için Sivil Toplum

Halkın sesi özgür olacak. Herkes
Benim için yandaş yok, sadece ve sadece vatandaş var. Ve istisnasız her vatandaş bu ülkenin zenginliğinden hak ettiği payı almalı. Her vatandaş rahat bir nefes almalı. İşte ben buna inanırım.

rahat bir nefes alacak.

Halkın sesi özgür olacak, Dernekler Kanunu eşitlikçi ve özgürlükçü bir bakış açısıyla gözden geçirilecek. Sivil Toplum Kuruluşları ceza değil, teşvik alacak.

CHP varsa, herkes için var.

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

CHP.org.tr

DEVLETİN VE SİYASETİN SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI DEĞİŞECEK
• Demokrasinin güçlendirilmesi için devlet ve sivil toplum arasında yapıcı, tamamlayıcı ve destekleyici bir ilişki oluşturacağız. • Sivil toplum kuruluşlarını bütün politika ve karar verme alanlarında eşit paydaşlar olarak göreceğiz. • Devlet ve sivil toplum arasında kurumsallaşmış, sürdürülebilir ve etkin bir ortak çalışma kültürü geliştireceğiz. • Sivil toplum kuruluşlarını kendi alanlarına giren konularda karar mekanizmalarına ve politikaların uygulanma süreçlerine dâhil edeceğiz. • Yerel yönetimlerde, meclis komisyonlarında, bürokratik kararlarda ve hukuki süreçlerde paydaş katılımı sağlayacağız.

VERGİ AVANTAJLARI ARTIRILACAK
• Vergi mevzuatında sivil toplum kuruluşları lehine değişiklik ve iyileştirmeler yapacağız. • Kamu Yararı ve Vergi Muafiyeti statüsü tanınması sürecinde daha kapsayıcı, eşitlikçi ve şeffaf kriterler uygulayacağız. • Sivil toplum kuruluşlarının internet ve iletişim harcamalarında ÖTV’yi kaldıracağız.

CEZA DEĞİL UYARI İLE YASALAR UYGULANACAK
Dernekler Dairesi’ni ceza kesen değil, derneklerin yasalara uygun çalışmalarında yol gösteren bir niteliğe kavuşturacak, ceza yerine uyarma yöntemini tercih edeceğiz.

BÜROKRATİK ENGELLER KALKACAK
• Dernekler Kanunu’nu eşitlikçi ve özgürlükçü bir bakış açısıyla gözden geçirecek, sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan ve zorlaştıran tüm bürokratik engelleri ortadan kaldıracağız. • Uygulayıcılara hizmet içi eğitim sunarak, uygulamada karşılaşılan sorunları gidereceğiz.

SİVİL TOPLUM MERKEZLERİ
• Yerel yönetimleri Sivil Toplum Merkezleri oluşturmaları için destekleyeceğiz. • Bu merkezlerde, kısıtlı kaynaklara sahip ya da yeni kurulmuş sivil toplum kuruluşlarına ortak kullanım mekânları, ofis altyapısı olanakları ve sekreterya desteği sağlayacağız.

YARDIM TOPLAMAK KOLAYLAŞACAK
• Yardım Toplama Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, sivil toplum kuruluşlarının eşit ve şeffaf bir süreçte gönüllü katkılara daha kolay ulaşmasını sağlayacağız.

SİVİL TOPLUM EŞGÜDÜM MERKEZLERİ
• Sivil Toplum Eşgüdüm Merkezi’ni oluşturacak ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda iletişim, paylaşım ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunacağız. • Bu merkezler aracılığıyla değişik sivil toplum örgütleri arasındaki bağları güçlendireceğiz.

DAHA ÇOK VE DAHA ŞEFFAF KAMU KAYNAĞI
• Kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlü ve özerk mali yapıya kavuşturulması için kamu idaresi bütçesinden sağlanan destekleri artıracağız. • Kaynak aktarımını şeffaf, eşitlikçi ve liyakata dayalı bir anlayışla yürüteceğiz. • Kaynaklar aktarılırken kadınların katılımını öne çıkaran kuruluşlara ve az gelişmiş bölgelerimizdeki kuruluşlarına öncelik vereceğiz

PROJE HAZIRLAMA DESTEKLERİ
• Sivil toplum kuruluşlarının TÜBİTAK, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ile diğer ulusal ve uluslararası bilimsel desteklerden en geniş ölçüde yararlanabilmesi, için destek süreçlerini hayata geçireceğiz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful