You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw Nr 107 - 1938 - Poz.

512 i 513

2. Niniejsza konwencja pozosta- 2. This Convention shall in any 2. La presente convention demeu-
nie w każdym razie w mocy w swej case remain in force in its actual form rerait en tout cas en vigueur dans sa
formie i treści dla tych Członków, którzy and content for those Members which forme et teneur pour les Membres qui
ją ratyfikowali, a nie ratyfikowali kon- have ratified it but have ratified the I'auraient ratifiee et qui ne ratifieraient
wencj i wprowadzającej rewizję. revising Convention. pas la convention porta nt revision .

Artykuł 21 Article 21 Article 21

Teksty angielski i francuski niniej- The English and French versions of Les versions franc;:aise et anglaise
szej konwencji są jednakowo auten- the text of this Convention are equally du texte de la presente convention font
tyczne. authoritative. egalement foi .
Powyższy tekst jest autentycznym The foregoing is the authentic text Le texte qui precede est le texte
tekstem konwencji przyjętej należycie of the Convention duly adopted by the authentique de la convention dument
przez Konferencję Ogólną Międzynaro­ General Conference of the International adoptee par la Conference generale de
dowej Organizacji Pracy na jej pięć­ Labour Organisation during its Fifty- I'Organisation internationale du Travail
dziesiątej piątej sesji, która odbyła się -fifth Session which was held at Gene- dans sa cinquante-cinquieme session
w Genewie i została ogłoszona za za- va and declared closed the thirtieth day qui s'est tenue a Geneve et qui a ete
mkniętą dnia trzydziestego paźdz i erni­ of October 1970. declaree close le 30 octobre 1970.
ka 1970 r.
Na dowód czego w dniu trzydzies- In faith whereof we have appended En foi de quoi ont appose leurs
tego października 1970 r. złożyli swe our signatures this thirtieth day of Oc- signatures, ce trentieme jour d'octobre
podpisy: tober 1970. 1970:

Przewodniczący Konferencji: The President of the Conference: Le President de la Conference:


Nagendra Singh Nagendra Singh Nagendra Singh

Dyrektor Generalny Międzynarodowe­ The Director General of the Internatio- Le Directeur general du Bureau inter-
go Biura Pracy: Wilfred Jenks nal Labour Office: Wilfred Jenks national du Travail: Wilfred Jenks

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde
z postanowień w niej zawartych, oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie
niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 18 września 1975 r.


Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
L.S.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

513

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 30 maja 1994 r.

w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji nr 133 dotyczącej pomiesz-
czenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r,

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar- dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
tykułem 14 Konwencji nr 133 Międzynarodowej Organizacji do powyższej konwencji.
Pracy, dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (postano -
wienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 paź ­ Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 konwencji weszła ona
złożony został Dyrektorowi Generalnemu
dziernika 1970 r., w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27
Międzynarodowego Biura Pracy dnia 9 października 1975 r. sierpnia 1991 r.
Dziennik' Ustaw Nr 107 - 1939 - Poz. 513 i 514

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: Nigeria 12 czerwca 1973 r.


Norwegia 14 marca 1975 r.
1. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 weszła ona w życie
Nowa Zelandia 31 maja 1977 r.
dnia 27 sierpnia 1991 r.
Republika Federalna Niemiec 14 sierpn ia 1974 r.
2. Następujące państwa stały się stronami, składając Federacja Rosyjska 27 sierpnia 1990 r.
dokumenty ratyfikacyjne w niżej podanych datach : Szwecja 17 lutego 1972 r.
Tadżykistan 26 listopada 1993 r.
Australia 11 czerwca 1992 r. Ukraina 24 sierpnia 1993 r.
Azerbejdżan 19 maja 1992 r. Urugwaj 2 czerwca 1977 r.
Brazylia . 16 kwietnia 1992 r. Włochy 23 czerwca 1981 r.
Finlandia 22 listopada 1974 r. Wybrzeże Kości Słoniowej 19 czerwca 1972 r.
Francja 24 marca 1972 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Grecja 24 września 1986 r. Brytanii i Północnej Irlandii 26 marca 1981 r.
Gwinea 26 maja 1977 r.
3. Informacje o państwach , które w terminie później ­
Holandia 8 stycznia 1985 r.
Izrael 21 sierpnia 1980 r. . szym staną się stronami powyższej konwencji, można uzys-
Kirgistan 31 marca 1992 r. kać w Departamencie Prawno -Traktatowym Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. . .
Liban '. 6 grudnia 1993 r.
Liberia ' 8 maja 1978 r. Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski

514
UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej,

sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 lipca 1992 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną
Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej w następującym brzmieniu:

UMOWA wanie. przy przekraczaniu granicy przez osoby oraz


w przywozie, wywozie i przewozie towarów, łącznie ze
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federal-
środkami transportu, lub wartości podlegających przepi-
ną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej
som dewizowym,
Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec
b) "Państwo zwierzchnie" - państwo, na którego teryto -
- kierując się pragnieniem dalszego umacniania sąsie­ rium druga Umawiająca się Strona tworzy wysunięte
dzkich stosunków, służbowe placówki graniczne lub poleca swoim funkc-

-:- dążąc do usprawnienia współpracy w dziedzinie jonariuszom dokonywanie odprawy granicznej,


ułatwiania odprawy granicznej w ruchu kolejowym, drogo - c) " Państwo sąsiednie" - druga Umawiająca się Strona,
wym i żegludze między obydwoma Państwami,
d) " funkcjonariusze " -osoby, które należą do właściwych
- uwzględniając postanowien ia Traktatu z dnia 14 dla dokonywania odpraw granicznych urzędów i wyko-
listopada 1990 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką nują czynności służbowe w wysuniętych służbowych
Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi
granicy i Traktatu z dnia 17 czerwca 1991 r. między Rzeczą­ placówkach granicznych lub środkach komunikacji
pospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym podczas jazdy, a także te osoby, które są upoważnione
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, do wykonywania nadzoru służbowego,

uzgodniły, co następuje: e) "strefa " - obszar Państwa zwierzchniego, w którym


funkcjonariusze Państwa sąsiedniego są uprawnieni do
Artykuł 1 dokonywania odprawy granicznej .

1. W rozum ieniu niniejszej umowy następujące okreś­ 2. Strefy, w których funkcjonariusze Państwa sąsied­
lenia oznaczają : niego mogą wykonywać swoje czynności na terytorium
a) " odprawa graniczna" - wykonywanie wszystkich Państwa zwierzchniego, ustala się w drodze odpowiednich
przepisów Umawiających sięStron, które mają zastoso- porozumień m i ędzy właściwymi organami obydwu Stron .