You are on page 1of 3

Dziennik Ustaw Nr 24 -'- 322

,
dzeniem ruchu w pod~i~mny('h wyrobiskach, w których wy- pr.zeplSow nIniejszego rozporządzenia, w szczegółności g,dy '; ,
~ępuje zapylenie powietrza, należy przeprowadzić . pomiary jest to niez.będne do przeprow'adzenia prac naukowo-badaw- , ('
zapylenia oraz analizy pyłu na za wartość substancji szko- czych i d(}świadczalnych lub wprowadzania postępu tech-
d1iwy{;h dla zdrowia, a w sz{;zególnóści wolriej ~.rzemionki nicznego w zakładach górniczych. '
(SiO!). 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. l, powinno szcz-e- "
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w porozumie- gółowo określać zakłady górnicze, zakres odstęps.fw od prz-e-
niu z właściwymi ministrami oraz z Głównym Inspektorem pisów roz,porządzenia, warunki ich stosowania oraz okres
. SanItarnym ok,ceśla: ważności zezwolenia.
l) sposób i óęstotliw-ość przeprowadzania pomiarów zapy-
. § 238. PrzeJ?isy, o których mowa w '§ 80 ust. 2, § 91,
lenia powietrza .oraz przeprowadzania analiz pyłu,
§ 94, § 105 ust. 2, § 109 ust. 2, § 122 i § 186 wydają mini'-
2) wytyczne dopuszczalnego zapylenia powietrza kopalnia-
strowie w tr ybie art. 83 ust. 1 Prawa gótniczego (Dz. U.
nego, , z 1961 r. Nr 23, poz. 113). '
3) zasady ,podziału wyr'obisk na odpowiednie stopnie za-
girC'żenia ze względu na zapylenie oraz zawartość kr.ze- , § 239. Tra'ci moc rozporządzenie Ministra GÓrnktw.a .
mionk·i w pyle, . • 'j Energetyki z dnia 2 kwietnia 1960 r. w spra wie belpiecze~­
4) zasady profilakty;ki techni,cznej .dla, ochrony pracowni- stwa i higIeny pracy przy Cięcitl, spawaniu i ,It+towaniu nie':-
''''ków przed pylicą. , tali w ' zakładach górniczych górnictwa węglowego (Dz. U.
Nr 22, poi . 130).
Ro t d z.i!t ł 10.
§ 240: Rozporządzenie wchCKizi w życie z dniem stycz~
Przepisy końcowe.
nia 1970 r.
§ 237. 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego moze na
wniosek właściweg· o ministra zezwolić na odstępstwa od Prezes Rady MinistrÓw: J. Cyrankiewicz:

-'

177
" ,,,,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NAR,ODOWEJ I SPRAW WEWNJ;TRZNYCH

z dnia 10 lipca 1969 r.

w sprawie obowi4zku meldunkowego dla celów obrony oraz uzyskiwania przez, niektóre osoby pctdlegające temu
• . obowiązkowi zezwol'eń na wyjud i pobyt Zil graaicą.

Na pod.slawie art. 43 ust. 2 ustilwy z qnia 21 listopada R o 1: d z i a ł 2.


1967r. 'O PQwsżedmym o-bowiąŻku ~brony PQIskie.jRzeczy-
pospo!titej Ludowej {Oz. U, Nr 44, poz,lW) zarządza gię, co Ogólny obowiązek meldunkowy dla. celów oIKoay;
, następuje: .
§ 3, Ogólny obowiązek meldunkowy dla celów OOf'Oift..y .-
R o z d zła ł 1. spełnia gię prz~ zgłoszenie:
1) właściwemu organowi ewidencji 1 kontroli ruchu ludno-
Przepłsyogólae.
ścj w ,termi~ie i trybie określonych W pn;episad\ oewi- ,
denc'jii kontwli .r uchu ludnośCi 'Zmian dotyczących: '
.§ 1. t! Obowiąze'k meld\m'koWy dla celów obrony spo- a) miejsc.a pobytusCalego (zamielizkania),
czywa na osoba{;h podlegających obowiązkowi służby woj- h) miejsca pobytu {;lasowego,
skowej i obowiązkowi słUŻby w - formacjach sam()()brony c) &dresu w miejscu zamieszkan'ia lub w. miejscu pobytu
w 'zakresie .okre'Ślonym w rozporządzeniu. czasowego,
2. Obowiązek 'Uzyskiwania zezwoleń .na wyjazd li pobyt d) imienia lub nazwiska; ,
za granicą spoczywa na niektórych .osoba{;h pCKilegają'cych 2) powiatowemu (miejsk:iemu. dzielnicowemu) sztabowi
obowiązk.owi służby wojskowej i-obowiązkowi służby· w for- wojskowemu właściwemu "Ze Względu na niiejsce pobyta
macjach samoobrony. stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwają<:.ego "",
' § 2, 1. Obowią~ek meldunkowy dla celów obrońy obej- i1:mnad 2 miesiące o~CYbypodlegają{;ej ogólnemu obowiąz;,
muje: Ikowi meldunkowemu dla celów obrony zmian d<nyczą- :
cych: '
l!) ogólny obowiązek meldunkowy dla celów 'Obrony, ,k tó-
ry spoczywa na wszystkich osO'bach podlegających obo- a) 'Ukońcżenia zasadniczej sik,oły zawodowej, szkoły _.
wiązkowi służby wojs'k·owej -oraz ' niektóryth·' osobach
sredniej, szkoły zawodowej dla ' absolwentów śred- ,
ipoalegających obowiązkowi służby w f-orm:acja.chsamo-
nich s~kół ogólnokształcących lub szkoły wyższej,
obrony, . h) ·u zyskan'ia tytułu kwalifikacyjnego przyznawanego
2) sz{;zególne obO'Wiązki meldunkowe dla -<:elów O'brony, robotnikom, '
które spoczywają na niektórych osobach podlegających IC) uzyskania wyższych lub innych kwaliHkacjizawodo-
obowiązk-owi służby wojskO'Wej -oraz obowiązkowi służ­
wych poza ukończeniem szkół określonych pod Ht. a).
by w forma{;jach samoobrony. ' § 4.. L Ogólnemu obowiązkowi meldunkowemu dla celów .
2. Szczególne pbowiąz.ki meldunkowe dla celów obrony obrony podlegają: .
, spełnia się ni,ezależnie od ogólnego obowiązku meldunkowe- 1) mężczyźni' ..::.P()cząwszyod dnia nast~pnego po zglosze-
9'0 dla celów obrony. ' niu się do rejestra~ji przedpoborowych do końca roku

\
I .
Dziennik Ustaw Nr 24 - 323 Poz. 177 ,
--------------------~---

kalendarzowego, w którym kończą ,50 lat życia, a posia- R o zd z i aJ 3.


dający stopnie chorążych lub stopnie oficerskie - 60 lat,
I' 2) kobiety prz€niesione do rezerwy - pocz.ą wszy od. dnia Szczególne obowiązki meldunkowe dla celów obrony.
następnego po przeniesieniu ' do rezerwy do końca roku
ka,lendarzowego, w którym końcZą 40 lat życia. a posia- § 9. Lołnierze rezerwy posiadający karty mobilizacyjne
, dające sl-o'p nie chorążych hib stopnie oficerskie ~ 50 lat. są obowiązani do zgłoszenia wlaściwęmu powiatowemu
2. Ogólnemu obowiązkowi meldunkowemu nie podlega-
(miejskiemu, dzielnicowemu) sztabowi wojskowemu:
ją jednak osoby określone -IN ust. 1. które: 1) zmiany dotyczącej,mi'ejsca pobytu stałeg·o (zamieszka-
1) zostały uznane ze względu na stan zdrow ia za trwa·le nia), .
niezdoln€ do służby wojskowej i do służby w formacjach 2) wyjazdu z miejsca pobytu stałego (zamiesz,k ania) na po-
samoobrony (kategoria "E"), byt czasowy trwający pońad 2 miesiące albo z dotych-
2) . pełnią czynną służbę wojskową. ' czasoweg·o miejsca pobytu czasowego trwającego ponad
2 miesiące do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub
3. <;>bowiązek zgłaszartia zmiany d'otyczącej wykształce­ do nowego miejsca pobytu czasowego ttwająceg,o ponad
nia i zawodu (§ 3 pkt 2) nie dotyczy mężczyzn, którzy nie 2m~~~ ' .
staWali jeszcze do po,boru. 3) zmiany adresu w miejscu 'Pobytu ,stałego' (zamieszkania)
lub pobytu czasoweg·o trwająceg'o ponad 2 miesiące.
§ 5. Zgłoszenie zmian określonych w § 3 pkt 1 następu­
je przez dO'żenie fo,rmularza zgłoszenia meldunkoweg'o prze- § 10. 1. Obowiązek określony w §. 9 żołnier.z rezerwy
wid-zianego w ptrzepisach o ewidencji i kontroli ruchu ludno- 'spełnia osobiścl€w powiatowym (miejskim,dl)ielnicowym)
'śei oraz przedłożenie wojskowego dokumentu osobistego lub sztabie wojskowym, właściwym ze względu na dotychczaso-
potwierdzenia zgłoszenia się do reje.s tracji przedpoborowych. we miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu cząs·o­
. * wego trwającego ponad 2 mieSiące, najpóżniej w dniQ. wy-
§ 6. 1. Zmianę d·otyczącą wyksZitakenia i zawodu (§ 3 jazdu, ił w raz,ie zmiany adresu w ·tej salfl.ej miejscowośC'i -
pkt 2)1 zgłasza sięosobiśde lub listem poieconym w ciągu przed upływem 3 dni od dnia tej zmiany.
H dM.od dnia powstania zmiany.
2. Obowiązek określony w § 9 spełnia się 'p rzez wy.peł­
2. Przy :~łosieniu
osobistym należy okazać dokument nienie formularza, o 'którym mowa w· § 1 .pkt 3: Przy spełnia­
lSt.wierd~ający zmianę, a przy . zgł,oszeniu pisemnym należy niu tego obowiązku ż-<iłnien rezerwy przed'klada wojskowy
'pOdać 'imię, nazwisko i imię' ojca oraz , datę urodzenia, jak dokument osobisty, w którym powiatowy (miejski, ' dzielnico-
'rownież na c~ym zmiana polega, oraz nazwę, numer i daotę wy) ' sztab wojskowy dokonuje odpowiednich . atln,otacji.
'dokumentu ' 'Stwierdzającego · zmianę ze wskazaniem, przez ko- 3. Jeżeli oko-licznoś'ci określone w §9' podlegają z~Jło­
go dokument został wydany, albo przesłać odręcznie s-po- szaniu również organowi ewidencji ikontroIi ruchu ludności
, nądzonyod'pis ;tego. dokumentu. stosownie· do obowiązkI,!. wynikającego. z § 3 pkt l, .o ,r g'a-n'·ten
i " § 7. Organ ewidencji i kontroli rur;:hu lud"n,ości, któremu nie .potwierdza faklu ligłoszen-ia zmiany w wojslc,owym doku-
~saba po' dlegająca 'Ogólnemu ' obowiązkowi meldunkowemu
mend:eoSobisly.m żoln-ierza re?:erwy, jeżeli odpowied.nie ad-
dla celów .obrony zglosiła ' lmianę miejs.c~ pobytu stałeg'o (za- notacje do,t'yczące zgłoszenia 'tej zmiany .zostały dokonane
'. Jll'ieszkania), za·m eldowanie na pobyt czaso:wy trwający po- przez. powiatowy (miejski, dzielnic,owy) sztab wojskowy sto-
nad 2 miesiące,\ zmianę adresu w miejscu pobytu stałeg-o (za- ' sownie do ust. 2.
, mieukania) lub pobytu czasowego trwa4ącego ponad 2 mie- § 11. 1. Lołnierzowi rezerwy, który zgłosił się oso-blśóie
sIące 8'Lbo zmianę imienia lub nazwiska, jest qbowiązany: . w celu dopełnienia szczególD€go obowiązku meldunkowego
...... "J
1), odn-Otować w rejestrze mieszkańców lub . skorowidzu po- określonego w§ 9, powiatowy (miejski:, dl'ielnicowy) sztab ·
bytu czasowego dan€ dotyczące . st,osunku osoby zgła'sza­ wojskowy pokrywa koszty przejazdu do miejsca stawien,ia
jącej imianę do .powszechnego · obowią7!ku obrony, się i powrotu d-o miejsca pobytl,l .stałego (zamieszkan ia), lub '
,/ 2) potwierdzić fa,kt zgłoszenia zmiany (z wyjątkiem zmi·a - ,pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jeżeli 00- .-,
I ' ny j.m:ieniai· nazwiska) w woJsk.owym dokumencie oso- ległość '-od miejsca pobytu żołn·ierza do iS"ie,dziby sztabu prze-
-, bistym lub na potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestra- kracza ~ km.
,cji przedpoborowych ,przedłożonym przez {}sobę zglasza- , 2. -, Powiatowy (miejski: dzielnicowy) sztab wojskowy
jącą zmi'anę,
jest ' obowiązany wydać żołnierzowi 'na jego prośbę do.ku-
r 3) przesłać niezwłocznie zawiadomienie o zgłoszeniu zmia-
mentstanowiący podstawę do usptawiedliwienia ,nieob€cno-
- o\> ny na formularzu wedlug odrębniellstalonego wZ'ofu:
a) do organu prezydium rady np Todo wej prowadzącego
w
ki' pracy .lubzachowania prawa do wyn'agroozenia za czas
pracy opuszczony z powodu dopełnienia szczególnego oho-
ewidencję prze<i'poborowych, właściwego ze wżględu
wiązku meldunkowego.
na dotychczasowe miejsce J>obytu stałego (zamiesz-
kania) lub pobytu czasowego · trwającego . ponad § 12. 1. Lołnierze rezerwy posiadający karty mobiUza-
2 mi€siące -osoby podlegającej ogólneinu obowiązko­ cyjne są również obowiązani uprzednio zawiadomić dowód-
wi meldunkowemu - jeżeli zawiadomienie dotyczy cę ' jednostki wojskawej, do której otrzymali przydZ'iałmo­
pr'z edpoborowego lub poborowego, który nie sola wał bilizacyjny, o wyjeżdZlie ha czas przekraczający 24 godziny
jeszcze do poboru, z miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowe-
b) do powiatowego sztabu wojskowego, w którego ewi- . go trwającego ponad 2 mies·iące, jeżeli dowódca jednostki
dencji dotychcz<as polOstawała ·o soba zgłaszająca wojskowej poleci im spełnianie tego obowiązku.
zmianę - jeżeli zawiadomi~nie dotyczy innych osób 2. Zawiadomienia dokonuje się w sposób ustalony przez
podlegającychogólnemuobowiązkawi meldunkowe-
dowódcę jednostki wojs~owej.
mu.
§ 13. L . Osoby powołane do wojskowego szkoIenia 'p o-
§ 8. Organy ewidencji i kontroli ruchu ludności zawia- borowych lub do s7kolenia poborowych w oddzialach 'samo-
damiają organy określone w § 7 pkt 3 o zgonach osób pod: obrony. odbywające to szjtolenie, są ' obowiązane u:przedni·o
l~gających ogólnemu obowiązkowi meldunkOwemu dla ce-. zawiadomić dowódcę właściwej jednostki wojs< kowej lub ko-
łów obr"ony na formularzu, O. którym mowa w tym przepisie. mendanta "Oddziału samoobrony () wyjeżdzie na czas przekra-
. '.

])~iennik Ustaw Nr 2ł - 324 Poz. 177 i 178


- -- ---- ----------~- ----~----- ---~

czający 14 dni z miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub borowych lub do szkolenia poborowych w oddzjałac~
miejsca pobytu czas'' )wego trwającego ponad 2 miesiące. samoobrony, odbywających to szkolenia - z dniem;
2~ Obowiązkowi określonemu w ust. 1 . podlegają rów- przeznaczenia do tego szkolenia, .
nież: 4) dla os6b. o . których mowa w § 14 ust. 1 Pk.t 4--6 ~ /' .
1) żolńierze rezerwy pO,!V,óła'ni w (a!llach ćwiczeń wojsko- Z dniem doręczenia im karty powołani-a do czynnej słliż-
by wojskowej. .' ,
wych do pełnienIafunkcji dowódczych i i.nstruktorskich
z.wiązanych z pr'o wadzeniem wojsk·owego SLkolenia po- 2. Okolićzności określone w ust. 1 pkt 1-3 stwierdzaj"
borowych lub szkolenia poborowych w oddziałach samo- odpowiednie wpisy w wojskowym dokumencie osobistym.
obrony, § 16. l ! Zezwolenie na wyjazd i' pobyt czasowy za gra- ' • .
2) osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobili- nicą wydaje osobom określonym w§ 14 ust. 1 pleJt 1-3 po-'
zacyjne do służby w formacjach samoobrony, jeżeli wy- wiat-owy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy wlaściwy ze
jazd z miejsca pobytu spowoduje nieobecność pa ćwi­ względu na ich mie jsce pobytu stałego (zamieszkania) lub
czeniach samQobrony w ust~lonym' terminie. pobytu czasoweg'o. trwającego ponad '2 miesiące, a os·obom . "
3. Zawiadomienia dokonuje się w sposób uSltalony przez określonym w § 14 ust. 1 pkt 4~ - pO'Wiatowy ·(mi,ejski.
dowódcę jednostki wojskowej lub komendanta oddziału (for- dzielnicowy) sztab wojskowy, który wydał im kartę powoła:' ~_
macji) samoobrony. nia. "
. . 2. Zezwolenie na wyjazd i pobyt czasowy za granic4 ':
Rozdział 4. wydaje się zainteresowanej osobie na formularzu według od- "
rębnie ustalonego wzoru.
Uzyskiwanie zezwoleó na wyjazd ł pobyt za granicil.
§ 17. l.W celu uzyskania zezwolenia na wyjazd l pobYł
§ 14. 1. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wyjazd · czasowy za granicą ós(}by określolle ' w § 14 USlt. 1 są obowią­
i pobyt ' czasowy za granicą podlegają: . zane przed wystąpleniem do właściweg'o organu administnl':'
1) poborowi prze.z naczeni do' odbycia zasadniczej służby cji państwowej z ' podaniem o wydanie paszportu (wkładki
wojskowej, . pasZlportowej do d·owodu osobistego) zgłosić s,ię do właści. ' . .'
2) żołnierze zwoln.ieni z zasadniczej służby wojsk~wej bez weg,o powiatowego .(miejskiego, · dzielnicowego) sztabu woj- ',:
przeniesienia d·o rezerwy, z wyjątkiem żołnierzy uzna- skowego z wojskowym dokumentem os(}bistym i kartą po~ :>_
nych za zdolnych do służby w formacjach samoobrony wołania, jeżeli została im wydana. . ' -
(ka tegoria .. D"). 2. Przepis ust: 1 stosuje . się również do osób, które '
3) osoby przeznaczone do wojskowegoszk()lenia poboro- .w chwili powstania . obowiązku uzyskan'iazezwolenia na wy:. '
wych lub d,o szkolenia poborowych w odd'Z'iałach samo- jazd i pobyt za granicą posiadafą już pasz.port (wkładkę ' :'; .
obrony, ' odbywające to szkolenie, paszportową ' do dowodu osobistego) . albo zrożyły podanie '
4} osoby pO.wołana do odbycia przeszkolenia wojskowego o jego wydanie.
, w jednostkach' wojskowych w ramach wojskowego szka- ~ § 18. Przepfsy § H-17 nię mają zastosowanja do osób, ' ~;
lenia studerutów, które ubiegają się o zezwol~n·ie na wyjązd ' za granicę na'
5) żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćWiczeń wojsko- pobyt staly. Osobom tym właściwy powiatowy (miejski', : ' ;
wych,
dzielnicowy) sztab wojskow.y wydaje zaświadczenie o ' ich ł ':
6) żołnie,rze rezerwy powoła.nl do okresowej służby woJ-
st(}sunku do 01>0wiązku służby wojskowej.
skowej.
2. Obowiązek uzyska.nia. zezwolenia na wyjazd i p(}byt R o z .d z i aIS.
za granicą nia dotyczy osób wymienionych Vi ust. l, k'tóre:
Przepisy końcowe.
1) przekraczają granicę na podstawie przepustek wyda-
nych w małym ruchu granicznym albo na podstawie § 19. Tracą
moc:
przepustek turystycznych lub kart plywań morskich, l) rozporządzenie
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obro- " -
2) wy je±dżają służbowo za granicę w związku z wykony- ny Narodowej z dnia 14 grudnia 1961 r~ w spra~ie 000-. i
waniem obowiązków służbowych . w służbie ruchu żeglu­ wiązku meldunkowego osób podlegających powszechne-
gi wodnej lub powietrznej albo komunikacji lądowej. mu obowiązkowi wojskowemu (Dz. U. ' Nr 60, ' poz. 335), .
---~,-.
§ 15. 1. Obowiązek uzyskania zezwolenia · na wyjazd · 2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia ~I
l pobyt Czasowy za granicą pówstaje: 18 czerwca 1964 r. w sprawie wydawania zezwoleń na ",
wyjazd za granicę niektórym osobom podlegającYQl ·--:
1) dla poborowych przeznaczonych ' do . odbyc'la iasadniczej
powszechnemu <?bowiązkowi wojskowemu (Dz. U. Nr 26. _
służby wojskowej - z dniem przeznaczenia ich do tej poz. 171).
służby,
2) dla żołnie,rzy' zwolnionych z zasadniczej służby wojsko- § 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
wej bez przenie.sJenia do rezerwy - z dniem zwolnienia nia. (.

ze służby, Minister Obrony Narodowej' W. Jaruzelski


3) dla osób prze~naczonych do wojskowego szkolenia po- Minister Spraw Wewnętrzntch: K. Swilala

178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁE CZNEJ

z d!lia 30 lipca 1969 .r.


w sprawie ' bada6 lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwkzenia ruchowe.
Na podstawie art. 17 ust; 1 ustawy z dnia 28 paźd.zierni­ ~ 1951 f. Nr 1, Po.z. 2 i z 1955- r! Nr li, poz. 67) zarządza , s~ę.. ' l'

ka 1948 r. o zakładach ' społecznych służby zdrowia ' (Dz. U. co następuje..:..


z 1948 I. Nr 55, poz, ' 434, z 1950 I, Nr 36, poz. 327 i 334,