BML 3043

:
FONETIK DAN FONOLOGI
BAHASA MELAYU

SITI ZUBAIDAH BT IBRAHIM
D20091035632
PENDIDIKAN GEOGRAFI (AT33)
SEMESTER 2 2010/2011
KUMPULAN : C

PENSYARAH : EN. NIK HASSAN BASRI NIK AB. KADIR
TUGASAN INDIVIDUNO ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1.0 Pendahulauan 1
2.0 Soalan Satu 2 4
3.0 Soalan Dua 5 11
4.0 Soalan Tiga 12
5.0 Soalan Empat 13 15
6.0 Kesimpulan 16
7.0 BibliogarIi 17

Pendahuluan
ISI KANDUNGAN
Fonetik dan Ionologi merupakan satu bidang kaiian yang membincangkan mengenai
pembentukan bunyi bahasa. Fonetik merupakan satu bidang kaiian yang berIokuskan kepada
pembentukan bunyi bahasa. Manakala Ionologi merupakan satu bidang kaiian yang mengkaii
mengenai bunyi bahasa yang mempunyai sistem dan peraturan yang terdapat dalam bahasa
tersebut. Menurut Abdullah YusoII dan Che Rabiaah Mohamed (2005), bunyi bahasa
merupakan bunyi atau gabungan bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui rongga pernaIasan yang
akan membentuk perkataan.
Pelbagai deIinasi diberikan terhadap bidang Ionetik dan Ionologi. Menurut Kamus
Dewan (2005), Ionetik ialah ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang
yang menuniukkan sebutannya. Manakala menurut Abdullah Hassan (1993), Ionetik ialah
bidang kaiian yang mengkaii mengenai bunyi bahasa daripada segi sebutan, pendengaran dan
siIatnya. DeIinasi Ionologi pula ialah suatu bidang yang mengkaii sesuatu bahasa iaitu rumus-
rumus yang menentukan sebutan (F. Parker, 1974). Menurut Abdullah Hassan (1993) pula,
Ionologi merupakan kaiian mengenai bunyi-bunyi yang berIungsi dalam bahasa tersebut.Soalan Satu :
A. Dengan menggunakan simbol dan contoh-contoh yang sesuai melalui jadual yang
anda sediakan. huraikan sebanyak-banyak perbezaan dan persamaan antara
transkripsi fonetik dengan transkripsi fonemik.


Bil
Perbezaan transkipsi (simbol)
Huraian Fonetik Fonemik
1. Menggunakan simbol
| |
Menggunakan simbol
/ /
Simbol yang digunakan
menuniukkan perbezaan
antara transkipsi Ionetik
atau Ionemik. Simbol-
simbol ini digunakan
dihadapan ayat.
2. Mempunyai lambang-
lambang koartikulasi
dan suprasegmental
seperti paenyegauan
|~|, pembibiran |
w
|,
perengkungan |/|,
Penglelangitkerasan |
i
|,
dan pengglotisan |

|.
Tidak mempunyai
lambang-lambang
Ionemik yang tertentu.
Lambang-lambang Ionetik
yang digunakan adalah
bertuiuan untuk
mencatatkan setepat yang
mungkin semua siIat yang
terdapat pada pengucapan
seorang penutur natiI.
Manakala transkipsi
Ionemik ialah untuk
memberikan lamban-
lambang bunyi dengan
mudah dalam bentuk bunyi
segmental saia.
3. Transkripsi Ionetik
dikenali sebagai
transkripsi sempit.
Transkipsi Ionemik
dikenali sebagai
transkripsi luas.Bil Persamaan transkipsi Fonetik dan Fonemik Huraian
1. Menggunakan simbol #. Penggunaan simbol #
melambangkan sebagai
tanda noktah atau berhenti.
2. Menggunakan simbol-simbol segmental seperti
vokal dan konsonan segmental.

Penggunaan simbol-simbol
segmantel adalah bertuiuan
untuk membuat teriemahan
kepada transkripsi Ionetik
atau Ionemik.
3. Tidak menggunakan huruI besar dalam penulisan
Ionetik dan Ionologi. Semua penulisan dimulai
dengan huruI kecil.
|#k
w
to
w
kohan#|
/# ktokohan#/
4. Semua penulisan rumi tidak digunakan dalam
penulisan Ionetik dan Ionoligi

5. Tidak menggunakan noktah, tanda soal, tanda koma
dan sebagainya dalam penulisan Ionetik dan
Ionologi.


B. Tukarkan semua perkataan berikut dalam bentuk transkripsi fonetik dan
transkripsi fonemik mengikut sebutan Bahasa Melayu Baku.
Perkataan Transkripsi Ionetik Transkripsi Ionemik
Menyampaikan | # mȍãmpakan # | / # mȍampaikan # /
Penggunaan | # pȍn
w
guna
?
an # | / # pȍngunaan # /
Mempengaruhi | # mȍmpȍnã
w
rohi # | / # mȍmpȍnarohi # /
Keputusan | # kȍ
w
pu
w
tusan # | / # kȍputusan # /
Menyetuiui | # mȍȍ
w
tuui # | / # mȍȍtuui # /
Walau bagaimanapun | # wala
w
u bagaimãnãpon # | / # walaw bagaimanapun # /
Minit mesyuaratnya | # minit mȍsùarata # | / # minit mȍsuarata # /
Pemangku- | # pȍmãn
w
ko pȍmãn
w
ko / # pȍmanko pȍmanko
pemangku pengetua pȍnȍtu
w
a # | pȍnȍtua # /
Congek- cakdong | # conȍ cak
w
don # | / # conȍ cokdon # /
Pesuruhaniaya tinggi
Malaysia
| # pȍ
w
su
w
ruhaniaa tingi
mãlasa # |
/ # pȍsuruhaniaa tingi
malasia # /


C. Salin semula petikan di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi
fonemik.

Fonetik
| # kȍ
w
to
w
kohan bȍlia
w
u mȍmbicarakãn i
w
su i
w
su agamã islam tȍlah mȍnar
pȍrhatian
w
sultan pȍra //
w
sultan Azlan Shah
w
un
w
to pȍrkȍnãn mȍlant Tan
Sri Da
w
t ( Dr ) Hai Ha
w
russani bin Hai Zakaria sȍbaga
w
mùIt pȍra
bȍrmùla 1985 sȍhinga kini # |

Fonemik
/ # kȍtokohan bȍliaw mȍmbicarakan isu isu agama Islam tȍlah mȍnari pȍrhatian
sultan pȍra // sultan Azlan Shah unto pȍrkȍnan mȍlanti Tan Sri Dat Sȍri (
Dr ) Hai Harussani bin Hai Zakaria sȍbagai muIti pȍra bȍrmula 1985 hinga
kini # /Soalan dua :
A. Huraikan perbezaan antara bunyi-bunyi yang berikut :
I. Bunyi vokal dan bunyi konsonan
Bunyi vokal Bunyi konsonan
Bunyi vokal merupakan bunyi
yang dihasilkan apabila udara
yang melalui alat artikulasi tidak
mengalami apa-apa halangan
ketika melaluinya dan
menyebabkan arus udara dapat
keluar terus-menerus tanpa
sebarang sekatan.
Bunyi vokal mempunyai ciri-ciri
kelantangan dan kepaniangan
yang berbeza mengikut
kedudukan lidah dan bentuk
bibir yang berbeza dalam
menghasilkan vokal yang
berbeza.
Terdapat 3 ienis vokal dalam
Bahasa Melayu iaitu vokal
hadapan, vokal tengah dan vokal
belakang.
Bunyi konsonan teriadi apabila
arus udara dihalang atau disekat
pada sebahagian alat artikulasi
semasa bunyi dihasilkan.
Proses halangan arus udara ini
menyebabkan pita suara
bergetar. Hasil getaran pita
suara berkenaan akan
menghasilkan bunyi konsonan
yang bersuara dan tidak
bersuara.
Bunyi konsonan bersuara
berlaku apabila semasa
penghasilan bunyi pita suara
digetarkan oleh arus udara yang
keluar daripada paru-paru
manakala bagi konsonan tidak
bersuara pula berlaku apabila
pita suara tidak mengalami
getaran semasa arus udara
melaluinya.


II. Bunyi nasal dan bunyi oral
Bunyi nasal Bunyi oral
Bunyi nasal teriadi apabila udara
keluar atau disertai keluarnya
udara melalui rongga hidung
dengan cara menurunnya langit-
langit lembut beserta huiung
anak tekaknya.
Bunyi nasal banyak terdapat
dalam dialek Kelantan dan
bahasa Aceh. Contohnya : ã, i.
Proses menghasilkan bunyi
nasal disebut sebagai nasalisasi
yang merupakan artikulasi
tambahan yang berlaku daripada
proses penyebutan bunyi
perkataan yang mengandungi
konsonan sengauan yang diikuti
oleh vokal.
Lambang proses nasalisasi ialah
: ~
Contoh bunyi nasal : |m| dan
|n|.
Bunyi oral teriadi kerana langit-
langit lembut beserta huiung
anak tekak menarik menutupi
rongga hidung sehingga udara
keluar melalui rongga mulut
saia.
Bunyi oral boleh menghasilkan
konsonan oral.
Contoh bagi bunyi oral ialah :
|b| dan |d|.III. Bunyi distingtiI dan bunyi tidak distingtiI
Bunyi distingtif Bunyi tidak distingtif
DistingtiI bermaksud
membezakan makna kata.
Sebagai contoh, |p| dan |b|
dapat berbeza darisegi Iitur |¹
bersuara|, kerana |b| bunyi
bersuara, manakala |p| bunyi tak
bersuara. Perbezaan dari segi
bersuara dan tak bersuara ini
membezakan Ionem /b/ daripada
Ionem /p/.
ika sesuatu bunyi itu bertaraI
distingtiI yang dapat
membezakan makna, maka
bunyi itu dianggap sebagai
Ionem.
Contoh : padi
pagi


Bunyi tidak distingtiI iaitu
bunyi yang tidak membezakan
makna kata dan dianggap iuga
sebagai aloIon.
AloIon iuga merupakan
anggota-anggota kepada satu
Ionem dan mempunyai kelainan
bunyi antara satu sama lain
akibat daripada terpengaruh
oleh bunyi tertentu sama ada
yang terdahulu atau
terkemudian daripadanya.
Contoh : Ionem /k/ yang
mempunyai beberapa kelainan
bunyi (aloIon) kerana
terpengaruh oleh bunyi
disekitarnya.

IV. Bunyi nyaring dan tidak nyaring

Perbezaan antara bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring adalah berdasarkan
dariah atau siIat kenyaringannya atau auditoris. Makin luas ruang resonansi
saluran pengucapan yang digunakan pada waktu menbentuk bunyi bahasa, maka
makin tinggi dariah kenyaringannya dan sebaliknya. Biasanya bunyi nyaring
biasanya dikaitkan dengan bunyi vokal dan silabik manakala bunyi tidak nyaring
dikaitkan dengan bunyi konsonan.V. Bunyi paniang dan bunyi pendek.
Beza antara bunyi paniang dan bunyi pendek berdasarkan pada lamanya bunyi itu
diucapkan. Vokal dan konsonan dibahagikan atas bunyi paniang atau pendek.
Simbol bagi kepaniangan ialah dengan tanda garis pendek di atas huruI vokal atau
tanda titik bertindih di sebelah kanan vokal. Sebagai contoh ialah a: ] atau ã ],
u: ] atau ü ] dan i: ] atau i ].


B. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai. bincangkan Sistem Ejaan Rumi
Bahasa Melayu.
Sebelum eiaan Rumi diperkenalkan masyarakat Melayu menggunakan sistem eiaan
yang dipanggil sebagai tulisan Rencong. Apabila pengaruh Islam datang ke tanah Melayu,
pedagang Islam telah mengembangkan agama Islam dan telah menyesuaikan abiad-abiad
Arab untuk menulis bahasa Melayu dan dikenali sebagai tulisan awi. Namun demikan,
selepas kemasukan peniaiah ke tanah Melayu sistem tulisan Romawi telah diperkenalkan dan
dapat menyaingi sistem tulisan awi. Sehingga kini negara kita telah menggunakan sistem
tulisan Rumi dan telah mendapat pengistiharan DaItar Eiaan Rumi Bahasa Malaysia daripada
Menteri Pelaiaran Malaysia pada 24 Ogos 1981. Sistem eiaan bahasa Melayu telah bermula
pada tahun 1904 dan diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini
adalah hasil kesepakatan bersama Mailis Bahasa Indonesia-Malaysia. Huraian mengenai
Sistem Eiaan Rumi Bahasa Melayu adalah seperti berikut :

(i) HuruI vokal
Dalam bahasa Melayu ada enam Ionem atau bunyi vokal standard. HuruI-huruI yang
melambangkan Ionem-Ionem tersebut ialah a, e, i, o, u.
Huruf Fonem di depan di tengah di belakang
a

e


i

o

u

|a|

|ȍ|
|e|

|i|

|o|

|u|

saya

emak
enak

ini

orkid

untuk
baiu

sena
petak

situ

kotak

tumpah
suka

imperialisme
tauge

inti

pidato

saku

(ii)HuruI konsonan
Dalam bahasa Melayu ada 25 Ionem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruI.
unvi Huruf di depan di tengah di belakang
/b/

/c/

/d/

/I/

/g/

/g/

/h/

/i/

/k/

/x/

b

c

d

I

g

gh

h

i

k

kh

budaya

cawan

duit

Iadzil

guni

ghaib

harimau

iatuh

kita

khusus

sembelit

kucing

adik

taIsiran

tingkatan

maghrib

seharian

maiung

paksaan

akhir

adab

Mac

abad

maaI

beg

mubaligh

tuah

kolei

kakak

tarikh

/l/

/m/

/n/

/n/

/n/

/p/

/q/

/r/

/s/

/s/

/t/

/v/

/w/

/y/

/z/

l

m

n

ng

ny

p

q

r

s

sy

t

v

w

y

(i) z
(ii) x

lambat

makanan

nanas

ngilu

nyata

parut

Qur`an

ramai

saia

syarat

takut

vitamin

wau

yang

zaman
xenon
alasan

kami

anak

angkat

hanya

ampun

wuquI

baran

asli

isytihar

mati

universiti

hawa

payung

lazat
-
kekesal

diam

daun

pening

-

siap

buraq

putar

lemas

Quraisy

rapat

-

-

-

laIaz
-

(iii) Pola keselarasan Vokal
Keselarasan di antara dua huruI vokal pada kata dasar.
Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.
Bagi kata yang mengandungi suku kata lebih daripada dua, yang terlibat dengna
sistem keselarasan huruI vokal hanyalah dua suku kata terakhir sahaia.
Terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem eiaan baru bahasa Melayu.
Bil. Suku kata
praakhir
Suku kata Akhir
Tertutup
Contoh Penggunaan
1. a a asal talak halaman
2. a i alih tarik parit
3. a u asuh datuk baruh
4. e (pepet) a emas kelam selam
5. e (pepet) i betik ketil lebih
6. e (pepet) u belut telur perut
7. e (taling) a elak dewan perang
8. e (taling) e (taling) belek gelek leceh
9. e (taling) o elok belok telor
10. i a bilah kilang selinap
11. i i intip pilih sisih
12. i u pikul ribut tidur
13. o a otak borang sekolah
14. o e (taling) oleh boleh celoteh
15. o o obor borong kelompok
16. u a ulat bulat ketupat
17. u i ulit kulit putih
18. u u untuk buluh seluruh


(iv) Kekecualian Keseluruhan HuruI Vokal
Kekecualian keselarasan vokal berlaku pada kata-kata asing, khususnya bahasa-bahasa di
Nusantara dan bahasa Inggeris. Prinsip kekecualian vokal sama dengan prinsip
keselarasan huruI vokal.
Bil Pola
Vokal
Contoh Bahasa Nusantara Contoh Bahasa Inggeris
1. a-e taling aneh kaget pamer kabaret panel
2. a-o calon lapor perabot atom Iaktor
3. e pepet e taling gembleng
4. e pepet o bendok iempol gabenor interkom
5. i-e taling imlek simen tiket
6. i-o iion pilon diItong transistor
7. u-e taling tulen ulet subiek dokumen
8. u-o bunglon lelucon kupon konduktor
9. a-e pepet pakem teater
10. e taling hipotesis obiektiI
11. e taling-u petroleum spektrum
12. e pepet e pepet demdem pepet
13. i-e pepet iseng artikel Iilem
14. o-i Iosil hipokrit
15. o-u bonus Iorum
16. u-e pepet lumer skuter
17. e taling e pepet meter
18. o-e pepet Oktober

Soalan 3 :
A. Apakah yang dimaksudkan dengan fonem suprasegmental?
Fonem suprasegmental iuga disebut sebagai Ionem suprapenggalan kerana mempunyai
ciri atau siIat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu Ionem. Maksud bagi ciri
suprasegmental ialah Ionem yang hadir bersama-sama Ionem penggalan dengan cara
menumpangi bunyi segmental. Fonem suprasegmental ini bukannya bunyi segmental tetapi
ciri yang hadir bersama dengan cara menindihi atau menumpangi bunyi segmental. Fonem
suprasegmental terdiri daripada tekanan, kepaniangan, ieda, tona dan intonasi.

B. Dengan memberikan contoh yang sesuai. huraikan sekurang-kurangnya perbezaan
antara bunyi segmental dengan bunyi suprasegmental.

Bil
Perbezaan
Huraian Bunyi segmental Bunyi suprasegmental

1.
Bunyi segmental terdiri
daripada Ionem vocal
iaitu a, i, o, u dan e.
Bunyi suprasegmental ialah
bunyi yang dihasilkan
disebabkan oleh pertindihan
bunyi segmental seperti ã, i.
Pertindihan bunyi ini
akan menghasilkan
kelainan pada bunyi
segmental yang asal.

2.


C. Dengan memberikan contoh yang sesuai. jelaskan bagaimana tekanan boleh
membezakan makna sesuatu frasa atau ayat.
Tekanan wuiud pada suku kata perkataan dan disimbolkan dengan lambang | ' |.
Dalam Bahasa Melayu, tekanan keras selalunya berlaku pada suku kata kedua dalam
perkataan. Contohnya ialah |sa'a| dan |ru'mah|. Manakala dalam bahasa asing,
tekanan dapat membezakan makna. Contohnya perkataan pro´gress bermaksud
memaiukan dan ´progress pula bermaksud kemaiuan.
Soalan 4 :
A. Huraikan perbezaan arus udara berikut :
Bil Arus udara Huraian
1. EgresiI pulmonik Bunyi yang terbentuk kerana arus udara keluar dengan
mekanisma pulmonik. Mekanisma pulmonik ialah
udara dari paru-paru sebagai sumber utamanya
dihembuskan keluar dengan cara mengecilkan ruangan
paru-paru oleh otot paru-paru,otot perut dan rongga
dada. Kebanyakan bunyi bahasa dalam pertuturan
dihasilkan melalui arus udara egresiI pulmonik.
2. EgresiI glotalik Merupakan bunyi yang terbentuk melalui arus udara
keluar dengan menggunakan kaedah glotalik.
Mekanisme glotalik teriadi disebabkan oleh pita suara
dirapatkan sehingga glotis dalam keadaan rapat sekali.
Serentak dengan itu, seluruh rongga pangkal tenggorok
disempitkan dan dinaikkan sehingga udara dalam
rongga mulut dan rongga kerongkong terhalang dan
tertekan. Saluran rongga hidung dan mulut ditutup.
Kemudian udara yang terhalang itu dihembus keluar
dengan cara membuka saluran rongga mulut.
Bunyi ini banyak terdapat dalam kebanyakan bahasa di
AIrika, Indian-Amerika dan Kaukasus.
3. IngresiI glotalik Bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara masuk
dengan menggunakan mekanisma glotalik. Mekanisma
ini teriadi kerana pita suara ditutup secara rapat dan
menyebabkan glotis iuga tertutup rapat. Serentak
dengan itu, rongga pangkal tenggorok yang disempitkan
diturunkan dan tidak dinaikkan dan menyebabkan aliran
udara masuk. Keadaan glotis yang berkeadaan hanya
tertutup dengan cara tidak terlalu rapat menyebabkan
pita suara turut bergetar.
4. IngresiI velarik Merupakan bunyi yang terbentuk dengan arus udara
ingresiI (masuk) menggunakan mekanisma velarik.
Mekanisma velarik teriadi dengan menaikkan pangkal
lidah ditempelkan pada langit-langit lembut. Serentak
dengan itu, kedua-dua bibir ditutup rapat atau huiung
daun lidah dan kedua-dua sisi lidah dirapatkan pada gusi
atas. Kemudian, huiung daun lidah dan kedua-dua sisi
lidah yang merapat pada gigi atas itu dilepaskan turun
serta dikebelakangkan, bibir dibuka sehingga ada
kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut.
Keadaan itu memungkinkan udara masuk. Dalam
keadaan yang sama pangkal lidah masih lagi terkena
dengan langit-langit lembut. Keadaan ini akan
menyebabkan teriadinya bunyi klik sebagai akibat
proses ingresiI velarik.

B. Dengan memberikan contoh yang sesuai. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan
bunyi tidak bersuara.
Bunyi bersuara ialah bunyi yang dihasilkan apabila pita suara bergetar semasa
menghasilkan bunyi tersebut. Manakala bunyi tidak bersuara ialah bunyi yang dihasilkan
yang tidak menyebabkan pita suara bergetar semasa menghasilkan bunyi tersebut.
Contoh bunyi bersuara ialah d, b, g, z dan bunyi tidak bersuara ialah t, p, k, s, c.
C. Dengan memberikan contoh yang sesuai. jelaskan perbezaan diftong menaik dan
diftong menurun.
DiItong menaik teriadi dengan cara vokal pertama dihasilkan dengan cara tidak
selesai dan vokal kedua akan menghasilkan sepenuhnya. Sebagai contoh ialah | kuih |, |
gua | dan | buah |. Manakala diItong menurun pula terhasil dengan cara vokal pertama
dihasikan sepenuhnya dan vokal kedua dihasilkan separuh penuh. Sebagai contoh ialah
bagi perkataan | amboi |, | lambai | dan | tapai |.

D. Dengan memberikan contoh yang sesuai. jelaskan perbezaan antara pembibiran
dan pengglotisan.

Pembibiran atau labialisasi ialah artikulasi tambahan yang berlaku semasa ingin
menyebut vokal belakang. Artikulasi tambahan ini ditandai dengan simbol
w
].
Sebagai contoh ialah k

ucin. Manakala pengglotisan merupakn ciri suprasegmental
yang berlaku sebelum penyebutan bunyi vokal. Ianya teriadi pada awal bunyi vokal
yang hadir pada perkataan yang disebut satu persatu. Sebelum bunyi vokal tersebut
dilaIazkan, alat artikulasi akan mengambil sedikit masa untuk melaIazkan bunyi vokal
dan menyebabkan udara terhenti pada glotis. Contohnya ialah
?
ade ],
?
aban ] dan
?
alat ]. Selain itu glotis iuga berlaku pada dua vokal berdekatan dalam perkataan.
Contohnya ialah sa
?
at ] dan fa
?
edah ].Kesimpulan
Pemahaman mengenai ilmu Ionetik dan Ionologi dianggap penting dalam memahami
maksud setiap bunyi yang dihasilkan itu. Melalui pemahaman terhadap bunyi tersebut dapat
mengelakkan keiadian salah taIsiran terhadap sebarang bunyi yang dihasilkan. Berdasarkan
kepada pemahaman mengenai bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa telah memudahkan urusan
komunikasi manusia. Hal ini adalah kerana, sebarang bunyi yang dihasilkan dan mempunyai
makna tertentu membolehkan manusia memahami hasrat yang cuba disampaikan oleh penutur
yang lain. Manakala bukan bunyi bahasa yang tidak memgambarkan apa-apa makna tidak akan
ditaIsir oleh manusia dan hanya dianggap sebagai lumrah keiadian alam. Perbezaan pemahaman
antara bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa iuga dapat mengelakkan keiadian salah taIsiran dan
sebagainya.

BibliograIi
Abdul Hamid Mahmood dan NurIarah Lo Abdullah ( 2007 ). ngustk. Fonetk dan
Fonolog Bahasa Melavu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan (1980). ngustk Am untuk guru Bahasa Malavsa. Selangor :
Pencetak Polygraphic.

Zaharani Ahmad ( 1993 ). Fonolog Generat1. Teor dan Penerapan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.Sign up to vote on this title
UsefulNot useful