Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Pencemaran Alam Sekitar di Pusat Bandar Sandakan, Sandakan, Sabah

Gan Ming Jiang-3B(2011)

1

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Penghargaan
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru Geografi saya iaitu Cik Lee Shuk Mengk kerana tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT). Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pengetua SM Sung Siew, Encik Lee Chin Hoi yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kedua-dua ibu bapa saya, Mu Su Mui dan Gan Ping Sin, yang sentiasa memberi dorongan dan galakan, bantuan dan tunjuk ajar sepanjang saya menjalankan kajian ini sehinggalah kajian ini selesai. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan sekumpulam saya, iaitu Wendell Lu dan Yeung Pui Yee kerana dapat mengumpul maklumat bersama-sama.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

2

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Pendahuluan
Nama saya Gan Ming Jiang.Saya belajar di Tingkatan 3B, Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan, Sabah.Sebagai memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi, kami diwajibkan membuat satu kerja lapangan iaitu Kajian Goegrafi tempatan (KGT).Saya telah memilih tajuk Pencemaran Alam Sekitar di Pusat Bandar Sandakan, Sandakan, Sabah. Kami telah memilih Pusat BandarSandakan sebagai kawasan kajian kerana pencemaran banyak berlaku di pusat bandar dan Pusat Bandar Sandakan terletak di pinggir laut yang kita beranggap tercemar. Kami menjalankan kajian ini di luar waktu persekolahan.Tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan kerja khusus ini adalah dari Februari hingga Jun 2011.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

3

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Objektif Kajian
1. Mengetahui konsep pencemaran alam sekitar. 2. Mengenal pasti jenis pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan, Sandakan, Sabah. 3. Mengenal pasti punca pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan, Sandakan, Sabah. 4. Mengkaji kesan pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan, Sandakan, Sabah. 5. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan, Sandakan,Sabah. 6. Menerapkan nilai dan unsur patriotisme dalam kalangan murid dan masyarakat.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

4

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Kawasan Kajian
Kawasan kajian yang kami pilih ialah Pusat Bandar Sandakan.Pusat Bandar Sandakan terletak
di perairan Sabah dan merupakan Pusat Bandar yang paling timur bagi negeri Sabah.Pusat Bandar Sandakan terletak 0.5 km arah selatan dari sekolah saya. Jarak relatif antara sekolah saya dengan kawasan tersebut ialah 10 minit dengan berjalan kaki dan RM1.00 dikenakan dengan menaiki bas.

Catatan sejarah mengenai bandar ini bermula pada abad ke-15 hinggalah kini. Bandar ini pernah dikuasai oleh Kesultanan Sulu dan di buka oleh suku kaum Taosug (Suluk), pedagang dari Austria, German dan Scotland. Ia menjadi bandar di bawah kuasa British sejak tahun 1879 hingga 1969 sebelum Sabah menyertai Malaysia. Zaman pemerintahan Jepun pada tahun 19421945 telah meninggalkan banyak peristiwa pahit di kalangan penduduk Sandakan terutamanya golongan peniaga bangsa Cina. Bandar Sandakan merupakan bandar yang cukup unik dengan tinggalan sejarahnya yang masih dikekalkan sehingga kini. Pusat Bandar Sandakan terletak di kawasan Bandar di Sandakan.Muka bumi Sandakan
yang rata penting sebagai pusat perniagaan .Selain itu, projek Sandakan Harbour Squareyang

merangkumi komersil bersepadu, runcit, hotel dan pembangunan rekreasi di sekitar 'pelabuhan'adalah langkah lebih lanjut dalam evolusi Sandakan untuk menjadi destinasi pelancongan yang terkemuka di wilayahnya. Setelah selesai pada tahun 2011, Sandakan Harbour Square akan menjadi hub untuk berkilauan peluang tempatan dan antarabangsa, sehingga menjadikannya sebagai kisah sukses ekonomi di tahun mendatang.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

5

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Peta 1.1 : Kedudukan Sandakan di Sabah

Gan Ming Jiang-3B(2011)

6

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

WARNA - KAWASAN

- Bandar - Separa Bandar - Luar Bandar - Pulau-Pulau

Peta 1.2: Kedudukan Pusat Bandar Sandakan di Sandakan (Bandar)

Gan Ming Jiang-3B(2011)

7

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Peta 1.3: Kedudukan Pusat Bandar Sandakan di Sandakan
Gan Ming Jiang-3B(2011) 8

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Peta 1.3: Kawasan Kajian-Pusat Bandar Sandakan
Gan Ming Jiang-3B(2011) 9

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Kaedah Kajian
Saya menggunakan pelbagai kaedah semasa membuat Kajian Geografi Tempatan.Antara kaedahkaedah yang digunakan ialah kaedah pemerhatian dan kaedah rujukan.

Melalui kaedah pemerhatian, saya telah memerhatikan perkara pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan. Dapatan saya terdapat dalam bahagian Dapatan Kajian. Selain itu, melalui kaedah rujukan, saya telah melayari internet dan merujuk buku-buku untuk mendapat informasi tentang kajian saya.Semua rujukan dicatat dalam bahagian Rujukan.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

10

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Dapatan Kajian
8.1 Konsep pencemaran alam sekitar
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawa pencemaran adalah suatuperbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) ± pengotoran alam ± perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau aras-aras radiasi manamana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah, yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain, tumbuhan dan haiwan. Terdapat beberapa bentuk pencemaran yang mengancam bumi kita, antaranya pencemaran udara, air, tanih, radioaktif, bunyi, cahaya, terma dan visual

Gan Ming Jiang-3B(2011)

11

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

8.2 Jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian
Antara jenis pencemaran alam sekitar yang terdapat di Pusat Bandar Sandakan ialah pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran air boleh didefinisikan sebagai terdapatnya gas, cecair atau zarah yang terkandung di udara sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahanbahan lain. Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Bahan-bahan ini akan masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan berupaya menyekat pengaliran oksigen ke dalam salur-salur darah. Ini boleh menimbulkan pelbagai penyakit seperti penyakit kekejangan, barah, asma, dan anaemia. Habuk, asap, kabus, wap atau bahan-bahan lain yang boleh menghalang penglihatan mata merupakan pelbagai bentuk pencemaran udara. Pencemaran air pula berlaku apabila berlakunya perubahan sumber air dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan.Pencemaran berlakusama ada dari segi biologi, kimia dan fizik.Pencemaran air bukan hanya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan boleh berlaku secara sengaja atau tidak.Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

12

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

8.3 Punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian
Melalui pemerhatian saya, salah satu punca pencemaran alam sekitar ialah kenderaan.Pelepasan asap dari kenderaan menyebabkan pencemaran udara berlaku. Antara bahan pencemar yang dilepaskan dari kenderaan ialah habuk, asap dan gas lain seperti karbon monoksida. Enjin kereta yang kurang baik akan melepaskan asap yang lebih ke udara.

Gambar 1.1: Asap-asap dilepaskan dari kenderaan di Pusat Bandar Sandakan Selain itu, penambakkan laut turut menjadi punca pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan.Laut ditambak untuk mendirikan bangunan seperti hotel, pusat perniagaan dan pasar.Pasir, tanah dan simen yang ditimbus telah mengubah landskap perairan Pusat Bandar Sandakan. Di samping itu, pembuangan sampah sarap di merata- rata tempat menjadi punca pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan. Penduduk yang tidak bertanggungjawab membuang sampah seperti sisa-sisa makanan, beg plastik dan sebagainya di tepi jalan raya atau ke dalam laut.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

13

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Gambar 1.2: Sampah-sarap dibuang di tepi jalan Tambahan pula, pembinaan di Pusat Bandar Sandakan turut mencemar alam sekitar.Bunyi dan habuk banyak dihasilkan menyebabkan pencemaran berlaku.

Gambar 1.2: Pembinaan di Pusat Bandar Sandakan Oleh itu, semangat patriotisme dan perpaduan amat penting supaya kita prihatin terhadap alam sekitar dan mengurangkan pencemaran yang berlaku.
Gan Ming Jiang-3B(2011) 14

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

8.4 Kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian
Melalui pemerhatian saya, salah satu kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian ialah kawasan perairan tercemar. Bahan buangan yang dibuang seperti sisa-sisa makanan dan beg plastik terapung di permukaan air menyebabkan air laut kotor.

Gambar 2.1: Sampah-sarap dibuang ke dalam laut Selain itu, hidupan akuatik akan terancam. Sampah sarap yang terapung di permukaan air akan mengancam hidupan akuatik di perairan Pusat Bandar Sandakan diancam kerana air laut dicemari oleh sampah sarap yang dibuang oleh manusia. Tambahan pula, pelepasan asap dari kenderaan menyebabkan udara tercemar. Bahanbahan seperti yang dilepaskan dari kenderaan akan menggangu sistem pernafasan kita dan karbon monoksida yang dilepaskan akan menjejaskan kesihatan kita.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

15

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Seterusnya, penyakit juga akan merebak. Penyakit-penyakit seperti asma, bronkitis, dan batuk berlaku disebabkan pelepasan asap dari kereta. Penyakit ini akan menjejaskan kesihatan kita. Di samping itu, bau busukakan berlaku. Sisa-sisa makanan dan sampah sarap yang dibuang di sekitar Pusat Bandar Sandakan akan mereput dan menghasilkan bau busuk. Bau busuk ini sukar untuk ditahan.

Gambar 2.2: Sampah-sarap akan menghasilkan bau busuk yang sukar ditahan Oleh itu, semangat patriotisme dan perpaduan amat penting supaya kita dapat menangani masalah pencemaran ini dengan efisien.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

16

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

8.5 Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian
Melalui pemerhatian saya, salah satu cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian ialah menguat kuasakan undang-undang. Dengan ini, penduduk di Pusat Bandar Sandakan akan menjadi lebih berdisiplin dan pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat akan dikurangkan. Selain itu, kempen mencintai alam sekitar harus diadakan.Melalui kempen ini, penduduk dapat disedari tentang pencemaran yang berlaku di Pusat Bandar Sandakan dan dipupuk untuk menangani masalah pencemaran.Dengan ini, pencemaran dapat dikurangkan. Tambahan pula, Catalytic Converter harus dipasang dalam kereta.PenggunaanCatalytic Conventerdalamekzoskeretabolehmengurangkan karbon monoksida yang

dilepaskan oleh kereta.Alat ini dapat menukar karbon monoksida yang beracun kepada karbon dioksida.

Gambar 3.1: Catalytic Converter

Gan Ming Jiang-3B(2011)

17

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Seterusnya, petrol tanpa plumbum harus digunakan. Pengunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Dengan ini, pelepasan gas-gas yang berbahaya dapat dikurangkan. Kita haruslah prihatin terhadap masalah pencemaran di kawasan kita dan cuba menangani dengan sebaik mungkin supaya kita dapat hidup dengan penuh keselesaan dan kesihatan kita dapat terjamin.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

18

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Bahan Grafik
Peta Minda

Pelepasan asap dari kenderaan

Penambakkan laut Punca Pembuangan sampah sarap

Pembinaan

Kawasan perairan tercemar

Hidupan akuatik terancam Pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan

Kesan

Udara tercemar

Penyakit merebak

Bau busuk

Menguat kuasakan undang-undang Mengadakan kempen cintai alam sekitar Cadangan Memasang catalytic converter Menggunakan petrol tanpa plumbum

Rajah 1: Peta Minda pencemaran alam sekitar di Pusat Bandar Sandakan
Gan Ming Jiang-3B(2011) 19

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Rajah aliran

Punca
Pelepasan asap dari kenderaan

Kesan
Udara tercemar

Cadangan
Menggunakan petrol tanpa plumbum

Rajah 2: Rajah aliran pencemaran udara

Gan Ming Jiang-3B(2011)

20

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Rumusan
Sebagai rumusan, saya dapati pencemaran-pencemaran telah mempengaruhi kegiatan penduduk di Pusat Bandar Sandakan.Kegiatan penduduk di Pusat Bandar Sandakan bukan hanya membawa kesan positif seperti mewujudkan peluang pekerjaan, keuntungan dan menyediakan banyak kemudahan tetapi membawa kesan negatif. Punca- punca pencemaran yang terdapat di Pusat Bandar Sandakan ialah pelepasan asap dari kenderaan, penambakkan laut, pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat dan pembinaan di Pusat Bandar Sandakan. Kesan-kesan pencemaran di Pusat Bandar Sandakan ialah kawasan perairan di Pusat Bandar Sandakan tercemar, hidupan akuatik terancam, udara tercemar, penyakit merebak dan bau busuk berlaku. Cadangan bagi menangani masalah pencemaran ialah menguatkuasakan undang-undang, mengadakan kempen cintai alam sekitar, memasang Catalytic Converter dan menggunakan petrol tanpa plumbum. Sebagai konklusi, saya berharap penduduk di Pusat Bandar Sandakan dapat bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya masalah pencemaran ini boleh dikurangkan pada masa yang akan dating. Jika masalah pencemaran dapat diselesaikan, kita akan berjaya mencapai Wawasan 2020.

Gan Ming Jiang-3B(2011)

21

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Lampiran
Lampiran 1 - Surat kebenaran membuat kajian

Gan Ming Jiang-3B(2011)

22

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Lampiran 2 - Surat makluman kepada ibu bapa

Gan Ming Jiang-3B(2011)

23

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Lampiran 3 - Gambar

Gambar 4.1: Laut ditimbus untuk menjadi Pusat Perniagaan

Gambar 4.2: Sampah-sarap berapung di permukaan laut

Gan Ming Jiang-3B(2011)

24

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Gambar 4.1: Bahan pembinaan seperti pasir akan menggangu sistem pernafasan kita

Gan Ming Jiang-3B(2011)

25

Kajian Geografi Tempatan

Tingkatan 3

2011

Rujukan

1. Buku teks Mohd. Jamil Bin Mohamed, HJ.Rodzli bin HJ. Hashim, HJH. Mahani binti HJ.Mahbab. (2004). Geogafi Tingkatan 3. Kuala Lumpur: Johore Central Store Sdn. Bhd.

2. Buku Rujukan S. L. Kang, Rufina Mansor.(2009). My Resos Geografi PMR,Petaling Jaya: PEP Publications Sdn. Bhd.

3. Internet http://www.google.com http://www.scribd.com

Gan Ming Jiang-3B(2011)

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful