You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 140 3027 Poz.

797, 798 i 799
797
Ą MINISTRA Ś
z dnia 27 grudnia 1994 r.
ą ą w sprawie ś organów uprawnionych do prowadzenia ń oraz
do wnoszenia i popierania ż w ę uproszczonym, jak ż zakresu spraw im
zleconych.
Na podstawie art. 421 Kodeksu ę karnego
ą ę co ę
§ 1. W ą Ministra ś z dnia
6 grudnia 1969 r. w sprawie ś organów upraw-
nionych do prowadzenia ń oraz do wnoszenia
i popierania ż w ę uproszczonym, jak
ż zakresu spraw im zleconych (Dz. U. Nr 37, poz. 322,
z 1971 r. Nr 6, poz. 65 i z 1979 r. Nr 20, poz. 120), przepis
§ 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) ę skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej
w sprawach o ę z art. 77-79 ustawy z dnia
29 ś 1994 r. o ś (Dz. U. Nr 121 ,
poz. 591 )".
§ 2. ą wchodzi w ż z dniem 1 stycznia
1995 r.
Minister ś W. Cimoszewicz
798
Ą MINISTRA SPRAW Ę
z dnia 6 grudnia 1994 r.
ą ą w sprawie ż ę ż ł ą ż ń
wowej ż ż za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ń ż ż (Dz. U. Nr 88, poz.
400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 53,
poz. 214) oraz w ą z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji ł (Dz. U. Nr 84, poz. 386),
ą ę co ę
§ 1. W ą Ministra Spraw ę
z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie ż ę ż
nych ł ą ż ń ż ż
nej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zaj -
mowanego lokalu (Dz. U. Nr 51, poz. 235 i z 1993 r. Nr24,
poz. 110) wprowadza ę ę ą zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy ,,33.800 ł i ,,32.500 ł
ę ę odpowiednio wyrazami ,,3 ł 38 groszy"
i ,,3 ł 25 groszy" ,
2) w § 11 wyrazy ,,30.000 ł ę ę wyrazami ,,3 ł
§ 2. ą wchodzi w ż z dniem 1 stycznia
1995 r.
Minister Spraw ę A. Milczanowski
799
Ą MINISTRA SPRAW Ę
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie ł zasad organizacji krajowego systemu ś
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ń ż ż (Dz. U. Nr 88, poz.
400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr
53, poz. 214) ą ę co ę
§ 1. 1. Tworzy ę krajowy system ś
czy, zwany dalej " systemem", jako ą ę ś ć or-
ganizacji ń ę w ń w celu
ratowania ż zdrowia, mienia i ś naturalnego.
2. System obejmuje ę ś techniczne i zaso-
by ludzkie, ich ę kierowanie, szkolenie i finan-
sowanie.
§ 2. 1. ą systemu ą jednostki organizacyjne ń
wowej ż ż W ł systemu ą ż
podmioty ł ą w trybie ś w ą
Ministra Spraw ę w sprawie ł
zasad, zakresu i trybu ł ą jednostek ochrony przeciw-
ż do krajowego systemu ś