Saya yang diberi pilihan telah memilih beberapa jenis instrumen pengumpulan data yang bersesuaian sewaktu perlaksanaan

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dari 21 Mac 2011 hingga 25 Mac 2011 di Sekolah Kebangsaan Jalan Enam, Bandar Baru Bangi, Selangor. Pemilihan instrumen pengumpulan data yang sesuai penting bagi mengumpulkan data-data yang diperlukan dan antara instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah seperti pemerhatian, senarai semak, dan temu bual.

3.1

Pemerhatian

Pemerhatian adalah periha l memerhatikan atau mengamati sesuatu. Instrumen pemerhatian telah digunakan sewaktu menjalani Pengalaman Berasaskan Seko lah (PBS) dan seseorang guru pelatih perlu mempunyai buku catatan untuk mencatat maklumat yang diperlukan apabila menggunakan instrumen ini. Di samping itu, guru pelatih juga mesti peka tentang maklumat di sekeliling mereka. Instrumen pemerhatian ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah sewaktu lima hari melaksanakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di sekolah. Metodologi pemerhatian yang telah dilakukan adalah seperti menangkap gambar prasarana sekolah dan merakam video tentang perlaksanaan kurikulum dan ko -kurikulum di sekolah.

3.2

Senarai Semak

Senarai semak adalah merupakan salah satu instrumen yang dilakukan sewaktu menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di sekolah. Senarai semak ini dijadikan sebagai rujukan penting kepada guru pelatih bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. Senarai semak ini perlu ditanda bagi menunj ukkan item yang telah diperoleh. Di samping itu, senarai semak juga merupakan satu instrumen yang memudahkan guru pelatih untuk mengetahui data -data yang belum diperoleh.

3.3

Temu Bual

Temu bual adalah salah satu instrumen yang digunakan sewaktu melaksanakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Instrum en ini digunakan apabila mene mu bual guru-guru, kakitangan sekolah mahupun murid dengan bertanyakan beberapa

soalan ringkas sebagai panduan. Pelbagai gerak balas dari segi posit if atau negatif dapat dimiliki berdasarkan perbincangan dengan guru, kakitangan sekolah, dan murid-murid apabila menggunakan instrumen temu bual ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful