JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKAL MELAYU

SOALAN: SEORANG TOKOH FALSAFAH SERTA BUAT HURAIAN TENTANGNYA TAJUK : PLATO DARI SUDUT FALSAFAH DAN IDEALISME NAMA : SITI NUR SYAKIRAH BINTI MAT TAZALI NO MATRIK : JEA 080134 NAMA PROF : DR.AMRAN MUHAMMAD NAMA TUTOR : CIK FATMAWATI BINTI SIDIK

SEMESTER 1 08/09 AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA

Isi kandungan

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perkara Pengenalan Latar Belakang Sumber Falsafah Plato Idealisme Plato Kesimpulan Bibliografi

Muka surat 3 4 5 6 7 8

PENGENALAN
Falsafah politik Plato berupaya membahaskan dan menghuraikan pelbagai sudut kehidupan manusia berkaitan hubungannya dengan Negara.Hal ini demikian kerana falsafah politik Plato berbeza dengan falsafah politik moden yang mempersoalkan masalah perorangan dan haknya berbeza dengan falsafah politik kontemporari yang lebih 2

cenderung kepada membahas istilah politik seperti kebebasan,kesepakatan atau persetujuan ,demokrasi,keadilan,kekuasaan,kewibawaan dan kebebasan. Bag Plato manusia dan Negara memiliki persamaan yang hakiki sekiranya manusia baik maka Negara pun baik.Justeru sekiranya sesebuah Negara berada dalam keadaan baik bererti manusianya pun baik,sebaliknya apabila manusia berkelakuan buruk bererti negaranya pun teruk.Negara merupakan cerminan daripada manusia yang menjadi warganya. Pemikiran Plato perlu difahami dalam konteks sejarah,peradaban dan budaya politik Yunani secara umum,Athens dan Sparta secara khusus yang sedikit banyaknya telah mempengaruhi pemikiran Plato.Pada awal kedewasaannya Plato telah menulis buku republic,manakala buku politicus dan the laws ditulis pada masa tuanya.Buku republic sangat terkenal sehingga diakui sebagai satu hasil seni sastera yang paling agung dan merupakan karya manusia yang terbesar pernah ditulis dalam bidang falsafah.

LATAR BELAKANG
Nama Plato yang sebenar ialah Aristokles.disebabkan dahi dan bahunya yang amat lebar ia mendapat gelaran Plato dari seorang jurulatih senamannya.dalam bahasa yunani Plato berasal dari kata benda “platos” iaitu kelebaran dibentuk daripada kata sifat

3

“platus” bererti si lebar.plato dididik dan dibesarkan oleh pyrilampes yang merupakan saudara mendiang ayahnya serta menjadi bapa tiri kepadanya.plato dilahirkan dan dibesarkan pada zaman perang peloponesos sedang bergolak.beliau menyaksikan kekalahan Athens dalam perang peloponesos pada 404 sm.kekalahan Athens telah merangsang semangat plato untuk terlibat dalam arena politik.guru falsafah yang amat dikagumi,dihormati dan dicintai plato ialah Socrates yang menjadi guru dan sahabat kepada beliau.kematian Socrates pada tahun 399 sm menjadi permulaan pada pengembaraan Plato yang cukup lama.

SUMBER FALSAFAH PLATO
Hampir keseluruhan karya falsafah Plato menggunakan “kaedah sokrat”iaitu kaedah yang dikembangkan oleh Socrates juga dikenal dengan nama “kaedah

4

dialektik”atau juga disebut “elenkhus”.Kaedah itu wujud dalam satu bentuk soal-jawab atau dialog sebagai usaha untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan.Plato berjaya menghasilkan kaedah sokrat dengan menulis dialog-dialognya ke dalam sayu bentuk kesusasteraan yang mampu memberi kesan terhadap ramai orang dari abad ke abad.

Pemikiran Plato tidak hanya dipengaruhi oleh Socrates.Plato pernah belajar ilmu falsafah dari Kratylos,murid Herakleitos.si gelap (hoskoteinos)mendapat gelaran tersebut disebabkan oleh falsafahnya yang sukar difahami.Herokleitos mengajarkan bahawa setiap benda itu sentiasa bergerak dan berubah-ubah serta tidak ada sesuatu pun yang akan tetap dan tidak berubah.Plato mengenal ajaran Parmenides yang bergabung menyusuli pemikiran Herakleitos.Parmenides beranggapan bahawa sesuatu benda itu tidak bergerak dan yang ada itu merupakan abadi serta tidak boleh berubah-ubahh.Plato mengakui kebenaran ajaran Parmenides tetapi kebenarannya tidak berlaku di dunia nyata dan Plato mengatakan sesuatu benda yang abadi itu berlaku di alam idea.

IDEAALISME PLATO
Plato percaya bahawa idea adalah realiti yang sebenar yang dapat dikenal pasti melalui pancaindera.Pohon,manusia,haiwan dan sebagainya akan mati dan berubah tetapi idea berkaitan pohan,manusia,haiwan tidak akan pernah berubah.Menurut Plato idea bukanlah sekadar gagasan atau gambaran yang hanya berada di dalam pemikiran manusia 5

kerana idea bukanlah sesuatu yang subjektif yang tercipta oleh daya fikiran manusia.Bagi Plato sebagai realiti yang sebenarnya idea bersifat objektif.Idea itu

mandiri,sempurna,abadi dan tidak akan berubah.Plato beranggapan alam indera bukanlah yang sebenar kerana sifatnya sentiasa berubah-ubah,tidak tetap,tidak abadi,majmuk dan aneka ragam.Alam indera merupakan bayangan atau gambaran yang tidak lengkap dan tidak sempurna dari dunia idea.Plato mementingkan alam idea kerana beliau beranggapan alam indera merupakan tiruan sementara dari alam idea.

Terdapat dua cara untuk mengenal alam indera dengan alam idea.Alam indera dikenal pasti melalui pancaindera manusia contohnya manusia mengenal meja yang pelbagai ada yang bulat,ada yang segiempat dan sebagainya sedangkan alam idea dikenal pasti melalui akal budi contohnya manusia memasuki alam idea serta mengenal idea tentang meja yang sempurna,tunggal dan abadi.Idealisme Plato berbeza dengan idealisme moden.Plato beranggapan alam idea merupakan suatu realiti yang objektif disebabkan itu idealisme Plato sering disebut idealisme realisti manakala idealisme moden bersifat subjektif serta disebut idealisme subjektif.

KESIMPULAN
Gagasan Negara idea dengan ahli falsafah raja merupakan gagasan yang dipertahankan oleh plato sehingga karyanya yang terakhir.Plato mencipta gagasan negara idea bukan untuk dijadikan pedoman praktik tetapi merupakan suatu idea,idaman atau

6

cita-citanya dalam usaha untuk menjawab pertayaan ke mana arah tuju Negara dan bukan untuk menjawab pertayaan cara mengurus atau mengatur sesebuah Negara.

Plato juga menyedari bahawa tidak mungkin Negara idea itu dapat diwujudkan secara sempurna dalam alam indera ini kerana yang penting bukanlah kehadiran secara fizikal di alam indera ini,melainkan kita perlu menghayati prinsip-prinsip dalam Negara idea itu.

BIBIBLIOGRAFI
J,H RAPAR,1993.falsafah politik Plato.Dewan bahasa dan pustaka.Kementeriaan pendidikan Malaysia.Kuala Lumpur.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful