You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw Nr 118 4368 - Poz.

770

770
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 1998 r.

o sprostow aniu błędó w.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dni a 30 gru d nia 2) w cz ęści VI. Województwo małopolskie, w poz. 1
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczyp ospoli - Pow iat b o c he ń ski z siedzib ą władz w Bochni, w ko-
tej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypo spolitej lum nie Li czba radnych w okręgu , w rubryce doty-
Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 52 4, cz ącej o kręg u wyborczego:
z 1991 r. Nr 94, poz. 420 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) pro-
a) nr 1, zamia st liczby ,, 5" powin na być liczba ,,6",
stuje się następujące błędy w z ałączn ik u d o rozporz ą­
dzenia Ministra Spraw Wewnęt rznych i Admin istracji b) nr 2, zamiast liczby ,,6 " powinna być liczba ,,5",
z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów
i województw na okręgi wyborcze ora z ustalen ia liczby 3) w czę ś ci X IV. W ojewództwo war miń sko - mazurskie,
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w poz. 10 Powiat mrągowski z siedzibą władz
(Dz. U. Nr 109, poz. 688): w Mr ą gowie, w kolumnie Liczba radnych w okręgu,
w rubryce dotyczącej okręgu wyborczego:
1) w części
IV. Województwo lubuskie, w poz. 2 Powiat a) nr 1, zam ia st liczby ,,5" powinna być liczba ,,6",
krośnieński z siedzibą władz w K rośnie Odrzań ­
skim, w kolumnie Liczba radnych w okręg u, w ru - b ) nr 2, zam iast liczby ,,6" powinna być liczba ,,5".
bryce dotyczącej okręgu wyborczego :
a) nr 2, zamiast liczby ,,5 " powinna być liczba ,,4 " ,
b) nr 4, zamiast liczby ,, 3" powinna być liczba ,, 4", Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydzia le Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomoc niczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińsk a 69nl , 02-90;3 Warszawa

Reklamacje z powod u niedoręczen i a poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydział u Wydawnictw i Poligrafii
Gospoda rstwa Pomoc niczego Kance larii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n l , 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzyman iu następnego kolejnego numeru

o wszelk ich zm ianach nazw y prenu m erat ora.lub adresu pros imy niezwł ocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Po ligrafii
Gospodarstwa Pomocn iczego Kancela rii Prezesa Rady M inistrów

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja : Biuro Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienn ika Urzędowego Rzeczypospo li tej Po lskiej " Mon itor Po lski "
Al. Ujazdowskie 1/3,00-583 Warszawa, P-29
Skład, druk i kolportaż : Wy d z i a ł Wydawn ictw i Po ligrafii Gospodarstwa Pomocn iczego Kance larii Prezesa Rady Ministrów
ul. P owsińska 69nl, 02-903 Warszawa, tel. 694-67 -50, 694-67-52 i 694-67 -03, fax 69 4-62-06

Tłoczono z po lece ni a Prezesa Rady M inistrów w Wydzia le Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsińska 69nl , 02-903 Warszawa

Zam . 591/W/C/98 ISSN 0867-341 1 Cena 3 zł 60 gr