,

·1
' .
.... .
..
Ą ' RADY MINISTROW:
z dnia )0. lutego 1983 r •
./
w sprawie trybu wyboru oraz zasad ł rad pracowniczych w centralach banków r Ich , ł
Na PQdstaWie art. 88 ust. 2 ,ustawy z dnia 26 lutego.
,19.82 r. -:- Prawo banko.we 'CDz, U. Nr 7,poz. 5.6) ą
ę co ę .
ł ą rada ' ,pracbwnicza' ł ę
ą zgodnie ,z §, 3 ust: 3. ,/
. ł 5.' Czynne prawo "wyborcze ł wszystkim ,
. pracownikom banku. ' ' .
, , . . ' ). , . i
. , § 6. t. ;.8ierne · prawo wyborcze ł pra.c?w-
niltom, ktÓrzy ą w banku ' co najmniej 2 fata. Nie
§ ,2., ' L Rady pracownicze ł ą w Ifa.nkach w za- j dotyczy to prdCGwników' bankow Ilowoulworzonycb.
kiesie a'i't. BB' ust. I ustawy z ,dnia 16 lutego . Sie'me prawo wyboIcze >nie ł 'prezeJÓm
. § I. iJrzepisy ą ą uyb ' wyboru
oriilzzasdd.y ł rad pracowniczycb, w centralach
bahkó;w i ich ł zwap:yCb daJej -,;bank,ami".
1982 r. - Pr,awo banKowe (Dz, U: Nr: 1. poz.. 56}. ban,ków L,icb ę dyrektorom ł i ich/ za-
, 2. ' Rada pracownicza ł ę z ł w ę dyrektorom komórek ł
centralach b .. nków, oraz ł 'IN ł ę radcom prawnym6fazpracownikómbanku'od-
ą ś ,od ł bank na j)kres ł ż ż ł toku . .
*3 L ę ą ą f 3. Pracownik banku ni.e ż ł ć funkcji ' ł
ku >na, ś rady pracowniczej-'-" bez . przerwy ' ł ż dwie
..kandydatów w wybmach ' Pewszechnyc:h. ł . ' -
i tajp,ym. . . . ," .
'l.. Ł na· ł rady
ł ą
, § ' 1,; L Rada/ pracownicza wybiera
ą jednego dwóch
ą oraz sekretarza. ._
ze swego I'- grl!n,a ,
ę prze- , '
. ... '
, /.
3: WytlOry .clQ ra-dy,proc-ownictejpfzeProwadaako-
misja wiyoorcza , ł przez . ą ,Jlie
ż na ą przed ł rady ą .
2. Funkcji ą r.ildy. ę ę
ą i sekretarza nie ż ł ć ą
banku, który ł ś ę ą w
organizacji politycznej ł ą ł ą w
/
c.o:wntczej;.
4. W' ilowo'utworzonym ,banku ' wytwry .do rady pra-
cpwniczeJ powinny ć ę w ń ustaJl>Dymprzez
pracowników,' ' ' .
banku; - . . ,
3. Rada pracownicza . ż w razie potrzeby ; powo-
ł ć ko;misje ,i ł ś swoic9 ł !'raz ·
ł b(mJm. Komisje i ł ą pomoc-
nic;zYmi 'org4nami .rady .' '
,. 5.i PIet wsze wy'bor.y do rady Ć ż
wadza komi-sJa wyborcza pow ola na ' przei' '' praco'wników
lub wybran yeh przez nich ę §8. L Rada ' ć ż opinie lub ł
Ć ż ś ł ł wyborczego ł W
. ą ś ć nd Posiedzeniu) co ł Ń tue ł mz Jederl ą chyba ,Ze .uzgod-
liczby praco""nikÓw. ł ogófnego. ' zebz;a.nia wybor- Olono II).IlY termm.
czego ą ł ą ę ś ą ł ' " ' 2. Niewyra.zenie pr:iez ę ą opinii w {er-
7 . . D,o ń k.omisji wyborczej ż
, minach, o W ust. 1; ż ę Za· ą za .. '
1) ustalenie ł kandydatów .na ł
ków flracowniczej. .
2) oznaczemeter:minu: it:ybq wyborów,
_ 3} przeprowadzenie wyborów. .
ł wyborów;
.§ 4.1. Kadencja rady pracownicze1 trwa 2 Jata.
2. Prac?wnicy ą przed' ł kadeIJ.cJi odwo-
ł ć ż ł rady" pracowniczej lub ł ą ę '
. ' Wniosek-o ł ł
. lub ł r.ady, Wyrnagapt;ldpisuco najmniej jednej trze-
ciej Ikzby pracowników.
...- ' . " \ .;
4., ł ' nad Wnioskiem. o , którym mowa w
ust. 3, ' przeprowadza komisja wyborcza PowoJtlUa przez
pracowników lub wybranych ł
w terminie nie ł ż ż 30 dni od daty ł ż
wniosku. ' . ,
5. W razie zmniejszenia, ę ł rady ł
co hajmniej o ł ę w celu ę wyborów
, '.
ż ń
.
I 3. Na ż ą rady pracownicze} prezes banku';w
a dyrektor w _oddZiale ą ę w
terminie jednego ą o ę stanoWisku, w sJ:na-
wie przedstawionego wniosku ł a W
razie stanowtska negatywnego ą jego uzasadnienie.
§ 9. 1. Rada pracownicza odbywa posiedzenia co naj-
mniej raz ' na ł ; . . '
2. Na pisemny wniosek co najmniej jednej
ł ą rady
jest ą ł ć rady •
lO. I. Wnioski i optnie rady pracowniczej zapa_ ,
ą ł ą ę ś ą ł w ś co ę
, ł ł rady. '
2, ł na posiedzeniach jest, jawne; z wy-
ą ł w spraWac!,t osaoowydq, jest
tajne.
§ t t. Rada · pracowniCza ż zawieracpotrozUJilienia .. -
owspplpracy ,ze ' ą ń ' I
..' ...
., :
Dziennik Ustaw Nr 10 poz. 50. 51 152

m(polltyczn,yml oraz innymi oJganizacJami ł 14. Rada, pracownicza otrzymuje w cenirali od pre-
i ł ymi. ł ą w. · banku. 'zesa , banku. a w ł ''- od dyrektora ę
§ l? Rada ' pracownicza w toku redHzacjj swych ą Ś ą ś we lunkcjonowanie rady.
ń ł centrali z prezesem' banku, a 'w od-
dziale ,z " ,
,13. Rada ' pracownIcza ma prawo ż ę
z ł ' bankll ą spraw ź do
ć Jej ł
. § 15., ą wChoi'Jzjw ż Ż dn'iem oglo.(
sze'1ia.
Pre.zes MInistrów: gen. armii W. Jaruzelski
51
Ą RADV MINISTRÓW
\ ,
Z dnia 15 lutego 1983 r.
ę ą ą ń w sprawie ż organów: administracji ń do ł
" cen ę ych / 1 ż ę oraz ś zasad ustalania cen regulowil,Jlych;
, ,
Na , podstawie <;lIt. / lb
cenach (Dz" U.
, nastg puje: '
ust. 2 ustawy z dnia 26 iutego
Nr 7, poz: 52), ą ę co
" § L ą ,Rady .MinislrÓwz dnia
4 .1982 l. W sprawie ż organów admi:
riistJdcji ń ,do ę
ż ę oraz ś za-
sadustalaniacenregulówanych .(Dz. 0. Nr l8,poz, 1341
wprowadza ę ę ą zmiany:
lf :w §I:
po pkf'l dodafe ę pkt hi ,vi brzmieniu:
,;JajivlinistraHandli,lagraniczneg6 do ustalania
ten zJprzep: owadzanle ą kon-
troli to \0.' 11 r ów ż wczych W imporcie
i ę '
'h} w pkt 2 pód lit. dl powytazie "samochodowym"
" ę ę ż wY]4tk'ienl 0p·i.at Ztl ', m i,fiJ sca:
sypiaine i wwagunach do ż 'oraz" miej-
ć ,
cjw pkt 4, po wyTazie' ż ś ę przecinek
i dod.aje' ę Wyrazy: ;,oraz za ś ł
dów ł ł ż zdrowia (szpitali, stacji
stacji krwiodawstwa
, inhych)," ' '
d} w.. pkt 5 'po ę ę ę
puje ę przecinkiem t dodaje ę "a tak·
ż za ę do parków miejskich, ogrodów zoolo·
' gicUlfch, ś r.ekreacyjno-wYpoczynkowych
oraz ą
2) w §-' 3' w ust . .1: -
a) pkt , 3 brzmienie:
.. 3) ,'Ministra R.oIllictwa J Gospodarki ń ś
wej: ,', " ,,'
aJ Ł gospodarskich Mdówlanych (bu-
kUurÓw;' tryków, .' ogierówdoroz-
rodu).
bl ł siewnego, ż rzepaku i rze-
piku oraz ziemniaków sadzeniaków,
cI ł ą z ą ę ą
1 Ś ą ...
w pkt 4 ś ę lit. , h); ł lit. ł ę
jako lit. bl. :,·;
"
§'2. ą •. wchodzi w iycie zdhlern ł
szenia.
Prezes, Rady Ministrów: , gen. armii Jaruzelski
S2
Ą ADMINISTRACJI, QOSPODARIO TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA
z dnia 9 lutego 1983 r.,
w sprawie \ zmiany 'grank_ niektórych 'miast w wojewódz twach: bialskopodlaskim, katowiCkim, kieleckim
i ń
Ń 4 ust. 2 ustawy z' dnia 28 maja
1975 r. ()' podziale 'administracyjnym
ń oraz " ozmiaqie 'usta,wy o radach ' narodowych
(Dz. U,Nr 16, poz. 91) ą ę co ę '
/' . , ' " ,- ' . . '. ' . - . , .' . .
-§ L W województwie ł ą ę
1.) do miasta ę ź gm.my Terespol ę ś ć obszaru
Ż o powierzchb.i: 288 ha,
2) Terespol z miasta Terespola:
a) . obszar <> , powierzchni 110 ha ł ż na ł
·ny; zachód ixlskraju ulicy Aleja ń ń od-
cinku ę ą ą a ą
" ' . '
bl obszar o powierzchni ż na p()ludnio-
wy wschód' od trasy E-8 na o'dcinku ę ź ą
Ł ą ą \ a ą Bug. ' . ' .
§ 2. W województwie katowickim ł ą ę
. , .
. 1) do miasta Katowic z miasta: ' Chorzowa obszar o' po-
wierzchni 6,58 ha, , ł ż ' po zachÓdniej stronIe
ulicy Agnieszki i ulicy Buczka:, ' ,' i" .
2) do mIasta Chorzowa z miasta Katowic obszar
wierztImi 0.13 ha,... dwie parcele
uli<,y Agnieszki:
o. po-
przy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful