You are on page 1of 12

‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.

‬‬

‫دﻟﺗﮫ ﭘﯾل ﮐړئ‪ :‬ﭘﮫ ﺗور ﮐﯥ وﻟﯾﮑﺊ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐړئ‪ .‬د اړوﻧده ﺷراﯾطو او د دې ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﺑﺷﭘړوﻟو ‪9‬رﻧ‪4‬واﻟﻲ او ﻓﺎﯾل ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫وﻣوﻣﺊ‪ .‬ﭘدې ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﯥ د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻓﯾس ﻧﺷﺗﮫ‬
‫ﯾﺎدوﻧﮫ‪ :‬دﻟﺗﮫ ﭼﯾﮏ ﮐړئ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ھم ﻏواړئ د ﺷﮑﻧﺟﯥ ﭘروړاﻧدې د ﺗړون ﻟﮫ ﻣﯾﻧ‪B‬ﮫ وړو ‪9‬ﺧﮫ د ‪O‬و\ﮫ ﮐﯾدو ﻏو\ﺗﻧﮫ وﮐړئ‬
‫ﺑرﺧﮫ ‪ .A.1‬ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫د ‪ USCIS‬اﻧ‪T‬رﻧﯾټ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﯾره ‪ -‬ﮐﮫ‬ ‫د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ‪T‬وﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت ﺷﻣﯾره ‪ -‬ﮐﮫ‬
‫ﺷﺗون وﻟري‬ ‫ﺷﺗون وﻟري‬ ‫د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺷﻣﯾره ‪ -‬ﮐﮫ ﮐوم وي‬

‫ﻣﻧ‪B‬ﻧﯽ ﻧوم‬ ‫اول ﻧوم‬ ‫ﺗﺧﻠص‬

‫ﻧور ﻧوﻣوﻧﮫ وﮐﺎروئ؟ ھو ‪ -‬ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ﭘﻼر ﻧوم ﯾﺎ ﺗﺧﻠص ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړئ‪:‬‬

‫ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ‬

‫د اﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺷﻣﯾره‬ ‫د ﺳړک ﻧﻣﺑر او ﻧوم‬

‫ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن‬ ‫د ډاګ ﮐوډ‬ ‫اﯾﺎﻟت‬ ‫\ﺎر‬


‫د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﭘوﺳﺗﻲ آدرس )ﮐﮫ د ﭘورﺗﮫ ﭘﺗﮫ ‪9‬ﺧﮫ ﺗوﭘﯾر وﻟري(‬
‫د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﯾره‬
‫ﭘﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﯥ ‪ -‬ﮐﮫ ﮐوم وي‬

‫د اﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺷﻣﯾره‬ ‫د ﺳړک ﻧﻣﺑر او ﻧوم‬


‫د ډاګ ﮐوډ‬ ‫اﯾﺎﻟت‬ ‫\ﺎر‬
‫د واده ﺣﺎﻟت‪ :‬ﻣﺟرد _____ واده ﺷوی _____ طﻼق ﺷوی _____ ﮐوﻧډه _____ ﺟﻧﺳﯾت‪ :‬ﻧﺎرﯾﻧﮫ ____ \‪B‬ﮫ _____‬
‫د زﯾږون ﻧﯾ‪T‬ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬ ‫\ﺎر او د زﯾږون ھﯾواد‬
‫دﯾن‬ ‫ﻧژاد‬ ‫د زﯾږون ﺗﺎﺑﻌﯾت‬ ‫ﻣﻠﯾت اوس‬
‫ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ‪T‬ول ﻏو\ﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ و‪T‬ﺎﮐﺊ‪ ___ :‬ا‪ .‬زه ھﯾ‪9‬ﮑﻠﮫ د ﮐډواﻟ‪ :‬ﻣﺣﮑﻣﯥ ﭘروﺳﯥ ﮐﯥ ﻧﮫ وم‪.‬‬

‫ک ____ ب‪ .‬زه اوس د ﮐډواﻟ‪ :‬ﻣﺣﮑﻣﯥ ﭘروﺳﯥ ﮐﯥ ﯾم‪ .P____ .‬زه د ﮐډواﻟ‪ :‬ﻣﺣﮑﻣﯥ ﭘﮫ ﮐړﻧو ﮐﯥ ﻧﮫ ﯾم ‪ ،‬ﻣ‪4‬ر زه ﭘﺧوا وم‪.‬‬
‫ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﺑﺷﭘړ ﮐړئ‪:‬‬
‫ا‪ .‬وروﺳﺗﯽ ‪B‬ل ﮐﻠﮫ و ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺧﭘل ھﯾواد ﭘرﯾ\ود؟ )ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل( _____ ب‪ .‬اوﺳﻧﯽ ﺷﻣﯾره "‪9 "I -94‬ﮫ ده ‪ -‬ﮐﮫ ﮐوم وي؟ ______‬
‫پ‪ .‬ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ د ھرې ﻧﻧوﺗﻠو ﺳره ﺳﺗﺎﺳو د ﻧوي ﻧﻧوﺗﻠو ﻟﯾﺳت ﺳره ﭘﯾل ﮐول‪.‬‬
‫ﻧﯾ‪T‬ﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ وﺿﻌﯾت ﭘﺎی‬ ‫ﺣﺎﻟت‪:‬‬ ‫‪B‬ﺎی‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‪:‬‬
‫ﺗﮫ ورﺳﯾږي‬ ‫ﺣﺎﻟت‪:‬‬ ‫‪B‬ﺎی‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‪:‬‬
‫ﺣﺎﻟت‪:‬‬ ‫‪B‬ﺎی‪:‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‪:‬‬
‫د ﭘﺎﺳﭘورټ ‪NO‬ﮫ‪_______:‬‬
‫ﮐوم ھﯾواد وروﺳﺗﯽ ﭘﺎﺳﭘورټ ﺻﺎدروي؟‬ ‫د ﺳﻔر ﺳﻧد ﻧﻣﺑر‪________ :‬‬ ‫د ﺧﺗﻣﯾدو ﻧﯾ‪T‬ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‪:‬‬
‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ اﻧ‪4‬ﻠﯾﺳﻲ رواﻧﻲ ﯾﺎﺳت؟‬
‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻧورو ژﺑو رواﻧﻲ ﯾﺎﺳت؟ ﻟﯾﺳت‪:‬‬ ‫ھو……… ﻧﮫ‪_____ :‬‬ ‫ﺳﺗﺎﺳو ﻣورﻧ‪ :‬ژﺑﮫ ‪9‬ﮫ ده؟ )او ژﺑﮫ؟(‬

‫‪For official use only‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 1 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑرﺧﮫ ‪ .A.2‬ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﯾړه او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬


‫)د ﺧﭘﻠو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺑرﺧﯥ ﺗﮫ ﻻړﺷﺊ(زه واده ﻧﮫ ﻟرم‪____ .‬‬ ‫ﺳﺗﺎﺳو ‪jJ‬ﮫ‪:‬‬
‫ﮐﺎل(ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ?وﻟﻧﯾز‬
‫د ﭘﺎﺳﭘورټ ﺷﻣﯾره ‪ -‬ﮐﮫد زﯾږون ﻧﯾ?ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬د‬ ‫د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺷﻣﯾره ‪ -‬ﮐﮫ ﮐوم وي‬
‫ﻧور ﻧوﻣوﻧﮫ ‪ -‬ﮐﮫ ﮐوم وي‬ ‫ﻣﻧ‪j‬ﻧﯽ ﻧوم‬ ‫اول ﻧوم‬ ‫ﺗﺧﻠص‬
‫د واده ﻧﯾ?ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬
‫د زﯾږون ‪j‬ﺎی‪:‬‬ ‫د واده ‪B‬ﺎی‪:‬‬
‫ﺟﻧﺳﯾت ‪ -‬ﻏوره ﮐړئ‬ ‫د واده ‪B‬ﺎی‪:‬‬ ‫د واده ﻧﯾ?ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬
‫ﻣﯾرﻣن‪_____ :‬‬ ‫ﺳړی‪_____ :‬‬
‫اﯾﺎ دا ﺳړی ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ دی؟ ھو‪) _____ :‬ﻻﻧدې ﺑرﺧﯥ ﺑﺷﭘړې ﮐړئ‪ (.‬ﺗﮫ‪) _____ :‬دا ﭼﯾرﺗﮫ دی؟(‬
‫وروﺳﺗﯽ‬ ‫ﮐﻠﮫ ﭼﯥ‬
‫ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو‬ ‫وﺿﻌﯾت‬
‫دﻣﺧﮫ ﭘﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻣﯾره "‪ - "I -94‬ﮐﮫ ﮐوم‬
‫ﮐﯥ ﯾﺎﺳت ‪ ،‬د رارﺳﯾدو‬ ‫اﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم د‬ ‫د ﻣﺟﺎز اﺳﺗو@ﻧﯥ د ﭘﺎی ﻧﯾ?ﮫ‬
‫ﭘﺧواﻧ‪ T‬ﻧﯾ?ﮫ‬ ‫ﻣﮭﺎﺟرت ﭘﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﯥ دی؟‬ ‫)ﻣﯾﺎﺷت ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬ ‫د ﺧﺎوﻧد ﺣﯾﺛﯾت ‪B‬ﮫ دی؟‬
‫ھو‪ ___ :‬ﺗﮫ‪___ :‬‬
‫ﮐﮫ ‪jJ‬ﮫ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ وي ‪ ،‬اﯾﺎ ﻏو‪J‬ﺗﻧﻠﯾﮏ ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دی؟‬
‫ھو‪) _____ :‬د دې ﺳړي ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﺷوي د اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺳﺧﯥ ﮐﯥ د ﭘﺎ ‪page‬ې ‪ 9‬ﭘورﺗﻧ‪J T‬ﯾﯥ ﮐوﻧﺞ ﮐﯥ د ﺧﭘﻠﯥ ﻣﯾرﻣﻧﯥ‬
‫ﻧﮫ‪_____:‬‬
‫ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوﻣﺎن‪ .‬ﺧﭘل ?ول ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟﯾﺳت ﮐړئ ‪ ،‬ﭘرﺗﮫ ﻟدې ﭼﯥ ﻋﻣر ‪ ،‬ﻣوﻗﻌﯾت ‪ ،‬ﯾﺎ واده ﺣﺎﻟت‬
‫زه ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻧﮫ ﻟرم‪ A.3) .‬ﺑرﺧﯥ ﺗﮫ ﻻړﺷﺊ‪ .‬ﺳﺗﺎﺳو د ﺷﺎﻟﯾد ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت(‬
‫________ زه ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻟرم‪ .‬د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ?ول ﺷﻣﯾر ___ ‪N‬‬
‫ﻣدﻧﻲ ﺣﺎﻟت‬
‫د زﯾږون ﻧﯾ?ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪/‬‬ ‫ﻣﻧ‪j‬ﻧﯽ ﻧوم‬ ‫اول ﻧوم‬ ‫ﺗﺧﻠص‬

‫ﺟﻧﺳﯾت ‪ -‬ﻏوره ﮐړئ‬ ‫ﻧژاد‬ ‫ﻣﻠﯾت‬ ‫‪J‬ﺎر او د زﯾږون ھﯾواد‬


‫ﺳړی‪_____ :‬ﻣﯾرﻣن‪_____ :‬‬
‫اﯾﺎ دا ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ دی؟ ھو‪) _____ :‬ﻻﻧدې ﺑرﺧﯥ ﺑﺷﭘړې ﮐړئ‪ (.‬ﺗﮫ‪) _____ :‬دا ﭼﯾرﺗﮫ دی؟(‬
‫ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ د وروﺳﺗﻲ ﺷﻣﯾره "‪ - "I -94‬ﮐﮫ ﮐوم وي وﺿﻌﯾت ﮐﻠﮫ ﭼﯥ وروﺳﺗﯽ‬ ‫ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ وروﺳﺗﯽ رارﺳﯾدل‬

‫اﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم د ﻣﮭﺎﺟرت ﭘﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﯥ دی؟‬ ‫د ﻣﺟﺎز اﺳﺗو@ﻧﯥ د ﭘﺎی ﻧﯾ?ﮫ )ﻣﯾﺎﺷت ‪/‬‬ ‫ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﺣﺎﻟت ‪B‬ﮫ دی؟‬
‫ھو______ ﻧﮫ‪_____ :‬‬
‫ﮐﮫ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ وي ‪ ،‬اﯾﺎ ﻏو‪J‬ﺗﻧﻠﯾﮏ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل دی‬
‫ھو‪) _ :‬د دې ﺳړي ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﺷوي د اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺳﺧﯥ ﮐﯥ د ﭘﺎ ‪page‬ې ‪ 9‬ﭘورﺗﻧ‪J T‬ﯾﯥ ﮐوﻧﺞ ﮐﯥ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻋﮑس‬
‫ﻧﮫ‪_____:‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 2 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﻣ‪y‬ه او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬


‫ﺑﺮﺧﻪ ‪ : A.2‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ‪w x‬‬
‫‪0x‬‬ ‫‪0‬‬ ‫د ﻧﻮم ‪0‬‬
‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫‪x‬‬ ‫~ﻮﻟﻨ‪ y‬اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫د اﻣﺮﯾﮑﺎ د‬ ‫ﻣﺪ‪ v‬ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ‪x‬‬ ‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫ﻟﯿﮑ‪x T‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫د زﯾ‪m‬ون ﻧﯿ‪S‬ﻪ‬ ‫ﻣﻨ‪ TA‬ﻧﻮم‬ ‫اول ﻧﻮم‬ ‫ﮐﻮر‪ v‬ﻧﻮم )ﺗﺨﻠﺺ(‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﮋاد‬ ‫ﻣﻠﯿﺖ‬ ‫د زﯾ‪m‬ون ‪a‬ﺎر او ‪I‬ﯿﻮاد‬


‫(ی‪$%_____:‬ﻪ‪_____:‬‬ ‫'‬
‫‪A‬‬
‫دا‪)_____:‬ﭼ‪7‬ﺗﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻪ ‪ qp‬وروﺳ‪T‬‬
‫‪i‬‬ ‫دی؟(‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺑﺸ‪7‬ی ﮐ<ی‪(.‬‬
‫اﯾﺎ دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ +o‬دی؟ ﻫﻮ‪)_____:‬ﻻﻧﺪی ﺑﺮ‪' > B‬‬
‫‪i‬‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ وروﺳ‪ T‬رﺳﯿﺪو ﻧﯿ‪S‬ﻪ ﺷﻤﺎره "‪--"I-94‬ﮐﻪ وﺟﻮد ﻟﺮی وﻣﻨﻞ ﺷﻮ )د وﯾﺰی ډول(‬
‫‪i‬‬
‫وروﺳ‪ T‬رارﺳﯿﺪل‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ‬
‫)ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ‪ /‬ﮐﺎل(‬
‫‪0‬‬
‫اﺳﺘﻮ‪ TU‬د ﭘﺎی ﻧﯿ‪S‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪/‬‬ ‫د ﻣﺠﺎز د‬
‫اﯾﺎ ﺳﺘﺎ‪ 1‬ﻣﺎﺷﻮم د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ‪ +‬دی؟‬ ‫ورځ‪ /‬ﮐﺎل(‬ ‫ﺳﺘﺎ‪ 1‬د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﺎﻟﺖ ‪Z‬ﻪ دی؟‬
‫ﻧﻪ‪_____:‬‬ ‫ﻫﻮ‪_____:‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ +‬وی اﯾﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ‪a‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ +‬ﺷﺎﻣﻞ دی؟‬
‫‪I‬ﻮ‪ ) _____:‬ﯾﻮه ﻗﻄﻌﻪ اﻧ‪A‬ﻮر د دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم د ﻧﻬ‪ 7‬ورﻗ‪ 3‬ﭘﻪ ‪ 10/‬اړخ ‪ +‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪%‬ی‪( .‬‬
‫ﻧﻪ‪_____:‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫د ﻧﻮم ‪0‬‬
‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫‪x‬‬ ‫~ﻮﻟﻨ‪ y‬اﻣﻨﯿﺖ‬
‫‪x‬‬ ‫د اﻣﺮﯾﮑﺎ د‬ ‫ﻣﺪ‪ v‬ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ‪x‬‬ ‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫ﻟﯿﮑ‪x T‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫د زﯾ‪m‬ون ﻧﯿ‪S‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪/‬‬ ‫ﻣﻨ‪ TA‬ﻧﻮم‬ ‫اول ﻧﻮم‬ ‫ﮐﻮر‪ v‬ﻧﻮم )ﺗﺨﻠﺺ(‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﮋاد‬ ‫ﻣﻠﯿﺖ‬ ‫د زﯾ‪m‬ون ‪a‬ﺎر او ‪I‬ﯿﻮاد‬


‫(ی‪$%_____:‬ﻪ‪_____:‬‬ ‫'‬
‫دا‪)_____:‬ﭼ‪7‬ﺗﻪ دی؟(‬ ‫ﺑﺸ‪7‬ی ﮐ<ی‪(.‬‬ ‫‪A‬‬
‫‪6‬‬ ‫اﯾﺎ دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ FE‬دی؟ ﻫﻮ‪)_____:‬ﻻﻧﺪی ﺑﺮ‪' > B‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫وروﺳ‪ T‬رﺳﯿﺪو ﻧﯿ‪S‬ﻪ ﺷﻤﺎره "‪--"I-94‬ﮐﻪ وﺟﻮد ﻟﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻪ ‪ qp‬وروﺳ‪T‬‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ‬ ‫‪i‬‬
‫وروﺳ‪ T‬رارﺳﯿﺪل‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ‬
‫وﻣﻨﻞ ﺷﻮ )د وﯾﺰی ډول(‬ ‫)ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ‪ /‬ﮐﺎل(‬

‫‪0‬‬
‫د ﻣﺠﺎز د اﺳﺘﻮ‪ TU‬د ﭘﺎی ﻧﯿ‪S‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬اﯾﺎ ﺳﺘﺎ‪ 1‬ﻣﺎﺷﻮم د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ‪+‬‬ ‫ﺳﺘﺎ‪ 1‬د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﺎﻟﺖ ‪Z‬ﻪ دی؟‬
‫دی؟‬ ‫ورځ‪ /‬ﮐﺎل(‬
‫ﻧﻪ‪_____:‬‬ ‫ﻫﻮ‪_____:‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ +‬وی اﯾﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ‪a‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ +‬ﺷﺎﻣﻞ دی؟‬
‫‪I‬ﻮ‪ ) _____:‬ﯾﻮه ﻗﻄﻌﻪ اﻧ‪A‬ﻮر د دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم د ﻧﻬ‪ 7‬ورﻗ‪ 3‬ﭘﻪ ‪ 10/‬اړخ ‪ +‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪%‬ی‪( .‬‬

‫ﻧﻪ‪_____:‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫د ﻧﻮم ‪0‬‬
‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫‪x‬‬ ‫~ﻮﻟﻨ‪ y‬اﻣﻨﯿﺖ‬
‫‪x‬‬ ‫د اﻣﺮﯾﮑﺎ د‬ ‫ﻣﺪ‪ v‬ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ‪x‬‬ ‫ﺷﻤ‪y‬ه‬
‫ﻟﯿﮑ‪x T‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫د زﯾ‪m‬ون ﻧﯿ‪S‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪/‬‬ ‫ﻣﻨ‪ TA‬ﻧﻮم‬ ‫اول ﻧﻮم‬ ‫ﮐﻮر‪ v‬ﻧﻮم )ﺗﺨﻠﺺ(‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﮋاد‬ ‫ﻣﻠﯿﺖ‬ ‫د زﯾ‪m‬ون ‪a‬ﺎر او ‪I‬ﯿﻮاد‬


‫ﻣﺮد‪ _____:‬ﺧﺎﻧﻢ‪_____:‬‬
‫دا‪)_____:‬ﭼ‪7‬ﺗﻪ دی؟(‬ ‫ﺑﺸ‪7‬ی ﮐ<ی‪(.‬‬ ‫‪A‬‬
‫‪6‬‬ ‫اﯾﺎ دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ FE‬دی؟ ﻫﻮ‪)_____:‬ﻻﻧﺪی ﺑﺮ‪' > B‬‬
‫‪i‬‬
‫وروﺳ‪T‬‬ ‫وروﺳ‪ T‬رﺳﯿﺪو ﻧﯿ‪S‬ﻪ ﺷﻤﺎره "‪--"I-94‬ﮐﻪ وﺟﻮد ﻟﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻪ ‪qp‬‬
‫‪i‬‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ‬ ‫‪i‬‬
‫وروﺳ‪ T‬رارﺳﯿﺪل‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ‬
‫وﻣﻨﻞ ﺷﻮ )د وﯾﺰی ډول(‬ ‫)ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ‪ /‬ﮐﺎل(‬

‫‪0‬‬
‫د ﻣﺠﺎز د اﺳﺘﻮ‪ TU‬د ﭘﺎی ﻧﯿ‪S‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬اﯾﺎ ﺳﺘﺎ‪ 1‬ﻣﺎﺷﻮم د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ‪+‬‬ ‫ﺳﺘﺎ‪ 1‬د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﺎﻟﺖ ‪Z‬ﻪ دی؟‬
‫دی؟‬ ‫ورځ‪ /‬ﮐﺎل(‬

‫ﻧﻪ‪_____:‬‬ ‫ﻫﻮ‪_____:‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ +‬وی اﯾﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ‪a‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ +‬ﺷﺎﻣﻞ دی؟‬
‫‪I‬ﻮ‪ ) _____:‬ﯾﻮه ﻗﻄﻌﻪ اﻧ‪A‬ﻮر د دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻮم د ﻧﻬ‪ 7‬ورﻗ‪ 3‬ﭘﻪ ‪ 10/‬اړخ ‪ +‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪%‬ی‪( .‬‬

‫ﻧﻪ‪_____:‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 3 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ‪ .A.3‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﺎﻟﯿﺪ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬


‫‪B‬‬ ‫‪q‬‬
‫‪l‬ﻮرو‪j k‬ﺨﻪ وﯾﺮه ﻟﺮ‪h‬‬
‫‪Q‬‬ ‫‪ c‬ﺗﺎﺳﻮ د‬‫ﭼ‪X‬ې ‪Q m‬‬
‫وروﺳ‪ C‬ادرس ورﮐ?ئ‪ .‬ﮐﻪ دا ‪T‬ﻐﻪ ‪T‬ﯿﻮاد ﻧﻪ وي ‪W‬‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ د راﺗﻠﻮ دﻣﺨﻪ ﺧﭙﻞ‬
‫‪B‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪B‬‬
‫‪l‬ﻮرو‪j k‬ﺨﻪ وﯾﺮه ﻟﺮي‪) .‬د ﻟﯿﺴﺖ آدرس ‪a ،‬ﺎر ‪/‬‬
‫‪Q‬‬ ‫د‬ ‫‪c‬‬‫‪Q‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ﮐ?ئ‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﻪ‬ ‫ﭘ‪u‬‬
‫‪Q‬‬ ‫ﭘﺘﻪ‬ ‫وروﺳ‪C‬‬ ‫اد‬
‫ﻮ‬ ‫‪T‬ﯿ‬ ‫ﻣﻬﺮﺑﺎ‪ k‬وﮐ?ئ د ‪T‬ﻐﻪ‬
‫‪Z‬‬ ‫وی ‪،‬‬
‫‪qx‬‬
‫‪a‬ﺎر ‪ ،‬وارډ ‪ ،‬وﻻﯾﺖ ‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖ او ‪T‬ﯿﻮاد‪(.‬‬
‫‪R‬ﻮ‪k‬‬
‫‪B‬‬
‫اﺿﺎ[ ﺷﯿ‪Y‬ﻮﻧﻪ وﮐﺎروئ‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ‪ UQ‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ‪ B‬ﯾﺎ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪b‬‬
‫‪T‬ﯿﻮاد‬ ‫وﻻﯾﺖ‬ ‫‪a‬ﺎر‬ ‫ﺷﻤ‪X‬ه‬
‫د ﮐﻮ‪W c‬‬
‫ﻟﻪ)ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل()ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل(‬
‫ﺗﺮ‬

‫‪B‬‬
‫اوﺳ‪ C‬ﭘﺘﻪ ﭘﻪ ﻧ@ﻪ ﮐ?ئ‪.‬‬ ‫‪ CR‬ﭘﻪ اړه ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮﮐ?ئ‪ .‬ﻟﻮﻣ?ی ﺧﭙﻞ‬ ‫‪B‬‬
‫‪B‬‬ ‫ﭘﻪ ‪W‬ﺗ‪X‬و ‪ 5‬ﮐﻠﻮﻧﻮ ‪ UQ‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ‪T‬ﺴﺘﻮ ‪Q‬‬
‫اﺿﺎ[ ﺷﯿ‪Y‬ﻮﻧﻪ وﮐﺎروئ‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ‪ UQ‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ‪ B‬ﯾﺎ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪b‬‬
‫‪T‬ﯿﻮاد‬ ‫وﻻﯾﺖ‬ ‫‪a‬ﺎر‬ ‫ﺷﻤ‪X‬ه‬‫د ﮐﻮ‪W c‬‬
‫ﻟﻪ)ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل()ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل(‬
‫ﺗﺮ‬

‫‪q‬‬ ‫‪Å‬‬ ‫‪q‬‬


‫اﺧﯿﺴ‪.C‬‬
‫‪Q‬‬ ‫ﭘ‪ u‬ﺑﺮﺧﻪ‬
‫‪ c‬ﺗﺎﺳﻮ ‪Q‬‬
‫‪a‬ﻮوﻧ‪j Ç‬ﺨﻪ ﭘﯿﻞ ‪Q m‬‬
‫‪Z‬‬ ‫وروﺳ‪C‬‬
‫‪Z‬‬ ‫ﺧﭙ‪ É‬زده ﮐ?ې ﭘﻪ اړه ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮﮐ?ئ ‪ ،‬د‬ ‫‪Q‬‬ ‫د‬
‫‪B‬‬
‫اﺿﺎ[ ﺷﯿ‪Y‬ﻮﻧﻪ وﮐﺎروئ‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫‪B‬‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻪ‬ ‫‪U‬‬
‫‪Q‬‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﭘﻪ‬ ‫ﺗﯿﺎ‬
‫ړ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪:‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫د ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺘﻪ‬ ‫د ﻣﮑﺘﺐ ډول‬ ‫د ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮم‬
‫ﻟﻪ)ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل()ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل(‬
‫ﺗﺮ‬

‫‪B‬‬
‫اوﺳ‪ C‬دﻧﺪې ﻟﯿﺴﺖ ﮐ?ئ‪.‬‬ ‫ﭘﻪ ‪W‬ﺗ‪X‬و ‪ 5‬ﮐﻠﻮﻧﻮ ‪ UQ‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻧﺪې ﭘﻪ اړه ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮﮐ?ئ‪ .‬ﻟﻮﻣ?ی ﺧﭙﻞ‬
‫‪Z‬‬ ‫‪B‬‬
‫اﺿﺎ[ ﺷﯿ‪Y‬ﻮﻧﻪ وﮐﺎروئ‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ‪ UQ‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ‪ B‬ﯾﺎ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻧﺪه‬ ‫د دﻧﺪې ﻧﻮم او ادرس‬
‫ﻟﻪ)ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل()ﻣﯿﺎﺷﺖ‪/‬ﮐﺎل(‬
‫ﺗﺮ‬

‫}ی ﻣ? وي‪.‬‬
‫د ﺧﭙﻠﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ او ﺧﻮﯾﻨﺪو ﭘﻪ اړه ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮﮐ?ئ‪ .‬ﺑﮑﺲ ﭼﯿﮏ ﮐ?ئ ﮐﻪ |‬
‫‪B‬‬
‫اﺿﺎ[ ﺷﯿ‪Y‬ﻮﻧﻪ وﮐﺎروئ‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ‪ UQ‬ﺿﻤﯿﻤﻪ ‪ B‬ﯾﺎ‬
‫‪B‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪B‬‬
‫اوﺳ‪l C‬ﺎی‬ ‫د زﯾ‪y‬د‪a k‬ﺎر او ‪T‬ﯿﻮاد‬ ‫ﻟﻮﻣ?ی ﻧﻮم اوﮐﻮر‪ k‬ﻧﻮم‬
‫وﻓﺎت ﺷﻮی___‬ ‫ﻣﻮر‬
‫وﻓﺎت ﺷﻮی___‬ ‫ﭘﻼر‬
‫وﻓﺎت ﺷﻮی___‬ ‫ورﺗﻪ ﻧﮋاد‬
‫وﻓﺎت ﺷﻮی___‬ ‫ورﺗﻪ ﻧﮋاد‬
‫وﻓﺎت ﺷﻮی___‬ ‫ورﺗﻪ ﻧﮋاد‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 4 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ "‪ "B‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻮ‪C‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬


‫‪O‬‬
‫اﺿﺎ‪ P‬ﺷﯿ‪M‬ﻮﻧﻪ وﮐﺎروئ‪.‬‬
‫‪N‬‬ ‫ﺑﺸ‪W‬وﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺿﻤﯿﻤﻪ ‪ B‬ﯾﺎ‬
‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬ﮐﻪ اړﺗﯿﺎ وي ‪ ،‬ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ‪ Y1‬د ﭘﻮ‪C‬ﺘﻨﻮ ‪U V‬‬

‫` ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻏﻮ‪0‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﻻﻧﺪې ﭘﻮ‪0‬ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ‪8‬ﻮاب وواﯾﺎﺳﺖ )د ‪ (INA 241 (b) (3‬ﻻﻧﺪې‬ ‫ﮐﻠﻪ ‪: U‬‬
‫ﻏﻮ‪0‬ﺘ‪ V‬ﯾﺎ ﻧﻮرو‬ ‫‪N‬‬ ‫ﭘﻨﺎه‬ ‫د‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺎﺳﻮ‬ ‫‪،‬‬ ‫ي(‬‫ﮐ?‬
‫‪Ä‬‬ ‫ل‬‫‪C‬‬ ‫‪d‬‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫ﻻﻧﺪې‬ ‫اﻧﺴﯿﻮن‬ ‫ﻮ‬ ‫ﮐﻨ‬ ‫اﻧﺪې‬ ‫ړ‬ ‫ﭘﺮو‬ ‫ﺷﮑﻨ‪É‬‬ ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺨﻨﯿﻮی‬ ‫ﻟﻮ‬‫‪C‬‬ ‫‪d‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪•> Å‬‬ ‫‪: Ç‬‬ ‫د ‪Å‬‬
‫ﺗ‪e‬ﯾﺢ ﺷﻮي‬ ‫ﭘﯿ‪d Ö‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪N‬‬
‫ﭘﯿ‪ Ö‬ﯾﺎ ‪: Ç‬‬‫ﭘﺮاﺳﺎس ﯾﻮ ﻣﻔﺼﻞ او ‪8‬ﺎﻧ‪bá‬ي راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮﮐ‪b‬ئ‪ .‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺮ‪W‬ﻮﻟﻮ ﻏﻮره وړﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎره ‪ ،‬د ﻫﺮې ‪: Ç‬‬
‫‪d‬‬
‫ﻋﻤﻮ‪C å‬اﯾﻂ ﭘﻪ‬ ‫` د ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮاد‬ ‫‪ë‬‬
‫‪T‬‬ ‫ﻧﯿ‪8 ، V‬ﺎﯾﻮﻧﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وړاﻧﺪې ﮐ‪b‬ئ‪ .‬ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪b‬ئ ‪: U‬‬ ‫‪8‬ﺎﻧ‪bá‬ي ‪: ê‬‬
‫ﺧﭙ‪ o‬ادﻋﺎ ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ‬ ‫` ﺗﺎﺳﻮ ‪ O: T‬د‬ ‫` ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪0‬ﺘﻨﻪ ﮐ‪b‬ې وي ﯾﺎ ﻧﻮر ‪8‬ﺎﻧ‪bá‬ي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻮﻧﻪ او ﺣﻘﺎﯾﻖ ‪: U‬‬ ‫ﭼ?ې ‪: U‬‬‫‪2‬ﻮﺗﻪ ﮐ‪b‬ي >‬
‫‪N:‬‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎ‪ O‬وﮐ‪b‬ئ د‬
‫‪T‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ﮐﻮئ‬ ‫اﻧﺪې‬ ‫ړ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫‪C‬ه‬ ‫ﻏﻮ‪0‬ﺘﻨﻠﯿﮏ‬ ‫ﺧﭙﻞ‬ ‫د‬ ‫اﺳﻨﺎد‬ ‫دا‬ ‫ﺗﺎﺳﻮ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ي‬ ‫وﻧﻠﺮ‬ ‫ﺷﺘﻮن‬ ‫اﺳﻨﺎد‬ ‫دا‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻮئ‪.‬‬ ‫ﻟﭙﺎره ﺗﮑﯿﻪ‬
‫‪d‬‬
‫ﻻﻧﺪې ﭘﻮ‪0‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ‪8‬ﻮاﺑﻮﻟﻮ ‪C‬ه ﺗ‪e‬ﯾﺢ ﮐ‪b‬ئ‪.‬‬
‫‪N‬‬ ‫‪N‬‬ ‫ﻻر‪0‬ﻮو‪ O‬و‪2‬ﻮرئ ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ .1‬د ‪N‬‬ ‫‪N‬‬
‫ﺑﺮ` ‪ ، .A. - D‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ ، .V‬د ﻓﻮرﻣﻮ‬ ‫ﻻر‪0‬ﻮو‪ ، O‬دوﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ‪ .‬د وړﺗﯿﺎ اﺳﺎس ‪: ،‬‬ ‫‪:N‬‬ ‫دوﺗ‪ V‬ﺟﻮړوﻟﻮ‬
‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬
‫اﺿﺎ‪ ú‬ﺷﻮاﻫﺪ‬
‫‪T‬‬ ‫ﺑﺸ?ول ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ B‬او ‪ 7‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ ،‬د ﭼﻤﺘﻮﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره‬ ‫‪ÅU‬‬

‫ﺷﮑﻨ‪ 3‬ﭘﺮوړاﻧﺪې ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‬ ‫ﺗﺎﺳﻮ و‪ l‬د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪C‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮئ ‪ ،‬ﯾﺎ د ‪O (3) INA(b) 241‬‬
‫ﺑﺮ‪ a‬ﻻﻧﺪې ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ‪ ،‬ﯾﺎ د‬
‫‪1 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫ﻻﻧﺪې د ‪x‬ﻟ‪W‬ې ﮐﯿﺪو ‪w‬ﺨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره؟ ﻻﻧﺪې ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺲ ﭼﯿﮏ ﮐ‪q‬ئ او ﺑﯿﺎ ﻻﻧﺪې ﭘﻮ‪C‬ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﻔﺼﻞ ‪m‬ﻮاﺑﻮﻧﻪ‬
‫ورﮐ‪q‬ئ‪:‬‬

‫ﺳﯿﺎ‪ 8‬ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﮋاد‬


‫‪8‬‬‫~ﻮﻟﻨ‪W‬ې ډ‪| l‬ه ﯾﻮ‪m‬ﺎی ‪y z‬‬
‫‪O‬‬
‫‪x‬‬ ‫‪m‬ﺎﻧ•‪q‬ې‬ ‫ﯾﻮې‬ ‫د‬ ‫دﯾﻦ‬
‫‪1‬‬
‫ﺷﮑﻨ‪ 3‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن‬
‫‪1 2‬‬ ‫د‬ ‫ﻣﻠﯿﺖ‬
‫‪N‬‬
‫ﮐﻮر‪ O‬ﯾﺎ ﻧ‪L‬دې ﻫﻤﮑﺎ ران ﻣﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﮑﺎ راﻧﻮ ‪C‬ه ﭘﻪ >ﺗ?و وﺧﺘﻮﻧﻮ ‪8 ;:‬ﻮرول ﺷﻮي ‪8 ,‬ﻮرول ﺷﻮي ﯾﺎ ‪2‬ﻮا‪0‬ﻞ ﺷﻮي دي?‪N24:‬‬
‫‪M‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ‪,‬‬

‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬


‫‪ VW‬ﮐﯿﺪو ﯾﺎ‬ ‫د‬ ‫‪Y‬ﻮک‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺷﻮي‬ ‫ﭘﯿ[‬ ‫ا‪0‬ﻮﻧﻪ‬ ‫ﻮ‬‫‪2‬‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ‬ ‫‪^2‬ﻪ‬ ‫ﻧﺎوړه‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫‪VW‬‬ ‫`‬ ‫‪U‬‬ ‫ﮐﻠﻪ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺷﻮي‬ ‫ﭘﯿ[‬ ‫‪Y‬ﻪ‬ ‫ئ‬‫ﮐ‪b‬‬ ‫ﯾﺢ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪d ،‬‬
‫ﺗ‪e‬‬
‫‪TU‬‬ ‫‪TU :‬‬
‫‪ VW‬ﯾﺎ ﻧﺎوړه ‪^2‬ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﯾﺎ ‪2‬ﻮا‪0‬ﻮﻧﻪ ﭘﯿ[ ﺷﻮي‬ ‫‪N‬‬
‫و‪ h‬ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎور ﻟﺮئ ‪UT‬‬
‫اﺧﯿﺴﺘ‪ V‬ﯾﺎ ‪2‬ﻮا‪0‬ﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ‪ ،‬او ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻧﺎوړه ‪^2‬ﻪ‬

‫‪?k‬‬‫اﺧﯿﺴﺘ‪Y V‬ﺨﻪ وﯾﺮه ﻟﺮئ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ >ﺑ?ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ‪j d‬‬ ‫‪N‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د زﯾﺎن ﯾﺎ ﻧﺎوړه ‪^2‬ﻪ‬
‫‪:‬‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫` ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮﮐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي ﯾﺎ‬ ‫‪j‬‬
‫اﺧ‪Y ، o‬ﻮک ‪U:‬‬ ‫` ﺗﺎﺳﻮ وﯾﺮه ﻟﺮئ ﯾﺎ ﻧﺎوړه ‪^2‬ﻪ‬ ‫ﺗ‪e‬ﯾﺢ ﮐ‪b‬ئ ‪U:‬‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ‪Y‬ﻪ ‪d‬‬
‫` ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎﺳﻮ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﯾﺎ ﻧﺎوړه ‪^2‬ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ‪b‬ئ‪.‬‬ ‫و‪ h‬ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮﮐﻮئ ‪: U‬‬ ‫ﻧﺎوړه ‪^2‬ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ‪ ،‬او ‪:‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 5 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ "‪ "B‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻮ‪1‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬


‫‪B‬‬ ‫‪B‬‬
‫ﻏ‪D‬و‪ C‬ﭘﻪ @?ون( ﺗﻮرن‬
‫ﮐ?وا‪A E FG‬‬ ‫ﮐﻮر‪ C‬ﮐﻮم ﻏ‪D‬ی ﮐﻠﻪ ‪J‬ﻢ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ‪ MA‬ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ‪J‬ﯿﻮاد )د‬ ‫‪F‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫‪B‬‬
‫ﻧﺪا‪ C‬ﺷﻮی دی؟‬
‫‪V‬‬ ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮی‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻮی‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺷﻮی‬ ‫ﭘﻮ‪1‬ﺘﻞ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺷﻮی‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻒ‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ ،‬ﺗﻮرن ‪ ،‬ﻧﯿﻮل ﺷﻮی‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎ‪ 3‬وﮐ(ئ ﺗ‪.‬ﯾﺢ ﮐ(ئ‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪،‬‬

‫‪B‬‬
‫ډ‪E G‬ه ﺗ‪D‬او ﻟﺮي ﯾﺎ ور‪E‬ه ﺗ‪D‬او ﻟﺮي ‪،‬‬
‫ﮐﻮر‪ C‬ﻏ‪D‬ي ﮐﻠﻪ ‪J‬ﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ‪J‬ﯿﻮاد ‪ MA‬ﻟﻪ ﮐﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ‪A‬‬
‫‪F‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫‪B‬‬
‫ﻧﻈﺎ‪ a‬ډﻟﻪ؟ﻣﺪ‪، C‬‬
‫‪V‬‬ ‫ﻧﻈﺎ‪ a‬ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ‬
‫‪V‬‬ ‫ﻣﺬ‪ eJ‬ﺳﺎزﻣﺎن ‪،‬‬
‫‪Vd‬‬ ‫ﺳﯿﺎ‪@ h‬ﻮﻧﺪ ‪ ،‬د زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ډﻟﻪ ‪ ،‬د ﺳﻮدا@ﺮۍ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ‪،‬‬
‫‪V‬‬ ‫ﻟﮑﻪ‬
‫ﺑ‪ ، m‬ﯾﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ ‪J‬ﺎ؟‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾ‪ ، r‬ﮔﺮوه ﻗﻮ‪ ، a‬ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ‪l‬‬

‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬


‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻪ د ‪JK‬ون ﮐﭽﻪ ‪ ،‬ﻣ‪.‬ﺗﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻮر ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺗ‪.‬ﯾﺢ ﮐ(ئ ‪ ،‬او ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮر‪ @3‬ﻏ(ي =ﻮﻣﺮه وﺧﺖ‬
‫ﭘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ PO‬دﺧﯿﻞ ﯾﺎﺳﺖ‪:‬‬

‫‪B‬‬
‫ﮐﻮر‪ C‬ﻏ‪D‬ي دې ډﻟﻮ ‪?@ MA‬ون ﺗﻪ دوام ورﮐﻮئ؟‬ ‫‪F‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﮐﻮر‪ 3‬ﻏ(ي =ﻮﻣﺮه وﺧﺖ‬
‫@‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻪ د ‪JK‬ون ﮐﭽﻪ ‪ ،‬ﻣ‪.‬ﺗﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻮر ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺗ‪.‬ﯾﺢ ﮐ(ئ ‪ ،‬او ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫ﭘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ PO‬دﺧﯿﻞ ﯾﺎﺳﺖ‪:‬‬

‫‪h‬؟‬ ‫‪l‬‬
‫‪v y‬ﺑ‪w‬ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ‪V‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ‪J‬ﯿﻮاد ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ‪J‬ﯿﻮاد ‪ MA‬د ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﯿﺪو {ﺨﻪ وﯾﺮه ﻟﺮئ ‪A x‬‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫ﺗ‪.‬ﯾﺢ ﮐ(ئ؟‬ ‫ﺷﮑﻨ_ ﻃﺒﯿﻌﺖ ‪ [Z‬ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮې وﯾﺮه ﻟﺮئ ‪ ،‬د ﭼﺎ ﻟﺨﻮا او و‪- V‬‬
‫^‬ ‫ﻫﻐﻪ‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫ې‬‫وﯾﺮ‬ ‫ﺧﭙ‪d‬‬ ‫د‬ ‫‪،‬‬ ‫وي‬ ‫دا‪f‬‬ ‫ﮐﻪ‬
‫‪O‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪O‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 6 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ "‪ "C‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻮ‪C‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬


‫ﻏﻮ‪C‬ﺘ‪ ، B‬ﯾﺎ د ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫‪A‬‬ ‫ﻏﻮ‪C‬ﺘ‪ ، B‬ﭘﻨﺎه‬‫‪A‬‬ ‫ﻣ‪7‬ﻣﻦ ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ ‪​​ ،‬ﯾﺎ ﺧﻮﯾﻨﺪې ﮐﻠﻪ ?ﻢ د ﭘﻨﺎه‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ‪6‬‬
‫@‬ ‫@‬ ‫اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ‪l‬ﺨﻪ د ‪j‬‬
‫‪k‬ﻟﻮ ﻏﻮ‪C‬ﺘﻨﻪ ﮐ‪K‬ې؟‬ ‫‪i‬‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫> ﺗﺎﺳﻮ ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ‪9‬ﻣ‪:‬ﻣﻦ ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن( ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر او ﭘﺎﻟﺮ ﯾﺎ‬ ‫‪C‬‬
‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯾﮑ@ه او وﺿﻌﯿﺖ ﺗ‪D‬ﯾﺢ ﮐ@ئ = <‬
‫ﻏﻮ‪T‬ﺘ‪ L< S‬ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﺳﺖ‪ .‬ﭘﺪې ﺣﺎﻟﺖ <‪، L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ﻣ‪S‬‬ ‫ورو‪ib‬ه د ﭘﺎﯾ^ ﭘﻪ ﺗﻮ]ﻪ ﮐ@ي‪ .‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐ@ئ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ‪9‬ﻣ‪R :‬‬
‫<‬ ‫<‬ ‫<‬
‫ﺷﻤ‪:‬ه دﻧﻨﻪ ﮐ@ئ‪.‬ﺻﻮرت ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪ A‬واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻤ‪ D‬ﺧﻮد ار در ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻣ‪9 A S‬‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ‪h‬ﻮاب ‪ L‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮر ﯾﺎ ‪9‬ﻣ‪R :‬‬
‫<‬ ‫<‬
‫‪R‬‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬د ‪ ، USCIS‬د ﮐ‪q‬وا‪R p‬‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎ‪ j‬وﮐ@ئ د رد ﮐﯿﺪو‬
‫‪i‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ې‬‫ﮐ@‬ ‫ﺗﺮﻻﺳﻪ‬ ‫وي‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫ﭘﻨﺎه‬ ‫ا‬
‫ﻮ‬ ‫ﻟﺨ‬ ‫ﺑﻮرډ‬ ‫اﭘﯿﻞ‬ ‫‪p‬‬
‫‪o‬‬ ‫ا‬
‫و‬ ‫ﮐ‪q‬‬ ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻗﺎ‪r‬‬‫‪i‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ارددﻣﺨﻪ‬
‫ﺗﺎﺳﻮ‬‫ﺧﻮد و‬ ‫ﮐﻪ‬
‫‪R‬‬
‫ﻏﻮ‪T‬ﺘ‪ S‬وړﺗﯿﺎ‬ ‫ﭘﻨﺎه‬ ‫د‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫>‬ ‫=‬ ‫ئ‬ ‫ﮐ@‬ ‫ﯾﺢ‬ ‫ﺗ‪D‬‬‫‪C‬‬ ‫ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ‬ ‫ﮐﻮم‬ ‫‪L‬‬ ‫اﯾﻄﻮ‬ ‫{‬ ‫‪C‬‬ ‫ﺷﺨ|‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اد‬
‫ﻮ‬ ‫ﻫﯿ‬ ‫ﭘﻪ‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ‬ ‫}ﺨﻪ‬ ‫ﻧﯿ‪S‬‬ ‫•‬
‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫‪i‬‬ ‫~<‬
‫اﻏ‪:‬ه وﮐ@ي‪.‬‬ ‫‪R9‬‬

‫ﻣ‪7‬ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻮم )ﻣﺎﺷﻮم( اوس ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ‬ ‫‪A‬‬


‫ﻏﻮ‪C‬ﺘ‪? B‬ﯿﻮاد ﭘﺮﯾ<ﻮدو وروﺳﺘﻪ ‪ ،‬اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ‪6‬‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه‬
‫@‬
‫اوﺳ‪7‬ئ؟‬
‫@‪ T‬ﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دﻣﺨﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ?ﯿﻮاد ﺗﻪ ﺳﻔﺮﮐ‪K‬ی ﯾﺎ ‪I H 6‬‬

‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬


‫‪A‬‬
‫ﮐﻮر\ ﻧﻮر ﻏ‪K‬ي ‪ ،‬ﻟﮑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر او ﭘﺎﻟﺮ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﻨﺪې ‪ ،‬ﮐﻠﻪ ?ﻢ ﭘﻪ‬
‫[‬ ‫ﻣ‪7‬ﻣﻦ ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن( ﯾﺎ د‬
‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ‪6‬‬
‫‪ b‬ﺗﺎﺳﻮ اوس ﻣﻬﺎل د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪C‬ﺘﻠﻮ ﻏﻮ‪C‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐ‪K‬ی ﯾﺎ ﻣﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ‪K‬ی؟‬ ‫ﮐﻮم ﺑﻞ ?ﯿﻮاد @‪@ a T‬‬

‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬


‫‪Ä‬‬
‫ﭘﻮ‪T‬ﺘ‪ S‬ﯾﺎدې ﮐ@ې ‪ ،‬د ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪې وﻟﯿ‪ :Å‬د ﻫﺮ ﻫﯿﻮاد ﻧﻮم او د اوﺳﯿﺪو ﻣﻮده ‪،‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮه ﯾﺎ دواړه "ﻫﻮ"‬
‫‪R‬‬ ‫<‬
‫ﻗﺎﻧﻮ‪ j‬ډول د ‪9‬ﺑ‪:‬ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯿﺪو ﺣﻖ ﻟﺮي ﯾﺎ ﻧﻪ‪. .‬‬
‫‪i‬‬ ‫ﭘﻪ‬ ‫ﺷﺨﺺ‬ ‫دا‬ ‫اﯾﺎ‬ ‫‪،‬‬ ‫دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ‬ ‫وﺗﻠﻮ‬ ‫ﻫﻠﺘﻪ د ﺷﺨﺺ وﺿﻌﯿﺖ ‪ ،‬د‬

‫ﻣ‪7‬ﻣﻦ ‪ ،‬ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮم )رﯾﻦ( ﯾﻮ ‪o‬ﺎﻧ‪Kn‬ي ﮐﺲ ﺗﻪ د ﻧﺴﻞ ‪ ،‬ﻣﺬ?ﺐ ‪ ،‬ﻣﻠﯿﺖ ‪ ،‬ﭘﻪ ﯾﻮه ‪o‬ﺎﻧ‪Kn‬ي‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ‪6‬‬
‫?‪v‬ﻮ‪ ، u‬ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ‪K‬ې ﯾﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ‪\@ t‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ﮐ‪K‬ې‬ ‫‪C‬ﻮوﻧﻪ‬‫ﻻر‬ ‫اﻣﻠﻪ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﮐﺲ‬ ‫‪o‬ﺎﻧ‪Kn‬ي‬ ‫ﯾﻮ‬ ‫ﭘﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻏ‪K‬ﯾﺘﻮب‬ ‫‪A‬‬
‫‪z‬ﻮﻟﻨ‪y7‬ﺮوپ @‪ T‬د‬
‫@‬ ‫‪6‬‬
‫ﺳﯿﺎ| ﻧﻈﺮ؟‬
‫‪t‬‬ ‫ﮐ‪K‬ې؟‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫‪C‬‬
‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬د دې ﭘﯿ‪à‬ﻮ ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ {ه ﺗ‪D‬ﯾﺢ ﮐ@ئ ‪ ،‬ﭘﺸﻤﻮل ﺳﺘﺎﺳﻮ ‪9‬ﻣ‪:‬ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن‪.‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 7 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ "‪ "C‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻮ‪X‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬


‫‪ d‬ﺗﺎﺳﻮ زﯾﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﯾﺎ وﯾﺮه ﻟﺮئ ‪ ،‬اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ^ﻐﻪ ^ﯿﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﭼ‪g‬ې ‪; c‬‬‫د ^ﻐﻪ ^ﯿﻮاد ﭘﺮﯾ‪i‬ﻮدو وروﺳﺘﻪ ‪f‬‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫[‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬ﻟﯿﺪﻧﻪ ‪R‬‬
‫ﻟﯿﺪ\ ﻣﻮده(‬
‫‪+‬‬ ‫د‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻧﯿ‪l‬ﻪ‬ ‫)ﭘﺸﻤﻮل‪:‬‬ ‫ئ‬‫ﮐ<‬ ‫ﯾﺢ‬ ‫ﺗ‪S‬‬

‫وروﺳ‪ o‬رارﺳﯿﺪو ‪l‬ﺨﻪ ﯾﻮﮐﺎل وروﺳﺘﻪ دا ﻏﻮ‪X‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﮐ‪2‬ی؟‬ ‫‪n‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫‪m‬‬
‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫‪ -‬ﭘﻪ ﯾﻮه‬ ‫‪.‬‬
‫او‪,+ /‬‬ ‫و‪ O‬ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ<ي ﮐﺎل ‪ J+‬ﺧﭙﻞ ﻏﻮ‪E‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻧﺪی ﺛﺒﺖ ﮐ<ی‪ .‬ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻤﺘﻮ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ئ‬ ‫ﮐ<‬ ‫ﯾﺢ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪R ،‬‬
‫ﺗ‪S‬‬
‫‪+ +‬‬
‫و‪ O‬ﺗﺎﺳﻮ د رارﺳﯿﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ<ي ﮐﺎل ‪ J+‬د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪E‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻧﺪی ﺳﭙﺎر‪ .O‬د دې‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ئ‬‫ﮐ<‬ ‫ﺗ‪S‬ﯾﺢ‬ ‫ﻣﺮﮐﻪ ﯾﺎ اورﯾﺪﻟﻮ ‪R J‬‬
‫[‬ ‫‪+ +‬‬ ‫‪+‬‬
‫ﻻر‪E‬ﻮو\ ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ .V‬د ﻓﻮرﻣﻮ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪R‬‬
‫ﻣﺮﺳ‪ b‬ﻟﭙﺎره ‪ ،‬ﻻر‪E‬ﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ‪ ، /‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ .1‬د ﻓﺎﯾﻞ راﻣﯿﻨ^ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ‬ ‫‪a‬‬ ‫ﭘﻮ‪E‬ﺘ‪ b‬ﭘﻪ ‪d‬ﻮاب ‪ J+‬د‬ ‫[‬
‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬
‫ﺑﺸ‪h‬ول ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻪ "‪."C‬‬ ‫‪g,‬‬

‫‪B‬‬
‫ﮐﻮر‪ C‬ﮐﻮم ﻏ‪2‬ی ﭘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ;< ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﺳﺖ ‪ ،‬ﺟﺮم ﻣﻮﮐ‪2‬ی او ‪ /‬ﯾﺎ ﻧﯿﻮل ﺷﻮی ‪ ،‬ﺗﻮر ﻟ'ﻮل ﺷﻮی ‪،‬‬
‫‪A‬‬ ‫اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ‪ ،‬ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮی ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮی ‪ ،‬ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ;< ﮐﻮم ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮی )د ﮐ‪K‬وا‪I AJ‬ﻏ‪2‬وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل(؟‬

‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬


‫‪ j‬ﻣﻮده‬‫[‬ ‫‪R‬‬
‫ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﺮه ﻗﻀﯿﻪ ‪ ، J+‬ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ‪d‬ﻮاب ‪ J+‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐ<ئ‪o :‬ﻪ ﭘﯿ‪ n‬ﺷﻮي او ‪j‬اﯾﻂ ‪ ،‬ﻧﯿ‪l‬ﻪ ‪ ،‬د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ا‬
‫‪ -‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ‬
‫رﺳ‪ u‬ﺗﻮروﻧﻪ ‪+ ,‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ‪ ،‬د ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻮده ﯾﺎ د ﺑﻨﺪ ﻣﻮده ‪ ،‬د ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دﻟﯿﻞ ‪ ،‬ﮐﻮم‬
‫ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې راوړل ﺷﻮي‪ .‬ﻏﻮ‪E‬ﺘﻨﻪ ‪ ،‬او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻼﺻﻮن دﻟﯿﻞ‪.‬‬
‫ﻣﺤﮑ‪u‬‬
‫‪+‬‬ ‫ﮐﺎ\ ‪ ،‬د‬
‫ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ‪ J+‬ﻧﯿﻮل ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ‪Ä‬ﻮﻟﻮ ﻧﯿﻮﻟﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮې ‪t ,‬‬
‫ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ‪ ،‬د ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺳﻨﺎد ‪ ،‬او ﻧﻮر اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﭼﻤﺘﻮﮐ<ئ‪.‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 8 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ‪ .D‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺳﻠﯿﮏ‬


‫‪ 3‬دا ﻏﻮ<ﺘﻨﻪ او وړاﻧﺪې ﺷﻮي‬ ‫‪h‬‬
‫درواﻏﺠ‪ ñ‬ﺟ ﺰا ﻻﻧﺪې ‪ ،‬زه ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮم ‪1 2‬‬
‫‪1‬‬ ‫د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د‬
‫رﯾ‪í‬ﺘﯿ‪ ñ‬دي‪ó .‬ﻟﯿﮏ ‪ ، 18‬د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﮐﻮډ ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻪ ‪) 1546‬اﻟﻒ( ‪ ،‬ﯾﻮ ‪°‬ﻪ ﺣﺪ ﺗﻪ‬ ‫‪h‬‬ ‫ﺷﻮاﻫﺪ ‪.‬ﻮل‬
‫‪V‬‬
‫وړاﻧﺪې ﮐﻮي‪ :‬ﻫﺮ‪°‬ﻮک ‪ 32‬ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول ﻗﺴﻢ اﺧ§ ‪ ،‬ﯾﺎ د ‪h 2846‬‬
‫ﺑﺮ‪ 28 ، 3‬ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﮐﻮډ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1‬‬
‫ﺧﭙﻞ ﻋﮑﺲ دﻟﺘﻪ ﯾﺎ د‬ ‫ﭘﻮ® ‪ó‬ه ﮐﻮم ﻏﻠﻂ ﺑﯿﺎن د ﺣﻘﯿﻘﺖ ‪ó‬ه ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮي ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﭘﻪ‬ ‫ﻻﻧﺪې د دروغ وﯾﻠﻮ ﺟ ﺰا ﻻﻧﺪې ‪ ،‬ﭘﻪ ‪1‬‬
‫‪h‬‬
‫ﮐﻮر\ ﻏ‪7‬و ﻋﮑﺲ ‪ó‬ه‬ ‫‪g‬‬ ‫‪ 3‬د ﮐ´وا ™‪ g‬ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﯾﺎ‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﺳﻨﺎد‬ ‫ﻧﻮر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺣﻠﻒ‬ ‫‪،‬‬ ‫‪C‬‬‫‪1‬‬ ‫ﻏﻮ<ﺘﻨﻠﯿﮏ‬ ‫ﮐﻮم‬ ‫ﭘﺎم ‪ C1‬ﻧﯿﻮﻟﻮ ‪ó‬ه‪ .‬ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ‪ C1‬ﭘﻪ‬
‫ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪7‬ئ ﺗﺮ‪°‬ﻮ د دې‬ ‫‪ 3‬دا‬ ‫ﻣﻘﺮراﺗﻮ ‪ C1‬ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وي ‪ ،‬ﯾﺎ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ‪ó‬ه دا¨ ډول ﻏﻮ<ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﯾﺎ ﻧﻮر اﺳﻨﺎد وړاﻧﺪې ﮐﻮي ‪1 2‬‬
‫‪h‬‬ ‫‪h‬‬
‫اﺿﺎ‪¥‬‬
‫‪V‬‬ ‫ﻏﻮ<ﺘ‪ñ‬‬
‫‪1‬‬ ‫ﮐﺲ‬ ‫ﻣﻨﻄ≠ اﺳﺎس ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي ﻫﯿ‪ î‬ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي ‪-‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ډول ﻏﻠﻂ ﺑﯿﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﯾﺎ ﭘﺪې ‪ C1‬ﻫﯿ‪î‬‬
‫‪.Ø‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫‪C‬‬ ‫ﻧﺴ‪µ‬‬ ‫‪h‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﯿﺪی ‪ ØZ‬ﯾﺎ ﺗﺮ ‪ 25‬ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﯿﺪی ‪Z‬‬
‫‪V‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪ .Ø‬زه د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ او‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬
‫{‪ñ‬‬ ‫¨‬
‫ﮐ´وا ™‪ g‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ )‪ (USCIS‬ﻟﺨﻮا اړﯾﻦ ﻫﺮډول ﮐ´وا ™‪ g‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﻓﺸﺎء ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮم ﺗﺮ‪°‬ﻮ د ∞ ‪1‬‬
‫ﻟﭙﺎره زﻣﺎ وړﺗﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫‪f‬‬
‫ﭼ)ې دوی ﺗﻪ د‬ ‫ﮐ)ي ﮐﻪ (‬ ‫ﻗﺎﻧﻮ‪ g‬ډول دي ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮر‪e‬ﻮل ( ‪c b‬‬ ‫ﻏ) ‪4‬‬ ‫‪ l‬ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ‪ ji‬ﭘﻪ (‬ ‫ﺧ)داری‪n :‬ﻐﻪ ﻏﻮ>ﺘﻮﻧ‪] 5‬‬ ‫‪o‬‬
‫ﺑﺸ)وﻟﻮ ‪ ji‬ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي‬ ‫‪f‬‬ ‫ﻏﻮ>ﺘ‪ :‬اﻓ‪ v‬ﯾﺎ د ‪4‬ﮐ‪u‬وا ‪f Ni‬‬ ‫‪f‬‬
‫ﻏﻮ>ﺘ‪ :‬ﭘﻪ ] ‪-‬‬‫‪i‬‬ ‫دې‬ ‫د‬ ‫ﺷﻮی‪.‬‬ ‫ﮐ‪p‬ل‬ ‫ور‬ ‫وي‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫اج‬‫ﺮ‬ ‫اﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭘﻨﺎه‬ ‫ا‬
‫ﻮ‬ ‫ﻟﺨ‬ ‫ﻗﺎ‪s‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﭘﻨﺎه‬
‫ﺣ‪ :‬ﮐﻪ ﻏﻮ>ﺘﻨﻪ‬ ‫‪n‬ﺮډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﭘ| ﮐﻮﻟﻮ اﺳﺎس ﯾﺎ د (ﻟ)ې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮو‪ j y‬د ﺷﻮا‪n‬ﺪو ﭘﻪ ﺗﻮ‪z‬ﻪ ﮐﺎرول ﮐﯿﺪی ‪9 ، yx‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪i x i‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪4‬‬
‫ﮐﻮﭼ‪ :‬ﭘﻨﺎه ﻏﻮ>ﺘﻨﻪ ﮐ‪p‬ې وي د ﮐ‪u‬وا‪tN‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪ y‬ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ډول د‬
‫‪4‬‬ ‫‪ l‬وﻣﻮﻧﺪل ‪4‬‬ ‫ﻏﻮ>ﺘﻮﻧ‪i ] 5‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪n .y‬ﻐﻪ‬ ‫وروﺳﺘﻪ (ﺑ)ﺗﻪ واﺧﯿﺴﺘﻞ ‪4‬‬
‫‪ l‬ﭼﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ‬ ‫او‪e y‬ﮑﻪ ‪]i‬‬ ‫‪Ç‬‬ ‫او ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ‪Öz‬ﻮ ﻟﭙﺎره وړ ﻧﺪي‪ .‬ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺎﯾﺪ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره زړه ﻧﺎزړه ﻧﻪ‬
‫‪9-‬‬
‫اﺟﺴ) ‪Ç x‬‬
‫‪y‬‬ ‫‪ l‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ>ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ ji‬ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮﮐ‪p‬ئ‪ .‬ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ‪. USCIS‬ه ر‬ ‫ﻣﺸﻮره درﮐ‪p‬ې ‪9‬وه ] ‪i‬‬
‫ﻧ‪ (è‬او ﭘﻪ ‪ç‬ﺎﮐﻞ ﺷﻮي وﺧﺖ ‪ ji‬ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﻮ‪z‬ﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫‪ç‬ﺎﮐ‪ j :‬ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﻧﺎﮐﺎ‪) ë‬ﻟﮑﻪ د ‪z‬ﻮﺗﻮ ‪fo‬‬ ‫ﺑﺎﯾﻮﻣﯿ)ﯾﮏ ‪f‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ،‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د‬
‫‪i‬‬ ‫‪4‬‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ د دې ﻻﻣﻞ ‪ l] yx‬د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ>ﺘﻮﻧ‪ 5‬اﻓ‪ v‬ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ>ﺘﻨﻪ رد ﮐ‪p‬ي ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐ‪u‬وا‪f N‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫ﻗﺎ‪ s‬ﺗﻪ‬
‫‪49‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪i 4‬‬
‫‪9-‬‬
‫ﭘﺎ‪g‬‬
‫ﺑﺎﯾﻮﻣﯿ)ﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺑﺎﯾﻮ‪z‬ﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭼﻤﺘﻮﮐﻮﻟﻮ ‪i ji‬‬ ‫ﭘﺮو‪ y‬ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ‪ DHS ji‬ﺗﻪ د‬ ‫راﺟﻊ ﮐ‪p‬ي‪ .‬د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ‬
‫ﺑﺮ‪ (a) (5) (d) 208 l‬او ‪ (6) INA(d) 208‬او ‪CFR 8‬‬ ‫ﻗﺎ‪i s‬ﻟﺨﻮا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮ>ﺘﻨﻠﯿﮏ رد ‪f .yx‬‬ ‫راﺗﻠﻞ ﻣﻤﮑﻦ د ﮐ‪u‬وا‪f N‬‬
‫‪if‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪t‬‬
‫ﺑﺮ‪ l‬و‪z‬ﻮرئ‪.‬‬‫‪ (d) 1003.47 ، 208.20 ، 1208.10 ، 208.10‬او ‪i 1208.20‬‬

‫‪Ç‬‬
‫وﻟﯿ‪.5‬‬ ‫اﺻ| اﻟﻔﺒﺎ ‪ji‬‬ ‫ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ‬ ‫ﺑﺸ) ﻧﻮم ﭼﺎپ ﮐ‪p‬ئ‪.‬‬
‫ﺧﭙﻞ ] ‪-‬‬
‫‪4‬‬

‫ﺑﺸ‪R‬وﻟﻮ ‪ C1‬ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ‪7‬ې؟‬


‫اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ [ﻣ‪R‬ﻣﻦ ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﺎﺳﻮ ‪ó‬ه د دې ﻏﻮ<ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪Q 2‬‬
‫اړﯾ‪ W‬ﻟﯿﺴﺖ ﮐ‪7‬ئ(‬
‫‪1‬‬ ‫او‬ ‫ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬ ‫)ﮐﻪ ﻫﻮ ‪،‬‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫رﺷﺘﻪ‬ ‫ﻧﻮم‬ ‫رﺷﺘﻪ‬ ‫ﻧﻮم‬

‫ﻣ‪R‬ه ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ دا ﻏﻮ<ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭼﻤﺘﻮﮐ‪7‬ی؟‬


‫اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د [ ‪Q‬‬
‫ﺑﺸ‪R‬ه ﮐ‪7‬ئ "‪ "E‬ﮐﻪ ﻫﻮ ‪ ،‬د(‬
‫‪Q2‬‬ ‫)ﺑﺮﺧﻪ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻫﻮ‬ ‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫‪ 3‬ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺘﺎﺳﻮ‬
‫ﻏﻮ<ﺘﻮﻧ‪ W‬ﻣﻤﮑﻦ د وﮐﯿﻞ ﻟﺨﻮا اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب وﮐ‪7‬ي‪ .‬اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﯿﺴﺖ درﮐﻮل ﺷﻮی ‪1 2‬‬
‫‪V‬‬ ‫ﭘﻨﺎه‬
‫‪h‬‬
‫ﻏﻮ<ﺘ‪ ñ‬ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ‪.‬ﯿ‪ ï‬ﯾﺎ ﻫﯿ‪ î‬ﻟ‪íì‬ﺖ ‪C1‬؟‬ ‫ﭘﻨﺎه‬ ‫د‬ ‫ي‬‫وﮐ‪7‬‬ ‫ﻣﺮﺳﺘﻪ‬ ‫‪ó‬ه‬
‫‪1‬‬

‫ﻫﻮ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ﻧﻪ‪ :‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫د ﻻﺳﻼﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﯿﺎﺷﺖ\ورﯾ‪\ô‬ﮐﺎل(‬ ‫ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮﻧ‪W‬‬

‫ﻏﻮ>ﺘﻮﻧ‪ 5‬ﭘﺮﺗﻪ ‪F> ،‬ﻪ ‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻮم وي‬


‫‪4‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻪ ‪ .E‬د ﺷﺨﺺ د ﭼﻤﺘﻮو ‪4‬ا‪ N‬اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ‪ ،‬ﮐﻪ د‬
‫‪ 3‬د ﻫﻐﻪ ‪.‬ﻮﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ‬ ‫‪ 3‬ﻣﺎ دا ﻏﻮ<ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ‪ D‬ﺑﺮﺧﻪ ‪ C1‬د ﻧﻮم ﺷﻮي ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻮ<ﺘﻨﻪ ﭼﻤﺘﻮﮐ‪7‬ې ‪ ،‬ﭼﺎ ‪1 2‬‬ ‫زه اﻋﻼن ﮐﻮم ‪1 2‬‬
‫ﺑﺸ‪ R‬ﺷﻮی ﻏﻮ<ﺘﻨﻠﯿﮏ‬‫‪2Q 3‬‬ ‫ﻏﻮ<ﺘﻮﻧ‪ W‬ﻟﺨﻮا ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي ‪ ،‬او دا ‪21‬‬ ‫د‬ ‫ﻣﺎﺗﻪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻧﻢ‬
‫ﭘ‪R‬‬‫ﭘﺮاﺳﺎس ]ﻮاﺑﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮﮐ‪7‬ي ‪ 32‬زه \ [ ‪Z‬‬
‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬
‫‪ 3‬ﻫﻐﻪ ‪ /‬ﻫﻐﻪ د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ<ﺘﻨﻠﯿﮏ‬
‫‪h‬‬ ‫‪h 1‬‬ ‫‪1‬‬
‫ژ\ ‪1 2 C1‬‬‫ژ\ ﯾﺎ ﻫﻐﻪ ‪1 e‬‬ ‫ﻣﻮر\ ‪1 e‬‬
‫‪g‬‬ ‫ﻫ‪i‬‬ ‫ﻏﻮ<ﺘﻮﻧ‪ W‬ﺗﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮی‪ .‬د ﻫﻐﻪ ‪1 /‬‬‫‪V‬‬
‫‪ 3‬ﭘﻪ ‪ I-589‬ﻓﻮرﻣﻪ ‪ C1‬ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ‬ ‫‪ 3‬ﭘﺪې ﭘﻮﻫﯿﺪل ‪1 2‬‬ ‫ﭘﻮﻫ‪R‬م ‪1 2‬‬
‫ﭘﻮﻫ‪R‬ي‪ .‬زه [ ‪y x‬‬ ‫ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن [ ‪y x‬‬
‫‪h‬‬ ‫‪h‬‬
‫ا{ﺎ\‪.‬‬
‫ﺟﺮﯾ‪ C1 à‬ﻫﻢ ]ﺎی ﮐ‪7‬ي‪ 1324c .‬او ‪ /‬ﯾﺎ د ‪ USC 1546 18‬ﻻﻧﺪې ﺟﺮ ‪ ~V‬ﺟﺰ ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺪ\‬
‫د ‪ USC 8‬ﻻﻧﺪې ‪V‬‬

‫ﺑﺸ) ﻧﻮم وﻟﯿ‪5‬‬


‫ﮐﻮﻧ‪- ] 5‬‬
‫‪4‬‬ ‫د ﭼﻤﺘﻮ‬ ‫د ﺟﻮړوﻧ‪ 5‬ﻻﺳﻠﯿﮏ‬

‫ﺷﻤ)ه او ﻧﻮم‬
‫‪.‬ک (‬
‫ﮐﻮﻧ‪ 5‬ﭘﺘﻪ‪ :‬د ‪-‬‬
‫‪4‬‬ ‫د ﭼﻤﺘﻮ‬ ‫ﺷﻤ)ه‬
‫د ﺗﻠﯿﻔﻮن (‬

‫د ‪9‬‬
‫ﭘﺴ‪ :‬ﮐﻮډ‬ ‫وﻻﯾﺖ‬ ‫>ﺎر‬ ‫ﺷﻤ)ه‬
‫د اﭘﺎرﺗﻤﺎن (‬
‫‪Select this box if‬‬
‫‪Attorney or Accredited Rep‬‬ ‫‪Attorney State Bar Form G-28 is‬‬ ‫‪To be completed‬‬
‫‪attached.‬‬ ‫‪by an attorney‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 9 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﭘ‪ %‬وي‬ ‫ﺑﺸ‪/‬ه ﮐﻮل ‪P ،‬ﮐﻪ ‪$‬‬


‫ﺑﺮﺧﻪ ‪ .F‬د ﭘﻨﺎه ﻣﺮﮐﻪ ‪- .‬‬
‫ﺑﺸ‪/‬وﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ‬ ‫‪M‬‬
‫ﺑﺮ‪- . N‬‬ ‫‪ N‬د دې ‪L‬‬ ‫‪L .Q‬‬‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ‪U‬ﺨﻪ ﺑﻪ وﻏﻮ‪S‬ﺘﻞ ‪$‬‬
‫ﺑﺸ‪/‬ه ﮐ‪Y‬ئ‬ ‫‪.-‬‬ ‫ﻣﺨ‪ Z‬دا ﺑﺮﺧﻪ‬
‫‪L‬‬ ‫اوﮐ‪e‬وا‪ cd‬اﻓ‪(USCIS) a‬‬
‫> زه ‪ :8 9‬ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮم ‪ ،‬ﭘﺸﻤﻮل د ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮي اﺳﻨﺎدو او‬ ‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬
‫ﻣﯿﻨ‪G‬ﭙﺎﻧ‪B E‬ﭘ‪C‬ﻧﻢ = ‪8‬‬
‫‪8‬‬ ‫زه ﻗﺴﻢ ﮐﻮم )ﺗﺎﯾﯿﺪ( زه د دې ﺑﺮ ‪8‬‬
‫ﻧﺎ‪I‬‬
‫)ﺷﻤ‪C‬ه( ﻟﻪ ___ ‪U‬ﺨﻪ‬‫‪B‬‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻮ ‪ ،‬دوی ____ ﻫﺮ‪U‬ﻪ ﺳﻢ دي ﯾﺎ ___ ﻫﺮ‪U‬ﻪ زﻣﺎ ﻏﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﺗﻪ ﻏﻠﻂ دي او دا اﺻﻼح‬
‫> ﮐﻪ زه ﭘﺮﯾﮑ‪a‬ه وﮐ‪a‬م ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ `ه د‬ ‫ﺧ‪ C‬ﯾﻢ = ‪8‬‬
‫`ﺑ‪C‬ه ﭘﺮدې ‪ ،‬زه ‪c‬‬‫‪B‬‬ ‫___ وه زﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﯾﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ‪g‬ﺘﻨﻪ راﻣﯿﻨ‪G‬ﺘﻪ ﺷﻮی‪.‬‬
‫‪ lm‬ﻟﭙﺎره وړ ﻧﻪ ﺷﻢ ‪ ،‬او زه ﻣﻤﮑﻦ‬‫ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪g‬ﺘﻨﻪ وﮐ‪a‬م ‪ ،‬ﻧﻮ زه ﺑﻪ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره د ﮐ‪s‬وا‪ qr‬او ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ﮐﻮ‪k j I‬‬
‫‪8 8‬‬
‫ﭘﺎﯾ‪U x‬ﺨﻪ ډډه وﮐ‪a‬م‪ .‬زﻣﺎ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪g‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ v8‬ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻏ‪ C‬ا رادي ‪8‬‬
‫ﯾﻮازې دې ﺗﻪ د ﯾﻮې ‪B‬‬

‫ﻏﻮ‪S‬ﺘﻮﻧ‪ Z‬ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی او ﻗﺴﻢ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دی‪:‬‬


‫‪$‬‬ ‫د ﭘﻮرﺗﻪ‬

‫ﻧﯿ‪p‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬


‫ﻏﻮ‪S‬ﺘﻮﻧ‪ Z‬ﻻﺳﻠﯿﮏ‬
‫‪$‬‬ ‫د‬
‫ﻧﯿ‪p‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬

‫د ﮐ‪e‬وال اﻓ‪ a‬ﻻﺳﻠﯿﮏ‬ ‫‪q‬‬


‫وﻟﯿ‪Z‬‬ ‫اﺻ‪ %‬اﻟﻔﺒﺎ ‪rL‬‬ ‫ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ‬
‫‪$‬‬

‫‪ Q‬ﮐﻪ اړﺗﯿﺎ وي ‪G.‬‬ ‫‪P‬‬


‫ﺑﺸ‪/‬ه ‪$‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﺣﺬف ﮐﯿﺪو ﭘﻪ ﻏﻮﻧ‪e‬ه ‪- . rL‬‬
‫‪P‬‬
‫ﻋﺪﻟ~ وزارت د‬
‫}‪L‬‬ ‫د‬ ‫اﯾﺎﻻﺗﻮ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫د‬ ‫ﺗﺎﺳﻮ‬ ‫‪N‬‬‫ﺑﺸ‪/‬ه ﮐ‪Y‬ئ ﮐﻠﻪ ‪L .‬‬
‫‪ N‬دا ﺑﺮﺧﻪ ‪- .‬‬ ‫‪L .Q‬‬
‫وﻏﻮ‪S‬ﺘﻞ ‪$‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ‪U‬ﺨﻪ ﺑﻪ‬
‫‪P‬‬ ‫‪M‬‬
‫اورﯾﺪ‪ Å‬ﻟﭙﺎره ﺣﺎ‪qQ Ä‬‬ ‫‪M‬‬
‫‪L‬‬ ‫ﮐ‪e‬وا‪ cd‬ﮐ‪e‬وا‪ cd‬ﺑﯿﻮرو ‪ rL‬د‬
‫> زه ‪ :8 9‬ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮم ‪ ،‬ﭘﺸﻤﻮل د ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮي اﺳﻨﺎدو او‬ ‫ﭘ‪C‬ﻧﻢ ‪=8‬‬ ‫‪D‬‬
‫ﻣﯿﻨ‪G‬ﭙﺎﻧ‪A B E‬‬ ‫ﻧﺎ‪I‬‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺑ‬ ‫دې‬ ‫د‬ ‫زه ﻗﺴﻢ ﮐﻮم )ﺗﺎﯾﯿﺪ( زه‬
‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬
‫)ﺷﻤ‪C‬ه( ﻟﻪ ___ ‪U‬ﺨﻪ‬
‫‪B‬‬ ‫ﺿﻤﯿﻤﻮ ‪ ،‬دوی ____ ﻫﺮ‪U‬ﻪ ﺳﻢ دي ﯾﺎ ___ ﻫﺮ‪U‬ﻪ زﻣﺎ ﻏﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﺗﻪ ﻏﻠﻂ دي او دا اﺻﻼح‬
‫> ﮐﻪ زه ﭘﺮﯾﮑ‪a‬ه وﮐ‪a‬م ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ `ه د‬ ‫ﺧ‪ C‬ﯾﻢ = ‪8‬‬‫`ﺑ‪C‬ه ﭘﺮدې ‪ ،‬زه ‪c‬‬ ‫‪B‬‬ ‫___ وه زﻣﺎ ﻟﺨﻮا ﯾﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ‪g‬ﺘﻨﻪ راﻣﯿﻨ‪G‬ﺘﻪ ﺷﻮی‪.‬‬
‫‪ lm‬ﻟﭙﺎره وړ ﻧﻪ ﺷﻢ ‪ ،‬او زه ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫‪k‬‬
‫ﮐﻮ‪8 j I‬‬
‫ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪g‬ﺘﻨﻪ وﮐ‪a‬م ‪ ،‬ﻧﻮ زه ﺑﻪ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره د ﮐ‪s‬وا‪ qr‬او ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې د ‪8‬‬
‫ﭘﺎﯾ‪U x‬ﺨﻪ ډډه وﮐ‪a‬م‪ .‬زﻣﺎ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮ‪g‬ﺘﻨﻠﯿﮏ ‪ v8‬ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻏ‪ C‬ا رادي ‪8‬‬ ‫ﯾﻮازې دې ﺗﻪ د ﯾﻮې ‪B‬‬

‫ﻏﻮ‪S‬ﺘﻮﻧ‪ Z‬ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﻗﺴﻢ ﺧﻮړل‪:‬‬


‫‪$‬‬ ‫اﻣﺎده او د ﭘﻮرﺗﻪ‬

‫ﻧﯿ‪p‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬ ‫ﻏﻮ‪S‬ﺘﻮﻧ‪ Z‬ﻻﺳﻠﯿﮏ‬


‫‪$‬‬ ‫د‬

‫د ﮐ‪e‬وا‪M d‬‬
‫ﻗﺎ‪ Ç‬ﻻﺳﻠﯿﮏ‬ ‫‪q‬‬
‫وﻟﯿ‪Z‬‬ ‫اﺻ‪ %‬اﻟﻔﺒﺎ ‪rL‬‬ ‫ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ‬
‫‪$‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪$‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 10 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ "‪ - "A‬ﺳﻨﺪ ‪I -589‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺷﻤ‪V‬ه "‪ - "A‬ﮐﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮی‬


‫‪U‬‬

‫ﻻﺳﻠﯿﮏ‬ ‫ﻏﻮ\ﺘﻮﻧ[ ﻧﻮم‬


‫‪B‬‬ ‫د‬

‫‪C‬‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎ‪ D‬وﮐ‪5‬ئ ﺧﭙﻞ >ﻮل ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﮐ‪5‬ئ ‪ -‬د ﻋﻤﺮ ﯾﺎ واده ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم "ه‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫اﺿﺎ^ اﺳﻨﺎد ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪5‬ئ‬
‫‪B‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪ :‬دا ﻓﻮرﻣﻪ وﮐﺎروئ اوﮐﻮم‬
‫‪CU‬‬ ‫‪C‬‬ ‫د ﻧﻮم ‪C‬‬
‫>ﻮﻟﻨ‪ V‬اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ‬ ‫ﻣﺪ‪ D‬ﺣﺎﻟﺖ‬
‫‪B‬‬
‫ﺷﻤ‪V‬ه ‪ -‬ﮐﻪ ﮐﻮم وي‬
‫‪U‬‬ ‫د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ‬ ‫ﺷﻤ‪V‬ه ‪ -‬ﮐﻪ ﮐﻮم وي‬
‫ﻟﯿﮑ‪U e‬‬
‫‪d‬‬
‫ﺷﻤ‪V‬ه ‪ -‬ﮐﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي‬‫‪U‬‬

‫د زﯾ‪h‬ون ﻧﯿ‪g‬ﻪ ﻧﻮم‬ ‫‪C‬‬


‫ﻣﻨ‪ en‬ﻧﻮم‬ ‫اول ﻧﻮم‬ ‫ﺗﺨﻠﺺ‬
‫)ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ ‪ /‬ﮐﺎل(‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﮋاد‬ ‫ﻣﻠﯿﺖ‬ ‫\ﺎر او د زﯾ‪h‬ون ‪s‬ﯿﻮاد‬


‫*ی‪& _____ :‬ﻣ'ﻣﻦ‪_____ :‬‬
‫)‬
‫ﭼ‪V‬ﺗﻪ دی؟(‬ ‫‪C‬‬
‫ﺑﺸ‪V‬ې ﮐ‪5‬ئ‪ (.‬ﺗﻪ‪) _____ :‬دا ‪U‬‬ ‫اﯾﺎ دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ }d‬دی؟ ‪s‬ﻮ‪) _____ :‬ﻻﻧﺪې ‪d‬‬
‫ﺑﺮ| ‪y z‬‬
‫~‬
‫وروﺳ‪e‬‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ د‬
‫~‬
‫وروﺳ‪e‬‬ ‫|‬ ‫ﺷﻤ‪V‬ه "‪ - "I -94‬ﮐﻪ ﮐﻮم وي‬
‫‪B‬‬ ‫~‬
‫وروﺳ‪ e‬رارﺳﯿﺪل‬ ‫ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ‪}d‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻪ ‪d z‬‬ ‫‪U‬‬ ‫رﺳﯿﺪو ﻧﯿ‪g‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ ‪/‬‬
‫وﻣﻨﻞ ﺷﻮ )د وﯾﺰې ډول(‬ ‫ﮐﺎل(‬

‫‪C‬‬
‫اﺳﺘﻮ‪ eÜ‬د ﭘﺎی ﻧﯿ‪g‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځاﯾﺎ‪ /‬ﮐﺎل(‬
‫ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ‪ }d‬دی؟‬ ‫د ﻣﺠﺎز‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﺎﻟﺖ ‪à‬ﻪ دی؟‬
‫‪d‬‬
‫ﻫﻮ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻧﻪ‪_____ :‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ} وي ‪ ،‬اﯾﺎ ﻏﻮ\ﺘﻨﻠﯿﮏ } ﺷﺎﻣﻞ دی؟‬
‫‪d C C‬‬ ‫‪d‬‬
‫\‪ e‬ﮐﻮﻧﺞ ‪ }d‬د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﻋﮑﺲ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪5‬ئ‪(.‬‬ ‫‪å C‬‬
‫ﭘﻮرﺗ‪d U e‬‬ ‫ﻧﺴ‪ }d ë‬د ﭘﺎ ‪page‬ې ‪9‬‬
‫‪d‬‬ ‫اﺿﺎ^‬
‫‪B‬‬ ‫"ي ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي د اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‬
‫‪s‬ﻮ‪) _____ :‬د دې ‪y‬‬
‫ﻧﻪ‪_____:‬‬

‫‪CU‬‬ ‫‪C‬‬ ‫د ﻧﻮم ‪C‬‬


‫>ﻮﻟﻨ‪ V‬اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ‬ ‫ﻣﺪ‪ D‬ﺣﺎﻟﺖ‬
‫‪B‬‬
‫ﺷﻤ‪V‬ه ‪ -‬ﮐﻪ ﮐﻮم وي‬
‫‪U‬‬ ‫د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ‬ ‫ﺷﻤ‪V‬ه ‪ -‬ﮐﻪ ﮐﻮم وي‬
‫ﻟﯿﮑ‪U e‬‬
‫‪d‬‬
‫ﺷﻤ‪V‬ه ‪ -‬ﮐﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي‬‫‪U‬‬

‫د زﯾ‪h‬ون ﻧﯿ‪g‬ﻪ ﻧﻮم‬ ‫‪C‬‬


‫ﻣﻨ‪ en‬ﻧﻮم‬ ‫اول ﻧﻮم‬ ‫ﺗﺨﻠﺺ‬

‫ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫ﻧﮋاد‬ ‫ﻣﻠﯿﺖ‬ ‫\ﺎر او د زﯾ‪h‬ون ‪s‬ﯿﻮاد‬


‫*ی‪& _____ :‬ﻣ'ﻣﻦ‪_____ :‬‬ ‫)‬
‫ﭼ'ﺗﻪ دی؟(‬ ‫اﯾﺎ دا ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ E‬دی؟ ﻫﻮ‪) _____ :‬ﻻﻧﺪې @‬
‫ﺑﺸ'ې ﮐ‪9‬ئ‪ (.‬ﺗﻪ‪) _____ :‬دا &‬
‫ﺑﺮ‪) < A‬‬‫?‬ ‫?‬
‫~‬ ‫~‬ ‫~‬
‫وروﺳ‪ e‬رارﺳﯿﺪل ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ د‬ ‫ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ‪}d‬‬
‫وروﺳ‪e‬‬ ‫|‬‫ﺷﻤ‪V‬ه "‪ - "I -94‬ﮐﻪ ﮐﻮم وي وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻪ ‪d z‬‬
‫‪U‬‬ ‫وروﺳ‪e‬‬
‫‪B‬‬
‫وﻣﻨﻞ ﺷﻮ )د وﯾﺰې ډول(‬ ‫رﺳﯿﺪو ﻧﯿ‪g‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪ /‬ورځ ‪/‬‬

‫اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮم د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ‪}d‬‬ ‫‪C‬‬


‫اﺳﺘﻮ‪ eÜ‬د ﭘﺎی ﻧﯿ‪g‬ﻪ )ﻣﯿﺎﺷﺖ ‪/‬‬ ‫د ﻣﺠﺎز‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﺎﻟﺖ ‪à‬ﻪ دی؟‬
‫‪d‬‬
‫دی؟‬
‫ﻫﻮ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻧﻪ‪_____ :‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ} وي ‪ ،‬اﯾﺎ ﻏﻮ\ﺘﻨﻠﯿﮏ } ﺷﺎﻣﻞ دی؟‬
‫‪d C C‬‬ ‫‪d‬‬
‫\‪ e‬ﮐﻮﻧﺞ ‪ }d‬د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﻋﮑﺲ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐ‪5‬ئ‪(.‬‬ ‫‪å C‬‬
‫ﭘﻮرﺗ‪d U e‬‬ ‫ﻧﺴ‪ }d ë‬د ﭘﺎ ‪page‬ې ‪9‬‬
‫‪d‬‬ ‫اﺿﺎ^‬
‫‪B‬‬ ‫"ي ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي د اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‬
‫‪s‬ﻮ‪) _____ :‬د دې ‪y‬‬
‫ﻧﻪ‪_____:‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬ ‫‪Page 11 of 12‬‬
‫‪Pashtu Translation of USCIS Form I-589.‬‬

‫ﮐﺎﻣﻞ "‪ - "B‬ﮔﻮا' ‪I -589‬‬


‫‪5‬‬
‫اﺿﺎ‪ 6‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫‪4‬‬ ‫اد ﭘﻨﺎه ﻏﻮ?ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺷﻤ‪M‬ه "‪ - "A‬ﮐﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮی‬ ‫‪L‬‬

‫ﻻﺳﻠﯿﮏ‬ ‫ﻏﻮ?ﺘﻮﻧ‪ W‬ﻧﻮم‬


‫‪4‬‬ ‫د‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬


‫ﮐﺎ\ او د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ‪YX‬‬
‫ﺳﺎ` ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐ_ئ‪4 [ .‬‬
‫‪X‬‬ ‫ﻏﻮ?ﺘ‪ c‬ﻟﭙﺎره دې‬
‫‪X‬‬ ‫اﺿﺎ‪ 6‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ‬
‫‪4‬‬ ‫ﻣﻬﺮﺑﺎ\ وﮐ_ئ د‬
‫‪4‬‬ ‫ﯾﺎدوﻧﻪ‪:‬‬
‫ﺑﺸ‪M‬ﮐ_ئ‬
‫[‪f‬‬
‫ﺑﺮﺧﻪ‪:‬‬
‫ﺳﻮال‪:‬‬

‫‪This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS.‬‬
‫‪Page 12 of 12‬‬

You might also like