy z dnia 22 maja 1958 r.
Rozdział 1.
o rzec2nikach patentowych (Dz. U. Nr 31, poz. 139) oraz
PTZep l ~y ogólne. przepisy wydane na potlstaw ie tej ustawy nie stanowią ina-
czej.
§ I. Osoby wpi Doe na H :; tę rze czn ików patentowych , ' , I
§ 4. Okres trwania ZrzeszeTlia jest ni eogranic7Jony.
prow ad:wn 'l przez UL~i\d P a tł~' \+Owy Pol skiej RzeczypospoJilej
Ludowej, tworzą Zrl:?:;z0nie Rzeczników Patento wych. § 5. Nad zór nad dzialalno ś cią Zrzesze nia wyni kają ccy
§ 2. Siedzibą Zrzeszenia Rzecwik ów Patentov:ych , zwa- 2:pr zepisów prawnych o stowa rzyszen iach sprawuje Preze:ł
n ego d<ilej "Zrzes l e;l:em ", je::. t m. st. \Varsza wa, a tere nem Urzędu Patent owego Polskiej Rzeczypospolitej Lu dowej.
Dziennik Ustaw Nr 59 655 Poz. 352

§ 6. Prezes Urzędu Patentowego u chyla uchwały Zrzesze- Rozdzi a ł 3.


nia sprzecwe z prawem oraz uchyla lub zawiesza uchwały
Zrzeszenia, jeśli tego wymaga interes ptibliczny. Członkowie Zrzeszenia.

§ 7. 1. Prezes Urzędu Patentowego może zawiesić albo § 11. 1. Członkiem Zrzeszenia staje się każda osoba
rozwiązać zarząd Zrzeszenia, który przez swe dzialanie lub wpiscma na listę rzeczników patentowych.
zaniechanie narusza prawo lub zagraża interesow i publiczne- 2. Rzeczni k patentowy przestaje być ' czł o nki em Zrzesze-
mu albo dz i ała niezgodn:e z prżepisami niniejszego JOZpO- nia z chwilą sk reślenia go z listy rzeczników patentowych.
Jządzf.'n ia.
3. Członkostwo w Zrzeszeniu nie wyklucza m0ź. liwości
2. VI T3zie zawieszenia lub rozwiązania Zarządu Zrzesze-
nalei.enia do innych organizacji społeczny c h lub zawodo-
n ia Prezes Urzędu Patentowego poleca, na czas zawieszenia
wych .
lub ' do czasu wyboru nowego Zar ządu , wykonywanie czyn-
n o ści Zarządu wyznaczonym przez siebie osobom spośród
4. Członek Zrzeszenia zawieszony w czynn ościach zawo-
rzeczników patentowych. dowych rzecznika patentowego nie może w czasie tego za.
wieszenia pełnić funkcji we władzach Zrzeszenia ani być wy.,
3. \ "l razie nieu chylenia zawieszenia Zarządu Zrzeszenia
bierany do tych władz.
zdv.'ieszenie to traci moc z upływem dwóch miesi ęc y od za-
w ieszenia. § 12. Członek Zrzeszenia ma prawo:
§ 8. Od decyzji Prezesa Urzędll Patentowego zawiesza- l) biernego i czynnego prawa wybo rczego do władz Zrze-
j fJcej lub uchylającej uchwałę Zrzesz(m ia albo zawic8'zajil ce j szenia z ograniczeniami wynikającymi z § 11 ust. 4,
lub roz'lvią zLl j ącej Zarząd tego Zrze&zenla V/alne Zebran ie 21 brania udziału w zebraniach i naradach Zrzeszenia o raz
Zrzeszenia może wnieś ć w terminie czterech miesięcy odwo- wypowiadania się i stawiania wniosków we wszystkich
łanie do Prez.esa Ra dy M inistrów. . sprawach dotyczących Zrzeszenia i działalności władz
Zrzeszenia,
§ 9. Prezes Uf2t;dn Pate ntowpgo ma prawo brać tldział 3) żądan i a ro zpat rzenia przez Zarz ąd Zrzeszen ia spraw przez
lub wy znaczyć swego przedstawiciela do uczestniczenia bez siebie p rzedstawionych i wchodzących w zakres dzi3łal­
prawa głosowania w obradach i zebraniach Zrzeszenia. no ś ci Zrzeszenia,
4) brenia udziału we wszystkich posiedzeniach i naradach
Rozd zi a ł 2. wła dz Zrzeszenia, na których są omawiane sprawy co-
tycząc e jeuo osoby, ~
Z ild~J:Iia Zneszen!a. 5) odwoływania się od decyzji zarządu do Walnego Z ebra~
nia Zrzeszenia.
§ l a. Do zadail Zrzes7.enia należy: § 13. Człon e k Zrzeszenia jest obowiązany:
1) ustalan ie prawidlowych :wsad wykon ywania zawodu l) re alizować zadania Zrzeszenia,
rzecznika patentowego oraz sprawowanie kontroli prze- 2) wykonywać uchwały, zarządzenia I decyzje władz Zrze-
slrze~Jc! n j a tych zasdd, szeni a,
2) reprezento'wanie ogolu rzenników patentowych, 3) zawiadamiać Zarząd Zrzeszenia o objęciu przez siebie
3) ochrona zawodowych Interesów jf'g::l członków, stanowiska lub przyjęciu zajęcia zarobkowego, nie pole-
4) wydawanie opinii dla Prezesa U rzę d u Patentowego o oso- ga ją cego na wykonywaniu zawodu rzeczniKa patento-
bach ubiegnjących się o wpisanie na listę rzeczników wego,
patentowych, 4) zawiadamiać Zarząd Zrzeszenia o ustanowieniu swego
5) udzi e lanie pomocy kandydatom na rzeczników patento- zastępstwa w razie czasowej niemożnoki wykonywania
wych przy odbywi'lniu przez nich praktyki, p rzez siebie zawodu rzecznika patentowego,
6) rozstrzyganie wątpliwości co do przyjęcia zastępstwa 5) w razie niemożności załatwienia sporu z innym rzeczni-
przez rzecznik'! patentowego oraz podejmowan ie decyzji k iem petentowym, wyn ik łego w związku z wykonywa-
co do odmowy przez rzecz nika patentowego przyjęcia niem zawodu, przedstawić sprawę Zarządowi Zneszenia.
za s t ępstwa lub udzielenia pomocy,
7) wystp,powlInie z wnioskami w spra wach wysokości wy- Rozdział 4.
nagrodzeni a za czynności zawodowe rzeczników p aten-
towych, określenia przypadków, w których wynagrodze- Wladze Zrzeszenia.
n ia nie pobiera s ię lub pobiera się wynagrodzenie 7JIlniej-
szone, oraz trybu postępowania w tych sprawach, § 14. t. Władzami Zrzeszenia są:
8) przedstawianie kandydatów spośród rzeczników patento- l) Walne Zebranie jako naiwyższa władza Zrzeszeni n,
wych na członków komisji egzaminacyjnej dla kandyda- 2) Zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa , sekret,) fza
t ów na rzeczników patentowych, I skarbnika, przy czym funkcje sekretarza i skarbn ika
9) przedkiadanie wniosków w sprawie przedmiotu egzaminu może pełnić jedna osoba,
na· rz ecznika patentowego, 3) Komisja Rewizyjna składająca się z przewodn icząceg o,
10) zawiadamic:nje Prezesa U rzędu Patentowego o narusze-
d wóch człon ków I jednego zastępcy.
l!iu przez rzecznika patentowego prawa lub jego obo-
wiązków zawodowych,
2. ' Zarząd i Komisja Rewizyjna Zrzeszen ia są wybierane
11) k ierowanie spraw rzeczników patentowych do postępo­
. na okres trzech lat.
wania dyscyplina rnego, § 15. 1. Czł onko wie władz Zrzeszenia pełnią swe funkcje
12) .r ozstrzyganie sp orów między czł onkam i Zrzeszenia w bezpłatnie.
sprawach dotyczących wykonywania zawodu rzecznika 2. Członkom władz Zrzeszen ia przysługuje zwrot kosz-
ratentowego, tów poniesionych w związku z pełnieniem ich obowiqzkó'N.
13) wyslęp0wanie z wnioskami w sprawach ustawodawstwa
dotyczi.jcego ochrony własności przemysłowej, § 16. 1. Walne Zebranie Zrzeszenia powinno być z wo ły­
14) w spółpraca z organizacjami sp ołecznymi, naukowymI wlme raz w roku .
I zaw odowym i w kraju i za granicą w zakresie wynalaz· 2. Walne Zebranie m oże być zwC'lywlIne przez Zi'lrz!jd
cz ości oraz postępu tech nicznego, "" ..-' Zrzeszenia w każdym czasie dla załatwienia ważnych spraw.
Dz:cr:nE( D,taw Nr 59 656 Poz. 352
----------------~--,-----~-------------------------

3. Zar ząd Zi"zeszcniJ z\vcluje b2zz\'llocznie \'Valne Zebra .. §' 20. 1. Zarząd kieruje się w swej d?iałalnoŚci relIula-
n i. e VI razie: minom zatwiercrzonym przez v'lalne Zebranie.
1) pisemnC'uo żądania co na jmniej połowy wszystkich człon­ 2. Z obowiązania Zrzeszenia powinny być podpisywane
ków Zrzeszenia, prz ez prezesa lub wiceprezes.a Zarządu i skarbnika.
2) pisemnego wniosku K9m\sj i Rewizyju0j Zrzesze nia,
3. W p.osiedzenia.ch Zarządu' mogą bfa.ć udział z głosem
3) llst'lpienia lub utraty funkcjf prze,>; prz ew odnicząc ego lub doradczym czło.nkowi.e Korni5ji Rewizyjne j oraz POJ\Vo.l ani
w lreprzewodnkząe cgo Zarządu lub' co naj mniej pTZez przez Zarzqd lub Komisję RewizYjną członkowie ZFZes.zeni:..t.
(11,\' i'2 oso,by wchodząc e w sklad Komisji Rewi,zyj.gej.
4. Członek Zarządu przestaJe być CZłonkiem Z'arzą!iu
4. VV raz ;e rozwiązania Zarządu prze?: Prezesa Urzędu wskutek:
l'a ten to v,rego wybc'Tu nowego Zarząuu dokonuje Walne Ze-
brdnle, k tóre zwołują w ciągu trzech mie'iięcy od dnia roz- l): ~zec21eni:a si.ę· swej fnnkcJi"
wiązan'a Zarzqdu osoby wyznaczone przez Prezesa . Urzt;du 2) trzykrotnej nieusprawiedliwione-j nieobecności na: posie-.
!)a:leuiowego. dzeni.acl'l Z<i'fządu,
5. VVnlne Zebranie. zwołuje Zaf7ąa pU8Z powiiild01nienia 3-) na podstawie ue:hwały Walnego' Zehra:nia', pozbawiającej
c:łonków Zrzeszenia, na dwa tygodnie przed term ine m, o ter- go tej funkcji,
minie zebrania i o porządKu obrad. 4): rozwi'ąza-nia· Zarządu p'r zez Prezesa .Urz c;clu Patentowego,
5) skreślenia z Iisty rzeczników patentowych.
6, Pierwsze \Nalll~ Z," bHlnle zost~ni~ zwoli\ !'l·e t prz y~]'J­
tov.'irne p·r zpz komi teL otga.n.i:>:ucyj ny W)7na.czony pH'''~Z Pre- $. VV razie ustąpienia· lub utraty funkcji przC'l' skarbni'1:.:a
Z~5a U[:t~du Patentowego w termi,n ie dwóch m.ies.ięcy od l ub sekretarza Zarząd może dokooptowa ć w p0rozumi€llliu
dab wejścia w życie niniejszego rozporządcenia. z Kc.misją R ew iz yj ną na jego miejsce innego członkd Zrze-
szeni a aIuo może zwolać Vvalne Zebranie dla dokonania wy-
~ 17. 1. Do· wa 'mości u ::h ,wał Walnego Zeb rania Zrze- boru skarbnika lub sekretarza.
szcn;a wyrnag iJ na jest obecność na posiedzeniu eo n ajmniej
p o·lowy czlon k.6 w Zneszen,ia. G. Uchw ał y Zarządu zapa.dają zwykłą większością gło­

2. \N razie braku okre '~!'onej w ust. 1 liczby członków sów. W r azie równości głosów decyduje glos pr~ewodni­
czącego.
ustala s ić; nowy termin \ Valncgo Zf~brani'a. Uchwały Walnego
Zebn1niac p,y,yolaneg.o W' novJym tertainie są prawomocne bez 7. Od uchwal i d~cyzji Zarządu służy pr awo odwołania
względu na liczbę obecnych członków na, posiedze niu. do TIajbliższego Walnego Zebran ia. Odwołanie nie wstrzy-
muje wykonania uchwały łu b decyzj i Z cl'fzi~du.
§ 18. Do właściwości vValnego Zebrani a Zrzeszenia' na-
le ?\<: !l . Proto!wły z posiedzenia Zar ządu powinny być dostęp­
ne dla członków Zrzeszenia.
1) wybieranie w taj nym i imiennym, zwyklą
głosowaniu
v'li,:l-::.szością gło sów,
Zai'z;y lu i KOlnisji Rewizyjne j, § 21. L Do właściwości Komisji Rev!izyjnej należy silra-
2) Ilchv:óllanie wniosl;ów w sprawie zmian organizacji Zrze- wowanie kontrol·i nad d.ziałalnością Zarządu.
sze nia ar.E ziltwierclztUlie regulaminu dzia.lalno5 ci Za-
r zą du,
2. Komisjił' Rewizyjna pTZcp-rowa.d za· k o ntrolę co nilj-
mr.ieJ dwa raz y w roku oraz prz edstawia wyniki kontroli
3) podejmowmJi8 uchwal w sprawach d0tycząc yc:.h wykony-
wnioski' Warnemu Zebnmiu.
wania zawoQ'll rzeczn ika patentowego , olihrony zav:odo -
w'~'ch in!2resó.w cz!onkó',v Zrzesilenia, wspillp.racy Zrze- 3. W razie stwi€T.dz"nia na'r uszenia. przez Zarzqd, prze-
s ze n ~ a z innym i, org :\llizaci-arni w kra j u. i za g.ran: c,! onz pisów n iniejszego' rozporządzenia lub stwierdzenia, że dzia-
u c lIwal.Jul.'2 wn io:skó w d e.tyczących kwalifilHl cj,i zawodo- Iajlno~ć Zarządu jest szkodliwa cHa Zrz ~ szeni ,a. K o mis1~ Rewi-
"VI'ych i w y:ngrodzenia za czynn ości zawodo we rzeczni- zyjna występuje z wnioskie m do Zarlądu o zw ołanie Walne-
ków patentowych, go Ze brr an'i3'.
4) ocena dzial a 1. n ośc i Zar z ądu i przy jmowanie sprawozdJń
4.. C7ło ;1'~k Komisji Rew izyjnej przestaje być C'll'ankiem
7.iHzqclu i Kmnis:ji Rewizyj nej,
tej Kom isji wskutek:
5) 'uchwalanie biJdż(~tu Zrzeszen ia , p odejmowanie decyzj i w
sprawach nWJąlkowych oraz ustalanie wysokosci skłJ. ­ 1) zrzeczeni·a Sif~ swej funkcji,
d ek i w'?isowego, 2) dwukrotnej' nieuspr.awiedliwionej nieobecności na po,s ie-
6) odwolywan t2 się od decyzj:i Prezesa Urzęd~1 Patentoweg,), dzeniadr Komisji Rewizyjnej,
zćlwie3-zajil c ej lub , uchylającej u chwałę Zrz.,"szenia albo 3) na podstawie uchwały Wd-l'nego Zebrania, pozbilwiajqcej
zawieszującej lub rozwiązując eji Zarząd Znzeseen ia, go tej ftmk c ji,
7) rczp<lt rY'Nilnie odworar'l człorrk6w Zrzeszerria od d ecyzji 4) skreślenia z listy rzeczników patentowych.
Z': :r'l"du o1'<1Z ro zP il,tFyw<1n.ie innych· spraw wni osków,
Zg:OSl;Oll y d l pLl(!z członków Zrzeszenia. R o z et z i a ł S.

§ 19. DD WJu :~ci Vlo ś ci Z .1fządu Zr.zc5'lcnia, nal eży: Przepis koÓcowy_
l) [[·;' rcz8ni.oWil!lie Zrz.eszen'a na zewnątrz, wyk.onywanie
u.yuno~ci należących do w1.adz Zrzpszeni.a, a nie zastrze- §: 22. Rozporządzeni.e wchodzi w ży:::ie z dniem oglo-
Ż"D'[( 1 ) V/ai"H'm'! Ze braniu , oraz realizowanie postano- szenia.
v: iE'Il \Vai ncuo Zebrania,
2:) !w "w'l, i!.:enie czyni10ści IJiuro:wych kancelaryjnyd 1 Zrze- Prezes Rady Mlnistrów: 1. C yrankiew icz
sz.enia;