You are on page 1of 4

Dziennik Ustaw Nr 120 - 2732 Poz.

580 i 581

§ 9. Nagroda nie przysługuje: § 11. Ewidencję przyznanych dyplomów i nagród


pienię ż nych prowadzi Generalny Konserwator Zabyt-
1) osobom zajmującym się zawodowo poszukiwania-
ków.
mi archeolo gicznymi,
§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury
2) os obom zatrudnionym w grupach zorganizowa-
i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie nagród za
n ~' c h dla poszukiwań archeologicznych przez
znaleziska i wykopaliska archeologiczne (Dz. U. Nr 21,
państwowe i samorządowe jednostki organiza-
poz. 111 i z 1988 r. Nr 2, poz. 6) .
cyjne.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1
§ 10. Nagrody pieniężne wypłaca się ze środków
styczn ia 1996 r.
przewidzianych na ochronę zabytków w budżecie Mi-
nistra Kultury i Sztuki. Minister Kultury i Sztuki: K. Dejmek

581
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 10 pażdziernika 1995 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dn ia 7 lipca 3. Za wykształceniepokrewne dla uzyskania
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) za- up rawnień budowlanych w telekomunikacji uważa się
rządza się, co następuje: inne studia dzienne, które w obowiązkowym progra-
mie nauczania zawierają zagadnienia związane z tele-
Rozdział 1 komunikacją·
Przepisy ogólne 4. Zasady uznawania wykształcenia uzyskanego za
§ 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budow- granicąza równorzędne z wykształceniem technicz-
nictwie telekomunikacyjnym uważa się działalność nym uzyskanym w kraju określają odrębne przepisy.
określoną wart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. § 4. 1. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) , zwanej mogą być wydawane w zakresie ograniczonym do pro-
dalej "ustawą". jektowania lub kierowania robotami budowlanymi lub
§ 2. Uprawnienia budowlane w telekomunika cji są nie ograniczonym łącznie do projektowania i kierowania.
udzielane w specjalnościach instalacyjnych w zakresie 2. Ustanawia się specjalizacje w ramach specjalno-
sieci, linii, instalacji i urządzeń dla: ści instalacyjnych w zakresie sieci, linii, instalacji
1) telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
i urządzeń w telekomunikacji:
towa rzyszącą, 1) przewodowej wraz z infra strukturą towarzyszącą,
dotyczącej urządzeń liniowych i stacyjnych,
2) telekomunikacj i radiowej.
2 ) radiowej. dotyczącej obiektów nadawczych radio-
Rozdział 2 foni i i telewizji naziemnej oraz nadawczych i od -
Zakres uprawnień budowlanych w telekomunikacji biorczych obiektów radiokomunikacyjnych.
§ 5. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
§ 3. 1. Do uzyskania uprawn i eń budowlanych w te-
w danej specjalności stanowi ą również podstawę do
lekomunikacji wymagane jest, w zależności od zakre- sprawdzania projektów w specjalizacjach objętych ty-
su tych uprawnień, posiadanie odpowiedniego lub mi uprawnieniami.
pokrewnego wykształcenia wyższego albo odpowied-
niego wykształcenia średniego, odbycie wymaganej § 6. Uprawnienia budowlane do wykonywania
praktyki zawodowej i zdanie egzaminu lub posiadanie pracy na stanowisku majstra i kierowania w powierzo-
co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowe- nym zakresie robotami w budownictwie telekomuni-
go, dyplomu mistrza i zdanie egzaminu . kacyjnym stanowią podstawę do wykonywania tych
czynności w zakresie objętym rzemiosłem określonym
2. Za wykształcenie
odpowiednie dla uzyskania w dyplom ie mistrza.
uprawnień budowlanych w telekomunikacji uważa się:
Ro z dział 3
1) studia o kierunku elektronika i telekomunikacja
w specjalności z zakresu telekomunikacji, Praktyka zawodowa
2) studia o kierunku elektrotechnika w specjalności § 7. Uzyskanie uprawnień budowlanych w telekomu-
z zakresu telekomunikacji, nikacji wymaga spełnienia następującyc h warunków:
3) szkołę średnią w zawodzie technik telekomunikacji, 1) do projektowania bez ograniczeń:
4) szkołę średnią w zawodzie technik elektronik a) posiadania odpowiedniego wyższego wykształ­
w specjalności z zakresu telekomunikacji. cenia,
Dziennik Ustaw Nr 120 - 2733 - Poz. 581

b) odbycia 2-letniej praktyki przy sporządzaniu w ust. 1-6, może być uznana praktyka zawodowa od -
projektów, byta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do
c) odbycia roc znej praktyki na budowie, wykonywańi a za wo du w danym kraju.

2) do projektowania w ograniczonym zakresie: § 9. 1. Osoba odbywająca praktykę zawodową po-


a) posiadania odpowiedniego średniego wykształ­ winna udokumentować jej przebieg .
cenia lub pokrewnego wyższego, 2. Doku mentacja praktyki zawodowej powinna za -
b) odbycia 5-letniej praktyki przy sporządzaniu wierać :
projektów, 1) wykaz obiektów telekomunikacyjnych, przy których
c) odbycia rocznej praktyki na budowie, projektowaniu lub realizacji brała udział osoba od-
bywająca praktykę zawodową, z określeniem rod za-
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
ju, przeznaczenia, lokalizacji i konstrukcji obiektu
a) posiadan ia odpowiedniego wyższego wykształ­ oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych
cenia , uprawn ień inne charakterystyczne dane techniczne,
b) odbycia 2-letniej praktyki na budowie, 2) potwierdzenie okresów odbywania praktyki oraz
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograni- ogól ną ocenę teoret ycznej i praktycznej znajomo-
czonym zakres ie: ści zawodu, dokonaną przez osobę nadzorującą
a) posiadania odpowiedniego średniego wykształ­ praktykę ·
cenia lub pokrewn ego wyższego ,
Rozdział 4
b) odbycia 5-letni ej praktyki na budowie,
Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w tele-
5) do wykonywania pracy na budowie na stanowisku
komunikacji, zakres i sposób przeprowadzenia egza-
majstra i kierowania w powierzonym zakresie ro-
minu i opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
botami budowlanymi:
a) posiadania co najmniej wykształcenia zasadni- § 10. 1. Wn iosek o nada nie uprawnień budowla-
czego i dyplomu mistrza w zawodzie, nych w telekomunikacji składa s ię Głównemu Inspek-
b) odbycia 3-letniej praktyki na budowie . torowi Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjn ej
i Pocztowej .
§ 8. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa wart. 14
ust. 4 ustawy, powinna być odbyta po uzyskaniu dyplo- 2. Do wniosku nale ży dołączyć:
mu lub świadectwa ukończenia szkoły albo w czasie
1) odpis dyplomu inżyniera,dyplomu technika albo
zaocznych lub wieczo rowych studiów technicznych .
świadectwa potwierdzając ego uzyskanie średnie ­
2. Do praktyki zawodowej zalicza się także prakty- go wykształcenia technicznego lub dyplomu mi-
kę odbywaną po ukończeniu trzeciego roku dziennych st rza i świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej,
studiów wyższych , jeżeli spełnia ona warunki, o któ-
2) udokumentowan ie praktyki zawod owej,
rych mowa wart. 14 ust. 4 ustawy, i nie wchodz i w za-
kres praktyki objętej programem studiów. 3) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postę­
powanie kwalifikacyjne .
3. Rodzaj prac wykonywa nych przez cały okres od -
bywania praktyki zawodowej powin ien odpowiadać 3. W ra zie stwierdzenia braków we wniosku, Głów ­
specjalnościom nabywanych uprawnień . W stosunku ny Inspektor P aństwowej In spekcji Telekomunikacyj-
do osób z wykształcen iem pokrewnym dla danej spe- nej i Pocztowej nakłada, w drodze postanowienia, na
cjalności dopuszcza się zaliczenie 2 lat praktyki , o któ- osobę ubiegającą się o uprawnienia obowiązek usu-
rej mowa w § 7 pkt 2 lit. b) oraz pkt 4 lit . b), w specjal- nięcia wskazanych braków w określonym terminie.
ności innej n iż specjalność nabywanych uprawnień .
4. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Teleko-
4. Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepeł ­ munikacyjnej i Pocztowej wydaje decyzję o odmowie
nym wymiarze czas u pracy, okres praktyki zawodowej nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji
podlega odpowiedn iemu wydłużeniu, wynikającemu bez przeprowadzania egzaminu:
z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru.
1) po bezskutecznym upływie te rminu, o którym mo-
5. Za praktykę zawodową m o że być również uzna- wa w ust. 3,
na praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło
lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania 2) jeżeliprzygotowanie zawodowe osoby ubieg ającej
w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż 1 miesiąc się o uprawnienia nie odpowiada wymaganiom,
w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące o któ rych mowa w § 4 ust. 1, oraz nie odbyła ona
w odniesieniu do praktyki na budowie. Łączny okres wymaganej w § 9 praktyki zawodowej.
takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaga -
§ 11 . Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Tele-
nego wymiaru czasu praktyki zawodowej.
komunikacyjnej i Pocztowej wydaje decyzję o nada niu
6. Osoba nadzorująca praktykę projektową powin - uprawnień budowlanych w telekomunikacji po:
na posiadać uprawnieni a budowlane w telekomunika -
cji bez ograniczeń w danej specjalności. 1) ustalen iu na podstawie dokum"ntów złoż onych
przez ubi egające go się o uprawnienia, że spełnił
7. Za równow ażną z praktyką, o której mowa on w arunki w zakresie przygotowa nia zawodowe-
Dziennik Ustaw Nr 120 - 2734 Poz. 581

go niezbędnego do uzyskan ia uprawnień we wnio- § 15. 1. Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na


skowanym zakresi e, uprawnienia budowlane w telekomunikacji przepro -
wadza komisja egzaminacyjna powołana przez Głów ­
2) złożeniu egzaminu przez ubiegającego się nego Inspektora Państwowej Inspekcji Telekomunika-
o uprawnienia budowlane w telekomunikacji cyjnej i Pocztowej.
przed komisj ą egzaminacyjną .
2. W skład komisji wchodzą:
§ 12. 1. Egzamin składany na uprawnienia budow-
lane w telekomunikacji zawiera część ustną oraz pi- 1) przewodniczący komisji i jego zastępcy,
semną w formie testu i obejmuje sprawdzenie:
2) członkowie komisji.
1) znajomości przepisów prawnych i norm telekomu-
nikacyjnych w zakresie objętym uprawnieniami 3. Przewodniczącym, jego zastępcami i członkami
oraz umiejętno ś ci praktycznego posługiwania się komisji mogą być osoby posiadające wyższe wykształ­
tymi przepisami , cenie techniczne w dziedzinie telekomunikacji oraz
2) umiejętności praktyczn ego zastosowania wiedzy osoby z wyższym wykształceniem prawniczym i prak-
tyką w organach państwowego nadzoru budowlane-
technicznej, polegającej na wyjaśnieniu określonych
przez komisję egzaminacyjną zagadnień technicz- go.
nych, wchod z ących w zakres praktyki zawodowej. 4. Przewodniczącego komisji wyznacza Główny In-
2. Komisja może żądać przedstawienia wykazu spektor Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej
prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki i Pocztowej w porozumieniu z Ministrem Łączności.
zawodowej. 5. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Teleko-
3. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Teleko- munikacyjnej i Pocztowej ustala regulamin działania
munikacyjnej i Pocztowej ustala szczegółowy program komisji i zapewnia jej obsługę administracyjną.
eg zaminu, który zatwierdza Główny Inspektor Nadzo-
§ 16. 1. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Te-
ru Budowlanego.
lekomunikacyjnej i Pocztowej prowadzi rejestr wyda-
§ 13. 1. W zależności od posiadanego wykształce­ nych uprawnień budowlanych w telekomunikacji.
nia i praktyki egzamin przeprowadza się:
2. Kopię
wydanych uprawnień przekazuje się
1) odrębnie na uprawnienia budowlane w telekomu- Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
nikacji do projektowania lub kierowania robotami w celu wpisania uprawnień do centralnego reje-
budowlanymi w danej specjalności, stru.
2) ł ącznie na oba rodzaje uprawnień budowlanych
§ 17. 1. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne
w telekomunikacji w danej specjalności, jeżeli ustala s i ę w wysokośc i 50% kwoty przeciętnego wy-
ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymaga-
nagrodzenia w kwartale poprzedzającym złożenie
nia odnoszące się do obu rodzajów uprawnień,
wniosku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
3) ł ą cznie
na uprawnienia budowlane w telekomuni- Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów
kacji bez ograniczeń w danej specjalności i upraw- o rewaloryzacji oraz zasadach ustalania emerytur
nienia z ograniczeniem w innej specjalności, jeżeli i rent.
ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymaga-
nia odnosząc e się do obu specjalności. 2. Wysokość wynagrodzenia członka komisji usta-
la się procentowo od kwoty przeciętnego wynagro-
2. Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane dzenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości:
w telekomunika cji innego rodzaju lub w innej specjal-
noś c i n iż posiadane obowiązuje egzamin w zakresie 1) za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym - 1,5%
ograniczonym do zagadnień nie objętych programem od jednego wniosku,
eg zaminu obowiązują c ego przy ubieganiu się o już
posiadane uprawnienia oraz znajomość zmian w sta- 2) za przeprowadzenie egzaminu - 3% od jednej
nie prawnym objętym zakresem egzaminu. osoby egzaminowanej.

§ 14. 1. Egzam iny na uprawnienia przeprowadza 3. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne jest wno-
s ię dwa ra zy w roku : w lutym i w październiku; w razie szona na konto Państwowej Inspekcji Telekomunika-
z ac hod ząc y c h potrzeb może być ustalony dodatkowy cyjnej i Pocztowej w dwóch ratach.
term in egzaminu . Zakres, tryb, miejsce oraz termin eg- 4. Ubiegający się o uprawnienia budowlane w te-
zaminu ustala Główny Inspektor Państwowej Inspekcji
lekomunikacji przy składaniu wniosku o ich nadanie
Telekomunikacyjnej i Pocztowej .
wpłaca pierwszą ratę opłaty w wysokości połowy
2. Osoba dopuszczona do egzaminu ma prawo opłaty obowiązującej w terminie ostatniego eg,z aminu
przystąpić do niego w najbliźszym terminie przypada- przed złożeniem wniosku. Drugą ratę opłaty uiszcza
jącym po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do
sp e łniającego wymog i rozporządzenia . egzaminu. Kwotę drugiej raty określa się w wyżej wy-
mienionym zawiadomieniu .
3. Osoba dopuszczona do egzaminu powinna być
zawiadomiona o jego terminie listem poleconym co 5. Pierwsza rata opłaty nie podlega zwrotowi. Dru -
naj mniej na miesiąc przed tym terminem. ga rata podlega zwrotowi w wypadku usprawiedliwio-
Dziennik Ustaw Nr 120 - 2735 - Poz. 581

nego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwio- w celu wpisania do centralnego rejestru rzeczoznaw-
nego odstąpienia od egzaminu. ców.
§ 18. Osoba posiadająca uprawnienia, potwierdza- 4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy
jącwykonanie czynności związanych z pełnioną samo- w budownictwie telekomunikacyjnym stanowi doko-
dzielną funkcją techniczną w telekomunikacji, posłu­ nanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców
guje się pieczątką; w zór pieczątki określa załącznik do budowlanych.
rozporządzenia.
5. Rejestr rzeczoznawców w budownictwie teleko -
munikacyjnym prowadzi Główny Inspektor Państwo ­
Rozdział 5
wej Inspekcji Telekomunika cyjnej i Pocztowej .
Rzeczoznawcy w budownictwie telekomunikacyj- 6. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców w budow-
nym nictwie telekomunika cyjn ym następuje w wypadkach
określonych wart. 15 ust. 4 ustawy.
§ 19. 1. Rzeczoznawcą w budownictwie telekomu-
nikacyjnym może być osoba, która: R ozdział 6
1) korzysta w pełni z praw publicznych,
Przepisy końcowe
2) posiada :
§ 20. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo
a) dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej w ruchu kolejowym przy zlecaniu zadań z zakresu ob-
o kierunku elektronika i telekomunikacja lub jętego rozporządzen ie m, mających wpływ na bezpie-
elektrotechnika , czeństwo, mogą uzależnić powierzen ie rea lizacji za -
dań od spełnienia dodatkowych wymogów.
b) uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz
co najmniej 5 lat praktyki przy projektowaniu § 21. Wyks ztałcenie, uzyskane przed dniem wej -
lub kierowaniu robotami w budownictwie tele- ściaw życie rozporządzenia, którego kierunek lub za -
komunikacyjnym, wód techniczny był określany w sposób odbiegający
od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidual-
c) opinię dwóch rzeczoznawców w budownictwie nemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez Głównego
telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalno- Inspektora Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej
ści lub opinię Stowarzyszenia Elektryków Pol - i Pocztowej jako wy kształcenie odpowiednie lub po-
skich . krewne dla danej specjalności.
2. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Teleko- § 22. W odniesieniu do praktyki zawodowej, odby-
munikacyjnej i Pocztowej, na wniosek zainteresowa- tej w jednostkach podległych Ministrowi Obro ny Na-
nego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rze- rodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zaświad ­
czoznawcy w budownictwie telekomunikacyjnym, czenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej
określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy mo- wydaje właściwy orga n specjalistycznego nadzoru bu -
że być wykonywana. Zakres ten nie może wykraczać dowlanego, podając w nim okres praktyki oraz ogólną
poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posia- ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu.
danymi uprawnieniami .
§ 23. Rozporząd zenie wchodzi w życie po upływie
3. Kopię decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy 14 dni od dnia ogłoszenia .
w budownictwie telekomunikacyjnym przeka zuje się
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Minister Łączności: A. Zieliński

Załącznik do roz p o rzą d z en i a Min istra Ł ącz ­


ności z dnia 10 pa ź dz i ern i ka 1995 r. (poz. 581)

WZORY PIECZĘCI IMIENNYCH

1. Dla osób z wykształcen iem wyższym lubl i kierowania robotam i budowlanymi w budow-
Tytuł zawodowy, imię i nazwisko . ........ ... . nictwie telekomun ikacyjnym w ograniczon ym za -
Uprawnienia budowlane do projektowania kresie w specjalności . ... . . ...... .. .. . . .. . .
lubl i kierowania robotami w budownictwie teleko - Nr ewidencyjny ........ . . . ............. .. .
munikacyjnym bez ograniczeń w specjalności ...
3. Dla osób z wykształceniem zasad niczym i dyplo-
Ewentualna specjalizacja ..... ............. . mem mistrza w zawodzie
lubl i w ograniczonym zakresie w specjalności .. . Zawód, tytuł mistrza . .. ... . ... .. . . ... ..... .
Nr ewidencyjny . .. . .. . ... . . .. ............ . Imię i nazwisko ... .. ..... .. .... . .... . .... .
Uprawnienia do kierowania robotami na stanowi -
2. Dla osób z wyks ztałceniem średnim technicznym sku majstra w budownictwie t elekomunikacyjnym
Zawód techniczny, imię i nazwisko ....... . ... . w zakresie . .... . . . ... .. ... . .... .. .... ... .
Uprawnienia budowlane do projektowania Nr ewidencyjny .. .. . . .... ..... ... ..... .. .. .