SMK AGAMA BANDAR PENAWAR

81900 KOTA TINGGI
MATAPELAJARAN
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
KOD 5228
GLA
GUIDED LEARNING APPROACH
BAHAGIAN USUL FEKAH
TINGKATAN 4 DAN 5
2007
DISEDIAKAN OLEH USTAZ HASRIN HAKIM BIN SULONG
TAJUK: PENGENALAN ILMU USUL FEKAH
TINGKATAN : 4
SOALAN OBJEKTIF.
1. Apakah makna lain bagi perkataan ”Usul”?
A. Hukum B. Sumber C. Asli D. Furu’
2. Siapakah pengarang bagi kitab Ar-Risalah ?
A. Muhamad Idris Ashari As-Syafie B. Muhamad As-Syafie Al-Idris
C. Muhamad Idris As-Syafie D. Muhamad Hamka As-Syafie
3. Tarikat As-Syafie juga dikenali sebagai………….
A. Tarikat Al-Ahnaf B. Tarikat As-SyafiiahC. Tarikat Mutakallimin
D. Tarikat Al-Mutaakkhirin
4. ”......mereka akan merujuk kepada pandangan para sahabat sebelum mereka
berijtihad”. Pernyataan di atas merujuk kepada........
A. Zaman Sahabat B. Zaman Kemunculan Ilmu Usul Fiqh C. Zaman Tabiin
D. Zaman Rasulullah s.a.w
5. Sumber hukum pada zaman tabiin terdiri daripada............
A. Al-Quran, Hadith, Ijmak, Qiyas
B. Al-Quran, Hadith, Ijmak, Ijtihad, Qiyas, Pandangan Sahabat.
C. Al-Quran dan hadith sahaja
D. Al-Quran, Hadith, Ijmak dan Masalih Mursal
SOALAN SUMATIF.
1. Terangkan pengertian Ilmu Usul Fiqh dengan ringkas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
2. Bagaimanakah proses kemunculan ilmu usul fiqh dan siapakah pengasasnya?
Bil Zaman Rasulullah
s.a.w
Zaman Sahabat Zaman Tabiin Zaman Kemunculan
3. Nyatakan skop-skop perbahasan ilmu Usul Fiqh.
4. Terangkan perbezaan antara Tarikat Al-Mutakalimiin dengan Tarikat al-Ahnaf
Bil Tarikat Al-Mutakalimiin Tarikat Al-Ahnaf
Skop perbahasan
TAJUK : HUKUM SYARA’
TINGKATAN: 4
SOALAN OBJEKTIF
1. Apakah takrif hukum syarak mengikut pendapat ulamak usul fiqh?
A. Khitobullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam hal-hal jinayat,
ibadat, munakahat, ibadat dan muamalat.
B. Khitobullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf samada dalam bentuk
tuntutan (Iktido’), pilihan (Takhyir), atau wad’ie.
C. Khitobullah yang mempunyai kaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada pilihan
untuk melakukan atau tidak melakukan.
D. Khitobullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf semata-mata tanpa
menghubungkan dengan iktido’, takhyir dan wad’ie.
` `
2. Ayat surah al-Maidah 5:2 di atas dikelaskan dalam bahagian apa?
A. Wad’ie B. Takhyir C. Iktido D. Syara’
3. Apakah maksud bagi hukum wad’ie?
A. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum.
B. Khitobullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang
kepada sesuatu hukum.
C. Khitobullah yang menjadikan penghalang kepada sesuatu hukum.
D. Khitobullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang menghalang.
4. Hukum syarak yang manakah merujuk kepada Iqtido’.
A. Haram dan Wajib B. Haram dan Harus C. Wajib dan Sunat D. Sunat dan Makruh
5. Apakah 3 perkara yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta?
A. Pembunuhan, murtad, perhambaan B. Pembunuhan, perhambaan, perwarisan
C. Perhambaan, pembunuhan, perbezaan agama
D. Perbezaan agama, pembunuhan, perbezaan darah
SOALAN SUMATIF.
1. Berikan definisi yang betul dan ayat yang berkaitan pada ruangan jawapan yang
disediakan.
JENIS
KHITOBULLA
H
DEFINISI HUKUM CONTOH AYAT
1. IQTIDO’ WAJIB
SUNAT
MAKRUH
HARAM
2. TAKHYIR HARUS
3. WAD’IE SEBAB
SYARAT
MANI’
2. Nyatakan pembahagian hukum syara’ dan huraikan secara ringkas mengikut
kefahaman anda bagi setiap bahagian tersebut.
SEBAB
SYARAT
MANI’
SAHIH
BATHIL
IJAB
NADBUN
TAHRIM
KAROHAH
IBAHAH
HUKUM SYARAK
3. Huraikan hukum syara’yang boleh didapati daripada nas-nas beerikut dengan
terperinci:
( ` ´ ` ´
` · ( ´ ` . ± ` ´ ·

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
´ ( ' (
' ± ´ . `
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___
` · ± ´ ( ± ` ´ ´ ´ ·
` ´ ' ` f ´ ( · (
´ ` ·
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
TAJUK: DALIL-DALIL HUKUM SYARA’
TINGKATAN: 4
1. Dalil-dalil syara’ terbahagi kepada dua bahagian yang terdiri daripada.......
A. dalil disepakati dan tidak disepakati
B. dalil disepakati dan tidak diikuti
C. dalil disepakati dan tidak difahami
D. dalil disepakati dan tidak dibantah
2.” ....masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang
dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan illah pada kedua masalah
tersebut.”
Istilah di atas merujuk kepada.........
A. Ijmak
B. Istihsan
C. Masalih mursalah
D. Qias
3. Persepakatan yang berlaku secara jelas dikalangan semua mujtahid sama ada yang
melalui kata-kata maupun perbuatan dinamakan sebagai..................
A. Ijmak ahlul bait
B. Ijmak sorih
C. Ijmak sukuti
D. Ijmak Ulama’
4. i) berlakunya persepakatan di kalangan seluruh mujtahid
ii)wujud kurang dari seorang mujtahid pada sesuatu zaman
iii)ahli Ijmak mestilah bersifat adil
iv)tidak ada ahli ijmak yang menarik kembali persepakatan
Berikut pernyataan yang berkaitan dengan Ijmak. Pernyataan yang manakah tidak benar
mengenai syarat-syarat ijmak.
A. ii dan i B. iii, i dan ii C. Iii sahaja D. iv dan i
5. Yang mana satu rukun-rukun ijmak di bawah adalah benar................
A. hukum yang disepakati oleh ahli ijmak
B. ahli ijmak adalah para mujahidin
C. persepakatan dilarang melalui perkataan atau perbuatan
D. di kalangan ahli ijmak boleh menarik kembali persepakatan