! .

i'l

v V

r

,l

:Jhi

iut Jt!

jil,
la

eZa_

rti,tJ \it 1- lJJz -/'

/

/ t olorT ,J*FI
1rt

3g

t-e s)

#rl c\.4iitl,"zi'* e Yt'rf u ru - 4'i "&) 1-#: ti) ,#i ligt r#
(@)

3:':it
:ffi
iur
t

Jf.1 J6

;-ri \'-

\i1

df) t'

'A#i-l'-f 4 dlt
(4Jt

9z

).1

,y
^ ittlJ

o'll

(p).

w l*tfll
2o r))
/

2O

t

oJtfj

-

09

#

A.ii YoJeg

rl.rgl
g5rry:J

"Stl

| .f.-* ,r--tJl -lY J'"1

Buku "Terjemqhan Zubdah al-Qawaid al-Fiqhiyyah" ini ialah hasil terjemahan saudara Ashafizrol bin Ab Hamid Abdullah dari buku asalnya yang berjudul zubdah at-Qmuaid alFiqhiyyalr oleh Tuan Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu alBanjari al-Makki.

O Karya terjemahan Pustaka Darussalam Sdn Bhd.
Cetakan 2007

Diterbitkan oleh:

PUSTAKA DARUSSALAM SDN. BHD. (soo0sl

r)

No. 956, Kompleks Peruda, Jalan Sultan Badlishatr, 05000 Alor Star, Kedah Darul Aman. Tel: 604 -7335724 Faks: 6A4-7346788 Email : pdrsalam@yahoo.com.my Website : www.pdsalam.com

*".dr:+.

ALUAI{ PENERBIT

ll &r

.,

ilt

O.t,d)

lolz

,b rfr,:
I ozz

'alrUtj

c4t

i-:;ir

b.j ...ali, ,yr

*er

Saya amat gembira kerana pihak kami sekali lagi berjaya - Alhamdulillah- menerbitkan sebuah bahan ilmu untuk menjadi santapan rohani para peminat ilmu-ilmu Islam. Buku ini ditulis oleh seorang tokoh terkenal di Nusantara pada masa kini, iaitu

Tuan Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari a-Makki yang berjudul "Zubdah al-Qowaid al-Fiqhiyyah". Melihatkan buku tersebut ditulis dalam Bahasa Arab, dan atas kesedaran ramai dari pencinta ilmu agarna yang tidak memahami Bahasa tersebut, maka pihak Pustaka Darussalam mengambil anisiatif
menterjemahkan buku tersebut ke dalam Bahasa Melayu. Dengan itu, besar harapan saya agar buku sebegini dapat dimanfaatkan bersama. Moga Allah SWT memberkati usaha ini.

Yang Benar,

(usTAz ABDUL HADr B. AWANG)
Pengarah Urusan Pustaka Darussalam Sdn. Bhd.

1V

ISI KAI{DI.JNGAI{

1

u;y,ui,lr-v, - I
,l^*rr'Jti- $ 4;r
G- 't'al c2 ''. ) ,., ..:
J

A

-t
-t

\1
Y.
Y1 .^
YA

aK";-'ujt -o
),;

*4$'yu,.;+-iqiclr
itJ,;t

-r
-v
q

r\

rt
r1

'J#;F e,'ls'j l:ft =?L'* -,r, -lb-)t
t '/

+)t rt"rt i>ut' [r>,r
1
'

r'r1,

cY !,'-l' -

tr
Io
Or

ii at jtit'";i(-\
t-!'r;.LJi

Y

ot ot

j*rr-\t ,46y,,y J'ri r:l'trj,
v

/

to,/

ov
o1

1\

1r
1t 1t
11
t

-\o U,4ytgL';+r -\1 eYt',r i1ej" -\ v l/5' lrt (,o fdLr-bLi I ell -\A .- 1 i /,, t elJu-bts\,ell -\1 .rrv
/

orliJu.'"t'+t /\-

:

'o,, -ir4
'. ' ' /

rJ

,

'

G,

11
1A 1A

I c^ftj ,Jr.,:, .-1L" V - y )\.r Fiirt )*,'$i it{ u -rr
-r y

nt,r,4r; e)l Y t'+t \ >J ,):'6 4tilt -Y
.

,auij.:'q
+i:ll g;

),zi^,g#l
')-zii
1':')'' 1/. tt'l

-Y t

v.
VY

,"o'-lt - t o

tiKr.

a;U*tr

,r,

J'si irHr

&,a;.ldlr il*?At -Y 1
:. ,, i, i /

.

Vt

,, -.t'r) u J; ! ,>t jt 4^pJ41.

YV

#r"Yr fbel *:l L" - Y A Vl a-ej**t Gr^i 4y- Y

VA

brilL.

4

L"
/_

,/e
I *

lr; L'A\ *.+ t, -y 1
"'-t

A.
AY

oit-41 l

r\J

-r.
-r \

J,-r- Y Jt;Il
vl

E

/,

, / t)

$.v'/.i} tJ a/ z-r- Jt? -

/o

/

';<1Y';(Jl -rY ,l 1"!./,n, '., , ejl rl U'F tl; );;ut j -YY ' tzJ
,

eFt',r &';;"1t -rt {;ut fitt b ip ^*t*r'\\r)r-ro 'oll! ;t,yr.i';s! -rr ',Ar q Jtrl)61 h,Jq:,!r -rv /
,E*'t 1,4ryat J; &/t ilu-rl ;i;t e,,11{ u J.F';r ,Q,;;ri:- -t.
)#,J;L,W-\')";**r
-n

-r\

0

A;:f,k lg rt '/tt\t,\*;hltii3,Jt"tl :t q!,bt r!! -o1 i't*^) i')iJt "ii 4t
-.'

k

j,.

t;u.;k ^^rx 7 / ;7--'

eJ ./ r

J.-/

o

.*.J t_

/ "-

t-

vii

VJ:\sq'i:i b

ta +^

6'

d,-is-#i'69
rffii GGt \=z t

i4l ,P

f>\*JlJ ;>\.4JlJ cid.Ul q) .i, -rJt :&J r,.r11.e-f al^-cil dI ,P-r,.,n!",Il; o$!t

ctiy-

.rk, kJ" 6-#" Cl ere il-Jl -raltiJl U 4ei 1 oiai dt "n-iJl 611-rJl" i,i'{tdl qq-! k"ii ,l-J--lt }il1 .;U!trt, c'Cli ,* t)L. g;;t--Jl a*,'y" 3 -u'i 4)i'J' 'c7t*,ir Jr i6s, rJL,l-€l--r,t a ,-e,ll-l
7 ol

J^*J

rI s a- r^{ Jui ..Jt-r a,Ul -rlriJl dJh *f,L;Il .lfrill .-Ktt oV C ,y U a*f.ll JuII JA 4L"i a;),U ,l;! '#L: .;:trj; e;t, l.6-"t-* *-J U ga Oi JLi "nr, cl-t-eG WJ dI ,*, f-SYl dl J.^-4 l,-r.*., ,,lc Sl &:
.

^l*.'

q

pY.

,vltll,

,si-y

,r<Lt ,=<r.Jl _y.-f UrJl)-y l^-4

i-

MUI{ADDIMAH
daripadanya ratusan Himpunan kaedah-kaedah yang terbentuk. kepada para - Peserta masalah fekah ini saya persembahkan Bukhari Alor Star' Kursus tahunan yang diadakan di Masjid Kedah Darul Aman.

memberi gambaran Tujuan menerbitkan karya ini adalah untuk lainnya lagi ialah umum berhubung topih perbahasan. Antara kaedah-kaedah menambahkan maklumat peserta berkaitan di celahan kitabpenting yang sering diperkaiakan dan terselit kitab syarak.
yang terbentuk dari Saya hanya menyebut tiga contoh masalah pohon agat buku ini dapat Allah s.w.T jua setiap kaedah. paling dimanfaatkan, dan memberi gunjarutt kepada PengumpulnYa'

!r

baik dan lebih

Nabi yang p"ii"g Mulia,
sahabatnYa.

besar saidina Muhammad' Selawat dan salam ke atas junjungan parc
dan

ke atas keluarga dan

Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari 11 April 2007

.lgfu '. r*+o,ll
tol-t n.J LgiAiJt ,tctgiJl

&J6

L3

:*9,1*tr,."f.! t '6,s 'aA dS ci-r-cU 6+ :-t-clr"oJl xW \) .UG xV * ,/i€
/ -J I

\- ^-,+

&b_,f
:"-;Jl"

j aS a-:$i J-ri.t'
j
t+,,V

;,e c,Lll -r,ol'aJLi

i

Jti

A."* trK-i J*A c\15^,'> oF_f L-f t4 .V_*3t e>a GI .rrl Jl '|;s cLn Ut. ?f p cl4bl--c d jt{)l r.,-jr. 6-r-etJt sV S aa-,,) dl J[;)l 'dbL- Wf.s se.6a,ajl L:A Ut
'.

t

":-.,1

a;*Jl: .:tKJt

i W ,r* ) Ct .:rtr,It ft<-i &

op_

'Lb)rr ,r," tJ c..,rt.;S s+ V 4<r $ a*-aAl o-r-cLJl ,t*t1 :Jt"i 4)J3 tl'ri-; ,"'--3r '*);: '^iAt" :6lstg J Jt.!r
)i c(VA :6f I ot-r) 4e;"a i:{ ,/
I $g

'f "*'J;i 6l}

I
I

t

PtrRBAFTASAN PERTAIW{.

Perkataan Qawaied adalah jamak kepada perkataan qaedah' Dari sudut bahasa ia bererti asas sesuatu. Sementara dari segi istilah ialah suatu perkara umum yang lazimnya diaplikasikan terhadap kesemua bahagian-bahagian tertakluk dengannya.

Menurut apa yang dijelaskan di dalam kitab "al-Durar": Qawaied fiqhiyyah ialah prinsip-prinsip fekah yang bersifat

umum, berbentuk teks-teks ringkas serta

dusturikal, menghimpunkan hukum-hukum syarak yang umum, berhubung kes-kes yang terkandung di dalam pembicaraannya.

t

Kaedah-kaedah fekah ini terkenal dengan bentuknya yang ringkas dan padat. Skop sasarannya luas mencangkupi cabangcabang masalah fekah. Dengan menguasainya, seseorang dapat mengenal pasti beberapa hukum yang tidak dinyatakan secara khusus di dalam Quran, Sunnah dan Ijmak Ulama.
Sumber kaedah fekah adakalanya berasaskan al-Quran seperti kaedah "kesukaran membawa kemudahan". Sumbernya ialah

I

menanggung sesuatu keberatan don susah payah dalam perkara ogame". (Surah al-Hajj: 78)

firman Allah S.W.T: "Den

Ia tidak menjadikan kamu

Atau berasaskan Sunnah seperti kaedah: "setiap perkara itu tertakluk kepada tujuanny^". Sumbernya ialah hadis sahih: " Hanyasanya amalan-amalan itu diambil kira dengan adanya niet".

4

loJPL,cS

t -./

/.

c.

P \l-''-f

ert'

ab*u

o-r-ctJt r)

f"
-lo

$,J
/

J*) ti!" i&--t> ,t',
"h
fY
otc uo z

Ab=c* 4i!t "3.,*Jb

JI;

Y
A

)o . ..4 e,g y Cfl )l
ll

$t'J
Cf/ . o /

ltt

,&

ols)

. ,, O "t-.i-,; .J+.,- O1 ,lo , . Jl vJ.€

*,-I.ir t ,F--6 z jo'

i'i

;af
z

(d'-"

L

Dan ada juga kaedah yang diterbitkan daripada nas syarak seperti kaedah: "yakin tidak boleh dihilangkan dengan sebab rasa ragu". Ianya hasil pengamatan ulama terhadap hadis:
"apabila seseorong kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian timbul keraguan dengan sebabnya; apakah keluar sesuatu daripadanya ataupun tidak? Janganlah sesekali ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium bau (ia mendapati ada bukti batal wudhul*tya). (diriwayatkan oleh Muslim, daripada Abu Hurairah).

6

i-rttlt r'r toll
:; 6;ojl

Cf U! C.i,rl "ljill
'JjXt
oretcJt

ir*Jl u*^}l -rr,l/Jl .g

"Vq-roli-.

r-flt"
dy
o-r-etJt

l$_r

r,

"?$v, Jbi,t

\11\" ,W

.-r^

1'-i,
,.r-^'.a
'o/

;t'lc)
. I so {

1

L*Jt 4J)t

+ri'j#
.J
1

tv

t!J->

);ltt ,t* jg cGL-i .:l:L-Jl CJ gU) j+, ,-l;s)l Cr.t Js ,,*jt1 qAl-r CJI s!t;S P )Fts ,lo-'irs -Jt,
:Ws ,riLt h ^#,i
I

t JL*II € N\,/'
9 s on

ap1-

!(J l,/
?aa,V

6"r-ctJt oi.a

,,ljc (.J,

J

-r^lJr

'4

:tau

,iF Jt*" uet-ailt
,F jt

.rA )i r,J.f-Jr f

Ji lrl dlJl ..!T rri li! ti fir)t Js ,ii'), * ,'.,,.!,7 lk, .-iri "er, .Wr r4;4 )i {;$rI _ti dA; rq.L.
(,tt 'n^)i 'r]\\ J
'

4Li rqe ,Jl ,uc(a.;Jt 4

ll

I
I

I

E-

PERBAI-Ir{SAI{ KBDUA

Lima kaedah asas yang menjadi rujukan kesemua masalahmasalah fekah

KAEDAFI ASAS I:

SETIAP
ji

PERKARA

BERGANTUNG KtrPADA

TUJU^4.NNYA

,51

Jlr

.s
qr
I

Kaedah tersebut bersasaskan sabda Rasulullah S.A.W: Hanyasanya amalan-amalan itu diambil kira dengan adanya niat". Hadis ini sahih dan masyhur dikeluarkan oleh keempatempat imam dan lainnya.

it
ii

Banyak masalah-masalah dari setiap bab yang bilangannya tidak terkira telahpun terentuk di bawah kaedah ini. Antaranya satu perempat ibadat seperti wudhuk, mandi, tayammum dan lainlain lagi. Akad dan kontrak seperti kinayatj,tah beli, hibah, dan

wakaf. Berkaitan qisas seperti membezakan
il

perbuatan pembunuhan sengaja, separuh sengaja, dan tidak sengaja. Antara masalahnya ialah: Wakil membunuh dalam masalah qisas

samada membunuh kerana tanggungiawab ia diwakil untuk membunuh atau kerana kehendak dirinya sendiri, dalam masalah riddah, mencuri alat-alat melalaikan samada dengan niat mematahkannya, atau memasyhurkannya, atau dengan niat mencurinya.

B

lr

:diujl

oJeUJl

'#,;.
C?,'.onro d.'tr"J

'y*!v rtb ,1.5,1,"#!sf,l ' M e"tLi:io'1
,

ca"

e t"**)t'a;"\*
G. o .?, . te,

.

t /

, ''t!"
/

:ffi dj t4l*1,
'i uo /.

fY"Jl;e

+'c"l *
to '

t

/

6l-} *\ ,f d*' ol;s)."11-J-t so:if,tr :ffi "irt Jr"r..) Ju :Jtt u*i, €-pA\ i,"-, *\'As
.({e A,
tr-,ri 7i 6:*;i ,Jt,

*r-

€ )\ C ry.>\; e'€Li'"ai'tl-"" .(d*. o\ss) ."';&tv & d.:,",rAt;'-W
:Jelp
6-r-e

6-r-ctJt

oj-"

I 6-th-:
I oz t

J# t,..:-dl
c

U O-r J
A

.aB :P cl;lalJl i,r*1 J.r-r.J-t i fr tl ,^boI c4.e3^a U ,v.;,St Lp J'jb, #l 7t ;fi Jl ,rf",l, -* $ c,LJ. /-ll ,"t'tJl J J!, .,|Jl ,V, J-"YI ,-fq-,r' i' */( rz .u-ts&)t,V.ktcIj5 Ied-

,y,T/.idf .,o;[Apt ,y A gf-

iiiVeiEGiV'ky Y'V'i
\1

.,1

:ta;U"i are

!/ e ,i/

I
I

L_

KAEDAFI ASAS 2:

YAKI|'{
Asatrnya kaedah

perutnya, kemudian timbul keraguan dengan sebabnya; apakah keluar sesuatu daripadanya atiupun tidak? Janganlqh sesekali ia keluar daripada masiid sehingga ia mendengar suara atau mencium bau (ia meidapati ada bukti batal wudhulvtya)." (Diriwayatkan oleh Muslim, daripada Abu Hurairah)'
Baginda Daripada Abi Said al-Khudri RA, beliau berkata: Rasulullah s.A.W. bersabda kepadaku: "Apabila seseorang kamu ragu ketika ia bersembahyang, ia tidak pasti berapa hendaklah ia rqkaatkah yong telsh ia lalaftnn, tiga atau empat,

diambil daripada sabda Nabi s'A'w: ,,Apabila seseorang kamu merasakan sesuqtu di dalam

ini

ketepikan rasa ragu tersebut dengan keyakinan dengan oleh be,p,gang kepada apa yang menyakinkon,,. (Diriwayat
Muslim).

tli"

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. AsalnYa ialah kekal
asalny a

sesuatu

itu berada dalam

keadaan

Antara contohnYa iatatr:

1. Seseorang yang yakin suci, dan ragukan
dikira suci.
berhadas.

hadas' maka ra

2. Seseorang yakin hadas, dan ragukan suci, maka ia dikira
3.
penghujung malam' dan ragukan terbitnya fajar, maka p.t**yu sah kerana pada asalnya malam itu masih berbaki.
Seseorang makan

di

4. Seseorang ragu berhubung sesuatu yang suci telah
merubahk* ,f,ut air,
adakah, air itu sedikit ataupun banyak, maka air itu kekal dengan keadaan asalnya, iaitu suci'

10

S"V/.q

\

tf 'g e-v 6- w f 9g (

trVtp'g

u'-

t

-L9 t->

l,'^

4-L0..,.9

t-+

#s#'iff:,
k;#t .:t1 Lf a,:rr i,glt
a^*"Jl
1l .

.Y

ca;Ur

Ji Jr;tu,o#
A"
Y ,W
tt l?

.,'-9O, ,.,^":*ltf ,o:;il 'cv'!' J' '/
J-"Vt .lV

))z:,s.

4t e1ill ,*
rl,

,-*;,
ol ,f-ft
)

J ul*r p

g urt o,.'rrd$l

.,te

e-P J;4);;Yr ) o*'J'

JFp)r

;; ,r,ii J*'kS& :c$t ef ,J
J*!r,Jl (,j*!l Ji Jr;lu (,J!l f vfarr
-octJ

.4:,0)

. JW

\P'*o

i.rrrrJr a w,e ri ,dp!t it
..Jir)r

%*,9 r2'*" i oJ':ta:L"f .-t') 'r+*u Zffi:.,*,irtli# & J,;yr ,!.cJ>s*; * .56.Sfcf*,* rt * "_fi
cs.3-cl,)$rYt

Lw?Lfi'Ji:il,lsl ,f

,Lb,y I
c
O*,

.a;:Lc!

?J ,rf , lt

}

r* ,Fi ri ;-r--,: ,)t
\{'j
\
cJt/

lv-

,f
./

:eJ;

.

b1.- TrU

clJ"

t

ffitL

11

t
L

2. I.

Asalnya ialah bebas dari tanggungiawab Dua orang berselisih berhubung ganti rugi sesuatu yang rosak, maka kewajipan ganti rugi pada ketika itu jatuh ke atas orang yang merosakkannya, seperti peminjam dan
perampas. Seseorang yang didakwa dituntut supaya bersumpah, lalu ia enggan bersumpah, maka ia tidak akan dihukum hanya kerana keengganannya bersumpah. Perkara tersebut kerana pada asalnya ia bebas dari tanggungjawab bersumpah, sebalik yang mesti bersumpah ialah pendakwa.

F

E

t
?

I

Seseorang berkata: Saya berikan kepada anda hak pemilikan ini dengan syarat kamu kembalikan gantibalasnya. Jika mereka berdua berselisih berhubung sebutan ganti-balas, maka kenyataan yang dipakai ketika itu ialah kenyataan si yang mengambil, kerana pada asalnya ia bebas dari tanggungiawab itu.

f
i

t F

F

3. 1. 2. 3. 4"

Siapa yang meraguil adakah ia melakukan sesuatu ataupun tidak? Maka pada asalnya ia tidak melakukan
Seseorang ragu berhubung meninggalkan sesuatu yang diperintah dalam solat, maka sewajarnya ia srgud sahwi, 'kerana pada asalnya ia tidak melakukan.

Seseorang ragu berhubung melakukan perkara yang dilarang di dalam solat, maka ia tidak perlu sujud sahwi,
kerana pada asalnya ia tidak melakukan.

Seseorang ragu meninggalkan satu rukun ketika berwudhuk, mandi atau ketika melakukan ibadat-ibadat lain, maka wajib ia mengulanginya semula.
Seseorang ragu, samada ia menjatuhkan satu talak atau lebih, maka dikira kepada yang paling sedikit.

L2

ot

,,.a?br.i*q1ir

J*l'
d)

.(I

;-!r

..r! ,ULo *b)t

oy ,d-r

.,e.UtJt

.,<'i; ,J

J;{,$,F"'I,;;r$,t',pt, , .e*r' 'cd*-oi -* J-)t *r-uf.j!tiJ.#il 3,0 't
,*,)i,S{ :JUl ,o-& ltJ ;fi
6';k t'?"F ):i,?.,2L 7SL 'iiP d;'P" n#, "3 '

,r,ri# oig/, 'ti

. $,'

c* .1-lr ov 'eJJLlt orp 'ry');o(*/o.l"yl

cJ:'lr
dJ
t-6,.U

o

a'

j

ct

4J" :1!l i 1x(,dYdu* 6'Yr;'a N
LA>\-p

W, ;>r*,lf

l:.-^l -{+ } : Lr''qy .""9U
;rt-"Y

si,

:ta;i:"i

Ju ,e?At Je

JJl

."+

uy rT ,r
('

pi )A{ UL"j

dS cts -ilrl
,;|

L- 'hr ( )&

t'1^.'1,.:t.

r#"k{, >li,c.:L f
L.f V3'
di & U Y! eW
.a.,,t-.rJt{ ;>\-p

a'

ja I

c6;li k+ -61

i ,)-a1 ct !f t

13

4.
1.

Fada asalnya tiada

Lazimnya kenyataan yang diterima-pakai ialah kenyataan orang yang menafikan bersetubuh, kerana asalnya ialah
tiada persetubuhan.

2.

Jika dua orang berselisih berhubung kecacatan yang
terdapat pada sesuatu barang yang telah selasai peroses jual-beli, maka kenyataan yang diterima-pakai ialah kenyataan si penjual, kerana pada asalnya tiada.

J.

Seseorang memakan makanan orang lain dan berkata: Anda pernah mengharuskannya kepada saya, sedang si pemilik menafinya. Maka yang diterima-pakai ialah kenyataan pemilik, kerana asalnya tidak mengharuskan.

5. 1.

Asalnya ialah mengandaikan setiap sesuatu yang
berlaku itu kepada masa yang paling terdekat

air mani di pakaiannya, tetapi ia tidak ingat mana-mana mimpi, maka ketika itu wajiblah ia mandi mengikut qaul yang sahih. Di dalam kitab Umm Imam Syafie menjelaskan: "Wajib dia mengulangi setiap sembahyang yang dilakukannya bermula dari tidurnya
Seseorang terlihat

yang terakhir

2.' Seseorang memukul perut wanita mengandung, lalu terkeluar seorang bayi dalam keadaan masih bernyawa. ' Bayi itu kekal bernyawa buat seketika tanpa sakit,
sebab lain.

kemudian mati. Maka dalam kes ini, tiada ganti rugi dikenakan, keran a pada zahitnya ia mati dengan dengan
Seseorang berwudhuk di sebuah perigi beberapa hari, dan sembahyang dengan wudhuk itu. Kemudian dia dapati ada

3.

seekor tikus di dalam perigi tersebut, maka ia tidak diwajibkan mengulangi solatnya melainkan solat yang ia yakin ianya didirikan dalam keadaan ia bernajis.

L4

i/'
l^;-ei
"f^:tlt,

ttJJ.3dt iiri
:clQ+_1

& att)t ,U},-)l $r';;\t
..$-tt
ot,,-J-l :ta;k"l
t_f J

.1

,d{l (,4 :J}.Il Ju ca:.^.,.*i JJ{41 sul ."lll .pr
.o--t-,)l

*S

cor.,l

' J-Ytt c+"|.t 6 dt
,/i'<-

,3'.:b -)
v

.o$$vf$tff$ e'k\

v' r$-l ca,)t c^& brs J- ;i}t i
t

Jqur

lili

\j ej-a Alf c^Lb't lr! ti :Q3)l "-J L-p>l 1 .>l13^aAl f os-t' i C6l jto G!-r .i-!)l jdel .^)t C[K.:JI .7! -r--:,- )LI ,^i,t t c!
c,>ly3,ae

l5

i.

6.

Asal setiap sesuatu itu harus sehinggalah datangnya dalil menunj ukkannYa haram
Binatang yang statusnya tidak jelas, maka di situ ada dua wajah; yang paling sahihnya ialah halal. Tumbuhan yang namanya tidak dikenali. Kata Mutawalli: Haram memakannya. Dan yang mu'tamad ialah halal.

l.
2.

3.

Jika seseorang ragu berhubung dhab yang besar, maka
pada asalnya ialah harus.

7.
1.

Asal berhubung faraj wanita itu adalah haram
Jika bertembung halal dan haram pada seorang perempuan' maka dikira haram. Oleh sebab itulah, jika seorang perempuan yang haram dinikahi (mahram) bercampurua* d.ngun sekumpulan perempuan ajnabi yang boleh dikira bilangan mereka, maka ketika itu tidak dibolehkan berijtihad, yakni membuat keputusan menentukan salah seorang mereka sebagai calon isteri. Tetapi jika bilangan perempu an ainabi itu tidak dapat dikira, maka ketika itu iru*t menikahi mana-mana perempuan yang dilihatnya
sesuai.

16

-

Jz

o

t

/

O

d%t|#1 gi*ll,u,
U
I

.,,J*Tr

'L>:l

.A

!-r Ct'

) -rL j

:ta:L"i t-t'J

Cl, S .e-u, f Ji v:l^- Y )i c(;;,3^)- ) Ji cC#- ! .,al' j .-r*,,til dJ) 3z=-Cu U e.;4l ,J-!: oK .f qi J-+ I ctlTr',o-ll -bU & ,rJJ :JU j
.uJ!t
JLe L,;n 1,+
,

U u aN q,,t:t (vp t
v . v \\ v6 Gtlt 7rl\
.

.+.; f U-L:4jjujl o&Ldl
"'i,-JIJJ aa J-

'du'e3,%jf( . , V . [' Lr) j)d^ "O..r,/ \4
-.

fit F iirr il";) :Jui A)rs o-r-euJt oi.a j J-yr j"Ur $9'€"*,h 6l) :JLr 4-*s (;rr' rsq {;
tL jo

t

\!-.

fu)l

ol;.,;

)223l

*a-i-*.Jt-t (-r-J . . /-/ /

_O.o z lt

,00

I

tll

;." :ffi Jes '\CrI

(-L+

r7

Asal trerhubung kalam (ucapan) itu adalah maksud
zahirnya
1.

Jika

mernbeli, kemudian ia mewakilkan seseorang untuk menjual atau membeli, maka dia tidak dikira telah

seseorang bersumpah

tidak akan menjual dan

melanggar sumpah melihat kepada zahir ucapannya. (Dia berkata saya tidak akan membeli, sedang apa yang dibuatnya ialah mewakilkan orang lain supaya membeli).
2.

Jika seseorang bersumpah untuk tidak menjual, membeli, dan menyewa atau sebagainya, maka ia tidak dikira melanggar sumpah sekirarlya akad jual beli atau sewaan itu adalah akad fasid (yak"i akad yang tidak sah). Tetapi jika akad itu sah maka ia dikira sebagai telah melanggar
sumpah.

J.

Jika seseorang berkata: "Saya wakafkan kepada penghafal al-Quran". Maka tidak termasuklah orang yang menghafal kemudian lupa hafalannya.

KAEDAH ASAS 3:
KE SULITAN MENGHASILKAN

KEMUDAIIAN

Asal-usul kaedah ini ialah firman'Allah S.W .7.: "Allah mahukan kemudahan untuk kamu, Dia tidok mahukan kesukaran" Firman Allah: "Allah tidak jadikan untuk kamu di dalam agama apa-apa kesusahan"
Sabda

Nabi S.A"W.: "Aku diutuskon dengan agama yang suci

lagi bertolak-ansttr" . (Riwayat Imam Ahmad).

1B

i-

F

LFt Ft Cf
..Wt:

o-r-elJt oi,o

Gt Cn-:pLJl

JU

C*+rt ,;-FS @)J cy,)l .;qUt^^,)l; etl)l1 ,^Jtt ,6pA \ ^+*3t ,ao_Jl

yilt,

;"Lr a*:

;{lr il<{ }j!Jr ,5JJ rv,,t-f)l \- '- (,j(t'"'

'j)",fr' .(At d 1L^lr, ,,.jdt1;>\-€Jl J,E\K,dL;' ,.il-u >,^r* 6:Lrr * Ai,;iitl*a*u Jdl ri,p'-^,)! .*gi iY.#", -qArL')-5#j
.j1, 4^<-

&

Lr

4tir

.ltf ,i ,r.L^tJt Cf l.r.+ .*1 -t4. iltlt or" ,r,ii cd:,
g;-tJl

W i,tt
.JrJr

q*,lJt
l

6, ;)\-FJtt ,cfl
ct-=bl

.rt*;-:-,,yr -;-S-*S

[3, d ll 9. pY"rff

j

i C:Al lt'
a-Lrr

e-*r,tr

J&!f;t:,JLifrL,,^"yr

c-$t )! cai:ll ,t' L-y *Vg|ffi\ -&l* lt'f ,-UJ(.tJl 3 .i";.*Jr q--,,$ .JU-it & -1 tJ *{ rL*:Jl -&K (es cts2})1 €dl
e)tc

&

.6-f s:la-j-t, a-t-.*ltt aeL4K r,Jt*rl

I9

Kata Ulama: Dari kaedah inilah terbentuknya pelbagai rultsah syarak dan keringannya. Terdapat tujuh perkara yang menjadi punca keringanan di dalam ibadat dan lainnya:

1. 2. 3.
4.
5.

Musafir; seperti kemudahan melakukan solat jamak, qasar
dan berbuka puasa sebelum tiba waktunya.

Sakit; seperti kemudahan bertayammum' menunaikan solat dengan gerakan hati dan menggantikan orang lain melaksanakan ibadat haj i.

Dipaksa; harus untuk orang yang dipaksa mengucap
ungkapan kufur, minum arak dan minum air kencing. Lupa; seperti makan semasa menunaikan solat dan puasa' bersetubuh ketika berpuasa.

Tidak tahu hukum. Siapa yang melakukan perkara yang membatalkan ketika melaksanakan sesuatu ibadat dalam kes ia tidak mengetahui hukumoYa, maka ia dimaafkan kerana tidak tahu. Misalnya dia baru memeluk Islam, jauh dari ulama, atau apa yang dibuatnya adalah perkara yang orang sepertinya tidak tahu, maka dalam kes-kes tersebut
dia dimaafkan kerana tidak tahu (iahit). Sukar dan sudah menjadi suatu perkara yang tidak dapat

6.

dielakkan seperti darah kudis dan bisul. Pensyallll" beristinja', harus mengadap. . dan *:Tq.lakangi kiblat
ketika membuang air besar atau kecil di dalam binaan. Kekurangan. Ia termasuk di dalam erti kata kesulitan jua.
sukakan kesempurnaan, maka keringanan bersesuaian berhubung hal dktif, seperti pengecualian kanak-kanak dan orang

7

.

Kerana

jiwa

manusia secara fitrahnya

hilang akal dari tanggungiawap syarak (taklfl. Begitu jua dengan pengecualian wanita dari tanggungjawab syarak dalam banyak perkara berbanding lelak, seperti solat jemaah, solat jumuah, jihad dan seumpamanya.

20

:Ar{ul olptajl

,'J\j
et)
. + / - . ). o.r-eLJt oi-a

;bf
jh \" ,W dy t*i
J5

6n4)t) eLJu otst) ." r7-* \')
.:l_r,i

tt' F

f"i .f

o-r.cl.rJt

oSJ :Jl-i

oirl

.

& g:: '\r/''J
a,+,
6-r-cu

(,=rl"

-,;UJIJ

fLj-'-,

L;f ,U t;.*;, JU to.;,o

& ,iLr: t ,f .lV ,"-d+l:i:i, Jl 6-u:,. o-r-eLJl oi-. 1,
."'Ji';',;b)l'rJ
.,1-*l:

,p) ,"'fi: .l.W^);:t:il' t> J '-'i'J'.fu
it at4

taa3

ci,1j4,,Jt ;.otri

"{v'le iJ&l +e o-f-e1;lt o.lA. gI*'-1

"'fi: ',# /

2 ^**l;

CA "t-6ro Gt4-il g-r-c Lp" d9 ) .dfry";Sjt a^K *4A AKi J* Y cl; cti :=1.t.r5 rt
s)r' ;'voa t

W \4r.\2ri 7* y,;:*.?,f?,f t 4 ?"r/r,Ar hAtr, cr^_fu a^,aljt uvI) d! ,o ( L.r) l#'

.\

21

KAEDAH ASAS 4:

KEMUDHARATAN MESTI DIHAPUSKAN
Asalnya sabda Nabi S.A.W.: "Tiada kemudharatan dan tiada juga yang memudharatkan". (Riwayat Malik, Baihaqi, Hakim, dan Dariqthini)
Banyak bab-bab fekah yang terbentuk dari kaedah ini. Menurut guru saya, Syaikh Jad al-Rabb: "Kaedah ini merupakan antara kaedah penting yang begitu terkenal yang ianya didahului oleh kaedah "kesulitan menghasilkan kemudahan". Dua kaedah ini saling bertautan, kerana kesemua yang boleh diaplikasikan di bawah kaedah "kesulitan menghasilkan kemudahan" boleh juga diaplikasikan di bawah kaedah "kemudharatan mesti

dihapuskan".

Di

sana terdapat beberapa kaedah yang berhubung kaedah ini:

kait dengan

1.

Keterdesakan mengharuskan larangan; dengan syarat ia tidak kurang daripadanya.

l.
2.

Oleh itu, harus memakan bangkai, melarutkan sesuatu yang tercekik dengan arak; dan menyebut perkataan kufur ketika dipaksa. Disebut "Dengan syarat ia daripadanya" bertujuan mengecualikan kes apabila mayat itu adalah seorang Nabi, maka ia tidak halal dimakan oleh orang yang
terdesak.

22

,f ,FL" Y rDIt :W:j erJ ,djj & Y At{ j*-Au.u;Sl) Jt* c F*,'l ,ft .edl J! Jr* | ) J cLo-t-eL, \-- J 0l ?J ,;,i rt I -# ^:+
_r$ Yl arJl
\r 5'

.,-rlt b

9$"' €'

-J.

6 ,'J.i,

-T

,'r/'j''i

.J"4iU a., 4Y t" Y!

--"(r

23

2. Sesuatu yang diharuskan kerana keterdesakan
ditentukan kadarnya mengikut kadar keterdesakan
tersebut.
Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1.
2.

Seseorang yang terdesak
nyawanya sahaja.

tidak diharuskan

bangkai kecuali sekadar yang boleh

memakan menampung

Seseorang yang ditanya mengenai prihal si peminang, maka cukuplah sekadar ia berkata: "Dia tidak secocok dengan anda". Tidak perlulah berterus-terang.

J.

a

Jika seorang ajnabi mengambil darah seorang perempuan, maka perempuan tersebut wajib menutupi lengannya. Dia tidak boleh mendedah mana-mana bahagian kecuali bahagian yang perlu dalam proses mengambil darah
sahaj a.

24

L

;;c\'J7i1|;dl
,"Jlr*

.t

,rAl" ,dy & r;*r- st*f JP :gL^LJl Ju ."Jl; 1-,,)1" o,t-c tr :A! ,!gri -J t! cl4 Y F; )-# ! .dJrrill ,P;rL"Jl qf ) 1'r-c :WSj €J .71 p* ttJ Jtt" ol p+t j ,k,t"r! !! U;t-r
.*br)t'd J^&

(;? \&tubi gr"s': b\i:J*i1 t>b'ttir: t5Y . t
o.t o / t '
./

o..

g'.

\"{4.

o/.

v,jf: * r ,ir_#-\"i*"?'"p qf):w-tj Lr: is.;" tei i:;$,&;;!ri sr:i /.r,rfri:
;

." rJ:[;At >

)fi

-jt( '&)

"c'J')i
,o

f

'b'Y

*'PL;';:. St'i t'!
F

6-r-eu : L^.ob-r

i'rv

o

q:v,e

r*

qHffi.*.',r,
t'-.Jl

.lr^J ,-fi-s ,uli-;rLslJl i
(

iJ-

I t

25

I

3.

Kemudharatan
kemudharatan

tidak boleh dihapuskan

dengan

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. 2. 3.

Tidak wajib
Orang yang terdesak tidak diharuskan memakan makanan orang lain yang terdesak.

Jika berlaku kes lubang faraj sempit, di mana ia tidak
dapat disetubuhi kecuali selepas dibedah, maka tidak boleh menyebuhinya.

4. Jika bertembung

dua kemudharatan, maka dilihat

kepada apa yang lebih memudharatkan dengan
memilih kemudharatan yang lebih ringan.

(Kaedah): "Menolak kemudharatan lebih utama dari
meraih kepentingan"
Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah: Wajib menghalang perniagaan berasaskan barangan haram seperti arak, dadah dan patung sembahan, walaupun ' terdapat kepentingan ekonomi di sebaliknya.

l.

2. 3.

Menghatang pemilik rumah dari membuka tingkap yang berbetulan dengan ruang yang menjadi tempat bersantai kaum wanita jiran. Menyelat bulu ketika bersuci dituntut, dan makruh untuk orang yang berihram.

26

,Ug'ri&i? nv ':,;V'*t^o'&' aiti$t b')At u'o'J"'#

.

o

,t'r .aJr+rr.,u.oo||',,tr\& yffi :J1vt,r
ca*tJr

:'#

"f,fi#lrfrff'

^*ba\

cu)r

*hi
t,a, z!

:4";u:lt

.ult

tt>

$ ,i-u) "',. lJ^ c"lat-4't .o, Go ,,lFltl €#t Je .r,{ :F SP k+r-r ta--ttri J *t^4t ,f t':A ti)
,',.
,

* )r

il.,yat )rdt'ffie4r,rat );
AJ
c,eJJ{

lil}i

o\S

.urri,
oJ)V u', t'f y ,r( rr*o' ,tt ei ,Stn "H f- i , J v JVN 7t ory {t !u.- -:;'F.a,Jl t?l- tr;,llt q, \l ol, "i, *'l tts|olj-'i'- {|
/t\<.

27

il
I
i

t
I

5.Keperluandikirasebagaiketerdesakan,baikumum
mahuPun khusus KeperluanUmum:Disyariatnyasewaan'ju.'alah'danhiwalah' makanan atau minuman Keperluan khusus: tvt",'u*pul bekas menggunakanperakharussekiranyaperlu,danharumemakan perang) di negara perang' ghanimai
hasil 1t',*turampasan

I
I

6.

Menanggung kemudharatan khusus
menolak kemudharatan umum

bertuj uan

olehsebabitulahditegahnyadoktorperubatanjahil,mlftiyang bersikaptidakserius,danofangmuflisdarimembelanjakan ke. dalam kemudharatan harta sekiranya mereka akan iatutt kerana dari berbuat demikian. Perkara tersebut segi lantaran m"rrka dari orang ramai' dari
menghindari kemudharatan
nyawa, agama dan harta'

28

:i,**$l
rrA

o-tgUJt
loo

6i6Jl"

';J tre'J"#it

;11

V" :W n P

4-'".1 : .,'PuJl Jte

.(t'-es6JtLJ\J )lllJ-r'*i oll.l) )i; i' j ca;jl i .JI F) e-lts 6:Ut "r\*1, dl (&)) \-/
'u

+

/"

t-f'

r\

?

t_

:

u:r;l

u -u; j Jt*'
J-LI )''^j

\

,;;^Jt Ji; ,Jtylty ,7$ts ,u;.Jt
(4->) C
.o)

y

:

,ylt ;!l-r, J or^e's1'{J\'Jl J*:
))

tr"l"":jl;

'fu)t;
a^?-t

."tf)l 1)\--Jt, ,J 4\ S

29

KAEDAH ASAS 5:

ADAT SBBAGAI RUJUKAN HUKUM
Berhubung kaedah ini al-Qadhi berkata: Asal-usul kaedah ini dari hadis Nabi S.A.W.: "Apa yang dilihat kaum Muslimin baik maka di sisi Allah S.W.T pun baiV'(Riwayat Ahmad, al-Bazzar, al-Thayalisi dan lain-lain)
Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. Umur haidh, baligh, keluar mani, sekurang-kurang
tempoh haidh, suci, nifas, panjang atau pendik tempoh muwalah berhubung masalah wudhuk menunrt satu wajah, berhubung ijab^ qabul, pemberian salam dan

menjawabnya.
6c,k/

k?

&- Cwr,t^Vl.E\.jiaiu

*, *l,,flr* ,ro w rY*1
(

ft

lt '\1.t"^)W tic t/, J 'lt
"?

21

V
,.,
'

i,'i r ir- e

' av ,f;=t t.t,
n

,"\

I
d I ,J

'G"'*)\

'

30

)-t

.dlill ..rroll
:A*t
N't

,_41

A p-

it" k"t, Cr-a$

s-otY

J

$',t

{-fu fu.oJ,g a.
64s

s't "

:JtXl oretdl

"ilSlY

#r1

!i37lr"
J-!1

tr ir
\J

Ls:?)

-

4tt^-plr LL+l o-rcl;Jt or-a i o\1

,W,*'^AwJt^-,. J &-j!-\
-,/ sc4)r 2.

,7t At;l

&

c

,Ps

/./-,

(

.a,;Js

(\$ rtl

.:

).,>!u \Ji
<,rt!t !tS 4l^.:.,.,t (,Je,r)l bi ;tW tb -r4:*t ;J
Dt';, ly,.zt, n,(

31

PERBAIIASAN KBDUA Lima Kaedah Asas Yang Menjadi Rujukan Kesemua MasalahMasalah Fekah:

KAEDAH PERTAIT{It

IJTIHAD TIDAK DIBATALIiTN DBNGAN IJTIHAD Asal kaedah ini ialah Ijmak para Sahabat RA yang dinukilkan
oleh al-Shabbagh. Banyak kes yang dihakimi oleh Saidina Abu Bakar yang kemudiannya bercanggah dengan pendirian Saidina Umar RA. Walaubagaimanapun, pendirian atau ijtihad Saidina Umar itu tidak membatalkan ijtihad Saidina Abu Bakar. Misalnya apa yang berlaku di dalam masalah musytaraknh (berhubung pengagihan harta pusaka) di mana suatu ketika Saidina Umar memutuskan harta itu tidak dikongsi, dan kemudiannya mengatakan pula yang ianya dikongsi. Sehubungan itu, Saidina Umar berkata: 'oltu apa yang telah kami putuskan, dan ini apa yang kami putuskan iuga". Berhubung persoalan 'datuk' pula, beliau memufuskan dengan keputusan
yang berbeza-beza.

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah: 1. . Jika seseoiang berubah rjtlle{ura berhubulg *.q}r. kiblat, maka ia beramal dengan ijtihadnya yang kedua, tidak perlu Qadha'. Sehinggakan jika ia mendirikan empat rakaat d.ng* empat *utt kiblat yang berasaskan ijtihad, maka dalam kes ini ia tidak perlu Qadha'. 2. Jika seorang qatf (pakar mengenal-pasti keturunan) mengenal-pasti salah seorang dari mereka berdua, kemudian datang qatf yang kedua mengatakan sebaliknya, maka kenyataan qarf yang kedua itu tidak membatalkan kenyataan

qaf ymrg pertama.
3rr Jika seseorangberijtihad,lalu ia rasakan yang salah satu bekas

'

itu suci, dan menggunakannya serta meninggalkan bekas yang satu lagi. Kemudian sangkaannya berubah, maka ia tidak perlu
menggunakan yang kedua, sebaliknya ia pergi bertayammum.

32

-

:4Jcl oJekjl
)z
o

J>Glt

r Lt tt :*,S -p
)

F,'* ...i', :t' ,y
i\

o o q) rz z tt .

gt l.^

r'g"zr ri1' i\ r+, t iy;i
t

o o l rz z lt/

J z trl/

o

q+;*-, ,3 6tj)t

+

& bg-r 6)t +-,.i) ."ii:/jt jy-ir 'Jt'11 Trtltt
drJl

,*!t-r c(s',-ll 6"bfi'" ue-r-i :d!: ,ft6 l5!t Ll .,oS dt^:.e ti i tt'J ,;f-Vt ;l (Ft l$ ca.-t)l

F

t*:Li :;a*Jt d]k. ,{Hqi'c3l)i ii '1i ff\s":i Jt ,("rib it L. lr d,i#f | ;n ftl,;rs
C,rlr:h
:4,-T

,Y

I

,>ltt ee.:l=-:*L .4lfi J4

) ,Jf"v r-* f\t: |fv
.a{

f '+.;t j :WSj dJ
"-y.i
1-rc
J-r r

oi ,_r

#l

i,_Jt-+l

,b J _tlF

I o.? L

'rl" &\rj,JI+r *s**t ; :Ws; t_f
,o/

^iul

, ,o.. .b I)'J ,t.''i

:6-r-eU o.r-cUJt oj-o

jJ)."! ijr iii
)tQ
q
'/ /

.V tt Ql

_):

.k_f*
t^4

(r

;rkLJl p;f
'.t , 1 o /

u l\

A,,t,q t")

fhlf

o-,')r

t r:t'

.J"-r,

Y

gtll Ji c.J;Jl
t ';. ',

owj
(,'r\> J ,> v4->J .>
,tl

I(
'(

uuJ ,ljb'S V;-b.'Jl clb;, U;e

.. eVaj IJ 33

KAEDAH KEDUA

APABILA BERIIIMPUN YANG HALAL DAN HAR.ITM'
DIKIRA YANG HARAM
L/-

:/

\',(,/\ 7'J

Diriwayatkan secara mauquf daripada Ibnu Mas'ud: "Tidaklah berhimpun yang halal dan yang haram melainkan yang haram itu akan mengalahkan yang halal". (Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq
dalam Musnadnya).

Bila bertembung dua dalil, satunya mengharamkan dan satu lagi
mengharuskan, maka didahulukan yang haram.

Saidina Uthman pernah ditanya tentang menghimpunkan dua wanita bersaudara yang mana salah seorang daripada mereka adalah merdeka dan seorang lagi hamba. Sedangkan berkaitan dengan perkara itu ada ayat yang menghalalkan dan ada yang mengharamkannya. Saidina Uthman menegaskan dengan menyatakan bahawa nas yang mengharamkan itulah lebih kami
sukai.

Di antara hukum furu' yang

terb<,rntuk daripada kaedah

ini ialah:

l.

,

Apabila berlaku atau terdapat kesamaran terhadap wanita mahram dengan ajnabi yang dapat dikira jumlah mereka, tidak halal dikahwini semua mereka itu. Binatang yang lahir daripada salah satu binatang yang haram dimakan, samada sebelah jantan atau betina, adalah haram memakannya. Haram menyetubuhi hamba
perempuan milik bersama.

Terdapat satu kaedah yang termasuk di bawah kaedah ini iaitu:

"Apabila berlawanan

di antara
7

diutamakan yang menghqlang".

menghalang dan menuntut ,

Di antara hukum furu' yangterbentuk dari kaedah ini ialah: 1. Jika seorang yang iuny4b mati sylhid, maka mengikut pendapat yang Ashah ialah ia tid6k perlu dinfandikan. 2. Sekiranya waktu sempit atau air suci terhad untuk melakukan perkara sunat ketika bersuci, maka haram melakukan perkara
sunat tersebut.
3.

Sekiranya seseorang mencederakan kawannya dengan dua kesan luka, satunya dilakukan secara sengaja manakala satu lagi secara tersalah, dan ia mati disebabkan dua kesan luka tersebut, maka ia

tidak dikenakan Qisas.

34

:Ad\rJl o.r-sujt
..t o lo .

;?rr,
a"Y'Jl Jt,

qF Ap sg,6";rt f'Fu,
."iul

e-r-;.J-t

JW nr4. tt J-u".^r- -ri1 l$P+l

er|- F
coli)\

osrw-

et Jl-'i" :U^At
sl:L^'JU
krod

,Jy')l -nJt{

!J

'?'

'lj ,olibJr ,kr"1Vl,)b
'-P-)\ t. .A,r1bt, ) aj\r Ji*t
\1

!; r;t c{ }\ P .J)t-!l-l pPr
, Axu r/

t:i'::'; Yto,tc\N\*/ #q" -.Y,Y
Xn/yc,wu'.il

a/

Ltt\t

,'t

35
I

KAEDAH KETIGA

MENGUTAMAKAN ORAN

LAIN DALAM

TBADAT

MAKRUH. SELAIN IBADAA DI t]NATKAN

Al-Allamah Al-Jarhazi berkata: Kaedah tersebut berasaskan hadis Nabi S.A.W. : "sesuatu knum itu senti1s7 mengakhirkan
dirinya sehinggalah Attah akon mengakhirkan mereka".

Oleh itu dapat disimpulkan bahaya tidak perlu mengutamakan orang lain berhubung air bersuci, menutup aurat dan berada di saf yang pertama, kerana tujuan ibadat ialah mengagungkan' Jika ia mengutamakan orang lain dalam melakukan perbuatan itu, bermuttru ia telah meninggalkan perbuatan mengagungkan Allah S.W.T.

36

:4"{Ul o.[eUJl

-Lii
:

LkJr" t-: L:
-v,l

i'; JVI oi, d',Fi'
,fi
o

-,

t1:i'J+ t;4
,29

{\,#rrt$i tfi
-)
'

.

\

c""Y\

t,({ €-3lt c fu dL ,(r
/a - \,!)\

:Ws; b') '-\'i{. .&'l ,cjllt dJ) (}t Ltl :I, cLj
4J

l-t.l;

r,{ 4lfi &:

roKl

J4 Y €

fJ
Ci,

f-jJl ,y

ttu e

#trur'[jU cU Lt fll

., Jt.t,- J.^Il

.ti eril

KAEDAH IGEMPAT:

YANG MENGIKUT TID.{K TERPISAH DARIPADA YANG

DIIKUTINYA
Terdapat beberapa kaedah yang termasuk di bawah kaedah

1.

Yang mengikut tidak bersendirian dalam hukum, kerana adanya ia atas dasar ikutan sahaja,
?rstbrtavavt
.

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:
1.

Jika seseorang mengus aha$E" sebidang tanah yang terdapat di dalamnya harim-(seperti tali air atau jalan),
maka ia memiliki horim tersebut kerana harim itu 'yang mengikuti' kepada sebidang tanah yang diusahanya tadi. Jika dia menjual harim, tidak termasuk bersama tanah selebihnya, maka tidak sah penjualan tersebut.

2.

Jika seketul daging dipotong dari binatang (tiga jenis
binatang ternakan) yang masih hidup, maka hukumnya daging itu tidak halal dimakan. Daging itu akan halal dimakan setelah binatang itu disembelih.

3.

dalam perut termasuk di dalam penjualan ibu, kerana anak itu tiCak mungkin dijual secara

Anak yang berada
berasingan.

di

38

b\o\)

Cn'gV

'M 6,( o,g ., t v ,J,o bL6'c tL,O , n

Iv
? \-J'
on.?. , oLt o,:aJl J, Jc4*-, z /

Jt

* Uut{

Llx-i:dr'

Y

.+'JU

lj<j

LL", &Al

J\ ctsjly s.W
4iLi L-t')

! clLtl ,u,)t1 ,itpL.,ry efl
, i | - /. .-/ -b-is*s -b.t^,' J.9 r t'tr//J

hzt(n/ap I /o 3?nttt4r1 E ,5Yl

(O -e c/ 'l>'.' Ss6

.- )"ohlt

tYt''/

'-;!,

,c-Jty

,€)\ JL'"
:ey,

.rLi f:U <,)-U i'! ,/ (_.,

,j! crr;tJl f# ./JUl Ji-*\,

.!t/Jr,"w# t ,>J'rJ1 cLin, j;l
'-# t t? '+'t

c,-y,lal

Pq,'j

J-!t
)

?v
.r

t r,/

ll

.

L6 t-*-r

l

;Fr i )y c.l$/l A *vL ,* f _rlt lr,i y,*rJr'*''\'id3?* ,1 t-t ) iu ,"16\l U
c
I A

Y

,.1 <,g)\*Jly U \ )i ..)y\*Jl .

I

flr)l

7a-.a) t_ -\ )

(;fJ.tJ

;.JlJ

-eiltt

c41

-[,i''i ! ,_t' a'^+l J,,h> j

r^a

t-

16! ,Ju(Jr C;

,*rl {r!
.ft,)l

r-{ YI U gttl

C, Ju(tr

&i iti?

39

2.

Yang mengikut gugur clengan sebab gugur yang diikuti

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah: 1. Seseorang yang luput sembahyangnya sepanjang tempoh sembahyang sunat-sunat rawatib tersebut. Hal itu kerana kewajipan solat fardhu beliau ketika itu telah gugur, maka turut gugurlah sembahyang
sunat yang mengikutinya.

ra gila tidak disunatkan mengganti

sembahyangsepanjang tempoh

2.

Jemaah haj i yang tidah sempat wuquf di Padang Arafah, hendaklah ia tahallul dengan melakukan tawaf, saie dan bercukur atau bergunting, bukannya ia tahallul dengan pergi melontar di Jamrah atau bermalam di Muzdalifah. Hal tersebut kerana melontar Di Jamrah dan bermalam di Muzdalifah merupakan perbuatan yang mengikuti kepada wuquf di Arafah.

3.

Sekiranya seorang penunggang kuda perang mati syahid, maka saham atau bahagian kuda itu akan turut gugur. Kerana kuda itu adalah pengikut kepada penunggangnya. Jika gugur yang asal dengan sendirinya akan turut gugur yang mengikutinya. Walau bagaimanapun, jika terbunuh kuda itu dalam peperangffi, penunggang kuda itu masih mendapat bahagiatr atau saham daripada kuda itu.

3.

Yang mengikuti tidak mendahului yang diikuti Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah: l. Bercucuk tanam di atas kawasan lapang (Bayadh al-Ardh) di
antara dua barisan pohon kurma atau anggur harus kerana ia adalah yang mengukuti.

2. 3.

Makmum sama sekali tidak boleh mendahului imam ketika ruku', sujud, salam dan pada semua perbuatan. Sekiranya bilangan jemaah solat jumaat dipenuhi oleh orang yang tidak termasuk dalam bilangan ahli Jumaat, seperti: Musafir dan wanita, maka tidak sah jumlah ahli jumaat itu, kecuali dengan ahli-ahli mukim yang menetap. Hal itu kerana

*r..ka

adalah pengikut.

J

40

:ki/
al-.rrt

,P )-# ci)t^eJl C o-l!l,)f :WSj LJJ s$lte' WS(
c\a

/'

, o"F \-/

#)i'.b[r-,Y ei}r k*_lb 6-rs cl-j t'L'.t
;l-rnl

c\

1

"s{t

& ;j)rt, Ji-e",
JS ,(lF
C-g

,*-)l
(iJ\ A^" g (^rV , *'3

\r cL--.2-pjl - )l

41

4. Dimaafkan pada yang mengikuti apa yang tidak
dimaafkan pada selainnya;
Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:
1.

Sujud tilawah dalarn solat (sunat) ketika dalam kenderaan harus kerana mengikuti. Tetapi jika sujud tilawah di luar sembahyang hukumnya khilaf kerana ia tidak mengikuti.

2.

Nasab keturunan tidak tidak sabit dengan penyaksian wanita. Namun sekiranya perempuan menyaksikan
kelahiran maka sabitlah nasabnya. Haram merenjis masjid dengan air musta'mal. Tetapi pada wudhuk hukumnya harus.

J.

a

42
/

"J?
.O't

:l.-rLll

o,tgkjl

'eijJ.4r..b'tu

)b *?t \r\t a6it 'J'*s.

U*

o

o..) i'

-tii';|.'

:'*S

-* Jt

o'r-eLJt

oir

kl-l
\c

L';ti

$yi,

f"rd;t"ir'*, f-i c,.-lL.P!l gI;'eK'1r'#
/

i. ;.p i ffil, ."i,, :f, fi:.i*,,,' ,i.. pP ai::, ii:r) t:,.i,-*'J^'tl
c

Jut

Ju

't;y,'it

"#:*t :QG (t'J
J,

..rt-*t}lAtWp( .oi_
W
U-,Li trt
'-- \-

! .jre:)-.li ,t!f :l's ;)t
v

a /t<!, )-# Y ci
.i5 _!l: c,->l j)-al)
L ,"Y'
.oc'Kll

"Jii

& ca' J*
& Crlr ,r ..1ur q
Jt" i
1ra"

r.;l ,+)# 1)o '
ot{1f,

,n6),-,)l

'li "t )-#

\ ci
. T'J
v

-

o-Yl
-

b

'-,--*4r'\> .-o,J> J\--,"

9;r.,, ,
,(.p,.,

^.u

/'f

6/t r- \-" r"
),J t' / /
Ct

^!.-) - U,Q t"'' -a''tt,() '

I ti,a.( '!y'

.- t V,-<u ' r t'f is) t' '.,>\,2.f .tvJ,^-'. / a . ,t.. "^, 'l7/ .- i; ,r"p)* ' r>*'",
t. . o '-u
1

o

t

r
t

<-l

43

KAEDAH KELIMA

TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP RAKYAT MEqTI BBRASASKAN KEMASLAHATAN
Sumber asal kaedah ini ialah ungkapan Saidina Umar RA yang bermaksud: "Aku turunksn diriku dari harta Allah S.W"T. ke kedudukkan wali anak yatim, jika aku perlu, akan ku ambil daripadanya (harta tersebut), maka apabila aku senang alat akan kembalikannya, dan jika aku tidak memerlukannya maks aku menjauhkan diriku dari yang haram". (Diriwayatkan oleh Said Ibnu Mansour)

Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1.

Sekiranya diagihkan zakat kepada golongan yang berhak,

haram diagihkan dengan kadar yang tidak sama seandainya pengagihan tersebut dibuat atas dasar
keperluan yang sama.
akan mengepalai solat jemaah dari kalangan orang yang fasiq, kerana sekalipun mendirikan solat di belakangnya hukumnya makruh. Hal tersebut kerana pemerintatr dituntut supaya menjaga kebajikan dan mengutamakan

2.

Pemerintah

tidak boleh melantik imam yang

s*,

kemaslahatan. Adapun membawa orang ramai unflrk melakukan perkarc yang hukumnya makruh itu bukanlah
namanya kemaslahatan.
3

"

Pemerintgh tidak boleh mendahulukan memberi harta Baitulmal kepada orang yang kurang memerlukan daripada
orang yang lebih memerlukan.

{v ,ozvl S*a ?ri,;S{f"
"'f'

-=.

JL

44

{kf.w . (e; ef ,',o

-1 o# -./ :i*,luJt 6'r'st4Jt o\ r

"ry ,V'" /

}\ N/

t

"si6hu.

hix 3-eujr"
a) ",

j

6,re

at a*;11 ".'J$r;"r;Ljt fsiril':ffi Ju
r^.€re

A,

*l' i u*f|L: ;

v"

f-,5\l' :4" ol--P

t',gs
z zo,l

,;i
!
?

.ji e4J> .-f a>t, Jl efl: l' fuLr-, ,'u-lt C-lt ""$b>t v
t

t"riSJt

L)J

'-s : cI-Jl

fyl"l' :- k-

TJ c;;J>-)l

zo J )

rrir\t'

,'

:- +)

*'^+J lt,,.er{ ,e1^"G)\ $ ("'J
.
t":V Mrt blrt
oto

a' ?;':''J;"."Jli's():
se't ,"t"17Jt

"i;Wf o#t' t'<rt*5

lr ss-F

r

'

*u!

!;

qtis fL,y )-#
//t

!

\.43

&

J+X fUY ,# d-l+ J'l ry-r-J-t d ed

y5-f " '"'",rAl ,

,J )l

.dl- r<-t ;irt r&)''uS,J,.ctJr \rK ,t_y ,a{ Ar a,YrS c-as; Ji .,dJL k+ ,}t-# Jr* Jt{ .#t
.(

./,

,, , J'4| a4bf
4KY

?l 6 ,k :,oJy bl s,a-;t-(lty
45

KAEDAH KtrENAM:

HUKUM HUDUD GUGUR I}ENGAN SEtsAB WUJUDNYA
KEKABURAN
Sabda Nabi

s.A.w. yang bermaksud: "Berusahatah

knmu

dengan bersungguh-sungguh dan semampunya untuk mengelak daripada menjatuhkan hukurnan hudud dengan sebrsb ada keraguan".

Ibnu Majah mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah: ,,Hindarkan hukuman hudud sebaleh mana kamu mamptl,.

Al-Tirmizi, Hakim, Baihaqi dan selainnya mengeluarkan
daripada hadis Aishah RA: "Hindarkontah hukumar-huku*o, hudud daripada orang Islam semampu yang boleh, bila kamu menjumpai jalan keluar (supaya terhindar daripada hudud), maks berilah jalan keluarnya. Sesungguhnya tersalahnya hakim dalam mengampunkan lebih baik dari tersalah menjatuhkan hukumon".

Saidina

Ali

hukumsn-hul;uman hudud, dan juga iidak seharusnya bagi pemerintah untuk mengabaikan hudud'. Yakni tidak harus bagi pemerintah dan kabinetnya unuuk meninggalkan hukuman hudud selepas dari sabit kesalahan yang tiada sebarang sangsi
lagi.

Karramallah wajhah berkata: "Hindarkanlah

t'Kekaburan menggugurkan hukum hudud"
Samada kekaburan itu terdapat pada si pelaku (yang berlaku dari sudut subjek); seperti seorang lelaki yang menyetubuhi seorang

perempuan yang disangkakannya halal untuknya.

',.

46

J-;r-

t"lf ,(g

ir\ .lr(1 ,lU ,,e--Hl J, 1l)\-

())4;,' >! -,i ,d+*, C6', Cttt; ,F:
a.g*il

,a*Lt

CKr 'u-,i\

,a-/ Cr"ll tttf 011 cg;;l-r:lJ *\ +f J cQ eJ^* ..j)'tll

Gi g-lir cLnli;r u.tl r-s.r

GrK

Ji I

a .Jr4 .r}t -bj*,- ljf-r ,tsb Gi-, ct,Jl 4 Ol-e Jt^:-! ,r\:b

dl ,or#' , 6?+ ,&J),"I+ :#'"oJ,, ca':>'; ,-fl:,J-Jl JL th', f:s t Jit $ -tl' .re- )e
'tf"

.a{:;"U

e\4il1 oJ, a,-Jl i

'.,,v(,!^V',-

:OQ;;

lrri3r'ry;t ;.;"iJJ,'#"I:{;Jr . \ is6 )e .e+l )\ ,(tdl i" q-,,u C'b * j lif-r .a-6"-lJ #Jt Ji Jl co4)e r*Jr Ji & & *:
.oyUf !1 t-hi- o"p c+i)[--- ..-t!,r cc9!
.Y ,7"9i'5J'rt eA#t vf dtt- !; c,-r..Jl l-6-tii u\ ,b-y 11 lS-r ,J-!l CI, 'oor Js ,rb-# q:l*\ o-tr! i e'\be J1'. .o:ta;Jt o:-f .,Il -UJ\ JJ r,-f ) JJ-tt

,4'-i1

47

Atau kekaburan pada tempat (yang berlaku dari sudut objek atau benda), seperti yang melakukan persefubuhan itu mempunyai pemilikkan atau syubhat, seperti hamba milik bersam4 hamba mukqtabah, hamba milik anakny4 dan hamba miliknya yang bertaraf mahram. Atau kekaburan pada jalan (iaitu yang berlaku dari sudut kaedah atau cara penyelesaian), seperti halal menurut satu pendapat atau mazhab dan haram menurut pendapat atau mazhab lain. Perkara tersebut seperti nikah mut'ah, perkahwinan tanpa wali atau tanpa saksi, semua perkahwinan yang menjadi khilaf ulama (berhubung kesahihannya), minum arak atas
tujuan mengubat sekalipun yang ashahnya ialah hukumnya haram kerana syubhat khilaf.

Empat orang lelaki menyaksikan seorang wanita telah melakukan zina, namun datang empat orang saksi wanita menyaksikan bahawa wanita tersebut masih dara. Dalam kes tersebut, kemungkinan benar empat orang saksi lelaki tersebut, tetapi wanita itu masih dara atau selaput daranya tidak pecah walaupun telah berzina. Walau bagaimanapun, hukum terhadap wanita itu tetap gugur dengan ada empat orang saksi wanita yang menyaksikan ia masih dara. Di situ gugurnya hukuman kerana ada syubhat (kekaburan) di atas kesaksian menyatakan bahawa ia masih dara.
Samalah seperti seorang lelaki berzina dengan seorang wanita yang mana ia tidak mengetahui bahawa wanita tersebut adalah isterinya. Namun selepas ifu ia mendakwa bahawa wanita itu isterinya, maka ia tidak dikenakan hukuman hudud.
Seseorang membelah dengan pisau atau sebagainya akan orang yang dibaluti dengan kain yang disangkakannya jenazah. Maka pembunuh tersebut tidak dikenankan hukuman qisas, tetapi diat sahaja, disebabkan syubhat.

DUA PERINGATAN 1. Syubhat (kekaburan) tidak menggugurkan hukuman ta'zir, namun ia menggugurkan kaffaroh. Seseorang yang secara terlupa, melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadhan atau ketika haji (ihram), maka ia tidak dikenakan kafarah
kerana kekaburan (syubhat)

Seseorang yang melakukan persetubuhan (pada bulan Ramadhan), pada sangkaannya matahari telah terbenam atau malam masih berbaki, kemudian ternyata sebaliknya, maka puasanya terbatal, tetapi tidak dikenakan kafarah ke atasnya kerana syubhat.

2.

Syarat syubhat

itu kukuh, sekiranya tidak kukuh maka ia tidak

memberi sebarang kesan pengguguran.
Oleh itu hukurnan akan dikenakail ke atas orang yang rnencuri barangan yang pada asalnya harus, seperti: mencuri kayu api dan seumpamanya.

48
/

0'k'lt

Nf 3.e't /4),t'

|

51s\

:A"{ul oJsLaJl

ca-dl

Ht" l-tA-r o-.. lt.*'LJl *- l-l lf 'F ) 'e>.:t. +:*a" I cof ) LtV fl$t* li
".,*jr

t>,3'Ji'J5-!

n

il
.r.r yi S{- },: , .l!- ") ttn .CLo)q \A .,4- Yi itrl ,,lr or> a:-oib ):
,;'";.t^41
:i;,otdl
x i

-0,*, "e'd'if|,'€y "u it'JL 6 'vy *H ,';" ?i'-ar, ,"*riY;i'" :ffi 4' eui i J-Yl

A-teUJI

,oilrt, a,' ;u,r,ilt a ;S'"#" t LW L+;'r ,rirsr eej'r:rfut e ('s"i's ,*"-tr yr{.'(-&, }"
.ot-*;Jt

49

KAEDAH I{ETLUIJH:

ORANG MERDEKA
KBKUASAAN
1.

TIDAK

TERMASUK

DALAM

Seandainya seorang yang merdeka ditahan atau dipenjarakan serta diberi makan dan minum dengan sempurna' namun selepas itu ia didapati mati kerana hidungnya tersumbat atau dihempap oleh dinding yang roboh atau selainnya, maka

tidak wajib membayar ganti rugi.
2.

Kiranya seorang wanita merdeka disetubuhi secara syubhat kemudian hamil dan meninggal dunia ketika bersalin, tidak wajib membayar diat atau denda menurut pendapat yang Ashah. Sekiranya ia seorang hamba, wajib membayar
nilainya. Sekiranya seorang wanita merdeka bersetuju untuk betzina dengan seorang lelaki, maka tiada lagi mahar atau mas tatrwin bagi wanita tersebut mengikut ijmak ulama.

3.

KAEDAFI KEI-APAI{.

YANG MENGBLILINGI LAILINGAN HUKUMNYA SAMA DENGAN YANG DIKBLILINGI
Kaedah tersebut berasaskan sabda Nabi S'A'W':

"Yang halal itu ielas dan yang haram itu pun ielas. Di sntara kedui-duanyct terdapat masalah-masalah mutasyabihat (tidak jelas hukumnya). Ramai yang tidak mengetahuinya. siapa yang "menjaga dirinya dari syubhat, bererti io telah membersihkan ogi*i idan dirinya. Dan siapa yang iatuh dalam perkara syubhat, bererti ia telah iatuh ke dalam pengharaman; seperti seorang pengembala di tepi pagar, dibimbangi akan melanggar Bukhari lmasui)-ke ialam pagqr ittt". (Hadis: Dikeluarkan oleh dan Muslim)

50

c(rltr cL*>ltl J "!;+ fll
;-,:"$

:o6il Ju .a; Lg fl7 n ff ,F:,0-1-,(It1

fr \^5p Jrft.jJK c1\-,lt -t*}'t J^ :6'*l: r-,->J f L.t'J c{ !! .*frlf *+ ! t, c.---l-/l 7f ) cgt}<Jl c+I.^; db.t o*tl g. ,j,ti '+Jl A e)z F: "}^j 6)\s;rJl A e-V -p) c1l;jJl y .rLJl: ,9):v e)7 * j\ 6 e-vJ co;;Jl g' u. 1/s,oirJu, ,/l)l (
1r:^:.,\t

.i'At^;*
J'-v u P' ,_-)\:rJr

ig

q,6rt1;/t a

P, " c"J-r a_Ar Nt "

51

A|-Zarkasyi berkata: "Harim atau perkara yang mengelilingi ini ada di dalam perkara wajib, haram dan makruh. Setiap yang haram itu ada perkara-perkara yang mengelilinginya, yang mana hukumnya tetap haram".

Harim ialah apa yang mengelilingi perkara haram itu; seperti
dua belah paha yang mengelilingi aurat besar.

Apa sahaja perkara wajib yang tidak sempurna kecuali
dengannya, maka ia adalah wajib.
Oleh itu, wajiblah membasuh sebahagian leher dan kepala ketika membasuh muka, membasuh sebahagian anggota lengan (iaitu yang sebelah atas siku ketika membasuh lengan hingga ke siku).

ib menutup sebahagian dari pusat dan lutut ketika menutup aurat bagi lelaki, sebahagian muka ketika menutup kepala bagi
Waj

perempuan.

Haram bersedapan di antara pusat dan lutut ketika haid kerana haramnya (memasukkan zakar) ke faraj ketika itu.

52
{

:ar-,kJl o.tctaJt
'ei)ilu'

qv f$, e, 6:b(|ys,t;Ai'Jhii
l,/r

lt

,y\3

;*'c li;i g,zvrsl. ,.-.

';;'Jj, LJ'/
.qt 4t

'/

.+-r;lt

.):

J.r'tll

;|-*l-t;

l,!t & rv.ru )c.;rt;9l g c-l*r

ijk ,16r,*)"1 qf ; ,tt-h.,, rG i ,,*: -): ,rp flr)l e ,,*:'-) t" j14c,(f -l.:Le,- I c! 'tii
''+,P''{ vt-\a;i:tJ
5o '/
:
"

(,

,;'-s(kt
6JetnJl

4'J*'L

gJ ::J ,Je

orrtrll

*rtJ t Mtt /r ?'4 t' 9\'li l *|,4V
p'r

bfh'tu

b.,u1 P: $,p At,,Jh e)i, L"
.,

"4LG! ',y J:lrY<jr JL&!" / ,;qw, ;i' -.t;+
ia.e

,rlilr :!3i ir'i Aj ,e2\jl & &1 j :Ws ,f +# ,VryJ ,aj'}Lt JidJ cuyt)\ ,* (-r t^f {,*Jr J* .l\t".../i'od^r'l;t
v t/,
/-

/

.* u- c;LJ=t & J*) rU ,
.Jr)r

Jj ,-f

*>ta)/;:,r,d

?G'j)l C, eU; i a*--)t Jfr i Jtt
53

A) ,dt* G6il:JLt t

L" :osJ;1

.r!-r ct',ti JLb

.J\i

KAEDAFI KESEMBILAN:

APABILA BERHIMPUN DUA PERKARA SEJENIS DAN

TIDAK BERBEZA

KEBIASAANNYA MAKSUDNY DIMASUKKAN SALAH SATU KEPADA YAILG IATN. Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah: 1. Apabila berkumpul di antara hadas kecil dan hadas besar,
sudah memadai untuk mengangkat hadas kecil. Iaitu tidak perlu berwudhuk lagi untuk mendirikan solat dan lainnya menurut

besar dan haid, maka memadai mandi hadas besar sekali
sahaja.

Vurhg! .$yufi.. Begitu juga jika berkumpul di antara

hadas

2. Jika seorang yang di dalam ihram bersedapan pada selain faraj,
maka diwajibkan keatasnya membayar diat. Jika sekiranya ia berjimak maka wajib ke atasnya kaffarah mengikut pendapat
yang Ashah.

3.

Jika seseorang menyetubuhi di siang hari bulan Ramadhan
sebanyak dua kali, maka kali yang kedua itu tidak mewajibkan

kaffarah lagi, kerana
seekor kambing.

dengan puasa. Berbeza hukumnya jika ia melakukan persetubuhan buat kali kedua ketika dalam ihram, maka dalam kes ini wajib ke atasnya

ia tidak bertembung

I{ABDAFi I{ESEPULUH:

i

MBNGAMALKAN SBSUATU UCAPAN LEBIH UTAMA
Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah: t. Seseorang mewasiatkan sebiji dari dua gendang kepunyaannya, satunya gendang laghw (gendang yang digunakan untuk perkara melalaikan) dan yang satu lagi gendang perang. Maka wasiat itu sah, sebagai mengambil yang harus. Perkara itu
dinyatakan oleh Imam Syafie sendiri.
2.

Seseorang mewakafkan harta kepada anak-anaknya, sedangkan waktu itu semua anak-anaknya telah meninggal dunia" Yang masih masih hidup hanya anak kepada anak-anaknya (cucu).

Maka dengan kaedah tersebut, harta wakaf tersebut jatuh
kepada cucu-cucunya menurut Imam al-Rafie.

54

:a

J;^9 q:t-J-t

o-rst'alt

(,

)Jl)

o,l .

cJ"+lJ

A (dq- A\S ca*t" ,,J\-l ciL*:Jl; cC;*j\1
Lr-,;\
|z z :,

*'t
'. ,zo.
c

o1'
o.

- +" iv\ g;i_f ::-Jt ft ,rp i* J)
''G',1
o

a-"-e\->--l

c\i9 P
'ro t
a.\)l

";;&Li

4)Jl

;a
otr.
o

?6:u
tn

I

.

o-

-te

O:f

,

\-,

i,y'),'J\i

. '. .lif^ o); cffi 'ujt cy l
O / O/ /

,:du':Jti;
aVt- .'.',\l a)i &-J'J-l
c

ieY

zj

o: n9 (' ,*,U\ v
I

a^J: *
.A

& u'P ( .t#, 4Id^+ J-Jr
Cf U!-r ';^:Jt
.4Jt, ejl,^

'io t\ Ju

):

ca'\-t-b U

j\t 4ji <,Uf *I+ t*s
,t' J\'
- t . lr.

;Jl^

ctJg

'rA

C
L"

;

t/ oL^, :*la,cJl Jt-, \S \-,
l, v P+

S

jL^;

,-t'
1.1

*Jl" d +! .il \-

,!, / 4-l\-.*o 4l-ij \-9 c+i

,G;Ak re ctr) ) a J;g e]t .-b j a,!i .e]llr ."c/' JU u
(A-^A:J

KAEDAH KE SEBEIAS:

HAK

MENDAPATKAN HASIL KESANGGUPAN MENGGANTI RUGI

DISEBABKAI\

Hadis Sahih, dikeluarkan oleh Syafie, Ahmad, Abu Daud, alTarmtz| al-Nasaie, Ibn Majah dan Ibn Hibban daripada hadis Aishah RA. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi:
"Seorang lelaki telah menjual hambanya, lalu hamba itu tinggal bersama pembeli tersebut untuk beberapa hari. Selepas itu, pembeli tersebut mendapati cacat atau kekurangan pada hamba yang dibelinya itu. Ia mengadu kepada l,{abi S.A.W., dengan itu l{abi S.A.W. mengembalikan hamba tersebut kepada penjual asal. Penjual itu berkata: Wahai Rasulullah! Ia (pembeli) telah

mengambil faedah daripada hambaku ini. Nabi S.A.W. bersabda: Hak mendapatkan hasil disebabkan kesanggupan mengganti rugi"

Abu Ubaid berkata: al-Kharaj dalam hadis tersebut ialah hasil hamba yang dibeli oleh seorang lelaki, lalu diambil manfaat olehnya buat satu tempoh, kemudian ia menemui kekurangan pada hamba tersebut yang disembunyikan oleh si penjual. Kemudian lelaki tersebut rnengembalikan hamba yang dibelinya kepada penjual asal dan mengambil wang balik. Maka berhubung dengan manfaat yang diperolehinya dari hamba tersebut sepanjang beberapa hari bersamanya itu tidak dikira apa-apa kerana ia berada di dalam jaminan penjual. Jika rosak ia maka rosaklah harta yang diperolehi penjual hasil menjual
hamba tersebut.

56

;ir 'r6*Vo

I

ob'r'a

J;g UtfJl o;.gkJt '!'l ,,d ,,1 , '' z J o r. f,x
:6
o

G

t-gzg--.3,-,ry*Jl

,yCJF'

.r

:641

,t* Y cl-t-* {F ws}
lr

'rlJt d t \,/ q1L;.'v ?r
ntl Jl L)l-ill)r,
I

!;: ,W C, ?AjlJ ,1LlL, ,$ll I*-9 r ,djJ.u, TJ cs)rtl :rI" ,t:!l ;)l^p .r1l C! ,* J piltt ,*t 4l$L t il_h qlt ,/7 ,futl"',dJJi dJ) t+ 6is ,bt-r -'^., (A.aV !l Atq ,+r+)t ,s4t -r-'Jt 'iVb,g-4t !t: lo;!yi' I il't C /wi t l" ct 1",;t)r C, t;*;lt iliJl JWY --,L:*ly ff
A
;

xP gOlC I

^V"/ c,>lj-,Al

)

co-1QlJl

C CJJ| --rLp.:-,| :Q;^i

t

I

_t

.6r^ar

. tt' Wsr c"plr CKs ,t+-Jl q\ A, ;$t *l-{:

?Jld./ .;Y- ,t' 6sr,"tll ,3 \{$f*:t I'baP.g

,eAt .jl.- ;;It ;Y-p !.ll,{ :Ws .bf A .-j>\t .l-db,i d./ .jY- U V:r

57

KAEDAH KE DUA BETAS:

KELUAR DARIPADA KHILAF DIGALAKKAN

Hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini teramat
banyak, antaranya:

1.
2.

Digalakkan supaya menggosok anggota wudhuk ketika
berwudhuk.

Digalakkan meratakan keseluruhan kepala ketika menyapu
kepala.

Membasuh mani dengan air.

Menqadha sembahyang yang luput secara teratur, tidak sembahyang tunai di belakang orang yang sembahyang qadha, dan sebaliknya. Menunaikan sembahyang qasar ketika musafir yang jaraknya melebihi tiga marhalah dan meninggalkan sembahyang qqsor ketika musafir kurang dari tiga marhalah. Semua itu kerana keluar dari khilaf
mereka yang mewajibkannya.

5. 6.

Makruh menggunakan helah dalam riba dan nikah yang a -wuhall_{, kerana keluar daripada mereka
mengharamkannya.

Makruh mendirikan solat berseorangan di belakang saf, kerana keluar dari khilaf orang yang membatalkannya.
t3"1 l{0noq\.

brltr\.,ilp yola Lnv4 (ttvat4nlaL< 3)

5B

/

:o

);^e ;ij\dl oJekjl

'f#r,..-fJ{*'"
,\::& o>3,o i ,*n 1* l;l J^'Jl
c.;)t-- )L

e\Il cuJl

jslJl J'^-:"'l j::tlQ31 1 u-*\dJl-, cai\: rU)t J) cq*il) guill i ;-;A\ o\ Ol|tt drr U

11J]*-o

ol'r+l

c*- jt

,,,,o-r;)\

e- A L:t Y U):e'U' t-f )

.d!i t-€J=li s\r e
JJ c\ai Je-Jr gc f^rJ
;)\-4Jl J+

car;l

;ll

)r)J 'Lll
cL€lL+

.q f^L,..1 c--

!

torUi

59

KAEDAH KE TIGA BET,AS:

ME,NIOLAK DAKWAAI\ LEBIH
MENDAKWA
1.

KT]AT

DARIPADA

menjadi jumlah dua kolah berubah menjadi suci. Namun diperselisihkan oleh ulama" 'fetapi air yang semenjak asalnya mencukupi jumlah dua kolah disepakati kesuciannya. Air yang mencukupi dua kolah semenjak asalnya itu bererti menolak dan air yang mencukupi dua kolah setelah menjadi mustamal membawa erti mengangkat. Lantaran menolak itu lebih kuat daripada
mengangkat.

Air Mustamal yang dikumpul

2.

Seorang suami berhak menegah isterinya menunaikan haji yang fardhu, dan sekiranya si isteri telah pun mula berihram, yakni telah masuk ke dalam ibadat haji, maka hukum isterinya bertahlil ada dua pendapat.

,)
1

Seorang yang bertayammum menjumpai air sebelum mendirikan solat, maka ia ditegah dari menunaikan solat (sehinggalah ia berwudhuk), namun jika menjumpai atr ketika sedang mendirikan solat, maka solatnya tidak
terbatal.

60

:sJ;^e er.f$l 6"rskJt

"s/rirrh? l ie;|r'
,f-tA
ca[-tJt & JituJlJ ctD[

,r*[,J,lV"-'"i(dJ
C4',
c.h;Jt1

,;C;r

o;L>l a>i,,Io g^Jl

UfJ ,*Jl F\: cL^-fl lts
cG

'giJ]l 'reAt U

p

iru f! ;1-4Jl !; iL': c.:i;Jl a") f.^iJl +"ji. a.'\ ry''-dtt tq-/! *."iJl a-q:'^'l .ar'tJl !V tt-^^eil o:Lell **S
;:E cY co-,1ta!Jl JK"l g,

61

KAEDAFI KE EMPAT BEIAS:

RUKHSAH TIDAK BOLtrH DIHUBUNGKAN DENGAN MAKSIAT
Seseorang yang bermusafir dalam maksiat atau atas tujuan

maksiat tidak diharuskan basinva ala-apa rukhsah; samada 'qoro,r, jamak,Lerbuka puAsa, tit.nyupu *uru, inendirikan solat sunat atas - kenderaan, rireninggalkan solat jumaat, inakan 1 bangkai, begitu juga dengan tayammum menurut apa yang dipilih oleh Imam Subki, berdosa meninggalkan solat seperti dosanya seorang yang meninggalkan solat dalam keadaan ia boleh bersuci (yakni berwudhuk tanpa perlu tayammum). Hal ini
kerana ia masih mampu bertaubat. Menurut pendapat yang sahih dia hendaklah bertayammum kerana hormatkan waktu, dan wajib mengulangi sembahyang kerana enggan bertaubat.

62

:9J':^9 a--,.l&l 6-l.9kj1

"i'*Jb L:\3 1

!

..11.1

,sez

1r

:-t' i

gUr-r

'ra;Jt

:Wsj d) -;-F J J'-r./,"lJ\ qFs CJr :l-F J dJ-j, .+ fu)l qFss
c"\,e-i;! .g d-L.

.C*Il o*

._/,-|-Jl

qrs:

:o

t:^-e

a-rLJl

oJ.cUJl

"4U:-frta;+ t:&u, onlf
J-r{l"

o

)bc

-t-

I

W v-j_l tf) :Wsj L-f )
:6-t-eti

Ct^*)l $L d -,L+

.rt^;

')* e -*

rtL s\,*Q

P j:W:

-r

4o ;\ tp -f Jl

G r-.r

.,€ 4r-4 )e c;lr,-tl

{

KAEDAH KE LNNq BEI-AS:

RUKHSAH TIDAK
KERAGTJAI\

DIHUBUNGKAN

T}trNGAN

Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:
1.

wajib membasuh kedua-dua belah kaki jika ia ragu adakah
diharuskan baginya menyapu khuf.

2.
1
1

wajib mendirikan solat

secara fb?it1{Y"gi orang yang ragu

adakah diharuskan qasar untuknya.

wajib membasuh kedua belak kaki bagi orang yang ragu
atau syak yang tempoh sapuannya telahpun tamat.

KAEDAH KE ENAM BEI,AS:

REDHAKAN SESUATU BERERTI REDHA APA YANG LAHIR DARIPADANYA
Sama dengan kaedah yang berbunyi: "Kejadian akibat daripada sesuatu yang diizinkan tiada pengaruh baginya".
Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

l.

Sekiranya seseoiang dipotong tangannya kerana h.ad mencuri atau qisas pada anggotanya,, kemudian anggota
tersebut merebak, tidak ada jaminan dan anti rugi.

2.

Seorang yang memakai wangi-wangian sebelum ia memulakan Ihram, namun selepas itu wangian itu merebak ke tempat lain setelah berihram. Ia tidak dikenakan membayar fidyah.

N

ilr

*
i

il

64

:oJ.:,9;,qtJl

oJ.okJl

"?\;;t Cl\d ii31r'"
:J6 IdJ-*1; c^ilti 'r13'',,.,,)' a'>1 ;*'i U * .t{5tt Ott -)s -*Vl .l q 169- cau lslsi 'lt-f
t:^e
a;..UJ

:a

I o Je ta}

1

'i';t #qli^! i''

i ,*\

) ;re ,5*' -J l$-r r,",S "f'hll .+ u>U! 1i ca:a 3'e-o & r; J\c,L'Li r6J'l bi*'" oJ\r,_r ,d j>V. c.-l)\-- 1 c+i[^*b hj-,,1 I drJ' &;rr;Jr C, -) t/
,b
,

J-U: .l>i

CLa"

f* / c6KJt J

,Jlii:^^'Yl

-u-e

.^rCt ct<-

j:
.t^I,i
o-,L-

I

,p)(.Jt

a 6,+. l:,-,LIl ,e a J* ):
.C.t!l J

,W

65

{

KAEDAFI KE TUJUH BETAS:

PtrRTANYAAN HARUS DIKEMBALIKAN
JAWAPAN

DALAM

1.

Jika ditanya, apakah engkau telah menceraikan isterimu?
adalah pengakuan kepada pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maka ia mesti dikira dan diterima dari sudut makna zahrcnya walaupun ia berbohong.

Dia

menjawab: Ya. Maka jawapannya

itu

KAEDAH KE I-APAN BEI-AS:

ORANG YANG DIAM TIDAK BOLEH DINISBAHKAN KEPADANYA SBSEBUAH KATA

t. 2. , 3.

Jika seseorang membisu mengenai hamba perempuannya disetubuhi, maka tindakannya membisu itu tidak akan
menggugurkan mahar.

jaminan atau ganti rugi menurut sepakat ulama.
Sebaliknya jika ia mengizinkan, tidak ada ganti rugi.

Seseorang yang mendiamkan diri terhadap kerosakan hartanya, bukan sebagai keizinan. Maka tidak gugur hak

Jika janda berdiam diri ketika diminta izin untuk menikahinya, maka tidak boleh dianggap yang ianya
mengizinkan.

66

:a

."#!'Fitk ,iq'Fitk
p ,* !-o\" - W
oil
..r.e-,,

):^9 at-,trJl oJ.ckJl

- a;iU W ilP ^J4\
oll-l)

,kjt a F\ ;jt,j* rtt i u: (&
c,juJl ;)\.p

l'A*:

.plJr, $Jtt.,qJl ;'t-J
l-r-eti

,t' -,+)t ,P
.or;Jr A

&:Jl

;>\4 )
J^e

.-r-sUJt

,;"

a'd\

Pi

.r.<Jl rlily

olo ' 'bili ,,f;:j(,#:;,{Fi 6,i6,'J,t"
t

:ts

jtlal I 6JeUJl

'( ,t

,w)\ $L) ,i\!*'t, y.\ 't'-'f i 'Jt c?, prjJ., :oy\3

'op J! .E"^'- '*

f-,

.5*Jl g;J'jl! c'-/

KAEDA}{ KE SEMBILAN BETAS:

T-EBIH BANYAK DILAKUKAN
KEUTAMAANNYA

LEBIH

BANYAK

Kaedah ini berasaskan sabda Baginda S.A.W. kepada Saidatina Aishah: "Ganjaran pahalamu berdasarkan kadar ttsahamu". (Riwayat Muslim).

t.

Oleh itu sembahyang witir yang dikerjakan secara
berasingan lebih baik lebih utama daripada melakukannya secara bersambung-sambung kerana lebihnya di situ niat, takbir dan salam.

2.

Solat sunat yang dilakukan secara berdiri lebih baik
daripada solat sunat yang dilakukan secara duduk, dan solat sunat secara duduk lebih baik daripada berbaring.

3.

Melakukan ibadat haji dan umrah secara berasingan, iaitu haji frad lebih utama daripada mengerjakan secara serentak, atau dinamakan haji qiran.

KAEDAI-I KE DUA PULUH:

FE,RBUATAN MENCANGKUPI KEPtrNTINGAN UMUM LEBIH UTAMA DARIPADA KEPENTINGAN SEI..{DIRT

Abu Ishaq, Imam Haramain dan ayahnya pernah

berkata: "Amalan fardhu kifayah itu lebih utama daripada amalan fardhu 'ain. Hal itu kerana amalan fardhu kifayah dapat menggugurkan kewaj ipan masyarakat dan umat.

Imam Syafie berkata: "Menuntut ilmu lebih baik dari solat
sunat".

6B

:ojpl3
";i3t
/

tu")tll

o-tlt"eJl

',y,Pib?r'
I

t+ W JU (gJt {l ol-2-2; :'"fr&f+}tU.i;iJ+ .:H! f!* +." "irr p :a;yr Ju :W)t lL,! Ju
oy.,lil!
", o.f.
-/
O

JI (.>t

?P ' 6'J" :ij ,f #f ^Sc
. 6t, ./ ll

.:t,-,dl .:ly, & 4l- uAl-ll wl:, .l!i c*)r,: F,b-:J tt ii

*-p;
*X
^irt

J-yrLf

:+S €:GJr

otlu

'ut-ij Y.,rrt$3

J:4 c fu.*'o'rfr u" :,42, *".1, Jti "t;E Jk ,*Uj s'ri J'r,li- A"Us,s'ri";r J?
,p"Jt
nt?. .'oly t. o. 1.. o i . o o/ 4+;;ra.-, o Gl 6,>l

;**;,

& 4;

I ,yll "|+u; ,o-b a, e-nL,P,p' $fr //
u"'rill

ii

ar,-ilt ,rrb"

l-ra

'..

j;,Vt cos-e j
.4-> JVe r /rl*J r)

./'c/

./

Wj

t ,/

69

{
ti

KAEDAH KE DUA PULUH SATU:

$
ii

I
:

AMALAN FARDHU LtrBIH UTAMA DARTPADA SUNAT
Sabda Nabi S.A. W. menceritakan tentang Tuhannya: "Tidak sama amalan orang-orang yang memperdekatkan diri mereka kepadaku yang sama dengan apa yang telah aku fardhukan ke atas mereka". (Riwayat Bukhari) Berkata Imam Haramain; memetik kata-kata para imam sebagai berkata: "Allah mengkhususkan kepada Nabi S.A.W. dengan sesuatu amalan fardhu atas sebab mengagungkan ganjarannya. Sesungguhnya ganjaran pahala melaksanakan amalan fardhu itu lebih besar dari ganjaran amalan sunat sebanyak tujuh puluh
gandaan".

lr

Memetik Salman al-farisi berkata: "Rasulullah S.A.W. suatu

ketika di bulan Ramadhan pernah berkata: Siapa menghampirkan dirinya kepada Allah S.W.T. di bulan
Ramadhan dengan melakukan sesuatu kebaikan, adalah ia dengan itu bagaikan telah melakukan satu ibadat fardhu pada bulan selain Ramadhan. Siapa yang rnengerjakan satu fardhu pada bulan Ramadhan, ia bagaikan telah melakukan tujuh puluh fardhu pada bulan-trulan selain Ramadhan".

70

:,ljr.rJr1 ajtdl o'r'cLalt

a-gL+ L4

.4{l '1k 9"i;|fil ds cV\---e\ a :o;1a;* Jt*' \'eJ" Cf-) ;y"aJl Q-" cQ.*;L- ;)\*Jl A P3\ i'ir c) i> J ), b|) ,st' ..r!j aot1Jiu ,q,rY dE'J a'";lt k# C1-'J^' q*rt
:
D.

C-e L-#

o.r-et''i

oi-o

t"*'U!l Cf" C Ju

-/3

(o

SF ,/
. ,

-l

U,

to A:-t

'J;:t -ra:Jr J, e$,''tYb

:k""-r

r

o. ' q)-ae (a,f a,"ao(;

,J

!6's '4,'aiti'\ 4 3k .-r-.:-If U ,lr-) \'rf, J4'\ +:b|Tg' //'

7l

r
KAEDAFI KE DUA PULUH DUA

KELEBTHAN BERKAITAN DIRI TBADAT LEtsIfI UTAMA DARIPADA YAI\G BERKAITAN DENGAN TEMPATNYA.
Menjelaskan perkara itu, Imam Nawawi berkata dalam Syarah al-Muhazzab'. Kaedah ini sangat penting seperli dinyatakan oleh para ulama Mazhab Syafie.
Beberapa masalah masyhur telah terbentuk dari kaedah ini:

l.

dart sembahyang di luar Kaabah. Sekiranya di dalam Kaabah tidak ada orang untuk didirikan solat jemaah bersama mereka, sebaliknya terdapat orang diluar Kaabah, maka

Sembahyang

di

dalam Kaabah lebih utama

menunaikan solat lebih utama.
2.

di luar Kaabah

secara berjemaah itu

Sembahyang di masjid itu lebih utama dari sembahyang di tempat lain. Sekiranya di dalam masjid tidak ada orang untuk didirikan solat jemaah bersama mereka, sebaliknya terdapat orang di selain masjid, maka menunaikan solat di selain masjid secara berjemaah itu lebih utama.

1

I I

I
,I

i{

72

E

:

rl;p"Jtj
:r

cJtCt a;.stnJ

t

" t--rl3l
l/

3Jn 1

+\jr
(-f ki" -fs

(Ps Y. x;)
n-6t

1 .l.1zo!

!+6 l" t/Jo

(>

i:"K-' dr* ( e ) ll e| t t,".Vy W: "'r-L"J )V lr! G"F,-rtS 6" 'dr" (Ps fuc.>q
)L

Jtr,#;F

."'+':i.i C )f !)';-v "La

A'iv

6"

,'J

J

.Y q J

ik-"-r .vtr;t5't

* Ii

cur)t U !t CP :t-6;"
:y-r-J-t a"u!

tJ.t ;f\ ?_r) :Ws .fl/t Gp &

/J

KAEDAH KE DUA PULUH TIGA

WAJIB TIDAK BOLEH DITINGGALKAN MELAINKAN
KERANA WAJIB
Dengan maksud yang sama dikatakan juga:

KAEDAH: Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan
kerana sunat.

KAEDAH: Sesuatu yang rnesti tidak boleh ditinggalkan
kecuali kerana yang mesti.

KAEDAH: Yang harus sekiranya tidak dilakukan tidak boleh menjadi dalil atas kewajipannya.
KAEDAH: Apa-apa tegahan apabila diharuskan menjadi
wajib.

Pecahan hukum yang terbentuk dari kaedah tersebut:

1. 2. , 3.

Memotong tangan dalam kes mencuri sekiranya tidak
wajib maka melaksanakannya adalah haram.

Menjatuhkan hukuman hudud ke atas penjenayah sekiranya tidak wajib maka melaksanakannya adalah
haram.

terdesak (dharurat) sekiranya tidak
melakukannya adalah haram.

Memakan bangkai bagi mereka yang dalam keadaan

wajib

maka

74

:

rl_9r":^rJlJ

Ar{tjI
o

oJetaJI

"ai3loL.W1J;i

' ' ) 7-:{,/ L*! ) 'Y-*LJ-- "";1 l',J,,bi -u2'rIA' " <
oiro' :6sf W3,d))tt^Tt,
L

Js r..(":

e'it'd.'qf

dlt.,;Guir t/lJ

1

il;urr>P,

& '* ) trt+ .!j'*- ll' ''r")- i'i'lt'&\
gt'jr

I

.l)- , J t,jl
e +a-qJ .',

;sri Fts{i
/
q

Jlll ..JJ

',1 , ,

aA

/)

,p;i;';r'n'*V ,(tf - J;\t3A bit |lr r,j .,+lt , iL $)- u: yf J/ f
.z

75

KAtrI]AH KE DUA Pi.iLUT{ EMPAT':
SE,SUA'TI]

MEWAJTBK4I{_I}IIA ptrRKARA I_EBXH BtrSAR. TIDAK &'r[twA.tIBKAI\ ilLrA PqRKARA {,AtN VAI\G _Ltrts[ry KECIL DIStrBABKAN KEuMUMAf,tNt'A.
IJerhubung perkara itu. al-Rafre menjelaskan: ferdapat beberapa hukum furu' yang terhasil dari kaedah tersebut, antaranya:
I

I}TSEBAtsKANI

KEKT{TJS USAI{NVA

.

Tidak dir.vaj ibkan hukuma n Ta 'zir ke atas pen zina clengan sebab bersentuhan dan bersekedudukan kerana telah dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada T'azir ke atasnya, iaitu hukuman had (samada sebatan atau rejam)
yang Sahih atas alasan ianya sesuatu yang keir-rar daripada qubul. Hal ini kerana keluarnya mani itu telah mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhuk, iaitu mandi.

2.

Keluar mani tidak mewajibkan wudhuk mengikut eaul

3

. Zina

Muhs

in tidak mewaj ibkan

sebatan disebab

keumumannya zina, bercanggah pula hukumnya dengan apa yang diputuskan oleh Ibn Munzir.

l

i
I
*

k
f

76

r
*

:

dlr-*J l-9 i--,ot}t ;-tgtrJt
?:rrX

'
.'rtrt/1

9'icu;'4 6 Jt

9'Fr;'4 s'
/7,,,//

.,o*rr eYj-Aty ,a!:Js
.,/
L I --!

aJ

"f

b

q^^'

ca,*)r J,

i

/tr'

?,tjt]+ 4 ) .Jew J4 {'<! ,6fs qplJ ,) JG +i,.LU :Jtt )
,t:,t.1.1

, '-', rr rf /<-a: q dJU v,-J (,

lr

.i't JK,

,,.

.2l.; o-Jt, 144 Ji
/.'

,/

s

,'

r'

,

y- Y c;-rJy,*Il Jr,',f
.;-rJt
,.

0f)

Jt*

Ct4
"e

), ,rAr,
r\'
o"
J15

rg,).&Jdr.?

o), ,9

l

iilEDA}{ KE DUA PULUH LIMA AP,\ YAI\G SABTT DENGAI{ SYARAK NIDAHULTJKAN
DARIPADA APA YANG SABIT DtrI\GAI\ SYARAT

Tidak sah bernazar sesuatu yang waj ib, seperli bernazar mendirikan solat jumuat, soiat lima waktu, berpuasa, cJarr umpamanya kerana ia tidak ubah seperli perbuatan ' !: ,
rnenyediakan benda yang telah sedia ada.
t]]l,l

r,t1[ ') Jika dikatakan. Saya ceraikan awak dan saya akan'berikan awak seribu ringgit dengan syarat saya berhak rnerujuk awak. Maka ungkapannya seribu itu tidak diambil kira, dan ia tetap mendapat hak merujuk semula. Hal tersebut kerana wang itu sabit dengan syarat sedangkan hak merujuk sabit dengan tY:T?*;it-^'tt01^ - JL54 .' :7 r1\i t\' j'o
f.rr

. ",,l

At.hr,v t

..

h

I I ry.rl,til.,

,),

,1,.

seseorang tuan kepada hambanya yang telah disetubuhi dan mengandung anaknya bahawa La (hamba tersebut) akan merdeka setelah ia (tuannya) meninggal dunia adalah tidak sah. Hal ini kerana hamba perempuan
Janj

i

tersebut dengan sebab kematian tuannya, dan daiam masa yang sama menjadi seorang ibu kepada anak tuannya
amah mudabbarah yang tidak boleh dijual. Status tersebut akan diperolehinya dengan sebab syarak. Maka j at : tuannya tadi tidak diambil kira kerana sesuatu yang sabit dengan syarak didahulukan daripada sesuatu yang sabit dengan sebab syarat.

dengan tersendirinya akan mendapat status

i

Knlqu

v

oJ,

l

14 a,,v

nl

pvtn hnulah

ilVvt

wtvgzt

B

7B

:

rl3r:^*l

13 i-^':UJ

t o.r"sl4l t
o

"6iLdr

??iia;"rr ??

t/ ll
\.o

.-tif,

c;-ro:!l Ol:lS<,.rr>\Il .:YT )t3l
ctyLl'1

,E-rt')i;r't
,;

f (t') ,Jnt4ii ,-rqts ,h ) ./ ..tl (* :,y;
f

ti

j*;Jl

fv\:
t=- !

,u-y.)\
cjtyJt

itl
&Jl

,V.,

trVi ,l*

p).r)l
.'l)/trr:'li J

-p

JI f-\- {*,,s :\

F F: ca;rLJl ;jQt'iYl}

p)*!r Cbb Sprt$)::i,

.4_yts JL.i ;x\ U; U .:6; rt :i
r-1

:t;

j;laJt; a+LJl oJetaJI
//

"6jf'u;!?? 3\Wr7?.6" !l' Ca;tr'j'L3Pi'rv
;-oi
col^,,,

s )\ j .,;,"KJt ol;L-r dl 4'J .,tjltf d]j b\)kV ft c"J,.Jl Jui'lr jV'S c),\ jll cq-.iUi .!riC-v '''f " : o'\s'ot2rar ln
,
0

o

;$t:}
t

. dJ-b

ll

r

t

I

79

I

KAEDAFI KE DUA PULUH ENAM:

StrSUATU YANG HARAM MENGGUNAKANNYA HARAM

}IEMPEROLEHII\{YA
Dengan sebab itu haram memperolehi alat-aIat yang melalaikan berupa bekas makanan atau minurnan diperbuai daripada emas Can perak, anjing bagi orang yang tidak menggunakannya untuk memburu, babi, perempuan jalang, arak, sutera. dan perhiasan emas bagi lelaki"

Bagi saya (Sheikh Nuruddin al-Banjari): Begitu j,tgu dengan
menubuhkan bank-bank yang mengamalkan riba, tempat-tempat maksiat, cabarate, menghasilkan filem-filem yang merangsang nafsu, lebih-lebih lagi filem lucah, foto bogel, setiap tindakkan atau jalan membawa kepada perkara hina, dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT.

KAEDAFI KE DUA PULUH TUUH:

SESUATU YANG HARAM MEMPEROLEH HARAM MEMBEruNYA
Seperti hasil riba, hasil aktiviti pelacuran, upah tenung nasib, hasil rasuah, upah meratap jenazah, upah memainkan aiat muzik )'ang diharamkan, dan hasil pekerjaan fasiq. Mengambil dan memberi hasil-hasil tersebut hukumnya adalah haram.

Terdapat satu kaedah yang hampir dengan kaedah ini ialah: "sesuatu yang haram mengerjakannya maka haramlah memintanya".

BO

41'.JU_

.\r!, aiz Lv4

a\o'g'21t\.

:

rljr.UJt3 a:rEJl oJtUJl

S,#'
qf,y
. , 'l'
/b t

t-1
o lt
I

'*Lr6't ,f-t
.//

'; )

,t4:
::jlb:
Ll'_i

l, "l'-!li 1.ofn' )-fr ',t\t
.J>l'q
4

4,i
(,

€-)L

.sJ-09

,\J-\,')k\,Wi '
/ a

j' .rV

td

:

o-9-l*Jl-9 ir*.,LCl 6JeUJl

- \W yuV 6*f c "{'9o,zlJ I C^^'o ( (J-.- ) 1', 2,-l )/J 'Jv a^i V / t*
\!

J; U u)t eJ
r,-r3t

',

1

..^I(Jt

'-o

q

,-

,irAt bl;t :l:;

JGj

e,Wr i3 ," r^;*)\ Lll" -,l 'L )Li cr--'*t. c}l." i:! iL.It !'J |&h' .c."a!t ;
'l/
t

:dJDIUJI
o//zl

o'r-eUcJt
1

'rA'-*.
, //,a

.,i

J,r,d 5 .ry''

1'q Aitii tj u:3 l-)"'"
.
. \\

,

( IJ: z.Aa)?\^ya>r'

J

\ /

4* '64

;:f"
/

',''

rjt

9,

..rr)l JuJl Jv; :Wi ';i-'l
B1

'P t

/

"*+'

rV c'b

:W:j,-f) ,!t jlL
. 'u n

'r!,

corL i6 j)
, )' ')
'41'

l),

,U-J-\ J,L_' x- ) ( /) -^ -: )q (\, .-')

,7.'
,

'c.\l'o1 " ^J

'

.1

,-6'atj

Ii{EDAH KE DUA PULUH IAPAN. \ ANG STXsT]K TIDAK BOLEH T}ISIBUKKAN LAGT
Jika ia menggadai sesuatu sebagai jaminan hutang, kemudian

ia ingin jadikan barang yang digadaikanya itu sebagai

jaminan hutang lain, maka ianya tidak boleh menurut Qaul
Jadid.

l.

Tidak boleh bagi orang yang berada di Mina untuk berihram

Umrah kerana
bermalam.

ia

sibuk dengan ibadat melontar

dan

Tidak boleh seseorang itu menandatangani dua

kontrak bekerja di tempat yang berlainan dalam satu masayang sama.

KAEDAI_I KE DUA PULUH SEMBII.AN:

YANG SUDAH DIBESARKAN TIDAK BOLEH DIBEFARKAN

1.

Tidak disyariatkan bertiga-tiga pada basuhan-basuhan anjing (sebagaimana yang disunatkan pada najis mutawassitah), berbeza pula apa yang dinyatakan di dalam al-Syamil alShaghir.

2.

Sumpah yang telah Cikuatkan dengan penyaksian terhadap Allah sudah tidak ada lagi penguat lain selainnya. Iaitu tidak ciisyariatkan dengan memberatkan sesuatu sumpah dengan
sumpah.

I{AEDAH KE TIGA PULIJH: SESIAPA YANG MENYEGERA MENDAPATKAN SESUATU SEBELUM TIBA MAS MEMPEROLEHNYA Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah: 1. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sebab meletakkan sesuatau ke dalamnya, maka ia tidak jugu suci. 2. Jika keldai disembelih atas tujuan ingin mengambil kulitnya maka ianya tidak harus. 3. Membunuh penirrggal harta warisan meinbuatkan si
pembunuhnya tertegah dari mendapat hak warisan. B2

,*i.i''* ).Ci .Lt
u*.',1 r'
t ,

e4t

\.1c*-z Y'' \'a-\\,lz /. /

i

:

0jD\rJ 13 +r"r$l o*etnJ

I

$l? 4LY. .!r-t(,OO)1)

Q'rn\

,,;rdl,{,qy}m'"
r,

4rV

o'-

)i ,;)t

i

(A !3 /,a:rr :4 -./ ;.

\ t-;) lT\i,pt3r,v, V, crllri"f \'1 (a[Jl C !(+)l J l '- -

#

7

'LsFu''

o,r*-,,

:

d;frv\rJt3

+jtdl

oJetaJl

"r16it

{lrr c 6-pf ibejt airir,l-tJ,j
uou.;t

(l

JI

*i; ""C, tt'jt /-rj t,gd( i'iii ,U j:;i ,,k h,vii i .J)r, U;\'jJ
,

.c-!t $i
e.;a),\

U'l €A,

cLVl ,i-1,

,*

--,tJt,

,uclle;ll

u"gt )r{t .ut4 jiJt fuy, :-ilj

B3

I{AEDAFI KE TIGA PULUH SATU:

SUNAT LEBIH LUAS (DILONGGARKAM DAruPADA
FARDHU

Tidak wajib berdiri ketika menunaikan solat sunat, tidak wajib menghadap ke arah kiblat ketika menunaikan solat sunat pada masa musafir, tidak perlu memperbaharui ijtihad dalam mencari
perlu memperbaharui tayammum untuk mendirikan solat sunat ke dua dan seterusnya, dan tidak perlu berniat di malam hari untuk mengerjakan puasa sunat.

arah kiblat ketika mendirikan solat sunat, tidak

I{AEDAH KE TIGA PULI.JH DUA

KUASA WALI KHAS LEBIH KUAT DARIPADA KUASA WALI AM
1.

Seseorang Qadi atau Hakim tidak boleh bertindak secara kekuasaan penuh selagi Wali Khas dan kelayakannya masih lagi wujud.

2.

Sekiranya seorang wanita mengizinkan kepada wali khas untuk mengahwinkan dirinya dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya dan Wali Khas it], melaksanakanya, ia sah. Sebaliknya maka perkahwinan mengizinkannya kepada hakim, maka perkahwinan itu tidak sah mengikut yang al-Ashah.

itu

jika

Wali Khas atau khusus boleh meminla atau melaksanakan qisas atau memaafkan daripada mengambil diat secara
percuma. Namun imam atau hakim tidak boleh memaafkan
SeCafa

perOUma,

-

B4

),..t)
,:.1

-r;ur"--

i ,/ tl :dJt>AlJ ,i*Dl ,j'-lcl,ils / , -o c--tt1)CI-Vv

sv

" ,'o'p?

;t*tq 6?^i"
Qpt tnmpu

o

.

o1|r ,7.ao*r*,( (-:\Uu

W{5,:: u!'r
,,

.iX,ri,',)'#rpo',y:{ py*\l;l,tu\,

!or^q

yttr dhan *rttht<ukrtr,t

t tl_,'+,i^,fffltt'",

-i. ';t'J! ,e Y'ii U{Zlt e J,aKrt t } '( ,&t l'-ii ,4t 3-, c.JJl ;io",trv {&, iv
o

1't't"f'

,

Wsj ,-* ':.

.u=Al

Jf, *)\ tuJ-> dtJ i 'J-eo . ,P:a ,P j: 't'J, '"i,!!,'f c*)-as,.:rrJl Vy,r[l ;:t* t Jl .J-r+'l .1i5 )Al J,'f*'l ;AiC Jt, f
(t /
lrt r.

1 ,! / ro

i/, u

r rl.

c

4J I
,

f
r
I

cA)

:

dJCvUJtj arqtJt 6-tgtiJt )J"eJ,lJl
.,it

tt,

ot

o-n|,

lo

*J6+!ri 1
c

?q*,! i*Jt1 ,*luc11 $il Ol: rl-i> cA-ol*,' fce/r! fK1 :+itJ. -r:p c-;;JJ a';Jl JtI Ju !-r /,\' .: \.r,rt ^(' .4;-> Jb.1 9t 4"tJ u--pl )l
\'{

i

"' c+l.c.:Jl
,?lq11

!j
c

,rl-t!l
,/'

oj.^

"(*,
t

Y

:.-r)- jlS-:
/ t' '
,

'

a .,,

'

t

,J.6'irb

il

t
tr

il
il
1*

B5

I{AEDAH KE TIGA PULUH TIGA

TIDAK DIKIRA ZHANN YANG I.IYATA SALAHNYA
Seseorang yang menyangka bahawa ianya suci, lalu mendirikan sembahy&ng, kemudian ternyata yang Lanya berhadas, maka solatnya tidak sah. gc n bs+ durlAan ya { t>}ul
) Seseorang yang menyangka bahawa waktu solat sudah masuk, lalu mendirikan solat, kemudian ternyata bahawa waktu masih lagi beium masuk, maka solatnya tidak sah.
Seseorang yang menyangka bahawa air itu bersih, boleh bersuci dengannya, lalu ia berwuduk dengan menggunakan air itu, kemudian ternyata air itu bernajis, maka wuduknya

J.

1

rI

tidak sah. KAEDAH KE TIGA PULUH EMPAT:

MELAKUKAN PERKARA YANG BUKAN DIMAKSUDKAN BERERTI BERPALING DARIPADA MAKSUD

l.

Seseorans. bersumoah tidak akan memasuki sesebuah rumah, k;ttliffteH rdl *utuk dan berlegar di dalam rumah itu buat satu tempoh masa, maka ia telah dikira melanggar masuk bertujuan sumpah tersebut. Tetapi mengambil atau memindahkan barang untuk berpindah maka perkara tersebut tidak mengapa.

jika ia

2.

r{
3.
I I

Jika seorang rakan kongsi yang sepatutnya mempunyai hak membeli dari rakan kongsinya berkata kepada si pembeli lain ketika berjumpa: Berapa harga kamu beli?
Kamu beli murah? Maka terbatallah haknya.

Jika seseorang menulis: "kamu tertalak..."

tl
.

kemudian dakwat habis, dan mengisinya. Lantas selepas itu beliau menyambung ayatnya "...Jika sampai surat ini kepada kamu". Maka jika ia tidak memerlukan dakwat baru maka tertalak isterinya serta merta, tetapi jika ia memerlukan dakwat maka tidak tertalak selagi surat itu tidak sampai kepada isterinya.

a
.:

:
i!,

I

I I

I

86

..6>*

1r
l

t

:

dJbbJlJ

.ol;

.,,.Jr

'],'{'il5Yii. 'fir;\yj ,*.';ut?4).Ig
"n,
'd .,(1

a*6[!l

o.tetaj,

oil,\e,-.€ ,,e,r vl*

J

tb:dl

u4

.v-'

t

--,

:

"+s

-'

-:-

&,'5, ir* ,;':i"; e,,u'ur '+J l-;ir l{i 'rK t/d :v/^Ly. u4jr.41* Vi^'l]i?'j|:jt yi;,,1i., ,b *lr ,2r'i i'.t
,+a,ii-.\;
r{r
(

,r\bo

r$-r c*-tiuu'ri;i ,"€+ i*, g)'rrl "oi i+uli ? '\t"l S !!,.,ijJt u.;.'ug'r .o+il; q>v'&ioi
;u

"fu^J,')kr
.

bi ,\ur
,tn /" ( ,t,

b.,\

&i^tk'
, , ,

V+t
t

r,rlJt glhJ

P,tr;:*,. JrUl JF- ,ri :a-'))\
lrl;i 'ht3')rip
.\.d'
' '^J/ ^l)

/., .r ,t .

^o

i i,^-uyj4f[t,*t,('],
, r-/ /

.

/

: .

/ a7

Wt *rf

,.

/

fl

il
$

{

KAEDAFI KE TIGA PULUH LIMA

TIDAK

YAFIG PERBUATAN DIINGKARI DIPBRSELISIHKAN. APA YANG__ IIINGKARI IALAH SUATU YANG DISEPAKATI. Terdapat beberapa pengecualaian di sini, di mana ada perkaraperkara yang diperseiisihkan yang seharusnya diingkari:
1.

Mazhab yang diperselisahkan itu terlalu lemah dalilnya, maka ia seharusnya diketepikan, oleh itu rvajiblah dikenakan had zina ke atas pemegang gadaian yang bersetubuh dengan hamba perempuan yang digadaikan kepadanya. Maka pendapat Ata' itu tidaklah dilihat dan diambil kira.
Sesuatu kes dibawa kehadapan hakim, maka hakim itu menj atuhkan hukuman berdasarkan pegangan mazhabnya. Oleh itulah jika hakim itu bermazhab Hanafi maka ia akan menjatuhkan hukuman sebatan ke atas peminum perahan anggur atau nabiz. Hal tersebut kerana hakim tidak

z.

seharusnya menjatuhkan hukuman
dengan pegangan rnazhabnya.
3.

yang bercanggah

Jika orang mengingkari itu ada hak. Seperti seorang suami yang melarang isterinya-yang beriqtikad atau berpendirian bahawa minum nabiz itu harus-daripada meminumnya, yakni nabiz, begitu jnga dengan zimmiyah menurut Qaul yang Sahih.
Si pelaku rasa takut dengan melakukannya seperti merujuk semula isterinya yang tertalak raiie dengan berjimak. (mazhab Hanafi)

4.

F
F
E

s
.,,s

'&

:

r.t;Dld l-9 i*.rrUJ t o"rgkJt

"u3&

\'dl3-$,:*'f*'
,4-'f', Li';r .lY ,a;Yl
.rtl

;*'^K; <lj ,(M ei;At JL+r .lr-.',1 3)Y-t4; ,/r1, , 11 l.' tr.l'. iJ,r3,ri:rgU 9Wt Cij i ,zJi /e) "i'r.fro,

H,ii,*gr, La;r ilb l?'lq'
.;,,-, t

W*'cii.g'
.

'-',

t'l"

/

')i
.l'

v

,/,

/

.J:el

-rill

B9

L

{
Fr

-'l

I

KAEDAH I,IE TIGA PULUF{ EI'JAM:
YAT{G KT]AT MtrNCAKUFI YAI{G LEMAH SEBALIKNYA TTDAK
1.

Harus memasukkan ibadat haji ke dalam umrah secara Qatie (atau dipanggil haji Qiran), adapun sebaliknya tidak
boleh menurut Qaul yang Azhar.

-

k,,'r"^'",

u1r

\k u\a 'r1'''!

2.

Jika seseorang menyetubuhi seorang hamba perempuan,
kemudian ia berkahwin dengan Yatih$Ffferempuan kepada hamba perempuan tersebut, maka sabitlah nikahnya, dan haram selepas itu ia menyetubuhi hamba perempuan miliknya tadi. Hal tersebut kerana akad perkahwinan adalah lebih kuat dan lebih kukuh berbanding hamba atau milik al-yamin.

3.

Begitu juga, sekiranya lelaki tersebut mengadakan akad perkahwinan terlebih dahulu, menjadi haram terhadapnya

menyetubuhi hamba atau milik ol-yamin saudara perempuan kepada isterinya. Hal tersebut kerana hamba milik al-yamire lebih lemah daripada akad perkahwinan.

90
*L

lr ilF
:

OJD\drj a*rLJI oJe\.all
(.5l

"r*(i$l

'filo

JtP,$ e'litli'

il(Kr c s'-/s ,,s,t^ictr '*i

'r,lf u&ti i,i,ii'*3,ylolb,'r,A, or;;)r t4a tlq*;U 3, 1. !-vrlt, c''*Y d "trJtl 4ttl 'rt, ,i ,i l-l:--l , ,;>\2r q '4,l av+ L3'a"Vr v/JJ t / | ') 2,,., '?* i@ij". r (f,) at! ill '-ai"Jl J! (,a;lt ,> J/ ;

|'s #,?l'; "o!,'i:'1

JI

I

,tJ

'

a.e

'l;' i';;'#

4,rt :*|r
k IJ

eJr

i1 ,j#

^llr Ji ;t-rlr $"& w;'(b 'Wi
H #U,,n")r

lY

i,r'fri6.'.i*f
+-P,

+i

91

I
KAT1NAH KE TIGA PULUH T{I{-IT-{:

DIMAAFKAN PAI}A WASiLAH APA YANG "['II}AK
DIMAAFKAN PADA TUJ{JAN
Olelr itulah, ditegaskan bahawa ditegah membataskart rnasa alDharnctn atau jarninan ganti rugi. Sementara dalam nrasalah isih *---- J $#S{94 atau jaminan dan akuan, ulama berseiisi pendapat. Hal (.odtlvq ) 'o/;;',;;'; itu"lieiana al-Dhaman atau jaminan ganti rugi itu merupakan tujuan; iaitu hai1a. Manakala al-Ka.falah merupakan wasilah sahaja. Dimaafkan pada wasilah apa yang tidak dimaatkan pada
tu.juan.
F/^

E (s, rt
:

i

lT- Oleh sebab

itu, tiCak ada khilaf di kalangan ulama berhubung

wajib niat untuk solat. Manakala dalam masalah wudhuk ulama berselisih pendapat pada wajibnya niat. Perkara ini kerana solat itu tujuan manakala wudhuk pula wasilah.
Seorang yang keluar musafir pada malam jumaat atas niat meninggalkan solat jumuat. Perbuatan keluar musafir pada malam hari jumaat itu tidak haram, tetapi menintgalkan solat jumuat dalam kes ini hukumnya adalah haram. F{al tersebut kerana keluar musafir pada malam jumaat itu adalah dipanggil wasilah dan meninggall..an solat jumaat keesokan harinya itu adalah tujuan atau matlamat pada perbuatan keluar musafir pada malam jumuat tadi.

L
3at

r::
FEv
E
!
F.E

[tJt

^

r:

I
!

Tidak haram menjuut n!1{& zakat sebelum cukup Haui, kerana jual itu adalah wasilah kepada tidak mengeluarkan zakat, maka
ia dimaafkan.

( Volv) /

t,t o\tz,t ,o N

A'(' (*'e 8*ttf

92
h

=A.

:dJCdlll3 a;ruJl oJeUJl

,d,f

,rW( g/, i\
T\ ,\| t,l

iu$' '01,,';i;"# ai Lb a\+t\i .u, J; L;*-'* i,';-rlt'p;:/:+-'I 15!: \-)w '.'LG ,li$qt { d,',ryrA\ ):"*\\'s* l+t;St er$ J;idl '{ti

u e3:;!'!"'tt'1t,J: ."up$*tc'4tiv ir,'FYl't;Y,:ffi q r-

.Ai;t\'J;b\ U\i, u ;-*''k
t

rk L:t ,Qf it'6 W'i;i ;4\,*.',rbl1tilT ,q'r.iY. "*(j' W 4 ' ,f oG )r,r-;J( :Vs 'v;>'Jt;J( '')'i-,il ).\-i\j & i;ult :Q: L;
il t.'
' J

r

t
;

I

/#)
t

-9

t

t-1

^1\A\

,t' ,,-,

lr-

K"A,ilDAII KE'tr'IGA PULTJH L\I}AN.

PII,RKAITA MUI}AI{ DXLAKUKAN
DF'NCAN SEBAB KES{JKARAI{

TIDAK

GTJGUR

Memetik kata lmanr Subki: Ia adalah antara kaedah masyhur yang diterbitkan daripada hadis Nabi S.A.W.: "Apabila aku perintahkan sesucrtu kepadg kamu, kerjakenlah perintah itu
menurut kernampuayt kamu"
.

Berdasarkan kaedah inilah para ulama Mazhab Syafie menyangkal pendapat Imam Abu Hanifah, di mana beliau berpend apat bahawa orang yang teJe+j 4rlg Ing,ngerjakan solat waj ib dengan cara duduk. Pendif,af"'itb '"hiU#"dilfi' dengan kenyataan bahawa meskipun ia tidak boleh menutup aurat, kewajipan berdiri ketika mengerjakan solat fardhu tetap tidak
gugur.
t
f t

I

I

Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

I

i.

-secara jazam- wajib membasuh bahagian yang masih lagi tinggal itu. Seseorang yang terputus Seseorang yang hanya mampu menutup sebahagian
auratnya -secara/ azaffi- hendaklah inenutup bahagian termampu itu.

jari

2. 3.

yang

1

Tidak mampu membaca keseluruhan Fatihah,
sebahagian yang mampu.

bacalah

l:fu.I11^f^n Vw.^wpu nu1,t tnf tultt" hltkko

dvr., oX{n1 rts(v(urt

L"kurtr.g A lU;G:

94

t-

a

:

OJDtil_9
.

ir-,tJl
. /

AJeLeJ I

gt

4s

)*s #.)g$, ual5
It

o

-o

}ul"f

ol

P\6 $.*1,

,pu ,e'-ti

,i:rL

P

t

Jl
,

It"a

Ca-,as.l

f
/y9

eql w
t-! ia

a

' i,

\;e l)l .4lt t a-i.
I .,:) i
3

t

t
I

I
t:

v*r

dL)(

U'." cr 'u<tr Udi rlr :w_t '.*Ft JK"l
,

,/

4l t

/i

/ ue-jlL )',fr'J v' '/

9s

I
;

r
{

KAEDAFI KE TIGA PULUH SEMBIIAN:

I j

I

i

$

SBBAHAGIANNYA SEPERTI
KESELURUHANNYA.

MELAKSANAKAN KESELURUHANNYA. MENGGUGUR
MENGGUGUR

SBSUATU YANG DAPAT DIBATIAGI; MELAKSANAKAN SEBAHAGIANNYA SEPtrRTI -TIDAK

I

Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1.
2.

Jika ia berkata: Awak tertalak separuh talak, atau separuh dari awak tertalak, maka jatuhlah satu talak atau rajiyyah
wahidah. kemaafan berkaitan perkara qisas telah memaafkan separuh dari diri pesalah yang dikenakan qisas dikira memaafkan keseluruhannya, atau memaafkan sebahagian dari mereka yang dikenakan qisas, maka terjatuh kesemuanya.

Seorang

wali atau yang hendak memberi

3.

Jika seorang menjamin satu perempat dari
maka ia dikira menjamin keseluruhannya.

seseorang,

= o./'N v'$9 tG otv !-b ,g!----'\ .Lrg

r(r \b,T, f,a, q,J i ? il,a'.Y," L,;; J*'o-$r-,tf,' 9?--t at-)

t4'

96

t

,,$fJo' :f/4,,p'
,i'-rt3t\'r'r'1lt ,i

o.rgt

nJ t

l#r'2rzt,
u,'

151* I

-iPr;l'

d,,^19

. / o^l :Wsj,fi
A

";i e dil ,->\$'*i'-) )j. /
')\
ta ^4ljj 'ro(-b\ ')\ CfiI. ,-a\

i*)d *, i^* ")A\'*\'b' !uu' F\'': ,*
\'ss
r

(*

j "iill d .*;ujt
+uJr .lP

'

;^l<v'it2'

\t
t-r\

-'

\

ij
,

9//

)r

)

,f,6" ,..r){
.,;
n1

I

&

o\-hj,b -tr lJr'

co.Ii'e

iuti

t.r4B p,!o\;J\

',
L\

t

A

I

t

.Uiuii;

Drd62saB6r<

97

KAEDAFI KE EMPAT PULIJH:

APABILA BERKUMPT]L ANTARA SEBAB. PtrNIPIJAI\
DAN TII{DAKAN LANGSUNG TINDAKAF{ LANGSUNG

DIDAHULUKAN

Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1. Jika seseorang pemilik memakan

makanannya yang dirampas, sedang ia tidak mengetahuinya, maka tidak dikenakan ganti rugi ke atas orang yang merampas itu menurut Qaul yang Azhar.

2. 3.

Begitu jr'rgu jika makanan yang diraYfrpas itu dihidangkan kepada pemiliknya atas dasar melayan tetamu, lalu ia makan, maklyR*tu*pas itu bebas.

6t

Jika seseorang menggali telaga, kemudiair datang seorang yang lain menjatuhkan seseorang ke dalam telaga itu. Atau seseorang'mengikat seseorang, kemudian datang seorang yang lain membunuh orang yang diikat itu" Atau seorang mencampak seseorang dari tempat tinggi, kemudian datang orang lain menikamnya. Maka qisas dikenakan ke atas orang yang menjatuhkan, orang yang membunuh, dan orang yangmenikam sahaja. b,ava" (ru\ *larluhkv, 11 \ ljhqI rr l\rnk,rvrr l cf1,n qq,

ar66tsasd6r<
$-ur
Q,U

clr;lzt, 0nl';'
,

?

v 1y. t,
"{v

V- *t (i}'

6.:rJt e dt

98

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful