PRÁNÁJÁMA

CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK

A KELETI JÓGIK ÉS FAKÍROK TITKOS TUDOMÁNYA

ÍRTA: ALEXY E.

MAGYAR KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, VIlI., KÖLCSEY-UTCA 4.

BEVEZETÉS
„Csak egyetlen igazi, törekvésre érdemes cél van: az erkölcsi ideál megvalósítása. T. i. az emberi nyomorúságot enyhíteni s az emberi boldogságot növelni” - mondja Carneri. Vannak, akik azt tartják, hogy a boldogsághoz vezető utat nem lehet körülírni, a boldogságot nem lehet könyvből megtanulni. Azonban, nemde, minden tudást többé-kevésbé könyvek vagy előadások útján sajátítunk el. S a boldogság és a siker olyan tudomány, mint a logika, aritmetika, geneológia s a többiek. Igen, a boldogság nemes érzete, az önerőnkből kivívott, a sorstól mintegy kierőszakolt siker a legmagasabb, a legszükségesebb tudomány: az élet tudománya, mely nélkül - mint Huxley mondja - állatként, vakon engedelmeskedő rabjai vagyunk a nagy sakk játékosoknak, a ránkható erőknek. Ha az élet kaleidoszkópját vizsgáljuk, arra a meggyőződésre jutunk, hogy az emberiség továbbfejlődési versenyében az a nép, az a nemzet a legboldogabb, az aratja a legnagyobb sikereket a kultúra és a művelődés terén, amely tudva vagy öntudatlanul a természetben uralkodó erőmértékek törvényeit követi. Hogy melyek és milyen hatásúak ezek a mindenható erők?... Ugyanazok és ugyanolyan fascináló hatásúak, mint a világrendszert uraló hatalmak s energiák, aminők a Földet a Naphoz, a nőt a férfihoz s a növényt pedig a világosság felé vonzzák; az anyagnak a magnetoelektromosság, az egyénnél a belső kisugárzás az. Az akarat, kitartás, bátorság és más ilyen fogalmak előnyös lelkitulajdonságok, de nem emelhetők a mindenható főerő magaslatára. Ezek csak szolgái, azaz fejlesztési és kiviteli eszközei a nagy alaperőnek: a magnetizmusnak. A magnetizmus a mindent betöltő éterben a villamos áram szubtilis rezgéseihez hasonló módon folyja körül a mindenséget, sehol sem hiányzik, ahol élet és mozgás van, mert önmaga mindennek megindítója, mindennek fejlesztője és eredménye. Hogy miként kell ezt az erőt az éterből kivonnunk és önmagunkban mintegy hathatós energiává tömörítenünk, azt részletesen elmagyaráztam „A siker és boldogulás titka” című könyvemben.1 A boldogságról pedig azt mondhatom: Ne legyünk igényeinknek rabszolgái! Csak az az ember lehet igazán boldog, csak az az ember élvezheti a siker gyönyöreit, aki mindig tehetségéhez, egyéni energiakészletéhez méri igényeit, aki tudja érezni: én ennyit meg ennyit érő atomja vagyok a társadalom testének, egyéni értékemért tehát ezeket meg ezeket az előnyöket követhetem, esetleg fogyatkozásaimért ezeket meg ezeket a hátrányokat kell elszenvednem. A tartós boldogság és megelégedés gyökere tehát az önmegismerés. Egyéni erőinek és tehetségeinek megismerésére elkerülhetetlenül szüksége van minden embernek, aki az életben tevékeny részt akar venni és a maga boldogságára és mások megelégedésére, elismerésére óhajt működni. Szükségünk van erre a megismerésre, hogy reálisan, elfogulatlanul lássunk. Ennélfogva, ha ugyanolyan sikert akarunk, mint X. Y., akkor ugyanolyan pszichikai és fizikai tényezőkre, azaz ugyanolyan fokú erőkre kell szert tennünk, mint amelyek egyenlő értékűek és hatásúak azokkal, melyek X. Y. sikerét idézték elő. Mert az ok és okozat törvényein alapult és fejlődött világéletben nincs véletlen szerencse vagy szerencsétlenség, nincs az előző okoktól független cselekedet, gondolat. Hogy is mondja dr. Pekár Károly? „A fejlődés, az élet szorosan láncolatos tények eredménye. Véletlen nincs. Csak tudásunk határának elpalástolására szolgál ez az ügyes kifejezése a nyelvhasználatnak.”
1

Alexy E.: „A siker és boldogulás titka”. IX. kiadás. (Magyar Könyvkiadó Budapest, kiadása.) 2

Mert a természet sem jutalmat. hanem valósággal csak rabszolgája a reáható erőknek és saját idegeinek. az Istent. úgy magunk. vagy mint tett manifesztálódik. Az atom a materiának utolsó aspektusa. Egy ősrégi keleti ima ilyformán elmélkedik: „Okán. egy megváltozhatatlan törvényt. Te mindennek oka. de öröklött és fejlesztett hajlamaiból alakult a jelleme s a kauzalitás. az nem cselekszik szabadon. Szerintem az az igazán erkölcsös ember. akit csak a pillanat benyomásai uralnak. mint érteni. aki felelősséget vállal minden tettéért. Mi más egyebek volnának ezek. A különféle nemű látható és láthatatlan billió és trillió atomok és okozati változásában rejlik a fejlődés folyamatának titka. valamint a világ és az élet kormányzójának a neve: „Okán”. szóval: önalkotta létkörünk reflexiója. a tudatlanság nyomasztó sötétségével. mint az előttünk élt emberek életéhez.ez a nagy felfedezés azonban nem fosztotta őt meg Istenben és az örökkévalóságban való hitétől. az emberben. az okozatok összessége pedig egyéni létünk életdallamát adják. rabszolgaságával együtt elmúlnak a gonosz ármány. Vámbéry Ármin orientalista tudós és kutató meghatározása szerint pedig annyit jelent. a régi. nagy erőt. vagy a teozófusok hite szerint a karma törvényeinek tekintetbevételével cselekszik és gondolkozik. A pogány magyarok Okán-nak nevezték ezt a mindenható. Mert ezer és ezer elszakíthatatlan kötelék fűz minket a múlthoz. hallani. s ott az Úr képzelt aranyos trónja és a hófehér angyalok helyett számtalan apró világot pillantott meg: az erők ok és okozati láncolatát. a vallásnak és bölcsességnek alapja. Ez determináltságunk. mint a bennünk nyugvó erők tökéletlen szimbólumai? De midőn az ember teljesen öntudatra ébredt. mikor is az emberi lélekben vagy idegcentrumban.Minden. miként húrpengetést a hang. mindennek a miértjét kutatván. hanem azt valamely magasabb erő befolyásának tulajdonította. Ez a kauzalitás. Ok és tudás tehát régi idők óta szorosan összefügg. Az ember az etika szempontjából szabadon akar és cselekszik. nem pedig a benső kauzalitás tudatának érzete. legjelentéktelenebb érzés magában hordja a következmények magját. melyet sorsnak szokás nevezni. még fokozta érdeklődését a bennünket is átható Nagyhatalom igazságos törvényei iránt. melyekkel hajdan eget-földet benépesítettek. akinek minden gondolatát. az ördög s az érdemtelennek is szerencsét osztó babonák és jószellemek ködös fantomjai. vagy rossz értelemben véve. Az egymásra ható hangok. Ha nyomorgunk és szerencsétlenek vagyunk. vagy pedig a lét síkján mint tulajdonság. A fejlődés alacsonyabb fokán az ember sorsát nem magában kereste. de bennem is nagy okok működnek és azok döntik el életem sorsát!” Tehát nem vádolhatjuk a Végzetet. érzéseihez és cselekedeteihez. gondolataihoz. tekintetét először az égre irányította. Ellenben az. legkisebb eszme. Belőle származtak az okosság és oktalanság fogalmát jelző szavak. Belátta. mily kis ok vagyok én Tehozzád képest. Így nézve a dolgokat. gondolataink. Az „ok” felismerése az életművészetnek. 3 . hanem bensőnkben. amely mindennek okozója. úgy ez az előttünk élt emberi generáció hibája. s az Eget igazságtalansággal. miként bebizonyítottam. hanem. minden. „Okán”. buddhista filozófia értelmében gyökeret. avagy a pillanatnyi behatások szüleménye. érzéseink és cselekedeteink. . Ok és okozat úgy követi egymást. cselekedetét a kauzalitás tudata lelkesíti át. sem büntetést nem oszt. sőt ellenkezőleg. érzéseink és gondolataink okozta eredményt kapjuk jó. de változásai szintén az okság törvényei szerint történnek. csak a saját tetteink. tudni. A kauzalitás tételén épült fel az erkölcsi jellem helyes fogalma s az erkölcsi felelősség tudata is. melyet magunkkal hozunk e világra. önmagunkban kell kutatnunk sorsunk rugóit. Nem magunkon kívül. Sorsunk tehát nem a véletlen.

jóllehet nem kell ugyan tartania Istennek közvetlen bosszújától. Ugyanazok a hathatós természeti erők éppúgy alkalmazhatók jó. aki rosszat cselekszik. aki élvezni óhajtja a boldogság napjának lelket-testet üdítő. Következésképpen a helytelenül. 4 . de önmaga elől. megifjító sugarait. a céltudatosan kihasznált energiák pedig áldást. kellemes dallamokat csalhasson ki a világrendező életerők hatalmas orgonájából. a benne működő isteni erők kauzális hatásától nem menekülhet.hogy az embernek. miként gonosz eredmények létrehozására. aki sikereket akar aratni. ha gyilkosságra. annak ismernie kell az ok és okozat rejtett hatásának harmonikus összhangját. Azért tehát. mintha valamely üdvös jócselekedetre használják. hasonlóan a villamosáramhoz. boldogságot és sikert hoznak. hogy üdvöt árasztó. mely éppoly jól funkcionál. vakon alkalmazott erők szerencsétlenséget.

a fémhordó éter. mint amikor követ dobnak az állóvízbe. A nagy lehelet örökös mozgása a határtalan. Ákása a hindu misztika szerint a világmindenséget betöltő. semmi egyéb. szagtalan. Ez a szó: „ákása” maga azonban tulajdonképpen hanghordó étert jelent. örökké jelenlévő térnek. láthatatlan. Ezek apró rohamokban mozognak tova. hogy minden erő tulajdonképpen ugyanazon forrásból ered. 5 . Az úgynevezett „csodák” nyitja és magyarázata. amelyben a fény atomjai kisugárzásuk folyamán mindig visszatérnek. elevenen eltemettetik magukat és meghatározott időben ismét feltámadnak.ELSŐ RÉSZ A JÓGIK ÉS FAKÍROK CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK I. ötféle változatban nyilvánul meg. a tattvák. A szanszkrit Ráma Prashád. Érthetetlen rejtély ez a legtöbb ember előtt. c a hullám magassága. 2 3 A dőltbetűs idegennyelvű szavak szanszkrit (ó-ind. hanem a természeti törvények ismerőinek cselekedeteivel. falakat képesek ledönteni.) kifejezések. melyek a hang tovahaladási formájának megfelelnek. a víz felületén tovamozgó körfodrok. Ha ezek a hullámzások a túl erős hang következtében túl nagyok. Az első megnyilvánulása Parabrahm-nak. Aki azonban a dolgok mélyébe tekint. csak rezgési számaiban és következésképpen atomjai elhelyeződésében különbözik. mint az erőknek szemünk előtt történő átváltoztatása. vagyis a kozmikus matériára és ötféle formában. mégpedig minden irányban. Ugyanis a vibráló atomnak mindig vissza kell térnie eredeti irányába. Ekként ami nekünk olykor csodának tűnik fel. hogy voltaképpen nem is csodákkal állunk szemben. mindenik változatnak megvan a maga rezgési száma s a maga hullámzási módja és aszerint különböző funkciókat végez.3 Apasa: ízhordó étert. amelyet áthat. Az anyagot.2 változatai az örök nagy leheletnek. vagyis olyanformán. A hanghordó éter hullámzási formája hasonlít a fülkagyló formájához. pontozott formában hozza. de a szilárd anyagban is olyan rezgéseket. A hang nemcsak az éterben. rendkívül finom. a levegőbe emelkednek. c-b pedig a szimmetrikus rendszer vonala. vagyis az abszolútnak: ákása tattva. az lassan ráeszmél. Ezek a hindu szentkönyvekben mint nagy elemek: Mahabhutasok ismeretesek. S azután sorjában jön: tejas. hullámzik tova. mindenen átható. hindu szentírás szerint a nagy erők. vajon milyen titokzatos eszközökkel élnek a jógik és fakírok. stb. Mindenik formának. apas és prithivi. anyag. A legfinomabb éternem a tejash tattva . sőt fát növelnek. hogy az átlag emberi felfogásnak csodaszámba menő dolgokat tudnak művelni: egy óra leforgása alatt a magból virágot. gondolatkoncentráció és bizonyos szuggesztív „mantramok” elmondása által hoznak létre. épp azért az erők átváltoztathatok. Ez a nagy lehelet hat a prakritire . amelyen gyümölcs terem. prithivi pedig illathordó étert jelent. Ennek az elemnek a rezgései hordják a világosságot. amiket megfelelő lélegzés. Maga a fényforrás egy mely az egyenlő-szárú háromszög alakjában zárt egyenlőszárú ∆ háromszöget alkot. apró hullámzásokat idéz elő. Sokan fejcsóválva tanakodnak. Az a-b a fény iránya.a természetre. hogy a pontocskák kissé kiemelkednek a síkból. mégpedig úgy.

mint gátlók lépnek fel. 3. ellipszis-formájú hullámokban rezeg tova. színe kék. a váyuról. Ráma Prashád-ban. azt mondhatnám: forró. vagy csak igen csekély mértékben képes a sűrű anyagot a magáéhoz hasonló rezgésbe hozni s így vastag falak. A fejlődési folyamatnál ezek az egymás mellett létező éterformák. Rezgési száma az „o” magánhangzót adja. tejas. a szaglás ereje. Néha a legsötétebb odúban is ott remeg a fényhordó éter. melynél a sugarak viszik tovább a hangot. íze fűszeres. A hang itt a fényhordó éternek a villamosság behatása által megváltoztatott rezgési száma következtében nyilvánul meg. amit Parvil Henrik és dr. Tudjuk továbbá. háromszögalakban hullámzik tova. íze savanyú. váyu. amelyeknek rezgési száma az „u” magánhangzónak felel meg.hullámzása félholdalakú félköröket ír le és lefelé mozog. ami teljesen megegyezik a hindu szentkönyvek tanával.. íze keserű. mint szférikus formák vannak vázolva. Míg a fénynek az igen sűrű anyag gátakat állít. íze összehúzó. vagy vastag földréteg. de a fény. úgyhogy a hullámzási vonalak sűrűn egymás mellé kerülnek. Ennélfogva valami összehúzó erőt hoz létre. színe sárga. Tejas tattva. Ez az úgynevezett pansikarana folyamata. világossághordó-éter: látás és színérzék. Akasha tattva. alchímiával és elektromossággal végzett mindenféle műveletnek. A hang tovább tud terjedni a sűrű anyagban is. négyszögű formákat alkot. melynek anyaga finomabb. 2. amelyek öt érzékünket eredményezték: 1. alchasa. a fénynek az ereje. színe vörös. de még inkább a photophon. sziklák. azért nincsenek korlátai. Prithivi tattva. az érzés ereje. sarló-alakú hullámokban rezeg tova. 4. 6 . az ízlelés ereje. a hang hatalmának ereje. Apás tattva. ízhordó-éter: ízlés. szaghordó-éter: szaglás. Surja. színe fekete. nem képes. Igen érdekes. magukhoz vonzzák a többi tattvák tulajdonságait. S ez a magyarázata a kémiával. négyszög-alakú rezgési formákban hullámzik s a rezgési száma az „e” hangot eredményezi. hogy a hanghullámok az atmoszférában levegő híján is tovább terjednek. Mindenik tattvában a többi is benn foglaltatik”.. vagyis hegyesszögalakban. az ismert rózsakeresztes úgymond: „A tattvák látható anyagi testéből áll a világ. addig a hang többé-kevésbé minden anyagon győzedelmeskedik. Eberson a hangok ízéről és színéről és a színek hangjáról ír. hanghordó-éter: hang. Ezek az öt éter-forma mozgási módozatai. érzéshordó-éter: érzés. hanem a hullám irányában. hogy különböző föld. sem fölfelé nem haladnak. a hallható erő.és ásványnemek különféle erővel továbbítják a hangot. A fény és hang tovaterjedésének lehetősége abban rejlik. Az illatot hordó éter: prithivi. vagyis a 65-nek az osztódása és egyesülése az örök eggyé. 5. Az ízt hordó éter . mely rezgéseknek az „i” magánhangzó felel meg. Állításomra jellemző a telefon és a rádió.apás tattva . körbenforgó rezgéshullámokat ír le. vagy olykor zöld. Az ákása mindent áthat.A légmentes térben a zárt haranggal való kísérlet bizonyítja. apás. mert azt meg tudja rezegtetni. de a napfénytől érintetlenül. Váya tattva. Rezgési száma az „a” magánhangzóé. melyek se lefelé. Hallható sugarak!. hogy az útjában álló anyagot megfelelő rezgésbe hozza. Ez magyarázza meg az erők transzformálódásának lehetőségét: a fénynek hanggá. hővé való átváltozását. amialatt formájukat és tulajdonságukat megtartják. Beszéljünk az érzésthordó éterről. melyek hullámzás vonala ilyenformán: történik. fanyar. íme az apás-hullámzások: ∪∪∪∪∪∪. színe fehér. íze édes. ízzé. prithivi.

mint a balzsam. szférikus zenének és sok bölcs tanításnak örvendhettem. sem szentnek. ima közben . kedves. Ilyenkor arcán túlvilági öröm tükröződött s a jelenlévő apácák valami édes rózsaillatot éreztek és halk.. hogy te énbennem barátodat érezd!” Mialatt ezt gondolom. akarom. ő csak a fizikai törvényeket ismeri s ezzel hozza létre az úgynevezett csodákat. Egy éjszakát töltöttem titokzatos ismerősöm házában.. vagy az erők fokozója. Dehogyis! Ők megnyilvánultak ott és azok előtt. Keleten jártamban. akinek társaságában szebbnél szebb vidékeknek és egy gyönyörű napfelkeltének és napnyugtának voltam szemtanuja. Ha két ember rezgési száma megegyezik. hanem lobog és világít. a Karmelita-rend alapítója. akik alig egynéhányan vannak. mint a szívet. vagy extatikus állapotban. mint az átlagemberben. Hogy mi az a jóga? Önlegyőzés által nyert magasabb tudás. létrejön a szimpátia. idegeimből minden más érzést kiküszöbölök és erősen érezve. sehol sem találtam. vagyis harmonikus hangot ad. ami vagy tudatosan.. gyakran felemelkedett a földről. A jógi azonban tévedhetetlen. mantramok . erős fohászára ölében a kenyér rózsává változott. idomulni-tudás? Ez az első lépés a jógában. hanem nagyon elvonultan élnek és csak igen kevesek előtt nyilvánulnak meg. amikor Tibetben vándoroltam. Például ezt gondolom: „Azt akarom. Sok fakír van és igen kevés jógi. akiben az isteni szikra már nem parazslik. Jógi és fakír között nagy a különbség.A csodatevő az erők transzformálója. Avagy talán assisi szent Ferenc vagy Baalsem szentnek. mint a rózsakeresztesek mondjak: akiben a misztikus rózsa-Krisztus kinyílt. nem nevezik magukat sem bölcsnek. Ez a három együttvéve óriási hatalom. azt tudjuk. Az alkalmazkodni-tudás mi más. csak kietlen sziklák meredtek felém. A jógiban teljesedésbe ment a bölcsesség. így Mózes egyetlen szavával s egyetlen kézmozdulatával vizet fakasztott a sziklából és a tenger hullámai szétnyíltak. ahol és akik előtt kellett. Átváltoztatása az erőknek gondolat-koncentráció. így hát a sok szépség ama előkelő hindu jógi varázslata volt. középkorú hindu férfi szegődött vezetőmül. Bölcsessége nem teljes. megnyilvánultak szóval és tettel. öntudatlanul történik..és alkalmas lélegzés által. hogy Izrael népe száraz lábbal elmenekülhessen üldözői elől. Igen. lelket rázó fergeteg és tetteik. De midőn néhány héttel később ugyanazon az úton visszafelé haladva.és izomerőnknek teljes megfeszítésével egy dologra való irányítása. Hogy mi a gondolat-koncentráció. Mi az a varázslat? . ideg.ha lelkében az Istennel való extatikus egyesülés teljes volt -.. hogy szeress engem. vagy keresték-e az elismerést?. Gondolatainknak. eltévedvén. vagy bölcsnek nevezték-e magukat. mint embertársaink lelkéhez való hangolódni-. azok nem jógik. mert akik jógiknak nevezik magukat és a világban élnek s kérkednek ezzel a titulussal. Szent Erzsébetnek egy forró.. Szavuk úgy hatott. Vagy. Minden embernek lénye bizonyos rezgési számokra van beállítva. Megnyilvánultak? . „Varázslata” mondtam. II. Szent Terézia. távoli zenét hallottak. hanem legfeljebb fakírok. kerestem azokat a szép tájakat... amelyek elbűvöltek. sőt okoskodása olykor téves úton halad. ahol ritka vendéglátásnak. A fakír csak tanítvány. Az igazi jógik. bölcs. 7 . amellyel fel akarta üdíteni a fáradt vándort. vagy úgy. mint a szeretet s a gyönyörűség cselekedetei. És hogy ki az a jógi? Aki magát teljesen legyőzte s a mindenség él benne.varázsszavak .

egészségre és sikerre tehetünk szert. hangoknak valami különös szuggeráló akcentussal. Ha erősen hajlott testtel ülünk. mellünket kidüllesztjük és mélyen. arccal kelet felé fordulva. lassan becsukom ujjaimat és erős szeretettel érzem: „Akarom. Gyere csak felfelé. de örvendek a szenvedéseimnek. nem tudunk önállóan gondolkozni. És Isten meghallgatta őt. hogy régi rossz szokásaink mintegy álomban teljesen elmerüljenek. Szenvedsz? Én is szenvedek.Ha egyedül vagyok. s aztán énekelek neked és mondok neked szavakat a lelked hangján.és érzésvilágunkra. Ezek a szavak. de ülés közben is és így lélegzel. mosolyok és nagy akarások. kitárom karjaimat. Egyszer meg egy tűzimádó imájában volt alkalmam gyönyörködni. én szeretett testvérem. Míg ellenben. De nemcsak egyedül a mantramok vezetnek a célhoz. amiket a gyorsabb és lassabb lélegzés kivált bennünk. A tűzimádó ezekkel a mantramokkal a tüzet akarata szerint hol elhamvasztotta. mert én a javadat akarom!” S a mantram? . Mint Ruskin mondja: „A tüdő a test erőfejlesztő gépezete. könnyebben ellenállunk mások befolyásának. Szóval.” Ha gyorsan és röviden lélegzel. harmónia és békesség uralja majd egész lényedet. Figyeljünk lélegzetünkre és érzéseinkre. hogy mélyen lélegzel s a levegőt lassan szívod a tüdődbe s ugyanolyan lassan lélegzed ki. amelyek jólesnek. A lélegzés mikéntjétől rendkívül sok függ. hanem örülni. egy ima. Ó. ha megszokod. hogy a különböző testtartások miként hatnak gondolat.. hogy szeress! Hallod? Szeretned kell engem. Figyeljük meg egyszer. bizonyos rezgéssel megismételt hangok. testvérem! Ugye. nemcsak állás és járás közben. Az orrunkon át mélyen belélegzünk és azután lassan kilélegzünk. Mert mindennap levetünk egy-egy terhet. Gyere csak felfelé. az öröm felé. úgy jól fogod magadat érezni és semmisem fog egyhamar kihozni a sodrodból s a gondolataid tiszták lesznek. amelyek megrendítenek. A helyes lélegzés és a helyesen koncentrált gondolkozás által. ha én egy ideig a szemedbe nézek és a szemeden át a lelkembe szívom a lelkedet és te az enyémet. most már érzed. egyenletesen lélegzünk. szavak. A lélegzés pedig az indítóerő. mindennap könnyebb lesz a mi terhünk.. hanem a sikernek talán legfőbb feltétele a helyes lélegzés. majd felvillanyozó éneklése bizonyos szavaknak. azt hallani kell! Hallottam egyszer egy gyönyörű szemű. de buzdítanak és bíztatnak: Előre. Ha egyenesen tartod magad. 8 . előre. csúnya asszonyt imádkozni egy Mária-kép előtt. betegesen elégedetlen és lehangolt. én testvérem az Istenben! Ez is egy mantram. ha ezt a kettőt egyesítjük. vagy állunk. Ilyenképpen mindenkinek ideái iránt fogékonyak leszünk és védtelenek külső behatások ellen.. s akkor majd ráeszmélünk esetleges testi és lelki nyomorúságaink egyik okára.. nehezen lélegzünk s így negatív gondolatok uralnak. tüdőnk és gyomrunk összenyomódik. más szavakkal. De mihelyt teljes nagyságunkban kiegyenesedünk. mantramok voltak. III. hogy szeretlek és te is szeretsz engem és a mi testvéri szeretetünk Istent szolgálja. Kedves embertársam. Teljes akaratunk és teljes öntudatunk megfeszítésével mélyen lélegezzünk és eközben csak harmonikusra és szépre koncentráljuk gondolatainkat. ha újabb adóssággal nem terheljük meg magunkat. sóhajok. majdnem mindig ingerült s ideges leszel. Valami elálmosító. mert ébernek és energikusnak érezzük magunkat. törlesztünk egy-egy adósságot. hogy egy keresztet alkotok és karjaim izmait előbb kifeszítve. amelyek megörvendeztetnek és kicsit fájnak is neked. A kilélegzésnél ne gondoljunk semmire. te is örülj nekik és nem fogsz annyira szenvedni. hol meg egészen eloltotta és néhányszáz méterrel odább ismét kigyújtotta. azt nem lehet leírni. imák: ezek a mantramok.

ha sarlószerű nyomot hagy. csak egy csöpp a tengerben. az utánavaló tizenkét percben a tűzelem dominál. csütörtökön és pénteken a bal orrlyukon át történik. mert a jobb orrlyukon át pozitív. A fakír egy-egy órahosszat lélegzik egy-egy orrlyukon át. Ez az első lépés a levitációhoz. Ezidő elteltével ismét a bal orrlyukon keresztül lélegzünk. hogy bizonyos időben milyen elem uralkodik. 9 . pingala és susumna. Egy liter vízbe kb. 13-16 gramm konyhasót oldjunk fel. majd nyolc percig a levegőelemé az uralom. különösen. hogy napközben a balorrlyukon át vegyen lélegzetet. Az óra első húsz percében a földi elem túlnyomó a lélegzésben. akarata megfeszítésével és bizonyosfajú lélegzéssel minden támasz nélkül a levegőbe emelkedni képes. Az idá a balorrlyukkal. De a levitáció tulajdonképpen a „háta jóga” egyik gyakorlata. a bal orrlyukon keresztül pedig negatív pránát szívunk be.Ha valaki megsért téged és te élesen vissza akarsz vágni. Az első tizennégy napon át. különösen a holdfogyatkozás második hetében. pingala a hátgerinc jobboldalán. Ha leheletünk négyszögű nyomot hagy a tükörlapon. az első napon napfelkeltekor a jobb orrlyukon keresztül lélegzünk körülbelül egy óra hosszat. A lélegzés tudománya sok évszázados és a fakírok szerint az az ember. majd ismét a jobb orrlyukon át. Ha érdekel bennünket. Ha az egyik orrlyukunk eldugult. hatalmat kölcsönöz és a nehéz napokban reményteljesebbé és vidámabbá tesz. ahhoz képest. előbb végy mély lélegzetet és ne beszélj addig. szelleme pedig élesebb lesz. mikor a Hold növekedésben van. s aztán egyideig ismét a bal orrlyukon. amelyikben pedig az éterikus elem az uralkodó. amelyet a Hold ural. sutja rodi-nak nevezik. midőn a lélegzés a jobb orrlyukon keresztül történik. az a természet erőit uralni képes. susumna pedig a hátgerinc közepén. amíg gondolataid teljesen meg nem nyugodtak. sikeres lesz. egy teljes órahosszat. amelyben a földi elem uralkodik. kedden és szombaton a bal orrlyukon át történik. amelyen át a lélegzés folyik: idá. a legdurvább fajta. A lélegzet. Viszont a jobb orrlyukat és ami azzal összeköttetésben van. amelynek legmagasabb foka. a bal orrlyukon keresztül folyik a lélegzés s aztán a jobb orrlyukon át. szerencsés lesz. A másik orrlyukat ezalatt mindig egy ujjal kell összeszorítani. a hajnalpír idején. úgy vállalkozásunk. hogy a lélegzés más és más hatású. amit a jógik tudnak róla. ha sok kisebb-nagyobb pontot hagy a tükör felületén. Ha az embert valami arra kényszeríti. vagyis az érnek. mert erőt. A bal orrlyukat és ami vele összeköttetésben van. Ha a lélegzés hétfőn. melyet a Nap ural.vagy a bal orrlyukon át történik. Ez a módja a lélegzésnek védelem az élet minden viszontagságai közepette. Indiában a fakírok és brahmanok részére egész iskolája van a helyes lélegzésnek. a pingala pedig a jobborrlyukkal van összeköttetésben. chungra radi-nak nevezik. Viszont a Hold fogyatkozása idején. akkor a vízelem. a következő tizenhat percben a vízelem uralkodik. négy percig pedig az éterikus elemé. éjszaka pedig a jobborrlyukon keresztül. Idá a hátgerinc baloldalán vonul végig. az a legfinomabb. ötször változtatja meg sajátságát. akkor az annak a jele. lélegzetünkön figyeljük meg. amit az illető ezidőben végez. Egy hindu megfigyelte. akkor a teste könnyűvé válik. hogy a normális ember körülbelül egy óra hosszat az egyik és azután a másik orrlyukán át lélegzik. Amit a hindu könyvek elárulnak a lélegzésről. Egy óra leforgása alatt. ha munkáját azon két héten át végzi. akkor rendes körülmények között a munka. A jobban ismert titkok közé tartozik az a tény. kedden. hogy az a jobb. vagyis az érnek. aszerint. A három főér. amelyhez kezdtünk. öblítsük azt langyos sósvízzel. hogy a beavatott. hogy az éterelem előtérbe került bennünk. akkor a földielem uralkodik benne. Egy fizikailag teljesen egészséges ember lélegzését a normális fizikai törvények irányítják. Ha a lélegzés vasárnap. milyen nyomokat hagy leheletünk a tükör felületén. aki a törvényeit teljesen ismeri.

míg hatvannégyet számolunk. A jógi erősen ránézett a betegre. A pránát a magasabb képességű jógik érzékelni is tudják.és gondolatvilág teljes összehangolása s egy felsőbb dologra való irányítása által történhet meg. hogy egy jógival mentem látogatóba egy beteghez. Ez a lélegzési gyakorlat a testet valóban könnyűvé s az érzésvilágot harmonikussá teszi. senki se látta őt a kapun bemenni. Pedig nem úgy van. a „Mahabaráta” szerzője. hosszasan a bal orrlyukon át. A szegény ember félholtra váltan. amiket egy jógi művelni tud. És napról-napra. senki sem jelentette be és mégis a császár előtt termett. Később a Vezúv környékén. 10 . sem a lépcsőkön felhaladni. amire csak a jógik képesek. mind erősebben. de az érzés. A meditáció főleg a földi légkör harmonizálására irányul. miközben valami érthetetlen mantramot mormolt. első héten naponta egyszer. De nemcsak Keleten. amelyek az európai ember szemében valósággal csodáknak látszanak. egészséges vagy! 4 A „prána” szó maga a keleti bölcselet szerint tulajdonképpen a világmindenséget betöltő láthatatlan. második héten naponta kétszer és így tovább. hogy egy Deccan Siska nevezetű jógi a levegőbe emelkedett. úszott a levegőben. a fakírok mestere. hanem Nyugaton is történtek hasonló esetek. majd roncsolt tagjait simogatni kezdte. megtisztítja s élessé teszi a szellemet és általános megelégedést idéz elő. üres gyomorral a következő gyakorlatokat kell végeznünk: vegyünk lélegzetet lassan. amelyből az előbb olvasgatott és most a tanulmányozottak fölött meditálva. megfeszített akarattal hinnünk is kell. szétroncsolt tagokkal feküdt a kórágyon. ahol szükség volt az ő külső megjelenésére. Indiában jártamban történt. önszuggesztióval és megfelelő lélegzéssel végzik a fakírok mutatványaikat is. Például közismert dolog. kettőt-hármat kell különösen kiemelnem. Erre vonatkozóan néhány év előtt a Saturday Magazinban egy ilyen érdekes eset volt ismertetve.s azután egyszerre csak eloszlott az alakja a jelenlevők szeme előtt. napkeltekor. Amint Maharski Patanjai. hogy midőn a tyánai Apollóniusnak. IV. Az érdekes és csodálatos dolgok között.Tibetben és Indiában nem ritkák a levitációs esetek. A megfelelő lélegzés és megfelelő gondolkozás nagyon megkönnyíti az emberi testet. könyvében írja: „Hogy a levitációt elsajátíthassuk. Ezt hat hónapig kell gyakorolnunk. hogy a jógi a neki tetsző helyre tudja a testét transzferálni. Elvégezvén beszélgetését Domitiánussal. Majd egyszerre felkiáltott: . csak Isten!” . Puszta akarattal. hogy testünk egyre könnyebbé lesz s anyaga egyre tisztábbá válik. miközben jobb orrlyukunkat az ujjunkkal összenyomjuk. Mert a levitáció nemcsak a lélegzés. miközben harminckettőt számolunk. De ezek a mutatványok hozzá sem hasonlíthatók a levitációhoz. A nagy Beda Vyas. hogy a levitáció etikai szempontból nagyon csekély értékű. Eszerint Madrasban történt. tudvalevőleg látszólag egész könnyűszerrel odaröpítette testét. Ez persze csak a legnagyobb jógik művészetéhez tartozik. A levitáció művészetének teljessége abban áll. A felületes gondolkozó azt hiszi. érkezése egész váratlanul történt. súlytalan anyagnak. Semmi egyéb nem volt nála. az ákásának mindent átható és mindent éltető erőárama. Puteoliban látták viszont. a tyánai bölcs így szólt: „Nekem a császár nem parancsolhat. akkor bocsássuk ki a levegőt a jobb orrlyukunkon.” Ez az úgynevezett pránájáma. mert hamis vádat koholtak ellene. reggeli előtt. amit többen láttak. az ókori misztikusnak Domitianus császár előtt kellett megjelennie. zárjuk el mindkét orrlyukunkat és tartsuk magunkban a levegőt. Mikor mellkasunk megtelt levegővel.Kelj fel. csak egy szarvasbőrbe kötött papírtekercs.4 a levitációhoz szükséges első gyakorlat.

de a szélhámosságnak. Katalepsziának nevezzük. egészségessé változtatom. akik bizonyos időben. ahogyan azt a jógi önmagának. aki Indiában tanulmányozta a „háta jógát”. mert ismerem az egészséges test rezgésének számait s azok törvényeit. előzőleg extázisba hozza magát. Majd a fakír egy tőrrel átdöfte a testét. s az embert eltemethetik és ismét feltámaszthatják napok. diszharmonikus rezgéseket harmonikussá.Az ember feltápászkodott. se légzőszervei nem működnek. ámulva simogatta meg tagjait. Szörényi. A jelenlévő orvosok. Keleti utazásában meggyőző érdekes esetnek volt szemtanúja dr. mérnökök és kémikusok éles figyelemmel kísérték az ifjú fakír minden mozdulatát. aki szigorú ellenőrzés alatt egy hétig állt a két kezén. anélkül. Szerintük a katalepszis gyakorlása megtisztítja a testet. szemtanúja voltam. akár egy kígyót. Szörényi Tivadar idegorvos szigorú ellenőrzése alatt csodás dolgokat művelt. Sőt ugyancsak átdöfte a háziasszony karját is. Minden évben Moharrem hó 9-ének 10-ére hajló estéjén naplemente 11 . a kelő Nap elé. Mikor Indiában jártam. Mikor szerényen megkérdeztem a jógit. hogy sebet ejtett volna magán.akit ilyen katalepszisbe ejt . aki ott járt. dr. A rudakat akkor este hozatták a jelenlévők a szomszéd vaskereskedésből. annakidején itt Budán zártkörű társaságban. vagy zsonglőr bűvészkedésnek a legkisebb jelét sem látták sehol. alig érzett valami kis fájdalmat. úgymond. vagyis extatikus állapotban érzéketlenek maradnak a kardvágással és a tűzzel szemben. A fakír egész idő alatt se nem ivott. hetek vagy hónapok múlva. így többek között ez a gyönge izomzatúnak látszó ifjú magyar fakír puszta gondolattal és akaratkoncentrációval nehéz vasrudakat hajlított meg és a karjára csavart. sem a szíve. ha valaki önszuggesztióval és koncentrációval halálszerű mély álomba tudja ejteni magát. aki impresszióit így írja le naplójában: . heteket. úgyhogy teste teljesen merevvé és érzéketlenné válik. éveket tölt el. Ugyanez a jógi más alkalommal egy szegény árvagyereknek. se nem evett.Ismerem a beteg testrészek helyreállításának szabályait. miközben térdei a hónalja alá voltak húzva.extázisban az ember sok mindenre képes. A fakír. A legbámulatosabb művelete a jógiknak az élve való eltemetés. megjelent ott egy fakír. kirohant az udvarra. én is. hálát adni az Istennek gyógyulásáért. És midőn csodálkozva kérdeztem a jógitól. aki nagyon vágyódott valamely játszótárs után.amint azt a szenteknél és derviseknél is látjuk . ami a katalepszián alapszik. ha az akarat egészen ki van fejlesztve. mint kevés kivétellel minden európai. vagy másnak . mielőtt a mutatványra készül. hogy voltak és vannak emberek. sem a szemeivel nem pislogott. Londonban jártamkor. majd felujjongva. Néhány év előtt. szóval: mély katalepsziában volt.parancsolja. a csodatevő ezt válaszolta: . Végül pedig gyönyörű színekben pompázó fénygolyót varázsolt a nézők szeme elé. aki. mert . a szent férfiú röviden felelte: . amint egyik-másik fakír a leglehetetlenebb helyzetekben teljes katalepsziába merülve. hogy mint tette ezt.Két ízben lehettem jelen a perzsák Hászán Huszein gyászünnepén Konstantinápolyban. A beteg egyenlőtlen. Az izmok teljesen engedelmeskednek az akaratnak. Szívverését megállította. amit normális állapotban nem tud! Olvastuk és hallottuk. Egy fiatal magyar orvos.Odahaza van néhány bárányom s azok közül a legifjabbnak testét ott feloszlattam és idetranszferáltam. hófehér kis báránykát varázsolt elő a semmiből. hogy miként gyógyította meg olyan hirtelen azt a haldoklót.

égetni lehet. miként a hisztériások testén.Előzőleg sírgödröt ástak és kicementezték. Extatikus állapotuk megóvja őket minden fájdalomtól és sérüléstől. Extázisban vannak! A mohamedánok Ramazán-ünnepén az extázisban lévő dervisek boldogan a földre vetik magukat és hangos ujjongások közepette várják a szent dervist. izmai elernyedjenek. Mintegy negyedórai körmenet után. aki résztvett egy ilyen ritkaságszámba menő eltemetésen. azért tudtak a szentek és tudnak a fakírok ilyen extatikus állapotban heteket-hónapokat étlen-szomjan eltölteni.” Egész Indiában csak két jógi képes olyan mély katalepsziába esni. akik nehéz vaslánccsomókkal ütik szintén ritmusban a hátukat. az éles kardokkal üti-veri koponyáját. vagy ott. ritka esetben az egész testen nem működnek. hogy a légcsövet eldugaszolják vele. mintha csak fát vágnának. hanem inkább földöntúli boldogságot. aki aranykantáros. anélkül. szúrni.és orrüreget viasszal töltötték meg. miközben a perzsa imámok meg-megállva. Már napokkal előbb felkészül erre erős gondolat. De még csak most közelg a legrettentőbb látvány! Sokszázat meghaladó férfiak és ifjak csoportja. Tompán döngenek a ló aranypatkói az extázisba merült. mert a fizikum funkciói . Rémesen visszhangzanak a kardok súlyos csapásai a kemény koponyákon. az ilyenek különösen alkalmasak a katalepsziára. koponyájuk elöl leborotválva. előbb mély katalepsziába merül. a kerbelai Jeszid elleni ütközetben vértanúként esett el. akik ezrével jönnek a rémes ceremóniát megnézni. A kardok pedig egyre sűrűbben csattannak. de egynek sem esik baja. csak fanatizmus tükröződik bennük és egyik-másikon túlvilági. Ezt követi egy szakasz. a valide khán udvarában kezdődik a perzsák gyászünnepe Huszein korai halálának emlékére.redukálódnak. szomorúbb szertartás el sem képzelhető. úgyhogy lassan valósággal megmerevedik. födetlen fővel. hallása elhaljon. anélkül. a száj. miáltal az érző idegek itt. gázlángok és égő máglyák által kivilágított udvarban. aki 680-ban Kr. patakzik a vér. fehér mártír-ingek vérben áznak. Egy szemtanú. hogy a férgek ne bánthassák az eltemetettet. hogy az már távolról tompa morajként hallatszik és rémülettel tölti el a már előre felizgatott idegeneket. éles kard. imádkozó dervisek hátán. a mártírok csoportja pedig „Haszán Huszein!”-t kiabálva. üdvözült kifejezés. mesélte el nekem az esetet: . hogy az élveeltemetést hónapokig kibírja. Szörényi mondja: „A legtöbb fakír és dervis testén. Néhány perc alatt a tiszta. hófehér paripán végigszáguld a dervisek hátán. ha valamelyik jógi eltemetteti magát. Idegrázóbb. ahol a testet vágni.után. vannak úgynevezett érzéketlen zónák. a következőképpen. u. az indiai angol konzul és a segédkező orvosok és fakírok jelenlétében megtörténtek az előkészületek a temetéshez. Mert ugyanis. A jógi nyelvét visszahajlították a torkába. jajveszékelő perzsa kezdi meg a menetet a fáklyák. Ezekután 30-40 csupaszhátú férfi jön. Egynémely hisztérikus ember hátgerincében pedig úgynevezett üregek képződtek. lélegzete és szívverése elálljon. akárcsak halott volna. Azonkívül. hogy fizikumuk kárt szenvedne. amelyekből szivárog. hogy az illető valamit érezne.és akaratkoncentrációval. Azután egy maharadzsa. olyan erősen. Arcvonásaik azonban semmi fájdalmat nem árulnak el. Sokszázra menő.akárcsak a narkózisnál . hogy minden testi funkciója egy időre megszűnjék. nagy pátosszal és nagy izgatottságot okozó módon ismertetik perzsa nyelven Haszán Huszein mártírhalálát. kezükben nehéz. De az arcokon a fájdalomnak nyoma sincs. mely a sok ütéstől feldagad és egészen kékesfekete színűvé lesz. meghatóbb. mely ritmikus időközökben veri öklével a mellét. mint dr. hogy a hangyák be ne 12 . egyre gyorsuló ritmusban ütik-verik a fejeket. a sokezer perzsa résztvevő hangos zokogásba tör ki. Közben a katalepszia mindjobban erőt vesz testén. Általában véve a hisztérikus extázisban a test kisebb-nagyobb mértékben érzéketlen.

az intenzív munkára termett. a megtisztulásnak: de ránk. melyeket aztán langyos vízzel jól kiöblítettek.Most már hiszed? A jógi teste. elernyedt. Végül elfalazták s elföldelték és fűmaggal meg zabbal hintették be a sírt s őröket állítottak melléje. A pecséteket feltörték. elhaló hangon súgta: . s így lassan visszatért az életbe. 13 . ujjait. A test összeaszva kuporodott a zsákban. kísértésekkel és le kell győznünk magunkban mindent. Azután zsákba varrva a testet. lelkünk az intenzív életre. Egy óra elteltével már fel tudott ülni és valami nagyon könnyű. A mi testünk. melyek összezsugorodtak. Három hónap múlva azután kiásták a jógit. nagyon kevés táplálékot fogadott el. az angol konzul és a maharadzsa saját pecsétjükkel látták el a zsákot és leeresztették a sírba. mert akkor lassan felőrölnék. Majd néhány perc múlva a jógi lélegzeni kezdett. európaiakra ezer veszedelmet rejt ez magában. mely eddig merev volt. ami alacsony. Ezután egy jógi mantramokat mormolva belelehelt elalélt társa szájába. kisimították. Nyomban bedörzsölték olajjal. Nekünk Prometheusként kell harcolnunk az akadályokkal. Ez a merész kísérlet a lélek óriási hatalma mellett bizonyít. a viaszkot eltávolították a testüregeiből.hatolhassanak a testüregeibe. hogy ezzel a nagy élet általános nívójának emeléséhez hozzájáruljunk. Az indusok számára véralkatuknál fogva helyes ez az útja az önlegyőzésnek. mire a feltámadott felnyitotta szemeit és rávetvén tekintetét az angol konzulra.

a tökéletes isteni szeretet! Minél nagyobb valakiben ez az önzetlen. az nem árt nékik és ha kezeiket valakire ráhelyezik. Szent Patrik. valami különös kegyelem által. Önzetlen. Konstanzban. mint a szeretet gyógyító erejéről. hogy Józsuának adja át ezt az erőt. a legnagyobb főpap. isteni adománynak tekintették. Az Ó-testamentumban sokat olvashatunk erre vonatkozóan. Mózesnek megparancsolta Isten. Az Úr Jézus így szól az Új-testamentumban: „Az én nevemben ördögöt fognak űzni. hogy a sok gond és megpróbáltatás közepette semmi sem hajt olyan erővel Istenhez. A gyermek. hogy kisebb csodák történtek általuk. mérges kígyókkal fognak játszani. Semmiről sem beszél annyit a biblia. csupa szeretettől és csupa bensőséges tűztől áradó emberek már a legrégibb időkben is gyógyítottak kézrátevéssel. Szent Bernhard. annál bensőbben fordulunk a hithez. Illés próféta halott gyermeket támasztott fel. hogy föléje borult és Istent hívta segítségül. melyeket használt. melyekből evett. továbbá bizonyos mágikus módszerek. A régi görögöknél Aeskulap temploma híres lett az ott végzett kúrákról. „Az igazi orvostudomány és a hit elválaszthatatlanul összefüggésben vannak egymással” mondja Hartmann Eduárd. a segíteni vágyó nagy szeretet lobogó lángra gyújtotta egész valóját. De mi az ösztönös anyai szeretethez képest a teljesen önzetlen isteni szeretet . hogy ekként forrásává lett a mindenható erőknek . A szeretet enyhítő. meggyógyítja a sebet. ha megüti magát. Azért az Isten szolgáinak hivatása ősidők óta szorosan összefügg az orvoslással. de szívük telve volt hittel és szeretettel s így csodákat tudtak művelni. a kulcsok. úgy. kilenc nyelven fognak beszélni. ugyanezen a módon hívta életre Illés próféta a kétségbeesett sunamita anya holt fiát. gyógyító hatalma már az anyai szeretetben is megnyilvánul. Krisztus. csak ki kell ezeket fejleszteni. segítenitudást különös isteni kegyelemnek. forró emberszeretet. A régi keresztény egyház követte Jézus példáját és bizonyos szerzeteknek ma is az ápolás s a gyógyítás a feladatuk. és ha valami halálos mérget isznak.MÁSODIK RÉSZ PSZICHOFIZIKAI MÓDSZEREK I. Halála után még a tányérok is. hogy azzal magán és másokon segítsen. Minden emberben kisebb-nagyobb mértékben megvannak ezek a titokzatos segítő és gyógyító erők. És minél jobban meg vagyunk verve valami bajjal. tíz süketet és három némát gyógyított meg. úgy telítve voltak magnetikus erőkkel. A legalkalmasabb fejlesztőmód az önlegyőzés s az önzetlenség gyakorlása. mint a testi fájdalmak. annál inkább szolgájává tudja tenni fizikuma delejének erejét. . a tűz nem fog rajtuk. Tagadhatatlan. nagy. szintén betegeket gyógyított. 14 .Krisztus nevében egy nap alatt tizenegy vakot és tizenhat bénát. A gyógyítani-. gyógyítson és enyhítsen. ösztönszerűleg odasiet anyjához és a szerető kéz simogatása. az ír szent. segítenivágyó. az a beteg meggyógyul”. A vad néptörzsek között régen és ma is a pap egyszersmind az orvos is. az anya csókja enyhíti a fájdalmat. A régi papok a mi modern orvosainkhoz képest valószínűleg tudatlanok és ügyetlenek voltak.midőn az isteni tűz. kézrátevéssel gyógyított.

aki néhány évtized előtt halt meg Szibériában. Franciaország királya is kézrátevéssel gyógyítottak. többek között Justinián császárt is így szabadították meg gyógyíthatatlan betegségétől. akik a nagy élet kerekét hajtják. Ha azt akarjuk. Vespásián császár időnként egyszerű kézrátevéssel vakokat és bénákat tudott gyógyítani. Pyrrhos. konnersreuthi stigmatizált fiatal leány. Az áhítatos Edward angol király a „megismerő”. Szuggesztióval vagy telepatikus úton legerősebben álomban lehet hatni. főleg elalvás előtt kell arra gondolnunk. Epirus királya. hogy időnként fellépő bénaságát. szintén csodás gyógyításokat vitt véghez egyszerű imával és kézrátevéssel. Erre vonatkozólag Konstantin császár esete a legmeglepőbb. vakságát. vannak. Olaf norvég király kézrátevéssel gyógyította meg Egilt. Nemrégiben. úgyszintén mások kisebb bajait imával meg tudja gyógyítani. Benső meglátásával Rasputin előre megőrizte és megjósolta a cári uralom összeomlását s e romokon egy új világ keletkezését. A mai életben is vannak ilyen misztikus hatalommal rendelkező földi nagyságok. ahogy őt nevezni szokták és Fülöp. miként az valamikor Aeskulap templomában történt”. aki egy ideggyógyász felügyelete alatt kézrátevéssel gyógyított. hogy az elébehozott betegeket a földre fektette. vagy a mesterséges álom előidézésével megy végbe. Mint Thomson Jay Hudson mondja: „Nehéz megérteni. akiknek egész teste gyógyító kisugárzást áraszt. 10-15 centiméterre emelkedett fel a földről. javulást szuggerálunk. A gyógyíthatatlannak tartott cárevicset egyetlen kézrátevésével az orvosi világ bámulatára meggyógyította és ezzel a „csodatettével” olyan befolyást szerzett magának. Ha valakire telepatikus úton akarjuk átvinni gondolatainkat. akiknek csodálatos eredményeit csakis megszállottsággal vagy okkult erőkkel magyarázhatjuk meg. Jellemzőek azok az esetek. aki egyszerű parasztcsaládból hírneves csodatettei által az orosz cári trón közelébe került. szintén sok csodakúrát vitt véghez. hogy egy lépéssel a sötétségből a megismerés világosságára jut s ez a félöntudat.Szent Margit. A néhány év előtt feltűnt Laveczky László és Wunderlichné valószínűleg szintén gyógyerő-centrumok voltak. Szent Katalin és a Daniámus nevű mártír szintén gyógyítottak. Az orosz Szent János. Ez a csodálatos orosz szent misemondás közben. úgy. aki olyan mélyen vallásos. csupa-szeretet pap által feladott utolsó kenet gyógyulást hoz a betegre. vagy valakinek gyógyulást. Plinius úgymond: „Vannak emberek. ezt olyan időben kell tennünk. amikor az illető elalvóban van. mikor valamelyik szentéletű. mint Mersi és Psyl még a mérges kígyómarást is meg tudják gyógyítani egyszerű kézrátevéssel. S az áldozatként felfogott szenvedésnek hatalma olyan erőt kölcsönöz Neumann Teréznek. midőn az ostyát felmutatta. hogy őt emlegették Oroszország teljhatalmú uralkodójának. a kólikát és vesebajt csodálatos eredménnyel gyógyította. Paul Blechinger. hogy miként sienai Szent Katalin testén. őrajta is minden pénteken Krisztus öt sebe mutatkozik. kezeivel és meztelen lábaival simogatta. mely annyira megvilágítja a szellemet. akik. II. Ugyancsak néhány év óta szerepel egy újabb csoda a lapok hasábjain: egy Neumann Teréz nevű. hogy a tér csak egy formája az objektív gondolatnak és hogy egyáltalán nem gátolja a benyomások szubjektív átvitelét”. Az utolsó évtizedek kimagasló misztikus alakja volt az orosz Rasputin. Hadrián császár a vízibetegeket gyógyította úgy. Szent Otilia nagy szeretettel megölelt egy mindenki által került leprást és az meggyógyult. egy öreg pékmester. a budapesti Operaház ifjú zenészére. hogy valamely kívánságunk teljesüljön. Agrippa de Netfesheim azt mondja: „Van egy tudomány. 15 . Salzburgban.” A spanyol Salamandores és Ensalamondoresek majdnem minden betegséget meg tudtak gyógyítani imával és ráleheléssel. hogy ujjait a püffedt részekre helyezte. És bizonyosan sokan emlékeznek Pethesre.

anyagi világ iránt és lassan megnyitjuk lelkét a szellemi síkok finomabb rezgései iránt. s amelyek kellemessé teszik számára az életet. céltudatos. Semmit sem hallani. például egy kirakatot. azonkívül ez az állapot szükséges a különböző okkult tehetségek kifejlesztésére is. betegségtől. mint az iparos hasznot húzhat belőle. Passzív állapotban könnyen megbékül.” A gondolatok megszámlálhatatlan mennyiségben jönnek létre. Belátja. Új. hogy az ember nagyszerűen fel van szerelve. életük azonban határolt. teremtő gondolatok áradata valósággal megrohan bennünket. hogy vagyunk. nemes érzésekkel felfegyverkezve fog kilépni az élet küzdőterére. tükörsima gondolat. s a megvigasztalódás okvetlenül bekövetkezik. ha nem koncentráltuk. gondolatok. hogy csak féken kell tartania és helyesen kell alkalmaznia gondolatait. melyek különben kevésbé hozzáférhetőek számunkra. hogy milyen erő rejlik a gondolatban és érzésben és belátja. s így minden rossz e földön elveszti számára tövisét. vagyis passzív állapot kiváló csillapítószer mindenféle lelki emócióval szemben. eszmék s érzések. nem rögzítettük meg azokat. s a tengernek meg kell merevednie. A passzív állapot mindenkire nézve értékes. A szellemi munkás éppúgy. míg körülbelül tíz perc után az abszolút nyugalom helyzetébe jutunk. íratlan laphoz kell hasonlítania. Később gyakoroljuk a passzivitást nyílt szemekkel: feszítsünk egy darab papirost rajztáblára és szögezzük rá a tekintetünket merően. mint a kis haboknak el kell múlniok. nyúljon e gyógyszerhez. hanem erős. Mivelhogy a szellemi síkon hasonló csak hasonlóhoz vonzódik. semmit sem érezni: ez az igazi passzív állapot. koncentráljuk gondolatainkat először arra a témára. Passzív állapotban agyunknak egy fehér. hogy ne váljunk feltűnés vagy nevetség tárgyává. céltudatos gondolatokkal és erős. ha érzelmeink viharosak. vagyis a passzív állapot hullámzásmentes. Mint Brandler Pracht mondja: „Gondolatvilágunk hasonló a tengerhez. s csak azután helyezzük magunkat passzivitásba. le kell simulnia. mintha olajat öntöttek volna rá. a magas. Az utcán. úgyhogy minden izmunkat elernyesszük. mint a hullámhegyek. ilymódon érzéketlenné tesszük a külső. csodálat tölti el. s az előbbiek. elkeseredett. Majd gyakoroljuk magunkat az utcán s az üzletekben. Aki rosszkedvű. még azt is. s így olyan erőkkel fog rendelkezni. A passzivitás a szellemnek megadja a lehetőséget. Füleinket dugaszoljuk el. megvigasztalódik az ember és reménnyel telik el a lelke. Mindent el kell felednünk. Úgy a nagy hullámoknak. Amennyiben ekként a földi embert teljesen elnyomjuk és minden külső behatástól elzárjuk. A siker és boldogulás alapja a sikeres aktív gondolatkoncentráció. csak a diszharmóniára hajlamos ember lehet a gonosz hatásoktól megszállva. érzéseit s akkor nem lesz többé a titokzatos erők által ide-odadobált vak sajkás. szemeinket kössük be és feküdjünk le. melyek megvédik őt bajtól. miként a nyári szellőtől érintett hullámfodrok. csakhamar új gondolathullámoknak csinálnak helyet. mely tekintetünknek nyugvópontul szolgál. akkor gondolatvilágunk olyanforma. A negatív. De az erkölcsileg magasan álló ember is megtalálja ezúton az előrehaladását. És ha így kikapcsolódtunk az anyagból. nem is sejtett tervek és meglátások ébrednek bennünk. 16 . akkor gondolataink könnyedén hullámoznak ide-oda.és érzésvilágot követel. De ha érzésvilágunk csöndes. De a negatív. Addig kell gyakorolni ezt az állapotot. egy pontot kell kiszemelnünk.Ha az ember mindezt tudja. amelybe be akarunk hatolni. hogy testének funkcióit erősen befolyásolhassa. melyeknek hordozására rendes öntudat-állapotunkban nem is vagyunk képesek. nyomtalanul eltűnnek. Ha például valamely tudományos kérdést akarunk megvilágítani. semmit sem látni.

Hogy ezt elérjük. Majd magasra emeljük vállunkat. vagy másnéven napszövedék. amit azzal végzünk. fejünket kissé hátrafektetjük. Ezt a lélegzési gyakorlatot egymásután nyolcszor-tízszer megismételjük. külön-külön szemügyre vettük volna. előbb a következő gyakorlatokat kell végeznünk: karjainkat egyenesen hol jobb. tiszta és csillogó lesz és látásunk megerősödik. Ha mélyen és erősen lélegzünk. ha pedig a hasüregbe akarjuk nyomni a levegőt. És pedig arcunk minden vonalát tökéletesen kell látnunk. a keleti jóga szerint szoros összeköttetésben áll az asztráltesttel. tekintsünk a tükörben egyenesen a szemünkbe. Az asztráltest a mély lélegzés által olyan erőt kap. Az izommegfeszítést a kéz izmainál kezdjük. de ne hirtelen. vagyis asztráltestünkre is hatnak. Azután vagy tíz-tizennégy napig úgy kell a lélegzési gyakorlatokat végeznünk. Hogy helyesen táplálkozhassunk levegővel. ha éjszakára szemünkre ebbe a teába mártott vászondarabbal borogatásokat rakunk. Ezzel mossuk meg szemeinket naponta kétszer-háromszor. feszítsük meg valamennyi izmunkat. majd pedig hideg vízzel. hogy tekintetünk kifejezésteljes és magnetikus legyen. azt. széles ívet írunk le karjainkkal. Szemünk erősítésére vegyünk naponta szemfürdőket. Az oxigénnal együtt finom éterrészecskéket is szívunk magunkba. azután mártsuk arcunkat mindennap egy tál hideg vízbe és igyekezzünk a szemünket nyitva tartani. amennyiben. E módszer által a solaris plexus. eleinte langyos. hogy lassan a gyomrunkba hajtjuk a levegőt. Nagyon ajánlatos. de kellő levegőtáplálékra is szükségünk van. akkor viszont a gyomrot húzzuk össze s a hasüreget tágítjuk ki. mígnem a víz fenekén elhelyezett tárgyat megláthatjuk. A solaris plexus. hol balfelé kitárjuk. így sajátítjuk el a centrál tekintetet. akkor a lélegzetet hosszabb ideig. azután karizmainkat megfeszítve. a szimpatikus idegrendszer centruma hasznos masszázsban részesül. hogy ha egy pontra nézünk is. ha a gyomrunkba akarjuk nyomni a levegőt. hanem lassanként. Ha a teli lélegzéshez hozzászoktunk. egész környezetünket olyan teljesen fogjuk látni. A magnetikus tekintet még a látszólag holt tárgyakat is mozgásba hozza s így ez a gyógymagnetizmus terén is nagy szerepet játszik. legalább tíz másodpercig vissza kell tartanunk és szintén tíz másodpercig kell kilélegeznünk. de úgy. Kitartó gyakorlattal elérhetjük.III. Kiváló szemerősítő az euphrasia officinalis-tea főzete.és nyakizmokat hagyjuk normális állapotban. 17 . szervezetünk nagymennyiségű oxigént szív fel. Ezáltal szemünk üde. mintha annak minden pontját egyenesen. melyek áthatják testünket s ott átváltozáson mennek keresztül és amellett tulajdonságaikkal a finomabb anyagú ódikus testünkre. hogy kezeinket fejünk fölött összekulcsoljuk. hogy könnyen ellen tud állni a fizikai test hatalmának. mellünket kidüllesztjük és szájunkat becsukjuk. Később fekve végezzük a lélegzési gyakorlatokat. hogy tekintetünknek olyan ereje lesz. hogy nekünk nemcsak ételre. Hogy életünket teljessé és sikeressé tehessük. majd a többi izmokra kerül a sor. majd pedig a hasüregbe és vissza. hogy közben az arcunkat teljesen láthassuk. minek következtében az ember pszichikai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. Egy idő múlva a következő gyakorlatot is megkísérelhetjük: az ember a belélegzésnél egészen hátrahajtja a fejét és csak a kilélegzésnél hozza normális helyzetbe. Meg kell gondolnunk. Mialatt a lélegzetet visszatartjuk. Ebben a helyzetben az orrunkon keresztül mélyen lélegzünk és a levegőt lassan a szájunkon át kibocsájtjuk. csak a fej. akkor a mellkasunkat összehúzzuk s a gyomrunkat kifeszítjük. melyre testünk háztartásának szüksége van. Az egyiptomi és perzsa főpapok a lélegzés tudományát szintén felvették a templomi misztériumok közé. a második nagy segédeszközt kell megszereznünk.

hogy valami nagy ellenségünk. vagy jó hajlamokat vesz át. láncként csavarodik lábaink körül. mint testileg kiegészítik. rosszakarónk áll előttünk és mi tekintetünkkel meg akarjuk az illetőt magunknak nyerni.” Ez a gondolatmenet helyes. hogy hirtelen lemondjon a dohányzásról. Ifjúság ural engem s a lelkem vidám és harmonikus. Meg kell tanulnunk. izzadság lepi el. A túl gyakori nemi kielégülés okkult szempontból is elítélendő. Tegyük fel. 18 . Az egyik házastárs átveszi a másiknak hajlamait. A legmeggyőzőbben látható a nikotin mérgező hatása a dohánygyári munkásokon és munkásnőkön. hogy szemünk tetszésünk szerint fejezze ki a különböző érzelmeket és pontosan azt az érzelmet. Sokan azt állítják. A szexuális egyesülésnél a két fél ódkisugárzása összevegyül s azonkívül bizonyos pszichikai és fizikai állapotok. Ugyanis a nikotin felrázza az idegeket s az elbágyadt intellektuális képességeket. amelyről nem akar lemondani. ezentúl valamennyi szervem rendszeresen és pontosan fog működni. hogy ennek az ő szenvedélye az oka. Konstituciójuk szerint mindenkinek más és más szervét támadja meg a betegség. amelyet éppen szuggerálni akarunk. energikusabbaknak érzik magukat. hogy a centráltekintetet mindjobban elsajátítsuk és igyekezzünk szemünkbe. Ennek a méregnek. hogy a dohányzás fokozza munkaképességüket. szédülés és lázas szimptomák jelentkeznek. . Akinek nincs hozzá ereje. A nikotinmérgezés kezdő stádiuma rendszerint abban nyilvánul meg. hogy ha dohányoznak frissebbeknek. s így nagyobb szexuális izgalomnál már egyetlen egyesülésnél is előfordulhat. vagyis a nikotinnak állandó használata bizonyos idegnek részleges bénulását okozza s ez a bénulás azután meggátolja az asztrális erők kifejlődését. hogy évek múltán külsőleg is hasonlítanak egymáshoz. amelyek eddigi érzéseivel és gondolataival nincsenek összhangban. hogy az emlékezőtehetség meggyöngül. tulajdonságait. minden rossz el fog halni bennem. jól összpontosítottuk gondolatainkat. a fantáziájuk s egyáltalán. mert ezáltal túl sok ód vonódik el a testtől. gyomorbajban és emésztési zavarokban szenved. lelki és testi állapotát. Ha jól gyakoroltuk tekintetünket. csakhamar nagymennyiségű oxigént vezet a testbe. hogy lassan úgy lelkileg. el fog távolodni tőlem és jó. Az élvvágy meggátol a harmónia fejlődésében és elhomályosítja az emberszeretetet. szakszerű lélegzéssel kísérve. kiegyenlítik egymást. Ez annyira mehet. Ez látszólag így is van.Emellett persze nap-nap után fixíroznunk kell tükörképünket. mely egymás iránt bennük él. Minél nagyobb a szerelem. annál nagyobb az ódkisugárzás. A sikernek harmadik nagy faktora a vágy. s egy idő múlva olyan hajlamok lesznek felette úrrá és olyan cselekvésekre érzi magát kényszerítve. Ez a processzus hozza magával a házastársaknál. vagy hetenként egy cigarettával szívjon kevesebbet s így lassan majd egészen leszokik szenvedélyéről. a légcsőhurut s a szemgyulladás. egészséges érzelmeknek fog helyet adni. ám egyik sem akarja belátni.szóval egy tisztító betegségen kell átesnie. Előbb azonban a testnek gyakran krízist kell kiállania. ideggyöngeség fogja el. miáltal erővel és egészséges energiával telik az meg. úgyhogy végül csak a tisztátlan légkörben érezzük jól magunkat. a leggyakoribb az ideges ingerlékenység vagy teljes érzéki tespedtség. tegye meg azt fokozatosan. hangulatok átplántálódnak egymásra. hogy embertársától valaki rossz. szellemi képességeik élénkebben nyilvánulnak meg. „Ezentúl teljesen erős és egészséges leszek. De majdnem minden dohányos ember kisebbnagyobb mértékben ideggyöngeségben. az ember gondolatmenete lassúvá válik és előáll a lassú mérgezés. minden hónapban egy szivarral. a kívánság erejének helyes kihasználása. tekintetünkbe hovatovább mind több és több koncentrált érzést és gondolkozást összpontosítani. Minden nemi izgalom növeli az ód kisugárzást. minél nagyobb a szenvedély. akkor ez sikerül is.

És ha jön a fájdalom. Hány ember bensejében ott trónol az önzés és körülötte annak esküdt barátai: az érzékiség. amely gondolat befolyásolja. Csak a türelmes elviselése a változhatatlannak hoz a léleknek áldást. jusson eszünkbe. az okkult igazság törvénye. sem a hívságos remény. semmi!. a gondolatok reális. amint mondottuk. hanem a szerencsétlenséget csak szaporítja. Semmi. „Milyen jólnevelt ember!” mondják erre. hogy teljes erővel kitörhessenek. valami kényelmetlen érzés lesz úrrá rajtunk. 19 . a lélek gyöngeségére vall. Midőn a rossz cselekedet megtörtént. hanem a lélek erőtlen. 5 Karma. Sem a nagy vágyódás. Ekkor megkezdődik a küzdelem a fensőbb ember és a gyönge. És ha egy egész világot meghódítottál volna cselekedeteiddel. egyszerűen oktalanság. mint a teozófus hit vallja: bizonytalan. gondolataiddal. De nemcsak az előidézőre. Az ember vizsgálja meg önmagát. annál kevesebb állati táplálékot szabad fogyasztania. Csupa ellenségei a fejlődésnek! Megismerésünk azt mondja: „Én ebben és ebben a hibában szenvedek és mindent el akarok követni. Tehát egy rossz gondolat folytonosan újabb gonosz gondolatokat eredményez. Minden annak a gondolatnak a szférájába kerül. A húsevő nehezen tud a teste fölött uralkodni. Elmúlik a szenvedés s az öröm. hogy igazán gondolkozzunk és igazán cselekedjünk. Nem a test gyönge. Dühös. hogy megszabaduljak tőlük”. nem árt nekünk. Minél magasabbra akar emelkedni az ember benső erőinek kifejlesztésében. igazságos kritikus szeme előtt. semmi. hisz az semmi. kínzó előérzete egy nehéz karmának. ugyanolyan. hogy minden szenvedésben nagy fejlesztő erő rejlik és hogy nemes cselekedet a nehéz sorsot emelt fővel elviselni. a belenevelt társadalmi formák nélkül. Arra kell törekednünk. A szív tisztaságának a gondolatvilágot is uralnia kell. ha szégyelljük magunkat saját benső. mint a szigorú. ami a belső embert burkolja és olyannak látja az ember magát. haragos. anyagi dolgok. Haladj el a világ előtt. Viszont minden jó gondolat a jó gondolatok egész láncolatát kelti életre bennünk.. hallhatatlanok és kitapinthatatlanok. Ez előtt a benső-felső én előtt. minden rossz tulajdonságnak meg kell szűnnie. hisz az semmi. melyek a testi érzékek számára bár láthatatlanok. alsóbb ember között. Minden rossz szokásnak. a hazugság. mint visszasugárzás.5 amellyel a megbolygatott harmóniát ismét helyrebillentjük. kicsapongó emberek és a durva élvhajhászok legtöbbje diszharmonikus természet és többnyire sokhúsevők. lehull. amilyen a kultúra s a felületes csiszolódás híján.. Naponta erős elhatározással és koncentrációval vegyünk lélegzetet és tökéljük el magunkban. mintha egy kést perverz vággyal ide-odaforgatnánk sebünkben. pedig bensejében mindenféle gonosz szenvedélyek leselkednek alkalomra. mert. nagy nyugalommal lépjünk eléje. felső énünk előtt. tovább egzisztálnak és hatásuk által értelmileg hozzájuk hasonló gondolatokat eredményeznek. de bensőnkkel összeköttetésben maradva.A testi indulatok felburjánzása a szellem. a türelmetlenség s a düh. az okozóra is hatással lehet a gondolatvilág. A szenvedésben több a szeretet. hisz az semmi. vagyis a lelkiismeret a bűnbánat által jelentkezik. mint az örömben. sem a balga epekedés. ne búsulj érte. Gondolatainknak mindegyre szabadabbaknak kell lenniök az önzéstől. aminek eredménye természetesen a jócselekedet okozta megelégedettség érzése. És ha egy egész világ összeomlott számodra. vagy arra az ismerősünkre. Ha bánat ér bennünket. hogy a jóban megerősödünk. s hogy minden panasz és jajveszékelés mit sem segít. hogy nem tud szakítani a vérberögzött éhséggel és vágyakkal. amelyek azután végeredményükben gonosz cselekedetekre visznek. ne örülj neki.

dr. s kékes felhőcske képében kering felfelé. Reichenbach Károly. Minden önzést és minden hiúságot. a jó és szeretetteljes ember ódja rózsaszínű. Az ód magyarázza meg nekünk a bibliai csodákat. Minden asztrális megnyilvánulás egy végtelenül finom anyag kivetítésével jön létre. békés és nagyon türelmes leszek és mindent úgy fogok venni. azokra hatni tudjon. mindenben helybenhagyjuk állításait. le akarok vetkőzni és azon leszek. hogy az ód az életerő anyagi hordozója. s ezt az erőt az éjszaki Istenség. negatívan hat.a világrendező hatalom után . A legtöbb ód a hajból. amellyel embertársunk javára szolgálunk. A tudományos kutatások alapján megállapították. annak barna. csakhogy az érzése. ezt bizonyítja nekünk a telepátia is. ódikus ember a természet ódikus bensejével összeköti magát. a nyomasztó gondoktól terhes életet élőké szürke s aki alacsony színvonalú. Semmi sem rosszabb. alakító. Határozzuk el. miáltal az meggyógyul vagy legalább is megenyhül. melynek tudós felfedezője dr. amely bennem él. viszont a baloldalon vörösen sugárzó és miként a balkéz.ezt a koncentrációt folytassuk naponta húsz-harminc percig. Az emberi delejesség. a fejlődésre törekvőé világoszöld. Mindent tökéletesen le akarok győzni és szenvtelen akarok lenni” . az ód. éltető erő az embertől le egészen a kristályok világáig. miként a jobbkéz az ásványi delej patkóra. finom anyagánál fogva minden durva anyagon áthat.„ód”-nak nevezte el. hogy minden nap legalább is egy jócselekedetet művelünk. hogy ódrezgéseit a természet ez. Igyekezzünk mindig vidám gondolatokkal elaludni. a mutatóujjból s a középujjból. Reichenbach puszta kezével el tudta téríteni az iránytűt. Ugyancsak Reichenbach derítette fel. Különösen erősen sugárzik az ód a hüvelykujjból. Az emberi test folytonosan ódot sugároz ki magából. szennyes életet folytat. Az ód egyszersmind a gondolat hordozója is. hangulata az éj folyamán megerősödött. a hívő. tehát testvére az N és X-sugaraknak. A párizsi polytechnikum igazgatójának. mégpedig a szenvedélyes ember kisugárzása sötétvörös. Ha mindent csak a magunk kicsi látószögéből szemlélünk és nem fogadjuk el senki másnak a véleményét. mintha az ujja egy mágnes lett volna. hogy egész valóm emberszeretettel teljen el. vagy amaz elemének rezgéseihez mérve. a mély gondolkozóké sötétkék. Krisztus és tanítványai magas etikai színvonalon 6 A hinduk „láthatatlan tűznek” nevezik ezt az emberben rejlő életerőt. mintha a bosszúságot s a diszharmóniát átvisszük az álomba. a lábakból és kezekből áramlik. ahogy jön. Ha van bennünk valami ebből a rút tulajdonságból. miáltal képessé válik rá. Odin után . Az ód az egész természetben uralkodó szerepet tölt be. a lelkileg betegeké pedig sötétzöld. annak sárga. hogy az ód polarizálva van. de nekünk semmiféle előnyt nem nyújt. hogy milyen érzéssel. Minden mágia úgy jön létre. a test jobboldalán kékesen sugárzó ód pozitíven hat. hogy a belső. hangulatban alszik el. Célomat még ebben az inkarnációban teljesen el akarom érni.„Ezentúl csöndes. Mert az egészséges ódot át lehet vinni a beteg testre. jóakaratú emberek kisugárzása világos kék. ha minden körülmények között. hogy mindenben neki van igaza és csak akkor nyugszik meg.6 Dr. mert ez gátlója a fejlődésnek. aki a művészetet s a finom környezetet szereti. Mindenkire nagyon fontos. ugyanabban a hangulatban fog felébredni. mert ugyanazzal az érzéssel. Roches ezredesnek sikerült az ember kisugárzását lefényképezni. tegyünk le róla. akkor láthatárunk mindig szűk marad. 20 . A legtöbb ember azt hiszi.

mely világosságot derít a kérdéses dologra. Kénsavas káliummal bekent papírt a testrészekhez viszünk közel. különösen vérségi kapcsolattal rokonok és házastársak között szoktak legfényesebben sikerülni. hogy elalvás előtt kutatólag mélyedt magába: hol és hogyan veszthette el papírjait? Álmában azután egy férfit látott. le is fényképezhető. hanem az akarattól s a gondolattól irányítva. Az iskolás diákok nagyon jól teszik. ami a betegek zavaros ódáramlásában harmóniát teremtett s visszaadta nekik az egészséget. A szuggesztió nyomása a motorikus idegeket befolyásolja. hogy a két kísérletező között uralkodjék. asztrállátáshoz fordulni. hogy ezzel az ismeretlennel reggeli bevásárlásai alkalmával olykor találkozni szokott. Az ódsugárzás az emberi agyvelőből. valamint az igazságról és igazságtalanságról táplált véleménye nem más. annál biztosabb az eredmény. vagy spanyolfalat helyezünk el. aki elvesztette összes iratait. Emlékezett rá.és akaratátvitel általánosságban két egymással rokonszenvező és hasonló ódsugárzású egyén között. mint láttuk. erkölcsi felfogása. ha valamely nekünk érthetetlen dologra világosságot akarunk deríteni. hogy legalább két órával a kísérlet előtt a legteljesebb harmónia kell. Magától értetődik. tiszta. Gondoljunk valami nagyon rikító színre vagy valami nagyon erős. s ezt N-sugárnak nevezték el. Elvesztett tárgyak kutatásánál is ajánlatos az álomhoz. istenes életük folytán gazdag. A médium az átvett benyomásokat pedig papírra veti. s íme: a kénsavaskálium foszforeszkáló fényben villan fel és a papíron az illető testrész körvonalai rajzolódnak le. odament hozzá. annál biztosabb az eredmény. majd gondoljunk szavakat. aki görög feladatát álmában oldotta meg. következésképpen az ódkisugárzása két embernek. mint a tömeget uraló szuggesztív áramlat. egy másik kisugárzást is felfedeztek. aki a földről felvette az iratokat és kabátja zsebébe tette azokat. vagyis a bennünk élő másodlátáshoz. minél jobban sikerül egy ideát átvinnünk az álomba. hogy milyen gyógyszer hoz számukra enyhülést. nem mint az ujjakból füstkarikák felhője alakjában száll el. Ismerek egy tanulót. Telepatikus kísérlet. mint a világosság. végül pedig bizonyos távolságból folytatjuk azt. midőn ismét megpillantotta. Ha valamely feladatot meg akarunk oldani. Egy asszony-ismerősöm. Az operatőr a médiuma mögött alakokat rajzol a táblára. ellenben az elektromos hullámok minden irányba egyformán kiterjednek s így a távolság arányában gyengülnek. hogy egyik világrészből a másikba is átcsap. Legközelebb. sőt. . Az ód olyan.mire az illető úr készséges örömmel átadta a papírokat. mely néha olyan erős. 21 . egészséges ódot sugároztak. fűszeres ízre és vigyük ezt át a médiumunkra.álló. mert akkor az álomban az asztrál-öntudat mélyebben az emlékezetbe rögződik. Két francia tudós: Blondelot és Charpentier. Most egy anyagi válaszfalat emelünk az operatőr és a médium között. gyógyulást. Valamely kornak a divatja. mely szintén az emberi testből árad. majd fal által elkülönítve végezzük a kísérletet. A telepatikus gondolat. bizonyos irányba hatoló csúcsívben sugárzik tova. előbb egy kendőt akasztunk közéjük. Épp ezért a telepátia a legnagyobb távolságokra is lehetséges. vagy pedig olyan álomlátományt idéz elő. Minél hathatósabban tudjuk koncentrálni gondolatainkat és akaratunkat elalvás előtt. ha elalvás előtt mégegyszer átolvassák leckéjüket. Minél hasonlóbb a természete. minek következtében a szabad asztráltest elvégzi a munkát. később egész mondatokat. elmesélte. jelleme. nem találta-e meg elveszett iratait. és megkérdezte tőle. Némelyek megálmodják. üveglencsék által koncentrálni és szétszórni lehet. Nancyban. elalvás előtt koncentráljuk magunkat a kérdéses ideára és asztrális öntudatunk meg fogja tenni a magáét.

minden hibánktól meg tudjuk magunkat szabadítani. üldöz bennünket. A gyermek agyában ilymódon gyakran valamilyen szimbolikus álomlátomány keletkezik. majd hirtelen Henrik de Guise herceg képe mutatkozott a tükörben s azután több mint hússzor egymásután Navarrai Henrik. Midőn Medici tudni akarta. amelyek másodlátásra képesítették tulajdonosaikat. vissza tudjunk emlékezni. Egyszerre csak Swedenborg kijelentette. Tegyünk egy bársonypárnára egy jólcsiszolt hegyikristályt. melyre ha az imádkozó merően rászegezte tekintetét. azonképpen a kutyák és a lovak is clairvoyantok. lefekvés előtt gyakoroljuk. meg fog jelenni. arra éber öntudattal. hogy amit álmodunk. mely legalább négy-öt centiméter vastagságú és szegezzük tekintetünket húsz-harminc percig annak felső felületére. a kiváló svéd tudós. Vértódulás következménye. Kiváló látnoknő volt Mária Prevost. eseményeket előre meglátta. Egy kristályra vagy egy fényes korongra koncentrált tekintet sok emberben másodlátást idéz elő. távolbalátás. Angliából jövet egy este Gothenburgban egy kereskedőhöz volt meghíva. mint nyitott szemmel. vagyis másodlátó lett. Mózes és Salamon úgynevezett bűvösgyűrűvel rendelkeztek. melyben a dolgokat. az úgynevezett kristály víziót. Gusztáv Adolf svéd királynak is volt egy ilyen gyűrűje. Karjaikat a gyermek fejecskéje alá helyezik. miközben csendesen a keze után nyúl. Néhány óra múlva jelentette. noha nagyon ki volt téve a tűzveszélynek. hogy a tüzet lokalizálták és az ő stockholmi háza. hogy ekként az ódikus kapcsolat teljes legyen. ahol az asztal roskadásig rakva étellel. Vérkeringési zavarok és légzési nehézségek következménye. s annak a személynek a képe. Valahányszor valakinek a jobb szemébe nézett. meglátta a belső embert. És ha az embernek a bal szemébe nézett. A kristály golyóban való másodlátást. Mások befolyásolása az álomban a következőképpen történik: az operatőr az alvó fölé hajlik és szuggerálja őt. mindenkor az aggyal történik. hogy Stockholmban. kezükkel pedig megfogják a gyermek kezét és ekként suttogják el figyelmeztetéseiket. A lámpának vagy más világító forrásnak a hátunk mögött kell állnia és a fénynek nem szabad túlságosan erősnek lenni. csodálatosképpen sértetlen maradt. ki lesz Franciaország jövendő ura. 22 . hogy álmunkban harci jeleneteknek vagyunk szemtanúi. a világhírű kalandor. Az anyák könnyen szuggerálhatják gyermekeiket. vagy pedig arról. Swedenborg Emánuel. Cagliostro. Elalvás előtt 10-15 percig végezzünk gondolatkoncentrációt és lélegzési gyakorlatokat. Südermalm környékén borzalmas tűzvész dúl és a csodálkozó társaságnak pontosan beszámolt a tűzvész lefolyásáról. aki állandóan látott. A vadnépek. Bizonyos hangok és bizonyos illatok. hogy valaki fojtogat. lábunk pedig délfelé irányuljon. A clairvoyant csukott szemmel éppúgy lát.Elalvás előtt a vágy ereje által és némi koncentrációval élve. vízzel telt fehérüvegre koncentrált tekintettel idézte fel magában a másodlátást. Medici Katalinnak egy ovális érctükre volt. amelyre koncentráltan gondolunk. Azon kell lennünk. Jakob Böhme a másodlátást egy fényes cinkkehellyel ébresztette fel. vagy az az esemény. A másodlátás vagy látnokság. Alvás közben fejünk északfelé. fiai jelentek meg a tükörben és mindenik annyiszor. hogy nagy tömegekről álmodunk. Az állatok szemében kis lángocska alakjában meglátta a lelket. szagok bizonyos álmokat idéznek elő. Melléje fekszenek. Emésztési zavarok alkalmával álmunkban nagy dáridókon veszünk részt. A régi zsidó főpapok ünnepi ruhájának mellvértje tizenkétféle nemes drágakőből készült. meglátta a testi szenvedést s annak gyógyszereit. hogy lefekvés előtt két órával már ne együnk semmit. csodás dolgokat látott a maga és mások életéből. ahány évig uralkodott.

ha átvisszük embertársunk szervezetére. A magnetizőr és a páciens mindenekfölött arra törekedjenek. hogy a lámpafényt ibolyaszínű selyemernyővel tompítjuk. A kezünk ódjával mintegy befonjuk azt a bizonyos tárgyat. annál nagyobb a felfogóképessége. Szerezzünk be egy hibátlan krómképüveget. Ha módunkban van violaszín villanykörtét szerezni. Minden koncentrációra használt tárgyra két-háromszor előzőleg rálehelünk. vagy nevezzük így: életdelejességgel minden növényt pompás fejlődésre juttathatunk. német filozófus. vagy legalább is nagy lelki harmóniában. Vagy pedig vízzel telt üvegbe tekintünk. hogy ódikus kisugárzásuk kellőleg összekeveredjék. hogy három méter távolságra ülünk tőle és a levegőbe tekintünk. vagy pedig valamely szekrénynek a politúrozott ajtajára. a gondolat és az életerő materiális hordozója. Roches kísérletei bebizonyították. hogy a gyógymagnetizmusnak semmi köze a hipnotizmushoz. ezzel előmozdíthatjuk a kísérletek sikerét. Elsatnyult szobanövények és dísznövények akaraterős ódátvitellel úgy nagyság. az atomokba hatol” . s ekként óddal telítjük. majd egész homályosan alakok bontakoznak ki.A magnetizmus az ember legbelsejéből ered. ez egy homorúra csiszolt üveglap. tehát egy puszta pszichikai művelet. Kepler. mert a betegség semmi más. Hipnotizálni csupán embereket és állatokat lehet. Kísérletet tehetünk úgy is. A besugárzást minden tizenkét ülés után meg kell ismételni. így pl. hanem a szubstanciák legbelsejébe.mondja du Prel. különben a kísérlet meddő. Minél több bizalommal és szeretettel viseltetik a páciens a magnetizőr iránt. amelyből az abnormis anyagcsere támad. úgy. hogy egymással ódikus rokonságban legyen. Magától értetődik. melyet életerőnek nevezünk. 23 .. Szembe kell ülniök egymással és néhány percig kézenfogva kell tartaniok egymást. amit úgy csinálunk. Eleinte a tükörben csak a saját képmásunkat látjuk meg. úgy ez a beteg testben helyreállítja a harmóniát. utóbb pedig színt és életet nyernek. Azután elsötétítjük a szobát és kezünkbe vesszük a tükröt. a bekent oldalával lefelé. mely körülbelül 13-18 cm nagyságú. mint erő. a 16-17-ik század nagy asztronómusának anyját boszorkánysággal vádolták. De szegezhetjük tekintetünket egy fehér papírlapra is. Gyógyítás magnetizmussal. később egy fehér felület jelenik meg. A konkáv oldalon a tükröt kifényesítjük és vattával kibélelt dobozba helyezzük. A rálehelésnél koncentrációval összekötött lélegzési gimnasztikát folytatunk. de úgy. ódátvitellel. Az ód az akarat. melyet égő gyertyákkal állítunk körül. akkor nem a felső felületekre. hogy tekintetünket egy pohár vízbe szegezzük. mert kezei alatt a növények gyönyörűen fejlődtek. magnetizálni mindent lehet. hogy kezünket mintegy két-három centiméter távolságba tartjuk a tárgytól és legalább is hétszer magnetikus sugarakkal befonjuk. hogy a poharat valami piros anyaggal vesszük körül. hogy a mázolás egészen egyenletes legyen. hogy hüvelykeink a tükör felületét érintik. A konvex felületét fekete spiritusz-lakkal kell bekenni. A hipnózis csak az akaraterő által hat. amelyek idővel egyre erősebben körülvonalazott formában jelentkeznek. úgy. A szuggesztió csak agytól-agyra hathat és nem óddal telített anyagoktól az agyra. Ha az egészséges ódot a beteg testrészre átvisszük. hogy a két individuum kell. mert a violaszínű fény elősegíti a másodlátást. mint az ódcirkuláció egyensúlyának zavara. úgy. Azonban mindkét félnek szimpatizálnia kell egymással. .Távollátás a mágikus tükörben. mint pedig virágzási képesség tekintetében csodálatosan befolyásolhatók. így az ódikus kisugárzás egymásravaló hatása erősebb lesz. De azt is megtehetjük. míg a magnetizmus anyagi természetű és egy finom anyagnak az akaraterő által történő átvitele.

karmája nem engedi meg a gyógyulást. aki szenvedélyeit még nem győzte le. A legkevésbbé gyógyítható a reuma.A betegek valósággal mohón szívják magukba az ódot. Az ilyen tisztaszándékú. Az a magnetizőr. baloldalunkat pedig a jobbkézzel magnetizáljuk. krétaporszerű üledékként veszi körül az ízületeket. öntözzük meg magnetizált vízzel. de legfeljebb harminc percig tarthat. Azért kíséreljük meg az áram fejlődését előbb élettelen tárgyakon. ott a magnetizőr csak enyhíthet. legfeljebb háromszor lehet csak egy és ugyanazt a pácienst magnetizálni. de nagyon elővigyázatosnak kell ilyenkor lenni. mégpedig jobboldalunkat a balkézzel. tehát kárbavész és olykor idegfeszültséget idéz elő a páciens szervezetében. bénulásokat. vagyis nincs egész valóságával jelen. annál nagyobb a hatás. Túl sokáig tartó magnetizálás azért is káros. csak az ilyen ember hathat kitartóan a betegre. s a csontokat. de nem segíthet alaposan. Csak az erkölcsileg magasan álló ember fejleszt igazán tiszta és csodatevő ódot. clairvoyantok kijelentései szerint abban az időben. Egy-egy kezelés Ennemoser dr. gyakorlott koncentrációval az ódot teljes erővel a beteg testrészére irányítjuk. Szobanövényeken is gyakorolhatjuk magunkat. vagy az ujjakkal. Magnetizmussal sebet is lehet gyógyítani. aztán rakjuk a jobbkezet néhány percig arra a helyre. átviszi azokat a páciensére. szerint legalább öt. A gyógyulás elsősorban függ a kisugárzás nagyságától. Az ód annál hatásosabb. a cél tisztaságától s a szeretet nagyságától. sőt függ a gyógyerejébe vetett hitétől is. zavarok állhatnak elő. hogy ódkisugárzásukból a magnetizőr ne vegyen fel túl sokat. Egyik főfaktora a gyógymagnetizmusnak7 az akaraterő. Állatokat is lehet magnetizálni. Minden erőt gyakorolnunk kell. búskomorságot. Ekként a magot csodálatos gyorsan csírázásra bírhatjuk. ahol a mag fekszik. az akaraterő erősségétől. Minél erősebb az akarat. mert az állati ód durva ösztönökkel van telítve. A legkönnyebben lehet gyógyítani a gyulladásokat. ezek okozzák a közismert köszvény-daganatokat. erősakaratú magnetizőrök a tisztánlátók. elmezavart lehet megszüntetni és sok léleknek vigaszt nyújthatunk vele. hisztérikus görcsöket és merevgörcsöket. Magnetizáljunk vizet. Ahol az illető determinált sorsa. anélkül. de ez is eloszlik. gyökerüktől fölfelé magnetizáljuk és magnetizált vízzel öntözzük. a balkézzel pedig fogjuk a cserepet. A magnetikus öngyógyítást keresztbetett kezekkel végezzük. vagy a tenyérrel. Húsz vonásnál többel nem szabad a pácienst telíteni. A kezelés mindig kinyújtott karral történik. 24 . Ha a magnetizőr valakire ráerőszakolja az ódját. Hetenként kétszer. hogy a páciens kisugárzásával egyesülne. midőn egész szeretetükkel segíteni akarnak. 7 A delejes gyógymód kezelési szabályait Ennemoser. mert így a test az idegen óddal túltelik s ezt nem tudja feldolgozni. valóságos világító lángoszlopként állnak ott! S e lángoszlopból hatalmas ódsugarak áramlanak és a beteg ódkisugárzásával vegyülnek. Tegyünk kísérletet: miután a növénymagot a földbe helyeztük. minél önzetlenebb és önfeláldozóbb a magnetizőr. mert a testben felgyülemlett húgysav nyálkás. bonni egyetemi professzor foglalta rendszerbe. mely a magnetizőrt áthatja. legfeljebb az ujjakból árad nagyobb mennyiségű ód. eskórt. Éles. A növényeket növési irányukban. Ha ellenben a magnetizőr szórakozott. kristályokat és áramunk hovatovább erősebb lesz. félelem és bizalmatlanság a magnetizőr ódbehatolását visszautasítják. A szervezet ellenszegül és ezáltal veszélyes izgalmi állapotba kerül. Antipátia. úgy a tisztánlátók csak alig-alig látják kisugárzását.

Az asztráltest hatalmát a földi testen úgy erősíthetjük meg. Innen van. Ez a finomanyagú ódikus test az anyagi test életének idején ennek a formáihoz kötve van és állandóan befolyása alatt áll. nem pedig. az élete az anyagi testnek. Vannak emberek.és a durva test között meglazítani s a földi testnek vaspáncéljából kiemelni. asztráltestét a Vezúv lejtőin látták lebegni. hogy teljesen akaratunk és gondolatunk eszköze. hogy ki tud lépni a fizikai testből. amint azt a materializációs fenomének. ugyanis szomnambül-állapotban a beteg a legbiztosabban ható gyógyszert szokta megjelölni. hogy az asztráltest a földi testen fölülkerekedjék. asztrállárva? Az asztráltestet másszóval ódikus testnek is nevezzük. csak asztrál. ezenkívül pedig különböző képességek nyilvánulnak meg ilyenkor benne. mint rendes körülmények között. mint egy kiszolgált uniformist és ezentúl. hogy asztrálteste kilép fizikai testéből és látható. Ha meghalunk. színben és világosságban. asztrálteste és mentálteste. porrá lesz. másszóval asztrállárvák. akkor egynéhány vonással a magnetikus mélyalvás. kísértetek bizonyítják. továbbá testünket. lelkünk kiköltözik az anyagi testből. vagyis minél kevesebb húst fogyasztunk és ha minél bensőbb életet élünk. tükörképei múlt életünk alakjainak. Mi bizonyos tekintetben már testünk anyagi léte alatt is idő és tér fölött állunk. Az egyház által rendelt böjtök. fáradságos búcsújárások az áldozathozáson kívül főleg a fizikum trenírozására s a lélek erejének a test fölött való megerősítésére szolgálnak. A halál után az asztráltest végérvényesen elválik a földi testtől és minden egyéni sajátosságát megőrzi. míg a földre vissza nem tér. Ilyen ember volt Bulwer „Zanoni” regényének hőse. hogy a rosszat lassan elnyomja. más szóval: leveti földi testét. Mentáltestünk összes létformáink élete alatt egy és ugyanaz marad. trenírozzuk. Ekként az emberiség köré mintegy gyűrűt fonnak. akinek. A szomnambül-álom olykor a páciens különös hasznára szolgál. mert mihelyt az asztráltest elhagyja az anyagi testet. A hindu titkos tanok s a spiritiszták hite szerint ugyanis az embernek három teste van: anyagi teste. mint kópiák. miként lelkünk. 25 . mint finomabb anyagból alkotott hűséges utánzata földi testünknek. úgy mentáltestünk is egyre fejlettebbé. Ki a Mester? A jó gondolatok az univerzális törvények által minden emberben hasonló gondolatokat ébresztenek. pedig ezek csak árnyalakok. melynek az a célja. az ún. hogy a látómédiumok néha különböző alakban látják magukat megtestesülve. még azt is elérheti. Ez az életerő tartalmazója. Földi testünk elpusztul. észlelhető jelenségeket hoz létre a különböző tárgyakon. rabszolgája legyen a földi testnek. alárendeltje legyen. mialatt fizikai teste aludt. vagy pedig önmagát teszi láthatóvá. mert általa önmaga-orvosává válik. egész földi életeinken át megmaradnak az asztrál-síkon. Asztráltestünk azonban nem egyéb. ez meghalt. akiknek asztrálteste olyan hatalomra tett szert. tulajdonképpen ez az éltető ereje. mihelyt sikerül nekünk az összeköttetést az asztrál. Az asztráltest hasonlít a földi testhez. Ezek az asztráltestek. átváltozik. másnéven másodénnek is nevezzük. csak természetesen. szomnambül-álom is előidézhető.Ha a páciens több ülésen át elaludt. Mi az asztráltest. mint egy lovat.és mentáltestében él. ha minél kevesebb úgynevezett vérestáplálékot. gazdagabbá válik szépségben.

Ha a solaris plexusra koncentráljuk magunkat. Koncentráljuk gondolatainkat a soláris plexusra tehát azzal a határozott akarattal. szemeiben a béke világít. És ha az ilyen ember nem is uralkodó. akinek ölében a kenyér rózsává változott. ami a világon volt és van. öreg barátnőm. gondolat meg van örökítve. Ugyanis mélyen a koponyában az agy felszínén egy különös koncepciójú szerv van.A tökéletességre törekvő felsőbbrendű ember a testét csak gépezetnek tekinti. legtitkosabb természetét is átfogja. Fülöp. A nagy emberszeretet. színekké. mellyel teljesen eggyéolvadt. spanyol király alatt egy karmelita dominikánus így nyilatkozott: . de feje az égbe magaslik. Ez úgyszólván a felszín. De ki a Mester? A Mester a titkok titkának tudója. mind bensőbb összeköttetésbe jutunk az éterikus szférával s ekként hovatovább mindinkább belelátunk. Descartes a lélek székhelyének nevezi. Tudása minden dolgok legbensőbb lényét. Ismereteit. valamikor a színpadon a magyar nyelvnek s a magyar dalnak harcosa volt és mikor megöregedett. a durva anyagi dolgokat dematerializálni tudja. hol a pszichikai világok rezgéseihez megfelelően feszíti idegszálait. koncentráljuk magunkat agyunkra. ami anyagi. hogy nekünk kereső. beleérzünk az akasába. De nem úgy a felsőbbrendű embernél. ifjúszívű asszony hetvenéves korában festőnő lett és keresményéből hol ennek. ahol mindennek. hangulata és gondolatai szerint hol a fizikai. A magasabbrendű ember agyában ez a kis műszer az illető akarata. Azután negatív állapotba helyezzük magunkat koncentráció és lélegzési gyakorlatok kíséretében. a dalok már csak bágyadtan remegtek ajkáról. a titkok tudója. Ennek a szervnek a működése hasonlít a hegedű csavarjaihoz. akkor meglátjuk minden állapotban. lélegzési gyakorlatokat végez. van és lesz.A Mester tudása határtalan és mindenre kiterjed a legfinomabb árnyalatokig. Ezt a példát látjuk a szenteknél is. Ez a szerv az átlagembereknél egészen szunnyadó állapotban van és az ilyen ember idegei a fizikai sík rezgéseihez idomulnak. vagyis finomabb anyagi formákba tudja öltöztetni és viszont. Ha másodlátásunkat fokozni akarjuk. mint az anyagi formáknak nyoma marad. tudását. * Van nekem egy kedves. melyet a földi élet hullámai hasztalanul ostromolnak. úgy. melyen minden cselekedet és minden eszme. A tökéletesbülésre törekvő ember a soláris plexusra koncentrálva gondolatait. ez feszíti meg az idegeket erősebben vagy gyöngébben. Ha a Napra vagy a Holdra koncentráljuk magunkat. melyek számunkra már teljesen felfoghatatlanok. aki szabaddá és függetlenné tette magát mindentől. mindent. Íme Szent Erzsébet. Lábaival bár a földön áll. hogy megismerjük további fejlődésünkhöz vezető utat. hogy a soláris plexus felé irányítja visszatartott lélegzetét. akik erre a fokra jutottak. az akasában az összes élőlények minden tulajdonsága és minden mozdulása megismerhető. A rezgések megváltozása által a gravitáció levitációvá alakul. hanem az akasából. Hol 26 . mégis nagy ember. ez gyorsítja meg az agy rezgéseit. Ha mindezt szisztematikusan gyakoroljuk. fejlődő embereknek erőtartályunkká és vezetőinkké lettek. S ez a fehérhajú. Dicsőség mindazoknak. az univerzális világosságból. egész benső valónkat megismerjük. hol annak a rászorult ínségesnek segítő angyala. Homlokán szeretet sugárzik. az univerzális Szellemből. mely a másodlátás eszköze. mint egy hatalmas sziklát. a hindu Siva a lélek szemének minősíti. ami volt. úgy a gondolat-formáknak. II. szíve rendületlenségénél fogva az élet közepébe állította őt. bölcsességét nemcsak egyszerű tapasztalatokból meríti. Igen. Az adeptus. hasztalanul viharoznak körül. minden tér és idő határa nélkül. mellyel magasabb céljait szolgálja. képekké változtak lelkében.

a munkában és a jócselekedetekben és örvendetesek a tűrésben és szenvedésben s akkor majd mindeneket meg fogtok érteni és mindeneket tudni fogtok. hogy minek köszönheti sikereit. Kit a Sors. víg és sikeres voltam. a mi imánk. a királyfi. munkára és jócselekedetekre serkentő nagy egyházi és világi szónokok alapozták meg és emelik a kultúrát. Uram! Indiában a fakírok és jógik teremtették meg a lelkinívót. Buddha. Társasága szinte rajongás-számba menő szeretettel veszi körül. hol kenyeret.Annak köszönhetem. Krisztusnak. tudósok. mert az energiámat nem pazaroltam el! Csak azok a meddő emberek. vegyészek. hanem inkább adja a rosszat. a mangófa alatt ülve végzi az ő szent meditációit. Nem adja meg gyáván magát. fejlődik. hogy én mindig keveset álmodoztam. amin a nép felemelkedik. melyben Isten szól hozzánk és mi szólunk Őhozzá ez legyen: Szeretem a bízó lelket. Mert egy bizonyos fejlődési fokon megnyilvánul előttünk a nagy élet titka. hanem mindig csináltam valamit: hol művészkedtem. nyugaton. felfedezők. hogy ők milyen szerencsétlenek. az ács fiának imája a jótett. ő finom mosollyal felelte: . amit köszönhetek. hol gyereket. Igyekezzetek nagyok lenni a tudásban. akik a fejüket lógatva sopánkodnak. a gyógyítás és a segítés volt. S mikor egyszer valaki megkérdezte tőle. amit az élet hozott s így mindig megelégedett. Amíg fel nem kiálthatja: Győztem. ha földre sújta. Talpra ugrik százszor újra. mérnökök. majdnem pajkos. Mi magyarok fiatal nemzet vagyunk. amik ma még rejtve vannak előttetek.szállást. Mindig jókedvű. hol tüzelőt ad nyomorgó testvéreinek s amellett sohasem pózol a jóságával. hol gazdasszonykodtam. de ebben az ő vidámságában valami csodálatos bölcsesség van. a művészek. hol fájószívű embert csitítgattam. -&- 27 . Nálunk. De mindig azt csináltam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful