.

'

Dziennik' Ustaw Nr 38 666
Wie ś upraw podanej przez te jed-
nostki.",
3) w § 10 ś ę wyraz ż ą
' 4) w § 11 w ust. 2 ś wyrazy; ż ś
w § <9"1
'Poz. 252; 253 l 25.(

5) w I, 13 ś ę ust 2.
§2. ą wchodzi w ż z dniem tstycz- ,
nia 1"983 r. '
/. Prezes. Rddy MiIustrow: w z. J. ObOdowskl
253
Ą RADY MINISTRÓW
z ' dnia 15 listopada 1982 r.
W aprawle koszt6w I strat umanycb za ł przy opodatkowaniu pbdatklem doCbodowym Jednostek
gospodarki ł
Na art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego
1982r. o opodatkowaniu jednostek ł
nionej (Dz. U. Nr?, poz. 55) ą ę co
§ l: Przy opodatkowaniu jednostek gospodarki uspo-
ł podatkiem dochodowym opodatk0-
ż ę o koszty i straty nieuzasadnione.
' I 2. 1. -Za koszty nieuzasadnione uznaje ę 50'1.
kosztów poniesionych w ą z ę ujawnio-
nych przez odbiorców wad wyrobów. ł ,obót i pbiek-
tów budowlanych, ,w tym ż w ramach udzielonych
gwarancji.
2., Za koszty nieuzasadnione uznaJe ę ż na-
ę ą rodzaje kosztów o charakterze administracyJ-
no-gospodarczym, któr'ych ł ą ś ć w roku po- '
datkowym przekracza - w warunkach porównywal-
nych - ł ą ą ś ć tych w roku ł
1) koszty ż ł ż w kraju, wydatki na za-
kup biletów ł ż na wszelkiego rodzaju
ś komunikacji oraz ekwiwalenty za ż
przez pracowników ł pojazdów samochodo-
wych celów ł ż
2) wydatki reprezentacyjne,
3) narzut na utrzyll)anie ń ę
ą ł me ę ą centralnymi
ą z ł ą narzutu z ł ą
pieriia w ddnym roku do kolejnego zrzeszenia.
3. Minister Finansów ś sposób ustalania porów-
ś koszt6,w wymiepionych w -Wft. 2.
§ 3: Za straty nieuzasadnione uznaje ę
l) kary umowne, inne kary oraz odszkodowania z ł
a) ż ś .dostaw. robót I ł
bl przetrzytll'ania i zniszc:zenia obcego taboru oraz
ą ł
c)nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony
ś
d) niewykonania , nakazów ł ś organów nad-
zoru i kontroli. ą ń w dziedzinie
ń i higieny pracy,
2) przedawnione ś ę ż jednostek gós-
podarki - ł z ł ą ń wynika-
ą ze stosunków cywilnoprawnych,
3) ś ć ł przekazanych ś
obrotowych, z ą ś przekazanych na
rzecz' ń ż ż ś ł
<;,ówek ń oraz na rzecz
"fi ar ę ż ł . .,
4) straty na ż wyrobów I robótbudowlimo-mon-
ż dokonywanej po cenach umownych i fegu·
lowanych na rzecz ł inwestycji, ł ś
socjalnej lub ł ś finansowanej z , ł
funduszu ę techniczno-ekonomicznego,
5) odsetki od kredytów przeterminowilnych.
§4. ż p'odstaWY opodatkowania doko-
nuje ę przy obliczaniu' podatku dochodowego za okres
pierwszego ł oraz za okres roczny.
, ,
§ 5. Minister Finansów ś jednolite zasady kla-
syfikacji i ewidencji , ę kosztów 1 strat, o któ-
rych mowa w § 2 t 3. .
§ 6. ą moc:
l) ł nr 9 Rady Ministrów z dnia S stycznia 1957 r.
w sprawie kwot przedawnionych ipreklildowanych
ą ń jednostek ł (Monitor Polski '
Nr 3, poz. 19),
2) uchwala nr 103 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia.
1972 r. w sprawie ą zasad (trybu ń
z ż ń kwot ą zprzedaw.
nionych ń ę ż plzez niektóre jednostki
ń (Moriitor Polski Nr 26, poz. ' 145);
§ 7. ą wchodzi w ż z dniem l ż
nia 1983 r.
Prezes Rady Ministrów: w L J. Obodowskl
254
, '
Ą RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1982 r. \ '
\V sprawlf> lmlanv na7wV ż ś ł .. Liga Kobiet" na .. Kobiet Polskicb" oraz ń
ł statutu lemu stowarzyszeniu.
.Nó JJUe "laWie ·dlL 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach , § 1. ', Stowarzy.szenlu , .. Liga Kobiet", umanemu na
z dnia 27 ć 1932 r. ż U . . Nr94. poz. ' 808 . podstawie ą Rady Ministrów" dnia 9 wrze..
z ż mi ą ę co ę ś ł 1949 r. (Dz. V. Nt 51, poz. 385) la ł
. <,
'.1':
(
• r' .
/ -
-'
, ,
,
"
,
,,/;X'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful