You are on page 1of 1

Dzie~nik Ustaw., N.t 28 - 306 Poz.

124 i 125

§ 4. L Emerytury, rent~ i świadczenia pie,nięi. ne ' ' podwyżką


na podstawie § 1 ust. 3; § 2- ust.2, § 3 ust 3
przyznane na podstawie przepisów: ,i § 5 pkt 5 rozporządzenia Rady Mi'nistrów' zdnia 6 wrześ '::
1) ustawy z dnia 28 'czerwca 1962 r. o przejino~a~i~ 'ni~: ' nia 1980r. w' splawie podwyZszenia niektórych emeryt\lr
których nieruchomości rolnych . w zagospodarowanIe i rent (Dz. U. Nr 22,poz, 84).
lub na własność Państwa oraz ó zaopatrzeniu emery- § , Ił. , J.'odwyżkJ , ~merytur i rent , wynikającej z nIllleJ-
tatny~' , właścicieli tyCB nieruchbmośtii ich rod'ziu" , szegorozporządzeriia d,o konuje się z urzędu. a jeżeli pra,-
, (pz. U. Nr 38. ,poz. 166 z późniejszymi' zmianami); wo ao tych świadczell było zawieszone:- 'na , wniosek
~ " ~

2) ustawy z dnia 24 styczn ia ' 1968 r. o rentach i inn ych osoby za interesowanej.
~wiadczeniachdla rolników przekazujących 'r..ierucho- ' .- " .' , ',- .
§ 7. Kwotćl podWyżek przewidzi,anych w niniejszym
mości rolne na '. własność Państwa (Dz. U .. Nr 3,poz. 15
rozporządzeniu nie ógranicza uprawnieńprzewidzlc!ri ychw
" Z późniejszymi zmianami l, '
odrębnych przepisach, uzależnionych od wyscikośc,i zarób-
3) ~tawy z dnia, 29 maja 1974 r. o przekazywaniu go- ków lub dochodów'. . " " "
spodarstw' rolny'c h .'na własność Państwa za ' reJ?tę
i spłaty pieniężne (Dz. II. Nr 21, poz.' '118), z wyjąt­ § 8. W rozporządzeniu 'Rady ' Ministrów , z dnia
kiem świadcz e ń ' przyznanych po dniu 31 grudnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie wyjątkowego przyznąwania
1977 Lila podstawie alt. ,9 ust. 2 tej ustawy l podwyższania emerytur oraZ rent kombat~ntóm i 'wiGź­
podwyższa , się według zasad określo~ycłi w , ust. 2. niom obozów koncentracyjnych Olaz pozostałym po nich
członkom rodzin (Dz: U. Nr 45, poz. 238) , wprowadza się
2. Emerytury, renty i świadczenia pieniężne pod'wyź­
następujące zmiany:
sza się:
· 1) nie przekraczające kwoty 1,500zl ."-- o kwotę 400 zł, l) w§' 1 ust. 2 i w § 4 kwotę ,,2.000zl" lzastępuje się
2) przekraczajilce kwotę 1.500 zł, lecz nie przekraczające k~otą,,2.500 zl", "-
kwoty 5.000 zł - o kwotę 300 zł, z tym że emeryttlry 2)w § 2 ust. -4 i 5 oraz w§ 5 kwotę ,,1.400 zl" ' zastępu-
i renty inwalIdzkie nie , mogą byćniźsze . niż 1.900 zł. je się kwotą ,,2.100 zł".
3.Przepjsy § l ust. 2 stosuje 'się odpowiednio. ' § 9. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dn1em 1 stycz-
§5. Nie podlegają podwyższeniu wmyśl § 1 nini e j- , nia 1981 t.
szego rozporządzenia '$wiadczenia, które zostały objęfe Prezes Rady Ministrów: J;Pińlwwski

125
, . ,

\ RClZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 16 grudnia 1980 r.

]mlenlające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy , z dnia 23 stycz· c) wykonuje określone przez Ministra Pracy,
nia 1968 r. o powszecłmym zaopatrzeniu emełll!lfalnym Płac i Spraw , Socjalnych , prace ' w' zawo-
. 'placowników i ich rodzin (Dz. ' U. z 1968 r / Nr 3, poz. 6, / dacbdeficytowych, w usługach dla ludnd-
z 19'72 r. NI .ł6. poz. 114 i Nr 53, poz. 341, z 1973 r. Nr 38, ći ' lub inne prace szczególnie przydatne. dla
poz: 225; Ż 1974' r.: 'N r 21, poz. t 16 ci 117. Nr 47, poz. '280 , gospodarki narodowej.
i Nr 50, p(}z. 321, z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r . Nr 40, W rokukaleridarzowym, wkŁórympowstalo
po.z.235 iz 1977' r; Nrl 1, póz; 43) oraZ art. tO ust. 3 usta- prawo do ' świadc~eń. dopuszczallłąk,Wotę 2i!-
w'y z' dflia 23 Il1<lJa 1957 r. () zaopatrzeniu ,. emerytaI'nYln · robku . ohniżasię prdpor(;jonalniedo okt esu,
górnikówj ' 5 c:h 'rodzm {Dż.U. ·. z' 1968 'r. Nr 3.pÓż.; t9; w
którym' . emeryt lub "reńdsta śWladćZen,' nfe'
z 1972 r.l\J.r 53. ' poz. 34\, z 1974 r. Nr '21, .poz. 116 i z pobierał."; . ,
1977 r.Nr i! L poz. ,43) zarządza się, co następuje: 2) w§ 7 ust J otrzymuje brzmienie:) '.
. §. 1: vi rozporządzeniu" ' Rady Ministfów z dnia "l. Nie. powoduje .zmniejszenia \vysokości .świadczeń
2 kwietnia 1977 r. w Sprawie zawieszania prawa do eme- .ani zawieśzenia prawa do ' świadczeń osiąganie
rytury 'lub reMy ID.z. U; ,z 1977 r. Nr 1.1, poz. 46 iz1979 r. dochodów,:
Nr ' J3,' pnz: 87) wprowadza się ' następują<:e zmiany: " 1) z tytułu honorariów autorskich ' ł pr.zenies~enja
l)w§ 3 l!.st2 l otr~ymriJE! ' brzI;nipqie: praw autorskich łub ztytułudokonanycb" wy­
"l. Dopuszczalna kwota zarobku ~ynosi w stosunku nalazków, wzorów -użytkowych i prOjęktÓwra­
rocznym: \ cjonaJizatorskich. realizowanych w 'gospÓd arce '
uspółetznione j, .
1) 36:000. zl albo
2} z ' tytułu tłumaczeń tekstów technicznych.
- .;4""-

, I .2) 4~.OOO, zl. jeżeli emęryt lubu encista: j ' opisów patentowychor.az z tylułuctynilości
',"
a) wykonuje wuspoletznionym z~kIadzie pra- wykonywanych w charakterze rzecz(j'lnawców '
cę ' '. wymagającą wyższego wykształcenia Najwyższej Izby ,Kontroli • .jeżeli ~ochody' te
,j ma ' takie, wyksztalcenfe, ' osjąganesąnjł podstawie ' umowy ó dzieło lub
. b) wyJconuje pracę eksperta. " rze~zoznawcy, , umowy zlecenia;:'
bieg/ego lub ' l/um-acza przysięgłego i ma § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie ,z dniem 1 stycz-
uprawnienia niezbędne dó wr koAywania tej. nia 1981 r.
./
.' pracy, Prezes Rady Ministrów: J. Piftkowskl