Dziennik Ustaw Nr 160 - 6299 - Poz.

1062 i 1063
ą woj ewody lub ł ą województwa
ą w ł izby ą ę na obszarze te-
go samego województwa, w ś ę ą siedzi-
ą wojewody.
4. Na czas do wydania ą o którym
mowa wart. 2 ust . 4 ustawy o regionalnych izbach ob-
rachunkowych, po dniu ś w ż ustawy, izby,
o których mowa w ust. 3, ą ę ł zamiej-
scowymi.
5. Mienie Skarbu ń ą w dniu 31
grudnia 1998 r. w ą regional nych izb obrachun-
kowych i ą ż ł ł ą
cych poza ą izby staje ę z dniem 1 stycznia
1999 r. mieniem ą w ą tych izb,
których siedziba znajduje ę na obszarze tego woje-
wództwa.
6. Mienie Skarbu ń ą w dniu
31 grudnia 1998 r. w ą regionalnej izby obra-
chunkowej, która z dniem 1 stycznia 1999 r. wchodzi
w ł regionalnej izby obrachunkowej, o której mo-
wa w ust. 3, staje ę z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem
ą w ą regionalnej izby obrachun-
kowej, o której mowa w ust. 3.
7. Z dniem 31 grudnia 1998 r. ą akty powo-
ł prezesa i wiceprezesa regi onal nej izby obrachun-
kowej, która wchodzi z dniem 1 stycznia 1999 r. w ł
innej regionalnej izby obrachunkowej.
8. ę ę ą przed dniem ś w ż
ustawy rozpatruje izba dotychczas ł ś z zastrze-
ż ust. 9.
9. Sprawa rozpatrywana ą przez ę o której
mowa w ust. 3, jest przejmowana przez ę ł ś ą
ł przepisów ustawy.
10. Izby ł ś ł przepisów dotychczaso-
wych ą nadal ę nadzorcze w sto-
sunku do ł organów gmin w sprawie zmian bu-
ż gmin na rok 1998 oraz ś kontrolne roz-
ę w 1998 r.
Art. 4. Wojewodowie ą regional nym izbom
obrachunkowym pomieszczenia ę do wyko-
nywania ń
Art. 5. Ustawa wchodzi w ż
1) z dniem 1 stycznia 1999 r. w zakresie ą
art.1,2i4,
2) z dniem ł w zakresie ą art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. ś
1063
USTAWA
z dnia 18 grudnia 1998 r.
Prawo dewi zowe.
ł 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje zasady obrotu dewizowe-
go, nadzwyczajne ograniczenia w wypadku zaistnienia
ż ń ś i ś systemu finanso-
wego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady kontroli
dewizowej, a ż ł ś ś ć organów w tych spra-
wach.
Art. 2. 1. ż w ustawie ś ą
1) rezydent:
a) ę ą ą ą miej sce zamieszkania
w kraju oraz ę ą ą ą ę
w kraju, a ż inny podmiot ą ę
w kraju, ą ś ć ą zobo-
ą ń i nabywania praw we ł imieniu,
b) polskie przedstawicielst wa dypl omatyczne,
ę konsularne i inne polskie przedstawiciel-
stwa oraz misje specjalne ą z i mmu-
nitetów i przywilejów dyplomatycznych lub kon-
sularnych,
2) nierezydent:
a) ę ą nie ą ą miej sca zamieszkania
w kraju oraz ę ą nie ą ą siedziby
w kraju, a ż inny podmiot nie ą siedzi -
by w kraju, ą ś ć ą zo-
ą ń i nabywania praw we ł imie-
niu,
b) ę o której mowa w pkt 1 lit. a), w zakresie,
w jakim prowadzi ona ł ś ć za ą po-
przez swoje ę ł lub przed-
stawicielstwo ą ę za ą
c) ą ę w kraju ł i przedstawi -
cielstwa osób i podmiotów, o kt órych mowa
w lit. a) i b), utworzone na podstawie umów ę
dzynarodowych zawartych przez ą Rzeczy-
pospolitej Polski ej, chyba ż umowy te ą
inaczej,
d) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, ę
konsularne, misje specjalne i organizacje ę
dzynarodowe oraz inne obce przedst awicielstwa
ą z immunitetów i przywilejów dy-
plomatycznych lub konsularnych na mocy
umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwy-
czajów ę
3) kraj - terytorium Rzeczypospoli t ej Polskiej,
4) ś dewizowe:
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6300 - Poz. 1063
a) zagraniczne ś ł - waluty obce i de-
wizy,
b) ł i ę w stanie nie przerobionym oraz
w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., ł
brykatów, z ą stosowanych w technice
dentystycznej, a ż wyroby ze ł i platyny
zazwyczaj nie wytwarzane z tych kruszców ł
to dewizowe i platyna dewizowa),
c) nominowane w walutach obcych papiery warto-
ś nie ę ą zagranicznymi ś ł
niczymi,
5) waluty obce - ą nie ę ą w kraju praw-
nym ś ł oraz ę
jednostki rozrachunkowe,
6) waluty wymienialne - waluty obce ś jako
wymienialne przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego,
7) ę jednostki rozrachunkowe - wy-
mienialne jednostki rozrachunkowe stosowane
w rozliczeniach ę w tym SDR -
ę ą ę
Funduszu Walutowego i ECU - ą jed-
ę ą
8) dewizy - ł ą ę ł ą weksle, czeki ,
czeki ż akredytywy, polecenia ł
przekazy i inne dokumenty bankowe i finansowe
ł w walutach obcych,
9) krajowe ś ł - ą ę ą w kra-
ju prawnym ś ł (waluta polska),
a ż ł ą ę ł ą weksle, czeki,
czeki ż akredytywy, polecenia ł
przekazy i inne dokumenty bankowe i finansowe
ł w walucie polskiej,
10) obrót dewizowy:
a) ś ć ą lub inne zdarzenie ą
ą lub ą ć
- ł ś ć ś ą ś
dewizowe ą ź przeniesienie ł ś war-
ś dewizowych albo przeniesienie prawa
ą oraz ę lub ą
do ł których przedmiotem ś
ą ś dewizowe,
- ł ś ć krajowymi ś ł
ą ź przeniesienie ł ś takich ś
albo przeniesienie prawa ą oraz
ę lub ą do ł których
przedmiotem ś ą krajowe ś
ł o ile zdarzenia te ą miejsce
w stosunkach ę rezydentem i nierezy-
dentem,
b) transfer ś dewizowych lub krajowych
ś ł
11) transfer - wywóz, przywóz, ł ł
nie, sprowadzanie, dokonywanie ę
wych przekazów oraz wszelkie inne sposoby prze-
mieszczania ś dewizowych lub krajowych
ś ł przez ę Rzeczypospoli -
tej Polskiej,
12) obrót dewizowy z ą - obrót dewizowy
ę rezydentem i nierezydentem, o którym mo-
wa w pkt 10 lit. a), transfer ś dewizowych
lub krajowych ś ł a ż obrót
dewizowy dokonywany przez nierezydenta w kraju
i rezydenta za ą
13) obrót ż ą - obrót dewizowy z ą któ-
rego przedmiotem ą
a) umowy o nabywanie towarów (z ł ą
ś dewizowych i krajowych ś ł
niczych), ś ł oraz nabywanie lub
ustanawianie praw na dobrach niematerialnych,
b) odroczenia ł ś za ś ę ż
ne, udzielane i ą w ramach umów, o któ-
rych mowa w lit. a),
c) ż i kredyty przeznaczone na finansowanie
ś ń ę ż w ramach umów,
o których mowa w li t. a),
d) przychody z prowadzenia ę
z uczestnictwa w zysku ł z ł odsetek
od ż i kredytów oraz od kwot zdepono-
wanych na rachunkach,
e) ś na utrzymanie ł rodziny na-
ż ą do I i II grupy podatkowej VII rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podat-
ku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16,
poz. 89, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932),
f) emerytury, ś o charakterze rentowym,
ś ł oraz alimenty,
g) nagrody oraz wygrane w konkursach lub grach
losowych, organizowanych na podstawie prze-
pisów kraju, w którym ą one organizowane,
h) ł ś z ł ś ń publicznopraw-
nych, w tym podatków, oraz ż ś celnych
przywozowych i wywozowych, a ż ś
czenia z ł ich zwrotu dokonywane przez
ł ś organy oraz ż podmioty,
i) roszczenia odszkodowawcze i odszkodowania,
j) roszczenia i ż ś z ł bezpodstawnego
wzbogacenia ą z obrotem dewizowym
z ą którego dokonywanie nie wymaga
zezwolenia dewizowego, a w ł zakre-
sie - o i le ą stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem ą
k) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. a)- j),
14) towar - rzecz ą oraz ę ą
ą a ż inne postaci energii ,
15) ł - ę oraz ł wymienione w klasyfi-
kacji wydanej na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, z ł ą
a) handlu towarami , ś warto-
ś dewizowymi , papierami ś
jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowe-
go inwestowania lub pochodnymi instrumenta-
mi finansowymi ,
b) ł ą na udzielaniu ż i kre-
dytów, ustanawianiu ń wierzytelno-
ś oraz prowadzeniu rachunków bankowych,
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6301 Poz. 1063
16) obrót ł - inny ż ż ą obrót dewizo-
wy z ą
17) inwestycje ś - obrót ł pole-
ą na dokonywaniu ł ę ż lub
rzeczowych w celu ustanowienia ł i bezpo-
ś ę ekonomicznych, ą
ę w prowadzeniu ę przez pod-
miot ą takich ł lub w wywiera-
niu przez niego skutecznego ł na ę
biorstwo prowadzone przez ą ę a ż na
ą ą posiadanym w wyniku
prowadzenia ę lub w wyniku doko-
nanych ł którego przedmiotem jest
w ś
a) nabywanie ę lub jego zorganizo-
wanej ę ś tworzenie i prowadzenie ę
biorstwa oraz dokonywanie ł na rozsze-
rzenie prowadzonego ę
b) obejmowanie ą ź nabywanie akcji lub udzia-
ł w ł w ś ą ł ą
co najmniej 10% ł na zgromadzeniu
wspólników,
c) ś na rzecz ł przed jej zarejestro-
waniem oraz ł przez ł ę ń
za te ś
d) dokonywanie i zwrot ł oraz udzielanie
ł przez wspólników ą akcje
lub ł w ś o której mowa w lit. bl, po-
ż i kredytów, a ż ą przez ł
ę takich ż i kredytów oraz ich ł
e) nabywanie ł ś i innych praw na nierucho-
ś w ą z prowadzonym ę
stwem,
f) udzielanie i ą kredytów lub ż
o terminie ł nie krótszym ż ę ć lat oraz
ich ł
g) uzyskiwanie przychodów z:
-likwidacji ł a ż ą
ł lub akcjami w ł ą ź ich umo-
rzenia,
- ą ę lub jego
ą ę ś ą a ż likwidacji
ę
- ą ł ś ą i innymi prawami
na ś o których mowa w lit. e),
h) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. al-g),
18) inwestycje portfelowe - obrót ł w zakre-
sie papierów ś jednostek uczestnic-
twa w funduszach zbiorowego inwestowania oraz
pochodnych instrumentów finansowych, z ł ą
czeniem obrotu akcjami ś w pkt 17
lit. bl, którego przedmiotem jest w ś
a) emitowanie, obejmowanie, nabywanie i zbywa-
nie na uznanym rynku,
b) umarzanie jednostek uczestnictwa w funduszu
zbiorowego inwestowania ę lub naby-
tych na uznanym rynku,
c) emitowanie, obejmowanie, nabywanie i zbywa-
nie poza uznanym rynkiem,
d) umarzanie jednostek uczestnictwa w funduszu
zbiorowego inwestowania, innych ż jednostki,
o których mowa w lit. bl,
e) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. al-dl,
19) papiery ś - akcje i obligacje oraz inne
papiery ś wyemitowane na podstawie
przepisów kraju miejsca zamieszkania, siedziby
emitenta lub kraju emisji oraz ą z nich
zbywalne prawa ą z ł ą jedno-
stek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwe-
stowania oraz pochodnych instrumentów finanso-
wych,
20) krótkoterminowe papiery ś - obligacje
i inne papiery ś o charakterze ł ż
wyemitowane na podstawie przepisów kraju miej -
sca zamieszkania, siedziby emitenta lub kraju emi-
sji, o terminie wykupu krótszym ż jeden rok,
21) jednostka uczestnictwa w funduszu zbiorowego in-
westowania - ł do ł w aktywach fundu-
szu ą przez podmiot uprawniony do
lokowania powierzonych mu ę w papiery
ś lub inne aktywa, zgodnie z przepisa-
mi kraju, w którym ł
22) pochodne instrumenty finansowe - prawa ą
kowe, których cena ż ś lub po-
ś od ceny towarów, walut obcych, waluty
polskiej, ł dewizowego, platyny dewizowej lub
papierów ś albo od ś stóp
procer.towych lub indeksów,
23) uznany rynek - ł ę lub inny rynek, gdzie obrót
papierami ś jednostkami uczestnic-
twa w funduszu zbiorowego inwestowania oraz
pochodnymi instrumentami finansowymi odbywa
ę zgodnie z ł ś przez przepisy
kraju, w którym funkcjonuje ten rynek,
24) obrót kredytowy - obrót ł którego
przedmiotem ą
a) ż kredyty lub inne ś o funkcjach
kredytowych, z ł ą obrotu ś
go w pkt 17 lit. d), f), pkt 18 oraz pkt 27 lit. d) i fl,
b) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. al,
25) obrót gwarancyjny - obrót ł którego
przedmiotem ą
a) osobiste i rzeczowe zabezpieczenia wierzytelno-
ś
b) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. al,
26) obrót depozytowy - obrót ł którego
przedmiotem ą
a) ś w zakresie rachunków prowadzonych
przez banki i inne ż instytucje finan-
sowe,
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6302 - Poz. 1063
b) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. a),
27) obrót pozagospodarczy - obrót ł inny
ż inwestycje portfelowe, obrót kredytowy, gwa-
rancyjny lub depozytowy, dokonywany przez osoby
fizyczne, nie ą w ą z ą
przez nie ł ś ą ą lub wykonywa-
nym wolnym zawodem, którego ś ć nie prze-
kracza jednorazowo ś 10000 ECU lub
którego przedmiotem jest
a) ł ś ć i inne prawa na ś po-
ł ż w kraju,
b) ł ś ć i inne prawa na ś po-
ł ż za ą z ż ż ł ą
cena nabycia ś przez rezydenta nie
przekroczy ś kwoty w ECU, okre-
ś przez Ministra Finansów w ą
niu, o którym mowa w ust. 4,
c) spadek, zapis lub zachowek,
d) ą ż od ł rodziny, o któ-
rych mowa w pkt 13 lit. e), oraz udzielanie takich
ż
e) likwidacja lub przeniesienie mienia w ą ze
ą statusu dewizowego,
f) ł ś przeniesienie ł ś i transfer war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
czych, ą z ś o których mowa
w lit. al-el,
28) ł obrót ł - obrót ł nie
ą inwestycji ś inwestycji
portfelowych, obrotu kredytowego, depozytowe-
go, gwarancyjnego lub pozagospodarczego,
29) ł ś ć kantorowa - ł ś ć gospodarcza
ą na kupnie i ż walut obcych,
ł dewizowego lub platyny dewizowej, a ż
na ś w kupnie i ż tych warto-
ś
2. Nierezydenta, o którym mowa w ust. 1 pkt
2 lit. a), ą ł ś ć w kraju poprzez
swoje ę ł lub przedstawiciel-
stwo, ą ę w kraju, traktuje ę w zakresie
tej ł ś jak rezydenta, o ile umowy ę
rodowe, których ą jest Rzeczpospolita Polska, nie
ą inaczej.
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego ś
w drodze ą ł w Dzienniku ę
dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ,
które waluty obce ą walutami wymienialnymi .
4. Minister Finansów ś w drodze ą
dzenia, ś ć kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 27
lit. bl, ą pod ę ę bilansu ł
ń oraz ś poziom cen ś za gra-
ą
5. ć w ustawie jest mowa o danej kwocie ECU,
ż przez to ć ś ć w ECU kwoty
ż w innej walucie, ą w oparciu o ś
ni kurs waluty krajowej do ECU oraz innych walut,
ł przez Narodowy Bank Polski w dniu poprze-
ą dokonanie ś w ą z ą rów-
ś ć jest ustalana.
Art. 3. 1. Organem ł ś w sprawach dewizo-
wych jest Minister Finansów, z ż ą
ków przewidzianych w ustawie.
2. Minister Finansów sprawuje ogólny nadzór
w sprawach dewizowych i w ramach tego nadzoru za-
pewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy.
Art. 4. Wszelkie ograniczenia zawarte w ustawie
i wydanych na jej podstawie przepisach wykonaw-
czych nie ą zastosowania do obrotu dewizowego
dokonywanego przez:
1) Skarb ń w zakresie, w jakim reprezentowa-
ny jest przez Ministra Finansów lub Ministra Skar-
bu ń z ż ą spra-
wozdawczych, o których mowa wart. 15,
2) Narodowy Bank Polski,
3) banki w zakresie posiadanych przez nie ń
do dokonywania ś ś obrotu de-
wizowego nadanych im na podstawie ę
przepisów ustawowych, z ż
a) art. 9 pkt 3 w zakresie nabywania nominowa-
nych w walucie polskiej krótkoterminowych pa-
pierów ś emitowanych przez nie-
rezydentów oraz zbywania na rzecz nierezyden-
tów nominowanych w walucie polskiej krótko-
terminowych papierów ś emito-
wanych przez banki, ż suma dziennych sald
tych inwestycji dla jednego banku przekroczy
w okresie kolejnych 3 ę kalendarzowych
ś ć 30% jego funduszy ł
oraz w zakresie pochodnych instrumentów fi-
nansowych, za które ł ś ą ustalane i re-
alizowane w walucie polskiej, ż pozycja wa-
lutowa globalna ł banku, ę ą skut-
kiem tych operacji, przekroczy 30% jego fundu-
szy ł
b) art. 9 pkt 4 w zakresie dokonywania obrotu kre-
dytowego z nierezydentami, ą po-
wstaniem ł w walucie polskiej, którego ter-
min ostatecznej ł jest krótszy ż 1 rok,
a ś ć pojedynczej transakcji przekracza
ś ć 50 000 ECU,
c) art. 9 pkt 5, art. 12-15 oraz art. 17-19,
4) ł ń lub inne podmioty w zakresie
posiadanych przez nie ń do dokonywania
ś ś obrotu dewizowego, nada-
nych im na podstawie ę przepisów usta-
wowych, z ż art. 12-15 oraz
art. 17-19.
Art. 5. 1. ś dewizowe ą ć przedmio-
tem ł ś rezydentów w kraju i za ą oraz
nierezydentów w kraju.
2. Rezydenci i nierezydenci ą ć obro-
tu dewizowego, z ż ń ś
nych w przepisach niniejszej ustawy. Nie narusza to
ą z innych ustaw ń w dokonywa-
niu obrotu ż ą i obrotu ł
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6303 - Poz. 1063
Art. 6. ż nie ę ą ż dla realiza-
cji ł ż ń polityki ę ż i stabilizacji systemu fi-
nansowego Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Finan-
sów, w drodze ą ż ć z ograni-
ń i ą ś w przepisach niniejszej
ustawy oraz ś ć warunki tego zwolnienia. Zwol-
nienie to Minister Finansów ż ć wobec
wszystkich lub ś kategorii podmiotów oraz
wszystkich lub rodzajowo ś ś
Art. 7.1. Udzielanie, odmowa i uchylanie ń
dewizowych ę ą w drodze decyzji Prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego.
2. W zezwoleniu dewizowym ż ć ustalony
ą ł ś warunków.
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego ż upo-
ż ć dyrektorów departamentów Centrali Narodo-
wego Banku Polskiego i dyrektorów ł Naro-
dowego Banku Polskiego lub jednostek ę
nych do podejmowania w jego imieniu decyzji , o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz ś ć ich ł ś ś ć
w tych sprawach.
4. Ochrona równowagi bilansu ł ż
ć ą odmowy udzielenia zezwolenia dewizo-
wego.
5. Prezes Narodowego Banku Polskiego ż
ć udzielone zezwolenie dewizowe w razie naru-
szenia ś w tym zezwoleniu warunków.
6. Udzielenie zezwolenia dewizowego jednej ze
stron na zawarcie i wykonywanie umowy oznacza ze-
zwolenie ż dla drugiej strony oraz dla osoby
trzeciej, której umowa dotyczy, ż w zezwoleniu nie
ż inaczej.
Art. 8. Kursy waluty krajowej w stosunku do walut
obcych ustalane przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego i ł przez Narodowy Bank Polski sto-
suje ę w obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozli-
czeniach z Narodowym Bankiem Polskim.
ł 2
Dokonywanie obrotu dewizowego
Art. 9. Zezwolenia dewizowego wymaga:
1) dokonywanie przez rezydentów inwestycji bezpo-
ś w krajach nie ż ą do Organizacji
ł Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska nie za-
ł umów o popieraniu i wzajemnej ochronie in-
westycji,
2) dokonywanie przez rezydentów inwestycji portfelo-
wych w zakresie papierów ś emito-
wanych przez nierezydentów nie ą miejsca
zamieszkania lub siedziby w krajach ż ą do
OECD lub krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska
nie ł umów o popieraniu i wzajemnej ochro-
nie inwestycji, oraz jednostek uczestnictwa w fun-
duszach zbiorowego inwestowania nie ą
siedziby w tych krajach,
3) dokonywanie inwestycji portfelowych w zakresie
krótkoterminowych papierów ś oraz
pochodnych instrumentów finansowych, z ł ą
czeniem pochodnych instrumentów finansowych
ę ą przedmiotem obrotu na ł Papie-
rów ś S.A. w Warszawie, Polskiej
ł Finansowej S.A. w Warszawie lub Central-
nej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie,
4) dokonywanie obrotu kredytowego ą
powstaniem ł którego termin ł jest krót-
szy ż jeden rok,
5) dokonywanie przez nierezydentów obrotu depozy-
towego, ż
a) obrót obejmuje deponowanie waluty polskiej
w formie lokat terminowych o terminie zapadal-
ś krótszym ż 3 ą i w kwocie prze-
ą 500000 ł lub
b) wymiana waluty polskiej zdeponowanej w for-
mie lokat terminowych o terminie ś
ł ż ż 3 ą i w kwocie ż
500000 ł na zagraniczne ś ł i trans-
fer ś uzyskanych z takiej wymiany ę
puje przed ł 3 ę od daty zdepo-
nowani a,
6) dokonywanie przez rezydentów obrotu depozyto-
wego, z ą
a) obrotu ą z ł ponoszonymi
w ramach inwestycji ś lub portfe-
lowych, których dokonywanie nie wymaga ze-
zwolenia dewizowego,
b) obrotu w zakresie rachunków posiadanych przez
osoby fizyczne w czasie pobytu za ą
7) dokonywanie obrotu gwarancyjnego w zakresie
ś których powstanie podlega ograni-
czeniom ś w ustawie, z ą wie-
ś na których powstanie wprowadzone
ł zwolnienie lub udzielone zezwolenie dewi-
zowe,
8) dokonywani e ł obrotu ł
z ą
a) nabywania ą ż obejmowania przez nierezyden-
tów ł w ł ą ę
w kraju oraz otrzymywania i transferu za grani-
ę przychodów ze ż lub umorzenia tych
ł ą ż ą z ą ł
b) przyjmowania przez rezydentów darowizn od
nierezydentów,
c) przeniesienia ł ś ś dewizowych,
dokonywanego z ł osób ą
ł ś ć ą na podstawie zezwole-
nia, o którym mowa wart. 10 ust. 1,
d) transferu za ę przez nierezydentów ę ą
cych osobami fizycznymi zagranicznych ś
ków ł ł przy ż do
kraju ę celnemu lub przekazanych na ich
rzecz z zagranicy,
9) dokonywanie w kraju ł ś ś ą
cymi ś dewizowe, z ą ł ś
ą z obrotu dewizowego z ą
oraz ł ś dokonywanych ę osobami fi-
zycznymi , nie ą z ą przez nie
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6304 - Poz. 1063
ł ś ą ą lub wykonywanym wol -
nym zawodem,
10) ż ś dewizowych ę rezydenta-
mi, z ą ż dokonywanej z udzia-
ł osób ą ł ś ć ą na
podstawie zezwolenia, o którym mowa wart. 10
ust. 1, oraz ż dokonywanej ę osoba-
mi fizycznymi, nie ą z ą przez
nie ł ś ą ą lub wykonywanym
wolnym zawodem,
11) dokonywanie przez rezydentów innych ż ą
nia ą ń ś od nierezy-
dentów w sposób, który ż ł w termi -
nie ich ś ł transfer z zagra-
nicy zagranicznych lub krajowych ś ł
czych, ę ą przedmiotem ś tych
ś z ą przekazywania przy-
chodów z inwestycji ś i portfelowych
na rachunki, o których mowa w pkt 6,
12) prowadzenie ł ś kantorowej , z ż
niem art. 10.
Art. 10. 1. Rezydenci , z ł ą banków, mo-
ą ć zezwolenie na prowadzenie ł ś
kantorowej oraz ć ą ł ś ć pod wa-
runkiem ś za ę skarbowe prze-
ciwko mieniu lub i nne ę ł w ce-
lu ą ę ś ą ż ą po-
zbawienia ś lub ograniczenia ś
2. ś ś w zezwoleniu, o którym mo-
wa w ust. 1, ą ć dokonywane tylko przez osoby
ą fachowe przygotowanie.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, ą od-
powiednio osób ś ą czynno-
ś kupna, ż lub ś w ramach pro-
wadzonej ł ś kantorowej.
4. Przepisy ust. 1 ą ż ł ł
osób prawnych ą ł ś ć ą
5. Rezydenci , którzy uzyskali zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, ą ć i ć waluty
obce, ł dewizowe oraz ę ą osobom
fizycznym i od osób fizycznych, ę ą zarówno re-
zydentami j ak i nierezydentami nie ą
ł ś gospodarczej, a ż ć umowy
kupna i ż tych ś dewizowych z upo-
ż do tego bankami lub z innymi osobami
ą ł ś ć ą na podstawie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
6. Minister Finansów, na wniosek Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego, ś w drodze ą
nia:
1) ł warunki prowadzenia ł ś
kantorowej ,
2) rodzaj fachowego przygotowania, o którym mowa
w ust. 2 i 3, oraz sposób jego udokumentowania.
Art. 11. 1. Rezydenci ą ą ć nie-
ł transfer z zagranicy posiadanych ś
dewizowych lub krajowych ś ł z wy-
ł ą ś zgromadzonych na rachunkach,
o których mowa wart. 9 pkt 6.
2. ż rezydent ę ą ą ą ł
ś dewizowe w czasie pobytu za ą jest
ą ć transfer z zagranicy ś de-
wizowych ą w j ego dyspozycj i w terminie
dwóch ę od dnia powrotu do kraju.
Art. 12. 1. Rezydenci ą obrotu dewizowe-
go ą ą przy dokonywaniu lub przyjmowaniu
ł ś oraz przy dokonywaniu transfer u ć
z ś banków, których uprawnienia do doko-
nywania ś ś obrotu dewizowego
ą takie ś z ą
1) przyj mowania od nierezydentów ę ą osoba-
mi fizycznymi ł ś za sprzedawane w kraju to-
wary lub ś ł na pot rzeby osobiste
tych osób,
2) ł ś dokonywanych ę osobami fizyczny-
mi nie ą z ą przez nie ł
ś ą ą lub wykonywanym wolnym
zawodem,
3) ł ś przyjmowanych za sprzedawane lub do-
konywanych za kupowane ś dewizowe
z ł osób ą ł ś ć kanto-
ą na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 10 ust. 1, z ż ż ż lub za-
kup ś dewizowych nie jest ą z pro-
ą przez ę ą ą ż (zaku-
pu) ł ś ą ą lub wykonywanym
wolnym zawodem,
4) przekazów, ł oraz ł ś dokonywa-
nych za ś Poczty Polskiej w kwocie,
której ś ć nie przekracza ś
5 000 ECU,
5) ś o których mowa w ust. 3,
6) przekazów dokonywanych za ś rezy-
dentów, o których mowa wart. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b)
w kwocie, której ś ć nie przekracza równo-
ś 10000 ECU.
2. Przez ś banków rozumie ę ż
dokonane przez bank wystawienie, ę skup
lub ę do inkasa ś ł innych ż
waluty obce i waluta polska.
3. Rezydenci, ą i ą papiery war-
ś oraz jednostki uczestnictwa w funduszach
zbiorowego inwestowania na zagranicznych rynkach
regulowanych, ą ą ć z ś
t wa podmiotów ą ł ś ć ą
i ą uprawni enia do takiego ś
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami war-
ś (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945
oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715).
Art. 13. 1. ą ę ż w obrocie dewi -
zowym z ą ą ć ż ł ą
w wal ucie polskiej lub w walutach wymienialnych.
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6305 - Poz. 1063
2. ł ś dokonywane w ramach obrotu dewizo-
wego z ą ą ć dokonywane ł ą
w krajowych ś ł lub w walutach wymie-
nialnych ą ź w dewizach ł w takich walutach.
Art. 14. 1. Rezydenci i nierezydenci ą ą
ć ustnych i pisemnych ś ń oraz ę
ć wymagane dokumenty w sprawach ę kon-
ą ą
2. Rezydenci i nierezydenci ą ą ć
bankowi , za którego ś ą ł
ś lub transferu, ł z jakiego ł ś ć l ub t ransfer
ą dokonywane, a na ż ą tego banku, z ż
niem ust. 3, ć dokumenty ą ż
dana ł ś ć lub transfer stanowi obrót ż ą lub
obrót ł którego dokonywanie nie wymaga
zezwolenia dewizowego.
3. W przypadku ł ś dokonywanej przez rezy-
denta na rzecz nierezydenta, transferu za ę war-
ś dewizowych lub krajowych ś ł
w kwocie, której ś ć przekracza ś ć
20 000 ECU, bank ą jest ż ą ć przedsta-
wienia dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje ę odpowiednio do in-
westycji portfelowych dokonywanych przez rezyden-
tów za ś podmiotów, o których mowa
wart. 12 ust. 3.
5. W przypadku gdy przedmiotem transferu za gra-
ę jest przychód lub dochód nierezydenta, w odnie-
sieniu do którego, na podstawie ę przepisów
oraz ń umów ę kt órych
Rzeczpospolita Polska jest ą nierezydent podlega
w kraju ą podatkowemu, dokonanie trans-
feru wymaga przedstawienia bankowi , o kt órym mowa
w ust. 2, dokumentów wydanych przez ł ś miej -
scowo ą skarbowy, ą ś ę
ą podatkowego ą z tego obo-
ą
6. W przypadku gdy w momencie dokonywania
ś o których mowa w ust. 1, ą ich re-
zydent nie posiada dokumentów, o których mowa
w ust. 2 lub ust. 4 i 5, ś te ą ć dokona-
ne pod warunkiem ł ż bankowi lub podmiotowi,
o którym mowa wart. 12 ust. 3, za kt órego ś
twem ą one dokonywane, pisemnego ś
w sprawie przyczyn braku dokumentów. ś
powinno ć ą do przedstawienia
dokumentów ł po ich uzyskaniu, a w ż
dym przypadku nie ź ż w okresie trzech ę
cy od dnia dokonania ś
7. Wywóz lub ł za ę ś dewi -
zowych lub krajowych ś ł a ż
przekazy, o których mowa wart. 12 ust. 1 pkt 4, wyma-
ą posiadania dokumentów ą upraw-
nienie do takiego transferu, zgodnie z art . 22 ust. 2
pkt 2.
8. Rezydenci i nierezydenci ą transferu
ś dewizowych i krajowych ś ł
ą ą ł ć zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 i na
ż ą organów kontroli dewizowej ć do
kontroli ś i ś ę ą przedmiotem transferu.
9. Dla potrzeb kontroli dewizowej rezydenci ą obo-
ą ć dokumenty, o których mowa
w ust . 2, ust. 4 i 5, przez ę ć lat od ń roku kalen-
darzowego, w którym dokonano ś obrotu de-
wizowego ą z danym dokumentem.
Art. 15. 1. Rezydenci oraz nierezydenci, o których
mowa wart. 2 ust. 2, z ą banków, ą
cy w obrocie dewizowym z ą ą ą
ć Narodowemu Bankowi Polskiemu dane
ę do ą bilansu ł oraz
bilansów ż ś i ą ń zagrani cznych ń
stwa.
2. Banki ą ą o którym mowa
w ust. 1, na podstawie art. 23 ust. 2 oraz w trybie i na
zasadach ś na podstawie art. 23 ust. 4 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol -
skim (Dz.U. Nr 140, poz. 938).
3. Rezydenci ą ą ł ć Narodowemu
Bankowi Polskiemu ich mienie posiadane za ą
lub nabyte w obrocie dewizowym z ą a ż
jego ę
4. Nierezydenci ą ą ł ć Narodowe-
mu Bankowi Polskiemu ich mienie posiadane w kraju
lub nabyte w obrocie dewizowym z ą a ż
jego ę ż mienie znajduje ę w posiadaniu lub
ą innej osoby ż ł ś ą spoczy-
wa na ł ś lub na innej osobie.
5. ą ł mienia nie dot yczy przed-
stawicielstw dyplomatycznych, ę konsularnych
i misji specjalnych ń obcych, ich cudzoziemskie-
go personelu, organizacji ę oraz
osób ą z przywilejów i immunitetów dy-
plomatycznych na mocy umów, ustaw l ub powszech-
nie ustalonych zwyczajów ę a ż
nierezydentów, o których mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2
lit. c), o ile umowy, na podstawie których ł ą tak
ą
6. Rada Ministrów ś w drodze ą
nia, sposób, zakres i terminy realizacji ą
o których mowa w ust. 1, 3 i 4, rodzaje mienia oraz wy-
ś ć kwot, których przekroczenie powoduj e powsta-
nie tych ą
7. Narodowy Bank Polski ą jest prze-
ć tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych
w trybie ust. 1, 3 i 4, na zasadach ś w usta-
wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U.
Nr 140, poz. 939) .
Art. 16. ą od wykonania ą
ś wart. 11- 14 wymaga zezwolenia dewizo-
wego.
ł 3
Nadzwyczajne ograniczenia
Art. 17. 1. W razie ż realizacji ł ż ń po-
lityki ę ż Rada Ministrów, w drodze ą
dzenia wydanego zgodnie z wnioskiem Rady Polityki
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6306- Poz. 1063
ę ż ż ć ograniczenia w stosunku
do rezydentów i nierezydentów ą obrotu
ł innego ż inwestycje ś po-
ą na ą utrzymywania przez nich nie-
oprocentowanego depozytu na specjalnie w tym celu
ł ż rachunku bankowym w Narodowym Banku
Polskim.
2. W ą o którym mowa w ust. 1, Ra-
da Ministrów ś ś obrotu ł
których dokonywanie powoduje ą utrzymy-
wania depozytu, oraz stosunek, w jakim ś ć de-
pozytu pozostaje do ś ś ż
nych w obrót ł
Art. 18. 1. W przypadku zaistnienia nadzwyczajne-
go ż ś i ś systemu fi -
nansowego Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów
na wniosek Rady Polityki ę ż w drodze rozpo-
ą ż ć na czas nie ł ż ż
ś ć ę nadzwyczajne ograniczenia ą
na:
1) ą ż zagranicznych ś
ł przez rezydentów podmiotom wskaza-
nym w tym ą
2) ą ż ą ń ę ż i do-
konywania ł ś w obrocie dewizowym z za-
ą ł ą w walutach wymienialnych,
3) ą uzyskania zezwolenia dewizowego na
dokonywanie obrotu dewizowego, którego doko-
nywanie, na podstawie przepisów niniejszej usta-
wy, nie podlega takiemu ą
4) ograniczeniu zakresu ń nierezydentów,
o których mowa wart. 10 ust. 5.
2. Nadzwyczajne ż o których mowa
w ust. 1, ą w szczegól ś w ę ą
sytuacjach:
1) znacznego zmniejszenia rezerw dewizowych Rze-
czypospolitej Polskiej,
2) ł równowagi bilansu ł stwarza-
ą ś ż ś ł
czej Rzeczypospolitej Polskiej wobec zagranicy,
3) wzrostu ż ą ł ł
ł z zagranicy w rozmiarach i tempie zasad-
niczo ą lub ż ą kon-
ę tej ż
4) ś ż ś i integral-
ś polityki ę ż ł ł
ł ę krajem a ą
3. Nadzwyczajne ograniczenia, o których mowa
w ust. 1, Rada Ministrów ż ć pojedyn-
czo lub ł ą i ć je do wszystkich lub ś
nej kategorii podmiotów oraz do wszystkich lub rodza-
jowo ś ś
Art. 19. W celu wykonania ń rezolucji
Rady ń Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych ą lub ą obroty ł
cze z danym krajem Rada Ministrów, w drodze rozpo-
ą ż ć stosowne zakazy lub
ograniczenia.
ł 4
Kontrola dewizowa
Art. 20. 1. Obrót dewizowy, jak ż inne czyn-
ś na których dokonanie, stosownie do przepisów
ustawy, jest wymagane zezwolenie dewizowe, podle-
ą kontroli dewizowej .
2. Kontroli dewizowej podlega ż wykonanie
ą o których mowa wart. 15.
Art. 21. 1. ę ą z ż
ust. 3 i art. 22, ą Minister Finansów i ł
mu organy, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28
ś 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100,
poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 18, poz. 105,
Nr 71, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770
i Nr 137, poz. 926) oraz na podstawie ę prze-
pisów.
2. Organy kontroli skarbowej ą ę
ą ą uprawnione w ą z ą ę po-
ę karnym skarbowym, na podstawie upo-
ż wydanego przez Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej, do ż ą informacji ą
cych ł zgodnie z art. 15 oraz o obrotach i sta-
nach ś na rachunkach bankowych.
3. ę ą ą ż
1) Narodowy Bank Polski - w zakresie ś do-
konywanych przez rezydentów i nierezydentów,
którzy uzyskali zezwolenia dewizowe na dokonanie
tych ś a ż w zakresie ś obro-
tu dewizowego dokonywanych przez banki i inne
ż banki osoby prawne i podmioty nie ę ą oso-
bami prawnymi ą skupu i ż wa-
lut obcych i dewiz na podstawie stosownego upo-
ż oraz w zakresie, o którym mowa wart.
20 ust. 2,
2) banki i podmioty, o których mowa wart. 12 ust. 3
- w zakresie ś obrotu dewizowego doko-
nywanych z ich ł lub za ich ś
twem,
3) organy administracji celnej - w zakresie granicznej
kontroli dewizowej oraz kontroli dewizowej przesy-
ł pocztowych,
4) organy ż Granicznej - w zakresie przewidzia-
nym dla organów administracji celnej, ż posia-
ą uprawnienia do dokonywania kontroli celnej,
5) jednostki organizacyjne Poczty Polskiej - przy
nadawaniu ł pocztowych za ę
4. Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego, w drodze ą okre-
ś tryb wykonywania kontroli w zakresie, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt 1.
Art. 22. 1. ą ę ą ą
organy administracji celnej i organy ż Granicznej
na zasadach i w trybie kontroli celnej.
2. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem
Spraw ę i Administracji i Ministrem Ł ą
ś w drodze ą ś
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6307
1) zakres, ł zasady i tryb granicznej oraz
pocztowej kontroli dewizowej ż od zasad
i trybu kontroli celnej,
2) rodzaje dokumentów, o których mowa wart. 14 ust.
7 i 8, oraz przypadki, w których transfer ś
w tych przepisach nie wymaga posiadania doku-
mentów.
Art. 23. 1. ę ą w odniesieniu do ob-
rotu dewizowego ą z celami specjalnymi,
o których mewa wart. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa
wart. 21 ust. 1, ą odpowiednio organy kontro-
li ś przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw ę
nych i Administracj i w trybie ust. 2.
2. Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Naro-
dowej oraz Minister Spraw ę i Admini -
stracji ś ą ż w zakresie swojej ł ś ś
w drodze ą ń organy oraz ł za-
sady i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, w:
1) jednostkach organizacyjnych ę Ochrony ń
stwa,
2) jednostkach ł ą
i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodo-
wej,
3) Policji, ż Granicznej, ń ż Po-
ż oraz jednostkach wojskowych ł
Ministrowi Spraw ę i Administracji.
ł 5
Zmiany w przepisach ą ą przepisy
ś i ń
Art. 24. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 ź
dziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103,
z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86,
poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458,
z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43,
poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r.
Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz.
640 i Nr 152, poz. 720, z 1997 r. Nr 71, poz. 449, Nr 79,
poz. 485, Nr 102, poz. 643, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz.
926 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 682)
wprowadza ę ę ą zmiany:
1) art. 48--61 ą brzmienie:
"Art. 48. Kto wbrew ograniczeniom ś
w ustawie dokonuje bez zezwolenia dewi-
zowego lub wbrew jego warunkom inwe-
stycji ś lub portfelowych,
podlega karze grzywny do 250 000 ł
tych.
Art. 49. Kto wbrew ograniczeniom ś
w ustawie dokonuje bez zezwolenia dewi-
zowego lub wbrew jego warunkom obro-
tu kredytowego lub depozytowego albo
gwarancyjnego, podlega karze grzywny
do 250 000 ł
Art. 50. § 1. Kto wbrew ograniczeniom ś
w ustawie dokonuje bez zezwolenia
dewizowego lub wbrew jego warun-
Poz. 1063
kom ł obrotu ł
go, podlega karze grzywny do
250 000 ł
§ 2. ż w przypadkach ś w § 1
ł obrót ł obejmuje
transfer i ś ć przedmiotu tego
transferu jest wielka, sprawca podlega
karze pozbawienia ś do lat 5
i grzywny do 5000000 ł
§ 3. ż w przypadkach ś w § 1
ł obrót ł obejmuje
transfer i ś ć przedmi otu tego
transferu nie przekracza ś
w ł kwoty 500 ECU, sprawca pod-
lega karze ę ż
§ 4. ż w przypadkach ś w § 1
ł obrót ł obejmuje
transfer, orzeka ę przepadek ś
dewizowych oraz przepadek innych
przedmiotów wymienionych wart. 16
§ 1; ż ponadto orzec przepadek
przedmiotów wymienionych wart. 16
§ 2 i 3.
Art. 51. Kto wbrew ograniczeniom ś
w ustawie dokonuje bez zezwolenia dewi -
zowego lub wbrew jego warunkom ł
ś w kraju ś ą
ś dewizowe, podlega karze grzyw-
ny do 50 000 ł
Art. 52. Kto wbrew ograniczeniom ś
w ustawie dokonuje bez zezwolenia dewi -
zowego lub wbrew jego warunkom prze-
niesienia ł ś ś dewizo-
wych, podlega karze grzywny do 250 000
ł
Art. 53. Kto wbrew ograniczeniom ś
w ustawie dokonuje bez zezwolenia dewi -
zowego lub wbrew jego warunkom rozpo-
ą ś od nierezy-
dentów w sposób, który ż
w terminie ich ś ł
transfer z zagranicy zagranicznych lub kra-
jowych ś ł ę ą
przedmiotem ś tych wierzy tel -
nOSCI , podlega karze grzywny do
250000 ł
Art. 54. § 1. Kto prowadzi bez zezwolenia dewizo-
wego lub wbrew jego warunkom
ł ś ć ą podlega karze
grzywny do 250 000 ztotych.
§ 2. W przypadkach ś w §
ż orzec przepadek ś de-
wizowych oraz przepadek innych
przedmiotów wymienionych wart. 16
§ 1.
Art. 55. Kto ę bez zezwolenia dewizowe-
go lub wbrew jego warunkom od ś
nego w ustawie ą zapewnienia
transferu z zagranicy posiadanych warto-
ś dewizowych lub krajowych ś
ł we wskazanym w ustawie
terminie, podlega karze grzywny do
250000 ł
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6308- Poz. 1063
Art . 56. § 1. Kto ę bez zezwolenia dewizo-
wego lub wbrew jego warunkom od
ś w ustawie ą
dokonywania i przyjmowania ł
ś oraz dokonywania transferu zagra-
nicznych i krajowych ś ł
czych za ś banków, któ-
rych uprawnienia do dokonywania
ś ś obrotu dewi -
zowego ą takie ś
two, podlega karze grzywny do
250000 ł
§ 2. Kto ę bez zezwolenia dewi -
zowego lub wbrew jego warunkom
od ś w ustawie ą
dokonywania inwestycji portfelo-
wych za ś podmiotów,
o których mowa wart. 12 ust. 3 usta-
wy, podlega karze grzywny do
250000 ł
Art. 57. Kto ę bez zezwolenia dewizowe-
go lub wbrew jego warunkom od ś
nego w ustawie ą ż zo-
ą ń ę ż w walucie wskaza-
nej w ustawie i dokonywania ł ś
ś ł wskazanymi
w ustawie, podlega karze grzywny do
50 000 ł
Art. 58. § 1. Kto ę bez zezwolenia dewizo-
wego lub wbrew jego warunkom od
ś w ustawie ą
ł Narodowemu Bankowi
Polskiemu informacji i danych okre-
ś w ustawie, podlega karze
grzywny do 50000 ł
§ 2. Kto ę bez zezwolenia dewizo-
wego lub wbrew jego warunkom od
ś w ustawie ą
1) udzielania ustnych lub pisemnych
ś ń i ę wyma-
ganych dokumentów w sprawach
ę ą ą lub
2) ł i przedstawienia na ż ą
danie do kontroli transferowanych
ś dewizowych lub krajo-
wych ś ł
podlega karze ę ż
Art. 59. § 1. Kto, ę ą w banku odpowiedzial -
nym za ś w przyjmowa-
niu i dokonywaniu ł ś przez re-
zydentów i nierezydentów i w doko-
nywaniu przez nich transferu krajo-
wych i zagranicznych ś ł
czych, ś w dokonani u ą ź
ę ł ś lub w dokonaniu
transferu, które ą niezgodne z wa-
runkami ś w ustawie lub
w zezwoleniu dewizowym, podlega
karze grzywny do 250 000 ł
§ 2. Kto, ę ą w podmiocie, o którym
mowa wart. 12 ust. 3 ustawy, odpo-
wiedzialnym za ś w do-
konywaniu przez rezydentów inwe-
stycji portfelowych, ś
w dokonaniu inwestycji, które ą nie-
zgodne z warunkami ś
w ustawie, podlega karze grzywny do
250000 ł
Art. 60. Kt o nie stosuje ę do nadzwyczajnych
ń ś w ustawie wpro-
wadzonych przez ę Ministrów, podle-
ga karze grzywny do 250 000 ł
Art. 61. § 1. ż w niniejszym rozdziale
ś "ustawa" oznacza ę
z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo de-
wizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063).
§ 2. ż w niniejszym rozdziale okre-
ś " rezydent", "nierezydent" ,
ś dewizowe", "zagraniczne
ś ł "krajowe ś
ł "transfer ś dewizo-
wych i krajowych ś ł
czych", "obrót ł "inwesty-
cje ś "inwestycje port-
felowe", "obrót kredytowy", "obrót
depozytowy", "obrót gwarancyjny",
ł obrót ł "dzia-
ł ś ć kantorowa" ą znaczenie
nadane im w ustawie, o której mowa
w § 1.";
2) art. 62-66 ś ę
3) wart. 129 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) w sprawach o ę i wykroczenia skar-
bowe ś wart. 48 i art. 50, w zakresie
ą wywóz za ę ś dewi-
zowych ą ź krajowych ś ł
lub ich przywóz z zagranicy, a ż wart. 58
oraz art. 80-87 - ę celne wyznaczone
przez Ministra Finansów w drodze ą
nia, które ś ż ich ł ś ś ć miej-
ą
4) wart. 174 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) w sprawach o ę i wykroczenia skar-
bowe ś wart. 48 i 50, w zakresie obej-
ą wywóz za ę ś dewizo-
wych ą ź krajowych ś ł lub
ich przywóz z zagranicy, a ż wart. 58 oraz
art. 80-87 - ę celne,".
Art. 25. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o ł
kach z ł zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26,
poz. 143) ś ę art. 10, 11 i 26.
Art. 26. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Ko-
deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr
121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wart. 3 w § 1 w pkt 11 lit. c)
otrzymuje brzmienie:
"c) inna ż ś w l it. a) i b) osoba, która na pod-
stawie ę przepisów jest uprawniona do
prowadzenia ł ś gospodarczej w kraju
i posiada ę w kraju,".
Art. 27. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938)
wprowadza ę ę ą zmiany:
Dziennik Ustaw Nr 160 - 6309 - Poz. 1063 i 1064
1) wart. 23 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) wyraz ł
ę ę wyrazem "zagranicznych";
2) wart. 52 ś ę ust. 5.
Art. 28. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Pra-
wo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz 939) :
1) art. 99 otrzymuje brzmienie:
"Art. 99. 1. Banki ą na podstawie ż
nia Prezesa Narodowego Banku Pol -
skiego, ć ś czynno-
ś obrotu dewizowego i ą z ni-
mi rozliczenia, w tym ś ć
w przyjmowaniu i dokonywaniu ł
ś oraz w dokonywaniu transferu
krajowych i zagranicznych ś
ł w obrocie dewizowym.
2. ś o których mowa w ust. 1,
ą kontroli dewizowej sprawo-
wanej przez Prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego.
3. W razie stwierdzenia, ż ś
o których mowa w ust. 1, wykonywane
ą przez bank z naruszeniem przepisów
prawa, statutu lub udzielonego upo-
ż ą ż ż dalsze ich wykony-
wanie ż ł ń
gromadzonych w bankach ś
Prezes Narodowego Banku Polski ego
ż ć bankowi dokonywania
ś ś albo ą ć
w ł ś lub w ś ę ś udzie-
lone ż
2) po art . 99 dodaje ę art. 99a w brzmieniu:
"Art. 99a. 1. Inne ż banki osoby prawne oraz pod-
mioty nie ę ą osobami prawnymi
ą ć skupu i ż
walut obcych i dewiz na podstawie
ż Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.
2. Minister Finansów, na wniosek Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego,
ś w drodze ą za-
sady wykonywania ś o któ-
rych mowa w ust. 1.
3. Przepisy art . 99 ust. 2 i 3 stosuje ę
odpowiednio.";
3) wart. 105 w ust. 1 dodaje ę pkt 3 w brzmieniu:
,,3) Narodowemu Bankowi Polskiemu i innym ban-
kom w zakresie ś kontroli dewizowej
wykonywanej na podstawie przepisów Prawa
dewizowego. "
Art. 29. 1. ę w sprawach dewizowych
ę i nie ń przed dniem ś w ż
niniejszej ustawy toczy ę ł przepisów tej usta-
wy.
2. ą w mocy indywidualne zezwolenia de-
wizowe udzielone na podstawie ustawy, o której mowa
wart. 31, oraz zezwolenia ś wart. 29 ust. 2
ustawy, o której mowa wart. 31.
3. Banki ą dotychczasowe uprawnienia do
dokonywania ś ś obrotu dewizo-
wego, nabyte w drodze ż ń udzielonych im
przed dniem ś w ż ustawy, z tym ż Prezes
Narodowego Banku Polskiego, w terminie ś mie-
ę od dnia ł ustawy, dostosuje do jej prze-
pisów ś ć udzielonych bankom ż ń
Art. 30. W przepisach ustawy, w przepisach obo-
ą ą w przepisach ł do dnia wej-
ś w ż ustawy i w przepisach ę do dnia
ś w ż ustawy, a ł po tym dniu,
wyraz "ECU" ę ę wyrazem "EURO".
Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r.
- Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr
132, poz. 641, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 71,
poz. 449).
Art. 32. Ustawa wchodzi w ż po ł 14 dni
od dnia ł z ą art. 30, który wchodzi
w ż z dniem 1 stycznia 1999 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. ś
1064
USTAWA
z dnia 18 grudnia 1998 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ustroju ą powszechnych.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo
o ustroju ą powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz.
509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r.
Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751- 753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r.
Nr 98, poz. 607) wprowadza ę ę ą zmiany:
1) ż wart. 1 w § 2, wart. 3 w § 1 i dwukrotnie w § 2,
wart. 12 w § 2, wart. 17 w § 1 i 2 oraz dwukrotnie
w § 3, wart. 24 w § 2, wart. 28 w pkt 2 dwukrotnie,
wart. 29 w § 3 i dwukrotnie w § 4, wart. 30 w § 1
trzykrotnie oraz w § 2 i 3 dwukrotnie, wart. 35
w § 1, wart. 36 w § 1 dwukrotnie i w § 2, wart. 38
w § 1 czterokrotnie, w § 3 i w § 6 trzykrotnie, wart.
39 w pkt 3-6, wart. 40 w § 1 dwukrotnie, w § 2 i 3
oraz w § 4 dwukrotnie, wart. 41 w § 1 w zdaniu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful