You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 98 - 1334 - Poz.

434, 435 i 436
§ 11. Kontrola pracy ą ń linii i sieci telekomunika-
cyjnych ł i ż przez misje zagraniczne
lub organizacje ę na podstawie zezwolenia
dotyczy tylko zasad ł sieci misji zagranicznych lub
organizacji ę z sieciami telekomunikacyj-
nymi ż publicznego.
§ 12. W razie stwierdzenia, ż ą telekomunika-
cyjne i stacje radiowe ż przez misje zagraniczne lub
organizacje ę ą ł w ł
niu innych ą ń telekomunikacyjnych i stacji radiowych
poza terenem misji zagranicznej lub organizacji ę
narodowej, misja zagraniczna lub organizacja ę
dowa ą jest do ę ł ś ś
w celu ę tych ł ń
§ 13. ą wchodzi w ż po ł 14
dni od dnia ł
Minister Ł ą ś J. Slezak
435
Ą MINISTRA Ł Ą Ś
z dnia 7 ź 1991 r.
w sprawie ś terminów, po których ł ę telegramu ż ę za ź lub
telegram ż ę za nie ę
Na podstawie art. 60 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 listopada
1990 r. o ł ą ś (Dz. U. Nr 86, poz. 504 i z 1991 r. Nr 69,
poz. 293) ą ę co ę
§ 1. 1. ę telegramu ż ę za ź
ż ę ś adresatowi, przekazanie ś
przez telefon lub innym ś telekomunikacyjnym albo
powiadomienie o ś telegramu ą ł po ł
1) dla telegramu "pilnego" - 4 godzin od godziny nada-
nia,
2) dla telegramu ł - 6 godzin od godziny
nadania,
3) dla telegramu "listowego" - 24 godzin od godziny
nadania,
4) dla telegramu ś - 48 godzin od
godziny nadania.
2. Do terminów ś w ust. 1 nie wlicza ę
1) przerw w ł ż telegraficznej placówki oddawczej ,
przewidzianych regulaminem pracy tej placówki,
2) czasu od godziny 22.00 do godziny 6.00 w placówce
ł ą ą ł ż ę ą - ż
telegram nie zawiera wskazówki ą
3) czasu od ś telegramu do placówki ę ą
cej do czasu planowego ś ę z tej
placówki do rejonu ę ń - ż telegram adreso-
wany jest do adresata ł w zamiejscowym
obszarze ę ń ś w regulaminie tej jedno-
, stki, i nie zaV\{iera wskazówki ę przez ł ń
ca" (PX) .
§ 2. Telegram ż ę za nie ę ż ę
czenie go pod wskazany adres, przekazanie ś przez
telefon lub innym ś telekomunikacyjnym albo po-
wiadomienie o ś telegramu nie ą ł w terminie
6 dni od dnia jego nadania.
§ 3. ą wchodzi w ż po ł 14 dni
od dnia ł
Minister Ł ą ś wz. S. Szuder
436
Ą MINISTRA Ś
z dnia 7 ź 1991 r.
ą ą w sprawie zasad i trybu ę dyscyplinarnego w stosunku do radców
prawnych i aplikantów radcowskich.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r,
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33,
poz. 175) ą ę co ę
§ 1. W ą Ministra ś z dnia
6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu ę
dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikan-
"