You are on page 1of 12

Dziennik Ustaw Nr 153 - 5690 - Poz.

1002
1002
Ą MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 3 grudnia 1998 r.
w sprawie ł zasad ł i kalkulacji taryf oraz zasad ń w obrocie ą elek-
ą w tym ń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106,
poz. 668) ą ę co ę
ł 1
Przepisy ogólne
§ 1. ą ś ł zasady:
1) ł i kalkulacji taryf przez ę
stwo energetyczne ą ł ś ć gospo-
ą w zakresie wytwarzania, ł dys-
trybucji lub obrotu ą ą
2) ń w obrocie ą ą w tym roz-
ń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
§ 2. ć w ą jest mowa o:
1) ustawie - ż przez to ć ę z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r.
Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668),
2) ę wytwórczym - ż przez to
ć ę energetyczne prowa-
ą ł ś ć ą w zakresie wytwa-
rzania energii elektrycznej,
3) ę sieciowym - ż przez to ro-
ć ę energetyczne ą
ce ł ś ć ą w zakresie ł
i dystrybucji energii elektrycznej,
4) ę obrotu - ż przez to rozu-
ć ę energetyczne ą
ł ś ć ą ą ą na handlu
ą ą
5) grupie ł ą - ż przez to ć
ę podmiotów ł ą do sieci, sklasyfi -
ą w ę ą sposób:
a) grupa I - podmioty ł ą ś
do sieci ł -
b) grupa II - podmioty ł ą ś
do sieci rozdzielczej, o ę znamionowym
110 kV, oraz podmioty ł ą do sieci roz-
dzielczej, które ą dostaw energii elek-
trycznej o parametrach innych ż standardowe,
albo podmioty ą ł jednostki
wytwórcze ł ą z ą
c) grupa III - podmioty ł ą ś
do sieci rozdzielczej, o ę znamionowym
ż ż 1 kV, lecz ż ż 110 kV,
d) grupa IV - podmioty ł ą ś
do sieci rozdzielczej, o ę znamionowym
nie ż ż 1 kV oraz mocy ł ą
ę od 40 kW lub ą znamionowym za-
bezpieczenia przedlicznikowego w torze ą
wym ę od 63 A,
e) grupa V - podmioty ł ą ś
do sieci rozdzielczej, o ę znamionowym
nie ż ż 1 kV oraz mocy ł ą
nie ę ż 40 kW i ą znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego nie ę
ż 63 A,
f) grupa VI - podmioty ł ą do sieci na
czas ś ż od ę znamio-
nowego sieci ,
6) miejscu dostarczania - ż przez to ć
punkt w sieci ś w umowie o ł ą
w umowie o ś ł ł lub
w umowie ż energii elektrycznej ,
7) ł ą - ż przez t o ć odcinek sie-
ci lub instalacji ł ż ą do ł ą ą ń in-
stalacji lub sieci ł ą podmiotu z ą
8) sieci ł - ż przez to ć ć
ł ż ą ą do ł i dystrybucji energii elek-
trycznej, o ę ż ż 110 kV,
9) sieci rozdzielczej - ż przez to ć ć
ł ż ą ą do ł i dystrybucji energii elek-
trycznej, o ę nie ż ż 110 kV,
10) systemie elektroenergetycznym - ż przez to
ć sieci wraz z ł ą do nich ą
dzeniami do wytwarzania lub pobi erania energii
elektrycznej , ł ą na zasadach ś
nych w ę przepisach, zdolne do ł
utrzymywania ś parametrów niezawod-
ś i ś dostaw energii elek-
trycznej oraz ł warunków ą ą
we ł z innymi ł ą systemami ,
11) ł pomiarowo-rozli czeni owym - ż
przez to ć liczniki i inne ą pomia-
rowe lub rozl iczeniowo-pomiarowe, a ż ł
ł ą ń ę nimi, ł ż ą ś lub
ś do pomiaru i ń
12) jednostce wytwórczej - ż przez to ć
ł ą ń ł ż ą do wytwarzania energii
elektrycznej , na ż ą do ę ener-
getycznego,
13) mocy ł ą - ż przez to ć
ę ą moc ą ą lub ą
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5692 - Poz. 1002
ż energii elektrycznej wytworzonej w ź ł
niekonwencjonalnych.
3. Ponoszone przez ę energetyczne
koszty zakupu energii elektrycznej ze ź ł niekon-
wencjonalnych, w tym odnawialnych, ą
z ś w ę przepisach ą za-
kupu energii elektrycznej z tych ź ł ą kosztem uza-
sadnionym prowadzenia ł ś gospodarczej
przez to ę
§ 8. ś w taryfie warunki stosowania cen
i stawek ł ą ł z ę stan-
dardów ś ł odbiorców, ś
w umowie ż energii elektrycznej lub umowie
o ś ł ł albo w ę
przepisach.
§ 9. 1. ę wytwórcze ustala w taryfie:
1) ceny za ę ą
2) stawki ł za rezerwy mocy,
3) stawki ł za ł systemowe,
4) bonifikaty, upusty i ł za niedotrzymanie stan-
dardów ś ł odbiorców i warun-
ków umów,
5) ł za nielegalny pobór energii.
2. ę sieciowe ustala w taryfie:
1) stawki ł za ł ą do sieci,
2) stawki ł za ł ł
3) bonifikaty, upusty i ł za niedotrzymanie stan-
dardów ś ł odbiorców i warun-
ków umów,
4) ł za nielegalny pobór energii.
3. ę obrotu ustala w taryfie:
1) ceny za ę ą
2) stawki ł abonamentowych za odczytywanie
ń ł pomiarowo-rozliczeniowych
i wystawianie rachunków,
3) bonifikaty, upusty i ł za niedotrzymanie stan-
dardów ś ł odbiorców i warun-
ków umów.
§ 10. ę wytwórcze kalkuluje ustala-
ne w taryfie:
1) ceny za ę ą - na podstawie uza-
sadnionych kosztów wytwarzania tej energii,
2) stawki ł za rezerwy mocy - na podstawie uza-
sadnionych kosztów budowy, utrzymania i eksplo-
atacji rezerw mocy,
3) stawki ł za ł systemowe - na podstawie
uzasadnionych kosztów ś tych ł
§ 11. ę sieciowe kalkuluje stawki
ł za ł ą do sieci, o których mowa w § 9
ust. 2 pkt 1, z ę ł na:
1) stawki ł za ę ł ą zwane dalej
"stawkami ł za ł ą
2) stawki ł za ę ą do realizacji ł ą
ę sieci, zwane dalej "stawkami ł za
ę sieci".
§ 12. 1. Stawki ł za ł ą dla poszczegól-
nych rodzajów ł ą kalkuluje ę jako:
1) stawki ł za ę standardowych elementów
ł ą lub
2) ł stawki ł za ę ł ą obli-
czane na ę ł ś ł ą i na jednost-
ę mocy ł ą
2. Stawki ł za ę standardowych elemen-
tów ł ą dla poszczególnych rodzajów ł ą
kalkuluje ę na podstawie ś uzasadnionych
kosztów budowy poszczególnych elementów ł ą
czy w danym ę sieciowym.
3. W przypadku gdy realizacja wniosku o ł ą
nie wymaga zastosowania innych ż standardowe ele-
mentów ł ą warunki realizacji ł ą oraz
ś ć ł za ł ą ś umowa o przy-
ł ą
4. ł ą ę ł za ę 1 metra
ł ą ą na ę mocy ł ą
wej dla poszczególnych rodzajów ł ą kalkuluje
ę na podstawie ś kosztu wykonania przez
dane ę sieciowe 1 metra linii elektro-
energetycznej, ą element tego rodzaju przy-
ł ą obliczanego na ę mocy czynnej.
5. Dla poszczególnych rodzajów ł ą których
ł ś ć nie przekracza 5 metrów, kalkuluje ę ł
ą ę ł za ł ą ą na jednost-
ę mocy ł ą ą dalej ł ą
ą ł za typowe ł ą danego rodzaju".
6. ł ą ę ł za typowe ł ą da-
nego rodzaju, ą na ę mocy ł ą
niowej, kalkuluje ę na podstawie ś kosztu
wykonania przez dane ę sieciowe da-
nego rodzaju ł ą o ł ś nie ą
5 metrów, obliczanego na ę mocy czynnej.
§ 13. 1. Stawki ł za ę sieci kalkuluje
ę ą ż ustalana na ich podstawie ł
obejmuje tylko ę ą do realizacji ł ą
ę sieci o takim samym ę jak ę
na którym ę ł ą
2. Stawki ł za ę sieci dla poszczegól-
nych ę ć kalkuluje ę jako stawki ł za ę
standardowych elementów tych sieci lub jako ł
we stawki ł za ę tych sieci, obliczane na
ę mocy ł ą
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5693 - Poz. 1002
3. Stawki ł za ę standardowych elemen-
tów sieci dla poszczególnych ę ć kalkuluje ę na
podstawie ś uzasadnionych kosztów budowy
poszczególnych elementów tych sieci w danym przed-
ę sieciowym.
4. W przypadku gdy realizacja wniosku o ł ą
nie wymaga zastosowania innych ż standardowe ele-
mentów sieci, warunki realizacji ł ą oraz wy-
ś ć ł za ę sieci ś umowa
o ł ą
5. ł stawki ł za ę sieci ni -
skiego ę kalkuluje ę na podstawie ilorazu uza-
sadnionych kosztów rozbudowy tej sieci do sumy mo-
cy ł ą ą z planów ł ą
nia podmiotów do sieci niskiego ę ż ą
do ę sieciowego.
§ 14. ę sieciowe ustala ś ć
ł za ł ą podmiotu do sieci na podstawie
ś w taryfie stawek ł za ł ą
w ż ś od:
1) ę sieci , do której ę ł ą
2) rodzaju i ł ś ł ą
3) mocy ł ą
4) grupy ł ą do której zal icza ę ł ą
czany podmiot.
§ 15. 1. Dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy
ł ą ł ą do sieci przewidzia-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, ł ę za ł ą ustala ę na pod-
stawie ł stawek ł za ł ą oraz ry-
ł stawek ł za ę sieci, z zastrze-
ż § 12 ust. 3 i § 13 ust. 4.
2. Dla ł ą których ł ś ć przekracza 5 me-
trów, ł za ł ą stanowi ę ł ustalo-
nych na podstawie ł stawki ł za typowe
ł ą danego rodzaju oraz na podstawie ł
wej stawki ł za ę ś ć ł ą ą ą ł
ś ć 5 metrów.
3. ł ę za ł ą dla poszczególnych ro-
dzajów ł ą
1) o ł ś nie ą 5 metrów oblicza ę
ł wzoru:
Opr = (Spt + Szr) x P
gdzie:
O - ł za ł ą ż w ł
pr ł
S t - ł stawka ł za typowe przy ą
p danego rodzaju, ż w ł za jednost-
ę mocy ł ą
Szr - ł stawka ł za ę sieci,
ż w ł za ę mocy ł ą
czeniowej,
P - moc ł ą ż w jednostkach
mocy czynnej,
2) o ł ś ą 5 metrów oblicza ę we-
ł wzoru:
gdzie:
Opr - ł za ł ą ż w ł
S - ł stawka ł za typowe ł ą
pt danego rodzaju, ż w ł za jednost-
ę mocy ł ą
S - ł stawka ł za ł ą ż
zp na w ł za 1 metr ł ą i ę mo-
cy ł ą
Szr - ł stawka ł za ę sieci,
ż w ł za ę mocy ł ą
czeniowej,
D - ł ś ć ł ą ż w metrach,
P - moc ł ą ż w jednostkach
mocy czynnej.
§ 16. 1. Dla podmiotów zaliczanych do grup ł ą
czeniowych I-III i VI ł ę za ł ą ustala ę
na podstawi e rzeczywistych kosztów realizacji ł ą
czenia, ś w umowie o ł ą
2. Koszty realizacji ł ą o których mowa
w ust. 1, ustala ę na podstawie, ś w tary-
fie, stawek ł za ę standardowych elemen-
tów ł ą stawek ł za ę standardowych
elementów sieci oraz liczby tych elementów, ustalo-
nych na podstawie projektu budowy ł ą i zakre-
su ę do realizacji ł ą rozbudowy
sieci , z ż § 12 ust. 3 i § 13 ust. 4.
3. ś ć ł za ę sieci, ą
na podstawie stawek ł za ę standardowych
elementów tej sieci, ż ę od ł ł ą
nego podmiotu w wykorzystaniu ś sta-
cji transformatorowych i linii elektroenergetycznych
przewidzianych do zasilania ą ń instalacji lub
sieci ł ą podmiotu.
4. ł ł ą podmiotu w wykorzystaniu
ś stacji transformatorowych i linii elek-
troenergetycznych, o których mowa w ust. 3:
1) dla stacji transformatorowej - jest równy ilorazo-
wi, ś w warunkach ł ą mocy
ł ą do znamionowej mocy czynnej
transformatora wykorzystywanego lub przewidzia-
nego do wykorzystania przez ę ż jeden pod-
miot,
2) dla lini i elektroenergetycznej - jest równy ilorazo-
wi, ś w warunkach ł ą mocy
ł ą do mocy czynnej, ą ż
ł ć ą ą
5. ł ę za ł ą o której mowa w ust. 1,
dla poszczególnych rodzajów ł ą oblicza ę we-
ł wzoru:
Dziennik Ustaw Nr 153 -- 5694 - Poz. 1002
gdzie:
Ops - ł za ł ą ż w ł
SEj - stawka ł za ę standardowego ele-
mentu ł ą ż w ł za ele-
ment,
n
j
- liczba standardowych elementów ł ą
wykorzystanych do realizacji ł ą pod-
miotu,
kij - ł ł ą podmiotu w wykorzysta-
niu ś linii elektroenergetycznej,
Slj - stawka ł za ę 1 kilometra standar-
dowej linii elektroenergetycznej, ż
w ł za 1 kilometr linii,
Dj - ł ś ć standardowej linii elektroenergetycz-
nej, ż w kilometrach,
- ł ł ą podmiotu w wykorzysta-
niu ś stacji transformatorowej ,
Stj - stawka ł za ę standardowej stacji
transformatorowej, ż w ł za sta-
ę
- liczba ż standardowych elementów
ł ą wykorzystanych do realizacji ł ą
czenia podmiotu,
m - liczba linii elektroenergetycznych wykonanych
w celu rozbudowy sieci o takim samym ę
ciu jak ę na którym ę ł ą
nie,
n - liczba stacji transformatorowych wykonanych
w celu rozbudowy sieci o takim samym ę
jak ę na którym ę ł ą
§ 17 .1. ł za ł ą jest pobierana jedno-
razowo albo w równych ratach ę przez
okres nie ł ż ż 5 lat.
2. Warunki pobierania ł w ratach, o której mo-
wa w ust. 1, w tym pokrywania ą z tym kosz-
tów, ś umowa o ł ą
§ 18. 1. Stawki ł za ł ł kalkulu-
je ę
1) dla poszczególnych poziomów ę ć sieci ł ż ą
do realizacji tych ł
2) z ę ł na:
a) ę ł stawki ł za ł ł zwa-
ne dalej "stawkami ę ł
b) dystansowe stawki ł za ł ł
zwane dalej "stawkami dystansowymi" ,
c) grupowe stawki ł za ł ł zwa-
ne dalej "stawkami grupowymi ".
2. Dla celów kalkulacji , o której mowa w ust.
pkt 1, ustala ę ę ą poziomy ę ć sieci:
1) niskie - ą ę nie ż ż 1 kV,
2) ś - ą ę ż od 1 kV i nie
ż ż 30 kV,
3) wysokie - ą ę ż od 30 kV
i nie ż ż 110 kV,
4) ż - ą ę ż ż
110 kV.
3. Rodzaj stawek ł za ł ł stano-
ą ę do ustalenia ł za ę ł ę okre-
ś umowa o ś ł ł
ę ą formy obrotu ą ą któ-
rej ta ł dotyczy.
§ 19. Stawki ę ł kalkuluje ę jako stawki dwu-
ł z ł na ł
1) ł stawki ę ł - obliczany na ę
mocy ł ą lub maksymalnej mocy
czynnej dostarczanej do sieci lub pobieranej z sie-
ci w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
2) zmienny stawki ę ł - obliczany na jednost-
ę energii elektrycznej dostarczanej do sieci lub po-
bieranej z sieci w miejscu dostarczania.
§ 20. 1. Stawki ę ł kalkuluje ę dla poszcze-
gólnych miejsc dostarczania energii elektrycznej ,
w sposób ą równy ł podmiotów
ą i ą ę ą
z sieci danego ę w pokrywaniu kosztów ł
ł
2. Przy kalkulacji stawek ę ł przyjmuje ę
ż energia elektryczna wprowadzana ś ze
ż ł energii elektrycznej do sieci o danym pozi omie
ę jest w pierwszej ś pobierana przez
odbiorców ł ą do tej sieci.
3. ł ł stawki ę ł kalkuluje ę na
podstawie uzasadnionych kosztów:
1) eksploatacji danego ł ą
2) eksploatacji, odtworzenia, modernizacji i rozwoju
sieci ł ż ą do realizacji ł ł
3) ł energii elektrycznej sieciami innych na-
ę ć i sieciami innych ę sieciowych,
4) rezerwowania ł energii elektrycznej sie-
ciami innych ę ć
5) budowy i eksploatacji ł pomiarowo-rozlicze-
niowego oraz wykorzystania infrastruktury tech-
nicznej, koniecznych do prowadzenia ł ś
gospodarczej w zakresie obrotu ą elektrycz-
ą
4. ą ł ł stawki ę ł
ę ę
1) ł podmiotów ł ą do sieci w danym
miejscu dostarczania energii elektrycznej w wyko-
rzystaniu sieci ,
2) ł podmiotów ł ą do sieci w danym
miejscu dostarczania energii elektrycznej w wyko-
rzystaniu infrastruktury technicznej i pokrywaniu
kosztów sterowania systemem elektroenergetycz-
nym,
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5695 - Poz. 1002
3) planowane ś wytwarzania, ł i zu-
ż energii elekt rycznej, ą z planów,
o których mowa wart. 16 ust. 1 ustawy.
5. ł zmienny stawki ę ł kalkuluje ę
na podstawie uzasadnionych kosztów:
1) zakupu energii elekt rycznej w ś ę do
pokrycia ż ę ś ą energii elektrycznej
wprowadzonej do danej sieci a ś ą energii elek-
trycznej pobranej z danej sieci przez odbiorców,
zwanej dalej ż ą ą
2) utrzymania standardów ś dostaw energii
elektrycznej poprzez zapewnienie ę re-
zerw mocy i ł systemowych.
6. ą ł zmienny stawki ę ł
ę ę
1) odchylenia od ś standardowych w poborze
mocy biernej przez podmioty ł ą do sieci
w danym miejscu dostarczania energii elektrycz-
nej,
2) ł podmiotów ł ą do danego ę ł
sieci w powstawaniu ż bilansowych w po-
szczególnych okresach rozliczeniowych.
§ 21. 1. Stawki dystansowe kalkuluje ę dla sieci
poszczególnych ę ć jako stawki ł
obliczane na ę dostarczonej energii elektrycz-
nej i ę ł ś ł tej energii .
2. ł stawki dystansowe ł za ł
ł kalkuluje ę dla sieci poszczególnych na-
ę ć obliczane na ę ł energii elek-
trycznej, zwane dalej ł stawkami dystan-
sowymi" .
3. Stawki, o których mowa w ust. 2, stosuje ę do
ustalenia ł za ł ł w ę sieci
poszczególnych ę ć przy ł ś nie przekra-
ą
1) 0,1 km w sieciach niskiego ę
2) 1 km w sieciach ś ę
3) 10 km w sieciach wysokiego ę
4) 100 km w sieciach ż ę
4. Stawki dystansowe i ł stawki dystan-
sowe kalkuluje ę na podstawie uzasadnionych kosz-
tów:
1) eksploatacji ł ą
2) eksploatacji, odtworzenia, modernizacji i rozwoju
sieci ł ż ą do realizacji ł ł
3) budowy i eksploatacji ł pomiarowo-rozli-
czeniowych oraz wykorzystania infrastruktury
technicznej, koniecznych do realizacji obrotu ener-
ą ą
4) zakupu energii elektrycznej w ś ę do
pokrycia ż bilansowej,
5) ł energii elektrycznej sieciami innych na-
ę ć i sieciami innych ę sieciowych,
6) rezerwowania ł energii elektrycznej sie-
ciami innych ę ć
.
7) utrzymania standardów ś dostaw energii
elektrycznej poprzez zapewnienie ę re-
zerw mocy i ł systemowych.
5. Przy kalkulacjach stawek dystansowych i ł
towych stawek dystansowych ę ę
1) ł ł ł rozliczanych na podsta-
wie stawek dystansowych ustalonych w taryfie,
w wykorzystaniu sieci,
2) ł ł ł rozliczanych na podsta-
wie stawek dystansowych ustalonych w taryfie,
w wykorzystaniu infrastruktury technicznej i pokry-
waniu kosztów sterowania systemem elektroener-
getycznym,
3) planowane ś wytwarzania, ł i zu-
ż energii elektrycznej, ą z planów,
o których mowa wart. 16 ust. 1 ustawy,
4) odchylenia od ś standardowych w poborze
mocy biernej przez podmioty ą z ł
ł na podstawie ustalonych w taryfie
stawek dystansowych,
5) ł ł ł ś na pod-
stawie ustalonych w taryfie stawek dystansowych
w powstawaniu ż bilansowych, w poszczegól-
nych okresach rozliczeniowych.
§ 22. 1. ę sieciowe ś odle-
ł ś ć ł energii elektrycznej dla sieci poszcze-
gólnych ę ć
1) jako ą ł ś ć ę miejscami
dostarczania energii elektrycznej, ą ł ż li-
nii elektroenergetycznych danej sieci - dla sieci ni -
skiego ę i sieci ś ę
2) jako ą ę ł energii elek-
trycznej - dla sieci wysokiego ę i sieci naj -
ż ę
2. ę sieciowe, na wniosek zaintere-
sowanych podmiotów, ę schemat sieci okre-
ś ą ł ś poszczególnych linii elektroenerge-
tycznycli oraz sposób obliczania wraz z danymi nie-
ę do ś obliczeniowej ł ś prze-
ł energii elektrycznej w sieci tego ę
stwa.
§ 23. Stawki grupowe kalkuluje ę jako stawki dwu-
ł z ł na ł
1) ł stawki grupowej - obliczany na ę
mocy ł ą
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5696 - Poz. 1002
2) zmienny stawki grupowej - obliczany na jednost-
ę ł energii elektrycznej.
§ 24. 1. Stawki grupowe dla poszczególnych grup
odbiorców kalkuluje ę na podstawie uzasadnionych
kosztów dostarczania energii elektrycznej dla tych grup
odbiorców.
2. ł ł stawki grupowej kalkuluje ę na
podstawie ś dla danej grupy odbiorców,
o których mowa w ust. 1, kosztów:
1) eksploatacji ł ą
2) eksploatacji, odtworzenia, modernizacji i rozwoju
sieci ł ż ą do realizacji ł ł
3) ł energii elektrycznej sieciami innych na-
ę ć i sieciami innych ę sieciowych,
4) rezerwowania ł energii elektrycznej sie-
ciami innych ę ć
5) budowy i eksploatacji ł pomiarowo-rozli-
czeniowych oraz wykorzystania infrastruktury
technicznej, koniecznych do zapewnienia dostar-
czania energii elektrycznej.
3. Przy kalkulacji ł ł stawki gru-
powej dla danej grupy odbiorców, o których mowa
w ust. 1, ę ę
1) ł danej grupy odbiorców w wykorzystaniu sie-
ci,
2) ł danej grupy odbiorców w wykorzystaniu in-
frastruktury technicznej i pokrywaniu kosztów ste-
rowania systemem elektroenergetycznym,
3) planowane ś wytwarzania, ł i zu-
ż energii elektrycznej, ą z planów,
o których mowa wart. 16 ust. 1 ustawy.
4. ł zmienny stawki grupowej kalkuluje ę
na podstawie ś dla danej grupy odbiorców,
o których mowa w ust. 1, kosztów:
1) zakupu energii elektrycznej w ś ę do
pokrycia ż bilansowej,
2) utrzymania standardów ś dostaw energii
elektrycznej poprzez zapewnienie ę re-
zerw mocy i ł systemowych.
5. Przy kalkulacji ł zmiennego stawki gru-
powej dla danej grupy odbiorców, o których mowa
w ust. 1, ę ę
1) odchylenia od ś standardowych w poborze
mocy biernej przez ą ę odbiorców,
2) ł danej grupy odbiorców na powstawanie
ż bilansowych w poszczególnych okresach
rozliczeniowych.
§ 25. W przypadku gdy na wniosek uprawnionego
podmiotu ł ł rozliczana ę na wa-
runkach innych ż ś w taryfie, warunki reali-
zacji tych ł ś umowa o ś ł
ł
§ 26. ł ę za ł ę ł ą dla ż
form obrotu ą ą
1) dla stawek ę ł oblicza ę ł wzoru:
gdzie:
0 pw - ł za ł ę ł ą na podstawie
stawek ę ł ż w ł
Ssw - ł ł stawki ę ł ż
w ł za ę mocy czynnej,
P - moc ł ą lub maksymalna moc
czynna dostarczana do sieci albo pobierana
z sieci w miejscu dostarczania energii elek-
trycznej, ż w jednostkach mocy
czynnej,
Szw - ł zmienny stawki ę ł ż
ny w ł za ę energii,
E - ś ć ł energii elektrycznej, wyra-
ż w jednostkach energii,
2) dla stawek dystansowych, oblicza ę ł wzoru:
a) ż ł energii elektrycznej odbywa
ę tylko w ę sieci poszczególnego ę
cia i ł ś ć ł nie przekracza mak-
symalnej ł ś ł energii elek-
trycznej, dla której ą ł staw-
ka dystansowa
gdzie:
0di - ł za ł ę ł ą realizowana
tylko w ramach sieci poszczególnego na-
ę usta!ona na podstawie stawek dy-
stansowych, ż w ł
Sdzi - ł stawka dystansowa dla sieci
poszczególnego ę ż
w ł za ę energii,
E - ś ć energii elektrycznej ę ą
ł ą ł ą ż w jednost-
kach energii,
b) ż ł energii elektrycznej odbywa
ę tylko w ę sieci poszczególnego ę
cia i ł ś ć ł przekracza maksy-
ą ł ś ł energii elektrycz-
nej, dla której ą ł stawka dy-
stansowa
gdzie:
0 di - ł za ł ę ł realizowana
w ramach sieci poszczególnego ę
cia, ustalona na podstawie stawek dy-
stansowych, ż w ł
Sdzi - ł stawka dystansowa dla sieci
poszczególnego ę ż
w ł za ę energii,
E - ś ć energii elektrycznej ę ą
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5698 - Poz. 1002
2) ś mocy ł ą i ż energii,
3) parametrów dostarczanej energii elektrycznej.
4) charakterystyk poboru energii elektrycznej ł ą
czonych ą ń instalacji lub sieci odbiorcy,
5) systemu ń
6) lokalizacji, w sieci elektroenergetycznej. miejsca
dostarczania energii elektrycznej oraz poziomu nie-
ś i ą ł ś ś przez przed-
ę energetyczne ł i ponoszonych
z tego ł kosztów.
§ 30. 1. ż na podstawie ę w ę
biorstwie energetycznym kryteriów ł odbior-
ców na grupy taryfowe odbiorca nie korzysta z
do ł ł i ż ć zaliczony do ę
ż jednej grupy taryfowej, to ma prawo wyboru jednej
ś tych grup.
2. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1, ż ą
ć do ę energetycznego.o ę gru-
py taryfowej nie ę ś ż raz na 12 ę
3. Warunki zmiany grupy taryfowej ś umowa
ż energii elektrycznej.
§ 31. 1. ę w taryfie ceny i stawki ł
ż ę dla poszczególnych grup taryfowych.
2. Ceny i stawki ł o których mowa w ust. 1, mo-
ą ć ż z ę ł doby
i roku na strefy i okresy czasowe. Taryfa moze przewI -
ć ę ż jeden sposób ł doby na stre-
fy czasowe.
3. Ceny i stawki ł dla odbiorców, którzy nie ko-
ą z prawa do ł ł ą
rocznie ę ż 10 MWh energii elektrycznej, kalku-
luje ę co najmniej dla dwóch okresów doby, a dla ku-
ą rocznie ę ż 10 GWh energii elektrycz-
nej, kalkuluje ę co najmniej dla trzech okresów doby
i dwu okresów roku.
4. Przy ustalaniu w taryfie cen i stawek ł za
ę ą dla odbiorców, którzy nie korzy-
ą z prawa do ł ł ę
ę ł ceny i stawki ł ą z kosz-
tów:
1) zakupu energii elektrycznej,
2) ł i dystrybucji energii elektrycznej danej
grupie odbiorców,
3) ł przez ę siecio-
we ę ę ć ą z rozwojem energe-
tyki niekonwencjonalnej.
4) ł przez ę siecio-
we ę ę ć i ł ą do zmniej -
szenia ż energii u odbiorców, ą
ekonomiczne uzasadnienie ę budowy no-
wych ź ł energii i sieci,
5) zakupu energii elektrycznej ze ź ł niekonwen-
cjonalnych, w tym odnawialnych, ą
z ą wprowadzonego na podstawie ę
nych przepisów.
5. ł cen i stawek ł ą z kosz-
tów ł energii elektrycznej. o których
w ust. 4 pkt 2, kalkuluje ę dla miejsc dostarczania tej
energii, na zasadach ą ą dla kalkulacji sta-
wek grupowych ł za ł ł
§ 32. 1. Ceny energii elektrycznej dla poszczegól-
nych okresów doby i roku oraz dla poszczególnych
grup odbiorców, którzy nie ą z prawa do ł
ł ś ę na podstawie:
1) kosztów zakupu t ej energii dla danego okresu doby
i roku,
2) kosztów ł ę energetyczne-
go, ą z prowadzenia ł ś go-
spodarczej w zakresie zaopatrzenia w ę elek-
ą odbiorców, którzy nie ą z prawa do
ł ł
3) planowanej w tym okresie ł ą ś sprze-
ż energii elektrycznej danej grupie odbiorców,
którzy ni e ą z prawa do ł ł
wych.
2. ę energetyczne ż ż
ć ceny energii elekt rycznej dla poszczególnych grup
odbiorców, którzy nie ą z prawa do ł
ł w danych okresach doby lub roku, w
ś od ż mocy, prognoz zapotrzebowania
i przewidywanych sposobów jego pokrycia.
3. Koszt zakupu energii elektrycznej dla danej gru-
py odbiorców, którzy nie ą z prawa do ł
ł w poszczególnych doby,
la ę na podstawie kosztów zakupu tej energii od
sprzedawców na poszczególnych poziomach ę
4. Koszt ł o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
w poszczególnych okresach doby oraz dla
nych grup odbiorców ustala ę na podstawie kosz-
tów:
1) prowadzenia ł ś gospodarczej w zakresie
obrotu ą ą i ł handlowej da-
nej grupy odbiorców,
2) utrzymania ł ś finansowej - ą
z okresem ł ś ą ą dla danej gru-
py odbiorców.
§ 33. Uzasadnione koszty prowadzonej przez przed-
ę energetyczne ł ś gospodarczej
w zakresie zaopatrzenia w ę ą odbior-
ców ustala ę dla:
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5699 - Poz. 1002
1) odbiorców lub grup odbiorców ł ą do
sieci o tym samym ę
2) sieci poszczególnych ę ć lub ę
fragmentów tych sieci , w tym wydzielonych linii
elekt roenergetycznych, ł ż ą do ł
energii elektrycznej odbiorcom w danym ę
biorstwie sieciowym,
3) poszczególnych jednostek wytwórczych lub ich grup,
o ż parametrach technicznych w danym
ę wytwórczym.
§ 34. 1. Uzasadnione koszty prowadzenia przez
ę energetyczne ł ś gospodar-
czej w zakresie zaopatrzenia w ę ą
ustala ę dla poszczególnych grup odbiorców na pod-
st awi e:
1) kosztów wytwarzania, ł dystrybucji i ob-
rotu ą ą poniesionych w poprzed-
nim roku obrotowym,
2) pl anowanych rocznych kosztów modernizacji i roz-
woju oraz kosztów ą z ą inwesty-
cji w zakresie ochrony ś
2. ę energetyczne ł ę
na podstawie kosztów, o których mowa w ust. 1, w spo-
sób ą ę interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen, w ś po-
przez dokonywanie zakupów towarów i ł w tym
energii elektrycznej, z zachowaniem zasad konkurencji.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala ę
na podst awie ewidencji kosztów, prowadzonej zgodnie
z ą ę ą ą ą ę zasady ra-
ś ś przepisami o ś
w sposób ' ż ą ustalenie kosztów ł
i koszt ów zmiennych poniesionych przez ę
stwo energetyczne w stosunku do poszczególnych
grup odbiorców.
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala ę
na podstawie planu rozwoju, o którym mowa wart. 16
ust. 1 ustawy, jako ś roczne koszty w okresie ob-
ę planem, ą z ś w tym planie
ł inwestycyjnych.
5. Koszty prowadzenia ł ś gospodarczej,
w tym koszty modernizacji i rozwoju oraz ochrony ś
dowiska, które ą wspólne dla wszystkich lub kilku
grup odbi orców, dzieli ę na poszczególne grupy od-
biorców zgodnie z ę ą w ę meto-
ą ł kosztów.
6. W przypadku ę energetycznego
ż ponoszone przez to ę
stwo koszty wspólne dla wszystkich lub ki lku rodzajów
prowadzonej ł ś gospodarczej dziel i ę na
poszczególne rodzaje prowadzonej ł ś go-
spodarczej, zgodnie z ę ą w ę me-
ą ł kosztów.
7. Metoda ł kosztów, o której mowa w ust. 5
i 6, powinna ć zgodna z wymogami ś w § 3.
§ 35. 1. W celu ś dopuszczalnego wzro-
stu cen energii el ektrycznej ę energe-
t yczne w zakresie pr owadzonej ł ś gospo-
darczej, na ą ł ę ustala ę
ż ą
2. ę ź ą o której mowa w ust. 1, obli-
cza ę dla poszczególnych rodzajów prowadzonej
przez ę energetyczne ł ś go-
spodarczej jako ś ą ę
1) sprzedanej energii el ektrycznej, ą ą iloraz
sumy rocznych przychodów ze ż tej ener-
gii do ś rocznej ż energii elek-
trycznej - dla prowadzonej ł ś gospodar-
czej w zakresie wytwarzania lub obrotu ą
ą
2) dost arczania energii elektrycznej, ą ą iloraz
sumy roczn'lch przychodów za ł i dys-
ę t ej energi i do rocznych dostaw energi i
elektrycznej odbi orcom - dla prowadzonej ł
ś gospodarczej w zakresie ł i dystry-
bucj i energi i elektrycznej .
§ 36.1 . Cena ź obliczana ł zasad
ś w § 35 nie ż ć ż ź porówny-
wal na cena ź obliczana dla danego roku
ł wzoru:
(
RPl n 1 - X l
C = C X 1+ -
Wn Wn- 1 100 %
gdzie:
C
Wn
- cena ź wyliczona na dany rok
ą taryfy,
C
Wn
-
1
- cena ź w roku poprzednim obo-
ą taryfy,
RPl
n
_
1
- ź zmi any cen towarów i ł kon-
sumpcyjnych w okresie 12 ę poprze-
ą ą w którym ł jest
wniosek o zatwierdzenie taryfy, ustalany na
podstawie ń Prezesa ł
ę Statyst ycznego opublikowanych
w DziennikL: ę Rzeczypospolitej
Polskiej " Monitor Polski", ż w %,
X - ł korekcyjny, ę ą
ą ę ś funk-
cjonowania ę energetyczne-
go oraz ę warunków prowadzenia
przez nie ł ś gospodarczej, ż
nyw %.
2. ę energetyczne ś we
w ni osku o zat wierdzeni e taryfy ś ć ł
nika korekcyjnego, o którym mowa w ust. 1, i okres,
przez który ę on ą ł
3. Okres ą ł korekcyj- -
nego ż ć od 3 do 5 l at; dla pierwszej taryfy,
opracowanej na zasadach ś w ą
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5700 - Poz. 1002
niu dla danego zakresu ł ś gospodarczej pro-
wadzonej przez ę energetyczne, okres
ten wynosi 1 rok.
4. ś ć ł korekcyjnego oraz
ł ś ć okresu jego ą ś we
wniosku o zatwierdzenie taryfy, z ż ust. 3,
ą zatwierdzeniu przez Prezesa ę Regula-
cji Energetyki.
§ 37. W przypadku nowo tworzonych ę
biorstw energetycznych lub podejmowania przez ist-
ą ę nowego rodzaju ł ś
gospodarczej, w zakresie zaopatrzenia w ę elek-
ą ś ć ceny ź ś ę na
podstawie planowanych ś przychodów i sprze-
ż lub na podstawie analiz porównawczych z innymi
ę energetycznymi .
§ 38.1. W przypadku nielegalnego pobierani a ener-
gii elektrycznej przez ę ę ener-
getyczne ż ć ż ł w wyso-
ś dwukrotnych cen i stawek ł ś w ta-
ryfie dla danej grupy odbiorców, ś umowa sprzeda-
ż energii elektrycznej nie stanowi inaczej.
2. ż ł o których mowa w ust. l,
oblicza ę dla ł nie ę przedawnieniem
okresu udowodnionego nielegalnego pobi erania ener-
gii elektrycznej .
§ 39. 1. W przypadku gdy energia elektryczna po-
bierana jest bez zawarcia umowy ż energii
elektrycznej, za ż ą ę tak pobranej energii
elektrycznej ę energetyczne ą ż
ą ł za nielegalny pobór w wyso-
ś ę cen i stawek ł ś
w taryfie dla odbiorców danej grupy.
2. ł o których mowa w ust. l, oblicza ę dla
ł nie ę przedawnieniem okresu udowod-
nionego pobierania energii elektrycznej.
ł 3
Zasady ń w obrocie ą ą
w tym ń z indywidualnymi odbiorcami
w lokalach
§ 40. 1. Rozliczenia w obrocie ą ą
dokonuje ę w okresach rozliczeniowych, ustalonych
w taryfie lub umowie ż energii elektrycznej.
2. Okres rozliczeniowy nie powinien ć ł ż ż
dwa ą a dla odbiorców zaliczanych do V grupy
ł ą okres rozliczeniowy nie ż ć
ł ż ż rok.
3. ż okres rozliczeniowy jest ł ż ż mie-
ą w okresie tym ą ć pobierane ł za
ę ą w ś ś na podsta-
wie prognozowanego ż energii elektrycznej
w tym okresie.
4. ż w wyniku wnoszenia ł na podstawie
prognozowanego ż energii elektrycznej. o któ-
rym mowa w ust. 3, powstanie ł lub ł
ta za ą ę ą
1) ł podlega zaliczeniu na poczet ł ś
ustalonych na ż okres rozliczeniowy, ś
odbiorca nie ż ą jej zwrotu,
2) ł doliczana jest do pierwszego rachun-
ku, ustalonego dla ż okresu rozlicze-
niowego.
§ 41. Rozliczenia w obrocie ą ą do-
konywane ą dla poszczególnych miejsc dostarczania
energii elektrycznej, na podstawie ń ł po-
miarowo-rozliczeniowego, ś w umowie
ż lub umowie o ś ł ł
wych.
§ 42. 1. W przypadku stwierdzenia ł ę w po-
miarze lub odczycie ń ł pomiarowo-rozli-
czeniowego, które ł ż ż
ś za ą ę ą ę
energetyczne jest ą ć korekty
uprzednio wystawionych rachunków.
2. Korekta, o której mowa w ust. 1, obejmuje ł
okres rozliczeniowy lub okres, w którym ę ł
stwierdzone ł ś lub ł ę
§ 43. 1. ą do wyliczenia ś korekty
rachunków jest ś ć ł ę ń ł pomia-
rowo-rozliczeniowego.
2. ż ś ł ę o którym mowa w ust. l,
nie jest ż ę do wyl iczenia ś ko-
rekty stanowi ś liczba jednostek energii elek-
trycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy
jednostek energii elektrycznej ł wykaza-
nych przez ł pomiarowy w poprzednim okresie
rozliczeniowym, ż przez ę dni okresu,
którego dotyczy korekta rachunku; w wyliczaniu wiel -
ś korekty ż ę ć ś ć poboru
energii elektrycznej oraz inne udokumentowane oko-
ś ą ł na ś ć poboru energii
elektrycznej.
3. ż nie ż ć ś dobowego zu-
ż energii elektrycznej. ą wyliczenia wielko-
ś korekty jest wskazanie ł pomiarowo-rozlicze-
niowego z ę okresu rozliczeniowego.
§ 44. ł ę ą ą z wyliczonej korekty,
o której mowa w § 43 ust. 2, zalicza ę na poczet ł
ś ustalonych na ż okres rozliczeniowy,
ś odbiorca nie ż ą jej zwrotu.
§ 45. 1. Za niedotrzymanie standardów ś
wych ł odbiorców, ś w ę
przepisach, odbiorcom na ich wniosek ł ą bo-
nifikaty i upusty w terminie 30 dni od dnia ł ż
Dziennik Ustaw Nr 153 - 5701 - Poz. 1002
wniosku, w ś ś w taryfie lub umo-
wie.
2. ę energetyczne ą jest
ć lub ć udzielenia upustu w terminie,
o którym mowa w ust. 1.
§ 46. 1. ś ć bonifikaty i upustu za niedotrzy-
manie poziomu ę w danym okresie doby, ż
nie od ś odchylenia ę od dopuszczal-
nych ś granicznych, oblicza ę ł wzoru:
1) ż ś ć odchylenia ę od dopuszczal -
nych ś granicznych nie przekracza 10%, od-
biorcy ł upust w ś
gdzie:
W
UT
- ś ć upustu dla odbiorcy w danym
okresie doby, ż w ł
U - ś ć odchylenia ę od dopusz-
czalnych na podstawie ę przepi -
sów ś granicznych, ż w %,
AT - ś ć energii elektrycznej dostarczona od-
biorcy w danym okresie doby, ż
w jednostkach energii,
C
T
- cena energii elektrycznej stosowana w roz-
li czeniach z ą ś w taryfie
dla danego okresu doby, w którym ą
ł odchyleni e ę ż w ł
tych za ę energi i,
2) ż ś ć odchylenia ę od dopuszczal-
nych ś granicznych przekracza 10%, odbior-
cy ł upust ę ą ę
w ł ą ś
gdzie:
W
UT
- ś ć upustu dla odbiorcy w danym
okresie doby, ż w ł
AT - ś ć energii elektrycznej dostarczona od-
biorcy w danym okresie doby, ż
w jednostkach energii,
C
T
- cena energii elektrycznej stosowana w roz-
liczeniach z ą ś w taryfie
dla danego okresu doby, w którym ą
ł odchyl enie ę ż w ł
za ę energii,
b
rT
- ustalona w taryfie ł stawka boni-
fikaty za ni edotrzymanie poziomu ę
w danym okresie doby, ż w ł
za ę czasu,
t
T
- ł ą czas niedotrzymania poziomu na-
ę w danym okresie doby, ż
w jednostkach czasu.
2. Za ż ą nie ą ę energii elek-
trycznej odbiorcy ł bonifikata w ś
ę ceny energii elektrycznej za okres, w któ-
rym ą ł przerwa; ś ć nie dostarczonej energii
elektrycznej w dniu, w którym ł miejsce przerwa,
ustala ę na podstawie poboru energii w odpowied-
nim dniu poprzedniego tygodnia, z ę
czasu dopuszczalnych przerw ś w umowie.
3. ż w okresie, w którym nie ł dotrzymane
standardy ś ł odbi orców, a ł po-
miarowo-rozliczeniowy ż ś ś
energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ś ć tej
energii ustala ę na podstawie poboru energii w ana-
logicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia
tygodnia, w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby
godzin, w których standardy nie ł dotrzymane do
ł liczby godzin w okresie rozliczeniowym.
ł 4
Przepisy ś i ń
§ 47 . W pierwszej taryfie opracowanej na podsta-
wie ą ę energetyczne
do kalkulacji cen i stawek ł ż ć koszty,
o których mowa w § 34 ust. 1, na podstawie kosztów
poniesionych w okresie ostatnich 12 ę poprze-
ą ą ł ż wniosku o zatwierdzenie
taryfy.
§ 48. ę energetyczne, które w dniu
ś w ż ą prowadzi ł ś ć
ą w zakresie obrotu ą ą
i ł w taryfie ą ą przed dniem wej-
ś w ż ą ł na grupy taryfo-
we, jest ą ć te grupy w taryfie usta-
lonej na podstawie niniejszego ą co naj-
mniej do dnia 31 grudnia 2000 r.
§ 49. ę energetyczne, ł ą
ą ę na zasadach ś w ą
dzeniu, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa
ę Regulacji Energetyki, jest ą ł
ć ę w taki sposób, aby:
1) eliminowanie subsydiowania ś nie spo-
ł wzrostu poszczególnych cen i stawek
ł ustalonych w tej taryfie, w stosunku do po-
równywalnych cen i stawek ł ą ą
w poprzedniej taryfie, o ę ż 2 punkty procen-
towe ponad dopuszczalny wzrost ceny ż
wej, ustalony dla tego ę
2) ze ę na ę interesów indywidualnych
odbiorców w lokalach, ceny i stawki ł ustalone
w taryfie dla tej grupy odbiorców nie ł
w stosunku do porównywalnych cen i stawek ł
ą ą w poprzedniej ta ryfie ę ż
013%.
§ 50. ą wchodzi w ż z dniem
1 stycznia 1999 r.
Minister Gospodarki : w z. A. ń Ł ń