You are on page 1of 3

Greater Efforts Are Urged to Get and Keep Girls in School

An international conference took place this week in Dakar, Senegal, to find new ways to get and
keep girls in school.

The United Nations Children's Fund says nearly seventy-two million children were not in school in
two thousand seven. More than half are girls, and more than two-thirds are in sub-Saharan Africa,
South Asia and West Asia.

School attendance has improved in many areas. But the head of UNICEF, Anthony Lake, says:

ANTHONY LAKE: "Unless we all work harder, there may still be fifty-six million children out of
school in two thousand fifteen."

He says progress and economic development depend on educating girls as well as boys. Educated
girls are also at lower risk of violence, abuse and diseases like H.I.V./AIDS.

The U.N. Girls' Education Initiative organized the meeting of two hundred scholars, aid workers
and government officials from twenty-two countries. The initiative was launched in Dakar ten years
ago. The aim is to bring primary school education to all girls and boys worldwide by two thousand
fifteen.

In Senegal, the number of public schools has doubled in the last ten years. But UNICEF's Anthony
Lake said schools still lack gender equality. He said girls in one Dakar school told him about a lack
of bathrooms and textbooks for them, and bullying from boys.

The conference centered on three main problems to getting and keeping girls in school: violence,
poverty and poor quality education.

Ann-Therese Ndong-Jatta is education director for UNESCO in Africa. She says donors are
pumping in a lot of resources and civil society groups are working on access to education.

ANN-THERESE NDONG-JATTA: "But the truth is, seventy-five percent of the children fail."

The UNESCO official says schools need to modernize and improve what they teach and how they
teach it. For example, she says schools should teach African children in their native languages, not
simply in English or French.

To stay in school, experts say children must consider their education useful -- and so must their
parents. May Rihani from the Global Advisory Committee of the U.N. girls' initiative gave an
example from a "life skills" program in Mali.

One lesson is about diarrhea. The idea is for children to go tell their mother what they learned. May
Rihani says: "The mother would recognize that this education is important to her and to her family
and would want the child to continue to go to school."
Những nỗ lực lớn nhằm tạo điều kiện đưa trẻ em gái được đi học.
Một hội nghị quốc tế diễn ra tuần này ở Dakar, Senegal, tìm ra giải pháp mới nhằm đưa các bé gái
đến được trường học.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết có gần 72 triệu trẻ em không được đi học vào năm 2007.
Trong đó, chiếm hơn một nửa là các bé gái, và hơn 2/3 tập trung ở Tiểu Sahara châu Phi, Nam Á và
Tây Á.

Việc đưa trẻ đi học đã cải thiện ở nhiều nơi. Nhưng giám đốc UNICEF, Anthony Lake, phát biểu:

ANTHONY LAKE: "Trừ phi tất cả chúng ta làm việc cật lực hơn thì may ra sẽ không còn 56 triệu
trẻ em không được đi học vào năm 2015."

Ông ấy nói tiến bộ và phát triển kinh tế tùy thuộc vào sự giáo dục những cô bé cũng như cậu bé.
Những cô bé có ăn học sẽ ít có nguy cơ bị bạo hành, lạm dụng và mắc những căn bệnh như
H.I.V./AIDS.

Sáng kiến của LHQ về giáo dục trẻ em gái đã tổ chức một cuộc họp gồm 200 học giả, nhân viên
công tác xã hội và quan chức chính phủ từ 22 quốc gia. Sáng kiến đã được phát động ở Dakar cách
đây mười năm. Mục đích là phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả các trẻ em trên toàn cầu vào năm
2015.

Ở Senegal, số trường công đã tăng gấp đôi trong mười năm qua. Nhưng Anthony Lake của
UNICEF nói rằng trường học vẫn còn tình trạng bất bình đẳng về giới tính. Ông ấy nói những bé
gái ở một ngôi trường Dakar đã kể với ông rằng chúng bị thiếu thốn nhà vệ sinh và sách giáo khoa,
và còn bị những học sinh nam bắt nạt.

Hội nghị tập trung vào ba vấn đề chính nhằm đưa trẻ em gái đến trường và giữ không cho chúng bỏ
học: bạo hành, sự nghèo khổ và giáo dục chất lượng kém.

Ann-Therese Ndong-Jatta là giám đốc giáo dục cho UNESCO ở Châu Phi. Bà nói có nhiều nhà tài
trợ đang đóng góp rất nhiều và những nhóm công tác xã hội đang công tác nhằm phổ cập giáo dục.

ANN-THERESE NDONG-JATTA: "Nhưng sự thật là 75% trẻ em không được đi học."

Viên chức UNESCO này cho rằng trường học cần hiện đại hoá và cải thiện những gì họ dạy và cách
thức giảng dạy. Chẳng hạn như bà ấy nói trường học nên dạy trẻ em châu Phi bẳng tiếng mẹ đẻ của
họ, chứ không phải chỉ bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

Để giữ chúng tiếp tục đi học, các chuyên gia cho rằng trẻ em phải xem việc học của chúng là có ích
-- và cha mẹ chúng cũng phải như thế. May Rihani từ Uỷ ban Global Advisory của Sáng kiến của
LHQ về giáo dục trẻ em gái đưa ra một ví dụ từ chương trình "kỹ năng sống" ở Mali.

Một bài học về bệnh tiêu chảy. Ý tưởng là để trẻ con về nhà kể với mẹ của chúng về những gì
chúng học được. May Rihani nói : "Người mẹ sẽ nhận thấy giáo dục quan trọng đối với cô ấy và gia
đình cô ấy và sẽ muốn đứa bé tiếp tục đến trường."