You are on page 1of 5

,.

'
Dziennik Ustaw Nr 5 66 PCl7: 12'

32
'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ·FlNANSOW

z dnia 20 stycznia 1973 r.

zmieniające rozporl~dzen!e w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowc90 i wyrów-
ilawczego od .... .przychodów zakładów. rzemieślniczych z tytułu świadczeń \\o')'konywanych ,za pośrednictwem
rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.

Na podstawie art. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 dekretu ryczałtu przewidzianego dla zbieraczy odpadków
z dnia 26 pażdziernika 1950 r. o zobowiązaniach podatko- użytkowych.",
w yc h (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z póżniejszymi zmianami), 3) w § 4 skreś!a się ust. 2,
art. 3. art. 5 ust. 1, art. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 i 5 de- 4) w § 5:
kretu z dnia 16 maja 1946 r. o 'postępowaniu podatkowym a) ust. ,3 otrzymuje brzmienie:
(Dz. U. z 1963 r. Nr 11. poz. 60 i z 1972 r. Nr 53. poz. 238)
,,3. W razie wykon"ywania przezPQdatnika świad­
oraz art. 20 ust. 2 pk.t l ustawy z dnia 1,6 grudnia 1972 r.
czeń w całości lub w części z materiałów p.)-
o podatku ,dochodowym (Dz. U. Nr 53. poz. 339) zarządza
wierzonych, zwanych dalej "świadczeniami
się. co nast ę puje:
zmateriałów .powierzonych", za obrót przyj-
§ L W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia muje się należność wynikającą z racht(nku za
5 wrze śnia ' 1968 . r. w sprawie .poboru w tormie ryclultu wykonane świadczenia, pod warunkiem. że po-
podatków obrotowego. doc hodowego ,i wyrównawczego od. datnik rozliczy się ' Ze spółdziernią z tych ma-
przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczell teriałów iw' rachunku ' nie ,ujmie ' ich war-
wykonywanycl1 za po~rednictwem rzemieślniczych spół­ tości. W razie ' niedotrzymania tego warunku
dzieLni zaopatrzenia i zbytu' (Dz. U. Nr 36, poz.247) wpro- obwteiu jesŁpełria kwota należności łącznie
wadza . się następujące zmiany: z wartością wszystkich dostarczonych materia-
1) tytuł Tozpor'ządzenia otrzymuje brzmienie: "w spra- łów. przycżym obrót ten traktuje się jako
wie ' poboru w formie ryczałtu pod'a tk6w obrotowego; osiągnięty z wykonywania świadczeń z ma-
dochodowego i wyrównawczego od przychodów rze- teriałów własnych. Za materiały powierzone
mieślnikówz tytuł\.! świadczeń wykonywanych za po- uważa się równieżpółwyro'by lub ~oto~e c;zęś-
średnictwem spółdzielni rzemieślniczych.", -ci oddane do przerobu. montowania ,itp. czyn-
2) w § 1: ności....
a) ust. l r 2 otrzymują brzmienie : b) . w ust. 4 dodaje się lit. c) w brzmIeniu: ,
"l. Podatki obrotowy, dochodowy wyrćwnawczy "c) na wniosek podatnika- wartość części zamien-
od przychodćw ze świadczeń wykonywanych nych. _podzespołów i nie przetworzonych ma-
przez rzemieślników za pośrednictwem spół­ teriałów dodanych pr·zy wykonywaniu usług w
dzielni rz e mieślniczych. zwanych dalej "spół­ zakresie rzemiosł : śl"usarstwo usługowe, kowa,l-
dzielniami", w zakresie rodzajów rzemiosł wy- stwo •.kotlarstwo. mechanika' .maszyn.mechanik a
mienionych ' w załączniku do rozporządzenia , precyzyjna. mechanika ,'maszyn biurowych. ' me-
pobiera się na wniosek podatnika w formie chanika pojazdowa,. elektr.omechanika. elektro- .
ryczałtu pod warunki·em:
mechanika , chłodnicza. elektromęcbanikacdzwi­
\ a) członkostwa w spółdzielni i wykonywania gowa orat telemechanika "i radiomechanika. je-
świadczel'l. z wyjątkiem świadczel'l wymie-
_ żeli podatnik posiada dowody zakl' p~ dodany ch
nionych w ust. 3, wyłącznie za jej pośred­ części zamiennych, podzespołów i materiałów,
nictwem. odpowiadające warunkom określonym w
b) posiadania uprawnienia d.o wykonywania art. 103 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r.
jednego lub więcej rodzajów rzemiosł wy- o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r.
mienionych w wykazie stanowiącym załącz­ Nr 11. poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) oraz
nik do rozporządzenia i wykonywania rze- wystawi rachunek za wykonaną usługę, w któ-
miosła określonego w tym uprawnieniu,
rym wykaże w odrębnej pozycji ilQŚć. cenę
c) nieprzekroczenia w roku podatkowym yv jednostkówą nie wyższą od ceny zakupu
stosunk li rocznym obrotu 1.200 ..000 zł . .a w i ogólną wartość dodanych części zamiennych,
zakresie rzemiosł piekarstwo oraz rzeżnic: ," podzespołów lub materiałów, bez ·d oliczenia do
two i w ę dIiniarstwo ' -' , obrotu. T;·8fYO.OOO zt , niej narzutu.",
2. Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Cen- 5) w § 6:
tralnego Związku Rzemiosła może określić a) w ust. 1 pkt ' l w skali stawek ryczałtu w rubry-
spółdzielnie. których członkowie w danym [li-
'ce 2 kwotę ,,89.000 z~" zastępuje się kwotą
ku podatkowym nie podlegają . opodatkowaniu ,,74..000 zł".
na zasadach ustalonych przepisami rozp.orzą­ b) w ust. l pkt 2 skreśla się wyrazy ,.powierzonych
dzenia; o decyzji tej zawiadamia spółdzielnie lub częściowo powierzonych oraz typowych usług"
Centralny Związek Rtemiosła.". oraz w skali stawek ryczałtu- rubrykę 5,
h) w ust. 3 lit. a) skreśla się wyrazy "i przemysł 0- c) w ust. 2 wyrazy ,,(symbole N - H)" zastępuje się
.wych". wyrazami ,,(symbole AI- G)", .
c) w ust. 3 lit. b) wyrazy "są odrębnie opodatkowane d) ust. 3 -otrzymuje brzmienie: .
w sposób okreś lony w § 4 ust. 2" · zastępuje się i,3. Jezeli podatnik wykonuje uslugidla ludności
wyrazami "są opodatkowane w fonnie odrębnego lub rohiictwa, ryczałt obniża się:
Qziennik Ustaw Nr 5 - 67 Poz. 32

~) o lQ%, jeżeli osiągnięty obrót z wykony- ryczałtu Właściwych dla świadczeń wykony-
wania tych usług wynosi co najmniej pulo- wanych z materiałów powierzonych (symbole
wę ogólnego obrotu rocznego, E- Gl,",
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
b) o 15%, jeżeli osiągnięty obrót z wykony-
wania tych usług wynosi co najmniej 3/. ,,5. Obroty z usług wykonywanych na zamowlenie
ogólnego obrotu roczNego, określonego odbiorcy i na jego potrzeby w za-
kresie następujących rodzajów rzemiosł: ślu­
c) o 20%, jeżeli p.odatnik wykonuje wyłącznie
sarstwo usługowe, blacharstwo, galwanizator-
te usługi.
stwo, kowalstwo. mechanika maszyn, mechani-
Obniżki ryczałtu dokonuje spółdzielnia po zakoń­ ka precyzyjna, kotlarstwo, mechanika maszyn
czeniu roku podatkowego na podstaw~e całorocz­ biurowych, optyka, wytwarzanie i naprawa
nych wyników . działalności podatnika.", wag, zegarmistrzostwo, mechanika pojazdowa,
blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojdzdo-
6) § 7 otrzymuje brzmienie: we, elektromechanika, elektromechanika ctlwi-
,,§ 7. f) zaliczeniu obrotów do poszczególnych sta- gowa, elektromechanika chłodnicza, teleme-
wek ryczałtu decyduje rodzaj r,zemiosła okreś' chanika i radiomechanika, betoniarstwo, sztu-
lony w posiadanym przez podatnika uprawnIe- katorstwo, kamieniarstwo, szklarstwo, witra-
niu do wykonywania rzemiosła (§ l ust. I lit. bl żownictwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziej­
oraz wykonywanie świadczeń z materiałów stwo, szkutnictwo, tapicerstwo, introligator-
własnych bądż z materiałów powierzonych.", stwo, szewstwo napra wkowe, rymarstwo, k uś­
nierstwo. kaletnictwo, lutnictwo, organmistrzo-
1) w § 8: sIwo, wytwarzanie instrumentów dętych, wy-
twarzanie instrumentów perkusyjnych, wytwa-
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: rzanie instrumentó:w harmoniowych i fortepia-
"Jeżeli podatnik wykonuje w ciągu roku' w')l/ącz­ nowych, ortopedyka, parasolnictwo, zabawkar-
nie świadczenia z materiałów własnych lub wy- stwo, wytwarzanie pomocy szkolnych - jeżeli
łącznie świadczenia z materiałów powierzonych wartość dodanego materiału, części zamien-
bądź usługi (ust. 4), podlegające różnym sta wkom nych lub podżespołów przekracza 100/0 wartości
ryczałtu (symbole Al - D lub symbole E - Gl, świadczenia -zalicza się do stawek ryczałtu
podatek zryczałtowany od obrotów zposzczegól~ właściwych dła świadczeń wykonywanych
nych rodzajów świadczeń oblicza się w sposób oa- z materiałów własnych (symbole AI- Dl; w
stępuJący:" , tych wypadkach nie ma zastosowania przepis
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: § 5 ust. 4 lit. c).",
,,2. Jeżeli podatnik wykonuje w ciągu roku obok 8) w § 10 ust. 2 pkt l wyrazy "świadczeń Al - H" zastę­
świadczeń , z materiałów własnych także . puje się wyrazami "świadczeń A t ..:- G",
świadczenia z materiałów powierzonych bądź 9) w § l) ust. 3 pkt l lit. b) skreśla się wyrazy "powie-
' usł~gi, ' podatek zryczałtowany od obrotów rzonych lub częściowo powierzonych oraz typowych
z poszczególnych rodzajów świadczeń oblicza usług", a w skali wysókości przedpłat skreśla się ru-
się według zasad podanych w ust. l, z tym że brykę oznaczoną literą H,
' .obroty ze . świadczeń wykonywanych z ma-
teriałów powierzonych bądź z usług podleg;lją
10) w § 12 ust. 1 lit. bl skreśla się wyrazy "półwyrobów
opodatkowaniu . wedłu'g stawek własClwydl dla lub gotowych części do przerobu, montowania itp.
czynności",
podstawy opodatkowania . stanowiącej somę
obrotów z tych świadczeń, zwiększoną o 70% 11) w § 14 ust. 2 wyrazy "RzeIflieślniczych Spółdzielni
obrotów ze świadczeń z materiałów własnych. Zaopatrzenia Zbytu" zastępuje $ię wyrazem "Rze-
Przepis ten w stosunku d'O podatn~ków wyko- miosła",
nujących rzemiosła budowlane ma zastosowa-
nie tylko w zakresie opodatkowania obrotów 12) w § 16 ust. t pkt 2 otrzymuje brzmienie:
ze świadczeń wykonywanych w cd'lości. z ma" - ,,2) wykonywania innego rod:zaju rzemiosła niż okreś­
terialów powierzonych lub w których . udział lone w uprawnieniu (§ 1 ust. 1 lit. b), zaliczonego
wartości materiałów własnych nie przekracza, do wyższych stawek ryczałtu",
10% wartoś.ciświadczenia; obroty te podlegają
13) załącznik do , rozporządzenia otrzymuje br,z mienie
opodatkowaniu według stciwek właściwych dla
okr,eśJone w z~łączniku do . niniejszego rozporządze- '
podstawy opodatkowania stanowiącej sumę
nia.
tych obrotów, zwiększoną o 70% obrotu ze
świadczeń, w których udział wartości materia- § 2. Termin złożenia wniosku o opodatkowanie w for-
łów własnych przekracza 25010 wartości świad­ mieryczałtu określony w § 3 usl. l, jezefi przypadał na,
czenia, oraz o pełną Jumę obrotów ze świad­ okres przed wejściem . w ~ycie rozpofi::ądzenia, " przesuwa'
czeń " w których ' udział wartości , materialow się do dnia 28 lutego 1973 L, pod warunkiem, że podatnik
własnych przekracza. 10°/0; a nie jest wyższy ocf' początku tego rOKu wykonywał świadczenia, z wyjąt­
, od 25010 wartości świadczenia.", kiem wymienionych w § l ust. 3, za poś-r,ednictwem . spó.l-.
c) ust 4 otrzymuje brzmienie:
dzielni.

,;4. Obroty z usług, z wy'jąf.kiem określonych w § 3. Rozporządzenie wchodźi w życie z dnlemogło- ,


ust. 5 oraz z zastrzeżeniem poz. , 154-16,5 . wy- szenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od
kazu rodzajów rzemiosł $tan9wi9~ego -zalącz­ dnia l stycznia 1973 L
nik do r07;porządzellla, zalicza się do stawek Minister Finansów; S. Jędrychowski

/
Dziennik Ustaw Nr 5 68 Poz. 32

Załącznik do rozporządzenia Mir,istra


Fin~nsów z dnia 20 stycznia 1973r. (poz. 32)

WYKAZ RODZAJÓW RZEMIOSŁ OBJĘTYCH OPODATKOWANIEM W FORMIE RYCZAŁTU ORAZ ZALICZENIE ICH
DO POSZCZEGÓLNYCH STAWEK RYCZAŁTU

Zaliczenie 2 3
do stawek ryczałtu
Rzemiosła elektrotechniczne i elektro-
przy wy_ przy wy- niczne
konywa-
k onywa- 28 elektromechanika B.
Lp. Rodżaj rzemiosła
niu świad- niu świad-
, czeń z ma- 29 elektromechanika dźwigowa B
czen z ma- 30 elektromechanika chłodnicza B
teriałów teriałów
powie- 31 telemechanika i radiomechanika B
własnych
rzonych 32 wytwarzanie przewodów, zespołów,
części zamiennych i elementów elek-o
l 2 3 4
trotechnicznych I elektronicznych C J1'
Rzemiosła w zakresie przetwórstwa paliw Rzemiosła chemiczne
l wydobywanie i przetwórstwo torfu A E 33 wytwarzanie wyrobów chemicznych
(związków organicznych, farb i lakie-
Rzemioala metalowe rów. środków do prania, mycia i czysz-
2 odlewnictwo A G czenia, świec, pas.t, smarów, artyku-

,
li brązownictwo
ślusarstwo usł~gowe
C G łów kosmetycznych i perfumeryjnych,
klejów, wosku, szelaku) c 11'
a) naprawa aprzętu gospodarstwa do- 34 wytwarzanie preparatów farmaceutycz-
mowego i rolnego B E nych C F
b) pozostałe C F 35 wytwarzanie artykułów w zakresie prze-
5 ślusarstwo 'produkcyjne C G twórstwa tworzyw sztucznych C G'
6 blacharstwo B F 36 wytwarzanie artykułÓw z gumy C F
7 złotnictwo B E 37 wulkanizatorstwo A E
8 grawerstwo D G 38 usługi w zakresie analityki chemicznej G
9 galwanizatorstwo C- F -
10 rusznikarstwo B G Rzemiosła w zakresie materiałów budow-
11 kowalstwo B E łan~cb
12 wytwarzanie wyrobów • drutu, ł.men- 39 wyuobywą.nitl i przerób kamienia A E
ohów, aprężyn C G 40 wydobywanie piasku, po~półki i żwiru A E
wytwarzanie wyrobów 'rubowych 41 wytwarzanie wyrobów z kruszyw i 8U-
i .łącznych C G rowców mineralnych A .E
42 wydobywanie oraz przerób gipsu, kamie-
Rzemiosła w ukresie : .ą~owy m ..zyn nia wapien~ego i kredy A E
oraz orądzeń 43 betoniarstwo C G
14 kotlarstwo C E 44 garncarstwo B E
15 mechanika maszyn B F 45 kaflarAtwo B E
16- wytwarzanie .Unik6w .paliliowyCh B F 46 wytwarzanie cegły, dach6wek, pustak6w A E
47 wytwarzanie wyrobów ceramicznych ' B E
Rzemi~ła preeyzyjne 48 sztukatorstwo B E
17 mechanika precyzyjna c 11' 49 kamieniarstwo
18 mechanika maszyn biurowych C F a) z Wyjątkiem nagrobkowego B G
19 'optyka A E b) nagrobkowe D G
20 wytwarzanie i naprawa wagI 50 wytwarzanie materiał6w izolacyjnych C G
a) wytwarzanie wag B E
b) naprawa i konserwacja wag D G Rzemiosła oklarsJde
21 zegarmistrzostwo D G 51 wytwarzanie szkła technicznego I. labo-
22 wytwarzanie części zamiennych w zakre- ratoryjnego .. B E
.ie rzemiosł precyzyjnych c F 52 wytwarzanie szkła gospodarczego B E
53 wytwarzanie i szlifowanie szkieł ozdob"
Rzemiosła w .akresle 'rod](ów transportn nych 1 kryształów B
23 mechanika pojazdowa ' c 11' 54 szklarstwo
2' wytwarzanie części zamiennych I akce- a) budowlane A E
.oriów do pojazdów mechanicznych - c 11' b) pozostałe B F
C F 55 witrażownictwo B G,
25 blacharstwo pojazdowe
26 lakiernictwo pojazdowe a 11
27 mycie oraz amarowanie samochodów Rzemiosła . w zakresie .ceramiki Izlachet-
i motocykli oraz inne drobne ualugi
nie awiy;ane a ich napraw,
., 56
nej
ceramika azlachetna B B
Dziennik Ustaw Nr: 5 69 Poz. 32

l 2 3 4 2 :~ 4

Rzemiosla drzewne
Rzemiosła skórzane
57 tartaczntctwo A E
58 wytwarzanie płyt, sklejek, oklein i oblo- 99 . garbarstwo skór: be:r włosa A E
gów B F 100 odśw 1 eżalJle I renowaCja wyrobów skó-
59 wytwar.zanie bindry B F rzanych E
60 wytwarzanie listew i parkietów B F 101 wyprawa skór futerkowycb A E
61 stolarstwo 102 odśwIeżliDIe i renowllcja wyrobów fut-
a) budowlane A F rzarskIch F
hl pozostałe B F 103 cholpwkarstwo B E
62 wytwarzanie skrzyń i opakowań drewnia- 104 szewstwo koufekcyjne B G
nych B F 105 szewstwo mlarow '- B F
63 bednarstwo A F 106 szewstwo naprawkowe B F
64 kołodziejstwo B F 107 pantoflarstwo' trepiarstwo B G
65 koszykarstwo B F lOR szewstwo ortopedyczne B F
66' modelarstwo C E 10'ł kuśnlłlrstwo B F
67 pozłotnictwo B F 110 kaletnictwo D G
68 rzeźbiarstwo w drewnie C G lU rymarstwo B E
69 szkutnictwo B F 112 rękawiczniclwo , B F
70 tapicerstwo 113 wyrabiam e rękawic roboczych, ochron·,
a) meblowe i pojazdowe B F nych i sportowych B G
bl pozostale D G
71 tokarstwo w drewnie D G
Rzemiosła spożywcze
72 wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi,
słomy B F A E
114 rzeźnictwo i wędhniarstwo
. " RzemiO$ła papiernicze
115 kllchmi8tr:7.0stwo A E
116 wędzeme ryb i mięs,a A E
73 iptroligatorstwo c G 11'7 . piekarstwo A E
74 wytwarzanie opakowań z papieru i tektu- 118 cukiernIctwo
ry C G a) wyrób 'odów C G
75 wytwarzanie ~cinanek i ozdób z papie- li) pozostałe A E
ru c G
119 przetwórstwo owoców, warzyw i grzybńw A E
Rz~miosla wlókiennicze 120 wytłaczanie oleju A E
121 wytwarzanip. cukierków i , wyrobów cze-
76 koronkarstwo B G koladowych A E
77 gręplarstwo D G 122 wytwarzanie napojów chłodzących A
78 tkactwo B F 123 rozlewanie piwa A
79 kilimiarstwo B F Rzemiosła w zakresie wvtwarzania ; pru-
80 dziewiarstwo B F rabiania pasz oraz produktów utylizacji
81 powroźnictwo B G zwierz~cei
82 wytwarzanie pasmanterii C G 124 wytwarzanie ,i przerabianie millszanek
83 hafciarstwo B G i koncentrat6w paszowych " mąCZlik
84 malowanie na tkaninach z wyjątkiem pastewnych i produktów utylizacjI
ręcznego c F ZWIerzęcej A E
85 malowanie na tkaninach ręczne C G'
86 wyrób filców bitych C G
87 wyrób waty konfekcyjnej watoliny Różne rzem i osła przemysłowe
C G

Rzemiosla odzieżowe 125 lutnictwo A G


126 organmIstrzostwo A G
88 bieliźniarstwo B F 127 wytwarzanill imtrnmp.lltńw dęty!'b A G
81ł gorseciarstwo , B F 128 wytwarzanieinstrument6w perkusyj-
90 czap~ictwo B F nych A G
91 kapeluswictwo m~skie B F 129 wytwarzanie instrumentów harmomo-
92 modniarstwo , B F wych I fortepIanowych A G
93 krawiectwo męskie - konfekcyjne A E 130 zaba'wkarstwo C G
94 krawiectwo męskie - miarowe A E 131 wytwarzanIe materiałów ~ciernych B F
,/ , 95 krawiectwo damskie - ciężkie konfek- 132 ortopedyka B F
cyjne A E 133 parasolnict wo
96 krawIectwo damskie - ciężkie miarowe A E a) produkcja A 'F
97 krawiectwo damskie - lekkie A E b) naprawa C G
98 cerowanie i naprawa odzieży, qbciąganie
guzików,. okrętkowanill, mereżkowa­ 134. sitarstwo c F
nie, plisowanie E 135 szczotkarstwo C G

,I"
Dziennik Ustaw Nr 5 70 !Joz. "32 33

l I 2: , I 3 ", I 4 l I 2
I ~ , ',-c.j 4

136 wytwarzame galanterii < wiącym załącznik do rozporządzenia


al z k,ości, rogu D G Milllstra Handlu Wewnętrznego
b) z surowców miejscowych i odpado- I Usług z dlilS 30 września 1972 r.
wych C G w sprawie oznaczania rodzajów rze-
137 wytwarzanie szyldów. tablic, tabliczek , mIOsł oraz określema 'uprawmeń I kw~-
Mlamlonowych, mwentaryzacyjnych C G lifikacji zawodowych wymaganych do
13Buslugowe ręczne malowallle szyldów C G ich wykonywalllB (Dz. U. Nr 45,
139 wytwarzanie wieńców I sztucznych kwia- poz. 290), jako . ,inne nie wymlemone
tów C G rzemiosła" lub "pozostaje rzemio-
140 wytwarzanie abażurów C G sła" D G
141 wytwarzanie pomocy szkolnych C G

Rzemiosła rolnicze
Zaliezenie do stawek ryczałtu
RzemIosła w zakresie obsłUgi rolnictwa
·c·
142 obsługa maszynowa produkcji rolniczej <11
s o

przy wykonywan.u świad-
I ogrodlllcze) F uo. czeń. w których udział
143 ust;lgi w zakre~ie zwalczania szkodników ~3
§:g wartości mllteriałów wlas-
roślin I zwierząt F . -",-::s "i:=
~
c:(ó
nych .w stosunku do war-
tości świadczenia. wyDOli
Lp. Rodzaj rzemiosła '.
Rzemiosła w , zakresie gospodarki mie- ~ S
ozkaniowej j . komnnałnej g:>N.c powy- po wy-
'- o .- u żej powy-
'i44 urządzanie i llttLymywanie zieleńców F -,<:u::o zeJ
E
;:>:log
3-
!lo
10% ' 15o/~ żej
145 prallle. prasowanie. prężenie firanek · N
10%
146 chemICzne czyszczenie i farbowanie F- ~Bt do do 25%
147 pranie pierza i puchu F aa'§' 15% 25%
- -- - - - ---
I 2 ! 3 4 5 6 7
Rzt>mi08ła w zakresie ochrony ·zdrowia ..

148 uslugl dezynfekcjI, dezynsekcji I deraty- Rzemiosła budow:ane


zacji - F 154 brukarstwo E E E C B
155 murarstwo E E C B A
Różne ' rzemiosła nieprzemys!owe 156 ciesletstwo E E C I B .A
149 fotografowanie C F 157 dekarstwo E, E C B A
150 wyrób portretów z fotografii C F 158 posadzkarstwo E E C B A
151 świat1okopia (wyświetlame rysunków. 159 malarstwo I ta p~ciarstwo G G F E C
planów tekstów) C F 160 installltorstwo sanitarne
152 usługI porządkowe, (czyszczenie budyn- i ogrzewania E E C B A
ków i okien.. sprzątanie wnętrz) - F 161 instalatorstwo gazowe E E C B A
162 Illstalatorstwo elektryczne E E C B A
Pozostałe rzemiosła
i inne nie wym;enio- 163 zduństwo E E C B A
ne rZf'miosła " -' 164 studniarstwo E E C B A
153 Rodzaje rzemosl zaliczane do grup rze- 165 odgrzybIanie budynków F F F E C
miosł określonych w wykazie stano-

33
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 stycznia 1973 r.

w sprawie ustanowienia płatnIków opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.

Na podstawie art. 5 ust, l dekretu z dnia 16 maja we ustanawia się platnikami 'oplatyskarbowej od .,urn ów
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U.z 1963 r. kredytu nie . zabezpieczonego wekslem, udzielonego' lud-
Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53,poz. 338) oraz art: 12 ności na ratalny zakup towarów w jednostkach gospodarki
ust. 3 i art. 26 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zo- uspo,łecznionej i spłatę naleźności za' korzystanie z usług
bowiązaniach podatkowycll (D~; U. Nr '49, poz. 452 z póź­ tych jednostek.
niejszymi zmianami) , zarządza się, co . następuje:
2. Płatnicy pobierają opłatę skarbową W c gotówce
be·z-·
§ 1. 1. Jednostki organizacyjne,; Powszechnej Kasy pośrednio bądź za pośrednictwem przed.siębiorstw
dokonu-
Oszczędności oraz spółdzielnie oszczędnościowo-poźyczko- jących s-przedaźy towarów i świadczą'cych usługi na ' pod-