You are on page 1of 139

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.

Net

MỤC LỤC
Chương 01: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ........................................................... Trang 1
I. Giới thiệu về ASP.Net.................................................................................................1
1. Tìm hiểu về ASP.Net ......................................................................................1
2. Những ưu điểm của ASP.Net ..........................................................................1
3. Quá trình xử lý tập tin ASPX............................................................................2
4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework................................................3
II. Web Server ............................................................................................................... 6
1. Internet Information Services ...........................................................................6
2. Cài đặt Web Server ........................................................................................7
3. Cấu hình Internet Information Services ...........................................................9
III. Tạo ứng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12
1. Khởi động MS Visual Studio .Net .................................................................12
2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................13
3. Bổ sung các điều khiển..................................................................................14
4. Thi hành ứng dụng .......................................................................................15
5. Phân loại tập tin trong ASP.Net .....................................................................15
IV. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net ........................................16
1. Solution Explorer .........................................................................................16
2. Property Window ..........................................................................................17
3. Toolbox .........................................................................................................17
4. Document Outline Window ............................................................................18
Chương 02: WEB SERVER CONTROL .....................................................................19
I. Điều khiển cơ bản chuẩn – Standard......................................................................19
1. Label..............................................................................................................20
2. TextBox .........................................................................................................20
3. Image.............................................................................................................20
4. Button, ImageButton, LinkButton ...................................................................21
5. HyperLink.......................................................................................................22
6. ListBox Và DropDownList ..............................................................................22
7. CheckBox & RadioButton ..............................................................................25
8. CheckBoxList & RadioButtonList ...................................................................25
II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu

III. Một số điều khiển khác


IV. Đối tượng ViewState
V. Asp.Net Page
Chương 03: CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU
I. Điều khiển DataGrid...................................................................................... 62
I.1. Các thao tác định dạng lưới ...........................................................................62
I.2. Xử lý sắp xếp................................................................................................67
I.3. Xử lý phân trang ...........................................................................................69
I.4. Tùy biến các cột ...........................................................................................70
I.5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới.................................................................74

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 1


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

II. Điều khiển DataList ...................................................................................... 79


II.1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu...............................................................79
II.2. Cập nhật dữ liệu với DataList .........................................................................83
III. Điều khiển Repeater ..................................................................................... 87
IV. Các ví dụ mở rộng ......................................................................................... 90
IV.1. Xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid ........................................................90
IV.2. Tạo biểu tượng sắp xếp trong cột cho DataGrid...............................................91
IV.3. Định dạng hình thức hiển thị cho dòng dữ liệu thỏa điều kiện trên DataGrid ......92
IV.4. Tạo hiệu ứng chọn khi rê chuột qua các dòng dữ liệu ......................................93
Bài 4.................................................................................................................... 94
XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU.......................................................................... 94
I. Thiết kế tổng quan........................................................................................ 96
I.1. Cấu trúc chi tiết lớp XL_BANG ........................................................................98
I.2. Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ.......................................................................102
I.3. Sử dụng lớp xử lý nghiệp vụ ........................................................................104
Bài 5.................................................................................................................. 108
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 3/174
XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN.................................................................... 108
I. Tạo mới đối tượng thể hiện......................................................................... 109
II. Sử dụng đối tượng thể hiện ........................................................................ 111
III. Tạo phương thức cho đối tượng thể hiện.................................................... 112
IV. Tạo sự kiện cho đối tượng thể hiện ............................................................ 113
IV.1. Thiết kế .....................................................................................................114
IV.2. Xử lý..........................................................................................................114
Bài 6.................................................................................................................. 117
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ................................................................. 117
I. Đối tượng Request, Response..................................................................... 118
I.1. Đối tượng Response....................................................................................118
I.2. Đối tượng Request ......................................................................................120
II. Đối tượng Session, Application................................................................... 122
II.1. Đối tượng Application..................................................................................123
II.2. Đối tượng Session.......................................................................................124
III. Đối tượng Server......................................................................................... 125
IV. Đối tượng Cookies ...................................................................................... 125
IV.1. Giới thiệu ...................................................................................................125
IV.2. Làm việc với Cookies ...................................................................................126
V. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng......................................................... 127
V.1. Global.asax.................................................................................................127
V.2. Web.config.................................................................................................128
VI. Tổ chức & xây dựng ứng dụng.................................................................... 133
VI.1. Tổ chức lưu trữ ứng dụng............................................................................133
VI.2. Xây dựng ứng dụng ....................................................................................134
Bài 7.................................................................................................................. 136
WEB SERVICE ................................................................................................... 136
Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 2
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

I. Tìm hiểu về Web Services ........................................................................... 137


II. Xây dựng Web Services .............................................................................. 140
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 4/174
II.1. Tạo Web Services trong VS .Net...................................................................140
II.2. Kiểm tra Web Service ..................................................................................141
III. Sử dụng Web Service.................................................................................. 143
III.1. Sử dụng Web Service do người dùng xây dựng .............................................144
III.2. Sử dụng Web Services được cung cấp miễn phí trên mạng.............................144
IV. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu................................................... 148
IV.1. Web Service: WS_KHACH_HANG..................................................................148
IV.2. Sử dụng WS_KHACH_HANG.........................................................................150
Bài 8.................................................................................................................. 152
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 152
I. Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ............................................................ 153
I.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................153
I.2. Dữ liệu thử.................................................................................................156
II. Giới thiệu về các tag HTML ......................................................................... 157
II.1. Cơ bản về tag HTML....................................................................................157
II.2. Các tag nhập liệu........................................................................................163
III. Cascading Style Sheets - CSS...................................................................... 166
III.1. Giới thiệu CSS.............................................................................................166
III.2. Cú pháp CSS ..............................................................................................167
III.3. Sử dụng CSS trong trang HTML....................................................................169

Chương 01

TỔNG QUAN VỀ ASP.NET


 Giới thiệu về Asp.Net
 Web Server
 Tạo ứng dụng web đầu tiên
I. Giới thiệu về ASP.Net
1. Tìm hiểu về ASP.Net
Từ khoảng cuối thập niên 90, ASP (Active Server Page) đã được nhiều lập trình viên lựa
chọn để xây dựng và phát triển ứng dụng web động trên máy chủ sử dụng hệ điều hành
Windows. ASP đã thể hiện được những ưu điểm của mình với mô hình lập trình thủ tục đơn
giản, sử dụng hiệu quả các đối tượng COM: ADO (ActiveX Data Object) - xử lý dữ liệu, FSO
(File System Object) - làm việc với hệ thống tập tin…, đồng thời, ASP cũng hỗ trợ nhiều ngôn
ngữ: VBScript, JavaScript.
Chính những ưu điểm đó, ASP đã được yêu thích trong một thời gian dài. Tuy nhiên,
ASP vẫn còn tồn đọng một số khó khăn như Code ASP và HTML lẫn lộn, điều này làm cho quá
trình viết code khó khăn, thể hiện và trình bày code không trong sáng, hạn chế khả năng sử
dụng lại code. Bên cạnh đó, khi triển khai cài đặt, do không được biên dịch trước nên dễ bị mất
source code, hạn chế về mặt tốc độ thực hiện. Quá trình xử lý Postback khó khăn, …

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 3


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Đầu năm 2002, Microsoft giới thiệu một kỹ thuật lập trình Web khá mới mẻ với tên gọi
ban đầu là ASP+, tên chính thức sau này là ASP.Net. Với ASP.Net, không những không cần
đòi hỏi bạn phải biết các tag HTML, thiết kế web, mà nó còn hỗ trợ mạnh lập trình hướng đối
tượng trong quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng Web.
ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server-side)
dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework.
Hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu những kỹ thuật ở
phía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS (Cascading Style Sheets). Khi Web
browser yêu cầu một trang web (trang web sử dụng kỹ thuật client-side), Web server tìm trang
web mà Client yêu cầu, sau đó gởi về cho Client. Client nhận kết quả trả về từ Server và hiển
thị lên màn hình.
ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã lệnh ở phía
server (ví dụ: mã lệnh trong trang ASP, ASP.NET) sẽ được biên dịch và thi hành tại Web
Server. Sau khi được Server đọc, biên dịch và thi hành, kết quả tự động được chuyển sang
HTML/ JavaScript/ CSS và trả về cho Client.
Tất cả các xử lý lệnh ASP, ASP.Net đều được thực hiện tại Server và do đó, gọi là kỹ
thuật lập trình ở phía server.
2. Những ưu điểm của ASP.Net
 ASP.Net cho phép bạn lựa chọn một trong các ngôn ngữ lập trình mà bạn yêu thích:
Visual Basic.Net, J#, C#,…
 Trang ASP.Net được biên dịch trước thành những tập tin DLL mà Server có thể thi hành
nhanh chóng và hiệu quả. Yếu tố này là một bước nhảy vọt đáng kể so với kỹ thuật
thông dịch của ASP.

 ASP.Net hỗ trợ mạnh mẽ bộ thư viện phong phú và đa dạng của .Net Framework, làm
việc với XML, Web Service, truy cập cơ sở dữ liệu qua ADO.Net, …
 ASPX và ASP có thể cùng hoạt động trong 1 ứng dụng.
 ASP.Net sử dụng phong cách lập trình mới: Code behide. Tách code riêng, giao diện
riêng  Dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì.
 Kiến trúc lập trình giống ứng dụng trên Windows.
 Hỗ trợ quản lý trạng thái của các control
 Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control tương ứng với từng loại Browser
 Triển khai cài đặt
o Không cần lock, không cần đăng ký DLL
o Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng
 Hỗ trợ quản lý ứng dụng ở mức toàn cục
o Global.aspx có nhiều sự kiện hơn

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 4


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Quản lý session trên nhiều Server, không cần Cookies


3. Quá trình xử lý tập tin ASPX
Khi Web server nhận được yêu cầu từ phía client, nó sẽ tìm kiếm tập tin được yêu cầu
thông qua chuỗi URL được gởi về, sau đó, tiến hành xử lý theo sơ đồ sau:

4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework


.Net Phatform
Bao gồm .Net Framework và những công cụ được dùng để xây dựng, phát triển
ứng dụng và dịch vụ. ASP.Net.

.Net Framework
Kiến trúc .Net Framework

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 5


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Hệ điều hành
Cung cấp các chức năng xây dựng ứng dụng với vai trò quản lý việc xây dựng và thi
hành ứng dụng, .NET Framework cung cấp các lớp đối tượng (Class) để bạn có thể gọi thi
hành các chức năng mà đối tượng đó cung cấp. Tuy nhiên, lời kêu gọi của bạn có được
"hưởng ứng" hay không còn tùy thuộc vào khả năng của hệ điều hành đang chạy ứng dụng
của bạn.
Các chức năng đơn giản như hiển thị một hộp thông báo (Messagebox) sẽ được .NET
Framework sử dụng các hàm API của Windows. Chức năng phức tạp hơn như sử dụng các
COMponent sẽ yêu cầu Windows phải cài đặt Microsoft Transaction Server (MTS) hay các
chức năng trên Web cần Windows phải cài đặt Internet Information Server (IIS).
Như vậy, bạn cần biết rằng lựa chọn 1 hệ điều hành để cài đặt và sử dụng .NET
Framework cũng không kém phần quan trọng. Cài đặt .NET Framework trên các hệ điều hành
Windows 2000, 2000 Server, XP, 2003 Server, Vista sẽ đơn giản và tiện dụng hơn trong khi lập
trình.
 Common Language Runtime
Là thành phần "kết nối" giữa các phần khác trong .NET Framework với hệ điều hành.
Common Language Runtime (CLR) giữ vai trò quản lý việc thi hành các ứng dụng viết bằng
.NET trên Windows.
CLR sẽ thông dịch các lời gọi từ chương trình cho Windows thi hành, đảm bảo ứng dụng
không chiếm dụng và sử dụng tràn lan tài nguyên của hệ thống. Nó cũng không cho phép các
lệnh "nguy hiểm" được thi hành. Các chức năng này được thực thi bởi các thành phần bên
trong CLR như Class loader, Just In Time compiler, Garbage collector, Exception handler, COM
marshaller, Security engine,…
Trong các phiên bản hệ điều hành Windows mới như XP.NET và Windows 2003, Win
Vista CLR được gắn kèm với hệ điều hành. Điều này đảm bảo ứng dụng viết ra trên máy tính
của chúng ta sẽ chạy trên máy tính khác mà không cần cài đặt, các bước thực hiện chỉ đơn
giản là một lệnh xcopy của DOS!
 Bộ thư viện các lớp đối tượng
Nếu phải giải nghĩa từ "Framework" trong thuật ngữ .NET Framework thì đây là lúc thích
hợp nhất. Framework chính là một tập hợp hay thư viện các lớp đối tượng hỗ trợ người lập
trình khi xây dựng ứng dụng. Có thể một số người trong chúng ta đã nghe qua về MFC và JFC.
Microsoft Foundation Class là bộ thư viện mà lập trình viên Visual C++ sử dụng trong khi
Java Foundation Class là bộ thư viện dành cho các lập trình viên Java. Giờ đây, có thể coi
.NET Framework là bộ thư viện dành cho các lập trình viên .NET.
Với hơn 5000 lớp đối tượng để gọi thực hiện đủ các loại dịch vụ từ hệ điều hành, chúng
ta có thể bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng Notepad.exe!!!… Nhiều người lầm tưởng rằng các

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 6


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

môi trường phát triển phần mềm như Visual Studio 98 hay Visual Studio.NET là tất cả những gì
cần để viết chương trình. Thực ra, chúng là những phần mềm dùng làm "vỏ bọc" bên ngoài.
Với chúng, chúng ta sẽ viết được các đoạn lệnh đủ các màu xanh, đỏ; lỗi cú pháp báo ngay khi
đang gõ lệnh; thuộc tính của các đối tượng được đặt ngay trên cửa sổ properties, giao diện
được thiết kế theo phong cách trực quan… Như vậy, chúng ta có thể hình dung được tầm quan
trọng của .NET Framework.
Nếu không có cái cốt lõi .NET Framework, Visual Studio.NET cũng chỉ là cái vỏ bọc!
Nhưng nếu không có Visual Studio.NET, công việc của lập trình viên .NET cũng lắm bước gian
nan!
o Base class library – thư viện các lớp cơ sở
Đây là thư viện các lớp cơ bản nhất, được dùng trong khi lập trình hay bản
thân những người xây dựng .NET Framework cũng phải dùng nó để xây dựng các
lớp cao hơn. Ví dụ các lớp trong thư viện này là String, Integer, Exception,…
o ADO.NET và XML
Bộ thư viện này gồm các lớp dùng để xử lý dữ liệu. ADO.NET thay thế ADO
để trong việc thao tác với các dữ liệu thông thường. Các lớp đối tượng XML được
cung cấp để bạn xử lý các dữ liệu theo định dạng mới: XML. Các ví dụ cho bộ thư
viện này là SqlDataAdapter, SqlCommand, DataSet, XMLReader, XMLWriter,…
o ASP.NET
Bộ thư viện các lớp đối tượng dùng trong việc xây dựng các ứng dụng Web.
ASP.NET không phải là phiên bản mới của ASP 3.0. Ứng dụng web xây dựng bằng
ASP.NET tận dụng được toàn bộ khả năng của .NET Framework. Bên cạnh đó là
một "phong cách" lập trình mới mà Microsoft đặt cho nó một tên gọi rất kêu: code
behind.
Đây là cách mà lập trình viên xây dựng các ứng dụng Windows based thường
sử dụng – giao diện và lệnh được tách riêng. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng quen với
việc lập trình ứng dụng web, đây đúng là một sự "đổi đời" vì bạn đã được giải phóng
khỏi mớ lệnh HTML lộn xộn tới hoa cả mắt.
Sự xuất hiện của ASP.NET làm cân xứng giữa quá trình xây dựng ứng dụng
trên Windows và Web.
ASP.NET cung cấp một bộ các Server Control để lập trình viên bắt sự kiện và
xử lý dữ liệu của ứng dụng như đang làm việc với ứng dụng Windows. Nó cũng cho
phép chúng ta chuyển một ứng dụng trước đây viết chỉ để chạy trên Windows thành
một ứng dụng Web khá dễ dàng. Ví dụ cho các lớp trong thư viện này là WebControl,
HTMLControl, …
o Web services
Web services có thể hiểu khá sát nghĩa là các dịch vụ được cung cấp qua
Web (hay Internet). Dịch vụ được coi là Web service không nhằm vào người dùng
mà nhằm vào người xây dựng phần mềm.
Web service có thể dùng để cung cấp các dữ liệu hay một chức năng tính
toán. Ví dụ, công ty du lịch của bạn đang sử dụng một hệ thống phần mềm để ghi
nhận thông tin về khách du lịch đăng ký đi các tour. Để thực hiện việc đặt phòng
khách sạn tại địa điểm du lịch, công ty cần biết thông tin về phòng trống tại các khách
sạn. Khách sạn có thể cung cấp một Web service để cho biết thông tin về các phòng
trống tại một thời điểm. Dựa vào đó, phần mềm của bạn sẽ biết rằng liệu có đủ chỗ
để đặt phòng cho khách du lịch không? Nếu đủ, phần mềm lại có thể dùng một.
Web service khác cung cấp chức năng đặt phòng để thuê khách sạn. Điểm lợi
của Web service ở đây là bạn không cần một người làm việc liên lạc với khách sạn

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 7


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

để hỏi thông tin phòng, sau đó, với đủ các thông tin về nhiều loại phòng người đó sẽ
xác định loại phòng nào cần đặt, số lượng đặt bao nhiêu, đủ hay không đủ rồi lại liên
lạc lại với khách sạn để đặt phòng. Đừng quên là khách sạn lúc này cũng cần có
người để làm việc với nhân viên của bạn và chưa chắc họ có thể liên lạc thành công.
Web service được cung cấp dựa vào ASP.NET và sự hỗ trợ từ phía hệ điều
hành của Internet Information Server.
o Window form
Bộ thư viện về Window form gồm các lớp đối tượng dành cho việc xây dựng
các ứng dụng Windows based. Việc xây dựng ứng dụng loại này vẫn được hỗ trợ tốt
từ trước tới nay bởi các công cụ và ngôn ngữ lập trình của Microsoft. Giờ đây, ứng
dụng chỉ chạy trên Windows sẽ có thể làm việc với ứng dụng Web dựa vào Web
service. Ví dụ về các lớp trong thư viện này là: Form, UserControl,…
 Phân nhóm các lớp đối tượng theo loại
Một khái niệm không được thể hiện trong hình vẽ trên nhưng cần đề cập đến là
Namespace. Đây là tên gọi một nhóm các lớp đối tượng phục vụ cho một mục đích nào đó.
Chẳng hạn, các lớp đối tượng xử lý dữ liệu sẽ đặt trong một namespace tên là Data.
Các lớp đối tượng dành cho việc vẽ hay hiển thị chữ đặt trong namespace tên là Drawing.
Một namespace có thể là con của một namespace lớn hơn. Namespace lớn nhất
trong .NET Framework là System.

Hệ thống tên miền (Namespace)


Lợi điểm của namespace là phân nhóm các lớp đối tượng, giúp người dùng dễ
nhận biết và sử dụng. Ngoài ra, namespace tránh việc các lớp đối tượng có tên trùng
với nhau không sử dụng được. .NET Framework cho phép chúng ta tạo ra các lớp đối
tượng và các namespace của riêng mình.
Với hơn 5000 tên có sẵn, việc đặt trùng tên lớp của mình với một lớp đối tượng
đã có là điều khó tránh khỏi. Namespace cho phép việc này xảy ra bằng cách sử dụng 1
tên đầy đủ để nói đến 1 lớp đối tượng. Ví dụ, nếu muốn dùng lớp WebControls, chúng ta
có thể dùng tên tắt của nó là WebControls hay tên đầy đủ là:
System.Web.UI.WebControls.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 8


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Đặc điểm của bộ thư viện các đối tượng .NET Framework là sự trải rộng để hỗ
trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình .NET như chúng ta thấy ở hình vẽ trên. Điều này sẽ
giúp những người mới bắt đầu ít bận tâm hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình
cho mình vì tất cả các ngôn ngữ đều mạnh ngang nhau. Cũng bằng cách sử dụng các
lớp đối tượng để xây dựng ứng dụng, .NET Framework buộc người lập trình phải sử
dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (sẽ được nói tới trong các chương sau).
II. Web Server
Trong phần này giới thiệu về IIS (phần mềm Web Server của Microsot dành cho
Windows), đồng thời hướng dẫn cài đặt, cấu hình và kiểm tra Web Server trên các hệ thống sử
dụng Windows 2000,XP, Vista, Server 2003.
1. Internet Information Services (IIS)
IIS có thể được sử dụng như 1 Web server, kết hợp với ASP, ASP.NET để xây dựng
các ứng dụng Web tận dụng các điểm mạnh của Server-side Script, COM component,…theo
mô hình Client/Server. IIS có rất nhiều phiên bản, đầu tiên được phát hành rời trong bản
Service pack của WinNT.
 Các phiên bản Windows 2000 đã có tích hợp IIS 5.0.
 Windows XP tích hợp IIS 5.5
 Windows XP .NET Server tích hợp IIS 6 hỗ trợ các tính năng dành cho .NET của
ASP.NET và Web Service.
 Windows Vista tích hợp IIS 7.0
2. Cài đặt Web Server
a. Cài đặt Web Server trên Windows 2000/Windows XP Professional
Windows 2000, Xp tích hợp sẵn IIS nhưng không tự động cài đặt do đó, bạn phải tự cài
IIS nếu hệ thống chưa cài.
 Bước 1. Chọn Control Panel | Add/Remove programs.
 Bước 2. Add/Remove Windows Components.
 Bước 3. Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS).

 Bước 4. Chọn nút Next để cài đặt.


Sau khi cài đặt IIS, thư mục InetPub tự động được tạo ra trong ổ C: và chứa thư
mục con wwwroot. Có thể truy cập đến Website bằng cách: http://localhost hoặc
http://127.0.0.1

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 9


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Ghi chú: Để kiểm tra cài đặt: Khởi động trình duyệt truy cập địa chỉ : http://Localhost
Kết quả thành công.

b. Cài đặt Web Server trên Windows Vista


 Bước 1: Chọn Start  Settings  Control Panel
 Bước 2: Chọn Classic View  Chọn Programs and features

 Bước 3: Chọn Turn Windows features on or off

 Bước 4: Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS)  Chọn Ok để cài đặt

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 10


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 11


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Kiềm tra kết quả cài đặt: Khởi động trình duyệt nhập địa chỉ http://localhost

c. Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003


Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003 cũng tương tự như cài đặt Web Server
trên Windows 2000.
 Bước 1. Chọn Control Panel | Add/Remove programs.
 Bước 2. Add/Remove Windows Components.
 Bước 3. Đánh dấu vào Application Server.

 Bước 4: Chọn Next để cài đặt


3. Cấu hình Internet Information Services
Để cấu hình IIS, vào Control Panel  Administrative Tools  Internet Services
Manager. Trên các hệ điều hành Windows 2000/XP, Vista Microsoft sử dụng công cụ Microsoft
Management Console (MMC) để làm công cụ quản lý.
a. Cấu hình IIS quy định trang chủ mặc định
 Trên Win 2000, XP
o Start  Settings  Control Panel  Administratrive tools  Mở mục Internet
Infomtic Services

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 12


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Click phải mục Default Website  Properties Chọn trang Documents để quy
định trang chủ mặc định
VD: Default.Aspx
Default.asp
Index.asp
Home.html
Index.htm

 Cấu hình IIS trên Win Vista


o Start  Settings  Control Panel  Administratrive tools  Mở mục IIS
Manager

o Click phải mục Default Document

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 13


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

b. Cấu hình quy định thư mục ảo – Virtual Directory:


Một Web Server có thể quản lý nhiều ứng dụng Web đồng thời. Ta có thể tổ chức một
thư mục con trong wwwroot cho mỗi ứng dụng nhưng tố hơn bạn nên tạo ánh xạ (Virtual
Directory) liên kết đến thư mục đó.Để tạo một virtual directory:
 Trên Windows 2000, Xp
Click phải: Default WebsiteNew/ Virtual Directory Next

 Next  Nextt
Khai báo nhãn cho thư mục ảo (Myweb)  Khai báo thư mục vật lý (D:\MyWebsite)

Xác lập quyền truy cập Next  Finish


 Trên Win Vista
Click phải: Default WebsiteAdd Application (hoặc Virtual Directory)

Khai báo nhãn (Alias) và chỉ định thư mục vật lý lưu trữ Website(Physical path)

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 14


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chạy thử ứng dụng để kiểm tra:


 Hoặc từ cửa sổ IIS Manager: click phải trang cần xem (Default.aspx)  Browse

 Hoặc từ trình duyệt nhập: http://Localhost/Maytinh

IV. Tạo ứng dụng đầu tiên


1. Khởi động MS Visual Studio .Net
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc làm quen với môi trường phát triển ứng dụng (IDE) của
Visual Studio.NET 2005.
Start  Programs  Microsoft Visual Studio 2005  Microsoft Visual Studio 2005

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 15


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

2. Tạo ứng dụng web


Bước 1. Chọn từ thực đơn File  New  Website
Chọn các dạng ứng dụng tạo (ASP.Net Website) Vị trí lưu trữ (D:\Wellcom) Ngôn
ngữ lập trình (C#)  Chon Ok

Kết quả:
 Cửa sổ Solution Explorer

 Trang Default.aspx (Design)

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 16


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Trang Default.aspx (Source)

 Trang Default.aspx.cs

3. Bổ sung điều khiển

 Chọn trang Default.aspx  Chuyển trang sang chế độ làm việc Design

 Nhập một dòng văn bản: “Chào mừng các bạn đến vời ASP.Net”

 Thêm 2 điều khiển Label từ thanh công cụ Toolbox vào trang, đặt tên lần lượt là : lbNgay,
lbThoigian.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 17


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Chuyển sang trang code Defaulr.aspx.cs (Double click vào trang đang thiết kế)

 Nhập code cho sự kiện Page Load:

Lưu ý: Phải lưu tập tin với tùy chọn Save with Encoding… nếu có sử dụng Font Unicode.
4. Thi hành ứng dụng
o Kiểm lỗi trước khi chạy: Từ Menu Build  Chọn Build Web Site

o Chấp nhận bật chế độ debug cho Website

o Chạy chương trình Bấm Ctrl + F5 : để chạy chương trình (không debug) và F5 để
chạy debug.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 18


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

5. Phân loại tập tin trong ASP.Net

ASP.Net ASP Diễn giải


.asax .asa Tập tin global.asax trong ASP .Net thay thế cho tập tin global.asa của ASP,
là tập tin quản lý các sự kiện của ứng dụng (application), session, và các sự
kiện khi có các yêu cầu tới trang web.
.ascx Các điều khiển do người dùng tự tạo được lưu trữ với phần mở rộng là ascx.
.asmx Tập tin Web Service của ứng dụng ASP.Net
.aspx .asp Phần mở rộng của trang ASP.Net
.config Tập tin cấu hình ứng dụng theo định dạng XML. Web.config chứa hầu hết
các cấu hình của ứng dụng
.cs Tập tin mã nguồn viết theo ngôn ngữ C#
.js .js Tập tin mã nguồn của Jscript
.vb Tập tin mã nguồn viết theo ngôn ngữ VB.Net
V. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net
1. Solution Explorer
 Hiển thị cửa số Solution Explorer: Thực đơn View | Solution Explorer
 Thao tác với cửa sổ Solution Explorer : Đây là cửa số quản lý các "tài nguyên" có
trong ứng dụng. Thông qua cửa sổ này, chúng ta có thể:
o Thực hiện các chức năng: sao chép, cắt, dán trên tập tin, thư mục như
Windows Explorer.
o Tổ chức thư mục quản lý ứng dụng: Sử dụng chức năng Add | New Folder
từ thực đơn ngữ cảnh.
o Thêm thành phần mới cho ứng dụng: Sử dụng chức năng Add | Add New
Item…từ thực đơn ngữ cảnh. Xuất hiện hộp thoại Add New Item.

 Web Form: Thêm trang Web


 Class: Thêm lớp đối tượng
 Module Web Form: Thêm thư viện
 Web User Control: Thêm điều khiển người dùng
 …
 Xác định trang web khởi động cho ứng dụng: Chọn trang cần khởi động  Nhấp
chuột phải (xuất hiện thực đơn ngữ cảnh) Chọn Set As Start Page.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 19


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Xác định Project khởi động (trong trường hợp Solution có nhiều Project): Chọn Set
as StartUp Project từ thực đơn ngữ cảnh.

2. Property Window
Hiển thị cửa số Properties Window: Thực đơn View | Properties Window.
Thông qua cửa sổ thuộc tính, chúng ta có thể thiết lập thuộc tính cho trang web và các
đối tượng có trong trang web.

3. Toolbox
Hiển thị Toolbox: Thực đơn View  Toolbox

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 20


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

4. Document Outline Window


Hiển thị cửa sổ Document Outline: Thực đơn View / Other Windows / Document Outline.
Cửa sổ này hiển thị các thành phần của trang web theo tổ chức cây  rất dễ quản lý và
thao tác với các đối tượng có trong trang Web.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 21


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chương 02:

WEB SERVER CONTROL


 Điều khiển chuẩn – Standard
 Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation
 Một số điều khiển khác
 Đối tượng ViewState
I. Điều khiển chuẩn – Standard
Những lý do nên sử dụng ASP.Net Standard Web Control:
 Đơn giản, tương tự như các điều khiển trên Windows Form.
 Đồng nhất: Các điều khiển Web server có các thuộc tính giống nhau  dễ tìm hiểu
và sử dụng.
 Hiệu quả: Các điều khiển Web Server tự động phát sinh ra các tag HTML theo từng
loại Browser.

Bảng liệt kê các thuộc tính chung của các Web control
Thuộc tính Kiểu Ý nghĩa
(ID) Chuỗi Qui định tên của điều khiển. Tên của điều khiển là duy nhất.
AccessKey String Qui định ký tự để di chuyển nhanh đến điều khiển - ký tự xử
lý phím nóng.
Attributes AttributeCollection Tập hợp các thuộc tính của điều khiển HTML
BackColor Color Qui định màu nền của điều khiển.
BorderColor Color Qui định màu đường viền của điều khiển.
BorderStyle BorderStyle Qui định kiểu đường viền của điều khiển.
BorderWidth Unit Qui định độ rộng của đường viền.
CssClass String Qui định hình thức hiển thị của điều khiển qua tên CSS.
Enabled Boolean Qui định điều khiển có được hiển thị hay không. Giá trị mặc
định của thuộc tính này là True – được phép hiển thị.
Font FontInfo Qui định Font hiển thị cho điều khiển
ForeColor Color Qui định màu chữ hiển thị trên điều khiển

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 22


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Height Unit Qui định chiều cao của điều khiển


ToolTip String Dòng chữ sẽ hiển thị khi rê chuột vào điều khiển.
Width Unit Qui định độ rộng của điều khiển.
1. Label
Label thường được sử dụng để hiển thị và trình bày nội dung trên trang web. Nội dung
được hiển thị trong label được xác định thông qua thuộc tính Text. Thuộc tính Text có thể nhận
và hiển thị nội dung với các tag HTML.
Ví dụ:
lblA.Text = "Đây là chuỗi văn bản thường";
lblB.Text = "<B>Còn đây là chuỗi văn bản được in đậm</B>";
2. TextBox
TextBox là điều khiển được dùng để nhập và hiển thị dữ liệu. TextBox thường được sử
dụng nhiều với các ứng dụng trên windows form.
Các thuộc tính:
 Text: Nội dung chứa trong Textbox
 TextMode: Qui định chức năng của Textbox, có các giá trị sau:
o SingleLine: Hiển thị và nhập liệu 1 dòng văn bản
o MultiLine: Hiển thị và nhập liệu nhiều dòng văn bản
o Password: Hiển thị dấu * thay cho các ký tự có trong Textbox.
 Rows: Trong trường hợp thuộc tính TextMode = MultiLine, thuộc tính Rows sẽ qui định
số dòng văn bản được hiển thị.
 Maxlength: Qui định số ký tự tối đa được nhập vào cho TextBox
 Wrap: Thuộc tính này qui định việc hiển thị của văn bản có được phép tự động xuống
dòng khi kích thước ngang của của điều khiển không đủ để hiển thị dòng nội dung văn
bản. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True - tự động xuống dòng.
Ví dụ:

3. Image
Điều khiển này được dùng để hiển thị hình ảnh lên trang Web.
Các thuộc tính:
 ImageURL: Đường dẫn đến tập tin hình ảnh cần hiển thị.
 AlternateText: Chuỗi văn bản sẽ hiển thị khi tập tin được thiết lập trong thuộc tính
ImageURL không tồn tại.
 ImageAlign: Vị trí hiển thị giữa hình và nội dung văn bản.
o NotSet

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 23


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Left

o Middle

o TextTop

o Right

4. Button, ImageButton, LinkButton


 Các điều khiển Button, ImageButton, LinkButton mặc định đều là các nút Submit Button,
mỗi khi được nhấn vào sẽ PostBack về Server.
 Khi chúng ta thiết lập giá tri thuộc tính CommandName cho các điều khiển này, chúng ta
gọi tên chung cho các điều khiển này là Command Button.
Các thuộc tính chung của Button, ImageButton, LinkButton
Thuộc tính Ý nghĩa
Text Chuỗi văn bản hiển thị trên điều khiển.
CommandName Tên lệnh. Được sử dụng trong sự kiện Command.
 Ngoài những thuộc tính trên, điều khiển ImageButton còn có các thuộc tính ImageURL,
ImageAlign và AlternateText như điều khiển Image.

Ví dụ: Tạo Website Tinhtoan gồm các điều khiển: Label, Textbox, Button

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 24


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Xử lý sự kiện:
protected void btTinhtien_Click(object sender, EventArgs e)
{
int soluong=int.Parse(txtSoluong.Text );
int dongia=int.Parse(txtDongia.Text );
int Thanhtien=soluong * dongia;
txtThanhtien.Text = Thanhtien.ToString();
}
Khi thi hành ứng dụng

5. HyperLink
Điều khiển này được sử dụng để tạo ra các liên kết siêu văn bản.
Các thuộc tính:
 ImageURL: Qui định hình hiển thị trên điều khiển.
 Text: Chuỗi văn bản sẽ được hiển thị trên điều khiển. Trong trường hợp cả 2 thuộc
tính ImageURL và Text được thiết lập, thuộc tính ImageURL được ưu tiên, thuộc tính
Text sẽ được hiển thị như Tooltip.
 NavigateUrl: Đường dẫn cần liên kết đến.
 Target: Xác định cửa sổ sẽ hiển thị cho mối liên kết
o _blank: Hiển thị trang liên kết ở một cửa sổ mới.
o _self: Hiển thị trang liên kết tại chính cửa sổ chứa liên kết đó.
o _parent: Hiển thị trang liên kết ở frame cha.
Ví dụ:
hplASPNet.Text = "Trang chủ ASP.Net";
hplASPNet.ImageUrl = "~/Pictures/logoaspnet.jpg";
hplASPNet.NavigateUrl ="http://www.asp.net";
hplASPNet.Target = "_blank";
Kết quả hiển trị trên trang Web:

Ví dụ: Tạo Website Lienket gồm 3 điều khiển Hyperlink

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 25


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

6. Listbox và DropdownList
ListBox và DropdownList là điều khiển hiển thị danh sách lựa chọn mà người dùng có
thể chọn một hoặc nhiều (chỉ dành cho ListBox). Các mục lựa chọn có thể được thêm vào danh
sách thông qua lệnh hoặc ở cửa sổ thuộc tính (Property Windows).
Các thuộc tính:
 AutoPostBack: Thuộc tính này qui định điều khiển có được phép tự động PostBack về
Server khi chỉ số của mục chọn bị thay đổi. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False -
không tự động Postback.
 Items : Đây là tập hợp chứa các mục chọn của điều khiển. Ta có thể thêm vào mục chọn
vào thời điểm thiết kế thông qua cửa sổ ListItem Collection Editor, hoặc thông qua lệnh.
 Rows: Qui định chiều cao của ListBox theo số dòng hiển thị.
 SelectionMode: Thuộc tính này xác định cách thức chọn các mục trong ListBox.
SelectionMode chỉ được phép thay đổi trong quá trình thiết kế, vào lúc thực thi chương
trình, thuộc tính này chỉ đọc.
o Single: Chỉ được chọn một mục có trong danh sách (mặc định).
o Multiple: Cho phép chọn nhiều lựa chọn.
Tìm hiểu về tập hợp Items
 Add: Thêm mục mới vào cuối danh sách, sử dụng phương thức Items.Add
Items.Add(<String>);
 Insert: Thêm mục mới vào danh sách tại một vị trí nào đó, sử dụng phương thức
Items.Insert
Items.Insert(<index>,<String>);
 Count: Trả về số mục (Item) có trong danh sách.
Items.Count;
 Remove: Xóa đối tượng Item tại ra khỏi danh sách.
Items.Remove(<Chuoi>);
Trong trường hợp các đối tượng Item là kiểu chuỗi, ta truyền vào một chuỗi để
xóa. Nếu có nhiều giá trị giống nhau trong danh sách, chỉ có mục chọn đầu tiên bị xóa.
 RemoveAt: Xóa một item tại vị trí index ra khỏi danh sách.
Items.RemoveAt(<index>);
o Clear: Phương thức Clear của tập hợp Items được dùng để xóa tất cả những Item có
trong danh sách. Cú pháp
Items.Clear();
Xử lý mục chọn
Các thuộc tính sau sẽ giúp bạn xác định chỉ số, giá trị của mục đang được chọn. Trong
trường hợp điều khiển cho phép chọn nhiều, ta duyệt qua các Item trong tập hợp Items,
o Sử dụng thuộc tính Selected của đối tượng Items[i] để kiểm tra xem mục thứ i đó
có được chọn hay không.
 SelectedIndex: Cho biết chỉ số của mục được chọn. Trong trường hợp chọn nhiều
mục, SelectedIndex sẽ trả về chỉ số mục chọn đầu tiên.
 SelectedItem: Cho biết mục được chọn. Trong trường hợp chọn nhiều mục,
SelectedItem sẽ trả về mục chọn đầu tiên.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 26


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 SelectedValue: Cho biết giá trị của mục được chọn. Trong trường hợp chọn nhiều
mục, SelectedValue sẽ trả về giá trị mục chọn đầu tiên.
Ví dụ: Tạo Website Dulich gồm 1 listbox, 2 label , 1 Button trong đó điều khiển Listbox là điều
khiển danh sách lstKhu_dl: SelectionMode=Multiple ; Rows=4
Khi thiết kế:

Xử lý sự kiện:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!IsPostBack)
{
lstDiadanh.Items.Add("Vịnh Hạ Long");
lstDiadanh.Items.Add("Phan Thiết - Mũi Né");
lstDiadanh.Items.Add("Nha Trang");
lstDiadanh.Items.Add("Đà Lạt");
lstDiadanh.Items.Add("Phú Quốc");
lstDiadanh.Items.Add("Huế - Hội An");
int n = lstDiadanh.Items.Count;
lbSoDD.Text = n.ToString();
}
}
protected void btChon_Click(object sender, EventArgs e)
{
lbDiadanh.Text = "";
for (int i = 0; i <= lstDiadanh.Items.Count - 1; i ++)
{
if (lstDiadanh.Items[i].Selected)
lbDiadanh.Text += "<li>" + lstDiadanh.Items[i].Value;
}
/* Hoặc
foreach (ListItem item in lstDiadanh.Items )
{
if (item.Selected)
lbDiadanh.Text += "<li>" + item.Value ;
} */
}
Khi thi hành:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 27


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

7. Checkbox, RadioButton
Các thuộc tính
 Checked: Cho biết trạng thái của mục chọn - có được chọn hay không
 TextAlign: Qui định vị trí hiển thị của điều khiển so với chuỗi văn bản.

 AutoPostBack: Thuộc tính này qui định điều khiển có được phép tự động PostBack về
Server khi các mục chọn của điều khiển bị thay đổi. Giá trị mặc định của thuộc tính này
là False - không tự động Postback.
 GroupName (RadioButton): Tên nhóm. Thuộc tính này được sử dụng để nhóm các điều
khiển RadioButton lại thành 1 nhóm.
Ví dụ: Nhóm các RadioButton Giới tính, Thu nhập, Nhóm Checkbox Ngoại ngữ

Danh sách các điều khiển

8. CheckBoxList, RadioButtonList
Hai điều khiển này được dùng để tạo ra một nhóm các CheckBox/Radio Button. Do đây
là điều khiển danh sách nên nó cũng có thuộc tính Items chứa tập hợp các mục chọn như
ListBox/DropDownList. Các thao tác trên tập hợp Items, xử lý mục chọn cũng tương tự như
ListBox/DropDownList.
Tạo mới: Kéo thả RadioButtonList (Hoặc CheckbocList) vào Form

 Chọn Edit Items

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 28


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

b. Các thuộc tính


 RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị.
 RepeatDirection: Qui định hình thức hiển thị
o Vertical: Theo chiều dọc
o Horizontal: Theo chiều ngang
 AutoPostBack: Thuộc tính này qui định điều khiển có được phép tự động PostBack về
Server khi các mục chọn của điều khiển bị thay đổi. Giá trị mặc định của thuộc tính này
là False - không tự động Postback.
c. Ví dụ

Xử lý sự kiện:
Private Sub rblThu_nhap_SelectedIndexChanged(…)…
lblThu_nhap.Text = "Bạn chọn thu nhập: " + rblThu_nhap.SelectedItem.Text;
End Sub
Khi thi hành:

Ví dụ: Bổ sung thêm vào Website Dulich 1 trang Thongtincanhan gồm: 1 Textbox, 2
RadioButton giới tính, 2 Checkbox ngọai ngữ, 3 radioButton thu nhập listbox, 2 label , 1
RadioButtonList Trình độ, 1 Button Đăng ký.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 29


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Xử lý sự kiện:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string ten="",gt="", ngoaingu="", thunhap="", trinhdo="";
ten = txtTen.Text;
if (rdtNu.Checked == true)
gt = "Nữ";
else
gt = "Nam";
if (chkAnh_van.Checked == true)
ngoaingu = " Tiếng anh ";
if (ChkPhap_van.Checked == true)
ngoaingu = ngoaingu + " Tiếng pháp ";
if (rdtThu_nhapA.Checked == true)
thunhap = " 1 triệu ";
else if (rdtThu_nhapB.Checked == true)
thunhap = " từ 1 đến 3 triệu";
else
thunhap = " trên 3 triệu ";
trinhdo = rdblistTrinhdo.SelectedItem.Value;
lbThongtin.Text = "THÔNG TIN VỀ BẠN <li> Tên: " + ten
+ "<li> Giới tính:" + gt + " <li> Ngoại ngữ :"
+ ngoaingu + "<li> Mức thu nhập:" + thunhap
+ "<li> Trình độ:" + trinhdo ;
}
Khi thi hành:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 30


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu


Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều khiển được dùng để kiểm tra dữ liệu.

Như các bạn đã biết, mỗi khi PostBack về Server, trang Web luôn kiểm tra tính hợp lệ
dữ liệu (nếu có yêu cầu khi thiết kế). Nếu dữ liệu không hợp lệ (bỏ trống, vi phạm miền giá trị,
mật khẩu nhập lại không đúng, …), trang web sẽ không thể PostBack về Server.

i
ều Ví dụ: Minh họa thuộc tính Display: Tại ô nhập lại mật khẩu, ta có 2 điều khiển kiểm tra dữ
liệu: một điều khiển kiểm tra không được phép rỗng (rfvNhap_lai), một điều khiển kiểm tra xem
nhập lại mật khẩu có giống với mật khẩu đã nhập ở trên hay không.
rfvNhap_lai.Display = Static

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 31


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

rfvNhap_lai.Display = Dynamic

1. Điều khiển Required Field Validator


Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị trong điều khiển phải được nhập.
Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc dữ liệu khác rỗng (bắt buộc nhập).
Thuộc tính
 InitialValue: Giá trị khởi động. Giá trị bạn nhập vào phải khác với giá trị của thuộc tính
này. Giá trị mặc định của thuộc tính này là chuỗi rỗng.
2. Điều khiển Compare Validator
Điều khiển này được dùng để so sánh giá trị của một điều khiển với giá trị của một điều
khiển khác hoặc một giá trị được xác định trước.
Thông qua thuộc tính Operator, chúng ta có thể thực hiện các phép so sánh như: =, <>,
>, >=, <, <= hoặc dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu (DataTypeCheck).
Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc miền giá trị, kiểu dữ liệu, liên thuộc tính.
Lưu ý: Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra vi phạm.
Các thuộc tính
 ControlToCompare: Tên điều khiển cần so sánh giá trị. Nếu bạn chọn giá trị của thuộc
tính Operator = DataTypeCheck thì không cần phải xác định giá trị cho thuộc tính này.
 Operator: Qui định phép so sánh, kiểm tra kiểu dữ liệu
o Equal: = (Đây là giá trị mặc định)
o GreaterThan: >
Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 32
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o GreaterThanEqual: >=
o LessThan: <
o LessThanEqual: <=
o NotEqual: <>
o DataTypeCheck: Kiểm tra kiểu dữ liệu
 Type: Qui định kiểu dữ liệu để kiểm tra hoặc so sánh.
o String
o Integer
o Double
o Date
o Currency
 ValueToCompare: Giá trị cần so sánh. Trong trường hợp bạn xác định giá trị của cả 2
thuộc tính ControlToCompare và ValueToCompare thì giá trị của điều khiển được qui
định bởi thuộc tính ControlToCompare được ưu tiên dùng để kiểm tra.
3. Điều khiển Range Validator
Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị trong điều khiển phải nằm trong đoạn [min-
max]  Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc miền giá trị của dữ liệu.
Lưu ý: Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra vi phạm.
Các thuộc tính
 MinimumValue: Giá trị nhỏ nhất.
 MaximumValue: Giá trị lớn nhất.
 Type: Xác định kiểu để kiểm tra dữ liệu. Có thể thực hiện kiểm tra trên các kiểu dữ liệu
sau:
o String
o Integer
o Double
o Date
o Currency
4. Điều khiển Regular Expression Validator
Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị của điều khiển phải theo mẫu được qui
định trước: địa chỉ email, số điện thoại, mã vùng, số chứng minh thư, …
Lưu ý: Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra vi phạm.
Thuộc tính:
 ValidationExpression: Qui định mẫu kiểm tra dữ liệu.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 33


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Bảng mô tả các ký hiệu thường sử dụng trong Validation Expression

5. Điều khiển Custom Validator


Điều khiển này cho phép bạn tự viết hàm xử lý kiểm tra lỗi.
Sự kiện
 ServerValidate: Đặt các xử lý kiểm tra dữ liệu trong sự kiện này. Việc kiểm tra này được
thực hiện ở Server.
Ví dụ: Xử lý kiểm tra dữ liệu nhập tại điều khiển txtSoA có phải là số chẵn hay không.
6. Điều khiển Validation Summary
Điều khiển này được dùng để hiển thị ra bảng lỗi - tất cả các lỗi hiện có trên trang Web.
Nếu điều khiển nào có dữ liệu không hợp lệ, chuỗi thông báo lỗi - giá trị thuộc tính
ErrorMessage của Validation Control sẽ được hiển thị. Nếu giá trị của thuộc tính ErrorMessage
không được xác định, thông báo lỗi đó sẽ không được xuất hiện trong bảng lỗi.
Các thuộc tính
 HeaderText: Dòng tiêu đề của thông báo lỗi

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 34


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 ShowMessageBox: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị như cửa sổ
MessageBox hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False - không hiển thị.

 ShowSummary: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị hay không. Giá trị
mặc định của thuộc tính này là True - được phép hiển thị.

Ví dụ: Tạo Website Dangkythanhvien Sử dụng các điều khiển ValidateControl.


Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập trên các điều khiển có
trong hồ sơ đăng ký khách hàng.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 35


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Thuộc tính Text của các điều khiển kiểm tra dữ liệu đều là: (*)
Xử lý sự kiện:
Private Sub butDang_ky_Click(…)…
lblThong_bao.Text = "Đăng ký thành công";
End Sub
Các thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình nhập liệu khi dữ liệu nhập không hợp lệ.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 36


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Các thông báo lỗi xuất hiện qua hộp thoại khi dữ liệu nhập không hợp lệ:

Nếu tất cả đều hợp lệ

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 37


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

III. Một số điều khiển khác


1. Điều khiển Literal
Tương tự như điều khiển Label, điều khiển Literal cũng được sử dụng để hiển thị chuỗi
văn bản trên trang Web.
Nếu muốn hiển thị một chuỗi văn bản trên trang Web, chúng ta có thể đánh nội dung
trực tiếp vào trang Web mà không cần phải sử dụng điều khiển. Chỉ sử dụng các điều khiển
như Label, Literal để hiển thị khi cần thay đổi nội dung hiển thị ở phía server.
Điểm khác biệt chính giữa Label và Literal là khi hiển thị nội dung lên trang web (lúc thi
hành), điều khiển Literal không tạo thêm một tag Html nào cả, còn Label sẽ tạo ra một tag span
(được sử dụng để lập trình ở phía client).
Ví dụ:
Khi thiết kế.

Khi thi hành

Lệnh xử lý:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text="<b>Đây là chuỗi ký tự trong label</b>";
Literal1.Text = "<i> Đây là chuỗi ký tự trong Literial</i>";
}
Chọn chức năng từ thực đơn View | Source trên Browser:
<span id="Label1" style="display:inline-block;width:417px;"><b>Đây là chuỗi ký tự trong
label</b></span><br />

<i> Đây là chuỗi ký tự trong Literial</i>


2. Điều khiển AdRotator
Điều khiển AdRotator được dùng để tạo ra các banner quảng cáo cho trang web, nó tự
động thay đổi các hình ảnh (đã được thiết lập trước) mỗi khi có yêu cầu, PostBack về server.
a. Thuộc tính
 AdvertisementFile: Tên tập tin dữ liệu (dưới dạng xml) cho điều khiển. Dưới đây là cú
pháp của tập tin Advertisement (*.xml)
<Advertisements>
<Ad>
<ImageUrl>Đường dẫn đến tập tin hình ảnh</ImageUrl>
<NavigateUrl>Đường dẫn đến liên kết</NavigateUrl>
<AlternateText>Chuỗi văn bản được hiển thị như Tooltip</AlternateText>
<Keyword>Từ khóa dùng để lọc hình ảnh</Keyword>

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 38


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

<Impressions>Tần suất hiển thị của hình ảnh</Impressions>


</Ad>
</Advertisements>
Lưu ý: Phải nhập đúng các giá trị trong tag như mẫu trên. Các giá trị trong tag có phân biệt chữ
Hoa chữ thường. Trong đó
 ImageUrl: Đường dẫn đến một tập tin hình ảnh
 NavigateUrl: Đường dẫn đến trang web sẽ được liên kết đến khi người dùng nhấn vào
hình ảnh đang hiển thị.
 AlternateText: Giá trị này sẽ được hiển thị nếu như đường dẫn đến tập tin hình ảnh
(qua thuộc tính NavigateUrl) không tồn tại. Đối với một số trình duyệt, tham số này được
hiển thị như ToolTip của hình quảng cáo.
 Keyword: Được dùng để phân loại các quảng cáo. Thông qua giá trị này, ta có thể lọc
các quảng cáo theo một điều kiện nào đó.
 Impressions: Tham số này quyết định tầng suất hiển thị của hình ảnh. Giá trị này càng
lớn, khả năng hiển thị càng nhiều.
 KeywordFilter: Được dùng để chọn lọc và hiển thị những hình quảng cáo có giá trị của
tham số Keyword = giá trị của tham số này.
Giá trị của tham số này mặc định không được thiết lập  Hiển thị tất cả những hình có
trong tập tin XML. Trong trường hợp nếu không có hình nào có giá trị Keyword bằng giá trị
của thuộc tính này, sẽ không có hình nào được hiển thị.
 Target: Qui định cửa sổ hiển thị trang liên kết
 _blank: Trang liên kết sẽ được mở ở một cửa sổ mới.
 _self: Trang liên kết sẽ được mở ở chính cửa sổ chứa điều khiển.
 _parent: Trang liên kết sẽ được mở ở cửa sổ cha.
b. Sự kiện
 AdCreated: Xảy ra khi điều khiển tạo ra các quảng cáo.
Ví dụ: Tạo Website Quangcao (Tạo Quảng cáo sử dụng điều khiển AdRotator)
Bước 1. Thiết kế giao diện

Bước 2. Tạo tập tin dữ liệu: Quangcao.xml


o Sử dụng chức năng Add New Item… từ thực đơn ngữ cảnh
o Chọn XML File trong hộp thoại Add New Item

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 39


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Nhập vào cú pháp qui định cho tập tin Quangcao.xml (theo cú pháp của tập tin
Advertisement)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Advertisements>
<Ad>
<ImageUrl>Pictures\Baihatviet.gif</ImageUrl>

<NavigateUrl>http://www.Baihatviet.net</NavigateUrl>
<AlternateText>Web Nhạc bài hát
việt</AlternateText>
<Keyword>Music</Keyword>
<Impressions>10</Impressions>
</Ad>
<Advertisements>
o Chuyển màn hình qua trang Data, nhập liệu trực tiếp trên màn hình này
 Click phải màn hình đang code chọn View Data Grid

Nhập thêm các liên kết quảng cáo sau:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 40


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Bước 3. Thiết lập thuộc tính cho điều khiển adQuangcao


o AdvertisementFile: Quangcao.xml
o Target: _blank (Khi nhấn vào sẽ hiển thị liên kết ở cửa sổ mới.)
o KeywordFilter: Không thiết lập (Hiển thị tất cả các hình ảnh)
Bước 4. Thi hành ứng dụng

3. Điều khiển Calendar


Một điều chắc chắn rằng điều khiển Calendar đã quá quen thuộc với các bạn lập trình
ứng dụng trên windows, nó có giao diện trực quan, vì vậy, người dùng có thể chọn ngày dễ
dàng.
a. Thuộc tính
 DayHeaderStyle: Qui định hình thức hiển thị tiêu đề của các ngày trong tuần
 DayStyle: Qui định hình thức hiển thị của các ngày trong điều khiển.
 NextPrevStyle: Qui định hình thức hiển thị của tháng trước/sau của tháng đang được
chọn.
 SeleltedDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của ngày đang được chọn.
 SeleltedDate: Giá trị ngày được chọn trên điều khiển
 TitleStyle: Qui định hình thức hiển thị dòng tiêu đề của tháng được chọn
 TodayDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của ngày hiện hành (trên server).
 WeekendDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của các ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
 OtherMonthDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của các ngày không nằm trong tháng
hiện hành.
b. Sự kiện
 SelectionChanged: Sự kiện này xảy ra khi bạn chọn một ngày khác với giá trị ngày đang
được chọn hiện hành
 VisibleMonthChanged: Xự kiện này xảy ra khi bạn chọn tháng khác với tháng hiện hành
Ví dụ: Tạo trang Calendard
Bước 1: Tạo Calendard vào trang

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 41


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Bước 2: Chọn Auto Format (Chọn mẫu định dạng)

Khi thiết kế
Xử lý sự kiện:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
lbNgay.Text = "Hôm nay ngày " + DateTime.Today.ToString ("dd/MM/yyyy");
}
protected void Calendar1_SelectionChanged1(object sender, EventArgs e) {
lbThongbao.Text ="Bạn đang chọn " + Calendar1.SelectedDate.ToString("dd/MM/yyyy");
}

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 42


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khi thi hành


4. Điều khiển File Upload.
Điều khiển FileUpload cho phép người sử dụng Upload file từ chính ứng dụng Web của
mình. File sau khi Upload có thể lưu trữ ở 1 nơi nào đó có thể là trên ổ cứng hay trong
Database. Điều khiển FileUpload hỗ trợ các thuộc tính sau:
Thuộc tính Ý nghĩa
Enable Cho phép bạn vô hiệu hoá điều khiển FileUpload.
FileBytes Cho phép lấy nội dung file đã được upload như một mảng Byte.
FileContent Cho phép lấy nội dung của file đã được upload theo dòng dữ liệu
FileName Lấy tên file được Upload
HasFile Trả về giá trị đúng khi File được Upload

Điều khiển FileUpload hỗ trợ các phương thức


o Focus: Enables you to shift the form focus to the FileUpload control.
o SaveAs: Cho phép bạn lưu file được upload lên hệ thống.
Thuộc tính PostedFile của điều khiển FileUpload cho phép lấy thông tin từ File upload
được bao bọc trong đối tượng HttpPostedFile. đối tượng này sẽ đưa thêm thông tin về Upload
file.
Lớp HttpPostedFile gồm các thuộc tính sau:
o ContentLength: Lấy về kích thước của File Upload tính theo byte
o ContentType: Lấy kiểu MIME của File Upload
o FileName: Cho phép lấy tên của file được upload.
o InputStream: Enables you to retrieve the uploaded file as a stream.
Lớp HttpPostedFile chỉ hỗ trợ phương thức
o SaveAs: Cho phép bạn lưu file được upload lên hệ thống.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 43


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Ví dụ: Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ thực hiện Upload tập tin lên server, cụ thể hơn, tập tin vừa
Upload sẽ được lưu trong thư mục Upload.

Màn hình ở chế độ thiết kế


Xử lý sự kiện:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
string sTenfile ;
//Tách lấy tên tập tin
sTenfile = FileUpload1.FileName;
//Thực hiện chép tập tin lên thư mục Upload
FileUpload1.SaveAs(MapPath("~/Upload/" + sTenfile));
lbThongbao.Text = "Đã upload thành công" ;
}
Khi thi hành:

Nếu thành công

5. Điều khiển Panel và PlaceHolder


Hai điều khiển Panel và PlaceHolder được sử dùng để chứa các điều khiển khác. Thuộc
tính thường dùng của 2 điều khiển này là Visible. Nếu giá trị của thuộc tính này = True, các
điều khiển chứa bên trong sẽ được hiển thị, ngược lại (Visible = False), không có điều khiển
nào chứa bên trong được hiển thị.
Tuy nhiên, điều khiển Panel cho phép chúng ta kéo những điều khiển vào bên trong nó
lúc thiết kế, còn điều khiển PlaceHolder thì không.
Các thuộc tính:
 DefaultButton: Cho phép bạn định nghĩa một button mặc định trong panel mà
button mặc định này sẽ được thực hiện khi bạn nhấn phím Enter.
 Direction: Cho phép bạn gán hoặc thiết đặt hướng hiển thị nội dung được đưa ra
trong panel, có thể là các giá trị:NotSet, LeftToRight, and RightToLeft.
 GroupingText: Cho phép bạn trình bày Panel như 1 Fieldset với một chú giải riêng
biệt.
 HorizontalAlign: Cho phép bạn chỉ ra hướng ngang thể hiện nội dung của panel
và nó có thẻ là các giá trị: Center, Justify, Left, NotSet, and Right.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 44


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 ScrollBars: Cho phép bạn hiển thị scrollbars khi bạn cố định chiều cao hoặc chiều
rộng của panel và nội dung trong panel vượt quá độ rộng hoặc độ cao đó, nó có
thể là các giá trị: Auto, Both, Horizontal, None, and Vertical.
Ví dụ: Tao trang sử dụng Panel gồm: 1 panelpage chứa 1 panelsothich va 1 panel nghenghiep,
trong panel sothich có vài checkbox, trong panel nghề nghệp hiện thị 100 nghề (Nghề 1, Nghề
2, . . .) được điền vào khi trang được load.
Thêm vào panelpage 2 check box: chkSothich và chkNghenghiep. Khi trang hiện thị
người dùng đánh check hoặc bỏ check vào checkbox nào thì panel tương ứng sẽ hiện hoặc ẩn.
Thiết kế:

Xử lý sự kiện:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)


{
for (int i = 1; i < 100; i++)
{
buletnghenghiep.Items.Add("Nghề "+i.ToString());
}
}
protected void chkhtsothich_CheckedChanged(. . . .)
{
if (chksothich.Checked == true)
panelsothich.Visible = true;
else
panelsothich.Visible = false;
}
protected void chkhtnghenghiep_CheckedChanged(. . . )
{
if (chknghenghiep.Checked == true)
panelnghenghiep.Visible = true;
else
panelnghenghiep.Visible = false;
}
Thi hành:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 45


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

6. Điều khiển hiển thị các trang – MultiView


Điều khiển MultiView cho phép bạn ẩn hoặc hiện các phần khác nhau của trang Web,
điều khiển này tiện ích khi bạn tạo một TabPage. Nó thực sự tiện ích khi bạn muốn chia 1 trang
web có độ dài lớn thành các phần để hiển thị.
Điều khiển MultiView chứa đựng 1 hoặc nhiều điều khiển View, bạn sử dụng Multiview
để lựa chọn các điều khiển View để trình bày.
Điều khiển MultiView hỗ trợ các thuộc tính.
 ActiveViewIndex: Lựa chọn điều khiển View được đưa ra hiển thị bằng chỉ số
Index
 Views: Cho phép bạn lấy về tập hợp các điều khiển View chứa đựng trong điều
khiển MultiView.
Điều khiển MultiView hỗ trợ hai phương thức.
 GetActiveView: Cho phép lấy về thông tin của điều khiển View được lựa chọn.
 SetActiveView: cho phép bạn thiết lập điều khiển View được hiên thị.
Và MultiView hỗ trợ sự kiện sau:
 ActiveViewChanged: Xảy ra khi điều khiển View được lựa chọn
Ví dụ: Tạo 1 website MultiView: Sử dụng MultiView kết hợp với điều khiển Menu để tạo một
TabPage

Thiết kế
 Trên trang thiết kế tạo: 1 Multiview1 bên trong gồm 3 View (View1 View2, View3)
 Tạo Control Menu1 từ nhóm Control Navigation : Gồm 3 Tab (Tab1, Tab2, Tab3)
o Tạo Control Menu vào Form

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 46


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Chọn Edit Menu Item

Lần lượt khái báo các nhãn (Text) là: Tab 1, Tab 2, Tab 3 và các giá trị
(Value) tương ứng là: 0 , 1, 2
Thuộc tính Orientation: Horizaltal (Menu hướng ngang)
o Bổ sung nội dung vào các view tương ứng

Xử lý sự kiện
<script runat="server">
void Menu1_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e){
int index = int.Parse(e.Item.Value);
MultiView1.ActiveViewIndex = index;
}
void Page_Load(object sender, EventArgs e){
if (!IsPostBack){

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 47


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

MultiView1.ActiveViewIndex = 0;
}
}
</script>
Thi hành:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 48


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

III. Đối Tượng View State


Đối tượng ViewState được cung cấp để lưu lại những thông tin của trang web sau khi
web server gởi kết quả về cho Client. Mặc định, các trang web khi được tạo sẽ cho phép sử
dụng đối tượng ViewState thông qua thuộc tính EnableViewState (của trang web) = True.
Gán giá trị cho ViewState:
ViewState("Tên trạng thái") = <giá trị>;
Nhận giá trị từ đối tượng ViewState:
<biến> = ViewState("Tên trạng thái");
Ví dụ:

Xử lý sự kiện:
protected void btDem_Click(object sender, EventArgs e)
{
lbThongbao.Text =
Convert.ToString(int.Parse(lbThongbao.Text)+1);
}

Về bản chất, các giá trị trong đối tượng ViewState được lưu trong một điều khiển hidden
và các giá trị này đã được mã hóa. Đối tượng ViewState giúp chúng ta giảm bớt công sức
trong việc lưu trữ và truy xuất các thông tin mà không phải sử dụng nhiều điều khiển hidden.
Chọn chức năng View | Source từ browser

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 49


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

IV. Thiết kế Website với MasterPage


MasterPage là cách để thiết kế layout chung cho website. Ví dụ website của bạn có layout
gồm 5 phần banner, footer, left, right Và content(phần chứa nội dung hiển thị cho các tin). Ta
thấy rằng trên trang web có các phần có cách trình bày không thay đổi trong quá trình duyệt tin.
banner, footer, left, right: bạn có thể để các phần này vào một MasterPage và tất các trang web
trong website của bạn sẽ áp dụng layout này thông qua contentpage
Tạo MasterPage
Tạo MasterPage giống với tạo các trang aspx bình thường nhưng trên hộp Add New
Item bạn chọn MasterPage bạn thấy dưới ô đặt tên phần mở rộng của nó sẽ là Master. Bạn có
thể tạo nhiều MasterPage cho ứng dụng web của mình.

Xóa Place Holder hiện có và dùng table thiết kế layout như sau:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 50


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Tạo phần banner (Phần trên)


 Tạo phần Menu (Cột trái)
 Tạo phần quảng cáo (Cột phải)
 Tạo phần footer (Phần dưới)
 Tạo phần nội dung (Giữa): Đặt ContetPalceHolder
Sử dụng trang Masterpage để thiết kế các trang
Tạo mới trang web Default.aspx và trang Tintuc.aspx

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 51


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Điều chỉnh MasterPage


Khi có bất kỳ sự điều chỉnh nào trên trang Masterpage thì các trang được tạo từ trang
Masterpage sẽ tự cập nhật.
Ví dụ: Bổ sung vào phần trái của trang Masterpage 2 nhãn liên kết (Hyperlink) mơ 2
trang tương ứng đã tạo (Default.aspx và Tintuc.aspx)

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 52


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Kết quả khi thi hành

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 53


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chương 3

KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ASP.NET


 Sử dụng các thành phần kết nối CSDL như : SQLDataSource, Access Data
Source, XML Data Source, . . .
 Cách truyền tham số vào các điều khiển
I. SQL DATA SOURCE
1. Giới thiệu
Điều khiển SqlDataSource dung để kết nối CSDL nếu dữ liệu của ứng dụng được lưu
trữ trong các hệ quản trị CSDL như: SQLServer, Ocracle Server, . . .
Chọn đối tượng CSDL như Table, View hay câu lệnh truy vấn SQL và có thể khai báo
điều kiện lọc dữ liệu (Where) với nhiều cách như: giá trị định sẳn, đối tượng Session,
Request.form, Request.QueryString . . .
2. Kết nối và trình bày CSDL
a. Tạo kết nối
Tạo trang aspx và kéo điều khiển SQLDataSource từ ngăn data trên thanh Tollbox

Chọn tiếp vào Conigure Data Source

Nếu trước đó đã có tạo kết nối CSDL thì chọn vào Combobox để chọn CSDL đã kết nối.
Để tạo mới kết nối CSDL thì chọn New Connection

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 54


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Tạo kết nối CSDL mới

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 55


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khai báo các thông số cho SQLServer và chọn CSDL cần kết nối

Kiểm tra kết quả kết nối

 Chọn Next
 Chọn Next
 Xác định nguồn dữ liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn có thể chỉ
định điều kiện lọc dữ liệu và sắp xếp.

Chỉ định các cột dữ liệu

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 56


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khai báo điều kiện mệnh đề Where (Nếu có)

Khai báo sắp xếp (Nếu cần)

 Chọn Test Query để kiểm tra kết quả nguồn dữ liệu.  Chọn Finish
để hòan thành

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 57


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Phần mã của giao tiếp này có được như sau:


<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
ConnectionString="<%$ConnectionStrings:QLBansachConnectionString
%>"
SelectCommand="SELECT [MaTG], [TenTG], [DiachiTG], [DienthoaiTG]
FROM [TACGIA] ORDER BY [TenTG]">
</asp:SqlDataSource>
b. Trình bày dữ liệu lên trang
Để trình bày dữ liệu trên Webform sau khi thực hiện kết nối CSDL ta sẽ sử dụng trình
điều khiển lưới Gridview.
Tạo Gridview vào trang từ ngăn Data trên Thanh Toolbox

Chọn Choose DataSource là: SqldataSource1 đã tạo


Ghi chú:
 Chọn mẫu định dạng lưới: Auto Format

 Để tạo phân trang dữ liệu: Đánh dấu chọn : Enable Paging


 Để cho phép sắp xếp khi click vào tiếu đề cột đánh dấu chọn: Enable
Sorting

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 58


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Thi hành tarng DSTacgia.aspx:

 Click tiêu đề lưới để kiểm tra tính sắp xếp


 Click số thứ tự trang (Cuối lưới) để kiểm tra tính phân trang
3. Điều khiển SQL Data Source và tham số.
a. Điều khiển SQL DataSource và Request.QueryString
Để lọc dữ liệu trong nguồn dữ liệu theo điều kiện thì giá trị tham số có thể được gán trực
tiếp thông qua đối tượng Request.Querystring (Truyền tham số qua liên kết trang.)
 Tạo trang cho phép truyền tham số qua liên kết.

Khi click vào liên kết trang liên kết có địa chỉ kèm theo tham số dạng như sau:
http://localhost:49222/KetnoiCSDL/SachNXB.aspx?MaNXB=3
Thực hiện:
o Tạo trang NhaXB.aspx với nguồn dữ liệu là tòan bộ danh mục nhà xúât bản được
trình bày trên lưới GridView như sau

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 59


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Điều chỉnh bổ sung và lưới 1 cột liên kết


Chọn Edit Column từ GiridView Task

Thực hiện bổ sung 1 cột dạng HyperLinkField

Với các thuộc tính:


 HeaderText: Nhãn tiêu đề cột
 Text: Nhãn hiện thị trong cột (Giống nhau trên tất cả các ô) Hoặc
 DatTextField: Dùng giá trị từ 1 field chỉ định trong nguồn dữ liệu
 DataNavigateUrlFields: Danh mục tên các tham số ghi cách nhau bởi dấu ,
 DataNavigateUrlFormatting: Địa chỉ trang liên kết kèm tham số dạng
~/SachNXB.aspx?MaNXB={0}
Trong đó giá trị tham số ghi dưới dạng chỉ số các tham số được khai báo
trong thuộc tính DataNavigateUrlFields bắt đầu là 0 và cách nhau là dấu ,

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 60


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Thi hành:

 Tạo trang hiện thị dữ liệu với nguồn dữ liệu có tham số qua liên kết
(Request.QueryString).

Chỉ định nguồn dữ liệu

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 61


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khai báo điều kiện (Where) với tham số là QueryString. Đặt tên QueryStringField là:
MaNXB  Add
Thi hành :
Trang NhaXB.aspx

Click vào liên kết Xem sách của 1 nhà xuất bản (VD: Với MaNXB là 2) 
Các sách của Nhà xuất bản tương ứng sẽ được trình bày

b. Điều khiển SQL DataSource và Request.Form


Để lọc dữ liệu trong nguồn dữ liệu theo điều kiện thì giá trị tham số là giá trị trên form.
Tạo trang Lietkesach.aspx gồm:
o 1 Control Textbox chỉ định thuộc tính ID: MaNXB
o 1 Button chỉ định thuộc tính PostbackURL: ~/Lietkesach.aspx (Chính trang thiết
kế)
o Tạo SqlDataSource với nguồn dữ liệu như sau:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 62


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Điều kiện cho nguồn dữ liệu

Với giá trị điều kiện Form field là: MaNXB (tên Textbx trên trang)
Thực thi:Nhập MANXB vào textbox Click nút Xem

c. Điều khiển SQL DataSource và điều khiển trình chủ

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 63


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Ta có thể khai báo tham số trong điều khiển SqlDataSource mà giá trị được lấy từ điều
khiển trình chủ
Vì dụ thiết kế trang Chudesach.aspx thực hiện liệt kê danh mục sách có chủ đề được
chọn từ điều khiển trình chủ DropdownList.
 Thiết kế Dropdownlist (ddlChude) với nguồn dữ liệu cho từ Table Chude

o Tạo SQL DataSource (SqlDataSource1) cho DropDownList Với nguồn dữ liệu cho
DropDownList là Table Chude:

o Tạo DropDownList vào trang đặt thuộc tính


 ID: ddlChude
 DataSourceID: SqlDataSource1
 DataTextField: TenCD (Field hiện thị)
 AutoPostBack: True
 DataValuefield: MaCD (Field giá trị để truyền tham số)

 Tạo GridView (GridView1) Với nguồn dữ liệu từ Table Sach

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 64


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Và tham số điều kiện (Where)

o Thi hành: Chọn 1 chủ đề sách từ DropdownList thì các sách tương ứng của chủ
đề sẽ hiển thị.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 65


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

d. Điều khiển SQL DataSource và thủ tục nội tại


Tương tự như trường hợp kết nối CSDL bằng phát biểu SQL ta có thể sử dụng điều
khiển kết nối CSDL SqlDatasource để truy cập CSDL SQL Server bằng thủ tục nội tại (Stored
Procedure)
Ví dụ trong CSDL SQLServer QLBanSach ta tạo 1 thủ tục (Stored Procedure)
Sachtheogia cho phép liệt kê các quyển sách với 2 tham số cho Procedure là Giatu và Giaden.
Use QLBansach
Create Proc Sachtheogia
@Giatu int, @Giaden Int
as
Select Masach, Tensach, Dongia, Mota, Tenchude, TenNXB,Ngaycapnhat
From sach s, Chude c, nhaxuatban n
Where c.MaCD=s.MaCD and n.MaNXB=s.MaNXB and Dongia Between @Giatu and
@Giaden
Lưu ý : Trong thủ tục có khai báo 2 tham số tên @Giatu và @Giaden
Khi cấu hình Data Source cho điều khiển SqlDataSource

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 66


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Ta chọn : Specify a Custom SQL satament or stored procedure

Tiếp tục chọn Stored Procedure cần kết nối.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 67


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Xác định giá trị cho tham số của Procedure có thể là: Giá trị trực tiếp, QueryString, Form,
hay điều khiển trình chủ (Ví dụ sử dụng điều khiển trình chủ DropDownlist1,
DropDownList2 tương ứng 2 tham số Giatu và Giaden)
Thi hành:

Hãy Click chọn Giá từ DropDownList1 và Giá đến DropDownList2thì các sách thõa điều
kiện giá sẽ hiện thị tương ứng vào GridView

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 68


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

II. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ACCESS, XML


1. Điều khiển Access Data Source
Tương tự như điều khiển kết nối cơ sở dữ liêu SQLDataSource dùng để kết nối với cơ
sở dữ liệu SQLserver điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu AccessDataSource dùng để kết nối
với cơ sở dữ liệu Access MDB).
Như vây khi có nhu cấu kết nối với CSDL Acces ta dùng điều khiển AccessDataSource
từ ngăn Data trên thanh Toolbox.

Ví dụ thiết kế trang DanhsachKH.aspx truy xuất và hiện thị Danh sách khách hang từ
Table khachhang của CSDL QLBansach.mdb (Access)
 Tạo AccessDataSource vào trang

 Chọn Configure Data Source . . .: Để thực hiện kết nối

 Chọn Nút Browse để tìm và chọn CSDL Access : QLBansach (Thông thướng được tổ
chức lưu trữ trong thư mục App_Data của ứng dụng)

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 69


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Chọn Ok và chọn Next để tiếp tục


 Xác định nguồn dữ liệu (Khai báo điều kiện và sắp xếp nếu có) tiếp tục chọn Next

 Chọn Test Query để xem kết quả, chọn Finish để hòan tất

 Tạo điều khiển lưới gridView và chỉ định nguồn dữ liệu là AccessdataSource1 vừa tạo.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 70


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Thi hành xem kết quả

Ghi chú:
Để truyền giá trị cho các tham số theo các hình thức: Form, QueryString, Control, . . . ta
khai báo tương tự như sử dụng điều khiển SQLDataSource .
2. Điều khiển XML DataSource
Ngòai các điều khiển kết nối CSDL SQLDataSource, AccessDataSource chúng ta có thể
sử dụng điều khiển kết nối CSDL định dạng XML.
Tuy nhiên khác với SQLDataSource, AccessDataSource khi sử dụng điều khiển
XMDataSource ta cần có tập tin XML.
Sử dụng điều khiển XMLDataSource từ ngăn Data trên thanh Toolbox.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 71


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Ví dụ thiết kế trang DanhsachSV.aspx hiện thị từ tập tin XML (DanhsachSV.XML)


 Tạo tập tin DanhsachSV.XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DSSinhvien>
<Sinhvien MaSV="SV01" HotenSV="Trần Văn Nam"
Diachi="123 Trần Hưng Đạo, Q5" Email="nam@gmail.com" />
<Sinhvien MaSV="SV02" HotenSV="Nguyễn Thị Lý"
Diachi="45 Hai Bà Trưng, Q1" Email="lythi@yahoo.com" />
<Sinhvien MaSV="SV03" HotenSV="Nguyễn Thị Bình"
Diachi="31 Lý Thường Kiệt,TB" Email="kiet@gmail.com"/>
</DSSinhvien>

 Triệu gọi trang DanhsaxhSV.xml lên trình duyệt có kết quả như sau:

 Tạo điều khiển XMLDataSource vào trang DanhsachSV.aspx

 Chọn Configure Data Source . . .: Để thực hiện kết nối

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 72


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Chọn Nút Browse để tìm và chọn tập tin DanhsachSV.

 Chọn Ok để hòan tất


 Tạo điều khiển lưới gridView và chỉ định nguồn dữ liệu là AccessdataSource1 vừa tạo.

 Thi hành xem kết quả

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 73


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

III. KẾT NỐI VÀ CẬP NHẬT CSDL


SQLDataSource và Access DataSource ngoài chức năng thong thường cho phép tạo kết
nối CSDL và truy xúât dữ liệu còn cho thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu như: Thêm, Xóa,
Sửa (Insert, Update. Delete)
Ví dụ minh họa: Thực hiện chức năng “Nhập sách mới” vào Table Sach CSDL trong
QLBansach.

Trang web được thiết kế với các Control tương ứng dư liệu cần nhập mới vào Table
Sach
 Tạo Control SqlDataSource vào trang  Tạo kết nối với CSDL QLBansach cho
SqlDataSource
o Chọn “Specify columns from a table or view”

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 74


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Name: Sach
o Columns : chọn tất cả các cột cần nhập mới dữ liệu tương ứng
o Chọn Advanced … Chọn “Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements”
(Tự động tạo các câu truy vấn INSERT, UPDATE, DELETE)

o Click Next  Finish


o Phải chuột SqlDataSource1, chọn Property, chọn thuộc tính
o “InsertQuery” : Câu lệnh nhập liệu
o DeleteQuery: Câu lệnh xóa dữ liệu
o UpdateQuery: Câu lệnh cập nhật sự điều chỉnh dữ liệu.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 75


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Liên kết 1 cột trong bảng với 1 control trong màn hình (ví dụ cột Tensach liên kết với
control txtTensach)
o Parameters : MaBanTin (tên field cần nhập liệu)
o Parameter source : Control
o ControlID : txtMaBanTin (Tên Control chứa DL cần them)
Tương tự cho các cột khác
Trong trường hợp cột Hinhminhoa thì bấm vào “Show advanced properties”

o PropertyName chọn FileName

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 76


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Viết hàm xử lý sự kiện click cho nút Lưu


protected void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlDataSource1.Insert();
}
o Chạy và kiểm tra chương trình.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 77


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chương 4

CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU


 Sử dụng các điều khiển GridView, Data List và Repeater để hiển thị dữ liệu.
I. Điều khiển GridView
GridView là một điều khiển khá linh hoạt và hiệu quả trong việc hiển thị, định dạng và
thao tác với dữ liệu. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thực hiện sắp xếp dữ liệu, thực hiện phân
trang với sự hỗ trợ khá tốt của VS .Net trong quá trình thiết kế.
1. Tạo GridView vào trang
Kéo Control GridView vào trang

Kết nối nguồn dữ liệu

Chèn them cột mới

Điều chỉnh các cột


Tạo các cột tùy biến

2. Định dạng tự động


Thực hiện chọn những mẫu định dạng có sẳn quy định về khung viền màu nên bằng
cách Chọn Auto Format từ khung DataGrid Task

3. Kết nối nguồn dữ liệu


Thực hiện kết nối nguồn dữ liệu với cơ sở dữ liệu Access, SQLServer, . .
 Trong cửa sổ DataGrid Task tại mục Choose Data Source chọn : New Data Source

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 78


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Với CSDL Access

Với CSDL Access

Tìm chọn tập tin CSDL Access

Xác định nguồn dữ liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn có thể chỉ định
điều kiện lọc dữ liệu và sắp xếp.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 79


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khai báo tham số điều kiện

Chỉ định sắp xếp

Chọn Test Query để kiểm tra kết quả nguồn dữ liệu.  Chọn Finish để hòan
thành
o Với CSDL SQLServer

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 80


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Với CSDL SQLServer 2000/2005

Tạo kết nối CSDL mới

Khai báo các thông số và chọn CSDL cần kết nối

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 81


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Kiểm tra kết quả kết nối

 Chọn Ok
 Xác định nguồn dữ liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn có thể chỉ
định điều kiện lọc dữ liệu và sắp xếp.

Khai báo tham số điều kiện

Chỉ định sắp xếp

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 82


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

- Chọn Test Query để kiểm tra kết quả nguồn dữ liệu.  Chọn Finish để hòan thành
Thi hành xem kết quả:

4. Thêm cột
 Trong cửa sổ DataGrid Task chọn : Add New Column

 Chọn Loại field cần tạo : BoundField


 Khai báo tiêu đề côt : Header Text
 Chỉ định tên field dữ liệu: DataField
 Ok hòan thành

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 83


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

5. Hiệu chỉnh, Tạo mới các cột


 Trong cửa sổ DataGrid Task chọn : Edit Column

 AvailableFields: Chọn lọai Field liên kết dữ liệu


o BoundField: Cột có liên kết với nguồn dữ liệu dạng Textbox.
o Checkbox Field: Cột có liên kết với nguồn dữ liệu dạng Checkbox.
o Hyperlink Field: Cột có liên kết dữ liệu dạng liên kết.
o Button Field: Cột dạng nút lệnh
o CommandField: Cột dạng nút lệnh đã được thiết kế sẵn. Điều khiển
GridView cung cấp cho chúng ta 3 loại cột dạng này:
 Select: Nút lệnh chọn dòng dữ liệu
 Edit, Cancel, Update: Các nút lệnh hỗ trợ chức năng cập nhật dữ
liệu trực tiếp trên lưới.
 Delete: Nút lệnh xóa dòng dữ liệu
Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu kỹ hơn về các nút lệnh này trong phần
Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 84


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o TemplateField: Cột do người dùng tự thiết kế. Đây là loại cột có khả năng
làm việc khá linh họat.
Ví dụ bạn cần hiển thị danh sách khách hàng. Tại cột Phái, bạn
muốn hiển thị dạng Nam/Nữ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Template
Column ở phần sau.
 BoundColumn properties: Qui định thông tin chi tiết cho các cột
o HeaderText, Footer Text: Thông tin tiêu đề trên/dưới của cột
o Header Image: Hình hiển thị trên tiêu đề cột (thay thế thông tin tiêu đề cột - Header
Text).
o Sort Expression: Biểu thức sắp xếp của cột.
o Visible: Qui định cột có được hiển thị hay không.
o DataField: Qui định tên field hay tên thuộc tính của đối tượng dữ liệu cần hiển thị.
o Data formatting expression: Biểu thức định dạng dữ liệu.
Mẫu định dạng: {0:<chuỗi định dạng>}. Ví dụ:
+ Định dạng số: {0:000.00}, {0:0.##}
+ Định dạng ngày giờ: {0:dd/MM/yyyy}, {0:hh/mm/ss tt}
 Convert this Field into a Template Column: Chuyển cột hiện hành thành cột dạng Template
Column.
6. Thiết lập các thuộc tính định dạng lưới
Để thực hiện các thao tác thiết lập các thuộc tính, chúng ta chọn GridView  Properties.
 Hiện / Ẩn : Header / Footer - Phần đầu và chân của GridView

o Show header: Qui định dòng tiêu đề trên có được phép hiển thị hay không. (mặc
định là có hiển thị dòng tiêu đề)
o Show footer: Qui định dòng tiêu đề dưới có được phép hiển thị hay không. (mặc
định là không hiển thị dòng tiêu đề dưới)
 Định dạng dòng Header/Footer: HeaderStyle / FooterStyle

 Định dạng dòng dữ liệu lẽ/chẵn: RowStyleAlternatingRowStyle

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 85


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Sắp xếp: AllowSorting

Allow sorting: Có cho phép sắp xếp dữ liệu hay không. (mặc định là không cho
phép sắp xếp)
 Phân trang: AlowPaging

o Định dạng cho phân trang


 Page size: Qui định số dòng của mỗi trang.
 Possition: Qui định vị trí hiển thị của bộ nút di chuyển. Ở phía trên thanh
tiêu đề, ở phía dưới hay cả hai.
 Mode: Qui định hình thức hiển thị của bộ nút di chuyển. Hiển thị dạng số
trang hay là các chuỗi ký tự đại diện (Next page/Previous page button text).
Trong trường hợp hiển thị dạng số, Numeric buttons qui định số nút lệnh
được hiển thị tối đa.

Google hiển thị kết quả được phân trang theo dạng số

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 86


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

II. Điều khiển DataList


1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu
Như điều khiển Gridview, điều khiển DataList được sử dụng để hiển thị dữ liệu. Tuy
nhiên, đối với DataList, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị dữ liệu (giống như Template
Column của GridView).

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 87


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Sử dụng DataList hiển thị thông tin sách


Một số thuộc tính cần chú ý của DataList
 RepeatDirection: Qui định hướng hiển thị dữ liệu
o Horizontal: Hiển thị dữ liệu theo chiều ngang

o Vertical (mặc định): Hiển thị dữ liệu theo chiều đứng

 RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị của DataList

Thiết kế hình thức hiển thị cho DataList cũng tương tự như thiết kế cho cột Template
Column của GridView
Chọn Edit Template từ thực đơn ngữ cảnh để thực hiện thiết kế hình thức hiển thị cho
DataList.

Chọn chức năng thiết kế cho DataList


Ghi chú:
Trong quá trình thực hành, để công việc thiết kế được dễ dàng, các bạn thực hiện thiết
kế ở bên ngoài điều khiển DataList. Sử dụng Table để định vị trí hiển thị của các điều khiển.
Sau khi hoàn tất công việc thiết kế, chúng ta kéo kết quả đã thiết kế vào vị trí cần hiển thị trong
DataList.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 88


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Ví dụ: Hiển thị thông tin sách với DataList

Thiết kế thông tin sách với DataList

Kết quả trên trang Web


III. Điều khiển Repeater
Như 2 điều khiển DataList & DataGrid, điều khiển Repeater cũng được dùng để hiển thị
dữ liệu. Tuy nhiên, để hiển thị dữ liệu, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị thông qua các
tag HTML.
Điều khiển Repeater có các tag sau:
 <HeaderTemplate></HeaderTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị cho tiêu đề. (Chỉ xuất hiện 1 lần, phía trên của điều khiển)
 <ItemTemplate></ItemTemplate> (Bắt buộc phải có)
Qui định hình thức hiển thị cho các mục dữ liệu trong điều khiển.
 <AlternatingItemTemplate></AlternatingItemTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị cho các mục dữ liệu trong điều khiển. Nội dung được qui
định trong cặp tag này sẽ hiển thị xen kẽ với các nội dung trong cặp tag
<ItemTemplate> </ItemTemplate>
 <SeparatorTemplate></SeparatorTemplate> (tùy chọn)

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 89


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Qui định hình thức hiển thị giữa các dòng dữ liệu
 <FooterTemplate></FooterTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị cho tiêu đề dưới. (Chỉ xuất hiện 1 lần, phía dưới của
điều khiển)
Ví dụ:
Bước 1. Tạo mới điều khiển Repeater: rptChudesach vào trang Web.

Điều khiển rptChudesach trên trang Web


Bước 2. Kết nối và tạo nguồn dữ liệu cho điều khiển từ Table Chude với các cột: MaCD,
Tenchude.
Bước 3:. Chuyển qua xem trang Web dưới dạng HTML
<asp:Repeater ID="rptChudesach" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1">
</asp:Repeater>
Bước 3. Bổ sung các tag sau
<asp:Repeater ID="rptChudesach" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1">
<HeaderTemplate>
<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
<td width="60" align="center">
<strong>Mã CĐ</strong>
</td>
<td width="150" align="center">
<strong>Tên chủ đề </strong>
</td>
</tr>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td>
<%# Eval("MaCd") %>
</td>
<td>
<%# Eval("Tenchude")%>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
<AlternatingItemTemplate>
<tr bgcolor="GhostWhite">
<td>
<%# Eval("MaCD")%>
</td>
<td>
<%# Eval("TenChude")%>
</td>
</tr>
</AlternatingItemTemplate>
<FooterTemplate>
</table>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
Bước 4. Xem lại màn hình thiết kế và thực thi kết quả.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 90


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

V. Sử dụng DetailView và FormView


Hai điều khiển này cho phép bạn làm việc với một trường dữ liệu đơn tại mỗi thời điểm
Cả hai điều khiển này cho phép bản thay đổi, thêm mới hay xoá dữ liệu như một bản ghi cơ sở
dữ liệu, và nó cho phép bạn chuyển sang trang tiếp theo hay quay lại trang trước thông qua
thiết lập dữ liệu.
1. DetailView
a. Hiển thị dữ liệu với DetailView
DetailView được đưa ra hiển thị như một bảng(<Table>) trong HTML để hiển thị dữ liệu
một bản ghi.
Ví dụ: Trang XemthongtinKH.aspx

b. Sử dụng Fields với điều khiển DetailView


DetailView hỗ trợ tất cả các Field như GridView
o BoundField: cho phép bạn hiển thị giá trị của dữ liệu như Text
o CheckBoxField: hiển thị dữ liệu dưới dạng một CheckBox
o CommandField: hiển thị liên kết cho phép chỉnh sửa, thêm mới, xoá dữ liệu.
o ButtonField: hiển thị dữ liệu như một button(ImageButton, )
o HyperLinkField: hiển thị môt liên kết
o ImageField: hiển thị ảnh
o TemplateField: cho phép hiển thị các đìều khiển tuỳ biến.

c. Xử lý phân trang với điều khiển DetailView

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 91


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Để tạo phân trang chỉ định thuộc tính AllowPaging=”true” cho điều khiển DetailView. Với
các thuộc tính định dạng thuộc nhóm thuộc tính: Pagersettings

d. Minh họa:
Trong ví dụ trên bạn liên kết dữ liệu với Table Khachhang đưa vào 5 BoundField và một
CheckBoxField, điền vào dữ liệu với thuộc tính DataField và thiết đặt cho nó tiêu dề với
HeaderText. Tạo phân trang và định dạng trình bày tại góc trên bên phải. Kết xuất của chương
trình

2. DetailView
a. Hiển thị dữ liệu với FormView
FormView được đưa ra hiển thị dữ liệu với các điều khiển tùy biến để hiển thị dữ liệu
một bản ghi. Ví dụ: Trang XemthongtinNXB.aspx

b. Trình bày dữ liệu sử dụng Edit Template


FormView hỗ trợ trình bày dữ liệu dạng tùy biến cho tất cả các Field DataList
o Tạo FormView vào trang và lien kết dữ liệu
o Tại cửa sổ thiết kế chọn Edit Tempalte từ cửa sổ FormView Task

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 92


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Thiết kế trình bày với các Control điều khiển tương tự như khi thiết kế DataList
với các điều khiển tùy biến

c. Xử lý phân trang với điều khiển DetailView


Để tạo phân trang chỉ định thuộc tính AllowPaging=”true” cho điều khiển DetailView. Với
các thuộc tính định dạng thuộc nhóm thuộc tính: Pagersettings

d. Minh họa:
Trong ví dụ trên bạn liên kết dữ liệu với Table NhaXuatBan đưa vào 4 Label, điền vào
dữ liệu với thuộc tính Text cho các File tương tứng và thiết đặt cho nó tiêu dề với HeaderText.
Tạo phân trang và định dạng trình bày tại phía dưới giữa trang
Kết xuất của chương trình

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 93


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chương 5

XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI ADO.NET


I. Tìm hiểu về ADO.NET
Hầu hết ứng dụng hay các website đều cần phải có cơ sở dữ liệu, để lưu trữ dữ liệu, xử
lý thông tin và đưa ra các báo cáo, hỗ trợ tìm kiếm… Khi dữ liệu trở thành trung tâm của ứng
dụng thì cung cấp các chức năng tới người dùng phụ thuộc vào khả năng thao tác dữ liệu, vấn
đề mà người thiết kế và người xây dựng ứng dụng quan tâm khi sử dụng dữ liệu là:
 Lưu dữ liệu tập trung
 Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
 Đảm bảo khả năng truy xuất đồng thời của nhiều người dùng trên dữ liệu
 Đảm bảo thời gian hồi đáp ngắn cho mỗi người dùng
 Bảo mật dữ liệu
 Trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau
Những vấn đề này được giải quyết dựa vào khả năng của các hệ quản trị cơ sở dữ
liệu(HQT CSDL) và các phần mềm xử lý dữ liệu do HQT CSDL cung cấp.
.Net truy xuất dữ liệu qua ADO.NET, đặc điểm chính của ADO.NET là khả năng làm
việc với dữ liệu không kết nối, dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ như một csdl thu nhỏ gọi là
dataset, nhằm tăng tốc độ tính toán, xử lý tính toán và hạn chế sử dụng tài nguyên trên
Database Server.
Đặc điểm quan trọng thứ 2 là khả năng xử lý dữ liệu chuẩn XML, dữ liệu ở dạng XMl có
thể trao đổi giữa bất kỳ hệ thống nào nên ứng dụng của bạn sẽ có nhiều khả năng làm việc với
nhiều ứng dụng khác.
1. Kiến trúc ADO .Net

Kiến trúc ADO.NET có thể chia làm 2 phần chính:


- Managed Provider Component: bao gồm các đối tượng như DataAdapter, DataReader,…
giữ nhiệm vụ làm việc trực tiếp với dữ liệu như database, file,…
- Content Component: bao gồm các đối tượng như DataSet, DataTable,… đại diện cho dữ
liệu thực sự cần làm việc.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 94


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o DataReader là đối tượng mới, giúp truy cập dữ liệu nhanh chóng nhưng forward-only
và read-only giống như ADO RecordSet sử dụng Server cursor, OpenFowardOnly và
LockReadOnly.
o DataSet cũng là một đối tượng mới, không chỉ là dữ liệu, DataSet có thể coi là một
bản sao gọn nhẹ của CSDL trong bộ nhớ với nhiều bảng và các mối quan hệ.
o DataAdapter là đối tượng kết nối giữa DataSet và CSDL, nó bao gồm 2 đối tượng
Connection và Command để cung cấp dữ liệu cho DataSet cũng như cập nhật dữ
liệu từ DataSet xuống CSDL.
2. Minh họa tạo kết nối cơ sở dữ liệu
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
public partial class vd1 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
//Mở kết nối
cnn.Open();
//Command điều khiển truy vấn sql
SqlCommand cmd = cnn.CreateCommand();
cmd.CommandText = "select HotenKH from Khachhang where MaKH=5";
//lấy về chuỗi giá trị trong cơ sở dữ liệu
string result = (string)cmd.ExecuteScalar();
//đóng kết nối
cnn.Close();
//in giá trị ra màn hình
Response.Write(result);
}
}
Thi hành

Cơ bản các bước thực hiện với database


• Bước 1: Tạo kết nối
• Bước 2: Mở kết nối dữ liệu
• Bước 3: Tạo lệnh điều khiển truy vấn SQL
• Bước 4: Thực thi lệnh
• Bước 5: Đóng kết nối
• Bước 6: in kết quả

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 95


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

II. Các đối tượng trong ADO.Net


1. Đối tượng Connection
Vai trò của Connection trong ADO.net là tạo kết nối giữa ứng dụng với nguồn dữ
liệu(CSDL)
Data Provider :
o System.Data.Oledb : Sử dụng với Access
o System.Data.SqlClient : Sử dụng với SQLServer
Ứng với mỗi tên miến ta có một connection tương ứng:
o System.Data.Oledb.OledbConnection
o System.Data.SqlClient.SqlConnection
Ngòai ra Ado.net còn hỗ trợ các Data Provider khác như
o System.data.OcracleClient : Dành cho Ocracle
o MicroSoft.data.Odbc : Dành cho dạng kết nối thong qua Odbc Connectionủa Hệ
điều hành
o Microsoft.Data.Sqlxml: Dành cho XML trên Sqlserver
Connection String
Trước khi thực hiện kết nối Connectionần khai báo các thong tin cho Connection
thông qua thuộc tính Connection String. Cách khai báo thay đổi tùy thuộc vào Data
Provider. Gồm có các thành phần sau:
o Nếu kết nối với CSDL Access
Provider: Khai báo Data Provider Connectionủa Hệ QT CSDL Access
Data Source: Nguồn dữ liệu (Tên CSDL.mdb)
User ID: Tên người dùng
Password : Mật khẩu
Ví dụ: Tạo kết nối với CSDL Access
using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
public partial class VD2 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
String StrCnn="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data/QLBansach.mdb");
OleDbConnection cnn = new OleDbConnection (StrCnn);
//Mở kết nối
cnn.Open();
//Command điều khiển truy vấn sql
OleDbCommand cmd = cnn.CreateCommand();
cmd.CommandText = "select HotenKH from Khachhang where MaKH=2";
//lấy về chuỗi giá trị trong cơ sở dữ liệu
string result = (string)cmd.ExecuteScalar();
//đóng kết nối
cnn.Close();
//in giá trị ra màn hình
Response.Write(result);
}
}

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 96


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Nếu kết nối với CSDL SQLServer


Provider: Khai báo Data Provider Connectionủa Hệ QT CSDL SQLServer
Data Source:Tên máy cài đặt SQLServer
Initial Catalog: Tên CSDL
User ID: Tên người dùng
Password : Mật khẩu
Các thuộc tính Của Connection
o DataBase: : Tương ứng với Initial Catalog(SQL) hay tên CSDL muốn làm việc
(Access)
o DataSource: Tương ứng với DataSource Tên máy SQL hay tên CSDL
o Provider: Tương ứng với Provider
o State: Tình trạng kết nối Connectionủa Connection với các giá trị
 Broken: Kết nối đã bị ngắt chỉ xảy ra sau khi đã kết nối
 Closed: Kết nối đã đóng
 Connecting: Đang kết nối
 Executing: Kết nối đang thực hiện một lệnh
 Fetching: Kết nối đang truy xuất dữ liệu
 Open: Kết nối đang mở
Các phương thức
Change Databse: Thay đổi DataBase làm việc
Close : Đóng kết nối sử dụng đóng Connection đang mở
Dispose: Xóa tòan bộ tài nguyên liên quan đấn Connection trên vùng nhớ.
Open: Thực hiện kết nối Connectionới các thông tin đã khai báo trong
ConnectionString
Ví dụ: Kiểm tra kết nối với CSDL SQLServer
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=;Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
//Mở kết nối
cnn.Open();
TextBox1.Text = "State = " + cnn.State; ;
// Thực hiện các câu lệnh SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE.
cnn.Close();
//Đóng kết nối
}

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 97


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

2. Đối tượng Command


Sau khi tạo kết nối với nguồn dữ liệu, mọi thao tác với nguồn dữ liệu đó đều được thực
hiện thông qua Command. Tùy theo loại Connection đối tượng Command thuộc tên miền như
sau:
System.Data.OleDb.OleDbCommand
System.Data.SqlClient.SqlCommand
Tạo Command
Chúng ta có thể tạo Command thông qua đối tượng Connection bàng cách:
<Loai command> <Biến Command> As New <Loai command>;
<Biến command>.Connection=<Biến Connection>;
<Biến Command>.CommandText=<Lệnh SQL>;
Hoặc
<Loai Command> <Biến Command> As New <Loại >Command(<Lệnh SQL>);
<Biến Command>.Connection=<Biến Connection>;
Các thuộc tính
CommandText : Lệnh SQL hay tên Stored Procedure muốn thực hiện trên nguồn dữ liệu
CommandType: Giá trị cho biết nội dugn Commandtext là gì:
Text: (Mặc định) là câu lệnh SQL
StoredProcedure: Tên thủ tục
TableDirect: Tên Connectionủa table
VD:
SqlCommand cmd As SqlCommand = New SqlCommand();
cmd.Connection = cnn;
cmd.CommandType = CommandType.Text;
cmd.CommandText = "Select* From Khachhang Where MaKH=2";
Parameters
Lệnh SQL trong commandText có thể sử dụng dấu ? thay cho trị chưa xác định và khi
thực hiện sẽ dùng đối tượng Parameters để truyền gái trị vào dấu ? . Tùy theo Command
Parameter sẽ khai báo từ lớp OledbParameter hay SqlParameter. Cú pháp khai báo sau:
OleDbParameter | SqlParameter <tên Parameter> As
New OleDbParameter | SqlParameter();
OleDbParameter | SqlParameter <Ten Parameter> As
New OleDbparameter | SqlParameter(<Tên>);
OleDbParameter | SqlParameter <Tên parameter> As
New OleDbParameter | SqlParamter(<tên>,<giá>);
Các thuộc tính cần chú ý:
Direction : Giá trị cho biết lọai tham số
Input: (mặc định) Loại tham số đầu vào
InputOutput: Loại tham số đầu vào và ra
Output: Loại tham số đầu ra

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 98


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

ReturnValue: Loại tham số nhận giá trị trả về Connectionủa một thủ tục
OleDbType / SqlDbType: Kiểu dữ liệu OleDb hay SQLDb Connectionủa tham số.
ParameterName: Tên tham số
Value: Giá trị tham số
Dùng phương thức CreateParameter và Add Command của tập hợp Parameters.
VD: Khi sử dụng OleDbCommand
cmd.CommandText=”Select * From Khachhang Where MaKH=?”;
OleDbParameter Par As OleDbParameter= cmd.CreateParameter();
Par.Value=”KH01”;;
cmd.Parameters.Add(Par);
VD: Khi sử dụng SqlDbCommand
cmd.CommandText=”Select * From Khachhang Where MaKH=@MaKH”;
SqlParameter Par As SqlParameter = cmd.CreateParameter();
Par.ParameterName=”@MaKH”;
Par.Value=”KH01”;
cmd.Parameters.Add(Par);
Đưa tham số vào tập hợp Parameters
VD: Khi sử dụng OleDbCommand
cmd.CommandText=”Select * From BangDiem Where Masv=? And MaMH=?”;
OleDbParameter Par1 As OleDbParameter=
cmd.CreateParameters.Add(“Sinhvien”,OleDbType.Char,4);
Par1.Value=”SV01”
OleDbParameter Par2 As OleDbParameter=
cmd.CreateParameters.Add(“Monhoc”,OleDbType.Char,4);
Par2.Value=”MH01”
VD: Khi sử dụng SqlDbCommand
cmd.CommandText=”Select * From BangDiem Where Masv=@MaSV
and MaMH = @MaMH ”;
SqlDbParameter Par1 As SqlDbParameter=
cmd.CreateParameters.Add(“@MaSV”,SqlType.Char,4);
Par1.Value=”SV01”
SqlDbParameter Par2 As SqlDbParameter=
cmd.CreateParameters.Add(“@MaMH”,SqlType.Char,4);
Par2.Value=”MH01”;
Tạo tham số và đưa vào tập hợp Parameters
VD: Procedure SpKetQuaThi Cần 2 tham số đầu vào: @MaSV , @MaMH và trả
về Điểm thi của Môn học Connectionủa sinh viên đó. Vì vậy chúng ta Connectionần
truyền 3 tham số: 1 trả về, 2 đưa vào. Tham số trả về phải được truyền cho Command
trước tiên

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 99


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

cmd.CommandText=”spKetQuaThi”;
cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;
OleDbParameter ts3 As New OleDbParameter();
ts3.Direction=ParameterDirection.ReturnValue;
ts3.OleDbType=OleDn.OleDbType.Int;
cmd.parameters.Add(ts3);
OleDbParameter ts1 as OleDbParameter=
cmd.Parameters.Add(“@MaSV”,OleDbType.Char,4);
Ts1.Value=”Sv01”;
OleDbParameter ts2 as OleDbParameter=
cmd.Parameters.Add(“@MAMH”,OleDbType.Char,4);
Ts1.Value=”MH01”;
Thực hiện Command
Phương thức ExecuteReader: Phương thức này trả về một đối tượng DataReader để
đọc dữ liệu mỗi lần một dòng với phương thức Read. DataReader đọc dữ liệu trực tiếp từ
nguốn dữ liệu nên phải duy trì kết nối đến khi đọc xong cú pháp.
SqlDataReader <Tên DataReader> As SqlDataReader;
<Tên DataReader> = <tên Command>.ExecuteReader;
VD: SqlDataReader reader As SqlDataReader;
reader = cmd.ExecuteReader;
Phương thức ExcuteNoneQuery: Dùng để thực thi các phát biểu T-Sql như: Insert,
Update, Delete, Create,…
Phương thức ExcuteScalar: Trả về từ phát biết SQL dạng Select chỉ có một cột một
hàng.
3. Đối tượng Datareader
Là đối tượng truy cập dữ liệu trực tiếp, sử dụng con trỏ phía Server và duy trì kết nối với
Server trong suốt quá trình đọc dữ liệu, DataReader thuộc tên miền
System.data.OleDbDatReader hoặc System.Data.SqlDataRaeder
Các thuộc tính
FieldCout: Số Connectionột trên dòng hiện hành của DataReader
IsClosed : Cho biết dataReader đã đóng
Item:Trị của cột truyền vào. Tham số truyền vào là tên cột hoặc số thứ tự từ 0.
Các phương thức
Close: Đóng DataReader
GetFieldType: Trả về kiểu dữ liệu của cột truyền vào.
GetName: Trả về tên của cột truyền vào
GetValue: Tar3 về trị của cột truyền vào
Read : Di chuyển đến dòng kế tiếp và trả về true nếu còn dòng để di chuyển,
ngược lại trả về False.
Trong khi dataReader đang mở các thao tác dữ liệu trên nguồn dữ liệu đều không
thể cho đến khi dataRaeder đóng lại bằng lệnh Close.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 100


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

4. Đối tượng DataAdapter


Để lầy dữ liệu từ nguồn dữ liệu về cho ứng dụng, chúng ta sử dụng một đối tượng gọi là
DataAdapter. Đối tượng này cho phép ta lấy cấu trúc và dữ liệu của các bảng trong nguồn dữ
liệu.
DataAdapte là một bộ gồm 4 đối tượng:
- SelectCommand: Cho phép lấy thông tin từ nguồn dữ liệu về.
- InsertCommand cho phép thêm dữ liệu vào bảng trong nguồn dữ liệu.
- UpdateCommand cho phép điều chỉnh dữ liệu của bảng trong nguồn dữ liệu.
- DeleteCommand cho phép xóa dữ liệu của bảng trong nguồn dữ liệu.
a. Tạo DataAdapter
Khai báo rõ DataAdapter sử dụng theo DataProvider nào: sqlDataAdapter hay
OledbDataAdapter hai lớp này thuộc tên miền:
System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
Cú pháp tạo DataAdapter
New <Loai>DataAdapter();
New <Loai>DataAdapter(<Đối tượng SelectCommand>);
<Đối tượng SelectCommand>: Có sẳn với nội dụng lệnh truy xuất.
New <Loai>DataAdapter(<Lệnh>,<Đối tượng Connection>)
DataAdapter chỉ thao tác với một nguồn dữ liệu qua một đối tượng connection đang kết
nối, khi Connection chưa mở thì DataAdapter sẽ tự động mở kết nối khi cần và đóng lại.
VD:
OleDbDataAdapter DA As New OleDbDataAdapter();
DA.SelectCommand.CommandText=”Select * From Sinhvien”;
AD.SelectCommand.Connection.ConnectionString=”Provider=MicroSoft.Jet.OleDb.4.0;
Data Source=c:\QuanLySV.mdb”;
b. Các thuộc tín chính của DataAdapter
DeleteCommand : Đối tượng Command chứa nội dung lệnh hủy các mẫu tin trên nguồn
dữ liệu.
InsertCommand : Đối tượng Command chứa nội dung lệnh thêm các mẫu tin trên nguồn
dữ liệu.
SelectCommand: Đối tượng Command chứa nội dung lệnh truy xuất các mẫu tin trên
nguồn dữ liệu.
UpdateCommand : Đối tượng Command chứa nội dung lệnh sửa các mẫu tin trên
nguồn dữ liệu.
c. Các chức năng của DataAdapter
- Lấy dữ liệu từ nguồn: Sử dụng DataAdapter để lấy dữ liệu về cho các đối tượng
o DataTable: Fill(<DataTable>)
o DataSet: Fill(<DataSet>)  Dữ liệu lấy về DataSet dưới dạng các
dataTable với tên mặc định là: Table,Table1, Table2. . .:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 101


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

o Đổ dữ liệu vào Datset cho bảng DataTable nếu chưa có sẽ tạo mới:
Fill(<DataSet>,<Tên dataTable>)
- Phương thức trả về mẫu tin lấy về được
Dim DS as New Dataset()
Dim so As Integer
so= DA.Fill(DS,”Sinhvien”)
- Để cập nhật dữ liệu về nguồn
Update(<mảng dòng>): Cập nhật các dòng (Các đối tượng DataRow) vào nguồn dữ liệu.
Update(<Dataset>): Cập nhật các thay đổi trên tất cả các bảng của Dataset vào nguồn
dữ liệu.
Update(<DataTable>): Cập nhật tất cả các thay đổi trên DataTable vào nguồn dữ liệu.
Update(<Dataset>,<Tên bảng>) Cập nhật các they đổi trên bảng trong Dataset vào
nguồn dữ liệu..
5. Đối tượng DataSet
Dataset là một mô hình CSDL quan hệ thu nhỏ đáp ứng nhu cầu của ứng dụng.
Dataset chứa các bảng (DataTable) các quanhệ (DataRelation) và các ràng buộc
(constraint) Dataset thuộc tên miền: System.Data.Dataset.
a. Khai báo
New System.Data.Dataset()
Hoặc
New System.Data.Dataset(<tên Dataset>)
b. Các phương thức
- Thêm một bảng vào Dataset
Tables.Add()
Một bảng mới tự động được tạo ra với tên mặc định Table1, Table2 . . .
Tables.Addd(<Tên bảng>)
Một bảng mới tạo ra theo đúng <tên bảng>
Ghi chú: Tên bảng có phân biệt chữ in, thường
- Xóa bảng ra khỏi Dataset
Tables.Remove(<Tên bảng>)
Xóa bảng ra khỏi tập hợp Table.
- Kiểm tra bảng có thuộc về Dataset
Tables.Contains(<Tên bảng>)
- Lấy chỉ số của bảng
Tables.IndexOf(<tên bảng>)
- Lấy số bảng trong Dataset
Tables.Count
- Lấy ra một bảng trong Dataset
Tables(<Chỉ số>)

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 102


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

- Để cập nhật các thay đổi trên Dataset


AcceptChanges()
- Để hủy các thay đổi trên Dataset
RejectChanges()
- Để xóa bỏ mọi dữ liệu trên dataSet
Clear()
- Để tạo một bản sau của Dataset
Clone()
- Để xóa bỏ Dataset
Gọi phương thức Dispone để giải phóng mọi tài nguyên trên vùng nhớ Dataset đang sử
dụng.
- Tạo quan hệ giữa hai bảng trong Dataset.
Relations.Add(<DataColumn trên bảng cha>,<Data Column trên bảng con>)
- Xóa quan hệ giữa hai bảng trong Dataset.
Relations.Remove(<quan hệ>)
6. Đối tượng Datatable
Dữ liệu các bảng trong nguồn dữ liệu được lấy về và đưa vào các DataTable. DataTable
thuộc tên miền : System.Data.dataTable.
Cú pháp:
New DataTable();
New DataTable(<Tên bảng>);
DataTable được hình thành từ các DataColumn, DataRow.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 103


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

III. Một số minh họa


1. Kết nối cơ sở dữ liệu
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
//Mở kết nối
cnn.Open();
// Thực hiện các câu lệnh SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE.
TextBox1.Text = "State = " + cnn.State;

//Đóng kết nối


cnn.Close();
}

2. Kết nối, thao tác dữ liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh SELECT
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");

//Khai báo và khởi tạo biến Command


SqlCommand cmd = new SqlCommand();

//Khai báo biến Command sử dụng Connection nào để đến database?


cmd.Connection = cnn;
//Biến Commnad thao tác với database bằng
//(1.Câu lệnh, 2.Tên bảng, 3.Tên Store) nào?
cmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM Chude";
//Cho biết CommandText chính là câu lệnh.
cmd.CommandType = CommandType.Text;

//Mở kết nối


cnn.Open();

// Lấy dữ liệu về bằng phương thức ExecuteScalar.


int count = (int)cmd.ExecuteScalar();
//Xuất kết quả ra WebForm
TextBox2.Text = count.ToString();

//Đóng kết nối.


cnn.Close();
}
catch (Exception)
{
//Xuất kết quả ra WebForm
TextBox2.Text = "Không thành công!";
}
}

3. Kết nối, thao tác dữ liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh INSERT,
UPDATE, DELETE
protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 104


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");

SqlCommand cmd = new SqlCommand();


cmd.Connection = cnn;
//Biến Commnad thao tác với database bằng câu lệnh
//(INSERT, UPDATE, DELETE)
cmd.CommandText = "INSERT INTO CHUDE(TenCD) VALUES(N'Văn hóa')";
cmd.CommandType = CommandType.Text;

cnn.Open();
//Thao tác dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE)
//bằng phương thức ExecuteNonQuery.
cmd.ExecuteNonQuery();
//Xuất kết quả ra WebForm
TextBox3.Text = "Thành công!";
cnn.Close();
}
catch (Exception)
{
//Xuất kết quả ra WebForm
TextBox3.Text = "Không thành công!";
}
}

4. Kết nối, thao tác dữ liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh INSERT,
UPDATE, DELETE + Truyền tham số.
protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = cnn;
//Khai báo và khởi tạo tham số
SqlParameter parTenLinhVuc =
new SqlParameter("@TENCHUDE", SqlDbType.NVarChar, 50);
cmd.CommandText =
"INSERT INTO CHUDE VALUES(@TENCHUDE)";
cmd.CommandType = CommandType.Text;

//Thêm biến tham số cho Command


cmd.Parameters.Add(parTenchude);

//Gán giá trị cho biến tham số


parTenLinhVuc.Value = TextBox1.Text;

cnn.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
cnn.Close();
lbThongbao.Text = "Thành công!";
}
catch (Exception)
{
lbThongbao.Text = "Không thành công!";
}
}

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 105


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

5. Kết nối, thao tác dữ liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh INSERT,
UPDATE, DELETE + Truyền tham số.
protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");

SqlCommand cmd = new SqlCommand();


cmd.Connection = cnn;
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Nhaxuatban";
cmd.CommandType = CommandType.Text;

cnn.Open();
//Lấy danh sách nhà xuất bản bỏ vào biến DataReader
IDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

String list = "";


//Duyệt qua DataReader
while (dr.Read())
{
list = list + dr["TenNXB"].ToString().Trim() + " ";
}
dr.Close();
TextBox6.Text = list.ToString();
cnn.Close();
}
6. Kết nối cơ sở dữ liệu + gọi store để lấy dữ liệu.
CREATE PROCEDURE GetNhaxuatban
AS
BEGIN
SELECT * FROM Nhaxuatban
END
GO
protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");

SqlCommand cmd = new SqlCommand("Getnhaxuatban", cnn);

cmd.Connection = cnn;

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cnn.Open();

IDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

String list = "";


while (dr.Read())
{
list = list + dr["TenNXB"].ToString();

}
dr.Close();
TextBox7.Text = list.ToString();
cnn.Close();
}
7. Kết nối cơ sở dữ liệu + gọi store để lấy dữ liệu + truyền tham số.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 106


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net
CREATE PROCEDURE GetchudeByMachude
@Machude char(15)
AS
BEGIN
SELECT * FROM CHUDE WHERE MaCD=@Machude
END
GO
protected void Button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");

SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetchudeByMachude", cnn);

cmd.Connection = cnn;

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
//Khai báo và khởi tạo biến Command
SqlParameter parMALINHVUC =
new SqlParameter("@Machude", SqlDbType.NChar, 10);
parMAVHUDE.Value = TextBox1.Text;
cmd.Parameters.Add(parMACHUDE);

cnn.Open();

IDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

String list = "";


while (dr.Read())
{
list = list + dr["Tenchude"].ToString();

}
dr.Close();
TextBox2.Text = list.ToString();
cnn.Close();
}
8. Kết nối cơ sở dữ liệu + sử dụng DataAdapter + update dữ liệu
protected void Button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from CHUDE", cnn);

SqlCommandBuilder commandBuilder = new SqlCommandBuilder(da);

DataSet ds = new DataSet();

da.Fill(ds);
foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
if (row["MaCD"]=="1")
{
row["TENCHUDE"] = "BBB";
}

TextBox1.Text = ds.Tables[0].Rows[2].ItemArray[1].ToString();
GridView1.DataSource = ds.Tables[0];
GridView1.DataBind();
//Không sử dụng SqlCommandBuilder thì không thể update dữ liệu.
da.Update(ds);
}

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 107


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

9. Kết nối cơ sở dữ liệu + sử dụng DataAdapter + gọi store


protected void Button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
//Khai báo và khởi tạo SqlDataAdapter
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("GETNHAXUATBAN", cnn);
//Khai báo và khởi tạo DataSet
DataSet ds = new DataSet();
//Lấy dữ liệu trả về đổ vào dataset ds
da.Fill(ds);
TextBox11.Text = ds.Tables[0].Rows[2].ItemArray[1].ToString();
GridView2.DataSource = ds.Tables[0];
GridView2.DataBind();
}

10. Kết nối cơ sở dữ liệu + sử dụng DataAdapter + gọi store + truyền tham số
protected void Button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetchudeByMachude", cnn);
cmd.Connection = cnn;
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
//Khai báo và khởi tạo tham số
SqlParameter parMACD =new SqlParameter("@MACD", SqlDbType.NChar, 10);
parMACD.Value = "1";
cmd.Parameters.Add(parMACD);
cnn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = cmd;
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
GridView1.DataSource = ds.Tables[0];
GridView1.DataBind();
cnn.Close();
}

11. Kết nối cơ sở dữ liệu + sử dụng DataAdapter + đối số là Command


protected void Button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khai báo và khởi tạo biến Connection
SqlConnection cnn = new SqlConnection("Data Source=(local);
Initial Catalog=QLbansach;User ID=sa;Password=");
SqlCommand cmd = new SqlCommand("GETNHAXUATBAN ", cnn);
cmd.Connection = cnn;
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cnn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = cmd;
//da.InsertCommand = cmd;
//da.DeleteCommand = cmd;
//da.UpdateCommand = cmd;
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
GridView1.DataSource = ds.Tables[0];
GridView1.DataBind();
cnn.Close();
}
}

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 108


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chương 4

CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU


 Sử dụng các điều khiển Data List, DataGrid và Repeater để hiển thị dữ liệu.
 Liên kết dữ liệu với các kiểu tập hợp:ArrayList, SortedList, HashTable, …
I. Điều khiển DataGrid
DataGrid là một điều khiển khá linh hoạt và hiệu quả trong việc hiển thị, định dạng và
thao tác với dữ liệu. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thực hiện sắp xếp dữ liệu, thực hiện phân
trang với sự hỗ trợ khá tốt của VS .Net trong quá trình thiết kế.
Bổ sung Control DataGrid vào Thanh ToolBox (Nếu chưa có): Click phải thanh toolbox
chọn Choose Items.

Đánh dấu vào mục DataGrid (System.Web.UI.WebControls)  Ok


1. Tạo DataGrid vào trang
Kéo Control DataGrid vào trang
Định dạng tự động

Kết nối nguồn dữ liệu

Thiết lập thuộc tính

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 109


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

2. Định dạng tự động


Thực hiện chọn những mẫu định dạng có sẳn quy định về khung viền màu nền bằng
cách Chọn Auto Format từ khung DataGrid Task

3. Kết nối nguồn dữ liệu

Chọn New Data Source từ mục Choose Data Source

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 110


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Chọn lọai nguồn dữ liệu (DataBase)


Đặt tên cho nguồn dữ liệu (Sieuthi)

Chọn New Connection  Chọn Microsoft SQL Server  Continue

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 111


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khai báo các thông số của CSDL => Chọn Test Connection để kiểm tra. Chọn Ok để
đồng ý kết nối.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 112


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Khai báo dữ liệu cần truy xuất.

Chọn Test Query để kiểm tra kết quả.  Chọn Finish để hòan tất
4. Thiết lập các thuộc tính
Để thực hiện các thao tác thiết lập các thuộc tính, chúng ta chọn chức năng Property
Builder… từ khung DataGrid Task.
a. Trang General
Trong trang này, có các mục chọn sau:

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 113


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Show header: Qui định dòng tiêu đề trên có được phép hiển thị hay không. (mặc định là
có hiển thị dòng tiêu đề)
 Show footer: Qui định dòng tiêu đề dưới có được phép hiển thị hay không. (mặc định là
không hiển thị dòng tiêu đề dưới)
 Allow sorting: Có cho phép sắp xếp dữ liệu hay không. (mặc định là không cho phép sắp
xếp)

Các mục chọn trong Tab General


b. Trang Columns (Quản lý thông tin các cột)
Trang Columns quản lý thông tin các cột sẽ hiển thị trên lưới.

Trang Columns

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 114


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Create columns automatically at runtime: Khi chọn chức năng này, DataGrid sẽ tự
động phát sinh đầy đủ các cột có trong nguồn dữ liệu. Nếu chúng ta muốn qui
định các cột cần hiển thị, chúng ta không chọn chức năng này.
 Column list: Qui định các cột được hiển thị trong lưới.
o Bound Column: Cột có liên kết với nguồn dữ liệu.
o Button Column: Cột dạng nút lệnh đã được thiết kế sẵn. Điều khiển
DataGrid cung cấp cho chúng ta 3 loại cột dạng này:
 Select: Nút lệnh chọn dòng dữ liệu
 Edit, Cancel, Update: Các nút lệnh hỗ trợ chức năng cập nhật dữ
liệu trực tiếp trên lưới.
 Delete: Nút lệnh xóa dòng dữ liệu
Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu kỹ hơn về các nút lệnh này trong phần
Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới.
o Hyperlink Column: Cột có liên kết dữ liệu dạng liên kết.
o Template Column: Cột do người dùng tự thiết kế. Đây là loại cột có khả
năng làm việc khá linh họat.
Ví dụ bạn cần hiển thị danh sách khách hàng. Tại cột Phái, bạn
không muốn hiển thị Nam/Nữ, thay vào đó, bạn muốn hiển thị điều khiển
checkbox thay thế, nếu checkbox được chọn - thể hiện phái Nam và
ngược lại. Trong tình huống này, TemplateColumn là sự chọn lựa tốt dành
cho bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Template Column ở phần sau.
 BoundColumn properties: Qui định thông tin chi tiết cho các cột
o HeaderText, Footer Text: Thông tin tiêu đề trên/dưới của cột
o Header Image: Hình hiển thị trên tiêu đề cột (thay thế thông tin tiêu đề cột -
Header Text).
o Sort Expression: Biểu thức sắp xếp của cột.
o Visible: Qui định cột có được hiển thị hay không.
o DataField: Qui định tên field hay tên thuộc tính của đối tượng dữ liệu cần hiển thị.
o Data formatting expression: Biểu thức định dạng dữ liệu.
Mẫu định dạng: {0:<chuỗi định dạng>}. Ví dụ:
+ Định dạng số: {0:000.00}, {0:0.##}
+ Định dạng ngày giờ: {0:dd/MM/yyyy}, {0:hh/mm/ss tt}
o Read Only: Chọn giá trị này để cột chỉ được phép đọc, không cho phép cập nhật
dữ liệu.
o Convert this column into a Template Column: Chuyển cột hiện hành thành cột
dạng Template Column.
c. Trang Paging (Quản lý phân trang)
Trang này quản lý việc phân trang của DataGrid.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 115


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Allow paging: Có cho phép phân trang hay không.


 Page size: Qui định số dòng của mỗi trang.
 Show navigation buttons: Có hiển thị bộ nút để di chuyển từ trang này qua trang khác
hay không. Giá trị mặc định là True.
 Possition: Qui định vị trí hiển thị của bộ nút di chuyển. Ở phía trên thanh tiêu đề, ở phía
dưới hay cả hai.
 Mode: Qui định hình thức hiển thị của bộ nút di chuyển. Hiển thị dạng số trang hay là các
chuỗi ký tự đại diện (Next page/Previous page button text). Trong trường hợp hiển thị
dạng số, Numeric buttons qui định số nút lệnh được hiển thị tối đa.

Google hiển thị kết quả được phân trang theo dạng số
d. Trang Format (Định dạng)
Trang Format quản lý việc định dạng hiển thị trên điều khiển DataGrid. Các định dạng
chung như: Màu chữ, màu nền, Font chữ, kích cỡ, in đậm /in nghiêng/gạch dưới và canh lề.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 116


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Trang Format
 DataGrid: Qui định các định dạng chung cho lưới
 Header: Định dạng cho dòng tiêu đề.
 Footer: Định dạng cho dòng tiêu đề dưới.
 Pager: Định dạng cho dòng chứa các nút lệnh phân trang.
 Items
o Normal Items: Định dạng cho các dòng dữ liệu.
o Alternating Items: Định dạng hiển thị cho các dòng lẻ.
o Selected Items:Định dạng hiển thị cho dòng đang được chọn.
o Edit Mode Items: Định dạng hiển thị cho dòng đang ở trạng thái hiệu chỉnh dữ
liệu.
 Columns: Qui định độ rộng và các định dạng riêng cho từng cột.
e. Trang Borders (Khung viền)
Trang Borders quản lý việc kẻ khung viền cho lưới.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 117


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Cell margin
o Cell padding: Qui định khoảng cách giữa nội dung trong ô với đường viền của ô.

o Cell spacing: Qui định khoảng cách giữa các ô

Thi hành

2. Xử lý sắp xếp
Sắp xếp dữ liệu trên lưới là một công việc rất cần thiết đối với người sử dụng. Hãy thử
tưởng tượng xem trong trường hợp chúng ta có khá nhiều dữ liệu hiển thị trên màn hình (giả
sử là danh sách nhân viên chẳng hạn), thật khó để chọn ra các nhân viên có thâm niên làm

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 118


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

việc lâu nhất hay các nhân viên có số giờ tham gia đề án nhiều nhất…. Với chức năng sắp xếp
trên lưới sẽ giúp cho người dùng dễ dàng chọn ra các nhân viên thỏa mãn các yêu cầu trên.
Để thực hiện được thao tác sắp xếp dữ liệu trên lưới, chúng ta cần phải thực hiện các
công việc sau:
Giá trị thuộc tính Allow sorting = True
Nhập giá trị cho thuộc tính Sort expression của các cột cần sắp xếp.
Xử lý sự kiện SortCommand(ByVal source As Object, ByVal e As
System.Web.UI.WebControls.
DataGridSortCommandEventArgs)
Trong sự kiện trên, giá trị e.SortExpression cho biết thông tin của cột được chọn sắp xếp.
Ví dụ:
Private Sub Page_Load(…) Handles MyBase.Load
If Not IsPostBack Then
dtgKhach_hang.DataSource = Doc_ds_khach_hang()
dtgKhach_hang.DataBind()
End If
End Sub
Private Sub dtgKhach_hang_SortCommand(…,e …)…
dtgKhach_hang.DataSource = Doc_ds_khach_hang(e.SortExpression)
dtgKhach_hang.DataBind()
End Sub
Public Function Doc_ds_khach_hang(Optional ByVal
pChuoi_sap_xep As String = "") As DataTable
Dim sKet_noi As String
sKet_noi = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & _
Server.MapPath("..\Data\QlBanSach.mdb")
Dim cnKet_noi As New OleDbConnection(sKet_noi)
Dim dsCSDL As New DataSet
Dim sLenh_sql As String = "Select * From KHACH_HANG"
sLenh_sql &= IIf(pChuoi_sap_xep = "", _
"", " Order by " & pChuoi_sap_xep)
'Mở và đóng kết nối ngay khi thực hiện xong
cnKet_noi.Open()
Dim daBo_doc_ghi As New OleDbDataAdapter(sLenh_sql, cnKet_noi)
cnKet_noi.Close()
daBo_doc_ghi.Fill(dsCSDL, "KHACH_HANG")
Return dsCSDL.Tables("KHACH_HANG")
End Function

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 119


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Sắp xếp khách hàng tăng dần theo tên


3. Xử lý phân trang
Phân trang dữ liệu không những giúp cho việc xem và tìm kiếm thông tin được dễ dàng
mà còn giảm được khối lượng dữ liệu cần được truyền tải từ Server về Client. Việc phân trang
trong ASP.Net được thực hiện khá dễ dàng, chỉ với một số thao tác đơn giản.
Để thực hiện phân trang, chúng ta cần phải thực hiện các công việc sau:
Qui định các thông số cần thiết cho việc phân trang (xem Quản lý phân trang ở phần
Các thao tác định dạng lưới).
Xử lý sự kiện PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.
WebControls.DataGridPageChangedEventArgs)
Trong sự kiện trên, giá trị e.NewPageIndex cho biết trang được chọn để hiển thị dữ liệu.
Định dạng phân trang
Mã lệnh xử lý:
Private Sub Page_Load(…) Handles MyBase.Load
If Not IsPostBack Then
Lien_ket_du_lieu()
End If
End Sub
Private Sub dtgKhach_hang_PageIndexChanged(…, e …) …
dtgKhach_hang.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Dữ liệu hiển thị được phân trang
4. Tùy biến các cột
Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tùy biến các cột trên lưới, cụ thể hơn, chúng
ta sẽ
hiển thị checkbox thay cho giá trị True/False của cột giới tính.
Để thực hiện việc tùy biến các cột, chúng ta cần phải thực hiện 2 giai đoạn sau:
 Giai đoạn 1: Thiết kế
Trong giai đoạn này, chúng ta tùy biến cột theo một yêu cầu cụ thể. Thay vì phải hiển thị ô dữ
liệu bình thường (như họ khách hàng, tên khách hàng, …), chúng ta có thể sử dụng điều khiển
Checkbox để thay thế cho cột có giá trị luận lý, sử dụng điều khiển Image, Image button hay
Hyperlink để hiển thị hình ảnh thay cho chuỗi đường dẫn dẫn đến hình ảnh đó, …
 Giai đoạn 2: Xử lý
Sau khi thực hiện hoàn tất giai đoạn thiết kế, đây là lúc chúng ta phải viết các lệnh xử lý để
hiển thị dữ liệu theo yêu cầu của mình.
I.4.1. Giai đoạn 1: Thiết kế
Bước 1. Thêm mới cột Phái, kiểu Template Column. Nhập giá trị Header text, Sort expression
cho

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 120


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

cột này (nếu cần)


Bổ sung cột Phái kiểu Template Column
Bước 2. Từ thực đơn ngữ cảnh, chọn Edit Template \ Column[X] –YYY
(X: Số thứ tự của cột; Y: Chuỗi tiêu đề của cột)
Chúng ta chọn cột cần hiệu chỉnh.
Chọn chức năng hiệu chỉnh cột Phái
Bước 3. Thêm điều khiển checkbox chkPhai, vào mục ItemTemplate
Tùy biến cột Phái
Bước 4. Chọn End Template Editing từ thực đơn ngữ cảnh sau khi thiết kế xong.
Điều khiển lưới sau khi đã được tùy biến cột Phái
I.4.2. Giai đoạn 2: Xử lý
Khác với Bound column, cột kiểu Template column không tự động hiển thị dữ liệu. Mà làm sao
hiển
thị dữ liệu được khi chính bản thân các điều khiển (mới được tạo khi thiết kế) không có qui định
field cần được hiển thị từ nguồn dữ liệu. Do đó, để hiển thị dữ liệu (theo ý đồ của chúng ta), ta
phải viết lệnh các xử lý trong sự kiện ItemDataBound
Mã lệnh xử lý:
(1)Private Sub dtgKhach_hang_ItemDataBound(…,e …) …
(2) If e.Item.ItemIndex < 0 Then Exit Sub
(3) Dim chkPhai As CheckBox
(4) chkPhai = e.Item.FindControl("chkPhai")
(5) chkPhai.Checked = e.Item.DataItem("Gioi_tinh")
(6)End Sub
Trước khi đi vào tìm hiểu các lệnh xử lý trong đoạn lệnh trên, chúng ta cũng nên tìm hiểu ý
nghĩa
sự kiện ItemDataBound của DataGrid. Sự kiện ItemDataBound xảy ra ngay khi phương thức
DataBind được gọi (lẽ đương nhiên là ta phải gán nguồn dữ liệu cho lưới trước đó). Ứng với
mỗi
dòng dữ liệu sẽ xảy ra một sự kiện ItemDataBound tương ứng.
Phân tích xử lý trong đoạn lệnh trên:
Dòng lệnh (2): Dòng lệnh này kiểm tra xem lần xảy ra sự kiện này có phải dành cho dòng dữ
liệu
hay không. Tại sao cần phải kiểm tra điều kiện này? Bởi vì không chỉ ứng với mỗi dòng dữ liệu,

còn có các dòng Header, Footer và Pager, … cũng xảy ra trong sự kiện này.
chkPhai
Để biết được lần xảy ra sự kiện dành cho dòng nào, chúng ta kiềm tra giá trị của thuộc tính
e.Item.ItemType. Thuộc tính này có các giá trị sau:
Các giá trị của thuộc tính ItemType

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 121


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 AlternatingItem: Xảy ra ứng với dòng dữ liệu có chỉ số lẻ (dòng dữ liệu đầu tiên tính từ 0).
 EditItem: Ứng với dòng ở trạng thái hiệu chỉnh dữ liệu.
 Footer: Ứng với dòng tiêu đề dưới.
 Header: Ứng với dòng tiêu đề.
 Item: Xảy ra ứng với dòng dữ liệu có chỉ số chẳn.
 Pager: Ứng với dòng phân trang.
 SelectedItem: Ứng với dòng ở trạng thái đang được chọn.
 Seperator: Ứng với dòng phân cách
Bên cạnh đó, nếu ta chỉ quan tâm đến lần xảy ra sự kiện này có phải là dòng dữ liệu hay
không, ta
có thể sử dụng thuộc tính e.ItemIndex.
 e.Item.ItemIndex < 0: Đây không phải là dòng dữ liệu
 e.Item.ItemIndex >= 0: Đây là dòng dữ liệu. Giá trị của thuộc tính này cho biết chỉ số của
dòng dữ liệu hiện hành.
Dòng lệnh (3,4): Nhiệm vụ chính ở 2 dòng lệnh này là chúng ta khai báo các điều khiển ứng
với
các điều khiển được đặt vào lúc thiết kế. Sử dụng phương thức e.Item.FindControl(<Tên điều
khiển>) để lấy điều khiển hiện có trong dòng đang xảy ra sự kiện.
chkPhai = e.Item.FindControl("chkPhai") 'hay
chkPhai =Ctype(e.Item.FindControl("chkPhai"),CheckBox)
Bảng
KHACH_HANG
Dòng lệnh (5): Sau khi lấy được điều khiển ứng với dòng đang xảy ra sự kiện, tùy theo dữ liệu

ta sẽ hiển thị lên điều khiển giá trị tương ứng. Để lấy được dữ liệu của dòng hiện hành, ta sử
dụng
thuộc tính e.Item.DataItem(<Tên field/Tên thuộc tính>)
chkPhai.Checked = e.Item.DataItem("Gioi_tinh")
Kết quả hiển thị
Đối với những xử lý phức tạp, sự kiện ItemDataBound sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong việc
tùy biến hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, đối với những xử lý đơn giản, chúng ta có thể thực hiện
liên kết dữ liệu trong quá trình thiết kế.
Chọn Edit Template cột Phái, chọn điều khiển chkPhai.

Chọn điều khiển chkPhai trong lúc thiết kế
Trên cửa sổ thuộc tính, chọn (DataBindings)
Chọn chức năng DataBidings
Trên cửa sổ thuộc tính, chọn (DataBindings). Hộp thoại DataBindings của điều khiển chkPhai
xuất

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 122


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

hiện.
Các thuộc tính có thể liên kết dữ liệu của điều khiển xuất hiện trong Danh sách bên trái hộp
thoại.
Chọn thuộc tính cần liên kết, chọn loại liên kết là Custom binding expression, nhập chuỗi liên
kết dữ
liệu trong điều khiển bên dưới theo cú pháp:
Container.DataItem("Tên field")
Ở ví dụ này, chúng ta thực hiện liên kết thuộc tính Checked của điều khiển chkPhai với field
Gioi_tinh có trong nguồn dữ liệu của lưới.
I.5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới
Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới trong ASP.Net được hỗ trợ khá tốt về giao diện. Công việc
còn
lại của chúng ta là thiết kế các nút lệnh như: Chọn, Sửa/Ghi - Không, Hủy, … và viết các lệnh
cập
nhật dữ liệu.
I.5.1. Giai đoạn thiết kế
Trong cửa sổ thuộc tính của lưới, chúng ta tạo bộ nút lệnh cần thiết hỗ trợ cho việc cập nhật dữ
liệu. Ở ví dụ này, chúng tôi tạo bộ nút (Select - chọn), (Edit, Update, Cancel - Sửa, Ghi, Không)

(Delete - Hủy)
Đối với các nút lệnh trên, các bạn cần chú ý đến giá trị của thuộc tính Command name. Ứng
với
mỗi nút lệnh có giá trị CommandName khác nhau, nhờ đó, ta viết lệnh xử lý với chức năng
tương
ứng được chọn.
 Select: Command name = "Select"
 Edit, Update/Cancel: Command name = "Edit", "Update"/"Cancel"
 Delete: Command name = "Delete"
Tạo bộ nút lệnh Thêm - Sửa/Ghi/Không - Hủy
Tìm hiểu về thuộc tính Command Name
Cũng cần bàn thêm một chút ở đây về thuộc tính Command Name. Như các bạn cũng biết, các
nút
lệnh ở trên (Chọn, Thêm - Sửa / Ghi / Không - Hủy) là do VS.Net hỗ trợ, giá trị thuộc tính
CommandName của các nút lệnh trên là những giá trị mặc định được qui định sẵn.
Ứng với mỗi CommandName mặc định, sẽ có các sự kiện để ta thực hiện các xử lý tương ứng:
 Command name="Edit"  Sự kiện EditCommand
 Command name="Update"  Sự kiện UpdateCommand
 Command name="Cancel"  Sự kiện CancelCommand
 Command name="Delete"  Sự kiện DeleteCommand
Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc tại sao không có sự kiện SelectCommand? Bốn sự kiện được
liệt kê

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 123


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

trên là 4 sự kiện dành riêng, tương ứng với giá trị của các Command name mặc định là Edit,
Update, Cancel, Delete. Đối với những CommandName có giá trị khác, chúng ta sẽ sử dụng sự
kiện
dành chung cho tất cả các nút lệnh có thuộc tính CommandName (Button, Linkbutton,
ImageButton) được đặt trên lưới - sự kiện ItemCommand.
Tại sao vậy? Vì khi ta đặt các nút lệnh vào lưới (sử dụng cột Template column), chúng (các nút
lệnh) không còn sự kiện Click nữa, thay vào đó, tất cả các nút lệnh khi được nhấn sẽ gây ra sự
kiện ItemCommand. Dựa vào giá trị e.CommandName (tham số trong sự kiện) để chúng ta
xác
định nút lệnh nào đã được nhấn.
Cũng cần lưu ý thêm ở đây là bất kỳ nút lệnh nào khi được nhấn đều gây ra sự kiện
ItemCommand.
Do đó, đối với các nút lệnh có giá trị thuộc tính CommandName là Edit, Update, Cancel, Delete
khi
được nhấn vẫn gây ra sự kiện ItemCommand trước khi gây ra các sự kiện dành riêng cho
chúng.
Giao diện lưới sau khi thêm bộ nút lệnh
I.5.2. Giai đoạn xử lý
 Xử lý chọn mẩu tin
Chọn mẫu tin trên lưới
Private Sub dtgKhach_hang_ItemCommand(…, e …) …
If e.CommandName = "Select" Then
dtgKhach_hang.SelectedIndex = e.Item.ItemIndex
Lien_ket_du_lieu()
End If
End Sub
 Xử lý sửa, ghi, không
Muốn cập nhật dữ liệu, ta cần xác định khách hàng được cập nhật thông qua Mã khách hàng.
Để lấy Mã khách hàng:
 Gán thuộc tính DataKeyField của điều khiển lưới = "MKH"
 <lưới>.DataKeys(<chỉ số i>)  Trả về Mkh tại dòng <chỉ số i>
Chọn mẫu tin để cập nhật dữ liệu
Private Sub Page_Load(…) …
If Not IsPostBack Then
dtgKhach_hang.DataKeyField = "MKH"
Lien_ket_du_lieu()
End If
End Sub
Private Sub dtgKhach_hang_EditCommand(…, e …) …

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 124


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

dtgKhach_hang.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Private Sub dtgKhach_hang_UpdateCommand(…, e …) …
'Khai báo và khởi tạo biến kết nối: cnKet_noi
'Lấy dữ liệu mà người dùng vừa cập nhật
Dim lHo_kh As TextBox = e.Item.Cells(0).Controls(0)
Dim lTen_kh As TextBox = e.Item.Cells(1).Controls(0)
Dim lPhai As CheckBox = e.Item.FindControl("chkPhai")
Dim lMkh As Integer = dtgKhach_hang.DataKeys(e.Item.ItemIndex)
'Tạo đối tượng Command để cập nhật dữ liệu
Dim cmdLenh As New OleDbCommand
cmdLenh.Connection = cnKet_noi
cmdLenh.CommandText = "Update KHACH_HANG " & _
"Set Ho_khach_hang=?, Ten_khach_hang=?, " & _
"Gioi_tinh=? Where MKH=?"
'Truyền tham số cho đối tượng Command
cmdLenh.CommandType = CommandType.Text
cmdLenh.Parameters.Add("Ho_kh", lHo_kh.Text)
cmdLenh.Parameters.Add("Ten_kh", lTen_kh.Text)
cmdLenh.Parameters.Add("Phai", lPhai.Checked)
cmdLenh.Parameters.Add("Mkh", lMkh)
'Thi hành Command
cnKet_noi.Open()
cmdLenh.ExecuteNonQuery()
cnKet_noi.Close()
'Tắt chế độ cập nhật dữ liệu
dtgKhach_hang.EditItemIndex = -1
'Hiển thị dữ liệu mới cập nhật lên lưới
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Private Sub dtgKhach_hang_CancelCommand(…, e …) …
dtgKhach_hang.EditItemIndex = -1
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Hiệu chỉnh độ rộng của các Textbox khi dòng ở trạng thái sửa
Bạn có thể bổ sung đoạn lệnh sau (trong sự kiện ItemDataBound) để hiệu chỉnh độ rộng các
Textbox của dòng ở trạng thái sửa.

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 125


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

If e.Item.ItemType = ListItemType.EditItem Then


CType(e.Item.Cells(0).Controls(0),TextBox).Width = New Unit(133)
CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), TextBox).Width = New Unit(63)
End If
Xử lý hủy mẫu tin
Private Sub dtgKhach_hang_DeleteCommand(…, e …) …
'Thực hiện xóa dòng dữ liệu ở đây
'Xử lý tương tự như Update Command
'Hiển thị dữ liệu mới cập nhật lên lưới
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
II. Điều khiển DataList
II.1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu
Như điều khiển DataGrid, điều khiển DataList được sử dụng để hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, đối
với
DataList, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị dữ liệu (giống như Template Column của
DataGrid).
Huy Cận Về Tác Giả Và Tác Phẩm
NXB: Giáo dục
Cuốn Huy Cận Về Tác Gia Và Tác Phẩm tập hợp những bài nghiên
cứu, phê bình của các nhà văn, nhà thơ, các cán bộ giảng dạy, các
nhà nghiên cứu phê bình văn học, các nhà nghiên cứu văn hóa nước
ngoài đã được công bố trên sách, báo, tạp chí. Các bài viết này được
sắp xếp theo thứ tự thời gian và chủ đề, để bạn đọc có thể hình ...
Giá: 45,500.00 VND
[Đặt hàng] [Xem Tiếp]
Địa Chất Công Trình (Giáo Trình Dùng Cho Sinh Viên Ngành Xây
Dựng Cầu Đường)
NXB: Giao thông vận tải
Địa chất công trình là một môn được đưa vào chương trình đào tạo kỹ
sư ngành Xây dựng cầu đường của trường Đại học GTVT từ lâu.
Những hiểu biết về địa chất công trình sẽ giúp ích nhiều cho kỹ sư cầu
đường trong khảo sát, thiết kế và thi công các công trình giao thông ...
Giá: 14,000.00 VND
[Đặt hàng] [Xem Tiếp]
Sử dụng DataList hiển thị thông tin sách
Một số thuộc tính cần chú ý của DataList
 RepeatDirection: Qui định hướng hiển thị dữ liệu

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 126


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

 Horizontal: Hiển thị dữ liệu theo chiều ngang


RepeatDirection = Horizontal
 Vertical (mặc định): Hiển thị dữ liệu theo chiều đứng
RepeatDirection = Vertical
 RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị của DataList
L'Enquête Corse
Đặt mua
Unspeakable
Đặt mua
Bottle Rocket
Đặt mua
Ripper
Đặt mua
Enduring Love
Đặt mua
The Good Thief
Đặt mua
RepeatColumns = 3
Thiết kế hình thức hiển thị cho DataList cũng tương tự như thiết kế cho cột Template Column
của
DataGrid.
Chọn Edit Template | ItemTemplate từ thực đơn ngữ cảnh để thực hiện thiết kế hình thức hiển
thị
cho DataList.
Chọn chức năng thiết kế cho DataList
Trong quá trình thực hành, để công việc thiết kế được dễ dàng, các bạn thực hiện thiết kế ở
bên ngoài điều khiển DataList. Sử dụng Table (thực đơn Insert  Table) để định vị trí hiển
thị của các điều khiển.
Sau khi hoàn tất công việc thiết kế, chúng ta kéo kết quả đã thiết kế vào vị trí cần hiển thị trong
DataList.

Ví dụ: Hiển thị thông tin sách với DataList
Thiết kế thông tin sách với DataList
Như cột Template Column của DataGrid, xử lý hiển thị dữ liệu cho DataList được viết trong sự
kiện
ItemDataBound. Xử lý nhấn của các Button đặt trong DataList được viết trong sự kiện
ItemCommand.
Private Sub Page_Load(…, e …) Handles MyBase.Load
If Not IsPostBack Then

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 127


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Lien_ket_du_lieu()
End If
End Sub
Public Sub Lien_ket_du_lieu()
dtSach = Doc_danh_sach_Sach()
dtlSach.DataSource = dtSach
dtlSach.DataKeyField = "Ms"
dtlSach.DataBind()
End Sub
Private Sub dtlSach_ItemDataBound(…, e …) …
Dim lDong as Integer = e.Item.ItemIndex
If lDong < 0 Then Exit Sub
'Hiển thị Tên sách
Dim lnkTs As LinkButton
lnkTs = e.Item.FindControl("lnkTen_sach")
lnkTs.Text = e.Item.DataItem("Ten_sach")
'Hiển thị thông tin mô tả tóm tắt nội dung
Label
HyperLink
LinkButton
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 82/174
Dim lblMt As Label
lblMt = e.Item.FindControl("lblMo_ta")
lblMt.Text = Left(e.Item.DataItem("Mo_ta"), 200) & "..."
'Hiển thị hình ảnh minh họa
Dim hplHinh As HyperLink
hplHinh = e.Item.FindControl("hplHinh_mh")
hplHinh.ImageUrl = "../Data_Pic/" & e.Item.DataItem("Hinh_minh_hoa")
'Hiển thị giá bán sách
Dim lblGia As Label
lblGia = e.Item.FindControl("lblGia_ban")
lblGia.Text = e.Item.DataItem("Don_gia")
End Sub
Kết quả hiển thị thông tin sách trên trang Web
Kết quả trên trang Web
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 83/174

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 128


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

II.2. Cập nhật dữ liệu với DataList


Ngoài việc hiển thị dữ liệu, DataList cũng hỗ trợ các thao tác cập nhật dữ liệu. Để thực hiện
chức
năng cập nhật dữ liệu với DataList, chúng ta cần phải thiết kế thêm vùng EditIemTemplate cho
DataList. (xem hình)
II.2.1. Các bước xử lý
a. Thiết kế
Thiết kế cả 2 vùng ItemTemplate và EditItemTemplate. Thực hiện các thao tác liên kết dữ liệu
cho
các điều khiển trong vùng EditItemTemplate thông qua cửa sổ thuộc tính tương tự như trong
ItemTemplate.
Chú ý: Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc liên kết dữ liệu trong sự kiện ItemDataBound.
Chọn chức năng DataBindings cho ô Đơn giá
Liên kết dữ liệu với cột Don_gia
Yêu cầu thiết kế
Tên điều khiển Thiết lập thuộc tính
Hieu_chinh: ImageButton CommandName: Edit
Ghi_nhan: ImageButton CommandName: Update
CommandArgument:
DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Ms")
 Lưu lại mã số của sách đang hiệu chỉnh.
Bo_qua: ImageButton CommandName: Cancel
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 85/174
b. Xử lý lệnh để cập nhật dữ liệu
Xử lý các sự kiện EditCommand, CancelCommand, UpdateCommand để thực hiện/bỏ qua việc
thay
đổi dữ liệu.
Private Sub Page_Load(…, e …) Handles MyBase.Load
'Put user code to initialize the page here
If Not IsPostBack Then
Lien_ket_du_lieu()
End If
End Sub
Private Sub dtlHang_hoa_EditCommand(…, e …) …
dtlHang_hoa.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Private Sub dtlHang_hoa_CancelCommand(…, e …) …

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 129


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

dtlHang_hoa.EditItemIndex = -1
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Private Sub dtlHang_hoa_UpdateCommand(…, e …) …
'Xử lý cập nhật dữ liệu tại đây
Dim Don_gia_sua As TextBox
Don_gia_sua = e.Item.FindControl("Don_gia_sua")
'Don_gia_sua.Text  Trả về đơn giá mới được sửa
'……
dtlHang_hoa.EditItemIndex = -1
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 86/174
DataList ở chế độ đang hiệu chỉnh
III. Điều khiển Repeater
Như 2 điều khiển DataList & DataGrid, điều khiển Repeater cũng được dùng để hiển thị dữ liệu.
Tuy
nhiên, để hiển thị dữ liệu, chúng ta phải tự thiết kế hình thức hiển thị thông qua các tag HTML.
Điều khiển Repeater có các tag sau:
 <HeaderTemplate></HeaderTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị cho tiêu đề. (Chỉ xuất hiện 1 lần, phía trên của điều khiển)
 <ItemTemplate></ItemTemplate> (Bắt buộc phải có)
Qui định hình thức hiển thị cho các mục dữ liệu trong điều khiển.
 <AlternatingItemTemplate></AlternatingItemTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị cho các mục dữ liệu trong điều khiển. Nội dung được qui định trong
cặp tag này sẽ hiển thị xen kẽ với các nội dung trong cặp tag <ItemTemplate>
</ItemTemplate>
 <SeparatorTemplate></SeparatorTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị giữa các dòng dữ liệu
 <FooterTemplate></FooterTemplate> (tùy chọn)
Qui định hình thức hiển thị cho tiêu đề dưới. (Chỉ xuất hiện 1 lần, phía dưới của điều khiển)
Ví dụ:
Bước 1. Tạo mới điều khiển Repeater: rptKhach_hang vào trang Web.
Điều khiển rptKhach_hang trên trang Web
Bước 2. Chuyển qua xem trang Web dưới dạng HTML
<asp:Repeater id="rptKhach_hang" runat="server">
<asp:Repeater>

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 130


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Bước 3. Bổ sung các tag sau


<asp:Repeater id="rptKhach_hang" runat="server">
<HeaderTemplate>
<table border="1" bordercolor="SteelBlue">
<tr>
<td width="130" align="center">
<strong>Họ khách hàng</strong>
</td>
<td width="100" align="center">
<strong>Tên khách hàng</strong>
</td>
<td width="120" align="center">
<strong>Địa chỉ</strong>
</td>
<td width="80" align="center">
<strong>Điện thoại</strong>
</td>
</tr>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td>
<%# Container.DataItem("Ho_khach_hang") %>
</td>
<td>
<%# Container.DataItem("Ten_khach_hang") %>
</td>
<td>
<%# Container.DataItem("Dia_chi")%>
</td>
<td>
<%# Container.DataItem("Dien_thoai") %>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
<AlternatingItemTemplate>
<tr bgcolor="GhostWhite">
<td>

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 131


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

<%# Container.DataItem("Ho_khach_hang") %>


</td>
<td>
<%# Container.DataItem("Ten_khach_hang") %>
</td>
<td>
<%# Container.DataItem("Dia_chi")%>
</td>
<td>
<%# Container.DataItem("Dien_thoai") %>
</td>
</tr>
</AlternatingItemTemplate>
<FooterTemplate>
</table>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
Bước 4. Xem lại màn hình thiết kế
Bước 5. Tạo nguồn dữ liệu cho điều khiển
Private Sub Page_Load(…) Handles MyBase.Load
'Tạo dữ liệu cho đối tượng DataTable: dtKhach_hang
rptKhach_hang.DataSource = dtKhach_hang
rptKhach_hang.DataBind()
End Sub
Bước 6. Thi hành ứng dụng
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 90/174
IV. Các ví dụ mở rộng
IV.1. Xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid
Ví dụ minh họa dưới đây xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid. Đồng thời, trong ví dụ này,
chúng tôi thực hiện liên kết dữ liệu qua đối tượng DataView để thực hiện sắp xếp trên nguồn
dữ
liệu.
Private Sub Page_Load(…, e …) Handles MyBase.Load
If Not IsPostBack Then Lien_ket_du_lieu()
End Sub
Public Sub Lien_ket_du_lieu()
Dim dtKhach_hang As DataTable = Doc_ds_khach_hang()

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 132


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Dim dvKhach_hang As New DataView(dtKhach_hang)


dvKhach_hang.Sort = ViewState("SortExpression")
If ViewState("SortAscending") = "false" Then
dvKhach_hang.Sort &= " desc"
End If
dtgKhach_hang.DataSource = dvKhach_hang
dtgKhach_hang.DataBind()
End Sub
Public Function Doc_ds_khach_hang() As DataTable
Dim sKet_noi As String
sKet_noi = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & _
Server.MapPath("..\Data\QlBanSach.mdb")
Dim cnKet_noi As New OleDbConnection(sKet_noi)
Dim dsCSDL As New DataSet
'Mở và đóng kết nối ngay khi thực hiện xong
cnKet_noi.Open()
Dim daBo_doc_ghi As New OleDbDataAdapter _
("Select * From KHACH_HANG", cnKet_noi)
cnKet_noi.Close()
daBo_doc_ghi.Fill(dsCSDL, "KHACH_HANG")
Return dsCSDL.Tables("KHACH_HANG")
End Function
Private Sub dtgKhach_hang_SortCommand(…, e …) …
Dim sSap_xep As String = ViewState("SortExpression")
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy
Học phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 91/174
Dim sHuong As String = ViewState("SortAscending")
ViewState("SortExpression") = e.SortExpression
If (e.SortExpression = sSap_xep) Then
ViewState("SortAscending") = IIf(sHuong = "false", "true", "false")
End If
Lien_ket_du_lieu()
End Sub
IV.2. Tạo biểu tượng sắp xếp trong cột cho DataGrid
Sắp xếp tăng dần theo tên khách hàng
Private Sub dtgKhach_hang_ItemDataBound(…, e …) …
If e.Item.ItemType = ListItemType.Header Then
Dim sSap_xep As String = ViewState("SortExpression")

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 133


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

Dim sHuong As String = ViewState("SortAscending")


Dim sKy_hieu As String = IIf(sHuong = "false", " 6", " 5")
Dim i%
For i = 0 To dtgKhach_hang.Columns.Count - 1
If sSap_xep = _
dtgKhach_hang.Columns(i).SortExpression Then
Dim cell As TableCell = e.Item.Cells(i)
Dim lblKy_hieu As New Label
lblKy_hieu.Text = sKy_hieu
lblKy_hieu.Font.Name = "webdings"
lblKy_hieu.Font.Size = FontUnit.XSmall
cell.Controls.Add(lblKy_hieu)
End If
Next
End If
End Sub
IV.3. Định dạng hình thức hiển thị cho dòng dữ liệu thỏa điều
kiện trên DataGrid
Trong ví dụ sau, chúng ta thực hiện tô màu cho những khách hàng có tên bắt đầu bằng ký tự
H.
Private Sub dtgKhach_hang_ItemDataBound(…, e …) …
If e.Item.ItemIndex < 0 Then Exit Sub
Dim sTen_kh As String
sTen_kh = e.Item.DataItem("Ten_khach_hang")
'Tiến hành kiểm tra điều kiện,
'nếu thỏa  thực hiện các xử lý định dạng
If sTen_kh.StartsWith("H") Then
e.Item.BackColor = Color.LemonChiffon
e.Item.Cells(1).Font.Bold = True
End If
End Sub
Tô màu những khách hàng có tên bắt đầu bằng ký tự H
IV.4. Tạo hiệu ứng chọn khi rê chuột qua các dòng dữ liệu
Private Sub dtgKhach_hang_ItemDataBound(…, e …) …
If e.Item.ItemIndex < 0 Then Exit Sub
e.Item.Attributes("onMouseOver") = _
"this.style.backgroundColor='#FFF8DC'"
e.Item.Attributes("onMouseOut") = _

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 134


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

"this.style.backgroundColor=''"
End Sub
Tạo hiệu ứng chọn dòng dữ liệu trên lưới
Kinh nghiệm giảng dạy:
Các điều khiển liên kết dữ liệu (DataGrid, DataList, Repeater) hỗ trợ khá tốt việc hiển
thị dữ liệu trên trang web.
Do hỗ trợ khá nhiều chức năng, giáo viên nên hướng dẫn học viên sử dụng tuần tự
từng chức năng mà các điều khiển hỗ trợ. Sau khi nắm vững các thao tác của từng
chức năng, học viên có thể phối hợp các chức năng lên cùng một bài tập.


Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 135


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. MSDN Library - April 2003 & MSDN Library - July 2005


2. MSDN Traning: Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio.NET
3. MSDN Traning: Programming with Microsoft ADO.NET
4. ASP.NET Web Developer’s Guide
5. ASP.NET By Example [Steven A. Smith]
6. Developing Web Applications with Visual Basic .NET and ASP.NET [John Alexander, Billy
Hollis]
7. Programming ASP.NET, 2nd Edition [Dan Hurwitz, Jesse Liberty]
8. Inside ASP.NET [Scott Worley]
9. ASP NET Bible [Mridula Parihar]
10. ASP.NET for Web Designers [Peter Ladka]
11. Professional ADO.NET Programming [Wrox]
12. Cascading Style Sheets - The Designer's Edge [Molly E. Holzschlag ]
13. JavaScript Bible - Gold Edition [Danny Goodman]
14. Real World Web Services [Yasser Shohoud]
15. Trang chủ ASP.Net: http://www.asp.net
16. Trường học trực tuyến của W3C: http://www.w3schools.com

1. Đối tượng transaction được tạo bởi phương thức nào :


a. NewTransaction
b. StartTransaction
c. BeginTransaction
d. CreateTransaction

2. Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của Server control so với HTML control :
a. Duy trì dữ liệu trên control
b. Hiển thị không phụ thuộc vào trình duyệt

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 136


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net
c. Có các sự kiện riêng biệt
d. Tốc độ hiển thị nhanh

3. Phương thức di chuyển nào sau đây cho phép giữ lại thông tin từ web form xuất phát :
a. Respose.Redirect
b. Server.Transfer
c. Server.Execute
d. Cả 3 phương thức trên

4. Ứng dụng web không sử dụng các control nào :


a. Windows controls
b. Server controls
c. HTML controls
d. User controls
e. Custom controls

5. Phương thức nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi dữ liệu :
a. ExecuteNonQuery
b. ExecuteReader
c. ExecuteScalar
d. ExecuteReadOnly

6. Lệnh SQL nào dùng để thêm một dòng mới vào một bảng trong cơ cở dữ liệu :
a. INSERT NEW
b. ADD ROW
c. INSERT ROW
d. INSERT INTO

7. Chúng ta sử dụng giao dịch khi :


a. Lập trình các ứng dụng thương mại điện tử
b. Lập trình các ứng dụng cơ sở dữ liệu phức tạp
c. Thực hiện nhiều lệnh cơ sở dữ liệu như một lệnh
d. Cả 3 câu trên đều đúng

8. Mức cô lập (isolation level) cao nhât của một giao dịch là :
a. RepeatableRead
b. Serializable
c. Chaos
d. ReadUncommitted
e. ReadCommitted

9. Thành phần nào không phải là thuộc tính của đối tượng Dat Adapter :
a. SQLCommand
b. DeleteCommand
c. UpdateCommand
d. InsertCommand

10. Yếu tố nào sau đây không phải là sự khác biệt giữa Web form và Windows form :
a. Các loại control trên form
b. Chu trình sống
c. Giao diện người dùng
d. Khả năng lưu trữ dữ liệu

11. Các bước để tạo nơi lưu trữ một ứng dụng ASP.Net là :
a. Tạo thư mục vật lý, tạo thư mục ảo, tạo subweb
b. Tạo thư mục ảo, tạo subweb, tạo thư mục vật lý
c. Tạo thư mục ảo, tạo thư mục vật lý, tạo subweb
d. Tạo thư mục vật lý, tạo subweb, tạo thư mục ảo

12. Các sự kiện Application và Section diễn ra theo trình tự nào :


a. Application_Start, Application_End, Section_Start, Section_End
b. Application_Start, Section_Start, Section_End, Application_End
c. Section_Start, Application_Start, Application_End, Section_End
d. Section_Start, Section_End, Application_Start, Application_End

13. Các trình tự trên web form diễn ra theo trình tự nào :
a. Page_Init, Page_Load, Page_Unload, Page_Dispose
b. Page_Load, Page_Init, Page_Unload, Page_Dispose

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 137


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net
c. Page_Load, Page_Unload, Page_Init, Page_Dispose
d. Page_Load, Page_Init, Page_Dispose, Page_Unload

14. Cookie là :
a. Một chuỗi kí tự trong dòng địa chỉ web
b. Một file nằm trên server
c. Một file nằm trên Client
d. Một file XML

15. Ứng dụng email như Outlook Express là loại ứng dụng :
a. Internet
b. Web
c. Ngang hàng (peer-to-peer)
d. Cả 3 câu trên đều sai

16. Ứng dụng web :


a. Chỉ chạy trên một máy đơn
b. Có kiến trúc Client/Server
c. Là tất cả ứng dụng có sử dụng Internet
d. Cả 3 câu trên đều đúng

17. Địa chỉ URL của ứng dụng web được xác định bởi :
a. Thư mục ảo của ứng dụng
b. Thư mục vật lý của ứng dụng
c. Tên của Project
d. Cả 3 câu đều sai

18. Ta có thể lưu trữ dữ liệu chung cho tât cả người dùng ở :
a. Biến Application
b. Biến Section
c. View State
d. Cả 3 nơi nói trên

19. Dữ liệu trên các control của web form được lưu trữ ở :
a. View state
b. Biến Application
c. Biến Section
d. Các biến toàn cục

20. Từ khóa nào không phải là từ khóa thứa kế trong C# :


a. new
b. protected
c. inherit
d. override

21. Dùng lệnh nào sau đây để di chuyển đến trang web hello.html :
a. Server.Transfer ("hello.html")
b. Response.Redirect ("hello.html")
c. Server.Execute ("hello.html")
d. Tất cả đều đúng

22. Control Kiểm chứng nào không có trong ASP.NET :


a. RequiredValidator
b. CompareValidator
c. RangeValidator
d. CustomValidator

23. Phương thức nào sau đây của Data Set dùng để cập nhật dữ liệu :
a. Fill
b. AcceptChanges
c. RejectChange
d. Update

24. Lệnh dùng để hoàn tất một giao dịch là :


a. Finish
b. Commit
c. Rollback
d. Update

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 138


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

25. Phát biểu nào sai :


a. Phần thực thi của ứng dụng web chạy dưới sự điều khiển của web server
b. Thông tin được truyền từ server đến client bằng giao thức FTP
c. Ứng dụng web không cần phải được cài đặt trên phía client
d. Dịch vụ web là một loại ứng dụng Internet

26. Tên của một thư mục ảo có dạng :


a. c:\myproject
b. http://www.mycompany.com/myproject
c. aspnet://myproject
d. c:\myproject\aspnet

Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 139