FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU JXEA 1104

NAMA: SITI HAJARIAH BINTI ABD RAZAK NO.MATRIK: JEA080177 NAMA PENSYARAH: DR. AMRAN MUHAMMAD

SESI 2008/2009 SEMESTER SATU AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA

TOKOH FALSAFAH AL-FARABI Riwayat hidup tentang tokoh Al-Farabi ialah nama sebenar beliau Abu Nasr Muhammad Tarkhan Al-Uzdag dilahirkan di Wasij (wilayah Transosiana) di Negara Turkestan pada tahun 257 H bersamaan 870 M pada zaman pemerintahan Samaniyah. Beliau dan ibunya berketurunan Turki manakala bapanya berketurunan Persia. Mendapat pendidikan awal dari guru-guru persendirian seterusnya beliau dikatakan dibesarkan semasa pemerintahan Nasir Ibnu Ahmad. Beliau tidak menulis tentang biografinya sendiri dan dikatakan memiliki daya akal yang tinggi sejak dari kecil lagi. Beliau dikatakan menguasai beberapa bahasa asing, pelbagai ilmu keagamaan dan mahir dalam pelbagai cabang-cabang falsafah tetapi beliau lebih memberi perhatian pada bidang falsafah dan logik. Al-Farabi juga sentiasa mengkaji buku-buku yang dihasilkan oleh Aristotle, oleh itu beliau dikenali sebagai guru kedua selepas Aristotle. Beliau juga mempunyai ramai guru-guru antara termasyhur ialah Ibn Hailan dan Matta Ibn Yunus kedua-dua tokoh ini mahir dalam ilmu falsafah dan logik. Pada bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan 950 Masihi beliau telah meninggal dunia berusia 80 tahun disemadikan di bahagian luar pintu selatan atau pintu sampingan Damsyik.

Penggembaraan beliau bermula pada tahun 287 Hijrah bersamaan 900 Masihi ke negara Baghdad bersama dengan gurunya ialah Ibnu Hailan bertujuan untuk menpelajari ilmu logik lebih mendalam. Pada usia 40 tahun beliau telah meninggalkan tempat lahirnya ke Baghdad semata-mata untuk menuntut ilmu.

Beliau telah menghabiskan masa selama 30 tahun untuk mempelajari bahasa Arab di Harran gurunya bernama Abu Bakar Ibn as Sarrj dan kembali semula ke Baghdad mempelajari ilmu falsafah. Seterusnya meneruskan perjalanan ke Harran dan ke Konstentinople pada tahun 298 Hijrah bersamaan 908 Masihi untuk mempelajari ilmu falsafah dengan lebih mendalam lagi. Pada tahun 297 Hijrah bersamaan 910 Masihi beliau telah kembali ke Baghdad semula untuk belajar, mengajar, dan mengkaji buku-buku yang ditulis oleh Aristotle serta menulis karya-karyanya. Berlaku kekacauan dan ketidakstabilan politik pada tahun 330 Hijrah bersamaan 942 Masihi memyebabkan beliau berpindah ke Damsyik. Menurut Abi Usibiyah merupakan seorang ahli sejarah, mengatakan Al-Farabi telah mengarang sebuah karya mengenai politik ketika berada di Mesir sekitar tahun 337 Hijrah.

Dalam dunia barat beliau dikenali sebagai Alpharabius atau Avennasar merupakan filosof Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta

menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. Beliau juga dikenali dengan gelaran Muallim al-Sani di kalangan falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Kindi. Oleh itu gelaran Al-Farabi diambil sempena nama tempat kelahirannya iaitu Farab. Menurut pandangan Al-Farabi mengenai politik dan masyarakat yang dihuraikan dalam kitabnya iaitu Ara’l Ahli al-Madinah al-Fatihah politik

merupakan tempat yang paling penting dalam di dalam Negara. Oleh itu dalam usaha memperolehi kebahagiaan dan kesejahteraan ini, manusia mesti bekerjasama atau tolong-menolong antara satu sama lain untuk menjadi kuat dan mendapat apa yang dihajati. Pada dasarnya manusia itu bersifat lemah perlu berdampingan

dan berkumpulan dalam hidupnya mewujadkan terbentuknya masyarakat. Menurut Al-Farabi lagi manusia itu ada dua jenis, pertama iaitu masyarakat yang sempurna terdiri daripada tiga kategori masyarakat besar yang berupa kumpulan tersebar antarabangsa (international), masyarakat yang sederhana yang tinggal di dalam sebuah wilayah dan masyarakat kecil atau penduduk kota tinggal di satu bahagian kecil dari wilayah. Kedua masyarakat yang tidak sempurna iaitu kumpulan manusia yang tinggal di desa-desa, kampung-kampung, pinggir bandar dan lorong-lorong jauh dari kota bandar. Menurut beliau lagi masyarakat desa adalah sebahagian dari masyarakat kota yang tinggal di pinggir-pinggir bandar dan kota. Manakala masyarakat kota pula, adalah sebahagian dari masyarakat wilayah yang merupakan masyarakat sempurna iaitu antarabangsa.

Menurut Al-Farabi lagi, konsep negara adalah penubuhan sebuah negara bagi memperolehi kehidupan masyarakat dan kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan negara yang paling baik menurut beliau di panggil Negara Utama adalah sama dengan tubuh badan yang sihat. Setiap anggota tubuh badan saling mengetahui tugas masing-masing dan melaksanakan tugas itu mengikut kadar yang telah ditentukan. Anggota yang paling penting ialah hati merupakan pengendali utama bagi anggota-anggota yang lain disamakan dengan pemimpin atau sesebuah negara. Oleh yang demikian, untuk mewujudkan sebuah negara yang baik dan sempurna maka setiap anggota masyarakat perlu mengetahui tugas masing-masing dan mesti bekerjasama antara satu sama lain. Beliau juga telah menetapkan 12 syarat yang harus dimiliki sebagai ketua negara atau pemimpin. Antara syarat-syarat tersebut yang lembut dan baik, mencintai ilmu pengetahuan,

tidak ghairah terhadap makan, minum dan perkahwinan, mencintai kebenaran dan menbenci penipuan, berjiwa besar dan mulia, tidak mencintai harta dan

kebendaan, bercita-cita tinggi, berani dan tidak lemah mental, adil dan tidak sukar memimpin dan cintakan keadilan dan benci kepada kezaliman. Oleh itu seseorang pemimpin atau ketua negara yang berkelayakan mesti mematuhi syarat-syarat diatas sebelum memimpin sesebuah negara.

Al-Farabi mendefinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenar dari segala yang ada ini. Beliau berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam berpendapat bahawa tidak ada pertentangan

antara falsafah Plato dan Aristotle sebab kelihatan berlainan pemikiran tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuan. Memahami falsafah pemikiran Al-Farabi diatas seolah-olah falsafahnya adalah percampuran dari falsafah Aristotle dan Plato. Dalam falsafah alam Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru yang terjadi dari tidak ada (sama dengan pendapat Al-Kindi) idea Plato tentang alam pula mirip kepada satu pengertian alam akhirat dalam dunia Islam. Persoalannya tentang terjadinya alam semesta bagaimana hubungan

pencipta (khaliq) dengan mahkluknya. Al-Farabi bersetuju atas teori emanasi Neo Platonisme (sebagaimana pendapat Al-Kindi), lebih jauh beliau memperinci lagi teori emanasi dengan istilah nama Nadzariyatul Faidhl, dengan pemikiran dan hurainya tersendiri. Pola pemikirannya dalam bidang mantis dan fizikal, beliau sependapat dengan pemikiran Aristotle, dalam bidang etika dan politik pula beliau sependapat dengan Plato seterusnya dalam persoalan metafízika beliau sependapat dengan Plotius.

Al-Farabi telah menulis lebih dari seratus buah buku, kira-kira separuh dan merupakan pengkritik dan ulasan-ulasan terhadap pengajian-pengajian yang lahir sebelum terutamanya pengajian Aristotle. Selebihnya lagi merupakan

sebahagian pengajian-pengajian baru yang terdapat kira-kira dua puluh lima buku karangan beliau yang masih bertulis tangan atau yang masih tercatat di atas cebisan-cebisan kertas. Beliau merupakan pemimpin tokoh-tokoh ilmu logik iaitu tokoh ilmu metafizika. Mereka digelar tokoh-tokoh ilmu logik kerana mereka meniru ahli-ahli logik membuat sesuatu kesimpulan berdasarkan punca-puncanya dan dalil-dalil yang teliti. Iaitu membuat kaedah-kaedah umum dan berdasarkan kaedah-kaedah inilah dikeluarkan kesimpulan mengenai sesuatu perkara dengan menggunakan dalil-dalil dan bukti-bukti. Menurut Al-Farabi ilmu logik bukanlah suatu saranan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan malahan logik itu sendiri merupakan suatu pencapaian ilmu pengetahuan yang merupakan satu penanggapan hakikat-hakikat.

Disamping itu, Al-Farabi juga sebagai tokoh falsafah Islam, beliau juga adalah seorang tokoh intelektual Islam yang mempunyai pandangan tersendiri yang dianggap sebagai usaha revolusi di dalam bidang pemikiran Islam

khususnya kemasyarakatan. Beliau merupakan antara perintis-perintis ulung yang telah berjaya menjadikan institusi falsafah sebagai saranan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan khususnya di bidang pembentukan sesebuah negara. Melalui institusi ini juga beliau telah menampilkan teori-teori hidup bermasyarakat dan berpolitik yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis.

Beliau juga menghasilkan

ratusan kitab dalam menjalani kehidupan yang

bersederhana dengan pemikirannya sentiasa mengkaji ilmu-ilmu falsafah. Beliau meninggal dunia di Damsyik 970 Masihi jenazahnya dibawa oleh M. Amir Sayf ad-Dawla dan pengikut-pengikutnya untuk disemadikan di pemakaman Bab asSaghir yang terletak dekat makam Muawiyah yang merupakan pendiri dinasti Umaiyah. Sumbangan beliau dalam mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan dan

pembentukan sesebuah ketamadunan akan sentiasa dikenang dan disanjung tinggi. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan tokoh falsafah yang sebar boleh. Banyak

daripada pemikirannya masih releven dengan perkembangan dan kehidupan manusia pada hari ini.

Bibliografi

Fadzullah Hj. Shuib. 1996. Teori Ilmu Al-Farabi (257-339 H = 870-950) Kuala Lumpur: Pustaka Warisan. Hashim bin Haji Musa. Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu. Suatu Pengenalan. Akademi Pengajian Melayu. Universiti Malaya. Hasnan Abu Bakar. 1992. Falsafah Al-Farabi tentang akhlak: Academic Exercise (B.A) Fakulti Usuluddin. Akademi Islam. Universiti Malaya. Prof. Dr. Awang Sariyan. 2007. Falsafah dan Logika Melayu. Jabatan Bahasa Melayu. Akademi Pengajian Melayu. Universiti Malaya. Syed Mahadzir Syed Ibrahim, 1961. Tokoh Terkenal Islam. Ampang. Selangor: Pekan Ilmu Publication. 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful