II

,;;

:;

Pentaksiran Pendidikan: Di antara Mitos dan Realiti
~
Othman bin Lebar, (Phd.) Universiti Pendidikan Sultan ldris

Abstrak Kertas ini merupakan perbincangan tentang isu-isu berkaitan dengan pentaksiran pembelajaran. Tumpuan akan diberi kepada membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan pentaksiran piawai serta kesannya ke atas kurikulum, pengajaran, pembelajaran dan pelajar. Persoalan-persoalan yang akan dibincangkan antaranya adalah: Adakah berlaku ketidakpadanan apa yang diuji dalam ujian piawai dengan apa yang sepatutnya diajar oleh guru di sekolah? Setakatmanakah keputusan skor ujian piawai boleh digunakan untuk mengukur keberkesanan sekolah atau untuk dijadikan asas bagi menentukan sekolah berpencapaian tinggi dan sekolah berpencapaian rendah? Setakatmanakah ujian piawai menyumbang kepada peningkatan pengajaran dan pembelajaran? Sejauhmanakah ujian piawai memberi tekanan kepada guru dan sekolah? Patutkah skor ujian pelajar dijadikan indikator keberkesanan sekolah? Adakah penekanan yang lebih ke atas ujian piawai telah menguncupkan kandungan kurikulum yang di ajar di sekolah? Adakah guru hanya mengajar topik-topik/kandungan yang dijangka akan keluar dalam peperiksaan piawai sahaja? Adakah tekanan ujian piawai menyebabkan berlakunya penipuan ujian dalam kalangan guru dan pelajar? Sesuai dengan isu cadangan pemansuhan UPSR dan PMR, perbincangan ini akan cuba memberikan analisis terhadap pentaksiran pembelajaran di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia dengan merujuk kepada penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan di dalam dan di luar negara. Seterusnya satu kerangka model pentaksiran akan dibincangkan sebagai pentaksiran alternatif kepada UPSR dan PMR. Pengenalan

Dalam datang,

membincangkan terdapat beberapa yang

tentang

konsep

dan proses

pembelajaran

hari ini dan akan Di antaranya dan komputer ialah yang pelajar-

keperluan lebih kepada

yang harus teknologi

diberi perhatian. komunikasi

kebergantungan menyumbang peiajar;

kepada tahap dan bentuk baru dalam kreativiti dalam peranan guru daripada 'pendita

dan pembelajaran

perubahan

di atas pentas'

kepada mentor,

penyeiidik,

pengguna teknologi, penglibatan an tara

penghasiJ pengetahuan,

pengambiJ risiko dan pembeiajar anak-anak mereka; bagi

seumur hidup; serta

ibubapa secara aktif dalam pembelajaran organisasi masyarakat dan industri

perkongsian

dengan

sekoJah

membolehkan

mereka terJibat secara aktif di sekolah.

Daripada keperluan di atas, jelas menunjukkan bahawa sekolah pada masa ini dan masa hadapan mestilah lebih terbuka dan fleksibel. Kemudahan teknologi komunikasi yang

ada akan meningkatkan lagi kolaborasi antara pelbagai pihak. Apa yang lebih penting adalah guru-guruperlu diberi sokongan yang sesuai dalam penggunaan teknologi baru

dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam perkembangan profesionalisme mereka. Bagi peJajar pula, mereka perlulah berkeupayaan menggunakan teknologi tersebut untuk mencapai satu tahap pembelajaran yang baru serta mendapatkan kemahiran-kernahiran teknologi maklumat yang baru. Ini jelas menunjukkan bahawa banyak kernahiran-

kemahiran baru yang diperlukan dalam masyarakat 'on-line' yang berasaskan maklumat ini. Kebolehan-kebolehan untuk menyesuaikan dengan pantas kepada situasi-situasi dan teknologi baru serta berupaya memproses maklumat yang begitu banyak.

Selaras dengan perubahan dan keperluan tersebut, pentaksiran pencapaian pelajar perlu mengalami perubahan hasil daripada tuntutan pengetahuan dan kebolehan baru yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Dalam tuntutan ekonomi global, pelajar-pelajar perlu

memahami bukan sahaja pengetahuan dan kemahiran asas tetapi juga berupaya berfikir secara kritis, membuat analisis serta membuat inferensi. Membantu pelajar membina

kemahiran-kemahiran ini memerlukan perubahan dalam pentaksiran di peringkat sekolah dan bilik darjah, begitu juga dengan pendekatan baru ke atas pentaksiran peringkat nasional.

Konsep Pembelajaran dan Pengetahuan

Mengikut teori pembelajaran awal, kemah iran tahap tinggi yang kompleks perlu dikuasai sedikit demi sedikit dengan memecahkan pembelajaran kepada prasyarat, iaitu pendekatan yang dipanggil kemahiran-kemahiran Dalam

'building-block-of-knowledge'.

konteks perkernbangan teori pembelajaran pada masa ini memperlihatkan perkembangan yang menarik dalam bidang sains kognitif. Konsep kecerdasan telah mengalami

perubahan hasil daripada kajian-kajian yang telah dijalankan oleh ahli-ahli psikologi lima belas tahun kebelakangan ini. Yang jelasnya terdapat kecenderongan melihat kecerdasan sebagai satu potensi yang pelbagai dimensi. Konsep kecerdasan yang dikemukakan oleh

2

Howard Gardner dan rakannya atas konsep kecerdasan. "Triarchic keupayaan matematik, (lQ Test), Theory"

Sternberg misalnya ban yak mempengaruhi

pendekatan

ke

Gardner dengan teori pelbagai kecerdasan yang kecerdasan mengingat fakta

dan Sternberg dengan bergantung masalah kepada logik

menunjukkan dalam

tidak semata-rnata serta menyelesaikan

seseorang

lisan dan bahasa semata-rnata tetapi kecerdasan· seseorang untuk

seperti yang terdapat dalam Ujian Kecerdasan banyak bergantung diri dan kepada keupayaannya dengan perlakuan yang perlu

menggunakan persekitarannya. kecerdasan

pemikirannya

menyesuaikan

perlakuannya mempunyai tugasan

Dengan ertikata kepada

lain, seseorang konteks,

yang dikatakan serta jenis

bergantung

budaya

diselesaikannya.

Bukti daripada memerlukan ertikata konstruktif penerima yang unik. tetapi juga ada. sesuatu perlakuan merupakan mengikut lain,

psikologi

kognitif

kontemporari

menunjukkan

yang semua pembelajaran mental. yang Dengan reflektif,

pelajar

berfikir

dan secara aktif membina bermakna adalah

model-model sesuatu

pembelajaran

merupakan Manusia

dan terarah-kendiri maklumat

(self-regulated).

dilihat

bukan sahaja sebagai pengetahuan mereka maklumat yang sedia melakukan menyesuaikan ini bukan lah dan

tetapi juga sebagai pencipta dan memahami

struktur-struktur

Untuk mengetahui menginterpretasi

sesuatu bukan sahaja mencerna dengan pengetahuan mengetahui bagaimana hendak

dan menghubungkaitkan bukan sahaja

lni menunjukkan tetapi juga dengan

pentingnya

bila hendak situasi-situasi

melakukannya baru.

dan bagaimana

Pembelajaran

dalam pengertian

sesuatu yang linear, tetapi berlaku dalam pelbagai kadar yang tidak sama. yang boleh Pembelajaran sehingga

arah secara serentak

tentang sesuatu konsep misalnya mencapai Manusia memperbaiki umur-umur tertentu

bukan atau

lah sesuatu sehingga tahap

ditangguhkan

semua fakta-fakta sentiasa

asas telah dikuasai. mengguna dan

di semua peringkat konsep. Dalam

umur dan konsep

kebolehan

pembelajaran bagaimana

yang begini, pelajar

sudah tentulah menstruktur

memerlukan dan

penilaian

yang mementingkan dalam sesuatu

mengatur,

mengguna

maklumat

konteks bagi menyelesaikan

masalah-rnasalah

yang kompleks.

3

Apa yang dinyatakan pandangan datang

oleh Gardner

dan Sternberg

tersebut

ada keserasiannya

dengan

ahli-ahli teori pendidikan mempunyai keupayaan

lain yang melibat pelajar pada masa ini dan akan yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan

perlu

perubahan-perubahan

teknologi dan sosial yang pantas berubah.

Perubahan-perubahan kejayaan, pentaksiran pemahaman

dalam kita

kemahiran terhadap

serta

pengetahuan pelajar

yang serta

diperlukan hubungan

untuk antara

pembelajaran

dan pengajaran

telah mengubah dengan

matlamat-matlamat itu, strategi-strategi dan kandungan

yang perlu dicapai untuk pentaksiran dengan perlu diubah dan hasil

pelajar dan sekolah. untuk mengaitkan

Sehubungan rekabentuk

pentaksiran

tujuan

pernbelajaran

yang baru untuk penilaian.

Konsep Pentaksiran

Secara umumnya pentaksiran untuk menambah membawa subjektif kompleks maksud kefahaman

boleh difahamkan tentang pengetahuan

sebagai sebarang metod yang digunakan semasa yang dimiliki oleh pelajar. Ini

yang pentaksiran

boleh jadi sesuatu

yang mudah seperti penilaian pelajar atau sesuatu yang semasa

guru berdasarkan

satu pemerhatian

ke atas prestasi

seperti lima jam ujian piawai.

Idea yang berkaitan dengan pengetahuan berubah

menunjukkan telahan tertentu.

apa yang pelajar tahu adalah sentiasa pencapaian pelajar melalui

dan kita boleh membuat dalam satu jangka masa

tentang

perbandingan

Metod

pentaksiran

yang digunakan pentaksiran

banyak dalam

ditentukan

oleh kepercayaan kurikulum

kita tentang

pembelajaran. adalah besar.
d, • •

Pengaruh

perkembangan

dan pengajaran dalam

Malab perubahan Yang pentingnya

dalam kurikulum

perlu diikuti dengan perubahan

pentaksiran. kurikulum

apakah bentuk pentaksiran

yang sesuai dengan perubahan kepada soalan pendek dan oleh

itu? Adakah pentaksiran

yang ban yak berasaskan

anika pilihan dapat rnengukur keupayaan perubahan dalam dalam kurikulum? Apakah

sebenar pelajar seperti yang dicadangkan

bentuk pentaksiran yang signifikan

alternatif yang lebih berkesan yang diperlukan untuk pelajar

mengukur

hasil pembelajaran

4

mencapainya mempastikan

dan lebih sesuai dengan tugasan-tugasan kejayaan mereka di masa depan?

yang pelajar perlu laksanakan

bagi

Pentaksiran perlakuan adalah prosedur pentaksiran

piawai

boleb

didefinisikan

sebagai

metod

untuk mendapatkan Maksud prosedur arahan

sampelan

dengan menggunakan

prosedur yang seragam. dengan Mengikut

yang seragam

set soalan

yang sama ditadbir yang seragam.

menggunakan Mehren

yang sarna serta (1984) Menurut biasanya mereka

penskoran

& Lehman

tara disediakan

secara komersial

oleh pakar pentaksiran.

lagi, pentaksiran
I. 11. 111.

piawai boleh diklasifikasikan Ujian Aptitud Ujian Pencapaian lnventori Minat, Personaliti

secara umum kepada tiga ujian:

dan Sikap

Kertas kerja ini hanya akan memfokuskan piawai juga sering dikaitkan dengan polisi pendidikan yang menjadikan tentang kedudukan sesebuah peperiksaan peperiksaan pelajaran mencapai sekolah. piawai

kepada Ujian Pencapaian Hubungan

sahaja.

Pentaksiran

dengan istilah 'High-Stake'.

ini ada kaitannya negara lain di dunia keputusan penting

di Amerika dan England

dan kebanyakan

keputusan

ujian piawai sebagai as as untuk membuat kualiti pengajaran

serta masa depan pelajar-pelajar, Dengan yang ertikata lain, oleh

guru serta kualiti menduduki keputusan

pelajar-pelajar kerajaan dan

dikehendaki berdasarkan

ditentukan

tersebut akan ditentukan

kedudukan

pelajar sama ada akan terus melanjutkan

ke tahap yang lebih tinggi, ataupun ditahan dikelas yang sama sehingga pelajar pencapaian yang sepatutnya di sesetengah untuk dinaikkan negeri di Amerika ke tahap yang lebih tinggi. Syarikat. Ini

seperti yang diamalkan

Andaian

dan logik yang digunakan

oleh kebanyakan

negeri-negeri pentaksiran

di Amerika

Syarikat,

England dan negara-negara dengan soal peningkatan Kurikulum pemikiran

lain tentang pentingnya standard pendidikan

piawai adalah berkaitan atau kawalan berasaskan ke atas standard di

serta akauntabiliti dan pentaksiran dunia

persekolahan. merupakan kebanyakan

berasaskan telah

standard menguasai

yang

pendidikan

persekolahan

negara terutama

pada tahun-tahun

1980an hinggalah

sekarang.

Di England

5

umpamanya,

dengan

terbentuknya

'national curriculum', menjadikan

semua prosedur untuk tujuan

berkaitan dengan pengajaran memudahkan pengawalan

dan pentaksiran

di sekolah perlu diseragamkan

dilakukan

ke atas sekolah dan guru-guru.

lni secara langsung di sekolah. untuk

telah meningkatkan Peningkatan meningkatkan

kawalan pihak pusat ke atas kurikulum

serta pentaksiran

standard adalah berkaitan pencapaian

dengan reform pendidikan standard.

yang dijalankan

pelajar dan menentukan

Akauntabiliti

pula berkaitan dalam

dengan tanggungjawab meningkatkan

yang perlu ditunjukkan pelajar. Pencapaian

oJeh pihak sekolah dan guru-guru pelajar ini diukur melalui

pencapaian

skor mereka

daJam pentaksiran

piawai yang ditetapkan

oleh pihak yang berkuasa.

Pada

asasnya,

pentaksiran

piawai

digunakan

untuk

tiga

fungsi

utama

iaitu

fungsi

administratif keputusan menandakan keputusan

yang menyediakan tentang penempatan

perbandingan pelajar

skor individu fungsi

pelajar bagi membolehkan (guidance) pelajar yang

dibuat; pelajar

bimbingan

kekuatan

dan keJemahan

bagi membolehkan mereka;

membuat yang &

yang sesuai tentang bidang pengajian

dan fungsi akauntabiliti guru dan sekolah

menggunakan Craver, 1989)

skor pelajar untuk menilai keberkesanan

(Robinson

Di negara ini, penilaian pentaksiran normanya Peperiksaan

pencapaian

pelajar

di adakan dalam dua bentuk iaitu melalui

piawai atau pentaksiran ditentukan Malaysia. oleh agensi

nasionaJ seperti UPSR, PMR, SPM dan STPM yang pusat seperti Lembaga Peperiksaan dan Majlis

Sebagaimana untuk rnengukur

juga dengan pentaksiran pencapaian pelajar

piawai di negara-negara

lain, ianya bertujuan perbandingan

bagi tujuan untuk membuat

antara individu, antara sekolah, antara daerah, antara negeri dan juga untuk peJajar dari se tahun ke setahun.

meneliti pencapaian

Bentuk penilaian.kedua

ialah pentaksiran

berasaskan

sekolah.

lni merangkumi

bentuk-. dan

bentuk ujian yang disediakan ujian buatan guru.

oleh pihak-pihak

tertentu seperti Lembaga Peperiksaan

Bentuk penilaian

ini boleh berbentuk

ujian rujukan norma atau pun Perkembangan akhir-

ujian rujukan kriteria bergantung akhir ini menunjukkan

kepada tujuan ujian dijalankan. berasaskan sekolah

yang penilaian

telah diberikan

penekanan

6

yang lebih.

lni jelas daripada peluang yang diberikan kepada guru untuk menilai pelajartertentu sebagai sebahagian daripada penilaian kebangsaan

pelajar melalui projek-projek

seperti Penilaian Menengah Rendah.

Kesan Pentaksiran Piawai
Soalan-soalan berikut akan dijadikan asas dalam membincangkan di sekolah: tentang kesan ujian

piawai ke atas kurikulum

dan pembelajaran

I.

Adakah berlaku ketidaksepadanan yang sepatutnya

apa yang diuji dalam ujian piawai dengan apa

diajar oleh guru di sekolah? keputusan sekolah skor ujian piawai untuk dijadikan boleh digunakan asas bagi untuk mengukur sekolah

II.

Setakatmanakah keberkesanan berpencapaian

atau

menentukan

tinggi dan sekolah berpencapaian ujian piawai menyumbang

rendah? pengajaran dan

111.

Setakatmanakah pembelajaran?

kepada peningkatan

IV.

Sejauhmanakah

ujian piawai memberi tekanan kepada guru dan sekolah? sekolah?

v.
VI.

Patutkah skor ujian pelajar dijadikan indikator keberkesanan Adakah penekanan kandungan

yang lebih ke atas ujian piawai telah menguncupkan yang di ajar di sekolah? Adakah guru hanya mengajar piawai

kurikulum

topik-topik/kandungan sahaja?
VlI.

yang dijangka akan keluar dalam peperiksaan

Adakah tekanan ujian piawai menyebabkan kalangan guru dan pelajar?

berlakunya

penipuan

ujian di

Sesuatu

strategi

pentaksiran

itu perlu diberi pertimbangan

yang sewajarnya

sama ada yang ke

ujian yang digunakan diterima oleh pelajar.

itu sebenarnya Berdasarkan

mernbantu atau menghalang
premis tersebut,

kualiti pendidikan

banyak kritik yang dilernparkan dalam menyediakan

atas pentaksiran yang komprehensif memberi

piawai

menarnpakkan

kelemahannya pencapaian hafalan

maklumat

bagi menjelaskan

pelajar.

Pentaksiran

piawai dikatakan kepada

fokus yang sempit,

menekankan

dan ingatan

yang membawa

7

penyempitan

kurikulum

serta memberi peluang yang sedikit kepada amalan kemahiran
1991, McNeil, 2000, Orfield & Wald, dikatakan tidak begitu sesuai digunakan ke atas keberkesanan pembelajaran,

pemikiran peringkat tinggi (Shepard & Dougherty, 2000, Pophams, untuk dijadikan pengajaran 200 I, Torrance, 2002). Lantas

as as kepada pembuatan

keputusan

dan sekolah.

Pentaksiran curriculum).

piawai juga

sering dikaitkan dengan kurikulum

berasaskan

ujian (test-driven

Dengan ertikata lain, wujudnya pengajaran guru tertumpu di mana

sindrom 'mengajar kepada mengingat skor-skor ujian

untuk ujian/peperiksaari' fakta untuk persediaan sebagai asas

yang menyebabkan menghadapi perbandingan ujian.

Keadaan

digunakan

yang bukan sahaja untuk menentukan

nasib tiap-tiap individu pelajar tetapi sindrom 'mengajar piawai efisien untuk ujian' adalah untuk

juga untuk menilai kualiti guru dan sekolah, ini lebih ketara. mengatur Matlamat pilihan Dalam hubungan bilangan

menjadikan

ini, tujuan utama pentaksiran pelajar yang ramai penggunaan seberapa

dan memilih yang terhad

yang mungkin. dan anika

ini menjadikan

soalan-soalan

pendek

merupakan

bentuk ujian yang sesuai. kemahiran-kernahiran lain-lain kemah iran seperti yang

Apabila menulis,

ujian dijalankan bertutur, diajar

dalam bentuk membina, secara

yang sedemikian, membaikpulih otomatiknya dan

melukis,

sepatutnya

di sekolah

telah menjadi perkara sampingan.

Banyak menilai signifikan

pendapat

yang mengatakan

ujian

piawai pelajar

tidak sepatutnya sebab terdapat

digunakan

untuk yang dan

kualiti persekolahan/pembelajaran di antara ini apa yang diuji tidak

ketidakpadanan di ajar,

dengan

apa

yang

sepatutnya

ketidaksepadanan Mungkin terdapat

selalunya

disedari/diambil

perhatian

(Popham,

2001).

satu persamaan

atau keseragaman di daerah,

yang umum dari segi kurikulum terutama yang menggunakan

yang digunakan

oleh sekolah-sekolah

negeri,

'national curriculum' atau pun 'state-mandated curriculum'. seperti di Amerika Syarikat.
Namun, kemungkinan kurikulum perbezaan itu adalah penekanan berlainan. yang diberi ke atas satu-satu aspek atau bidang dalam Walaupun pembina ujian piawai mengambil kira

tersebut untuk menyesuaikan bahawa pendekatan

dengan calon yang pelbagai, 'one-size-fits-all'

banyak bukti yang biasanya gagal

menunjukkan

kurikulum

adalah

8

untuk memuaskan ketidakpadanan

hati semua pihak.

Terdapat banyak contoh yang tidak disedari tentang Dalam hal ini, Popham memberi

apa yang diajar dengan apa yang diuji.

komen, "If you look carefully at what the items in a standardized achievement tests are

actually measuring, you'll often find that half or more what's tested wasn't even supposed to be taught in a particular district or state ... " (ms. 43.)

Selain daripada

itu, ujian piawai juga dikatakan keputusan pendidikan dalam

telah mengalihkan

pandangan/perhatian diri yang

guru daripada membuat mereka terperangkap menggugat

yang penting.

Ribuan guru mendapati (Popham, 2001)

'score-boosting

obsession'

sesungguhnya "Bagaimana

keberkesanan Ali tentang

mereka dalam mengajar.

Soalan yang kritikal dikesampingkan

kita mengajar

perkara yang ia perlu ketahui" kita meningkatkan (2001)

oleh soalan yang kurang penting piawai yang akan didudukinya

"Bagaimana nanti?"

skor Ali dalam ujian lebih lanjut Jagi

Popham

menjelaskan

perkara ini seperti berikut:

'This instructionally corrupt test preparation is a velY effective way of raising student's scores on a high-stakes test .....Although student's test score may improve, their mastery of the content on which the test is based may remain unchanged. What emerges from In

testing is an altogether inaccurate picture of a student's true level of achievement. turn, these inaccurate
performance

level

assessments

lead
(111S.

teachers

to make

inappropriate instructional decisions about those students '.

24)

Tekanan kurangnya

untuk meningkatkan perhatian diberikan

skor pelajar kepada

dalam ujian piawai juga telah menyaksikan

subjek yang tidak termasuk kurikulum. (Shepard

dalam ujian piawai.
& Dougherty,

Ini menyebabkan

berlakunya

penguncupan

1991,

Sacks, 1999, Orfield & Wald, 2000, Popham, 200 J) hasil daripada sindrom 'teach what is

tested,' avoid what isn't' dan 'survival of content that fittest best the high-stakes test'
(Popham, ms. 20). Mengikut Popham lagi , "the curriculum content assessed by high-

stakes tests tends to drive other subjects and other cognitive skills from teachers' classrooms. The erosion of a rich curriculum clearly robs our children of important

things they should be learning ... " (ms. 20).

9

Berkait

rapat dengan

penguncupan

kurikulum

adalah

kecenderongan

guru-guru

untuk

mengadakan

latih-tubi sebanyak

mungkin ke atas jenis-jenis

item ujian yang terkandung ' ... such

dalam ujian piawai.

Situasi ini dijelaskan

dengan lebih lanjut lagi oleh Popham,

repetitious instructional activities tend to deaden students' genuine interest in learning. All the excitement and intellectual vibrancy that students might encounter during a really interesting lesson are driven out by a tedious test-fostered series of drill ... Teachers who are so driven to raise test scores that they transform their classrooms into cram-focused, assembly-line factories risk extinguishing their students' love oflearning"
Dalam konteks di mana ujian piawai digunakan lemah dan sekolah sekali. lni yang cemerlang memandangkan sebenar tentang adalah (ms. 21-23)

sebagai asas untuk melabel sekolah yang tidak sesuai dan tidak tepat sama ujian pelajar piawai itu tidak dapat

didapati

adalah situasi

bahawa

skor

menggambarkan

pencapaian

dan pencapaian

sekolah. skor serta

Popham (200]) mengatakan pelajar-pelajar aptitud

bahawa terdapat faktor- faktor lain yang mernpengaruhi Di antaranya daripada adalah faktor status sosio-ekonomi Banyak

dalam ujian piawai. yang diwarisi

akademik

ibubapa.

bukti yang menunjukkan tinggi pelajar

bahawa bagi sekolah-sekolah

yang pelajarnya lebih

terdiri daripada status sosio-ekonomi sekolah yang mempunyai

mernpunyai
daripada

pencapaian

yang rendah.

baik daripada ertikata

sosio-ekonomi

Dengan

lain terdapat

korelasi

yang tinggi di 1999, McNeil,

an tara status sosio-ekonomi 2000, Popham, 2001).

dan skor pelajar dalam ujian piawai (Sacks,

Satu

lagi

fenomena

yang

berlaku

hasil

daripada

penekanan

yang

lebih

ke atas

peningkatan oleh pelajar

skor pelajar dalam ujian tara ialah penipuan dalam ujian sama ada dilakukan mahupun guru-guru. (Shepard & Dougherty, bertambah 1991, Popham, 2001).

Fenomena terutama

'test-pressured

cheating' ini semakin

dari semasa

ke semasa 1999 -

di kalangan guru-guru.

Sebagai contoh, dalarn tempoh tahun akademik sekolah awam Bandaraya

2000, seramai 52 orang guru dariapda

New York dikenakan

denda berkaitan dengan penipuan dalam ujian (Popham, 2001). semasa mentadbirkan uj ian piawai oleh guru-guru dan pentadbir.

Penipuan yang dilakukan Bentuk penipuan yang

selalunya dilakukan adalah seperti berikut:

10

Memberi menjawab

masa

yang

lebih

daripada

yang

ditetapkan

kepada

pelajar

untuk

• •

Memberi panduan (hints) tentangjawapan Meneliti jawapan jawapannya pelajar dan kemudiannya

yang betul meminta pelajar memikirkan semula

Fenomena pengajaran

di atas merupakan dan pembelajaran

satu 'score-boosting di sekolah.

conspiracy' yang boleh merosakkan

Dari segi aspek yang lebih teknikal item yang piawai merangkumi ditafsirkan individu, kandungan dari segi adalah

pula, terdapat pelajaran pentafsiran penting.

kecenderongan

mengenepikan

item-

yang penting. rujukan Oleh

Oleh kerana maim ujian

skor ujian

lebih

norma,

perbandingan itu perlulah Situasi ini

pencapaian menghasilkan

sekolah

itu, sesuatu

satu darjah sebaran skor yang substantial di kalangan pelajar. juga ada kaitan dengan penentuan kebolehpercayaan kebolehpercayaan 2001). ujian.

dari segi teknikalnya anatara sebaran

Ada kaitan di Lebih baik dengan

skor dengan

teknikal

ujian.

sebaran skor, lebih tinggi kebolehpercayaan itu juga, dari segi pemilihan ujian piawai,

uj ian (Popham, aspek

Sehubungan

kebolehpercayaan

ujian merupakan akan

faktor yang penting. mempunyai

Sudah tentulah

ujian-ujian

yang tinggi kebolehpercayaannya

nilai jualan yang tinggi.

Dari sudut menyumbang

yang

lain pula, terdapat

aspek teknikal

tentang

bentuk

item ujian yang

secara berkesan kepada sebaran skor.

Ia berkaitan dengan item ujian yang Biasanya ini merujuk kepada 'nilaidengan betul sesuatu item.

dijawab dengan betul oleh lebih kurang 50% calon. p' yang menandakan peratus pelajar yang

menjawab

Sekiranya

nilai-p item itu adalah .85, ini bermakna sumbangan .40-.60.

85% pelajar menjawab

dengan betuJ

item itu. Item yang boJeh memberi item-item yang nilai-p di antara

yang terbaik kepada sebaran skor adalah Oleh itu, mengikut Popham, tidaklah niJai-p

menghairankan

kebanyakan

item-item

daJam ujian pencapaian

piawai mempunyai

dalam renj nilai tersebut. dalam ujian piawai

Item yang mempunyai dianggap sebagai

niJai-p .80 atau .90 jarang dimasukkan item yang terlaJu mudah dan tidak

kerana

Ii

menyumbang darjah,

kepada

sebaran

skor.

Sekiranya sesuatu

perkara

ini dilihat dalam konteks kurikulum itu, semakin

bilik

biasanya

semakin

penting

kandungan

ban yak diberikan

penekanan biasanya tersebut

yang diberikan semakin

oleh guru ke atasnya.

Semakin

banyak penekanan

baik skor pelajar berkaitan Semakin

dengan

item yang mengukur

kandungan semakin

dalam ujian.

baik skor pelajar ke atas item-item daripada ujian. kepada

tersebut,

besar kemungkinan mempunyai kandungan

item itu akan digugurkan

Item itu dikatakan sebaran skor walaupun kecenderongan

nilai-p yang tinggi dan tidak menyumbang kurikulum yang diuji adalah penting. kandungan

Situasi ini menjadikan

ujian piawai mengenepikan

kurikulurn yang penting.

Faktor-faktor

lain yang boleh mernpengaruhi pelajar.

sebaran

skor dalam ujian piawai

adalah

faktor status sosio-ekonorni yang menunjukkan status sosio-ekonorni. pula, sekiranya item-item terdapat

Seperti yang dinyatakan

sebeluin ini, banyak bukti akademik dengan

korelasi yang tinggi di an tara pencapaian 2002, Popham, yang terdapat 2001).

(Torrance,

Dari aspek yang lebih mikro wujudnya perkara ini

diteliti item-item

dalam ujian piawai, didapati Popham menjelaskan

yang berkait dengan status sosio-ekonorni.

dengan mengatakan,

"There are many, many SES-linked items in today's standardized

achievement tests. These items do a fantastic job of spreading out examinees' scores, but they do a miserable job of helping evaluate a school staff's real effectiveness. Even afew standardized achievement test items answered correctly or incorrectly can make a substantial difference in a school's relative ranking." (ms. 63).
menunjukkan peratus item yang didapati berkait dengan SES. Jadual] di bawah

Jadual l: Peratus SES Hem mengikut subjek Subject % SES Items

Reading Language Arts Mathematics Science Social Studies Sumber: Popham, 200]

]5% 65% 5% 45% 45%

12

Hasil daripada perbincangan tidak sepatutnya
I.

di atas, boleh dirumuskan

bahawa ujian pencapaian pelajar sebab: diuji dengan apa

piawai

digunakan terdapat sepatutnya

untuk menilai kualiti persekoJahan di antara apa yang

ketidakpadanan

yang

diajar, dan ketidakpadanan

ini selalunya tidak disedari item-item guru beri

ii.

penekanan yang

kepada sebaran skor yang besar akan menyebabkan kandungan/topik yang penting yang

merangkumi

penekanan

dan yang pelajar telah kuasai diketepikan.

Cab~ran

Daripada sistem

perbincangan pentaksiran

di atas, jelaslah yang sesuai

terdapat

beberapa

cabaran dalam

dalam menyediakan bidang pendidikan.

dengan

perkembangan

Cabaran utama dalam penilaian ia lah untuk melaksanakan

pelbagai pentaksiran kepelbagaiannya pendidikan yang mengakui sebagai sesuatu daripada pensel bukan

(multiple
itu dapat sebagai

assessment) secara teratur
menyokong

dan berkesinambungan yang diperlukan

supaya dalam

perubahan-perubahan

beban kepada guru dan murid. kebolehan berubah dan bakat manusia

Kepelbagaian serta melihat

pentaksiran kecerdasan

kepelbagaian yang boleh

dan dikembangkan. pelajar bentuk dengan anika

Oleh itu pentaksiran menggunakan pilihan kepada ujian

perlu berubah kertas dan

mengukur ban yak

pembelajaran rnenggunakan

yang

pentaksiran

pelbagai

yang menggunakan

soalan terbuka, esei, portfolio, penilaian prestasi dan lain-lain. aspek kognitif sahaja kepada mengukur yang pelbagai dibentuk

Daripada hanya mengukur kemahiran serta nilai. kepada

kebolehan, oleh

Daripada

penilaian

yang

terasing

pihak-pihak

tertentu

pengintegrasian

penilaian

dalam proses pengajaran dan dinamik.

dan pembeJajaran

yang merupakan

satu proses yang berterusan

Cabaran

yang lain berkaitan

dengan

penggunaan komputer

kemajuan

teknologi

dalam penilaian pelbagai yang dan

serta kemampuan bentuk penilaian oleh

menyediakan bagi mengukur peningkatan

teknologi

yang boleh melaksanakan

pengetahuan, pemabaman

kemah iran dan tujuan pendidikan kita tentang bentuk pengetahuan

dicetuskan

13

pembelajaran. komputer peranan maklumat mengurus menonjol masalah.

Satu

perkembangan pelajar.

yang

menarik

ialah beberapa dikatakan

meningkatnya andaian sebagai dalam

penggunaan dengan

dalam komputer

pentaksiran

Terdapat Komputer

berkaitan

dalam pentaksiran.

alat pengurusan mengumpul dan

yang menyediakan pelbagai

peluang-peluang Komputer

yang juga

banyak merupakan

data penilaian.

medium

yang kurang penyelesaian

bagi pelajar menyatakan Komputer juga dikatakan

proses pemikiran rnernpunyai

n:ereka dalam tugasan

memori bekerja yang besar yang boleh masalah. Sistem komputer hypermedia

mengurangkan menyediakan yang diambil direkodkan

beban kognitif dalam penyelesaian persekitaran non-linear

yang fleksibel semasa

di mana setiap gerak dan langkah dengan dengan kornputer komputer boleh bukan

olelf penyelesai

masalah Seterusnya,

intereksinya manusia

untuk penilaian. hubungan

interaksi

sahaja rnerupakan hipotetikal kognitif

yang mekanikal, iaitu yang

ia juga dihubungkan teknologi

dengan persemukaan kornputer-psikologi manusia dengan

(hypothetical yang merupakan

interface) interaksi

persemukaan kompleks

an tara kognisi

persekitaran

komputer (Kumar, Helgeson & White, 1994)

Dalam

senario

perkembangan

penilaian

pelajar,

sekolah

dan guru

sekarang,

terdapat dalam pre stasi

kecenderongan menilai

dalam menggunakan dan kebolehan

pendekatan pelajar.

pentaksiran

yang lebih autentik ini penilaian

pengetahuan

Dalarn pendekatan

pelajar dibuat secara lebih langsung dan produk. kekurangan anika Kecenderongan yang terdapat dan jawapan

serta mementingkan sesetengah

kedua-dua pihak

aspek iaitu proses hasil daripada item bagi

ini mengikut

adalah

dalam ujian pencapaian pendek dalam

tara yang ban yak menggunakan maklumat yang sesuai

pilihan

menyediakan

membuat pertimbangan

dan keputusan

tentang kebolehan

sebenar pelajar.

Debat tentang peJajar prestasi

model manakah yang sesuai dan tepat dalam mengukur masih lagi berjalan di Amerika terutamanya,

pencapaian

dan kebolehan peniJaian

walaupun

di England,

secara autentik ini telah luas digunakan.

Adalah

munasabah

untuk mengandaikan pencapaian

bahawa tuntutan

kepada keputusan

ujian yang perkara ujian

boleh membandingkan yang diperlukan

pelajar

yang ramai akan tetap merupakan adakah

dalam pendidikan.

Yang menjadi persoalannya,

keputusan

14

tersebut boleh diperolehi daripada bentuk penilaian Penilaian pelajar yang dapat anika pilihan

daripada

penilaian

kebolehan

pelajar yang lebih komprehensif yang ban yak menggunakan Cadangan telah kepada konsep

disediakan

oleh pentaksiran sekarang

piawai ini?

dan so alan pendek prestasi

berasaskan prestasi

tperformance-bosed
proses menilai yang

assessment)

dikemukakan. meminta

merujuk

kepada

kemah iran pelajar

dengan

melaksanakan

sesuatu

tugasan

memerlukan berasaskan

penggunaan

kemah iranuntuk yang rujukan

kemahiran tersebut. membandingkan dijelaskan sebelum

Soalnya bolehkah penilaian merentas latar yang

prestasi ini digunakan Sebagaimana penilaian

pelajar

berbeza-beza? pendekatan

ini, penilaian

prestasi lebih merupakan

kriteria yang memfbkuskan yang telah ditetapkan.

sama ada pelajar dapat mencapai misalnya, telah dibentuk

kriteria tahap penguasaan satu sistem yang dipanggil kertas saolan

Di England

"examplary system" di mana guru-guru
penilaian keputusan prestasi ujian berjumpa mereka secara

yang terlibat

dalam memeriksa

berterusan ujian

bagi membanding lni dikatakan ] 989).

dan mengimbangkan dapat meningkatkan pun, apa dalam

dengan

nasional.

kebolehpercayaan yang jelas

ujian merentas penilaian

latarbelakang bentuk

(Wiggins, mahal

Bagaimana dijalankan

pendekatan

ini adalah

sekiranya

skala besar (large scale). membantutkan pengajaran penilaian penggunaan

Soal yang utama di sini sama ada kos yang besar ini akan model penilaian ini yang didapati berlaku dapat menjadikan daripada ini akan

lebih

menyeluruh

dan mendalam. prestasi kepada

Sekiranya

anjakan anjakan

piawai kepada penilaian kebolehpercayaan metod

ini, dari segi psikometrik, kesahan. Dengan ertikata

mengorbankan piawai yang

lain, pentaksiran yang mampu prestasi

pemarkahannya

berkesan

darisegi

kos dan masa

menghasilkan

keputusan

yang boleh dipercayai

akan beranjak sistem pendidikan

kepada penilaian

yang sebenarnya untuk mendidik dunia.

menguji apa yang sepatutnya iaitu kemahiran-kemahiran

dipertanggungjawabkan sebenar di

yang diperlukan

untuk kehidupan

Kesimpulannya, merupakan penilaian pentaksiran

pentaksiran

piawai

adalah

viable,

murah,

boleh

dipercayai

dan

indikator entiti

yang sah tentang pembelajaran dan pencapaian

pelajar yang sangat berguna dalam Di sarnping itu, kepiawaian

pendidikan

pelajar.

itu memungkinkan

generalisasi

serta kesimpulan

boleh dibuat dari data yang

15

b,

..

'.Jll

diperolehi

serta impl ikasinya.

Pentaksiran

alternatif pula merupakan

alat penilaian

yang

viable dalam menilai progress dan pencapaian
diambil bagi menentukan kesahan

pelajar selagi perhatian

yang sepatutnya pentaksiran kegunaannya

dan keboJehpercayaannya.

Disebabkan

alternatif ini mahaJ serta agak sukar untuk dibentuk, untuk menilai bentuk-bentuk individu darjah.
A...

ditadbir dan diperiksa,

biJangan pelajar pentaksiran

yang lebih besar masih dipersoalkan. telah digunakan dengan

Bagaimanapun,

alternatif

meluas daJam peniJaian dalam biJik

yang memberi

kesan yang dikehendaki

kepada kualiti pengajaran

Model Pentaksiran Alternatif?

Soalnya di sini bukanJah hendak menonjolkan Sebenarnya sebenarnya menggunakan yang makJumat bentuk pentaksiran tidak ada satu model penilaian di sini adalah memilih model penilaian mencukupi

bentuk penilaian yang manakah lebih baik. yang sesuai untuk semua tujuan. pembolehubah lsu yang

indikator-indikator

yang sesuai dan

yang sesuai untuk mengukurnya. untuk setiap tujuan sebelum

Adalah periu dipastikan keputusan tentang

membuat

yang hendak digunakan,

Tidak

boJeh dinafikan

yang

pentaksiran

pelajar

adalah

penting

kepada

peningkatan dan

pelajar dan sekolah. individu termasuk the New Reform York

Di Amerika

Syarikat umpamanya

terdapat beberapa kurnpulan Graduate

Clifford Hill, Project Zero di Harvard Performance Standards -Consoltium telah

School of Education, for Authentic dalam

dan the Coalition

in Education

di Massachusetts

membangunkan

mod aJternatif

menilai prestasi pelajar.
I.

Mod ini mempunyai

beberapa ciri seperti berikut:

direka bentuk dengan kolaborasi guru cukup pelbagai yang memperiihatkan meniJai kurikulurn yang sebenarnya menyediakan maklumbalas yang gaya belajar pelajar yang pelbagai diajar dalam bilik darjah cepat berkaitan dengan pemuJihan

n.
Ill. IV.

peJajar dan penyemakan

.

kurikulum

(OrfieJd & Wald, 2000)

16

w

Cadangan pemansuhan UPSR dan PMR perlu mempertimbangkan

model pentaksiran

alternatif yang sesuai menggantikan kedua-dua bentuk pentaksiran tersebut. Apa sahaja pertimbangan yang diambil, yang lebih penting adalah peningkatan pembelajaran pelajar serta peningkatan kecekapan sekolah dalam mengurus pembelajaran pelajar. assessment for learning perlu diberikan penekanan dicadangkan. melalui Konsep

dalam model pentaksiran yang

Pentaksiran perlu dapat membantu dan menyokong pembelajaran pelajar pentaksiran serta maklum balas yang diperolehi daripada

aktiviti-aktiviti

pentaksiran yang dijalankan.

Dalam konteks UPSR dan PMR yang merupakan high-

stake testing di mana banyak keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan kedua-dua pentaksiran tersebut memerlukan pentaksiran alternatif yang dicadangkan mempunyai fungsi yang sarna penting tetapi lebih menyeluruh tentang pencapaian dan prestasi pelajar.

Asas Pentaksiran Alternatif

'{

Keputusan tentang individu pelajar tidak patut dibuat hanya berasaskan Pelbagai bentuk ujian patut digunakan. Sekiranya ujian

satu ujian. untuk dengan

digunakan

meningkatkan

sistem prestasi

pelajar, perlu ada maklumat

juga berkait

kualiti pengajaran

dan usaha pelajar. Sekiranya data ujian digunakan

sebagai asas

untuk ganjaran atau hukuman, bukti tentang kualiti teknikal ukuran berkait dengan pengkelasan individu atau institusi patutlah diterbitkan. Di sam ping itu, bukti

kesahan ujian untuk pelajar daripada pelbagai latar belakang patutlah dimaklumkan kepada orang ramai. Sekiranya ujian mengukur standard kandungan prestasi, analisis perlu menunjukkan spesifik. penting Aktiviti pentaksiran untuk pelajar belajar perkaitan dan standard yang

di antara item dan standard kepada kandungan mestilah

perlu menumpukan dan bentuk

yang paling selari dengan dan

pentaksiran

kandungan pencapaian pentaksiran. pentaksiran

pelajaran pelajar

yang penting. patutlah

Inferen yang sah tentang maklumat

pembelajaran

berasaskan

daripada

aktiviti-aktiviti Proses

Amalan pentaksiran patutlah melibatkan

patutlah adil kepada semua yang ditaksir. guru, serta lain-lain professional dan menginterpretasi

dalam mereka pentaksiran

bentuk, mernbangun, melaksanan

aktiviti-aktiviti

17

;;.

dan maklumat-maklumat pentaksiran peluang

pentaksiran

memberi

perhatian

yang sarna pencapaian

rata kepada pelajar.

untuk pembelajaran

dan pentaksiran

Oleh itu saya kira, pentaksiran berikut:
I.

alternatif

tersebut

perlulah

mempunyai

ciri-ciri

seperti

bersifat

diagnostik dan

- pentaksiran mencari

perlu dapat mengesan yang sesuai

masalah untuk

pembelajaran meningkatkan

pelajar

penyelesaian

pembelajaran
II.

bersifat

holistik

dan berterusan data

- pelbagai lebih

bentuk pentaksiran menyeluruh tentang

periu digunakan pencapaian dan

untuk

mengumpuJ

yang

prestasi pelajar.

Pentaksiran

perlu dilakukan

dalam dua keadaan

iaitu secara

formatif dan sumatif.

Secara formatif akan mengumpulkan

data tentang apa tertentu dalam

yang pelajar perlu tahu dan boleh lakukan pada masa-masa pembelajaran tentang dan persekolahan. dan Secara '{sumatif berkait pelajar pada

dengan akhir

maklumat unit

pencapaian

penguasaan

sesuatu

pembelajaran
Ill.

atau kursus. kurikulum yang digubal perlulah berasaskan kepada

berasaskan

standard

standard-standard

pencapaian

dan penguasaan

yang perlu dicapai oleh pelajar boleh diterjemahkan dalam

bagi setiap peringkat

pembeJajaran.

Standard

bentuk kecekapan-kecekapan kecekapan pentaksiran tersebut perlu

yang perlu dikuasai oleh pelajar. ditaksir dengan menggunakan

Kecekapanbentuk

pelbagai

dan metod penskoran

dan penggredan

yang sesuai.

Pentaksiran rujukan

akan berubah daripada pentaksiran kriteria.

rujukan norma kepada pentaksiran

Standard

adalah merujuk

kepada

satu pernyataan

yang jelas tentang

apa yang pelajar mereka. seperti

patut tahu dan boleh lakukan pada satu-satu Standard standard kemahiran mampu membawa prestasi maksud pernyataan

masa tertentu dalam persekolahan jangkaan pelajar. Contohnya

tentang

minima daJam peJbagai domain dan tahap persekoJahan Melibatkan ertikata tahap-tahap Jain, standard

seperti dalam

membaca, menulis dan mengira. atau Jakukan. Dengan

prestasi yang peJajar adalah merupakan

tunjukkan

18

spesifikasi diajar. i. ii. iii.

dan definisi teras pengetahuan

yang diperlukan

dalam mata pelajaran

yang

Pada umumnya terdapat tiga jenis standard iaitu: Standard kandungan (content standard) standard) (Opportunities to Learn Standard)

Standard prestasi (performance

Standard Peluang untuk pembelajaran

Standard

kandungan

merujuk

kepada deskripsi Standard

naratif

tentang hasil yang dikehendaki kepada bukti konkrit tahap hasil kandungan

dalam pelbagai

mata pelajaran. yang pelajar

prestasi

merujuk

dan kualiti prestasi mata pelajaran.

periu tunjukkan kandungan

sebagai penguasaan merujuk kepada

Ringkasnya

standard

apa yang dipelajari, yang dikehendaki merujuk kepada seperti

dan standard prestasi merujuk kepada sebaik mana sesuatu kandungan itu di kuasai atau dicapai. Standard peluang untuk pembelajaran

penanda aras untuk menilai sama ada sekolah telah menyediakan kurikulum yang yang mencabar, pelajar guru yang berkelayakan peluang mencapai

sumber-surnber

untuk keperluan tahap

dalam menentukan tinggi dalam

semua

mempunyai

yang paling

pencapaian

dan prestasi mereka

Perubahan kurikulum,

pentaksiran perubahan

pendidikan

memerlukan

perubahan

kurikulum.

Tanpa perubahan lni yang

dalam pentaksiran

sukar untuk dilaksanakan bahagian

dengan berkesan.

memandangkan akan menentukan Dengan jelas ertikata

pentaksiran sama

adalah merupakan

penting dalam kurikulum kurikulum perlulah yang dapat diukur tinggi Oleh

ada apa yang

dihasratkan

dalam

dicapai. dengan dalam itu,

lain, mitos tentang realiti kehidupan

pentaksiran yang

pembelajaran

berdasarkan

menuntut yang

kefahaman semakin

penyelesaian kesanggupan pendidikan kemungkinan kehidupan Electric,

masalah-masalah

kehidupan

kompleks.

kita untuk berubah merupakan tidak sanggup berubah ataupun

cabaran yang lebih besar. berubah

Sekiranya

institusi ada

dengan kadar yang perlahan,

apa yang berlaku di sekolah misalnya

akan menjadi tidak relevan kepada oleh Ketua Eksekutif General

pelajar.

Ini selaras dengan apa yang dikatakan

Jack Welch, "If the rate of change the end is in sight."

inside institution

is less than the rate of pengajaran dan

change outside, pernbelajaran

Begitu juga

dengan kurikulum,

serta pentaksiran

di sekolah.

19

Rujukan

Firestone, W.A., Mayrowetz, D., (2000) Rethinking "High Stakes": Lessons form the United States and England and Wales, Teachers College Record, Vol. 102, No.4, August 2000, pp. 724-749, Teachers College, Columbia University. Glaser, R., & Silver, E., (1994) Assessment, Testing and Instruction: Retrospect and Prospect, CSE Technical Report 379, National Center for Research on Evaluation, Standards and Student Testing (CRESST), University of California, Los Angeles, CA Johnston, P., (1989) Contructive Evaluation and the Improvement of Teaching and Learning, Teachers College Record, Vol. 90, No.4, Summer 1989, pp. 509-528, Teachers College, Columbia University McNeil, L.M., (2000) Contradictions of School Reform: Educational Standardized Testing, New York:Routledge Orfield,G.,Wald, 1., (2000) Testing, Testing,

Costs of

http://past.thenation. com/issue/00060S/060So rfield.shtml

".
VA:ASCD Publishing

Popham, W. J., (200]) The Truth About Testing, St. Alexandria, Sacks, P., (2000) Standardized Minds, Cambridge, MA.:Perseus

Shepard, L.A., Dougherty, K.C. (1991) Effects of High-Stakes Testing on Instruction, paper presented at the Annual Meetings of AERA, Chicago, IL, April 3 - 7, 1991 Torrance, H., (2002) Can Testing Really Raise Educational Standards? Inaugural Professorial Lecture, University of Sussex, England Travis, J. (1996) Meaningful Assessment,

Clearing House, 69 (5), pp. 308-312

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful