You are on page 1of 1

Monitor Polski Nr 8 — 271 — Poz.

170 i 171

9) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi — produkcja rol- nia zamieszka∏ych za granicà i ich sytuacja prawna,
nicza, przetwórstwo artyku∏ów rolnych, rynek rol- inicjowanie i koordynacja wspó∏pracy Êrodowisk
ny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury
i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infra- i historii za granicà oraz opiniowanie dla Prezy-
struktura terenów wiejskich, problemy finansowe dium Senatu planu i wykonania zadaƒ zleconych
rolnictwa oraz przemys∏u przetwórczego i przemy- przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Po-
s∏u pracujàcego na rzecz rolnictwa, handel zagra- lonià i Polakami za granicà;
niczny artyku∏ami rolnymi i ˝ywnoÊciowymi,
12) Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
kszta∏towanie w∏asnoÊci rolniczej, problemy so-
skiej — polityka zagraniczna paƒstwa, kontakty
cjalne ludnoÊci rolniczej, organizacje i instytucje
mi´dzyparlamentarne, integracja europejska i mi´-
rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i us∏u-
dzynarodowe stosunki gospodarcze;
gi rolnictwa;
13) Komisji Ustawodawczej — ogólna problematyka
10) Komisji Samorzàdu Terytorialnego i Administracji legislacyjna i jednolitoÊci prawa, koordynacja prac
Paƒstwowej — organizacja i funkcjonowanie struk- ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie ustaw
tur samorzàdu terytorialnego, finanse gmin, go- uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodaw-
spodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie czych Senatu;
organów administracji paƒstwowej;
14) Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu —
11) Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicà — ochrona zdrowia, upowszechnianie kultury fizycz-
wi´zi z krajem Polaków i osób polskiego pochodze- nej, turystyki i sportu.

171
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 8 marca 2000 r.

sygn. akt Pp. 1/99.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: cowanych przedstawicieli uczestników post´powania:


wnioskodawcy, Partii ChrzeÊcijaƒska Demokracja
Marek Safjan — przewodniczàcy, III Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora General-
Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki — sprawozdawca, nego, o zbadanie zgodnoÊci z Konstytucjà zasad dzia-
∏ania Partii ChrzeÊcijaƒska Demokracja III Rzeczypo-
Teresa D´bowska-Romanowska, spolitej Polskiej, okreÊlonych w § 30 lit. d) statutu par-
tii, z art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Lech Garlicki,
Stefan J. Jaworski, orzeka:

Wies∏aw Johann, § 30 lit. d) statutu Partii ChrzeÊcijaƒska Demokracja


III Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczàcym po-
Krzysztof Kolasiƒski, wo∏ywania i odwo∏ywania przewodniczàcych zarzà-
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, dów regionów jest z godny z art. 11 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.
Andrzej Màczyƒski,
Ferdynand Rymarz, Marek Safjan
Jadwiga Skórzewska-¸osiak,
Jerzy St´pieƒ, Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki
Teresa D´bowska-Romanowska
Janusz Trzciƒski, Lech Garlicki Stefan J. Jaworski
Marian Zdyb, Wies∏aw Johann Krzysztof Kolasiƒski
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
protokolant: Joanna Szymczak, Andrzej Màczyƒski
Ferdynand Rymarz Jadwiga Skórzewska-¸osiak
po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2000 r. na rozpra- Jerzy St´pieƒ Janusz Trzciƒski
wie sprawy z wniosku Sàdu Okr´gowego w Warsza-
wie, VII Wydzia∏ Cywilny Rejestrowy, z udzia∏em umo- Marian Zdyb