You are on page 1of 32

E3TPA TEYXO.

l:

H MAfEIPIKH XIJPIl: MYl:TIKA

.... (l:/? yO(rlJk1\~

B~fJa ... (3r11-10

To aou(3A1atJo KOI",[O ; liJ~alJJo 1:ou·o(3EAIO

oAce; 01 oBqYIEe;I

I ,

xor m puoruco orro "touc;

e~TTtp "[OU Eioou<;

-~~--- MET H N E Y r E N I K H X o·p H r I A TOY ------

8EYTEPA TPITH

l:ABBATO

r.1'0 PVe'l.\:.tl\:.eV ~1'1 VE-O ne'l.~£l ¥-e'l.l 1'0 1\0\<:1")<"" 4>f t <:f¥-ES I ~t£s ¥10l.: 1\\~lt:'\ ~6~\\ <:f\\ "{'OU 1'1e'1.<:f)<",;h V 06

1'f",n£~l 06 <:f "'s J. V €!S nfo1' O\<:f £IS <:f E en lnfl'"

~l E15\\ ¥-"nou ¥-"'l \Ale'l. v-~O\fl\\ nOl¥-lfl(",

<:f £ 6fl'" "{' e'I. ",n"'f'" l1'\\ r '" '" ~E <:fouO\f ¥ I'" fl",)<'f "'f I <:f'f 0\

~\\<:f(v-"'1'''''J <:f"'S nEflv-tvouv -rWf'" <:f'f0 Pv",\:.tl\:.eV,

l-\£ 1\\ V-OV""~l¥-" t10l¥-lfll:", ~l 1'IS ",n(<:f'f£u"{'£s t1fO<:fcpofts

V-"'s ¥-O\e£ £~~0v-0\6OI., 6flES <:f"'S 01 Enl6uV-l£s

'll'" 1'0 n"'<:f)<",;h V 6 -re"'"t~l ¥-'" I "{'IS E~ofV-" <:fE IS <:f "'S J 'll V 0 v« '" I nf~W"" "{'l ¥-61\\ l' e'I.!

'"

ffi

" I-

'" bJ

6

..J

KOTOOTnllOTO p'" k"

, "'.,.. " ,ra tiker: AS' '8

n~Tpa, ''''''wlva, KaAa~~TOqva, ,"aaaAovlK~, lIapma, 8oAo~,

IUVTOII(]' QT' 'H, '

, '_ r ' ,0 'POKAEIO Kp .

,- ··IlTIlC::: KOI UTf]v =avSll·

www,praktiker:g'l"

ErXEIPIAIO

riA TO rOYB/\lrMA KAI TOlVH.LIMO TOY AP.NIOY

nEPIEXOMENA

TI rrpooexoupe 'KQ"'[,a ",[J1V ayopa" ,., .. ,., ' , 6

A " , 6

pV'1 F1 'KO,t"OI KI , ,., , •... III,I' ,.""',, .. ,III, " ' ' '.' '.' ' ,. ,. '.'.'" "', •••• ' • 111.111 .' ' ' •• "' ••

L'U .~' po'tll'(a ~' Pi OAoYII<a; '.' ' ' .. ' ' ' ' 8

01 cppov'tfoce; 1:0U l<peonwAq 8

«Korrcpoxrts» TO Kptoc; ana vwpic; 9

To, vocrnpo eVT,oo'810 9

To anapaJ"'['1"'[oYlo "'[0 oou(JAl'oIJa , ' ' ' .. ' ' '00 I 0

To aoupAlo'lJa ' ' " ' ' , '" , ' 12

H rrpostoruoolc ' , 12

To rrepcopo ,01:11 OOUPAO , , , , ' ' ' ' , 14

To 5EOI~01:0U opvrou (JE oaYKovEe; 1<01 ouppo 16

EVOAAOK,,(IKO oioliJo ~E cutooxeoro vap8I1Ko 18

To p04JlpO Tile; I,(OIAIOC; ' ' , , 20

TOIJao"'[oPII(O lJJ·~al·IJo ' ' ' 22

To ovoppo TqC;<p,WTIOC; , , .. ' ' '.' 2,4

H rrportr] <pda., TaU llJqofpOTOe; 26

H OEUtepq <pooq tau llJqoi~otoe; 28

n ' ", r 30

OTe Eiva'i cTOI~O TO apvl ' ' .

n we; "(0 '1<6po'u.~ E •.•.. e , ••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••• '.' •• ' ••••••••••••••••• ' ••• ' •••••• ' •• ' •• ' •••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••• ,31

EIO/KrJ EKOOO'1 tOU rOOTpOVOpOu. KUKAocpop£f OTIC; 14103120 I 0 p£ rryv «KAeHMEP/NH» rrye; KuploKrje;.

EfTljJEA£lo EKOOO'1e;: AYyEAoC; PEvrouAoe;. Xplurivo T~ldAAa. C/)wroypocpiE.e;: AK'1e; Opepovfo'1e;. nEtpOe; AOPIOVOTTOuAoe;. Food styling: Tfva Webb. B0'1B6e; food stylist: AAE~dvopa Taoouvfoou. IXEOIOOfJOe;: Xpuoo nOTTaxar~r1.

Ito pETTOprd~fJoe; /3orjB'1oav 0 Kt'1vOrpocpoe;- «mviatpoc ndvv'1e; cPappoK'1e;, OJ KP£OTTWAEC; /\EurEpryc; rcwpY./d0'1e;. TdK'1C; nOTTou),/ac;, NfKOC; Irpa{3axIA),EoC;, BaafA'1C; NreAlJCPIAmrrio'1C; KO/ 01 creep KOIOUV1;:pydt£c;rou TTEPIOOIKOU AAE~OV{jpOC; nWT'lC;, Ntivo N,KOAciou, Nrivoc; K,OUGryC;, Xp'OTOCPOpOC; niOKIOC;.

3

, ,

orov Qyopci~olJpe apvf Kal Ka"[aiKI, KaBci1~:~:

, Of!

Kat pErroptd~ ayopdc; Via to QTTOPOfr'1ta EpyaAEla.

PEnOPTAZ .. KEIMENA - EnIM'EAE1A:

ArrEl\Or PENTOYAAL, XPlrTINA TZIA.l\J\A

TI rrpOOEXOUfJE

, ,

xcro 1:rJV ayapa

APNI IH KATI:IKI;

x To Ko"toiKI YOAaK"toe; slvm mo uvrsrvo Kal rno eunsrrto orro to apvi VC1AOK"tOe;, Ko8we; "'[0 K01:01 1(10 I 0 VdAO pc "'[0 orroio EXEI ovcrtpoqiei elvor XOJ-lqAOTepO OE Arnopa. Enfoll<;, nOAAo! 9EWPOUV 0"'[1 slvcn TIOAU TIIO voo npc, £1011<0 ov npoKEITOI Via Eva ana curoro «flJ-lIOypIO» nou OTI<; oloKonE<:; poe;ota vqoro PAETTOUpe va POOKOUV EAEUeepa 0"'[0 pouvo Kor va KOtEpofvouvLo ppoou omvrtcpoxlo Via va rnouv vspo.

npoaox~6pwc;.Onw<; po c; Evqptpwoav nOAAol KpEonwA£C;, CPE1:0C;, nou 1:0 nooxa efvoi vwpi<;, OEV eo urropfouv nOAAa Ko"'[oiKIO xo 11:0 papu",[Epo OEV Sa ~ETTEpva La 8 - 9 KIAO. ria vo OIOKpivE1:a,1 orro 1:0 opvi, xdrroto otpovefo acp~vouv TTOVW 01:r}V oupd "(ou K01:0IKIOU pEpOe; ",[OU 1:P1XWfJ01:0e;, rrnpo'n ctrnvopsue'rot Yla A.oyoue; UyIEIY~C;, KOlll oupo 1:0Ue; sivcn O-rpOppEVq npoc; TO rrovco. Mia oAAq Srorpopo elvcn 0"'[0 J-ITTOLIl:IO, rrou sfvoi rno IOXVcl KOI «OOEIO» orro rou opvrou,

!:l.locpepouv Enfoqc; OTqV KOTaToJ-l~ TOU KECPOAIOU, nou 0"(0 KaTorKla· ErVOI. EUSEio' aV1:18ETWC;, 01:0 KE.cpOAI TWV OpVIWV urropxs: Eva KopoupnaAo nou ~EKIVOEI ana ro urrno 1<01 CPTclVEI OTqV OKpq Tr]C:; pu-tqC; rouc.Av, opwe;, OEV Eipao"'CE E~OIKEIWPEVOI, OEV elvcn ofvoupo 01:1 80 KO"tOAOPOUlJE tiC:; orocpopec:; autEe; KGI tvae; «rrovnpoo KpEonwA'le; prropsi va pae; ~EVEAOOEI.

:) r , -1

. "': '. '

,,_

( I

6

APNI I:TH IOYBAA

7

En0l-lEVWC;, O'llJaV1JKO eivoi 0 npOlJ'l8EU"t~C; pac; va Eivala~,IOC; EpnI01:00UV~C;. Av ylO 1:0V ortorofirirrots AOYO olo8ov90uPE 6POAO ~ VIWOOUIJE on l-IOC; E~On01:0Uv ~ lJO<; aOIKOUV, KOAU1:EPO va aneu8uv8ou iJE oAhOU.

E~UnOI(OUElal, ~EPOIO, 01:1 '1 CPE1:IV~ EAAEIlP'l OE KOTOII<OKla YClAOK'tOC; -AOYW rou on ro Flooxo nicp1:EI vropic-, OE ouvoucopo pE T~ PEYOAr] ~~~Tqoq rrou sxerto 1'<0"'(011<1"'(0 'tEAEU1:0io Xp6V10, avo IJEVE"tO I va EKtIVa~EI KOI1:I<; 'tlpt<;.

r Y M B A.T II( 0 I H B lOA 0 r I K 0 ;

LE yEV1KE<; ypapfJi<;, qEAAqVIK~ cnvorrpofscrorpoc fa OEV prropel va xapoK't'lpIO"tEi Ev'taTIK~, ac.pou 1:0 ~wa ~OOKOUV OE IJEYOAO POOI(o'tonlo, 1:0 onoia opWC; EVoixE1:01 va KQAAIEpYOUV1:01 KOI va OExoVtOI ",(IC; enEIJPaOEIC; Ko8E KOAAIEPYEIO<; (AlnaVOEI<; KO,I cpu"'(OcpaPIJOKO). OIJWC; '1 eAEugep'l POOK'lOil «yUpva~EI» TO ~wa, TO KaVEI rno aV8eK1:IKO 0"'(1<; a08tvEIE<; «m opo oev XPEI6~ov",(01't60a aVTIPIO"tIKa.

L'tl<; UTToxpeOOOEIC; ·tOU KpEonWArJ,o .. "to'1- pac; 'I1C1,pa S fi,e I, 1:,0, (~rpvi" s (;YO I vae:ival KOAO Ka9apIOIJEVOC; 0 olqo(p6yoC; (]]':'e ~sp:afJivo' qf}JG KCUtO KCI1:W tJEf§>QC;, OTO 6VOIVp01:'l<; oupoc, ana rreprruoporo, Eni0rt<;, ano "[ol(E<PclAI ',eo np;e:rr£l va K6~ov"tal 01 "tpixec;. H nopouoio KO'"

, , s:. l'

'rrOI.WV "t'PIX;(oV '0'10 qw ~,Cl -io 10 rrepo OtG

Ko'toiKIO- EfvOI<pUOIOAOYIK~. AEV XPEI"a~E'tal VO'"tIC; KolJ.laAfaoU'H:E, Yl:crci oDlt.wC; ~ clAAWC; nuro 80 oup~Ei O"tO 4J~OlpO, cv 6 HCi}G ETTIAe~Q U,PE vo 1:0 KOVO U ~ e" KOAO sfvcn vcpnvernpslvoupe nOAli KOI Alw~el,"t,o AiFroc:;.

E.va «rrepnromusvcscpvi 6fvE'tOI noY1;D 1:UAIYpSVCl> Ol? 1Jr:r6~~la, (oKenl1). Jd. , l-111oAIO' e.lVOI 0 uptvac;nou oUyKpa:-C£:1

, \ i ,

.. t.aeV!'E~O Qt'lV I<O,I~,la l<OI Q Q,;rrO,IOsU'to

C1<POYEio acpolps:i'tOI KOI fJnaivEI O"tqv 11~6'tr) 'toy ORY'IQu. EIOIKO av.'to.~w,o sfvm J.lIKp6 xcn Sev EXEI noAuAfTTO~.,

'1: IJnoAlo.9a n,Ro,a64>CJEI UYP99'IO o~o.

. . . , '. .

tIJ~OI}JO KOISO KaVEI pro. VOO1:llJrJ E~W-

,1:f;PIK~ nE1:0a.

8

• Anotrjv aAA'l,"tu opvoepkpro

p I OAOyll<~C; e KIp o<p~e; OEvenl"tpeTIE1:C I va nafpvouv aV1:lplo"tIl<O. BIOAOYIKO CpVI 1<01 1<01:0fKI 90 PPOU~g oe e~EICSII<EupEva KOIOXIIJOVO KpeonwAeia,opKEf va rrpojloups EYKOfpwC; OE rropovvsxlo.

LE 1<68£ nepirmoon, sfvcn Sepa EnIAoy~c;.N6a1:lpo Kal OOc.pOAE<; KpeOe; bev olllJaivEI 1<0"[' avaYK'lploAoYIKo. Ancootrrrrq npoOn69Eoq, 0 TIpopq9EU"t~e; poe; va EIVOI"tIIJIOe;.

«KAnAPOI:TEn TO KPEAI:

AnO NOPlr

ct>ETOC; no U sfvcn vwpfc; 'to Flocxo, AEYETal nwe; bEV Ha unop~ouv aSpaEe; Eloaywytc; opvuov ana "to BOAKovla, "[OUAOXI01:0V OXI aTO pa9po rrou yivov1:oV "to rtpoqvoupevo XPOVIO, Ylo"tf EKEi t:a~wo YEVvlOUVtal rno pe1:o KOI pEpoe; ana OU1:0 rrou 90 EXOUV ~br'l YEvvq9Ei 90 TO~IOet.fJ£1 rrpoc hOAia, Ko9we; TO K090AIKO Fkioxo OUpnfn1:EI pe 1:0 Op96c50~0. Oe; EK TOUTOU, slvm TII'O nl9ava cpeTOC:; vo nAqpwooU~E 6v1:WC; 1:0 EAA'lVIKO Via EAAr]VIKO, aAAo OE rno tOllJnqpEv'l 1:11J~, Aoyw'C'lC; EAAEllJIqC; aV1:0ywvIOpOU'. AAAol naAI unoa1:qpf~ouv nwe; oAO OU"tO bEV elvcn rropo eva' rrporretoopo «nrrvou "twv fbIWV"[WV l<peonwAwv nau 9EAOUV va

cS I KaloAoy~OOUv 1:qv a u~qo'1 1:'1C; 1:1 p~C;.

. ria va Eipa01:E of you pOI 61:1 eo PpOUPE 1:0 opvf ~ 1:0 KO"tOII<I nou 9EAOU}JE, npenEI' va KovOU}Je 'EYKOipwe; rnv napaYYEAio 01:0V npopq8EU't~ pac;.

ErrElcS~8a pEfvEI avaYKOOTIKO EKtoC; ljJuYEfou, l<aAO elvoi va fJqv"to nopaX6poufJEvwphepaano't0

M. LOPP01:0, ono1:E80 1:0 ETOlpaOOU}JE K019a1:0nepaaOUPE 01:'1 OOUPAO.

Avro (6)0 EX£I y€vvq6£iarlJv EAAoOa, ea(3pOUJJE ot'1 pdxfJ tau T'1 oq>pay[oa trye; cp,w"[oypacplae;. Av EiVQI OTT6 clAA'1 xwpa,,., acppayfoa eacpepEI TO OVOJJQ tIle; xwpac:; KGI to xpwpo rrou XPI'}OIPOTTOIOUV EKE[ to acpay£Ia. npoaoxtj, P~TTWC; AEfnEI Koppdl:l ana to oEppa tOU ~wou' {awe; un~pxE EKEf ~£v,., acppayfoa nou EXEI acpolpEe£i.

TA NOI:TIMA ENTOI:0IA

To cpvl nWAEI'tal pc; 'tq OUKW1:0PIO ,[OU, EvWptvqOl:qv KOIA.lcl, ylo vo EipaolE criYOUPOI01:IEivOI TOU OUYKEKpl.lJEVOU ~wou KOIOXI KOTE4JuypEVq.

Av cp'tla~oupE «okopetor, So XPEIOO'tOU pE onwoo~noTE

I .. . . . _ _ _ __ _ _ _ _ _ _," __, _~

rtsprooo'tepec oukcrtcptsc, yl aU1:O

1:1C; napaYYEAvoUPE ana vwpi<; ana "tov npopq8EU"t~ pee,

rEVIKcl 'to orrofiepoto OE vomsc OUKW"[OPIEC; OEV eivcn orrerpo KOI 01 KpEonwAEe; EKEfvEC; TIC; qpepE<; 80 qipovrfoouv va «KOXUlJlouv» rrpcoro outouc nou 8a napaYyEiAouv oA6lC~qpo cpvi, ria va P'l cSUOKOXEU'tOUPE, pia AlIoq elvoi va ovopoooups oUKw"taplec; ana vwpfC; KOI va "tIC; Ka"tn4Ju~oupE 01 i5101·~ va opxioouus va ~'1"topEI<al .1<OTElfJUypEVE<;· 'tOUAclXlotOV E"[018a ~EpOUPE 01:1 DEV ~ac; TIOuAqoav Ka1:ElJIuYPEvq Yla cpptoKla.

APNI I:TH I:OYBAA

9

&I Mia 1-1 EyaArt aoupAa Yla opvf, Kala npolfjJqoq I-Iaaicp Kal OXI OTIaOT~, VIOll eivrn rno ola8Ep~. nOAAOf rtporipouv ll<; re'tPOVWVIOjJevE<;, Viall sivo: TTIO EUKOAO vo «TIIOOOUV» errrrvco 01 bOVKOVE<; KO'I q TTIpouvo, aAAo, 80 npETTEI 01 aKpE<; Tq<;

rrou 80 oTqpf~ovTOI rrovco OTr]V 4Jr]\. oropro vo sivcn olPOVYUAEjJEVE<; KOI

!

AEfc:<;, WOTE va VUpVOEl owota q

OOUPAO, KOI va EXOUV IKOVOTTOlqTIKO jJ~KO<;, VIOll KOTOTO 4J~OlfJO q OOUPAO jJTTOpEi va IJETOKIVq8Ef.

M.IO I-IEyaArttjJrta-capla .... E -CpEIt; o'KaAEC; VIO va OVEPOI<OTEPa~OUjJE Tq OOUPAO, KOto rrpo'tipqcr] }JE nAa'trt yaAPavl~i.

II EnElb~ TO 4J~OI JJO 1:0U OPVI'OU XPEla~ETal pu8jJo, npeTIEI va TIPO!Jq8EU1:0U IJE .... 0- -cip Via to vupropc, npOTI jJo jJE Suo tnxuT~TWV, nou va Ec.paptJ6~EI o"'[q crOUPAO fJo<; KOI va «oVteXEI)} TO papo<; tOU OpVIOU.

npOVO~OTE, PiPOIO, KOI VIO tJnaAav-ci~o.

Mia rnpouvo (6IxaAa) Via 'to prroirnc. Arrorpsuvoupe aU",[E<; IJE TI<; ~.Jf:yaAEe; TTAEUpe<;, Ylo1:i oKi~ouv TTEPIOOOTEpo Tq OapKO KOI ro Kpeae; XaVEI TOUe; xu 1J0ue; rou. nUO 6aYKavEC; Yla TO OtEPEW}JO "tqe; poxqe;

KOI rou ioxiou. Av TO ~WO EIVOI rrrivto ana 10 KIAO, 80 XpEIOO'tOUIJE KOI'tpi"t'l, Vla-rr] jJeoll. EAEYXOUIJE av 01 nEtaAoUbEe; (no~l-

jJOOIO) oc.pfyyouv KOAa.

Alya jJE-cpa cup .... a yaAPavl~E Yla"'[o OEOI-

po noolwv KOI KEc.pOAIOU. flivoa VIO "'[0 oc.pf~1 po lWV PIOWV KGI TOU ouppotoc.

II J:ol<opaq>a KOI xovrpc onaYKo ~ povo cupuo ylo ro pClljJlpO 'tile; KOIAIOe;.

ria Eva I OKIAO opvl 80 XpEIOO-COUfJE yupw OTa 12-

15 KI,\O Kappouvo, OVclAOYO KOI IJE'tIe; KalPIKE<; OUVe~KE<;' av EXEI nOAu cepe, Il c.pw't10 E~aoeEvEf yp~yopa KOI npiTTEI va -cqv TpOc.pOOO",[oufJE rno ouxv6. eo XPEIOOTOUIJE Enfolle; EcprttJEpi6EC;, npooava .... - .... 0"[0 ~ tJlKpa KAoSla KOI AaBI ~ orvortveu.... 0, Via va ~EKIV~OOUpE"tr] c.pWTIO.

• EnElo~ TO 4J~OlpO TOU OpVIOU orrorrel cr-caeEp~ 8EpIJoKpaoio, EIVOI orropottqro va EXOUIJE ainAo IJa<; !JIO pOrterr[U(~ tJlI<PO"tEPrt liJrt0l:0pla ~ EVaVl:EVEKE ~ KO ptJEvopapiAI orrou eo nupWVOUPE KOIVOUPVIO I<dppouvo ~ 80 PYcl~OUP£ I<Oppouva crro tq jJEyOAq 4JIlOTOPIO, OV bOUIJE 0"(1 q c.pWTlcl ncpoelvcn OUVOT~. Av Ef}JQO-rE OE XWp6<P1, prropoups vo c.pTI6~oUjJE svov AaKKO 0"[0 xw .... a Yla au't~ tq bOUAEIO, orrore 80 XpEIOO'tOUIJE «en cp-cuapl.

Ana "'[0 nAEovavaYKolo slvcn KOI 01 AoB6KOAAEC;, YIO vo oxouprtrioouue 'ro opvi,

. TOIJ.lniSa I<al yav"[lo, YIO va rcucrorrorOUPE"(O KOppouvo xwpiC; va KOOU pE.

'.

Toy E~oTT)\IaJ.l6 Bo TOY {3pOUJ.lE OE E~E'OIKEUJ1£YO KOTOOTr]PQTO J1E EpyaAEro Kat £ro'1 E~OTT.A/OJ-lOU OTTInou KOI Kr]TTOU, OTTWC; TO Proktiker.

1.1:£tI162, BeppollovWt/KQ ydVt/O OIQfltOaEWV , 40 €K." YIO aocpciAelQ KatcJ to l/ItjallJo. 9;90 te, Cookshop. 2. MrrQA;rOe; Y'O '[a

, '

,~',' A ~ , k: I

KOKQO, "['Ie; .. ce ,

24 €, rewpytdolJ\.,

3,. n,YeA001AIK6v:'1¢, ,

11£ ,~VA'V'1 Aa~1,Yla 'trl'1 EndAell/JI'} roo KP£OtOC; TTOU t/JrjvEtOI.' Trudeau, 4;90 €, Notos Harne. 4. naTTwvE~IKO '

J.1C1xaipl 'Prrrou tf]C; KAIShun, ue 32 emauxboe«; QVB€K't/kau OtO"OAIDU, 152 €, RockwelJ.

" 5 .. llJ'1at:oPl(j opwou , '140x6fJ e«; . ,

" pOYOKOI1IJQt'l ,a~£tf]" , P€ ox6pa(/J1JC1r~QtOC; Kat «ami«:

L1uvatdtfJta

, , torro8st'1o'1C; IJOtEp. Ev6ell("tIK~ tlptj

46,90 €, Praktiker. ,6. MOlep aou]jAQ(, ' ,

I1Tlotopiac; KGI

. peul1otbc;, IJ8 petaM/Kd ypavd{lo" ,TO KOK:.KIVO pe::

PU(JPlcrrt} arpocpwv '( / .. 20 atpo'cpe\Y , Aemo), to yKe' J.lE 2 'to)fut1Jtec;~ 22;~O €' to rrpwto, 19,90 €

, to oe:Ut€PO, Praktlker. .

Praktiker Ay. nopo(Jl(tuq~ & Tnavwv2,EAAqv.IKO, 21.0 .. 99.46.310-372 • nElpOlW~ 176, Toupo~, 210-34.93.150 .. 152 • TOloTou 1.4, Mttap6pcpwoq, 210-28.53.950-952 • Mapfvou AVlUrrO, nuAoJo .,. 8e(Ja/vIKq, 231 0-476·.037 ~39-42 • Aapiaq.~

. -T pi KOA{J)V &AQpfaq~ - ct>apa6Awv, AOPICFO, 2410-67l~SO-52 • AKtq Aupofwv 56-58, no.tpo, 261 0-362.65H .. 52 • 60 XAp .

. Iwovvlvwv - Apta~,.lwovvlva, 26510-90.050 KOI Of oM a

. KOIOm:qP:QIOUE 6Aq·tqvEAAti60. . ,,'

ra.>pyl66q~'z., AIOlUAou 37 & Eupmf60u, lIlpppq, 210 .. 32.10.514. , COOkshOp Hp06610U 2.6, KoAwvOK1, 21'0-72.5'8.989 . • Kqcplaio~ 38, AHnEAoKqnOl,. 210-77.82.545.· EA.BEVI~tAOU .ISS; N. EpuOpofcJ, 210-8.0.76.0 I O· 'A(l~apd Kq33, rAucpo6a" 210 .. 89.46.289 • TmplOKq 23, 8ea.a/viKq, 2310~224J80 KOUJE 6AAq KQ~QOlqpO~Q ,01 6Aq lqv,EAM60" .. Noms Home 'Kpatlvou '5, nAotEio 'Kot{IO,AB~vo, 210-37.43.000.

, Rod~well AVClYV{J)010ITouAou 111, KoAwvO'KI,. 21Q' .. 72.2~,~lJ6 •. ,

APNI ETH EOYBAA

I I

I

o /\£Ut£P'1C; f€wpy,d6'1\, 1510Kt~t'1C; KPEOTTWAE(OU oro n'KEpJ1/

KQI TTOAUtlJ10C; CPiAOC;KQI OUJ1J10XOC; tOU «fQurpovoJJou», J1QC; OEfxv£1 f3~J.1Q-f3~J.1a tube aouf3AI~ouI1E award to apvf, macto oevoupE «an» otEPEWVOUI1E Y'O VQ 11'1 yUpVdEI at'1 aouf3Aa, rrwc; to KapuKEuoUI1E KGI, YEVIKd, rube to TTEP'TTO/OUPOOTE rrp'v aTTo to t/J~OIIJO.

11111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

H npOETOIMA:LtA

01 acppoyioe:<; navw 01:0 KPEo<;Elval ana CPU'tIK~ pa<p~, J.lqpAaPEp~, KOI OEV

.

: XPEIO~Etol va acpolpE8ouv. 00t600., av

: 8EAOUJ.lE,tl<; cqxnpouue J.lE EVa xoqrcspo : (JOXOiPI, no.Au npoOEKtIKO, Via va P'1v

I : 'tpouprrriooupeto Kpeoc;.ct>uoIKO, tJno-

pOUJ.lE va TIC; acpOlpEOOUIJE KOI PEtO "to

~. lJ1~OIIJO ..

2" ME I - 2 AEJ.jovoKounE<; aAEicpouJ.lE KOAO to apvI peoo KOI E~W, W01:E va «moOEI»ETTEltO KOAlfrEpo 1:0 OAOTI KOI "[a KOpU-

. KEUtJO-CO. To AE POVI xpqcrporroretrot Enio'1C; ~ Yla tiC; ovnorprmcsc 1:0U 1010"'['11:£C;. rl' OU"tOV ~ 1:0 AOYo, srn J.lEVOU pE '010 rtepo orqv rrsp I 0- ~ x~ rcu AOlfJOU, nau EiVOI1:0 o'lJ.lEfo"t'l<; otpo.~ V~C; KOI prropsl va iJUpiOEI Sucopscro 'A6yw : 1:0U VEKpOU 0IIJ01:0<;.

12

Kopuxsuoupe 1:C? cpvl 'tpfPov1:oe; 'to pe TO xspro, IJE tva IJEiypa anopnoidKo-a .... A01:I, rnrrsp: KO I ~€Pcl ·IJ UPWOIKa "tile; apEOKEf ... ac; tJo<;.KAaOIK~ eTIIAOY~ Eival r] pfyavr] "[OU ~ouvou, OIJWC; E~ioou EVOlacpepOV1:0 ano .. tEAEOIJO'tO prropouv va OWOOUV1:0 8u paPI, "to Bpouprn, r] lJavt~oupavo .~. 0 ouvouoopoc curov Flepvope OXOAOOtlKO oAEe; 'tIC; ernqxiveiec JJEOO 1<01 t~w, OIVQV'tOe; rOloi"tEPfl Epcpaofl oro OflJ-lEio ovdpsoo 01:0 prrouno «m KcJ'tW ana ro pnpoonvo noolo.

no rrsprcoorepq VOO"tIIJIO, prropou pc va I<clVOUIJE 'topte; OTO EOWTEPIKO 'tWV PllpwV KOI va P6AOUpE pioa KOPUKEUpa'to.H"[op~ nptnEI va EivOI. pa8lo,OAAcl "[0 ucxolpr va Pflv rrepcoei ana rnv OAA'l pEpla. nOAAOf ptpOIO loxupf~ov'tal 0"'[1 t"'[01 'to KptoC; XclVE.1 roue VOO"tlpOUC; xu .. pouC; 'tou KaTo "'[0 4J~OlpO.

. Av ~Jac; opsosrto OKOPOO, prropoups va PdAOUI-lE OTllv ",(0J.l~ !JIO OAoKAIlPq Ko8aploJ.1Evq oKEAfoa.

To ICHo prropou us va KOVOU pe KOIO",[O u4JOC; rtov prrpocrnvorv noolwv, rroveo

, ,

crtov KOppO 'tou OpVIOU.

APNIETH l:OYBAA

13

111111111111111 II 11111111111111 111111111111111111 II 1 II 11111111111111111111111111111111111111111111111111 II, 11111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111 1111111111

TO nEPAIMA ITH LOYBI\A

nepVOJJE TIlV rnpouvo (~ olxaAo)oTIl ooupAa. YnoAoYI~OU JJe TO all JJEfo OTa anoia eO' Tll ocpi~OUJJE we; E~~e;: LTOUpWVOUpE 1:0' TlOOla 1:0U opvrou 1<0'1 TO TOnOeE- 1:0UJJE nopoAAq'\a TIpOe; 1:q ooupAa, cppov1:f~avLoe; W01:E q aKprJ 1:WV ornAWJJEVWV noolwv <I) va PpfOI<E1:01 opicero TIIC pEoa ana TO OIlPEfo o"t~pl~lle; (2). TOl:E JJELOKIvoupstrjv mpouvo, wo"Ce 01 OI<pEe; 1:11e; (3) va 1:EAEIWVOUV rrspirrou 01:0 O'1(..1EIO orrou "Co prrouno EVWVOVtOI pE 'tov KOppO TOU ~wou (4). Blowvoupe Til ~foa nCAu orprxrc.

nepVaJ-lE T'1 OOUPAO ana to ovoivpo OTflv oupc, ouvExf~oU(..lE pEoa ana Lllv KOIAIO, napaAAIlAO rrpoctqorrovoux» K~ 01:~AIl Ko.l ...

.. :eq pva~oupE ana "Co ovorvpo 0",('1 POOr] "(OU AOlpOU.

. ,

~ ,

.- '

.. :.

l'

TOnOeE"'(QUpE"(O KEc.pOAI rouopvrou OE ope~ vwvio rrpoc "Cllv OIXJJ~ tqe; ooupAae; KOI "Cil orrpoxvou pe,wo"CE va rrepdcei pEoa orro TO KEc.p6AI KOI vo PVE1 ana tllV aAAr] O"CO OqtJEIO ovopsoo 0'(0 pone, LtO 0"(00- 010 OU1:0 eo rrtcv nponporspo va ~q"(.~ooupc pO~eEla: Evae; va KPO"COEI 'to KEc.pOAI KOI evoc va onpcoxvsrrq OOUPAO.

14

TO I:OYBAII:MA

Av cuvovtrioouue OUOKOAia, J-InopOUfJE fJE ".nO' nELpO'~. EVO ciAAo ~opu aVTIKEfpEVO va xrurrrioou JJE TO KE<pa.AI, Via va KO'pcpw8ef 01:f1 ooupAo.AAAOI nciAI KOvouv to E~~~: cpEpVOUV1:f] aoupAo OE ope,a Stoq KOI 1:11 xturrouv I<01:W JJE qiopu, Kpa"'[wv'ta~ to cpvi npOOEK1:1KO ana "to KE<pOAI.

L' ••

KpaTWV1:a~ pc: 1:0 aW(Ja pa~ xovtpo 01:f] oou~Aa, ovofvoups 1:0 prrouuo TaU cpviou KO I 'to' 1:papa pE rrpoc 1:0 pEpO~ iJa~, unoAovf~ov"ta<; WOlE 01 oKpec; (orxIJEC;) "tqc.; mpouvoc vnrpurtnoouv "to EOW'tspnco rcev (Jf]pwv.

7 L:npwxvoUPE "tflV rnpouvo pExpr PE- . oo.Flpocoxrp EaV 01 a KpE<; Tflc.; EXOUV

. .

OIO'nEpOOEI"tO Kptac.; KOI exouv Bvsrono ,,[IlV OAAfl, tqv "tpapopc: ~av6 rrpoc 1:0 E~W

KGI Tflvnlt~OUJ..IE va IJTIEI oroo ru.

Auyi~oUpE pc: ouvapq "(qv OKpq 'tou EVOC; rroorou ....

.. . Wa"tE va nEpaOEI fJEoa orrotovrsVOVTa'touclAAOU.MEOUTO"tov"tp6no O'tEPEWVOUpE KOAUtEpa TO opvl rtdvco O'Ifl aou~Aa.

APNIl:TH J:OYBAA

15

IIUIIII U 1111111111111111111111,1111111111111111 111l1111111l111111l111IlIIlIlIIIlIIUIUlIIIII 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIli HIIIIIIIIIIII II 111111111111111111111111111111,111111

TO 6EriMO l~OY APNIOY ME. llArKANEr KAt IYPMA

To 6toll-lo 'tile; onov6uAIKrle; o'trlAIlC; navw 01:llooul3Ao ElVa. 'to 010 KpioltJO 01:0010, Via v0tJllv ((KotJnoupIOOEI» "[oopvi KO"tO: "[0 '-IIrl01tJo KOlva YUPVCEI owo"[c.

I ncpVOpE T~ Sovxovo peoa orro ro 0- vOlypa 1:~C; 1(0IAI0<;, EKE! orrou "tE.AEIWVEl '1 onOVOUAIK~ OT~A'l I(a.lapxf~ouv"to fJnOU'1:IO (I) .c:t>povTf~ou 1-1£ va P6AOU pc 1:1 C; OKPEC; "[QC; 6ayKovac; EKOT€Pw8EV T~C; ooupA.a<;.

nIE~OUpE"tr] Sovxovo, wOTe va "Cpu-

r, ,

nqoouv 01 OKpE<; TtlC; "[0 KpeOe; KOI. va

pyouv an6 Tllv clAAr].

Tono8E1:0UPETil pl,KP~ pE1:aAAII(~A6- (wIo rruvco otrc OKpEe; tile; oaYKclvac; 1(01 PIOWVOUpe: tiC; nE"CoAouOC:C; (~ na~lpa8Ia), xwpfC; va "tIC; ocpf~OUpE.

no vo Bpoupe to aAAO o'lIJEioonou 80 8eooupEl:rt onov8uAIK~ Ot~AIl, pa~ou IJE 1:0 xepl pac; 01:0 8WPOKO 000 rno rrovo yfVEtOI ...

16

TO I:OYBA.II:MA

... KOI KOpc.pWVOUIJETrJ oaYKova, EKaTEpW8EV T'lC; OOUPAOC;, OTO 1:EAEfwpa 1:rJe; onOAae;, OTf)V npOEKTOOf) rrepirrou 1:'lC; «paOXOA'lC;» . n IE~OU IJ£ Tf) poxn ana rrovco Yla va pyouv 010 KpEe; 1:Ile; oaYKovae; 000 yfVETOI KOI va IJnopEOOUIJE va ~OAOUPE TIlIJE"tOAAIK~ AalJO Kal "tIe; TTE1:0AOUOEC; (~no~llJaOlo).

r upvope l:1C; nETOAOUOEe; I - 2 rpopsc, xcoplc va ",(IC; oc.pi~OUIJE. H oOVKova OUT~ OtXETOI"'(f) fJEYOAUTEprJ rrleon KOI, av LIlV m EOOU IJ E "IWpO, IJnopE f va crpo PWOE I Il onovouAIK~ O"I~Aq.

ria fJEyaAuTEpil ooc.paAEla «rn ornooo~no",(E ov ro apvi elvcn rrovo ana 10 KIAa, 80 xpsrucrtoupe Kal "'(pi"'('1 oOVKava, "IIlV orroio PO~OUfJE O"IIl fJEOf) "'(f)C; orrooroaile; fJETO~U TWV Suo OAAWV, KaTa TOV iOlo rporro,

MOAIe; POAOUtJE OAEe;TIe; oaYKavEC;, apXf~OUfJE va ocpfVYOUIJE EvaAAa~ OAEe; "'(Ie; nE-coAOUOEe; -orro Alyo T'lV K08E}-lia, Yla va aVEpofvEI otvo-oivo q ooupAa xrn va }-If) 01:papWOEI TO apvf- ~EKlvwvTae; ana Tll }-IEcolo oaYKova. BIOWVOUfJE }-IEXPI va otpi~ouv KaAo 01 nE"'(oAOUOEe; «en va oTpapwoouv AIVO 01 AOIJEe; O",(IC; oOyKoVEe;.

To apvf EXEI OEeEI KaAo orov '1 OOUpAa EcponTE"'(ol TTOVW OT'l OTTOVOUAIK~ OT~A'l' EXEI TTIOOEI Oc.pIXTO }-IEoa OTIC; 00- YKOVEe; KOI OEV nEpI0-CpEcpE1:01.

APNI I:TH l:OYBAA

17

O EXOVL. 0<; rno au;p. EW.' aElnl orrov-

, OUAII<~ Ot~Ar}, rtpoxopcpe OTOOt ...

I' , , ,

OlpO enlpcpou<; Or}pcIWV pc ouppo: KO-

poupc Eva OITTAO Koppatl ouppo KOI to YUpVapEOUO cpope<; yupw ana TI<; OKPE<; 1:WV noolwv. To ocpfYyOUpE TTpW1:a pc 1:0 XEPIO KOI PE",(O ue mv rrevco 600 rno TlOAU yiVE1:01.

I

oevoupe OCPIX",(O 1:0. prrpocrnvo no- 010 rrdveo Otr}~OOr} 1:0U AalpoU. AU1:0 sfvcn

avoYKafo,e.IOIl<O ov 0"'(0 orpovelo OEV sxouv nepaoel TI<; OKpE<; -rWV rroouov pEoa ana -rou<; pUC;. rcp,fVyoupE KOAO PE"'(llVTIEvoa.

Me 1:0V fOlo 'tporro OtVOUpEOCPIxrri Ko.l 1:0 AOIPO, Via va pqv «xofJTIOUPIOOEI» 01:0 4J~OlpO.

1111 II! III II' I II III' 11I1 II 1111 n III u 1111111111 n I U I II 111I1I1 II II 11111111111: 1 II I n 11111111111111111111111 II' III II 1111' 11111111111 II' 1111 n I II I n 111111' 1111111111 II II II I II 11111111111111111111

ENAI\I\AI(TIKO fl.ErIMO ME AYTOIXE&IO NAP0HI(A Av 01 nE"toAouSE«; SEvacplYYouv Enavwo"tu; SOYKc:lVE«;, 0 "10 oocpaA~«; 'tponoe; va 6tooutJE 'ro apviElvallJE oUPJJaKal~uAaKla.CPl:laxvoutJE SI')AaS~ Evav OU'tOoxtSIO VapSI')Ko.

e K6pouiJe Eva Koppatl ouppo JJ~KOU<; g rrepirrou 40 EI<. Kal TlEPVOpE TIC; OKPEC; 'tOUEKO-rEpw8EV 'tq<;OOUPAOC; KOI "[qC; onOVOUAIK~C; OT~AqC;, 01:a OrJJJE.ro Ssoipo- 1:0C; rrou efrrops KOI Via TIC; OOVKovec; (~A. oe): 16 - 17).

18

TO I:OYBAII:MA

T puna psro I<pioc; 1<01 "tpopa~e TIC; aKpec; 'tou oupporoc npoc;"ta nove.

3 Tono8HOUIJE EV.O ~al.<.P6.a"[. EVO ~ .. UAOPOKI (n'1XaKI) napa.AA'lAo npoc; "t'1

onOVOUAI K~ cr"t~Aq KOI O1:EpEWVOU pe mil pia aKPIl "'(OU "to oup~a o"tPlcpoyupvwv"tOC; "to.

Av TTEPIOOEUEI nOAu ouppa,"to KOPOUPE KOI "to ocpfVVOU~E nOAlI KaAo pE pia rrsvco. ME EVa OEU"tEPO KOlJpaTI ouppo o"tEpewvoupe"to nqx6KI OTO rrovco .pEpOC; "'(OU KOTa 'rov iOIO rporto,

5 ME Tr]V rrevoo movoups toSuo I<Oppo"tla ouppcroc KGI"tO vupvcue pEXPI va a<pf~ouv nOAu l<aAo.

o vcip8r]KOC;Efva., ETOlpOc.;. EnavaAoppdvoupe KO.I o to 6'\AO onpelo OEoiporoc .. Me rov rpotro ouro ro opvi O"tE-

r ,., r

PEWVETOI TIIO VEpa ano o.n av XP'l0lpO-

rtorouocps pOVO ouppo.

APNI I:TH1:.0YBAA

19

11111111111111111 .1111111111111111111111 ~ 111111.11111 .11 .111111111 J 1111111111111111 r 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 , 111111111111111111111111111111111111111111111111111

TOP A tV I. MOT H L K 0 1/\ I A L

I A ~ 1<01 6EV O~VT] 8f~E1:01, nEp~ on01:0 ~EpO PUPWOIKO Kor"'COOAal:OTlITTEPO pe: TO orroio rroooAEJljJO pc 1:0 opvi, pnopou pc va 'to cpopctloou pE po~oV1:ae; o-rllv KOIAIO -co E~~e;: IJEplKO KAao6Klo lJUPWOIKWV, ortoc oe:v-cpoAipavo, 9upapl ~ piyavrJ.~ tva pu<po prrouxsro ana a urri, OKEAfoEe;.~ I.JIOO KEcpaAI oK6poou (av aae; aptO'EI -co EV1:0VO apw .. po 'rou), OKOPll KOI. oAoKAqpO Ae:pOVI.

nEpvapEorro -rq omcopoqm Eva IJEyaAO Koppa'tl xovtpou OnaYKOU KOI KOVOUJJE 01:rJv OKPIl Eva JJ€yaAo KOPTIO.

:::EKIVaPE va pOpoupe: 1:rlv KOIAIO, XW ... piC; va 'tpap:~~oupE"(O orrovxopexpt reppc, YIO-CI 0 xoprroc, av Kal XOVl:P0C;, JJTIopEf vcSrorrspoos: to KpEOe;.

20

TO'I:OYBAII:MA

Ii' OU1:0, acpou KOVOUpE I .. 2~EAOVIEC; o'tnv KOIAUJ, OiVOUPE ~av6 rov KOlJnO lJe"to KOPJ-ICftl onaYKOU rrou EXEI PYEI ana

\ ' ,

'tllv '(£I\·eU1:01.0 pac.p'l.

5 LU. V. EX.i~OUtJf:."to pOllJlfJO lJEXpl "tllV a-' KPll '[1lC; KOIAIOC;.

6 L,[O ,[EAac;, nEpVOJJE "t'lOOKOpCICpa ana ' 1:'lV"CEAEu'[ofa pacp~ KGI "tqv ~aVGnEpVOIJE pEoa ana "Cll 9qAlO rrou 0'lPlouPYEf- .

· ·

"'[0.1 Kal KOVOU pe OCPIX"CO koprro.

, ~ illt'I'r

,f ... ..

'f '. '" •

. 1.- I Ii'" ~ • ..

- .... ~~

~'

-

.

7 To op. vf f:.fVOI E1:0 I.p 0 •. ~. 0 CPU>'. 00. OOU}JE . oro rno Spooepo jJtpoc; 'tou orrrnou

oxenoopevo ... va KoAun,[E'to.1 ornooorpro-

• I

"tE "to KECPOAI- pEEVO AEUKO, pap~aKEpo,

ouSepWJ,JEvo OEV"tOVI ~ }JIO pEydAll rrarce"Co nou npol1youptvwc; eo EXOUIJE ~PE~EI eAocpPWC; Kal TOnOeE1:~OEI V'c AiYIl wpa o"tIlV KO,,[OllJU~q. TUAIY}Jtvo J-IE ouro rov

'tporro, eo "to }JE"tOcptpOUpE KOI orovtorro 6nou eo tooouP,\iooupe.

APNI l:TH I:OYBAA

21

H NrivaNIKoAaou KQ.I 0 Nt{vo~ ! KIOUG'1C; pac; OEixVQUV ~'t7tJa-p~pa TTWC; va tfJ~aouJ1£ award to apvf.

(' ha Eva apvrs- I" KIAWV

f)TTOAOy{~OUtJE oJ! eo XPE/QatOU/.lE yupwata 15 KIAO Kdp(3ouva.

H rrpo£toll1oafa-J:IJC; qlwr/oc; fJa J.1QC; rrdpEI tteoitto» 30 - 45 Aerrra,

W .

E:"10/KQ QV OEV EXQUPE '£J.1TTElpia.

22

APNI I:TH I:OYBAA

23

11111111111 II I II I II 11111111, 111I1 II I II I n 11111111111111 II 111111111111111111111111111 II 1 II' II II I It 11111111111111111111111111 II 111111111111111111 II n 1111111111111111111111111111111111111

TO ANAMMA THL <t>(2TIAL

MEOO 01:rIV 4-'qOTOpIO (Joe; cp1:IOXVOUIJE JJIO: oToipa ana rtpoonvdpprrto KOI Aiya CPUAAO €cpqpepfoae;. Av Eipaoteotqv e~oxr], pnopoup€ vo xpqourorrorqooupe KOI ~EpOKAOOO ana olocpopa oEVtpO KOI 90- uvouc, rrpouporepo oxlvo KOI rtoupvcpi rrou ofvouv wpaio apwjJo, OKOjJO ken ~epEC; I<All p o"topepyEe;.

Arro novco pa~oupE Kapnoao I<OPpouva, ion va KOAUttJOUJ.1E 1:'1 o1:oipa IJE to rrpoocvouucrto. KO"tOPpEXOUIJE"tO ~UAO KOI "'(Ie; E'P'1 pepioee; pe orvorrvsu po ~, rno ctorrtn, rropcxrovoupe avo J.1 soc oro ~uAO 2 - 3 KOPPOTIOPOIJPOKIOU' ~. XOP1:0TTEtOETEe; ~OU1:'1YIJEvEc;aE AOOI (n.x. xpqollJonolqptvo "'['1YOVOAOOO), coou ro AOOI. KoiYE1:01

r ,

rno apya crto ro olvonvEupa.

Av6poUfJEnpOOEK1:IKO "'('l CPW1:IO pE Eva J.10KpU orrfpro. MOAIe; oqplouPV'1- HEI ouva"t~ <PAOYO KOf rrupoicouv 1:0 rrporto Koppouva, rrpoobstouue KGI OAAO.

24

TO MAI:TOPIKO lIJHI:IMO

4 Ko..ew.'. c; cpOUV1:WV£1 q cpw ... 1:. 1.'6: ouvcx,i~ou ~e va TrtV rporpoSo'cou fJE otvo-

alva (J£ Koppouva, (JEXPI YO EXOU(J£ xpnotportotrjoei rrspfrrouro (.110'0 (vupw 0"(0 7 I<I.AO).

2:1:00101<0 qcpAoya So opxloe: va «rreqrtsr», otl (JOOI 0"(1 tl c.pW",[IO «XWVEUEI». To Kap~OUya eo Sefxvouv ovoupevo, rrupWIJEva.

MOAIC; rrupcooouv KOAa ro Koppouva KOIOEV urrcpxe: cpAoya, TO onAwvoulJE (JE Eva c.pTUOpOKI ~ p£ (Jla 'toll-'nfoo (pOO'.IO) ~ (J£ eva O'IO£ptVIO <pOPOOI, <popwv'toc; yaV1:IO VIC vo IJqy KOOUPE, KaTo p~KOC; 'tqC; 4J'loTop;lac; aTq plO cl'KPIl TqC;, OXI 0"(0 KEV1:po. Auto TO KaYOulJE y,a va J.lqv efvoi '1 CPW"[IO nOAu KOY"[O: 0'1:0 cpvi KOTO -cqv rrpco- 1:q cpa'O'q 1:outpqofpo-coC; KOI poC; apna~£L

APNI I:TH I:OYBAA.

25

11.11111111'111:111111111,1111111111111111111111'1111111111111111111111.1111111111111111111.111111.11111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111

H nPQTH ct>AIH roy lJ.lHIIMATor

YnoAoYlo"tE O'tl Eva apviyoAoK"toC;8 .. 10 KIAwv eo xpElao'tEI rrepirrou 4 .. ' 5 wp£~.

ria IJEyoAu"tEPO o£ 'lAIKia ~wo, OKOIJO KOI '[oi610 popoe; va EX£I, XPEIO~E1:al nEplooO'tEpOe; xpovoc (yupw 01:1e; 6 WpEC;). 0 xpoVo~lfJ"ollJa'[oc;, pEpala, E~ap'ta"tal ana 't'16uvo 1-111 'tile; CPW,,[IO~ ,Kal,cpuoIKO,1:I')V EV"tOOf) 1:0U aipa. Av <pUO'OEI noAu

Kalil t1Jllo"taplo 6tv EX£I nAo't'lr16£V Elva I at 0111J£10 anaVEtJo, 1:01:£ £~av'tAEi'tOI ., SUVOIJ'1 "tf)C; CPW'tIOC;, 'to KOppouvo KO lyov'tO I "10 yPrlyopa KOI 'to apvi apyE.I vo lfJ'19Ei.

BIOWVOUJJE'tO 1J0"tEP rruvco a"tll oou:p'Ao, ocpfyyov'toc; tie; pfoee; nOAu KOAO.

Kcro 'tq OlopKEla 'tou 4JqoflJo'toe; EAEVXOUIJE OUVEXWC; fJ~nwc; xcxopcooouv 01 pfoc:C; 1<0'1 o roputrioerto yUplolJO'.

Ba~ou lJE til aoupAa o"Cqv rno 4JflA~ Stoq KO'I rrspvous 'tq olxclAa 'tou 1J0" 'tEP ovopeoocrto oioepo rrou eivcn o to . nAar 'tqe; tlJqotaploe; .

.

L'tEPEWVOUlJE 'tq OIXOAO OCPIX'tcl n6vw o"tqv 4Jllo'taplo pE AlYo ouppo VIO vo Pflv KOUVI Eta I 'to uorep, B6~oUPE to J-IOttp atqv pnaAaV1:t~o KOI 1:0 8E1:0UJlE OE AEI" toupyfa, opxucd OTr} YP~voPll 'tOXU1:qTO (Via va Pllv npoAaPel va apna~EI to opvi).

26

TOM A I: TO P IKOlP ,H 1: 1M 0

To I(TOnOIOUJ..IE TO I<OpPOUVO OE OUO OTOIPE<;, Tf] pia Kcrcw ana TO. pnOUTIO 'tau opviou Kal1:qv OAAq O"tq anOAO KOI OTO KE(POAI. A<p~vOUPe KEVa TO O'1.pEIO KO"(W ana "'('1 J-IEO'1 'tau OpVIOU (vsrppojno), rrou 4J~VETOI VP~Vopo KOI prropei va anaOEI. nOAAof J..I0Alo'ta oUJ-IpouAEUOUV va ~O~OUpE crto KEV'tpO JJIO JJEyoAIl TIAOKE nsrpo ~EVO nAaKoKI, Via va P'lv urrcpxei cpWTIO. To 10.10 KOAno pnopoupE va I<avou .. J..IE KOI opvo'tspu crto 4J~.alpo, pel~ov'to<; rnv rrerpo KO"(W ana OrBJEra nou EXOUV apno~EI ncAu.

no va EAEy~oupE ov q8uvop'l TIl<; cpw"(10<; sivcn OWOT~, P6~OUpE TO xtpl pa<; OE ul{Joc; SO EK. orro "to I<Oppouvo' 80 nptTIEI va aV1:EXOUpe VIO pepn<o Seurspoxerrrc, Av elvolTIoAU 6uva1:~,pya~ouJJEAiyo Koppouva OE pia poqeq'tH<~ tVllo'taplo (~OE EvapapeAI .~ oeevo XOKKO 0"(0 xcopo) KGI orro rrdvto npoa8eToUJ..I£ KOIVOUpYIO, waTE va EXOUJJE va au pnA'1 PWVOU fJ E Ko'ta 'to l{J~OlpO.

ria va ovojsouv TIIO yp~yopa TO Kelp .. pouva, prropoups vo XpqOlpOTIOI~OOUJ..IE Eva nlo-roAoKI VIO TO. POAAIO .~ "[0 £IOIKO QAEK1:pIKa nIO'tCAlaepa. I1EV "'[0 xpnotuorroroupe o-rqv l{JqoTaplo TIOU eO. XOUpE 1:0 cpvi, Via va Pllv «ovoorpaooouJ..IE» o'tox"'[r] nou eo KOXA~OEI rrovco 01:0 Kpeoc;.

,

...... I .... J

APNI I:TH I.OYBAA

27

1'11'1'111111 II III' III1II111 II 11'11 II 111111111 r 11111 n III II 111111111111111111111 n It I' II Ii I II III, 111111111 In 1111I1II11II111 II I II I U III n In 11111111111111 I r III II III II IIIII III n IIII II 111111111

H .6.EY-rEPH CDAIH TOY lIJHrlMATOI

I ~L~~~I ::I!~I :;'::IV:a ~::~v:~~~

vo xpcepo (rrsptrrou 0"'[0 4S AeTI",[O - 1 wpa orrotq o'tIYP~ nou 'top6Aope. AUTO £~op- 1:0"'[01, ~tPala, orro 1:1<; OUVe~Kec; nou ernKPOTOUV' ovqiuodei nOAu EKeivll"'[r] ptpa Kal q liJIlO1:0P'cl OEV efvcn npo<puAoYlJtvq, ea xperocrrel nepIOOO1:EpOC; XpOVOC;), 'to Ka'tEPa~OUIJE pia oKoAo. L'tEpewvoupe ~avd'to pO"tEP pc OUpIJ01:c1KI KOI xopqAw" voupe rnv mxutqto.

2 Ll1PWXVOUPE to KapPOUVa KOTwono "to opvi KOI KO"Ccl OIOO't~IJO"to npooStroupe xcrvoupvrc. nw<; ~EpoUPE nO",[E npETIEI vo rrpoofleooupe: Av OEV urropxouv «~(dVTaVa»,. KOKKlva, nupwptva KOppo uva KO I 'to n Ep I oootepo rrove VO Vivo uv O"tQXTr].n plVOU P PEl a U-CO,OU pnAllPwVOUpE ptXPI 1:0 OqlJEIO va ovtexei "to Xtpl J..Ia<;, ov ro POAOUpe: crro utJ,JOC; ",[OU opvrou, I1EV P6~OUPE KopPouva Kcl",[W orrorq ptOr] TOU OpVIOU.

To ~r]1:0UPEVO 01:000U~AIO-c6 cpvi EIval vo IJq PYEI wp6. r,' OU1:0 sfvrn rrpcnporspo va "[0 oCP~OOUJ.lE OE au-c~v"t·q StOll Via rrepfrrou 2Y2 - 3 WPEC; (vro opvl YOAOKTOC:; 8 .. 10 KIAwv, rreprccorepo Via peyoAU"tEpO ~wo ~ av cpuaaC:1 nOAU), WaTt va lJJ'18eJ KOAa o ro eOW1:EpIKO 'tou, Av"'[o .KO- 1:EPOOQU pE Vwph:Epa, prropei va poC; ~EYEAaoEI, Ylotl 80 POOOKOKKIVfoEI yp~yopa xwpfC; va sivcn stoipo. Acpou rrepooouv 01 2Y2 - 3WPE<;, 1:0 KaTEPa~OUpeOTqv rno xoPllA~ oKoAa Kal TO lJJ~voupe OE yp~yopr] 1:0XU",['1"'[O YIO rrepfrrou 45 Aen1:o.

28

TO MAITOPIKO tlJHl:IMO

5AKo~fl xrn 01 TTIO E~nElpOI lJJ~O",[Ee; prropel va «",[flv rrorricouv» 01:0 lJJ~OI~o rtov prroutuov, Eivcn 1:0 TTIO anOITfl1:IKO 1(0 fJ ~ 01:1, YI' aUTO KaTO OIOO1:~ ~aTa TO TpOCPOOOl:OU~E ~E KOppouva.

ria va yfVEI '1 neroo l:OU opviou wpaia KOI "'[payav~, nOAAoi "'[0 aAEicpouv npoc; 1:0 l:EAOe; fJE AlYO AaOI, XP'lOI fJOTTOIWvtcc Eva IJOKpU TTlvEAo ~ ~Ia 01:ufJfJEvfl AEfJovoKouna KapcpwJJEv'l OE rnpouvi,

7 To '010 prropoups va K6voU~E XP'lOIp orrouevroc we:; nlvEAo ~EPIKO KAwvapia CPP£OKOU OEVl:pOAipovou~. 9ul-10Plou ~ onOIOU OAAOU cppEOKOU J-lUPWOII(OU fJOC; PpiOKETOI.

LTflV l:EAEUTOfo outr] cpao'l rou lJJqofpo"'[oe;, prropouus va pf~OUIJE novco oro KOpPOUVO KAoola cpptOKWV PUPWOIKWV (OEV1:POAipovo, 9UIJOpl, pfyav'l, Aouf~a K.O.). Auto Kanvf~ouv atJEowe; KOI 01- VOUV 0"'[0 apvI I-1la aVEnof09qTq, opWC; c.pf-

, ,

va, KanVIOl:'l yE~Oq.

APNI I:TH XOYB.AA

29

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

nOTE EINAI ETOIMO TO APNI;

I nwc; KOToAopaivouJ.lE OTITO apvI elvoi t1:0IpO;. K01:' opxcc rrpsrrer ro Kptac; 0"'(11 onOAO va EXEI OpXfOEI va ({OI.(aEI)}. ETnnAEov,. TO otppa 01:11 pdxq npETIEI va EXEI avof~EI.

2 0, I a,"',p, e,_,PW~E,IC;,Ola x, E~, 10 KOI1:0 nOCHO npEnEI va ExouvcpaVEI.

L1:0 rroom rrpsrrst va EXOUV ~ExwpfoEI KoAo 01 1:EVQV'tE<;.

Evae; ETII.nA.Eov rporroc va 'to EAEY~OUpE Eival va nIEOOUpc:"(o OciX"(UAO fJoe; OTO EOW1:CPIKO 'tOU prrouuou. Av 1:0010'nepvd pc: EUI(OAfa, OrJJ.lOfVEI nwe; EXE1lVq8Ef. Av KanOIO orJIJEiOtOU opvrou OEV EXE1lVlleEl I(OAd, pya~oupEt:a KOPPouvo Ka'[W ana 'to' oqpe:ia rrouexouv lV'l8EI KGI ouvExf~ou .. pE "(0 lJJ~OIJ.lO.

Au"(a EivOI1:apaOIKa oqpaclia 61:1"(0 opvl EIval E1:0IpO. TOVI~OUPe opWC; KGI naAI on, OVOI OUV8~KEe; EKEIVrJ Til pEpa OEV EIVOIIOOVIKE<;, cvro Zcoo EfvOI PEyOAO.~ av plaO",(~KaJle va TO KO'tEPaOOU}JE OKOAO, eivcn KaAUTEpa va 'to lJJ~OOUpE KlclAAO, 01:11 psoolo Htoq, OKOpq 1<1 av ~Epo4Jq8Ei apK£1:a, napa va '[0 pyaAOu J.lE W po, !:lEV EXElcp6po va O,[EYVWOEI.

30

TO MAI:TOPIKO 'PHI:IMO

7 BY6~O. up. E""[O apvi xorto ""[onoe. E .. TOUpE OEop910 HEoq pE TO KECPOAI npoe; TO

KOTW, TIaVW DE Au6oKOAAEe; .~ OE EvoTolJ,lL To acp~vau (JE Via Alya vo KpUWOEI EAocppWC; KOI va prropecoups va TO KOlJ,lOUpE.

Ba~OUIJETO opvl pE Tq OOUPAO nove OE AOOOKOAAEe;. K6pou pE 1:0. po p pOTa Tqe; KOIA.IOe; KOI oqxnpou pc TIe;6aYKovEe;. Enroqe; KO,POUPE pE pia rrevoo TO aUppOTO.

9 KOPOUPE TOV 1:EVOVTa TOUEVOC; noOIOU pE Eva poxofp: KOI ~EpnAEKoupE TO. n6010.Tpap6pE T'l00UPAO pa~1 pE TllV rnpouvo npoc; TO E~W.

Eva lJaxaipl KClI· APXIKO K6~ou,p:& ;;"'~"~~M~,,,!:;y""'"T··"'"

nAcl'toc;, Via va P .

XEIPlotoUPE KOA . L.L.O .... '·'-'·

AP I TH I:OYBAA

31

FlaipvoUJJE ro Ei\i\l1v1Ko orrinn OTa xepla JJa~.

@

.

.

Me "lir] 11 'KOTOCfTr'UJQTO oe 6A'1 TqV EAAaOo,7D.B'74 T.IJ. xwpOUC; nwh"aqc;, 1.600 e~EII'5IKSUtJEVOUC: unaAA~'\ouc:, nBplOOOrepo. nrro 45.00:0 npo'iovTo iKOI 7.000 .. 000 TlchcJTer; ET'loi£JC;:. noipveupe TO ehhqvlKO onino ora x&pla JJm;. Mac; OQr]VcI '1 sJJITEtpia JJoC; Via TIC; KorOOKEutc;, T'1 OIr.tKOOPfJOq, rov K~,TIO ,oA.Ao KCI TO m18oc; DOC; VIO Eva rrp'CtVlJoTI',KO DtJopljJo crITh.! n"ouro KOI rc eAAllvlKO oRITIO e.ivol OTO KoAurspa xEplC .... TO OIKooac; Kat TO lSlKO jJac; pa~,j!

Koroan'UJoro Praktike;r: A8~va, B&OOaAOvIK'1~ Aopl'oa, 8 0'\0 C; , norpa. hAlCWIVO, KaAojJoro.

2:uvropo OTO HpoKA810 KpriTrJ~ KOI OT'lV::ov81l.

www . .praktiker.gr