You are on page 1of 2

" D~ienn.ikUJ?taw Nr 10 101 Poz.

62 i 63
~ ~ :i....;_ ._

l) w § l ust. 1: ".";~'{;" . ' 1': , \ v -J ',l' " , ;,C. ~) w.. t3.P,~t> 1, ,otrzymuje br7mien,i e:.. '0 •

a) w pkt l lit. a) l,! czbę ,,600.000" za'stępuje ,s,ię liczbą, " ,:1) 'w okr~sleos't~tnich p(ęciu ,lat nie , proWadzili za-
,,900.000", . kładu rzemieślniczego lub gastrono~ i ćzn'egQ; za-
,,- b) pkt 3 otrzymuje" brzmienie: strzeżenie to dotyczy również małżonka ' podat-
,,3) zakładów ga stronomicznych, w których nie pro- nika;".
wadzi się sprzedaży napojów zawierających § 2. 1. Podwyższenie rozmiarów produkcji cegły palo-
powyżej i80f0 al kohol u, a obrót ze sprzedaży nej lub wapienno-piaskowej do . 900.000 sztuk rocznie oraz
napojów ' zaw ie rając yr. h do 18010 alkoholu, w podwyższenie ~tanu zatr.udnienia do' sześciu pracowników
tym również pi wa, nie przekracza 25010 ogól- najemnych w ,sezonowych zakładach gastronomicznych do-
nego obrotu roczneg0 - przy zatrudnieniu nie tyczy również podatników zwolnionych od podatków na
wi ę c e j niż trzech, a w miejsco w ościach tury- podstawie dotychczasowychpr·z episów w stosunku do okre-
stycznych - nie więcej niz czterech pracow- su po dniu w ejścia w życie niniejszego rozporządzenia .
ników najemnych, licząc średnio w stosunku do 2. Ograniczenie rozmiarów sprzedaży napojów za wie-
liczby mie s i ę cy w c i ągu roku podatkowego, w rających do 18010 alkoholu, w-:lrunkujące zwolnienie od po-
którym zakł a d ' był czynl1Y; zw o lnienia od po- diitków obrotowego i dochodowego od przychodów osiąga­
datków nie stosuje się w razie zatrudnienia w nych z nowo założonych zakładów gastronomiczny ch, nie
zakładzie gastronom iczn ym jednocześnie powy-
dotyczy podiltników, którzy uzyskali zezwolenia na pr owa-
żej sześciu pracowników najemnych; ograni cze-
dzenie zakładów gastronomicznych przed wejściem w życie
nie zatrudni e nia do średniej liczby trzech lub iożporządzenia.
czterech pr acowników najemny ch nie dotyczy
zakładów, sezonowych, czynnych przez okres § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
nie dłuższy niż pięć miesięcy w ciągu roku po- szenia.
datkowego.", Minister Finansów: S. Jędrychowski

f, . 4·

63

iWZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

z dnia 23 lutego 1974 r.

w sprawie pomocy w tagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Pa6stwa.,

Na poąstaw i e ąrt. 24 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada § 3. 1. Jeżeli interes społeczny wymaga : w y k cinania
,1973 r. o zagos podarQwa niu. lasów nie stanowiących ,włas­ niektórych prac z zakresu żagospodarowania. lasu i .przebu-
ności Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283) zarządza się, co na- dowy drzewostanów, a koszty tych prac przekplcza jfl mo-
stępuje: żliwości finansowe właścicieli lasów i gruntów,prace te
mogą być wykonywane na koszt Państwa; decyzje w tym
. §1. L ' Prz~dsiębi o rstwa lasów państwowych i ' parki zakresie podejmuje naczelnik powiatu na wn i os~k naczel-
narodowe udzi e lają pomocy spółkom, zespolom leśn ym oraz nika gminy.
właścicielom lasów i gr untów leśnych nie stanowiących
/
w \ asności . Państwa w organ izQwa,niu ,z!lbiegów gospodar- 2. Właściciele gruntów nie l eśnych przeznaczonych do
czych zWiązanych z zag ospodarowaniem lasu. zalesienia otrzymują sadzonki bezpłatnie.
2. Bezpłatna pomoc obejmuje: _ 3. Wydatki na pomoc Państwa, ó której mowa w ust. 1
1) doradztwo i instruktaż fachowy, i 2, pO,k rywa się ze środków p{zewidzianych w bu dże tach
rad narodowych stopnia powiatowego. Wydatk i z wiąl ane
2) użyczanie narzędzi do wykonywania prac leśnych z za-
z opracowaniem programów za g ospodarowania las u pokr y-
kresu zag,ospodarowania lasu,
wa się ze środków przewidzianych w budżetach rad naro-
3) przydzielą nie niezbędnych środków do zwalczania dowych stopnia wojewódzkiego.
szkodliwych owadów leśnych i pasożytów . roślin~ych.
Przedsiębiorstwa lasów pańs t w o wy c h mo g ą
§4. '1. '
4) zwalczanie szkodliwych owadów leśnych i pasożytów
wykonyw.ać na rzecz sp ó łek, z e społów leśnych i wł ć! ś c i c i e li
roślinnych w razie masowego ich wystąpienia.
lasów i gruntów odpłatne prace z zakresu za gospodilT owa-
3. Wydatki związane z pomocą, o której mowa w nia lasu.
ust. ' 2, pokrywane są w ciężar kosztów przeds i ębiorstw
lasów państwowych i parków naIodowych. 2. Przedsiębiorstwa lasów państ,w owyc h d os t arczaj ą
sad żonki do zajesień i na odn owienie lasu.
§ 2. Spółki, zespoły leśne oraz właściciele lasów
gruntów leśnych otrzymują na zagospod aro wanie lasów § 5. 1. Dyrektor pr7 p. dsiębior s t w a t as ń w p a ń s t w o wyc h,
pomoc finansową okreŚloną w przepisach o opłacie leśn e j na wniosek naclleśn iczE'9 0 '(dyr e ktor a PiHk u na rnr! I,wp gU)
w wysokości u'stalonej w planach gospodarczo -finansow yc h uzgodn iony z nacz.eln iklE'm p()w 1at u, moi.e p r liw l d ł \lw o
przedsiębiorstw lasów państwowy ch; pomoc ta może b y ć pr,o wa 'dzą cy m g o sp,) d ćl r kę teśn ą <;pfllk n ril , Z Ps p(l ł " 1Tl I, ,, ,, ym
również przeznaczona na całkowite lub czę ściow e pób 'y cie or az wł a ś cir ielom la só w i gru nt ów I pś ny c h p rt yz ni1r na-
kosztu ~adzon e k na odnowienie lasu. gr 0s'ę r ze czo'wą lub p i e ni ężną z w p ł yw ó w z opldly lesne j.
, ,

Dziennik Ustaw Nr 10 ' = 108 - Poz, 63 i 64 '

2. Spółkom i zespołom leśnym, które gwarantują pra- określenia pr~ypadków, w których gr]lnty nie leśne prze-
widłowe i racjonalne wykorzystanie ciężkiego sprzętu do znaczone do zalesienia ora'z grunty :leśne mpgą byćzałe­
prac leśnych, może ' być przyznana nagroda w postaci ta- sione na koszt Państwa (Monitor Polski Nr 6q, poz. 288).
kiego sprzętu. ' § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 mar-
§ 6, Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa I Prze- ca 1974 r.
mysłu Drzewnego z dnia 7 sierpnia 1961 r. w sprawie Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: T. Skwirzyńskl ,
,t. (!;'.

~~:::J
f\,);!

64 X~
OBWIESZCZENIE MINISTRA' GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY SRODOWISKA

z dnia 21 lutego 1974 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania
nieruchomości.

" l. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 listopada 3. Sumy ' odszkodowania za wywłaszczoną
1973 r. o zmianie ustawy o zasadach (trybie wywłaszcza­ nieruchomość łub inne pra wo rzeczowe
nia nieruchomości (Dz. U. Nr 48, poz. 282) ogłasza się w na nieruchomości, które zostały złożone
załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst do depozytu sądowego przed dniem wejś­
ustawy :z dnia 12 marca , 1958 r. o zasadach i trybie cia w życie niniejsiej ustawy i nie zo-
'Wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70) stały podjęte przez osoby uprawnione, po-
z uwzględnien,iem zmian wprowadzonych ustawą z dnia mi~o doręczenia im wezwania do odbioru
31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie w trybie określonym przez przepisy dekr,e-
wywłaszcz1łnia nieruchomości (Dz. U. Nr 5, poz. 32), uję­ tu z dnia 18. września 1954 r. o likwidacji
tych w jednolitym tekście ogłoszonym jako załącznik do nie podjętych depozytów i nie odebranych
obwieszczenia Miuistra Spraw Wewnętrznych z dnia rzeczy (Dz. U. Nr 41, poz. 184), mogą być
20 marca 1961 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 94), oraz zmian wpro- przez te osoby podjęte jeszcze w Ciągu
wadzonych ustawą z dnia 26pażdziernika 1971 r. ó ochro- 2 lat licząc od dnia wejścia w życie ni-
nie gruntów,' rolnych i leśnych oraz rekultywacji grunlów niejszej ustawy,
(Dz. U. Nr 27, poz. 249) i ustawą z dnia 29 marca 1972 r. I

o utworzeniu urzędu MInistra Gospodarki Terenowej 4. Minister Finansów w porozumieniu z Mi--


i Ochr~ny' Srbd Ówiska (Dz. U. Nr 11, poz. 77), a tak,że usta- nistrem Sprawiedliw.ości uręguJuje w dro~
, , 'd ze zarządzenia sprawę wypł~ty surp od-
wą z dnia 22 ' listopada 1973 r. o zmianie , ustawy o zasa-
dach i trybie wywłaszczania nieruchon:wści (Dz. U. Nr 48, , szkodowanIa w przypadkach, gdy " sumy
1. .; , poz. 282) oraz wynikająr:ych z przepisów prawnych wyda- te wobec upływu ' terminu do ich podjęcia
nych przed drii~m ogło5zen i a jednolitego , tekstu, z zasto- zostały przelane na dochód };>udżetu ~en-
sowamem ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów, ustę­ tralnego.", , '
pów i punktów, 3) art. 4 ustawy ż dnia , 31 stycznia 1961 r. 'o zmi-ani'ę
ustawy z 'dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie
2, Pci'dan y w załą c zniku do mnlęJszego obwieszczenia
wywłaszn;ania, nieruchomości (Dz. U. Nr ,5" poz. ~c2 )"
jp.dnolity tekst ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach
w brzmieniu:
i trybie wywłaszczan' ia' nieruchomości nie obejmuje nastę­
pu jących przepisów: "Art. 4. Ustawa wchodźi w życie z' dniem ogłbszeniiL",:
1) art. 56 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach 4) art. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 22 listopada 1 ;973r.-,ą,,: ~mia-/
i tryhle wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, nie ustawy o zasadach i trybie wy' v.;łąs.zczaI? ,ia n}E1ru- ." ,,';'
poz. 70) w brzmieniu: chomości (Dz. 'U. Nr 48, poz. 282) Vi , ~r.~mienil),:" :,r:. ",;, ' , !
"Art. 5ę. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosz~nia.", , ,
"Art 2; l. Należności ustalone na podstawie dótych- ~ li
• ...1 ~.
1j
> .~
2) art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie
ustawy z dnia' 12 marca '1958 r. o zasadach i. trybię
cZilsowych przepisów , podlegają 'Z 'driiem
)
.' .
~

.~
'. wejścia w życie niniejszej ustawy wypla- I
wywłaszczania nieruchnmości (Dz.U. Nt 5, poz. 32) w cie w ratach rocznych nie przekraczają­
b,rzmieni u: . cych 50,'000 złz oprocentowaniem w wy-
> , "Art. . 3. L 'Sprawy , wszczęte-, przed dniem wejścia w sokości 10J0, jeżeli ' według d9tychczaso-
życie nmiejsz~j ustawy prowadzone będą wych przepisów ' należnoś'cj te nie były
zgodnie ' z przepisami obowiązującymi oprocentowane.
przed dniem jej wejścia , w życie. '
2. Przepisu ust. 1 nie stosu je się w wypad-
2. Przepisy ' art. 1 pk t 3 lit. ' al i b), pkt 5 kach, gdy ustalone na 'podstawie dotych-
lit. al, pkt 12 i pkt 15 niniejszej ustawy czasowych przepisów warunki wypłaty
malą również zastosowanie do sr,raw na leżności są ' korzystniejsze dla właści­
wszczętych przed ' dniem wejścia w 'jycie , cieli , wywł aszc zonych nieruchomości . od
t ' niniejszej ustawy, warunków określonych w tym przepisie ..
~i