PERBANDINGAN TIGA PENDEKATAN PENGAJARAN AWAL MEMBACA BAHASA MELAYU DI KALANGAN KANAK-KANAK TABIKA AZILA ALIAS MAZLINA

CHE MUSTAFA Latarbelakang kajian Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan tiga pendekatan pengajaran awal

bacaan Bahasa Melayu iaitu melalui kaedah Abjad, Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata terhadap kanak-kanak tabika.. Penyelidikan ini dilakukan terhadap kanak-kanak di tiga buah taman bimbingan kanak-kanak (tabika) KEMAS bagi melihat perlaksanaan ketiga-tiga pendekatan pengajaran awal bacaan iaitu kaedah Abjad, kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan bunyi Kata Penyelidik berharap melalui kajian ini, satu pendekatan pengajaran yang mudah dan berkesan dapat dikenalpasti. bagi membantu guru-guru mengatasi masalah kanakkanak yang tidak tahu membaca dan lambat membaca di peringkat awal..

Pernyataan Masalah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran telah menjalankan satu kajian untuk menyelidik perlaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah di Malaysia. Hasil Laporan Kajian Perlaksanaan Program Pemulihan Khas di Sekolah Rendah (2002) menunjukkan bahawa bilangan murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan khas Bahasa Melayu pada tahun 1999 ke 2000 telah meningkat iaitu dari 78,495 ke 86,852 orang. Jadual 1.1 di bawah menunjukkan bilangan murid-murid yang mengikuti kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu pada tahun 1999 dan 2000.

1

Jadual 1.1 Bilangan murid-murid yang mengikuti kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu pada tahun 1999 dan 2000. Bahasa Melayu Bilangan sekolah Jumlah murid Purata murid per Tahap sekolah Tahap 1 : 1999 2243 48614 22 Tahap 2 : 1999 2331 29881 13 Tahap 1 : 2000 2490 56957 23 Tahap 2 : 2000 2395 29895 12 Namun begitu, didapati hanya 50% sahaja bilangan murid yang mengikuti pelajaran di kelas-kelas pemulihan khas berjaya dipulihkan. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1.2 di bawah yang menunjukkan bilangan murid-murid yang mengikuti kelas Pemulihan Khas dan telah berjaya dipulihkan pada tahun 1999 dan 2000. Jadual 1.2 Bilangan murid-murid yang telah berjaya dipulihkan pada tahun 1999 dan 2000. Tahap Tahap 1 : 1999 Tahap 2 : 1999 Tahap 1 : 2000 Tahap 2 : 2000 Perangkaan di atas Malaysia mengatasi masalah ini . Dalam Laporan Kajian Perlaksanaan Program Pemulihan Khas di Sekolah Rendah turut menjelaskan antara faktor penyumbang kepada masalah ini ialah kerana pengajaran guru tidak berkesan. Mok Soon Sang (1994) pula, telah menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Antara faktor yang dinyatakan ialah faktor pembelajaran yang melibatkan kurikulum yang kurang sesuai diterima oleh murid dan bahan bantu mengajar yang kurang sesuai untuk menarik minat murid. Bilangan sekolah 2012 2102 2064 2041 Bahasa Melayu Jumlah murid 18512 14375 18625 12719 Purata murid per sekolah 9 7 9 6

menunjukkan bilangan murid yang lemah membaca di beberapa langkah perlu diambil untuk

agak membimbangkan. Oleh itu,

2

Pearson & Johnson (1978) mengatakan bahawa guru, rakan sebaya dan ekologi sesebuah bilik darjah mempengaruhi kebolehan membaca dan kefahaman murid. Kegiatan dan perlakuan guru seperti menyediakan murid untuk pembelajaran bacaan , pemilihan bahan bacaan dan alatan yang digunakan untuk mengajar, suasana pengajaran dan pembelajaran yang diujudkan serta jenis dorongan dan pengukuhan yang digunakan dapat mempengaruhi tahap kefahaman murid (ms19). Otto dan Smith (1980) pula mengatakan masalah dalam pembelajaran juga disebabkan oleh faktor guru yang tidak cekap ataupun kelemahan kurikulum. Di sini menunjukkan bahawa pendekatan pengajaran awal membaca merupakan satu aspek yang penting untuk memastikan masalah ini tidak berlarutan. Justeru, melalui kajian ini penyelidik membuat tinjauan situasi sebenar di dalam kelas dan melihat keberkesanan tiga pendekatan pengajaran awal bacaan Bahasa Melayu. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini diharap dapat membantu guru-guru menyelesaikan masalah murid-murid yang lambat dan tidak boleh membaca Bahasa Melayu. Kepentingan Kajian Membaca merupakan satu kemahiran asas yang penting untuk murid mendapat ilmu pengetahuan. Staiager dan O.Anderson (1968) mengatakan ‘Reading is a key to communication and contributes to the solution of world problems of poverty and animosity . Reading is the key to continuing education, employment and enjoyment’. Oleh itu pengajaran awal membaca Bahasa Melayu perlulah dikaji untuk melihat tahap keberkesanannya terutama pada peringkat tabika lagi, iaitu kanak-kanak lima tahun. Ini adalah kerana membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dipelajari oleh semua kanak-kanak.

Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu peringkat awal , kemahiran asas bacaan permulaan amat diutamakan sebelum kemahiran yang lain diajar. Terdapat berbagai pendekatan dan perkaedahan pengajaran. Namun masalah tidak menguasai kemahiran membaca masih menjadi masalah utama di sekolah rendah. 3

Objektif Kajian Objektif kajian ini ialah untuk melihat dan membanding keberkesanan tiga pendekatan pengajaran awal membaca Bahasa Melayu di kalangan kanak-kanak tabika. Pendekatan-pendekatan yang dikaji ialah kaedah Abjad, kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata.

Persoalan Kajian Penyelidik telah membentuk persoalan kajian berikut untuk dijawab. Persoalan 1. Bagaimanakah perlaksanaan Kaedah Abjad, Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata di tabika.? a. b. Bagaimanakah guru-guru tabika melaksanakan Kaedah Fonik, Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata di tabika mereka? Bagaimanakah kanak-kanak tabika mengambil bahagian dalam setiap aktiviti pembelajaran membaca yang dijalankan? Persoalan 2 : Secara bandingan, sejauh manakah keberkesanan kaedah Abjad, kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata dalam pengajaran awal membaca di kalangan kanak-kanak tabika? a. Apakah pencapaian kanak-kanak tabika dalam kemahiran membaca setelah mereka diajar dengan mengguna tiga pendekatan di atas?

Metodologi Kajian

4

Kajian telah dijalankan ke atas 30 orang kanak-kanak tabika di tiga buah tabika yang berasingan, iaitu seramai 10 orang bagi setiap tabika. melibatkan ujian diagnostik, penggunaan ketiga-tiga pendekatan pengajaran membaca (iaitu kaedah Abjad, kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata) , ujian bacaan pada setiap minggu dan ujian penilaian terakhir. Pada peringkat awal kajian, penyelidik telah menjalankan ujian diagnostik keatas kanak-kanak di tabika A,B dan C. Tujuan utama dijalankan ujian diagnostik ialah untuk mengetahui tahap kebolehan bacaan sampel yang telah dipilih. Berdasarkan ujian diagnostik tersebut, seramai 10 orang kanak-kanak dari tabika A,B dan C telah dipilih. Kesemua kanak-kanak berumur lima tahun. Tidak boleh membaca , tidak mengenal huruf dan tidak pernah mendapat pendedahan tentang kaedah membaca. Kemudian penyelidik telah menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kaedah yang berbeza di ketiga-tiga buah tabika. Tabika A menggunakan kaedah Abjad, tabika B menggunakan kaedah Seluruh Perkataan dan tabika C menggunakan kaedah Gabungan Bunyi Kata. Kajian dijalankan selama enam minggu, iaitu tiga kali seminggu selama satu jam sehari. Pada setiap minggu, penyelidik telah menjalankan ujian bacaan untuk mengetahui tahap kebolehbacaan kanak-kanak. Pada minggu ketujuh, penyelidik telah menjalankan ujian penilaian . Markah keseluruhan ialah 100.Ujian penilaian ini terbahagi kepada lima bahagian iaitu : a. Ujian menama dan membunyi huruf-huruf abjad : 10 markah b. Ujian membaca sukukata : 10 markah c. Ujian membaca perkataan : 20 markah d. Ujian membaca ayat : 10 markah e. Ujian Diagnostik Kaedah Gabungan Bunyi Kata : 50 markah

Setting Kajian Kajian ini telah dijalankan didalam situasi sebenar pembelajaran formal iaitu di dalam bilik darjah. Keadaan persekitaran adalah selesa bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran . Penyelidik tidak mengubah sebarang kedudukan kanak-kanak atau

5

peralatan kelas kerana penyelidik mahu kanak-kanak berinteraksi dengan guru dalam situasi sebenar bilik darjah. Sampel kajian Sampel kajian dipilih selepas ujian diagnostik dijalankan di tiga buah taman bimbingan kanak-kanak di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Batang Padang, Perak. 10 orang kanak-kanak dari setiap tabika telah dipilih Alatan Kajian Terdapat beberapa alatan kajian yang digunakan sepanjang kajian iaitu ujian diagnostik, borang rekod anekdot harian,rekod profil sampel, rekod penilaian, kamera video, ujian bacaan , ujian penilaian dan alatan mengajar. Daerah

Dapatan kajian Persoalan 1. Bagaimanakah perlaksanaan Kaedah Abjad, Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata di tabika? Perbezaan keputusan pemerhatian antara kaedah Abjad, kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata
T.A/Kaedah Abjad 1. Tempoh masa pembelajaran 2. Tumpuan dan fokus kanak-kanak 3. Minat 4. Motivasi 5. Pengajaran 6. Sikap kendiri 7. Aktiviti berpasangan/kumpulan 8. Skor pencapaian ujian penilaian Tempoh pengajaran bertahan 15 minit sahaja Kurang tumpuan terhadap pengajaran Kurang berminat sederhana Berpusat kepada guru Tidak kelihatan Jarang dilakukan Rendah (purata skor : 13%) T.B/Kaedah Seluruh Perkataan Tempoh pengajaran bertahan 15 minit sahaja Kurang tumpuan terhadap pengajaran Kurang berminat sederhana Berpusat kepada guru Jarang kelihatan Jarang dilakukan Rendah(purata skor : 12.1%) T.C/Kaedah GBK Tempoh pengajaran bertahan sehingga 30 minit Menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran Menunjukkan minat yang baik Bermotivasi tinggi Berpusat kepada kanak-kanak Sikap kendiri yang tinggi Sering dilakukan Tinggi(purata skor : 62.9%)

6

Persoalan 2 : Secara bandingan, sejauh manakah keberkesanan kaedah Abjad, kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata dalam pengajaran awal membaca di kalangan kanak-kanak tabika? Ujian Menama dan Membunyi Huruf-huruf Abjad Jadual 1.1 menunjukkan analisa ANOVA perbandingan min Ujian Menama dan Jadual 1.3 Min Skor Ujian Menama dan Membunyi huruf . Tabika A 7.1 2.23 Tabika B Tabika C Jumlah 6.4 3.62 9.2 1.03 7.5 2.72 Membunyi huruf yang telah dijalankan di tiga tabika .

Min Sisihan lazim

Nilai F = 3.316 , p < .001 Ujian Membaca Sukukata Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca sukukata. Jadual 1.2 menunjukkan analisa ANOVA perbandingan min Ujian Membaca Sukukata yang telah dijalankan di tiga buah tabika . Jadual 1.4 Min Skor Ujian Membaca Sukukata . Tabika Tabika B Tabika C Jumlah A 3.7 3.0 8.8 5.2 1.16 1.94 1.68 3.06 Nilai F = 37.74 , p < .001

Min Sisihanlazim

7

Ujian Membaca Perkataan Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca perkataan. Jadual 1.5 Min Skor Ujian Membaca Perkataan . Tabika Tabika B Tabika C Jumlah A .00 2.7 14.3 5.66 .00 1.70 5.61 7.10 Nilai F = 50.243 , p < .001

Min Sisihanlazim Ujian membaca ayat

Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca ayat. Jadual 1.6 Min Skor Ujian Membaca Ayat Tabika Tabika B Tabika C Jumlah A Min .00 .00 6.80 2.26 Sisihanlazim .00 .00 2.57 3.56 Nilai F = 69.82 , p < .001

Ujian Diagnostik Kaedah Gabungan Bunyi Kata Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca . Jadual 1.7 Min Skor Ujian Diagnostik KGBK Tabika Tabika B Tabika C Jumlah A Min 2.20 1.90 24.60 9.56 Sisihanlazim 0.78 1.19 11.097 12.480 Nilai F = 40.617 , p < .001

8

Ujian Penilaian di tabika A, B dan C Jadual 1.7 menunjukkan analisa ANOVA perbandingan min Ujian Penilaian yang telah dijalankan di tiga buah tabika . Jadual 1.8 Min Skor Ujian Penilaian Tabika Tabika B Tabika C Jumlah A Min 13.00 13.80 63.70 30.166 Sisihanlazim 3.887 8.323 20.90 27.26 Nilai F = 48.543 , p < .001 Huraian analisis perbandingan min skor pra ujian dan pasca ujian menunjukkan min skor Tabika A ialah 10.00 ; Tabika B ialah 11.10 dan min Tabika C ialah 61.90. Ini menunjukkan min Tabika C adalah tertinggi daripada Tabika A dan Tabika B. Min Tabika B adalah kedua tertinggi dan Tabika A terendah Ia menunjukkan bahawa pencapaian sampel di tabika C yang menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata adalah lebih baik daripada tabika A yang menggunakan Kaedah Abjad dan tabika B yang menggunakan Kaedah Seluruh Perkataan. Oleh itu , ini membuktikan bahawa Kaedah Gabungan Bunyi Kata merupakan kaedah yang paling berkesan untuk pengajaran awal membaca Bahasa Melayu.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful